РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2013г. до 28.2.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 367/2012, V състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г.Б. ЕООД МОСВ РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.7.2012г., в законна сила от 1.2.2013г.
НП-потвърдено.ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 65 от 20.09.2011г. на Директора на Р*** *** /***/ – гр.Б***, с което на основание чл.105, т.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на „Г.Б.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, бул.”***” № 2, със съдебен адрес: гр.Н***, ж.к.”***”, бл.29, ет.3 /чрез управителя М***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.15, ал.1 във връзка с чл.6, ал.2 от ЗУО.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б***.    
2 НАХД No 582/2012, IV състав Административни дела Б.ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.11.2012г., в законна сила от 1.2.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  РЕШИ:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202567 от 10.05.2012 г. на Изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415, ал.1 от КТ, на „Б.М.54” ЕООД, ЕИК ................ със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. "Л.К." № *, представлявано от Н.Б.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера й от 5000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
3 НАХД No 656/2012, I състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.11.2012г., в законна сила от 1.2.2013г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202989/26.06.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, при ИА „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.3 вр.чл.15 от наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. За условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд В сила от 01.01.2010 г. Издадена от министерството на труда и социалната политика Обн. Дв. Бр.102 от 22 декември 2009г., , изм. Дв. Бр.25 от 30 март 2010г. , във вр.чл.16 т.1 б.”е” от Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи Издадени от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г. и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ на А.Ж. е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лв /сто / лева като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
4 НАХД No 864/2012, IV състав По ЗД по пътищата А.Я.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.11.2012г., в законна сила от 1.2.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3617/12/31.08.2012 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо от същия закон, на А.Я.Я., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 900 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца.  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3617/12/31.08.2012 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.157, ал.6 от ЗДвП, на основание чл.181, т.3 от същия закон, на А.Я.Я., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 20 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
5 НОХД No 1008/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Й. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 1.2.2013г., в законна сила от 1.2.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1008/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: А.П. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.Г. от АК- гр.Х., упълномощен защитник на подсъдимия Й. и подсъдимият С.С.Й., със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА С.С.Й., роден на ***г. в гр.Ч., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан безработен, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2012г., около 16.50 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на алеята срещу хотел „Жасмин”, управлявал МПС - лек автомобил „р.” с рег.№ ******, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 4144/2011г. на Началник Сектор „ПП” при ОДМВР-Х., влязло в законна сила на 13.04.2012г., поради което и на чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  - „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** ” за срок от 12/дванадесет/ месеца, с периодичност два пъти седмично;  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12/дванадесет/ месеца;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа годишно, за една година.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1008/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
С.С.Й.
6 Гражданско дело No 717/2012, V състав Други дела Л.И.Л. М.З.Б. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.1.2013г., в законна сила от 4.2.2013г.
ОСЪЖДА М. З.Б. с ЕГН **********, с адрес: КК Слънчев бряг, бл.”***”, вх.3, ет.3, ап.37Д да заплати на Л.И.Л. с ЕГН **********, живуща ***, със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”И. Вазов” № 23, ет.1 /чрез адв.П.Ч. ***/, сумата в размер на 1133,45 лева с ДДС /хиляда сто тридесет и три лева и четиридесет и пет стотинки/, представляваща обезщетение за нанесените на ищцата Л. имуществени вреди, причинени в резултат на бездействието на ответницата Б. по отстраняването на теча, произтичащ от банята на нейния апартамент № Р-Б-316, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба – 13.08.2012г. до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.45 от ЗЗД над уважения размер до претендирания такъв от 1450 лева /хиляда четиристотин и петдесет лева/.  ОСЪЖДА М. ЗЮБЕИЛ Б. с ЕГН **********, с адрес: КК Слънчев бряг, бл.”***”, вх.3, ет.3, ап.37Д да отстрани повредите в банята на апартамента си, находящ се в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, блок „***”, етаж втори, стая № Р-Б-316, като изпълни следните действия: почистване на фугите в дълбочина по теракота около тоалетното гърне и подовия сифон; почистване на надлъжната фуга в дълбочина между перваза и облицовката от фаянс по стените; попълване на почистените фуги с материал от „фуга”; демонтаж на фаянсовите плочки по стената, съседна на стаята за спане и възстановяване – полагане на фаянсови плочки по стената, съседна на стаята за спане.  ОСЪЖДА М. ЗЮБЕИЛ Б. с ЕГН **********, с адрес: КК Слънчев бряг, бл.”***”, вх.3, ет.3, ап.37Д да заплати на Л.И.Л. с ЕГН **********, живуща ***, със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”И. Вазов” № 23, ет.1 /чрез адв.П.Ч. ***/, сумата в размер на 707,43 лева /седемстотин и седем лева и четиридесет и три стотинки/, представляваща заплатени по делото разноски, съразмерно на уважената част от исковете.  Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за това пред Окръжен съд.гр.Бургас.  
7 НАХД No 799/2011, IV състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.11.2011г., в законна сила от 4.2.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 181/24.09.2010 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на Д.Р.Р.,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.  
8 НАХД No 76/2012, I състав Административни дела М. ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 29.3.2012г., в законна сила от 4.2.2013г.
Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №23-2303657/26.09.2011 г. на Р.М.М. на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.11, ал.5 от Наредба №РД-07-2 от 16.2.2009 г. и на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ на „ММГ-*” ЕООД, с ЕИК *********, представлявано от управителя Г.М. Япанджиев, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500 лв., като на основание чл.415в от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 300 /триста/ лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд  
9 НАХД No 604/2012, V състав Административни дела Й.Н.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.9.2012г., в законна сила от 4.2.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № БХ 260 от 06.07.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/, на Й.Н.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр.Благоевград, ул........е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.21а, ал.1, т.1 от ЗХ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
10 НОХД No 1067/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.А. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.2.2013г., в законна сила от 4.2.2013г.
 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1067/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно С.С. – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.К.А. със защитник адв.Ч. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което М.К.А.- роден на *** *** с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, понастоящем, в Поправителен дом-Бойчиновци, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него и можещ да ръководи постъпките си, на 04.09.2011г., около 01.30ч., в КК ”Слънчев бряг”, общ.Несебър, в сграда - общежитие ползвана от „Е.Т." ООД и находяща се в района на градски стадион – Несебър от стая № ... – на 2-ри етаж чрез използване на специален начин – ловкост, като се покатерил до терасата на стаята отнел чужди движими вещи: мобилен апарат марка „Самсунг”, модел „S 5560 Марвел”, ведно с батерия и сим карта на стойност 230,40лв. /двеста и тридесет лева и четиридесет стотинки/ т владението на А.Й.С. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което следва да изтърпи на основание чл.58, ал.2 от ЗИНЗС в Поправителен дом- Бойчиновци.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.К.А. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 25 лв. (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХ дело №1067/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.К.А. мярка за неотклонение и с оглед изхода по делото, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия М.К.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Съдът като взе предвид, че деянието по настоящото дело е извършено на 04.09.2011г., следователно и в изпитателния срок на наказанието от три месеца „лишаване от свобода” чието изпълнение на основание чл.69 ал.1 от НК е отложено за срок от две години по НОХД № 627/2010г. по описа на РС-Несебър, по което е одобрено споразумение с определение № 900 от 29.11.2010г., влязло в законна сила на 29.11.2010г., намира, че са налице предпоставките на чл.69 вр. с чл.68 от НК, поради което и отложеното наказание от три месеца лишаване от свобода, следва да бъде приведено в изпълнение.   Мотивиран от горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното наказание от три месеца „лишаване от свобода” изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от две години по НОХД № 627/2010г. по описа на РС- Несебър по което с протоколно определение № 900 от 29.11.2010г. е одобрено споразумение, влязло в законна сила на 29.11.2010г.   ПОСТАНОВЯВА на основание чл.58 ал.2 от ЗИНЗС приведеното в изпълнение наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно от М.К.А. с ЕГН ********** в Поправителен дом- Бойчиновци.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.    
М.К.А.
 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1067/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно С.С. – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.К.А. със защитник адв.Ч. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което М.К.А.- роден на *** *** с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, понастоящем, в Поправителен дом-Бойчиновци, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него и можещ да ръководи постъпките си, на 04.09.2011г., около 01.30ч., в КК ”Слънчев бряг”, общ.Несебър, в сграда - общежитие ползвана от „Е.Т." ООД и находяща се в района на градски стадион – Несебър от стая № ... – на 2-ри етаж чрез използване на специален начин – ловкост, като се покатерил до терасата на стаята отнел чужди движими вещи: мобилен апарат марка „Самсунг”, модел „S 5560 Марвел”, ведно с батерия и сим карта на стойност 230,40лв. /двеста и тридесет лева и четиридесет стотинки/ т владението на А.Й.С. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което следва да изтърпи на основание чл.58, ал.2 от ЗИНЗС в Поправителен дом- Бойчиновци.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.К.А. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 25 лв. (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХ дело №1067/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.К.А. мярка за неотклонение и с оглед изхода по делото, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия М.К.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Съдът като взе предвид, че деянието по настоящото дело е извършено на 04.09.2011г., следователно и в изпитателния срок на наказанието от три месеца „лишаване от свобода” чието изпълнение на основание чл.69 ал.1 от НК е отложено за срок от две години по НОХД № 627/2010г. по описа на РС-Несебър, по което е одобрено споразумение с определение № 900 от 29.11.2010г., влязло в законна сила на 29.11.2010г., намира, че са налице предпоставките на чл.69 вр. с чл.68 от НК, поради което и отложеното наказание от три месеца лишаване от свобода, следва да бъде приведено в изпълнение.   Мотивиран от горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното наказание от три месеца „лишаване от свобода” изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от две години по НОХД № 627/2010г. по описа на РС- Несебър по което с протоколно определение № 900 от 29.11.2010г. е одобрено споразумение, влязло в законна сила на 29.11.2010г.   ПОСТАНОВЯВА на основание чл.58 ал.2 от ЗИНЗС приведеното в изпълнение наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно от М.К.А. с ЕГН ********** в Поправителен дом- Бойчиновци.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.    
11 НОХД No 121/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.З.И. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.2.2013г., в законна сила от 4.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 121/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. П.Ч. ***, защитник на подсъдимия С.И. и подсъдимият С.З.И., съгласно което:   Подсъдимият С.З.И.- роден на *** ***, общ.Поморие, обл.Бургаска, ул.”***” №6, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, неженен, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.12.2012 год. около 21.45 часа в с.Оризаре, общ.Несебър, по ул. „Първи май”, пред дом №37 посока с.Гюльовца – к.к. „Сл.бряг” управлявал моторно превозно средство – л.а. “ Рено”, модел „19” С ДК№ *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.62 /едно цяло шестдесет и два/ промила, установено по надлежния ред с протокол от Химическа експертиза №001 от 02.01.2013 год., поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия С.З.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият С.З.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 27.12.2012г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.З.И. да заплати направените по делото разноски по сметка на ОД на МВР- Бургас в размер на 35.89 лв. /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 121/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия С.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.З.И. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
С.З.И.
12 НАХД No 835/2012, VI състав Административни дела О.-К. ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 28.12.2012г., в законна сила от 5.2.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 29-0000000505/12.04.2012 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “О.К.” ООД със седалище и адрес на управление: с. Р., общ. Несебър, ул. “Р.” № 2, ЕИК ........., представлявано от В.А.Ш., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 500 лева за нарушение по чл. 62, ал. 1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда (КТ), за това, че на 06.08.2011 г., в качеството на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, не е сключил трудов договор в писмена форма с лицето З.Т.Н. с ЕГН **********, преди постъпването й на работа в обект- хотел “А.”, находящ се в с. Р., общ. Несебър, ул. “Р.” № 2, на длъжност “камериер”, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 2 500 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
13 НАХД No 904/2012, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Т.М.А. ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 8.1.2013г., в законна сила от 5.2.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № К 11-108-0057964/03.10.2011 г. на директора на ТД на НАП, с което на основание чл.80б, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е наложено на Т.М.А. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 500 лева за нарушение по чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ, за това, че не е издала първичен счетоводен документ, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал.1 от Закона за счетоводството, за придобитите доходи от възмездно предоставяне на имущество- самостоятелни стаи за нощувки на туристи, находящи се в гр. Обзор, ул. “***” № 9.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
14 НАХД No 962/2012, VI състав По Закона за стандартизация Л. С. ЕООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.1.2013г., в законна сила от 5.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 12-1164/04.10.2012 г. на Главния директор на ГД “ИДТН” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор- гр. София, с което на основание чл. 55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е наложено на “Л.с.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. “***”, ул. “***” № 9, бл.А, представлявано от Б.П.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, за това, че е допуснал експлоатация на асансьор- пътнически с рег. № БсАУ*** в хотел “Виктория палас”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, без да е извършен на същия периодичен технически преглед.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
15 НОХД No 995/2012, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.С.И.,
М.А.А.
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 12.12.2012г., в законна сила от 5.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.С.И., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, образование - трети клас, неженен, общ работник, живущ ***2, неосьждан (реабилитаран), за ВИНОВЕН в това, че в 13.10.2011 г., в град Бургас, в условията на независимо съпричиняване с М.А.А., ЕГН **********, причинил по непредпазливост смъртта на детето си Ю. Б. И., ЕГН **********, с това, че след раждането на Ю. Б. И. на 10.08.2011 г. до 13.10.2011 г. системно не полагал достатъчно родителски грижи за малолетното си дете, не осигурявал на детето Ю. И. достатъчно и подходяща храна и течности, не осигурявал на починалото дете подходящи битови условия за живот, и не осигурявал на починалото дете своевременно възможните социални, здравни, медицински услуги и помощ, поради което и на основание чл. 1.., ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК му определя наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 1.., ал. 1 от НК, вр. чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК НАМАЛЯВА с 1/3 и НАЛАГА наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип.  ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК, изпълнението на така наложеното наказание две години „лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимата М.А.А., ЕГН **********, родена на *** ***, българка, българска гражданка, без образование, неомъжена, безработна, живуща ***2, неосьждана за ВИНОВНА в това, че на 13.10.2011 г., в град Бургас, в условията на независимо съпричиняване с Б.С.И., ЕГН **********, причинил по непредпазливост смъртта на детето си Ю. Б. И., ЕГН **********, с това, че след раждането на Ю. Б. И. на 10.08.2011 г. до 13.10.2011 г. системно не полагал достатъчно родителски грижи за малолетното си дете, не осигурявал на детето Ю. И. достатъчно и подходяща храна и течности, не осигурявал на починалото дете подходящи битови условия за живот, и не осигурявал на починалото дете своевременно възможните социални, здравни, медицински услуги и помощ, поради което и на основание чл. 1.., ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК й определя наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 1.., ал. 1 от НК, вр. чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК НАМАЛЯВА с 1/3 и НАЛАГА наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип.  ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК, изпълнението на така наложеното наказание две години „лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите Б.С.И. ЕГН ********** и М.А.А., ЕГН ********** на основание чл.189, ал.3 от НПК, с установени по-горе самоличности, да заплатят по сметка на ОД на МВР-гр.Бургас сумата от 180.00 (сто и осемдесет) лева по равно, представляващи разноски по делото.    ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
Б.С.И.
М.А.А.
Мотиви от 18.12.2012г.
16 ЧНД No 119/2013, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР И.Н.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 5.2.2013г., в законна сила от 5.2.2013г.
На зададените от разследващия полицай въпроси обвиняемият отговори, както следва:   ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Желая да дам обяснения. Не мога да си посоча датата, нито пък месеца. Беше миналата година. Миналата година живеех с А. в с.Оризаре в домът й като неин любовник. Българското й име е В.. Тя ме насочи към този германец и каза, че той има много пари. Тя го е ограбвала веднъж. Беше му откраднала две хиляди евро. Тя ми каза, че взима хубава пенсия и че има пари. Навих се и извиках моят съучастник А., който нищо не знаеше. Аз взех две маски от къщи. Той отиде до неговата къща и взема ръкавици. После отидох близо до домът на А., взех го и отидохме до къщата на германеца. Скочихме в задния двор. С А. разбихме вратата и влязохме вътре. Чужденецът излезе да види какво става. Аз го хванах отзад през гърдите и А. започна да тарашува. А. не можа да намери нищо и се върна. Чужденецът седна на земята и А. взе да го пази. Аз започнах да тарашувам. Нищо не можах да намеря и аз. Изкарахме му пръстена, взехме му и часовника и излязохме. Пръстенът излезе лесно. Не съм употребявал сила. Когато отивахме към къщата на чужденеца аз носих в себе си нож, но не се наложи да го използваме. Не искам да отговарям повече на никакви въпроси. Полицаите ме биха. После цяла седмица не можах да спя, защото ме болеше гърбът. А. също са го били. Не съм употребявал нож. Когато хванах чужденеца, спънахме се и двамата на фотьойла. Чужденецът не се дърпаше и не оказваше съпротива. Като излязохме от къщата аз се прибрах в къщата на А., А. също се прибра. Вещите останаха в мен. След това отидох в А.. Преди да се разделим говорихме с А., че ще продадем вещите и ще си разделим парите. Същия ден вечерта след 40 минути дойдоха полицаите, но не да търсят нас, а да разпитват дали знае някой нещо за нападението над германеца. В къщата на А. има заведение и полицаите дойдоха в заведението да питат дали знае някой нещо за нападението. А. ми каза да прескоча и да избягам през другия двор. Сутринта разбрах, че съпроцесника ми са го прибрали. Аз тръгнах за гр.В.. Взех с мен пръстена и часовника. Три месеца по-късно ме откриха. За този случай два пъти ми даваха призовки, но аз не се явявах и накрая принудително ме доведоха. Продадох вещите в гр.В. на човек, който не познавам. Пръстенът го продадох, а часовника го изхвърлих, защото не става за нищо. От пръстена взех 60 лева. Още първия ден свършиха парите. С А. сме приятели. От малки сме заедно. Аз съм израснал в с.Оризаре. Майка ми е от В., а баща ми е от Оризаре. Съжалявам искрено. Имал съм наказание пробация два пъти и една условна присъда. Имам още няколко дела, които не са приключили още. Мисля да възстановя парите. Не желая да ми бъдат предявени материалите от разследвА..  
17 НОХД No 123/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 5.2.2013г., в законна сила от 5.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 123/2013г. по описа на РС–Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Д.А. със защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което подсъдимият Д.Д.А. – роден на *** год. в гр.Русе, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, строител, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.01.2013 г., около 21.35 ч. в гр.Несебър, в близост до бензиностанция „Петрол” управлявал моторно превозно средство: мотопед марка „Ямаха”, без регистрационен номер, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.68 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №49/23.01.2013 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Д.Д.А. от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.Д.А. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 123/2013г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Д.Д.А.
18 НАХД No 93/2012, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК С. Т. ЕООД НАП-БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 7.2.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 895 от 22.08.2011г. на Директора на ТД на НАП – гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „С.Т.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул........., представлявано от управителя С.Р.Ш. с ЕГН**********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1 Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /Наредба № Н-18/ и на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС, на дружеството е наложена принудителна административна мярка „затваряне на обект” – магазин за хранителни стоки, находящ се в КК Слънчев бряг, хотел „Нобел” за срок от един месец, а на жалбоподателят е забранен достъпа до него за същия срок.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
19 НАХД No 107/2012, IV състав По ЗД по пътищата И.И.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.5.2012г., в законна сила от 7.2.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4182/11/14.09.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, на основание чл.315, ал.1, т.1 от с.з., на И.И.Е., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева.  ОСЪЖДА И.И.Е., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 25 лв. /двадесет и пет лева/, представляващи съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
20 ЧНД No 136/2013, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 7.2.2013г., в законна сила от 7.2.2013г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на ПЛАМЕН АНГЕЛИНОВ МОМЧИЛОВ с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-52/2013г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.С.М. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
21 НОХД No 137/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 7.2.2013г., в законна сила от 7.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 137/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия П.А.М. и защитника адв. С.М. ***, съгласно което:  Обвиняемия П.А.М., роден на ***г. в гр.Стара Загора, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, охранител в „Зара- Имобилиаре” ООД - Ст. Загора, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.01.2013 г. около 00.29 ч. на алеята зад пощата в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “БМВ”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1. 40 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 061/31.01.2013г, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,  - поправителен труд за срок от 6 /шест/ месеца, включващ удръжки в размер на 20 % /двадесет процента/ върху трудовото възнаграждение на обвиняемия П.А.М., съгласно трудов договор № 57/16.03-.2011г. и допълнително споразумение № 52/01.01.2013 г. с работодател „Зара- Имобилиаре” ООД - Ст. Загора,  ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия П.А.М. от правото да управлява моторно превозно средство” за срок от 7 /седем/ месеца.  ОСЪЖДА обвиняемия П.А.М. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 34.52 лева (тридесет и четири лева и петдесет и две ст.), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 137/2013г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия П.А.М. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.А.М. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.  
П.А.М.
22 Гражданско дело No 560/2012, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.1.2013г., в законна сила от 8.2.2013г.
ОСЪЖДА „Слънчев бряг” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, представлявано от М.М.М., да заплати на ЗД „Евроинс” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „******”, № 43, представлявано от А.Й.П., сумата от 1522,46 лв. /хиляда петстотин двадесет и два лева и четиридесет и шест стотинки/, представляващи изплатено от ищеца застрахователно обезщетение по полица № 0500096163, за допуснато ПТП от лек автомобил марка „Мазда 3” с ДК № ****, собственост на „Старком Лизинг” АД, на 22.07.2006 г., около 22,40 ч., в КК „Слънчев бряг”, по алеята между хотел „Хелиос палас” и хотел „Колизеум”, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 09.12.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА „Слънчев бряг” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, представлявано от М.М.М., да заплати на ЗД „Евроинс” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „******”, № 43, представлявано от А.Й.П., сумата от 291,90 лв. /двеста деветдесет и един лев и деветдесет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
23 Гражданско дело No 1081/2012, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД К.М.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.2.2013г., в законна сила от 8.2.2013г.
Приема за установено, че К.М.М. с ЕГН **********,*** ДЪЛЖИ на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” № 37, представлявано от Ст.М.З и М.М.М.-Д. суми в размер на 228.34 /двеста двадесет и осем лева и тридесет и четири стотинки/ лв., представляваща стойността на консумираната ел.енергия за периода 06.12.2011г. до 06.04.2012г. и сумата от 6.96 /шест лева и деветдесет и шест стотинки/ лв., представляваща стойността на законната лихва за забава, считано от 05.01.2012г. до 03.10.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението- 05.10.2012 г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата общо в размер на 125,00 лева /сто двадесет и пет лева/, представляваща разноски по делото, от които държавна такса в размер на 25,00 лева и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 лева. - разноски по ч.гр.д №884/2012 г., за която е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 761/08.10.2012 г. по ч.гр.д. 884/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър.  Осъжда К.М.М. с ЕГН **********,*** да заплати на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” № 37, представлявано от Ст.М.З и М.М.М.-Д. сумата от 125,00 лева /сто двадесет и пет лева/, представляваща разноски по делото, от които държавна такса в размер на 25,00 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 100,00 лева .   Препис от решението да се връчи на страните.   Решението не подлежи на обжалване.  
24 НАХД No 531/2012, VI състав Административни дела Д.Я.Н. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.1.2013г., в законна сила от 8.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП-12/12.06.2012 г. на арх. Г.С.С., заместник-министър на културата, с което на основание чл. 200, ал.1 от Закона за културното наследство (ЗКН) е наложено на Д.Я.Н. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 5 000 лева, за нарушение по чл. 83, ал.1, т.1, б. “б” от ЗКН.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
25 НОХД No 1084/2012, VI състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 8.2.2013г., в законна сила от 8.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1084/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия Д.Н.Д. и неговия защитник адв.К., съгласно което:   Подсъдимият Д.Н.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, охранител, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, на 14.07.2012г. за времето от 13.00 часа до 20.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър в обменно бюро на „К.”ООД, находящо се в хотел „Зорница”, в качеството си на длъжностно лице- “сараф - обменител на валута”, неколкократно присвоявал чужди пари, общо в размер на 5083.18 лева /пет хиляди и осемдесет и три лева и осемнадесет ст./, от които 4339.96 лева и 380 евро (равняващи се на 743.22 лева), собственост на „К.” ООД, представлявано от И.Д.П. от гр.Пловдив, поверени му в това му качество да ги пази и управлява, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд присвоените пари са внесени, поради което и на основание чл. 205, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 201, вр. чл. 26, вр. с чл.54 ал.1 от НК то ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1084/2012г. по описа на РС - Несебър.   Определението е окончателно.    
Д.Н.Д.
26 НОХД No 139/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.Х.,
Г.С.А.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.2.2013г., в законна сила от 8.2.2013г.
ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 139/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумения, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Д.Т. *** и подсъдимите Г.С.А. и Д.К.Х. със снети по делото самоличности, съгласно което:  ПРИЗНАВА Г.С.А.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, в.з. ”Зора”, ул. ”Меркурий”, № 6, българин, български гражданин, средно специално образование, неженен, осъждан, строителен работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, за времето от 15:30 ч. на 25.11.2010 год. до 08.30 ч. на 26.11.2010 год., от апартаментен комплекс „***", находящ се в местността „***" в гр.Св.Влас, общ.Несебър, след предварителен сговор с лицето Д.К.Х. и чрез използване на МПС- товарен автомобил „Форд Транзит", с рег.№ ***, отнел чужди движими вещи: 3 бр. вътрешни тела за инверторни климатици марка "Дайкин", модел FTXS250D3VMW, на стойност от по 606 лв. за брой или общо на стойност 1818 лв., 1 бр.вътрешно тяло за инверторен климатик марка "Дайкин", модел FTXS350DAVMW, на стойност 708,80 лв., и 2 бр. вътрешни тела за инверторни климатици марка "Дайкин", модел FTXS50G2V1B, на стойност от по 996,60 лв. за брой на обща стойност 1993,20 лв., общо вещи на стойност 4 520 лв., от владението на Н.Б.Д. от гр.Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и   - За това, че на неустановена дата в края на м.ноември 2010 год., от апартаментен комплекс „***", находящ се в местността „***" в гр.Св.Влас, общ.Несебър, след предварителен сговор с лицето Д.К.Х. и чрез използване на МПС- товарен автомобил „Форд Транзит", с рег.№ ***, отнел чужди движими вещи: 2 броя ъглови дивани от изкуствена кожа на обща стойност 1670.00 лв., от владението на Юлиуш Целох от Полша, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 6 190 лв. и случая е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.1 и т.5, във вр.с чл.194,ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на 11 /единадесет/ месеца „Лишаване от свобода”.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание от 11 месеца “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ПРИЗНАВА Д.К.Х. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, осъждан, строителен работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, за времето от 15:30 ч. на 25.11.2010 год. до 08.30 ч. на 26.11.2010 год., от апартаментен комплекс „***", находящ се в местността „***" в гр.Св.Влас, общ.Несебър, след предварителен сговор с лицето Г.С.А. и чрез използване на МПС- товарен автомобил „Форд Транзит", с рег.№ ***, отнел чужди движими вещи: 3 бр. вътрешни тела за инверторни климатици марка "Дайкин", модел FTXS250D3VMW, на стойност от по 606 лв. за брой или общо на стойност 1818 лв., 1 бр.вътрешно тяло за инверторен климатик марка "Дайкин", модел FTXS350DAVMW, на стойност 708,80 лв., и 2 бр. вътрешни тела за инверторни климатици марка "Дайкин", модел FTXS50G2V1B, на стойност от по 996,60 лв. за брой, на обща стойност 1993,20 лв., общо вещи на стойност 4 520 лв. от владението на Н.Б.Д. от гр.Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и   - За това, че на неустановена дата в края на м.ноември 2010 год., от апартаментен комплекс „***", находящ се в местността „***" в гр.Св.Влас, общ.Несебър, след предварителен сговор с лицето Г.С.А. и чрез използване на МПС- товарен автомобил „Форд Транзит", с рег.№ ***, отнел чужди движими вещи: 2 броя ъглови дивани от изкуствена кожа на обща стойност 1670.00 лв. от владението на Юлиуш Целох от Полша, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 6 190 лв., и случая е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.1, и т.5, във вр.с чл.194,ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на 11 /единадесет/ месеца „Лишаване от свобода”.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание от 11 месеца “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите Г.С.А. и Д.К.Х. да заплатят поравно в полза на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 62.00 лв. /шестдесет и два/ лева.  ВРЪЩА на Юлиуш Целох от Полша веществените доказателства по делото, а именно 2 броя дивани от изкуствена кожа, предадени за пазене на Н.Б.Д., ЕГН **********, с разписка, съставляваща л.109 от ДП.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 139/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразуменията, съдът се занима с взетите спрямо подсъдимите Г.А. и Д.Х. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетите по ДП № 14-2369/2010год. по описа на РУП- Несебър спрямо Г.С.А. и Д.К.Х. мерки за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Д.К.Х.
Г.С.А.
27 НОХД No 147/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.П.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 12.2.2013г., в законна сила от 12.2.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 147/2013г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г.Р. – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия Й.П.П. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Й.П.П. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ученик в спортно училище „ю.г.” гр. Б., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2012 година около 03.00 ч. в КК „Слънчев бряг” на алеята до дискотека „Ориндж”, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 вр. с чл.30 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3 ал.1, т.1 и ал.2 вр. с приложение №1 от ЗКНВП, а именно, 0.443 грама /нула цяло четиристотин четиридесет и три хилядни грама/ метаамфитамин със съдържане на основното вещество 7 % /седем процента/ на стойност 11.75 лв. /единадесет лева и седемдесет и пет стотинки/, съгласно постановление №23 /двадесет и три/ на МС от 29.01.1998 година, за определяне цени на наркотични вещества/, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а ал.5 вр. с ал.3, т.1 вр. с чл.63 ал.1, т.5 от НК ГО ОСЪЖДА на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни, чрез прочитане на настоящето споразумение по радиоуредбата на училището, в което учи подсъдимия.  И за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2012 година около 03.00 ч. в КК „Слънчев бряг” на алеята до дискотека „Ориндж”, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, противозаконно си служил с официален документ, издаден за друго лице: лична карта №611759411, издадена на 19.10.2009 година от МВР град Л.. на името на Д.Д.Д., с цел да заблуди длъжностни лица- старши полицай И.Т.Т. и старши полицай И.С.Д., че е именно това лице, при задържането му в РУП град Несебър за срок от 24 /двадесет и четири/ часа, поради което и на основание чл.318, вр. с чл.63 ал.1, т.4,5 и 6, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три месеца/.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия Й.П.П. ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най–тежкото от така наложените му наказания, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- остатъка от наркотичните вещества, предадени за съхранение на ЦМУ, отдел МРР- НОП- гр. София, както и четири броя опаковки, които след одобряване на споразумението следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Й.П.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 89.73 лева (осемдесет и девет лева, седемдесет и три стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 147/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Й.П.П. мярка за неотклонение “ПОД НАДЗОР НА РОДИТЕЛЯ” Л.Й.П..  
Й.П.П.
28 НОХД No 148/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Я.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.2.2013г., в законна сила от 12.2.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 148/2013г. между Г.Р. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Н., адв. П.П. ***, защитник на подсъдимия Р.П. и подсъдимия Р.Я.П. със снета по делото самоличност, съгласно което:  Р.Я.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН:**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.02.2013 год. около 20.40 часа в гр.С.В., общ.Н., по ул. „Ц.С.”, пред дом №56-58 управлява моторно превозно средство – лек автомобил „Опел”, модел „Зафира” с ДК № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.19 /две цяло и деветнайсет/ промила, установено по надлежния ред с протокол от Химическа експертиза №70 от 04.02.2013 г., поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Р.Я.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.  ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Р.Я.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 02.02.2013г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Р.Я.П. да заплати в полза на Държавата по сметка ОД на МВР-Бургас направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 31.16/тридесет и един лев, шестнадесет стотинки/лева.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 148/2013г. по описа на РС-гр.Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:      След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.Я.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.  
Р.Я.П.
29 НАХД No 827/2012, VI състав По ЗД по пътищата В.Т.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 12.12.2012г., в законна сила от 13.2.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3610/16.08.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което са наложени на В.Т.М. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП е наложено наказание “глоба” в размер на 10 лева и на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП е наложено наказание “глоба” в размер на 10 лева, за това, че на 06.08.2011 г. около 08.15 часа в гр. Несебър при извършена проверка не е представил на контролните органи свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и свидетелство за регистрация на МПС, което управлява.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
30 НОХД No 1004/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.А.Н. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 13.2.2013г., в законна сила от 13.2.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК       О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1004/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия Н.Н. и неговия защитник адв. П.М., с което:  Подсъдимият Н.А.Н., роден на *** г. в гр. Чирпан, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2010 г. около 04.30 ч. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, на плажната ивица в близост до дискотека “Лазур”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 91.11 лева (деветдесет и един лева и единадесет стотинки), а именно: мобилен телефон марка „Сименс”, модел „С55” на стойност 35.00 лева, мобилен телефон марка „Сименс”, модел „СХ65”, на стойност 20.00 лева, портмоне- черно на цвят с картинка на момиче на стойност 8.00 лева, сумата от 28.11 лева, 2 броя дебитни карти на „ОББ” и „Булбанк”, карта за пътуване с БДЖ, ученическа карта, карта за пътуване с автобуси, всички на името на Д., карта за дискотека „Какао” и СИМ карта, от владението на Ди. от гр.Стара Загора, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194 ал.3, вр. с чл.54, вр. с чл.42а, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца, при периодичност два пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца;   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 (сто и двадесет) часа за срок от една година.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.А.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОДМВР- Бургас сумата от 314.44 лева (триста и четиринадесет лева и четиридесет и четири стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 1004/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:        СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.А.Н. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Н.А.Н.
31 НОХД No 1118/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.2.2013г., в законна сила от 13.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1118/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С.М. ***, назначена за защитник на подсъдимия М. и подсъдимият И.А.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА И.А.М. - роден на *** ***, общ.Несебър, ул.”П.м.” № 9, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив около 12.00 часа – 12.10 часа на 17.10.2012 година във ВЗ „***” землище на с.Кошарица, общ.Несебър, ул.”***” 20, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – деформиране вратата в областта на бравата и на езика на заключващото устройство на металната врата на гараж, находящ се в парцела на посочения адрес отнел чужди движими вещи: един брой велосипед закупен от Германия, неустановена марка с №SF 1033346, матирано черен на цвят на стойност 235.21 лева /двеста тридесет и пет лева и двадесет и една стотинки /от владението на Б.А.Т. ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.второ, вр с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б”б”, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 11/единадесет/ месеца при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което И.А.М. е бил задържан за 72 часа считано от 17.10.2012г. до 20.10.2012г. включително.   ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия И.А.М. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР-гр.Бургас сумата общо в размер на 122.60 лева /сто двадесет и два лева и шестдесет стотинки/, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебно производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1118/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИН ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :     ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо И.А.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.      
И.А.М.
32 НОХД No 9/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Я.Ч. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.2.2013г., в законна сила от 13.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 9/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: А. Пантелеева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.М. ***- упълномощен защитник на подсъдимия Ч. и подсъдимият А.Я.Ч. със снета по делото самоличност, съгласно което:  ПРИЗНАВА А.Я.Ч., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 28.09.2012г., около 22.30 часа, в с.Оризаре, общ.Несебър, на ул.”М.Д.”, в близост до дом № 21, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мерцедес 190 Е” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 1956/11 на Началник РУП-Поморие, влязло в законна сила на 17.01.2012г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 12/дванадесет/ месеца, при периодичност два пъти седмично;  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12/дванадесет/ месеца;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа за една календарна година.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 9/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ч. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Я.Ч. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
А.Я.Ч.
33 ЧНД No 150/2013, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 13.2.2013г., в законна сила от 13.2.2013г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-62/2013г. по описа на РУП – АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ МИТКОВ, ЕГН : ********** адв. Д.Г.П. от БАК.  Определението е окончателно.  
34 НОХД No 151/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Т.А. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 13.2.2013г., в законна сила от 13.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 151/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, споразумение между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, адв. Ю.Я. и обвиняемия П.Т. А., съгласно което ПРИЗНАВА П.Т. А. - роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, средно специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 04.02.2013 г., около 17.05 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до хотел „Жасмин”, управлява МПС- л.а. „Ситроен”, модел „3Х”, с ДК№ **** , собственост на Т.А. от гр.Сливен, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.34 /едно цяло тридесет и четири/ на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „Пробация” със следните пробационни мерки:.  -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемият А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 151/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо П.Т. А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
П.Т.А.
35 НОХД No 152/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.В.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 13.2.2013г., в законна сила от 13.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 152/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия А.В.М. и защитника адв. Д.П. ***, съгласно което:  Обвиняемият А.В.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ученик в 11 клас в Професионална гимназия по туризъм „***”, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.02.2013 г. около 14.00 часа в село Кошарица, общ.Несебър, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 9.00 % и нетно тегло 2.024 грама, на стойност 12.14 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева.   ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- запечатан полиетиленов плик тип «клипс» със стикер, с размери 9х13 см., съдържащ суха, зелена растителна маса- коноп, който да бъде унищожен, след влизане в сила на настоящия съдебен акт.  ОСЪЖДА обвиняемия А.В.М. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 41.80 лева (четиридесет и един лева и осемдесет стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 152/2013г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия А.В.М. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.В.М. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.  
А.В.М.
36 Гражданско дело No 976/2012, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЗД БУЛ ИНС АД ГР.СОФИЯ С.К.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.1.2013г., в законна сила от 14.2.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.К.Г. с ЕГН **********,*** дължи на ЗД „БУЛ ИНС” АД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”******” № 17, представлявано от С.С.П., със съдебен адрес: гр.София, бул.”******” № 87 /чрез адв.М.И.Г./, сумата общо в размер на 2346,36 лева /две хиляди триста четиридесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща задължение по три броя записи на заповед от 16.03.2006г., ведно със законната лихва считано от 26.05.2009г. до изплащането на вземането, за което е издадена Заповед от 10.06.2009г. за изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК по ч.гр.д. № 27092/2009г. по описа на РС-София.  ОСЪЖДА С.К.Г. с ЕГН **********,*** да заплати на ЗД „Б.” АД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”******” № 17, представлявано от С.С.П., със съдебен адрес: гр.София, бул.”******” № 87 /чрез адв.М.И.Г./, сумата общо в размер на 646,93 лева /шестстотин четиридесет и шест лева и деветдесет и три стотинки/, представляваща заплатени по делото разноски  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
37 НАХД No 998/2011, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Б. ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ГР. БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.4.2012г., в законна сила от 14.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 90/10.11.2011г. на Директора на РИОСВ-Бургас, с което на„Б.” ЕООД с ЕИК-200335029, седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул.Добруджа” № 2, представлявано от управителя Б.И.Г. за нарушение на чл.38, ал.1, т.7 от Закона за биологичното разнообразие/ЗБР/ и на осн.чл.125, ал.1 от ЗБР е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500лв., като на осн.чл.129, ал.1 от ЗБР е отнет в полза на Държавата препариран екземпляр от вида „Орел Рибар”/Pandion haliaetus/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
38 НОХД No 153/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.К. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 14.2.2013г., в законна сила от 14.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 153/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Т.С.К. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:  Обвиняемият Т.С.К., роден на *** г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.12.2012 година, около 02.00 ч. в с.Оризаре, община Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, чрез използване на специален начин (ловкост)- приплъзнал с длани прозорец на шофьорската врата и проникнал през него в автомобила, е отнел чужди движими вещи, а именно: радио-СD, марка „JVC”, модел „kd-SH 55r” на стойност 97.92 лева (деветдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) от владението на ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което на основание чл.195, ал.1 т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (пет) месеца, в Поправителен дом- Бойчиновци.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Т.С.К. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 25.00 (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 153/2013г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът, като счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати с наложеното по настоящото дело наказание „лишаване от свобода” и за постигането им не е необходимо обвиняемият К. да изтърпява ефективно наказанието „лишаване от свобода”, наложено по НОХД № 213/2012г. по описа на РС- Несебър, в чийто изпитателен срок е извършено деянието по настоящото производство    О П Р Е Д Е Л И :    ОСВОБОЖДАВА изцяло на основание чл.69, ал.2 от НК обвиняемия Т.С.К. от изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода” за срок от една година, наложено с присъдата по НОХД № 213/2012г. по описа на РС- Несебър.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15- дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Т.С.К. и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия Т.С.К. мярка за неотклонение „Под надзор на инспектора при ДПС”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Т.С.К.
39 НАХД No 19/2012, IV състав Административни дела К.П.Г. МТИТС,ГД " ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.4.2012г., в законна сила от 15.2.2013г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 45-07-2/10.11.2011 г. на Главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, в частта, с която за нарушение по чл. 143, ал.1, т.7 вр. чл.43, ал.1 от Закона за гражданското въздухоплаване, на К.П.Г., ЕГН **********, живущ ***, е наложено административно наказание „Лишаване от право” да упражнява въздухоплавателна дейност като пилот за въздухоплавателно средство, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от една година на един месец.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 45-07-2/10.11.2011 г. на Главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, в частта, с която за нарушение по чл. 143, ал.1, т.7 вр. чл.43, ал.1 от Закона за гражданското въздухоплаване, на К.П.Г., ЕГН **********, живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 3000 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
40 НАХД No 95/2012, I състав По ЗГ и ЗЛОД И.С.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 4.6.2012г., в законна сила от 15.2.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №753 от 30.12.2011 г. на Директора на РДГ Бургас, с което на И.С.Х. с ЕГН ********** ***, на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 /шестстотин/ лева, на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години и на основание чл.95, ал.1 и ал.2 от ЗЛОД са отнети в полза на държавата ловна карабина ИЖ18МН, кал. 7,62х54R №081860725 с оптичен прибор 4x32 WATERPROOF и 4 бр. патрони 7,62х54R, както и лек автомобил т.л. с ДКН ........  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
41 НАХД No 299/2012, VI състав По ЗД по пътищата Т.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 8.8.2012г., в законна сила от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 671/26.03.2012 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, в частта му, относно наложеното на Т.Г.К. с ЕГН **********,***, на основание чл. 181, т.1, предл.1 от ЗДвП административно наказание “глоба” в размер на 20 лева, за това, че на 16.03.2012 г. около 00.30 часа в гр. Несебър, до хотел “Мемори”, не е представил на контролните органи знак за годишен технически преглед.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 671/26.03.2012 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър в останалата му част, с която са наложени на Т.Г.К. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП)- “глоба” в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца; на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП- “глоба” в размер на 10 лева; на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП- “глоба” в размер на 10 лева, за това, че на 16.03.2012 г. около 00.30 часа в гр. Несебър, до хотел “Мемори”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си 1.04 на хиляда, установено с протокол за химическа експертиза № 150/19.03.2012 г., и не е представил на контролните органи свидетелство за управление и свидетелство за регистрация на моторно превозно средство.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
42 НАХД No 315/2012, IV състав По ЗД по пътищата И.Б.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.6.2012г., в законна сила от 15.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 670/12/26.03.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушения на чл.139, ал.1, т.1 и чл.137а, ал.1, предложение първо, от ЗДвП, на основание чл.179, ал.1, т.4 и чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на И.Б.К., ЕЖГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на по 50 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
43 НОХД No 492/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.В.Г. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 30.1.2013г., в законна сила от 15.2.2013г.
ПРИЗНАВА, К.В.Г., роден на ***г. в гр.Л., с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановени дати в периода от месец септември 2009г. до 04.03.2010г., в гр.С.в., общ.Несебър, к-с"|Е.", при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице - пазач, възползвайки се от служебното си положение и чрез използване на техническо средство - ключове, отнел чужди движими вещи на обща стойност 3283.44 лв. /три хиляди двеста осемдесет и три лева и четиридесет и четири стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: от къща № 7 - 1бр. телевизор марка „Самсунг", модел „LE32R81BX", ЛСД 32 инча, черен на цвят, на стойност 639.62 лв., от владението и без съгласието на „Америка 2006" ЕООД, представлявано от управителя Г.С.Г.; от къща № 1 - 1бр. телевизор марка „Самсунг", модел „LE37A330", ЛСД 37 инча, черен на цвят, стойност 1013.40 лв., от владението и без съгласието на Р.Х.С. *** - 1бр. телевизор марка „Самсунг", модел „LE32971B", ЛСД 32 инча, черен на цвят, на стойност 465.21 лв., от владението и без съгласието на Т.В.Д. от Руска Федерация; от къща № 3 - 1бр. телевизор марка „Самсунг", модел „LE32971B", ЛСД 32 инча, черен на цвят, на стойност 465.21 лв., от владението и без съгласието на А.О.Г. от Руска Федерация; и от къща № 5 - 1бр. телевизор марка „Ел Джи", модел „42LF2510ZB", ЛСД 42 инча, черен на цвят, на стойност 700.00 лв., от владението и без съгласието на З.С.К. от Руска Федерация, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 6, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА, К.В.Г., роден на ***г. в гр.Л., с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановени дати в периода от месец септември 2009г. до 04.03.2010г., в гр.С.в., общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, противозаконно присвоил чужди движими вещи, които владеел, а именно: сумата от 1200.00 лв., собственост на П.И.С. ***; сумата от 1960.00 лв., собственост на Р.Х.С. *** и сумата от 500.00 лв., собственост на Т.В.Д. от Руската Федерация, като общият размер на обсебеното имущество възлиза на сумата от 3360.00 лв. /три хиляди триста и шестдесет/ лева, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание измежду наложените на К.В.Г. наказания в размер на най-тежкото от тях, а именно ТРИ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК К.В.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 66.80 /шестдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ лева.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК К.В.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 115.08 /сто и петнадесет лева и осем стотинки/ лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
К.В.Г.
Мотиви от 11.2.2013г.
44 ЧНД No 1041/2012, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Х.З.О. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 30.1.2013г., в законна сила от 15.2.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Х.З.О. с ЕГН ********** по НОХД № 106/2012г. И НОХД № 453/2012г. на РС-Несебър, двете по описа на РС-Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание - две години лишаване от свобода с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което О. следва да изтърпи общо – ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК от изпълнението на това общо наказание, времето от 29.06.2012 г., от когато е приведено в изпълнение наказанието по НОХД № 106/2012 г. по описа на РС Несебър.  ОПРЕДЕЛЯ Наказанието по НОХД № 673/2010г. на РС-Несебър , а именно – ЕДНА година лишаване от свобода О. , да търпи отделно при първоначален „СТРОГ” режим, в Затвор.  На основание чл.25, ал.2 от НК, ПРИСПАДА ИЗЦЯЛО изпълнението на това наказание – ЕДНА ГОДИНА поради изтърпяването му в периода от 04.01.2011г. до 04.01.2012г .  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
45 ЧНД No 132/2013, V състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК А.К.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.2.2013г., в законна сила от 15.2.2013г.
УважаваМотивиран от горното и на основание чл.65, ал.4 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ИЗМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия по ДП № 321/2012г. по описа на ОД на МВР - гр.Бургас А.К.К. с ЕГН **********, мярка за неотклонение „Домашен арест” в по-лека такава, а именно „ГАРАНЦИЯ” в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ седмодневен срок за внасяне на паричната гаранцията след влизане на определението в сила.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 3-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.  Насрочва делото в случай на жалба или протест пред Окръжен съд - гр.Бургас на 18.02.2013г. от 14.00 часа.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Определението бе обявено в 12.00 часа в присъствието на прокурора и защитника на обвиняемия.  След обявяване на определението си, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
46 НАХД No 15/2012, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) П. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 3.4.2012г., в законна сила от 18.2.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №24885/15.11.2011 г. на директора на Регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на “П.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Позитано” №14, представлявано от управителя И.Н.Е., на основание чл.73 от Закона за туризма /ЗТ/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева, за нарушение по чл.46, т.1 от ЗТ и на основание чл.77 от ЗТ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева, за нарушение по чл.55, ал.1 от ЗТ  Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
47 НАХД No 49/2012, V състав Административни дела ОБЩИНА-НЕСЕБЪР МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.4.2012г., в законна сила от 18.2.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-0-0028 от 31.10.2011г. на Заместник-министъра на културата, с което на основание чл.200, ал.1, предл. второ от Закона за културното наследство /ЗКН/, на Община Несебър с ЕИК ......... с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”Е.представлявана от Кмета Н.К.Д., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева за административно нарушение по чл.83, ал.1, т.2, б.”в” и „г” и ал.2 от ЗКН.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
48 НОХД No 634/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.Н. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 31.1.2013г., в законна сила от 18.2.2013г.
ПРИЗНАВА А.С.Н., роден на *** г. в гр.Средец, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2012 г., около 04.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на плажа в близост до бар „М.”, направил опит да отнеме чужди движими вещи- един брой дамска чанта на стойност 11.00 лв. (единадесет) лева, ведно със съдържащите се в нея един брой верижка от неблагороден метал с висулка във формата на птица с инкрустирани изкуствени перли на стойност 16.00лв. (шестнадесет) лева; един брой червило на стойност 3.00лв. (три) лева; един брой пакетче дъвки на дражета на стойност 1.00лв. (един) лев; един брой козметичен молив на стойност 2.00лв. (два) лева; един брой пакетче носни кърпи на стойност 0.20лв. (двадесет стотинки) и един брой банкнота с номинал 10лв. (десет) лева – всички вещи на обща стойност 43.20лв. (четиридесет и три лева и двадесет стотинки), от владението и без съгласието на собственика Л.К. от Австрия, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини и представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3, във вр. с ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на А.С.Н. наказание по НОХД № 219/2009г. по описа на РС- гр.Бургас, а именно- ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.С.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в хода на досъдебното производство общо в размер на 115 лв. /сто и петнадесет/ лева и по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в хода на съдебното производство, общо в размер на 12 лв. /дванадесет/ лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд – гр.Бургас, считано от днес за РП-Несебър и защитника на подсъдимия, а за подсъдимия Н. – от получаване на съобщението за това.    
А.С.Н.
ПРИЗНАВА А.С.Н., роден на *** г. в гр.Средец, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2012 г., около 04.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на плажа в близост до бар „М.”, направил опит да отнеме чужди движими вещи- един брой дамска чанта на стойност 11.00 лв. (единадесет) лева, ведно със съдържащите се в нея един брой верижка от неблагороден метал с висулка във формата на птица с инкрустирани изкуствени перли на стойност 16.00лв. (шестнадесет) лева; един брой червило на стойност 3.00лв. (три) лева; един брой пакетче дъвки на дражета на стойност 1.00лв. (един) лев; един брой козметичен молив на стойност 2.00лв. (два) лева; един брой пакетче носни кърпи на стойност 0.20лв. (двадесет стотинки) и един брой банкнота с номинал 10лв. (десет) лева – всички вещи на обща стойност 43.20лв. (четиридесет и три лева и двадесет стотинки), от владението и без съгласието на собственика Л.К. от Австрия, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини и представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3, във вр. с ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на А.С.Н. наказание по НОХД № 219/2009г. по описа на РС- гр.Бургас, а именно- ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.С.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в хода на досъдебното производство общо в размер на 115 лв. /сто и петнадесет/ лева и по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в хода на съдебното производство, общо в размер на 12 лв. /дванадесет/ лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд – гр.Бургас, считано от днес за РП-Несебър и защитника на подсъдимия, а за подсъдимия Н. – от получаване на съобщението за това.    
Мотиви от 20.2.2013г.
МОТИВИ   по Присъда № 3 от 31.01.2013г. на Районен съд-гр.Несебър, постановена по НОХД № 634/2012г. по описа на съда  
49 НАХД No 1071/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.К. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.1.2013г., в законна сила от 18.2.2013г.
ПРИЗНАВА А.М.К., роден на *** ***, постоянен адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2012 г., около 01.15 часа в курортен комплекс “с.б.”, общ.н., на кръстовището между хотел „л.п.” и хотел „к.”, в жабката на лек автомобил марка „п.”, модел „***”, с рег.№ =======, собственост на Д.Л.Г. от гр.в., без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества- три броя полиетиленови пликчета с размери 3 см. на 2 см., съдържащи суха зелена растителна маса, определяща се като коноп, с нето тегло на тревната маса в трите пликчета- 0.845 грама, 0.689 грама и 0.483 грама, с общо нетно тегло 2.017 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.20 %, на обща стойност 12.10 лева, като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 400 (четиристотин) лева.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.М.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.н. сумата в размер на 37.98 лв. (тридесет и седем лева и деветдесет и осем ст.), представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от датата на съобщението.    
А.М.К.
Мотиви от 31.1.2013г.
50 ЧНД No 165/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 18.2.2013г., в законна сила от 18.2.2013г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-62/2010г. по описа на РУП – Несебър, М.М. Н.с ЕГН – **********, адв.П.П. от БАК.  Определението е окончателно.  
51 НОХД No 166/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М.Н. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 18.2.2013г., в законна сила от 18.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №166/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Г.Р.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият М.М.Н. със снета по делото самоличност, с неговия защитник адв.П. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.М.Н.- роден на *** ***, общ.Несебър, обл.Бургаска, ул.”с.”, постоянен адрес-***, турчин, български гражданин, реабилитиран, със средно образование, женен, строител на частно, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.01.2010 год., около 23.15 часа, на пътна отсечка гр.Несебър- с.Равда, общ.Несебър, до кафе „Май Тай”, управлява моторно превозно средство- л.а. “ А.”, модел „80”, с ДК№ ......., с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.92 /две цяло деветдесет и два/ промила, установено по надлежния протокол от Химическа експертиза № 72 от 28.01.2010 год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК, М.М.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 25 /двадесет и пет/ месеца, считано от 24.01.2010 г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.М.Н. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 30 лв. (тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 166/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
М.М.Н.
52 НАХД No 833/2012, VI състав Административни дела И.П.И. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.12.2012г., в законна сила от 19.2.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 86/12.07.2012 г. на Община Несебър, с което на основание чл. 16, ал.1, вр. чл. 18, ал.2 от Наредба № 2 на Общински съвет- Несебър е наложено на И.П.И. с ЕГН ***********,***, административно наказание “глоба” в размер на 100 лева, за нарушение по чл. 4, ал.1, т.7 от същата наредба, за това, че на 08.06.2012 г. около 20.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, на алеята в близост до хотел “Нептун”, е извършвал търговия на открито, без да притежава необходимото разрешително от Община Несебър.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
53 НАХД No 1061/2012, VI състав Административни дела В. Т.ЕАД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 28.1.2013г., в законна сила от 19.2.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0203281/25.10.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “В.Т.” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. П., бул. “Ц.Б. ІІІ О.” № .., ЕИК ........., представлявано от изпълнителния директор К.Г.Р., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 4000 лева за нарушение по чл. 62, ал. 1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда (КТ), за това, че на 06.07.2012 г. в 11.10 часа, е допуснал до работа в обект: хотел-ресторант “А.”, находящ се в гр. С.В., в.с. “Е.”, лицето Р.Х.Г. с ЕГН **********, като “помощник-готвач”, без сключен трудов договор в писмена форма, подписан от двете страни, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 4 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
54 НОХД No 175/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.А.С. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 19.2.2013г., в законна сила от 19.2.2013г.
 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 175/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Б.А.С. със защитник адв.Х. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Б.А.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес-***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, понастоящем в Затвора гр.Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:  - На 10.09.2012 година около 05.00 ч. на алея пред бар „Баунс”в КК „Слънчев бряг” ,общ.Несебър отнел чужди движими вещи -1бр.дамска чанта на стойност 24.00лв.,1бр. дамско портмоне на стойност 18.00лв., 1бр. четка за коса на стойност 3.00лв., 1бр. кръст метален /висулка за обеца/ на стойност 10.00лв., 1бр. пръстен метален с изкуствен камък на стойност 22.00лв., 1бр. метален пръстне с череп на стойност 5.00лв., 1бр. цифров фотоапарат марка „Сони” на стойност 147.00лв., 1бр. пласмасови слънчеви очила на стойност 18.00лв., сумата от 70.00лв., 105 евро равняващи се на 204.75лв., сумата от 1 щатски долар равняваща се на 1.53лв., всички вещи на обща стойност 523.28лв. /петстотин двадесет и три лева и двадесет и осем стотинки/ от владението и без съгласието на Стефани Дос Сантос Гато от Белгия с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при повторност и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.  И за ВИНОВЕН в това, че на същата дата и място, по същото време в заден зеден джоб на панталон без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 вр. с чл.30 от ЗКНВП, държи високорисково наркотично вещество амфетамин със съдържане на основното вещество 9 /девет/ % и тегло 1.226 грама на стойност 36.78 лв. /тридесете и шест лева и седемдесет и осем стотинки/, съгласно постановление №23 /двадесет и три/ на МС от 29.01.1998 година, за определяне цени на наркотични вещества/, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.  НЕ НАЛАГА комулативно определеното наказание „Глоба” на подсъдимия Б.А.С. на основание чл.55, ал.3 от НК.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия Б.А.С. ОБЩО наказание в размер на най– тежкото от така определените му наказания, а именно: ТРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, които следва да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.7 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, представляващи плик с опаковки на наркотични вещества, които да бъдат предадени на Националната Агенция „Митници” за унищожаване.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Б.А.С. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 278.12 лв. (двеста седемдесет и осем лева и дванадесет стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 175/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Б.А.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОПРЕДЕЛИ:  ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Б.А.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    На основание чл.68 ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 1205/2009г. на РС- Бургас, а именно ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи ОТДЕЛНО при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият С. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 26.09.2012г. до 15.11.2012г.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.    
Б.А.С.
55 НОХД No 1090/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 4.2.2013г., в законна сила от 20.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.М., роден на ***г***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 03.04.2012г. до 18.04.2012г., в курортен комплекс „Слънчев бряг", общ.Несебър, от складово помещение към бар „М.", при условията на повторност и немаловажен случай, отнел от владението на "М. Г." ООД, представлявано от управителя Д.П.Ч. и без негово съгласието, с намерение противозаконно да ги присвои, чужди движими вещи както следва: 1бр. пароструйка „Бош" на стойност 138,43 лева, 1бр. машина за боядисване „Пейнзум" на стойност 120,66 лева, 1бр. дрелка „Скил" на стойност 50,00 лева, 1бр. ъглошлайф „Скил" на стойност 37,00 лева, 1бр. дрелка „Енхел" на стойност 45,00 лева, 1бр. блендер „Крупс" на стойност 75,60 лева и 35бр. кутии с безалкохолна напитка „Спрайт" с единична цена 1,35 лева, на обща стойност 47,25 лева или всички вещи на обща стойност 1143,94 лева (хиляда сто и четиридесет лева и деветдесет и четири стотинки) и от владението на „CAT Комерс" ООД с управител А. С. А. и без негово съгласие, 1бр. кафемашина „Береза" на стойност 630 (шестстотин и тридесет) лева, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ар.1, вр. чл.28, ал.1, във вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание – една година лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.М.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Бургас сумата в размер на 46,80 лева /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/, представляваща направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
М.М.М.
Мотиви от 20.2.2013г.
56 Гражданско дело No 188/2012, V състав Вещни искове Л.С.Т. Е.С.К.,
Б.К.К.,
Д.К.Б.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.12.2012г., в законна сила от 21.2.2013г.
РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на ДВОРНО МЯСТО, представляващо имот с идентификатор 51500.502.125 с обща площ – застроена и незастроена 659 кв.м., по плана на гр.Несебър между Л.С.Т. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”***” № 90, ет.1-2 /чрез адв.Е. М. ***/, Е.С.К. с ЕГН **********,***, Б.К.К. с ЕГН **********, с адрес:*** и Д. К. Б. с ЕГН **********,***, съобразно вариант първи от допълнителното заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза, съгласно който: на Л.Т. се отрежда частта, оцветена в жълт цвят, на Е.К. – частта, оцветена в зелен цвят, на Б.к. – частта, оцветена в оранжев цвят, като ОПРЕДЕЛЯ за общо ползване на Б.К. и Д.Б. – частта от дворното място, оцветена в син цвят.  ОБЯВЯВА вариант първи, визиран в скица № 1 от допълнителното заключението на вещото лице за неразделна част от настоящото решение /л.69 по делото/.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
57 НОХД No 842/2012, VI състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Т. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 13.2.2013г., в законна сила от 21.2.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 218б, ал. 1 от НК производството по НОХД № 842/2012 г. по описа на РС Несебър.  ИЗПРАЩА на основание чл. 424, ал.5 от НК материалите на Районно управление „Полиция”- Несебър за реализиране на съответната административнонаказателна отговорност по отношение на А.А.Т..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок от днес.  
58 НАХД No 1076/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.С.Й. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.2.2013г., в законна сила от 21.2.2013г.
ПРИЗНАВА П.С.Й. – роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2012г. около 11.30 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до бистро „Джани” управлявал МПС- лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК№ ***, без да притежава свидетелтво за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 3844/2012г. на Началника на РУП- Несебър, влязло в законна сила на 07.09.2012г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда / лева в полза на Държавата.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- гр.Несебър от датата на получаване на съобщението.  
П.С.Й.
ПРИЗНАВА П.С.Й. – роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2012г. около 11.30 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до бистро „Джани” управлявал МПС- лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК№ ***, без да притежава свидетелтво за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 3844/2012г. на Началника на РУП- Несебър, влязло в законна сила на 07.09.2012г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда / лева в полза на Държавата.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- гр.Несебър от датата на получаване на съобщението.  
Мотиви от 5.2.2013г.
59 ЧНД No 1/2013, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.С.Б. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 5.2.2013г., в законна сила от 21.2.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Н.С.Б., ЕГН **********, по НОХД № 170/2008 г. на РС- Стара Загора и НОХД № 1720/2007 г. на РС- Бургас, а именно „Лишаване от свобода” за срок от една година.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година, като изтърпяно изцяло.  ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, наказанието по НОХД № 567/2001 г. по описа на РС- Бургас в размер на три месеца „Лишаване от свобода”, като ПРИСПАДА изпълнението като изтърпяно изцяло.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Н.С.Б., ЕГН **********, по НОХД № 1615/2010 г., НОХД № 2045/2010 г. и НОХД № 85/2011 г., всички на РС- Стара Загора, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от една година.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година, като изтърпяно изцяло.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Н.С.Б., ЕГН **********, по НОХД № 1527/2012 г. на РС- Стара Загора, НОХД № 1533/2012 г. на РС- Стара Загора, и НОХД № 1117/2012 г. на РС- Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от една година и осем месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година и осем месеца, изтърпяното до момента наказание по посочените присъди, както и времето, през което Б. е била задържана по същите.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.  
Н.С.Б.
60 НОХД No 19/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.М.А. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 21.2.2013г., в законна сила от 21.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 19/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимият Б.М.А. и неговия защитник адв.А., съгласно което:  Подсъдимият Б.М.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2012 г., около 23.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър до хотел „Мида”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна” с ДК......., без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №1071/28.05.2012 г. на Началника на ПП към ОДМВР Шумен, влязло в сила на 21.06.2012 г., поради което и на основание чл. 343в ал.2, вр. ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1 вр.с ал.2 т.1, 2 и 4, вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 21 (двадесет и един) месеца, с периодичност три пъти седмично;   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 21 (двадесет и един) месеца.   - Включване в курсове за професионална квалификация за срок от 7 (седем) месеца.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 19/2013г. по описа на РС - Несебър.   Определението е окончателно.    
Б.М.А.
61 ЧНД No 976/2012, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Ц.Т. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 6.2.2013г., в законна сила от 22.2.2013г.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал.1 от НК наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, наложено на осъдения Р.Ц.Т. с ЕГН ********** с Присъда № 204/25.11.2009 г. по НОХД № 92/2008 г. по описа на РС- Белоградчик, влязла в сила на 11.03.2010 г.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Р.Ц.Т.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал.1 от НК наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, наложено на осъдения Р.Ц.Т. с ЕГН ********** с Присъда № 204/25.11.2009 г. по НОХД № 92/2008 г. по описа на РС- Белоградчик, влязла в сила на 11.03.2010 г.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
62 ЧНД No 93/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК П.Н.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 29.1.2013г., в законна сила от 22.2.2013г.
Производството по делото е образувано по повод постъпило искане от П.Н.И. с ЕГН **********,***, с искане да бъде определено общо наказание между наложените по НОХД № 2312/2012 г. по описа на РС- Пловдив и НОХД № 717/2012 г. на РС- Несебър. В молбата е изложено, че присъдата по НОХД № 717/2012 г. на РС- Несебър е предмет на проверка от Окръжен съд- Бургас, по повод депозирана въззивна жалба от И..  Съдът, след като се запозна с молбата и със служебно изисканата справка за съдимост, намира, че делото не му е подсъдно по правилата на местната подсъдност. Съображенията за това са следните:  В производството по чл.306, ал.1, т.1 от НПК съдът е длъжен да обсъди и прецени наличието на предпоставките на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК за всички постановени срещу осъденото лице присъди, независимо от посочените в молбата на последното, като извърши групиране на наказанията по най-благоприятния вариант. Местно компетентен да разгледа молбата за определяне на общо наказание, според разпоредбата на чл. 39 от НПК, е съдът, постановил последната влязла в сила присъда. Видно от приложената по делото справка за съдимост на молителя, срещу И. са постановени девет влезли в сила присъди, като последната от тях е на РС- Пловдив по НОХД № 2312/2012 г. (в сила от 09.04.2012 г.), което обуславя и компетентността на съда да разгледа и се произнесе по молбата. Ето защо, образуваното пред РС- Несебър производство следва да се прекрати и да се изпрати по подсъдност на Районен съд- Пловдив.  С оглед изложеното в молбата на И., препис от същата следва да се приложи и по НОХД № 717/2012 г. по описа на РС- Несебър, след връщането му от Окръжен съд- Бургас.  Мотивиран от горното, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по ч.н.дело № 93/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС- Пловдив.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
63 НОХД No 188/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 22.2.2013г., в законна сила от 22.2.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия И.М. и неговия защитник адв. С.М., споразумение по НОХД № 188/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА обвиняемия И.А.М.- роден на *** *** българин, български гражданин, начално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2012 год., около 17.30 часа на плажа пред дискотека „Лазур” в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър при условията на опасен рецидив от раница направил опит да отнеме от владението и без съгласието на италианския гражданин Р.Б., род . на 16.05.1983 год. в гр.С., И. чужди движими вещи – 1бр.мобилен телефон „Самсунг”, модел „Е2210В” на стойност 25.00лв., 1бр. паласка за кръст черна на цвят от плат на стойност 7.31лв., 1бр. черен порфейл на стойност 11.90лв., 1бр. шофьорска книжка на името на Р.Б. на стойност 43.00лв., 1бр. мъжки ръчен часовник марка „Хронотехт” на стойност 187.00лв., 1бр. черен калъф за очила от плат на стойност 5лв., 1бр. калъф за фотоапарат черен на цвят от плат на стойност 25.00лв., 1бр. фотоапарт марка „Самсунг”, черен на цвят , модел „ЕS15” на стойност 138.12лв., 2бр. батерии марка „Дюрасел” на стойност 2.94лв., 1бр. карта памет 2 гигабайта на стойност 6.72лв., сумата от 157.95лв., сумата от 50.05евро, равностойността на която по фиксинга на БНБ е 97.89лв., собственост на Р.Б. и направил опит да отнеме от владението на италианския гражданин Р.Б. и без съгласието на собственика италианския гражданин К.Г. роден на ***год. в гр.С. И., чужди движими вещи 1бр. мобилен телефон марка „Самсунг”, модел „GT –S 5250” на стойност 170.74лв., 1бр. карта памет 2 гигабайта на стойност 5.67лв., сумата от 41.70лв. и сумата то 6.14 евро равностойността на които по фиксирания курс на БНБ е 12.01лв., всичко на обща стойност 925.55лв. /деветстотин двадесет и пет лева и петдесет и пет стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, заловен отдалечавайки се от мястото на престъплението от В.К.Х. от с.В., общ.М., обл.С. – престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр с чл.194, ал.1, вр. . с чл 18, ал.1, вр. с чл..29, ал.1, б”Б” от НК.  НАЛАГА на основание чл.196, ал.1, т.1, вр с чл.194, ал.1, вр. . с чл 18, ал.1, вр. с чл..29, ал.1, б”Б”,вр. с чл.55 ал.1,т.1 НК на обвиняемия И.А.М. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така определеното наказание дванадесет месеца лишаване от свобода да бъде изтърпяно при „СТРОГ” режим в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия И.А.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 165.00 (сто шестдесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 188/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия И.А.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
И.А.М.
64 НОХД No 197/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ц.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 22.2.2013г., в законна сила от 22.2.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 197/2013г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.Б.Й. ***, упълномощен защитник на подсъдимата М.М., съгласно което:   ПРИЗНАВА М.Ц.М. - родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, осъждана, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 04.12.2011год., след 02.30ч., в гр.Несебър, от р-т „Чевермето", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на прозорец на ресторанта, отнела чужди движими вещи : 1бр. бутилка уиски марка „Синьо Джони" от 0,7л. на стойност 290,99лв., 1бр. бутилка уиски марка „Златно Джони" от 0,75л. на стойност 79,99 лв., 2бр. бутилки уиски марка „JB" /15 годишно / от 0,7л. на стойност 87,98 лв., 2бр. бутилки вино марка „Дон Периньон„ от 0,7 л. на стойност 232,99 лв., 1бр. дървена кутия за пури "Кухиба" /празна/ на стойност 14,99 лв., и сумата от 5 000 лв., всички вещи на обща стойност 5 939,93 лв. /пет хиляди деветстотин тридесет и девет лева и деветдесет и три стотинки/, от владението на Костадин Асенов Благоев от гр.Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд стойността на отнетите вещи е възстановена, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. с чл.42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 18 /осемнадесет/ месеца;   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото» в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от една година.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Ц.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Бургас, направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 25 лева /двадесет и пет лева/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 197/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Ц.М. мярка за неотклонение “Подписка” .  
М.Ц.М.
65 НОХД No 158/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Щ.С. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.2.2013г., в законна сила от 27.2.2013г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :   ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 158/2013 г. по описа на РС- гр.Н. споразумение, а именно: Г.Р.– прокурор в РП- гр.Н., адв.Д.П. от АК- гр.Б.- защитник и подсъдимия А.Щ.С., съгласно което ПРИЗНАВА А.Щ.С.- роден на *** ***, обл.Б., ул. ”Р.”, №**, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.10.2012 год., около 00.15 часа, на път ІІІ-906, на входа на с.О., общ.Н., управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Форд”, модел „Галакси”, с ДК№ А 0710 КХ, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му с НП №1477/04.08.2011 г., на Началника на РУП- Поморие, влязло в сила на 10.01.2012 год./, поради което и на чл. 343в, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2 т.1, 2, вр. ал.3, т.1, вр. ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 158/2013 г. по описа на РС- гр.Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетото спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата     О П Р Е Д Е Л И :   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.Щ.С. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
А.Щ.С.
66 НОХД No 876/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.Х. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 28.2.2013г., в законна сила от 28.2.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК       О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 876 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия Д.Х. и неговия защитник адв. В.В., с което:  Подсъдимият Д.К.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, осъждан, средно-специално образование, месторабота „Д.л.” ООД, строител, се признава за ВИНОВЕН в това, че 21.10.2011 г. около 00.40 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър, до автомивка „п.м.к.” в посока курортен комплекс ”Слънчев бряг”, е управлявал МПС- л.а. „ф.п.” с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.57 на хиляда, установено по надлежния ред с алкотест „Дрегер 7410+” с № 0106, след като е осъден за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК с влязло в сила на 18.04.2008 г. определение за одобряване на споразумение по НОХД № 81/2008г. на РС-Несебър, поради което и на основание чл.343б ал. 2, във вр. ал. 1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл. 42, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца, при периодичност два пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца;   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа за срок от една година.  НЕ НАЛАГА на основание чл. чл. 55, ал. 3 от НК, предвиденото в чл. 343б, ал. 2 от НК по-леко наказание „глоба”.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия Д.К.Х. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ПЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Д.К.Х. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 21.10.2011 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 876/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.К.Х. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Д.К.Х.
67 НОХД No 220/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Х.А. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ
Споразумение от 28.2.2013г., в законна сила от 28.2.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между с.с. - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Т.А. и неговия защитник адв. Д.Д., споразумение по НОХД № 220/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА обвиняемия Т.Х.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.01.2012г. около 02.10 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър по главна алея до х-л „Вечна Р” управлявал МПС – л.а. „о.в.” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 3,11 на хиляда установено по надлежния ред – с химическа експертиза – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК на обвиняемия Т.Х.А. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия Т.Х.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 18.01.2013 година.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Т.Х.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 35.89 (тридесет и пет лева, осемдесет и девет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 220/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия Т.Х.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Т.Х.А.