РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.03.2012г. до 31.03.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 840/2009, V състав Искове по СК С.С.Б. А.С.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.05.2010г., в законна сила от 01.03.2012г.
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ постановените с влязло в сила Решение № 227 от 28.07.2005г., постановено по гр.д. № 332/2005г. по описа на РС-гр.Несебър, мерки относно ползването на семейното жилище, като ПОСТАНОВЯВА:
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо: МЕЗОНЕТ на шести жилищен и седми тавански етажи от шестетажна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, кв.”Русалка” № 146, на ищцата С.С.Б. с ЕГН **********.
ОСЪЖДА А.С.А. с ЕГН ********** *** да заплати на С.С.Б. с ЕГН **********, живуща на същия адрес, сумата общо в размер на 525 /петстотин двадесет и пет/ лева, представляващи направени по делото рзноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
2 Гражданско дело No 908/2011, IV състав Облигационни искове О.Х.И. А.Х.С. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 01.03.2012г.
ОСЪЖДА А.Х.С., ЕГН **********,***, к-с „***”, бл.7, вх.А, ап.7, да заплати на О.Х.И., ЕГН **********,***, сумата от 3 500 лв. /три хиляди и петстотин лева/, представляващи незаплатена наемна цена за 2008 г. по договор за наем, сключен между страните, с предмет лек автомобил марка „***” с рег. № ***, седан, жълт на цвят, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- 01.08.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА А.Х.С., ЕГН **********,***, к-с „***”, бл.7, вх.А, ап.7, да заплати на О.Х.И., ЕГН **********,***, сумата от 704 лв. /седемстотин и четири лева/, представляваща мораторна лихва върху главницата от 3500 лв., дължима за периода от 01.09.2009 г. до 01.08.2011 г.
ОСЪЖДА А.Х.С., ЕГН **********,***, к-с „***”, бл.7, вх.А, ап.7, да заплати на О.Х.И., ЕГН **********,***, сумата от 190 лв. /сто и деветдесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски съобразно уважената част.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му пред Окръжен съд- Бургас.


 
3 Гражданско дело No 965/2011, VI състав Развод и недейств. на брака Я.Х.И. И.В.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 01.03.2012г., в законна сила от 01.03.2012г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 03.05.1986 г. в гр. Поморие с акт № 0046/03.05.1986 г. граждански брак между Я.Х.И. с ЕГН ********** и И.В.И. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между Я.Х.И. с ЕГН ********** и И.В.И. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:***, относно последиците от развода, съгласно което:
Семейното жилище, находящо се в гр. ***, ул. “***” № ***, с площ от 68 кв.м., състоящо се от две стаи и кухня, се предоставя за ползване на И.В.И..
След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат издръжка един на друг.
След прекратяване на брака, ищцата Я.Х.И. ще продължи да носи фамилното име И..
ОСЪЖДА И.В.И. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- *** сумата от 15.00 (петнадесет) лева, представляваща държавна такса за производството.
Решението е окончателно.


 
4 НАХД No 670/2011, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Д.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 31.01.2012г., в законна сила от 01.03.2012г.
ПРИЗНАВА В.Д.А. с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 26.12.2010 г. около 16.30 часа в района на с. Приселци, общ. Несебър, отдел 279а на Държавно ловно стопанство- Несебър, е убил без надлежно разрешение едър дивеч- мъжка дива свиня с тегло 100-110 кг, на стойност 445 лева- престъпление по чл. 237, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1000.00 (хиляда) лева.
ЛИШАВА на основание чл. 78а, ал.4 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК В.Д.А. с ЕГН ********** от правото да ловува за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА В.Д.А. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 154.00 (сто петдесет и четири) лева, представляваща разноски по делото.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.2, б. “б” в полза на държавата веществените доказателства по делото- два броя долни и два броя горни зъба от дива свиня (глиги), както и три броя оловни съчми (деформирани), които да бъдат унищожени след влизане на решението в сила, като вещи без стойност.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.В.Д.А.
Мотиви от 07.02.2012г.
 
5 НАХД No 836/2011, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.В.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 23.01.2012г., в законна сила от 01.03.2012г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, Несебърският районен съд

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА В.В.Т. с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2010 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, комплекс ***** без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества- марихуана (коноп) с нетно тегло 0.164 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 4.00 % и марихуана (коноп) с нетно тегло 0.150 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 2.30% на обща стойност 1.88 лева, като случаят е маловажен- престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 200 (двеста) лева.
ОСЪЖДА В.В.Т. с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Държавата сумата от 80.00 (осемдесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

В.В.Т.
Мотиви от 27.01.2012г.
 
6 Гражданско дело No 1155/2011, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А. ООД М.К.ЕООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
ОСЪЖДА “***” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. “***” № 21, представлявано от управителя ***, да заплати на “А.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, бул. “***” № 126, ет.7, представлявано от управителя ***, следните суми: сумата от 620.94 лева (шестстотин и двадесет лева и деветдесет и четири ст.), представляваща стойността на доставени хранителни стоки по фактура № 0009032680/14.10.2009 г. и лихва за забава върху тази сума в размер на 122.05 лева (сто двадесет и два лева и пет ст.) за периода 28.10.2009 г. до датата на предявяване на иска, сумата от 305.05 лева (триста и пет лева и пет ст.), представляваща стойността на доставени хранителни стоки по фактура № 0009032817/21.10.2009 г. и лихва за забава върху тази сума в размер на 59.32 лева (петдесет и девет лева и тридесет и две ст.) за периода 05.12.2009 г. – 25.10.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата от общо 925.99 лева, считано от 25.10.2011 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА “***” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. “***” № 21, представлявано от управителя ***, да заплати на “А.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, бул. “***” № 126, ет.7, представлявано от управителя ***, сумата от 340.00 (триста и четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението е окончателно.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
7 Гражданско дело No 1191/2011, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Д.Д.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д.Д.К. с ЕГН **********,*** дължи на "В.И К." ЕАД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр.****, ул."****", № 3, представлявано от Изпълнителния директор ****, сумата в размер на 331,79 лева, представляваща стойността за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 21.01.2009г. до 20.07.2011г. с отчетен период по фактури от 18.02.2010г. до 18.10.2010г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 15.09.2011г. до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА Д.Д.К. с ЕГН **********,*** да заплати на "В.и к." ЕАД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр.****, ул."****", № 3, представлявано от Изпълнителния директор ****, сумата в размер на 125 лева /сто двадесет и пет лева/, представляваща направени по делото разноски.
Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 ГПК.


 
8 НАХД No 766/2010, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б.Х.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 04.05.2011г., в законна сила от 02.03.2012г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16089/09.09.2010 г. на КЗП- Б., с което на основание чл.77 от Закона за туризма е наложено на „Б ..” ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. „С.С.” № *, представлявано от управителя Г.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева, за нарушение по чл. 55, ал.1 от ЗТ, за това, че на 19.08.2010 в експлоатираното от него заведение за обществено хранене- пицария „Б.б.”, находяща се в гр. Н., южен плаж, не е било поставено на видно място Удостоверение за категоризация № РКК-19-6216/27.12.2006 г., като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 5000 лева на 500 (петстотин) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.

 
9 НАХД No 3/2011, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СДРУЖЕНИЕ"СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 09.05.2011г., в законна сила от 02.03.2012г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16101 от 08.11.2010г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.86 от Закона за туризма /ЗТ/, на Сдружение „Съюз на слепите в България” ЕИК......, със седалище и адрес: гр.София, ул......, представлявано от В. Т. Д... с ЕГН **********,*** /чрез адв.С.Е. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.

 
10 НАХД No 53/2011, V състав По ЗГ и ЗЛОД С.Я.К. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.05.2011г., в законна сила от 02.03.2012г.
НП-изменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 172 от 21.12.2010г. на Директора на Държавно ловно стопанство /ДЛС/ „Несебър” – гр.Несебър, в частта му, с което на на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД е отнето в полза на държавата оръжието на С.Я.К. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”Раковски” № 2 /чрез адв.С.К. ***/ - ловна пушка ИЖ, кал.16 № 13550.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на С.Я.К. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”Раковски” № 2 /чрез адв.С.К. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД и на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
11 НАХД No 84/2011, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) З. Т.АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 31.03.2011г., в законна сила от 02.03.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16254 от 03.11.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл. 55, ал.2 от Закона за туризма, на „З. Т.” АД- гр. София е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
12 НАХД No 93/2011, I състав Административни дела К. О. А.ДЗЗД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 21.04.2011г., в законна сила от 02.03.2012г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление №02-0200749 от 17.12.2010 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „К. О. А.” ДЗЗД, седалище и адрес на управление гр.Бургас, у......., представлявано от управителя И. Л. Л., за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв., като намалява размера на наложената имуществена санкция от 3 000 лв. на 1 500 лв.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
13 НАХД No 175/2011, I състав Административни дела А.П.Г. АГЕНЦИЯ"ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 26.04.2011г., в законна сила от 02.03.2012г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 2007/11.01.2011 г. на Началник отдел „Пътни такси и разрешителни“ на Дирекция ”Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция “Пътна инфраструктура” гр.София, с което за нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б. ”а” от Закона за пътищата, на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата и чл.53 от ЗАНН, на А.П.Г., ЕГН **********,***, е наложена глоба в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 2000 лева на 300 лева /триста лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.

 
14 ЧНД No 658/2011, II състав Реабилитации чл.85-88а НК   З.С.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 23.02.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
на основание чл. 436, ал. 1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение молбата на З.С.С. за постановяване на съдебна реабилитация по реда на чл. 87 от НК, като неоснователна.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред ОС Бургас.

 
15 НАХД No 784/2011, IV състав По ЗД по пътищата П.П.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.02.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 255/11/27.04.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.20, ал.2, предложение първо, чл.123, ал.1, т.3, б.”В”, предложение първо и чл.174, ал.3, всички от ЗДвП, на П.П.М.,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв., 100 лв. и 3 месеца „Лишаване от право да управлява МПС” и 600 лв. и 12 месеца „Лишаване от право да управлява МПС”.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 НАХД No 963/2011, II състав По ЗД по пътищата Д.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 10.02.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4073/21.10.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Д.И.С. с ЕГН-********** *** на основание чл.175, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева и на осн.чл.185, предл.1 от ЗДвП е наложена глоба от 20лв. на
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
17 НАХД No 1005/2011, IV състав Административни дела К.2. ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 06.02.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303702/26.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „Красиани 2010” ЕООД- гр. Пловдив, представлявано от С.К.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 3 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
18 НОХД No 61/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Д.Д.,
М.Х.Б.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 61/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумения, а именно: С.С. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С.М. ***- защитник на подсъдимия Д., адв.Д.Б. ***- защитник на подсъдимия М.Б. и подсъдимите Д.Д.Д. и М.Х.Б. със снети по делото самоличности, съгласно които:
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Х.Б. - роден на *** ***, общ.Созопол, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2011 г. срещу 02.03.2011 г. в с.Раковсково, общ.Несебър, от дворно място с лозе, в съучастие като съизвършител с Д.Д.Д., чрез използване на техническо средство – метални клещи е отнел чужди движими вещи 200 метра медна тел със сечение 4 кв.мм на стойност 84.00лв., и 50 метра обикновена тел със сечение 4 кв.мм. на стойност 15.00лв. или обща стойност на отнетото имущество – 99.00 лева, от владението на В.Т.В. ***, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени чрез заплащане равностойността им, поради което и на чл. 197, т. 3, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност – два пъти седмично
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за една календарна година
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.Х.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 12.50 лева /дванадесет лева и петдесет стотинки/.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Д.Д. – роден на *** ***, живущ ***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2011 г. срещу 02.03.2011 г. в с.Раковсково, общ.Несебър, от дворно място с лозе, в съучастие като съизвършител с М.Х.Б., чрез използване на техническо средство – метални клещи е отнел чужди движими вещи 200метра медна тел със сечение 4 кв.мм на стойност 84.00лв., и 50 метра обикновена тел със сечение 4 кв.мм. на стойност 15.00лв., или обща стойност на отнетото имущество – 99.00 лева, от владението на В.Т.В. *** без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени чрез заплащане равностойността им, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр. с чл.55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност – два пъти седмично
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за една календарна година
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.Х.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 12.50 лева /дванадесет лева и петдесет стотинки/.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.Д.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 12.50 лева /дванадесет лева и петдесет стотинки/.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 61/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетите спрямо подсъдимите Гергов и Д. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Х.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

Д.Д.Д.
М.Х.Б.
 
19 НОХД No 145/2012, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.К.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 145/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър, защитникът адв.К. и подсъдимият А.К.К. споразумение, съгласно което А.К.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, мобилен телефон: 0893 586 222 се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2011год., около 22.00 часа в гр.Несебър, на ул.”Месамбрия”, пред базар „Сочи” на щанд за продажба на сладолед, чрез нанасяне на удари с дясната ръка, причинил лека телесна повреда на лицето М.Н.Г. ***, изразяваща се в кръвонасядания с травматичен оток на главата, довели до болка без разстройство на здравето, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.2, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, във вр.с ал.3, т.1, във вр.с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.
- Включване в курсове за професионална квалификация за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 145/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

А.К.К.
 
20 ЧНД No 147/2012, I състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР В.Д.Б. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
 
21 ЧНД No 148/2012, I състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР М.К.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
 
22 НОХД No 375/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Д.А.,
И.Н.Г.,
И.Д.Н.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 07.02.2012г., в законна сила от 05.03.2012г.
НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения И.Д.Н. с ЕГН **********,***, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 251/2011 г. и НОХД № 375/2011 г. по описа на РС- Несебър, а именно: ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 месеца с периодичност два пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 месеца и „включване в курсове за професионална квалификация” за срок от 6 месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното след 15.06.2011 г. наказание ПРОБАЦИЯ по НОХД № 251/2011 г. по описа на РС- Несебър.Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, който за РП- Несебър и адв.С. тече от днес, а за осъденото лице от датата на съобщението.


Д.Д.А.
И.Н.Г.
И.Д.Н.
Мотиви от 07.02.2012г.
СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните, обсъди събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:
Предложението е с правно основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК.
С влязло в сила на 21.06.2006 г. определение по НОХД 19/2006 г. по описа на РС- Несебър, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, Н. е осъден на „Пробация” при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от осем месеца; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от осем месеца; „включване в програми за обществено въздействие” за срок от шест месеца, за деяние, извършено на 23.10.2005 г.
С влязло в сила на 15.06.2011 г. определение по НОХД № 251/2011 г. по описа на РС- Несебър, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, Н. е осъден на „Пробация” при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7 месеца; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7 месеца, за деяние, извършено на 27.05.2011 г.
С влязло в сила на 15.11.2011 г. определение по НОХД № 375/2011 г. по описа на РС- Несебър, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, Н. е осъден на „Пробация” при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 месеца с периодичност два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 месеца; „включване в курсове за професионална квалификация” за срок от 6 месеца, за деяние, извършено на м.март 2010 г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените наказания по НОХД № 251/2011 г. и НОХД № 375/2011 г. по описа на РС- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: пробация с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 месеца с периодичност два пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 месеца и „включване в курсове за професионална квалификация” за срок от 6 месеца, тъй като деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. Видно от приложената справка от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието, наказанието по НОХД № 251/2011 г. е приведено в изпълнение на 15.06.2011 г. и на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното до момента наказание следва да се приспадне изцяло от определеното общо наказание.

 
23 НАХД No 1021/2011, V състав Административни дела Х.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.02.2012г., в законна сила от 05.03.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 400 от 25.10.2011г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.53, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър, на Х.Т.П. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”Мара Гидик” № 8, ет.3, „Адвокатско дружество Кръстева и Камбурова”, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.53, ал.1 от Наредбата.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
24 НАХД No 897/2011, V състав Административни дела А. 2. ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.02.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202248 от 30.09.2011г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.3 от КТ, на „А.2.” ЕООД с ........., със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ........................., ап.ляв, представлявано от управителя П.С.П., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1600 /хиляда и шестстотин/ лева, като НАМАЛЯВА същото в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
25 НОХД No 958/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.К.Б.,
С.К.Б.,
Х.Н.К.,
К.Г.К.,
Д.И.К.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 06.03.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
ДИСПОЗИТИВА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ДА СЕ ЧЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА ПАПКА
Г.К.Б.
С.К.Б.
Х.Н.К.
К.Г.К.
Д.И.К.
 
26 НАХД No 982/2011, V състав Административни дела С.Т.С. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.02.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 335 от 21.10.2011г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.53, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър, на С.Т.С. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.53, ал.1 от Наредбата.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
27 НОХД No 1058/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.С.Ч. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 17.02.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.С.Ч., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, на 18.07.2009г., около 01.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, проникнал през отворена балконска врата в стая № 2А, находяща се в хотел „Ясен”, вх.Е, ет.1 и е отнел следните движими вещи: 1бр. мобилен телефон марка „Самсунг И600” на стойност 208лв. (двеста и осем) лева; кутийка за бижута марка „Клеопатра” на стойност 10лв. (десет) лева; 1 чифт стъклени обици цвят „хамелеон” с кръгла форма на стойност 5лв. (пет) лева; 1 чифт обици сини на цвят, метални с формата на ромб на стойност 5лв. (пет) лева; чифт обици кръгли пластмасови черни на цвят на стойност 5лв. (пет) лева; чифт обици сиви на цвят с камъчета с формата на „ключ сол” на стойност 5лв. (пет) лева. на обща стойност 238лв. (двеста тридесет и осем) лева и от владението и без съгласието на М.Т.Д. ***, както и движими вещи, както следва: преносим компютър марка „Хюлет Пакърд Павилиън” 17 инча на стойност 1205лв. (хиляда двеста и пет) лева; чанта за преносим компютър на стойност 30лв. (тридесет) лева; зарядно устройство за преносим компютър на стойност 30лв. (тридесет) лева; мишка за преносим компютър на стойност 10лв. (десет) лева; Ю Ес Би за преносим компютър от 8-16 гигабайта на стойност 24лв. (двадесет и четири) лева; мобилен телефон марка „Нокия 6280” на стойност 110лв. (сто и десет) лева; мобилен телефон марка „Нокия 3300” на стойност 45лв. (четиридесет и пет) лева; мобилен телефон марка „Нокия” с неустановен модел, син на цвят, на стойност 45лв. (четиридесет и пет) лева; шарен платнен несесер на стойност 8лв. (осем) лева; златен пръстен с камъчета с формата на вълна – 3гр. проба 585 на стойност 105лв. (сто и пет) лева; гримове на стойност 2лв. (два) лева; дискове на стойност 2лв. (два) лева; раница марка „Камел” на стойност 8лв. (осем) лева; мъжки портфейл на стойност 5лв. (пет) лева; и сумата от 200 евро (двеста) евро, равняваща се на 392лв. (триста деветдесет и два) лева и 300лв. (триста) лева, или всички вещи на обща стойност 2321 лева (две хиляди триста двадесет и един) лева от владението и без съгласието на К.Н.М. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б.”б” от НК.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от К.Н.М. с ЕГН ********** ***, граждански иск против С.С.Ч. с ЕГН **********,***, за сумата от 878 евро /осемстотин седемдесет и осем евро/ и 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, представляващи причинени на пострадалата М. имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.07.2009 г. до окончателното й изплащане.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

С.С.Ч.
Мотиви от 27.03.2012г.
 
28 НОХД No 153/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.С.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 06.03.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 153/2012 година по описа на РС- гр.*** споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.***, адв.Д.Т. *** и А.С.П. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.С.П.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, осъждан- реабилитиран, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че:
- На 15.02.2011 год., около 08.00 часа, в с.***, общ.***, противозаконно унищожил чужда движима вещ, а именно: двегодишна кобила, балканска порода на стойност 350 /триста и петдесет/ лева, собственост на *** от гр.***, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
- И в това, на 15.02.11 год. в с.***, общ.***, чрез използване на техническо средство- нож отнел чужди движими вещи- 2 бр. предни плешки на стойност от по 50 лв. и 2 бр. задни бутове на стойност от по 65 лв. на двегодишна кобила, балканска порода, или общо вещи на стойност 230 лв., от владението на *** от гр.***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са били без постоянен надзор и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.2 и 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК, на подсъдимия А.С.П. едно общо наказание в размер на най- тежкото от така наложените му наказания, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.С.П. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно- деловодни разноски в размер на 55 /петдесет и пет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 153/2012 г. по описа на РС- гр.***.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият А.С.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14 -117/2011год. по описа на РУП- *** спрямо А.С.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

А.С.П.
 
29 НОХД No 154/2012, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.М.Х. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 06.03.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 154/2012г. по описа на РС- гр.***, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.***, обвиняемия С.М.Х. и със защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:
Обвиняемият С.М.Х., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, понастоящем в ПД Бойчиновци, ром, българско гражданство, с начално образование, неженен, неосъждан към момента на деянието, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2011 г. около 03.30 часа в курортен комплекс “***”, община ***, на улицата между хотел “***” и хотел “***”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1050.96 лева ( хиляда и петдесет лева и деветдесет и шест стотинки), а именно: дамска чанта марка “Гесс”, с една дръжка на стойност 160.64 лева (сто и шестдесет лева и шестдесет и четири стотинки), мобилен телефон марка “Самсунг”, модел “Галакси Ес” на стойност 586.80 лева (петстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки), цифров фотоапарат на стойност 185.82 лева (сто осемдесет и пет лева и осемдесет и две стотинки), дамски обувки на стойност 47.70 лева (четиридесет и седем лева и седемдесет стотинки), сумата от 70 (седемдесет) лева, от владението на *** без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- съборил я на земята и издърпал чантата с намиращите се в нея вещи, поради което и на основание чл.198 ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (пет) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.69 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия С.М.Х. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 60.00 (шестдесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 154/2012г. по описа на РС-***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

С.М.Х.
 
30 ЧНД No 155/2012, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Протокол от 06.03.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
 
31 ЧГД No 148/2012, VI състав Други ЧГД А.Г.Р.,
З.К.Р.,
Е.К.Р.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 07.03.2012г., в законна сила от 07.03.2012г.
О П Р Е Д Е Л И :

РАЗРЕШАВА на А.Г.Р. с ЕГН **********,***, да изтегли в качеството на законен представител на малолетната З.К.Р. с ЕГН **********, сумата от 1 500 (хиляда и петстотин) евро от детския влог на детето в „Алфа банка” АД, сметка: IBAN ***.
РАЗРЕШАВА на А.Г.Р. с ЕГН **********,***, да изтегли в качеството на законен представител на малолетната Е.К.Р. с ЕГН **********, сумата от 1 500 (хиляда и петстотин) евро от детския влог на детето в „Алфа банка” АД, сметка: IBAN ***.

 
32 НОХД No 426/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Г.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 20.02.2012г., в законна сила от 07.03.2012г.
НАЛАГА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 НК, на осъдения В.Г.Д., с ЕГН **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД №426/2010 г. на РС-Несебър и НОХД №474/2011 г. на РС-Несебър, а именно - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода по НОХД №474/2011 г. на РС-Несебър, както и на основание чл.59, ал.1 от НК периодите на задържане по НОХД №474/2011г. и НОХД №426/2010г., както следва: от 23.06.2011г. до 24.06.2011г., от 29.11.2009г. до 19.04.2010г., от 16.03.2011г. до 28.03.2011г., както и времето, считано от датата на задържане на осъденото лице в изпълнение на протоколно определение от 16.12.2010г. по НОХД №426/2010г. на РС-Несебър, с което Д. е обявен за общонационално издирване и му е изменена мярката в задържане под стража, до 16.03.2011 г., когато е постъпил в Затвора в гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаския окръжен съд, считано от днес.

В.Г.Д.
Мотиви от 20.02.2012г.
 
33 НОХД No 500/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.С.С. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 03.02.2012г., в законна сила от 07.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимата В.С.С.- родена на ***г***, с постоянен адрес:***, ромка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 19.09.2006г., около 03.00 часа на крайбрежната алея в Курортен комплекс „Слънчев бряг” в съучастие с *** в качеството на съизвършител, чрез използване на специален начин /особена ловкост при откопчаването на гривна и синджир/ отнела чужди движими вещи, както следва: златна гривна 18 карата, 68 гр. на стойност 2108 лева и златен синджир, 18 карата, 63 грама, на стойност 1953 лева, или всички вещи на обща стойност 4061 /четири хиляди шестдесет и един/ лева от владението на *** от ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл. трето, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр чл.54 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата В.С.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 116.08 (сто и шестнадесет лева и осем стотинки) лева, представляваща направени по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.

В.С.С.
Мотиви от 05.03.2012г.
 
34 НАХД No 992/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.В.Ц. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 09.02.2012г., в законна сила от 07.03.2012г.
ПРИЗНАВА Д.В.Ц. с ЕГН ********** ***, ж.к „Меден Рудник”, бл. 112, вх. 4, ет. 3, ап. 9, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2011г. около 13.20 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, срещу „Аквапарк” управлявал МПС – л.а. «Фолксваген Пасат» с рег. № А 1714 КТ, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – с НП № 3/26.01.2010г. на Началник Сектор „ПП” към ОД-МВР-Бургас по чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, влязло в сила на 27.07.2010г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500лв. /хиляда и петстотин/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.


Д.В.Ц.
Мотиви от 09.02.2012г.
 
35 НОХД No 167/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Г.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 07.03.2012г., в законна сила от 07.03.2012г.
на основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между М.Ч. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Г.Г.К. със снета по делото самоличност и адв. А.Ж. *** защитник на подсъдимия К., съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.Г.К. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че около 13.00 ч. на 26.12.2011г. в с.Тънково, община Несебър е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Опел Астра”, с ДК № А **** АР, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответното свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление №5834/09.10.2009година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 24.06.2011 година, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 20 /двадесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 20 /двадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 /двеста и петдесет/ часа за срок от една календарна година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 167/2012г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Г.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

Г.Г.К.
 
36 ЧНД No 168/2012, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 07.03.2012г., в законна сила от 07.03.2012г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Георги Евгениев Димитров в качеството му на обвиняем по ДП № 14-638/2011 г. по описа на РУП-Несебър, адвокат А.Ж. ***. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
37 НОХД No 170/2012, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Е.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 07.03.2012г., в законна сила от 07.03.2012г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между М.Ч. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Г.Е.Д. и подсъдимия Г.Е.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.Е.Д. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2011год. около 15.00ч. в к.к. ”Слънчев бряг”, к-с ”***** без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – метаамфетамин с нетно тегло 0,020гр. със съдържание на основното вещество - 24 тегловни процента на стойност 0,50 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК в полза на Държавата, както следва: 1 брой бяла порцеланова чиния, найлонов плик, съдържащ 5 броя хартиени пликове от веществени доказателства, надписани със съдържание, както следва: плик с надпис ВД1 – найлоново пликче, плик с надпис ВД2 - найлоново пликче; плик с надпис ВД3 - найлонов плик, в който е поставена пластична карта за уличен телефон, плик с надпис ВД4 – найлонов плик със съдържание парче от вестник, плик с надпис ВД5 - найлонов плик, найлонов плик, съдържащ 5 броя хартиени пликове от ВД, надписани със съдържание, както следва: плик с надпис ВД1 - 4 бр.найлонови пликчета, плик с надпис ВД2 – 3 броя найлонови пликчета, плик с надпис ВДЗ – 2 броя найлонови пликчета, плик с надпис ВД4 - 3 броя найлонови пликчета, плик с надпис ВД5 – 1 брой найлоново пликче, кутия от цигари „Марлборо голд", които да бъдат унищожени след влизане в сила на настоящото определение.
ВРЪЩА на основание чл.112, ал.4 от НПК на А.Е.Х. 1 бр. свидетелство за управление на МПС на името на А.Е.Х., 1 брой здравно осигурителна карта на името на А.Е.Х., 1 брой пластична карта с надписи.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.Е.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 176.40 (сто седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 170/2012г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Е.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С оглед направеното искане от РП Несебър досъдебното производство да се върне на последната за продължаване на съдопроизвоствените действия по отношение на Г.П.Х..

Г.Е.Д.
 
38 НАХД No 889/2011, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Й.Л. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.12.2011г., в законна сила от 08.03.2012г.
ПРИЗНАВА А.Й.Л. с ЕГН **********,***, с адрес:***, българин, бългрски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2007г., около 02.30 часа, в бар „Текила” в гр.Несебър – стара част, в съучастие с Х. В.М. като съизвършител, причинил леки телесни повреди на М. И. С. с ЕГН ********** *** Загора, изразяващи се в прободно порезна рана на ляво седалище, счупване на девета ребрена дъга вляво, кръвонасядане на долния клепач на лявото око, кръвонасядане на дясна ушна мида, охлузвания на коленете и подбедрицата, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. с чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, КАТО на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание “Глоба” в размер на 3000 /три хиляди/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.Й.Л. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата в размер на 4,80 лева /четири лева и осмдесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


А.Й.Л.
Мотиви от 15.12.2011г.
Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК.
Образувано е по повод постъпило постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 27.10.2011г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия А.Й.Л. с ЕГН **********, ЗА ТОВА, ЧЕ
На 14.06.2007г., около 02.30 часа, в бар „Текила” в гр.Несебър – стара част, в съучастие с Христо Веселинов Марков, като съизвършител, причинил леки телесни повреди на Милен Илиев Стоянов с ЕГН ********** *** Загора, изразяващи се в прободно порезна рана на ляво седалище, счупване на девета ребрена дъга вляво, кръвонасядане на долния клепач на лявото око, кръвонасядане на дясна ушна мида, охлузвания на коленете и подбедрицата, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. с чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК.
За Районна прокуратура – гр.Несебър, редовно уведомени, представител не се явява. Не сочат нови дказателства.
В съдебно заседание обвиняемият Л. не се явява и не изпраща представител. Не сочи нови доказателства.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
Обвиняемият А.Й.Л. е със средно образование. Не е женен. Не е осъждан. Безработен.
На 14.06.2007год., след като приключил работа, свид.М.С. от гр.Стара Загора и приятелят му свид.В. С. от гр.Димитровград посетили „Текила бар” в гр.Несебър – стара част. В заведението двамата седнали на един от баровете, като вдясно от тях стоели обв.Х. М. и обв.А.Л., както и свид.Кипров, тримата от гр.Несебър. Около 02.30 часа, без някаква видима причина, обв.Христо Марков започнал да се бута тяло в тяло със свид.С.. Последният не желаел да влиза в конфликти и на 2-3 пъти се отмествал. В един момент той помолил обв.Марков да престане да го бута, но в следващия момент бил нападнат от няколко човека, между които обв.Марков и обв.Л.. Свид.С.в бил съборен /повален/ на земята, ритан и удрян с ръце и крака. Лицата скачали върху него, като се наложило бармана в заведението – свид.Т. и свид.Ш. – охранител да се намесят, за да предотвратят нанасянето на побоя върху свид.С.. Двамата успели да спрат побоя над С.и изкарали участниците в него извън бара. Именно извън заведението обв.А.Л. с нож в ръка подгонил свид.С., като преди това още в заведението успял да му нанесе прободно - порезна рана в лявата част на седалището. Когато чул, че пострадалият се обажда в полицията, обв.Л. спрял да го гони и се върнал обратно в бара.
В хода на разследването по делото пострадалият М. С. е извършил разпознавания по снимки от 08.06.2010год. В третия протокол находящ се на л.92 от ДП, свид.Стоянов по категоричен начин е разпознал лицето А.Й.Л., като лицето, в чиято ръка е видял да държи нож въпросната вечер, когато му е бил нанесен побой в „Текила бар” – гр.Несебър и са му били причинени леки телесни повреди.
Впоследствие при проведената очна ставка на 30.05.2011год. между свид.Стоянов и обв.Л., свидетеля е потвърдил показанията си, като е заявил, че според него именно Л. го е намушкал с нож. Стоянов видял Л. да го гони извън заведението, като носел нож в ръката си.
Пострадалият Стоянов е представил по делото съдебно-медицинско удостоверение № 287/2007год. и медицинско удостоверение № 55/2007год. Въз основа на същите по делото е изготвена съдебно-медицинска експертиза. Видно от заключението на вещото лице по същата, при извършения преглед на лицето М. И. С. се е установило, че същия е получил прободно порезна рана на ляво седалище, счупване на ІХ – ребрена дъга вляво, кръвонасядане на долния клепач на лявото око, кръвонасядане на дясна ушна мида, охлузвания на коленете и подбедрицата, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, съставляващи леки телесни повреди по смисъла на чл.130, ал.1 от НК.
Спрямо обв.Х.М. наказателното производство е приключило с влязло в сила споразумение от 07.09.2011г. по НОХД № 725/2011г. по описа на РС-Несебър, по което М.се е признал за виновен за извършеното от него, в съучастие с обв.Л. престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. с чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК на инкриминираната дата и място.
Гореизложеното се подкрепя от материалите по досъдебно производство № 928/2007г. по описа на РУП-Несебър, приети като доказателства по делото, а именно – протоколи за разпознаване, съдебно-медицинска експертиза, както и от показанията на свидетелите М. С., В. С., Д. Ш. и Т. Т..
ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира, че на инкриминираната дата – 14.06.2007г. с противоправното си поведение, обв.Л. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.2 вр. чл.20, ал.2 от НК, като е нанесъл леки телесни повреди по хулигантски подбуди на пострадалия Милен Стоянов.
В обясненията си пред разследващите органи, обв.Л. твърди, че в деня на инцдента е бил в процесното заведение, както и че е присъствал на бой, в който обаче не е участвал. Съдът приема, обясненията на обвиняемия за негова защитна теза, която не кореспондира с останалия събран по делото доказателствен материал. Следва да се има предвид и признанието на вината от страна на обв.Христо Марков за извършване на престъплението в съучастие с обв.Л., за което им е било повдигнато обвинение.
Предвид гореизложеното, съдът намира за безспорно установено, че от престъплението са настъпили общественоопасни последици, които са в пряка причинна връзка с противоправното поведение на обвиняемия. От субективна страна на престъпния състав, съдът приема наличие на форма на вина – “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Начина на извършване на престъпното деяние – в присъствието на прсонала и клиенти на заведението, интензитета на нанасяне на ударите по тялото на пострадалия с ръце, крака и с нож, и поведението на обвиняемия по време на инцидента – нападнал е пострадалия Стоянов без да е бил провокиран по никакъв начин от него, като след отстраняването му от заведението е продължил да го гони с нож, налага извода за дадената от прокурора правилна квалификация, а именно, че същото е извършено по хулигантски подбуди.
Видно от приложената по делото справка за съдимост /л.12 по НАХД/, към момента на извършване на деянието, обв.Л. не е бил осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание – лишаване от свобода до три години.
Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обв.Л. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на подсъдимия, съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното престъпно деяние - с оглед обстановката и механизма на извършване на същото, интензитта на нанасяне ударите на пострадалия, причинените вредоносни последици, подробно описани в съдебномедицинската експертиза, както и разновидността на формата на вината - “пряк умисъл”. Наред с това, съдът взе предвид и степента на обществена опасност на личността на дееца –чистото му съдебно минало към датата на извършване на деянието.
При тези данни, съдът счита, че обв.Л. следва да бъде ссв
 
39 НОХД No 173/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Д.Б.,
М.К.А.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 08.03.2012г., в законна сила от 08.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатету между страните по НОХД № 173/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.П. ***, назначен за защитник на подсъдимите М.К.А. и В.Д.Б., със снета по делото самоличност споразумения, съгласно които:
ПРИЗНАВА М.К.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин,без образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление в периода 24.02.20102 год. до 25.02.2012 год., в к.к. „Сл.бряг” – запад, общ.Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с В.Д.Б. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /деформиране на ограда тип телена мрежа/ от дворно място, находящо се в местността „Фондовете”, зад градския стадион „Несебър”, отнел чужди движими вещи – метален казан на стойност 10.00лв., 4бр. метални ръчни колички на стойност 28.00лв., метален варел 200 литров на стойност 15.00лв. и телена мрежа 50м. на стойност 20.00лв. всички вещи на обща стойност 73 /седемдесет и три/ лева от владението на Георги Николов Борунсузов от гр.Несебър, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20 ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да се изтърпи в Поправителен дом.
ПРИЗНАВА В.Д.Б., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ромка, българска гражданка, начално образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че при условията на продължавано престъпление в периода 24.02.20102 год. до 25.02.2012 год., в к.к. „Сл.бряг” – запад, общ.Несебър в съучастие с М.К.А. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот /деформиране на ограда тип телена мрежа/ от дворно място, находящо се в местността „Фондовете”, зад градския стадион Несебър е отнел чужди движими вещи – метален казан на стойност 10.00лв., 4бр. метални ръчни колички на стойност 28.00лв., метален варел 200литров на стойност 15.00лв. и телена мрежа 50м. на стойност 20.00лв. всички вещи на обща стойност 73.00лв. /седемдесет и три лева/ от владението на Георги Николов Борунсузов от гр.Несебър, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20 ал.2, вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите М.К.А. и В.Д.Б., с посочане по-горе сачмоличност да заплатят по равно по сметка на РС-Несебънр сумата общо в размер на 40 (четиридесет) лева, представляваща направените разноски в хода на съдебното производство.

М.К.А.
 
40 НАХД No 1017/2010, II състав Административни дела АД. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 09.05.2011г., в законна сила от 09.03.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201278/09.11.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на ЕТ “Ади- Л.- Й.Л.” със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “Крайбрежна” № 22, представлявано от управителя Й.М.Л. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв./три хиляди/лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
41 НАХД No 1083/2010, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Е.-М.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.05.2011г., в законна сила от 09.03.2012г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16259 от 07.09.2010г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.78 от Закона за туризма /ЗТ/, на „Е.” ЕООД, ЕИК....., със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”......8, представлявано от управителя М.С.Д. с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция: гр.София, район Оборище, ул.”Султан тепе” № 6, са наложени административни наказания – имуществени санкции в размер на по 500 /петстотин/ лева за административни нарушения по чл.55, ал.2 от ЗТ и по чл.47, ал.1, т.1 от ЗТ.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.

 
42 НАХД No 50/2011, I състав Административни дела Е. ООД МЗ РИОКОЗ БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 20.05.2011г., в законна сила от 09.03.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03 - 640/22.11.2010 г. на директора на РИОКОЗ – гр. Бургас, с което на Е. Ф.-* ***, представлявано от П.А.С., с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. Ц. Б.*** О.№**, за административно нарушение по чл.14, ал1, т.6 и чл.15, ал.1 от ЗХ е наложена имуществена санкция от 1000 лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
43 НОХД No 633/2011, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 09.02.2012г., в законна сила от 09.03.2012г.
ДОПУСКА тълкуване на определение №332 от 20.10.2011г. по НОХД №633/2011г. на РС-Несебър, с което на осъдения А.А.Г., с ЕГН **********, е определено общо наказание „Пробация” при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца и 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за една календарна година, като на основание чл.25, ал.2 от НК приспада от определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието „Пробация” по НОХД №6776/2010г. на РС-Пловдив, считано от 24.06.2011г.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес за РП-Несебър и за адв.Ж., а за осъденото лице от датата на съобщението.


А.А.Г.
Мотиви от 09.02.2012г.
 
44 ЧНД No 175/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 09.03.2012г., в законна сила от 09.03.2012г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-2301/2009г. по описа на РУП – Несебър А.А.М. ***, адв.Д.К. от БАК Определението е окончателно.

 
45 Гражданско дело No 1340/2010, V състав Искове по КТ А.Р.Д. П..ЕООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.08.2011г., в законна сила от 12.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Р.Д. с ЕГН **********,***, пл."***" № 4, ет.6 - чрез адв.Д.Д., против „П." ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ***, представляван от Т. В*** П., иск с правно основание чл.128 от КТ, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 1400 лева /хиляда и четиристотин лева/, представляваща дължимо неизплатено трудово възнаграждение за периода от 28.05.2009г. до 28.09.2009г. (т.е. за месец юни, юли, август и септември 2009 г., по 350 лв. на месец), ведно с лихва за забава върху сумата от подаване на исковата молба.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Р.Д. с ЕГН **********,***, пл."***" № 4, ет.6 - чрез адв.Д.Д., против „П." ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ***, представляван от Т. В*** П., иск с правно основание чл.215 от КТ, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата общо в размер на 2700 евро /две хиляди и седемстотин евро/, представляваща сбор от неизплатени командировъчни пари, по 27 евро на ден, както следва: за периода от 28.05.2009 г. до 12.06.2009 г. (16 дни) общо 432 евро, за периода от 16.06.2009 до 12.07.2009 г. (23 дни) общо 621 евро, за периода от 16.07.2009 г. до 05.08.2009 г. (21 дни) общо 567 евро и за периода от 10.08.2009 г. до 20.09.2009 г. (40 дни) общо 1080 евро, ведно с лихва за забава върху дължимата сума от подаване на исковата молба.
ОСЪЖДА А.Р.Д. с ЕГН **********,***, пл."***" № 4, ет.6 - чрез адв.Д.Д. да заплати на „П." ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ***, представляван от Т. В*** П., сумата в размер на 250 лева /двеста и петдесет лева/, представляващи заплатено възнаграждение за адвокат.
Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд.гр.Б***.


 
46 НАХД No 4/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.И.И. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 14.02.2012г., в законна сила от 12.03.2012г.
ПРИЗНАВА И.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, средно образование, ресторантьор, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2008 г. в гр. Обзор, си служил с контролни знаци, издадени за друго моторно превозно средство, а именно регистрационна табела ЕН 0219 М, поставена на мотопед марка „Априля” с рама ZD4MD01001S063620, като същата е издадена за мотопед марка „Джилера” с рама № 012265, поради което и на основание чл.345, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.
ОСЪЖДА И.И.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 2,80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/, представляващи разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.И.И.И.
Мотиви от 15.02.2012г.
 
47 НАХД No 1029/2010, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С.Б. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 08.04.2011г., в законна сила от 13.03.2012г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16088/01.10.2010 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на „С.Б.Е..... със седалище и адрес на управление: гр. София, Община Столична, райо..... представлявано от управителя И.Й.Л., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева за нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ, за това, че на 16.08.2010 г. в стопанисвания от него ресторант McDonalds, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, алея “Кубан”, е предлагал кухненска и сладкарска продукция, безалкохолни и алкохолни напитки, без обявени грамажи, а именно: сандвичи 20 броя, сосове 1 брой, детски менюта- 4 броя, десерти- 6 броя и пържени картофи.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
48 НАХД No 1047/2010, V състав По ЗД по пътищата Ц.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 31.03.2011г., в законна сила от 13.03.2012г.
НП-изменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3142 от 27.07.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта му, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на Ц.К.К. с ЕГН **********,*** е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП; и на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП на Ц.К.К. с ЕГН **********,*** е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП.
ОСЪЖДА Ц.К.К. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата в размер на 10 /десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
49 НАХД No 961/2011, V състав По ЗД по пътищата М.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.02.2012г., в законна сила от 13.03.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4667 от 21.09.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.С.Т. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение на чл.137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
50 НОХД No 116/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР З.С.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 24.02.2012г., в законна сила от 13.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия З.К., роден на ***г***, Македония, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.02.2012г., около 03,20 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, управлявал МПС – лек автомобил „Гранд Чероки”, с рег.№ СА 05 16 РС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,27 промила, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабричен № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, З.К. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което К. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средствво по административен ред, считано от 10.02.2012г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, З.К. да заплати по сметка на Държавата сумата от 10 (десет) лева, представляващи направени по делото съдебни разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.З.С.К.
Мотиви от 28.02.2012г.
 
51 НАХД No 656/2011, VI състав По Закона за авторското право Д. М. ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 14.03.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 23/2011 г. на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 81, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е наложено на ЕТ “Д.М.” със седалище и адрес на управление: курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, Стария възел, бл.4, ап.21, ЕИК ......... представляван от Д.В.М. с ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 1 000 лева, за това, че на 01.08.2002 г. в гр. Несебър, на сергия в района на базар “Пристанище”, е използвал в търговската дейност, като е предлагал за продажба стоки: общо 23 броя часовници, сходни с регистрираните марки: марка ADIDAS- рег. № 588921, марка ADIDAS- рег. № 588920, марка ADIDAS- рег. № 5271580, марка ADIDAS- рег. № , без съгласието на притежателите на марките, и на основание чл. 81, ал.5 от ЗМГО са отнети в полза на държавата и предадени за унищожаване 23 броя часовници, означени със знаци, сходни на посочените марки.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
52 НАХД No 987/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Н.Ч. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 17.02.2012г., в законна сила от 14.03.2012г.
ПРИЗНАВА М.Н.Ч., с ЕГН **********,***, за НЕВИНЕН за това, че на 07.09.2011 год. около 11.30 часа в к.к. Слънчев бряг пред хотел „Барсело“ в посока центъра управлявал лек автомобил марка „Опел Виваро“, с ДК №........, собственост на „Пиреос Лизинг България“ ЕАД – гр.София без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наложено му по административен ред наказание за такова деяние с НП №2390 от 28.06.2010 г. на Началника на РУП-Несебър – престъпление по чл.343в, ал.2 вр. с ал.1 от НК, като го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
Решението може да се обжалва и протестира пред ОС-Бургас в 15-дневен срок от съобщението.
УКАЗВА след влизане в сила на решението заверено копие от преписката и решението да бъдат изпратени на Началника на РУП-Несебър за налагане административно наказание на М.Н.Ч., с ЕГН **********.

М.Н.Ч.
Мотиви от 17.02.2012г.
 
53 НАХД No 1044/2011, IV състав Административни дела И. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.02.2012г., в законна сила от 14.03.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24927 от 02.11.2011 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения на чл.46, т.1 от Закона за туризма, на основание чл.73 от същия закон, на „И.” ООД- гр. Несебър, представлявано от С.И.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.


 
54 НАХД No 1016/2010, V състав Административни дела А.В ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.05.2011г., в законна сила от 15.03.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201277 от 09.11.2010г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.3 от КТ, на Й.М.Л. с ЕГН **********, в качеството му на управител на ЕТ „А.Л.”, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Н., ул.”К.” № **, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр. Бургас.

 
55 НАХД No 70/2011, V състав По ЗГ и ЗЛОД М.И.Р. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.05.2011г., в законна сила от 15.03.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 168 от 21.12.2010г. на Директора на Държавно ловно стопанство /ДЛС/ „Несебър” – гр.Несебър, в частта му, с което на на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД е отнето в полза на държавата оръжието на М.И.Р. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Б., ул.”Р.” № * /чрез адв.С.К. ***/ - ловна пушка ИЖ, кал.12 № *****
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на М.И.Р. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Б., ул.”Р.” № * /чрез адв.С.К. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД и на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Б..

 
56 НОХД No 326/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Й.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 28.02.2012г., в законна сила от 15.03.2012г.
ПРИЗНАВА В.Й.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2011 г., около 21.00 часа в курортен комплекс „***”, общ.***, кв. „***” № 254, бл. „***”, ет. 2, ап.5, при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот- счупване стъклото на балконска врата и използване на специален начин- особена ловкост, е отнел чужда движима вещ- сумата от 1250 (хиляда двеста и петдесет) евро, с левова равностойност 2450.00 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева, от владението на В.Ц.И. *** без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал. 1, т. 3 и т. 4, предл. трето, вр. чл. 194, ал.1, вр. с чл. 29, ал.1, б. “б”, вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.Й.Д. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 12.00 (дванадесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.


В.Й.Д.
Мотиви от 04.04.2012г.
 
57 НОХД No 97/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Д.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 15.03.2012г., в законна сила от 15.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 97/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър между Г. Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Г.Д.Г. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв. Паскал Паскалев споразумение, съг.... к-с „Златен рог”, бл.13, вх.Г, ап.92, ет.8, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2011 год., около 11.30 часа, в гр.Св.Влас, общ.Несебър, по ул. „Цар Симеон”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мицубиши”, модел „Колт”, с ДК№ У 0767 АК, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му с НП №399/28.05.2011 год. на Началника на РУП- Ямбол, влязло в сила на 16.06.2011 год./, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 97/2012 г. по описа на РС- Несебър.

Г.Д.Г.
 
58 НОХД No 666/2011, VI състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.И.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 01.03.2012г., в законна сила от 16.03.2012г.
ПРИЗНАВА Г.И.А., роден на *** ***, с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, безработен, за ВИНОВЕН в това, че в края на месец януари 2011 г. в гр. Обзор, общ. Несебър, противозаконно е присвоил чужди движими вещи на обща стойност 5 210.87 лева (пет хиляди двеста и десет лева и осемдесет и седем стотинки), а именно: 350 броя метални кофражни платна с размери 1000/5000 мм., на стойност 3 368.75 лева; 43 броя дървени греди с размери 10/10/400 см., на стойност 582.29 лева; 71 броя листи водоустойчив шперплат на стойност 1 259.83 лева, които владеел на основание договори за наем от 07.01.2011г., 14.01.2011г., 17.01.2011г. и 24.01.2011 г., от „К.р” ЕООД- гр.Варна, с ЕИК ......... представлявано от К.П.И. ***, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. чл.54, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Г.И.А. с ЕГН **********,***, да заплати на “К.” ЕООД със седалище и адрес ***, Район „Одесос”, ул. „Цариброд” № 54, сумата от 5 210.87 лева (пет хиляди двеста и десет лева и осемдесет и седем ст.), представляваща имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Г.И.А. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на РС- Несебър сумата от 208.44 лева (двеста и осем лева и четиридесет и четири ст.), представляваща държавна такса за разглеждане на гражданския иск.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.И.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 110.00 (сто и десет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.


Г.И.А.
Мотиви от 03.04.2012г.
 
59 НОХД No 189/2012, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.К.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.03.2012г., в законна сила от 16.03.2012г.
ПРИЗНАВА Д.К.К. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2012г. около 10.06 часа в гр. Несебър, на ул. „Дюни”, в близост до ОДЗ”Калина Малина” отнел чужда движима вещ – златен синджир, плетка...карата, проба 585, с тегло 10,45гр. на стойност 648.00 лева от владението на М.Е.А К. от гр. Несебър с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила – издърпал синджира от врата на пострадалата, поради което и на основание чл.198 ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от една година и шест месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на определеното наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” от една година и шест месеца за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.К.К. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30, 00 (тридесет лева) лева, представляваща направени разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 189/2012г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д.К.К.
 
60 Гражданско дело No 1122/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. И. ЕАД К. ООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 11.11.2011г., в законна сила от 19.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 12, представлявано от ***, за приемане за установено съществуването на вземането на ищеца против „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 10, представлявано от ***, за сумата от 3 089,05 лв. /три хиляди осемдесет и девет лева и пет стотинки/, представляваща неустойка за забава на плащане на наемна цена по договор за наем, сключен между страните за поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. ***- нов град, с площ от 2 280 кв.м., при съседи: ***, ***, ***, дължима за периода от 05.2008 г.- 06.2009 г., както следва:
- върху сумата от 1 783,72 лв., представляваща наем за месец 05.2008 г., неустойка в размер на 160,56 лв., изчислена от датата на забава 06.05.2008 г., до датата на издължаването му -10.06.2008 г.;
- върху сумата от 1 783,72 лв., представляваща наем за месец 06.2008 г., неустойка в размер на 44,60 лв., изчислена от датата на забава 06,06.2008 г., до датата на издължаването му -10.06.2008 г.;
- върху сумата от 1 783,72 лв., представляваща наем за месец 07.2008 г., неустойка в размер на 44,60 лв., изчислена от датата на забава 06.07.2008 г., до датата на издължаването му -10.07.2008 г.;
- върху сумата от 1 783,72 лв., представляваща наем за месец 08.2008 г., неустойка в размер на 80,28 лв., изчислена от датата на забава 06.08.2008 г., до датата на издължаването му -14.08.2008 г.;
- върху сумата от 1 783,72 лв., представляваща наем за месец 09.2008 г., неустойка в размер на 178.40 лв., изчислена от датата на забава 06.09.2008 г., до датата на издължаването му - 25.09.2008 г.;
- върху сумата от 891,86 лв., представляваща наем за месец 10.2008 г., неустойка в размер на 111,50 лв., изчислена от датата на забава 06.10.2008 г., до датата на издължаването му - 30.10.2008 г.;
- върху сумата от 891,86 лв., представляваща наем за месец 11.2008 г., неустойка в размер на 71,36 лв., изчислена от датата на забава 06.11.2008 г, до датата на издължаването му - 21.11.2008 г.;
- върху сумата от 891,86 лв., представляваща наем за месец 12.2008 г., неустойка в размер на 57,98 лв., изчислена от датата на забава 06.12.2008 г, до датата на издължаването му -18.12.2008 г.;
- върху сумата от 891,86 лв., представляваща наем за месец 01.2009 г., неустойка в размер на 423,70 лв., изчислена от датата на забава 06.01.2009 г., до датата на издължаването му -10.04.2009 г.;
- върху сумата от 921,20 лв., представляваща наем за месец 02.2009 г., неустойка в размер на 295,04 лв., изчислена от датата на забава 06.02.2009 г., до датата на издължаването му -10.04.2009 г.;
- върху сумата от 921,20 лв., представляваща наем за месец 03.2009 г., неустойка в размер на 165,82 лв., изчислена от датата на забава 06.03.2009 г., до датата на издължаването му -10.04.2009 г.;
- върху сумата от 921,20 лв., представляваща наем за месец 04.2009 г., неустойка в размер на 539,37 лв., изчислена от датата на забава 06.04.2ОО9 г., до датата на прекратяване на договора - 31.07.2009 г.;
- върху сумата от 921,20 лв., представляваща наем за месец 05.2009 г., неустойка в размер на 401,07 лв., изчислена от датата на забава 06.05.2009 г., до датата на прекратяване на договора - 31.07.2009 г.;
- върху сумата от 1 838,48 лв., представляваща наем за месец 06.2009 г.,
неустойка в размер на 514,77 лв., изчислена от датата на забава 06.06.2009 г., до датата на прекратяване на договора - 31.07.2009 г., за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.4120 от ГПК, по ч.гр.д. № 324/2010 г. по описа на РС- ***.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземане в полза на „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 12, представлявано от ***, срещу „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 10, представлявано от ***, за сумата от 124,95 лв. /сто двадесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки/, представляващи законна лихва за периода от 24.03.2010 г. до 21.07.2010 г., за главница в размер на 3 680,88 лв., представляваща сбор от наемните вноски за периода 04.2009 г.- 06.209 г. включително, като ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1122/2010 г. по описа на РС- *** за разликата над 124,95 лв. до претендираните 386,03 лв., представляващи законна лихва върху главницата от 3 680,88 лв. за периода от 01.08.2009 г. до 24.03.2010 г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният насрещен иск на „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 10, представлявано от ***, за осъждане на „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 12, представлявано от ***, да заплатят сумата от 19 022,21 лв. /деветнадесет хиляди двадесет и два лева и двадесет и една стотинки/, представляваща заплатена наемна цена по договор за наем, сключен между страните, с предмет поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. ***- нов град, с площ от 2 280 кв.м., при съседи: ***, ***, ***, дължима за периода от 06.2008 г. до 07.2009 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на предявяване на иска- 03.12.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 10, представлявано от ***, да заплати на „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 12, представлявано от ***, сумата от 1205 лв. /хиляда двеста и пет лева/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски съобразно уважената част на претенциите и отхвърления насрещен иск.
ОСЪЖДА „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 12, представлявано от *** да заплати на „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 10, представлявано от ***,, сумата от 359 лв. /триста петдесет и девет лева/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски съобразно отхвърлената част на претенциите.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му. 
61 ЧНД No 993/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Ж.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 01.03.2012г., в законна сила от 19.03.2012г.
НАЛАГА на М.Ж.И. с ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най-тежкото от определените по НОХД № 14/2003 г. по описа на РС- Средец, по НОХД № 843/2004 г. на РС- Ямбол и по НОХД № 58/2004 г. на Районен- Средец, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА изцяло на основание чл. 25, ал.2 от НК изтърпяното от М.Ж.И. наказание лишаване от свобода по НОХД № 14/2003 г. по описа на РС- Средец, по НОХД № 843/2004 г. на РС- Ямбол и по НОХД № 58/2004 г. на Районен- Средец, през периода 25.01.2007 г. – 09.06.2008 г.
НАЛАГА на М.Ж.И. с ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най-тежкото от определените по НОХД № 1642/2006 г. по описа на РС- Бургас, НОХД № 88/2006 г. на РС- Карнобат, НОХД № 1459/2008 г. на Районен- Бургас и НОХД 196/2009 г. на РС- Бургас, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА изцяло на основание чл. 25, ал.2 от НК изтърпяното от М.Ж.И. наказание лишаване от свобода по НОХД № 1642/2006 г. по описа на РС- Бургас, НОХД № 88/2006 г. на РС- Карнобат, НОХД № 1459/2008 г. на Районен- Бургас и НОХД 196/2009 г. на РС- Бургас, през периода 09.06.2008 г. – 24.07.2009 г.
НАЛАГА на М.Ж.И. с ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най-тежкото от определените по НОХД № 4808/2010 г. по описа на РС- Бургас и НОХД № 4862/2010 г. на РС- Бургас, а именно: ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца с явяване и полагане на подпис пред пробационен служител два пъди седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца; безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от една година.
ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК изтърпяното от М.Ж.И. след 27.01.2011 г. наказание пробация по НОХД № 4808/2010 г. по описа на РС- Бургас и НОХД № 4862/2010 г. на РС- Бургас.
НАЛАГА на М.Ж.И. с ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най-тежкото от определените по НОХД № 2568/2011 г. по описа на РС- Бургас, НОХД № 3576/2011 г. на РС- Бургас, НОХД № 334/2011 г. на РС- Поморие и НОХД № 842/2011 г. на РС- Несебър, а именно: ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години и шест месеца, с периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и шест месеца; безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от една година.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15- дневен срок от днес.М.Ж.И.
Мотиви от 01.03.2012г.
 
62 НАХД No 1035/2011, IV състав Административни дела А. ООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.02.2012г., в законна сила от 19.03.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202181/30.09.2011 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „А. ***, представлявано от И.В.А., в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 500 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
63 НАХД No 1036/2011, IV състав Административни дела А. ООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.02.2012г., в законна сила от 19.03.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202182/30.09.2011 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „А. ***, представлявано от И.В.А., в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 500 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.


 
64 НОХД No 176/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 09.03.2012г., в законна сила от 19.03.2012г.

СЪДЪТ, като взе предвид внесеното в съда споразумение и след като изслуша становищата на страните, за да се произнесе, съобрази следното:
Действително, на подсъдимия е повдигнато обвинение, което не е тежко по смисъла на закона. От друга страна, съгласно разпоредбата на чл.381, ал.4 от НПК законодателят е дал възможност със споразумението да се определи наказание при условията на чл.55 от НК и без да сана съда да определи наказание при условията на чл.55 от НК без смекчаващи отговорността обстоятелства. В случая обаче, съдът счита, че не са налице основания за определяне на наказанието при условията на чл.55 от НК. Това е така, тъй като съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона и морала. Внесеното по делото споразумение не противоречи на закона, но противоречи на морала. От данните по делото се установява, че подсъдимият е с обременено съдебно минало, като по три от влезлите в сила присъди, същият е бил наказан за извършени престъпления по чл.343б, ал.1 и ал.2 от НК. В тази смисъл, съдът счита, че определеното в споразумението наказание не отговаря по вид и размер на извършеното от подсъдимия деяние и няма да доведе до постигане на целите, залегнали в разпоредбата на чл.36 от НК. Не са налице и основанията на чл.55, ал.3 от НК за освобождаване на подсъдимия от кумулативно предвиденото в закона наказание – глоба, наред с наказанието лишаване от свобода. Ирелевантно по делото е обстоятелството, че от извършеното от подсъдимия деяние не са настъпили вредни последици. Очевидно предходните осъждания на подсъдимия не са довели до превъзпитания на същия да спазва законите в РБългария, съответно да го възпира от извършване на други престъпления.
Мотивиран от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ОДОБРЯВА внесеното в съда споразумение за решаване на делото.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД 176/2012г. по описа на РС- ****.
ВРЪЩА делото на прокурора за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.

 
65 ЧНД No 190/2012, VI състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР,
П.К.Г.
  Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 19.03.2012г., в законна сила от 19.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на П.К.Г. с ЕГН **********,***, против постановление от 16.02.2012 г. на РП- Несебър, с което е спряно, поради неразкриване на извършителя, ДП № 14-194/2011 г. по описа на РУП- Несебър, пр.вх.№ 281/2011 г. на РП- Несебър, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 234в от НК.
Определението е окончателно.

 
66 ЧНД No 193/2012, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Х.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 19.03.2012г., в законна сила от 19.03.2012г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. П.В.П. *** за защитник на Н.Х.Т. с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-50/2012 г. по описа на РУП- Несебър.
Определението е окончателно.

 
67 ЧНД No 194/2012, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 19.03.2012г., в законна сила от 19.03.2012г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. П.В.П. *** за защитник на Д. Д. Ю. с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-136/2012 г. по описа на РУП- Несебър.
Определението е окончателно.

 
68 НОХД No 195/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Х.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 19.03.2012г., в законна сила от 19.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 195/2012г. по описа на РС- гр.Н***, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Н***, обвиняемия Н.Х.Т. и защитника адв. П.П. ***, съгласно което:
Обвиняемият Н.Х.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, шпакловчик, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.01.2012 год., около 12.40 часа, в центъра на с.Г***, общ.Н***, е управлявал в посока с.О*** моторно превозно средства- товарен автомобил „***” с ДК № *** без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с влязло в сила на 28.05.2011 г. Наказателно постановление № 926/2009 год. на Началника на 04-то РУП В***, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 8 (осем) месеца, наложено с присъдата по НОХД № 68/2011 год. по описа на ОС- В***.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален „строг” режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 195/2012г. по описа на РС-Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Н.Х.Т. и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия Н.Х.Т. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Б*** в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Н.Х.Т.
 
69 НОХД No 196/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Д.Ю. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 19.03.2012г., в законна сила от 19.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 196/2012 г. по описа на РС – гр.Н*** споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Н*** и адв. П. ***, служебен защитник на подсъдимия Д*** Ю., съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.Д.Ю.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, реабилитиран, средно образование, женен, строителен работник в „***” ООД, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2012 год. около 23.40 часа в к.к. „***”, общ.Н***, в близост до хотел „Е***” управлява моторно превозно средство – л.а. “ ***, модел „Е***” с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.51 /едно цяло петдесет и един/ промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №135/13.03.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл..343б ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5/пет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК подсъдимия Д.Д.Ю. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, а именно от 10.03.2012 год..
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Д.Д.Ю. да заплати по сметка на РС- Н*** направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 35.89 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 196/2012 г. по описа на РС – гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д.Д.Ю. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Д.Ю. мярка за неотклонение “Подписка” .

Д.Д.Ю.
 
70 НАХД No 962/2011, I състав По ЗД по пътищата В.Й.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 22.02.2012г., в законна сила от 20.03.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1518/10 от 25.05.2010 г. на Началника на РУП-гр.Несебър В ЧАСТТА, с която на В.Й.А. с ЕГН **********,***, на основание чл.182, ал.2, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание – лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 2 /два/ месец.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част, с която на В.Й.А. с ЕГН **********,***, на основание чл.182, ал.2, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. 2 от ЗДвП за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10 /десет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
71 НОХД No 118/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Р.М.,
М.К.А.,
Х.Д.Х.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 20.03.2012г., в законна сила от 20.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 118/2012 г. по описа на РС-гр.Н. споразумение, а именно: С.С. – прокурор в РП-гр.Н., адв.Ч. ***, защитник на подсъдимата М.М. и подсъдимата М.Р.М. със снета по делото самоличност, съгласно което: М.Р.М., родена на *** ***, български гражданин, живуща ***, ЕГН **********се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 02.02.2012г. около 02 часа и 50 минути в град Н., промишлена зона, УПИ-2 в търговски обект – магазин за хранителни стоки „Чайка” в съучастие след предварителен сговор за осъществяване на деянието с Х.Д.Х. и М.К.А., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – входната врата на магазина, направила опит да отнеме чужди движими вещи - парична сума от дванадесет лева, една бутилка с водка „Савой” от един литър на стойност единадесет лева и тридесет и пет стотинки, една бутилка мента „Пещера” от седемстотин милилилитра на стойност мл шест лева, седем броя щафети луканков салам марка „От Ранчото” на стойност двадесет и пет лева и деветдесет стотинки. , четири броя щафети шпеков салам сервилат на стойност десет лева и осемдесет стотинки, два броя щафети сушиница „Бай Мезан” на стойност четири лева и петдесет стотинки, двеста и двадесет грама кашкавал „Елена” на стойност четири лева и четиридесет стотинки, двеста петдесет и един грама кашкавал „Елена” на стойност пет лева, два броя сирене марка „Нонко” от по триста грама броя на обща стойност четири лева, пет броя пакетчета вафли „Алпинист” на стойност пет лева, четири броя пакетчетаобикновени вафли „Фокус” на стойност четири лева, три броя кроасани марка „22 карата” на стойност един лев и петдесет стотинки, три броя пакетчета слънчоглед на стойност един лев и двадесетстотинки, осем броя вафли „Морена макс” на стойност пет лева и шестдесет стотинки , дванадесет броя вафли марка „Кредо” на стойност два лева и четиридесет стотинки, деветнадесет броя шоколадови десертчета „Чайка” на стойност четири лева и седемдесет и пет стотинки и двадесет и седем броя бонбони за дъфчене”Тофи” на стойност един лев и тридесет и пет стотинки, шест броя бутилки бира марка „Шуменско” на стойност девет лева, седем броя бутилки бира марка „Бургаско” на стойност осем лева и четиридесет стотинки, седем броя бутилки марка „Каменица” на стойност осем лева и четиридесет стотинки и един брой амбалажна каса за бира на стойност четири лева или вещи на обща стойност сто тридесет и девет лева и петдесет и пет стотинки от владението на свидетеля Н.И.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини, а случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие откраднатата сума в размер на 12 лева е възстановена, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195 ал.1 т.3 и т.5 вр. с чл. 194 ал.1 от НК, вр. с чл. 18 ал.1, във вр. с чл.55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК й се определя НАКАЗАНИЕ „Пробация”
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6/шест/ месеца при периодичност два пъти седмично”;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца;
ОСЪЖДА на основание чл. ал. от НПК М.Р.М. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 10.00 /десет/ лева, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 118/2012 г. по описа на РС-гр.Н. споразумение, а именно: С.С. – прокурор в РП-гр.Н., адв.Ч. ***, защитник на подсъдимия М.А. и подсъдимия М.К.А. със снета по делото самоличност, съгласно което М.К.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес *** ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02. 02. 2012г. около 02 часа и 50 минути в град Н., промишлена зона, УПИ-2 в търговски обект – магазин за хранителни стоки „Чайка”, като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие след предварителен сговор за осъществяване на деянието с Х.Д.Х. и М.Р.М., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – входната врата на магазина, направил опит да отнеме чужди движими вещи - парична сума от дванадесет лева, една бутилка с водка „Савой” от един литър на стойност единадесет лева и тридесет и пет стотинки, една бутилка мента „Пещера” от седемстотин милилилитра на стойност мл шест лева, седем броя щафети луканков салам марка „От Ранчото” на стойност двадесет и пет лева и деветдесет стотинки. , четири броя щафети шпеков салам сервилат на стойност десет лева и осемдесет стотинки, два броя щафети сушиница „Бай Мезан” на стойност четири лева и петдесет стотинки, двеста и двадесет грама кашкавал „Елена” на стойност четири лева и четиридесет стотинки, двеста петдесет и един грама кашкавал „Елена” на стойност пет лева, два броя сирене марка „Нонко” от по триста грама броя на обща стойност четири лева, пет броя пакетчета вафли „Алпинист” на стойност пет лева, четири броя пакетчетаобикновени вафли „Фокус” на стойност четири лева, три броя кроасани марка „22 карата” на стойност един лев и петдесет стотинки, три броя пакетчета слънчоглед на стойност един лев и двадесет стотинки, осем броя вафли „Морена макс” на стойност пет лева и шестдесет стотинки , дванадесет броя вафли марка „Кредо” на стойност два лева и четиридесет стотинки, деветнадесет броя шоколадови десертчета „Чайка” на стойност четири лева и седемдесет и пет стотинки и двадесет и седем броя бонбони за дъфчене”Тофи” на стойност един лев и тридесет и пет стотинки, шест броя бутилки бира марка „Шуменско” на стойност девет лева, седем броя бутилки бира марка „Бургаско” на стойност осем лева и четиридесет стотинки, седем броя бутилки марка „Каменица” на стойност осем лева и четиридесет стотинки и един брой амбалажна каса за бира на стойност четири лева или вещи на обща стойност сто тридесет и девет лева и петдесет и пет стотинки от владението на свидетеля Н.И.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини, а случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 195 ал.1 т.3, т.5 и т. 7 вр. с чл. 194 ал.1 от НК, вр. с чл. 63 ал.1 т.3 от НК, вр. с чл. 18 ал.1, във вр. с чл.55, ал. 1, т. 2, б. „б от НК му определя НАКАЗАНИЕ „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година при периодичност два пъти седмично”;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година”;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа /сто часа/ годишно за една календарна година;
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК М.К.А. със снета по делото самоличност да заплати чрез неговата майка – К.А.Р., родена на ***г. по сметка на Държавата сумата в размер на 10.00 /десет/ лева, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 118/2012 г. по описа на РС-гр.Н. споразумение, а именно: С.С. – прокурор в РП-гр.Н., адв.П. ***, защитник на подсъди
М.Р.М.
М.К.А.
Х.Д.Х.
 
72 ЧГД No 1395/2011, VI състав Други ЧГД ДДУИ "СВ. СТИЛИЯН ПАФЛАГОНИЙСКИ" -С. КОШАРИЦА,
П.Р.С.
  Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 10.01.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Господин Сотиров Митев- директор на ДДУИ “Свети Стилиян Пафлагонийски”- с. Кошарица, общ. Несебър, за издаване на разрешение да бъде изтеглена от влоговата книжка на П.Р.С. с ЕГН ********** сумата от 100 лева, необходима за заплащане на такси за социалните услуги, получавани в посочената институция.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1395/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.

 
73 ЧГД No 1396/2011, VI състав Други ЧГД ДДУИ "СВ. СТИЛИЯН ПАФЛАГОНИЙСКИ" -С. КОШАРИЦА,
А.В.С.
  Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 10.01.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Господин Сотиров Митев- директор на ДДУИ “Свети Стилиян Пафлагонийски”- с. Кошарица, общ. Несебър, с искане да бъде разрешено на молителя да изтегли от влоговата книжка на лицето А.В.С. сумата от 100 лева, необходима за заплащане на такси за социалните услуги, получавани в посочената институция.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1396/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.

 
74 ЧГД No 1397/2011, VI състав Други ЧГД ДДУИ "СВ. СТИЛИЯН ПАФЛАГОНИЙСКИ" -С. КОШАРИЦА,
Н.Ю.С.
  Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 10.01.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Господин Сотиров Митев- директор на ДДУИ “Свети Стилиян Пафлагонийски”- с. Кошарица, общ. Несебър, с искане да бъде разрешено на молителя да изтегли от влоговата книжка на лицето Н.Ю.С. сумата от 200 лева, необходима за заплащане на такси за социалните услуги, получавани в посочената институция.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1397/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.

 
75 НАХД No 985/2011, I състав Административни дела Ц.А. ООД КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 23.02.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №448 от 20.07.2011 година на Началник-отдел „МДТ”, Община Несебър, с което на Ц.А.” ООД, с ЕГН *********,***, представлявано от Х.А. Райнер Цернинг, за нарушение по пар. 21 от ПЗР на ЗИДЗМДТ във вр. с чл.14 и чл.17, ал.2 от ЗМДТ на основание чл.182, ал.1 от ДОПК е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 
76 НОХД No 206/2012, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.П.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 21.03.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 206/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият със защитник адв.Н.от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което Б.П.П. – роден на *** *** Оряховица, постоянен адрес:***, живущ ***, понастоящем в Затвора – Бургас, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, дърводелец, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2011 г., около 23.00ч. в к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”, общ.Несебър, на плажната ивица в близост до дискотека „Лазур” отнел чужди движими вещи - дамска чанта с тънка дръжка /неустановена марка/, на стойност 18.00лв., мобилен телефон марка „Ел Джи” с тъч скрийн ведно със симкарта на стойност 187.75лв., сумата от 39лв., представляваща равностойността на 20евро по курса на БНБ и сумата от 7лв. или всичко вещи на обща стойност 251,75лв. от владението на А.Б.от Германия с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - издърпал чантата с намиращите се в нея вещи от врата на пострадалата, поради което и на основание чл.198, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален „СТРОГ” режим за изтърпяване на така наложеното наказание в Затвор.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 57,80лв. (петдесет и седем лева и осемдесет стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 206/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Б.П.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Б.П.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по реда на чл.382, ал.7 от НПК и с оглед приложено по делото свидетелство за съдимост на подс.П., съдът следва да се произнесе по реда на чл.306, ал.1, т.3 от НПК. Видно от данните лицето е осъдено по НОХД № 134/2010г. с присъда № 188 от 29.07.2010г. на РС-Тутракан, влязла в законна сила на 16.08.2010г. за деяние извършено на 13.01.2010г., съставляващо престъпление по чл.346, ал.2, т.2 от НК извършено при условията на чл.63 ал.1 т.3 от НК, за което и по реда на чл.58а от НК, е наложено наказание от една година лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено по реда на чл.69 ал.1 от НК за срок от три години. Видно от обвинението, деянието по настоящото дело е извършено на 27.08.2011г., следователно и в изпитателния срок на наказанието по НОХД №134/2010г. по описа на РС-Тутракан. Тъй като деянието по предходното дело е извършено от лицето при условията на чл.63 от НК, съдът намира че са налице основанията на чл.69 ал.2 от НК и лицето следва да бъде освободено от изтърпяване на това наказание.
Мотивиран от горното и на основание чл.306 ал.1 т.2 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСВОБОЖДАВА на основание чл.69 ал.2 от НК Б.П.П. с ЕГН ********** от изтърпяване на наложеното наказание по НОХД № 134/2010г. по описа на РС-Тутракан от една година лишаване от свобода, чието изпълнение е било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.


Б.П.П.
 
77 НАХД No 186/2011, V състав Административни дела Б.К.ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.05.2011г., в законна сила от 22.03.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2302115 от 15.12.2010г. на Изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда” /ГИТ/, с което за административно нарушение на чл.264 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1 от КТ, на „Б.к.” ООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., район И., ж.к.”И.”, бл.**, вх.*, ет.*, представлявано от управителя С.И.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр. Бургас.

 
78 НАХД No 300/2011, IV състав По ЗД по пътищата С.М.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 14.06.2011г., в законна сила от 22.03.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 486/11/15.03.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.1, предложение второ, на С.М.Д., живуща ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
79 НАХД No 1009/2011, I състав По ЗД по пътищата Г.А.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.02.2012г., в законна сила от 22.03.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №5239/11 от 28.11.2011 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на Г.А.Г. с ЕГН **********,***, на основание чл.179, ал.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.20, ал.2, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец за административно нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б.в, предл.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
80 НОХД No 207/2012, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.С.Р. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 22.03.2012г., в законна сила от 22.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 383/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Пламен Борисов Василев и неговия защитник адв.Д.Т., съгласно което:
Обвиняемият И.С.Р., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, управител на „Дарио ИР”, ЕООД- гр.Бургас, реабилитиран, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2010 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, в търговски обекти- магазини, находящи се на алея “Кубан” и на крайбрежна алея срещу хотел „Глобус”, стопанисвани от “Дарио - И.Р.” ЕООД- Бургас с ЕИК 20004562, без съгласието на притежателя на изключителното право “Турку енд Турку” ООД- София, е използвал в търговската си дейност търговските марки “BREITLING”, “OFFICINE PANERAI”, “CHANEL”, “ROLEX”, “HUBLOT”, “RADO”, “CHOPARD”, „FRANCK MULLER”, „TAG HEUER”, „BYLGARI”, „PATEK PXILIPPE”, „VACHERON CONSTANTIN” и „AVDEMARS PIGUET”, като е изложил за продажба стоки- ръчни часовници с надписи, идентични с тези на регистрираните марки, както следва: 1) в магазин, находящ се на алея „Кубан” в курортен комплекс “Слънчев бряг”, срещу ресторант „Мак Доналдс”, е изложил за продажба ръчни часовници с марка “OFFICINE PANERAI”- 27 броя, ръчни часовници с марка “RADO”- 15 броя, ръчни часовници с марка “HUBLOT”- 16 броя, ръчни часовници с марка “BREITLING”- 203 броя, ръчни часовници с марка “ROLEX”- 196 броя, ръчни часовници с марка “CHANEL”- 16 броя, ръчни часовници с марка “CHOPARD”- 19 броя, ръчни часовници с марка „FRANCK MULLER” – 12 броя, ръчни часовници с марка „TAG HEUER”- 75 броя, ръчни часовници с марка „BYLGARI”- 5 броя; 2) в магазин „EXESS” находящ се на крайбрежната алея срещу х-л „Глобус”, в курортен комплекс “Слънчев бряг” е изложил за продажба ръчни часовници с марка “OFFICINE PANERAI”- 26 броя, ръчни часовници с марка “RADO”- 28 броя, ръчни часовници с марка “HUBLOT”- 31 броя, ръчни часовници с марка “BREITLING”- 127 броя, ръчни часовници с марка “ROLEX”- 106 броя, ръчни часовници с марка “CHANEL”- 28 броя, ръчни часовници с марка “CHOPARD”- 16 броя, ръчни часовници с марка „FRANCK MULLER”- 16 броя, ръчни часовници с марка „TAG HEUER”- 87 броя, ръчни часовници с марка „BYLGARI”-10 броя, ръчни часовници с марка „PATEK PXILIPPE”- 11 броя, ръчни часовници с марка „VACHERON CONSTANTIN”- 5 броя, ръчни часовници с марка „AVDEMARS PIGUET”- 8 броя, поради което и на основание чл.172б, ал.1, предл.първо, вр. с чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и “ГЛОБА” в размер на 2 000 (две хиляди) лева.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТНЕМА На осн.чл.172б, ал.3, вр. с чл.53, ал.1, б. “а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства общо 1083 броя ръчни часовници, а именно: ръчни часовници с марка “OFFICINE PANERAI” - 53 броя, ръчни часовници с марка “RADO”- 43 броя, ръчни часовници с марка “HUBLOT”- 47 броя, ръчни часовници с марка “BREITLING”- 330 броя, ръчни часовници с марка “ROLEX”- 302 броя, ръчни часовници с марка “CHANEL”- 44 броя, ръчни часовници с марка “CHOPARD”- 35 броя, ръчни часовници с марка „FRANK MULLER”- 28 броя, ръчни часовници с марка „TAG HAUER”- 162 броя, ръчни часовници с марка „BULGARI”- 15 броя, ръчни часовници с марка „PATEK PHILIPPE”- 11 броя, ръчни часовници с марка „VACHERON CONSTANTIN”- 5 броя, ръчни часовници с марка „AVDEMARS PIGUET”- 8 броя.
ОСЪЖДА обвиняемия И.С.Р. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 770,00 (седемстотин и седемдесет лева), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 207/2012г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия И.С.Р. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.С.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.
Съдебното заседанието приключи в 12.10 часа.


И.С.Р.
 
81 НАХД No 1061/2011, II състав По ЗД по пътищата Т.Й.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 29.02.2012г., в законна сила от 23.03.2012г.
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 5251/14.11.2011г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на Т.Й. П. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.179, ал.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието на 100лв./сто/ лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5251/14.11.2011г. на Началника на РПУ-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно.
ОСЪЖДА на осн чл.189, ал.3 от НПК Т.Й. П. с ЕГН – ********** *** да заплати по с/ка на Държавата сумата от 9лв./девет/лева, представляващи направените по делото съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
82 НАХД No 25/2012, II състав Административни дела Р.... ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 27.02.2012г., в законна сила от 23.03.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 845/16.08.2011г. на Директора на ТД на НАП-Бургас, с което на „Рени 2002” ООД, ЕИК-......... със седалище и адрес на управление С.В.ул***** общ.Несебър чрез управителя И.Д.С., на основание чл.185,ал.4 от ЗДДС за нарушение на чл. 186, ал.1 ЗДДС във връзка с чл.25,ал.1 Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 4000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 845/16.08.2011г. на Директора на ТД на НАП-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
83 НОХД No 760/2011, V състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Л.Х. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 09.03.2012г., в законна сила от 26.03.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на В.Л.Х. с ЕГН ********** по НОХД № 309/1999г. и НОХД № 81/2000г., двете на РС-Габрово, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание – шест месеца лишаване от свобода, наложеното на Х. наказание по НОХД № 81/2000г. на РС-Габрово – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Х. по НОХД № 477/2003г., НОХД № 653/2003г., двете на ОС-Габрово и НОХД № 363/2002г. на РС-Габрово, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – две години лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – две години лишаване от свобода, наложеното на Х. наказание по НОХД № 477/2003г. на ОС-Габрово – ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Х. по НОХД № 15/2010г. на ОС-Габрово, по НОХД № 416/2011г. на РС-Габрово и НОХД № 760/2011г. на РС-Несебър, а именно – ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание - четири години и шест месеца лишаване от свобода, времето, през което осъденият е изтърпявал наказание лишаване от свобода по присъдите, включени в съвкупността, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – четири години и шест месеца лишаване от свобода, наложеното на Х. наказание по НОХД № 15/2010г. на ОС-Габрово – ГЛОБА в размер на 10000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.


В.Л.Х.
Мотиви от 09.03.2012г.
 
84 НАХД No 7/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.С.Т. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 05.03.2012г., в законна сила от 26.03.2012г.
ПРИЗНАВА С.С.Т., роден на *** ***, българин, български гражданин, семеен, реабилитиран, основно образование, шофьор, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2011 г., около 05,00 ч., в КК „Слънчев бряг”, до бензиностанция ”Петрол”, управлявал МПС- лек автомобил „Фолскваген Транспортер” с ДК №***** КМ, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с наказателно постановление № 341/10.09.2010 г. на Началник група в сектор ПП към ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

С.С.Т.
Мотиви от 05.03.2012г.
 
85 НАХД No 26/2012, II състав Административни дела Р. ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 27.02.2012г., в законна сила от 26.03.2012г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 844/16.08.2011г. на Директора на ТД на НАП-Бургас, с което на „Р.****" ООД, ЕИК-*********, със седалище и адрес на управление гр.с.в., ул."с.с.К.М." № **, общ.Несебър чрез управителя И.Д.С., на основание чл. 185,ал.4 от ЗДДС за нарушение на чл. 186, ал.1 ЗДДС във връзка с чл.25,алЛ Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 4000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 844/16.08.2011г. на Директора на ТД на Ь1ЛП-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
86 НОХД No 117/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Я.С.М. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 26.03.2012г., в законна сила от 26.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 117/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Я.С.М. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв.Д. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Я.С.М.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2011 г., около 21,30 часа, в к.к. «Слънчев бряг», общ.Несебър, по главната алея до хотел «Персани», управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка «Фолксваген», модел «Голф» с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,42 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 849/25.08.2011 г., след като е осъждан за същото деяние с влязла в сила присъда по НОХД № 4438/2003г. по описа на РС- Варна, поради което и на основание чл.343б, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият Я.С.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТНАДЕСЕТТ МЕСЕЦА.
ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Я.С.М. е било отнето по административен ред, считано от 24.08.2011 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Я.С.М. с посочена по- горе самоличност, да заплати по сметка на Районен съд- гр.Несебър сумата от 27 /двадесет и седем/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №117/2012 г. по описа на РС- Несебър.

Я.С.М.
 
87 Гражданско дело No 1295/2011, VI състав Други дела А.В.З. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",
РУСО
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 23.02.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 1295/2011 по описа на РС- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от днес.

 
88 НАХД No 114/2012, VI състав Административни дела П***** ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 08.03.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “П.2.” ООД с ЕИК 201490438, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. ******, представлявано от М.Я.Ш., против наказателно постановление № 23-2303472/26.09.2011 г. на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда (КТ) е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000, за нарушение по чл. 62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ.
ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 114/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.


 
89 НОХД No 210/2012, IV състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Б.Б. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 27.03.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 210/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Д.Б.Б., със снета по делото самоличност, и неговият защитник адв.С.Д. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Б.Б.- роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, със средно специално образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2009 година, около 03.30 часа, в КК «Слънчев бряг», община Несебър, в заведение „Да Плейс”, стопанисвано от „Джимими” ЕООД- гр.София, при изпълнение на функциите му, в качеството му на длъжностно лице- управител, причинил посредством юмручни удари на работещия в заведението като барман Л.Н.Д. *** леки телесни повреди, изразяващи се в наранявания, всяко от което е довело до временно разстройство на здравето, не опасно за живота, а именно: фрактура на носни костици, ранички и охлузвания по лицето, кръвонасядания на устните, лекостепенно мозъчно сътресение, поради което и на основание чл.131 ал.1, т.2, предложение първо, вр. с чл.130, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Д.Б.Б. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 30 лв. (тридесет лева), представляващи направени в производството разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 210/2012 г. по описа на РС- Несебър.

Д.Б.Б.
 
90 ЧНД No 211/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Б.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 27.03.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за защитник на Д.Б.М., обвиняем по ДП № ЗМ 276/2011г. по описа на ОДМВР-Бургас – адв.Д.П. ***.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 
91 НОХД No 212/2012, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Б.М. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 27.03.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 212/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият Д.Б.М. със снета по делото самоличност със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Б.М.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, работещ в ЕТ *******"***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2011 г. в к.к. "Сл.Бряг", в търговски обект- търговска клетка № 1, находяща се на "Крайбрежна алея", стопанисван от ЕТ „******"*** с ЕИК 102648228, без съгласието на притежателя на изключителното право- ADIDAS AG /Адидас АГ/ и ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V. B.V.- Адидас Интернешънъл Маркентинг Б.В./, представлявани от „Арсис консултинг” – София, използвал в търговската си дейност марка, обект на това изключително право, без правно основание, а именно: предлагал за продажба стоки- 129 бр. комплекта анцузи, носещи марката „ADIDAS", представляваща регистрирана търговска марка „ADIDAS", /„Адидас/ в Патентно Ведомство на
Р. България по реда на Протокола относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марките.
- без съгласието на притежателя на изключителното право Тоmmy Hilfiger Licensing LCC / Томи Хилфигер Лайсънсинг ЛСС/, представлявано от „Турку енд Турку” ООД- гр.София, използвал в търговската си дейност марка, обект на това изключително право, без правно основание, а именно предлагал за продажба стоки- 10 бр. пуловери, 15 бр. ризи и 82 бр.тениски, носещи марката "Тоmmy Hilfiger", представляваща регистрирана търговска марка- "Тоmmy Hilfiger" в Патентно Ведомство на Р.България по реда на Протокола относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марките;
- без съгласието на притежателя на изключителното право "Тhe Pollo /Lauren Company L.P /Поло/ Лорън Къмпани Л.П.), представлявано от „Турку енд Турку” ООД- гр.София, използвал в търговската си дейност марка, обект на това изключително право, без правно основание, а именно предлагал за продажба стоки- 67 бр. пуловери, носещи марката "Роllо", представляваща регистрирана търговска марка- "Роllo" в Патентно Ведомство на Р. България по реда на Протокола относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марките;
- без съгласието на притежателя на изключителното право "La Costa”, представлявана от Васил Павлов Павлов от гр.София, използвал в търговската си дейност марка, обект на това изключително право, без правно основание, а именно, предлагал за продажба стоки- 70 бр. тениски, носещи марката "La Costa”, представляваща регистрирана търговска марка - "La Costa” в Патентно Ведомство на Р.България по реда на Протокола относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марките, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» и «ГЛОБА» в размер на 500 (ПЕТСТОТИН) ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, предл.второ, вр.с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
- Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТНЕМА, на основание чл.172б, ал.3, вр. с чл.53, ал.1, б.»а» от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по ДП № ЗМ 276/2011год. по описа на ОД МВР – Бургас- 129 бр. комплекта анцузи, носещи марката „ADIDAS", 10 бр. пуловери, 15 бр. ризи и 82 бр. тениски, носещи марката "Тоmmy Hilfiger", 67 бр. пуловери, носещи марката "Роllо", 70 бр. тениски, носещи марката "La Costa”.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 330 (триста и тридесет) лева, представляваща направени разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 212/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър.

Д.Б.М.
 
92 НАХД No 41/2012, V състав По ЗД по пътищата М.Я.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 06.03.2012г., в законна сила от 28.03.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 3799 от 24.08.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.185 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.Я.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 3799 от 24.08.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, на М.Я.К. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, като НАМАЛЯВА същите, както следва: глобата – на 800 /осемстотин/ лева и лишаването от право да управлява МПС – на 15 /петнадесет/ месеца.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3799 от 24.08.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в останалата му част, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на М.Я.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл2 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, на К. са наложени административни наказания – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца за административно нарушение по чл.103, предл.3 от ЗДвП.
ОСЪЖДА М.Я.К. с ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата сумата общо в размер на 12 /дванадесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
93 НАХД No 63/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.М.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Разпореждане от 10.02.2012г., в законна сила от 28.03.2012г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.З НПК,
РАЗПОРЕЖДА
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 63/2012г. по описа на НРС.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания.
Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.
Дата на връщане: 10.2.2012г.

 
94 НОХД No 64/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.Я.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 28.03.2012г., в законна сила от 28.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 64/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Т.Я.М. със защитник адв.Асен Д. споразумение, съгласно което Т.Я.М., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.12.2011г., около 21,13 часа, в гр.Обзор, по ******** управлявал МПС - л.а.„Опел Вектра” с рег.№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,67 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия Т.Я.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимият Т.Я.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 27.12.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.Я.М. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 22 /двадесет и два/ лева, представляващи разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 64/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Т.Я.М.
 
95 НОХД No 51/2012, VI състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.А.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 29.03.2012г., в законна сила от 29.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 51/2012 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Районна прокуратура- гр.Н., подсъдимия И.А. и неговия защитник адв. Д.П., както следва:
Подсъдимият И.А.А., роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 11.07.2011г. и 16.09.2011г., в с. к., общ.Н., на ул. ”П. м.” № *, е осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната система на „ВиК” ЕАД- Бургас, чрез монтиране във водопроводната шахта на имота на мека връзка на мястото на водомера, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. чл. 55, ал. 2, б. “б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото по 100 ч. годишно за срок от една календарна година.
НЕ НАЛАГА на основание чл. чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия И.А.А. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба”.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 51/2012 г. по описа на РС- Н..
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПКО П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.А.А. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.

И.А.А.
 
96 НОХД No 206/2012, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.П.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 21.03.2012г., в законна сила от 29.03.2012г.
 
97 НАХД No 1056/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.В.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 09.03.2012г., в законна сила от 30.03.2012г.
основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК във вр. с чл.78а от НК и чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА В.В.М., с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2011 год. около 20.25 часа, в гр. Несебър, в близост до КПП „Хит 90“, управлявал мотопед „Соник“, с рег. №А **** М, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с влязло в сила на 23.11.2010 г. наказателно постановление №4789 от 15.10.2010 г. на Началника на РУП-Несебър – престъпление по чл. 343в, ал.2 вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

В.В.М.
Мотиви от 09.03.2012г.
 
98 НОХД No 171/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.И.У. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Разпореждане от 19.03.2012г., в законна сила от 30.03.2012г.
на основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът

Р А З П О Р Е Д И:
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №171/2012 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.
Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от съобщаването му.