Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 561/2016, VI състав ДИТ В.-Г.Н. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-000162 от 21.12.2015г., издадено от директора на д. „И.п.т.”***, с което на ЕТ „В.Г.Н.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ, за извършено нарушение на чл. 62, ал. 1 вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 1.3.2017
Наказателно дело № 29/2017
В законна сила от 1.3.2017г.
2 АНД No 723/2016, III състав НЗОК П.Б.И. МЗ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 21.11.2016г.
чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 27-354-7 / 15.12.2015г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” град София, с което за нарушение на чл.69, ал.2, т.1, във връзка с чл.43 от Закона за лечебните заведения, Д-р П.Б.И., в качеството му на управител на „М.ц.д.Д.П.” ЕООД, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева на основание чл.115, ал.1 от Закона за лечебните заведения, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.3.2017
Наказателно дело № 97/2017
В законна сила от 1.3.2017г.
3 АНД No 1857/2016, VI състав НАП ФРАНКОС ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1427 от 08.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Ф.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Съобщение за изготвеното решение да се изпрати на жалбоподателя на посочения от него съдебен адрес ***. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 1.3.2017
Наказателно дело № 139/2017
В законна сила от 1.3.2017г.
4 НОХД No 248/2017, IV състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.Ч. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 248/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.Ж.Ж., в качеството му на защитник на подсъдимият И.Г.Ч. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Г.Ч.- роден на ***г. в гр.Етрополе, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, шофьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2014г., около 14:30 ч., във ваканционно селище „Елените“, гр. Свети Влас, общ.Несебьр, чрез нанасяне на удар с юмрук в лицето на С.С.М. ***, му причинил средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на носни костици, дислоцирани от степен да затрудняват носното дишане, довела до постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание 129, ал.2 вр. ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година, с периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за 1 /една/ календарна година ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.Г.Ч., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР- Бургас, сумата в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/, представляващи направените по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 248/2017 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия И.Г.Ч. мярка за неотклонение като счете, че същата следва да бъде отменена. Наред с това в хода на досъдебното производство е била наложена мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България”, която с оглед одобряване на споразумението, следва да бъде отменена. С оглед изложеното и на основание чл.309, ал.4 и чл. 68, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-1982/2014г г. по описа на РУП- Несебър спрямо подсъдимия И.Г.Ч. мярка за неотклонение „Подписка”. ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-1982/2014г г. по описа на РУП- Несебър спрямо подсъдимия И.Г.Ч. мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След влизане в сила на определението в частта, в която е отменена мярката за процесуална принуда, следва незабавно включително и по факс да се уведоми ОДМВР- Бургас, както и всички ГКПП на страната чрез ГД „Гранична полиция”. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13,50 ч. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Г.Ч.
В законна сила от 1.3.2017г.
5 АНД No 2480/2016, VI състав РДГ В.С.Б. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 3.2.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на В.С.Б., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 973 от 16.11.2016г., издадено от директора на РДГ гр. Бургас, в частта му, в която на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ в полза на държавата са отнети вещите послужили за извършване на нарушението: товарен камион ИФА с рег. № ****. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 2.3.2017г.
6 НЧХД No 662/2016, IV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Н.Е.И. К.К.Х. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 6.2.2017г.
По делото е постъпила нарочна молба, с която тъжителката посредством процесуалният си представител, заявява, че оттегля тъжбата си. С оглед на постъпилата молба следва да бъде прекратено наказателното производство по делото. Мотивиран от горното и на основание чл.24, ал.4, т.4 от НПК, Несебърският районен съд РАЗПОРЕДИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 662/2016 г. по описа на РС- Несебър. Разпореждането подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на всички страни.
В законна сила от 6.3.2017г.
7 АНД No 1474/2016, V състав КАТ И.В.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.10.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2564 от 21.08.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на И.В. С. /понастоящем с фамилно име И./ с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца за извършено административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.3.2017
Наказателно дело № 2169/2016
В законна сила от 6.3.2017г.
8 АНД No 1760/2016, VI състав ДИТ БУЛМЕСК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 9.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № *4-001051 от 15.09.2016г., издадено от изпълнителния директор на И.а. „Г.и.п.т.”, с което на „Б.” ООД, ЕИК 203567614, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, за извършено нарушение на чл. 152 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 6.3.2017г.
9 АНД No 1943/2016, I състав МВР И.М.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2265/2016 от10.08.2016год на Началника на РУ на МВР Несебър при ОДМВР Бургас , с което на И.М.В., ЕГН: **********,с адрес:г***, в качеството му на Управител „ А.С.Б.”ООД, му е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.45 от ЗЧОД за нарушение по чл.24.ал.2, т.7 от ЗЧОД. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 6.3.2017г.
10 АНД No 2319/2016, I състав ДИТ ГЕРАНА ФУУДС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.2.2017г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-001401/10.09.2016г. на директор на Дирекция „Инспекция по труда"-Софийска област с което за нарушение на чл.403а от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „Г.Ф.“ ООД ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Т.И.А. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-001401/10.09.2016г. на директор на Дирекция „Инспекция по труда"-Софийска област в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.3.2017г.
11 АНД No 2562/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.М.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.2.2017г.
ПРИЗНАВА Н.М.Б., роден на *** г. в гр.Стара Загора, с адрес: ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, студент, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2016 г., около 11.10 часа в к.к. „Слънчев бряг” на главната алея, на кръстовището при хотел „Свежест”, в посока „Автогара”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 16-0304-001530/06.07.2016 г. по описа на ОД на МВР – Бургас, РУ – Несебър, връчено на 08.07.2016 г., влязло в законна сила на 16.07.2016 година за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, извършил такова деяние, а именно – управлявал мотоциклет марка „Хонда”, модел „Форсайт 250” с рег. № *******, без съответното свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.М.Б.
Мотиви от 14.3.2017г.
В законна сила от 6.3.2017г.
12 ЧНД No 121/2017, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 16.2.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ:№43 ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на П.Д.Д. по НОХД № 284/2014 г. на РС- Поморие и НОХД № 1079/2014 г. на ОС- Бургас, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което следва да се изтърпи при първоначален „Строг” режим в Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода” изтърпяната до момента част от наказанието „Лишаване от свобода”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на П.Д.Д. по НОХД № 204/2016 г., НОХД № 2867/2016 г., двете на РС- Бургас, и НОХД № 2392/2016 г. на РС- Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което следва да се изтърпи при първоначален „Строг” режим в Затвор ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание, наложеното на Д. наказание „ГЛОБА” в размер на 300 /триста/ лева по НОХД №204/2016г. по описа на РС- Бургас. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
П.Д.Д.
В законна сила от 6.3.2017г.
13 НОХД No 163/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.И.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 6.3.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 163/2017 г. по описа на РС Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП Несебър и подсъдимият Н.И.А. със защитник адв.С.М. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Н.И.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, управител на охранителен паркинк в гр.Бургас „Аникар 16”, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.11.2015год., около 01.55 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ. Несебър, на главната алея в районна на р-т „Есперанто”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.16, чл. 30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от “Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП”, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от “Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък I-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, както следва : – прозрачен политиленов плик «клипс» с размери 8/11.5см., съдържащ шест бр. прозрачни полиетиленови пликчета «клипс» с размери 4/5см. всички пълни с бяло кристално вещество - метамфетамин с нетно тегло - 2,685 грама,със съдържание на активно вещество - 11, 80%, на стойност 67,12лв./ шейсет и седем лева и дванадесет ст./, като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на “Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с протокол от физикохимична експретиза №782/2015 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. от НК така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на подсъдимия Н.И.А. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно неизразходваната част от наркотични вещества, изпратени на ЦМУ отдел МРР- НОП гр. София, които следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1 от НК в полза на Държавата веществените доказателства 2 броя плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.И.А., ЕГН **********, с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 64.33 лева (сто петдесет и пет лева и тридесет стотинки), представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 163/2017г. по описа на Районен съд гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение. Предвид обстоятелството, че наказанието не е свързано пряко с лишаване от свобода до толкова, доколкото изпълнението му е отложено, мярката следва да бъде отменена, поради което, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.И.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Н.И.А.
В законна сила от 6.3.2017г.
14 НОХД No 223/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 6.3.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 223/2017 г. по описа на РС–Несебър, а именно Стела Мешова прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.М.М. със защитник адв.Д.С. споразумение, съгласно което: Подсъдимият М.М.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, к-с „С. в.“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, ….. образование, безработен, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2016 г. около 11,20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл.Бургас, до КПП „Магура“ в посока на движение хотел „Тиара“, управлявал МПС- джип, марка „Вранглер“ с рег. № ***, собственост на Г.Д.Б., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 (едно цяло и тридесет и пет) на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 882/26.08.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия М.М.М. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 100 /сто/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия М.М.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.М.М., ЕГН: **********, с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 42,16 лева (четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки), представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 223/2017г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение. Предвид обстоятелството, че наказанието не е свързано пряко с лишаване от свобода до толкова, доколкото изпълнението му е отложено, мярката следва да бъде отменена, поради което, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
М.М.М.
В законна сила от 6.3.2017г.
15 НОХД No 225/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 6.3.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 225/2017 г. по описа на РС Несебър, а именно Анна Пантелеева- прокурор в РП-Несебър и подсъдимия Д.В.С. със защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Д.В.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.09.2016г., около 21.30 часа в центъра на с.Оризаре, общ. Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Мерцедес Вито“ с рег. № А 7484 МС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 0,88 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7510+“ с фабр. № 065, след като е осъден за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК с влязла в законна сила присъда на 22.10.2013 г. присъда на РС Несебър по НОХД № 920/2013г. по описа на РС Несебъ, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал. 1, т. 3, от ЗИНЗС първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3, вр. чл. 343в, ал. 2 на подсъдимия Д.В.С. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от 500 лева до 1500 лева. ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият Д.В.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 16 (шестнадесет) месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 26.09.2016 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 225/2017г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Д.В.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Производството продължава по реда на чл. 383, ал. 2, вр. чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 68, ал. 1 от НК. Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото и с актуалната справка за съдимост с рег. № 110/01.03.2017 г., установи, че осъденото лице Д.С. е извършил деянието по НОХД № 225/2017 г. по описа на РС Несебър в изпитателния срок на осъждането по НОХД № 920/2013 г. по описа на РС Несебър, влязло в сила на 22.10.2013 г. за деяние, извършено на 14.10.2013 г. по чл. 343б, ал. 1 от НК като му е наложено наказание три месеца „лишаване от свобода”, изпълнението на което е било отложено за срок от три години. деянието, предмет на настоящото обвинение е извършено на 26.09.2016 г. в с.Оризаре, т.е. в изпитателния срок, налагащо превеждането в изпълнение на това наказание. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 920/2013 г. по описа на РС Несебър ТРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, което да изтърпи на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНС при първоначален ОБЩ режим. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.В.С.
В законна сила от 6.3.2017г.
16 ЧНД No 234/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) М.К.В. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 17.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 234/17 г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пед ОС-Бургас.
В законна сила от 6.3.2017г.
17 АНД No 1420/2016, V състав Комисия за защита на потребителите ХОНОЛУЛУ 3 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.11.2016г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДВАВА Наказателно постановление № 0029972 от 06.06.2016г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.210а от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на „Х.3” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.Д.В., със съдебен адрес:*** /чрез адв.Н.П. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.68в във връзка с чл.68г, ал.4 във връзка с чл.68д, ал.1, пр.2 от ЗЗП. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 7.3.2017
Наказателно дело № 2433/2016
В законна сила от 7.3.2017г.
18 АНД No 1446/2016, III състав Общини К.Д.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд. Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 432 / 23.10.2015г., издадено от вр.и.д. кмет на О.Н. оправомощен съгласно Решение № 1243, съдържащ се в протокол № 33/26.08.2015г., на Общински съвет - Несебър, с което на К.Д.С. с ЕГН **********,*** чучура – юг, блок 56, вход А, етаж 3, ап.93, на основание чл.13, ал.2, във връзка с чл.61, ал.3, за извършено нарушение по чл.13, ал.1, т.6 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 50 лв. (петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 7.3.2017г.
19 АНД No 1557/2016, III състав МВР Ж.Г.Й. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1772 от 08.07.2016г., издадено от Началник РУ-Несебър, с което за нарушение по чл.7, ал.1 от Закона за българските лични документи, на Ж.Г.Й. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 30 лева на основание чл.81, ал.2, т.2 от ЗБЛД. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 7.3.2017г.
20 АНД No 2294/2016, I състав ДИТ ДИЛАС-2010 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-000847/10.09.2016, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда" Софийска област, с което за нарушение на 261 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.1 от КТ, на дружеството- жалбоподател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лева, като на основание чл.415в от КТ за нарушение на чл.261 от Кодекса на труда определя размер на наложената имуществена санкция 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 7.3.2017г.
21 АНД No 2384/2016, VI състав НАП ВИЛИТЕКС ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 3.2.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2636 от 20.10.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „В.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление *** Б, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 118, ал. 1 ЗДДС вр. чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 7.3.2017г.
22 АНД No 2467/2016, I състав НАП Б.И.К. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1188-0292949/ 27.06.2016г., издадено от Заместник директор на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на Б.И.К., ЕГН: **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание „Глоба“ 300 /триста/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, вр.чл.118 ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 7.3.2017г.
23 АНД No 2471/2016, I състав НАП ТАР-ДИА 2016 ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1412/08.07.2016г. на Заместник директора на ТД на НАП Бургас, с което на Т.Д.“ ООД, ЕИК:****, седалище и адрес на управление:***, представлявано от Д.Б.Б., ЕГН:********** е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.7 ал.1 от НАРЕДБА Н-18/13.12.2006 на МФ,вр.чл.118, ал.4, т.1 и т.3 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 7.3.2017г.
24 АНД No 2523/2016, V състав КАТ А.А.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001824 от 23.07.2015г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР - Бургас, РУ - Несебър, с което на основание чл.179, ал.2 вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на А.А.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.41, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП на същият са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за административно нарушение по чл.123, ал.1, т.2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 7.3.2017г.
25 АНД No 2547/2016, I състав НАП ЕЛИТ 88 ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2618 от 19.10.2016г., издадено от Заместник директор на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на Е.8." ЕООД ЕИК:........., Адрес на управление:***,представлявано от В.Д.Н. е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ 500 /петстотин/ лв., на основание чл.118 от ЗДДС и чл. 25, ал.2 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ . Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 7.3.2017г.
26 НОХД No 224/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Ж.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 7.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ:№19 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 224/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – прокурор в РП-Несебър, адв. К.К. – защитник на подсъдимия Д.Ж.А. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимия Д.Ж.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като продавач- консултант разносна търговия, ЕГН ********** в това, че на 14.12.2016г., около 01.30 часа в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, на главната алея до хотел „Амфибия” в посока кръстовище „Какао Бийч”, управлявал моторно превозно средство- „Ситроен Джъмпер”, с рег. № ..... с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,09 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 1167/14.12.2016г. на БНТЛ- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. На основание чл.343г от НК се НАЛАГА наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК се приспада времето през което подсъдимият Д.Ж.А. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 14.12.2016г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Д.Ж.А. (със снета самоличност) да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 45,70 лв. (четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 224/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството, не подлежат на обжалване и протестиране.
Д.Ж.А.
В законна сила от 7.3.2017г.
27 НОХД No 240/2017, IV състав Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.Р. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 20.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 240/2016 г. по описа на РС- Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения. УКАЗВА на Наказателно деловодство да извърши справка относно образувани и приключили с влязъл в сила съдебен акт АНД с жалбоподател М.А.Р. за констатирани административни нарушения от 19.10.2015 г. Да се изготвят заверени преписи с отбелязване на датата на влизане в сила на съдебния акт и се приложат към делото преди изпращането му в РП- Несебър включително и на АНД № 112/2016 г. Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.3.2017г.
28 АНД No 1418/2016, III състав Общини К.В.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд. Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КБ-263 / 06.10.2015г., издадено от вр. изп. длъжността Кмет на О.Н. с което на К.В.П. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, във връзка с чл.61, ал.1, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 8.3.2017г.
29 АНД No 1419/2016, III състав НАП А.К.С. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1898/04.08.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на А.К.С. с ЕГН **********,***, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 8.3.2017г.
30 АНД No 1496/2016, III състав НАП АЗН ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1349 / 05.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам. директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „А.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Н.Н.Т., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 8.3.2017г.
31 АНД No 1804/2016, II състав КАТ М.К.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 662/21.03.2012г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на М.К.М. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.259, ал.1 КЗ и на осн.чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложено наказание от 400лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2017
Наказателно дело № 82/2017
В законна сила от 8.3.2017г.
32 АНД No 1881/2016, I състав МВР С.К.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2707/2016 от 14.09.2016год. на Началника на РУ на МВР Несебър при ОДМВР Бургас , с което на С.К.Б., ЕГН: **********,с адрес:г***, в качеството и на Управител „ С.”ООД, и е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.45 от ЗЧОД за нарушение по чл.30 ал.2 от ЗЧОД . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 8.3.2017г.
33 НОХД No 304/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 8.3.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 304/2017г. между Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия А.Г. и подсъдимия А.М.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което: А.М.Г.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, строителен работник, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2017 година около 11.20 часа на главен път І-9, на 202 км. до комплекс „Съни Дей -3“, община Несебър в посока на движение Варна- Бургас е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.85 /едно цяло осемдесет и пет стотни на хиляда/, установено по надлежния ред с химическа експертиза протокол № 93 от 28.02.2017 година на БНТЛ- ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” в размер от 200 лв. до 1000 лв. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК А.М.Г. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият А.М.Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано 27.02.2017 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия А.М.Г. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 47.73 лева /четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 304/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо А.М.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
А.М.Г.
В законна сила от 8.3.2017г.
34 НОХД No 305/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 8.3.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 305/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП-Несебър и адв.Д.Г. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Г.М.И., съгласно което: ПРИЗНАВА Г.М.И., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, ж.к. „Е.“, бл. **, вх. *, ет. *, ап. **, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2016г., около 06:30 часа в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, по главен път І-9, около 204-и километър в близост до склад „Консуматив", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел Антара", с peг. № *****, след употреба на наркотични вещества по смисъла на чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно „метамфетамин", включен в Списък І, към чл.3, т. 1 от Наредбата, „морфин" включен в Списък ІІ, към чл.3, т. 2 от Наредбата и диазепам включен в Списък ІІІ, към чл.3, т. 3 от Наредбата, установени по надлежния ред чрез съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3 от НК на подсъдимия Г.М.И. наказание „Глоба“ в размер на 500 (петстотин) лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Г.М.И. от право да управлява МПС за срок от 11 /единадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Маринов е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 28.09.2016г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, веществените доказателства по делото- 1 брой плик с тестова касета “Дрегер“, „Drug Test 5000“ с фабричен номер ARHN- 0514“ която след влизане на споразумението в сила да бъде унищожена. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Г.М.И. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 313,96 лева /триста и тринадесет лева и деветдесет и шест стотинки/, представляващи направени по делото разноски. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 305/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на споразумението, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Г.М.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.М.И. мярка за неотклонение “Подписка” . ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ като взе предвид, че престъплението по настоящото дело е извършено в изпитателния срок, определен по НОХД № 18157/2015 г. на РС София, счита, че са налице основанията на чл. 68, ал. 1 НК за привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия И. наказание по горепосоченото дело. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК наложеното на Г.М.И. с ЕГН ********** наказание по НОХД № 18157/2015 г. на РС София, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок, считано от днес пред ОС Бургас.
Г.М.И.
В законна сила от 8.3.2017г.
35 АНД No 773/2016, VI състав МОСВ ТРАНСАТЛАНТИК ФРЕЙТЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН-ВАРНА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 31.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22 от 01.04.2016г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”, с което на „Т.Ф.Б.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, за извършено нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗВ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.3.2017
Наказателно дело № 2388/2016
В законна сила от 9.3.2017г.
36 АНД No 1743/2016, V състав НАП РОСТОР ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1426 от 08.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Р.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Р.О.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 9.3.2017
Наказателно дело № 98/2017
В законна сила от 9.3.2017г.
37 АНД No 1865/2016, V състав КАТ Д.Г.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.12.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002474 от 09.09.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.Г.А. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Христо Христов от АК-Сливен/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 700 /седемстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наказанието – лишаване от право да управлява МПС – на 7 /седем/ месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.3.2017
Наказателно дело № 229/2017
В законна сила от 9.3.2017г.
38 НОХД No 310/2017, V състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.В.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 310/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.С.Д. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Н.В.Д., съгласно което: ПРИЗНАВА Н.В.Д., роден на *** год. в гр. Плевен, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан-реабилитиран, разведен, средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2016 год. в помещение, намиращо се на трети етаж в жилищна сграда, находяща се на адрес -гр. Св.В., кв. „Русалка" № 171 държи акцизни стоки-цигари, без акцизен бандерол, както следва: 30 /тридесет/ броя стека цигари по 10 бр. кутии във всеки стек, марка „LEADER", във всяка кутия има по 20 / двадесет / къса цигари на стойност 1359,00 лв.; 14 / четиринадесет / броя стека цигари по 10 / десет / броя кутии във всеки стек, марка ,,DIVA" c надпис ,, SLIMS,, като всяка кутия съдържа по 20 къса цигари на стойност 1050 лв.; 2 / два/ броя стека цигари, по 10 /десет/ броя кутии във всеки стек, марка „VIVAS RUBIO", като всяка кутия съдържа по 20 /двадесет/ къса цигари на стойност 150,00 лева; 1 /един/ брой стек цигари с 10 / десет / броя кутии в него, марка „ММ CLASSIC SLIMS" във всяка кутия цигари има по двадесет къса цигари на стойност 45,00 лв.; 8 / осем / броя стека цигари с 10 / десет/ броя кутии във всеки, марка „ММ CLASSIC SLIMS", като всяка кутия съдържа по 20 / двадесет / къса цигари на стойност 360,00 лева; 3 / три/ броя стека цигари с десет броя кутии във всеки стек, марка „LEADER", като всяка кутия съдържа по 20 / двадесет / къса цигари на стойност 135,90 лева; 5 / пет/ броя кутии цигари с по 20 / двадесет / къса цигари във всяка кутия, марка „PRESIDENT SLIMS” на стойност 37,50 лв. - всички на обща стойност 3137,40 лв. /три хиляди сто тридесет и седем лева и четиридесет стотинки/, всичките без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон: Закона за акцизите и данъчните складове, а именно: чл. 1 "Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз.", вр. чл. 2 "На облагане с акциз подлежат: т. 2 "тютюневите изделия", вр. чл. 4, т. 1 "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2, вр. чл. 4, т. 7 "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка, вр. чл. 11, ал. 1, "Цигари са:", т. 1 " годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10" и по Закона за тютюна и тютюновите изделия, а именно: чл. 28, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.), „Тютюневи изделия местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.", вр. чл. 25, ал. 1 „Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване", вр. ал. 2 „Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз", като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 от НК, вр. чл. 1, вр. чл. 2, т. 2, вр. чл. 4, т. 1 и т. 7, вр. чл. 11, ал.1, т.1 от ЗАДС, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.25, ал.1 и ал.2 от ЗТТИ, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 2 /две/ години. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наказанието му наказание Лишаване от свобода за срок от две години за изпитателен срок от 5 /пет/ години. НАЛАГА на подсъдимия Н.В.Д. и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 3137.40 лв. /три хиляди сто тридесет и седем лева и четиридесет стотинки/. НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в чл.234, ал.1 от НК наказание - Лишаване от права по чл.37, ал.1 т.7 от НК. ОТНЕМА на основание чл.234, ал.3 от НК в полза на Държавата иззетите късове цигари, находящи се в РУ на МВР- Несебър, които след влизане на споразумението в сила следва да се унищожат. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.В.Д. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР-Бургас направените по делото разноски в размер на 363.03 лв. /триста шестдесет и три лева и нула три стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 310/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо Н.В.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.В.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Н.В.Д.
В законна сила от 9.3.2017г.
39 АНД No 742/2016, II състав Комисия за защита на потребителите ЛИКУРИЧИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.10.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 30049/01.04.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД КП при К.з.з.н.п. с което на „Л.“ ЕООД с ЕИК-****, представлявано от И.П., чрез пълномощник адв.К.М.-С., съдебен адрес:г*** за нарушение на чл.77, ал.1 ЗЗП и на осн.чл.216 ЗЗП на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2017
Наказателно дело № 2456/2016
В законна сила от 10.3.2017г.
40 АНД No 1499/2016, II състав НАП ВИЖЪН СТИЛ-2013 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1270/14.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „В.С. - 2013” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Г. на основание чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2017
Наказателно дело № 2530/2016
В законна сила от 10.3.2017г.
41 АНД No 1752/2016, V състав НАП УОК ЕАД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1814 от 03.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, на У.” ЕАД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ж.Д.К., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС и на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС на същото е наложена принудителна административна мярка – „Запечатване на обект” – Китайски ресторант „УОК”, находящ се в КК Слънчев бряг, вилно селище „Елит 1”, за срок от 15 календарни дни и е забранен достъпа до обекта за същия срок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2017
Наказателно дело № 2466/2016
В законна сила от 10.3.2017г.
42 АНД No 1877/2016, II състав КАТ И.Т.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1976/07.07.2013г. на Началника на РУП-Несебър, в частта с която на И.Т.А. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1976/07.07.2013г. на Началника на РУП-Несебър, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 10.3.2017
Наказателно дело № 224/2017
В законна сила от 10.3.2017г.
43 НОХД No 221/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Д.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 10.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №221/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Стела Мешова - прокурор в РП- Несебър и адв.А.Ж. *** в качеството му на защитник на подсъдимия М.Д.Д. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Д.Д., роден на ***г. в гр.Поморие, българин, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес:***, с основно образование, неженен, неосъждан, шофьор към ЗПК - Несебър, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.10.2016 година, около 02.16 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, в близост до Аквапарк „Екшън“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ситроен Ксара“ с рег.******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,40 промила, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 1035/07.10.2016 г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание «Глоба». НАЛАГА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 от НК на М.Д.Д. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което М.Д.Д. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 07.10.2016г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НК М.Д.Д. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 45.70 лева, представляваща направените в хода на досъдебното производство разноски. СЪДЪТ с оглед одобряване на споразумение и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №221 /2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 304 ЗМ- 2575/2016г. по описа на РУ– Несебър спрямо подсъдимия М.Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
М.Д.Д.
В законна сила от 10.3.2017г.
44 АНД No 1776/2016, IV състав ДИТ ИМПЕРИЯ-90 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24-001056/15.09.2016 г. на Изпълнителния Директор на И.а. „Г.и.п.т.”, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „*******” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.И.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2017
Наказателно дело № 140/2017
В законна сила от 13.3.2017г.
45 АНД No 2387/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.М.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 24.2.2017г.
ПРИЗНАВА Т.М.К.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес: курортен комплекс с.б., хотел „К.”, ет.*, ап.**, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2016 година, около 05.00 часа, в курортен комплекс с.б., общ.Н., при хотел „С.“, в посока към главната алея, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „О.“, модел „В.“ с рег. № ****, след употреба на наркотични вещества - канабис, амфетамин, метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство Dreger Drug test 5000“ с фабричен № ARHJ-0059, съгласно Наредба №30/27.06.20101 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.3 от НК, обвиняемия Т.М.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ месеца като зачита времето, през което свидетелството е отнето по административен ред, считано от 30.07.2016 г. ОТНЕМА, на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- един брой тестова касета „Дрегер“, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Т.М.К.
Мотиви от 28.2.2017г.
В законна сила от 13.3.2017г.
46 АНД No 1545/2016, III състав НАП ОФЕЛИЯ-94 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1600/22.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „О. - ..” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала А.Ю.Х., на основание чл.185, ал.2, изр. последно, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС, му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл.33, ал. от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 14.3.2017г.
47 АНД No 2010/2016, V състав КАТ Р.В.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002473 от 09.09.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Р.В.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 14.3.2017
Наказателно дело № 159/2017
В законна сила от 14.3.2017г.
48 АНД No 2123/2016, III състав НАП ЖИ-М ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.2.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1599/22.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Ж.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:*** Константинов № 18, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Г.Р.У., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „Ж.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:*** Константинов № 18, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Г.Р.У., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 14.3.2017г.
49 АНД No 2264/2016, VI състав НАП С.В.Г. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.2.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1262 от 13.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на С.В.Г., ЕГН **********,***, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв., като НАМАЛЯВА размера на глобата от 500 лв. на 300 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 14.3.2017г.
50 АНД No 2325/2016, VI състав КАТ Г.Д.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.2.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-002165 от 17.08.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Г.Д.М., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв., а на основание чл. 179, ал. 1, т. 4 от ЗДВП, за извършено нарушение на чл. 101, ал. 3, т. 8 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 14.3.2017г.
51 НОХД No 2463/2016, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Т.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 14.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2463/2016 г. по описа на РС Несебър Днес, 14.03.2017г. гр.Несебър по НОХД 2463/2016г. по описа на РС- Несебър се постигна споразумение между предсатвителя на РП- Несебър – Георги Русев, защитника на подсъдимия адв.Василева и подсъдимия К.Д., по силата на което: Подсъдимият К.Т.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, управител на фирма „*******” гр. Харманли, бул. **********, живущ ***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2016 година, около 21.40 часа в гр.Несебър, на КПП „Черно море-3”, ул. „Несебър”, кръгово кръстовище за ж.к. „Черно море 1”, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фолксваген”, модел „Траспортер 2.5 TDI” с ДК *******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние – с Наказателно постановление № 15-1228-003795/10.12.2015г. на Началник група към ОД на МВР – Стара Загора, сектор „ПП”, влязло в законна сила на 21.03.2016г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на три месеца Лишаване от свобода. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал. 1, т. 3, от ЗИНЗС първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието. НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 2, вр. чл. 343в, ал. 2 от НК на подсъдимия К.Т.Д. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 500 лева. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 2463/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо К.Т.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Производството продължава по реда на чл.383, ал.3 от НПК, вр. чл.306, ал.1, т.3 от НПК. СЪДЪТ, след като одобри споразумението за прекратяване по настоящото дело и установи, че са налице основания за привеждане в изпълнение на отложено наказание по НОХД 604/2014г. по описа на РС- Несебър. Видно от доказателствата по делото, Д. е извършил деянието, предмет на настоящото обвинение на 26.06.2016г. в гр.Несебър в изпитателния срок на осъждането на три месеца Лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от три години с определение, с което е одобрено споразумение по горепосоченото дело, влязло в сила на 28.08.2014г. за деяние, извършено на 17.08.2014г. в гр.Свети Влас. Ето защо са налице предпоставките на чл.68, ал.1 от НК, поради което следва да изтърпи отделно и отложеното му наказание. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието три месеца Лишаване от свобода, наложено на К.Т.Д. с ЕГН ********** по НОХД № 604/2014г. по описа на РС- Несебър, в сила от 28.08.2014г., което следва да изтърпи отделно от наказанието по НОХД № 2463/2016г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал. 1, т. 3, от ЗИНЗС първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.
К.Т.Д.
В законна сила от 14.3.2017г.
52 АНД No 2469/2016, II състав НАП ЛЮБИМЕЦ 2013 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1925/08.08.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „Л.2.“ ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от Я.Т.Б. за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.3.2017г.
53 АНД No 2475/2016, II състав НАП МАСИМО 2 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2348/16.09.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на М. 2“ ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, , представлявано от управителя М.П.М., съдебен адрес:*** за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.3.2017г.
54 АНД No 2477/2016, II състав НАП МАСИМО 2 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2334/14.09.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на М. 2“ ЕООД с ЕИК-......, седалище и адрес на управление ***, , представлявано от управителя М.П.М., съдебен адрес:*** за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ и на основание чл.185,ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.3.2017г.
55 АНД No 2549/2016, II състав НАП ПАНАКО ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20../15.08.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „П.“ ЕООД с ЕИК-...., седалище и адрес на управление ***, ж.к.Ч.М. № .., представлявано от П.К.К. за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.3.2017г.
56 АНД No 58/2017, VI състав Общини С.С.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 24.2.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на С.С.М., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 213 от 07.09.2016г., издадено от кмета на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 800 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 14.3.2017г.
57 АНД No 1948/2016, III състав МВР И.М.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 21.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2437 от 24.08.2016г., издадено от главен инспектор Ж.З.Д. – Началник РУ на МВР Н., с което за нарушение по чл.30, ал.2 от Закона за частната охранителна дейност, на И.М.В. с ЕГН **********, в качеството му на управител на „А.С.Б.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.45 от ЗЧОД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.3.2017г.
58 АНД No 2173/2016, II състав МВР М.Т.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.2.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2774/14.09.2016г. на Началник сектор ОП-РУ на МВР-Несебър, с което на М.Т.Р. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:***, офис № *, чрез адв.М.П. за нарушение на чл.64, ал.1/2 от ЗМВР на осн.чл.257, ал.1 от ЗМВР е наложено административно наказание - глоба в размер на 400лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.3.2017г.
59 АНД No 777/2016, IV състав КАТ Е.А.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001538/11.07.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на Е. А. Н., родена на *** г., гражданка на Руска Федерация, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 900 лв., както и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 11 месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2017
Наказателно дело № 2422/2016
В законна сила от 16.3.2017г.
60 АНД No 1586/2016, II състав НАП АТЛЕТИК 69 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.11.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1425/08.07.2016г., издадено от директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас, с което на „А.6.” ЕООД, ЕИК-*****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.Е.К. е наложена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 16.3.2017
Наказателно дело № 2529/2016
В законна сила от 16.3.2017г.
61 АНД No 1775/2016, V състав НАП С.-П.Ц. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1306 от 04.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на ЕТ „С. – П. Ц.” с ЕИК 102270910, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг, к-с ”С.в.”, бл.*, ап.**, представлявано от П.К. Ц., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2017
Наказателно дело № 2533/2016
В законна сила от 16.3.2017г.
62 АНД No 2331/2016, IV състав Общини И.Л.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 366/15.10.2015 г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на И.Л.М., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.3.2017г.
63 АНД No 2472/2016, VI състав НАП КОНДОР 2 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.2.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2554 от 18.10.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „К.2” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, к. к. „С.б-З.”, Административен център „С”, ет. *, на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно вр. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 17.3.2017г.
64 АНД No 1915/2016, IV състав НАП КЕЕП ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1405/08.07.2016 г. на Зам. Директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС, на „К.“ ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.К.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 21.3.2017г.
65 АНД No 2201/2016, VI състав КАТ С.Г.Я. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-002540 от 09.09.2016г., издадено от началник сектор към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, с което на С.Г.Я., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право” да управлява МПС за 24 месеца, а на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1,2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.3.2017
Наказателно дело № 269/2017
В законна сила от 21.3.2017г.
66 АНД No 2251/2016, VI състав КАТ ОМНИКАР РЕНТ ООД,
З.А.А.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.2.2017г.
Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 1341673, издаден от ОД на МВР Бургас, с който на З.А.А., ЕГН **********, като управител на „О.Р.” ООД, ЕИК *****, на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено
В законна сила от 21.3.2017г.
67 АНД No 2265/2016, III състав НАП ХРИСТО ЙОВЧЕВ 2010 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.2.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2630/20.10.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Х.Й.2.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Х.К.Й., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „Х.Й.2.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Х.К.Й., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 4 000 лв. (четири хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 21.3.2017г.
68 АНД No 1589/2016, II състав НАП ВИЖЪН СТИЛ-2013 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1516/14.07.2016г., издадено от директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас, с което на „В.С. - 2013” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Г. е наложена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 22.3.2017
Наказателно дело № 150/2017
В законна сила от 22.3.2017г.
69 НОХД No 1347/2016, III състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.С.Р. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 7.3.2017г.
ПРИЗНАВА З.С.Р., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, живее на съпружески начала в село H=, осъждан като непълнолетен, понастоящем реабилитиран, с начално образование, безработен, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2016 г., около 03.00 часа, в к. к. "Слънчев бряг", община Несебър, област Бургас, на главната алея, в близост до комплекс „Шато Дел Мар“ отнел от владението и без съгласието на Е.В.П. с ЕГН: ********** дамска чанта на стойност 23.33 лв./двадесет и три лева 33 стотинки/, ведно със съдържащите се в нея дамски портфейл на стойност 2,30 лв./два лева и 30 стотинки/, дамски портфейл на стойност 8,33 лв. /осем лева и 33 стотинки/ и сумата от 70.00 лв. /седемдесет лева/ - всички вещи на обща стойност 103.96 лева /сто и три лева 96 стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, от НК му определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, което на основание чл.58а от НК, вр. чл. 198, ал. 1 НК НАМАЛЯВА с 1/3 /една трета/ и го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното му наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК З.С.Р. със снета самоличност да заплати в полза на съдебната власт по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 28.98 лв. / двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/ лева, представляваща направени по делото съдебно-деловодни разноски. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
З.С.Р.
Мотиви от 20.3.2017г.
В законна сила от 23.3.2017г.
70 АНД No 2284/2016, VI състав ДАМТН СЪНИ МАРКЕТС ЕООД ДАМТН, РОНП ЮИБ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.2.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КБХ-8 от 03.11.2016г., издадено от началник Регионален отдел „Надзор на пазара” Югоизточна България в Главна дирекция „Надзор на пазара” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „С.М.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 52г от ЗТИП, за извършено нарушение на чл. 4б, т. 1 от ЗТИП вр. чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от НСИОСИ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 250 лв., на основание чл. 52б от ЗТИП, за извършено нарушение на чл. 4б, т. 2 от ЗТИП вр. чл. 6, чл. 11, ал. 3 от НСИОСИ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 250 лв., а на основание чл. 52д ЗТИП, за извършено нарушение на чл. 4б, т. 4 от ЗТИП вр. чл. 9, чл. 11, ал. 3 от НСИОСИ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 250 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 23.3.2017г.
71 АНД No 2421/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Н.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.3.2017г.
ПРИЗНАВА В.Н.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, работи като пицар, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2016 г., около 02:45 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, общ.Несебър, на главна алея, до бензиностанция „Петрол“, с посока на движение от град Несебър към град Свети Влас управлявал МПС – лек автомобил „БМВ 320Д“ с рег.№ ****** след употреба на наркотично вещество – Канабис /ТНС 5/, амфетамин /АМР/ и метамфетамин /МЕТ/ по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр.Приложение №1 – Списък 1 – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежния ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 с идентификационен номер ARJH-0005 - престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78 а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. с чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия В.Н.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият В.Н. ПРИЗНАВА В.Н.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, работи като пицар, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2016 г., около 02:45 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, общ.Несебър, на главна алея, до бензиностанция „Петрол“, с посока на движение от град Несебър към град Свети Влас управлявал МПС – лек автомобил „БМВ 320Д“ с рег.№ ****** след употреба на наркотично вещество – Канабис /ТНС 5/, амфетамин /АМР/ и метамфетамин /МЕТ/ по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр.Приложение №1 – Списък 1 – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежния ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 с идентификационен номер ARJH-0005 - престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78 а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. с чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия В.Н.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият В.Н.С. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 16.08.2016 г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тест касета дрегер от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В.Н.С.
Мотиви от 16.3.2017г.
В законна сила от 23.3.2017г.
72 НОХД No 220/2017, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.С.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 23.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 220/2017г. по описа на РС–Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия Х.С.И. с упълномощения си защитник адв.Антон Желев от АК- гр.Бургас споразумение, съгласно което: Подсъдимият Х.С.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, осъждан, малограмотен, неженен, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.12.2016г., около 23.00 часа, в с.Оризаре, общ.Несебър, на ул.“**********************, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Ескорт” с рег***********, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 16-0769-000908/13.05.2016г. на Началник Сектор „ПП” при ОДМВР-Бургас, влязло в законна сила на 04.11.2016г., поради което и на основание престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5/пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното на подсъдимия наказание за срок от 3/три/ години. НАЛАГА на основание чл.343в, ал.2, вр. чл.55, ал.1,т.1 от НК, на подсъдимия Х.И. и кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” в размер на 300 /триста/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 220/2017г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х.С.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Х.С.И.
В законна сила от 23.3.2017г.
73 ЧНД No 286/2017, VI състав Производство по молби за реабилитация Д.И.С.   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 1644/02.03.2017г., подадена от Д.И.С., ЕГН ........с която се иска съдът да констатира реабилитация по право, настъпила за осъжданията му по НОХД № 415/2001г. на Районен съд Бургас, НОХД № 667/2002г. на Районен съд Бургас и НОХД № 87/2004г. на Районен съд Несебър, или да образува производство за реабилитация по съдебен ред, като ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 286/2017г. по описа на районен съд гр. Несебър. Препис от разпореждането за прекратяване на производството да се изпрати на молителя на посочения от него съдебен адрес. Разпореждането подлежи на обжалване в седемдневен срок от връчването на препис на молителя пред Окръжен съд гр. Бургас.
В законна сила от 23.3.2017г.
74 АНД No 1735/2016, II състав НАП АКВА ЛАЙФ БГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.11.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 1383/07.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „А.Л.Б.” ЕООД с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ж.В.С., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв., като незаконосъборазно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.3.2017г.
75 АНД No 1815/2016, III състав КАТ Ц.Д.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002352 от 25.08.2016г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с което на Ц.Д.С. с ЕГН **********,*** Й.В. № **, вход *, етаж *, ап.*, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени наказания „Глоба” в размер на 600 лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложните административни наказания – „Глоба” от 600 лв. (шестстотин лева) на 500 лв. (петстотин лева), и „Лишаване от право да управлява МПС” от 7 (седем) месеца на 6 (шест) месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002352 от 25.08.2016г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с което на Ц.Д.С. с ЕГН **********,*** Й.В. № **, вход *, етаж *, ап.*, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са му отнети 10 (десет) контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.3.2017г.
76 АНД No 2383/2016, IV състав НАП АКВАТРАНС 2004 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2622/19.10.2016 г. на Зам. Директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС, на „А.2.” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Д.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 24.3.2017г.
77 АНД No 2479/2016, II състав НАП С.-Д.С. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2201/24.08.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което ЕТ„С.С.” с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.П.С. за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС, на основание чл.185,ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.3.2017г.
78 АНД No 32/2017, V състав МВР В.М.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.3.2017г.
нна основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 474 от 11.04.2016г. на Началника на РУ на МВР – гр.Несебър, с което на основание чл.212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, на В.М.В. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.87 от ЗОБВВПИ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 24.3.2017г.
79 АНД No 162/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.П.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.3.2017г.
ПРИЗНАВА Т.П.С.- родена на *** година в гр.Пловдив, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, основно образование, ученичка в 12-и клас, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 28.01.2017 година, около 23.00 часа, в село Равда, общ.Несебър, на улица „Черноморска“, пред дом № 8, в посока от ул.“Македония“ към ул.“Морски звуци“, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“ с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества – „марихуана“, „кокаин“ и „метамфетамин“, включени в Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ и чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред чрез измерване с тест за употреба на наркотични вещества „Drager Drug Chek 3000“, тестова касета „Drager Drug Chek 3000“, с фабр.№ ARJL-0133, поради което и на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.3 от НК, обвиняемата Т.П.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ месеца, като зачита времето, през което свидетелството е отнето по административен ред, считано от 29.01.2017 г. ОТНЕМА, на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- един брой тестова касета „Drager Drug Chek 3000“, с фабр.№ ARJL-0133, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК Т.П.С. да заплати по сметка на ОД на МВР – град Бургас сумата в размер на 14,38 лв./четиринадесет лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Т.П.С.
Мотиви от 10.3.2017г.
В законна сила от 24.3.2017г.
80 АНД No 29/2017, V състав МВР П.И.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 78 от 02.03.2016г. на Началника на РУ на МВР – гр.Несебър, с което на основание чл.212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, на П.И.Б. с ЕГН **********,*** и със съдебен адрес:***, офис № 2 /чрез адв.Христина Николова -Бурналова/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.5, ал.2 във връзка с чл.1, ал.1, т.3 от ЗОБВВПИ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 27.3.2017г.
81 АНД No 59/2017, IV състав РДГ Л.Я.П. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1100/14.12.2016 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.149, ал.12 от Закона за горите вр. чл. 14б, ал.1 от Наредба 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии на МЗХ и МВР, на основание чл.270 от Закона за горите, на Л.Я.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 500 лв. на 50 лв. /петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 28.3.2017г.
82 АНД No 218/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.А.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.3.2017г.
ПРИЗНАВА Р.А.И., роден на *** година в Сирия, с постоянен и настоящ адрес:***1, сирийско гражданство, чужденец, постоянно пребиваващ, неженен, неосъждан, средно образование, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2016 год., около 02.30 часа, в к.к. „Слънчев бряг“, общ.Несебър, на главен път до бензиностанция „Петрол“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“, модел 525, с рег.№ ******, собственост на М.С.М., след употреба на наркотично вещество – „канабис“, установено по надлежен ред – с техническо средство „Drager drug Test 5000“, с идентификационен номер ARHJ-0005, поради което и на основание чл. 78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.3, от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (Хиляда) лева. НАЛАГА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл. 78 А, ал. 4 от НК на Р.А.И. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от наказанието „Лишаване от права” времето през което Р.А.И. е бил лишен от възможността да упражнява правото си да управлява МПС, чрез изземването на свидетелството му за управление на МПС по административен ред, считано от 25.08.2016г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тест касета дрегер от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Р.А.И.
Мотиви от 13.3.2017г.
В законна сила от 28.3.2017г.
83 АНД No 282/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Й.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.3.2017г.
ПРИЗНАВА В.Й.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2016 год., около 22.10 часа, в к.к. „Слънчев бряг“, общ.Несебър, на кръстовището на кв.“Чайка“ и Главен път I 87 КПП Кошарица, в посока към град Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Пежо“, модел „306“ с рег.№ ****, след употреба на наркотични вещества, а именно: амфетамин и екстази, установено с протокол от изготвена съдебно-токсикохимична експертиза на ВМА София № И-7318/29.08.2016 г., поради което и на основание чл. 78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.3, от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (Хиляда) лева. НАЛАГА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл. 78 А, ал. 4 от НК на В.Й.А. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от наказанието „Лишаване от права” времето, през което В.Й.А. е бил лишен от възможността да упражнява правото си да управлява МПС, чрез изземването на свидетелството му за управление на МПС по административен ред, считано от 10.08.2016г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой касета „Drager drug Test 5000“ с идентификационен номер ARHJ-0005 от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ВРЪЩА на основание чл. 81, ал. 3 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България, на Районна прокуратура Несебър веществените доказателства, представляващи 1 бр. плик с опаковки, предадени на Районен съд Несебър с приемо-предавателен протокол от 02.03.2017г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия В.Й.А. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР – гр.Бургас сумата в размер на 191лв. /сто деветдесет и един лев/, представляващи осъществени разноски в хода на досъдебното производство – за изготвена съдебно-токсикохимична експертиза. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.Й.А.
Мотиви от 14.3.2017г.
В законна сила от 28.3.2017г.
84 АНД No 2292/2016, II състав ДИТ СИТАЛК 81 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.3.2017г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-001360/12.09.2016г. на Директор на Дирекция „ Инспекция по труда”- София област, с което за нарушение на чл.63, ал.2, вр.чл.63, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ на „„С.8.” ЕООД с ЕИК - ........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г. Д.Д. на жалбоподателя, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева, като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-001360/12.09.2016г. на Директор на Дирекция „ Инспекция по труда”- София област в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.3.2017г.
85 НОХД No 384/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Д.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 30.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 384/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър, адв.Р.Р. *** и подсъдимият Т.Д.Д., съгласно което: Подсъдимият Т.Д.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с висше образование, сервитьор в ********************, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в периода от 03.08.2016г. до 13.09.2016г., в гр.Обзор, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, управлявал моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества, както следва: - на 03.08.2016год., около 02.30ч., в гр.Обзор, на ул. „*********" управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф" с per. № *********, след употреба на наркотично вещество - тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред - със Съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза № И-7322/29.08.2016 год. на ВМА- София; - на 27.08.2016 год., около 01.30 ч., в гр.Обзор, на ул. *********", управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф" с per. № *********, след употреба на наркотични вещества - амфетамин и канабис, установено по надлежния ред - с техническо средство „Drager Drug Test 5000" с идентификационен №ARHJ-0005; - на 13.09.2016 год., около 10.00 ч., в гр.Обзор, на ул. „*********", управлявал лек автомобил марка „Фолксваген Голф" с per. № *********, след употреба на наркотично вещество - тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред - с тест „Drager Drug Check 3000" с идентификационен № 8325554 ARJA-0071, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4/четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца за срок от 3/три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3, вр. чл.343б, ал.2 от НК на подсъдимия Т.Д.Д. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” от петстотин до хиляда и петстотин лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Т.Д.Д. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. Подсъдимият Т.Д.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с висше образование, сервитьор в ********************, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН и в това, че в периода от 03.08.2016г. до 13.09.2016г., в гр.Обзор, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, вр. чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества както следва: - на 03.08.2016 г. , в гр.Обзор, държал високорисково наркотично вещество - коноп със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 7.80 % (седем цяло и осемдесет процента) и тегло 0.371 (нула триста седемдесет и един) грама на стойност 2.22 лв (два лева двадесет и две стотинки); - на 13.09.2016 г., в гр.Обзор, държал високорискови наркотични вещества - коноп, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.70 % (три цяло и оседемдесет процента) и тегло 0.622 (нула цяло шестстотин двадесет и два) грама на стойност 3.73 лв (три лева седемдесет и три стотинки), и коноп със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5.30 % (пет цяло и тирдесет процента) и тегло 0.722 (нула цяло седемстотин двадесет и два) грама на стойност 4.33 лв (четири лева тридесет и три стотинки) - всички наркотични вещества на обща стойност 10.28 лв (десет лева двадесет и осем стотинки), определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. с ал.3, предл.2, т.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 400 /четиристотин/ лева. НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Т.Д.Д. най – тежкото от така наложените му наказания, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/четири/ месеца. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 и 3 от НК към така наложеното общо наказание изцяло и наказанието „ГЛОБА” в размер на 400 /четиристотин/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Т.Д.Д. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.25, ал.4, вр.чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му общо наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ месеца за срок от 3 /три/ години. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6, вр. ал.5 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - коноп с общо нетно тегло 1, 715 грама и опаковки, които след влизане в сила на споразумението следва да се унищожат. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.Д.Д. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 261.94 лв./ двеста шестдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки/ лева. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 384/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Т.Д.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.Д.Д. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.
Т.Д.Д.
В законна сила от 30.3.2017г.