РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2015г. до 28.2.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 303/2014, III състав По ЗД по пътищата Б.И.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.7.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2492/13 от 27.08.2013г., издадено от Началника на РУП – Несебър, с което на Б.И.Ш. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.2.2015
Наказателно дело № 1721/2014
БАС: Решение № 217/02.02.2015г. по КНАХД № 1721/2014г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 204/14.07.2014г.
В законна сила от 2.2.2015г.
2 АНД No 514/2014, III състав Административни дела ДЕЧИ-СА АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.11.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02 4449 / 05.03.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Бургас, срещу „Д.С.” ЕАД, ЕИК ****, представлявано от изпълнителния директор А.Г.А., за това, че в качеството му на работодател, към 02.10.2013г. не е изпълнило задължително предписание, дадено с т.6 от Протокол № 2474/11.09.2013г. за извършена проверка, а именно „Работодателят да изплати на К.П.П. с ЕГН **********, „мениджър сигурност” полагащото се трудово възнаграждение по предоставена ведомост за месец юли 2013г., съгласно чл.128, т.2, във връзка с чл.245, ал.1, във връзка с чл.270 от Кодекса на труда”, чийто срок за изпълнение е изтекъл на 30.09.2013г., с което е нарушил чл.415, ал.1 от КТ, поради което и на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.415, ал.1 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 2.2.2015
Наказателно дело № 2487/2014
ОТМЕНЯ Решение № 327/07.11.2014г., постановено по НАХД № 514/2014г. по описа на Районен съд – Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024449/05.03.2014г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 415, ал. 1 от КТ, на Дечи-СА” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.Г.А. – изпълнителен директор е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева, като определя санкция в размер на 6 000 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.2.2015г.
3 АНД No 525/2014, VI състав По ЗД по пътищата Р.Г.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 13.11.2014г.
НП-измененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 5151/11 от 24.10.2011 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас в частта, в която на Р.Г.А., ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 3, т. 2, предл. 1 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 100, ал. 2, предл. 1 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лв., като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.2.2015
Наказателно дело № 2602/2014
БАС: Решение № 213/02.02.2015г. по КНАХД № 2602/2014г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334/13.11.2014г.
В законна сила от 2.2.2015г.
4 НОХД No 60/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.П.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 2.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №60/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.П.В. със защитник адв.Ц. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият В.П.В. - роден на ***г***, постоянен адрес:***, вх.Б, ет.8, ап..., настоящ адрес:***, живущ в курортен комплекс "С.Б.", община Несебър, област Бургас, хотел „Г.а” – 1, ет. 4, ап. ..., българин, български гражданин, със средно специално образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2014 г. около 22,30 часа, в курортен комплекс С.Б., общ.Несебър, обл.Бургас в кв.Чайка, зад хотел „Диамант”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка ”Фолксваген” модел ”Пасат” с рег. № ...... без да притежава съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с НП № 3015/2012 г. от 30.07.2012 г., издадено от Началника на РУП Несебър, влязло в законна сила на 27.09.2013г. за същото деяние /управление на МПС като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.1, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. - Безвъзмезден труд в полза на обществото, в размер на по 100 (сто) часа годишно за срок от две поредни календарни години. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 60/2015 г. по описа на РС – Несебър.
В.П.В.
В законна сила от 2.2.2015г.
5 Гражданско дело No 694/2014, IV състав Развод и недейств. на брака Л.К.Т. Д.Ц.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 10/29.02.1992 г. на Община Несебър граждански брак между Д.Ц.Т., ЕГН **********, и Л.К. Х., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1. Страните нямат искания за определяне на лична издръжка помежду си. 2. След прекратяване на брака жената ще възстанови предбрачното си фамилно име- Х.. 3. Семейното жилище, представляващо къща, находяща се в с.Р., ул. „********, се предоставя за ползване на Д.Ц.Т.. 4. Имуществените отношения между страните са уредени извънсъдебно и същите нямат претенции един към друг. 5. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови влогове. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.2.2015г.
6 Гражданско дело No 734/2012, IV състав Делби Н.П.Б. Д.П.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Н.П.Б. за обезсилване на Решение № 233/30.12.2013 г. и изнасяне на имотите, описани в него, на публична продан, поради неплащане от страна на съделителя Д.Б. поставеното парично уравняване на дяловете. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 4.2.2015г.
7 АНД No 510/2014, IV състав Административни дела М.И.К. ИАРА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.10.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-030/09.07.2014 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол”- Бургас, с което, за нарушения на чл.32, ал.1 и чл.33, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултурите /ЗРА/, на основание чл.70, ал.2 и чл.71, ал.2 от ЗРА, на М.И.К., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания “Глоба” в размер на 2000 лв. респективно 1000 лв., като на основание чл.90, ал.1 от ЗРА са отнети 9 броя калкан с общо тегло 26,850 кг. и две каси риб. мрежи, всяка с дължина 100 м., око- 400 мммарки 051386, 051888. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.2.2015
Наказателно дело № 2468/2014
Решение № 224/04.02.2015 г.: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 275/02.10.2014г., постановено по н.а.х.д. № 510 по описа за 2014г. на Районен съд гр.Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.2.2015г.
8 АНД No 531/2014, II състав Административни дела Р.С.Р. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.12.2014г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000441/02.07.2014г. на Директор на ДАИ-Бургас, с което на Р.С.Р. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41/04.08.2008г. на МТ и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.2.2015г.
9 АНД No 593/2014, II състав По ЗД по пътищата Д.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.11.2014г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0304-000672/21.05.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Д.Н.Н. с ЕГН – ********** от КК“Слънчев бряг“, кв.С.В., бл.6, ет.1, ап.2, общ.Несебър на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 900лв. и девет месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва - глобата на 500лв./петстотин/ лева и шест месеца лишаване от право да управлява МПС. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-000672/21.05.2014г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Наказателно дело № 2519/2014
БАС: Решение № 225/04.02.2015г. по КНАХД № 2519/2014г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 319/04.11.2014г.
В законна сила от 4.2.2015г.
10 АНД No 705/2014, II състав По ЗД по пътищата Д.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 13.11.2014г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 705/2014 г. по описа на РС Несебър, поради просрочие на жалбата против наказателното постановление. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд Бургас.
В законна сила от 4.2.2015г.
11 АНД No 776/2014, I състав Административни дела МЕГА МАКС 05 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.12.2014г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 25-2502607 от 06.10.2014г. на Директора на „Инспекция по труда” гр.Търговище, упълномощен от Изпълнителния директор на „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което за административно нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ, на основание чл.415в, ал.1 от КТ, на „М.М.” ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.П.П.-управител е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 300лв. на 100лв./сто/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-2502607 от 06.10.2014г. на Директора на „Инспекция по труда” гр.Търговище, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.2.2015г.
12 НОХД No 748/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 20.1.2015г.
ПРИЗНАВА С.Й.С.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, понастоящем в Затвора гр.Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2011г., около 03.00 часа на плажна ивица пред хотел „Гларус” в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, при условията на повторност, немаловажен случай, отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор – дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 15.00 лева, ведно с „Айфон”, марка „Епъл” на стойност 1297.29 лева, мобилен телефон „Нокия”, модел „И 97” на стойност 190.00 лева; дигитален фотоапарат марка „Сони” на стойност 214.62 лева, дезодорант /дамски/ на стойност 3.00 лева, портмоне на стойност 58.67 лева, червило на стойност 8.00 лева, парфюм марка „Пума” на стойност 16.00 лева, бележник на стойност 5.00 лева, сребърна гривна на стойност 50.00 лева, сребърен синджир на стойност 100.00 лева, 3 броя сребърни висулки с единична цена за всяка 15.00 лева, сумата от 50 евро, равняващи се на 97.50 лева и 85.00 лева от владението и без съгласието на К. Б. от Австрия, както и дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 8.50 лева, ведно с мобилен телефон „Самсунг”, модел „Галакси” на стойност 698.25 лева, фотоапарат „Олимпус” на стойност 175.50 лева, дамско портмоне от изкуствена кожа на стойност 8.00 лева, спрей за коса на стойност 2.00 лева, гримове на стойност 5.00 лева, връзка ключове за автомобил на стойност 25.00 лева, слънчеви очила на стойност 8.00 лева, химикал на стойност 0.50 лева, дамска пудра на стойност 1.00 лева, четка за коса на стойност 1.00 лева, парфюм марка „Мекс” на стойност 5.00 лева сумата от 85.00 лева от владението и без съгласието на Т.Б. от Австрия, с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи са на обща стойност 3207.83 лева /три хиляди двеста и седем лева и осемдесет и три стотинки/, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК му определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което на основание чл.58а от НК, вр. с чл.195, ал.1, т.2 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК НАМАЛЯВА с 1/3 /една трета/ и го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното му наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА С.Й.С. със снета самоличност да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 136.00 лева /сто тридесет и шест/ лева, представляваща държавна такса за направени съдебно-деловодни разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
С.Й.С.
Мотиви от 13.2.2015г.
В законна сила от 5.2.2015г.
13 АНД No 757/2014, IV състав Административни дела СТРОИТЕЛНА КЪЩА ДИАМАНТ ООД БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.12.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 258/27.08.2014 г. на Директора на ОДБХ- Бургас, с което, за нарушение по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за храните /ЗХ/, на основание чл. 47, ал.2 от същия закон, на С.к. „Д.” ООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление гр. П., район С., ул. „С.”, № 7, представлявано от Б.Г.К., е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 5.2.2015г.
14 АНД No 830/2014, IV състав По ЗД по пътищата Ц.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002961/22.10.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушения по чл.139, ал.5, чл.6, т.1, и чл.147, ал.1 всички от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл. 179, ал.3, т.4, чл.183, ал.3, т.6, и чл.185, от същия закон, на Ц.С.П., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 300 лева, 30 лв. и 20 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.2.2015г.
15 АНД No 197/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВЕНДИТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.7.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26143 / 10.10.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите б., Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.2013г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, В ЧАСТТА, в която на „В.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Ж.Г., на основание чл. 208 от Закона за туризма във връзка с чл.114, т.2 от Закона за туризма и Раздел ІІІ „Изисквания към обслужването в заведението за хранене и развлечения” т.1 от Приложение № 4 към Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), като ОТМЕНЯ наказателното постановление, в частта, с която е прието че „В.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, е извършил нарушение на чл.114, т.2 от Закона за туризма във връзка с Раздел ІІ „Изисквания към изграждането на заведенията за хранене и развлечение; ІІ.т.3 „Категория „три звезди”, т.2.1 и т.3.1 от Приложение № 4 към Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (НКСПМНЗХР), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред б.кия административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 6.2.2015
Наказателно дело № 1796/2014
БАС: Решение № 283/06.02.2015г. по КНАХД № 1796/2014г.- ОТМЕНЯ Решение № 206/16.07.2014г. на Районен съд - Несебър. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 6.2.2015г.
16 АНД No 515/2014, III състав Административни дела ДЕЧИ-СА АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.11.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02 4448 / 05.03.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Бургас, срещу „Д. – СА” ЕАД, ЕИК ......, представлявано от изпълнителния директор А.Г.А., за това, че в качеството му на работодател, към 02.10.2013г. не е изпълнило задължително предписание, дадено с т.5 от Протокол № 2474/11.09.2013г. за извършена проверка, а именно „Работодателят да изплати на К.П.П. с ЕГН **********, „мениджър сигурност” полагащото се трудово възнаграждение по предоставена ведомост за месец юни 2013г., съгласно чл.128, т.2, във връзка с чл.245, ал.1, във връзка с чл.270 от Кодекса на труда”, чийто срок за изпълнение е изтекъл на 30.09.2013г., с което е нарушил чл.415, ал.1 от КТ, поради което и на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.415, ал.1 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 6.2.2015
Наказателно дело № 2486/2014
БАС: Решение № 242/06.02.2015г. по КНАХД № 2486/2014г. – ОТМЕНЯ Решение № 325/07.11.2014г. на НРС, вместо него постановява: ИЗМЕНЯ НП на Дирекция "Инспекция по труда" Бургас.
В законна сила от 6.2.2015г.
17 НОХД No 67/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Р.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 6.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 67/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Красимира Христова- прокурор в Районна прокуратура-Несебър, адв.П.П. ***- служебен защитник на обвиняемия и И.Р.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И. Р.Г., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, пенсионер по болест за ВИНОВЕН в това, че на 18.01.2015 г., около 13.20 часа, в с. Р., общ. Несебър, обл. Бургаска, по улица „******”, управлявал МПС –лек автомобил марка “Фолксваген “, модел “Голф ”, с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,63 /две цяло и шестдесет и три промила/ на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест „Дрегер” 7410 + с фабричен номер ARSM 0106, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл.54, ал.1 и 2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343Г, вр. с чл. 49, ал. 1, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет / месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред, считано от 18.01.2015 г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 67/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо И.Р.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
И.Р.Г.
В законна сила от 6.2.2015г.
18 Гражданско дело No 212/2014, V състав Облигационни искове И.С.С.,
К.А.П.
Н.Г.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.9.2014г.
ОСЪЖДА Н.Г.П. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по равно на И.С.С. с ЕГН **********, с адрес: *** и К.А.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, двамата със съдебен адрес:***, адвокатска кантора „П.А.”, сумата в размер на 10 566 лева /десет хиляди петстотин шестдесет и шест лева/ без ДДС, представляваща стойността на извършените в полза на ответника СМР в жилищна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор ***** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, ж.к.”Черно море”, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба – 25.02.2014г. до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер до претендирания такъв от 14 426,28 лева /четиринадесет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и двадесет и осем стотинки/, като недоказан. ОСЪЖДА Н.Г.П. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по равно на И.С.С. с ЕГН **********, с адрес: *** и К.А.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, двамата със съдебен адрес:***, адвокатска кантора „П.А.”, сумата общо в размер на 1279,56 лева /хиляда двеста седемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща заплатени по делото разноски, съразмерно с уважената част от предявените искове. ОСЪЖДА Н.Г.П. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 109,86 лева /сто и девет лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща заплатено възнаграждение на вещото лице, съразмерно с уважената част от исковете. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2014
Гражданско дело № 1932/2014
Решение V-130/17.12.2014- Потвърждава решение 163/10.09.2014 на НРС
В законна сила от 7.2.2015г.
19 Гражданско дело No 1013/2014, VI състав Чл.19 ЗГР А.М.Г.З. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 16.1.2015г.
ДОПУСКА на основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР промяна на фамилното име на А.М.Г., ЕГН **********, с адрес: *** от Г. на Г. – З.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане на решението в сила препис от него да се изпрати на Бюро за съдимост и на Община Несебър служба ГРАО за вписване на настъпилата промяна в регистрите за гражданско състояние и регистрите на населението.
В законна сила от 7.2.2015г.
20 АНД No 879/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.1.2015г.
ПРИЗНАВА М.С.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2014г., около 02.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алея до хотел „Ла Пиаца” в посока ресторант „Джани”, комплекс „Браво-5”, управлявал лек автомобил марка БМВ модел 320 Д с рег. № ****** след употреба на високорискови наркотични вещества, съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, а именно тетрахидроканибинол, установено по надлежния ред с техническо средство „ DRUG CHECK 1200 STK” с протокол № 0001851/ - престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, поради което и на основание чл.78а, ал.6 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия М.С.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият М.С.С. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 23.08.2014г. ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство – тест за установяване на упойващо вещество „DRUG CHECK 1200 STK”, което след влизане в сила на решението да бъде унищожено като вещ без стойност. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
М.С.С.
Мотиви от 26.1.2015г.
В законна сила от 9.2.2015г.
21 АНД No 905/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.1.2015г.
ПРИЗНАВА К.Г.Д., роден на ***г. в гр.Пазарджик, с адрес: ***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, барман, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2014г., около 19.10 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алеята срещу хотел „Нобел” управлявал мотопед марка „Априля” с регистрационен № *******, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 14-0304-001044/20.06.2014г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 08.07.2014г. , поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
К.Г.Д.
Мотиви от 29.1.2015г.
В законна сила от 9.2.2015г.
22 ЧНД No 41/2015, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК М.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 9.2.2015г.
Уважавана основание чл.244, ал.5 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ постановление от Постановление от на Районна прокуратура-Несебър за спиране на досъдебно производство № 14-2323/2014г. по описа на РУ на МВР-Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр.Несебър с оглед необходимостта от извършване на допълнителни действия по разследване. Препис от определението да се връчи на РП-Несебър и на жалбоподателя. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.2.2015г.
23 АНД No 61/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СТАКОЗ 2009 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2014г.
На основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд РЕШЕНИЕ № 146 от 15.05.2014г. Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 26075 от 24.10.20..г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.20..г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „С.2.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Й.И., на основание чл.221 от Закона за туризма, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2015
Наказателно дело № 1284/2014
БАС: Решение № 252/10.02.2015г. по КНАХД № 1284/2014г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/15.05.2014г.
В законна сила от 10.2.2015г.
24 АНД No 767/2014, III състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК РОЯЛ ФИНАНС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 428 / 25.08.2014г., издадено от директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас, с което за нарушение на чл.18, ал.6 от Наредба № 4/2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, на основание чл.18, ал.3 от Валутния закон, е наложил на „Р.Ф.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: к.к. Слънчев бряг, хотел К., община Несебър, представлявано от управителя О. К. К., имуществена санкция в размер на 2 000 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.2.2015г.
25 Гражданско дело No 822/2014, III състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДСП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.12.2014г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.28, ал.1, във връзка с чл.25, т.3, във връзка с чл.4, ал.1, т.4 и чл.33, ал.1 от ЗЗДт, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА настаняването на Б. Б. И. с ЕГН ********** в Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда, Любов” град Бургас, постановено с влезли в сила Решение № 218/14.02.2013г. по гр.д.№ 9203/2012г. и Решение № 1271/17.07.2013г. по гр.д.№ 4075/2013г. по описа на Бургаския районен съд, поради отпадане на основанията по чл.25, ал.1 от Закона за закрила на детето. ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА, КАТО НАСТАНЯВА детето Б. Б. И. с ЕГН **********, с майка М.А.А. с ЕГН ********** и баща Б.С.И. с ЕГН **********, в семейството на утвърдения професионален приемен родител Д.И.Ц. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** Миладинови, блок 30, вход 1, етаж 1, ап.1, със срок до навършване пълнолетие на детето или настъпването на други обстоятелства, представляващи законоустановена причина за промяната или прекратяването мярката на закрила. ПОСТАНОВЯВА детето Б. Б. И. с ЕГН **********, да ползва през срока на настаняването социалната услуга „заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между детето Б. Б. И. с ЕГН ********, и биологичните му родители М.А.А. с ЕГН ********** и баща Б.С.И. с ЕГН **********, които да се осъществяват два пъти месечно по 1 (един) час в рамките на работно време за Дирекция „Социално подпомагане” град Бургас в сградата на Отдел „Закрила на детето” на адрес: град Бургас, улица Дрин № 9, в присъствието на социален работник, работещ с детето, след предварително заявено желание от всеки от родителите на детето и след съгласуване с представителя на дирекцията. Решението подлежи на незабавно изпълнение на основание чл.28, ал.4 от Закона за закрила на детето. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните на основание чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето.
В законна сила от 11.2.2015г.
26 АНД No 674/2014, II състав Административни дела К.М.Ч. ООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.12.2014г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КХ 154 от 22.07.2014г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - гр.Бургас, с което на „К.“ ООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя З.Й.К. за административно нарушение по чл. 12, ал.1 от Закона за храните, на основание чл. 42, ал.2 от ЗХ е наложено административно наказание „Имушествена санкция” в размер на 2000лв./две хиляди/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.2.2015г.
27 АНД No 790/2014, I състав По ЗД по пътищата Н.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.1.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002676/25.09.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на Н.С.Г.,*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца; Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 11.2.2015г.
28 АНД No 812/2014, IV състав По ЗД по пътищата Я.Д.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.1.2015г.
РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-000923/12.06.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от същия закон, на Я.Д.Я., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 11.2.2015г.
29 АНД No 288/2014, IV състав По ЗД по пътищата Г.Н.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.7.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-000295/26.03.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата, на Г.Н.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.2.2015
Наказателно дело № 1730/2014
Решение № 269/12.02.2015 г.: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 200/10.07.2014 година по н.а.х.д. № 288/2014 година на Районен съд – Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 12.2.2015г.
30 НОХД No 335/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.В.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 21.11.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.В.Н., роден на ***г. в Русия, живущ в Русия, гр.******, Свердловска област, ул. „******” № 2-230, руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2013г., около 03.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, пред хотел „Хризантема” управлявал моторно-превозно средство – лек автомобил „БМВ” с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.27 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК М.В.Н. със снета самоличност от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.4 от НК времето, през което Н. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.06.2013г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.В.Н. със снета самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър направените по делото съдебно- деловодни разноски за превод в размер на 120 /сто и двадесет/ лева. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас.
М.В.Н.
Мотиви от 12.12.2014г.
В законна сила от 12.2.2015г.
31 НОХД No 809/2014, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 24.11.2014г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка чл.248, ал.2, т.З НПК съдията - докладчик РАЗПОРЕЖДАМ ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД №809/2014 г. по описа на РС Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - Несебър за отстраняване на нарушенията, констатирани в мотивите на настоящото разпореждане. Разпореждането подлежи, на обжалване и/или протест в 7-дневен срок от получаване на препис от същото пред Бургаски окръжен съд. Препис от разпореждането да се изпрати на обвиняемия и на РП Несебър .

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.2.2015
Наказателно дело № 100/2015
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 24.11.2014 г. по НОХД №809/2014 г. по описа на Районен съд-Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2015г.
32 АНД No 896/2014, IV състав По ЗГ и ЗЛОД В.Й.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.1.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 785 от 25.11.2014 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.70, ал.3 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание чл.96, ал.1, чл.83к, ал.1 от същия закон, на В.Й.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 12.2.2015г.
33 АНД No 193/2014, III състав По ЗД по пътищата М.П.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.7.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3666/13 от 22.01.2014г., издадено от Началник група ООР в РУП Несебър, с което на М.П.Ц. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.20, ал.2, предл.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.2.2015
Наказателно дело № 1862/2014
БАС: Решение № 276/13.02.2015г. по КНАХД № 1862/2014г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 203/14.07.2014г.
В законна сила от 13.2.2015г.
34 АНД No 273/2014, IV състав По ЗД по пътищата В.В.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.6.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-000161/10.03.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, в частта, в която за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон, на В.В.С., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 13.2.2015г.
35 АНД No 277/2014, I състав По ЗГ и ЗЛОД Ж.С.К. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.7.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 311/23.04.2014 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.84 ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание чл.96 ал.1 от ЗЛОД, чл.84 ал.2, чл.95 ал.1 и ал.2 от същия закон и на осн.чл.53 ал.1 ти ал.2 от ЗАНН, с което на Ж.С.К., ЕГН:********** *** е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева. Със същото наказателно постановление са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението – 1 бр. ловна карабина, надцевка кал.22 LR №33111 и 1 бр.лек автомобил „Опел Фронтера” с рег. № А6134КС. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 13.2.2015
Наказателно дело № 1864/2014
БАС: Решение № 277/13.02.2015г. по КНАХД № 1864/2014г. – ОТМЕНЯ Решение № 214/30.07.2014г. на НРС, вместо него постановява:ОТМЕНЯ НП.
В законна сила от 13.2.2015г.
36 НОХД No 759/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 23.12.2014г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА Г.С.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно –специално образование, мотокарист в строителен склад в гр. Бургас „Кан 92”ЕООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2014г. около 18.00 часа в к.к. “Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургас, на главна алея, до паркинг на хотел “Авеню”, без надлежно разрешително издадено съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 следващи от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества – коноп /канабис, марихуана/, с нетно тегло 1.098 гр., със съдържание на активно наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 6.95%, на стойност 6.58 лв., смес от тютюн и коноп /канабис, марихуана/, с общо нетно тегло 0.307 гр., със съдържание на активно наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 5.35%, на стойност 1.84 лв. и метамфетамин с нетно тегло 1.047 гр., със съдържание на активно наркотично действащ компонент – метамфетамин 19.80%, на стойност 26.17 лв., определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС, за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, предложение второ, т.1, пр.1 от НК, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението останало количество след извършване на съдебна физико-химическа експертиза от досъдебното производство, предаден за съхранение на ЦМУ- гр.София, който да се унищожи след влизане на присъдата в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.А от НК в полза на държавата един брой плик с опаковки, послужили за извършване на престъплението, който да се унищожи след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Г.С.П. със снета самоличност да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Несебър направените по делото разноски в размер на 96.38 лева /деветдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки/. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП- гр.Несебър, защитника на подсъдимия и подсъдимия.
Г.С.П.
Мотиви от 30.12.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 13.2.2015
Наказателно дело № 24/2015
на основание чл. 337, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 334, т. 3 от НПК, Бургаският окръжен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА Присъда № 55/23.12.2014 год., постановена по НОХД № 759/2014 год. по описа на Районен съд Несебър, като: ПРЕКВАЛИФИЦИРА извършеното от подсъдимия Г.С.П., ЕГН **********, деяние в престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК. ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 78а, ал. 1 от НК подсъдимия Г.С.П. от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. Решението не подлежи на жалба и протест пред ВКС.
В законна сила от 13.2.2015г.
37 НОХД No 803/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.Ч. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 28.1.2015г.
ПРИЗНАВА Т.С.Ч., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, понастоящем в Следствения арест Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2014 г. за времето от 14.00 ч. до 15.00 ч. в супермаркет „Младост”, находящ се в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Н., отнел чужди движими вещи, както следва: дамска чанта от бяла естествена кожа с декоративна украса, на стойност 116 лева; бележник, бял на цвят, на стойност 01.00 лев; сумата от 400.00 евро, равняващи се на 780.00 лева; сумата от 200.00 лева; таблет марка „Нексус-7” черен на цвят, ведно с червен кожен калъф, на стойност 217.00 лева; мобилен телефон „Сони Експериа” с две сим-карти, черен на цвят, на стойност 70.00 лева; диоптрични очила- комбинирани, ведно с твърд, черен калъф, на стойност 134.00 лева; писалка, сребристо-бяла на цвят „Сваровски” с малки камъчета, на стойност 88.00 лева; 2 броя секретни ключа на обща стойност 03.00 лева и кредитна карта на „Росбанк” или всички вещи на обща стойност 1609.00 (хиляда шестстотин и девет) лева от владението и без съгласието на А.Е.П., родена на *** г. в Руска Федерация, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим в ЗАТВОР. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.С.Ч. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 45.00 лева (четиридесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Т.С.Ч.
Мотиви от 10.2.2015г.
В законна сила от 13.2.2015г.
38 НОХД No 72/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 13.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 72/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. *** и подсъдимият И.Д.Б., съгласно което: Подсъдимият И.Д.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неосъждан, неженен, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.02.2015 година около 02.25 ч. по главен път І-9 на км.200 в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, управлява МПС – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто”, с рег.№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.97 /едно цяло деветдесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта с №84 от 04.02.2015 година на БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.Д.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Д.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 39.08 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 72/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И.Д.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са налице основания за отмяна на същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Д.Б. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.
И.Д.Б.
В законна сила от 13.2.2015г.
39 АНД No 470/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД З.П.К. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.12.2014г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 87/17.06.2014 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.84 ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание чл.94 ал.1 от ЗЛОД, и чл.95 ал.1 от ЗЛОД на З.П.К. с ЕГН – ********** ***, съдебен адрес ***, офис № 4 чрез адв.М.Ч. от БАК е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 50/петдесет/ лева, „Лишаване от право на ловуване за срок от 3/три/ години и са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението – 1 бр. ловна пушка, ИЖ 16, кал.№ 8436. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.2.2015
Наказателно дело № 140/2015
Решение № 287/16.02.2015 г. на БАдмС: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 347/12.12.2014г., постановено по НАХД № 470/2014г. по описа на Районен съд – Н.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.2.2015г.
40 ЧНД No 839/2014, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.Х. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 30.1.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Х.М.Х. - роден на ***г***, ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, измежду наложените по НОХД № 764 по описа на НРС за 2012 г. и по НОХД № 700 по описа на НРС за 2014 г. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо най-тежко наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца изцяло изтърпяното за периода от 04.04.2013 г. до 04.10.2013 г. наказание „пробация” с пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, наложено по НОХД № 764 по описа на НРС за 2012 г. ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло, на основание чл. 23, ал. 3 от НК към определеното общо най-тежко наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, наложеното по НОХД № 764 по описа на НРС за 2012 г. наказание „глоба” в размер на 500 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Х.М.Х.
В законна сила от 16.2.2015г.
41 НОХД No 862/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 16.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 862/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Е.С.- защитник на подсъдимия Г.И.Г., съгласно което ПРИЗНАВА Г.И.Г. – род. на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, основно образование, неженен, безработен, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2014 год., около 11.30 часа на главен път І-9, около 205км. В посока гр.Варна, в близост до разклона „Перчемлиев” управлявал моторно превозно средство – л.а. „Ауди”, модел „А3” с ДК№ ********, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му С НП №126/ 04.02.2013 год. влязло в законна сила на 16.04.2014 год./, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б”Б”, вр. с чл.42а, ал.2, т.1 , 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 30 /тридесет/ месеца с периодичност, три пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 30 /тридесет/ месеца. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 150 часа годишно за две календарни години. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 862/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.И.Г. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Г.И.Г.
В законна сила от 16.2.2015г.
42 АНД No 1/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Н.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.1.2015г.
ПРИЗНАВА Г.Н.Д., роден на ***г. в гр.София, с адрес: ***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2014г., около 15.30 часа на главен път І-9 до к/с „*******” в посока гр.В. управлявал МПС лек автомобил „Хонда”, модел „Сивик” с ДК № *******, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 14-0442-000579/2014г. на Началника на 04 РУП на ОД на МВР- гр.В., влязло в сила на 17.07.2014г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Н.Д.
Мотиви от 4.2.2015г.
В законна сила от 16.2.2015г.
43 АНД No 840/2014, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 30.1.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.И.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, безработен, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2014г. в 01:45 часа в к.к „Слънчев бряг”, общ. Несебър, централна алея на пейка срещу хотел „Кубан”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в маловажен случай високорискови наркотични вещества, както следва: - коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 4.10 %, с нетно тегло 0.250 грама, на стойност 1.50лв; - коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 3.20%, с нетно тегло 0.544 грама, на стойност 3.26 лв.; - коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 3.40%, с нетно тегло 0.739 грама, на стойност 4.43 лв., като общото тегло на конопа е 1.533 грама на стойност 9.19 лв; - метамфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 5.60 %, с нетно тегло 0.007 грама на стойност 0.17 лв.; - амфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 11.00 %, с нетно тегло 0.014 грама на стойност 0.42 лв., като общата стойност на наркотичните вещества е в размер на 9.78 лв., определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на държавата наркотичните вещества предмет на престъплението - коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 4.10 %, с нетно тегло 0.250 грама, коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 3.20%, с нетно тегло 0.544 грама, коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 3.40%, с нетно тегло 0.739 грама, метамфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 5.60 %, с нетно тегло 0.007 грама, амфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 11.00 %, с нетно тегло 0.014 грама, които да се унищожат след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един брой плик с опаковки, които да се унищожат след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.И.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-Несебър направените в досъдебното производство разноски в размер на 112.28 лв. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.И.Г.
Мотиви от 10.2.2015г.
В законна сила от 17.2.2015г.
44 АНД No 858/2014, I състав По ЗД по пътищата О.С.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.1.2015г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002554/19.09.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на О.С.И., ЕГН:********** ***-ЕООД „А.**” е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.2.2015г.
45 Гражданско дело No 960/2014, II състав Облигационни искове В.И.М. Е.Н.Я.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 19.2.2015г.
Адв.К.: Съгласни сме на спогодба, която е в следния смисъл: По първият предявен иск за даденото капаро в размер на 2000 евро, моята доверителка Е. Николов К. с ЕГН ********** ***, се ЗАДЪЛЖАВА да плати на В.И.М. с ЕГН ********** *** сумата от 2000 /две хиляди/ евро, представляваща връщане на даденото капаро по сметка на ищеца В.М. IBAN № ........, ВIC код ....., Юро Банк /Пощенска банка/ в срок до 04.03.2015г., като ищецът В.И.М. прави отказ от иска за заплащане на 2000 евро обезщетение за неизпълнение на задължението си по договора за продажба съгласно чл.11 от договора, както отказ и за сумата от 1000 /хиляда/ евро, които е заплатил на посредническа агенция, която също представлява претенция по исковата молба. С настоящата спогодба страните уреждат всички отношения помежду си по повод сключения предварителен договор между тях на 11.10.2014г. за покупко- продажба на недвижим имот описан в него, като разноските по делото остават за страните така, както са направени. ИЩЕЦЪТ: Съгласен съм с предложената спогодба. Правя отказ от претенциите си за обезщетение по чл.11 от сключения договор, както и отказ от искането си за заплащане на 1000 евро, платени от мен на посредническа агенция. Нямам други претенции към ищцата. С П О Г О Д И Л И СЕ: ИЩЕЦ: ЗА ОТВЕТНИКА: /В.И.М./ /адв.К./ Съдът като счете, че постигнатата между страните спогодба не противоречи и на морала О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както е записана по- горе в протокола. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 960/2014г. по описа на Районен съд- гр.Несебър, поради изчерпване предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 19.2.2015г.
46 ЧГД No 94/2015, IV състав Други ЧГД С.Н.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 19.2.2015г.
РАЗРЕШАВА на Г.Щ.Щ., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на детето си С.Н.С., ЕГН **********,***, последното като собственик на ? ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 69345.10.255, с обща площ от 589 кв.м. по кадастралната карта на с. Стойките, находящ се в землището на селото, м. „Тънките въжета”, с трайно предназначение- земеделска, начин на трайно ползване- пасище, при съседи поземлени имоти с идентификатори, както следва: 69345.10.253, 69345.10.257, 69345.10.256, 69345.10.183, да учреди възмездно право на ползване върху реална част от имота, засегната от трасето на ски писка „Снежанка- Стойките”, с площ от 252 кв.м., за сумата от 1000 лв.
В законна сила от 19.2.2015г.
47 ЧГД No 119/2015, IV състав Други ЧГД ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 6.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „О.Б.Б.” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, за назначаване на особен представител на длъжника Ричард Джордж Алекзандър Тулъс по изп.д. № 20148030401203 г. при частен съдебен изпълнител с рег. № 803 с район на действие- Окръжен съд- Бургас.
В законна сила от 19.2.2015г.
48 АНД No 845/2014, I състав По ЗД по пътищата О.С.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.1.2015г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-002998/23.10.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на О.С.А., ЕГН: **********,с адрес: *** административно наказание: „Глоба” в размер на 2000 /две/ хиляди лева на осн.чл.178, ал.1, т.2, предл.второ от ЗДвП за нарушение по чл.146 ал.1 от ЗДвП. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 19.2.2015г.
49 АНД No 859/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 3.2.2015г.
ПРИЗНАВА Д.Т.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес-***, настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че през месец юни 2014г., в с.Приселци, общ.Несебър, без да е сключил граждански брак, е заживял на съпружески с лице от женски пол- не навършилата 16- годишна възраст М.Р.К. с ЕГН **********- престъпление поп чл.191, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Т.Д.
Мотиви от 10.2.2015г.
В законна сила от 19.2.2015г.
50 АНД No 866/2014, IV състав По ЗД по пътищата Д.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.1.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-003047/24.10.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.3, т.4 от същия закон, на Д.Д.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.2.2015г.
51 НОХД No 78/2015, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 19.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 78/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемата М.Н.Г.- родена на *** ***, живуща ***, българка, български гражданин, неосъждана, омъжена, средно образование, управител и едноличен собственик на капитала на „М.Н. 71” ЕООД, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 01.07.2014 г. в к.к. „Слънчев бряг", общ. Несебър в търговски обект, находящ се в к.к. „Слънчев бряг", базар „****", западно от хотел „****", общ. Несебър, стопанисван от „М.Н. 71" ЕООД, ЕИК ******, седалище и адрес ***, an. 1, без съгласието на притежателите на изключителното право по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗМГО, дадени съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМГО използвал в търговската си дейност търговските марки „PUMA", „Tommy Hilfiger", „Hugo Boss", „Polo sport", „adidas", „Hollister", „Converse", „Raulph Lauren", „CHANEL", „Abercrombie", „Bench", „NIKE", „louise viulton" и „GStar", като излага и предлага за продажба стоки с изобразени знаци сходни на търговските марки „PUMA", „Tommy Hilfiger", „Hugo Boss", „Polo sport", „adidas", „Hollister", „Converse", „Raulph Lauren", „CHANEL"; „Abercrombie", „Bench", „NIKE", „louise viulton" и „GStar", както следва 997 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „PUMA" („Пума") на стойност 24 925 лева; 192 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „PUMA" („Пума") на стойност 3840лева; 9 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „PUMA" („Пума") на стойност 315 лева; 9 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „PUMA" („Пума") на стойност 405 лева; 434 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Tommy Hilfiger" („Томи Хилфигър") на стойност 17 360 лева; 121 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Tommy Hilfiger" („Томи Хилфигър") на стойност 7260 лева; 369 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hugo Boss" („Хуго Бос") на стойност 11 070 лева; 122 броя потници с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hugo Boss" („Хуго Бос") на стойност 3660 лева; 24 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hugo Bossr" („Хуго Бос") на стойност 1080 лева; 232 броя тенйски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Polo sport" („Поло спорт") на стойност 9280 лева; 6 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Рою sport" („Поло спорт") на стойност 600 лева; 50 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Polo sport" („Поло спорт") на стойност 3000 лева; 129 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 3225 лева; 17 броя горници анцуг ? изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 765 лева; 17 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас")на стойност 595 лева; 86 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 2150 лева; 4 броя потници с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 80 лева; 186 броя шорти анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 3720 лева; 3 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 60 лева; 198 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 2970 лева; 50 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 2750 лева; 97 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 3395 лева; 156 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 3120 лева; 150 броя къси панталони с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 3750 лева; 25 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 625 лева; 241 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс") на стойност 3615 лева; 16 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс") на стойност 480 лева; 16 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс") на стойност 320 лева; 57 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската * марка „Converse" („Конвърс") на стойност 1140 лева; 34 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс") на стойност 680 лева; 10 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Raulph Lauren" („Раулф Лорън") на стойност 800 лева; 37 броя потници с изобразени знаци сходни на търговската марка „CHANEL" („Шанел") на стойност 555 лева; 3 броя комплекта долница и горница с изобразени знаци сходни на търговската марка „CHANEL" („Шанел") на стойност 180 лева; 5 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „CHANEL" („Шанел") на стойност 125 лева; 46 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Abercrombie" („Абъркромби") на стойност 1380 лева; 96 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Abercrombie" („Абъркромби") на стойност 2400 лева; 89 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Abercrombie" („Абъркромби") на стойност 1780 лева; 38 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 1140 лева; 173 броя потници с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 1730 лева; 220 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 5500 лева; 15 броя рокли с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 450 лева; 12 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" з („Бенч") на стойност 240 лева; 68 броя % къси панталони с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 1360 лева; 20 броя" шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 400 лева; 57 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 1140 лева; 27 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „NIKE" („Найк") на стойност 540 лева; 33 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „louis vuiton" („Луи Вюитон") на стойност 660 лева; 4 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „louis vuiton" („Луи Вюитон") на стойност 100 лева; 4 броя комплекта долница и горница с изобразени знаци сходни на търговската марка „louis vuiton" („Луи Вюитон") на стойност 240 лева и 83 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „GStar" („Джи Стар") на стойност 1660 лева, всички вещи на обща стойност 138 615,00 лева (сто тридесет и осем хиляди шестстотин и петнадесет лева), без лицето и стопанския субект да притежават за това изричното съгласие на притежателя на изключителното право да използват в търговската дейност горепосочените марки, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 5, вр.с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки: -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем / месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично. -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем / месеца. -поправителен труд с удръжки 10 на сто в полза на държавата от трудовото възнаграждение за срок от
М.Н.Г.
В законна сила от 19.2.2015г.
52 Гражданско дело No 228/2013, IV състав Делби С.Р.И.,
М.Й.Й.,
П.Й.И.,
Р.С.И.
С.В.Г.,
П.В.П.,
Д.С.Г.,
Л.С.Г.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.10.2014г.
ПОСТАНОВЯВА изнасянето на публична продан на сграда с идентификатор 11538.501.281.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с административен адрес гр. С.В., ул. „С.С.К.М.”, № .., със застроена площ от 196 кв.м., брой етажи- 4, предназначение- еднофамилна, жилищна сграда, при първоначална цена от 172 670 лв. /сто седемдесет и две хиляди шестстотин и седемдесет лева/. ОСЪЖДА С.Р.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 1174,16 лв. /хиляда сто седемдесет и четири лева и шестнадесет стотинки/, представляващи държавна такса. ОСЪЖДА М.Й.Й., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 69,07 лв. /шестдесет и девет лева и седем стотинки/, представляващи държавна такса. ОСЪЖДА П.Й.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 69,07 лв. /шестдесет и девет лева и седем стотинки/, представляващи държавна такса. ОСЪЖДА Р.С.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 69,07 лв. /шестдесет и девет лева и седем стотинки/, представляващи държавна такса. ОСЪЖДА С.В.Г., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 345,34 лв. /триста четиридесет и пет лева и тридесет и четири стотинки/, представляващи държавна такса. ОСЪЖДА П.В.П., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 1726,70 лв. /хиляда седемстотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки/, представляващи държавна такса. ОСЪЖДА Д.С. Г., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 1726,70 лв. /хиляда седемстотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки/, представляващи държавна такса. ОСЪЖДА Л. Стефанова Г., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 1726,70 лв. /хиляда седемстотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки/, представляващи държавна такса. УКАЗВА на съдия- изпълнителя, който ще осъществи публичната продан, че при извършване на публичната продан на цена, по- висока от първоначалната, следва да уведоми съда за определяне на окончателна държавна такса. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр. Б.. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 20.2.2015г.
53 Гражданско дело No 821/2014, VI състав Вещни искове Б.Г.Б.,
В.Б.Б.
М.Х.С.,
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
Д.П.С.
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 26.1.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.Г.Б., ЕГН **********, В.Б.Б., ЕГН ********** *** и „У.Б.” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, пл. *********, че ответниците М.Х.С., ЕГН ********** и Д.П.С., ЕГН ********** *** не са собственици на недвижим имот – гараж с идентификатор ******* по КК на гр. Несебър, с площ 56 кв.м., с административен адрес: гр. Несебър, ул. *******, при съседи на същия етаж: *******.2.3, *******.2.2, под обекта няма, над обекта: *******.2.4., срещу който имот е насочено изпълнението по изпълнително дело № 20147040400434 по описа на ЧСИ И.М., рег. № 704, с район на действие Окръжен съд – Бургас. ОСЪЖДА М.Х.С., ЕГН **********, Д.П.С., **********, двамата с адрес: *** и „У.Б.” АД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление:***, пл. ********* да заплатят на Б.Г.Б., ЕГН ********** и В.Б.Б., ЕГН **********,*** направените в производството разноски в размер на 870 лв. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 20.2.2015г.
54 АНД No 944/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.Н.О. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 21.11.2014г.
ПРИЗНАВА Ю.Н.О., роден на *** г. в Русия, Хамаровский край, живущ ***, издаден на 06.05.2011г., валиден до 06.05.2021г. руснак, руски гражданин, за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2011г. около 15.00 часа, на път ІІІ-9061, на разклона за комплекс „Съни Дей 6”, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра” с ДК № с *****, лична собственост, нарушил правилата за движение, визирани в Закона за движение по пътищата, а именно: - чл.25 (1) от ЗДвП: „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства, или да влезе между тях, да се отклони надясно, или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно, или наляво за навлизане по друг път, или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него, или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение”; - чл.37 (2) от ЗДвП: „Водачът на нерелсово пътно превозно средство, завиващо наляво, или надясно за навлизане в крайпътна територия като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни е длъжен да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, движещи се по пътя, който напуска”, като предприел завой наляво, допускайки пътно транспортно произшествие с изпреварващия го лек автомобил „Ланд Ровър” с *****, управляван от П.Х.Д. ***, вследствие на което по непредпазливост причинил средни телесни повреди на повече от едно лице, а именно на П.Х.Д. – компресивна фрактура на трети поясен прешлен, довела до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 10-12 месеца и на Л.С.И., пътник в същия автомобил – компресивно счупване на първи лумбален прешлен, довело до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 12 месеца – престъпление по чл.343, ал.3, б.”а”, предл. второ, вр. ал.1, б.”б”, вр. чл. 342, ал.1 от НК, вр. чл.25, ал.1 и чл.37, ал.2 от ЗДвП, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 (две хиляди) лева. НАЛАГА на основание чл. 343г от НК на Ю.Н.О. с установена по делото самоличност наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от дванадесет месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Ю.Н.О. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 509.94 лв., представляващи направените разноски в хода на съдебното и досъдебното производства. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ю.Н.О.
Мотиви от 15.12.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 20.2.2015
Наказателно дело № 1181/2014
ПОТВЪРЖДАВА Решение №336/21.11.2014 год., постановено по НАХД №944/2013 г. по описа на Районен съд Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 20.2.2015г.
55 АНД No 131/2014, IV състав Административни дела МАРТИН-АТЛ ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.10.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-2002955/23.09.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за нарушение на чл..., ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „М.- АТЛ” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2015
Наказателно дело № 2185/2014
ОСТАВЯ В СИЛА решение №280/03.10.2014г. постановено по АНД № 131/2014г. по описа на Районен съд – Н.. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 20.2.2015г.
56 НОХД No 319/2014, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Д.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 12.11.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Д.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2012г. в гр.Н., без надлежно разрешително /съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. т Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.30 от ЗКНВП/, държал в лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Кади” с рег.№ ....., високорисково наркотично вещество /по смисъла на Приложение №2 към чл. 3, т.2 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, вр.чл.3, ал.2 от ЗКНВП/ кокаин с нетно тегло 2.939 грама и съдържание на основното наркотично действащо вещество кокаин 52%, на стойност 470.24 лв. /определени съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление на МС №23/29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопризводството/, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, и „ГЛОБА” в размер на 2000 (две хиляди) лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Д.К. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 134,19лв. (сто тридесет и четири лева и деветнадесет стотинки), представляваща разноски по делото. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство по делото, а именно: кокаин с нетно тегло 2.939 грама, и съдържание на основното наркотично действащо вещество кокаин 52%, на стойност 470.24 лева, /определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление на МС №23/29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопризводството/, което да бъде унищожено след влизане на присъдата в законна сила. След влизане на присъдата в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „ МРР- НОП”, за изпълнение. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Б. в 15-дневен срок от днес.
Р.Д.К.
Мотиви от 5.12.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 20.2.2015
Наказателно дело № 1134/2014
БОС: Решение № 18/20.02.2015г по ВНОХД № ..34/2014г. – ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 42 от 2014г. по НОХД № 319/2014г. по описа на Районен съд гр. Н.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.2.2015г.
57 АНД No 796/2014, VI състав По ЗД по пътищата Г.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 21.1.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3378/11 от 05.08.2011 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на жалбоподателя Г.И.Г., ЕГН ********** на основание чл. 183, ал. 4, т.7, пр. 1 и чл. 181, т. 3 от ЗДвП за извършени нарушения по чл.137а, ал. 1 от ЗДвП и чл. 157, ал. 1 ЗДвП са му наложени наказания „глоби” общо в размер на 70 лв., както и на жалбоподателя са отнети 8 контролни точки. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 20.2.2015г.
58 НОХД No 79/2015, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Й.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 20.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 79/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.Д. ***- упълномощен защитник на А.Й.А. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА А.Й.А.- родена на *** ***, българка, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, средно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 26.09.2013 год., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик на ЕТ "Д.Д.Б.А.А."***, ЕИК: ......, в следните търговски обекти, находящи се в к.к.Слънчев бряг, а именно: един търговски обект под комплекс "Сън палас", състоящ се от три обособени помещения - Магазин № 1, магазин № 1А и магазин № 2, и два търговски обекта, находящи се срещу хотел "Дюн", без съгласието на притежателя на изключителното право /Adidas AG; Adidas International Marketing B.V; Converse Inc.; Nike International Ltd; Lacoste S.A.; Puma SE; Prada S.A.; Giorgio Armani S.p.A.; Gado S.r.L/ съгл. чл. 13, ал. 1 вт ЗМГО, използва в търговската си дейност търговските марки ADIDAS, CONVERSE, NIKE, LACOSTE, PUMA, PRADA, ARMANI и DOLCE&GABBANA, като излага и предлага за продажба стоки, носещи знаци сходни на търговските марки ADIDAS, CONVERSE, NIKE, LACOSTE, PUMA, PRADA, ARMANI и DOLCE&GABBANA, както следва: 1. На 26.09.2013г. в търговски обект, находящ се в комплекс "Сън палас" в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, излага и предлага за продажба 232 чифта мъжки спортни обувки означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 65.00 лева всеки или 15080.00 лева общо, 138 чифта детски кецове, означени със знак, сходен на търговската мари LACOSTE, по 45.00 лева всеки или 6210.00 лева общо, 238 чифта мъжки гуменки, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 45.00 лева всеки или 10710.00 лева общо, 342 чифта дамски гуменки, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 35.00 лева всеки или 11970.00 лева общо, 100 чифта мъжки гуменки, означени си знак, сходен на търговската марка NIKE, по 45.00 лева всеки или 4500.00 лева общо, 50 чифта детски маратонки, означени със знак, сходен с търговската марка NIKE, по 55.00 лева всеки или 2750.00 лева общо, 5 чифта мъжки обувки, означени със знак, сходен на търговската мари PRADA, по 55.00 лева всеки или 275.00 лева общо, 4 чифта дамски обувки, означени със знак, сходен на търговската марка PUMA, по 35.00 лева всеки или 140.00 лева общо, 69 чифта мъжки маратонки, означени със знак, сходен на търговската марка ADIDAS, по 55.00 лева всеки или 3795.00 лева общо, 19 чифта дамски кожени обувки, означени със знак, сходен на търговската марка ADIDAS, по 45.00 лева всеки или 855.00 лева общо, 31 чифта дамски кожени гуменки, означени със знак, сходен на търговската марка ADIDAS, по 55.00 лева всеки или 1705.00 ла общо, 310 чифта кецове с различни размери, означени със знак, сходен търговската марка CONVERSE, по 55.00 лева или 17050.00 лева общ 36 чифта кожени обувки с бял пух, означени със знак, сходен търговската марка LACOSTE, по 65.00 лева всеки или 2340.00 лева общо, 11 чифта детски кецове, означени със знак, сходен на търговската марка CONVERSE, по 25.00 лева всеки или 275.00 лева общо, 121 чифта дамски спортни обувки с цветен маншет, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 38.00 лева всеки или 4598.00 лева общо, 5 чифта мъжки кожени обувки, означени със знак, сходен с търговската марка ARMANI, по 65.00 лева всеки или 325.00 лева общо, 7 чифта мъжки обувки означени със знак, сходен на търговската марка DOLCE&GABBANA, по 55.00 лева всеки или 385.00 лева общо, 7 чифта кожени гуменки, означени със знак, сходен на търговската марка NIKE, по 35.00 лева всеки или 245.00 лева общо; 2. На същата дата в търговски обект, находящ се срещу хотел "Дюн" к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, излага и предлага за продажба 22 чифта спортни обувки, означени със знак, сходен на търговската марка NIKE, по 45.00 лева всеки или 990.00 лева общо, 163 чифта маратонки, означени със знак, сходен с търговската марка NIKE, по 58.00 лева всеки или 9454.00 лева общо, 36 чифта маратонки, означени със знак, сходен на търговската марка ADIDAS, по 55.00 лева всеки или 1980.00 лева общо, 3 чифта маратонки, означени със знак, сходен на търговската марка PUMA, по 35.00 лева всеки или 105.00 лева общо, 66 чифт кецове с различни размери, означени със знак, сходен на търговската марка CONVERSE, по 55.00 лева всеки или 3630.00 лева общо, 28 чифт дамски платнени обувки, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 30.00 лева всеки или 840.00 лева общо, 29 чифта кожени обувки с бял пух, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 65.00 лева всеки или 1885.00 лева общо, 56 чифта кецове, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 55.00 лева всеки или 3080.00 лева общо, 324 чифта дамски обувки с цветен маншет, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 38.00 лева всеки или 12312.00 лева общо, 300 чифта мъжки спортни обувки, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 65.00 лева всеки или 19500.00 лева общо; 3. На същата дата в друг търговски обект, находящ се също срещу хотел "Дюн" в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, излага и предлага за продажба 399 чифта дамски обувки с цветен маншет, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 38.00 лева всеки или 15162.00 лева общо, 301 чифта мъжки спортни обувки, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 65.00 лева всеки или 19565.00 лева общо, 130 чифта кецове с различни размери, означени със знак, сходен на търговската марка CONVERSE, по 55.00 лева всеки, или 7150.00 лева общо, или общо вещи на стойност 178 861.00 /сто седемдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и един/ лева, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки, без лицето да притежава за това изричното съгласие на притежателя на изключителното право да използва в търговската си дейност горепосочените марки, като с деянието са причинени значителни вредни последици, поради което и на основание чл. 172Б, ал. 2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК, вр. с чл. 13, ал. 1 от ЗМГО, във вр. с ал.1. вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 11 /единадесет/ месеца . ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от единадесет месеца «Лишаване от свобода» за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.1, т.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба” на подсъдимата А.Й.А.. ОТНЕМА, на основание чл.172б, ал.3 от НК, в полза на Държавата вещите, които са служили за извършване на престъплението, подробно описани в диспозитива на обвинението, които след влизане в сила на настоящото определение, следва да бъдат унищожени. ВРЪЩА на подсъдимата А.Й.А. иззетите като веществени доказателства- сива тетрадка с надпис black white noteboock и черна тетрадка формат А 5 с надпис black white. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата А.Й.А. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 442.40 лв. (четиристотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 79/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър.
А.Й.А.
В законна сила от 20.2.2015г.
59 АНД No 471/2014, I състав По ЗГ и ЗЛОД М.Г.М. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.10.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 89/17.06.2014 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.84 ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание чл.94 ал.1 от ЗЛОД, и чл.95 ал.1 от същия закон и на осн.чл.53 ал.1 ти ал.2 от ЗАНН, на М.Г.М., ЕГН:********** ***, с адрес за призозаване:гр.Н., ул.”О.П.” №... е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 50/петдесет/ лева, както и „Лишаване от право на ловуване за срок от 3/три/ години. Със същото наказателно постановление са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението – 1 бр. ловна пушка, ИЖ26 12, кал.№11435. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2015
Наказателно дело № 2261/2014
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 286/08.10.2014 година по н.а.х.д. № 471/2014 година на Районен съд – Н.. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 23.2.2015г.
60 АНД No 516/2014, III състав Административни дела ДЕЧИ-СА АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.11.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02 4447 / 05.03.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Бургас, срещу „Д.С.” ЕАД, ЕИК ******, представлявано от изпълнителния директор А.Г.А., за това, че в качеството му на работодател, към 02.10.2013г. не е изпълнило задължително предписание, дадено с т.4 от Протокол № 2474/11.09.2013г. за извършена проверка, а именно „Работодателят да изплати на К.П.П. с ЕГН **********, „мениджър сигурност” полагащото се трудово възнаграждение по предоставена ведомост за месец май 2013г., съгласно чл.128, т.2, във връзка с чл.245, ал.1, във връзка с чл.270 от Кодекса на труда”, чийто срок за изпълнение е изтекъл на 30.09.2013г., с което е нарушил чл.415, ал.1 от КТ, поради което и на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.415, ал.1 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 23.2.2015
Наказателно дело № 2488/2014
ОТМЕНЯ Решение № 326/07.11.2014 година, постановено по н.а.х.д. № 516 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Несебър и вместо това ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024447/05.03.2014г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас (ДИТ-Бургас), с което на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.415, ал.1 от КТ, на „Дечи-СА“ЕАД, гр.София, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева, като НАМАЛЯВА размера на същата на 2000 (две хиляди) лева и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 23.2.2015г.
61 АНД No 833/2014, IV състав По ЗГ и ЗЛОД С.А.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.2.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 637 от 06.11.2014 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от Закона за горите /ЗГ/, на основание чл.275, ал.1, т.2, чл.266, ал.1, чл.273, ал.1, всички от същия закон, на С.А.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 23.2.2015г.
62 АНД No 44/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.В.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 28.1.2015г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Р А З П О Р Е Ж Д А М ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по АНД № 44/2015г. по описа на РС – Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в настоящия съдебен акт. Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър и на обвиняемия. Разпореждането подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от връчване на преписа.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.2.2015
Наказателно дело № 123/2015
С Определение № 10/23.02.2015 г. по ВНАХД № 123/15 г. по описа на Окръжен съд-Бургас, ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 28.01.2015 г. по АНД № 44/15 г. по описа на НРС.
В законна сила от 23.2.2015г.
63 НОХД No 84/2015, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.П.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 23.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 84/2015г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ж.П.И. със защитник адв. А. *** споразумение, съгласно което подсъдимият Ж.П.И., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, работи като готвач в хотел „И.Е.” – П., ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2014 г., за времето от 08.00 часа до 08.15 часа, пред заведение за бързо хранене, намиращо се на централната алея на хотел „Кубан” в курортен комплекс "Слънчев Бряг", община Несебър, област Бургас, причинил чрез нанасяне на удар с крак по главата, в областта на лицето, тежка телесна повреда на унгарския гражданин П.Г.У. /......./, роден на *** г. в гр. С., У., изразяваща се в черепно – мозъчна травма, която се квалифицира като постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, поради което и на основание чл. 128, ал. 1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното наказание три години лишаване от свобода за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ж.П.И. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 103,98 лв. (сто и три лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 84/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Ж.П.И.
В законна сила от 23.2.2015г.
64 ЧНД No 499/2014, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Г.О.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 30.7.2014г.
Уважава на основание чл.243, ал.5, т.3 НПК, Несебърския районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ Постановлението на РП Несебър от 04.07.2014г. за прекратяване на наказателното по ДП №334/2013 г. по описа на ОДМВР Бургас, пр. пр. №899/2013 г. по описа на Районна прокуратура – Несебър. ВРЪЩА делото на РП Несебър за продължаване на процесуално-следствените действия. Определението подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от съобщаването му на РП Несебър, обвиняемия, защитниците му и на пострадалите.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.2.2015
Наказателно дело № 1145/2014
ПОТВЪРЖДАВА Определение от 30.07.2014 г., постановено по ЧНД № 499/2014 г. по описа на Районен съд-Несебър.
В законна сила от 24.2.2015г.
65 НЧХД No 727/2014, I състав НЧХД К.В.М. В.Г.Ч. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 9.2.2015г.
ПРИЗНАВА В.Г.Ч., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2014 г., около 09.30 ч. в к.к. „С.Б.” общ.Несебър, ресторант „Ф.”, причинил лека телесна повреда на К.В.М., ЕГН ********** *** чрез нанасяне на удари с ръце, изразяващи се в кръвонасядане в горната част на дясното седалище и по вътрешната повърхност на десен лакет- болка и страдание без разстройство на здравето- престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1300(хиляда и триста) лева. ОСЪЖДА В.Г.Ч., ЕГН: ********** да заплати на К.В.М., ЕГН ********** сумата в размер на 700 (седемстотин) лева, представляваща обезщетение за нанесените й неимуществени вреди, следствие на нанесената й телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от деня на деликта- 27.05.2014 г. до окончателно изплащане на главницата. ОСЪЖДА В.Г.Ч., ЕГН: ********** да заплати на К.В.М., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 462.00 (четиристотин шестдесет и два) лева за адвокатски хонорар, съдебно-медицинска експертиза и държавна такса. ОТХВЪРЛЯ иска на К.В.М., ЕГН ********** за обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на нанесената й телесна повреда за сумата над 700(седемстотин) лева до 3 000 (три хиляди) лева, като неоснователен. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Г.Ч., ЕГН: ********** с посочена самоличност да заплати по сметка на РС Несебър сумата от 28.00 (двадесет и осем) лева, представляваща разноски по делото- Държавна такса върху уважената част от иска. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.
В.Г.Ч.
Мотиви от 17.3.2015г.
В законна сила от 25.2.2015г.
66 НОХД No 914/2014, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 9.2.2015г.
ПРИЗНАВА В.К.К., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, татуист, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2013 г. около 18.00 ч. в курортен комплекс „С.б.”, общ.Н., от студио за татуировки „Викинг”, находящо се в хотел „Д.”, партерен етаж, отнел чужди движими вещи- парична сума в размер 1370 (хиляда триста и седемдесет) лева от владението на И.Д.М., в качеството й на управител на „И.М.**” ЕООД- гр. С., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.К.К. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 47.22 лева (четиридесет и седем лева и двадесет и две стотинки), представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Б. в 15-дневен срок от днес.
В.К.К.
Мотиви от 18.3.2015г.
В законна сила от 25.2.2015г.
67 НОХД No 90/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.Ж. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 90/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата М.А.Ж. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което подсъдимата М.А.Ж., родена на ***г***, българка, българска гражданка, разведена, неосъждана, с основно образование, безработна, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес-*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 22.02.2015 г., около 23.55 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас в близост до хотел „Северина”, управлявала моторно превозно средство – л.а. „Шкода”, модел „Фабия” с ДК№ ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 1.56 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с №0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ЛИШАВА на основание чл. чл.343г, вр.с чл. 343б, ал. 1, вр. чл.37 т.7 от НК подсъдимата М.А.Ж. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал. 4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимата М.А.Ж. е било отнето по административен ред, считано от 22.02.2015г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 90/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.А.Ж.
В законна сила от 25.2.2015г.
68 Гражданско дело No 3/2014, III състав Облигационни искове Н.Р.Р. П.И.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2015г.
ОСЪЖДА П.И.П. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Р.Р. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 2 283,25 лв. (две хиляди двеста осемдесет и три лева и 25 ст.), представляваща направените разходи за заплатени материали и труд за довършване изграждането на Апартамент № 2 на втори жилищен етаж, с разгъната застроена площ 121,80 кв.м., и на общите части на Жилищна сграда № 2 с разгъната застроена площ 437,72 кв.м., в която апартаментът се намира, и която жилищна сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор *********** по кадастралната карта на град Несебър, одобрена със Заповед № РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: кв.Черно море, който имот е с площ от 402 кв.м. според кадастрална скица, а по документ 400 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; при граници на поземления имот/ ПИ №№ ***********, ведно със законната лихва за забава, считано от 02.01.2014г. до окончателното изплащане на сумата, като за разликата до пълния претендиран размер от 3 173,57 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА П.И.П. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Р.Р. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 761 лв. (седемстотин шестдесет и един лева), представляваща 1/3 (една трета) част от сумата, необходима за довършването на фасадата на Жилищна сграда № 2 с разгъната застроена площ 437,72 кв.м., в която апартаментът се намира, и която жилищна сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор *********** по кадастралната карта на град Несебър, одобрена със Заповед № РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: кв.Черно море, който имот е с площ от 402 кв.м. според кадастрална скица, а по документ 400 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; при граници на поземления имот/ ПИ №№ ***********, ведно със законната лихва за забава, считано от 02.01.2014г. до окончателното изплащане на сумата, като за разликата до пълния претендиран размер от 2 000 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА П.И.П. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Р.Р. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 1 427,76 лв. (хиляда четиристотин двадесет и седем лева и 76 ст.), представляваща неустойка за забава, дължима за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г., по договор за продажба на право на строеж върху недвижим имот срещу задължение за построяване на жилищна сграда от 23.12.2008г., обективиран в нотариален акт № ***********. на нотариус М.Б. с рег.№ 110 на НК и район на действие Несебърски районен съд, като искът за разликата до пълния претендиран размер от 7 138,78 лева за същия период, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.Р.Р. с ЕГН **********,***, иск за осъждането на П.И.П. с ЕГН **********,***, да й заплати сумата в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), представляваща заплатена такса за осъществен строителен надзор, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА П.И.П. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Р.Р. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 529,11 лв. (петстотин двадесет и девет лева и 11 ст.), представляваща направени по делото разноски, съобразно уважената част от исковете. ОСЪЖДА П.И.П. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ дължимата държавна такса по допуснатото по делото обезпечение на исковете в размер на 40 лв. (четиридесет лева) в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 26.2.2015г.
69 АНД No 625/2014, I състав По ЗД по пътищата С.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.11.2014г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №14-0304-001489/22.07.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.трето от ЗДвП е наложено на С. Г. Г., ЕГН**********, с адрес: ***,чрез проц.представител, адв.Д.Р.-БАК, гр.Бургас, ул.”Л.К.” №.., ет.2-партер, административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 10 /десет/ лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №14-0304-001489/22.07.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.трето от ЗДвП е наложено на С. Г. Г., ЕГН**********, с адрес: ***,чрез проц.представител, адв.Д.Р.-БАК, гр.Бургас, ул.”Л.К.” №.., ет.2-партер, административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 /девет/ месеца , на осн.чл...4 ал.1 предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва: „Глоба” в размер на 500/петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като потвърждава Постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 26.2.2015
Наказателно дело № 2577/2014
БАС: Решение № 372/26.02.2015г. по КНАХД № 2577/2014г.- ОТМЕНЯ Решение № 332/11.11.2014г. по АНД № 625/2014г. на НРС. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.
В законна сила от 26.2.2015г.
70 АНД No 535/2014, IV състав Административни дела ЛАГУНА РУ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.10.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024243/12.05.2014 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.4, ал.3 от Наредба № 5 за съдържанието и реда на изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал.5 вр. чл.415в, ал.1 от КТ, на „Л. Ру” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, комплекс „Ю.Б.”, бл.1, представлявано от А.Д.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 27.2.2015
Наказателно дело № 2289/2014
ОТМЕНЯ решение № 272/01.10.2014г., постановено по НАХД № 535/2014г. по описа на Районен съд – Несебър И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-02024243/12.05.2014г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „Л. Ру” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, к.с. „Ю.Б.“, бл.1, вх.1, ет.1, представлявано от управителя А.К. е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.416, ал.5, вр. с чл.415в, ал.1 от КТ за нарушение на чл.4, ал.3 от Наредба № 5/29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.2.2015г.
71 НОХД No 93/2015, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 27.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 93/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Х.М.И.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2013 г., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, в търговски обект, стопанисван от него чрез фирма „*****” ЕООД с ЕИК *******, с управител В.М.Б., ЕГН *********, представляващ магазин, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на крайбрежната алея срещу хотел „Д.”, при условията на продължавано престъпление, без съгласието на притежателите на изключителните права, използвал в търговската си дейност по смисъла на чл. 13, ал.2, т. 2 от Закон за марките и географските означения изброените по-долу марки по смисъла на чл. 9, ал.1 от Закон за марките и географските означения, обект на тези изключителни права, без правно основание, а именно: излагал за продажба и съхранявал с тази цел стоки, както следва: - 80 /осемдесет/ броя чанти и 21 /двадесет и един/ броя портмонета, всички носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки PRADA /„Прада”/, собственост на Prada S.A., LU /„Прада” С.А., Люксембург/, представлявано за територията на Р България от „Турку, Таджер и Турку” ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование „Турку енд Турку” ООД /като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 5 645,00 лв. /пет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева/; - 65 /шестдесет и пет/ броя чанти и 31 /тридесет и един/ броя портмонета, всички носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки SHANEL /„Шанел”/, собственост на Shanel SARL, SH /„Шанел” САРЛ, Швейцария/, представлявано за територията на Р България от „Турку, Таджер и Турку” ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку” ООД/, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 7 455,00 лв. /седем хиляди четиристотин петдесет и пет лева/; - 100 /сто/ броя колани, всички носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки HUGO BOSS /”Хюго Бос”/, собственост на "HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH&Co KG, DE /”Хюго Бос Трейд Марк Мангджмънт ГмвбН & Ко, Германия”/, представлявано за територията на Р.България от „Турку, Таджер и Турку” ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку” ООД/, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 6 990,00 лв. /шест хиляди деветстотин и деветдесет лева/; - 227 /двеста двадесет и седем/ броя колани, всички носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки TOMMY HILFIGER /”Томи Хилфигер”/, собственост на "Tommy Hilhiger Licensing LCC, USA” /”Томи Хилфиген ЛСС, САЩ”/, представлявано за територията на Р.България от „Турку, Таджер и Турку” ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку” ООД, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 9 057,30 лв. /девет хиляди и петдесет и седем лева и 30 стотинки/; - 20 /двадесет/ броя колани, всички носещи словно и графично изображение, на защитените търговски марки G-STAR /"Джи Стар"/, собственост на "Facton LTD Netherlands” /"Фактон ООД, Холандия/, представлявано за територия Р.България от „Турку, Таджер и Турку” ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование „Турку енд Турку” ООД/, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 698,00 лв. /шестстотин деветдесет и осем лева /; - 40 /четиридесет/ броя колани, всички носещи словно и графично изображение сходно на защитените търговски марки DOLCE & GABBANA /”Долче енд Габана”/, собственост на „Gado Srl, IT” /Гадо Срл, Италия/, представлявано за територията на Р.България от „Турку, Таджер и Турку” ООД, със седалище и управление гр. София, ул. „*******, /с предишно фирмено наименование „Турку енд Турку” ООД/, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 1596,00 лв. /хиляда петстотин деветдесет и шест лева/: - 260 /двеста и шестдесет / броя чанти, 82 /осемдесет и два/ броя колани и 135 /сто тридесет и пет/ броя портмонета, всички носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки LOUIS VUITTON /”Луи Вюитон”/ собственост на Louis Vuitton Malletier S.A., FR /”Луи Вюитон Малетие С.А., Франция/, представлявано за територията на Р.България от „Арсис консултинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Едисон” № 47-47б, ет. 5, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 20 902,80 лева /двадесет хиляди деветстотин и два лева и 80 стотинки/; - 20 /двадесет / броя чанти, 150 /сто и петдесет/ броя колани и 28 /двадесет и осем/ броя портмонета, всички носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки ARMANI /"Армани”/, собственост на Georgio Armani S.P.A, IT /"Джорджо Армани С.П.А., Италия/, представлявано за територията на Р.България от „Юлиян Върбанов и партньори” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „********, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 12 365,00 лв. /дванадесет хиляди триста шестдесет и пет лева/; - 55 /петдесет и пет/ броя чанти, всички носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки GUCCI /”Гучи”/, собственост на „Guccio Gucci S.P.A, IT" /”Гучи Гучи С.П.А, Италия/, представлявано за територията на Р България от П.Д.В., ЕГН ********** и В.Н.Д., ЕГН **********, служебен адрес: ***, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 3 245,00 лв. /три хиляди двеста четиридесет и пет лева /; - 70 /седемдесет/ броя колани и 14 /четиринадесет/ броя портмонета, всички носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки LACOSTE /”Лакост”/, собственост на Lacoste, FR /"Лакосте”, Франция/, представлявано за територията на Р България от „Адвокатско дружество Павлов и КоИ, със седалище и адрес ***, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 5 263,00 лв. /пет хиляди двеста шестдесет и три лева/; II. За това, че на 03.06.2013 г., в к.к. „Слънчев бряг”, в търговски обект, стопанисван от него чрез фирма „*****” ЕООД с ЕИК ******* с управител В.М.Б., ЕГН **********, представляващ магазин, находящ се в базар „*****” в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, без съгласието на притежателите на изключителните права, използвал в търговската си дейност по смисъла на чл. 13, ал.2, т.2 от Закон за марките и географските означения изброените по-долу марки по смисъла на чл. 9, ал.1 от Закон за марките и географските означения, обект на тези изключителни права, без правно основание, а именно: предлагал за продажба и съхранявал с тази цел стоки, както следва: - 85 /осемдесет и пет/ броя чанти, всички носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки PRADA /"Прада”/, собственост на Prada S.A., LU /”Прада С.А., Люксембург/, представлявано за територията на Р България от „Турку, Таджер и Турку” ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку” ООД/ като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 5 440,00лв. /пет хиляди чет
Х.М.И.
В законна сила от 27.2.2015г.
72 Гражданско дело No 716/2014, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СИБАНК ЕАД ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 28.1.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между „С.” ЕАД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, „Ю.Б.” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** и „Б.Р.С.” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, че вписване на договор за цесия с № от входящ регистър ****** г. в Служба по вписванията – Несебър по партида на поземлен имот с идентификатор ****** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД №-18-59/14.09.2006 г., находящ се в община Несебър, гр. Обзор, ******, е недопустимо. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 28.2.2015г.