Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 1192/2016, V състав КАТ Б.К.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.12.2016г.
на основание чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.414, ал.1, т.1 от НПК, съдът Р Е Ш И : ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на решение № 305 от 27.09.2016г., постановено по АНД № 1192/2016г. по описа на РС-Несебър, като във вторият абзац на диспозитива, вместо „ОТМЕНЯ наказателното постановление, в останалата му част…”, да се чете „ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част…”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 1.2.2017г.
2 АНД No 1849/2016, III състав НАП ПАРТИ ГРУП-2 ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1693/01.08.2016г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Парти Груп - 2” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.С.С., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „Парти Груп - 2” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.С.С., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 1.2.2017г.
3 АНД No 1962/2016, I състав НАП М И С ФАРМАГРУП ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 1920/08.08.2016год., издадено от Заместник-директор н.Т.н.Н.Б. което на „М. Ф. Г.“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление *** представлявано от Я.С.А. е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 1.2.2017г.
4 НОХД No 2241/2016, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.М.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 1.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2241/2016г. по описа на РС–Несебър, а именно Христина Апостолова– прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Д.М.К. с упълномощения си защитник адв. З.К. споразумение, съгласно което: Подсъдимата Д.М.К., родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, средно образование, работи в заведение за бързо хранене в гр.Бургас, неосъждана, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 14.07.2016г., около 03,00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, обл. Бургас,в близост до „Автогара-Слънчев бряг”,без надлежно разрешително,съгласно чл.30 и чл.73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, ДЪРЖАЛА в раницата си високо рисково наркотично вещество - по смисъла на чл.3, т.1 , вр. Приложение № 1 от наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно:МЕТАМФЕТАМИН-обект 1,съгласно Протокол за ХЕ № 482 от 19.07.2016г с общо нетно тегло 9,369 грама,със съдържание на метамфетамин-в границите от 17.00% до 58,10% на стойност 234,23 лева,съгласно Постановление №23 на МС/29.01.1998г за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 6/шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното й наказание за срок от 3/три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3, вр. чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК на подсъдимата Д.М.К. кумулативно предвиденото по–леко наказание “Глоба” от две хиляди до десет хиляди лева. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. “б”, вр. чл.354а, ал.6, вр.ал.3 от НК в полза на Държавата, предмета на престъплението бял хартиен плик с надпис „Експертиза № Е 482 от 2016г., съдържащ опаковки, който следва да бъде унищожен като вещ без стойност, след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Д.М.К. да заплати направените по делото разноски в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас в размер на 128.38 лв. /сто двадесет и осем лева и тридесет и осем стотинки/ лева, както и по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 20.00 /двадесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2241/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Д.М.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.М.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Д.М.К.
В законна сила от 1.2.2017г.
5 АНД No 2259/2016, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.1.2017г.
ПРИЗНАВА И.М.К., родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, с ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 28.08.2016г., около 22.00 часа в гр.Несебър, в района на СОУ „Любен Каравелов”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ е държала високорисково наркотично вещество- коноп /канабис, марихуана/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол – 8.40 % теглови процента с нето тегло 3.130 грама, на стойност 18.78 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС/29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза №703/30.08.2016г. на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, вр. чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр.списък № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., като на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно един брой плик с опаковки по Експертиза Е 703/2016г., както и останалата част от наркотичните вещества, предадени на ЦМУ- гр.София, които да бъдат унищожени след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.М.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 47.08 лева /четиридесет и седем лева и нула осем стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.М.К.
Мотиви от 19.1.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
6 Гражданско дело No 839/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Л.П. А.А.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 20.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 839/2016г. по описа на НРС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 3.2.2017г.
7 ЧНД No 1608/2016, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.1.2017г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на М.К.В., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД №91/2007г. и по НОХД №46/2008г. и двете по описа на РС- гр.Несебър в размер на най- тежкото измежду наложените му по тях, а именно „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание „Обществено порицание“ като изцяло изтърпяно. ОПРЕДЕЛЯ наказанието по НОХД № 159/2008г. по описа на Районен съд- гр.Несебър, а именно „Пробация” с пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто часа в рамките на една календарна година, ДА СЕ ТЪРПИ ОТДЕЛНО. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното наказание по НОХД № 159/2008г. по описа на Районен съд- гр.Несебър, изтърпяната част. ОПРЕДЕЛЯ наказанието по НОХД № 802/2010г. по описа на Районен съд- гр.Несебър, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, ДА СЕ ТЪРПИ ОТДЕЛНО, при първоначален „Строг” режим, в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното наказание по НОХД № 802/2010г. по описа на Районен съд- гр.Несебър, като изцяло изтърпяно. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на М.К.В., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД №146/2011г.; НОХД №614/2011г. и НОХД №276/2011г. и трите по описа на РС- гр.Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг“ режим за изтърпяване на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ в Затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две години, изтърпяната част по отделните присъди. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на М.К.В., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НЧД №1166/2015г. по описа на Окръжен съд- Бургас; НОХД №414/2015г. по описа на РС- гр.Несебър; НОХД №322/2015г. по описа на РС- гр.Несебър; НОХД №503/2015г. по описа на РС- гр.Айтос и НОХД №1254/2016г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг“ режим за изтърпяване на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА в Затворническо общежитие от закрит тип. УВЕЛИЧАВА, на основание чл.24 от НК, така определеното общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две години и шест месеца, със ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.25 ал.2 от НК, от така увеличеното общо наказание, изтърпяната част по отделните присъди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
М.К.В.
В законна сила от 3.2.2017г.
8 АНД No 1851/2016, IV състав НАП Р.Р. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1672/28.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на ЕТ „Р.Р.”, ЕИК ****, представлявано от Р.И.Р., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 3.2.2017г.
9 АНД No 1481/2016, II състав НАП АМБИЦИЯ 88 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.11.2016г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1234-F219321/30.06.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „А.8.” ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, студио „В.“, представлявано от управителя С.К. на основание чл.182, ал.2, изр.последно, вр.чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 1000лв. на 500лв.. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1234-F219321/30.06.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.2.2017г.
10 АНД No 1656/2016, IV състав КАТ С.М.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 25.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001993 от 03.08.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.М.А., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 6.2.2017г.
11 АНД No 1753/2016, V състав НАП УОК ЕАД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1811 от 03.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, на У.” ЕАД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ж.Д.К., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС и на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС на същото е наложена принудителна административна мярка – „Запечатване на обект” – Китайски ресторант „У..”, находящ се в КК Слънчев бряг, вилно селище „Е. 1”, за срок от 15 календарни дни и е забранен достъпа до обекта за същия срок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 6.2.2017г.
12 АНД No 2470/2016, V състав НАП КЛИМАТИ ХОЛИДЕЙ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1268 от 19.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „К.Х.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, КК С.б., хотел „Т.П.”, представлявано от управителя Г.Й.Й., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 6.2.2017г.
13 АНД No 2101/2016, V състав КАТ К.С.К. ОД НА МВР БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба, серия К, № 1160511 на ОДМВР Бургас, с който на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, К.С.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 7.2.2017г.
14 НОХД No 38/2017, III състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.Ч. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 23.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 38/2017г. по описа на РС – Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в настоящия съдебен акт. Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър и на обвиняемия. Разпореждането подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от връчване на преписа.
В законна сила от 7.2.2017г.
15 АНД No 1478/2016, I състав НАП Д ЕНД ЕС ЛОГИСТИКС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1414/ 08.07.2016 г. изд. от зам. Директора н.Т.н.Н. с което на Д Е.Е.Л." ЕООД, ЕИК ........., представлявано от Д.Ж.Ш. с посочен адрес,***, е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 8.2.2017г.
16 АНД No 1838/2016, III състав НАП ДИДИ ТРЕЙД ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.12.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1336/29.06.2016г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Д.Т.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.И.Г., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното на основание чл.185, ал.2, изр.2, във връзка с ал.1 от ЗДДС административно наказание – имуществена санкция от 1 000 лв. (хиляда лева) на 500 лв. (петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.2.2017г.
17 АНД No 2314/2016, II състав КАТ М.Д.Т.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-003012/27.10.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на М.Д.Н. с ЕГН-********** *** за административно нарушение на осн.чл.638, ал.3 от КЗ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 400лв.. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.2.2017г.
18 НОХД No 43/2017, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Д.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 43/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв. К.К. в качеството му на защитник на подсъдимия В.Д.Г. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.Д.Г.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2016 год., около 20.10 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургаска, до кръговото движение между кв.”Запад” и кв.”Стадиона”, посока на движение от магазин „Жанет” към х-л „Котва”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ ....., без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено му с НП № 15-1075-000676/08.09.2015 год. на Началника Сектор ПП към ОДМВР- Разград, влязло в законна сила на 22.09.2015 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимият В.Д.Г. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД №43/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В.Д.Г.
В законна сила от 8.2.2017г.
19 АНД No 764/2016, IV състав Общини А.А.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7/03.05.2016 г. на Кмета на О.Н. с което, за нарушение на чл.2, ал.6 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на А.А.Р., с посочен номер на регистрационна карта 7000449273 от 08.12.2015 г., е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 9.2.2017г.
20 АНД No 1855/2016, V състав НАП КОМПАС ТРЕЙДИНГ 2015 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1410 от 08.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „К.Т. 2015” ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, офис 3, представлявано от управителя А.А.М., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 9.2.2017г.
21 АНД No 1908/2016, I състав НАП СИНЬО ЛЯТО 2014 ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.12.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №2002/11.08.2016 година изд. от зам. Директора на ТД на НАП-Бургас с което на „С.Л.2.“ ООД *** ЕИК:........., представлявано от управителя Х.Д.Х. е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, като на основание чл. 185, ал. 2, вр. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 9.2.2017г.
22 АНД No 1966/2016, VI състав НАП ВЕЛ-БГ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1484 от 13.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Б., с което на „В.” ООД, ЕИК ****, гр. С., район „О.”, ул. „С.С.К.М.” № **, вх. *, ет. *, ап. *, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Б. в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 10.2.2017г.
23 АНД No 1967/2016, VI състав НАП М И С ФАРМКОНСУЛТ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1454 от 11.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „М и С Ф.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 10.2.2017г.
24 АНД No 1970/2016, I състав НАП ВЕЛ-БГ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 1507/14.07.2016год.,, издадено от Заместник-директор на ТД на НАП Бургас,с което на „ В.“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***,представлявано от С.Г.Г. е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 10.2.2017г.
25 ЧНД No 200/2017, I състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
БОНЕВА 94 ЕООД
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 10.2.2017г.
Oтменя ОТМЕНЯ Постановление на прокурор при РП Несебър за отказ за връщане на веществени доказателства -папка с документи розова на цвят, съдържаща три джоба с документи за леки автомобили марка "Дачия", модел „Логан“ с peг. № А8635МР, с peг. № А8632МР и с рег.№ А7379 MP, по ДП ЗМ22582016г. по описа на ОДМВР Бургас, пр.№ № 1824/16 по описа на РП Несебър. ВРЪЩА на Б.П.Б., в качеството си на Управител на „Б.9.“ ЕООД, с ЕИК 203451619, чрез пълномощника й адв.Р.П. от БАК, Съдебен адрес: ***, веществени доказателства /писмени доказателства/, а именно: Плик №10 ведно със: свидетелство за регистрация на л.а "Дачия Логан" с рег.№ А 7379 MP; удостоверение за техническа изправност на л.а "Дачия Логан" с рег.№ А 7379MP; книга за периодични отчети на л.а "Дачия Логан" с рег.№ А 7379 MP; договор за покупко-продажба на "Дачия Логан" от 24.03.2015г. в оригинал и две копия на същия договор; приемо-предавателен протокол от монтаж на газова уредба с дата 25.01.2015г.; две декларации от Б.П.Б. неподписани; квитанция за платен данък на л.а "Дачия Логан" с рег.№ А 7379 MP; две квитанции за платен данък на л.а "Дачия Логан" с рег.№ А 7379 MP за 2015г. и 2016г.; две вносни бележки за промяна на собственост с нов талон и за първоначална регистрация на МПС плик №11 ведно със: свидетелство за регистрация на л.а "Дачия Логан" с рег.№ А 8635 MP; квитанция за платен данък на л.а "Дачия Логан" с рег.№ А 8635 MP; удостоверение за техническа изправност; книга за переодични отчети на л.а "Дачия Логан" с рег.№ А 8635 MP; протокол за монтаж на газова уредба 027; констативен протокол за ПТП - празна бланка; копие от талон на колата на немски език; договор за покупко-продажба на МПС с купувач "Б. - 94" ЕООД; декларация за съответствие плик №12 ведно със: свидетелство за регистрация на л.а "Дачия Логан" с рег.№ А 8632 MP; наръчник за употреба на газова уредба; гаранционна карта за газова уредба; книга за периодични отчети на л.а "Дачия Логан" с рег.№ А 8632 MP; декларация за съответствие; квитанция за платен годишен данък; удостоверение за техническа изправност; договор за покупко-продажба на МПС с купувач "Б.9. " ЕООД и фактура и касов бон; копие от талон на колата на немски език. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.2.2017г.
26 АНД No 2140/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Т.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.1.2017г.
ПРИЗНАВА Г.Т.Б., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно специално образование, работи като охранител в казино, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2016 г., около 04:39 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, общ.Несебър, на главна алея срещу бензиностанция „Петрол“, с посока на движение от град Несебър към град Свети Влас управлявал МПС – лек автомобил „Опел Астра“ с рег.№ ***** след употреба на наркотично вещество – тетрахидроканабинол /ТНС/ - марихуана, канабис, установено по надлежния ред – със съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза, изх.№ 7765/19.09.2016 г. по описа на ВМА гр.София - престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78 а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. с чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Г.Т.Б. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Г.Т.Б. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 17.08.2016 г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тест касета дрегер от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемият Г.Т.Б. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 198,28 лв. /сто деветдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща направени разноски в досъдебното производство, включващи разноски за съдебно-химическа/токсикологична/ експертиза в размер на 121 лв. и разноски за вещи лица в размер на 77, 28 лв.
Г.Т.Б.
Мотиви от 2.2.2017г.
В законна сила от 13.2.2017г.
27 АНД No 2232/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.1.2017г.
ПРИЗНАВА Д.Д.Г., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, средно образование, работи като касиер, неосъждана, ЕГН: **********, за ВИНОВНА в това, че на 29.06.2016 г., около 23:15 часа, в село Р., общ.Несебър, на ул.“************, посока на движение от центъра на село Р. към главен път I-9 управлявала моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди А3 1.8“, с регистрационен № ******, собственост на С.Щ., без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването й по административен ред за такова деяние с НП № 16-0304-000734/27.04.2016г., на началник-сектор към ОДМВР, РУ Несебър, влязло в законна сила на 15.06.2016г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същата административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Д.Д.Г.
Мотиви от 2.2.2017г.
В законна сила от 13.2.2017г.
28 НЧХД No 2533/2016, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) П.Л.Д.   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Разпореждане от 20.1.2017г.
на основание чл. 250, ал.1, т.1, вр. чл. 248, ал.2, т.2, вр. чл. 24, ал. 4, т. 2 от НПК, поради което Р А З П О Р Е Д И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НЧХД № 2533/2016 г. по описа на РС-Несебър. Разпореждането може да бъде обжалвано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 13.2.2017г.
29 АНД No 1826/2016, IV състав ДИТ ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000466/16.09.2016 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „О.Е.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.М.И., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 3000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 14.2.2017г.
30 АНД No 1898/2016, IV състав НАП БЕДРУМ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1732/01.08.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, но основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „Б.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Б., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 16.2.2017г.
31 АНД No 1954/2016, VI състав НАП МУСОНИ ОАЗИС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.1.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1922 от 08.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „М.О.” ЕООД, ЕИК 203475755, със седалище и адрес на управление ***т „Хемингуей”, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. След влизане на решението в сила представените в оригинал документи от Т.н.Н.Б. да се върнат на дирекцията, като бъдат направени техни копия, които да останат по делото. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 16.2.2017г.
32 АНД No 2324/2016, II състав КАТ Г.М.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001819/23.07.2015г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Г.М.А. с ЕГН********** *** за нарушение на чл.259, ал.1,т.1 от КЗ и на осн.чл.315, ал.1, т.1, вр.чл.249, ал.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 16.2.2017г.
33 АНД No 830/2016, III състав КАТ Ж.Д.Ж. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-003101 / 12.11.2015г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Ж.Д.Ж. с ЕГН **********,***, и адрес на призоваване: село Б., улица Р. № 4, община Поморие, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.), като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.2.2017г.
34 АНД No 1159/2016, VI състав НАП МОРСКИ МИРАЖ ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1418 от 08.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „М.М.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 17.2.2017г.
35 АНД No 1895/2016, VI състав НАП ВАЛТО ТРЕЙД ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 24.1.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1975 от 09.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „В.Т.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, ж. к. „С.г.”, бл. .., вх. Б, ет. 2, ап. ..., на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 17.2.2017г.
36 АНД No 1963/2016, V състав НАП М И С ФАРМАГРУП ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1919 от 12.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „М.Ф.Г.” ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Я.С.А. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 17.2.2017г.
37 АНД No 36/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Р.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.2.2017г.
ПРИЗНАВА Т.Р.Г.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, безработен, неосъждан , ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.11.2016г. около 22.30 ч в гр.Несебър по ул. „Х.К." на КПП „Хит 90" с посока към градски стадион Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „БМВ 318 И", с рег. № *****, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол (ТНС), установено по надлежният ред-с техническо средство дрегер „Drug Check 3000" с фабричен номер ARJA-0071- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т. 7 НК Т.Р.Г. от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което Т.Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 25.11.2016 г. ПОСТАНОВЯВА веществени доказателства по делото, представляващи тестова касета дрегер„Drug Check 3000" с фабричен номер ARJA-0071 след влизане на решението в сила да бъде унищожена. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Т.Р.Г.
Мотиви от 15.2.2017г.
В законна сила от 17.2.2017г.
38 АНД No 2522/2016, VI състав КАТ Н.Н.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 27.1.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-002101 от 09.08.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на жалбоподателя на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 103 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 180 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца, като НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 5 месеца на 1 месец и размера на наложената глоба от 180 лева на 50 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 20.2.2017г.
39 НОХД No 2554/2016, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Г.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 3.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 2554/2017г. по описа на РС – Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в настоящия съдебен акт. Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър и на обвиняемия. Разпореждането подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от връчване на преписа.
В законна сила от 20.2.2017г.
40 АНД No 779/2016, II състав ДАМТН ФИНАНС КОНСУЛТ КЪМПАНИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.10.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ГК-1743/27.04.20165г. на Председателя на Д.а.з.м.и т. надзор/ДАМТН/, с което на „Ф.К.к.“ ЕООД с ЕИК - ****, представлявано от М.Т., чрез пълномощник адв.Г.К. *** за административно нарушение на чл.18б, ал.1, т. 2 и на осн.чл.34б, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух/ЗЧАВ/ е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5 000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 21.2.2017г.
41 АНД No 1476/2016, III състав Общини С.С.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд. Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КБ-300 / 26.08.2016г., издадено от Кмета на О.Н. с което на С.С.В. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, във връзка с чл.61, ал.1, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.2.2017г.
42 АНД No 1549/2016, II състав НАП Р.Х. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.11.2016г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1529/18.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на ЕТ„Р.Х.” с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.И.Х. на основание чл.182, ал.2 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно, вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000лв. на 500лв.. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1529/18.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.2.2017г.
43 АНД No 1618/2016, V състав НАП ПИРАМИДА 87 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1310 от 04.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „П.8.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Н.Н.К., , със съдебен адрес:*** /адв.С.К. ***/ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 21.2.2017г.
44 АНД No 1906/2016, III състав НАП ПИС-95 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 9.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1936/08.08.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582 от 23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „П-**” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала П.И.Д., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, е наложено административно наказание Глоба в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.2.2017г.
45 АНД No 2122/2016, VI състав НАП ЕКЗОТИК АЙС ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.1.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1589 от 21.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Е.А.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, пл „С.” - хотел „Б.”, стая ..., ет. 1, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 21.2.2017г.
46 НОХД No 2393/2016, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.2.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 2393/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Христина Апостолова- прокурор в РП- Несебър и адв. П.Д. в качеството му на защитник на подсъдимия А.М.К. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.М.К.- роден на *** ***, с адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, технически ръководител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2016г., около 08:30 ч., в курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ. Несебър, общежитие "Грамада -2“, вх.1, ет.3, ап.№38А1, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, т.1, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, съгласно Протокол № 485/19.07.2016 г. за извършена ХЕ, а именно: коноп /канабис марихуана/ с нето тегло 2,469 гp. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9.00%; коноп /канабис марихуана/ с нето тегло 8,130 гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7.50%; коноп /канабис, марихуана/ с нето тегло 0,069 гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8.30%.; коноп /канабис марихуана/ с нето тегло 0,360 гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.50%, като общото количество коноп е 11,028 гр. на обща стойност 66,17 лева (шестдесет и шест лева и седемнадесет стотинки), и хашиш с нето тегло 0,148 гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 26.80% на стойност 01.33 лева (един лева и тридесет и три стотинки), определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1, вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА. ОТНЕМА, на основание чл. 53, ал. 1, б. „б“ от НК, в полза на Държавата опаковките, в които са се съдържали наркотичните вещества, както и останалата неизразходвана част от наркотичните вещества, които следва да бъдат унищожена след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, А.М.К. да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас сумата от 149,86 лева (сто четиридесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2393/2016г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
А.М.К.
В законна сила от 21.2.2017г.
47 АНД No 1994/2016, VI състав НАП ТЕТРИС АДВЪРТАЙЗИНГ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2204 от 25.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Т.А.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление,***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 22.2.2017г.
48 АНД No 1981/2016, I състав НАП НЕКСТ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1345/05.07.2016г. изд. от зам. Директора на ТД на НАП-Бургас с което на „Н." ЕООД ***, к/с „С.В.“, бл.4, ет.2, ап.13, ЕИК:........., представлявано от управителя Д.Я. Димитров е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, като на основание чл. 185, ал. 2, вр. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред А.С.Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 23.2.2017г.
49 АНД No 2376/2016, IV състав НАП ММГ-2 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2640/20.10.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „ММГ 2” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.М.Я., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 23.2.2017г.
50 АНД No 1772/2016, V състав НАП Е.-С.Б. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1624 от 26.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на ЕТ „Е. – С.Б.” с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг, бл.”Роза” № 1, ет.2, ап.218, представлявано от С.Б.Б., със съдебен адрес:***, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 24.2.2017г.
51 АНД No 1797/2016, IV състав МВР П.Ф.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2281/12.08.2016г. на Началника на РУ на МВР- гр.Несебър, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, за административно нарушение по чл.29 от ЗЧОД, на П.Ф.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба” като НАМАЛЯВА размера на същото от 500 лв. на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 24.2.2017г.
52 АНД No 2363/2016, IV състав ДИТ СУИТЛИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 10.1.2017г.
Видно от приложеното по делото известие за доставяне на НП № 23-001200, същото е връчено на дружеството- жалбоподател на 22.11.2016г., като известието носи подписана управителя на дружеството. Жалбата, по повод на която е образувано настоящото производство, е изпратена до наказващият орган на 30.11.2016г., видно от приложената товарителница, т.е. един ден след изтичане срока за обжалване. В този смисъл съдът е указал на жалбоподателя в 3-дневен срок да представи доказателства за подаване на жалбата в законоопределения 7-дневен срок. Указано е на жалбоподателя, че при неизпълнение на това задължение, ще се приеме, че жалбата е просрочена. Към днешна дата от страна на дружеството- жалбоподател не е проявена процесуална активност и не са представени доказателства, от които да е видно, че жалбата е подадена в срок. В днешно съдебно заседание, въпреки редовното уведомяване на дружеството, представител не се явява, поради което съдът намира искането на административно- наказващият орган за основателно. Жалбата е подадена извън определения от съда срок, а именно на 30.11.2016г.- присъствен ден. Предвид горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: №11 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 2363/2016г. по описа на Районен съд- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в едноседмичен срок, който за наказващият орган тече от днес, а за жалбоподателя- от уведомяването му.
В законна сила от 24.2.2017г.
53 АНД No 2322/2016, I състав КАТ И.Е.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.2.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-003341/ 09.12.2015 година на Началник Сектор при ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение на чл.150 от ЗДвП и на осн.чл.343в ал.2 от НК е наложена на И.Е.С., ЕГН: **********,***,с адрес за призоваване - гр.Несебър, ул."И.В." № *, 0„нула“ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-003341/ 09.12.2015 година на Началник Сектор при ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение по чл.100, ал.1,т.2 от ЗДвП е наложено на И.Е.С., ЕГН: **********,***ивно наказание на осн.чл.183,ал.1, т.1 от ЗДвП „глоба” в размер на 10 /десет/ лева . Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 27.2.2017г.
54 НОХД No 266/2017, V състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 27.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 266/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.Б.Б. *** – упълномощен защитник на подсъдимия В.И.И. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА В.И.И. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2016 год., около 19.30 часа, в к.к. «Слънчев бряг», общ.Несебър, обл. Бургас, в хотел «Балатон», ет.5, стая 532, чрез използване на неустановено техническо средство, направил опит да отнеме чужда движима вещ – мобилен апарат „LG”, модел „G4”, на стойност 527.78лв., в едно със стъклен протектор на стойност11.00лв., силиконов калъф на стойност 5.00лв., карта памет от 16гб на стойност 16.00лв., сим карта на мобилен оператор „Виваком” на стойност 5.00лв., всички вещи на обща стойност 564.78лв. /петстотин шейсет и четири лева и седемдесет и осем стотинки/, от владението на Е.Г. от гр.София без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е немаловажен случай и е извършено повторно, останало недовършено поради независещи от дееца причини - бил е заловен в стаята от пострадалия Г., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.2 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири месеца/, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.И.И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР – град Бургас, сумата в размер на 28,98 лева (двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 266/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия В.И.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.И.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ, като взе предвид, че споразумението е за деяние, извършено при условията на чл.68, ал.1 от НК, счита, че следва да се произнесе и относно изтърпяването на отложеното наказание, поради което и на основание чл.306, ал.1, т.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наложеното на В.И.И. с ЕГН **********, с посочена по-горе самоличност, наказание по НОХД № 23592/2014г. по описа на РС-София, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор. Определението подлежи на обжалване в 15 - дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.
В.И.И.
В законна сила от 27.2.2017г.
55 АНД No 1612/2016, IV състав НАП ФЕЙС-БИ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1226-0230272/30.06.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „Ф.Б.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Б.А.Ч., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 28.2.2017г.
56 АНД No 1739/2016, VI състав ДИТ Д.-Д.Щ. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 11.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001007 от 15.09.2016г., издадено от изпълнителния директор на И.а. „Г.и.п.т.”***, с което на ЕТ „Дони – Д.Щ.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 28.2.2017г.
57 АНД No 1740/2016, I състав ДИТ РАДА 66 ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.11.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №16-000495 от 21.01.2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което за административно нарушение на чл. 140, ал. 4, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал. 5 от КТ и във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, на „Р.6." ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, п.к. ****, местност „К.", комплекс "П.Ф.Б.", ет.*, ап.****, с ЕИК: *****, представлявано от Р.К.И., ЕГН: ********** е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.2.2017г.
58 АНД No 2320/2016, V състав КАТ А.А.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000554 от 11.04.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР - Бургас, РУ - Несебър, с което на основание чл.183, ал.2, т.11 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.А.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.40, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, на същата са наложени административни аказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за административно нарушение по чл.123, ал.1, т.2 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на А. е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 28.2.2017г.
59 АНД No 2361/2016, V състав КАТ С.И.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-003088 от 03.11.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.175, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.И.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец за административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП; на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП на същият са наложени административни наказания – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец за административно нарушение по чл.103 от ЗДвП; на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП на Д. е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП; и на основание чл.183, ал.1, т.2 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.3 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 28.2.2017г.
60 НОХД No 10/2017, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 10/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Радост Бошнакова – Адм.ръководител -прокурор при РП Несебър и адв.П.Ч., в качеството й на защитник на подсъдимия И.Д.Д. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Д.Д., роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2016 година, около 23:40 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг“, община Несебър, обл.Бургаска, в близост до хотел „Континентал“, КПП-Магура, с посока на движение към главната алея, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 420 ЦДИ“ с ДК № ****** /собственост на Лилия Стефанова Илиева от град София/, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му с НП №14-0464-002043/17.02.2015 год.на началник отдел „Специализирани полицейски сили“ при СДВР/, влязло в законна сила на 25.08.2015 год., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр.чл.55, ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на 4 /четири/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /Три/ години. НАЛАГА на основание чл.343в, ал.2, вр.чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ в размер на 400.00 /четиристотин/ лева. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 10/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 304 ЗМ-1875/2016г. по описа на РУ– Несебър спрямо подсъдимия И.Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
И.Д.Д.
В законна сила от 28.2.2017г.
61 НОХД No 254/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Т.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.2.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 254/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Даниела Коларова от АК- гр.Бургас - назначена за защитник на подсъдимия Т., съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия П.Т.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, живущ в общежитието на аквапарк „Парадайз“, с.Равда, общ.Несебър, българин, български гражданин, разведен, осъждан-реабилитиран, с основно образование, градинар, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2017г. около 00.35 часа на главен път І-9, на 202-ри км с посока на движение гр.Варна- гр.Бургас, в близост до бензиностанция „ОМВ“, общ. Несебър, управлявал МПС - л.а. „Опел Кадет” с рег. № РВ 5840 АР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,73 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 , вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия П.Т.Т. наказание- ТРИ месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия П.Т.Т. кумулативно предвиденото от закона наказание „Глоба”, наред с наказанието „Лишаване от свобода”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия П.Т.Т. от право до управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимия П.Т.Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 11.02.2017 г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Т.Т. с посочена по-горе самоличнаст да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 45.70 лева /четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/, представляващи направени разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 254/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо П.Т.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
П.Т.Т.
В законна сила от 28.2.2017г.