РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2013г. до 31.3.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 557/2012, VI състав Други дела ФИН ИНВЕСТ ЕООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ. СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ "АВАЛОН" Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 19.12.2012г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни решенията на Общото събрание на Етажна собственост на жилищна сграда за сезонно ползване “А.”, находяща се в курортен комплекс “Слънчев бряг-запад”, общ. Несебър, проведено на 06.06.2012 г., а именно: 1) решение относно необходимостта от провеждането му; 2) освобождаване от длъжност на управителя Ев.Д.Г. и привличане към административнонаказателна отговорност на същия; 3-4) избор на членове на управителния и контролния съвет; 5) приемане на правилник за вътрешния ред; 6) откриване на разплащателна сметка за събиране на таксите за поддръжка на етажната собственост и упълномощаване на лице, което да оперира с нея; 7) определяне размера на таксите за поддръжка; 8) утвърждаване на реда за приемане на условията и подписване на договор с обслужваща фирма, и привличане на други фирми за обезпечаване нуждите на ЕС, като бъде упълномощен УС да сключва договори с обслужващи комплекса фирми на конкурсен принцип; 9.1) определяне реда за приемане и предаване на документите и комплекса, инвентаризация на обекта, покана на специалисти за оценка състоянието на комплекса- състоянието на комуникациите, покрива и останалите общи части, с цел установяване на дефекти, които изискват отстраняване, определяне реда на финансиране на поставената задача, като разходите по изпълнение на текущите задачи се финансират от таксите за поддръжка; 9.2) упълномощаване УС да договоря с „Фининвест” ЕООД за поставяне на индивидуални електромери и водомери на всички потребители, както и на общите части в комплекс „А.”; 9.3) застраховане на комплекса- упълномощаване на УС да избере на конкурсен принцип застрахователна компания и да застрахова комплекса, както и поотделно собствениците на обекти; 9.4) регистриране домова книга на комплекса; 9.5) създаване фонд за съдебни разходи; 9.6) компенсиране разходите за организация на събранието; 9.7) определяне възнаграждение на членовете на управителния съвет- в общ размер 4000 лева през летния сезон и 2000 лева през зимния сезон; 9.8) да се изиска технически паспорт на сградите от комплекса; 9.9) организиране безопасност, ограждане на комплекса и ограничаване достъпа до комплекса, детска площадка, проучване причините за течовете и пожарната безопасност, интернет.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.  
В законна сила от 1.3.2013г.
2 НАХД No 1091/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Я.Я. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 13.2.2013г.
Р Е Ш И:    ПРИЗНАВА обвиняемия М.Я. Я., роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, със средно специално образование, за ВИНОВЕН в това, че на 06.12.2012 г. в с. Р., общ. Н., в района на училище „С.С.К.М.”, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3.00%, с нетно тегло 1.172 грама, на стойност 07.03 лева, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК, му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 300 (триста) лева.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Я. Я. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОДМВР- Бургас сумата от 56.90 лева (петдесет и шест лева и деветдесет ст.), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК веществените доказателства- бял хартиен плик, съдържащ три броя полиетиленови пликове, които да бъдат унищожени, след влизане на настоящото решение в сила.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в ..-дневен срок от днес.  
М.Я.Я.
Мотиви от 14.2.2013г.
В законна сила от 1.3.2013г.
3 ЧГД No 71/2013, I състав Други ЧГД К.К.Л. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 4.3.2013г.
РАЗРЕШАВА на К.К.Л. с ЕГН **********,*** .действащ лично и със съгласието на баща си, К.К.Л., ЕГН : ********** да изтегли сумата в общ размер на 600 лева /шестстотин лева/ от сметка, открита на името на детето в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, клон Несебър, с IBAN *** е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.3.2013г.
4 НАХД No 434/2012, II състав Административни дела ОА.-СМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.11.2012г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202670/23.05.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.413, ал.2 от КТ, на „О.” ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр.Б., ул.”Х. К.” № **, представлявано от управителя С.Д.А., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.60, ал.1 във връзка с чл.61 и чл.62, ал.1 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /Обн. ДВ, бр.37 от 04.05.2004г./.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 4.3.2013г.
5 НАХД No 826/2012, VI състав По ЗД по пътищата С.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.11.2012г.
на основание чл.63 от ЗАНН  Р Е Ш И :     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2814/11.07.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДвП е наложено на С.Д.Г. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за нарушение по чл. 100, ал. 2, предл. 1, от ЗДвП, за това, че на 07.07.2012 г. около 14.50 ч. на път 1 клас № 9, 205.5 км. в посока гр. Варна – гр. Бургас, е управлявала лек автомобил с рег. № ****** без залепен валиден винетен стикер за платена винетна такса.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 4.3.2013г.
6 НАХД No 838/2012, VI състав По ЗД по пътищата К.Е.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 30.1.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2986/2012 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на К.Е.П. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 16.07.2012 г. около 03.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея срещу хотел “Авеню” в посока гр. Свети Влас, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.94 на хиляда, установено с техническо средство- Дрегер 7410 с № 0325, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба”- от 500 лева на 300 (триста) лева и размера на наказанието “лишаване от право да управлява МПС”- от 8 месеца на 5 месеца.  ОСЪЖДА К.Е.П. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 10.00 (десет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 4.3.2013г.
7 НАХД No 910/2012, II състав По ЗД по пътищата Б.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.2.2013г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2724/19.07.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Б.И.Б. с ЕГН - ********** *** за административно нарушение на чл. 137а, ал.1 от ЗДвП и осн. чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50лв. и са отнети 8 контролни точки.   Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.3.2013г.
8 НАХД No 1059/2012, IV състав Административни дела ВИКТОРИЯ ТУРИСТИКЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.2.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-023279/25.10.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „В.Т.” ЕАД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. П., бул. „Ц.Б. ІІІ О.”, № .., представлявано от К.Г.Р., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 4 000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 4.3.2013г.
9 НАХД No 1102/2012, I състав По ЗГ и ЗЛОД Т.А.Т. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.2.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  Р Е Ш И :  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 840/21.11.2012 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.261 т.1 от Закона за горите, на основание чл.275 ал.1 т.2; чл.261 ал.1 т.1 от ЗГ и на осн.чл.53 ал.1 ти ал.2 от ЗАНН, на Т.А.Т. ,ЕГН : **********,***, е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 4.3.2013г.
10 ЧНД No 32/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 14.2.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К.А.П. с ЕГН ********** по НОХД № 76/2002г., НОХД № 4/2003г., НОХД № 19/2003г., НОХД № 28/2003г., НОХД № 29/2003г., НОХД № 54/2003г., НОХД № 56/2003г., НОХД № 98/2003г., всички по описа на РС-П. и НОХД № 64/2007г. на РС-Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на П. общо наказание – две години лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание – две години лишаване от свобода, наложеното на П. наказание по НОХД № 64/2007г. на РС-Несебър – ГЛОБА в размер на 50 /ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на П. по НОХД № 51/2003г., НОХД №104/2003г., двете по описа на РС-П., НОХД № 3091/2006г. на РС-Бургас и НОХД № 3094/2007г. на РС-Несебър, а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на П. общо наказание – три месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание – три месеца лишаване от свобода, наложеното на П. наказание по НОХД № 3094/2007г. на РС-Несебър – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на П. по НОХД № 364/2012г. на РС-Нова Загора, НОХД № 944/2012г. на РС-Несебър и НОХД № 4764/2012г. на РС-Бургас, а именно – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание – три години лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което П. следва да изтърпи общо – ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така увеличеното общо наказание – четири години лишаване от свобода, задържането на П. за срок от 24 часа по ЗМВР по НОХД № 944/2012г. на РС-Несебър - на 15.05.2012г. както и времето, през което осъденият е изтърпявал наказание лишаване от свобода по присъдите, включени в съвкупността, считано от 17.01.2013г., като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – четири години лишаване от свобода, изтърпяното от П. наказание „пробация” по НОХД № 364/2012г. на РС-Нова Загора, считано от 09.11.2012г., като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
К.А.П.
В законна сила от 4.3.2013г.
11 НОХД No 227/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.В.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 4.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 227/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият М.Д. и неговия защитник- адв.Г.- п., съгласно което:  Обвиняемият М.В.Д., роден на ***г***, постоянен адрес *** настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, с месторабота «Д.» ООД – гр.П., шивач, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.00 ч. на 15.08.2012 г. до 10.00 ч. на 16.08.2012 г. в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, от подстълбищна площадка на жилищен комплекс „Съни Дей 2”, чрез използване на техническо средство- клещи, е отнел чужда движима вещ- велосипед, марка „Капри”, модел „Монте Карло”, на стойност 194.00 (сто деветдесет и четири) лева от владението на Д.С.Д. без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд противозаконно отнетата вещ е върната, поради което и на основание чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.4, предл.второ, вр.с чл.194, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия М.В.Д. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 40 лева (четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 227/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.  
М.В.Д.
В законна сила от 4.3.2013г.
12 НАХД No 66/2012, V състав По ЗД по пътищата Г.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.5.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5246 от 14.11.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на Г.П.П. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 5.3.2013г.
13 НАХД No 966/2012, IV състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.2.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4172/10/27.10.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушения на чл.100, ал.1, т.1, чл.137Е, предложение второ, и чл.100, ал.1, т.2, всички от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение второ, и чл. 183, ал.1, т.1, предложение трето, от Закона за движение по пътищата, на В.Г.Г., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв. и 10 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд  
В законна сила от 5.3.2013г.
14 НОХД No 1015/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 5.3.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1015/2012 г. по описа на РС–Несебър, а именно Г. Г – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.К.П. със защитник адв.П.П. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Г.К.П., роден на *** ***, ром, български гражданин, без образование, безработен, неосьждан, живущ ***, ЕГН **********. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2012 год., около 02.00 часа в с.Равда, общ.Несебър на плажа пред „Сливенски лагер” отнел чужди движими вещи – кожена чантичка, черна на цвят марка „Cielo” на стойност 38.40лв., мобилен телефон „Нокия Е72” на стойност 380.00лв., мобилен телефон „Нокия Е52” на стойност 140.00лв., лична карта, СУМПС и контролен талон към него и сумата от 120.00лв., всички вещи на обща стойност 678.40лв. от владението на И.Ц.Ц. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.54 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА наа основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Г.К.П. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 25.00 лева (двадесет и пет), и сумата в размер на 27.00 /двадесет и седем лева/ по сметка на РС Несебър, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №1015/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Г.К.П. мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.К.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Г.К.П.
В законна сила от 5.3.2013г.
15 НАХД No 1095/2012, I състав Административни дела А.Д.К. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.2.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0202968/21.08.2012г., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Бургас, с което на основание чл. 416, ал.5, вр.чл.413, ал.2 от КТ, на А.Д.К., ЕГН ********** *** , в качеството му на длъжностно лице –технически ръководител в „С.” ЕООД , е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за нарушение на чл. 24, ал. 2 вр.чл.24 ал.1 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните    
В законна сила от 5.3.2013г.
16 ЧНД No 174/2013, IV състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК И.Н.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 27.2.2013г.
ОПРЕДЕЛИ:    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И.Н.Г.- обвиняем по ДП № 14-29/2013 г. по описа на РУП- Несебър за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по- лека такава.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 65, ал.6 от НПК, едномесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане на И.Н.Г. е недопустимо.  УКАЗВА на И.Н.Г., че определения едномесечен срок не се прилага, когато искането се основава на влошено здравословно състояние.  Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в тридневен срок, считано от днес.  НАСРОЧВА делото, в случай на жалба или протест, за 06.03.2013 г. от 14.00 ч.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 5.3.2013г.
17 ЧНД No 214/2013, VI състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Б.М.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 1.3.2013г.
О П Р Е Д Е Л И :    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Б.М.А. с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14-2576/2012 г. по описа на РУП- Несебър, за изменение на мярката за неотклонение “Задържане под стража” в по-лека такава.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в тридневен срок от днес.  НАСРОЧВА делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд за 06.03.2013 г. от 14.00 часа, за които дата и час страните са уведомени в съдебното заседание.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 5.3.2013г.
18 НАХД No 663/2012, II състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.10.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202983/26.06.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на А.Г.Ж. с ЕГН – ********** ***, адрес за кореспонденция: гр.С., ул.”Д. № .., съд.адрес-гр.Варна, ул.”Р.Ж.” № .., ап.1, чрез адв.В.Т. за нарушение на чл.3, вр. чл.12 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./, вр. чл.16, т.1, б.”е” от Наредба № 2/22.03.2004г. /обн.ДВ,бр.37/04.05.2004г./ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.3.2013г.
19 НАХД No 1112/2012, I състав По ЗГ и ЗЛОД В.А.К. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.2.2013г.
на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН    Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 849/19.11.2012 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.148 ал.2 т.1 от Закона за горите, на основание чл.275 ал.1 т.2; чл.270 и на осн.чл.53 ал.1 т и ал.2 от ЗАНН, на В.А.К. ,ЕГН: **********,*** Ч. е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 6.3.2013г.
20 НОХД No 846/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.Ш. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 7.3.2013г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 846/2012 г. по описа на РС- гр.н. споразумение, а именно: Г. ***, адв.П.П. ***- защитник на подсъдимия Ш., и подсъдимия М.К.Ш. със снета по делото самоличност, съгласно което:  ПРИЗНАВА подсъдимият М.К.Ш., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, общ работник на Пристанище Бургас, ЕГН *********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.06.2012 г., около 22.00 часа, в с.К., общ.н., по улица „и.з.”, до дом № *, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра” с ДК№ А **** ВТ, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено му с НП № *04/25.04.2012 г., влязло в сила на 25.05.2012 г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Пробация”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а ал.1, вр. с ал.2 т.1, 2 и 3, вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично.  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.  - ограничение в свободното придвижванията като не посещава с. К. и курортен комплекс „Слънчев бряг”, община н., за срок от 12 /дванадесет/ месеца.     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 846/2012 г. по описа на РС- гр.н..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Митков мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата     О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо М.К.Ш. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.   Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,30 часа.  
М.К.Ш.
В законна сила от 7.3.2013г.
21 НАХД No 925/2012, IV състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 26.11.2012г.
СЪДЪТ констатира, че жалбата е просрочена, поради което производството следва да бъде прекратено. С разпореждане от 22.10.2012 г., на жалбоподателят е указано да представи доказателства, че жалбата е подадена в срок. Определен е тридневен срок за представянето им. Призовката е получена от адв.И., посочена като съдебен адресат на жалбоподателя, на 05.11.2012г. По делото е постъпила молба, очевидно подписана от адв.И., предвид различията на подписите положени под молбата и жалбата, като нито към жалбата, нито към молбата е приложено пълномощно, от което да се направи извод, че адв.И. е упълномощена да упражнява процесуални действия от името на жалбоподателя. В тази връзка съдът намира, че подадената молба с вх.№ 7971 от 09.11.2012г. не отстранява нередовността на жалбата. На следващо място, дори и да се приеме, че молбата е подадена от упълномощено лице, към същата са представени доказателства за изпращане на пратка от „Викинг- Н.” ЕООД, което дружество не е жалбоподател по настоящото производство. Наред с това, в представените доказателства никъде не е посочено, че пратката е изпратена до РУП- Несебър. Приложения опис на писма не удостоверява изпращането на настоящата жалба до РУП-Несебър, тъй като на първо място на същия липсва дата. На следващо място, не е посочено какво точно се изпраща по визираните в него петнадесет пункта. Посочването само на РУП на МВР- гр.Несебър не е достатъчно за да се приеме, че е изпратена пратка до РУП-Несебър, съдържаща жалбата- предмет на настоящото производство. С оглед горното, съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 925/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от уведомяването на страните за това.  
В законна сила от 7.3.2013г.
22 НОХД No 1080/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.Ш. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 7.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1080/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.К.Ш. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.К.Ш., роден на ***г***, с ЕГН **********, ром, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, работи на Пристанище Бургас като общ работник, с постоянен и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2012г., около 20.40 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до общежитие „Парк”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег.№ ........, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 504/12 на Началник 04-РУП-Варна, влязло в законна сила на 25.05.2012г., поради което и на основание чл.343в, ал. 2, във вр. ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично,  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.   - Безвъзмезден труд, в полза на обществото в размер на 200 часа в рамките на една календарна година  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1080 /2012 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
М.К.Ш.
В законна сила от 7.3.2013г.
23 НОХД No 238/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.И.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 7.3.2013г.
НЕ ДАВА ХОД на делото.   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 238/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ВРЪЩА делото на РП- Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14,10 ч.     СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ  
В законна сила от 7.3.2013г.
24 НАХД No 655/2012, V състав Административни дела Ж.Д.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202994 от 26.06.2012г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415в от Кодекса на труда /КТ/, на Ж.Д.Ж. с ЕГН **********, с адрес:***, район „Младост”, ул.”р.д.” № .., в качеството му на длъжностно лице в „Г.Б.С. ..” АД с ЕИК ........., е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение на чл.3 вр. чл.12 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн., ДВ бр.102 от 2009г./, вр. чл.16, т.1, б. „Е” от Наредба № 2 от 22.03.2004г. /обн., ДВ бр.37 от 2004г./.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 8.3.2013г.
25 НАХД No 1016/2012, IV състав По ЗД по пътищата М.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3484/31.08.2012 г. на Началника на непосочена структура, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на М.С.Д., ЕГН **********,***, са наложени наказания глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.   Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 8.3.2013г.
26 НОХД No 12/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.М. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 12/2013 г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно Севдалина Станева– прокурор в РП- Несебър, адв. Д.П. ***, и подсъдимия А.М. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.П.М.- роден на *** г. в Русия с настоящ адрес – с.Р., комплекс между комплексите „Р.” и „Д.” бл..., руснак, руски гражданин, женен, осъждан, с висше образование, собственик на фирма „И.” ЕООД- гр.В. за ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2012 г., около 03.00 ч., в КК „Слънчев бряг", общ. Несебър, в лек автомобил „БМВ" с рег. № ......., без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКВНП, държал високорисково наркотично вещество- коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 3,30% и нетно тегло 0,535 гр. на стойност 3,21 определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС/29-01-98г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1 вр. с чл.54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.П.М. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 101,51 лв. (сто и един лев и петдесет и една стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.П.М. със снета самоличност да заплати по сметка на Прокуратура на Република България сумата от 96 лв. (деветдесет и шест лева) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 12/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
А.П.М.
В законна сила от 8.3.2013г.
27 ЧНД No 221/2013, V състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК А.И.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.3.2013г.
на основание чл.65, ал.4 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ИЗМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия по ДП № 321/2012г. по описа на ОД на МВР - гр.Бургас А.И.С., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Домашен арест” в по-лека такава, а именно „ГАРАНЦИЯ” в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ седмодневен срок за внасяне на паричната гаранцията след влизане на определението в сила.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 3-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.  Насрочва делото в случай на жалба или протест пред Окръжен съд - гр.Бургас на 11.03.2013г. от 14.00 часа.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Определението бе обявено в 13.50 часа в присъствието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник.  След обявяване на определението си, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 8.3.2013г.
28 НОХД No 224/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.Ю. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 8.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 224/2013г. по описа на РС-гр.Н. споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.Н., адв.А. Ж. от АК- гр.Бургас, упълномощен защитник на подсъдимия Ю. и подсъдимият Х.М.Ю. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия Х.М.Ю., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, строител, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2010г., около 17.20 часа, на път ІІІ-960, в близост до разклона за с.Т., общ.Н., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „О.А.” с рег.№ А **** КК, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 316/09 от 14.03.2009г. на Началника на РУП-Айтос, влязло в законна сила на 01.05.2009г., поради което и на чл.343в, ал.2, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия наказание три месеца „лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 224/2013г. по описа на РС-гр.Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:       След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ю. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.М.Ю. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Х.М.Ю.
В законна сила от 8.3.2013г.
29 Гражданско дело No 1125/2012, IV състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ С.Д.П. В.О Т. ЕООД Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.3.2013г.
РЕШИ:    ОСЪЖДА „В.Т.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. В., ул. „И.С.”, № *, представлявано от П.А.П., да заплати на С.Д.П., ЕГН **********, живуща ***, сумата от 3 479,90 лв. /три хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и деветдесет стотинки/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение, както следва: за месец май 2011 г.- 83,27 лв., за месеците юни 2011 г.- декември 2011 г.- по 277,56 лв., за месеците януари 2012 г.- юни 2012 г.- по 271,75 лв., за месец юли 2012 г.- 269,26 лв., за месец август 2012 г.- 271,75 лв., за месец септември 2012 г.- 282,20 лв., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на подаване на исковата молба- 14.11.2012 г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА „В.Т.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. В., ул. „И.С.”, № *, представлявано от П.А.П., да заплати на С.Д.П., ЕГН **********, живуща ***, сумата от 754 лв. /седемстотин петдесет и четири лева/, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за годините 2011 г. и 2012 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на подаване на исковата молба- 14.11.2012 г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА „В.Т.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. В., ул. „И.С.”, № *, представлявано от П.А.П., да заплати на С.Д.П., ЕГН **********, живуща ***, сумата от 500 лв. /петстотин лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  ОСЪЖДА „В.Т.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. В., ул. „И.С.”, № *, представлявано от П.А.П., да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 189,20 лв. /сто осемдесет и девет лева и двадесет стотинки/, представляващи държавна такса за предявените претенции.  Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване.  Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 11.3.2013г.
30 НАХД No 1026/2011, V състав По ЗД по пътищата М.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.3.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 3694 от 15.08.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.Д.Г. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.П., ул.”О.” № **, ет.* /чрез адв.В.Д./, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същите, както следва: наложената глоба - на 400 /четиристотин/ лева и лишаването от право да управлява МПС - на 7 /седем/ месеца.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на М.Д.Г. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева, за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 11.3.2013г.
31 НАХД No 334/2012, VI състав Административни дела Н.К.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.7.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 11010165/02.03.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл. 65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) е наложено на Н.К.Д. с ЕГН **********,***, административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 6, ал.5 от НВМОП, за това, че на 20.02.2009 г. в гр. Несебър, в качеството на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т.1 от ЗОП, при наличие на нормативна забрана за това, в утвърдената методика за оценка на офертите при критерии “икономически най-изгодната оферта” е включил като показател за оценка критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП, а именно: “опит на участника, доказан с декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, аналогичен на настоящата поръчка за последните две години”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
В законна сила от 11.3.2013г.
32 НАХД No 850/2012, IV състав Административни дела СТРОНИК ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.11.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202967 от 21.08.2012 г. на Директор дирекция ”Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кадекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, на „С.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. С.З., представлявано от Н.К.Н., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера й от 4000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 11.3.2013г.
33 ЧНД No 75/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Й.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 21.2.2013г.
НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице Л.Й.С., роден на ***г. в гр.Поморие, с адрес-***, понастоящем в Затвора- Бургас, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, общо наказание измежду наказанията, определени по НОХД № 128/2010 г. и НОХД № 990/2010 г., двете по описа на Районен съд- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл. 25, ал.3 от НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание пробация по НОХД № 128/2010 г. на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Л.Й.С.
В законна сила от 11.3.2013г.
34 НОХД No 143/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.А. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 11.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 143/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.М.А. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.М.А., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, ж-к. „В.” № .., вх. А, ет. 2, ап. 5, понастоящем в Затвора – Бургас българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 19.06.2012г. до 23.09.2012г. при условията на продължавано престъпление на територията на Община Несебър:  - На 19.06.2012г., около 14:20 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, кв. "Чайка" е управлявал МПС /мотоциклет „Кавазаки" с рег.№ С 7036 К /, без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред /с НП 1148 от 05.01.2012г. на началника на РУП-Чирпан, влязло в сила на 14.03.2012г./ за същото деяние;  - На 22.06.2012г., около 23:00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, пред х-л "Болеро" е управлявал МПС /лек автомобил Мерцедес „Е 220" с рег.№...... /, без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред /с НП 1148 от 05.01.2012г. на началника на РУП-Чирпан, влязло в сила на 14.03.2012г./ за същото деяние;  - На 23.06.2012г., около 09:50 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, на алея пред х-л "Тракия" е управлявал МПС /четириколесно МПС марка, „Сим-УБ 25 А" с рег.№ А 3588 В/, без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред /с НП 1148 от 05.01.2012г. на началника на РУП-Чирпан, влязло в сила на 14.03.2012г./ за същото деяние;  - На 07.08.2012г., около 09:00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, на алея до бензиностанция "Петрол" е управлявал МПС /мотоциклет „Ямаха" с рег.№ А 1055 В/, без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред /с НП 1148 от 05.01.2012г. на началника на РУП-Чирпан, влязло в сила на 14.03.2012г./ за същото деяние;  - На 28.08.2012г., около 01:10 часа в с.Равда, общ.Несебър, в близост до к-с "Десислава" е управлявал МПС /мотоциклет „Ямаха Маджестик" с рег.№ А 0776 В /, без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред /с НП 1148 от 05.01.2012г. на началника на РУП-Чирпан, влязло в сила на 14.03.2012г./ за същото деяние;  - на 23.09.2012г., около 23:00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, на кръстовище до х-л "Есперанто" е управлявал МПС /мотоциклет „Бенели" с рег.№ С 1641 X/, без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред /с НП 1148 от 05.01.2012г. на началника на РУП-Чирпан, влязло в сила на 14.03.2012г./ за същото деяние, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 143/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Г.М.А.
В законна сила от 11.3.2013г.
35 ЧНД No 159/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК М.Ц.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 18.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 159/13г. по описа на РС-гр.Неебър.  Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от съобщаването му на молителя пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 11.3.2013г.
36 НОХД No 247/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Е.В. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 11.3.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 247/2013г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв. Д.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Х.Е.В. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Х.Е.В.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, строителен работник, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2013г. около 21.15 часа в гр. Несебър до хотел „Сол Несебър Маре”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Корса” с рег. № Н 4590 АН, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,37 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три месеца/.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК Х.Е.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Х.Е.В. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 03.03.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.Е.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 35.89 лева (тридесет и пет лева, осемдесет и девет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 247/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.Е.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Х.Е.В.
В законна сила от 11.3.2013г.
37 НАХД No 55/2013, VI състав По ЗГ и ЗЛОД А.М.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 21.2.2013г.
СЪДЪТ, след като изслуша становището на пълномощника на жалбоподателя и като взе предвид показанията на свидетеля К.Р., както и представеното по делото постановление за привличане на обвиняем от 14.02.2013г., намира че не е компетентен да разгледа и се произнесе по жалбата срещу наказателното постановление. Според разпоредбата на чл. 59 ЗАНН, компетентен да разгледа жалбата е районният съд, в района на който е извършено административното нарушение. Видно от показанията на свидетеля Р., местността ”Дапча”, посочена в наказателното постановление като място на извършване на нарушението, се намира на територията на общ. Руен и следователно, местно компетентен да разгледа делото е Районен съд- Айтос. Обстоятелството, че посочената местност попада в териториалния обхват на ДЛС- Несебър е ирелевантно за преценката относно местната подсъдност. Доколкото НРС е приел делото по подсъдност, извършил е процесуални действия и е стигнал до този извод, след анализ на събраните допълнителни доказателства, не следва да се повдига спор за подсъдност, а настоящото производство следва да се прекрати и изпрати на РС- Айтос. Ето защо,  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 55/2013г. по описа на РС- Несебър.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Айтос.  Определението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в седемдневен срок от днес.    
В законна сила от 12.3.2013г.
38 Гражданско дело No 154/2012, II състав Облигационни искове ЗАД АРМЕЕЦ АД ГР.СОФИЯ ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „ЗАД АРМЕЕЦ” АД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”***” № 2, представлявано от изпълнителния директор ***, чрез процесуалния представител юрисконсулт *** против Община Несебър, гр.Несебър, ул.”***” № 10 искове с правно основание чл. 213 КЗ и чл. 86 ЗЗД да се осъди ответника да заплати на ищеца сумата от 1427,58лева - главница, представляваща изплатеното от ЗАД „Армеец" застрахователно обезщетение, в размер на 1194,21лв. и 11лв. ликвидационни разноски, ведно със законната лихва върху посочената главница от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане, както и сумата от 233,37 лева - мораторна лихва, за периода от 05.01.2010 г. до датата на завеждане на исковата молба, като неоснователен.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 13.3.2013г.
39 Гражданско дело No 139/2012, I състав Искове по КТ А.В.З. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.6.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д***, че за времето от 10.06.1997г. до 01.04.2002г. между ищеца А.В.З., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. ***, община Н***, ул. *** №10 и С*** У*** „*** ***” е съществувало валидно трудово правоотношение, по силата на което З. е полагал труд като служител на С*** У*** „Св. ***” в Творческа почивна база на *** към СУ”Св.***” в гр.*** на длъжност „барман” при пълно 8 /осемчасово/ часово работно време с минимална работна заплата   ОСЪЖДА на осн.чл.224, ал.1 от КТ С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д*** да заплати на А.В.З., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. ***, община Н***, ул. *** №10 сумата от 1689.10 лв.,./хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и десет стотинки/лева, представляваща нетния размер на обезщетението за неполз*** платен годишен отпуск в размер на 95 /деветдесет и пет/ дни за периода 01.06.1997г. до 31.03.2002 г. ведно със законната лихва, считано от датата на предявя***е на иска – 09.02.2012г. до окончателно изплащане на сумата.   ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д*** да заплати на А.В.З., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. ***, община Н***, ул. *** №10 сумата от 205 лв./двеста и пет/лева, представляващи направените от ищеца съдебни разноски по делото.   ОСЪЖДА С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д*** да заплати по сметка на РС-Н*** сумата от 67.64 лева /шестдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки/ представляваща 4 % държавна такса върху уважената част на иска, ведно със законната лихва за забава на държавните вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д*** да заплати по сметка на РС-Н*** сумата от 150лв./сто и петдесет лева/ представляващи дължимата по делото държавна такса , на осн.чл. на осн. чл. 78,ал.6 от ГПК   ОСЪЖДА С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д*** да заплати по сметка на РС-Н*** сумата от 100 /сто/ лева изплатен хонорар на вещото лице за извършена по делото експертиза, ведно със законната лихва за забава на държавните вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.  Решението може да бъде обжал***о в 2-седмичен срок от съобща***ето му на страните пред Окръжен съд – Б***.    
В законна сила от 14.3.2013г.
40 НАХД No 245/2012, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕЛ МИ ТО ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22337 от 24.11.2010г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.77 от Закона за туризма /ЗТ/, на „ЕЛ МИ ТО” ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.П. обл.Бургас, ул.”Т.” № 1, представлявано от управителя Е.М.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.55, ал.1 от ЗТ и на основание чл.86 от ЗТ, на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.    
В законна сила от 14.3.2013г.
41 НАХД No 275/2012, IV състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.6.2012г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202415/09.03.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на Г.Х.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 14.3.2013г.
42 НОХД No 260/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Г.Б. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 14.3.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:     ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 260/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Х.Г.Б. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.Г.Б.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.03.2013 год., в 22.50 часа, в с.Оризаре общ.Несебър, на улица “Първи май”, до централен площад, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген Пасат”, с ДК № А **** КТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.70 /едно цяло седсемдесет стотни на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.  ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимия Дяков е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява МПС, считано от 02.03.2013 г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Х.Г.Б. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 35.89 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 260/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.Г.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Х.Г.Б.
В законна сила от 14.3.2013г.
43 Гражданско дело No 1645/2006, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Я.Г.П. АДАРА ХОЛИДЕЙЗ ООД,
П.Г.П.,
И.П.Б.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 12.4.2012г.
Т.I.СТР. 93 №46 ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН на основание чл. 135 от ЗЗД, по отношение на Я.Г.П. с ЕГН **********,***, договорът за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ апартамент СЖ-*, находящ се на първи етаж над магазини в секция № 1 от административно-жилищна сграда, със застроена площ от 45.66 кв.м., състоящ се от една стая, кухненски бокс, санитарен възел и тераса, при съседи: от юг- СЖ-3 от секция № 1, от изток- тротоар и тревна площ, от север- СЖ-5 от секция № 1 и от запад- стълбищна площадка, заедно с 3.578% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.72 кв.м. площ и 0.933% от правото на строеж върху терена, находящ се в УПИ ІІ, кв.5001 по ЗРП на курортен комплекс “Слънчев бряг-запад”, общ. Несебър, целият с площ от 1249 кв.м., сключен с нотариален акт № 14, том ІХ, нот. дело № 1372/27.07.2006 г. на нотариус с рег. № 110 на Нотариалната камара, между “А.Х.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Люлин” бл. 156, партер, магазин № 1, представлявано от управителя А.Л.М., ЕИК ****, и П.Г.П. с ЕГН **********, по време на брака му с И.П.Б. с ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Кърджали, ул. “Отец Паисий” № 19, вх.В, ет.1, ап.10, до размер на 1/2 идеална част.  ОСЪЖДА “А.Х.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Люлин” бл. 156, партер, магазин № 1, представлявано от управителя А.Л.М., ЕИК ****, П.Г.П. с ЕГН ********** и И.П.Б. с ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Кърджали, ул. “Отец Паисий” № 19, вх.В, ет.1, ап.10, да заплатят на Я.Г.П. с ЕГН **********,***, сумата от 1718.79 лева (хиляда седемстотин и осемнадесет лева и седемдесет и девет ст.), представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.  
В законна сила от 15.3.2013г.
44 Гражданско дело No 682/2012, I състав Други дела О.А.А. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КУРОРТНО-АПАРТАМЕНТЕН К-С"ЕМЕРАЛД РЕЗОРТ БИЙЧ И СПА"С.РАВДА -СГРАДА "С"-"ИКАТ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 28.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 682/2012г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 15.3.2013г.
45 ЧНД No 176/2013, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК М.К.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 25.2.2013г.
Производството по делото е образувано по молба на осъдения М.К.А. с ЕГН – ........ за групиране на влезли в законна сила присъди по реда на чл.306, ал.1,т.1 от НПК, вр.чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК.  След като съдията-докладчик по делото сложи същото за разглеждане, установи, че междувременно спрямо лицето има и друго производство по същия ред, образувано по предложение на РП-Несебър – ЧНД № 163/13г. по описа на НРС, по което съдията-докладчик е насрочил делото за производство по чл.306, ал.1, т.1 о НПК за 11.03.2013г. от 13,50ч..  Тъй като към момента в съда има две висящи производства с едни и същи страни и еднакъв предмет и производството по ЧНД № 163/13г. е образувано и насрочено преди да постъпи по подсъдност настоящото производство, то по-късно образуваното дело подлежи на прекратяване.  Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 176/13г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС-Бургас.    
В законна сила от 15.3.2013г.
46 НОХД No 263/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Т. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 15.3.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия И.Н.Т. и неговия защитник адв. Д.П., споразумение по НОХД № 263/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА обвиняемия И.Н.Т., роден на *** ***, обл.Бургас, ж.к.”Ч.М. *” №63, българин, български гражданин, неосъждан, висше образование, разведен, безработен, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на 07.03.2013 год. около 00.45 часа в гр.Несебър по ул.”Хан Крум” в близост до банка ДСК, управлявал моторно превозно средство – джип “Мицубиши”, модел „Паджеро” с регистрационен № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.13 /две цяло и тинадесет/ промила, установено по надлежния протокол от Химическа експертиза №126 от 07.03.2013 год.  И за това, че на 07.03.2013 г. около 01.30 ч в гр.Несебър, по ул. „Любен Каравелов” в близост до СОУ „Любен Каравелов” управлявал моторно превозно средство – джип “ Мицубиши”, модел „Паджеро” С регистрационен № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.04 /две цяло и нула четири/ промила, установено по надлежния протокол от Химическа експертиза №127 от 07.03.2013 г.- престъпление по чл.343б, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК .  НАЛАГА на основание чл.343б ал.1, вр. С чл.26, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК на обвиняемия И.Н.Т. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия И.Н.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Н.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 78.16 (седемдесет и осем лева и шестнадесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 263/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.Н.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
И.Н.Т.
В законна сила от 15.3.2013г.
47 НОХД No 538/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Н.М. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 1.3.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Е.Н.М.- роден на *** г. в гр.София, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, безработен, с настоящ адрес:***, вилна зона „И.”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 27.09.2010г. до 18.03.2011г., в гр.С.В., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на МПС - лек автомобил «Форд Фиеста» с регистрационен номер ......., собственост на К.Д.К., ЕГН **********, и техническо средство - отвертка, ключове, клещи и тесла, и чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 15 553.40 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:  - В периода между 27.09.2010г. и 19.11.2010г., в местността „Ю.”, в землището на гр.С.В., жилищна сграда „А. 2” с идентификатор ......, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - алуминиева дограма на прозорец на първия етаж, отнел от владението и без съгласието на „М.” ООД, представлявано Управителя М.М.К. от Ирландия: 10бр. климатици «Краун» на обща стойност 1572.62 лева, от които 4бр. мод.DGZ12HR53, всеки на стойност 168.20 лева, и 6бр. мод.DGZ09HR53F52D, всеки на стойност 149.97 лева; 11бр. хладилници «Краун», модел РN 110 на обща стойност 1138.39 лева; и 10бр. двойки керамични котлони за вграждане „Краун”, модел „PV 302X” на обща стойност 2462.00 лева;  - В периода между 27.09.2010г. и 19.11.2010г., в местността „Ю.”, в землището на гр.С.В., жилищна сграда „А. 3” с идентификатор ....., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - брави на входни врати на апартаменти №1, №6 и №8 и каса на входна врата на апартамент № 2, отнел движими вещи както следва: 1бр. климатик „Краун” на стойност 149.97 лева, 1бр. хладилник „Краун” модел „RN 110” на стойност 103.49 лева, и двойка керамични котлони за вграждане „Краун” модел „PV 302X” на стойност 246,20 лева, от владението и без съгласието на ирландския гражданин Д.П.П., роден на ***г. в гр.Дъблин, Ирландия; хладилник „Краун” модел „RN 110” на стойност 103.49 лева, бормашина „Бляк енд Декър” на стойност 2...00 лева, 20бр. DVD-дискове на обща стойност 10 лева, 1бр. уред за готвене на пара на стойност 59.50 лева, 1бр. радио на стойност 12.00 лева, 1бр. бинокъл на стойност 25.00 лева, 1бр. рибарска въдица на стойност 12.00 лева, и 1бр. сейф на стойност 101.00 лева, от владението и без съгласието на ирландския гражданин Д.Д.М. Кена, роден на ***г. в гр.Могана, Ирландия; хладилник „Краун” модел „RN 110” на стойност 103.49 лева, 1бр. готварска печка - неустановена марка, на стойност 281.77 лева, 1бр. настолен вентилатор на стойност 12.00 лева, 1бр. дървен стол на стойност 14.00 лева, 1бр. телевизор с плосък екран 21 инча - неустановена марка, на стойност 361.25 лева, 1бр. масичка за телевизор на стойност 20.00 лева, 1бр. тостер „Краун” на стойност 14.00 лева, 1бр. кана за вода на стойност 16.00 лева, и 1бр. двойка керамични котлони за вграждане „Краун” модел PV 302X на стойност 246,20 лева, от владението и без съгласието на ирландския гражданин Ф.М.А., роден на ***г. в гр.Монаган, Ирландия; 8бр. климатици „Краун” на обща стойност 1199.76 лева, 10бр. хладилници „Краун” модел RN 110 на обща стойност стойност 10...90 лева, и 11бр. двойки керамични котлони за вграждане „Краун” модел PV 302X на обща стойност 2708.20 лева, от владението и без съгласието на А. П. А. с ЕГН **********;  - Вечерта на 16/17.12.2010г., във в.з.”И.”, двуетажна жилижна сграда в парцел .., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - ролетна щора на балконска врата на първия етаж, отнел от владението и без съгласието на Н.И.К. с ЕГН **********: *бр. телевизор „Самсунг"- 40 инча, модел ЕЛе40ЕС6, ведно с устройство за дистанционно управление, на стойност 948,38 лева;  - В периода от 19.00 часа на 21.01.2011г. до 20.30 часа на 22.01.2011г., във в.з.”И.”, двуетажна жилищна сграда в кв.1, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - алуминиева дограма на прозорец на първия етаж, отнел движими вещи както следва: 1бр. телевизор „Ел Джи", 42 инча, модел 42РСЗD-UD на стойност 182.00 лева от  владението на И.Д.К. с ЕГН **********; и 1бр. телевизор „НЕО” - 32 инча, ведно с устройство за дистанционно управление, на стойност 435.10 лева, от владението и без съгласието на Н.Д.Г. с ЕГН **********;  - В периода от края на м.02.2011г. до 18.03.2011г., във в.з.„И.", двуетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор ....., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - PVC-дограма на врата на верандата, отнел от владението и без съгласието на „Б.Д.В.” ООД, представлявано от А.К. и П.Х. - заедно и поотделно: 1бр. климатик „Мидея", модел МSРS -09NRN2-QВ4, ведно със стойка на стойност ..1,00 лева; система за домашно кино „Сони", модел HCD - DZ30,състояща се от плейър, 6бр. тонколони и устройство за дистанционно управление, на стойност 352,30 лева; комплект кухненски ножове с черни дръжки ведно сдървена поставка на стойност 8.00 лева; плазмен телевизор „LG”- 42 инча на стойност 449.86 лева; 2бр. бойлери „Елдом Инвест” на обща стойност 220.00 лева; и 6бр. столове с кожена тапицерия на обща стойност 132.00 лева;  - В периода от 16.02.2011г. до 11.03.2011г., във в.з. „И.", двуетажна къща с идентификатор ....., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - счупено стъкло на вратопрозорец на тераса на първи етаж, отнел от владението и без съгласието на А.П.З. с ЕГН **********, *бр. телевозор „Краун", 42 инча, модел 4205АСР ведно с дистанционно управление и захранващ кабел на стойност 174,50 лева; 1бр. телевизор „LG”- 21 инча на стойност 45.00 лева, 2бр. тонколони „Джамо” на стойност 14.00 лева, и 2бр. тонколони „Уджитекс” на стойност 10.00 лева, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр.с чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, във вр. с чл.58а от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА, на основание чл. 53, ал.1, б.“А“ от НК, в полза на Държавата иззетите като веществено доказателство един брой черна раница от плат, съдържаща клещи, отвертка, осем броя шестограми, ръкохватка- удължител с ключ- камък и раздвижен ключ, чифт ръкавици и тъмносиньо яке с надпис „Наутика“, които след влизане в сила на присъдата да се унищожат.  ВРЪЩА на „М.“ ООД, представлявано от М.М.К., иззетите като веществено доказателство 5 броя двойни керамични котлони за вграждане марка „Краун“, за което дружеството чрез представляващи да бъде уведомено чрез обратна разписка. В писмото да се укаже, че при непотърсване на веществените доказателства в едногодишен срок от уведомяването, същите ще бъдат отнети в полза на Държавата.  ВРЪЩА на Д.П.П. от Ирландия иззетите като веществено доказателство един брой бормашина „Бляк енд Декър“ и един брой сейф, за което лицето да бъде уведомено чрез обратна разписка. В писмото да се укаже, че при непотърсване на веществените доказателства в едногодишен срок от уведомяването, същите ще бъдат отнети в полза на Държавата.  ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, Е.Н.М. с ЕГН ********** да заплати на Н.И.К. сумата от 948,38 лева /деветстотин четиридесет и осем лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи нанесени имуществени вреди, а именно стойността на отнет един брой телевизор „Самсунг”.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Е.Н.М. със снета по делото самол
Е.Н.М.
Мотиви от 28.3.2013г.
В законна сила от 16.3.2013г.
48 НАХД No 54/2013, IV състав По ЗГ и ЗЛОД А.Х.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 22.2.2013г.
на основание чл.84 от ЗАНН вр. чл.44, ал.1 от НПК, съдът  О П Р ЕД ЕЛ И:  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 54/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ПОВДИГА спор за подсъдност между РС- Несебър и РС- Айтос.  След влизане в сила на определението, делото да се изпрати на ВКС за определяне на съд, който следва да разгледа жалбата.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Адм.С- Бургас, който за наказващият орган тече от днес, а за жалбоподателя от уведомяването.  
В законна сила от 16.3.2013г.
49 Гражданско дело No 1186/2012, VI състав Развод и недейств. на брака И.К.Г. И.Й.Г.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 12.02.1994 г. в гр. Несебър, с акт № 15/12.02.1994 г. граждански брак между И.К.Г. с ЕГН ********** и И.Й.Г. с ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Несебър, ж.к. “Младост” № 51, ет.3, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между И.К.Г. с ЕГН ********** и И.Й.Г. с ЕГН **********, относно последиците от развода, съгласно което:  Родителските права по отношение на роденото от брака дете Кирил Й.Г. с ЕГН **********, ще се упражняват след развода от майката И.К.Г. с ЕГН **********.  Бащата И.Й.Г. с ЕГН ********** има право на лични контакти с детето Кирил Й.Г. всяка седмица от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, след което ще го връща в дома на майката И.К.Г..  Бащата И.Й.Г. с ЕГН ********** ще заплаща издръжка за детето Кирил Й.Г. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител И.К.Г. с ЕГН **********, в размер на по 80 (осемдесет) лева месечно, считано от влизане в сила на съдебното решение за прекратяване на брака, до настъпване на основания за изменяване или прекратяване на издръжката.   Семейното жилище на съпрузите, находящо се в гр. Несебър, ул. “Чайка” № 3, собственост на родителите на ищцата, ще се ползва от ищцата И.К.Г. с ЕГН **********.   След прекратяване на брака, страните не си дължат издръжка един на друг.   След прекратяване на брака, съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име К..  Придобитото по време на брака движимо имущество е разпределено между страните, преди фактическата раздяла между тях.   ОСЪЖДА И.Й.Г. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 82.60 лева (осемдесет и два лева и шестдесет ст.) представляваща държавни такси.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 18.3.2013г.
50 Гражданско дело No 59/2013, I състав Други дела Щ.Н.Г.,
И.Н.Б.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.3.2013г.
 ОБЯВЯВА СМЪРТТА НА Н. Щ. Г. С ЕГН ********** и с последен известен адрес:***, НАСТЪПИЛА НА 13.11.2012г.в 18.00 часа в с.Оризаре, общ.Несебър,ул….., на основание чл. 549 и сл. ГПК вр. чл. 14 и чл. 16, ал. 2 от ЗЛС.  ПОСТАНОВЯВА ДА СЕ СЪСТАВИ АКТ ЗА СМЪРТ на лицето в последното му местожителство ***, на основание чл. 551 от ГПК.   РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване (по аргумент от чл.537, ал.1 ГПК).  Копие от същото да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояния при Община Несебър за сведение и изпълнение.  
В законна сила от 18.3.2013г.
51 НАХД No 138/2012, II състав По ЗД по пътищата Д.К.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.10.2012г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 213/30.01.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Д.К.Х. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.177, ал.1, г.2, предл.2-ро от ЗДвП са наложени административни наказания, както следва: на осн.чл.177, ал.1, г.2, предл.2-ро от ЗДвП „глоба” в размер на 200лв./двеста/лева и на осн. чл.174, ал.3, предл.1-во от ЗДвП е наложена „глоба” в размер на 500лв. и дванадесет месеца лишаване от право да управлява МПС и са отнети 18 контролни точки  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.3.2013г.
52 НЧХД No 419/2012, V състав НЧХД О.А.С. А.Д.У. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 19.11.2012г.
ПРИЗНАВА А.Д.У., родена на ***г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, разведена, неосъждана, с висше педагогическо образование, директор с група в Целодневна детска градина /ЦДГ/ „П.”- с. Т., общ. Несебър, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че:  - на 18.05.2012 г. в учителската стая на ЦДГ „П.” с. Т., нанесла публично обида на О.А.С. с ЕГН **********, като нарекла същата „най-долна доносничка” и в това, че   - на 01.06.2012 г. в групата на децата на ЦДГ „П.” с. Т., нанесла публично обида на О.А.С. с ЕГН **********, като нарекла същата „клюкарка, доносничка и манипулатор”- престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 1, вр. чл. 146, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по така повдигнатото й обвинение.  ОТХВЪРЛЯ предявения от О.А.С., с ЕГН **********,*** против А.Д.У., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***, иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД, за заплащане на сумата в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/, представляваща обезщетение за нанесените на тъжителката С. неимуществени вреди в резултат на деятелността на подсъдимата У..   ОСЪЖДА О.А.С., с ЕГН ********** *** да заплати на А.Д.У., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес:***, сумата общо в размер на 260 лева /двеста и шестдесет лева/, представляващи направени по делото разноски.   ПРИСЪДАТА може да се обжалва в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
А.Д.У.
Мотиви от 11.12.2012г.
В законна сила от 18.3.2013г.
53 НАХД No 594/2012, I състав Административни дела БЪЛГАРСКИ МИСТЕРИИ 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.11.2012г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202601/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “***” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.17 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да изплати на *** с ЕГН ********** на длъжност “Пазач” полагащото се трудово възнаграждение по ведомост за месец ФЕВРУАРИ 2010 г., съгласно чл. 128, т.2, вр. чл. 245, ал.1 от КТ, със срок на изпълнение 15.08.2011 г., като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.3.2013г.
54 НОХД No 610/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 28.2.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на М.Г.К., ЕГН **********, по НОХД № .../2011г. на РС-Кюстендил и НОХД № .../20..г. на РС- Несебър, а именно- наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от ОТКРИТ ТИП.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК, изпълнението на така определеното на К. общо наказание осем месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
М.Г.К.
В законна сила от 18.3.2013г.
55 НАХД No 628/2012, V състав По ЗД по пътищата Л.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2242 от 20.06.2012г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Л.И.Т. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца; на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение на чл.137А, ал.1, предл.1 от ЗДвП; на основание чл.183, ал.3, т.5, предл.1 от ЗДвП, на Т. е наложено административно наказание – глоба в размер на 30 /тридесет/ лева за административно нарушение по чл.6, т.1, предл.3 от ЗДвП; и на основание чл.183, ал.1, т.1 предл.трето от ЗдвП на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  НП-потвърдено
В законна сила от 18.3.2013г.
56 НАХД No 654/2012, II състав Административни дела Ж.Д.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.10.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202995/26.06.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на Ж.Д.Ж. с ЕГН – ********** ***, адрес за кореспонденция: гр.Силистра, ул.”Добрич” № 89, съд.адрес-гр.Варна, ул.”Райко Жинзифов” № 31, ап.1, чрез адв.Владимир Трайков за нарушение на чл.3, вр. чл.15 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./, вр. чл.16, т.1, б.”е” от Наредба № 2/22.03.2004г. /обн.ДВ,бр.37/04.05.2004г./ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
В законна сила от 18.3.2013г.
57 НАХД No 662/2012, I състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.11.2012г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202984/26.06.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, при ИА „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.3 вр.чл.15 от наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. За условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд В сила от 01.01.2010 г. Издадена от министерството на труда и социалната политика Обн. Дв. Бр.102 от 22 декември 2009г., , изм. Дв. Бр.25 от 30 март 2010г. , във вр.чл.16 т.1 б.”е” от Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи Издадени от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г. и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лв /сто / лева. като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.3.2013г.
58 НАХД No 743/2012, V състав Административни дела Р.Т.В. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № БХ 401 от 09.08.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.42, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/, на Р.Т.В. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.12 от ЗХ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 18.3.2013г.
59 НАХД No 919/2012, V състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.12.2012г.
СЪДЪТ констатира, че жалбата е просрочена, поради което производството следва да бъде прекратено. С разпореждане от 22.10.2012 г., на жалбоподателя е указано да представи доказателства, че жалбата е подадена в срок. По делото е постъпила молба от жалбоподателя, към която са представени доказателства за изпращане на пратка от „Викинг- Н.” ЕООД, което дружество не е жалбоподател по настоящото производство. По настоящото производство жалбоподател е физическото лице Т.Т.. Независимо от горното, в представените доказателства никъде не е посочено, че пратката е изпратена до РУП- Несебър. Приложения опис на писма не удостоверява изпращането на настоящата жалба до РУП-Несебър, тъй като на първо място на същия липсва дата. На следващо място, не е посочено какво точно се изпраща по визираните в него петнадесет пункта. Посочването само на РУП на МВР- гр.Несебър не е достатъчно за да се приеме, че е изпратена пратка до РУП-Несебър, съдържаща жалбата- предмет на настоящото производство.   С оглед горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :     ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 919/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от уведомяването на страните за това пред Административен съд- Бургас.  
В законна сила от 18.3.2013г.
60 НАХД No 923/2012, V състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.12.2012г.
СЪДЪТ констатира, че жалбата е просрочена, поради което производството следва да бъде прекратено. С разпореждане от 22.10.2012 г., на жалбоподателя е указано да представи доказателства, че жалбата е подадена в срок. По делото е постъпила молба от жалбоподателя, към която са представени доказателства за изпращане на пратка от „Викинг- Н.” ЕООД, което дружество не е жалбоподател по настоящото производство. По настоящото производство жалбоподател е физическото лице Т.Т.. Независимо от горното, в представените доказателства никъде не е посочено, че пратката е изпратена до РУП- Несебър. Приложения опис на писма не удостоверява изпращането на настоящата жалба до РУП-Несебър, тъй като на първо място на същия липсва дата. На следващо място, не е посочено какво точно се изпраща по визираните в него петнадесет пункта. Посочването само на РУП на МВР- гр.Несебър не е достатъчно за да се приеме, че е изпратена пратка до РУП-Несебър, съдържаща жалбата- предмет на настоящото производство.   С оглед горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :     ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 923/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от уведомяването на страните за това пред Административен съд- Бургас.  
В законна сила от 18.3.2013г.
61 НАХД No 927/2012, V състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.12.2012г.
СЪДЪТ констатира, че жалбата е просрочена, поради което производството следва да бъде прекратено. С разпореждане от 22.10.2012 г., на жалбоподателя е указано да представи доказателства, че жалбата е подадена в срок. По делото е постъпила молба от жалбоподателя, към която са представени доказателства за изпращане на пратка от „Викинг- Н.” ЕООД, което дружество не е жалбоподател по настоящото производство. По настоящото производство жалбоподател е физическото лице Т.Т.. Независимо от горното, в представените доказателства никъде не е посочено, че пратката е изпратена до РУП- Несебър. Приложения опис на писма не удостоверява изпращането на настоящата жалба до РУП-Несебър, тъй като на първо място на същия липсва дата. На следващо място, не е посочено какво точно се изпраща по визираните в него петнадесет пункта. Посочването само на РУП на МВР- гр.Несебър не е достатъчно за да се приеме, че е изпратена пратка до РУП-Несебър, съдържаща жалбата- предмет на настоящото производство.   С оглед горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :     ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 927/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от уведомяването на страните за това пред Административен съд- Бургас.  
В законна сила от 18.3.2013г.
62 ЧНД No 265/2013, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 18.3.2013г.
Разпитът приключи в 14:00 часа .    Протоколът ми беше преведен от български на руски език и заявявам, че всичко в него е записано правилно.  
В законна сила от 18.3.2013г.
63 НОХД No 764/2012, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.Х. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 764/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия Х.М.Х. и неговия защитник адв.К., съгласно което:  Подсъдимият Х.М.Х., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2009 г. в курортен комплекс “Сл.бряг”, общ.Несебър, в търговски обект- магазин, находящ се в базар “Орион” до хотел „Кубан”, е използвал в търговската си дейност като едноличен търговец “Сабанджи Груп - Х.Х.” регистрирани марки, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях, като е предлагал за продажба: 33 броя тениски и 30 броя дънкови панталони, носещи знаци, сходни с регистрирани марки „G-Star”, притежание на Facton Ltd.NETHЕRLANDS; 20 броя дънкови панталони, носещи знаци, сходни с регистрирани марки „REPLAY”, притежание на FASHION BOX S.P.A.; 20 броя дънкови панталони, носещи знаци, сходни с регистрирани марки „TOMМY HILFIGER”, притежание на TOMМY HILFIGER LICESING LLC САЩ; 20 броя дънкови панталони, носещи знаци, сходни с регистрирани марки „DIESEL” притежание на DIESEL S.p.A. Италия; 130 броя дънкови панталони, носещи знаци, сходни с регистрирани марки „LEVI`S”, притежание на LEVI STRAUSS § CO, САЩ, поради което и на основание чл. 1726, ал.1, във вр. чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” и „ГЛОБА” в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, вр. ал. 3, т. 1 от НК следните пробационни мерки:  - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 (шест) месеца, при периодичност два пъти седмично.  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 (шест) месеца.  ОТНЕМА на основание чл.172б, ал.3 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- 220 бр. дънкови панталони и 33 бр. тениски.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.М.Х. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 1188.00 лева (хиляда сто осемдесет и осем) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 764/2012г. по описа на РС - Несебър.  
Х.М.Х.
В законна сила от 19.3.2013г.
64 НАХД No 62/2013, II състав Административни дела МЕСЕМБРИЯ 2010-АЙСЕЛ КУРДОВА ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 21.2.2013г.
на осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Б.К. с ЕГН – ********** ***, в качеството си на управляващ и представляващ ЕТ”М.2.К.”, с ЕИК-201385782, седалище и адрес на управление гр.Килифарево, ул.”П.Р.Славейков” № 2 против Наказателно постановление № 1023/15.11.2012г. на заместник териториален Директор на ТД на НАП-Бургас.  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 62/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.  
В законна сила от 19.3.2013г.
65 НАХД No 64/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.3.2013г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Н.П.Д. – роден на ***г. г. в гр. Поморие, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, едноличен търговец, ЕГН **********, с постоянен адрес:***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2012 година, около 11.40 часа в гр. Н., на кръговото кръстовище, управлявал моторно превозно средство- мотопед „Пежо” с рег. № А **** М, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 4899/10 от 22.10.2010 г. на началника на РУП- Н., влязло в сила на 20.03.2012 г.- престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
Н.П.Д.
Мотиви от 13.3.2013г.
В законна сила от 19.3.2013г.
66 Гражданско дело No 1224/2012, II състав Облигационни искове В.Я.Ш. Д.Д.Д. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 8.3.2013г.
С оглед изявлението на адв.П. за отказ от спорното право и като взе предвид, че същият е упълномощен за разпореждане на предмета на делото, съдът се десезира по делото, поради което и на основание чл.233 от ГПК     О П Р Е Д Е Л И:     ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1224/2012г. по описа на РС- Несебър, поради отказ от иск.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от уведомяването на сраните пред Окръжен съд- Бургас.    
В законна сила от 20.3.2013г.
67 НАХД No 218/2011, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.Д.А. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.10.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11/13.01.2011г. на на Директора на Държавно ловно стопанство– гр.Несебър, с което на В.Д.А. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.85 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв., същият е лишен от право на ловуване за срок от три години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД и са отнети в полза на държавата трупно месо, глава на дива свиня, и три броя раници.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.3.2013г.
68 НАХД No 412/2012, IV състав По ЗД по пътищата П.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.7.2012г.
НП-потвърдено. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 821/12/05.04.2012 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1, предложение първо, от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на П.П.А.,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 20.3.2013г.
69 НАХД No 438/2012, IV състав По ЗД по пътищата С.С.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 24.7.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1261/12/04.05.2012 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.100, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.315, ал.1, т.1 от с.з., на С.С.И., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 20.3.2013г.
70 НАХД No 578/2012, IV състав Административни дела БЪЛГАРСКИ МИСТЕРИИ 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.11.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  РЕШИ:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202572 от 10.05.2012 г. на Изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415, ал.1 от КТ, на „Б.М.54” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. "Л.К." №*, представлявано от Н.Б.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера й от 5000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 20.3.2013г.
71 НОХД No 208/2013, I състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.А.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 27.2.2013г.
На основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът   Р А З П О Р Е Д И:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №208/2013 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.   ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.   Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от връчването му.    
В законна сила от 20.3.2013г.
72 Гражданско дело No 357/2012, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД ВИКТОРИЯ АД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.11.2012г.
ОСЪЖДА Община Несебър, с адрес гр. Несебър, ул. „***”, № 10, представлявана от *** в качеството му на кмет, да заплати на Застрахователно АД „Виктория”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „***”, № 65, сумата от 831,70 лв. /осемстотин тридесет и един лев и седемдесет стотинки/, представляващи изплатено от ищеца застрахователно обезщетение по полица № ***, за допуснато ПТП от лек автомобил марка „Пежо 407” с ДК № ***, собственост на „София Франс Ауто” АД, на 02.11.2007 г., около 09,30 ч., по път ІV- 90046, на около 2 км. от главен път І- 9, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 02.11.2007 г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА Община Несебър, с адрес гр. Несебър, ул. „***”, № 10, представлявана от *** в качеството му на кмет, да заплати на Застрахователно АД „Виктория”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „***”, № 65, сумата от 290 лв. /двеста и деветдесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 21.3.2013г.
73 ЧГД No 139/2013, VI състав Други ЧГД Р.С.Д. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 21.3.2013г.
РАЗРЕШАВА на С.П.Й.- Д. с ЕГН ********** и С.Д.Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Несебър, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 57, да изтеглят сумата от 1 333.52 лева (хиляда триста тридесет и три лева и петдесет и две ст.) от сметка № BG17UBBS80024050210120 на малолетното им дете Р.С.Д. с ЕГН **********, открита в “Обединена българска банка” АД.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 21.3.2013г.
74 НАХД No 726/2012, I състав Административни дела МАКС АКСЕСОАРИС ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.11.2012г.
Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202778/06.07.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, при ИА „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ, с което на жалбоподателя, в качеството му на длъжностно лице е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 2000лв /две хиляди/ лева, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, като на основание чл. 415 в от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената санкция от 2000 лева на 100 (сто) лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 02-0202778/06.07.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, при ИА „Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.3.2013г.
75 НОХД No 1011/2012, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Н.Н. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 5.3.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Н.Н., роден на *** г. в гр. >=, българин, български гражданин, осъждан, със средно образование, студент, безработен, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2012 г., в курортен комплекс „Слънчев бряг” община Н., без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал.1, вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества- коноп с нетно тегло 1.607 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 1.20%; метамфетамин с нетно тегло 0.380 грама със съдържание на основното вещество 8% и коноп с нетно тегло 0.452 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 0.80%- всички на обща стойност 21.85 лева, определено съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1, предложение първо от НК вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък I от същата, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.  ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност подсъдимия Р.Н.Н. ЕГН ********** на основание чл. 78а от НК, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /ХИЛЯДА ЛЕВА/.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Н.Н., ЕГН **********, с установена по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР-гр.Бургас сумата от 71.40 (седемдесет и един лева и четиридесет стотинки) лева, представляващи разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на държавата веществените доказателства поделото наркотични вещества- коноп с нетно тегло 1.607 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 1.20%; метамфетамин с нетно тегло 0.380 грама със съдържание на основното вещество 8% и коноп с нетно тегло 0.452 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 0.80%- всички на обща стойност 21.85 лева, изпратени на ЦМУ отдел МРР- НОП гр. София, които следва да бъдат унищожени.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1 от НК в полза на държавата веществените доказателства найлонова торбичка с размери 20/60 см и найлоново пликче, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност след влизане на присъдата в сила.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Р.Н.Н.
Мотиви от 13.3.2013г.
В законна сила от 21.3.2013г.
76 НОХД No 1056/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.И. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.3.2013г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И :   ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 1056/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С.М. ***- защитник на подсъдимия И. и подсъдимия С.С.И. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият С.С.И.- роден на ***г***, ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, понастоящем в следствения арест в гр.Пловдив, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2012г., в гр.Несебър, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1399,75 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:  - между 06:30 и 11:00 часа, в хотел „Перун”, отнел от владението и без съгласието на К.С. ***, мобилен телефон „ЕлДжи”, модел „GT 540 OPTIMUS”, ведно със сим-карта, на стойност 123,00 лева, зарядно устройство за мобилен телефон „Алкател” на стойност 8,00 лева и кожен калъф за мобилен телефон на стойност 18,75 лева;  - между 11:00 и 11:30 часа, в магазин на ул.”Отец Паисий” № 23, отнел от владението и без съгласието на Р.И.С. ***, сумата от 1250 лева, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 10 /десет/ месеца.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, така наложеното наказание да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието, в Затвор.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият С. Стефанов И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас направените по досъдебното производство разноски в размер на 25.00 лева /двадесет и пет/.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1056/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.   След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :   ОТМЕНЯ взетата в хода на съдебното производство спрямо С.С.И. мярка за неотклонение “Задържане под стража”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
С.С.И.
В законна сила от 21.3.2013г.
77 НОХД No 186/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.И. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 21.3.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 186/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Антон Желев от АК- гр.Бургас, назначен за защитник на подсъдимия И. и подсъдимият С.С.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.И.- роден на ***г***, ЕГН **********, ром, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, постоянен и настоящ адрес:***, понастоящем в следствения арест в гр.Пловдив, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2011г., около 13.00 часа, в семеен хотел, находящ се в гр.Несебър, на ул.”Пирин” № 3, при условията на опасен рецидив, отнел от владението и без съгласието на Р.Р.Д. с ЕГН **********, движими вещи на обща стойност 178,00 лева, а именно: мобилен телефон „Нокия 6500” с IMEI 353547028618075, на стойност 76,00 лева, и мобилен телефон „Нокия Е51” с IMEI 356795028808520, на стойност 102,00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.С.И. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 41,60 лева /четиридесет и един лева и шестдесет стотинки/, представляващи направени разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 186/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИН ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо С.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
С.С.И.
В законна сила от 21.3.2013г.
78 ЧНД No 281/2013, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 21.3.2013г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № ДП № 14-2553/2012г по описа на РУП – С.Д.Д., ЕГН : ********** адв. П.В.П. от БАК.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 21.3.2013г.
79 НОХД No 282/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.Д. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 21.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 282/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Д.Д. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Д.Д. – роден на *** год. в гр.Сливен, живущ ***, българин, български гражданин, семеен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2012 год., около 08.10 часа, в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър на главната алея в близост до х-л „Свежест” управлява МПС – л.а. „Форд”, модел „Ескорт” с ДК№ ....... без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 2994/30.07.2012 год. на Началника на РУП Несебър, влязло в законна сила на 01.10.2012 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1, 2 и 4, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 27 /двадесет и седем/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 27 /двадесет и седем/ месеца.   - Включване в курсове за професионална квалификация за срок от 8 /осем/ месеца.   ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 282/2013 г. по описа на РС – Несебър.  
С.Д.Д.
В законна сила от 21.3.2013г.
80 Гражданско дело No 1234/2012, V състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ С.А. МАКСИМУМ КОМЕРСИАЛ ЕООД Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
Р Е Ш И :    ОСЪЖДА „М.К.” ЕООД с ЕИК ******, с адрес на управление: гр.Н., ул.”М.” № **, представлявано от управителя Г.Д.Д. да заплати на С.И.А. с ЕГН **********,***, сумата общо в размер на 1578,24 лева /хиляда петстотин седемдесет и осем лева и двадесет и четири стотинки/, представляваща неизплатено трудово възнагреждение за месеците януари, февруари, март и април 2010г., сумата в размер на 220 лева /двеста и двадесет лева/, представляваща обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за 2010г., сумата в размер на 416,77 лева /четиристотин и шестнадесет лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща лихва за забава върху главницата в размер на 1578,24 лева за периода от 01.06.2010г. до 20.12.2012г., ведно със законната лихва върху главницата от 1578,24 лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 20.12.2012г. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА „М.К.” ЕООД с ЕИК ******, с адрес на управление: гр.Н., ул.”М.” № **, представлявано от управителя Г.Д.Д. да заплати на С.И.А. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 180 лева /сто и осемдесет лева/, представляваща заплатено по делото адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА „М.К.” ЕООД с ЕИК ******, с адрес на управление: гр.Н., ул.”М.” № **, представлявано от управителя Г.Д.Д. да заплати по сметка на Районен съд-гр.Н. сумата общо в размер на 163,13 лева /сто шестдесет и три лева и тринадесет стотинки/, представляваща държавна такса по делото.  Решението не подлежи на обжалване, на основание чл.239, ал.4 ГПК.    
В законна сила от 22.3.2013г.
81 НОХД No 1032/2012, V състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Ц.Р. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 6.3.2013г.
ПРИЗНАВА Ц.Ц.Р., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с Решение № ... ........ г. по гр.дело № ../....г. по описа на Окръжен съд- гр.Б. да издържа свой низходящ – недееспособната си дъщеря Р.Ц.Р. с ЕГН **********, чрез нейния настойник В.И.О. ***, като заплаща месечна издръжка в размер на 40 /четиридесет/ лева, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно за периода от месец април 2004 г. до месец юни 2012 г., възлизащи на сумата от 3960 лв. (три хиляди деветстотин и шестдесет) лева, поради което и на основание чл.183, ал.1, във вр. чл.54, ал.1, вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от ТРИДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване на подсъдимия пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИДЕСЕТ МЕСЕЦА.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЧАСА ГОДИШНО за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Ц.Ц.Р.
Мотиви от 13.3.2013г.
В законна сила от 22.3.2013г.
82 НОХД No 1048/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Б.Г. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 22.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1048/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелееваа- прокурор в РП- гр.Несебър, адв.С. ***- защитник на подсъдимия и подсъдимият Д.Б.Г., съгласно което:  Подсъдимият Д.Б.Г., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, разведен, осъждан, съссредно специално образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2012г., около 16.15 часа, в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. ”Чайка”, в близост до резиденция „Орандж”, е управлявал моторно превозно средство- мотоциклет „Пежо” с рег. № ======, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.34 промила, установено по надлежния ред- с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8 /осем/ месеца при периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8 /осем/ месеца;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 часа за една календарна година.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1048/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно.    
Д.Б.Г.
В законна сила от 22.3.2013г.
83 НАХД No 1107/2012, I състав По ЗД по пътищата М.Т.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.2.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 3315/08.08.2012 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на М.Т.П., ЕГН **********, с адрес:*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца , на осн.чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от 10 месеца на 6 /шест/ месеца, считано от отнемане на свидетелството .  ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 22.3.2013г.
84 НОХД No 48/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Г. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 6.3.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Г., роден на *** г. в А., арменец, арменски гражданин, ЕГН **********, с постоянен адрес:***, семеен, средно образование, осъждан, със статут на постоянно пребиваващ в страната чужденец, с разрешение за пребиваване № *****, издадено на 19.10.1912г., национален паспорт № АН 319346 за ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.30 ч. до около 06.00 ч. на 23.06.2012 г. от ап. С6, бл. Б на хотел „К.” в курортен комплекс „с.б.”, община Несебър, отнел от владението и без съгласието на собственичката- руска гражданка Т.В.К., родена на *** г. в гр.К., Руска Федерация, чужди движими вещи- 1 брой преносим компютър /лаптоп/ марка „Сони Вайо” на стойност 595.20 лева, 1 брой мобилен телефон Айфон марка „Епъл 4S” на стойност 980 лева и 1 брой зарядно устройство за мобилен телефон мобилен телефон Айфон марка „Епъл 4S” на стойност 10.00 лева, като всички вещи на обща стойност 1585.20 /хиляда петстотин осемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ лева, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Г. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас направените по делото разноски в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Р.Г.
Мотиви от 13.3.2013г.
В законна сила от 22.3.2013г.
85 Гражданско дело No 736/2012, I състав Други дела Е.Д.К. ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЕТ. СОБСТВЕНОСТ НА БЛОК" А " В К.-ЖИЛИЩНА СГРАДА КК"ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ" ГР. ОБ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.2.2013г.
Р Е Ш И:       ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени с искова молба от Е.Д.К., гражданка на Р.ф., родена на *** г. в М., с местожителство:***, действаща чрез пълномощника си Б.П.Ц. ЕГН **********, с местожителство:***, представляван от пълномощника адв. М.Д.Д. съдебен адрес:*** за отмяна на решенията на Общото събрание, Етажните собственици на етажната собственост на блок „А" в курортно -жилищна сграда КК „О.б.р." гр. О., общ. Н. представлявани от Управителния съвет: К.Л., с адрес: ап.№ ***, блок „А", КК „О.б.р."; Л.Г., с адрес: ап.№ ***, блок „А", КК „О.б.р." и О.Б.К., с адрес: блок „А", КК „О.б.р." материализирани в Протокол от заседание на Общото събрание на блок „А" в КК „О.б.р." гр. О. от 11.07.2012 година като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.    ОТХВЪРЛЯ искането на Е.Д.К., гражданка на Р.ф., родена на *** г. в М., с местожителство:***, действаща чрез пълномощника си Б.П.Ц. ЕГН **********, с местожителство:***, представляван от пълномощника адв. М.Д.Д. съдебен адрес:*** за, за присъждане на разноски по делото като НЕОСНОВАТЕЛНО.  ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на ответника : Етажните собственици на етажната собственост на блок „А" в курортно -жилищна сграда КК „О.б.р." гр. О., общ. Н. представлявани от Управителния съвет: К.Л., с адрес: ап.№ ***, блок „А", КК „О.б.р."; Л.Г., с адрес: ап.№ ***, блок „А", КК „О.б.р." и О.Б.К., с адрес: блок „А", КК „О.б.р."за присъждане на разноски по делото като НЕОСНОВАТЕЛНО.     Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.  
В законна сила от 25.3.2013г.
86 НАХД No 787/2012, II състав По ЗД по пътищата С.Е.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.11.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3788/29.08.2011г. на Началника на РУП – Несебър, с което на С.Е.И. с ЕГН-********** *** на основание чл.174, ал.1, предл.1 от ЗДвП, на жалбоподателя са наложени административни наказания - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца и са отнети 16 контролни точки, на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.1-во от ЗДП е наложена глоба в размер на 10лв., на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.3-то от ЗДП е наложена глоба от 10лв. и на осн.чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДП е наложена глоба от 100лв..   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 25.3.2013г.
87 НОХД No 939/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Й.С.,
Ж.Р.А.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 8.3.2013г.
Л.Й.С., роден на ***г., в гр.П., с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2012год., около 02.20 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, от шезлонг, поставен на пясъчната ивица пред дискотека „THE ONE” – „Дъ уан”, в съучастие с Ж.Р.А., в качеството на извършител, отнел чужди движими вещи, както следва: дамска чанта от изкуствена черна кожа на стойност 35,00 лева, мобилен телефон марка Самсунг, модел „SGH- G400” на стойност 474,00 лв., дамски ръчен часовник марка „Шанел", реплика на стойност 36,00 лв., СИМ карта за мобилен телефон на руски оператор „Билаим" на стойност 10,00 лв. и сумата от 30.00 лева, всички вещи на обща стойност 585,00 /петстотин осемдесет и пет/ лв., от владението на Е.Г.Д. от гр.П., Руска Федерация, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, вр. с чл.28, ал.1, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наложеното на Л.Й.С. наказание по НОХД № 990/2010г. на Районен съд-гр.Несебър, а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИЗНАВА Ж.Р.А., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2012г., около 02.20 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг” от шезлонг, поставен на пясъчната ивица пред дискотека „THE ONE” – „Дъ уан”, в съучастие с Л.Й.С., в качеството на помагач, отнел чужди движими вещи, както следва: дамска чанта от изкуствена черна кожа на стойност 35,00 лева, мобилен телефон марка Самсунг, модел „SGH- G400” на стойност 474,00 лв., дамски ръчен часовник марка „Шанел"- реплика на стойност 36,00 лв., СИМ карта за мобилен телефон на руски оператор „Билаим" на стойност 10,00 лв. и сумата от 30.00 лева, всички вещи на обща стойност 585,00 лева /петстотин осемдесет и пет/, от владението на Е.Г.Д. от гр.П., Руска Федерация, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 29, ал.1, б. „б” вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Ж.Р.А. и Л.Й.С. със снети по делото самоличности да заплатят по равно по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 90 /деветдесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Л.Й.С.
Ж.Р.А.
Мотиви от 13.3.2013г.
В законна сила от 25.3.2013г.
88 НАХД No 58/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Д.Т. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.3.2013г.
ПРИЗНАВА Н.Д.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2012г. за времето от 23.00 часа до 23.30 часа в лозов масив, находящ се в землището на с.К., общ.Н., местността „К.”, с ловна пушка марка „Силма”, двуцевка, с фабричен № 134276, убил дребен дивеч, а именно- див заек, специално указан в т. 12, б.”б” на приложение № 1 към чл.5, ал.2, т.1 и ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча, в забранено време, съгласно т.9 от приложение № 4 към чл.54, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /срокове за ловуване на дивеч- див заек от 01 октомври до 31 декември/ - престъпление по чл.237, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.  ЛИШАВА на основание чл. 78а, ал.4 от НК Н.Д.Т. от право да ловува за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл. 237, ал.3 от НК един брой дребен дивеч- заек, умъртвен, находящ се на съхранение в ДГС- Н., който след влизане на решението в сила да бъде унищожен.  ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1 б.А от НК един брой ловна пушка марка „Силма”, двуцевка, с фабричен № 134276 със зелен на цвят брезентов ремък, находяща се на съхранение в РУП- Н..  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Н.Д.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 78.26 лева /седемдесет и осем лева двадесет и шест стотинки/, представляващи направени разноски в хода на досъдебното производство.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП- Н. от датата на получаване на съобщението.  
Н.Д.Т.
Мотиви от 14.3.2013г.
Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК.  Образувано е по повод постъпилото в съда Постановление на Районна прокуратура - гр.Н. от 17.01.2013г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Н.Д.Т. с ЕГН **********, с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ  На 22.08.2012г. за времето от 23.00 часа до 23.30 часа в лозов масив, находящ се в землището на с.К., общ.Н., местността „К.", с ловна пушка марка „Силма", двуцевка, с фабричен № 134276, убил дребен дивеч, а именно- див заек, специално указан в т. 12, б."б" на приложение № 1 към чл.5, ал.2, т. 1 и ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча, в забранено време, съгласно т.9 от приложение № 4 към чл.54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча /срокове за ловуване на дивеч- див заек от 01 октомври до 31 декември/ - престъпление по чл.237, ал.2 от НК.  За Районна прокуратура - гр.Н., редовно уведомени, представител не се явява. Не сочат нови доказателства.  В съдебно заседание, обвиняемият се явява лично и признава вината си. Изразява съжаление за стореното и моли съда да му наложи наказание в предвидения от закона минимум. Не сочи доказателства.  След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:  На 22.08.2012г. вечерта, обвиняемият Т. помолил свид.Кънчо Кънев от с.К., общ.Н., да отидат заедно до лозята в местността „К." на обход, с цел предпазване на лозето му от крадци. Тръгнали с товарен автомобил марка „Форд", модел „Транзит" с ДК№ А 7790 ВХ, като автомобила управлявал обвиняемия. Обиколили лозето и установили, че всичко е наред и тогава обв.Т. извадил ловна пушка, с която произвел няколко изстрела. С единият изсрел отстрелял див заек, прибрал го в торба и го сложил под предна дясна седалка на товарния автомобил, след което потеглили. До с.К. били застигнати от л.а.„Лада", модел „Нива", управляван от ловен стражар свид.Апостол Славов, който изчакал своя колега свид.Марин Щерев и заедно отвели лицата в РУП Н.. Там бил извършен оглед на автомобила, при който бил намерен мъртъв заек с пресни следи от кръв в областта на главата и ловна пушка марка „Силма", двуцевка с фабричен №134276.  В хода на разследването е била назначена съдебно-ветеринарна експертиза от заключението на която се установява, че убитият заек е див, на възраст от 3 до 5 месеца, който е предаден и се съхранява в „ДЛС Н.". От изготвеното заключение на назначената по делото балистична експертиза се установява, че пушка марка „Силма", двуцевка с фабричен №134276, е годна да произвежда изстрели с ловни патрони. Същата е била отнета от обв.Т. и предадена за съхранение в служба „КОС" при РУП Н..  При разпита си пред разследващите органи, обвиняемият Т. признава извършено, като разказва, че случайно улучил заека и не знаел, че стреля по заек. Същият е ловец и притежава необходимите за това ловни билети и разрешителни, но за дата 22.08.2012 год. не му е издавано разрешение за лов на    див заек. Видно от приложената по ДП справка на ДЛС Н., ловуването на тази дата е било забранено.  Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-1866/2012г. по описа на РУП-Н., приети като доказателства по делото.  При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното на 22.08.2012 год. от обвиняемият Т. деяние осъществява признаците на престъплението по чл.237, ал.2 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл. 11, ал.2 от НК.  Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, обвиняемият Т. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание -пробация до шест месеца или глоба от сто до триста лева, както и с лишаване от право по чл.37, ал. 1, т.7 от НК.  Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия Т. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание "глоба".  При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал. 1 от НК санкция на обвиняемия Т., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината - „пряк умисъл". От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца - чистото му съдебно минало.  При тези данни, съдът счита, че наказателната отговорност на обвиняемия Т. следва да се реализира при превес на смекчаващите вината му обстоятелства, като му се наложи наказание към предвидения от закона минимум, а именно - "глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата.  Съдът счете, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.  Наред с това, на основание чл.78а, ал.4 вр. чл.237, ал.2 от НК, съдът лиши обвиняемия от право да ловува за срок от осем месеца. На основание чл.237, ал.З от НК, съдът отне в полза на Държавата един брой дребен дивеч - заек, умъртвен, находящ се на съхранение в ДГС-Н., който след влизане на решението в сила постанови да бъде унищожен. На основание чл.53, ал. 1, б.А от НК, съдът отне в полза на Държавата един брой ловна пушка марка „Силма", двуцевка, с фабричен № 134276 със зелен на цвят брезентов ремък, находяща се на съхранение в РУП-Н..  Накрая съдът се произнесе по въпроса за направените разноски в хода на досъдебното производството, които с оглед резултата по делото възложи в тежест на обв.Т..  Мотивиран от гореизложените съображения, настоящият съдебен състав постанови решението си.  
В законна сила от 25.3.2013г.
89 НАХД No 101/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.И.Ж. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.3.2013г.
 ПРИЗНАВА Ж.И.Ж.- роден на ***г. в гр.Варна, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с адрес-***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2012г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, във вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества: коноп с нетно тегло 0,281 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,80 %, на стойност 1,69лв.; коноп с нетно тегло 0,290 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,80 %, на стойност 1,74 лв.; коноп с нетно тегло 0,282 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,30 % на стойност 1,69 лв.; коноп с нетно тегло 0,333 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,20 %, на стойност 2,00 лв. и амфетамин с тегло 0,093 гр., със съдържание на основното вещество 3 %, на стойност 2,79 лв., като случая е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък I от същата, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК веществените доказателства по делото, а именно: коноп с нетно тегло 0,281 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,80 %; коноп с нетно тегло 0,290 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,80 %; коноп с нетно тегло 0,282 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,30 % ; коноп с нетно тегло 0,333 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,20 %, и амфетамин с тегло 0,093 гр., със съдържание на основното вещество 3 %, изпратени на ЦМУ, отдел „МРР- НОП” с писмо от 05.09.2012г., както и полиетиленово пакетче с размери 4 на 5, ведно с полеви тестове, както и угарка от саморъчно направена цигара и полиетиленово пакетче с размери 4 на 5, които след влизане на решението в сила, да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Ж.И.Ж. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 645.28 лв. /шестстотин четиридесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.   .  
Ж.И.Ж.
Мотиви от 13.3.2013г.
В законна сила от 25.3.2013г.
90 НОХД No 284/2013, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 25.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 284/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият Г.С.М. и неговия защитник адв. П.Д., съгласно което:  Обвиняемият Г.С.М., роден на *** г. в гр. Бургас, с адрес:*** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2012 год. в търговски обект- магазин на ул. “Р.” № 1 в гр.Несебър, стара част, без съгласието на притежателя на изключителното право, е използвал в търговската си дейност, като е предлагал за продажба, стоки с марките „POLO”, „PAUL & SHARRK”, „BOSS”, „Tommy Hilfiger”, „CHANEL”, „VERSACE”, „BVLGARI” и „GIORGIO ARMANI”, без правно основание, както следва: тениски къс ръкав марка „POLO”- 114 бр. х 49,00 лв. бр., означени със знак сходен на регистрираната марка „POLO”; тениски къс ръкав с яка марка „PAUL & SHARRK”- 130 бр. х 54,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „PAUL & SHARRK”; ризи, къс ръкав марка „PAUL & SHARRK”- 7 бр. х 75,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „PAUL & SHARRK”; ризи, къс ръкав марка „POLO”- 29 бр. х 74,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „POLO”; тениски къс ръкав без яка марка „PAUL & SHARRK”- 6 бр. х 45,00 бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „PAUL & SHARRK”; ризи, дълъг ръкав марка „PAUL & SHARRK”- 4 бр. х 85,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „PAUL & SHARRK”; тениски къс ръкав без яка марка „BOSS”- 17 бр. х 38,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „BOSS”; тениски с къс ръкав, с яка мрака „BOSS”- 17 бр. х 48,00 лв. 6ройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „BOSS”; тениски с дълъг ръкав марка „BOSS”- 9 бр. х 44,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „BOSS”; тениски с къс ръкав марка „Tommy Hilfiger”- 72 бр.х 48,00лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „Tommy Hilfiger”; ризи дълъг ръкав марка „Tommy Hilfiger”- 10 бр.х86,00 лева бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „Tommy Hilfiger”; пуловери марка „Tommy Hilfiger”- 23 бр. х 135,00лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „Tommy Hilfiger”; пуловери марка „POLO”- 19 бр. х 130,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „POLO”; якета марка „PAUL & SHARRK”- 43 бр. х 169.00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „PAUL & SHARRK”; парфюми марка „CHANEL № 5”- 100 мл. - 6 бр. х 181,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „CHANEL”; парфюми марка «Коко Шанел» - 100 мл.- 5 бр. х150,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „CHANEL”; парфюми марка „CHANEL- ALLURE HOMME SPORT"- 100 мл, 7 бр. х 120,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „CHANEL”; парфюми марка „CHANEL- CHANCE"- 100 мл.- 5 бр. х 160,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „CHANEL”; парфюми марка «Версаче - MAN EAU FRAICHE"- 100 мл. - 6 бр. х 72 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка «Версаче»; парфюми марка «BVLGARI- pour Femme" — 100 мл. - 2 бр. х 90,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка «BVLGARI»; парфюми марка « POLO - EXPLORER» - 125 мл. - 3 бр. х 65,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка „POLO”; парфюми «Армани ACQUA DI GIO POUR HOMME" — 200 мл. — 5 бр. х 125,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка «Армани»; парфюми «Армани code"- 100 мл.- 10 бр. х 95,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка «Армани»; парфюми марка « BOSS - HUGO BOSS" - 100 мл. - 5 бр. х 95,00 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка «BOSS», всички на обща стойност 41 236.00 (четиридесет и една хиляди, двеста тридесет и шест) лева, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.55 ал.2, б.”Б от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” и „ГЛОБА” в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1 вр. с ал.2 т.1 и 2, вр.с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 (шест) месеца, с периодичност два пъти седмично.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1 от НК в полза на Държавата вещите, послужили за извършване на престъплението, както следва: тениски къс ръкав марка „POLO”- 114 бр.; тениски къс ръкав с яка марка „PAUL & SHARRK”- 130 бр.; ризи, къс ръкав марка „PAUL & SHARRK”- 7 бр.; ризи с къс ръкав марка „POLO”- 29 бр.; тениски къс ръкав без яка марка „PAUL & SHARRK”- 6 бр.; ризи с дълъг ръкав марка „PAUL & SHARRK”- 4 бр.; тениски къс ръкав без яка марка „BOSS”- 17 бр.; тениски с къс ръкав, с яка мрака „BOSS”- 17 бр.; тениски с дълъг ръкав марка „BOSS”- 9 бр.; тениски с къс ръкав марка „Tommy Hilfiger”- 72 бр.; ризи дълъг ръкав марка „Tommy Hilfiger”- 10 бр.; пуловери марка „Tommy Hilfiger”- 23 бр.; пуловери марка „POLO”- 19 бр.; якета марка „PAUL & SHARRK”- 43 бр.; парфюми марка „CHANEL № 5”- 100 мл. - 6 бр.; парфюми марка «Коко Шанел» - 100 мл.- 5 бр.; парфюми марка „CHANEL- ALLURE HOMME SPORT"- 100 мл, 7 бр.; парфюми марка „CHANEL- CHANCE"- 100 мл.- 5 бр.; парфюми марка «Версаче - MAN EAU FRAICHE"- 100 мл. - 6 бр.; парфюми марка «Булгари - pour Femme"- 100 мл. - 2 бр.; парфюми марка « POLO - EXPLORER» - 125 мл. - 3 бр.; парфюми «Армани ACQUA DI GIO POUR HOMME"- 200 мл.- 5 бр.; парфюми «Армани code"- 100 мл.- 10 бр.; парфюми марка « BOSS- HUGO BOSS" - 100 мл.- 5 бр., които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящия съдебен акт.  ОСЪЖДА обвиняемия Г.С.М. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 268.00 /двеста шестдесет и осем/ лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 284/2012г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    
Г.С.М.
В законна сила от 25.3.2013г.
91 Гражданско дело No 773/2012, V състав Други дела Н.С.Н.,
Г.М.Н.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В Ж.СГРАДА"ЗЛАТНА ДЮНА",БЛ."Б" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение по т.5 от проведеното на 14.08.2012г. Общо събрание на етажната собственост на жилищна сграда „***”, блок А и блок Б, находящи се в гр.Несебър, на ул.„***”, № 34-34, обективирано в протокол № 5 от 14.08.2012г., с което е прието да се събира такса за поддръжка на сградата в размер на 700 /седемстотин/ лева от магазина, представляващ част от жилищната сграда, собственост на ищците Г.М.Н. и Н.С.Н..  ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Г.М.Н. с ЕГН ********** и Н.С.Н. с ЕГН **********, двамата с адрес за връчване на съобщения: гр.Стара Загора, ул.„***”, № 63, ет.3, ап.9 против решения на Общо събрание на етажната собственост на жилищна сграда „***”, блок А и блок Б, находящи се в гр.Несебър, на ул.„***”, № 34-34, обективирани в т.4 от протокол № 5 от 14.08.2012г., като неоснователна.  ОСЪЖДА Етажната собственост на жилищна сграда „***”, блок А и блок Б, находящи се в гр.Несебър, на ул.„***”, № 34-34 да заплати на Г.М.Н. с ЕГН ********** и Н.С.Н. с ЕГН **********, двамата с адрес за връчване на съобщения: гр.Стара Загора, ул.„***”, № 63, ет.3, ап.9, сумата общо в размер на 128 лева /сто двадесет и осем лева/, представляваща направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 26.3.2013г.
92 Гражданско дело No 1143/2012, IV състав Искове по СК А.П.К. Щ.Г.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 8.3.2013г.
ВРЪЩА искова молба с приложените към нея доказателства на ищцата. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване с ч.жалба пред БОС в едноседмичен срок от уведомяването на ищцата за изготвянето му.
В законна сила от 26.3.2013г.
93 Гражданско дело No 65/2013, VI състав Издръжка А.В.А. В.И.А.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 26.3.2013г.
съгласно която ответникът В.И.А. с ЕГН **********, постоянен адрес: с. Д., обл. М., се задължава да заплаща на В.П.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Н., ул. „с.с.к.м.” № **, като майка и законна представителка на малолетната А.В.А. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100 /сто/ лева, начиная от 01.02.2013 г., заедно със всички законни последици от това и върху всяко евентуално просрочена вноска и до настъпване на законова предпоставка за изменение и прекратяване на така договорената издръжка. По отношение на издръжката за минало време, страните се споразумяват В.И.А. се задължава да заплати издръжка за това дете за месеците февруари, март и април на 2012 г. общо в размер на 150 лева и която сума последният ще изплати най-късно до 01.05.2013 г. В противен случай ще дължи на ищцата посочената сума, заедно със законната лихва, считано от 01.02.2012 г., като страните си признават взаимно, че през останалия период от време- 01.05.2012 г. - 01.02.2013 г. издръжка не се дължи, тъй като страните са живели заедно и заедно са се грижили за детето.  Адв.К.: Съгласни сме с така посочените параметри на спогодбата.  ИЩЦАТА: Съгласна съм с така предложената спогодба.  ОТВЕТНИКЪТ: Съгласен съм с така предложената спогодба.    СПОГОДИЛИ СЕ:    Ищец: Ответник:   /В.П.П./ /В.И.А./    Съдът, след като се запозна с постигната между страните спогодба и като счете, че същата не противоречи на закона и морала, на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК  О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в горния смисъл.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 65/2013 г. по описа на РС Н..  ОСЪЖДА В.И.А. с ЕГН ********** да заплати по сметка на РС Н. сумата от 97.00 /деветдесет и седем/ лева, представляваща държавна такса.  
В законна сила от 26.3.2013г.
94 НАХД No 992/2012, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ДАРИ 55 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ- ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.2.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 670/25.07.2011г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на “Д. - 55.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Я.,ж.к.”З.Р.”, бл..., вх.А, ап.13 представлявано от С.Д.Я. е наложена имуществена санкция 3 000лв., на основание чл.185, ал.2 ЗДДС, за нарушениена чл.39 ал.1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 26.3.2013г.
95 НАХД No 68/2013, I състав По ЗГ и ЗЛОД В.Е.Ж. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.3.2013г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1023/09.01.2012 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.213 ал.1 , т.1 от Закона за горите, на основание чл.275 ал.1 т.2; чл.266 ал.1 т.1 от ЗГ и на осн.чл.53 ал.1 ти ал.2 от ЗАНН, на ЕЛИКО Е.Ж. ,ЕГН : **********,***/с изписани в НП имена Велика Евтимова Желева/ е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 400 /сто/ лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 26.3.2013г.
96 НАХД No 226/2013, II състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ЛОТОС ГРУП ООД НЕСЕБЪР ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 5.3.2013г.
Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.  Образувано е по повод постъпила окомплектована административно наказателна преписка /АНП/ на ТД на НАП-Бургас по жалба от С.К.Д., в качеството му на управител на „Лотос-Груп” ООД с ЕИК-102612171, седалище и адрес на управление, гр.Несебър, ул.”Еделвайс”, бл.3, вх.А, ет.3, ап.3, чрез адв.П.К. ***, съдебен адрес, гр.Бургас, ул.”Л.Каравелов” № 5, вх.А, ет.1, ап.ляв против Наказателно постановление № НП-1058/22.11.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП-Бургас.  След служебна справка в деловодната система на РС-Несебър установих следното:  Жалбоподателят е подал две еднакви жалби – едната чрез административно-наказващият орган, а другата – в РС-Несебър. По постъпилата жалба директно в РС-Несебър на 12.02.2013г. е образувано НАХД № 149/2013г..  На 04.03.2013г. в РС-Несебър е постъпила АНП по НП № 1058/22.11.2012г. на Директора на ТД на НАП-Бургас, окомплектована по постъпила жалба в административно-наказващият орган от жалбоподателя и по нея е образувано настоящото НАХД № 226/13г.  Съгласно съществуващите процесуални правила, когато в един съд има образувани две или повече дела с едни и същи страни и един и същ предмет, какъвто е настоящият случай, то по-късно заведеното дело се прекратява.  Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХДело № 226/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.  Указвам допълнително постъпилата АНП по настоящото дело да се приложи по НАХД № 149/13г. на НРС.  
В законна сила от 26.3.2013г.
97 ЧНД No 287/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.К.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 26.3.2013г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-2306/2012г. по описа на РУП – Несебър, Б.К.К. ***М. от БАК.   Определението е окончателно.  
В законна сила от 26.3.2013г.
98 НОХД No 288/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.К.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 26.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 288/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Б.К.К. със защитник адв.М. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Б.К.К., роден на *** ***, обл.Бургаска, ж.к-с „И.”, бл..., вх.1, ет.4, българин, български гражданин, средно специално образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2010. в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, от апратамент №1 на вх.”А”, на комплекс „Делфин” в съучастие като съизвършител, с Г.Д.В. ЕГН **********, чрез използване на специален начин и техническо средство за отваряне на прозорец от ПВЦ дограма и срязване на кабели и тръби и чрез използване на л.а. марка „Сеат”, модел „Толедо” с ДК№ ...... /собственост на В./ е отнел чужди движими вещи – два броя климатици /външни и вътрешни тела/ марка „Тошиба”, модели: 12-RAS-1375AV-E на стойност 470.00лв. 09-RAS-1075AV-E на стойност 410.00лв. на обща стойност 880.00лв. /осемстотин и осемдесет/ лева от владението на Д.С.П. от гр.Несебър, собственост на ирландските граждани Оуен Брендан Мак Кормик и Асделаиде Маргарет Мак кормик, без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.К.К. да заплати общо сумата от 85.00 лв. /осемдесет и пет лева/, от която 56.20 лева /петдесет и шест лева и двадесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР- Бургас и 28.80 лева /двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/ по сметка на Главна Прокуратура, представляващи направените по делото разноски за този подсъдим.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 288/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Б.К.К.
В законна сила от 26.3.2013г.
99 Гражданско дело No 1150/2012, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Н.И.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 5.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1150/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 27.3.2013г.
100 ЧНД No 163/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.А. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 11.3.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:     НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице М.К.А.- роден на *** ***, постоянен адрес ***, ЕГН **********, български гражданин, неженен, осъждан, дървосекач, общо наказание измежду наказанията, определени по НОХД № 173/2012 г., НОХД № 118/2012 г., НОХД № 760/2012 г., НОХД № 1067/2012 г. всички по описа на РС- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца по НОХД № 173/12 и НОХД № 118/12 г. на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
М.К.А.
В законна сила от 27.3.2013г.
101 НОХД No 217/2013, I състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.К.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 28.2.2013г.
на основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът   Р А З П О Р Е Д И:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №217/2013 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.   ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.   Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от връчването му.  
В законна сила от 28.3.2013г.