РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2013г. до 31.1.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 673/2009, II състав Други дела П.Д.П. Т.Д.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.2.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 30, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1 от ЗН запазената част на П.Д.П. с ЕГН – ********** *** в размер на 1/3 от наследството на *** П.,***.10.2004г.., като НАМАЛЯВА с 18 879,50/117 094 дарение, извършено в полза на Т.Д.П. с ЕГН – ********** *** на следния недвижим имот, представляващ 1/2ид.ч. от дворно место, което по нот.акт съставлява УПИ *** в кв.59 по плана на гр.***, урегулиран от 325кв.м., при граници на УПИ- улица, УПИ І-583, УПИ ІІ-583, УПИ ІХ-592 и УПИ Х-593, а по скица-извадка от кадастралната карта на гр.*** № 34372/01.09.2009г. на СГКК-Бургас, съставляващ имот № *** с площ от 332кв.м., при граници ПИ № ***; ***; ***, ведно с първи жилищен етаж на площ от 88кв.м., представляващ самостоятелно обособено жилище от изградената върху това дворно место масивна жилищна сграда, четириетажна с изба и подпокривно пространство, ведно с избено помещение обективирано в нотариален акт № ***. на районен съдия при НРС, като ПОСТАНОВЯВА на осн. чл. 36, ал. 2 от ЗН Т.Д.П. с ЕГН – ********** да задържи дарената й идеална част от описания имот.  ОСЪЖДА Т.Д.П. с ЕГН – ********** да заплати на осн. чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗН на П.Д.П. с ЕГН – ********** *** сумата 18 879,50лв./осемнадесет хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и петдесет стотинки/лева, представляваща стойността на накърнената му запазена част от наследството на *** П.,***.10.2004г..  ОСЪЖДА на осн.чл.78 , ал.1 ГПК Т.Д.П. с ЕГН – ********** да заплати на П.Д.П. с ЕГН – ********** *** сумата от 1575,28лв./хиляда петстотин седемдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, представляващи направените от него съдебни разноски.  Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.   РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
2 Гражданско дело No 623/2011, VI състав Други дела З. Т. ЗК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
ВАЙЦМАН-БЪЛГАРИЯ ЕООД,
БМ ТРЕЙДИНГ-2010 АД,
СИСП-ИН ЕООД,
Д.О.П.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 16.11.2012г., в законна сила от 30.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 623/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  ОСЪЖДА ЗК “ЗАДРУЖЕН ТРУД” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с. ***, общ. Несебър, представлявана от ***, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “***” № 9, ет.1, адв. И.Ч., да заплати на “О.Б.Б.” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “***” № 5, представлявано от ***, сумата от 1 645 (хиляда шестстотин четиридесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му.  
3 Гражданско дело No 1412/2011, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВ. ЕООД Б. М. ООД Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2012г., в законна сила от 7.1.2013г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника „Б.м.54” ООД, ЕИК – ***, със седалище и адрес на управление – гр.Н***, ул.”***” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., че съществува вземането на “***” ЕООД, ЕИК– ***, със седалище и адрес на управление гр.Д***, ул.”***” № 26, представлявано от управителя А*** Г*** М*** по Заповед № 1050/08.11.2011г., постановена по ч.гр.д. № 1195/11г. по описа на РС-Н*** в размер на 2000лв. (две хиляди) лева, частично от обща претенция за 11 033.40 лева - неизпълнено парично задължение по договор от 01.06.2008 г. за изработка и монтаж на ПВЦ дограма и алуминиеви врати, съгласно фактура № 289/27.07.2009г., сумата от 2000лв (две хиляди) лева, частично от обща претенция за 16 342.60 лева- неустойка за неизпълнение на паричното задължение по договора от 01.06.2008 г., начислена с фактура № 457/31.03.2011 г., ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 07.11.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА „Б.м.54” ООД, ЕИК – ***, със седалище и адрес на управление – гр.Н***, ул.”***” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д. да заплати на “***” ЕООД, ЕИК– ***, със седалище и адрес на управление гр.Д***, ул.”***” № 26, представлявано от управителя А*** Г*** М*** сумата от 480лв./четиристотин и осемдесет /лева, представляващи разноски по настоящото Гр.Дело № 1412/11г. на НРС.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-Бургас.      
4 Гражданско дело No 199/2012, IV състав Развод и недейств. на брака Т.П.Г. Д.П.Б.Г.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.6.2012г., в законна сила от 24.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 135 от 28.06.2006 г. на Община Бургас граждански брак между Т.П.Г., ЕГН **********, и Д.П.Б., ЕГН **********, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ОБЯВЯВА, че вина за разстройството на брака има ЖЕНАТА.  ПОСТАНОВЯВА ползването на семейното жилище, съставляващо апартамент, находящ се в гр. Несебър, кв..............да се осъществява от Д.П.Б..  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете- Й.Т. Г., ЕГН **********, на майката Д.П.Б..  ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Т.П.Г. с детето Й., всяка неделя от месеца от 10.00 ч. до 19.00 ч. без преспиване, като всяка четна година през коледните празници и всяка нечетна година през новогодишните празници, детето да бъде с баща си.  ОСЪЖДА Т.П.Г., ЕГН **********, да заплаща издръжка на детето Й.Т. Г., чрез нейната майка и законна представителка Д.П.Б., в размер на 100 лв. /сто лева/ месечно, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на основание за изменянето или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  ОТХВЪРЛЯ иска на Д.П.Б., ЕГН **********, да бъде осъден Т.П.Г., ЕГН **********, да й заплаща месечна издръжка в размер на 500 лв.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име- Б..  ОСЪЖДА Д.П.Б.- Г., ЕГН **********, живуща ***, да заплати по сметка на РС- Несебър държавна такса в размер на 745 лв. /седемстотин четиридесет и пет лева/.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните.    
5 Гражданско дело No 389/2012, V състав Други дела К.С.С. ТП НА НОИ-РУ"СО" ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.8.2012г., в законна сила от 25.1.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ТП НА НОИ – РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” – гр.С., с адрес: гр.С., ул.”Стефан Караджа” № 10, че времето от 01.12.2971г. до 31.01.1974г., през което К.С.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.С., ул.............../чрез адв.Г.М. ***/, е работила като „методист” в КСИК при АПК „Ленин” – гр.С., се ЗАЧИТА за трудов стаж при пенсиониране.  ОСЪЖДА ТП НА НОИ – РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” – гр.С. да заплати на К.С.С. с ЕГН **********,***, сумата от 150 лева /сто и петдесет лева/, представляваща заплатени разноски по делото за адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    РАЙОНЕН СЪДИЯ:          
6 Гражданско дело No 460/2012, V състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Л.Ж.Ж. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИНСКИ ГОРИ,СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТО Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.9.2012г., в законна сила от 14.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Л.Ж.Ж. с ЕГН **********, със съдебен адрес:*** /чрез адв.В.В./ против Общинско предприятие „Управление Общински гори, селско и горско стопанство”, представлявано от инж.Д.К.Г. – Началник управление, с адрес: гр.Несебър, ул.”Хан Крум” № 24, искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2, т.3 вр. чл.225, ал.1, чл.220, ал.1 и чл.224, ал.1 от КТ, за признаване на извършеното със Заповед № 2 от 22.03.2012г. на ОП „Управление Общински гори, селско и горско стопанство”, представлявано от инж.Д.К.Г. – Началник управление, уволнение на ищеца Л.Ж.Ж., за незаконно и за неговата отмяна; за възстановяване на ищеца Ж. на заемната преди уволнението длъжност „горски стражар” в ответното предприятие; за осъждане на ответното общинско предприятие да заплати на ищеца сумата в размер на 3600 лева /три хиляди и шестстотин лева/, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ, за времето, през което е останал без работа, считано от датата на прекратяване на трудовото му правоотношение – 26.03.2012г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба – 29.05.2012г. до окончателното изплащане на вземането; за осъждане на ответното предприятие да заплати на ищеца Ж. сумата в размер на 591,70 лева /петстотин деветдесет и един лева и седемдесет стотинки/, представляваща обезщетение по чл.220 от КТ за неспазен срок на предизвестието, както и за осъждане на ответното предприятие да заплати на ищеца Ж. сумата в размер на 100 лева /сто лева/, представляваща обезщетение по чл.224 от КТ за полагащ се платен отпуск, като неоснователни.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
7 Гражданско дело No 518/2012, IV състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ В.Б.В. С. ТП Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.12.2012г., в законна сила от 25.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на В.Б.В., ЕГН **********,***, за осъждане на „С......Т.П.” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Т.С.П., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, Промишлена зона, запад- 3, да заплати сумата от 1000 лв., представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от 18.10.2010 г. до 22.02.2011 г., сумата от 80 лв., представляваща обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ, сумата от 3159 лв., представляващи дължими командировъчни, ведно със законната лихва върху сумите от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане.  ОСЪЖДА В.Б.В., ЕГН **********,***, да заплати на „С..Т.П.” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Т.С.П., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, Промишлена зона, запад- 3, сумата от 395 лв. /триста деветдесет и пет лева/, представляващи направени разноски.  Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.  
8 Гражданско дело No 677/2012, II състав Облигационни искове ОБЩИНА-НЕСЕБЪР П..... ООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 10.9.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 677/2012г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.  
9 Гражданско дело No 689/2012, I състав Вещни искове Д.Х.Д. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.12.2012г., в законна сила от 23.1.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.б.” АД ***, ЕИК ***, к.к. Слънчев бряг – изток, Административна сграда, представлявано от Изпълнителния директор Златко Д. че Д.Х.Д. ***, к.к. Слънчев бряг-запад, бл.”***” №1, ет.3, ап.327 е собственик по силата на давностно владение на следните недвижими имоти: Апартамент №327 /триста двадесет и седем/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** /******/ , находящ се на трети етаж в сграда с идентификатор *** /*** /, изградена в Поземлен имот с идентификатор ***/*** / , като апартамента е със застроена площ от 22.02 /двадесет и две цяло и две стотни/ кв.метра, ведно с 0.52% /нула цяло и петдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сгр*** и правото на строеж при съседи : На същия етаж самостоятелен обект с идентификатор ***.323 /***чка, триста двадесет и три/ и самостоятелен обект с идентификатор ***.31 /***чка, тридесет и едно/; под обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.227 /***чка, двеста двадесет и седем/; над обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.427 /***чка, четиристотин двадесет и седем/ и  Апартамент №322 /триста двадесет и две/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***.6 /***чка, шест/ , находящ се на трети етаж в сграда с идентификатор *** /*** /, изградена в Поземлен имот с идентификатор ***/*** / , като апартамента е със застроена площ от 22.02 /двадесет и две цяло и две стотни/ кв.метра, ведно с 0.52% /нула цяло и петдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сгр*** и правото на строеж при съседи : На същия етаж самостоятелен обект с идентификатор ***.5 /***чка, пет/ и самостоятелен обект с идентификатор ***. 324 /***чка, триста двадесет и четири /; под обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.32 /***чка. Тридесет и две /; над обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.29 /***чка, двадесет и девет/ на осн. чл. 124, ал.1 от ГПК във вр. с чл. 79, ал.1 от ЗС, като отхвърля иска на Д. в частта в която се иска да се признае за установено по отношение ответника, че е собственик на описаните имоти по силата на покупко-продажба, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд- Бургас .   Препис от решението да се връчи на страните.  
10 Гражданско дело No 845/2012, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК М.ЕАД Х.М.Б. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.12.2012г., в законна сила от 28.1.2013г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Х.М.Б. с ЕГН-********** ***, че съществува вземането на „Мобилтел” ЕАД, ЕИК-***, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Илинден“, ул.”***” №1, представлявано от изпълнителните директори *** и ***, чрез пълномощника С.И.К. по Заповед № 541/19.07.2012г., постановена по ч.гр.д. № 664/2012г. по описа на НРС в размер на 130,74 лева с ДДС, представляваща представляващи парично задължение за предоставени и таксувани далекосъобщителни услуги за периода 07.03.2010г. до 07.05.2011г., ведно със законната лихва върху сумата от подаване на заявлението по чл.410 ГПК - 18.07.2012г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК Х.М.Б. с ЕГН-********** *** да заплати на „Мобилтел” ЕАД, ЕИК-***, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Илинден“, ул.”***” №1, представлявано от изпълнителните директори *** и ***, чрез пълномощника С.И.К. сумата от 65лв./шестдесет и пет/лева, представляващи разноски по настоящето дело.  Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.  
11 Гражданско дело No 847/2012, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК М. ЕАД МТТ ООД Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 5.12.2012г., в законна сила от 28.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело 847/2012 г. по описа на РС- Несебър.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на “М.” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. “К.” № 1, ЕИК 131468980, представлявано от А.М. и Х. П., действащи заедно, с пълномощник С.И.К., за присъждане на сумата от 67.33 лева (шестдесет и седем лева и тридесет и три ст.), представляваща разноски по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението  
12 Гражданско дело No 1097/2012, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО,
ОБЩИНА-НЕСЕБЪР
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 31.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Несебър, въз основа на искане, депозирано от Районна прокуратура- Несебър, при участието като заинтересована страна на А.П. И. с ЕГН **********, че на 10.01.2009 г. в бунгало, разположено в гориста местност под ресторант “Ханска шатра” до курортен комплекс “Слънчев бряг”, е било родено детето П. А. И., от майка А.П. И. с ЕГН ********** и баща неизвестен.  РАЗПОРЕЖДА на Община Несебър да състави акт за раждане на детето П. А. И., както и да впише последното в регистрите за гражданското състояние.  Решението е окончателно.  Препис от решението да се изпрати на Община Несебър за сведение и изпълнение.  
13 НАХД No 673/2011, VI състав По ЗД по пътищата Г.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 20.1.2012г., в законна сила от 9.1.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1478/11 от 27.05.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на Г.К.К. с ЕГН **********,***, административни наказания- “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 22.05.2011 г. около 00.20 часа в с. Равда, общ. Несебър, по ул. „Несебър” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № С **** КХ, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.52 на хиляда, установено с техническо средство „Дрегер 7410” № 0106.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
14 НАХД No 791/2011, I състав Административни дела ОБЩИНА-НЕСЕБЪР МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДНСК Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 13.2.2012г., в законна сила от 9.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №Б-35-ДНСК-470 от 24.08.2011 г. на инж. К.етков П. заместник-началник на ДНСК, с което на Община Несебър е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева за административно нарушение по чл.237, ал.1, т.1 от ЗУТ  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския административен съд.  
15 НАХД No 943/2011, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИРОКО. ООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 1.3.2012г., в законна сила от 9.1.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 776/08.08.2011 г. на директора на ТД на НАП, с което на основание чл. 185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложено на “С.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, местност “Ага чешма”, ЕИК ......... представлявано от управителя К.С.Т., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 000 лева, за това, че на 25.07.2011 г. в магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Свети Влас, местността “Ага чешма”, не е отчел продажби на стоки във фискалното устройство в размер на 1 127.47 лева, като реално отчетените приходи от продажби в брой са в размер на 320.11 лева, а фактически постъпилите суми от продажби в брой са в размер на 1 447.58 лева, отразени в съкратен оперативен отчет № 66 от складовата програма на компютърната система в обекта, с което са нарушени правилата на отчетност на оборотите от извършените продажби.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
16 НАХД No 960/2011, VI състав Административни дела З.П.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 16.3.2012г., в законна сила от 4.1.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 643/28.10.2011 г. на директора на РДГ- Бургас, издадено срещу З.П.Д. с ЕГН **********,***, в частта му, с която е отнет в полза на държавата лек автомобил марка “Форд”, модел “Фиеста” с ДК № А **** АМ.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 643/28.10.2011 г. на директора на РДГ- Бургас в останалата му част, с която на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) са наложени на З.П.Д. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да ловува за срок от три години, отнета е в полза на държавата 1 брой дива свиня- женска в зряла възраст и на основание чл.3, т.2 вр. чл.2, т.4 от Наредба за размера на обезщетенията за щети, нанесени на дивеча, е определено обезщетение в размер на 500 лева, за това, че на 10.06.2011 г. на територията на ДЛС Несебър, с. Оризаре, е превозвал убит дивеч- един брой дива свиня (зряла женска), без писмено разрешително за лов.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
17 НАХД No 967/2011, VI състав Административни дела Т. А. ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.5.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 29-0000000518/04.10.2011 г. на Изпълнителния директор на “Главна инспекция по труда”- София, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Т.а.” ООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр. София, район Т., ул. “А.Б.” № 2, ет.5, ап..., представлявано от управителя И.Д.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 800 лева за нарушение по чл. 261, във вр. с чл.128, т.1 и т.2 от КТ, за това, че не е изчислил и изплатил в пълен размер с увеличение положения през м.юни 2011 г. нощен труд от работничката Ж.И.К. с ЕГН **********, на длъжност сервитьор в експлоатирания от “Т.а.” ООД обект- кафе-клуб “Какао”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, морски плаж Южен, като за отработените .. часа нощен труд е начислено и изплатено увеличение във вид на допълнително трудово възнаграждение само 36 часа нощен труд, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1 800 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
18 НАХД No 969/2011, IV състав Административни дела ТЕ. А.. ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.2.2012г., в законна сила от 31.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 29-0000000362/04.10.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за нарушение на 261 вр. чл.128, т.1 и т.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.1 от КТ, на „Т.А.” ООД- гр. София, представлявано от И.Д.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 1800 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
19 НАХД No 971/2011, IV състав Административни дела Х. ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.2.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303271/26.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „Х. **” ООД- гр. София, представлявано от В.Г.В., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
20 НАХД No 1024/2011, I състав Административни дела К.-Г. К. ЕТ МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 21.3.2012г., в законна сила от 28.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление №23-2303243/26.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на ЕТ „К. 64 – Г.К.”, с ЕИК ......... седалище и адрес на управление с.Баня, община Несебър, ул. „П., за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв., като на основание чл.415в от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 100 /сто/ лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
21 НАХД No 1049/2011, I състав По ЗД по пътищата К.К.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 7.3.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
НП-изменено ОТМЕНЯ наказателно постановление №4221/11 от 24.10.2011 г. на Началника на РПУ-гр.Несебър В ЧАСТТА, с която на К.К.Б. с ЕГН **********,***, на основание чл.181, т.3 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20 лева.  ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №4221/11 от 24.10.2011 г. на Началника на РПУ-гр.Несебър В ЧАСТТА, с която на К.К.Б. с ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, като я НАМАЛЯВА до размера на 400 /четиристотин/ лева.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
22 НАХД No 40/2012, VI състав По ЗД по пътищата Р.И.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 25.1.2013г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 3577/16.08.2011 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение по чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено на Р.И.Р. с ЕГН **********,***, административно наказание „глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл. 102, предл.3 от ЗДвП, за това, че на 04.08.2011 г. около 14.40 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, до бистро “Стоп”, е предоставил управлението на собствения си мотопед с рег. № СН 02 25 С на неправоспособен водач, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “глоба” от 200 лева на 100 (сто) лева.  ОСЪЖДА Р.И.Р. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 10.00 (десет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
23 НАХД No 68/2012, II състав Административни дела Ф. Ф.ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.4.2012г., в законна сила от 14.1.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303910/26.09.2011г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”-София, с което на „Ф.Ф.” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.София, р-н”Т..3....., ен.5, ап.48, представлявано от управителя Ян С.К., съдебен адрес ***, чрез адв.Ц.В. от БАК-пълномощник за нарушение на чл.261 от КТ и на осн. чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500 лв./хиляда и петстотин/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
24 НАХД No 81/2012, IV състав Административни дела П.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.3.2012г., в законна сила от 4.1.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24913/02.11.2011 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.47, ал.1, т.1 от Закона за туризма, на основание чл.86 от същия закон, на „П. ****” ЕООД- гр. София, представлявано от И.Н.Е., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
25 НАХД No 94/2012, II състав Административни дела А. Т. ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.4.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2303348/26.09.2011г. на Р.М.М. на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на на „А.Т.” ООД с ЕИК ****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Крайбрежна” № 3, представлявано от управителя Б.С.С.  за нарушение на чл.140, ал.4, т.1, вр.чл.140, ал.2 от КТ и на осн. чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303348/26.09.2011г. на Р.М.М. на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 НАХД No 102/2012, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Ч.Д. Х.ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.3.2012г., в законна сила от 25.1.2013г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2484 от 08.11.2011г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.78 от Закона за туризма /ЗТ/ на Д.Х.Ч. с ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Ч.Х.”, със седалище и адрес на управление: гр.С. В., ул.”Ц. С.” № ** е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.55, ал.2 от ЗТ, на основание чл.73 от ЗТ на същия е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.46, т.1 от ЗТ и на основание чл.75 от ЗТ на жалбоподателя е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.49, т.1 от ЗТ.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.  
27 НАХД No 124/2012, VI състав Административни дела М. ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.5.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 0378/25.11.2011 г. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на основание чл. 336 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е наложено на “М.” ЕАД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “К.” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М. и П.П., действащи заедно, административно наказание „имуществена санкция” в размер на 60 000 лева, за нарушение по чл.325, ал.1 от ЗЕС, за това, че не е осъществил процеса по пренасяне на номер .........., след подадено на 04.10.2010 г. заявление с № VIVA00001007042 от абоната П.Т.Т., като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 60 000 лева на 30 000 (тридесет хиляди) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
28 НАХД No 141/2012, I състав Административни дела Т. ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.5.2012г., в законна сила от 9.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 23-2303338 от 26.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” гр.София за извършено административно нарушение по чл.чл.403а ал.1 от КТ с което на „Т.И.”ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление :гр.Бургас, ул.”Ц.К.” №8, представлявано от управителя И.С.Р. е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, на осн.чл.416 ал.5 от КТ, във вр.с чл.414 ал.1 от КТ    Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
29 НАХД No 143/2012, V състав По ЗД по пътищата Д.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 261 от 10.02.2012г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на Диляна В.П. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.100, ал.2, предл.първо от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
30 НАХД No 144/2012, VI състав Административни дела М.Р.И. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.5.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22-0000680/31.10.2011 г. на началника на Областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което на основание чл. 105, ал.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) е наложено на М.Р.И. с ЕГН **********,***, административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл. 40, изр. 1 от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ, за това, че на 14.09.2011 г. около 15.50 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” до парк хотел “Континентал” е извършвал обществен превоз на пътници от гр. Бургас за курортен комплекс „Слънчев бряг” с лек автомобил марка “Самад” ЛХ седан с рег. № ......., собственост на “е.а.” АД, жълт на цвят, стикиран с открита табела “такси” и включен таксиметров апарат на режим заето (открит пътен лист № 48 от пътна книжка серия А № 00043, заверен, като не е нанесъл маршрута и часа на потеглянето в пътния лист.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
31 НАХД No 181/2012, I състав По ЗД по пътищата И.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.4.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление №4207/2010г. от 10.09.2010 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на И.Г.В. с ЕГН ********** на основание чл.179 ал.2 вр.чл.179 ал.1 т.5, предл.седмо от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева ; На основание чл.181 т.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева както и на основание Наредба № I – 1959 на МВР са отнети 9 контролни точки с оглед наложеното административно наказанието по чл.179 ал.2 вр.чл.179 ал.1 т.5, предл.седмо.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
32 НАХД No 183/2012, I състав По ЗД по пътищата И.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.5.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
НП-измененоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от И.Г.В. , ЕГН **********,*** , против наказателно постановление № 1457/17.05.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.3 предл.първо от ЗДвП в частта в която на основание Наредба № І – 1959 на МВР са му отнети 3 контролни точки като НЕДОПУСТИМА  И ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 183 /2012 г. по описа на РС –Несебър В ТАЗИ МУ ЧАСТ.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1457/17.05.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър в останалата част, с което на основание чл. 182, ал.2, т.3 предл.първо от ЗДвП е наложено на жалбоподателя И.Г.В. , ЕГН **********,*** му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
33 НАХД No 232/2012, V състав Административни дела С.ООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.5.2012г., в законна сила от 9.1.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 9 от 15.02.2012г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.91 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Несебър /Наредба № 6/ на „С.С.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”С.”, бл..., вх.5, ет.8, ап..., представлявано от И.Х.Я. с ЕГН **********, със съдебен адрес:***, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.18, т.1 от Наредба № 6.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
34 НАХД No 240/2012, VI състав По ЗД по пътищата А.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.10.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 615/15.03.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 179, ал.3, т.2, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на А.И.А. с ЕГН **********,***, административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева, за нарушение по чл. 100, ал.2, предл. 1 от ЗДвП, за това, че на 02.03.2012 г. около 15.10 ч. на път 1 клас № 9, срещу “Жанет” в посока гр. Ахелой, е управлявал товарен автомобил с две оси с рег. № ......., без валиден винетен стикер.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
35 НАХД No 283/2012, IV състав По ЗД по пътищата Г.Х.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.6.2012г., в законна сила от 28.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5472/29.12.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.20, ал.2, предложение първо, на основание чл.179, ал.2, предложение първо от ЗДвП, на Г.Х.Х., ЕГН **********, живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв.  ОСЪЖДА Г.Х.Х., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 12 лв. /дванадесет лева/, представляваща съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
36 НАХД No 292/2012, IV състав Административни дела Н.С.К. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.6.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202734 от 03.04.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.13, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на Н.С.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1600 лв., като на основание чл.415в, ал.2 от КТ, ИЗМЕНЯ наложеното наказание на „Глоба” в размер на 50 лв. /петдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр. Бургас.
37 НАХД No 343/2012, II състав По ЗД по пътищата Ю.С.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.10.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3917/26.08.2010г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.181, т.3 от ЗДвП, на Ю.С.М. с ЕГН-********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 30 лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
38 НАХД No 366/2012, IV състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г. Б. ЕООД МОСВ РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 25.7.2012г., в законна сила от 21.1.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 77 от 12.12.2011 г. на Директор на Регионална дирекция за околната среда и водите- Бургас, с което за нарушение по чл. 6, ал.2 и чл.15, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ вр. чл. 40, ал.1, т.7 от Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дера и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, на основание чл.107, ал.1, т.5 от ЗУО, на „Голдън Бъг” ЕООД, ЕИК 102060805, представлявано от Стела Михайлова Александрова, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, бул. „България”, № 2, е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв. /седем хиляди лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
39 НАХД No 402/2012, I състав Административни дела М. ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.12.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303534 от 26.09.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „М.2.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр.Н., ж.к.”М.” № **, представлявано от управителя В.М.М., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.153, ал.2 от КТ.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
40 НАХД No 435/2012, V състав Административни дела ОАЗИС-СМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.9.2012г., в законна сила от 11.1.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202671 от 23.05.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Б. с което на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на „О.” ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Б. ул.”Х.К.” № .., представлявано от управителя С.Д.А., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.60, ал.1 във връзка с чл.61 и чл.62, ал.1 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /Обн. ДВ, бр.37 от 04.05.2004г./.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
41 НАХД No 437/2012, IV състав По ЗД по пътищата З.Й.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.8.2012г., в законна сила от 7.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1160/12/02.05.2012 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.103, предложение 1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон, на З.Й.Ж., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
42 НАХД No 439/2012, V състав По ЗД по пътищата Г.К.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 31.1.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 685 от 26.03.2012г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДвП, на Г.К.Г. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.2, предл.първо от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
43 НАХД No 444/2012, IV състав Административни дела С.И.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.12.2012г., в законна сила от 30.1.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22- 0000412/15.05.2012 г. на Началника на областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ, на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на С.И.С., ЕГН **********, живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1500 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
44 НАХД No 471/2012, V състав По ЗД по пътищата К.А.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 11.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1326 от 15.05.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.А.С. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
45 НАХД No 529/2012, IV състав Административни дела С.Х.С. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.12.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № БХ 256/06.07.2012 г. на Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните- гр. Бургас /ОДБХ/, с което за нарушение на чл.23 от Закона за храните, на основание чл.45, ал.1 от същия закон, на С.Х.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
46 НАХД No 542/2012, I състав По ЗД по пътищата Й.Р.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.12.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
НП-измененоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Й.Р.К., ЕГН **********, против наказателно постановление № 4957/27.08.2009 г. на Началника на РПУ- Несебър, в частта в която на основание Наредба № І – 1959 на МВР са му отнети 6 контролни точки като НЕДОПУСТИМА  И ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №542 /2012 г. по описа на РС –Несебър В ТАЗИ МУ ЧАСТ.  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 4957/27.08.2009 г. на Началника на РПУ- Несебър с което на основание чл. 177, ал.1, т.2 предл.първо от ЗДвП жалбоподателя е наложено на административно наказание за това, че на 22.08.2009 г. около 01.00 часа, в гр.Несебър, к.к. Слънчев Бряг,пред хотел „Иберостар” е управлявал МПС- лек автомобил с рег. № ....., без да притежава правоспособност за управление на МПС категория „В” - нарушение чл.150 а ал.1 от ЗДвП , като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 300 /триста/ лева на 150 (сто и петдесет ) лева.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4957/27.08.2009 г. на Началника на РПУ- Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно.      Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
47 НАХД No 603/2012, V състав Административни дела М. ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.12.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303339 от 26.09.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „М.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Б., ул.”А.С.” № ..А, представлявано от управителя Ж.П.Ж., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските /обн., ДВ бр.6 от 23.01.1987г./.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Б..  
48 НАХД No 642/2012, II състав Административни дела С. АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.12.2012г., в законна сила от 24.1.2013г.
Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000619/17.07.2012г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ”-Бургас, с което на „С.б-а.****” АД с ЕИК-********, представлявано от изпълнителния директор И.Д.Г. за нарушение на чл.6, ал.8 от Наредба № 11/31.10.2002г. на Министерството на транспорта /МТ/ и на осн.чл.105, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
49 НОХД No 684/2012, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Г.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 28.1.2013г., в законна сила от 28.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 684/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Илиев от АК- гр.Бургас- защитник на подсъдимата Т.П. и подсъдимата Т.Г.П., със снета по делото самоличност, съгласно което:  ПРИЗНАВА подсъдимата Т.Г.П. - родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, българско гражданство, със средно специално образование, омъжена, неосъждана, собственик и управител на ЕТ "Т. - М - Т.П.", ЕИК: ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 15.06.2011год. в гр.Несебър в търговски обект - магазин за промишлени стоки №7.1, находящ се в базар "*** - ***", идентификатор *** по кадастралната карта на гр. Несебър, стопанисван от ЕТ" Т. – М - Т.П.", ЕИК ***, със седалище и адрес ***, без съгласието на притежателите на изключителните права:  - Tommy Hilfiger Licensing, LLC "Томи Халфийгър Лайсънсинг ЛЛС", със седалище и адрес на управление: САЩ, Ню Йорк, yn."W 26-th" притежател на изключителното право на собственост върху следните марки: словна търговска марка " TOMMY HILFIGER" регистрирана в Патентно ведомство на Република България с per. №00032317 с дата на регистрация 10.12.1997 г. и срок на закрила 07.04.2017год., фигуративна марка на Общността " TOMMY HILFIGER регистрирана в Службата по хармонизация на вътрешния пазар /СХВП/ при Съвета за марките на Общността с per. №000138529 с дата на регистрация 05.06.2000 г. и срок на закрила до 01.04.2016 г., фигуративна марка на Общността " TOMMY HILFIGER регистрирана в Службата по хармонизация на вътрешния пазар /СХВП/ при Съвета за марките на Общността с per. №000131631 с дата на регистрация 16.10.1998 г. и срок на закрила до 01.04.2016 г., словна търговска марка "TOMMY.COM" регистрирана в СХВП с дата на регистрация 06.07.2007г. и срок на закрила 06.11.2012 г., всички регистрирани включително за стоки от клас 25 - облекло, представлявано за Р. България от " Турку енд Турку" ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175228104 и " Патент Универс" ООД представлявано от адвокат В. В.Н. , с адрес:***;  - The Polo /Laduren Company L.P /Поло/ Лорън Къмпани Л.П. със седалище и адрес на управление САЩ, Ню Йорк 10022, Ню Йорк "Медисън Авеню" №650 притежател на изключителното право на собственост върху следните марки: фигуративна марка регистрирана в Патентно ведомство на Р.България / ПВРБ/ с per. № 00028406, с дата на регистрация 04.06.1996 и срок на закрила 18.09.2012год.,комбинирана марка "Ralph Lauren", регистрирана в ПВРБ с per. № 00028407, с да?4 на регистрация 04,06.1996г. ши срок на закрила 18.09.2015г. , словна марка " Polo" регистрирана в ПВРБ с per. № 00028408 с дата на регистрация 04.06.1996 г. и срок на закрила до 18.09.2015год., словна марка " Polo by Ralph Lauren" регистрирана в ПВРБ с per. №000284009 с дата на регистрация 04.06.1996год. и срок за закрила до 18.09.2015год. - всички регистрирани за стоки от клас 25 - облекло, представлявано за Р.България от "Турку енд Турку" ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175228104;  - Diesel S.p.A /Дизел/ със седалище и адрес на управление Италия, Молвена 36060, ул."Дел Индрустрия", №7, притежател на изключителното право на собственост върху следните марки: словна марка "DIESEL", регистрирана в Световна организация за интелектуална собственост /СОИС/ с per. №608499 с дата на регистрация 04.10.1993год. и срок на закрила до 04.10.2013год., комбинирана марка на Общността "D" регистрирана в Службата по хармонизация на вътрешния пазар /СХВП/ с per. №000583708, с дата на регистрация 19.02.1999год. и срок на закрила - 10.07.2017г., комбинирана марка "D", регистрирана в СОИС, с per. №881767, с дата на регистрация 25.10.2005год. и срок на закрила до 25.10.2015год. - всички регистрирани включително за стоки клас 25 -облекло, представлявано за Р.България от "Турку енд Турку" ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175228104;  - QUILATE SERVCES SA /"Куалити сървисис Си Ей/ със седалище и адрес на управление Щвейцария, Киасо, притежател на изключителното право на собственост върху следните марки: фигуративна марка на Общността, регистрирана от Службата по хармонизация на вътрешния пазар / СХВП/ с per. № 003476711, с дата на регистрация 01.10.2009г. и срок на закрила 30.10.2013г., фигуративна марка на Общността "LA MARTINA", регистрирана в СХВП с per. № 000397117, с дата на регистрация 01.02.1999год. и срок на закрила до 17.10.2016год., всички регистрирани включително за стоки от клас 25 - облекло, представлявано за Р.България от "Турку енд Турку" ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175228104;  - LACOSTE S.A /ЛАКОСТ Ес. Ей/ със седалище и адрес на управление Франция, Париж 75001, ул."Кастилион" 8, притежател на изключителното право на собственост върху следните марки: фигуративна марка "Lacoste LIVE" , регистрирана в Патентно ведомство на Р.България /ПВРБ/ с рег.№ 009565353 с дата на регистрация 30.06.2011г., словна марка регистрирана в ПВРБ с per. № 002979524, с дата на регистрация 28.07.2006г. и двете регистрирани включително за стоки от клас 25 - облекло, представлявано за Р. България, от адвокат В.П.П., адрес:***;  - BURBERRY LIMITED /БЪРБЪРИ ЛИМИТЕД/ със седалище и адрес на управление: Великобритания, Лондон, Хорсфери Хаус, Хорсвери роуд, SW IP 2 AW., притежател на изключителното право на собственост върху следните марки: словна марка "BURBERRY", регистрирана в Патентно ведомство на Р.България с per. № 40549, с дата на регистрация 09.10.2001год. и дата на закрила 14.06.2020год., "BURBERRY" - фигуративна марка – каре, регистрирана в Патентно ведомство на Р.България с per. №41252, рицар фигуративна марка и етикет фигуративна марка и двете регистрирани в патентно Ведомство на Р.България с per.№40243 и per. №8461 всички регистрирани включително за стоки клас 25 - облекло, представлявано за Р.България от "Искра Х. и партньори" с адрес:***;  - HARDY WAY LCC /Харди уей ЛСС/, със седалище и адрес на управление САЩ, Ню Йорк 10018. Бродуей 1450, ет.4, притежател на изключителното право на търговските марки "ED HARDY" и "DON ED HARDY " както следва: словна марка  - GIORGIO ARMANI S.p.A /Джорджо Армани С.п. А/, със седалище и адрес на управление: Швейцария, Мендрисио, "Виа Пенате" №4-6850. притежател на изключителното право на собственост върху следните марки:  - „EMPORIO ARMANI", регистрирана в Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост и службата за хармонизация на вътрешния пазар, с per. №000505594, с дата на регистрация 08.03.1999год. и срок на закрила 01.04.2017год., регистрирана включително за стоки от клас 25 - облекла , представлявано за Р.България от адв.Ю.И.В., с адрес:***;  - "Facton Ltd" / Фактон ООД/, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, Амстердам, ул. " Стравинскилаан" 3105, 1077 ZX, притежател на изключителното право на собственост върху следните марки: словна марка на Общността "G G-STAR", регистрирана в Службата по хармонизация на вътрешния пазар, с per. № 003444262 с дата на регистрация 05.01.2006 г. и срок на закрила 24.10.2013, фигуративна марка на Общността "G G-STAR RAW" c рег.№ 003331857, с дата на регистрация 01.06.2005г. и срок на закрила до 29.08.2013 г., фигуративна марка на Общността „G G-STAR" , c per. № 003445401, с дата на регистрация -1
Т.Г.П.
50 НАХД No 722/2012, II състав По ЗД по пътищата К.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 24.10.2012г., в законна сила от 14.1.2013г.
Р Е Ш И:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1029/26.04.2012г. на Началника на РУП-Н. , с което на К.А.А. с ЕГН – ********** *** за административно нарушение на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 400лв., четири месеца лишаване от право да управлява МПС и са отнети 10 контролни точки.   Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
51 НАХД No 751/2012, I състав Административни дела 3. ООД РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 538/2012 от 06.08.2012 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на „........ООД със седалиш;е и адрес на управление : гр.Бургас, ул............, представлявано от П. А.И., ЕГН : ********** - Управител с което на Дружеството е наложено административно наказание "Имуществена санкция " в размер на 1000 /хиляда/ лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.43 ал.1 от ЗЧОД за нарушение по чл.27 ал.2т.2 от ЗЧОД, за това, че на 06.04.2012г., Дружеството е назначило на длъжност „Охранител" с НКПД-54141007, с месторабота : детски лагер „Чавдар", находящ се в гр.Обзор, Южен плаж, чрез сключен трудов договор №1181 от 06.04.2012г. лицето П. С. Б., ЕГН : **********, като същият е осъждан за извършено от него престъпление от общ характер.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено,  
52 НОХД No 760/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Д.Х.,
М.К.А.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 30.1.2013г., в законна сила от 30.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 760/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумения, а именно: Севдалина Станева– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.П.Ч. ***- защитник на подсъдимия Х.Х., адв. П.П.-***- защитник на подсъдимия М.А. и подсъдимите Х.Д.Х. и М.К.А., със снети по делото самоличности, съгласно което:   ПРИЗНАВА Х.Д.Х.- род. на *** год. в гр. Казанлък, с постоянен адрес:***»***, бългърин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.12.2011 год. в гр.Несебър, общ.Несебър в Станция на „***", като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, при условията на повторност и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот- разбити входните врати на бунгалата в съучастие като съизвършител с М.К.А. е отнел чужди движими вещи - От бунгало №81- душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв., смесителна батерия за мивка на стойност 22.00лв. и поставка за тоалетна хартия на стойност 4.00лв., - От бунгало № 100 - душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв., смесителна батерия за мивка на стойност 22.00лв.,- От бунгало №101 - душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв., смесителна батерия за мивка на стойност 22.00лв. и поставка за тоалетна хартия на стойност 4.00лв. и стъклена поставка за тоалетни принадлежности на стойност 10.00лв. От бунгало №103 - душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв., смесителна батерия за мивка на стойност 22.00лв. и поствка за тоалетна хартия на стойност 4.00лв., - От бунгало №105 - душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв., смесителна батерия за мивка на стойност 22.00лв. и поствка за тоалетна хартия на стойност 4.00лв. и стъклена поставка за тоалетни принадлежности на стойност 10.00лв От бунгало №108 -душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв.и поствка за тоалетна хартия на стойност 4.00лв. всички вещи на обща стойност 326.00лв. /триста двайсет и шест лева/ от владението на С.Т.Т., без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание 195, ал.1, т. 3 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 във вр. с чл.55, ал.1 т.2 от НК, , го ОСЪЖДА на «Пробация».  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 «а», ал.2 , т.1, т.2 и т. 6 от НК, следните пробационни мерки:  а/ «задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от 28 /двадесет и осем/ месеца, при периодичност три пъти седмично.  б/ «Задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 28 /двадесет и осем/ месеца.  в/ «Безвъзмезден труд в полза на обществото» 200 часа за една календарна година.   ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Д.Х.- род. на *** год. в гр. Казанлък, с постоянен адрес:***»***, бългърин, български гражданин, неженен, осъждан с основно образование, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на същата дата и място: 26.12.2011 год. в гр.Несебър, общ.Несебър, в Станция на „***", като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си в съучастие като съизвършител с М.К.А. е унищожил и повредил противозаконно чуждо движимо имущество, както следва: В бунгало № 101 унищожил фаянсова облицовка, като разкъртил и повредил връзките на водопроводната инсталация с батерията, при издърпването с ръце на металните фасонни части, в бунгало №103 унищожил фаянсова облицовка, като я разкъртил при издърпването с ръце на металните фасонни части и аксесоари, в бунгало №108 повредил връзките на водопроводната инсталация с батерията при издърпването с ръце на металните фасонни части всичко на обща стойност 136.26лв., като имуществото е публична държавна собственост на Изпълнителна Агенция „***” към МО съгласно Акт за държавна собственост № 2538 с МОЛ С.Т.Т., поради което и на основание чл. 216, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. вр. с чл.63, ал.1, т.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1 т.2 от НК, го ОСЪЖДА на «Пробация».  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 «а», ал.2 , т.1, т.2 и т.6 от НК, следните пробационни мерки:  а/ «задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от 20 /двадесет/ месеца, при периодичност два пъти седмично.  б/ «Задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 20 /двадесет/ месеца.   в/ «Безвъзмезден труд в полза на обществото» 150 часа за една календарна година.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 23 от НК, на подсъдимият Х.Д.Х. най- тежкото наложените по-горе наказание, а именно «Пробация», със следните пробационни мерки:  а/ «задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от 28 /двадесет и осем/, при периодичност три пъти седмично.  б/ «Задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 28 /двадесет и осем/ месеца.  в/ «Безвъзмезден труд в полза на обществото» 200 часа за една календарна година.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Х.Д.Х., чрез неговата майка Д. Х. Б. с ЕГН **********, с адрес:***, да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 102.00 /сто и два/ лева.   ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.А.- род. на *** ***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.12.2011 год. в гр.Несебър, общ.Несебър, от Станция на „***", като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, при условията на повторност и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот-разбити входните врати на бунгалата, в съучастие като съизвършител с Х.Д.Х., е отнел чужди движими вещи - От бунгало №81 -душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв., смесителна батерия за мивка на стойност 22.00лв. и поставка за тоалетна хартия на стойност 4.00лв., - От бунгало №100 - душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв., смесителна батерия за мивка на стойност 22.00лв.,- От бунгало №101 - душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв., смесителна батерия за мивка на стойност 22.00лв. и поставка за тоалетна хартия на стойност 4.00лв. и стъклена поставка за тоалетни принадлежности на стойност 10.00лв. От бунгало №103 - душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв., смесителна батерия за мивка на стойност 22.00лв. и поствка за тоалетна хартия на стойност 4.00лв., - От бунгало №105 - душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв., смесителна батерия за мивка на стойност 22.00лв. и поствка за тоалетна хартия на стойност 4.00лв. и стъклена поставка за тоалетни принадлежности на стойност 10.00лв От бунгало №108 -душ със смесителна батерия на стойност 31.00лв.и поствка за тоалетна хартия на стойност 4.00лв., всички вещи на обща стойност 326.00лв. /триста двадесет и шест лева/ от владението на С.Т.Т., без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, което следва да изтърпи на основание чл.58, ал.2 от ЗИНЗС в поправителен дом- Бойчиновци.   ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.А.- род. на *** ***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан с
Х.Д.Х.
М.К.А.
53 НАХД No 761/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.Ж. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.12.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
ПРИЗНАВА Д.А.Ж., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2012 г., около 09,00 ч., на паркинга пред „Вива Клиник” в КК „Слънчев бряг”, по хулигански подбуди, причинил на А. М.Ч., лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане на клепачите на ляво око и охлузване на дясно рамо, довели до причиняване на болка, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, предложение първо, от НК вр. чл.130, ал.2 от НК вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.  ОСЪЖДА Д.А.Ж., живущ ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 20,80 лв. /двадесет лева и тридесет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
Д.А.Ж.
Мотиви от 11.12.2012г.
54 НОХД No 766/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Р.А.,
С.Р.А.,
Я.Р.А.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Р.Р.А., ЕГН **********, по НОХД № 6247/2011 г. по описа на РС- Варна и НОХД № 766/2012 г. по описа на РС- Несебър, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
Р.Р.А.
ОПРЕДЕЛИ:  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Р.Р.А., ЕГН **********, по НОХД № 6247/2011 г. по описа на РС- Варна и НОХД № 766/2012 г. по описа на РС- Несебър, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
С.Р.А.
Я.Р.А.
55 НАХД No 784/2012, V състав По ЗД по пътищата Е.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 916 от 18.04.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на Е.Г.Д. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.София, ул.”****” № 68, ет.2, ап.6 /чрез адв.**** от АК-Кюстендил/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  НП-отменено
56 НАХД No 807/2012, II състав Административни дела С....... ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 5.12.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХДело № 807/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.  
57 НЧХД No 828/2012, VI състав НЧХД В.Г.А.,
К.П.К.
Г.В.З.,
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 17.10.2012г., в законна сила от 26.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 828/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
58 НАХД No 832/2012, VI състав По ЗД по пътищата Р.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 17.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
НП-измененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 1096/19.04.2010 г. на Началника на РУП- Несебър, в частта, с която е наложено на Р.С.Т. с ЕГН **********, с адрес:***, административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1096/19.04.2010 г. на Началника на РУП- Несебър в останалата част, с която на основание чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено на Р.С.Т. с ЕГН **********, с адрес:***, административно наказание „глоба” в размер на 150 лева, за това, че на 11.04.2010 г. в 14.56 часа, в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея до хотел “Палм корт”, е управлявала МПС- лек автомобил с рег. № ....... със скорост 88 км/ч при ограничение от 50 км/ч.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
59 НАХД No 834/2012, VI състав Административни дела АН. ЕТ МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.12.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
на основА.е чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202719/20.08.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основА.е чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на ЕТ “А.- А.Д.” със седалище и адрес на управление: гр. Н., ж.к. “М.” № 50, вх.А, ет.2, ап.4, ЕИК *******, със съдебен адрес: гр. Н., ул. “И.в.” №**, административно наказА.е “имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, за това, че на 22.05.2012 г. около 10.30 часа е допуснал до работа в обект- Къща за гости “Г.”, находящ се в курортен комплекс “с.б.”, общ. Н., лицето Р.В.М. на длъжност “камериер”, без сключен договор в писмена форма, подписан от двете стрА., като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказА.е “имуществена санкция” от 3000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  
60 НАХД No 836/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Х.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.12.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
ПРИЗНАВА Р.Х.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 24.07.2012 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, в лек автомобил марка „Опел Астра” с ДК № ***, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- метаамфетамин с нетно тегло 0.302 гр. със съдържание на основното вещество 0.20 % на стойност 7.55 лева, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предложение второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (триста) лева.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, който за обвиняемия и неговия защитник тече от днес, а за РП- Несебър- от датата на съобщението.  
Р.Х.М.
Мотиви от 28.12.2012г.
61 НАХД No 840/2012, VI състав По ЗГ и ЗЛОД Д.Ж.Д. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 5.12.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 56 Н-р от 03.09.2012 г. на директора на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 101, ал.1 от Закона за горите (ЗГ)- отм. е наложено на Д.Ж.Д. ***, ЕГН **********, административно наказание глоба в размер на 300.00 лева и е отнет в полза на държавата товарен автомобил “ЗИЛ 130” с рег. № ......., за нарушение по чл. 80, ал. 14 и ал.16 от ЗГ, за това, че на 28.07.2009 г. в ДГП- отд. 353 “ж” е натоварил иглолистни трупи 1.21 куб.м., немаркирани с експедиционна марка и без документи, доказващи законния им произход.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
62 НАХД No 857/2012, IV състав Административни дела Я.Р.Я. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.12.2012г., в законна сила от 30.1.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Н.ският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КБ- 214/20.08.2012 г. на Кмета на Община Н., с което, на основание чл.51, ал.1 от Наредба № 1 на Общинския съвет- гр. Н. за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасност на движение на територията на Община Н., на Я.Р.Я., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
63 НАХД No 862/2012, IV състав По ЗД по пътищата Г.Г.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.11.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 3803/31.08.2012 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на Г.Г.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 600 лв. на 500 лв. /петстотин лева/.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
64 НАХД No 863/2012, IV състав По ЗД по пътищата З.Х.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.11.2012г., в законна сила от 31.1.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2534/12/29.06.2012 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1, предложение първо, от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на З.Х.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
65 НАХД No 866/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Б.Н. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.12.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:     ПРИЗНАВА К.Б.Н. с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2012 г, около 02.20 часа, в курортен комплекс ”С.б.”, общ. Н., пред клуб „И.” е държал без надлежно разрешително високо рисково наркотично вещество- канабис с нетно тегло 0.736 грама, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.30% , на стойност 4.41 лева, като случаят е маловажен- престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. 2, т. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 300 (триста) лева.  ОСЪЖДА К.Б.Н. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Н. сумата от 37.48 лева (тридесет и седем лева и четиридесет и осем ст.), представляваща разноски по делото.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.  
К.Б.Н.
Мотиви от 15.12.2012г.
66 НАХД No 890/2012, V състав Административни дела М...... ООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.11.2012г., в законна сила от 21.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 890/2012г. по описа на РС-Несебър, като недопустимо.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
67 НАХД No 895/2012, VI състав Административни дела Й.П.Й. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 2.1.2013г., в законна сила от 24.1.2013г.
Производството по делото е образувано на 15.10.2012 г. по повод постъпила жалба от Й.П.Й. с ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 11011832/09.12.2010 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София, с което е наложено на жалбоподателката административно наказание “глоба” в размер на 500 лева за нарушение по чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), вр. чл. 13, ал.1 от ППЗДС.  Несебърският районен съд, след като се запозна с приложените по делото документи и с постъпилата жалба, намира че същата е просрочена. Наказателното постановление е връчено на нарушителя на 13.12.2010 г., видно от приложеното известие за доставяне. Срокът за обжалване на същото е изтекъл на 20.12.2010 г.- присъствен ден, а жалбата е подадена чрез наказващия орган едва на 22.12.2010 г. По делото не са ангажирани доказателства за депозиране на жалбата в законоустановения срок (по пощата, чрез куриер и т.н.), въпреки дадените указания в този смисъл. Ето защо, съдът приема че същата е просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.  Мотивиран от горното, на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.П.Й. с ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 11011832/09.12.2010 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София, с което е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева за нарушение по чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), вр. чл. 13, ал.1 от ППЗДС.  ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 895/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.      
68 НАХД No 909/2012, IV състав По ЗД по пътищата И.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 14.11.2012г., в законна сила от 14.1.2013г.
ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 909/2012 г. по описа на РС- Несебър   Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на жалбоподателя за изготвянето му.    
69 НАХД No 912/2012, V състав Административни дела А.И.А. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г., в законна сила от 21.1.2013г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 142 от 05.09.2012г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.91 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Несебър /Наредба № 6/, на А.И.А. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.18, т.4 от Наредба № 6.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
70 НАХД No 931/2012, IV състав Административни дела Д. ЕТ МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.12.2012г., в законна сила от 29.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0203090/17.09.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на ЕТ „Д.К.- 74”, ЕИК ........., представляван от Д.К.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 500 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
71 НАХД No 932/2012, IV състав Административни дела Д. ЕТ МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.12.2012г., в законна сила от 29.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0203091/17.09.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на ЕТ „Д.К.- 74”, ЕИК ........., представляван от Д.К.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 500 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
72 НАХД No 933/2012, VI състав Административни дела Д.4 ЕТ МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 27.12.2012г., в законна сила от 29.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0203092/17.09.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на ЕТ “Д.К.-74” със седалище и адрес на управление: гр. Н., к-с “С.в.” бл.1, ет.1, ап.2, ЕИК ........., представляван от Д.К.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 500 лева за нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2 500 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
73 НАХД No 934/2012, II състав Административни дела Д..... ЕТ МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.12.2012г., в законна сила от 29.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0203093/17.09.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на ЕТ„Д.К.- 74” с ЕИК - ........., седалище и адрес на управление гр.Н., к/с С.в., бл.1, ет.1 ап.2, представляван от Д.К.К. за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 2500лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203093/17.09.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
74 НАХД No 935/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.О.О. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.12.2012г., в законна сила от 14.1.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Н.ският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА О.О.О., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, основно образование, работи, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2012 г., около 02.00 часа, в к.к. „С.б”, община Н., по главната алея пред РУП-Н., управлявал МПС л.а. „с.”, модел „**” с ДК № *****, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП №3364/2010 г. на Началника на ПП- КАТ при ОД на МВР Хасково, влязло сила на 24.01.2012 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 2000 лв. /хиляда лева/.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
О.О.О.
Мотиви от 10.12.2012г.
75 НАХД No 936/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.12.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Н.ският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА Д.К.К., роден на *** г. в гр. Сливен, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, реабилитиран, начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2012 г., в к.к.„С. б.”, община Н., в нарушение на чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държи високорисково наркотично вещество- амфетамин, установено с физикохимична експертиза № 282/23.08.2012 г., съдържащо се в 1бр. хартиен плик с надпис „Д.А.Г.” с нетно тегло 0,305 грама, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 8%, на стойност 9,15 лева /девет лева и петнадесет стотинки/, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС на Република България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354А, ал.5, вр. с ал.3, предлож. второ, т.1, вр. с ал.1 от НК, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно хартиен свитък от рекламна брошура с надпис „Д.А.Г.”, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, а именно 0,270 грама които след влизане в сила на решението да се унищожат.   ВРЪЩА останалите веществени доказателства, посочени с протокол за доброволно предаване от 16.08.2012 г., а именно- кутия от цигари за 10 бр., марка „Marlboro Gold”, 2 броя цигари, хартиено картонче навито на руло, на Д.К.К..   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.К.К., да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 37,48 лв. /тридесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
Д.К.К.
Мотиви от 10.12.2012г.
76 НАХД No 937/2012, V състав Административни дела Й.П.Й. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г., в законна сила от 25.1.2013г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011830 от 09.12.2010г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/, на Й.П.Й. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ във връзка с чл.13, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗДС.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
77 НАХД No 938/2012, VI състав По ЗД по пътищата В.Х.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.12.2012г., в законна сила от 14.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 4167/2012 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на В. Хилми М. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, за това, че на 04.10.2012 г. около 02.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, срещу хотел “Авеню” в посока гр. Несебър, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.53 на хиляда, установено с Дрегер 7410 с № 0106, като НАМАЛЯВА размера на наложените наказания, както следва: наказанието “глоба”- от 1000 лева на 700 (седемстотин) лева, на наказанието “лишаване от право да управлява МПС”- от 12 месеца на седем месеца.  ОСЪЖДА В. Хилми М. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 10.00 (десет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
78 НАХД No 945/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Х. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 17.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:     ПРИЗНАВА А.А.Х. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, управител на „П.Б.” ЕООД, за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2012 г. около 03.00 часа в курортен комплекс “с.б.”, общ. Н., в близост до хотел “К.Г.”, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- амфетамин с нетно тегло 0.245 грама със съдържание на основно вещество 10% на стойност 7.35 лева, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 300 (триста) лева.  ОСЪЖДА А.А.Х. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, да заплати по сметката на Районен съд- Н. сумата от 81.85 (осемдесет) лева, представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.2, б.”а” от НК в полза на държавата вещественото доказателство- наркотично вещество амфетамин-сол, което след влизане в сила на решението да бъде унищожено и ВРЪЩА вещественото доказателство- таблетки на собственика А.А.Х..   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.  
А.А.Х.
Мотиви от 17.12.2012г.
79 НАХД No 947/2012, IV състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 192/23.07.2012 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.29 от Закона за частната охранителна дейност, на основание чл.45 от същия закон, на Т.Н.Т., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
80 НАХД No 961/2012, V състав По Закона за стандартизация Л..ЕООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г., в законна сила от 23.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 12-1165 от 04.10.2012г. на Главния директор на ГД „ИДТН” към ДАМТН – гр.София, с което на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, на „Л.С.” ЕООД с ЕИК 201189890, представлявано от Б.П.К., със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к.”......, със съдебен адрес: гр.Шумен, ул.”....... /Адвокатско дружество „Станчева – Б.”/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.7а, т.3 вр. чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори /обн.ДВ, бр.33/2003г./.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
81 НАХД No 963/2012, V състав По Закона за стандартизация Л.....ЕООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 12-1166 от 04.10.2012г. на Главния директор на ГД „ИДТН” към ДАМТН – гр.София, с което на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, на „Л.С.” ЕООД с ЕИК ...., представлявано от Б.П.К., със седалище и адрес на управление: гр.В. ж.к....., със съдебен адрес: гр.Ш., ул...., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.7а, т.3 вр. чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори /обн.ДВ, бр.33/2003г./.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
82 НАХД No 969/2012, I състав По ЗД по пътищата М.П.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.12.2012г., в законна сила от 30.1.2013г.
НП-измененоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от М.П.М. , ЕГН **********,***/11.10.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър в частта в която на основание Наредба № І – 1959 на МВР са му отнети 3 контролни точки като НЕДОПУСТИМА  И ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №969 /2012 г. по описа на РС –Несебър В ТАЗИ МУ ЧАСТ.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4821/11.10.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, в частта, с която е наложено на М.П.М. , ЕГН **********, административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 4821/11.10.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър в останалата част, с което на основание чл. 182, ал.3, т.3 от ЗДвП е наложено на жалбоподателя М.П.М. , ЕГН **********,*** административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
83 НАХД No 971/2012, I състав По ЗД по пътищата Н.М.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3924/05.09.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на жалбоподателя Н.М.Н. , ЕГН **********, с адрес:*** е административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 30 лева на основание чл.183 ал.3 т.6 от ЗДвП за нарушение по чл.42 ал.2 т.2 предл.първо от ЗДвП и „Глоба” в размер на 50 лева на осн.чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение по чл. 139 ал.1 т.1 от ЗДвП    Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
84 НАХД No 973/2012, I състав По ЗД по пътищата А.М.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 3693/2012 от 31.08.2012 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на А.М.П. , ЕГН : ********** *** е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 900 /деветстотин/ лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 10 /десет/ месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП за нарушение по чл. 5 ал.3, т.1, предл.първо от ЗДвП като НАМАЛЯВА наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от 10 месеца на 8 /осем/ месеца, считано от отнемане на свидетелството и НАМАЛЯВА наложеното наказание „Глоба” от 900 лева на 700 /седемстотин/ лева  ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
85 НАХД No 984/2012, I състав Административни дела П.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
РЕШИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 691/2012 от 04.09.2012 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на П......А.И., ЕГН : ********** , в качеството му на Управител „ .......ООД със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, ул."........ му е наложено административно наказание "Глоба " в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.45 от ЗЧОД за нарушение по чл.27 ал.З т.5 от ЗЧОД, за това, че на 06.04.2012Г., Сключил трудов договор №1181 от 06.04,2012г. с лицето П. С. Б., ЕГН : **********, без при сключването на трудовия договор Б.... да е представил служебна бележка от Окръжна прокуратура, удостоверяваща, че същият не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
86 НАХД No 985/2012, I състав Административни дела П.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 690/2012 от 04.09.2012 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на П. А.И., ЕГН : ********** , в качеството му на Управител „ ....”ООД със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, ул.”..., му е наложено административно наказание “Глоба ” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.45 от ЗЧОД за нарушение по чл.27 ал.3 т.4 от ЗЧОД, за това, че на 06.04.2012г., Сключил трудов договор №1181 от 06.04.2012г. с лицето П.С.Б., ЕГН : **********, без при сключването на трудовия договор да Б. да представи служебна бележка от НСлС, удостоверяваща, че не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
87 НАХД No 986/2012, I състав Административни дела П.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 689/2012 от 04.09.2012 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на П. А.И., ЕГН : ********** , в качеството му на Управител „ ........”ООД със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, ул.”........, му е наложено административно наказание “Глоба ” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.45 от ЗЧОД за нарушение по чл.27 ал.3 т.3 от ЗЧОД, за това, че на 06.04.2012г., Сключил трудов договор №1181 от 06.04.2012г. с лицето П.С.Б., ЕГН : **********, без при сключването на трудовия договор Б. да е представил свидетелство за съдимост.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
88 НАХД No 987/2012, I състав Административни дела П.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 688/2012 от 04.09.2012 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на П. А.И., ЕГН : ********** , в качеството му на Управител „ ...”ООД със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, ул.”...” ....... му е наложено административно наказание “Глоба ” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.45 от ЗЧОД за нарушение по чл.27 ал.3 т.2 от ЗЧОД, за това, че на 06.04.2012г., Сключил трудов договор №1181 от 06.04.2012г. с лицето П.С.Б., ЕГН : **********, без при сключването на трудовия договор Б. да е представил документ, удостоверяващ завършено образование.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.    
89 НОХД No 989/2012, V състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Разпореждане от 7.11.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
на основание чл.249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК    Р А З П О Р Е Ж Д А М :    ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 989/2012г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.  ВРЪЩАМ делото в Районна прокуратура – гр.Несебър за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.  Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
90 ЧНД No 994/2012, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Д.Н.В. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 5.12.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Д.Н.В. наказания по НОХД № 972/2003 г., НОХД № 219/2004 г. и НОХД № 392/2004 г., всички по описа на РС- Хасково, а именно ТРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание- ТРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание, наложеното на В. наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” по НОХД № 392/2004 г. и „ГЛОБА” в размер на 200 лв. по НОХД № 972/2003 г., двете по описа на РС- Хасково.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д.Н.В. наказания по НОХД № 50/20076 г. по описа на РС- Хасково и по НОХД № 486/2012 г. по описа на РС- Несебър, а именно СЕДЕМ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание- СЕДЕМ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО  ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание от 7 месеца наложеното на В. наказание „ГЛОБА” в размер на 800 лв. по НОХД № 50/2007 г. по описа на РС- Хасково.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.    
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
91 НАХД No 998/2012, I състав По Закона за стандартизация Л...... ЕООД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД"ИДТН" ПРИ ДАМТН,СОФИЯ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 12-1200/2012 от 09.10.2012 год. на Главния Директор на Главна Дирекция „ Инспекция за държавен технически надзор” , с което на „Л.С.”ЕООД , ЕИК : ...... , със седалище и адрес на управление :ГР.Варна, ж.к. ....., представлявано от Б.П.К., ЕГН: ********** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 /триста/ лева на основание чл.55, ал.2 от ТИП, за нарушение по чл.7а т.3 във вр.с чл.27 ал.1 т.2 от Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори /обн.ДВ № 33/2003г. , изми доп. ДВ бр.18/2011г./  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
92 НАХД No 999/2012, I състав По Закона за стандартизация Л....... ЕООД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД"ИДТН" ПРИ ДАМТН,СОФИЯ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 12-1202/2012 от 09.10.2012 год. на Главния Директор на Главна Дирекция „ Инспекция за държавен технически надзор” , с което на „Л.С.”ЕООД , ЕИК : 201189890 , със седалище и адрес на управление :ГР.Варна, ж.к. ........., представлявано от Б.П.К., ЕГН: ********** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 /триста/ лева на основание чл.55, ал.2 от ТИП, за нарушение по чл.7а т.3 във вр.с чл.27 ал.1 т.2 от Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори /обн.ДВ № 33/2003г. , изми доп. ДВ бр.18/2011г./  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
93 НАХД No 1000/2012, I състав По Закона за стандартизация Л........ЕООД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД"ИДТН" ПРИ ДАМТН,СОФИЯ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 12-1201/2012 от 09.10.2012 год. на Главния Директор на Главна Дирекция „ Инспекция за държавен технически надзор” , с което на „Л.С.”ЕООД , ЕИК : ........., със седалище и адрес на управление :ГР.Варна, ж.к. ..............представлявано от Б.П.К., ЕГН: ********** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 /триста/ лева на основание чл.55, ал.2 от ТИП, за нарушение по чл.7а т.3 във вр.с чл.27 ал.1 т.2 от Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори /обн.ДВ № 33/2003г. , изми доп. ДВ бр.18/2011г./  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
94 НАХД No 1009/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.Н. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 10.12.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Г.Н., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, живущ ***, за ВИНОВЕН в това, че в периода 17-25.06.2012г., на територията на к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, управлявал МПС – мотоциклет „Хонда” с рег.№ ***, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №204/12 на Началник РУП-Димитровград, влязло в сила на 29.05.2012г., както следва: на 17.06.2012г., около 14.25 часа – в близост до хотел „Хризантема”; на 19.06.2012г., около 14.50 часа – в близост до хотел „Колизеум”; и на 25.06.2012г., около 02.40 часа – в близост до хотел „Опал” – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1300.00/хиляда и триста/ лева.    ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Н.Г.Н.
Мотиви от 10.12.2012г.
95 НАХД No 1012/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.12.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
ПРИЗНАВА И.Н.И. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, управител на фирма, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2012г., около 17.50 часа в гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, комплекс „Стария възел”, управлявал моторно- превозно средство – мотопед „МБК Бостер 50” с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – с НП № 678/20.09.2011г. на Началника на РУ на МВР към ОД на МВР- гр.Варна по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, влязло в сила на 20.10.2001г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева в полза на Държавата.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- Бургас.  
И.Н.И.
Мотиви от 21.12.2012г.
96 ЧНД No 1019/2012, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.О.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 18.12.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Б.О.М.- ЕГН **********, роден на ***г***, понастоящем в Затвора- гр.Варна, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от определените с присъди по НОХД № 557/09 г. по описа на РС- Несебър и по НОХД № 2373/2010 г. по описа на Районен- Варна, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от пет години през периода 20.09.2001 г. – 18.07.2006 г. по НОХД № 174/2002 г.  НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Б.О.М.- ЕГН **********, роден на ***г***, понастоящем в Затвора- гр.Варна, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от определените с присъди по НОХД 6819/2011 г. по описа на РС- Варна, НОХД 2361/2011 г. на Районен- Варна и НОХД 847/2012 г. по описа на РС- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така наложеното общо наказание с ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.      ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 и чл.61 от ЗИНЗС първоначален “строг” режим за изтърпяване на така наложеното наказание, в затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК и чл. 59, ал.1 от НК от така наложеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по НОХД 6819/2011 г. и НОХД 2361/2011 г., двете по описа на РС- Варна, считано от 09.05.2012 г., както и времето, през което Б.О.М. е бил задържан с мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 09.12.2011 г. до 09.01.2012 г.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.      
Б.О.М.
97 ЧНД No 1019/2012, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.О.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 23.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
ДОПУСКА тълкуване на определение № 352/18.12.2012 г. по ЧНД № 1019/2012 г. по описа на РС Несебър, като на страница пета от определението, на ред 31-ви и ред 32-ри, изразът: „за срок от пет години през периода 20.09.2001 г. – 18.07.2006 г. по НОХД 174/2002 г.”, да се чете: „за срок от четири месеца през периода 09.01.2012 г. – 09.05.2012 г.”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Б.О.М.
ДОПУСКА тълкуване на определение № 352/18.12.2012 г. по ЧНД № 1019/2012 г. по описа на РС Несебър, като на страница пета от определението, на ред 31-ви и ред 32-ри, изразът: „за срок от пет години през периода 20.09.2001 г. – 18.07.2006 г. по НОХД 174/2002 г.”, да се чете: „за срок от четири месеца през периода 09.01.2012 г. – 09.05.2012 г.”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
98 НАХД No 1020/2012, VI състав По ЗД по пътищата М.А.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 7.1.2013г., в законна сила от 28.1.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3767/28.09.2012 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, в частта, с която на основание чл. 179, ал.2, предл.1 от ЗДвП е наложено на М.А.С. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 20, ал.2 от ЗДвП, за това, че на 22.08.2012 г. около 16.00 часа в гр. Несебър, кв. “Черно море”, при добра видимост и суха настилка е управлявал мотоциклет с рег. № **** с несъобразена скорост, вследствие на което е причинил пътнотранспортно произшествие.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3767/28.09.2012 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, в останалата му част, с която на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е наложено на М.А.С. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл. 150а, ал.1 от ЗДвП, за това, че на 22.08.2012 г. около 16.00 часа в гр. Несебър, кв. “Черно море”, е управлявал мотоциклет с рег. № ****, без да притежава съответната категория “А”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
99 НАХД No 1021/2012, II състав По ЗД по пътищата М.А.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2012г., в законна сила от 25.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3783/10.08.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на М.А.С. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.150А, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
100 НАХД No 1025/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.12.2012г., в законна сила от 24.1.2013г.
ПРИЗНАВА В.К.К., роден на *** г. в гр.Поморие, българин, български гражданин, несемеен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2012 г., около 05,20 ч., в гр. Обзор, по ул. „С., до бензиностанция „Лукойл”, управлявал МПС- товарен автомобил ”ГАЗ 53” с рег. № ......., без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с наказателно постановление № 408/29.02.2012 г. на Началник на РУП- Несебър, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В.К.К.
Мотиви от 28.12.2012г.
101 НАХД No 1026/2012, I състав По ЗД по пътищата Д.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.12.2012г., в законна сила от 23.1.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4128/2012 от 18.10.2012 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на Д.С.Д. , ЕГН : ********** *** е наложено административно наказание 2000 /две хиляди/ лева “Глоба” и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца на основание чл.174 ал.3 предл.първо от ЗДвП за нарушение по чл.174 ал.3 предл.първо от ЗДвП 10 /десет/ лева „Глоба” за нарушение по чл.100 ал.1 т.1, предл. първо от ЗДвП на осн.чл.183 ал.1 т.1, предл.първо от ЗДвП , както и Глоба в размер на 10 /десет/ лева за нарушение по чл.100 ал.1 т.2 предл.първо от ЗДвП на осн.чл.183 ал.1 т.1 предл.трето от ЗДвП . за това, че на 24.09.2012 г. около 00.10 часа в гр.Несебър , на КПП ХИТ – А в посока Стария град, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № С0026КВ е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества и е отказал да даде кръвна проба, не е носел свидетелство за регистрация на МПС и не представил свидетелство за управление на МПС .  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
102 НАХД No 1030/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.12.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
ПРИЗНАВА А.Д.П. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, продавач- консултант в „АХС- 74” ЕООД, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2012г., около 11.00 часа в гр.Несебър, стара част, на ул.”Митрополитска”, в близост до обменно бюро, находящо се зад църква „Пантократор”, с цел да набави за себе си имотна облага, използвал неосведомеността на Сергей Ф. от Русия, като при обмяна на сумата от 200 щатски долара, равняващи се на 314.80 /триста и четиринадесет лева и осемдесет стотинки/ му дал три броя банкноти с номинал по 100 лева със серии и номера, съответно БД9902175, БД9907410 и БД9908414, емисия 1993 година, които не представляват законно платежно средство и считано от 01.01.2000 година са излезли от обръщение, както и четири броя банкноти по пет лева, законно платежно средство и с това му причинил имотна вреда в размер на 294.80 лева, като случая е маловажен - престъпление по чл.209, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лева в полза на Държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.Д.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РУП- Несебър сумата в размер на 136.97 лева, направени разноски в ДП.  ОТНЕМА на основание чл. 53, б.А от НК в полза на Държавата три броя банкноти с номинал по 100 лева със серии и номера, съответно БД9902175, БД9907410 и БД9908414, емисия 1993 година, излезли от обръщение.  Веществените доказателства да се изпратят на БНБ, след влизане на решението в сила, за унищожаване като вещи без стойност.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- Бургас.    
А.Д.П.
Мотиви от 21.12.2012г.
103 НАХД No 1043/2012, VI състав По ЗД по пътищата И.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 2.1.2013г., в законна сила от 28.1.2013г.
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от И.Г.С. с ЕГН **********, с адрес за призоваване: гр. София, ул. “......., офис ..., против наказателно постановление № 3389/08.08.2012 г. на началника на ОДМВР- Бургас, с което е наложено на жалбоподателя административно наказание “глоба” в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл. 174, ал.3, предл.1 от Закона за движението по пътищата.  Несебърският районен съд, след като се запозна с приложените по делото документи, намира че жалбата е просрочена. Наказателното постановление е връчено на нарушителя на 26.09.2012 г. и срокът за обжалването му е изтекъл на 03.10.2012 г.- присъствен ден. Жалбата е подадена чрез наказващия орган с повече от месец закъснение- в средата на м.ноември 2012 г. По делото не са ангажирани доказателства за депозирането й в законоустановения срок (по пощата, чрез куриер и т.н.), въпреки дадените указания в този смисъл. Ето защо, съдът приема че същата е просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.  Мотивиран от горното, на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.С. с ЕГН **********, с адрес за призоваване: гр. София, ул. ........0. офис ..., против наказателно постановление № 3389/08.08.2012 г. на началника на ОДМВР- Бургас, с което е наложено на жалбоподателя административно наказание “глоба” в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл. 174, ал.3, предл.1 от Закона за движението по пътищата.  ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 1043/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.      
104 НАХД No 1046/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2012г., в законна сила от 14.1.2013г.
ПРИЗНАВА Н.Г.Г. – роден на ***г. в гр.Ловеч, с постоянен адрес:*** и с адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2012г., около 00.45 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главната алея пред хотел „Фаворит”, управлявал моторно- превозно средство – мотоциклет „Хонда НСР 125” с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за това деяние с НП № 4011/03.09.2010г. на Началника на РУП- гр.Казанлък по чл.177, ал.1, т.2, предложение 1 от ЗДвП, влязло в сила на 06.01.2012г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева в полза на Държавата.   Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- Бургас.  
Н.Г.Г.
Мотиви от 27.12.2012г.
105 НАХД No 1057/2012, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Р....... ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г., в законна сила от 24.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 27119 от 06.08.2012г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.77 от Закона за туризма /ЗТ/, на „Р.” ООД с ЕИК ......, със седалище и адрес на управление: гр.С.З., ул.”......, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.55, ал.1 от ЗТ и на основание чл.85 от ЗТ, на същия е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.56, ал.2 от ЗТ.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.  
106 ЧНД No 1072/2012, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Ж.Б.К.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 7.12.2012г., в законна сила от 2.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и обосновано Постановление Постановление за прекратяване на наказателното производство от 31.10.2012 г. по ДП №14-398/2012 г. по описа на РУП - Несебър, пр. пр. №667/2012 г. по описа на Районна прокуратура - Несебър водено срещу "НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ" за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 от НК във връзка с чл. 130 ал.1 от НК  Определението може да се обжалва и/или протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя Ж.Б.К. и на РП-гр.Несебър .  
107 НОХД No 1079/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 31.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Анна Пантелеева - прокурор в РП- Несебър, подсъдимия А.И. и неговият защитник адвокат А.Ж., споразумение по НОХД № 1079/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА А.П.И., роден на ***г. в гр.Поморие, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с основно образование, зидаро-кофражист, с постоянен и настоящ адрес:***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.10.2012г., около 00,15 часа, в с.**, общ.Несебър, на ул.”**”, в близост до дом № 22, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Фокус” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,37 промила, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 954/01.11.12г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас – поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1от НК, ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.   На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание ОТЛАГА за срок от 3/три/ години.  На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия А.П.И. ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца.  На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 26.10.2012 год.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 34.35 (тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) лева и 12 лв. (дванадесет лева) по сметка на РС-Гр.Несебър представляващи разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1079/2012 г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.П.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
А.П.И.
108 НОХД No 1081/2012, IV състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.З.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 28.12.2012г., в законна сила от 23.1.2013г.
на основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд  РАЗПОРЕДИ:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 1081/2012 г. по описа на РС- Несебър.  ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения.  Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.    
109 НАХД No 1082/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Ф.А. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2012г., в законна сила от 24.1.2013г.
на осн. чл.378, ал.4, т.1 НПК, съдът    Р Е Ш И:    ПРИЗНАВА Х.Ф.А., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование, строител, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2012г., около 22.20 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел „Ирис”, управлявал моторно превозно средство „******” с рег.№ ******, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 3904/11 от 25.08.2011г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 13.03.2012г. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.  
Х.Ф.А.
Мотиви от 28.12.2012г.
110 НОХД No 1115/2012, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.А.О. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 9.1.2013г., в законна сила от 9.1.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1115/2012 г. по описа на РС- Несебър споразумение в горния смисъл.  ВРЪЩА делото на РП- Несебър.  Определението е окончателно.    
111 ЧНД No 1119/2012, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК М.Ф.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 3.1.2013г., в законна сила от 3.1.2013г.
Оставя без уважение на основание чл.244, ал.5 от НПК, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 13.12.2012 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за спиране на наказателното производство по ДП № 14- 2111/2012 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър, образувано срещу неизвестен извършител.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
112 НОХД No 2/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 3.1.2013г., в законна сила от 3.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Д.А.С. и защитника адв. А.Ж. ***, съгласно което:  Обвиняемия Д.А.С., роден на *** г. в гр.Несебър, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.11.2012 година около 23.45 ч. в гр.Несебър, на кръстовище “Винаров”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Фолксваген”, модел „Пасат” с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1.97 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1034/03.12.2012 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три / години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Д.А.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 15 (петнадесет) месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което обвиняемият Д.А.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 28.11.2012 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.А.С. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 35.89 лева (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 2/2013г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Д.А.С. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.А.С. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Д.А.С.
113 ЧНД No 13/2013, IV състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.П.Д. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 9.1.2013г., в законна сила от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Т.П.Д.- обвиняем по ДП № 14-2545/2012 г. по описа на РУП- Несебър за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по- лека такава.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 65, ал.6 от НПК, двумесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане на Т.П.Д. е недопустимо.  УКАЗВА на Т.П.Д., че определения двумесечен срок не се прилага, когато искането се основава на влошено здравословно състояние.  Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в тридневен срок, считано от днес.  НАСРОЧВА делото, в случай на жалба или протест, за 16.01.2013 г. от 14.00 ч., за която дата и час РП- Несебър и защитника на обвиняемия да се считат редовно уведомени, а обвиняемия да се призове чрез Началника на Следствения арест- гр.Бургас, като явяването му пред Окръжен съд - Бургас бъде осигурено от ОД ”Охрана” - гр.Бургас.  
Т.П.Д.
114 НОХД No 33/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Ж.Ж. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 14.1.2013г., в законна сила от 14.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 33/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.П. *** и Т.Ж.Ж. със снета по делото самоличност, съгласно което:  ПРИЗНАВА Т.Ж.Ж. – родена на *** г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, продавач-консултант, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 15.12.2012 година, около 00.15 ч., в гр. Несебър, по ул. „****”, управлявала МПС – л.а. „Ауди А3” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.91 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА, на основание. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от три години.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимата Т.Ж.Ж. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца.  ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата Т.Ж.Ж. е била лишена по административен ред от право да управлява МПС от 15.12.2012г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Т.Ж.Ж. да заплати в полза на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 39.08 лв. /тридесет и девет лева и осем стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 33/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Т.Ж.Ж. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-2558/2012 год. по описа на РУП- Несебър спрямо Т.Ж.Ж. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    
Т.Ж.Ж.
115 НОХД No 35/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.И. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 14.1.2013г., в законна сила от 14.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 35/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия В.И.И. и неговия защитник адв. П.Ч. ***, съгласно което:   Обвиняемият В.И.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, неженен, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:  На 05.08.2012 г., около 03.00 ч. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на плажа пред дискотека „Лазур”, е отнел чужди движими вещи, а именно: дамска чанта на стойност 8.00 лева, прозрачно портмоне на стойност 3.50 лева, гланц за устни на стойност 1.00 лев, гребен на стойност 1.00 лев, ластик за коса на стойност 0.20 лева, ключ за хотелска стая тип карта на стойност 2.00 лева, колан тип метален синджир на стойност 5.00 лева, пакетче дъвки на стойност 0.44 лева, обеца с изображение на пеперуда на стойност 7.00 лева и сумата от 47.00 лева, всички вещи на обща стойност 75.14 лева (седемдесет и пет лева и четиринадесет стотинки), от владението на Ю.К. от гр.Минск, Република Беларус, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;   На 05.08.2012 г., около 03.00 ч. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на плажа пред дискотека „Лазур”, е отнел чужди движими вещи, а именно: мобилен апарат марка „Самсунг„ модел „Галакси„ на стойност 170.00 лева, дънки на стойност 30.00 лева, кожен колан на стойност 14.00 лева и сумата от 200 лева, всички вещи на обща стойност 414 (четиристотин и четиринадесет) лева, от владението на Ал.Ат. от гр. К..... Република Македония, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,  поради което и на основание чл. 194, ал.1, вр. чл.26, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 3 (три) месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия В.И.И. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 55.00 (петдесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 35/2013г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия В.И.И. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК  О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия В.И.И. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.    
В.И.И.
116 НОХД No 50/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.В. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 15.1.2013г., в законна сила от 15.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 50/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.Б.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимия М.К.В., съгласно което:   ПРИЗНАВА М.К.В. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че  На 20.11.2012 год., около 22.00 часа, на главен път ІІІ-906, на входа на с.Оризаре, общ.Несебър, управлявал моторно-превозно средство – лек автомобил „БМВ 318” с ДК№ ****, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 2091/2010 год. на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 21.11.2011 год. И в това, че   На 23.11.2012 год., около 16.20 часа, на главен път І-9, до к.к.”Съни Дей 3”, в посока гр.Бургас, управлявал МПС л.а.„БМВ 318” с ДК№ ****, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с НП № 4905/2011 год. на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 22.11.2012 год., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес ***, за срок от 25 /двадесет и пет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 25 /двадесет и пет/ месеца;  -включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 /шест/ месеца.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:         Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 50/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо М.К.В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо М.К.В. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
М.К.В.
117 ЧНД No 52/2013, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.М.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 16.1.2013г., в законна сила от 16.1.2013г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на К.М.А. в качеството му на обвиняем по ДП № 14-3/2013 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат Д.П. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване  
118 НОХД No 53/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.М.А. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 16.1.2013г., в законна сила от 16.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 53/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, споразумение между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, адв. Д.П.- служебен защитник и обвиняемия К.М.А., съгласно което ПРИЗНАВА К.М.А.- роден на *** г. в гр.Поморие, живущ ***, българин, български гражданин, реабилитиран по право, начално образование, неженен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.12.2012 г., около 20.35 часа, по главната алея в к.к. „Сл.бряг”, до бензиностанция „Петрол”, общ.Несебър, управлява моторно превозно средство- л.а. “Форд”, модел „Галакси”, с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.78 /едно цяло седемдесет и осем/ промила, установено по надлежния протокол от Химическа експертиза № 12 от 04.01.2013 г, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание четири месеца за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият К.М.А. да заплати по сметка ОД на МВР- Бургас сумата от 39,08 лв. /тридесет и девет лева и осем стотинки/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 53/2013г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо К.М.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
К.М.А.
119 НОХД No 59/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.Ч. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 59/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия М.А.Ч., съгласно което:   ПРИЗНАВА М.А.Ч.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, неосъждан, средно образование, неженен, строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 08.01.2013 год. около 21.45 часа в с.Равда, общ.Несебър, до х-л „***”управлявал моторно превозно средство – л.а. “ Опел”, модел „Астра” С ДК№ *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.50 /едно цяло и петдесет/ промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание три месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия М.А.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.А.Ч. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 35.89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 59/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо М.А.Ч. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо М.А.Ч. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
М.А.Ч.
120 ЧНД No 66/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 22.1.2013г., в законна сила от 22.1.2013г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по БП № 14-19/2013г. по описа на РУП С. И..в И.с ЕГН – **********, адв.П.Ч. от БАК.  Определението е окончателно.  
121 НОХД No 67/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 67/2013г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.И.И. със защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което подсъдимият С.И.И. – роден на ***г. в гр.Нови Пазар, с постоянен адрес-*** и настоящ адрес- гр. С.В., м-ст „Ю.п.”, х-л „Я.”3, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, работи като охрана градинар, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2013 година около 22.15 ч. в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главна алея до бензиностанция „Петрол” управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № ....... с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.30 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер” 7410+, с № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца.   - Безвъзмезден труд, в полза на обществото в размер на 200 (ДВЕСТА) часа в рамките на една календарна година.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.И.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият С.И.И. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред за същото деяние, считано от 14.01.2013г.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 67/2013г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
С.И.И.
122 НОХД No 69/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №69/2013г. по описа на РС–Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.К.К. със защитник адв.К. споразумение, съгласно което подсъдимият В.К.К.- роден на ***г***, обл.Пловдив, постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, вдовец, осъждан, управител на „Д.К.”, ООД – гр.Бургас, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за периода от 13.09.2012г. до 17.09.2012г., на територията на общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Голф", с ДК №......., без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №686/30.05.2012г. на Началника на РУП - Несебър по чл.177, ал.1, т.2, предл. първо от ЗДвП, влязло в законна сила на 08.06.2012г., както следва:  - На 13.09.2012г., около 16.00 часа на главен път 1-9, при кръстовище Камелия, в посока гр.Бургас и   -На 17.09.2012г., около 22.20 часа в гр. Несебър, в близост до бензиностанция „Петрол", в посока гр.Несебър - стар град, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. чл.26 ал.1, във вр. с вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ».  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 30 (тридесет) месеца.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 30 (тридесет) месеца.   - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 100ч. (сто часа) за срок от 2 (две) поредни години.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 69/2013г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В.К.К.
123 НОХД No 80/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.Ч. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 30.1.2013г., в законна сила от 30.1.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ОДОБРЯВА постигнатото между Анна Пантелеева - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия А.Ч. и неговият защитник адвокат Д.С., споразумение по НОХД № 80/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА А.Д.Ч., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:*** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.01.2013 г., около 23.10 часа, в град Несебър, до кръгово кръстовище, в посока към Стария град, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Сеат Кордоба” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта на 1,2 на хиляда, а именно 1,79 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 039/18.01.2013 г. на СХЛ към БНТЛ при ОД на МВР - Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК , поради което му се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6/шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти седмично   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца,   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150/сто и петдесет/ часа за една календарна година  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия А.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 16.01.2013 година.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.Ч. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 35.89 (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 83/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.Д.Ч. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
А.Д.Ч.
124 НОХД No 91/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.К. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 28.1.2013г., в законна сила от 28.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 91/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Д.Т.К. и защитника адв. А.Ж. ***, съгласно което:  Обвиняемият Д.Т.К., роден на *** г. в гр. Поморие, с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик в ПГУ ”***”- ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 14.02.2010 г. - 24.02.2010 г. в гр. Несебър, ул. “***” № 40, в съучастие с В.В.Г. с ЕГН ********** от гр.Несебър и Т.В.В. с ЕГН ********** от гр. Несебър, действайки като извършител, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот- повреждане на балконска врата от ПВЦ дограма на ет. 1 на къщата, е отнел чужди движими вещи, на обща стойност 1375.00 лева (хиляда триста седемдесет и пет лева), а именно: мобилен телефон марка „Нокия” на стойност 135.00 лева, мобилен телефон марка „Нокия 6310и” със сим карта с номер 0888/349*** на стойност 50.00 лева, ДВД устройство на стойност 87.00 лева, фотоапарат марка „Канон” с лента на стойност 30.00 лева, дървена правоъгълна кутийка с камъни- индийска на стойност 15.00 лева, златен мъжки пръстен от 14 каратово злато с проба 585, с правоъгълен черен камък отгоре с тегло 7 грама, на стойност 294.00 лева, златен дамски синджир- колие от 14 каратово злато проба 585, с дължина 40 см., с масивна висулка тип звездичка със син камък в нея, с тегло 5.85 грама на стойност 245.00 лева, 2 броя мъжки часовници с черни кожени верижки и кръгли циферблати с единична стойност 12.00 лева, на обща стойност 24.00 лева, 3 броя дамски ръчни часовници с метални верижки, единият от които с жълта верижка и с правоъгълен циферблат, вторият- с жълта верижка и с кръгъл циферблат с камъни, и третият- тип гривна с бяла верижка, с единична стойност 12.00 лева, на обща стойност 36.00 лева, гердан от култивирани перли и 4 броя гердани от камъни и мъниста, на обща стойност 21.00 лева, сгъваем контактен ключ за л.а. “Ситроен С-4” за автомат и за отключване, ведно с ключодържател с метално розово яйце с метална пеперуда на стойност 438.00 лева, черно калъфче за документи, ведно с малък регистрационен талон за л.а. “Ситроен С-4”, документ за платен данък, талон за ГТП, документ за платена винетка и талон за застраховка „ГО”, от владението на Р.С.Т. от гр.Несебър, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  - На неустановена дата края на м.февруари 2010 г., в гр.Несебър, ул. “***” №5, в съучастие с В.В.Г., ЕГН **********, от гр.Несебър и Т.В.В., ЕГН ********** от гр.Несебър, действайки като съизвършител, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот- повреждане на врата на тераса и изкъртване на райбера й на ет.3, повреждане на касата на врата от дървена дограма на тераса на ет.2 и повреждане чрез натиск в областта на бравата на вратата на стая на 2 ет. на къщата, както и чрез използване на специален начин- покатерване по ограда и оттам до третия етаж на къщата, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 696.00 лева (шестстотин деветдесет и шест лева), а именно: два броя тротинетки марка „Ка 2”, американско производство, еднакви, с метална масивна дръжка, с две големи колела, с чупещи се полуоски и амортисьори, с единична цена 348 лева, от владението на С.Б.К. от гр.София, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,  като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, част от откраднатите вещи са върнати, а останалата част- заместени чрез плащане на равностойността им, поради което и на основание чл.197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.3 ,предл.второ и т.4, предл. трето , вр. с чл.194,ал.1, вр. с чл.20,ал.2 ,вр. с чл.63, ал.1,т.3, вр.чл.26,ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “лишаване от свобода” за срок от 4 месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 69, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.Т.К. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 27.00 лева (двадесет и седем) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 91/2013г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Д.Т.К. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.Т.К. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Д.Т.К.
125 ЧНД No 95/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Н.П. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 29.1.2013г., в законна сила от 29.1.2013г.
Уважава НАЗНАЧАВА адв. П.Х.Ч. *** за защитник.
126 НОХД No 96/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Н.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 29.1.2013г., в законна сила от 29.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 96/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв. П.Ч. ***, назначена за служебен защитник на подсъдимия С.П. и подсъдимият С.Н.П., съгласно което:   Подсъдимият С.Н.П., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи като спасител в плувен басейн към ****, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.01.2013 г., около 21.30 ч., в гр. Обзор , общ. Несебър , ул. „****” в близост до кръстовището с ул. „****” управлявал МПС – лек автомобил „Рено Меган Сценик" с рег.№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,78 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с № 0082, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от три месеца „лишаване от свобода” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия С.Н.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият С.Н.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред за същото деяние, считано от 21.01.2013г.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 96/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия С.Н.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Н.П. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
С.Н.П.
127 НОХД No 97/2013, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.В.Г. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.1.2013г., в законна сила от 29.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 97/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. П.Д. ***- защитник на подсъдимия Т.Г. и подсъдимият Т.В.Г., съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия Т.В.Г.- роден на ***год. в гр.Бургас, живущ ***, българин, българско гражданство, с висше образование, женен, неосъждан, управител на ЕТ "Т. ***, ЕГН **********, моб.тел.***** за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2011год. в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър в магазин за промишлени стоки в хотел „*****", като „Т. ***, без съгласието на притежателят на изключителното право по чл.13, ал.1 от ЗМГО-„ да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност / да ползват знак идентичен на марката или знак , който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/", дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, а именно: „да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма", използвал в търговската си дейност, като излагал за продажба стоки с поставени върху тях следните марки обект на защита по ЗМГО:  - 7 бр. мъжки чанти Puma, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Puma"/ „Пума", притежание на Factor) LTD, NETHERLANDS и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 7бр. мъжки ризи G-Star, Збр. мъжки якета G-Star, 140 бр. тениски G-Star, Збр.дънкови панталони G-Star, 18бр. горници G-Star, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „G-Star"/ „Джи Стар", притежание на Facton LTD, NETHERLANDS и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 1бр.портмоне Versace носещо знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Versace"/ „Версаче", притежание на GIANNI VERSACE S.P.A.JTALI и идентични на стоките, за които регистрираната марка е получила закрила  - 43бр. мъжки ризи Tommy Hilfiger, ббр. мъжки якета Tommy Hiifiger, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Tommy HilfigerV Томи Хилфигер, притежание на TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, USA и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 7бр.колани Diesel носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Diesel"/ „Дизел", притежание на DIESEL S.p.A и идентични на стоките, за които регистрираната марка е получила закрила  - 2бр. ватирани якета Dolce and Gabbana, Юбр. тениски Dolce and Gabbana, 2бр. якета Dolce and Gabbana, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Dolce and Gabbana"/ „Долче Габана", притежание на Gado SAR.I..LU и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 36 бр.мъжки ризи Polo, 20бр. жилетки Polo, 90бр.тениски Polo, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Polo"/ „Поло", притежание на The Polo/Lauren Company L.P., UNITED STATES и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  -7бр. портмонета Louis Vuitton, 1бр. дамска чанта Louis Vuitton, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Louis Vuitton"/ „Луи Вюитон ", притежание на Louis Vuitton Malletier, FRANCE и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 4бр. дамски чанти Miss sixty, 9бр.колани Miss sixty, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Miss sixty"/ „Мис Сиксти ", притежание на Sixty International S.A , LUHEMBOURG и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 44бр. мъжки чантички Adidas, 70бр.тениски Adidas, 4бр.якета Adidas, 1бр. спортна долница Adidas, 235бр. спортни горници Adidas, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Adidas"/ „Адидас", притежание на Adidas AG, GERMANY и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 12бр. спортни горници Nike, 12бр. мъжки чантички Nike, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Nike"/ „Найки", притежание на NIKE INTERNATIONAL,. LTD, USA и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 6бр. портмонета Mark by Mark, 1бр. дамска чанта Mark by Mark всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Mark by Mark"/ „Марк бай Марк", притежание на MARC JACOBS TRADEMARKS LLC, UNITED STATES и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 15бр. портмонета Gucci, 30 бр. мъжки якета Gucci, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Gucci"/ „Гучи", притежание на GUCCIO GUCCI S.p.A(IT) и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 43бр. мъжки якета Giorgio Armani, 113бр. тениски Giorgio Armani, ббр. мъжки чанти Giorgio Armani, 11 бр. мъжки ризи Giorgio Armani всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Giorgio Armani"/ „Джорджо Армани", всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Armani"/ „Армани", всички притежание на GA MODEFINE S.A (CH) и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки,     - За това, че на 29.08.2011год. в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър в три магазина за промишлени стоки в базар „Орион", като „Т. *** Хаус", без съгласието на притежателят на изключителното право по чл.13, ал.1 от ЗМГО - „да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност / да ползват знак идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/", дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, а именно: „да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма", използвал в търговската си дейност, като излагал за продажба стоки с поставени върху тях следните марки обект на защита по ЗМГО:  - 72бр. мъжки ризи G-Star, 239 бр. тениски G-Star, 35бр. горници G-Star, 10 бр. мъжки боксери, ватирани якета 38 бр. G-Star всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „G-Star7 „Джи Стар", притежание на Facton LTD, NETHERLANDS и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 100 бр.мъжки ризи Polo, 7бр. пуловери Polo, 134бр.тениски Polo, 20 бр. анораци Polo всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Polo"/ „Поло", притежание на The Polo/Lauren Company L.P., UNITED STATES и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 300бр. мъжки ризи Tommy Hilfiger, 155 бр. тениски Tommy Hilfiger, 32бр.пуловери Tommy Hilfiger, 34бр.анораци Tommy Hilfiger и ббр.якета Tommy Hilfiger всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Tommy Hilfiger"/ Томи Хилфигер, притежание на TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, USA и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила  - 30бр.якета Adidas, 62 бр.долници Adidas, 191 бр.горници Adidas, 240 бр
Т.В.Г.
128 НОХД No 102/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.В.В.,
В.В.Г.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 30.1.2013г., в законна сила от 30.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 102/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева– прокурор в РП-Несебър и адв.Д.П. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимите споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА В.В.Г.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление:  - На неустановена дата в периода от 14.02.2010 г. до 11.15 ч. на 24.02.2010 г. в съучастие с Д. Тошков Калпаков, ЕГН **********, от гр.Несебър и Т.В.В.,***, действайки като съизвършител, в гр.Несебър, стария град, ул....... от частен дом, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот- повреждане на балконска врата от ПВЦ дограма на първия етаж на гърба на къщата - отнел чужди движими вещи, а именно - мобилен телефон марка „Нокия",неустановен модел на стойност 135,00лв.; мобилен телефон марка „Нокия 6310и", със сим карта с номер 0888/349564 на стойност 50,00лв.; малко сиво метално ДВД устройство, неустановена марка на стойност 87,00лв.; фотоапарат марка „Канон", неустановен модел с лента на стойност 30,00лв.; дървена правоъгълна кутийка с камъни, индийска на стойност 15,00лв.; златен мъжки пръстен от 14 каратово злато с проба 585 с правоъгълен черен камък отгоре с тегло около 7 /седем/ грама на стойност 294,00лв.; златен дамски синджир /колие/ от 14 каратово злато проба 585 с дължина около 40см. с масивна висулка тип звездичка със син камък в нея с тегло 5.85гр. на стойност 245,00лв.; 2бр. мъжки часовници неустановена марка с черни кожени верижки и кръгли циферблати с единична стойност 12,00лв. на обща стойност 24,00лв.; 3бр. дамски ръчни часовника с метални верижки- единият с жълта верижка с правоъгълен циферблат, другият с жълта верижка и кръгъл циферблат, обиколен с камъни и третият тип гривна с бяла верижка с единична стойност 12,00лв. на обща стойност 36,00лв.; 1бр. герданче от култивирани перли и 3-4бр. герданчета от камъни и мъниста на обща стойност 21,00лв.; сгъваем контактен ключ за л.а."Ситроен С-4" 2007г. за автомат и за отключване, ведно с ключодържател метално розово яйце с изрисувана отпред метална пеперуда на стойност 438,00лв.; един брой черно калъфче за документи ведно с малък регистрационен талон за л.а."Ситроен С-4"; документ за платен данък, талон за ГТП; документ за платена винетка; талон за застраховка „ГО", като вещите са на обща стойност 1375 лв. /хиляда триста седемдесет и пет лева/, от владението на Р.от гр.Несебър, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  - На неустановена дата края на м.февруари 2010 г., в съучастие с Д. То. К...., ЕГН **********, от гр.Несебър и Т.В.В.,***, действайки като съизвършител, в гр.Несебър -стария град, ул."М.от частен дом, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - повреждане на врата на тераса и изкъртване на райбера й на ет.3, повреждане на касата на врата от дървена дограма на тераса на ет.2 и повреждане чрез натиск в областта на бравата на врата на стая на втори етаж. на къщата, както и чрез използване на специален начин - покатерване по ограда и оттам до третия етаж на къщата, отнел чужди движими вещи: два броя тротинетки марка „Ка 2", американско производство, еднакви, с метална масивна дръжка, с две големи колела, с чупещи се полуоски и амортисьори с единична цена 348лв. - на обща стойност 696 лв. /шестстотин деветдесет и шест лева/ от владението на С...Б....К....от гр.София, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  - На неустановена дата в началото на месец март 2010 г. в съучастие с Л....,ЕГН ********** от гр.Несебър, действайки като съизвършител, в гр.Несебър - стария град, ул."М......, от частен дом, чрез използване на специален начин-покатерване по ограда и оттам - на балкон на втория етаж на къщата, отнел чужди движими вещи: един брой велосипед марка „Спринт" със синя метална рамка; 26 инчови гуми на стойност 105 лв. и един брой велосипед с щампи на кока-кола по рамката, червен на цвят на стойност 173 лв., или движими вещи на обща стойност 278лв. /двеста седемдесет и осем лева/ от владението на С....от гр.София, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд част от откраднатите вещи са върнати, а останалата част – заместени чрез плащане на равностойността им, поради което и на основание чл.197, т. 3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.второ и т.4, предл. трето, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр.чл.26, ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА Т.В.В.- роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, студент, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление:  - На неустановена дата в периода от 14.02.2010 г. до 11.15 ч. на 24.02.2010 г. в съучастие с В.В.Г.,*** и Д. Тошков Калпаков, ЕГН *********** от гр.Несебър, действайки като съизвършител, в гр.Несебър, стария град, ул."Месамбрия"№40, от частен дом, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот- повреждане на балконска врата от ПВЦ дограма на първия етаж на гърба на къщата, отнел чужди движими вещи, а именно: мобилен телефон марка „Нокия",неустановен модел на стойност 135лв., мобилен телефон марка „Нокия 6310и", със сим карта с номер 0888/349564 на стойност 50лв.; малко сиво метално ДВД устройство, неустановена марка на стойност 87лв.; фотоапарат марка „Канон", неустановен модел с лента на стойност 30лв.; дървена правоъгълна кутийка с камъни, индийска на стойност 15лв.; златен мъжки пръстен от 14 каратово злато с проба 585, с правоъгълен черен камък отгоре с тегло около 7 /седем/ грама на стойност 294лв.; златен дамски синджир /колие/ от 14 каратово злато, проба 585, с дължина около 40см. с масивна висулка тип звездичка със син камък в нея, с тегло 5.85гр. на стойност 245лв.; 2бр. мъжки часовници, неустановена марка с черни кожени верижки и кръгли циферблати с единична стойност 12лв. - на обща стойност 24лв.; 3бр. дамски ръчни часовника с метални верижки- единият с жълта верижка с правоъгълен циферблат, другият с жълта верижка и кръгъл циферблат, обиколен с камъни и третият тип гривна с бяла верижка с единична стойност 12лв.- на обща стойност 36лв.; 1бр. герданче от култивирани перли и 3-4бр. герданчета от камъни и мъниста на обща стойност 21лв.; сгъваем контактен ключ за л.а."Ситроен С-4" 2007г. за автомат и за отключване, ведно с ключодържател метално розово яйце с изрисувана отпред метална пеперуда на стойност 438лв.; един брой черно калъфче за документи, ведно с малък регистрационен талон за л.а."Ситроен С-4"; документ за платен данък, талон за ГТП; документ за платена винетка; талон за застраховка „ГО", като вещите са на обща стойност 1375лв. /хиляда триста седемдесет и пет лева/ от владението на Ро..... от гр.Несебър, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  -
Т.В.В.
В.В.Г.