Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 517/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Л.-Л.П. ЕТ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.12.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че ЕТ „Л.Л.П., ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представляван от Л.Л.П.,ДЪЛЖИ на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.М.М.Д. и Ж.П.С. сумата от 1141,79 лв. /хиляда сто четиридесет и един лев и седемдесет и девет стотинки/- главница, за доставена ел.енергия за периода от 01.07.2015 до 29.02.2016 година и сумата от 36,00 лева /тридесет и шест лева обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 12.08.2015 г. до 05.04.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по ч.гр.д.№ 378/2016г. по описа на НсРС- 07.04.2016 г. до окончателното изплащане на вземането., за която е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 257/08.04.2016 г. по ч.гр.д. 378/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОСЪЖДА ЕТ „Л.Л.П., ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представляван от Л.Л.П. да заплати на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.М.М.Д. и Ж.П.С. сумата от 325 /триста двадесет и пет лева/ лв – разноски по заповедното производство и сума в размер на 925 /деветстотин двадесет и пет лева/, разноски по настоящото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.1.2017г.
2 АНД No 1482/2016, II състав НАП ЯРЪМОВ И СИЕ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.11.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 1235-0186002/30.06.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „Я.и с.” ООД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, с адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Б., ул.И.№ **-**, представлявано от К.А.Я. на основание чл.182, ал.2 от ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв., като незаконосъборазно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.1.2017г.
3 АНД No 1680/2016, VI състав КАТ И.Р.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 9.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-001849 от 25.07.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на И.Р.С., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 600 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 3.1.2017г.
4 АНД No 1682/2016, VI състав Общини С.И.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на С.И.С., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 55 от 07.06.2016г., издадено от вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 2, ал. 8 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 2, ал. 3 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 3.1.2017г.
5 АНД No 1755/2016, I състав НАП МЕРИ 2015 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №1470/12.07.2016г година изд. от зам. Директора н.Т.н.Н. с което на М.2.“ЕООД, ЕИК ........,представлявано от Управителя Д.К.Д. е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 3.1.2017г.
6 АНД No 1880/2016, VI състав МВР С.К.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 9.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2706 от 14.09.2016г., издадено от началника на РУ Несебър, с което на С.К.Б., ЕГН **********, с адрес ***, като управител на „В.С.” ООД, на основание чл. 45 от Закона за частната охранителна дейност, за извършено нарушение на чл. 24, ал. 2, т. 7 от ЗЧОД, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 3.1.2017г.
7 АНД No 1909/2016, IV състав НАП ГАРВАНОВА 2011 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2037/15.08.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „Г.2.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Б.Д.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 3.1.2017г.
8 АНД No 1944/2016, I състав МВР И.М.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2438/2016 от 24.08.2016год на Началника на РУ на МВР Несебър при ОДМВР Бургас , с което на И.М.В., ЕГН: **********,с адрес:г***, в качеството му на Управител „ А.С.Б.”ООД, му е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.45 от ЗЧОД за нарушения по чл.24 ал.1,т.2, т.3; ал.2, т.1;т.6 и т.7 от ЗЧОД. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 3.1.2017г.
9 АНД No 1955/2016, VI състав НАП БУЛ МАРКЕТ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1758 от 02.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Б.М.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 118, ал. 4 ЗДДС вр. чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Съобщението, че решението е изготвено, да се връчи на жалбоподателя чрез адв. Евтимов – на служебния му адрес. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 3.1.2017г.
10 АНД No 1972/2016, VI състав НАП М.9.-А.И. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1553 от 20.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „М-** А.И.”, ЕИК 202904461, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 3.1.2017г.
11 АНД No 1993/2016, VI състав НАП ИНФО ПОЙНТ БГ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2135 от 18.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „И.П.Б.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 3.1.2017г.
12 АНД No 2287/2016, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Х.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ПРИЗНАВА Д.Х.Х. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с постоянен адрес:***, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2016 год., в к.к. „Слънчев бряг“, в хотел „Апарт хотел Б.“, в стая № ****, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП, държал високо рискови наркотични вещества по смисъла на Приложение №1 – списък 1 - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина“ към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, съгласно Протокол ФХЕ №568/11.08.2016г., както следва: един брой бяло на цвят хартиено топче, съдържащо четири броя жълто-зелени таблетки с неправилна форма, с нетно тегло – 0,722 грама, представляващи метилендиоксиметамфетамин /МДМА/ със съдържание на МДМА – 53,30 % на стойност 18,05 лв.; един брой бяло на цвят хартиено топче, съдържащо три броя части от светло-жълти таблетки, с нетно тегло – 0,227 грама, представляващи метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА – 51,50 %, на стойност 5.68 лв.; един брой бяло на цвят хартиено топче, съдържащо един брой червена правоъгълна таблетка, с нетно тегло – 0,516 грама, представляваща метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА – 28,00 % на стойност 12,90 лв.; един брой бяло на цвят хартиено топче, съдържащо един брой полиетиленов плик тип „клипс“ с бяло кристално вещество, с нетно тегло – 0,200 грама, представляващо метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА – 66,20 % на стойност 5,00 лв.; един брой топче от сребрист на цвят станиол, съдържащо суха зелена растителна маса, с нетно тегло – 0,363 грама, представляващо коноп /марихуана/, със съдържание на тетрахидроканабинол – 4,90 %, на стойност 2,18 лв.; един брой топче от сребрист на цвят станиол, съдържащо суха зелена растителна маса, с нетно тегло – 0,403 грама, представляваща коноп /марихуана/, със съдържание на тетрахидроканабинол – 5,10 %, на стойност 2,42 лв. и един брой част от жълто-зелена таблетка с тегло 0,0.. грама, с наличие на метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА – 39,60 %, на стойност 00,65 лв., всички наркотични вещества на обща стойност 46,88 лв. съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (Хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства - четири броя жълто-зелени таблетки с неправилна форма, с нетно тегло – 0,722 грама, представляващи метилендиоксиметамфетамин /МДМА/ със съдържание на МДМА – 53,30 %, три броя части от светло-жълти таблетки, с нетно тегло – 0,227 грама, представляващи метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА – 51,50 %, един брой червена правоъгълна таблетка, с нетно тегло – 0,516 грама, представляваща метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА – 28,00 %, един брой бяло кристално вещество, с нетно тегло – 0,200 грама, представляващо метилендиоксиметамфетамин със съдържание на МДМА – 66,20 %, суха зелена растителна маса, с нетно тегло – 0,363 грама, представляващо коноп /марихуана/, със съдържание на тетрахидроканабинол – 4,90 % и суха зелена растителна маса, с нетно тегло – 0,403 грама, представляваща коноп /марихуана/, със съдържание на тетрахидроканабинол – 5,10 % , изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София, които след влизане на решението в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – един брой плик с опаковки, които след влизане в сила на решението да бъдат УНИЩОЖЕНИ, като вещи на незначителна стойност. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на обвиняемия Д.Х.Х., вещественото доказателство по делото – 1 бр. електронна везна. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия Д.Х.Х. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР – гр.Бургас сумата в размер на 129.62 лв. (сто двадесет и девет лева и шестдесет и две стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Х.Х.
Мотиви от 20.12.2016г.
В законна сила от 3.1.2017г.
13 НОХД No 549/2016, III състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Х.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 6.7.2016г.
ПРИЗНАВА Н.Х.Н., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН за това, че на 01.07.2014г., на сергия № 4, находяща се на базар „П.” в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, стопанисвана от ЕТ „И. ..Д.Н.”, без съгласието на притежателите на изключителните права върху търговските марки: „Nike” /Найк/, притежание на „Nike InternationaP1 LTD, USA; „Adidas” /Адидас/, притежание на „Adidas International Marketing В. V. I и „Adidas AG”; „Converse” /Конвърс/, притежание на „Converse Inc.” USA; „Tommy Hilfiger” /Томи Хилфигер/, притежание на „Tommy Hilfiger Licensing”LLC USA; „Puma”/Пума/, притежание на „Puma SE” DE; „UGG”/Ю Джи Джи/, притежание на „Deckers Outdoor Corporation” USA използвал в търговската си дейност (по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за марките и географските означения ,,Използване в търговката дейност по смисъла на ал. 1 е: предлагането на стоките с този знак за продажба...”), като предлагал за продажба, без правно основание (Закон за марките и географските означения - чл. 13, ал. 1 „ Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който: т. 2 (доп.- ДВ, бр. 43 от 2005г.) поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката”) следните стоки, обект на това изключително право: - 145 /сто четиридесет и пет/ чифта джапанки с изобразена търговска марка „Nike” /Найк/, на стойност за оригинал: 40.00 /четиридесет/ лева за чифт, обща стойност 5800.00 /пет хиляди и осемстотин/ лева и на стойност за имитация: 15 /петнадесет/ лева на чифт, обща стойност 2175.00 /две хиляди сто седемдесет и пет/ лева; - 30 /тридесет/ чифта детски маратонки с изобразена търговска марка „Nike” /Найк/, на стойност за оригинал: 45.00 /четиридесет и пет/ лева за чифт, обща стойност 1350.00 /хиляда триста и петдесет/ лева и на стойност за имитация: 20.00 /двадесет/ лева за чифт, обща стойност 600.00 /шестстотин/ лева; - 92 /деветдесет и два/ чифта маратонки с изобразена търговска марка „Nike” /Найк/, на стойност за оригинал: 100.00 /сто/ лева за чифт, обща стойност 9200.00 /девет хиляди и двеста/ лева и на стойност за имитация: 35.00 /тридесет и пет/ лева за чифт, обща стойност 3220.00 /три хиляди двеста и двадесет/ лева; - 128 /сто двадесет и осем/ чифта джапанки с изобразена търговска марка „Adidas” /Адидас/, на стойност за оригинал: 50.00 /петдесет/ лева за чифт, обща стойност 6400.00 /шест хиляди и четиристотин/ лева и на стойност за имитация: 20.00 /двадесет/ лева за чифт, обща стойност 2560.00 /две хиляди петстотин и шестдесет/ лева; - 136 /сто тридесет и шест/ чифта маратонки с изобразена търговска марка „Adidas” /Адидас/, на стойност за оригинал: 100.00 /сто/ лева за чифт, обща стойност 13600.00 /тринадесет хиляди и шестстотин/ лева и на стойност за имитация: 35.00 /тридесет и пет/ лева за чифт, обща стойност 4760.00 /четири хиляди седемстотин и шестдесет/ лева; - 15 /петнадесет/ чифта джапанки с изобразена търговска марка „Converse”/Koнвъpc/, на стойност за оригинал: 30.00 /тридесет/ лева за чифт, обща стойност 450.00 /четиристотин и петдесет/ лева и на стойност за имитация: 10.00 /десет/ лева за чифт, обща стойност 150.00 /сто и петдесет/ лева; - 160 /сто и шестдесет/ чифта гуменки с изобразена търговска марка „Converse”/Конвърс/, на стойност за оригинал: 110.00 /сто и десет/ лева за чифт, обща стойност 17600.00 /седемнадесет хиляди и шестстотин/ лева и на стойност за имитация: 35.00 /тридесет и пет/ лева за чифт, обща стойност 5600.00 /пет хиляди и шестстотин/ лева; - 123 /сто двадесет и три/ чифта кецове с изобразена търговска марка „Converse”/Koнвъpc/, на стойност за оригинал: 150.00 /сто и петдесет/ лева за чифт, обща стойност 18450.00 /осемнадесет хиляди четиристотин и петдесет/ лева и на стойност за имитация: 35.00 /тридесет и пет/ лева за чифт, обща стойност 4305.00 /четири хиляди триста и пет/ лева; - 7 /седем/ чифта джапанки с изобразена търговска марка „Tommy Hilfiger” /Томи Хилфигер/, на стойност за оригинал: 110.00 /сто и десет/ лева за чифт, обща стойност 770.00 /седемстотин и седемдесет/ лева и на стойност за имитация: 20.00 /двадесет/ лева за чифт, обща стойност 140.00 /сто и четиридесет/ лева; - 22 /двадесет и два/ чифта спортни обувки с изобразена търговска марка „Tommy Hilfiger” /Томи Хилфигер/, на стойност за оригинал: 220.00 /двеста и двадесет/ лева за чифт, обща стойност 484 0.00 /четири хиляди осемстотин и четиридесет/ лева и на стойност за имитация: 35.00 /тридесет и пет/ лева за чифт, обща стойност 770.00 /седемстотин и седемдесет/ лева; - 17 /седемнадесет/ чифта маратонки с изобразена търговска марка "Puma"/Пума/, на стойност за оригинал: 90.00 /деветдесет/ лева за чифт, обща стойност 1530.00 /хиляда петстотин и тридесет/ лева и на стойност за имитация: 35.00 /тридесет и пет/ лева за чифт, обща стойност 595.00 /петстотин деветдесет и пет/ лева; - 40 /четиридесет/ чифта зимни ботуши с изобразена търговска марка ,,UGG"/Ю Джи Джи/, на стойност за оригинал: 300.00 /триста/ лева за чифт, обща стойност 12000.00 /дванадесет хиляди/ лева и на стойност за имитация: 35.00 /тридесет и пет/ лева за чифт, обща стойност 1400.00 /хиляда и четиристотин/ лева; - 6 /шест/ чифта боти с изобразена търговска марка ,,UGG”/Ю Джи Джи/, на стойност за оригинал: 280.00 /двеста и осемдесет/ лева за чифт, обща стойност 1680.00 /хиляда шестстотин и осемдесет/ лева и на стойност за имитация: 30.00 /тридесет/ лева за чифт, обща стойност 180.00 /сто и осемдесет/ лева, като общата стойност на всички стоки възлиза на 93670.00 /деветдесет и три хиляди шестстотин и седемдесет/ лева за оригинал и 26455.00 /двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и пет/ лева за имитация, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.1 от ЗМГО. ВРЪЩА веществените доказателства, подробно описани по-горе на Н.Х.Н., ЕГН **********, с адрес: ***. На основание чл. 190, ал. 1 НПК, разноските по делото в размер на 485,50 лева (четиристотин осемдесет и пет лева и петдесет стотинки), ОСТАВАТ за сметка на Държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Н.Х.Н.
Мотиви от 18.7.2016г.
В законна сила от 4.1.2017г.
14 АНД No 1979/2016, VI състав НАП М.-М.А. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1442 от 11.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „М. - М.А.”, ЕИК 102135291, със седалище и адрес на управление в к. к. „Слънчев Бряг”, общежитие „Парк”, ап. 210, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 4.1.2017г.
15 АНД No 1548/2016, I състав НАП Т..Д..-Д.Д. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Н.ския районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП №1517/14.07.2016г. изд. от зам. Директора н.Т.н.Н. с което на ЕТ „Т.Д.", ЕИК ........., седалище и адрес на управление:***, представлявано от Д.Т.Д., ЕГН **********, съдебен адрес: ***-кантора адв. К., е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 5.1.2017г.
16 АНД No 1850/2016, V състав НАП АН-ДИ 11 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1660 от 26.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „А.1.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.К.Я., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС във връзка с чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 5.1.2017г.
17 АНД No 1905/2016, I състав НАП Т М ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.12.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1906/04.08.2016.година изд. от зам. Директора на ТД на НАП-Бургас с което на „Т М" ООД със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК: ........ - представлявано от управителя В.К.В. е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/...12.2006г на МФ, като на основание чл. 185, ал. 2, вр. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 5.1.2017г.
18 АНД No 1941/2016, VI състав МВР И.М.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2433 от 24.08.2016г., издадено от началника на РУ Несебър, с което на И.М.В., ЕГН **********, с адрес ***, като управител на „А.С.Б.” ООД, на основание чл. 45 от Закона за частната охранителна дейност, за извършено нарушение на чл. 24, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 6 и т. 7 от ЗЧОД, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 5.1.2017г.
19 АНД No 1947/2016, V състав МВР И.М.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2440 от 24.08.2016г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на И.М.В. с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството му на управител на „А.С.Б.” ООД, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административни нарушения по чл.24, ал.1, т.2, т.3, ал.2, т.1, т.6, т.7 от ЗЧОД. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 5.1.2017г.
20 Гражданско дело No 1049/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФОРНЕТТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗОРА ПАЛМА ЕООД,
ДЖЕМАЙЛОВИЧ ЕООД /С ПРЕДХОДНО НАИМ. ЗОРА ПАЛМА ЕООД/
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 20.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1049/2016г. по описа на Районен съд Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца. След влизане на настоящото определение в сила делото да се изпрати на Районен съд Бургас.
В законна сила от 6.1.2017г.
21 НОХД No 1835/2015, V състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 25.10.2016г.
ПРИЗНАВА А.А.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2015 година в курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1041,78 лева /хиляда и четиридесет и един лев и седемдесет и осем стотинки/, като употребил за това сила, както следва: На 18.08.2015г., около 16.30 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг, общ.Несебър, в района на Почивна станция на Министерски съвет, отнел мобилен телефон марка „Айфон“, модел „5“, на стойност 258,75 лева /двеста петдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/, кутия с пет броя цигари марка „Кинг“ на стойност 1,05 лева /един лев и пет стотинки/ и сумата от 450 лева /четиристотин и петдесет лева/, всички вещи на обща стойност 709,80 лева /седемстотин и девет лева и осемдесет стотинки/, от владението на Д.К.Д., родена на *** г. в гр.Болтън, Великобритания, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - дърпал я за ръката и я съборил на земята И на 23.08.2015г., около 10.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ.Несебър, в района на хотел „К.“, отнел част от синджир от 14 /четеренадесет/ каратово жълто злато, проба 585, с тежина 3,80 /три цяло и осемдесет/ грама, на стойност 143,33 лева /сто четиридесет и три лева и тридесет и три стотинки/, ведно с висулка с формата на „капка“ от жълто 14 /четиринадесет/ каратово злато, проба 585, с тежина 5 /пет/ грама, на стойност 188,65 лева /сто осемдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/ - всички вещи на обща стойност 331,98 лева /триста тридесет и един лева и деветдесет и осем стотинки/, от владението на Т.Ш., родена на *** година в гр.Рига, Латвия, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – издърпал и скъсал златните накити от врата на пострадалата, поради което и на основание чл.198, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 във връзка с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване в Затвор, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението, че е извършил престъплението при условията на повторност. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият Г. е бил задържан по ЗМВР и с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по настоящото наказателно производство за времето от 26.08.2015г. до влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.А.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 115 (сто и петнадесет) лева, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство и сумата в размер на 165 (сто шестдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски в ход на съдебното производство. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.А.Г.
Мотиви от 25.10.2016г.
В законна сила от 6.1.2017г.
22 АНД No 1485/2016, I състав НАП ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1447 от 11.07.2016г, издадено от Заместник-директор н.Т.н.Н.Б. което на „О.Е." ООД *** с ЕИК ........ представлявано от Н.М.И. е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 6.1.2017г.
23 АНД No 1945/2016, II състав МВР И.М.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2435/24.08.2016г, издадено от началника на РУ Несебър, с което на И.М.В. с ЕГН-********** ***, като управител на „А.С.Б.” ООД с ЕИК-........, на основание чл. 45 от Закона за частната охранителна дейност, за извършено нарушение на чл.30, ал.2 от ЗЧОД, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 6.1.2017г.
24 АНД No 1949/2016, II състав МВР И.М.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2434/24.08.2016г, издадено от началника на РУ Несебър, с което на И.М.В. с ЕГН-********** ***, като управител на „А.С.Б.” ООД с ЕИК-........, на основание чл. 45 от Закона за частната охранителна дейност, за извършено нарушение на чл.24, ал.2, т.1, т.2 и т.7 от ЗЧОД, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 6.1.2017г.
25 АНД No 1798/2016, IV състав МВР Д.Г.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2270/10.08.2016г. на Началника на РУ на МВР- гр.Н., с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на Д.Г.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв., за административно нарушение по чл.29 от ЗЧОД. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 10.1.2017г.
26 НОХД No 2386/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Х.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 11.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2386/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Радост Бошнакова– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.В.П.- защитник на подсъдимия К. и подсъдимият Г.Х.К., съгласно което: Г.Х.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, осъждан-реабилитиран, със средно образование, работник, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2016г., около 00.50 часа в гр.Несебър, на улица „****************, управлявал МПС лек автомобил „Мерцедес МЛ 320” с рег. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.06 промила, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 1100 от 11.11.2016г. на СХЛ към БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 от НК подсъдимия Г.Х.К. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от наложеното наказание Лишаване от право да управлява МПС времето, през което свидетелството за правоуправление на подсъдимия е било отнето по административен ред от 11.11.2016г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Г.Х.К. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 45,70 лева (четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки).. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2386/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г.Х.К. мярка за неотклонение и като намери, че са налице основания за отмяна на същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.Х.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Г.Х.К.
В законна сила от 11.1.2017г.
27 ЧНД No 34/2017, II състав Производство по чл. 244 НПК Т.М.Д.,
Л.И.З.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 11.1.2017г.
ОТМЕНЯ Постановление от 16.12.2016г. на Районна прокуратура-Несебър за спиране на досъдебно производство № 83/2014г. по описа на ОД на МВР-Бургас. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр.Несебър. Препис от определението да се връчи на РП-Несебър и на жалбоподателя. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.1.2017г.
28 АНД No 490/2016, VI състав КАТ Ж.Б.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-000263 от 25.02.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Ж.Б.Х., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 12.1.2017г.
29 АНД No 989/2016, VI състав НАП Т.2. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1233-F219364 от 30.06.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „Т.2. - Т.В.”, ЕИК 202682861, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно вр. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 12.1.2017г.
30 АНД No 1681/2016, VI състав КАТ Н.Х.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-002386 от 01.09.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Н.Х.М., ЕГН **********, на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 12.1.2017г.
31 АНД No 1946/2016, II състав МВР И.М.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2436/24.08.2016г, издадено от началника на РУ Несебър, с което на И.М.В. с ЕГН-********** ***, като управител на „А.С.Б.” ООД с ЕИК-****, на основание чл. 45 от Закона за частната охранителна дейност, за извършено нарушение на чл.30, ал.2 от ЗЧОД, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 12.1.2017г.
32 АНД No 2171/2016, V състав КАТ К.Ж.Ж. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.12.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002303 от 24.08.2016г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.Ж.Ж. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 700 /седемстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /седем/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП., като НАМАЛЯВА наказанията, както следва: глоба – на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС – на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 12.1.2017г.
33 АНД No 1893/2016, II състав НАП П.П.-И.Л. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1905/04.08.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на ЕТ „П.П.“ с ЕИК-........ с адрес на управление:***, представлявано от И.Ц.Л. с ЕГН-********** на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.1.2017г.
34 АНД No 1897/2016, II състав НАП В.К.В. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1791/03.08.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на В.К.В. с ЕГН-********** ***, заявена чрез процесуалния представител адв.Ж.И. от БАК, съдебен адрес: *** на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.1.2017г.
35 АНД No 1901/2016, V състав НАП СИЗИ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1325 от 05.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „С.” ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.Г.Д., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 16.1.2017г.
36 АНД No 1902/2016, V състав НАП МАРИНА БИНЕВА-78 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1308 от 04.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „М.Б.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг - Запад, комплекс „Булевард”, ет.4, ап.7, представлявано от управителя М.Б., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 16.1.2017г.
37 АНД No 1912/2016, VI състав НАП М.-М.Д. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1527 от 18.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „М.-М. Д.”, ЕИК 102626694, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 16.1.2017г.
38 АНД No 1913/2016, V състав НАП А.-Г.Д. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1491 от 13.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл...5, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на ЕТ „А. – Г.Д.” с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Г.Д.М., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-.. от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.1.., ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 16.1.2017г.
39 АНД No 1914/2016, V състав НАП З.П. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1473 от 13.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на ЕТ „З.П.” с ЕИК 120017392, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя З.К.П., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 16.1.2017г.
40 АНД No 1919/2016, II състав КАТ М.И.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001725/20.07.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на М.И.П. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и на осн.чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП е наложено наказание - глоба от 100лв./сто/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.1.2017г.
41 Гражданско дело No 840/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Л.П. Х.Х.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 10.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК гр.д. № 840/2016 г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване пред ОС Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.
В законна сила от 17.1.2017г.
42 АНД No 1992/2016, VI състав НАП СОЛЕ 01 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2048 от 15.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „С.0.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 17.1.2017г.
43 Гражданско дело No 939/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МЕМОРИАЛ ООД С.С.В. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 15.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 939/2016г. по описа на РС-Несебър. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 436 от 05.08.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 733/2016г. по описа на РС-Несебър Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 18.1.2017г.
44 АНД No 1551/2016, IV състав НАП ТРЕЙД КА ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1248-F220051/13.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „Т.К.” ЕООД, ЕИК 202361880, представляван от Б.Л.Х., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 18.1.2017г.
45 АНД No 1796/2016, II състав КАТ Д.С.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002511/09.09.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Д.С.И. с ЕГН-********** ***, заявена чрез пълномощника адв.С.Й.Д. ***, съдебен адрес *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 800лв. и девет месеца лишаване от право да управлява МПС, като са отнети и 10к.т. по Наредба № Iз-2539 на МВР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
46 АНД No 1942/2016, VI състав МВР И.М.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2266 от 10.08.2016г., издадено от началника на РУ Несебър, с което на И.М.В., ЕГН **********, с адрес ***, като управител на „А.С.Б.” ООД, на основание чл. 45 от Закона за частната охранителна дейност, за извършено нарушение на чл. 24, ал. 2, т. 7 от ЗЧОД, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 18.1.2017г.
47 АНД No 1958/2016, V състав НАП КДВМ ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1764 от 02.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „К.” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя К.Д.В. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 18.1.2017г.
48 АНД No 1964/2016, II състав НАП БОЕНДРУКОВ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1841/04.08.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „Б.” ЕООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.И.Б. на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ,вр.чл.118, ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
49 АНД No 1978/2016, V състав НАП КОЛЕВ 84 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1437 от 11.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „К.-**” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представляван от И.Г.К., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 18.1.2017г.
50 АНД No 1990/2016, II състав НАП КДВМ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.12.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1765/02.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на „К.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя К.Д.В. с ЕГН **********, за нарушение по чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС на жалбоподателя е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 18.1.2017г.
51 АНД No 927/2016, II състав Комисия за защита на потребителите КОНСТАНТА НЕСЕБЪР ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 30055/14.04.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД КП при К.з.з.н.п. с което на „К.Н.“ ООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н. К. Б. за нарушение на чл.224 ОТ Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.1.2017г.
52 АНД No 932/2016, IV състав ДНСК Я.Г.А. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-5-РДНСК- 16/22.06.2016 г. на Началник на РО „НСК”, при РДНСК- Бургас, с което за нарушение по чл. 178, ал.1 от Закона за устройство на територията, на основание чл.233 от ЗУТ, на Я.Г.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 19.1.2017г.
53 АНД No 1801/2016, V състав ДИТ ВЕРСУС 28 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000577 от 17.08.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „В.2.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Л.О.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 19.1.2017г.
54 АНД No 1982/2016, I състав НАП МИТИ 06 ДЗЗД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1411/08.07.2016г. изд. от зам. Директора на ТД на НАП-Бургас с което на „М.0."Д. ***, БУЛСТАТ:*****, представлявано В.Ж.Д. е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, като на основание чл. 185, ал. 2, вр. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 19.1.2017г.
55 АНД No 2172/2016, V състав КАТ Г.Н.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001748 от 20.07.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Г.Н.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП. ОСЪЖДА Г.Н.Н. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на общо в размер на 9,20 лева /девет лева и двадесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 19.1.2017г.
56 АНД No 2261/2016, VI състав НАП Т.Г.Т. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1949 от 09.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „Т.Г.Т.”, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 19.1.2017г.
57 НОХД No 61/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 19.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 61/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.Г.А. със защитник адв.И. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ А.Г.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2016г., около 21.10 часа в гр. Несебър, до КПП-4 „Лада” в л.а. „Ауди” с ДК№ А .... МР, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.16, чл. 30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от “Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП”, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от “Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък I-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, както следва : Обект № 1 - метамфетамин с нетно тегло - 2,090 грама, със съдържание на активно вещество - 17, 50%, на стойност 52,25лв./ петдесет и два лева и двадесет и пет ст./, като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на “Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството; Обект №2 - метамфетамин с нетно тегло – 0.967 грама,със съдържание на активно вещество - 18, 00%, на стойност 24.18лв./ двадесет и четири лева и осемнадесет ст./, като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на “Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството; Обект №3 метамфетамин с нетно тегло – 1.500 грама, със съдържание на активно вещество - 38,10%, на стойност 37.50лв./ тридесет и седем лева и петдесет ст./, като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на “Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството. Общото тегло на Метфметамина е 4.557гр. на обща стойност 113.93лв. /сто и тринадесет лева и деветдесет и три ст./, установено с протокол от физикохимична експретиза №656/2016 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т.1, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от единадесет месеца, за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия А.Г.А. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА, на основание чл354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- остатъкът от наркотичното вещество, изпратени на ЦМУ- София, които след влизане в сила на настоящото определение, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.»а» от НК, в полза на Държавата опаковките, в които е държано наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност след влизане в сила на настоящото определение. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия А.Г.А. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 65.76 лв. (шестдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 61/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.Г.А.
В законна сила от 19.1.2017г.
58 Гражданско дело No 1466/2004, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Л.С.И. Д.Й.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.10.2016г.
т.2, стр.160, № 156, РАЗПРЕДЕЛЯ реалното ползване на съсобственият между Л.С.И., ЕГН **********,***, против Д.Й.И., ЕГН **********,***, жилищна сграда, състояща се от партерен, два жилищни и един мансарден етажи, със застроена площ от 82 кв.м., построена в УПИ- дворно място с площ от 281 кв.м., съставляващо парцел ********, находяща се в гр. Несебър, ул. „*****************. Понастоящем сградата съставлява сграда с идентификатор *************, с административен адрес в гр. Несебър, ул. „*************, разположена в поземлен имот с идентификатор *************, със застроена площ от 90 кв.м., брой етажи-2, с предназначение- друг вид сграда за обитаване, съобразно ВАРИАНТ ПЕТИ от заключението на вещото лице И.В., както следва: ОПРЕДЕЛЯ за реално ползване от страна на Д.Й.И., ЕГН **********,***, обектите, обхващащи дял втори, от вариант пети, описани на страница 4 от заключението на вещото лице В., л.139 от делото, а именно: магазин- арт базар с № 2б по скицата, находяща се на чл.143, оцветен в зелено; първи жилищен етаж; склад- сутерен с № 1б по скицата, находяща се на л.142 от делото, оцветен в зелено; мансарден етаж с № 5б по скицата, находяща се на л.146, оцветен в зелено. ОПРЕДЕЛЯ за реално ползване от страна на Л.С.И., ЕГН **********,***,, обектите, обхващащи дял първи, от вариант пети, описани на страница 4 от заключението на вещото лице В., л.139 от делото, а именно: магазин- арт базар с № 2а по скицата, находяща се на чл.143, оцветен в червено; втори жилищен етаж; склад- сутерен с № 1а по скицата, находяща се на л.142 от делото, оцветен в червено; мансарден етаж с № 5а по скицата, находяща се на л.146, оцветен в червено. ОБЯВЯВА заключението на вещото лице И. Фотев, ведно с приложените скици, всички съставляващи листи от 136 до 146 включително, за неразделна част от настоящото решение. УКАЗВА на страните, че в 3- дневен срок от уведомяването следва да представят доказателства за внесени по сметка на НРС сумата от по 303,50 лв. за всяка от страните, представляващи възнаграждение за вещото лице, като при неизпълнение спрямо неиздължилия се ще бъде издаден изпълнителен лист в полза на вещото лице Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му пред Окръжен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 20.1.2017г.
59 АНД No 639/2016, IV състав ДАМТН ЛИФТКОМ СЕРВИЗ ЕООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.9.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-085/18.04.2016 г. на Зам. Главен Директор на ГД „ИДТН”, с което за административно нарушение на чл.7а, т.3 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, на „Л.С.” ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление ***, сграда 4, представлявано от М.Е.Ш., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 23.1.2017г.
60 АНД No 1008/2016, VI състав НАП БУЛГАРПЛОД БГ-ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1494 от 13.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Б. **” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 23.1.2017г.
61 АНД No 1182/2016, I състав Общини К.С.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 325/12.10.2016г., издадено от Виктор Борисов Борисов, вр.и.д. кмет на О.Н. с което на основание чл. 34, ал. 5 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет - гр. Несебър,на К.С.К., ЕГН **********,*** е наложена административна санкция – „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева, за нарушение по чл. 34, ал. 4 от Наредба № 1 на Общински съвет - гр. Несебър. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 23.1.2017г.
62 НОХД No 2392/2016, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 23.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №2392/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Стела Мешова - прокурор в РП - Несебър и адв. Д.К. *** в качеството си на защитник на подсъдимият П.Д.Д., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА П.Д.Д.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- град Бургас, българин, български гражданин, несемеен, осъждан, средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2015г., около 00:50 часа, в гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, срещу бензиностанция “Ойл Влас”, управлявал МПС- лек автомобил, марка “Шкода”, модел “Фабия” с рег. № *****, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за извършване на такова деяние с влязло в сила Наказателно постановление № 15-0304-000035/02.02.2015г. на Началник РУ към ОД на МВР- гр. Бургас, РУ- Несебър по чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП, влязло в законна сила на 27.05.2015 г., поради което и на основание 343в, ал.2, вр.ал.1 от НК вр. с чл. 54, ал.1 от НК, вр. чл.2, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието в затвор. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 2392/2016г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия П.Д.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
П.Д.Д.
В законна сила от 23.1.2017г.
63 АНД No 1617/2016, III състав НАП А.Н. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1322/04.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на ЕТ „А.Н.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец А.И.Н. с ЕГН **********, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на ЕТ „А.Н.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец А.И.Н. с ЕГН **********, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 24.1.2017г.
64 АНД No 2169/2016, I състав КАТ С.И.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16- 0304-002735 от 05.10.2016г., издадено от Началник сектор при Областна дирекция на МВР Бургас, РУ Несебър,, с което на С.И.Д., с ЕГН **********,*** основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложено наказание: „Глоба“ в размер на 100/сто/ лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 /три/ месеца за нарушение по 123 ал.1, т.2 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16- 0304-002735 от 05.10.2016г., издадено от Началник сектор при Областна дирекция на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на С.И.Д., с ЕГН **********, е наложено наказание „ Глоба“ в размер на 20 /двадесет/ лв., на основание чл.183 ал.2 т.11 от ЗДвП, за нарушение на чл.40 ал.1 от ЗДвП Решението подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.
В законна сила от 24.1.2017г.
65 АНД No 2220/2016, IV състав КАТ Р.М.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002719 от 05.10.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл. 638, ал.3 от Кодекса за застраховането, на Р.М.Р., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 24.1.2017г.
66 НОХД No 2346/2016, V състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.О.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 24.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2346/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Антон Желев от АК- гр.Бургас, назначен за защитник на подсъдимия Т. и подсъдимият П.О.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА П.О.Т., роден на ***г***, постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2015г., за времето от 15:00 часа до 22:30 часа, в с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. ****************, от двора на магазин „****“ отнел чужда движима вещ – велосипед, марка „Еверест“, със сериен номер № *********, на стойност 105,00 /сто и пет/ лева, от владението и собствеността на С.С.Л.,***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „а“ и б. „б“, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС първоначален „строг” режим за изтърпяване на наказанието, в „Затвор”. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.О.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски общо в размер на 25 /двадесет и пет/ лева. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2346/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо П.О.Т. мярка за неотклонение и като намери, че не са налице основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия П.О.Т. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
П.О.Т.
В законна сила от 24.1.2017г.
67 НОХД No 116/2017, VI състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Ц.Р. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 24.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №116/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър, адв.Г.К. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия Р.Ц.Р. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Р.Ц.Р., роден на *** *** с постоянен адрес:***»Димчо Дебелянов» №17, българин, български гражданин, неженен, средно образование, багерист в «Път 2004», неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 15.01.2017г. около 16:00 часа, в с.Равда, общ. Несебър, обл. Бургас, в близост до нощен клуб „Варадеро”, в моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фиат”, модел „Темпра” с рег. № *****-негова собственост, държал боеприпаси за огнестрелни оръжия-42/четиридесет и два/броя патрони,кал.22/5,6мм/, стандартни, българско производство на фирма „ФЕ“ гр. Казанлък, годни да възпроизведат изстрел, като патроните представляват боеприпаси за огнестрелни оръжия по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОБВВПИ ,без да има за това издадено надлежно разрешение, изискващо се съгласно чл.50 от ЗОБВВПИ, поради което и на основание чл. 339, ал. 1,предл.второ от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години/ ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.а от НК веществените доказателства :1бр.празна пластмасова кутия за патрони на фирма „ФЕ“-гр.Казанлък, които да се унищожат като вещи на незназитечна стойност. ВРЪЩА на правоимащото лице, след представяне на документ, на основание чл.111 от НПК вещественото доказателство - 1бр. пистолет марка „***** 77, кал.***, заедно с 1 бр.празен пълнител, предадени с протокол за доброволно предаване на 15.01.2017г, които се намират на съхранение в служба „КОС“ при РУ на МВР-гр.Несебър. ОСЪЖДА на осн.чл.189,ал.3 от НПК обвиняемия Р.Р. да заплати в полза на Държавата направените разноски разноски по делото-113,11/сто и тринадесет ЛЕВАи 11ст/лева за експертиза по сметка на ОД на МВР Бургас ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №116/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Р.Ц.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Р.Ц.Р.
В законна сила от 24.1.2017г.
68 АНД No 1045/2016, IV състав ДИТ ВЕНТОПЛАМ-СОФИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000494/16.05.2016 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда, на „В.- София” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.Т.И., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 3000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 25.1.2017г.
69 АНД No 2175/2016, IV състав МВР О.И.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2904/03.10.2016 г. на Началника на РУ- Несебър, с което на О.И.Х., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 50 лева, на основание чл.80, т.5 от ЗБЛД, за нарушение по чл. 6 от ЗБЛД. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.1.2017г.
70 АНД No 2200/2016, IV състав КАТ Е.С.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001029/30.05.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на Е.С.М., ЕГН **********,***, са наложени административно наказание „Глоба“ и „Лишаване от право да управлява МПС“, като НАМАЛЯВА размера на същите, както следва: „Лишаване от право да управлява МПС“ от 8 месеца на 6 месеца, и „Глоба“ от 800 лв. на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 25.1.2017г.
71 АНД No 1155/2016, VI състав КАТ А.А.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 4.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-000307 от 10.03.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на А.А.К., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 700 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, като НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 8 месеца на 7 месеца. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 26.1.2017г.
72 АНД No 1587/2016, III състав НАП Д.-Х.Г. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.12.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1331/05.07.2016г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас,, с което на ЕТ „Д. – Х.Г.”, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец Х.К.Г. с ЕГН **********, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на ЕТ „Д. – Х.Г.”, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец Х.К.Г. с ЕГН **********, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 26.1.2017г.
73 АНД No 1894/2016, VI състав НАП ЗАХАРО ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1686 от 28.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „З.” ООД, ЕИК 200623960, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно ЗДДС вр. чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 26.1.2017г.
74 АНД No 1907/2016, VI състав НАП ИНДЕВЪР 2008 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.12.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2000 от 11.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „И...” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 26.1.2017г.
75 АНД No 1951/2016, I състав НАП ТЕТРИС АДВЪРТАЙЗИНГ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2206 от 25.08.2016г. на Зам.директор на ТД на НАП гр.Бургас, с което на „Т.А." ООД,БУЛСТАТ: ........, Адрес: ***, представлявано от Р.П.Б. е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.25 ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 26.1.2017г.
76 АНД No 1977/2016, II състав НАП АЙО ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1428/08.07.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „А.“ ООД с ЕИК-........, седалище и адрес ***, представлявно от управителите М.И.А. и И.В.Г. за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 от ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.1.2017г.
77 ЧНД No 120/2017, V състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 26.1.2017г.
НАЗНАЧАВА за защитник на Алексей Генадиев Шабашев, обвиняем по ДП № 304 ЗМ – 2494/2016г. по описа на РУ-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.1.2017г.
78 НОХД No 125/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.Ш. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 26.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 125/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият А.Г.Ш., роден на ***г*** Руска федерация, с паспорт № ........, издаден на 03.02.2012г., с разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България № ........, издадено на 28.11.2016г., с ЕГН **********, с адрес на постоянно пребиваване: с.К., ул. Ч.М., в.з.Ч.Ч. № 1, ап... комплекс „С.Х.“, гражданин на Руската федерация, женен, неосъждан, висше образование, работи като учител, се признава за виновен в това, че на 22.09.2016г., около 00.20 часа на алеята пред хотел Палас, зона Изток, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка БМВ, с рег.№ ВТ .... ВТ , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.24 /две цяло, двадесет и четири/ на хиляда, установено по надлежния ред, с Протокол за химическа експертиза №1008 / 26.09.2016г. на БНТЛ –ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, на обвиняемия А.Г.Ш. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. с чл.381, ал.4 НПК вр. с чл.55, ал.3 от НК, на обвиняемия А.Г.Ш. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия А.Г.Ш. е било отнето по административен ред, считано от 22.09.2016 год. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия А.Г.Ш. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 45,70 лв. /четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/, представляващи направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №125/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Г.Ш.
В законна сила от 26.1.2017г.
79 АНД No 1546/2016, III състав НАП ВЕРОНЕЛИ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1181/27.06.2016г., издадено от Кирил П. Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582 от 23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „В.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, общежитие „Б. 1”, етаж 3, ап.6, представлявано от управителя Й.Г. Х., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, е наложено административно наказание Глоба в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 27.1.2017г.
80 АНД No 1847/2016, I състав НАП ВИЛИС-ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ..85/04.08.2016г., издадено от зам.директор на ТД на НАП Бургас К.Пологов с което на В. - В.В." ЕООД със седалище и адрес на управление:***, ЕИК ........, представлявано от Управителя В.Т.В. е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл...5 ал.1 от ЗДДС за нарушение по Чл.1.., ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл.25,ал.1 т.1 от Наредба № Н-../13.12.2006г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 27.1.2017г.
81 АНД No 1953/2016, V състав НАП ЖЕНИ 2005 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1984 от 10.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Ж.2.” ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Д.Р. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в ..-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 27.1.2017г.
82 НОХД No 2391/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Н.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 30.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2391/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова- прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С. ***, защитник на подсъдимия К.Н.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което: К.Н.Г., роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно-специално образование, неженен, неосъждан, шофьор-продавач, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2016г., около 08:40 часа, в гр. Несебър, обл. Бургас, ж.к. „Младост“, пред блок 67, с посока на движение магазин „Жанет“, управлявал МПС лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е250“ с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.63 /едно цяло шестдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 878/24.08.2016г. по описа на БНТЛ- ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл.343 б ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55 ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 100 (сто) лева. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 24.08.2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия К.Н.Г. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 42.16 лева /четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2391/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Н.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
К.Н.Г.
В законна сила от 30.1.2017г.
83 АНД No 1911/2016, II състав НАП САМУИЛ МАРКОВ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.12.2016г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 2099/16.08.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „С.М.” ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.С.М. за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 от ЗДДС и на основание чл.182, ал.2, изр.последно, вр.чл.182, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.1.2017г.
84 АНД No 1957/2016, V състав НАП ДЖИ СТИЛ ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1678 от 01.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Д.Ж.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Г.М.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 31.1.2017г.
85 НОХД No 2252/2016, IV състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.И.Х. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 13.1.2017г.
ПРИЗНАВА К.И.Х., родена на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, с основно образование, оператор в „*****” ЕООД, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 01.09.2009г. в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в търговски обект – магазин за дрехи, находящ се пред хотел "*****", стопанисван от ЕТ „*** - К.Х.” с ЕИК ********, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, като включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО /притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/, използвала в търговската си дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от ЗМГО/ като излагала и предлагала за продажба стоки /анораци, спортни горнища, тениски, къси панталони, ? панталони, потници, спортни долнища/ с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка /словна, фигуративна и комбинирана/ "ADIDAS" /Адидас/ - обект на това изключително право с притежател “Adidas AG, Germany” /Адидас АГ, Германия/, без правно основание, както следва: 33 /тридесет и три/ броя анораци, с единична цена 60 /шестдесет/ лева като реплики и 100 /сто/ лева като оригинални и обща цена 1980 /хиляда деветстотин и осемдесет/ лева като реплики и 3300 /три хиляди и триста/ лева като оригинални, 18 /осемнадесет/ броя спортни горнища с единична цена 35 /тридесет и пет/ лева като реплики и 60 /шестдесет/ лева като оригинални и на обща стойност 630 /шестстотин и тридесет/ лева като реплики и 1080 /хиляда и осемдесет/ лева като оригинални, 12 /дванадесет/ броя тениски с единична цена 15 /петнадесет/ лева като реплики и 25 /двадесет и пет/ лева като оригинални и на обща цена 180 /сто и осемдесет/ лева като реплики и 300 /триста/ лева като оригинални, 4 /четири/ броя къси панталони с единична цена 25 /двадесет и пет/ лева като реплики и 40 /четиридесет/ лева като оригинални и на обща цена 100 /сто/ лева като реплики и 160 /сто и шестдесет/ лева като оригинални, 6 /шест/ броя ? /три четвърти/ панталони с единична цена 30 /тридесет/ лева като реплики и 50 /петдесет/ лева като оригинални и обща цена 180 /сто и осемдесет/ лева като реплики и 300 /триста/ лева като оригинални, 9 /девет/ броя потници с единична цена 10 /десет/ лева като реплики и 15 /петнадесет/ лева като оригинални и обща цена 90 /деветдесет/ лева реплики и 135 /сто тридесет и пет/ лева като оригинални, 40 /четиридесет/ броя спортни долнища с единична цена 25 /двадесет и пет/ лева като реплики и 40 /четиридесет/ лева като оригинални и обща цена 1000 /хиляда/ лева реплики и 1600 /хиляда и шестстотин/ лева като оригинални или всички изброени стоки с обща цена 4160 /четири хиляди сто и шестдесет/ лева като реплики и 6875 /шест хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лева като оригинални, означени със знак, сходен на регистрираната марка – ADIDAS /АДИДАС/, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал.3 от НК, иззетите като веществени доказателства стоки, описани по- горе, в полза на Държавата, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата К.И.Х. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 175 (сто седемдесет и пет) лева, представляващи направени в досъдебното производство разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.И.Х.
Мотиви от 27.1.2017г.
В законна сила от 31.1.2017г.