РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.1.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 1726/2015, IV състав Административни дела М.В.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.12.2015г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 86 от 22.08.2015 г. на Вр.И.Д.Кмет на Община Несебър, с което на основание чл.2, ал.8 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр.Несебър за осигуряване на обществения ред, спокойствие и сигурността на гражданите, на М.В.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.2, ал.5 от същата наредба. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 4.1.2016г.
2 НОХД No 1737/2015, IV състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.Н.Ф. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 15.12.2015г.
ПРИЗНАВА З.Н.Ф.- роден на ***г***, българин, български гражданин, разведен, не осъждан, основно образование, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от месец октомври 2014 година до месец март 2015 година, в гр.Несебър, след като е бил осъден с Решение № 186 от 08.10.2014г. по гр.дело № 623 на РС-Несебър, влязло в сила на 16.10.2014г., да издържа свои низходящи- *************************, ЕГН **********, ***************., ЕГН **********, и ***************., ЕГН-**********, чрез техния законен представител майката ******************, от с.Оризаре, общ.Несебър, като заплаща месечна издръжка в размер на по 85.00 лв., за всяко едно дете, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно седем месечни вноски, всяка за общата сума от 255 лв., дължими за периода 01.10.2014г.- 31.03.2015г., като общия размер на дължимата сума е 1785.00 лв. /хиляда седемстотин осемдесет и пет лева/, поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1,2 и 4 във вр.с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично, - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; - Включване в курсове за професионална квалификация за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
З.Н.Ф.
Мотиви от 29.12.2015г.
Съдебното производство по настоящото дело е по реда на чл.370 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура- гр.Несебър от 29.10.2015 г. против подсъдимия З.Н.Ф., ЕГН **********, за това, че за периода месец октомври 2014 год. до месец март 2015 год., в гр.Несебър, след като е бил осъден с Решение № 186/08.10.2014 год. по гр.дело № 623 по описа на PC Несебър, влязло в сила на 16.10.2014 год., да издържа свои низходящи- *************************, ЕГН **********, ***************., ЕГН **********, и ***************., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител ****************** от с.Оризаре, общ.Несебър, като заплаща месечна издръжка в размер на по 85 /осемдесет и пет/ лева за всяко едно дете, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно - седем месечни вноски, всяка за общата сума от 255 /двеста петдесет и пет/ лева, като общия размер на дължимата сума е 1785 /хиляда седемстотин осемдесет и пет/ лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК. Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия Ф.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия чрез налагане на наказание „пробация”, при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца; 3. Включване в курсове за професионална квалификация за срок от шест месеца. Подсъдимият Ф., в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство. В последната си дума заявява, че е безработен и няма пари да плаща издръжка за децата си. Защитникът на подс.Ф. също пледира за налагане на наказание на неговия подзащитен- пробация, при посочените от прокурора параметри. След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното: Подсъдимият З.Н.Ф. е със средно образование. Разведен е. Не е осъждан. Безработен. Свид.****************** /с бивше фамилно име Фотакова/ и подс.З.Н.Ф. са бивши съпрузи. От брака си, двамата имали родени три деца - *************************, ЕГН **********, родена на ***г., ***************., ЕГН **********, роден на ***г., и ***************., ЕГН *********, роден на ***г. С решение № 186 от 16.10.2014г. по гражданско дело № 623/2014г. по описа на РС-Несебър, съдът е прекратил брака между свид.****************** /с бивше фамилно име Фотакова/ и подс.З.Н.Ф. и е утвърдил постигнатото между тях споразумение. Според т.2 на горепосоченото споразумение, бащата З.Н.Ф. се е задължил да заплаща месечна издръжка в размер на по 85 /осемдесет и пет/ лева за всяко едно от децата си, чрез тяхната майка и законен представител, считано от 01.10.2014г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване. В тъжба до РП- Несебър, свид.Петя Карлова е посочила, че бившият и съпруг З.Ф. не изпълнявал задължението си, като не изплащал определената му от съда месечна издръжка от постановяването на решението на съда през месец октомври 2014г. Сочи, че е правила опити да получи издръжка от подсъдимия, включително и чрез лични срещи, но безуспешно. В показанията си дадени в качеството на свидетел Петя Карлова заявява, че след 01.10.2014г., от която дата подсъдимия дължи издръжка за децата си, е получила от него сумата общо в размер на 200 /двеста/ лева. Периода, в който подс.Повод не е изпълнил това свое задължение е от 01.10.2014 год. до 31.03.2015 год., като общо дължимата сума от него възлиза на сумата от 1785 лв. /хиляда седемстотин осемдесет и пет лева/, включваща общо неплащани издържки за всяко едно от трите деца. По така повдигнатото му обвинение, подс.Ф. се е признал за виновен. В обясненията си той е посочил, че е безработен, няма парични средства и затова не може да плаща издражката на децата си. Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин и се подкрепя изцяло от събраните писмени и гласни доказателства по ДП № 304 ЗМ 376/2015г., както и от обяснения на обвиняемия пред съда. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО: С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира, че в посочения по-горе период- началото на месец октомври 2014 год. до края на месец март 2015 год вкл., с действията си подсъдимият З.Н.Ф. е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на чл.183, ал.1 от НК. Престъплението е извършено умишлено, при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, като общо дължимата сума от него възлиза на сумата от 1785 лева /хиляда седемстотин осемдесет и пет лева/. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО: При отмерване размера на предвидената в чл.183, ал.1 от НК санкция за подсъдимия Ф., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание към датата на извършването му- лишаване от свобода до една година или пробация, при разновидност на формата на вината – “пряк умисъл”. Наред с това, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца- сравнително младата му възраст, чистото му съдебно минало и направените от него самопризнания. Като взе предвид гореизложеното настоящият съдебен състав наложи на подсъдимия Ф. наказание „Пробация”, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца; 3. Включване в курсове за професионална квалификация за срок от шест месеца. Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното от Ф. престъпление като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в разпоредбата на чл.36 от НК. Мотивиран от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила от 4.1.2016г.
3 АНД No 1756/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Я.Е. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.12.2015г.
ПРИЗНАВА Н.Я.Е. - роден на ***г***, българин, български гражданин, осъждан, женен, начално образование, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2015г. на път клас III-9061, на КПП язовир „***** в посока с.Оризаре, общ.Несебър, обл.Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „****“, модел „Фиеста“ с рег.№*******, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му па административен ред с Наказателно постановление №14-0304-000570/09.05.2014г., издадено от Началника на РУП-МВР-гр.Несебър, влязло в законна сила на 24.01.2015г., за същото деяние / управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление/, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр.с ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000/ХИЛЯДА / лева, платими в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.Я.Е.
Мотиви от 18.12.2015г.
В законна сила от 4.1.2016г.
4 НОХД No 1782/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.К.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.12.2015г.
ПРИЗНАВА Е.К.Т., роден на ***г. в гр.Бяла Черква, с адрес ***, българин, български гражданин, осъждан, висше образование, женен, безработен, ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2015г., около 14.20 часа, в КК „Слънчев бряг“, до хотел „Посейдон“, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд“ модел „Ка“ с рег.№ ********, без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 14-0304-003288/02.12.2014г., издадено от Началника на РУП на МВР-гр.Несебър, връчено на 22.12.2014г., влязло в законна сила на 30.12.2014г., за същото деяние /управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на МПС/, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл.78а от НК, го освобождава от наказателна отговорност И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „Глоба” в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/, платими в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Е.К.Т.
Мотиви от 21.12.2015г.
В законна сила от 4.1.2016г.
5 АНД No 1801/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.И.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.12.2015г.
ПРИЗНАВА Д.И.Т., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, женен, реабилитиран, управител на ЕТ „**** Д.Т.”, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2015 год., около 15.00 часа в к.к. „Слънчев бряг, базар „****”, сергии ****, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, установени с протокол от физикохимическа експертиза № 615/2015г., а именно: коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7.60 %, с нето тегло 3.358 грама на стойност 20.15 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9.00 %, с нето тегло 0.035 грама на стойност 0.21 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, всички наркотични вещества на обща стойност 20.36 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354 а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т. 1, предл.първо от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7.60 %, с нето тегло 3.358 грама, изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София, които след влизане на решението в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – един брой плик с опаковки и 1 бр. метална мелничка с картинка на усмивка в жълт цвят, обозначена като обект № 2, които след влизане в сила на решението да бъдат УНИЩОЖЕНИ, като вещи на незначителна стойност. НА ОСНОВАНИЕ чл. 111, ал. 1 от НПК връща на обвиняемия Д.И.Т. веществените доказателства по делото – 2 пакетчета с хартийки за цигари с надпис „ОСВ”, обозначени като обект № 3. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия Д.И.Т. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 67.83 лв. (шестдесет и седем лева и осемдесет и три стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.И.Т.
Мотиви от 17.12.2015г.
В законна сила от 4.1.2016г.
6 АНД No 1828/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Б. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.12.2015г.
ПРИЗНАВА И.Н.Б., роден на ***г. в гр.Поморие, с адрес: ***, българин, български гражданин, с начално образование, женен, неосъждан, строителен работник, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.11.2015 год., около 00.15 часа в к.к. „Слънчев бряг, срещу хотел-ресторант „Троя”, в посока на движение главен път І-9, управлявал МПС, лек автомобил „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК № *******, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 15-0304-002957/2015г. на Началника на РУП- Несебър, влязло в сила на 12.11.2015г., поради което и на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.Н.Б.
Мотиви от 17.12.2015г.
В законна сила от 4.1.2016г.
7 АНД No 502/2015, II състав По ЗД по пътищата И.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000011/22.01.2015г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на И.М.А. с ЕГН-********** ***2, съдебен адрес *** К.Б. I № .., ет.1, ап.9-А за административно нарушение на осн.чл.174, ал.3 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 2000лв., двадесет и четири месеца лишаване от право да управлява МПС и са отнети 12 контролни точки, на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.1-во и 2-ро от ЗДвП е наложена глоба от 10лв. и на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.3-то от ЗДвП е наложена глоба от 10лв.. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.1.2016
Наказателно дело № 2191/2015
В законна сила от 5.1.2016г.
8 Гражданско дело No 699/2015, I състав Чл.19 ЗГР Х.С.Г.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молбата на Х.С.Г.- Г., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, л.к. №************** г. от МВР-Бургас, съдебен адрес:***. адв. К. за допускане при условията и по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация промяна на фамилното ииме от „Г.-Г.” на „Г.” . Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от датата на връчването му от връчването му на страните по реда на чл. 538 ал. 1 ГПК .

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2016
Гражданско дело № 1885/2015
Решение 148/07.01.2016г.: ОТМЕНЯ Решение № 143/06.10.2015г., постановено по гр.д.№ 699/2015година по описа на РС-Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ДОПУСКА промяна на фамилното име на Х.С.Г.-Г. с ЕГН ********** ***, като отпадне фамилното име „Г.“, добавено с тире към фамилното й име „Г.“. Препис от решението да се изпрати на Община-Несебър за отразяване на горния факт в регистрите на населението. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 7.1.2016г.
9 АНД No 1401/2015, II състав Административни дела В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.12.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 503/05.08.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което В.Г.Г. с ЕГН-********** *** за нарушение на осн.чл.6 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/ и на осн.чл.80, т.5 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба от 50лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 7.1.2016г.
10 АНД No 1799/2015, V състав Административни дела КРОНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.12.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000053 от 31.08.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „К.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от А.Х.Й., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 7.1.2016г.
11 НОХД No 14/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.Я. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 7.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №14/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Г.Я., със защитник адв. Светлан Иванов от АК-гр.Варна, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Г.Я. – род. на *** год. с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, Началник сервиз „**************” ЕООД Варна, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.09.2015 год., около 22.05 часа в гр.Обзор, общ.Несебър на ул.”Славянска” в близост до х-л „*******” управлявал МПС – лек автомобил „*******”, модел „Лачете” с регистрационен №*******, без съответното свидетелство за управление в, едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние, с НП 14-0919-4445/ 13.11.2014 год. на Началника на Сектор „ПП” към ОДМВР-Варна, влязло в законна сила на 23.12.2014 год., поради което ни на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр.с чл.55,ал.1,т.2, б.“Б“, вр. с чл.42а,ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК,чл.чл.2 ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 42а,ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 12 /дванадесет / месеца, при периодичност 2/два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет / месеца. - включване в програми за общественно въздействие за срок от 6 /шест/ месеца. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №14/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия С.Г.Я., мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.Г.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.Г.Я.
В законна сила от 7.1.2016г.
12 Гражданско дело No 1026/2015, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.12.2015г.
НАСТАНЯВА А.Д.Т. с ЕГН ********** в семейството на роднини- леля по майчина линия М.К.Е. с ЕГН **********.***. считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката. Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане”- гр.Поморие. Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 11.1.2016г.
13 Гражданско дело No 1027/2015, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.12.2015г.
НАСТАНЯВА К.Д.Т. с ЕГН ********** в семейството на роднини- леля по майчина линия М.К.Е. с ЕГН **********.***. считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката. Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане”- гр.Поморие. Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 11.1.2016г.
14 Гражданско дело No 921/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВЛАДИВАН ООД ГЛИОН ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 6.11.2015г.
ВРЪЩА исковата молба ведно с приложените към нея доказателства на ищеца „В.” ООД, ЕИК 102076040, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Иван Аведисов Бедросов ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 921/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищците за изготвянето му.
В законна сила от 12.1.2016г.
15 Гражданско дело No 1017/2015, IV състав Вещни искове НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "В.ЛЕВСКИ" СОФИЯ АКРОТИРИЯ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 23.12.2015г.
Прекратява производството. Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд - гр. Бургас. на осн. чл.118,ал.2 от ГПК.
В законна сила от 12.1.2016г.
16 НОХД No 1739/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 12.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1739/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Димитрина Црънкова– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Х.М.М. със служебен защитник адв. П.Ч. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Х.М.М., роден на ***г***; с постоянен и настоящ адреси: гр. *************, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2015г., около 16,30ч., в кк Слънчев бряг, общ. Несебър, срещу хотел „*****”, в посока ресторант „*****”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Мерива”, с рег. №*****, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление №14-0320-000293/14.07.2014г. на Началника на РУП на МВР – гр. Поморие, влязло в законна сила на 06.04.2015г., поради което и на основание чл.343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.2, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.Б, вр. чл. 42а от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер общо на ТРИСТА ЧАСА – по 100 часа за всяка календарна година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1739/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х.М.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Х.М.М.
В законна сила от 12.1.2016г.
17 АНД No 462/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.9.2015г.
ПРИЗНАВА Г.К.П., роден на ***г*** с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно специално образование, работи във Ф*****, ЕГН **********, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 13.06.2015г. около 23.30 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, до хотел Чайка без надлежно разрешително, съгласно чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорискови наркотични вещества- коноп /канабис, марихуана/, с общо нетно тегло- 2,770 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 8,60% на стойност 16,62 лева /шестнадесет лева и шестдесет и две стотинки/, определени съгласно приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо, от НК. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление гр.София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Г.К.П.
Мотиви от 11.9.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
Разпореждане от 6.10.2015
Наказателно дело № 925/2015

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 13.1.2016
Наказателно дело № 1154/2015
ПОТВЪРЖДАВА решение № 290 от 02. 09. 2015 г. по НАХД № 462- 2015г. на Районен съд- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 13.1.2016г.
18 АНД No 710/2015, II състав Административни дела П.Л.П. ОД НА МВР ВРАЦА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.12.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42169/19.09.2014г. на Директора на ОД МВР – Враца, с което на П.Л.П. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.28, ал.1, предл.1-во и на осн.чл.32, ал.2, пр.2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 е наложено административно наказание глоба от 1000лв.,като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 13.1.2016г.
19 АНД No 1234/2015, II състав По ЗД по пътищата Н.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.12.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2731/12 от 06.04.2012г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на Н.И.Т. с ЕГН-********** ***-р В.С. № 10, ет.3, ап.11 за нарушение на чл.6, т.1, предл.3 и на чл.100, ал.1,т.1, предл.2 и на осн.чл.183, ал.2, т.2, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20лв. и на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗдвП е наложено наказание глоба в размер на 10лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.1.2016г.
20 АНД No 1884/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.С.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2015г.
ПРИЗНАВА Д.С.Д., родена на ***г***, българка, българска гражданка, средно образование, разведена, неосъждана, *********”- гр.Несебър, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 27.10.2015г., около 15.50 часа, в гр.Несебър, до Почивна станция на „******” посока гр.Несебър, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел „106”, с ДК№ ******, без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказанието й по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 14-0304-000450/2015г. на Началника на РУ- Несебър, влязло в сила на 30.05.2015г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.С.Д.
Мотиви от 30.12.2015г.
В законна сила от 13.1.2016г.
21 НОХД No 25/2016, V състав Гл.II. Трафик на хора - чл.159а-159в НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 25/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова – прокурор в РП-Несебър и адв.Б.П. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия А.А.А., съгласно което: ПРИЗНАВА А.А.А. - роден на *** год. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, начално образование, неосъждан, управител на заведение, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09/10.06.2015г., в к.к. „Слънчев бряг”, чрез обещаване на облаги, набрал Е.И.Б. с ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 4 /четири/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.А. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” от десет хиляди до двадесет хиляди лева. ПРИЗНАВА А.А.А. - роден на *** год. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, начално образование, неосъждан, управител на заведение, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24 юли 2015г., в к.к. „Слънчев бряг”, в условията на съвкупност, чрез обещаване на облаги, набрал С.С.А. с ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. с чл.23, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 4 /четири/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.А. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” от десет хиляди до двадесет хиляди лева. ПРИЗНАВА А.А.А. - роден на *** год. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, начално образование, неосъждан, управител на заведение, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, на 05 юни 2015г., в к.к. „Слънчев бряг”, в условията на съвкупност, чрез обещаване на облаги, набрал А.Н.Д. с ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. с чл.23, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 4 /четири/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.А. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” от десет хиляди до двадесет хиляди лева. ПРИЗНАВА А.А.А. - роден на *** год. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, начално образование, неосъждан, управител на заведение, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26 юли 2015г., в к.к. „Слънчев бряг”, в условията на съвкупност, чрез обещаване на облаги, набрал Е.Й.А. с ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. с чл.23, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 4 /четири/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.А. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” от десет хиляди до двадесет хиляди лева. ПРИЗНАВА А.А.А. - роден на *** год. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, начално образование, неосъждан, управител на заведение, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25 юни 2015г., в к.к. „Слънчев бряг”, в условията на съвкупност, чрез обещаване на облаги, набрал М.М.М. с ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. с чл.23, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 4 /четири/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.А. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” от десет хиляди до двадесет хиляди лева. ПРИЗНАВА А.А.А. - роден на *** год. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, начално образование, неосъждан, управител на заведение, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в края на м. юли 2015 година, в к.к. „Слънчев бряг”, в условията на съвкупност, чрез обещаване на облаги, набрал Р.Л.В. с ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. с чл.23, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 4 /четири/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.А. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” от десет хиляди до двадесет хиляди лева. ПРИЗНАВА А.А.А. - роден на *** год. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, начално образование, неосъждан, управител на заведение, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10 май 2015 година, в к.к. „Слънчев бряг”, в условията на съвкупност, чрез обещаване на облаги, набрал К.М.Т., с ЕГН:********** с цел да бъде използвана за развратни действия- проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. с чл.23, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 4 /четири/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.А. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” от десет хиляди до двадесет хиляди лева. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия А.А.А. с посочена по-горе самоличност ОБЩО наказание, в размер на най-тежкото от така наложените му, а именно – ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му общо наказание от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за изпитателен срок от 4 /четири/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.А. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” от десет хиляди до двадесет хиляди лева. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата вещите, послужили за извършване на престъплението, както следва: 15 /петнадесет/ броя неразпечатани презерватива в бели опаковки с надпис "VIVA", 6 /шест/ броя неразпечатани презервати
А.А.А.
В законна сила от 13.1.2016г.
22 АНД No 1518/2015, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЖАСМИН КАЛУДОВА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 7.12.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 35756 от 10.04.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на „Ж.К.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 214 от Закона за туризма за извършено нарушение на чл. 132, ал. 1 от ЗТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 14.1.2016г.
23 АНД No 1527/2015, IV състав Административни дела ЕМОНА 2000 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.12.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025063/10.07.2015 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.264 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.1, от КТ, на „Е.2.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.И.И. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/, като на основание чл.415в от КТ НАЛАГА на дружеството административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 100 лева /сто лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 14.1.2016г.
24 АНД No 1786/2015, IV състав По ЗД по пътищата Р.И.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2976 от 23.07.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Р.И.Р., ЕГН **********, с адрес ***, офис 6, са наложени административни наказания – глоба в размер на 300 /триста/ лева и 2 /два/ месеца лишаване от право да управлява МПС за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.181, т.3 от ЗДвП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.157, ал.6 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 14.1.2016г.
25 АНД No 1800/2015, IV състав Административни дела КРОНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.12.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025243/31.08.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, на „К.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.Х.Й., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 2500 лв. на 1500 /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 14.1.2016г.
26 ЧНД No 1851/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
ЗАТВОРА ВАРНА
Д.К.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 29.12.2015г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на Д.К.Н., с ЕГН-**********, в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 2216/2012г. на РС-Варна и по НОХД№398/2012г. на РС-Несебър, а именно ЧЕТИРИ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор. ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното ОБЩО наказание, наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯ” „ГОТВАЧ” за срок от ПЕТ ГОДИНИ, на основание чл.23, ал.2 от НК. ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК, от така определеното общо наказание, изтърпяната част от наказанието, по което е започнало изпълнението по НОХД №2216/2012г. от 17.12.2014г., до влизане на настоящото определение в сила. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК, от така определеното общо наказание, времето през което осъденият е бил задържан по някое от осъжданията в групата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Д.К.Н.
В законна сила от 14.1.2016г.
27 НОХД No 1970/2015, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Разпореждане от 30.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 1970/2015 г. по описа на НРС. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания. Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 14.1.2016г.
28 Гражданско дело No 932/2012, V състав Други дела НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "В.ЛЕВСКИ" СОФИЯ Е.П.Ш.,
Н.П.А.,
Е.П.Ш.,
Е.Г.С.,
Р.Г.Й.,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.12.2013г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Нацонална спортна академия „Васил Левски” с ЕИК *****, представлявана от доц.П.Г., доктор-ректор, с адрес: гр.С., С.г., п.к.**** против Н.П.А. с ЕГН ********** ***, Е.П.Ш. с ЕГН ********** с адрес: ***, Е.Г.С. с ЕГН **********, Е.П.Ш. с ЕГН ********** и Р.Г.Й. с ЕГН **********, последните три с адрес: ***, с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, с която се иска да бъде прието за установено по отношение на ответниците, че същите не са собственици на ПИ с идентификатор 51500.510.132 на площ от 1 /един/ декар по кадастралната карта на гр.Н.. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението от 26.5.2015
Гражданско дело № 732/2014
Решение 62/26.05.2015г.: ОТМЕНЯ Решение №222 от 17.12.2013 г. на Районен съд-Н., постановено по г.д.932 по описа за 2012 г. на НРС и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски”, ЕИК *****, представлявана от доц П.Г.- ректор, с адрес: гр.С., С.г., п.к. ****, че Н.П.А. с ЕГН ********** ***, Е.П.Ш. с ЕГН ********** с адрес: ***, Е.Г.С. с ЕГН **********, Е.П.Ш. с ЕГН ********** и Р.Г.Й. с ЕГН **********, последните три с адрес: ***, не са собственици на поземлен имот с идентификатор 51500.510.132 на площ от 1 /един/ декар по кадастралната карта на гр.Н.. ОСЪЖДА Н.П.А. с ЕГН ********** ***, Е.П.Ш. с ЕГН ********** с адрес: ***, Е.Г.С. с ЕГН **********, Е.П.Ш. с ЕГН ********** и Р.Г.Й. с ЕГН **********, последните три с адрес: ***, да заплатят на НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „Васил Левски”, ЕИК *****, представлявана от д-р П.Г.- ректор, с адрес: гр.С., С.г., п.к. **** сумата от 3946.57 лв., представляваща разноски пред двете инстанции. Решението е постановено при участието на трето лице- помагач- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.31, ал.2 и чл. 32,т.4 от ГПК, представлявано по пълномощие чрез Областен управител на Област Бургас и М.н.о.м.и н. страна, конституирана на основание чл. 218 от ГПК, с Определение от 29.04.2013 г. на Районен съд –Н. по г.д. 932 по описа за 2012 г./ . РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 15.1.2016
Гражданско дело № 5646/2015
Определение 18/15.01.2016г.: НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на Решение № ІV-62/ 26.05.2015 г. по в. гр. д. № 732/2014 г. на Бургаски окръжен съд, по касационната жалба на Н. П. А., Е. П. Ш., Е. Г. С., Е. П. Ш. и Р. Г. Й.. ОСЪЖДА Н. П. А., Е. П. Ш., Е. Г. С., Е. П. Ш. и Р. Г. Й. на основание чл.78, ал.3 ГПК да заплатят поравно на Национална спортна академия „В. Л.” – [населено място] сумата 500 лв. разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението е окончателно.
В законна сила от 15.1.2016г.
29 НОХД No 1776/2015, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.Д.Д.,
И.Д.Й.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 15.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1776/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мария Маркова – прокурор в РП-Несебър, адв. П. – защитник на подсъдимия, и подсъдимия И.Д.Й. споразумение, съгласно което ПОДСЪДИМИЯТ И.Д.Й.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, разведен, неосъждан, безработен, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че На 17.05.2015г. около 04:30 часа пред казино «Асо Каро» в к.к Слънчев Бряг, общ.Несебър, отнел чужди движими вещи сумата от 1140 / хиляда сто и четиридесет/ лева собственост на Е.М.С. с ЕГН ********** от владението на И.Д.Р. с ЕГН **********, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- чрез удари с юмрук в областта на лицето, причинявайки му лека телесна повреда по смисъла на чл.130 ал.2, вр.с ал.1 от НК, а именно болки и страдания и заплашване с нож, поради което и на основание чл. 198, ал. 1 от НК вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно на осн. чл.41 ал.6 от НПК, вр. чл.чл.61,т.3, вр. чл.59 ал.1 от ЗИНЗС при ПЪРВОНАЧАЛЕН „ОБЩ РЕЖИМ” В ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ОТКРИТ ТИП. ПРИСПАДА на осн.чл.59 ал.1,т.1 от НК ВРЕМЕТО ПРЕЗ КОЕТО НА лицето И.Д.Й. с ЕГН ********** му е била взета мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, а именно от 17.05.2015 година / заповед за задържане на осн.чл.72 ал.1,т.1 от ЗМвР за срок от 24 часа, постановление на прокурор от НРП на осн. чл.64 ал.2 от НПК от 18.05.2015 година за срок до 72 часа от 18.05.2015 година за срок до 72 часа и определение от дата 20.05.2015 година по ЧНД 326/2015 година по описа на НРС с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, потвърдена с определение №30/27.05.2015 година по ВНЧД 404/2015 година на БОС/. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „А” от НК в полза на ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото -1БР.НОЖ ЧЕРЕН НА ЦВЯТ, предаден с протокол за доброволно предаване от 17.05.2015 година от И.Д.Й., който да бъде унищожен като вещ на незначителна стойност. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия И.Й., със снета самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на НРС, сумата от 50 лв. (петдесет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че същата следва да бъде потвърдена, на основание чл.309, ал. 1 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия И.Д.Й. на досъдебното производство с определение от 20.05.2015г. по ч.н.д. № 326/2015г. по описа на НРС мярка за неотклонение „Задържане под стража”. До Затвора гр.Бургас да се изпрати препис от протокола, за съобразяване на срока на задържане на лицето с наложеното наказание. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1776/2015г. по описа на РС – Несебър по отношение на И.Д.Й.. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. С оглед одобряване на споразумението спрямо единият от подсъдимите производството по делото следва да продължи спрямо другия. Настоящият съдебен състав обаче следва да се отведе от по-нататъшното разглеждане на делото, тъй като вече е одобрил споразумение за решаването му в една негова част – арг. от чл. 29, ал. 1, т. 1., б. „б” от НПК. На основание чл. 30 от НПК следва да бъде отведен и съдебният секретар. Така мотивиран съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТВЕЖДА от по-нататъшно разглеждане на делото съдебния състав – съдия Валери Събев, съдебните заседатели П.Н. и Д.Г., както и секретаря С. Боева. Делото да се докладва на председателя на съда за определяне на нов съдия-докладчик.
З.Д.Д.
И.Д.Й.
В законна сила от 15.1.2016г.
30 АНД No 1940/2015, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК И.Н.П. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1940/2015г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 18.1.2016г.
31 Гражданско дело No 4/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПИРИН-ТР ЕООД ЗОРА ФЕНИКС ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 13.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба в посочения по-горе смисъл. На ищеца „П.” ЕООД да се върне сумата от 87.00 лева /Осемдесет и седем лева/, представляваща половината от внесената от него държавна такса, която следва да бъде преведена по посочена от Дружеството банкова сметка. ***о дело №4/2015 година по описа на Районен съд – Несебър. Определението, с което производството се прекратява, подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила от 19.1.2016г.
32 Гражданско дело No 5/2015, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПИРИН-ТР ЕООД ПР ХОЛДИНГЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 12.1.2016г.
СЪДЪТ намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което следва да бъде одобрена. Делото следва да бъде прекратено, с оглед сключената спогодба. На основание чл.78, ал.9 от ГПК, на ищеца следва да бъде върната половината от внесената от него държавна такса в размер на 147,38 лв. (сто четиридесет и седем лева и тридесет и осем стотинки/. Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : № 24 ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в посочения по- горе смисъл. На ищеца "П." ЕООД да се върне сумата от 147,38 лева, представляваща половината от внесената от него държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 5/2015г. по описа на Районен съд- гр.Несебър. Определението, с което производството се прекратява подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила от 19.1.2016г.
33 АНД No 1566/2015, IV състав По ЗД по пътищата Р.Я.А. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.12.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000383/27.08.2015 г. на Директор на Регионална дирекция „АА”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.40, изречение второ, предл.първо от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ, на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози, на Р.Я.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 19.1.2016г.
34 НОХД No 1836/2015, VI състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.И.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 3.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 1836/2015г. по описа на районен съд гр. Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура гр. Несебър за отстраняване на посочените съществени нарушения на процесуалните правила. Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд гр. Бургас.
В законна сила от 19.1.2016г.
35 АНД No 669/2015, IV състав По ЗД по пътищата Г.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.12.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002010/18.08.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Г.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 10 /десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 20.1.2016г.
36 АНД No 1590/2015, VI състав Административни дела МАНДАРИН-МН ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.12.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000055 от 04.09.2015г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „М. – МН” ООД, ЕИК 200774349, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 1 и чл. 415в, ал. 1 от КТ за извършено нарушение на чл. 264 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 300 лв, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 300 лв. на 100 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 20.1.2016г.
37 АНД No 1608/2015, VI състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) С.П.-С.И. ЕТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „С п.с.и.”, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, проф. „А. И.” № 11, ап. офис 22, наказателно постановление № 69 от 30.09.2015г., издадено от вр.и.д. Кмет на Община Несебър, с което на жалбоподателя на основание чл. 125 вр. чл. 128 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър, издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 86, т. 10 от Наредбата е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 20.1.2016г.
38 АНД No 1713/2015, IV състав По ЗД по пътищата М.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002796/07.10.2015г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което, на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на М.М.М., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 20.1.2016г.
39 АНД No 1777/2015, IV състав По ЗД по пътищата З.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002986 от 16.10.2015г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на З.И.И., ЕГН **********,***, и с адрес за призоваване: гр.Бургас, ул.”г.г.”, № 18, ет.1 /чрез адв.Б.Б./, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП, и на основание чл.181, т.1 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП. ОСЪЖДА З.И.И., ЕГН **********,***, и с адрес за призоваване: гр.Бургас, ул.”г.г.”, № 18, ет.1 /чрез адв.Б.Б./, да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата в размер на 12 /дванадесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 20.1.2016г.
40 Гражданско дело No 498/2015, III състав Изменение на издръжка Т.Т.К. Г.М.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.12.2015г.
ИЗМЕНЯ определената с Решение № 53/18.05.2009г., постановено по гражданско дело № 528/2008г. по описа на Несебърския районен съд, ежемесечна издръжка, която Г.М. Ц. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, заплаща на Т.Т.К. с ЕГН **********, със съгласието на неговия баща Т.Г.К. с ЕГН **********,***, като я УВЕЛИЧАВА от 40.00 лв. (четиридесет лева) на 120.00 лв. (сто и двадесет лева), считано от 10.06.2015г., до навършване пълнолетие на детето или настъпване на друга законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Г.М. Ц. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.К. с ЕГН **********, със съгласието на неговия баща Т.Г.К. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 300 лв. (триста лева), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Г.М. Ц. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати по сметка на Несебърския районен съд държавна такса върху увеличението на издръжката в размер на 115,20 лв. (сто и петнадесет лева и 20 ст.), и сумата в размер на 300 лв. (триста лева), представляваща разноски за платено възнаграждение за особен представител. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта, относно издръжката. Решението подлежи на обжалване от страните пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.1.2016г.
41 ЧГД No 31/2016, I състав Други ЧГД К.С.К.,
Л.Й.К.,
К.К.К.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
  Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 21.1.2016г.
РАЗРЕШАВА на Л.Й.К., ЕГН **********, и К.С.К., ЕГН **********, действащи като законни представители на малолетното дете К.К.К., ЕГН **********, да изтеглят сумата от 19 059,64 лв. от банкова сметка ***отворителна цел с „УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, клон Слънчев бряг, с IBAN ***, BIC – *** – BGN, както и сумата от 2128,17 евро (с левова равностойност от 4162,34 лева) от банкова сметка ***отворителна цел с „УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, клон Слънчев бряг, с IBAN ***, BIC – *** – EUR, които суми да се използват за лечение на малолетното дете. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.1.2016г.
42 ЧГД No 49/2016, VI състав Други ЧГД Д.Щ.Д.   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 21.1.2016г.
РАЗРЕШАВА на Д.Д.Д., ЕГН **********, и Щ.Д.Д., ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете Д.Щ.Д., ЕГН **********, да изтеглят от сметка в „Първа инвестиционна банка” АД, ЕИК 831094393, с IBAN ***, сумата от 1641,06 лв. от детския влог на детето в „КТБ” АД, чрез Фонда за гарантиране на влоговете в банките, както и да закрият сметката по влога в „КТБ” АД – с IBAN ***. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.1.2016г.
43 АНД No 837/2015, VI състав По ЗД по пътищата П.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 29.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА 14-0304-001819 от 05.08.2014г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на П.Г.Г., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 21.1.2016г.
44 АНД No 1721/2015, IV състав По ЗД по пътищата Н.В.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4162 от 10.09.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Н.В.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, с адрес за призоваване: гр.Казанлък, пл.”с.” № 15А, ет.4, офис 20- чрез адв.Габриела Михайлова, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137А, ал.1, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на същата е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 21.1.2016г.
45 Гражданско дело No 880/2015, I състав Облигационни искове Р.Т.С. Т.Т.С.,
И.Г.Г.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 7.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 880/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 22.1.2016г.
46 АНД No 1586/2015, I състав Административни дела Г.-Г.П. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.12.2015г.
НП-потвърденоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024859 от 17.08.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”/ДИТ/Бургас, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на ЕТ „Геша - Г.П.", ЕИК ******, седалище и адрес на управление ***,представлявано от търговеца Г.В.П. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024859 от 17.08.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”/ДИТ/Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.1.2016г.
47 АНД No 1607/2015, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) С.П.-С.И. ЕТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 68/30.09.2015г., издадено от вр.и.д. Кмет на Община Несебър, с което на ЕТ „С П-С.И.”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, проф. „Атанас Иширков” № 11, ап. офис 22, на основание чл.125 вр. чл. 128 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър, издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 86, т. 10 от Наредбата е наложено наказание „глоба” в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 22.1.2016г.
48 НЧХД No 69/2015, IV състав НЧХД Т.С.И. С.Д.Р. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 25.9.2015г.
ПРИЗНАВА С.Д.Р., роден на *** г. в гр.Малко Търново, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, управител на фирма, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 31.05.2014г. в гр******, чрез нанасяне на удар с юмрук в лявата част на лицето причинил на Т.С.И. ***, с ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в оток и кръвонасядане в лявата част на лицето, болки в областта на главата, което причинило болка и страдание, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.130, ал.2 от НК. ПРИЗНАВА С.Д.Р., роден на *** г. в гр.Малко Търново, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, управител на фирма, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 31.05.2014г. в гр******, унизил публично честта и достойнството на Т.С.И. ***, с ЕГН **********, като го нарекъл „мишка”, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК. ПРИЗНАВА С.Д.Р., роден на *** г. в гр.Малко Търново, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, управител на фирма, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 31.05.2014г. в гр******, се заканил на Т.С.И. ***, с ЕГН **********, с престъпление против личността му – нанасяне на телесна повреда, посредством думите „ще те смачкам, ще те пребия”, и с това възбудил основателен страх у Т.И. за осъществяването му, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.144, ал.1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявените на основание чл.45 от ЗЗД граждански искове за осъждане на С.Д.Р. да заплати на Т.С.И. сумата от 5000 (пет хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от престъплението по чл.130, ал.2 от НК, изразяващи се в причинени душевни болки и страдание, преживян стрес и притеснение, неудобство от околните, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането до окончателното й изплащане, както и сумата от 5000 (пет хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от престъпление по чл.148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК, изразяващи се в накърняване честта и достойнството на Т.И., причинени душевни болки и неудобство от околните, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане, както и сумата от 5000 (пет хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от престъплението по чл.144, ал.1 от НК, изразяващи се в изживян стрес, безпокойство и душевно страдание, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждане до окончателното изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.190, ал.1 от НПК, Т.С.И. да заплати на С.Д.Р. сумата от 1000 (хиляда) лева, представляваща направени от последния разноски, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение. ПРИСЪДАТА може да се обжалва в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
С.Д.Р.
Мотиви от 30.10.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и прекратява делото
Определение от 8.1.2016
Наказателно дело № 1119/2015
на основание чл. 334, т.4, вр. чл. 24, ал.4, т.3 НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между Т.С.И. и С.Д.Р.. ОТМЕНЯ присъда № 50/25.09.2015г., постановена по НЧХД № 69 по описа за 2015г. на Несебърския районен съд. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ВНЧХД № 1119/2015г. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 25.1.2016г.
49 АНД No 1591/2015, II състав По ЗД по пътищата Б.К.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000887/12.05.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Б.К.Н. с ЕГН – ********** от КК“Слънчев бряг“, к-с“С.в.“, бл.4, ап.12 за административно нарушение на осн.чл.315, ал.1, т.1 от КЗ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 400лв.. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.1.2016г.
50 НОХД No 1817/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 25.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1817/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Димитрина Црънкова– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.М.А. със служебен защитник адв. Димитър Попов споразумение, съгласно което: Подсъдимият И.М.А., ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, живее на съпружески начала, безработен, средно образование, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2015г., около 15,20ч., на ул. „*******“ в гр. Обзор, общ. Несебър, в близост до ресторант „*****“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди“, модел 80, с рег. №*****, в срока на изтърпяване на наказание „лишаване от право“ да управлява моторно превозно средство за срок от две години, наложено по НОХД №440/2015г. с Присъда №37/02.07.2013г. по описа на Районен съд Несебър, влязла в законна сила на 18.07.2013г., след като е бил наказван по административен ред за същото деяние с наказателно постановление №14-0442-000636/11.06.2014г., издадено от ВНД Началник Четвърто РУП на МВР – гр. Варна, връчено лично на 27.06.2014г., влязло в законна сила на 07.07.2014г., поради което и на основание чл. 343в, ал.1, вр. чл.2, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.Б, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно в продължение на ЕДНА ГОДИНА. НАЛАГА на основание чл.343г от НК наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от две години. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1817/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И.М.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.М.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
И.М.А.
В законна сила от 25.1.2016г.
51 АНД No 834/2015, II състав По ЗД по пътищата Р.Х.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.1.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001526/08.07.2015г. на ВНД Началник на РУ на МВР-Несебър, с което на Р.Х.К. с ЕГН-********** *** за административно нарушение на осн.чл.174, ал.3 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 2000лв., двадесет и четири месеца лишаване от право да управлява МПС и са отнети 12 контролни точки, на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.2-ро от ЗДвП е наложена глоба от 10лв.. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.1.2016г.
52 АНД No 1528/2015, IV състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ЗОРА ПАЛМА ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 415 от 20.08.2014г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/- гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2, изр. последно вр. ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „З.П.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, КК „Слънчев бряг”, западна част, адм.център „Сапфир”, представлявано от управителите П.П. и Е.Й., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ и чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА размера на същата от 700 лв. на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 26.1.2016г.
53 НОХД No 217/2015, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.В.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 13.1.2016г.
на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ДОПУСКА тълкуване на Присъда № 58/19.10.2015 г., постановена по НОХД № 217/2015 г. по описа на РС- Несебър в следния смисъл: Определя периодичност при изпълнение на пробационната мярка „Задължителна регистрация по настоящ адрес”, а именно- ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. Определената периодичност на пробационната мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” да не се прилага и зачита. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, който за явилите се лица тече от днес, а за осъденото лице- от уведомяването му, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Н.В.Б.
В законна сила от 27.1.2016г.
54 АНД No 719/2015, II състав По ЗД по пътищата Т.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001172/05.06.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Т.К.К. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.1.2016г.
55 АНД No 1302/2015, I състав По ЗД по пътищата И.Я.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.1.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002132/ 19.08.2015 година на ВНД Началник Сектор при ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение на чл.101, ал.1от ЗДвП е наложено на И.Я.Я., ЕГН: **********,***,с адрес за призоваване - гр.Несебър, ул."О.П." № 64,, ет.4, ляв административно наказание на осн.чл.183,ал.1, т.7 от ЗДвП „глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева . Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 27.1.2016г.
56 АНД No 1568/2015, III състав По ЗД по пътищата К.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.1.2016г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001940 от 05.08.2015г., издадено от Ивайло Миланов Петров на длъжност ВНД Началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, в частта, в която на К.Д.К. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП, му е наложено административно наказание Глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5, предл.6 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 27.1.2016г.
57 АНД No 1769/2015, I състав По ЗД по пътищата Д.Н.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.1.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-0304-003000/20.10.2015 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Д.Н.Г., ЕГН:**********, с адрес: *** административно наказание: „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за нарушение по чл.315 ал.1, предл.второ от КЗ /отм./ , като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 500/петстотин/ лева на 400 /четиристотин/ лева, на осн.чл.3 ал.2 от ЗАНН, във вр.с чл.638 ал.3 от КЗ. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 27.1.2016г.
58 АНД No 1770/2015, I състав По ЗД по пътищата Д.Н.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.1.2016г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-0304-003004/20.10.2015 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Д.Н.Г., ЕГН:**********, с адрес: *** административно наказание: „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за нарушение по чл.315 ал.1, предл.второ от КЗ /отм./ , като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 500/петстотин/ лева на 400 /четиристотин/ лева, на осн.чл.3 ал.2 от ЗАНН, във вр.с чл.638 ал.3 от КЗ. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. НП-изменено
В законна сила от 27.1.2016г.
59 НОХД No 96/2016, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 96/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.К. ***- защитник на подсъдимия В.К.С. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.С.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2015 г., около 21.00 часа, в КК "Слънчев бряг",общ.Несебър, обл. Бургас, в района на градския стадион в гр.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.7,чл.16 и чл.30 и чп.73,ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр.Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък 1- растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина съгласно приложение № 1, както следва: - Обект № 1- опаковка от алуминево фолио, съдържаща суха тревна маса, определящи се като коноп, с нетно тегло 7,222 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,10%, на стойност 43,33 лв. /четиридесет и три лева и тридесет и три стотинки/; - Обект № 2- полиетиленово пликче, съдържащо суха тревна маса, определящи се като коноп, с нетно тегло 0,690 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент 4,80% на стойност 4,14 лв. /четири лева и четиринадесет стотинки/; - Обект № 3- пластмасова капсула, съдържаща жълто прахообразно вещество, определящо се като метамфетамин, с нетно тегло 0,171грама, със съдържание на метамфетамин 12,30%, на стойност 4,27 лв. /четири лева и двадесет и седем стотинки/, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, предл. второ, т.1, предложение първо, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия В.К.С. комулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева. ОТНЕМА, на основане чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, съставляващи опаковките, в които са се намирали наркотичните вещества, както и неизразходваната част от наркотичните вещества, които следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия В.К.С. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, сумата от 64,17 лв. (шестдесет и четири лева и седемнадесет стотинки), представляваща направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 96/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В.К.С.
В законна сила от 27.1.2016г.
60 АНД No 396/2015, IV състав По ЗГ и ЗЛОД И.А.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1003/22.04.2015 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.211, ал.2, т.2, предложение второ, от Закона за горите, на основание чл.275, ал.1, т.2, чл.270 от Закона за горите и чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на И.А.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 500 лв. на 50 лв. /петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 28.1.2016
Наказателно дело № 1807/2015
ОТМЕНЯ решение № 254/04.08.2015г., постановено по НАХД № 396/2015г. по описа на Районен съд – Несебър И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №1003/22.04.2015г., издадено от директора на Регионалната дирекция по горите – Бургас. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.1.2016г.
61 АНД No 1738/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.М.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.1.2016г.
ПРИЗНАВА Д.М.Т., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, живущ ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2015г., около 02.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, по главна алея срещу хотел „*********” управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Сеат”, модел „Ибиза” с ДК № ******, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено му с Наказателно постановление № 14-0304-001802/2014г. на Началника на РУ- Несебър, влязло в сила на 07.11.2014г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Д.М.Т.
Мотиви от 26.1.2016г.
В законна сила от 28.1.2016г.
62 ЧГД No 1071/2015, V състав Други ЧГД Д.Щ.Д. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 18.12.2015г.
РАЗРЕШАВА на Д.Д.Д. с ЕГН ********** и Щ.Д.Д. с ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на малолетната им дъщеря Д.Щ.Д., родена на ***г., с ЕГН **********, всички с адрес: ***, да изтеглят сумата в размер на 500 евро /петстотин евро/ от банкова сметка ***, открита на името на детето Д.Щ.Д. с ЕГН ********** с ЕГН ********** с ЕГН **********в „Корпоративна търговска банка” АД, както и да закрият сметката по влога. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.1.2016г.
63 АНД No 1475/2015, I състав Административни дела МАКС 66 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.12.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 03-005092/16.09.2015 г.издадено от Георги Димитров Милчин - главен секретар, действащ от името на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - София, съгласно Заповед № ЧР-676 от 14.09.2015, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „М.6." ЕООД.. ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***,представлявано от Н.Д.Ж.-управител е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление № 03-005092/16.09.2015 г.издадено от Георги Димитров Милчин - главен секретар, действащ от името на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - София, съгласно Заповед № ЧР-676 от 14.09.2015 в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.1.2016г.