Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 965/2017, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.К.К. ДИМ ГРУП 09 ООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.2.2018г.
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.К.К. с ЕГН **********, с адрес: *** против „Д.Г.0.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг-изток, обл.Бургас, срещу хотел „Планета”, представлявано от управителите М.И.М.и Й.А.Х.– заедно и поотделно, искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ, чл.225, ал.1 от КТ и чл.128, т.2 от КТ вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД, за признаване на извършеното със Заповед № 10 от 24.08.2017г., на управителя на „Д.Г.0.” ООД на основание чл.325, т.1 от КТ, уволнение на ищеца Д.К.К., за незаконно и за неговата отмяна; за възстановяване на ищеца К. на заемната преди уволнението длъжност „продавач-консултант” в ответното дружество; за осъждане на ответното дружество да заплати на ищеца обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за времето, през което е останал без работа поради уволнението, но за не повече от 6 /шест/ месеца, считано от датата на уволнението му – 24.08.2017г.; за осъждане на ответника да му заплати дължимото му трудово възнаграждение за месец август 2017г., в размер на 480 лева – главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, като неоснователни. ОСЪЖДА „Д.Г.0.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг-изток, обл.Бургас, срещу хотел „Планета”, представлявано от управителите М.И.М.и Й.А.Х.– заедно и поотделно да заплати на Д.К.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата в размер на 2,75 лева /два лева и седемдесет и пет стотинки/, представляваща лихва за забава за периода от 25.09.2017г. до 25.10.2017г. върху главницата от 318,84 лева, представляваща изплатено на ищеца трудово възнаграждение за периода от 01 до 23.08.2017г., като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер от 2,75 лева до претендирания такъв от 147,20 лева, с начална дата – 16.09.2017г. до 25.09.2017г. ОСЪЖДА Д.К.К. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на „Д.Г.0.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг-изток, обл.Бургас, срещу хотел „Планета”, представлявано от управителите М.И.М.и Й.А.Х.– заедно и поотделно, сумата общо в размер на 475 лева /четиристотин седемдесет и пет лева/, от които 460 лева – заплатено адвокатско възнаграждение и 15 лева – заплатена такса за съдебни удостоверения, представляващи заплатени от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – гр.Бургас.
В законна сила на 1.3.2018г.
2 АНД No 1194/2017, III състав Общини СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП185/20.06.2017г., издадено от Кмета на О.Н. с което за нарушение по чл.2, ал.6 и чл.7, т.5 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, чл.13, ал.3 от ЗУЧК, чл.56, ал.2 от ЗУТ, на „С.Б.” АД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителния директор З. Тодоров Д., е наложена Имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.73, т.4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.3.2018г.
3 НОХД No 49/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.В.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 1.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 49/2018г. по описа на РС–Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия В.В.Б. със защитника си адв.П. споразумение, съгласно което подсъдимият В.В.Б.- роден на ***г. в гр.Сливен, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, понастоящем пребивава в Затвора- Пловдив, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2017г., около 14.20 часа в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, до комплекс „Голдън Дриймс“, с посока на движение към главен път I-9, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“ с модел „Астра“с рег № РВ ....АХ, след употреба на наркотични вещества, а именно: “тетрахидроканабинол“ и „метамфетамин“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП /, вр. Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични / НРКРВН /, установено по надлежен ред чрез протокол за съдебно химическа/токсикологична/кспертиза № И -6915/05.09.2017г на Военномедицинска Академия –гр.София, съгласно Наредба №30/ 27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343 б, ал.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „Общ” режим, и на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, му НАЛАГА наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО» за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ЗАЧИТА времето през което свидетелството за управление на МПС на В.В.Б. е било отнето, считано от 04.06.2017г. НЕ НАЛАГА на основание чл.343б, ал.3, вр. Чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание «Глоба» от 500 до 1500 лева. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.В.Б. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 275,64лв. (двеста седемдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 49/2018г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В.В.Б.
на основание чл.343 б, ал.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „Общ” режим, и на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, му НАЛАГА наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО» за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ЗАЧИТА времето през което свидетелството за управление на МПС на В.В.Б. е било отнето, считано от 04.06.2017г. НЕ НАЛАГА на основание чл.343б, ал.3, вр. Чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание «Глоба» от 500 до 1500 лева.
В законна сила на 1.3.2018г.
4 Гражданско дело No 255/2017, IV състав Искове по ЗУЕС В.Г.С.,
Е.Ю.Ш.,
Д.Г.Г.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ "АФРОДИТА ПАЛАС" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковите молби на В. Гавраилович С., гражданин на Руска Федерация, роден на *** г., с адрес за призоваване в гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, запад, комплекс „Афродита палас”, партер, ап.84, Е.Ю.Ш., гражданка на Руска Федерация, родена на *** г., и Д.Г.Г., ЕГН **********, за отмяна на решения на Общото събрание, проведено на 16.09.2016 г., на Етажната собственост на комплекс „Афродита палас”, КК „Слънчев бряг”, западна част, представляваща сграда с идентификатор 51500.507.94.1, представлявана от Генадий Николаевич Опанасенко в качеството му на Председател на УС. ОСЪЖДА В. Гавраилович С., гражданин на Руска Федерация, роден на *** г., с адрес за призоваване в гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, запад, комплекс „Афродита палас”, партер, ап.84, Е.Ю.Ш., гражданка на Руска Федерация, родена на *** г., и Д.Г.Г., ЕГН **********, да заплатят по равно на Етажната собственост на комплекс „Афродита палас”, КК „Слънчев бряг”, западна част, представляваща сграда с идентификатор 51500.507.94.1, представлявана от Генадий Николаевич Опанасенко в качеството му на Председател на УС, сумата от 930 лв. /деветстотин и тридесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 255/2017 г. на Районен съд- гр.Несебър.
В законна сила на 2.3.2018г.
5 АНД No 1864/2017, III състав НАП И.А.С. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1627/31.07.2017г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582 от 23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на И.А.С. с ЕГН **********,***, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение по чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.3.2018г.
6 АНД No 2484/2017, VI състав КАТ М.М.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003094 от 22.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на М.М.Р., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14 -дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 2.3.2018г.
7 НОХД No 208/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Ж.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 2.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 208/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Радост Бошнакова – прокурор в РП-Несебър, подсъдимият М.Ж.М. със защитник адв.ЧЕРАНЕВА от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което М.Ж.М.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, стрелочник към ДП „......“ – Пловдив, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2017г., около 01:00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, срещу автомивка „Луксори“ в посока к-с „Стария възел“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ“ с рег. № А .... КР /собственост на Г.Т.К.от гр.Бургас/, след употреба на наркотични вещества, а именно метамфетамин (МЕТ), представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежният ред, чрез извършване на проверка с техническо средство – „Drager Drug Test 5000“, с фабричен №ARJJ – 0041, тестова касета “Drager Drug Test 5000 Test - Kit“, с фабричен №ARJН 0635 реф.№ 8319495, поради което и на основание чл.343б, ал. 3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия М.Ж.М. с ЕГН-********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия М.Ж.М. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на М.Ж.М. е било отнето по административен ред, считано от 21.06.2017 г. ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 110, ал. 2 от НК, вещественото доказателствено средство: тестова касета “Drager Drug Test 5000 Test - Kit“, с фабричен №ARJН 0635, реф.№ 8319495, да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №208/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.Ж.М.
на основание чл.343б, ал. 3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия М.Ж.М. с ЕГН-********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия М.Ж.М. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на М.Ж.М. е било отнето по административен ред, считано от 21.06.2017 г.
В законна сила на 2.3.2018г.
8 АНД No 2245/2017, II състав НАП Г.В. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № 248639-F242137/20.02.2017г. на Началник Сектор Оперативни дейности-Бургас в ЦУ на НАП, упълномощен със Заповед № АНО ЗЦУ-1582/23.12.2016г. на изп.директор на НАП против ЕТ“Г.В.“ с ЕИК-.......седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.В.Х. с ЕГН-**********, с което за нарушение на чл.41, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4, т.1 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв..
В законна сила на 3.3.2018г.
9 АНД No 1926/2017, V състав НАП М.-Т.-Х.Т. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1758 от 10.08.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на ЕТ „Марина-тур – Х.Т.“ с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Х.Т.Т., със съдебен адрес:*** /чрез адв.С.Ц. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 6.3.2018г.
10 АНД No 2117/2017, I състав Общини Л.П.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 453/ 10.08.2017г., съставено от Николай Кирилов Димитров, Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.3 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на Л.П.С. с ЕГН : ********** с адрес: *** Фотев 1Съдебен адрес *** административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за това, че на 30.07.2017 в 04:40 ч. в гр. Обзор, централен плаж в бар „П.“ като упълномощен управител на „Х.Б.“ ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. „Г.Г.“ .., БИК ........, стопанисваща заведението, допуска използването на озвучителна техника в заведение от закрит тип при отворена врата, което нарушава спокойствието на гражданите в жилищните сгради, което са в близост до бара за времето от 00 часа до 07 часа. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 6.3.2018г.
11 АНД No 2204/2017, VI състав ДИТ Т.-Ф.Д. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 8.11.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001456 от 28.08.2017г. на изпълнителния директор на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на ЕТ „Тони – Ф.Д.”, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 413, ал. 2 от КТ за извършено нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 6.3.2018г.
12 АНД No 2400/2017, V състав КАТ Г.Я.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002660 от 03.08.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.3, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Г.Я.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за административно нарушение по чл.174, ал.3, предл.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 6.3.2018г.
13 Гражданско дело No 1176/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД П.Н.С.,
А.П.С.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.1.2018г.
Мотивиран от гореизложеното, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422 ГПК, че П.Н.С. с ЕГН ********** и А.П.С. с ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:***, дължат по равно на „Т.С.” ЕАД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, р-н Красно село, ул.”Я.” № ***, представлявано от Г.Х.Б., сумите както следва: - на основание чл.79, ал.1, пр.1 ЗЗД вр. чл.149 ЗЕ – сумата в размер на 2996,02 лева /две хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и две стотинки/, представляваща продажна цена за доставена и потребена топлинна енергия за имот, находящ се в гр.София 1359, обл.София, общ.Люлин, бл.***, вх.В, ап.**, аб.№ ****** за периода от 01.06.2013г. до 30.04.2015г., ведно със законната лихва, считано от 25.07.2016г. до погасяване на вземането; - на основание чл.86 ЗЗД – сумата в размер на 406,71 лева /четиристотин и шест лева и седемдесет и една стотинки/, представляваща лихва за забава в плащането, считано от 31.07.2013г. до 13.07.2016г., като ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 86 ЗЗД над уважения размер от 406,71 лева до пълния предявен размер от 487,05 лева. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 526 от 01.11.2016г. и Заповед № 526А от 01.11.2016г., издадени от Районен съд – Несебър по частно гр.д. № 952/2016г. В ЧАСТТА ИМ, с която е разпоредено плащането по равно от длъжниците П.Н.С. с ЕГН ********** и А.П.С. с ЕГН ********** на „Т.С.” ЕАД с ЕИК ********* на мораторната лихва в размера над 406,71 лева до уважения размер от 487,05 лева. ОСЪЖДА П.Н.С. с ЕГН ********** и А.П.С. с ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:*** да заплатят по равно на „Т.С.” ЕАД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, р-н Красно село, ул.”Я.” № ***, представлявано от Г.Х.Б., сумата общо в размер на 558,51 лева /петстотин петдесет и осем лева и петдесет и една стотинки/, представляващи направени разноски в хода на настоящото исково производство - заплатена държавна такса, суми за експертизи и юрисконсултско възнаграждение, съразмерно с уважената част от исковете. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Т.С.” ЕАД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, р-н Красно село, ул.”Я.” № ***, представлявано от Г.Х.Б. за осъждане на ответниците П.Н.С. с ЕГН ********** и А.П.С. с ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:*** да им заплатят направените разноски в хода на заповедното производство, поради изплащането им след издаване на заповедите за изпълнение. ОСЪЖДА „Т.С.” ЕАД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, р-н Красно село, ул.”Я.” № ***, представлявано от Г.Х.Б. да доплати останалата част от дължимата държавна такса за предявения от тях иск с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД в размер на 30,52 лева /тридесет лева и петдесет и две стотинки/ за втория от предявените искове, по сметка на Районен съд-гр.Несебър.
В законна сила на 7.3.2018г.
14 НОХД No 2729/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Т.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 16.2.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.Д. роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че около 01.00 часа на 04.08.2017г., в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, в близост до супермаркет, находящ се на 400/четиристотин метра/ от отбивката за комплекс „Какао“, в себе си, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр.чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I, „Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, както следва: Обект №1 – растителна маса, определена като коноп с нетно тегло – 6.083 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол – 7.80% на стойност 36.49/тридесет и шест лева и четиридесет и девет стотинки/ лева, като стойността е определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, ПОРАДИ което и на основание чл. 354а, ал. 5 вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК във вр. с чл.7, чл.30 и чл.73 ал.1 от ЗКНВП във вр. с чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. с чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лв./Хиляда лева/ ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението - наркотични вещества, които да бъдат унищожени след влизане на присъдата в законна сила. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.1, б. „А” от НК веществените доказателства по делото – опаковки на стр. 20 от ДП, които след влизане в сила на присъдата да бъдат унищожени като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.Т.Д. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 63.50 лева / шестдесет и три лева и петдесет стотинки/. И сума в размер на 20.00 лева за сметка на РС Несебър разноски в хода на съдебното производство. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Д.Т.Д.
на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лв./Хиляда лева/ ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението - наркотични вещества, които да бъдат унищожени след влизане на присъдата в законна сила. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.1, б. „А” от НК веществените доказателства по делото – опаковки на стр. 20 от ДП, които след влизане в сила на присъдата да бъдат унищожени като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.Т.Д. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 63.50 лева / шестдесет и три лева и петдесет стотинки/. И сума в размер на 20.00 лева за сметка на РС Несебър разноски в хода на съдебното производство.
Мотиви от 9.3.2018г.
В законна сила на 7.3.2018г.
15 АНД No 7/2018, VI състав КАТ М.М.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.2.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-001762 от 20.07.2015г., издадено от ВНД началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на М.М.К., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150 ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 200 лв., а на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 100 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложените наказания глоба, както следва: от 200 лв. на 100 лв. за наложеното на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 ЗДвП наказание, от 100 лева на 50 лева за наложеното на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП наказание. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-001762 от 20.07.2015г., издадено от ВНД началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 7.3.2018г.
16 Гражданско дело No 815/2017, VI състав Искове по ЗУЕС А.В.Л.,
БЕАНТОН ЕООД
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА К-С ИДЪН Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 9.2.2018г.
ОТМЕНЯ по иск с правно основание чл. 40, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, предявен от А.В.Л., роден на ***г. в гр. Мурсия, Кралство Испания, с постоянен адрес в Кралство Испания, провинция „Бизкайя”, гр. Гечо, ул. „Говелаурре” № 47, ап. 6 „а” и „Б.” ЕООД, ЕИК 128623698, със седалище и адрес на управление в к. к. „Слънчев бряг”, комплекс „И.”, ап. „А” 303, решенията от 04.08.2017г. на Общо събрание на Етажната собственост на комплекс „И.” в к. к. „Слънчев бряг”, приети с Протокол от общо събрание на собствениците в комплекс „И.”, к. к. „Слънчев бряг”, проведено на 04.08.2017г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците от Етажната собственост на комплекс „И.” в к. к. „Слънчев бряг”, представлявани от управителя Яна Димитрова Алексиева, да заплатят на А.В.Л., роден на ***г. в гр. Мурсия, Кралство Испания, с постоянен адрес в Кралство Испания, провинция „Бизкайя”, гр. Гечо, ул. „Говелаурре” № 47, ап. 6 „а” и „Б.” ЕООД, ЕИК 128623698, със седалище и адрес на управление в к. к. „Слънчев бряг”, комплекс „И.”, ап. „А” 303, сумата 80 лева, представляваща направени по делото разноски за платена държавна такса. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 8.3.2018г.
17 АНД No 2418/2017, VI състав КАТ В.В.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-002929 от 11.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на В.В.В., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, а на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14 -дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 8.3.2018г.
18 АНД No 1865/2017, III състав НАП ТЕНЧ-ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1681/03.08.2017г., издадено от К.П.П.– зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което за нарушение по чл..., ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, „Т.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.К.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2018г.
19 АНД No 2094/2017, V състав КАТ О.О.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.12.2017г.
НП-ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002736 от 08.08.2017г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на О. Олегов С., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр.Киев, СССР, с паспорт № 722704714, издаден на 18.01.2013г. от ФМС 71117, с адрес в България: с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”Лагуна” № 7, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за административно нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2 вр. чл.179, ал.1, т.5, предл.6 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.42, ал.2, т.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 9.3.2018г.
20 АНД No 2099/2017, III състав НАП ЕТ Б.- Д.Б. ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1794/10.08.2017г., издадено от К.П.П.– зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582 от 23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на ЕТ „Б.– Д.Б.”, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от едноличния търговец Д.Г.Б. с ЕГН **********, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 9.3.2018г.
21 АНД No 2397/2017, IV състав КАТ И.В.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003615/20.09.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на И.В.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 9.3.2018г.
22 АНД No 2755/2017, III състав НАП ЕС ЕНД ЕС 2013 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2007/28.08.2017г., издадено от К.П.П.– заместник-директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на „Е.Е.Е.2013” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.Ж.Ж., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 9.3.2018г.
23 АНД No 2759/2017, III състав НАП М И М ДЖИНС ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1700/01.08.2017г., издадено от К.П.П.– заместник-директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на „М И М Д.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Й.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т. 1 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 9.3.2018г.
24 НОХД No 2693/2017, V състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Й.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.2.2018г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязло в сила протоколно определение № 4 от 19.01.2018г., постановено по НОХД № 2693/2017г. по описа на РС-гр.Несебър, с което съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение, съгласно което на И.Й.Г. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, са наложени следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА . 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 160 /СТО И ШЕСТДЕСЕТ/ ЧАСА за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, като ВМЕСТО по т.2 - Задължителни периодични срещи с пробационен служител, определената периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО да се счита за определена по т.1 – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***. Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
И.Й.Г.
В законна сила на 10.3.2018г.
25 Гражданско дело No 81/2018, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.Л.К.,
К.К.К.
  Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 1/26.02.2000г. на Общ.Несебър, кметство гр.Обзор граждански БРАК между Ц.Л.К. с ЕГН-********** и К.К.К. с ЕГН-**********, поради сериозно и непоколебимо съгласие на страните. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: 1. Упражняването на родителските права върху роденото по време на брака ни дете В.К.К. с ЕГН-**********, се предоставят на майката Ц.Л.К. с ЕГН-**********. 2. Местожителството на детето В.се определя да бъде при майката Ц.Л.К. на адрес ***. 3. Бащата К.К. има право на лични контакти с детето както следва: - Всяка първа и трета събота на съответния месец от 10.00 часа в събота с преспиване до 18.00 часа в неделя, както и един месец/тридесет дни/ през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, както и по всяко друго време при желание на детето и договорка между родителите за всеки конкретен случай. 4. Бащата К.К. с ЕГН-********** се задължава да изплаща месечна издръжка на детето В.К.К. с ЕГН-********** в размер на 130лв. /сто и тридесет/ лева месечно, начиная от месец януари 2018г., дължима до 5-то число на всеки месец, платима в брой или чрез паричен превод до настъпването на законови основания за изменението или прекратяването й. 5. Бащата К.К. с ЕГН-********** се задължава да заплати на детето Велимира Калинова К. издръжка за минало време за периода от 01.02.2017г. до 31.12.2017г. в размер на 2000лв./две хиляди/лева, които ще бъдат изплатени чрез майката в срок до 31.08.2018г. 6. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг. 7. След прекратяването на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име Л.. 8. Семейното жилище, представляващо апартамент с административен адрес в гр.Обзор, ул.********, общ.Несебър е собственост на родителите на съпруга К.К.К. и след прекратяване на брака ще се ползва от него, като съпругата Ц.Л.К. няма претенции по отношение неговото ползване. Страните декларират, че по време на брака не са придобили недвижимо имущество. Страните заявиха, че движимите вещи, които са придобили по време на брака са разделили извънсъдебно и нямат никакви претенции един спрямо друг във връзка с ползването им или собствеността им. ОПРЕДЕЛЯ окончателна д.т. по делото 40/четиридесет/ лева, двадесет и пет, от които платени от К.К. при завеждане на делото. ОСЪЖДА Ц.Л.К. с ЕГН-********** *** остатъка от окончателната държавна такса в размер на 15лв./петнадесет/лева. ОСЪЖДА К.К.К. с ЕГН-********** *** държавна такса относно издръжката в размер 93,60лв., както и д.т. върху издръжката за минало време в размер на 40лв., или общо държавна такса в размер на 133,60лв./сто тридесет и три лева и шестдесет ст./лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.3.2018г.
26 АНД No 2758/2017, III състав НАП КЮУЪРК ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1675/02.08.2017г., издадено от Кирил Петров Пологов – заместник-директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.2, изр. последно във връзка с ал.1 от ЗДДС на „К.” ООД, ЕИК........., със седалище и адрес на управление *** Освободител № 79, вход А, етаж 1, ап.4, представлявано от управителя К.А.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 12.3.2018г.
27 Гражданско дело No 573/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС"ПРОСТОР",БЛОК "Б" ФЛЕЙКБЕСТ ЛИМИТИД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.2.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422 ГПК, че „Ф.Л.”, регистрирано под № 198 1882 в дружествения регистър на компаниите на Англия и Уелс, със седалище и адрес на управление – апартамент № 4 Л.Б.Х., К.Л., Р., Л., Великобритания, представлявано от директора А.Е.П., дължи на Етажната собственост на жилищен комплекс „Б.”, блок „Б”, к. к. „Обзор – Север”, представлявана от управителя М.Х., сумите както следва: - на основание чл. 38, ал. 1 ЗУЕС – сумата от 105,01 лв., представляваща неплатено задължение за ремонт на общи части и асансьор за 2015г., съгласно решение на извънредно общо събрание на етажната собственост от 14.07.2015г., ведно със законната лихва, считано от 24.03.2016г. до погасяване на вземането; - на основание чл. 86 ЗЗД – сумата от 2,42 лв., представляваща лихва за забава за периода от 01.01.2016г. до 23.03.2016г., както и сумата от 3,65 лв., представляваща лихва за забава за периода от 29.08.2015г. до 31.12.2015г., като ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 86 ЗЗД за разликата от 3,65 лв. до пълния предявен размер от 5,00 лв., както и за периода от 14.07.2015г. до 28.08.2015г. ОСЪЖДА „Ф.Л.”, регистрирано под № 198 1882 в дружествения регистър на компаниите на Англия и Уелс, със седалище и адрес на управление – апартамент № 4 Л.Б.Х., К.Л., Р., Л., Великобритания, представлявано от директора А.Е.П., да заплати на Етажната собственост на жилищен комплекс „Б.”, блок „Б”, к. к. „Обзор – Север”, представлявана от управителя М.Х., сумата от 24,70 лв., представляваща направените в заповедното производство разноски, съразмерно на уважената част от исковете. ОСЪЖДА „Ф.Л.”, регистрирано под № 198 1882 в дружествения регистър на компаниите на Англия и Уелс, със седалище и адрес на управление – апартамент № 4 Л.Б.Х., К.Л., Р., Л., Великобритания, представлявано от директора А.Е.П., да заплати на Етажната собственост на жилищен комплекс „Б.”, блок „Б”, к. к. „Обзор – Север”, представлявана от управителя М.Х., на основание чл. 78, ал.1 ГПК сумата от 123,50 лв., представляваща разноски в настоящото производство, съразмерно на уважената част от исковете. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 13.3.2018г.
28 АНД No 2029/2017, II състав Общини Н.М.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП569/23.08.2017г. на Н. ***-Несебър, с което на Н.М.И. с ЕГН-*********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 13.3.2018г.
29 НОХД No 58/2018, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.С.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 13.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 58/2018г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия С.С.Р. с упълномощения си защитник адв. Виктор Паскалев споразумение, съгласно което подсъдимият С.С.Р. - роден на *** год. в гр.Айтос, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, женен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2017 год., около 14.40 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър на пътна отсечка срещу хотел „Парк 1” е управлявал МПС- л.а. „Фолксваген”, модел „Кади” с рег. № В .... КР в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка /ПАМ/ за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на ПАМ на Началника на РУ- Несебър № 15-0304-000327/04.08.2015 год., влязла в законна сила на 16.11.2015 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.3, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА и «ГЛОБА» в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, б.»в» от ЗИНЗС, първоначален «Строг» режим на изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 58/2018г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.С.Р.
на основание чл. 343в, ал.3, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА и «ГЛОБА» в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, б.»в» от ЗИНЗС, първоначален «Строг» режим на изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода.
В законна сила на 13.3.2018г.
30 АНД No 72/2018, VI състав КАТ Н.А.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-004293 от 21.12.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на Н.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 179, ал. 1, т. 3 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 146, ал. 1 ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 150 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14 -дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 13.3.2018г.
31 НОХД No 234/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.У.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 234/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно: Валя Диамандиева – младши прокурор в РП-Несебър и адв.Н.И. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Т.У.Д. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Т.У.Д. /T.W.D./, ЛНЧ:**********, роден на ***г. в Ирландия, ирландски гражданин, със статут на продължително пребиваващ в Република България, с адрес:***, „*******, к-с „*************, женен, неосъждан, с висше образование, управител на „Т.ф.“ ЕООД, за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2018г., около 23.50 часа, в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, обл.Бургас, на главната алея, до дискотека „Гранд“, с посока на движение от гр.Свети Влас към гр.Несебър, управлявал МПС – голф количка марка „Ямаха“, с номер на рамата *******, с концентрация на аклкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,29 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотетест Дрегер 7410+”, с фабричен № 0325, поради което и на основание 343б, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „три месеца лишаване от свобода“ за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 234/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.У.Д. /T.W.D./, ЛНЧ:**********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Т.У.Д.
на основание 343б, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „три месеца лишаване от свобода“ за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 13.3.2018г.
32 Гражданско дело No 519/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВАЯН 60 ЕООД Д.-Д.Н. ЕТ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 3.11.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че съществуване на вземане в полза на „В.6.“ ЕООД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Я.Г.Н., заявена чрез пълномощника адв.К.Т., съдебен адрес *** против ЕТ“Д.-Д. Н.“ с ЕИК-******, седалище и адрес на управление *** 8240, ж.к.******, бл.6, ет.1, ап.2, представлявано от управителя Д. Н. за сумата от 4000лв./четири хиляди/лева дължима по силата на сключен между страните договор за паричен заем от 08.05.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.03.2017г.-датата на подаване на заявлението пред съда, до окончателното и изплащане, ведно с направените в заповедното, за което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 ГПК № 196/05.04.2017г. постановена по ч.гр.д. № 319/2017г. по описа на РС-Несебър ОТХВЪРЛЯ искането на ищеца за присъждане на сторените в исковото производство съдебни разноски, поради непредставяне на списък по чл.80 ГПК до приключване на последното по делото съдебно заседание. Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 14.3.2018г.
33 Гражданско дело No 642/2017, IV състав Искове по ЗУЕС ДЖИ-ЕМ-8 ООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА БЛ.Б К-С "ТАРСИС 2" ГР.НЕСЕБЪР С ИДЕНТИФИКАТОР 51500.507.213.2 Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 22.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на „ДЕ” ООД, ЕИК 131451098, със седалище и адрес на управление ***, за отмяна на решения на Общото събрание, проведено на 18.04.2017 г., на Етажната собственост на бл.Б, комплекс „Тарсис 2”, гр. Несебър, представлявано от управителя на ЕС Наталия Марахова. ОСЪЖДА „ДЕ” ООД, ЕИК 131451098, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Етажната собственост на бл.Б, комплекс „Тарсис 2”, гр. Несебър, представлявано от управителя на ЕС Наталия Марахова, сумата от 327 лв. /триста двадесет и седем лева/, представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 642/2017 г. на Районен съд- гр.Несебър. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 14.3.2018г.
34 Гражданско дело No 953/2017, I състав Искове по ЗУЕС ФИН ТРЕЙД 2014 ЕООД,
ФИН-ИН-64 ЕООД
ЕС НА ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС "АПАРТХОТЕЛ АВАЛОН" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 19.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №953/2017г. по описа на РС Несебър, на основание чл. 130 ГПК и ВРЪЩА исковата молба. ОСЪЖДА Ф.Т.2.” ЕООД, ЕИК ********, и „Ф.” ЕООД, ЕИК ********, двете дружества със седалище и адрес на управление ***, представлявани от й.Н. ДА ЗАПЛАТИ НА Етажната собственост на ваканционен комплекс „А.А.”, разположен в поземлен имот с идентификатор ***************, с адрес в гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, комплекс „А.”, представлявано от Председателя на УС Р.Л., сума в общ размер на 50 лева /петдесет лева/-съдебно-деловодни разноски на осн.чл.78 ал.4 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението му от страните.
В законна сила на 14.3.2018г.
35 АНД No 1798/2017, IV състав ДИТ А.-К.Е. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-001733/18.08.2017 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на ЕТ „Ариес- К.Е.”, ЕИК 201188824, със седалище и адрес на управление ***3, представлявано от К.В.Е., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 1800 лв. на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 14.3.2018г.
36 АНД No 2398/2017, II състав КАТ А.С.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003170/28.08.2017г. на Началник на РУ-Несебър към ОД на МВР-Бургас, с което на А.С.П. с ЕГН-********** *** на осн.чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП на са наложени административни наказания глоба в размер на 1000лв. и дванадесет лишаване от право да управлява МПС, като са отнети и 10к.т. по Наредба № Iз-2539 на МВР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.3.2018г.
37 АНД No 2566/2017, V състав Общини М.К.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 421 от 10.08.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/ на М.К.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:***, тел: 02/9559555, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 14.3.2018г.
38 АНД No 2760/2017, II състав НАП МАНДАРИН-МН ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2117/08.09.2017г. на зам.директор на ТД на НАП, с което на „Мандарин МН“ ООД с ЕИК-......., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Н.Н. на осн. чл.185, ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, вр.чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на
В законна сила на 14.3.2018г.
39 АНД No 38/2018, V състав Общини Д.А.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 886 от 03.10.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на Д.А.П. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Д.Г. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /осемстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 14.3.2018г.
40 НОХД No 101/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.П.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 14.3.2018г.
НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №101/2018 г. по описа на РС–Несебър, а именно Валя Диамандиева – младши прокурор в РП-Несебър и подсъдимия Х.П.Д. с упълномощен защитник адв.Ц.К. *** споразумение. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №101/2018 Г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ВРЪЩА материалите по досъдебното производство на Р.п.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка“ като правилна и законосъобразна. Определението в тази му част за МНО подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила на 14.3.2018г.
41 НОХД No 221/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Л.Е. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 14.3.2018г.
на основание чл.343Б, ал. 3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Д.Л.Е. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Д.Л.Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок 7/седем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Д.Л.Е. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 21.02.2018година УКАЗВА Дрегер касетата, приложена към делото, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД №221/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър.
Д.Л.Е.
на основание чл.343Б, ал. 3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Д.Л.Е. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Д.Л.Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок 7/седем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Д.Л.Е. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 21.02.2018година УКАЗВА Дрегер касетата, приложена към делото, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД №221/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър.
В законна сила на 14.3.2018г.
42 Гражданско дело No 27/2018, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.С.П.,
С.Д.П.,
Д.Д.П.
В.Д.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.3.2018г.
НАЛАГА мярка за защита на Д.С.П. с ЕГН-********** и малолетните й деца: С.Д.П. с ЕГН-********** и Д.Д.П. с ЕГН-**********, тримата живущи на адрес: ***, спрямо В.Д.Х. с ЕГН-********** с постоянен адрес ***, тел........, като: ЗАДЪЛЖАВА В.Д.Х. с ЕГН-********** да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу Д.С.П. с ЕГН-********** и малолетните й деца: С.Д.П. с ЕГН-********** и Д.Д.П. с ЕГН-********** за период от дванадесет месеца. ЗАБРАНЯВА на В.Д.Х. с ЕГН-********** да приближава на по-малко от 100 метра Д.С.П. с ЕГН-********** и малолетните й деца: С.Д.П. с ЕГН-********** и Д.Д.П. с ЕГН-**********, както и жилището, което обитават, находящо се в с.Тънково, ул.М.Д.№ .., общ.Несебър за период от дванадесет месеца. НАЛАГА на осн.чл.5, ал.4 от ЗЗДН на В.Д.Х. с ЕГН-********** , ГЛОБА в размер на 200лв./двеста/ лева в полза на Държавата. ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебна заповед за защита по ЗЗДН. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на осн.чл.21, ал.1 от ЗЗДН на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА В.Д.Х. с ЕГН-**********, че на основание чл.21, ал.3 от ЗЗДН, при неизпълнение на съдебната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. ОСЪЖДА В.Д.Х. с ЕГН-********** да заплати по с/ка на РС-Несебър сума в размер на 80/осемдесет/лева, представляваща дължимата по делото държавна такса. ЗАПОВЕДТА и препис от настоящото Решение да се връчат на страните и да се изпратят служебно на РПУ по местоживеене на извършителя и на пострадалото лице. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 15.3.2018г.
43 АНД No 814/2017, VI състав НАП ДИ ПОНТЕ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1216 от 29.06.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Д.П.” ООД, ЕИК 130504498, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно от ЗДДС вр. чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 15.3.2018г.
44 АНД No 2564/2017, III състав ДИТ СТАР ДЪСТ ФЕШЪН ООД ДИРЕКЦИЯ " ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " - БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001098 / 08.09.2017г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.” – Б. с което на „С.Д.Ф. 1” ООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.Х.Б., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), за нарушение по чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – „Имуществена санкция” от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.3.2018г.
45 Гражданско дело No 12/2018, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Л.Г.З. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ,
ОБЩИНА ВАРНА
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.2.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.19 от ЗГР, съдът Р Е Ш И: ДОПУСКА промяна на личното име на детето Л.Г.З. с ЕГН-**********, съответно от Л. на Л.. Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние за отбелязване на промяната в регистрите на населението. УКАЗВА на осн.чл.129 от ПАРОАВАС след влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати служебно в ГРАО-Варна и на бюро „Съдимост”. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 16.3.2018г.
46 АНД No 1861/2017, III състав НАП ИЗИТ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1656/03.08.2017г., издадено от К.П.П.– зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „И.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.И.И., понастоящем „С.Т.Г.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Стоян Павлов Стоянов, на основание чл.185, ал.2, изр. последно, във връзка с ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.39, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 16.3.2018г.
47 АНД No 2069/2017, II състав НАП Г.-Г.П. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1643/04.08.2017г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на ЕТ“Г.П.“ с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представляван от Г.В.П. с ЕГН-********** за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-../06г. на МФ, вр.чл.1.., ал.4 ЗДДС и на основание чл...5, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.3.2018г.
48 АНД No 2243/2017, III състав НАП Г.В. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 244735-F242215/20.02.2017г., издадено от Д.Т.В.– Началник на Сектор „Оперативни дейности” – Бургас в Централно управление на НАП, с което на ЕТ „Г.В.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от едноличния търговец Г.В.Х. с ЕГН **********, на основание чл.185, ал.2 му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.39, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 16.3.2018г.
49 АНД No 2244/2017, III състав НАП Г.В. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 248636-F242295/20.02.2017г., издадено от Даниел Тодоров Вълканов – Началник Сектор „Оперативни дейности” – Бургас в ЦУ на НАП, с което за нарушение по чл.33, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, на ЕТ „Г.В.”, ЕИК......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от едноличния търговец Г.В.Х. с ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.185, ал.2, изр. последно във връзка с ал.1 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.3.2018г.
50 НОХД No 2396/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ж.Ж.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 9.1.2018г.
на основание чл.78а, ал.1 вр. чл.2, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 2000 (две хиляди) лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Ж.Ж.К. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Ж.Ж.К. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 17.06.2017 г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета „Drager Drug Test 5000 Test – Kit“, с фабричен № ARJH 0635, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета „Drager Drug Test 5000 Test – Kit“, с фабричен № ARJH 0635, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Ж.Ж.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 14.39лева (четиринадесет лева и тридесет и девет стотинки),представляваща направени в хода на досъдебното производство разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Ж.Ж.К.
на основание чл.78а , ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 2000 (две хиляди) лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Ж.Ж.К. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Ж.Ж.К. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 17.06.2017 г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета „Drager Drug Test 5000 Test – Kit“, с фабричен № ARJH 0635, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Ж.Ж.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 14.39лева (четиринадесет лева и тридесет и девет стотинки),представляваща направени в хода на досъдебното производство разноски.
Мотиви от 18.1.2018г.
В законна сила на 16.3.2018г.
51 АНД No 2653/2017, IV състав ДИТ АСП-ЕЙНДЖЪЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.2.2018г.
РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001538/13.10.2017 г. на Директор на Д. „И.п.т. ***, с което за нарушение на 261 от Кодекса на труда вр. чл.8 от Наредба за структурата и организация на работната заплата, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.1 от КТ, на „АСП Е.” ООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.М.Ц., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 2500 лв. на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 16.3.2018г.
52 НЧХД No 91/2018, I състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето И.Г.Д. Г.М.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 8.3.2018г.
СЪДЪТ намира, че подписаното споразумение и представено с молбата е основание за прекратяване на делото, поради което и на основание чл. 24, ал.5, т.3 от ГПК О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА НЧХД № 91/2018 г. по описа на Районен съд гр. Несебър. СЪДЪТ разпорежда да се изплати възнаграждение на вещото лице д-р П.П., в размер на 150 лева за изготвено и представено по делото заключение по допусната съдебно-медицинска експертиза, платими от внесения депозит. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-мо дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.
В законна сила на 16.3.2018г.
53 НЧХД No 92/2018, I състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Г.И.Д. В.М.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 8.3.2018г.
СЪДЪТ намира, че подписаното споразумение и представено с молбата е основание за прекратяване на делото, поради което и на основание чл. 24, ал.5, т.3 от ГПК О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА НЧХД № 91/2018 г. по описа на Районен съд гр. Несебър. СЪДЪТ разпорежда да се изплати възнаграждение на вещото лице д-р П.П. в размер на 150 лева, за изготвено и представено по делото заключение по допусната съдебно-медицинска експертиза, платими от внесения депозит. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-мо дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.
В законна сила на 16.3.2018г.
54 Гражданско дело No 144/2018, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.В.Г.,
Г.К.Г.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 19.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения в гр. Несебър граждански брак между Б.В.Г., ЕГН **********, и Г.К.Г., ЕГН **********, за което е съставен акт за граждански брак № 26/23.04.2005г. от длъжностното лице по гражданското състояние при Община Несебър. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Б.В.Г., ЕГН **********, и Г.К.Г., ЕГН **********, споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва: I. Относно родителските права, местоживеенето на детето, режима на лични отношения, издръжката на роденото от брака дете 1. Относно родителските права: Родителските права по отношение на роденото от брака дете: С.Г.Г., ЕГН **********, се предоставят на майката Б.В.Г. (Р.); 2. Относно местоживеенето на детето: Местоживеенето на детето С.Г.Г., ЕГН **********, ще бъде в дома на нейната майка Б.В.Г. (Р.) – понастоящем в гр. Бургас, ул. „**************” № 57. Б.В.Г. (Р.) се задължава в тридневен срок да уведоми Г.К.Г. за промяната в адреса на местоживеенето на детето. 3. Относно режима на личните отношения: Бащата Г.К.Г. ще осъществява задължителен режим на лични отношения с детето С.Г.Г., ЕГН **********, както следва: - всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от съботния ден от 11 часа до 11 часа на неделния ден – с преспиване, като бащата ще взима детето от дома на майката и ще го връща отново там. - 10 дена през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; - 5 дена през априлската ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск; - лични контакти и в други периоди извън описаните, само с предварителна уговорка с майката. 4. Относно издръжката на детето: Бащата Г.К.Г. дължи издръжка за детето в размер на 130 лв. на месец. Издръжката се заплаща до 15-то число на текущия месец, следващ месеца на влизане в сила на решението за развод, в брой, чрез пощенски запис или по банков път по сметка на майката. II. Относно ползването на семейното жилище, издръжката между страните, фамилното име: 1. Страните след като съобразиха, че семейното жилище представлява боксониера, находяща се в гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг – Запад”, жилищен блок „*********която е лична собственост на майката на молителката Б.В.Г. (Р.) – С.Н.Г.в интерес на детето, се споразумяха следното: - Страните се съгласяват семейното жилище да се ползва от майката Б.В.Г. (Р.). 2. Молителите не си дължат издръжка един спрямо друг. 3. След прекратяването на брака молителката ще възстанови предбрачното си фамилно име – Р.. III. Относно придобитото по време на брака имущество: 1. Страните се споразумяват да се постави в дял на молителката Б.В.Г. (Р.) и тя да стане изключителен собственик на следния лек автомобил: марка Ситроен, модел С 4, рег. № А 4464 МС, цвят светло сив металик, рама № VF7LCRFJF741715146, двигател № 10LH1V1240459, със застрахователна стойност 400 лв., съгласно удостоверение за застрахователна стойност на автомобил № 0000053516 от 06.02.2018г., издадено от „Юнайтед брокер” ООД; 2. Молителите са уредили сметните си отношения, свързани със собствеността на посочения по-горе лек автомобил напълно и изцяло и няма да извършват разплащания помежду си за уравнение на дяловете си. IV. Допълнителни разпоредби 1. Молителите заявяват, че са разделили помежду си движимите вещи, придобити в режим на СИО и всеки от тях е във владение на вещите, поставени в негов дял, поради което помежду им няма спорове в тази насока. 2. Ако някой от съпрузите е теглил или получил кредит по време на брака, който не е издължен до настоящия момент, поема неговото изплащане поименно, така както е изтеглен до пълното му погасяване – главница, лихви, разноски, без право да търси от другия съпруг възстановяване на каквото и да е част от тази сума. V. Относно разноските по делото: 1. Разноските по делото, представляващи дължима държавна такса и разноски за адвокати, остават за страните така както са направени, а в частта на имуществените отношения, таксата е дължима от всяка от страните, съобразно предоставеното в дял имущество. ОСЪЖДА Б.В. Р., ЕГН **********, и Г.К.Г., ЕГН **********, да заплатят по сметка на Районен съд - Несебър държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 15 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, Г.К.Г., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 93,60 лв., представляваща задължение за държавна такса върху постигнатото по делото споразумение относно издръжката. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, Б.В. Р., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 8 лв., представляваща държавна такса върху стойността на нейния дял съобразно постигнатото по делото споразумение относно имуществените отношения. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2018г.
55 АНД No 2141/2017, VI състав НАП П.-П.М. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.11.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1599 от 20.07.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „Пехо - П.М.”, ЕИК 102614382, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 19.3.2018г.
56 АНД No 2605/2017, V състав КАТ З.М.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002236 от 23.08.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, З.М.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Х.Х. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 19.3.2018г.
57 АНД No 220/2018, I състав МВР Г.Д.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 19.3.2018г.
на основание чл.29, ал.2 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТВЕЖДА настоящия съдебен състав от разглеждане на производството по АНД № 220/2018 г. по описа на РС- Несебър. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 220/2018 г. по описа на РС- Несебър. Делото да се изпрати на Окръжен съд- гр. Бургас за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа подадената жалба. Определението е окончателно.
В законна сила на 19.3.2018г.
58 АНД No 2684/2017, II състав КАТ С.А.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002316/14.07.2017г. на Началник Сектор при ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на С.А.С. с ЕГН-********** *** за административно нарушение на осн.чл.638, ал.3 от КЗ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 400лв.. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2018г.
59 АНД No 1862/2017, III състав НАП ИЗИТ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1686/03.08.2017г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. директор на ТД на НАП Бургас, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „И.” ООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.И.И., понастоящем „СТ ТРЕЙД ГРУП” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.П.С., на основание чл.185, ал.2, изр. последно, във връзка с ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.39, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 21.3.2018г.
60 АНД No 2247/2017, V състав НАП Г.В. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 248638-F242169 от 20.02.2017г. на Началник Сектор „Оперативни дейности” – Бургас в ЦУ на НАП, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на ЕТ „Г.В.” с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Г.В.Х., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.39, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на Министерството на финансите във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 21.3.2018г.
61 АНД No 2554/2017, V състав Общини А.К.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 9.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 2554/2017г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 21.3.2018г.
62 АНД No 2651/2017, I състав ДИТ ЗУЗИБАС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16- 001757/12.10.2017 год., изд. от Директор на Д. „И.п.т.“*** с което за нарушение на чл.403а от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „З.“ ЕООД, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:*** М.1Г, ет. 4, офис .., представлявано от Х.К.Г. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
63 НОХД No 265/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Я.В.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 21.3.2018г.
Я.В.К.
на основание чл.343б, ал. 3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на осн.чл.343г, вр. чл. 343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Я.В.К. с ЕГН ********** от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
В законна сила на 21.3.2018г.
64 НОХД No 266/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Й.Т.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 21.3.2018г.
НЕ ОДОБРЯВА така представеното споразумение между РП Несебър и подсъдимия Й.Т.Н.. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №266 от 2018г. по описа на Районен съд Несебър. ВРЪЩА делото на прокурора за продължаване на процесуалните действия. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2018г.
65 Гражданско дело No 1084/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки С.Ф.Ф.,
Е.Ф.Ф.
М.Й.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 12.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1084/18г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 22.3.2018г.
66 ЧГД No 167/2018, IV състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД К.Ж.Й. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 22.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 167/2018г. по описа на Районен съд - Несебър. Протоколът да се изпрати на Районен съд- София за прилагане по гр.д. № 39022/2017г.
В законна сила на 22.3.2018г.
67 АНД No 1789/2017, VI състав Общини В.А.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 31.10.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на В.А.В., ЕГН **********, с адрес ***0, наказателно постановление № 536 от 23.08.2017г. на вр.и.д. кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 22.3.2018г.
68 АНД No 2742/2017, V състав КАТ Н.С.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003937 от 02.11.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.3, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Н.С.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за административно нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 22.3.2018г.
69 АНД No 17/2018, III състав ДИТ Н.-А.А. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.2.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001155 / 06.10.20..г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на ЕТ „Н.– А.А.”, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление ***, адрес на призоваване: село Равда, улица И.№ .., община Несебър, представлявано от едноличния търговец А.О.А. с ЕГН **********, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.415в, ал.1 и чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 лв. (триста лева), за нарушение по чл.403а, ал.1 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – „Имуществена санкция” от 300 лв. (триста лева) на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.3.2018г.
70 НОХД No 247/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.М.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 22.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД №247/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – младши прокурор в РП-Несебър, адв.Паскалев – защитник на подсъдимия К.М.М. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимия К.М.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, ЕГН **********, в това, че на 06.03.2018г., около 22:00 ч., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, до хотел „Рио”, управлявал в посока главната алея при кръстовище „Емона”, моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел”, модел „Корса”, с рег. № ......., след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метафетамин, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Дръг тест 5000” /Drager drug Test 5000/, с идентификационен номер АRJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017год. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание чл.343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1, вр. чл. 55, ал. 2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „Глоба” в размер на 250 лв. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.2, вр.ал.1 от НК задържането на подсъдимия за 24 часа по Закона за МВР на 06.03.2018 година. На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК, НАЛАГА на подсъдимия К.М.М. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от право” времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по админстративен ред от възможността да упражнява това право, считано от 06.03.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тестова касета “Drager Drug Test 5000 – STK 6“, № ARJМ-0713 от извършена проба с „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJJ- 0041, да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Определението не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 1 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия К.М.М. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ с оглед съдимостта на подсъдимия констатира, че са налице предпоставките за провеждане на производство по реда на чл. 306, ал. 1 НПК вр. чл. 383 НПК, във връзка с което следва да бъдат изслушани становищата на прокурора, защитника и подсъдимия. Така мотивиран съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИСТЪПВА КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ по реда на чл. 306, ал. 1 НПК вр. чл. 383 НПК. ПРОКУРОРЪТ: Видно е, че престъплението по НОХД № 247/2018г. е извършено в изпитателния срок по деянието извършено от подсъдимия по НОХД № 410/2015г. на РС- Несебър с изпитателен срок от три години. Считам, че са налице предпоставките по чл.68 ал.1 от НК за привеждане наказанието наложено на подсъдимия по НОХД № 410/2015г. на РС- Несебър. АДВ.Паскалев: Присъединявам се към становището на прокурора. ПОДСЪДИМИЯТ: Придържам се към казаното от адвоката. СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА на подсъдимия по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК относно изтърпяване на отложеното наказание по предходното осъждане. ПОДСЪДИМИЯТ: Придържам се към казаното от адвоката ми. Съдебният състав се оттегля на тайно съвещание за постановяване на определението си, като съобщи на страните, че ще обяви същото в 14:00 часа. Съдебното заседание продължи в 14:00 часа в присъствието на прокурора, защитника и подсъдимия, на които беше прочетено следното определение: СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и съобрази закона, намира следното: Производството е по реда на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 383 НПК. В чл. 383, ал. 2 НПК е предвидено, че след одобряване на споразумението, съдът се произнася относно изтърпяването на отложеното наказание – когато споразумението е за деяние, извършено при условията на чл. 68, ал. 1 НК. Видно от справката за съдимост на лицето по НОХД № 410/2015г. по описа на Районен съд Несебър на М. е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от седем месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години. Определението, с което е одобрено споразумението, е влязло в сила на 16.06.2015 година, т.е. изпитателният срок изтича на 16.06.2018 година. Същевременно настоящото деяние е извършено в този срок, деянието представлява умишлено престъпление от общ характер, като с влязлото в сила споразумение по настоящото дело на подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода. Ето защо следва да бъде приведено наказанието по посоченото дело. Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение отложеното спрямо К.М.М. наказание по НОХД № 410/2015г. по описа на Районен съд Несебър, а именно СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ РЕЖИМ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
К.М.М.
на основание чл.343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1, вр. чл. 55, ал. 2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „Глоба” в размер на 250 лв. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.2, вр.ал.1 от НК задържането на подсъдимия за 24 часа по Закона за МВР на 06.03.2018 година. На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК, НАЛАГА на подсъдимия К.М.М. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от право” времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по админстративен ред от възможността да упражнява това право, считано от 06.03.2018г.
В законна сила на 22.3.2018г.
71 НОХД No 254/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Е.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 22.3.2018г.
на основание чл. чл.343Б, ал. 3, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подс. С.Е.Д., кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК Вещественото доказателствено средство: тестова касета „Drager Drug Test 5000 STK6" c фабричен номер „ ARJM-0713 от извършената проба, на основание ПАС да бъде унищожено като вещ без стойност след изтичане на срока за съхранение. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №254/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия С.Е.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата и ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.Е.Д. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Бургаски окръжен съд.
С.Е.Д.
на основание чл. чл.343Б, ал. 3, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подс. С.Е.Д., кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК Вещественото доказателствено средство: тестова касета „Drager Drug Test 5000 STK6" c фабричен номер „ ARJM-0713 от извършената проба, на основание ПАС да бъде унищожено като вещ без стойност след изтичане на срока за съхранение.
В законна сила на 22.3.2018г.
72 НОХД No 267/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.И.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 22.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 267/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият П.И.П., роден на *** г. в гр. Пловдив, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, работи като шофьор без трудов договор, неженен, неосъждан, ЕГН**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2018г., около 11.00ч. в гр.Несебър, по ул.Хан Крум, пред хотел „Феста Панорама” с посока на движение от Провлака към к.к. „Слънчев бряг”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген Голф“ с рег.№ ......../негова собственост/, след употреба на наркотични вещества, а именно амфетамин (АМР), метамфетамин (МЕТ) и тетрахидроканабинол (ТНС 5)–представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство – «Drager Drug Test 5000“, с фабричен № ARJJ-0041 - тестова касета “Drager Drug Test 5000 – STK 6“, с идентификационен номер ARJM–0713, REF№8319495, тест № 221 ,съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал. 3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му НАЛАГА наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА и на основание чл.55, ал.2 от НК-„ГЛОБА“ в размер на 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, НАЛАГА на обвиняемия П.И.П. наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО» за срок от 9 (ДЕВЕТ) МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият П.И.П. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 13.03.2018 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено средство - 1 брой тестова касета “Drager Drug Test 5000 – STK 6“, с идентификационен номер ARJM–0713, REF№8319495, от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 267/2018г. по описа на Несебърския районен съд.
П.И.П.
на основание чл.343б, ал. 3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му НАЛАГА наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА и на основание чл.55, ал.2 от НК-„ГЛОБА“ в размер на 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, НАЛАГА на обвиняемия П.И.П. наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО» за срок от 9 (ДЕВЕТ) МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият П.И.П. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 13.03.2018 година.
В законна сила на 22.3.2018г.
73 Гражданско дело No 1025/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД МЕАТУРС ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Б.П.” ЕАД, ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление:*** Стефан Младенов № 1, блок 31, представлявано от Главния изпълнителен директор ************, иск за осъждане на „М.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг – запад, комплекс „П.1 кад. № 51500.507.243, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н.Т.Т., да му заплати сумата в размер на 4 108,17 лв. (четири хиляди сто и осем лева и 17 ст.), представляваща обезщетение за ползване на имот, представляващ „Самостоятелен обект в едноетажна сграда (бивша ПС Бургас-4) с площ от 52 кв.м., между блок 16 и блок 18 на комплекс „Зорница”, въпреки противопоставянето на наемодателя за периода от 03.05.2016г. до 10.11.2016г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на вземането, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на „Б.П.” ЕАД, ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление:*** Стефан Младенов № 1, блок 31, представлявано от Главния изпълнителен директор ************, за осъждането на „М.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг – запад, комплекс „П.1 кад. № 51500.507.243, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н.Т.Т., да му заплати сумата в размер на 1 145,37 лв. (хиляда сто четиридесет и пет лева и 37 ст.), представляваща направени по делото съдебни и деловодни разноски, съгласно списък на разноските, като неоснователна. ОСЪЖДА „Б.П.” ЕАД, ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление:*** Стефан Младенов № 1, блок 31, представлявано от Главния изпълнителен директор ************, ДА ЗАПЛАТИ на „М.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг – запад, комплекс „П.1 кад. № 51500.507.243, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н.Т.Т., сумата в размер на 100 лв. (сто лева), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.3.2018г.
74 НОХД No 27/2018, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.Н.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 23.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 27/2018 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Цветелина Ватовска от АК-гр.Бургас, в качеството й на защитник на подсъдимия П.Н.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият П.Н.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.06.2017г., около 15:20 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на пътната отсечка до „Екшън Аквапарк“, в предна лява врата на лек автомобил марка „Форд“, модел „“Фиеста“ с рег. № *******, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите (НУРРД) по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на Приложение № 1 – Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), съгласно Протокол за физикохимична експертиза № 277/15.06.2017г. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас, както следва: • обект № 1 – 1 (един) брой саморъчно свита цигара, съдържаща суха зелена, на цвят, растителна маса, която се определя като коноп, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,70% и нетно тегло 0,162 грама на стойност 0,97 (нула цяло и деветдесет и седем стотинки); • обект № 2 - 1 (един) брой полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което се определя като кокаин, със съдържание на активно вещество кокаин 25,40% и нетно тегло 0,234 грама на стойност 21,06 (двадесет и един лева и шест стотинки) лева; • обект № 3 – 2 (два) броя полиетиленови пликчета, съдържащи суха зелена, на цвят, растителна маса, която се определя като коноп, както следва: обект № 3/1 – коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,40% и нетно тегло 0,703 грама на стойност 4,22 (четири лева и двадесет и две стотинки) лева и обект № 3/2 - коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,90% и нетно тегло 0,141 грама на стойност 0,85 (нула цяло и осемдесет и пет стотинки) лева или всички обекти на обща стойност 27,10 лв. (двадесет и седем лева и десет стотинки) лева, като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК вр. чл.73, ал.1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от НУРРД по чл.73, ал.1 от ЗКНВП вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. Приложение № 1 – Списък І - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от НРКРВН, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (ШЕСТ) месеца. ОТЛАГА основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 вр. чл.354а, ал.3, т.1 от НК, на подсъдимия П.Н.Б., кумулативно предвиденото за престъплението, по-леко, наказание - глоба. Подсъдимият П.Н.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.06.2017г., около 15:20 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на пътната отсечка до „Екшън Аквапарк“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фиеста“ с рег. № ******* след употреба на наркотични вещества, а именно: „канабис 5 (ТНС 5) по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) вр. Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН)/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 („Drager drug Test 5000”) с идентификационен номер ARJJ-0041, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (ЧЕТИРИ) месеца. ОТЛАГА, на осн.чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 вр. чл.343б, ал.3 от НК, на подсъдимия П.Н.Б., кумулативно предвиденото за престъплението, по-леко, наказание - глоба. ЛИШАВА, на основание чл.343г от НК, подсъдимия П.Н.Б. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което свидетелството за управление й е било отнето по административен ред, считано от 12.06.2017г. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените за двете престъпления такива, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание за срок от ТРИ години. ПРИСЪЕДИНЯВА, на осн.чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание, наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. ОСЪЖДА П.Н.Б. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР- Бургас, направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 150.34 лв. /сто и петдесет лева и тридесет и четири стотинки/. След влизане в сила на присъдата, приложената към досъдебното производство един брой тестова касета Дрегер дръг тест 5000 („Drager drug Test 5000”) с идентификационен номер ARJJ-0041да бъде унищожена като вещ без стойност. ОТНЕМА, на осн.чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество и опаковката, в която се е намирало същото, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 27/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът след като се произнесе по споразумението се занима с взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения П.Б. и като намери, че са отпаднали основанията за същата и на осн.чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения П.Н.Б., с ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване или протестиране в едноседмичен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
П.Н.Б.
на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (ШЕСТ) месеца. ОТЛАГА основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 вр. чл.354а, ал.3, т.1 от НК, на подсъдимия П.Н.Б., кумулативно предвиденото за престъплението, по-леко, наказание - глоба. и на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (ЧЕТИРИ) месеца. ОТЛАГА, на осн.чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 вр. чл.343б, ал.3 от НК, на подсъдимия П.Н.Б., кумулативно предвиденото за престъплението, по-леко, наказание - глоба. ЛИШАВА, на основание чл.343г от НК, подсъдимия П.Н.Б. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което свидетелството за управление й е било отнето по административен ред, считано от 12.06.2017г. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените за двете престъпления такива, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание за срок от ТРИ години. ПРИСЪЕДИНЯВА, на осн.чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание, наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.
В законна сила на 23.3.2018г.
75 АНД No 118/2018, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Х.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.3.2018г.
на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 354а, ал.6 НК веществените доказателства по делото, представляващи наркотично вещество определено като метамфетамин с нетно тегло 0,501 грама, със съдържание на основното вещество 66.40%, предадени с приемно - предавателен протокол № 2964 от 04.09.2017 на ЦМУ София, да бъдат унищожени след влизане на решението в сила. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53, ал.1, б.„а“, от НК веществените доказателства представляващи опаковки да бъдат унищожени, като вещи без стойност след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 НПК обвиняемият Н.Х.В. ЕГН **********, да заплати в полза на ОД на МВР-Бургас сторените в досъдебното производство разноски в размер на 119.34 /сто и деветнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ лева.
Н.Х.В.
на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 354а, ал.6 НК веществените доказателства по делото, представляващи наркотично вещество определено като метамфетамин с нетно тегло 0,501 грама, със съдържание на основното вещество 66.40%, предадени с приемно - предавателен протокол № 2964 от 04.09.2017 на ЦМУ София, да бъдат унищожени след влизане на решението в сила. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53, ал.1, б.„а“, от НК веществените доказателства представляващи опаковки да бъдат унищожени, като вещи без стойност след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 НПК обвиняемият Н.Х.В. ЕГН **********, да заплати в полза на ОД на МВР-Бургас сторените в досъдебното производство разноски в размер на 119.34 /сто и деветнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ лева.
Мотиви от 16.3.2018г.
В законна сила на 23.3.2018г.
76 АНД No 2063/2017, IV състав АДФИ СЪНСЕТ КО ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1878/17.08.2017 г. на Зам. Директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС вр. чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „С.К.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.Т.Р., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 1000 лв. на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 24.3.2018г.
77 НОХД No 3/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 8.3.2018г.
ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение № 9/02.02.2018 г. по НОХД № 3 /2018 г., като на стр. 17, на ред 3 от горе на долу, вместо“ 01.07.2017г.“ , ДА СЕ ЧЕТЕ – „ 21.07.2017 г.“ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в петнадесет дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
А.А.М.
В законна сила на 24.3.2018г.
78 АНД No 40/2018, II състав Общини Д.А.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП923/03.10.2017г. на Иван Гургов, вр.и.д. кмет на Община -Несебър, с което на Д.А.П. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 1700лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 24.3.2018г.
79 АНД No 70/2018, II състав КАТ О.К.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-004200/01.12.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на О.К.Р. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.185 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20лв. и за нарушение на чл.150А, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2018г.
80 НОХД No 262/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.Ж.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 26.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №262/2018г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Христина Апостолова – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Георги Попов от АК-гр. Бургас - служебен защитник на подсъдимия К.Ж.Г., съгласно което: ПРИЗНАВА К.Ж.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2018г., около 01.00 часа в гр.Несебър, по ул.”Хан Крум”, до хотел “Котва”, в посока от х-л”Феста панорама” към главен път I-9, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил ”Опел кадет” с рег.№ А .... АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,30/три цяло и тридесет / на хиляда , установено по надлежният ред- чрез Протокол № 106/12.03.2018г. на БНТЛ-ОД-МВР-Бургас за извършена химическа експертиза, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия К.Ж.Г. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г., вр. с чл.37 т.7 от НК, на подсъдимия К.Ж.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия К.Ж.Г. е било отнето по административен ред, считано от 10.03.2018г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Ж.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 50,26 лева /петдесет лева и двадесет и шест стотинки/, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 262/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
К.Ж.Г.
на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия К.Ж.Г. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г., вр. с чл.37 т.7 от НК, на подсъдимия К.Ж.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия К.Ж.Г. е било отнето по административен ред, считано от 10.03.2018г.
В законна сила на 26.3.2018г.
81 НОХД No 276/2018, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Д.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 26.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №276/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия В.Д.П. със защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което: В.Д.П., роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2018г., около 12.30 часа, в КК ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, в района на супермаркет “Младост”, на улицата пред самия магазин, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък I “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“както следва : – Обект № 1/1 - цветен полиетиленов плик “клипс” с размери 11/15см., съдържащ суха стрита зелена растителна маса, определена като коноп, с нетно тегло 23,156 гр. /двадесет и три грама и сто петдесет и шест милиграма/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,85%, на стойност 138,94 лв. /сто тридесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки/, - Обект №1/2 - прозрачен полиетиленов плик “клипс” с размери 10/14см., съдържащ суха стрита зелена растителна маса, определена като коноп с нетно тегло 17,066 грама,със съдържание на активният наркотично действащ компонент 1,85% на стойност 102,40 лв. /сто и два лева и четиридесет стотинки/, с общо нетно тегло на конопа 40,222 грама на обща стойност 241,34 лв. /двеста четиридесет и един лева и тридесет и четири стотинки/, изчислена съобразно Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл.първо от НК вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, първоначален „ОБЩ” режим за изтърпяване на наложеното наказанието. НАЛАГА на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, вр.чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 1000лв. /хиляда/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Д.П. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата 94.65лева /деветдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/, представляваща направените в хода на досъдебното производство разходи. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК наркотичните вещества, намиращи в ЦМУ гр.София, както и опаковките – запечатани в хартиен плик по делото /л.19/ в полза на държавата, които след влизане на споразумението в сила да бъдат унищожени. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 276/2018г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия В.Д.П. мярка за неотклонение и като намери, същата за правилна и законосъобразна ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия В.Д.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
В.Д.П.
на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл.първо от НК вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, първоначален „ОБЩ” режим за изтърпяване на наложеното наказанието. НАЛАГА на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, вр.чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 1000лв. /хиляда/ лева.
В законна сила на 26.3.2018г.
82 Гражданско дело No 91/2018, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.А.М.,
Х.А.И.
  Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 159/08.12.2001г. на Общ.Търговище граждански БРАК между А.А.М. с ЕГН-********** ***, м.С.-314, общ.Несебър и Х.А.И. с ЕГН-********** ***, поради сериозно и непоколебимо съгласие на страните. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: 1. Упражняването на родителските права върху роденото по време на брака ни дете А.А.М. с ЕГН-**********, се предоставят на майката Х.А.И. с ЕГН-**********. 2. Местожителството на детето А. се определя да бъде при майката Х.А.И. с ЕГН-********** на адрес ***. 3. Бащата А.А.М. с ЕГН-********** има право на лични контакти с детето А., както следва: 4. Всяка първа и трета събота и неделя на съответния месец за времето от 08,00ч. сутрин до 19.00 часа вечер, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, както майката се задължава да информира бащата за периода на своя отпуск. 5. Бащата А.А.М. с ЕГН-********** се задължава да изплаща месечна издръжка на детето А.А.М. с ЕГН-********** в размер на 300лв./триста/ лева месечно, дължима до 10-то число на всеки месец, начиная от месеца на одобряване на споразумението от съда, платима в брой или чрез паричен превод до настъпването на законови основания за изменението или прекратяването й. 6. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг. Страните заявиха, че движимите вещи, които са придобили по време на брака са разделили извънсъдебно и нямат никакви претенции един спрямо друг във връзка с ползването им или собствеността им. ОПРЕДЕЛЯ окончателна д.т. по делото 40/четиридесет/ лева, двадесет и пет, от които платени от А.М. при завеждане на делото. ОСЪЖДА А.А.М. с ЕГН-********** *** държавна такса относно издръжката в размер 216лв./двеста и шестнадесет/лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.3.2018г.
83 АНД No 1856/2017, III състав ДИТ АЛДО ПЛАЗА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.1.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001214 / 15.08.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „А.П.” ЕООД, ЕИК ........ със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.С.А., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.3.2018г.
84 АНД No 2142/2017, VI състав КАТ Я.З.Я. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.12.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-002144 от 11.07.2017г., издадено от началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Я.З.Я., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-002144 от 11.07.2017г., издадено от началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Я.З.Я., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1,2 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено
В законна сила на 27.3.2018г.
85 АНД No 2743/2017, I състав КАТ Р.В.В.Я. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.2.2018г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17-0304-003831/17.10.2017г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което и е наложена НА Р.В.В.-Я. с ЕГН:**********, с адрес:г***- Глоба в размер на 200 /двеста/ лв., на основание чл.179 ал.2, от ЗДвП, за нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП, като намалява размера на наказанието от 200 лева на 100/сто/ лева, като ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.
В законна сила на 27.3.2018г.
86 АНД No 2797/2017, V състав КАТ В.Н.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002220 от 12.07.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.Н.Р. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 280 /двеста и осемдесет/ лева, за административно нарушение по чл.150А, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 27.3.2018г.
87 АНД No 9/2018, I състав КАТ Р.Г.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0304-003947г. от 02.11.2017г. на Началник сектор към ОДМВР- гр.Бургас, РУ Несебър, с което е наложено на Р.Г.Р. с ЕГН:**********, с адрес: *** административно наказание: „глоба” в размер на 100 /сто/ лева на основание чл.183 ал.5. т.1 от ЗДвП и са му отнети 8 /осем/ контролни точки. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.3.2018г.
88 АНД No 51/2018, V състав ДИТ КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.3.2018г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-001414 от 08.12.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България на „К.Ф.1” ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, казино „Р.“, представлявано от управителя Б.И.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева за административно нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.
В законна сила на 27.3.2018г.
89 АНД No 52/2018, V състав ДИТ КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.3.2018г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на Решение № 112 от 01.03.2018г., постановено по АНД № 52/2018г. по описа на РС-Несебър, като навсякъде вместо „Наказателно постановление № 02-001414 от 08.12.2017г.” да се чете „Наказателно постановление № 02-001415 от 08.12.2017г.” Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.
В законна сила на 27.3.2018г.
90 Гражданско дело No 799/2017, I състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ М.Й.Ч. ВИНКИС 2 ЕООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 14.3.2018г.
Съдът приема молбата за отказ от претенцията за редовна от външна страна и небудеща съмнение, че това именно е волята на ищеца по делото. Същата следва да бъде уважена без да е необходимо становището/съгласието/ на ответника. Мотивиран от гореизложените съображения и на осн.чл.233 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 799/2017г. по описа на РС-Несебър
В законна сила на 28.3.2018г.
91 Гражданско дело No 1003/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Х.А.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.2.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Х.А.А. с ЕГН **********, с адрес: *** дължи на „Т.Б.” ЕАД с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление:*** 4, Бизнес Парк София, сграда 6, подадена чрез процесуалния им представител – адв.З.Ц. ***, със съдебен адрес:***, сумата общо в размер на 579,88 лева, представляваща стойността на далекосъобщителна услуга, включваща разговори, данни, съобщения, месечни абонаменти, под.пакети, лизингови вноски по четири броя договори № *********от 11.12.2013г.; № ********* от 11.12.2013г.; № ********* от 02.04.2014г., сключени между „Т.Б.” ЕАД и ответника А., за които са издадени фактура № 7225000912 от 15.05.2015г., фактура № ********** от 15.06.2015г., фактура № ********** от 15.07.2015г. и фактура № **********от 15.09.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 08.08.2017г. до окончателното изплащане на вземането, за която сума е издадена Заповед № 401 от 09.08.2017г за парично изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 733/2017г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 401 от 09.08.2017г за парично изпълнение по чл.410 ГПК, издадена по ч.гр.д. № 733/2017г. по описа на Районен съд-гр.Несебър, В ЧАСТТА Й, с която е разпоредено на длъжника Х.А.А. с ЕГН ********** да заплати на „Т.Б.” ЕАД сумата в размер на 407,61 лева /четиристотин и седем лева и шестдесет и една стотинки/, представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за услуги. ОСЪЖДА Х.А.А. с ЕГН **********, с адрес: *** дължи на „Т.Б.” ЕАД с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление:*** 4, Бизнес Парк София, сграда 6, подадена чрез процесуалния им представител – адв.З.Ц. ***, със съдебен адрес:***, сумата общо в размер на 385 лева /триста осемдесет и пет лева/, представляващи заплатени разноски в хода на настоящото исково производство. ОСЪЖДА Х.А.А. с ЕГН **********, с адрес: *** дължи на „Т.Б.” ЕАД с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление:*** 4, Бизнес Парк София, сграда 6, подадена чрез процесуалния им представител – адв.З.Ц. ***, със съдебен адрес:***, сумата общо в размер на 385 лева /триста осемдесет и пет лева/, представляващи заплатени разноски в хода на заповедното производство. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 28.3.2018г.
92 Гражданско дело No 1083/2017, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Д.И. ДИТ ХОТЕЛИ ООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.2.2018г.
Водим от горното, съдът Р Е Ш И: ОСЪЖДА Д.Х.“ ООД с ЕИК: ********* Със седалище и адрес на управление:*** представлявано от управителя Р.А.Ч., с ЕГН ********* да заплати на И.Д.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника си адвокат Станислава Гърдева Гърдева - Чернева - СТАК, с адрес: гр. Казанлък, ул.“И. Вазов“ №3, ет.1, оф.5 осн.чл.264, вр. във връзка с чл. 154 от КТ-Незаплатен положен извънреден труд, р: трудово възнаграждение за извънреден труд за 24.05.2017г. в размер на 35.79лв /тридесет и пет лева и седемдесет и девет ст./, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете на И.Д.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника си адвокат Станислава Гърдева Гърдева - Чернева - СТАК, срещу Д.Х.“ ООД с ЕИК: ********* Със седалище и адрес на управление:*** представлявано от управителя Р.А.Ч., с ЕГН ********* за трудово възнаграждение за извънреден труд за 06.09.2017г. в размер на 35.79лв; трудово възнаграждение за извънреден труд за 22.09.2017г. в размер на 35.79лв; , както и на осн.чл.224 ал.1 от КТ неизплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 12 дни от 2017г. в размер на 429.48лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Д.Х.“ ООД с ЕИК: ********* Със седалище и адрес на управление:*** представлявано от управителя Р.А.Ч., с ЕГН ********* да заплати на И.Д.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника си адвокат Станислава Гърдева Гърдева - Чернева - СТАК сумата от 46.66 /четиридесет и шест лева и шестдесети шест ст./лева, съобразно уважената част от исковете, представляваща сторени в производството разноски.. ОСЪЖДА Д.Х.“ ООД с ЕИК: ********* Със седалище и адрес на управление:*** представлявано от управителя Р.А.Ч., с ЕГН ********* да заплати сума в размер на 50 лева – държавна такса по сметка на РС Несебър, съобразно уважената част от исковете. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяването.
В законна сила на 28.3.2018г.
93 НОХД No 1799/2017, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Л.Т.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 5.12.2017г.
на основание чл.354а, алтернатива 3, предл. 2, т.1, предл. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на Л.Т.П. с ЕГН ********** наказание „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Л.Т.П. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер от 2000 до 10 000 лева. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство, а именно: бял хартиен плик с надпис „Експертиза № Е602/2017г., съдържащ опаковки, който следва да бъде унищожен като вещ без стойност, след влизане на присъдата в сила. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК неизразходваната част от наркотичното вещество предадено за съхранение в ЦМУ София, което да бъде унищожено след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.Т.П. ЕГН: ********** да заплати направените по делото разноски в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас в размер на 55.18 лева /петдесет и пет лева и осемнадесет стотинки/.
Л.Т.П.
Мотиви от 15.1.2018г.
В законна сила на 28.3.2018г.
94 АНД No 2652/2017, I състав ДИТ АСП-ЕЙНДЖЪЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.2.2018г.
ИЗМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23-001650/13.10.2017 Издаден от Е.Х.А.на длъжност Директор на Д. „И.п.т. ***, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „АСП ЕЙНДЖЪЛ“ ООД, с БУЛСТАТ ...... Адрес за кореспонденция: с.Равда, ул.А.В.№8А, представлявяно от В.М.Ц. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500лв. като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23-001650/13.10.2017, издадено от Е.Х.А.на длъжност Директор на Д. „И.п.т. *** останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.3.2018г.
95 АНД No 2750/2017, V състав НАП РД-ПЕГАС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.2.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1754 от 07.08.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Р.” ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Р.П.Р., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 28.3.2018г.
96 НОХД No 209/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.К.Щ. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.3.2018г.
на основание чл.343б, ал.3 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на В.К.Щ. с ЕГН *********** на основание на чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия В.К.Щ. с ЕГН *********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият В.К.Щ. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 04.12.2017г.
В.К.Щ.
на основание чл.343б, ал.3 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на В.К.Щ. с ЕГН *********** на основание на чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия В.К.Щ. с ЕГН *********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият В.К.Щ. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 04.12.2017г.
В законна сила на 28.3.2018г.
97 АНД No 220/2018, I състав МВР Г.Д.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 28.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХДело № 220/2018г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА делото на Върховния касационен съд на Република България за произнасяне по подсъдността по реда на чл.43 т.3 от НПК. Разпореждането е окончателно.
В законна сила на 28.3.2018г.
98 Гражданско дело No 781/2017, V състав Делба П.Г.Н.,
Й.Г.Я.,
Й.Г.М.,
Й.Д.И.,
Ж.Б.И.
Й.В.Щ.,
Й.П.Й.,
В.П.Й.,
С.Н.Щ.,
В.И.Щ.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 13.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 781/2017г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. ОСЪЖДА П.Г.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, Й.Г.Я. с ЕГН **********, с адрес: ***, Й.Г.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, Й.Д.И. с ЕГН **********, и Ж.Б.И. с ЕГН **********, последните двама с адрес: ***, Й.В.Щ. с ЕГН **********, с адрес: ***, Й.П.Й. с ЕГН **********, с адрес: ***, В.П.Й. с ЕГН **********, с адрес: ***, С.Н.И. с ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Щ. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят по равно по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща държавна такса за разглеждане на делото.
В законна сила на 29.3.2018г.
99 Гражданско дело No 1064/2017, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.В.М. Н.А.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 29.3.2018г.
СЪДЪТ ВПИСВА в протокола представеното от страните споразумение. СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ГР.Д. № 1064/2017 ГОД. по описа на НРС 1.Х. В. М. с ЕГН **********,*** И 2.Н. А. К. с ЕГН **********,*** 1.ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА: Родителските права по отношение на роденото от брака ни дете Д.Х. М.– родена на *** год. с ЕГН **********, родена в гр.Бургас се предоставят на майката Н. А. К. с ЕГН **********,*** 2.ОТНОСНО РЕЖИМА НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: Бащата Х. В. М. с ЕГН **********,*** ще осъществява режим на лични контакти с детето Д.Х. М.– родена на *** год. с ЕГН **********, родена в гр.Бургас както следва: - Всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване от 9 ч. в събота до 19 ч.в неделя; - по един ден всяка седмица, по няколко часа, като бащата ще взема детето след детска градина и ще го връща в дома на майката в 20 часа. -Два пъти по Петнадесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. - Родителите ще редуват помежду си Коледните и Новогодишни празници, като по време на официално обявените Коледни празници на всяка нечетна календарна година детето ще бъдe при майка си, а на Новогодишните – при баща си и обратно – всяка четна календарна година по време на официално обявените Коледни празници, детето ще бъдe при баща си, а на Новогодишните празници – при майка си- в часовете и начина, посочени по-горе; - Родителите ще редуват помежду си и Великденските празници, като в четна година, детето ще бъде при своята майка, а в нечетна година- при своя баща- в часовете и по начина, посочени по-горе. - Детето да празнува с бащата рожденият му ден и тези на баба си и дядо си по бащина линия, независимо дали съвпада с установения режим на свиждане. - Детето да празнува с майката рожденият и ден и тези на баба си и дядо си по майчина линия, независимо дали съвпада с установения режим на свиждане. - Всяка година, на рождения ден на детето, който е на 24.12. Д.през деня ще бъде при майка си, независимо от това при кой от родителите съгласно споразумението трябва да бъде през Коледни празници, като родителите ще организират и празнуват заедно празника на детето. Когато детето е болно, в дните на лични контакти с бащата, да остане при майката , като личните контакти, които са пропуснати да се осъществят в следващата седмица –по допълнителна уговорка между родителите. При осъществяване на режима на лични отношения, бащата се задължава да взема детето от дома на майката и да го връща отново там в края на свиждането. При осъществяване на режима на лични отношения, родителите ще поддържат връзка и ще спазват следните основни правила: Когато детето е при бащата и има симптоми на влошено здравословно състояние, бащата трябва да се обади на майката и да вземе под внимание нейните напътствия за лечение. Родителите ще осигуряват възможност на детето да се чува по телефона с другия родител. Когато детето е при бащата и последния планира пътуване извън града, за това пътуване бащата да уведоми предварително майката с цел подготвяне на лични вещи на детето от първа необходимост, тоалетни принадлежности, лекарства и др.. 3.ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА: Бащата Х. В. М. дължи издръжка на детето Д.Х. М.в размер на 150 лв., считано от подаване на момента на постановяване на съдебното решение, платима до 10-то число на съответния месец до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със съответната лихва върху всяка закъсняла вноска. 4.Бащата Х. В. М. дължи издръжка на детето Д.Х. М.за изминал период от време за една година назад равняващи се на 2000 лв., платими на три вноски както следва: първата вноска от 650 лева платими до 30.04.2018 година, следващата вноска от 650 лева платима най-късно до 30.05.2018година и последната вноска от 700 лева платима до 30.06.2018 година. 5.ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО: Местоживеенето на детето Д.Х. М.– родена на *** год. с ЕГН **********, родена в гр.Бургас е в дома на неговата майка: гр.Несебър, общ.Несебър, ул.”Изгрев” №17 . 6.Страните не си дължат съдебни разноски и всеки от страните изплаща адвокатски хонорар на упълномощеният от него адвокат. 7.Страните заявяват, че нямат други претенции, и с това Споразумение изясняват и всички спорни въпроси възникнали по конкретния правен казус относими към гражданско производство Гр.Д. № 1064/2017 г. по описа на НРС. СПОРАЗУМЕЛИ СЕ: 1……………………………….. /Х.В.М./ 2………………………………… /Н.А.К./ СЪДЪТ, след като се запозна с параметрите на постигната спогодба, намира, че същата не противоречи на закона и добрите нрави, поради което на основание чл.234, ал.1 от ГПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в сочения по- горе смисъл. УКАЗВА на страните, че съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по- горен съд. ОСЪЖДА Х.В.М. с ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 148 лева, представляваща държавни такси. РАЙОНЕН СЪДИЯ: С оглед постигнатата спогодба, съдът ОПРЕДЕЛИ:№184 ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1064/2017г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
В законна сила на 29.3.2018г.
100 Гражданско дело No 89/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.В.Д.,
Х.Д.Д.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с акт № 0100 от 14.10.2006г. в град Несебър граждански брак между Х.Д.Д. с ЕГН ********** и К.В.Д. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: Родителските права по отношение на родените от брака малолетни деца ГЕОРГИ ХРИСТОВ Д. с ЕГН ********** и МАРТИН ХРИСТОВ Д. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката К.В.Д. с ЕГН **********, като се определя тяхното местоживеене ***. Режимът на лични отношения на бащата Х.Д.Д. с ЕГН **********, с децата ГЕОРГИ ХРИСТОВ Д. с ЕГН ********** и МАРТИН ХРИСТОВ Д. с ЕГН **********, се определя както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 18:00 часа на петъчния ден до 16:00 часа на неделния ден, както и един месец през летния сезон, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, както и по друго време, съгласувано с майката. Бащата Х.Д.Д. с ЕГН **********, се задължава да заплаща на К.В.Д. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Георги Христов Д. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 400 лв. (четиристотин лева), платима до 10-о число на месеца, за който се дължи, считано от 01.04.2018г. до навършване пълнолетие на детето или настъпването на други обстоятелства, водещи до изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. Бащата Х.Д.Д. с ЕГН **********, се задължава да заплаща на К.В.Д. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Мартин Христов Д. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 400 лв. (четиристотин лева), платима до 10-о число на месеца, за който се дължи, считано от 01.04.2018г. до навършване пълнолетие на детето или настъпването на други обстоятелства, водещи до изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали в режим на съпружеска имуществена общност недвижимо имущество, нямат спестовни влогове на името на някои от тях и нямат имуществени претенции един спрямо друг, както и нямат и претенции към дяловете участия на някой от тях в търговски дружества. Страните заявяват, че придобитите от тях по време на брака им движими вещи са поделени доброволно между тях и нямат претенции във връзка с тях един към друг. Семейното жилище, представляващо апартамент, находящо се на адрес: град Несебър, квартал Перла № 23, етаж 3, ап.6, лична собственост на майката на съпругата, се предоставя за ползване на К.В.Д. с ЕГН **********. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг. След прекратяването на брака съпругата К.В.Д. с ЕГН ********** възстановява предбрачното си фамилно име ИВАНОВА. ОСЪЖДА Х.Д.Д. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 40 лева (четиридесет лева), както и държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 1 152 лв. (хиляда сто петдесет и два лева) по сметката на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.3.2018г.
101 АНД No 2051/2017, IV състав ДИТ САМУИЛ МАРКОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001452/28.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.61, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „С.М.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, 9, представлявано от С.М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 5000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 29.3.2018г.
102 АНД No 2096/2017, II състав МВР А.К.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.12.2017г.
НПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № І-845/03.07.2017г. на Началника на РУ на МВР-Несебър , с което на А.К.А. с ЕГН-********** ***, заявена чрез адв.С.К. от ГАК, съдебен адрес *** за нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б.В ЗОБВВПИ и на осн.чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ му е наложено административно наказание ”Глоба” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
103 АНД No 2545/2017, II състав НАП М.С.Р. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 290268-F320866/03.10.2017г. на Началник сектор Оперативни дейности-Бургас в ЦУ на НАП, съгласно заповед на изп.директор на НАП за упълномощаване на АНО № ЗЦУ 1582/23.12.2015г., с което на „ММ 9101“ ООД с ЕИК......, седалище и адрес на управление ***, заявена чрез управителя М.С.Р. с ЕГН-**********, съдебен адрес ***, чрез пълномощника адв.С.Н. чл.185, ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, вр.чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на
В законна сила на 29.3.2018г.
104 АНД No 2655/2017, V състав МВР Г.И.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2807 от 15.09.2017г. на Началника на РУ на МВР – гр.Несебър, с което на основание чл.80, т.5 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/, на Г.И.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, д-р „В.К.”, № 1, ет.3, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.6 от ЗБЛД. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 29.3.2018г.
105 АНД No 2691/2017, I състав МВР Г.Д.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 478/10.05.2017г. на Главен инспектор Живко Даскалов - Началник - РУ Несебър, с което НА Г.Д.М., ЕГН: ********** с адрес: *** е наложена Глоба в размер на 50 / петдесет/ лв., на основание чл.80 т.5 от ЗБЛД, за нарушение на чл.6 от ЗЗБЛД. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
106 НОХД No 141/2018, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Д.Ч. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 13.3.2018г.
ПРИЗНАВА А.Д.Ч.- роден на *** ***, циганин, български гражданин, неженен, без образоване, осъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 04.10.2017г. до 10.10.2017г. във вилна зона „Чолакова чешма”, находяща се в землището на село Кошарица, общ. Несебър, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, отнел чужди движими вещи от владението на различни лица, както следва: - на неустановена дата в периода от 04.10.2017г. до 10.10.2017г., от вила, находяща се във вилна зона „Чолакова чешма”, в землището на село Кошарица, общ. Несебър, ул. „Средна гора”, № 21, отнел чужда движима вещ- 1 брой велосипед, марка „Ултра фантом" с номер на рама 1К12193507, на стойност 100.00 /сто/ лева от владението на И.Н.К., ЕГН **********, без нейно съгласие - на неустановена дата в периода от 05.10.2017г. до 09.10.2017г., от вила, находяща се във вилна зона „Чолакова чешма", в землището на село Кошарица, общ. Несебър, ул. „Богориди", № 1, отнел чужди движими вещи- 1 брой електрическа бормашина, неустановена марка и модел, на стойност 45.00 /четиридесет и пет/ лева; 1 бр. дърводелско електрическо ренде, марка „Акита" със сериен номер WR4162MFD2004 на стойност 92.00 /деветдесет и два/ лева; 1 бр. електрически ъглошайф, марка „Бош" /Bosch/ със сериен номер 602363157 на стойност 62.00 /шестдесет и два/ лева; 1 бр. диск за рязане на метал /инокс/, 11 см, на стойност 1.00 /един/ лев; 1 бр. диск /диамантена/ за керамика, 11 см, на стойност 8.00 /осем/ лева; 1 бр. диск за рязане на дърво, 11 см, на стойност 5.00 /пет/ лева; 3 бр. комплект гидории, всеки на стойност 50.00 /петдесет/ лева, на обща стойност 150 /сто и петдесет/ лева; 1 бр. пистолет за силикон на стойност 5.00 /пет/ лева; 1 бр. дрелка /бормашина/ с надпис на латиница „Себуиц" /Sebuitz/ на стойност 30.00 /тридесет/ лева; 1 бр. куфарче за инструменти на стойност 10.00 /десет/ лева; 16 бр. отвертки, всяка на стойност 2.00 /два/ лева, на обща стойност 32.00 /тридесет и два/ лева; 2 бр. клещи, всяка на стойност 6.00 /шест/ лева, на обща стойност 12.00 /дванадесет/ лева; 1 бр. макетен нож на стойност 1.00 /един/ лев; 1 бр. фазомер на стойност 2 /два/ лева; 2 бр. чукчета с дървени дръжки, всяко на стойност 3.00 /три/ лева, на обща стойност 6.00 /шест/ лева; 1 бр. винтоверт, марка „ДеВеТе" /DWT/ със сериен номер 101007254 на стойност 32.00 /тридесет и два/ лева от владението на Н.Г.К., ЕГН **********, без негово съгласие; - на неустановена дата в периода от 07.10.2017г. до 10.10.2017г. от къща, находяща се във вилна зона „Чолакова чешма", в землището на село Кошарица, общ. Несебър, ул. „Странджа", без предоставен номер за адрес, собственост на К.Ф.Д., отнел чужда движима вещ - 1 брой електрожен на стойност 64.00 /шестдесет и четири/ лева от владението на К.Ф.Д., ЕГН **********, без негово съгласие, всички вещи отнети с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи възлизат на сумата от общо 657.00 /шестстотин петдесет и седем/ лв., поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а" и б. „б", вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 58 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, което, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.Б от ЗИНЗС, да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим. ПРИСПАДА, на основание чл. 59 от НК, времето през което А. Д.Ч. е бил задържан и по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
А.Д.Ч.
на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а" и б. „б", вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 58 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, което, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.Б от ЗИНЗС, да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим. ПРИСПАДА, на основание чл. 59 от НК, времето през което А. Д.Ч. е бил задържан и по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал.3 от НПК, А.Д.Ч., да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас сторените в досъдебното производство разноски в размер на 240.36 лева /двеста и четиридесет лева, тридесет и шест стотинки/. ВРЪЩА на А.Д.Ч. веществените доказателства по делото представляващи 1 /един/ брой гащеризон и сив анцунг, като УКАЗВА на Ч., че в случай на непотърсване на веществените доказателства в 1 годишен срок, считано от днес, същите ще бъдат отнети в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.А от НК, в полза на Държавата вещественото доказателство сгъваем нож със счупено острие, което след влизане на присъдата в сила, да бъде унищожено като вещ без стойност. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.
Мотиви от 4.4.2018г.
В законна сила на 29.3.2018г.
107 НОХД No 281/2018, VI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.В.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 29.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №281/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Героги Русев - прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. – служебен защитник на обвиняемия, и обвиняемия В.В.К. споразумение, съгласно което: Обвиняемият В.В.К. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 20.03.2018 год., около 08.30 часа, в к.к. «Сл.бряг», общ.Несебър, в стая №***, в общежитие «Г.», без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл. 30, чл.7З от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ държал високо рискови наркотични вещества: Обект №1 – кристалообразно вещество с нетно тегло 0.200 грама, с наличие на метамфетамин с основно съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 8.00%, на стойност 5.00лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза №199/23.03.2018 год. по описа на БНТЛ –Бургас; Обект №2 - кристаллообразно вещество с нетно тегло 0.300 грама с наличие на метамфетамин с основно съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 43.50%, на стойност 7.50лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год.за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза №199/23.03.2018 год. по описа на БНТЛ –Бургас, поради което и на основание 354а, ал. 5, вр. ал.3 предл.второ, т.1, пр.първо вр. с чл.54, ал.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства - остатъкът от наркотичните вещества: кристалообразно вещество с нетно тегло 0.200 грама, с наличие на метамфетамин с основно съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 8.00% и кристаллообразно вещество с нетно тегло 0.300 грама с наличие на метамфетамин с основно съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 43.50%, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ на основание чл.112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НК обвиняемият В.В.К. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 101.32 лв. /сто и един лева и тридесет и две стотинки/. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №281/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата В.В.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
В.В.К.
на основание 354а, ал. 5, вр. ал.3 предл.второ, т.1, пр.първо вр. с чл.54, ал.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева.
В законна сила на 29.3.2018г.
108 АНД No 2522/2017, I състав КАТ Х.В.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003127 от 22.08.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас,РУ-Несебър,към с което е наложено на Х.В.М., ЕГН **********,с адрес: *** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 2000/ две хиляди/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП за нарушение по този текст като на осн. Наредба № Із-2539на МВР са му отнети и 12 к.т. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.3.2018г.
109 АНД No 2580/2017, II състав КАТ Д.И.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003877/24.10.2017г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Д.И.С. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и на осн.чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба от 100лв./сто/лева и са отнети осем к.т.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.3.2018г.
110 АНД No 2762/2017, VI състав Общини Н.И.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.1.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 848 от 21.09.2017г., издадено от кмета на О.Н. с което на Н.И.К., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 125 вр. чл. 128 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 86, т. 10 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 200 лева на 20 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 848 от 21.09.2017г., издадено от кмета на О.Н. в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 30.3.2018г.
111 АНД No 8/2018, II състав КАТ В.Ц.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001945/08.08.2014г. на Началника на РУ на МВР, с което на В.Ц.П. с ЕГН-********** *** на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.3.2018г.
112 НОХД No 188/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.С.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 30.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 188/2018 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.З.К. ***, в качеството й на защитник на подсъдимия С.С.К. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият С.С.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, висше образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2017г. около 20.40 часа в гр. Несебър, в кв."Чайка" до Вива Клиник в посока р-т „Джани“ – Главен път І-9 управлявал моторно превозно средство - л.а. "БМВ 523и" с рег. № *******, след употреба на наркотични вещества, а именно метамфетамин, кокаин, канабис и амфетамин, установено с техническо средство Drager DrugTest 5000 с фабричен номер ARJJ-0041, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за устаноняване употребата на алкохол и друго упойващо вещество от водачите на МПС, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (ТРИ) месеца. ОТЛАГА, на осн.чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 вр. чл.343б, ал.3 от НК, на подсъдимия С.С.К., кумулативно предвиденото за престъплението, по-леко, наказание - глоба. ЛИШАВА, на основание чл.343г от НК, подсъдимия С.С.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което свидетелството за управление му е било отнето по административен ред, считано от 14.09.2017г. След влизане в сила на присъдата, приложената към досъдебното производство един брой тестова касета Дрегер дръг тест 5000 („Drager drug Test 5000”) с идентификационен номер ARJJ-0041да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 188/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът след като се произнесе по споразумението се занима с взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения С.К. и като намери, че са отпаднали основанията за същата и на осн.чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения С.С.К., с ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване или протестиране в едноседмичен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
С.С.К.
на основание чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (ТРИ) месеца. ОТЛАГА, на осн.чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 вр. чл.343б, ал.3 от НК, на подсъдимия С.С.К., кумулативно предвиденото за престъплението, по-леко, наказание - глоба. ЛИШАВА, на основание чл.343г от НК, подсъдимия С.С.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което свидетелството за управление му е било отнето по административен ред, считано от 14.09.2017г.
В законна сила на 30.3.2018г.
113 НОХД No 125/2018, VI състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.У. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 15.3.2018г.
ПРИЗНАВА А.А.У.- роден на ***г***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, управител на „А.....“ ЕООД- гр.Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 02.08.2016г. в к.к. Слънчев бряг, в търговски обект – павилион, находящ се на плажната алея срещу хотелски комплекс „Бриз”, стопанисван от дружество „А.....” ЕООД, ЕИК ........, без съгласието на притежателя на изключителното право по смисъла на чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения, използвал в търговската си дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 вр. ал.1 от ЗМГО, като предлагал без правно основание за продажба стоки - говорители и слушалки, с изобразени върху тях знаци /словни и фигуративни/, сходни на търговската марка „BEATS BY DR.DRE”, обект на това изключително право, с притежател BEATS ELEKTRONICS LLC”, както следва: 1. Говорители „BEATS BY DR.DRE”, модел ВТ 1002 А /Би Ти 1002 А/- 23 броя с единична цена 23,27лв. /двадесет и три лева и двадесет и седем стотинки/ като реплика и 362,62 лв. /триста шестдесет и два лева и шестдесет и две стотинки/ като оригинал и обща цена 535.21 лв. /петстотин тридесет и пет лева и двадесет и една стотинки/ като реплики и 8340.26 лв. /осем хиляди триста и четиридесет лева и двадесет и шест стотинки/ като оригинали; 2. Говорители „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел ВТ 1002 + XL /Би Ти 1002 плюс Хикс Ел/ - 12 бр. с единична цена 40,34 лв. /четиридесет лева и тридесет и четири стотинки/ като реплика и 378,30 лв. /триста седемдесет и осем лева и тридесет стотинки/ като оригинал и обща цена 484.08 лв. /четиристотин осемдесет и четири лева и осем стотинки/ като реплики и 4539.60 лв. /четири хиляди петстотин тридесет и девет лева и шестдесет стотинки/ като оригинали; 3. Говорители „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Scooter speaker” /Скутър спийкър/ - 11 бр. с единична цена 49.50 лв. /четиридесет и девет лева и петдесет стотинки/ като реплика и 333,34 лв. /триста тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки/ като оригинал и обща цена 544.50 лв. /петстотин четиридесет и четири лева и петдесет стотинки/ като реплики и 3666.74 лв. /три хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки/ като оригинали; 4. Слушалки „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Solo S450“ /Соло Ес 450/ - 4 бр. с единична цена 41,34 лв. /четиридесет и един лев и тридесет и четири стотинки/ като реплика и 745.00 лв. /седемстотин четиридесет и пет лева и нула стотинки/ като оригинал и обща цена 165.36 лв. /сто шестдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/ като реплики и 2980.00 лв. /две хиляди деветстотин и осемдесет лева и нула стотинки/ като оригинали; 5. Слушалки „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Solo 2“ /Соло 2/ - 46 бр. с единична цена 23.00 лв. /двадесет и три лева и нула стотинки/ като реплика и 429.52 лв. /четиристотин двадесет и девет лева и петдесет и две стотинки/ като оригинал и обща цена 1058.00 лв. /хиляда петдесет и осем лева и нула стотинки/ като реплики и 19757.92 лв. /деветнадесет хиляди седемстотин и петдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/ като оригинали; 6. Слушалки „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Solo HD“ /Соло Ейч Ди/ - 14 бр. с единична цена 18.33 лв. /осемнадесет лева и тридесет и три стотинки/ като реплика и 394.09 лв./триста деветдесет и четири лева и девет стотинки/ като оригинал и обща цена 256.62 лв. /двеста петдесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/ като реплики и 5517.26 лв. /пет хиляди петстотин и седемнадесет лева и двадесет и шест стотинки/ като оригинали; 7. Слушалки „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Studio St-S2“ /Студио Ес ти Ес 2/ - 17 бр. с единична цена 28.50 лв. /двадесет и осем лева и петдесет стотинки/ като реплика и 660.48 лв. /шестстотин и шестдесет лева и четиридесет и осем стотинки/ като оригинал и обща цена 484.50 лв. /четиристотин осемдесет и четири лева и петдесет стотинки/ като реплики и 11228.16 лв. /единадесет хиляди двеста двадесет и осем лева и шестнадесет стотинки/ като оригинали; 8. Слушалки „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Studio TM-010“ /Студио Ти Ем 010/ - 6 бр. с единична цена 52.00 лв. /петдесет и два лева и нула стотинки/ като реплика и 459.34 лв. /четиристотин петдесет и девет лева и тридесет и четири стотинки/ като оригинал и обща цена 312.00 лв. /триста и дванадесет лева и нула стотинки/ като реплики и 2756.04 лв. /две хиляди петдесет и шест лева и четири стотинки/ като оригинали; 9. Слушалки „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Studio beats pro“ /Студио бийтс про/ - 27 бр. с единична цена 45.34 лв. /четиридесет и пет лева и тридесет и четири стотинки/ като реплика и 632.60 лв. /шестстотин тридесет и два лева и шестдесет стотинки/ като оригинал и обща цена 1224.18 лв. /хиляда двеста двадесет и четири лева и осемнадесет стотинки/ като реплики и 17080.20 лв. /седемнадесет хиляди и осемдесет лева и двадесет стотинки/ като оригинали; 10. Слушалки „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Studio Monster” /Студио Монстър/ - 5 бр. с единична цена 60.33 лв. /шестдесет лева и тридесет и три стотинки/ като реплика и 498.48 лв. /четиристотин деветдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки/ като оригинал и обща цена 301.65 лв. Триста шестдесет и един лев и шестдесет и пет стотинки/ като реплики и 2492.40 лв. /две хиляди четиристотин деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/; 11. Слушалки „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Studio beats pro” /Студио бийт про/ - 5 бр. с единична цена 25.67 лв. /двадесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки/ като реплика и 711.44 лв. /седемстотин и единадесет лева и четиридесет и четири стотинки/ като оригинал и обща цена 128.35 лв. /сто двадесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ като реплики и 3557.20 лв. /три хиляди петстотин петдесет и седем лева и двадесет стотинки/ като оригинали; 12. Слушалки „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Beats X” /Бийст Хикс/ - 13 бр. с единична цена 9.67 лв. /девет лева и шестдесет и седем стотинки като реплика и 263.28 лв. /двеста шестдесет и три лева и двадесет и осем стотинки/ като оригинал и обща цена 125.71 лв. /сто двадесет и пет лева и седемдесет и една стотинки/ като реплики и 3422.64 лв. /три хиляди четиристотин двадесет и два лева и шестдесет и четири стотинки/ като оригинали, като общата стойност на вещите като реплики е 5620.16 лв. (пет хиляди шестстотин и двадесет лева и шестнадесет стотинки) и 85338.42 (осемдесет и пет хиляди триста тридесет и осем лева и четиридесет и две стотинки) като оригинали, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. с чл.13,ал.1 и 2, т.2 и чл.22, ал.1 от ЗМГО, във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на А.А.У. кумулативно предвиденото в чл.172б , ал.1 от НК наказание „Глоба”. На основание чл.172б, ал.3 вр.чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението, както следва: 23 броя Говорители „BEATS BY DR.DRE”, модел ВТ 1002 А /Би Ти 1002 А/, 12 бр. Говорители „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел ВТ 1002 + XL /Би Ти 1002 плюс Хикс Ел/, 11 бр. Говорители „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Scooter speaker” /Скутър спийкър/, 4 бр. Слушалки „BEATS BY DR.DRE” /Бийт бай доктор Дре/, модел „Solo S450“ /Соло Ес 450/; 46 бр. Слушалки „BEATS BY
А.А.У.
на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. с чл.13,ал.1 и 2, т.2 и чл.22, ал.1 от ЗМГО, във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на А.А.У. кумулативно предвиденото в чл.172б , ал.1 НК наказание „Глоба”.
Мотиви от 16.3.2018г.
В законна сила на 31.3.2018г.
114 АНД No 246/2018, V състав НАП М.И.П. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 20.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 246/2018г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – гр.Бургас.
В законна сила на 31.3.2018г.