РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.03.2011г. до 31.03.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1609/2007, VI състав Делби Л.С.Т. Е.С.К.,
Б.К.К.,
Д.К.Б.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 14.01.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
т.І, стр.15, № 6 ПОСТАНОВЯВА изнасяне на ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните недвижими имоти, находящи се в гр. Н****:
1) ПИ с идентификационен № **** по кадастралната карта на гр. Н****, представляващ гараж с площ от 14 кв.м., изграден в поземлен имот с идентификатор ****по кадастралната карта на гр. Н****, съставляващ УПИ ****в кв.70 по плана на гр. Н****, с действителна пазарна цена 2 130 (две хиляди сто и тридесет) лева, като получените от продажбата суми бъдат разпределени между съделителите: Л.С.Т. с ЕГН **********,***, Е.С.К. с ЕГН **********,***, Б.К. К**** с ЕГН **********,*** и Д.К.Б. с ЕГН **********,***, съобразно квотите им в съсобствеността, а именно по 1/4 за всеки от съделителите.
2) ПИ с идентификационен № **** по кадастралната карта на гр. Н****, представляващ пристройка с площ от 16 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор ****по кадастралната карта на гр. Н****, съставляващ УПИ ****в кв.70 по плана на гр. Н****, с действителна пазарна цена 2 830 (две хиляди осемстотин и тридесет) лева, като получените от продажбата суми бъдат разпределени между съделителите: Л.С.Т. с ЕГН **********,***, Е.С.К. с ЕГН **********,***, Б.К. К**** с ЕГН **********,*** и Д.К.Б. с ЕГН **********,***, съобразно квотите им в съсобствеността, а именно по 1/4 за всеки от съделителите.
ОСЪЖДА Л.С.Т. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Н**** сумата от 49.60 лева (четиридесет и девет лева и шестдесет ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА Е.С.К. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Н**** сумата от 49.60 лева (четиридесет и девет лева и шестдесет ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА Б.К. К**** с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Н**** сумата от 349.60 лева (триста четиридесет и девет лева и шестдесет ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА Д.К.Б. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Н**** сумата от 349.60 лева (триста четиридесет и девет лева и шестдесет ст.), представляваща държавна такса.
ОТХВЪРЛЯ иска на Б.К. К**** с ЕГН **********,*** и Д.К.Б. с ЕГН **********,***, против Л.С.Т. с ЕГН **********,***, за заплащане на сумата от 15 000 (петнадесет хиляди) лева, представляваща направени в делбените имоти подобрения в ПИ с идент. № ****, от които 9 000 лева за изграждане на гараж, съставляващ ПИ с идент. № **** и 6 000 лева за изграждане на пристройка, съставляваща ПИ с идент. № **** по кадастралната карта на гр. Н****.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
2 Гражданско дело No 926/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т.Х.Х. М.К.Р. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 11.02.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 106 11.02.2011г.
Предвид гореизложеното и на осн. чл.232 от ГПК съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 92/2011г. по описа на НРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от

 
3 ЧГД No 108/2011, I състав Други ЧГД И.П.В.   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 11.02.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.

 
4 НАХД No 346/2010, V състав По ЗД по пътищата Х.Х.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 01.03.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 832 от 25.03.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Х.Х.Б. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 150 /сто и петдасет/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, КАТО НАМАЛЯВА на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП наложената глоба от 150 на 100 /сто/ лева, а лишаването от право да управлява МПС от 2 месеца на 1 /един/ месец.
ОСЪЖДА Х.Х.Б. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 10 /десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
5 Гражданско дело No 4/2011, IV състав Други дела Р.Б.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС,
А.М.С.,
М.А.С.,
Н.А.С.,
Й.М.С.,
А.М.С.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 16.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 122 16.02.2011 г. ВРЪЩА исковата молба ведно с приложените към нея доказателства на ищцата Родица Б.А. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 4/2011 г. по описа на РС- Несебър.

 
6 НАХД No 318/2010, V състав По ЗД по пътищата Д.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.Л.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 02.03.2011г.
НП-потвърдено. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1009 от 09.04.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.И.П. с ЕГН **********,***, к-с „Меден Рудник”, бл.79, вх.3, ет.1, подадена чрез процесуалния му представител – адв.А.М.,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
7 НАХД No 322/2010, I състав Административни дела ХОРШИД ЕООД РИОКОЗ-БУРГАС,
Д.П.Н.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 28.07.2010г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №03-157/06.04.2010 г. на Директора на РИОКОЗ гр.Бургас, с което на основание чл. 213, ал. 3 от Закона за здравето на „Хоршид” ЕООД, с БУЛСТАТ ********, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, ул. „*********, представлявано от Д.К.Б., ЕГН**********, в качеството на управител, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
НП-потвърдено
 
8 НАХД No 480/2010, II състав По ЗД по пътищата И.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 07.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 299/16.02.2010г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на И.А.К. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.179, ал.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието на 100лв./сто/ лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 299/16.02.2010г. на Началника на РПУ-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
9 ЧНД No 189/2011, II състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР А.С.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Протокол от 02.03.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
 

 
10 ЧНД No 190/2011, II състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Т.Д.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Протокол от 02.03.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
 


 
11 ЧНД No 191/2011, II състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР В.Й.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Протокол от 02.03.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.

 
12 Гражданско дело No 1187/2010, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение И.Д.М. ОДЗ "К.М." ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 04.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ПРИЗНАВА уволнението на И.Д.М. с ЕГН -********** *** за незаконно и отменява Заповед№ 198/03.09.2010г. на Директора на ОДЗ”Калина Малина”-Несебър, с която на осн.чл.328, ал.1, т.1 и т.2 от КТ е прекратено трудовото правоотношение, считано от 07.09.2010г. и ПОСТАНЯВАВА НЕГОВАТА ОТМЯНА.
ВЪЗСТАНОВЯВА И.Д.М. с ЕГН – ********** *** на заеманата от него преди уволнението длъжност «огняр» в ОДЗ”К. М.”-Несебър.
ОСЪЖДА ОДЗ”Калина Малина”-Несебър да заплати на И.Д.М. с ЕГН – ********** *** обезщетение за времето, през което е останал без работа в размер на 2028,08лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 07.09.2010г. до окончателно изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до претендирания размер от 3042,12лв., като неоснователен.
ОСЪЖДА ОДЗ”Калина Малина”-Несебър да заплати на И.Д.М. с ЕГН – ********** *** направените съдебни разноски в размер на 960лв./деветстотин и шестдесет/ лева.
ОСЪЖДА ОДЗ”К. М.”-Несебър да заплати по с/ка на РС-Несебър д.т. в размер на 221,68лв./двеста двадесет и един лева и шестдесет и осем стотинки/лива.
Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.

 
13 Гражданско дело No 1216/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС М.П. ООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 07.03.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н***р, ул. „***”, № 23, ет.2, представлявано от С*** Н*** С***, че съществува вземането на “В*** И К***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Б***, ж.к. “П***”, ул. “***”, № 3, представлявано от изпълнителния директор Г*** Й*** Т***, по Заповед № 786/03.08.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 955/2010 г. по описа на РС- Н***р, за сумата от 4522,83 лева (четири хиляди петстотин двадесет и два лева и осемдесет и три стотинки), представляваща част от стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 23.09.2009 г. до 21.06.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.08.2010 г. до окончателното й изплащане
ОСЪЖДА ***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н***р, ул. „***”, № 23, ет.2, представлявано от С*** Н*** С***, да заплати на “В*** И К***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Б***, ж.к. “П***”, ул. “***”, № 3, представлявано от изпълнителния директор Г*** Й*** Т***, сумата от 700,46 лв. /седемстотин лева и четиридесет и шест стотинки/, представляваща разноски по делото.
Решението е окончателно.


 
14 НАХД No 520/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.Д.И. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ПРИЗНАВА Е.Д.И. с ЕГН - ********** ***, последен известен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование за ВИНОВЕН в това, че на 13.05.09год. около 10.30ч. – 11.00ч. в к.к.”Слънчев бряг”, в района на „А.” – х-л „К.”, в качеството си на работодател по трудов договор и едноличен собственик на „Е.Ж.....” ЕООД – гр.В.П. по непредпазливост причинил средни телесни повреди на лицето Х. М.ов Ц. от гр.В.П., изразяващи се във фрактури на двете петни кости, довели до трайно затруднение движението на долни крайници за срок от около 3-4месеца и фрактурата на лъчевата кост довежда до трайно затруднение движението на ляв горен крайник за срок от около 3-5месеца при обичаен ход на оздравителния процес, поради немарливо изпълнение на занятие /действия/, които спадат към правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – работа на височина върху площадка на метално модулно скеле, независимо от задължението му по чл.6 от Наредба №3 за инструктаж на работници и служители по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, съгласно който „ Провежданите инструктажи се документират в книга за инструктаж”; чл.7 от Наредба №3, съгласно който – „Не се допускат до работа лица, които не са инструктирани” и чл.215н от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване, съгл. Който: „Скелетата се монтират, демонтират или значително преправят под контрола на определено от работодателя квалифицирано лице и от работещи, които са получили подходящо, специализирано обучение по отношение на т.1 – разчитане плана за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле, т.2 – безопастността по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на съответното скеле, т.3 – мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети, т.6 – рисковете, които могат да възникнат следствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето, като след деянието е направил всичко, зависещо от него на оказване помощ на пострадалия свид.Х.Ц. - престъпление по чл.134, ал.4, вр. с ал.1, т.2, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр. с чл.6 и 7 от Наредба №3 за инструктажа на работници и служители по безопастност, хигиена на труда и противопожарна охрана, вр. с чл.215н от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.

Е.Д.И.
Мотиви от 11.02.2011г.
 
15 НАХД No 76/2011, II състав По ЗД по пътищата М.Н.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 01.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
С молба вх.№ 710/31.01.2011г. жалбоподателят Д. заявява, че оттегля и не поддържа жалбата си против Наказателно постановление № 2666/13.07.2010г. на Началника на РПУ-Несебър и желае същото да взеле в законна сила.
Съдът приема молбата за редовна от външна страна и небудеща съмнение, че изразява действителната воля на жалбоподателя, поради което следва да бъде уважена, а производството по делото-прекратено.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХДело № 76/2011г. по описа на РС-Несебър.
Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас. 
16 ЧНД No 116/2011, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК У. О. И С. ЕАД СОФИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 15.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.

 
17 ЧНД No 69/2011, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК F.A РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 24.01.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
Уважава , на основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Постановление от 27.12.2010 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за прекратяване на наказателното производство по ДП № 14- 843/2009 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър, образувано за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК.
ВРЪЩА делото на РП- Несебър за отстраняване на посочените по- горе нарушения.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас

 
18 НОХД No 92/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.А.Ш. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 08.03.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 92/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – районен прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, упълномощен защитник на подсъдимия В.А.Ш. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА В.А.Ш. роден на ***г. в У. с настоящ адрес ***, украинец, украински гражданин, със статут на продължително пребиваващ в РБългария чужденец, женен, неосъждан, с висше образование, за ВИНОВЕН за това, че на на 10.12.2010г. около 01.00 часа в гр. Несебър на кръгово кръстовище посока Стария град управлявал МПС - л.а. „******” с рег. № ******, собственост на С.Н. от гр. Несебър с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,81 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал. 1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК В.А.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което В.А.Ш. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 10.12.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 92/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ш. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо В.А.Ш. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.


В.А.Ш.
 
19 ЧНД No 195/2011, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.А.М. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 08.03.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.

 
20 НОХД No 198/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.М.Ю. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 08.03.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №198/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър между Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Н.Ю. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.А. Е. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.М.Ю.- роден на *** ***, ЕГН **********,***, с настоящ адрес:***4, българин, български гражданин, женен, осъждан, безработен, средно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2010 г., около 21.30 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, по главната алея, в близост до хотел „Калофер”, в посока гр.Свети Влас, управлявал лек автомобил марка „Хюндай Лантра” с рег №*******, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наложеното му по административен ред наказание за същото деяние с наказателно постановление № 3932/21.09.2009 год. на Началника на РУП- Несебър, влязло в сила на 02.02.2010г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т.5, вр. с ал.1, вр. с ал.3, т.1 и т. 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 (осемнадесет) месеца, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО,
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 (осемнадесет) месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №198/2011г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Н.М.Ю.
 
21 НОХД No 847/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.В.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 09.03.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №847/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Т. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което С.В.Т., роден на ***г***, живущ ***, понастоящем в ареста на НСлС – гр.София, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 17.00 часа на 23.09.2007г. до 08.00 часа на 24.09.2007г., в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, к-с „Стария възел” от бл.2, ет.3, при условията на опА. рецидив чрез използване на специален начин /покатерил се по скеле/, е отнел чужди движими вещи : 1бр. къртач марка “Макита с №*****, ведно с шило на стойност 842 (осемстотин четиридесет и два) лева; 1бр. къртач марка „Бош” с №39200197 на стойност 503 (петстотин и три) лева и 1бр. ъглошлайф марка „Бош” с № GWS 21-230 HV на стойност 198 (сто деветдесет и осем) лева от владението и без съгласието на Е.Л.Н. *** с намерение противозаконно да го присвои, като общата стойност на отнетото възлиза на 1543лв. (хиляда петстотин четиридесет и три лева), поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”б”, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в Затвор.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.В.Т. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 28лв. (двадесет и осем) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №847/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


С.В.Т.
 
22 ЧНД No 161/2011, I състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ж.П.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 24.02.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.

 
23 Гражданско дело No 673/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. Г. ЕООД Г.Х.Х.,
И.С.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 21.02.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
Определение № 133/21.02.2011г. - Прекратява производството по гр.д. № 673/2010г. по описа на НРС поради отказ от исковата претенция , на осн. чл.233 от ГПК. Определението подлежи на обжалване пред БОС с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.
 
24 Гражданско дело No 1051/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Х.К.Л.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 31.01.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „В*** и к***” ЕАД, гр.Б***, със седалище и адрес на управление гр.Б***, кв.”П***”, ул.”***” № 3, представлявано от изпълнителния директор Г*** Йовчев Т*** и Х.К.Л.К. с ЕГН ********** ***, *** №4, ап.10, че Х.К.Л.К. с ЕГН ********** ***, *** №4, ап.10, дължи на „В*** и к***” ЕАД, гр.Б***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Б***, кв.”П***”, ул.”***” № 3, представлявано от изпълнителния директор Г*** Йовчев Т***, сумата от 278, 35 /двеста седемдесет и осем лева и тредесет и пет стотинки/ лева, представляващи стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 20.08.2008 г. до 19.03.2010 г., за която е издадена заповед № 368 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 22.04.2010 г. по ч.гр.д. №466/2010 г. по описа на РС – Н***, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск над уважения размер от 278, 35 лева до претендирания размер от 526, 36 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта относно претендираната законна лихва от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК до окончателното плащане на дължимото.
ОСЪЖДА Х.К.Л.К. с ЕГН ********** ***, *** №4, ап.10 да заплати на „В.и к.” ЕАД ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Б***, кв.”П***”, ул.”***” № 3, представлявано от изпълнителния директор Г*** Йовчев Т***, сумата от 134, 84 /сто тридесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки/ лева за направените по делото съдебни разноски и юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – Б*** в двуседмичен срок от връчването му.

 
25 Гражданско дело No 1207/2010, IV състав Вещни искове М.Х.Т.,
И.С.Т.
П.С.П.,
П.К.П.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 21.02.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1207/2010 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
 
26 Гражданско дело No 1387/2010, II състав Искове по КТ О.А.С. ЦДГ"П."-С. ТЪНКОВО Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 22.02.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1387/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОСЪЖДА Ц.Д.Г. „***” с.***, ул.”*** ***” № 14, общ.Несебър, Булстат-**, представлявана от Директора А.Д.У. да заплати сумата от 40лв. по с/ка на РС-Несебър, представляваща дължимата т.д. по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.


 
27 НОХД No 80/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Е.Ч. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 10.03.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 80/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия Р.Е.Ч. и неговия защитник адв. Д., съгласно което:
Подсъдимият Р.Е.Ч. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.11.2010 г. около 04.30 часа в гр. Обзор, общ. Несебър по ул. ”Добротица” е управлявал моторно превозно средство- л.а. марка „Опел”, модел „Вектра” с ДК№ В 1684 СС, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №2603/2009 г. на Началника на 04 РУП Варна, влязло в сила на 24.11.2009 г., поради което и на чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2 б. ”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 24/двадесет и четири/ месеца, с периодичност три пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24/двадесет и четири/ месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа за две календарни години.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 80/2011г. по описа на РС- Несебър. Определението е окончателно.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Р.Е.Ч. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Р.Е.Ч.
 
28 НОХД No 111/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Д.Ч. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 10.03.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 111/2011г. по описа на РС-Н***, а именно: РП- Н***, подсъдимия и неговия защитник адв.П. Ч., което е в следния смисъл:
Подсъдимият Н.Д.Ч., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 19.07.2010г., между 01.30 ч. и 10.00 ч., в с.Р***, общ.Н***, чрез използване на техническо средство- подправен ключ, отнел от паркиран на ул. ”И***” л.а. „***” с рег. № ***, чужди движими вещи на обща стойност 787.75 лева (седемстотин осемдесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки), а именно: авто-CD-плеър марка ”JVC”, модел „R-301” на стойност 205.00 лева, слънчеви очила марка ”Армани” на стойност 493.75 лева и слънчеви очила марка „Каролина Херера” на стойност 89.00 лева, от владението на М.В.С. с ЕГН **********, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени, поради което и на основание чл.197, т.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3 следните пробационни мерки:.
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 2 (две) години при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 (две) години;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 (сто и петдесет) часа годишно, за 2 (две) поредни години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.Д.Ч. да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 111/2011г. по описа на РС-Н***.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.Д.Ч. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.Д.Ч. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.


Н.Д.Ч.
 
29 Гражданско дело No 1116/2010, II състав Облигационни искове Д.Н.Н. И.Й.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 11.03.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
ОСЪЖДА на осн.чл.45 от ЗЗД И.Й.П. с ЕГН – ********** *** да заплати на Д.Н.Н. с ЕГН – ********** *** сумата от 1992лв./хиляда деветстотин деветдесет и два/лева, представляващи както следва 492лв.-обезщетение за имуществени вреди и 1500лв.-обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ищеца в следствие извършено от ищеца престъпление по чл.129, ал.1, вр.ал.2 от НК, за което е постановена Присъда № 68/29.01.2010г. по НОХД № 126/09г. по описа на РС-Несебър, влязла в законна сила на 05.05.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 08.06.2008г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска за горницата до претендираните 5492лв., като неоснователен.
ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК И.Й.П. с ЕГН – ********** *** да заплати на Д.Н.Н. с ЕГН – ********** *** сумата от 170,47лв./сто и седемдесет лева и четиридесет и седем стотинки/лева, представляващи направените от ищеца съдебни разноски съобразно уважената част от предявения иск.
ОСЪЖДА И.Й.П. с ЕГН – ********** *** да заплати по с/ка на РС-Несебър дължимата д.т. съобразно уважената част от иска в размер на 79,68лв./седемдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/.
ОСЪЖДА Д.Н.Н. с ЕГН – ********** *** да заплати по с/ка на РС-Несебър дължимата д.т. съобразно отхвърлената част от иска в размер на 120,32лв./сто и двадесет лева и тридесет и две стотинки/лева.
Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване.
Препис от неприсъственото решение да се връчи на страните.
УКАЗВА на страната, срещу която решението е постановено - И.Й.П.,*** неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК.
ОСВОБОЖДАВА НОХД № 126/09г. по описа на РС-Несебър, като ВРЪЩА същото в деловодство”Наказтелни дела” при РС-Несебър.
УКАЗВА НОХД № 126/09г. да бъде върнато след изтичане на 1-месечния срок от връчване на преписа от решението на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
30 НАХД No 549/2010, I състав По ЗД по пътищата Х.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
НП-потвърдено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1955 от 23.06.2010г. на Началника на РУП – гр.Несебър в частта, с която на Х.Д.М. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес – гр.Бургас, *******1 /чрез адв.Бл.П./, са наложени административни наказания на основание чл.179, ал.2, предл. 1 от ЗДвП глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.20, ал.2, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част, с която на Х.Д.М. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес – гр.Бургас, ул.”Сливница” №31 /чрез адв.Бл.П./ на основание чл. 174, ал.3, предл. първо от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 600 /шестстотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
31 НАХД No 983/2010, VI състав По ЗГ и ЗЛОД Д.С.Т. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР,
А.Г.К.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 21.02.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 139/10.11.2010 г. на директора на Държавно ловно стопанство- гр. Несебър, с което на основание чл. 84, ал.1 и чл.94, ал.1, във вр. с чл. 96, ал.1 и чл.53, ал.1 и 2 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) са наложени на Д.С.Т. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да ловува за срок от три години, и е отнета в полза на държавата един брой ловна пушка ИЖ № Н-12385, за нарушение по чл.84, ал.1 и чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД, за това, че на 11.09.2010 г. в извън населено място- землището на с. К., местност “М.”, е ловувал, като притежава редовно заверен билет за лов, но без писмено разрешително за лов, без да е убил или уловил дивеч.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
32 НОХД No 214/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.З.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 11.03.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Н. с подсъдимия И.З.А. със снета по делото самоличност и адв. М.-С. *** защитник на подсъдимия А., съгласно което:
ПРИЗНАВА И.З.А. роден на ***г***, ЕГН:**********,***, българин, български гражданин, неосъждан, разведен, безработен, с основно образование, тел. ********за ВИНОВЕН в това, на на 14.01.2011год. в 21.20 часа в с.О., общ.Н. по ул.„Н.Ю.”, управлявал МСП – лек автомобил марка „Ф.Т.”, с ДК№******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2на хиляда, а именно 1.70 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на осн. чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9/девет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 14.01.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.З.А. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 35/тридесет и пет/лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 214/2010г. по описа на РС-Н..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Павлов мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК


О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.З.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

И.З.А.
 
33 НОХД No 215/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.Л.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 11.03.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 215/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия К.Л.К. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което: К.Л.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, държавен служител, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2011 г. около 23.30 часа на главен път І-9 около 207 км. в отсечката гр.Варна - гр.Бургас, е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “В.В**”, с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.62 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест “Дрегер 7410+”, с фабр.№0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия К.Л.К. наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.37 т.7 от НК обвиняемия К.Л.К. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият К.Л.К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 03.03.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 213/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия К.Л.К. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.Л.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.


К.Л.К.
 
34 НАХД No 711/2009, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) В.Г.АД МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РИ-БУРГАС Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 09.01.2010г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № С-2-3729-1/28.09.09г. на Министъра на околната среда и водите, с което на "В. Г."АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив*****, представлявано от изпълнителния директор Костадин Василев Кисов на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.69 ал.1 от ЗООС е наложено административно наказание -текуща имуществена санкция в размер на 12 454.00 лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
35 НОХД No 213/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Г.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 213/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия А.Г.С. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.Г.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, бояджия, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2011 година около 01.40 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, хотел “К.”, стая 222, отнел чужди движими вещи, както следва: един брой преносим компютър марка “Фуджицо – Сименс”, модел “Амило” на стойност 467 лева /четиристотин шестдесет и седем лева/ и един брой мобилен телефон марка “Панасоник” с отварящ се капак на стойност 65 лева /шестдесет и пет лева/, ведно с карта “Прима” на стойност 5 лева /пет лева/, всички вещи на обща стойност от 537 лева /петстотин тридесет и седем лева/ от владението на М.В.Т. от гр.Ч., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т. 2, б. Б, вр. чл. 42а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес-*** за срок от 14 /четиринадесет/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 25 (двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 213/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Г.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.


А.Г.С.
 
36 ЧНД No 219/2011, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Б.О.Х. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
 
37 НОХД No 220/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Б.О.Х. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 220/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Б.Х. и неговия защитник адв.П., съгласно което:
Обвиняемият Б.О.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2011 г., около 00.35 часа в гр. Несебър, общ. Несебър, по ул. ”Любен Каравелов”, срещу хотел „Мариета” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил “ Фиат Пунто” с ДК№ ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 1.28 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с №0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК обвиняемия Х. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Б.Х. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, а именно от 01.03.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 220/2011г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.


Б.О.Х.
 
38 Гражданско дело No 937/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП П. П. Ф.ЕАД Д.Н.Ц. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 05.01.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Б.П.П.Ф.” ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес – гр.***, район „***”, ***, със законен представител ***, адв.Г*** Д.К. ***-партер, тел.: ***/адв.Г*** Д.К./ против Д.Н.Ц. с ЕГН **********,*** за признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата в общ размер на 460 лева, от които 391, 84 лева, представляващи неизплатено задължение по договор за потребителски кредит № ******от 2008 г. и 68,16 лева, представляващи договорна лихва, представляваща печалба на дружеството по договора за кредит за периода от 29.06.2009 г. до 31.08.2009 г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д.Н.Ц. с ЕГН **********,***, дължи на „Б.П.П.Ф.” ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес – гр.***, район „***”, ***, със законен представител ***, адв.Г*** Д.К. ***-партер, тел.: ***/адв.Г*** Д.К./, сумата в размер на 25, 04 лева /двадесет и пет лева и четири стотинки/, представляващо лихва за забава за периода от 20.07.2009 г. до 08.03.2010 г. по договор за потребителски паричен кредит с № *****т 2008 г., като ОТХВЪРЛЯ предявения иск над уважения размер.
ОСЪЖДА Д.Н.Ц. с ЕГН **********,***, дължи на „Б.П.П.Ф.” ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес – гр.***, район „***”, ***, със законен представител ***, адв.Г*** Д.К. ***-партер, тел.: ***/адв.Г*** Д.К./, сумата общо в размер на 6, 42 лева /шест лева и четиридесет и две стотинки/, представляваща направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
39 Гражданско дело No 1143/2010, IV състав Чл.19 ЗГР Ф.М.М. ОБЩИНА ПОМОРИЕ Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ДОПУСКА промяна на личното име на Ф.М.М., ЕГН **********,***, съответно от Ф. на Р***.
След влизане в сила препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние към Община П*** за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние, както и до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Областна управа- Б***.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Б*** в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
40 Гражданско дело No 1154/2010, IV състав Чл.19 ЗГР М.И.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА-НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 22.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на М.И.И., ЕГН **********,***, съответно от И. на Д..
След влизане в сила препис от решението да се изпрати до служба „ГРАО” към Община Поморие за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние, до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Областна управа- Бургас, както и до „Бюро съдимост” при РС- Поморие.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
41 Гражданско дело No 1291/2010, IV състав Изменение на издръжка Е.П.Г.М. Р.В.П.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 22.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Е.П.Г.- М., ЕГН **********,***, в качеството й на майка и законна представителка на малолетната В*** Р*** П***, против Р.В.П., ЕГН **********,***, за изменение на присъдената с решение № 1335/26.07.2007 г. по описа на РС- Б*** издръжка, дължима от ответника на детето, от 50 лв. на 100 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр.Б*** в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
42 Гражданско дело No 1333/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.ООД А.. ООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1333 по описа за 2010г. на Районен съд-гр.*****.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.София.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.БурГ.с.

 
43 НАХД No 869/2010, II състав Административни дела Ж.Т.Н. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
Д.С.Д.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 22.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 225/30.09.2010г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.53, ал.1 и на осн.чл.53, ал.3, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър на Ж.Т.Н. с ЕГН – ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.


 
44 НОХД No 941/2010, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.С.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 24.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2010 г., около 16.00 ч., на Т-образно кръстовище на ул. „К.” и ул. „З.” в с. Р., общ. Н., е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1135.00 лева (хиляда сто тридесет и пет), а именно: дамско колие от жълто и бяло злато с тегло 7.60 грама на стойност 375 лева, масивен златен кръст с изображение на Исус Христос с тегло 13.20 грама на стойност 635 лева, малък златен кръст с тегло 0.17 грама на стойност 35 лева, част от златен синджир с дебелина 1мм с тегло 0.8З грама с дължина 29 см на стойност 40 лева и златна плочка с изображение на Богородица с дължина 1 см на стойност 50 лева, от владението на М.Ц.Д. ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.198, ал.1, във връзка с чл. 58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.С.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 67.46 лева (шестдесет и седем лева и четиридесет и шест ст.), представляваща разноски по делото.
ВРЪЩА веществените доказателства: дамско колие от жълто и бяло злато с тегло 7.60 грама на стойност 375 лева, масивен златен кръст с изображение на Исус Христос с тегло 13.20 грама на стойност 635 лева, малък златен кръст с тегло 0.17 грама на стойност 35 лева и част от златен синджир с дебелина 1мм с тегло 0.8З грама с дължина 29 см на стойност 40 лева, на собственика им М.Ц.Д. ***.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

С.С.А.
Мотиви от 25.03.2011г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 941/2010 г. по описа на Районен съд- Н.
В РС- Н. е внесен обвинителен акт срещу С.С.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, за престъпление по чл.198, ал.1 от НК, за това, че на 13.06.2010 г., около 16.00 ч., на Т-образно кръстовище на ул. „К.” и ул. „З.” в с. Р., общ. Н., е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1135.00 лева (хиляда сто тридесет и пет), а именно: дамско колие от жълто и бяло злато с тегло 7.60 грама на стойност 375 лева, масивен златен кръст с изображение на Исус Христос с тегло 13.20 грама на стойност 635 лева, малък златен кръст с тегло 0.17 грама на стойност 35 лева, част от златен синджир с дебелина 1мм с тегло 0.8З грама с дължина 29 см на стойност 40 лева и златна плочка с изображение на Богородица с дължина 1 см на стойност 50 лева, от владението на М.Ц.Д. ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила.
Съдебното производство протече по реда на чл.370 и сл. от НПК, като в хода на същото подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заяви, че не желае да се събират доказателства за тези факти. Съдът счете, че направените от подсъдимия самопризнания се подкрепят изцяло от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, поради което, на основание чл.372, ал.4 от НПК, обяви, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано, с оглед събраните събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага да бъде наложено на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” в минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл.198, ал.1 от НК, което след приложение на чл.58а от НК да бъде намалено с една трета, като така определеното наказание бъде отложено за срок от три години на основание чл.66 от НК.
Защитникът на подсъдимия пледира за определяне на наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като изтъква чистото му съдебно минало и пълното съдействие, което е оказал на органите на полицията.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
На 13.06.2010 г. около 16.00 часа свидетелката М.Д. *** в с. Р. в посока към плажа, заедно с шестгодишната си внучка. На кръстовището между ул. „К.” и ул. „З.” към тях се приближил млад мъж на видима възраст около 25 години, който посегнал с лявата си ръка към Д., хванал двата златни синджира със златни кръстове и плочка, които били на врата й и с рязко движение ги скъсал. Д. успяла да ухапе ръката му в областта на китката странично до палеца, но била отблъсната от него и паднала на земята, а той успял да се отдалечи по ул. “К.” в с. Р.. Непосредствено след това, до нея спрял автомобил, управляван от мъж на възраст около 30 години, който, след като узнал за извършеното престъпление, проследил нападателя. Няколко минути по-късно същият се върнал при Д. и й съобщил номер и марка на автомобил, в който се качил нападателят. Впоследствие било установено, че този автомобил е собственост на свид. Любомир Паспалев, който предоставил сведения за лицето, което е качил в автомобила си- подсъдимия С.А.. Същият посочил, че е закарал подсъдимия по негова молба до гр. Бургас и в заложна къща “Щедрия” предали златни накити. Тези накити по-късно били предадени на полицията от служителя на заложната къща Запрянов и било установено, че са идентични с тези, отнети от свид. Д..
По делото е изготвена оценъчна експертиза, от заключението на която се установява, че отнетите златни накити са на стойност 1191.00 лева.
Горната фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, които съдът приобщи към делото, чрез прочитането им по реда на чл. 283 от НПК, както и от направените от подсъдимия самопризнания.
При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
От обективна страна с деянието си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.198, ал.1 от НК, като на 13.06.2010 г., около 16.00 ч., на Т-образно кръстовище на ул. „К.” и ул. „З.” в с. Р., общ. Н., е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1135.00 лева, а именно: дамско колие от жълто и бяло злато с тегло 7.60 грама на стойност 375 лева, масивен златен кръст с изображение на Исус Христос с тегло 13.20 грама на стойност 635 лева, малък златен кръст с тегло 0.17 грама на стойност 35 лева, част от златен синджир с дебелина 1мм с тегло 0.8З грама с дължина 29 см на стойност 40 лева и златна плочка с изображение на Богородица с дължина 1 см на стойност 50 лева, от владението на М.Ц.Д. ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила. Безспорно в случая са осъществени двата функционално свързани акта на престъплението грабеж- принуда и кражба.
От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл от подсъдимия. Същият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е целял тяхното настъпване, воден от желанието си за лично облагодетелстване по престъпен начин.
Индивидуализирайки наказанието на подсъдимия, съдът взе предвид като смекчаващо отговорността обстоятелство чистото му съдебно минало, младата му възраст, направените от същия пълни самопризнания пред органите на досъдебното производство и пред съда, спомогнали за изясняване на обективната истина, и изразеното разкаяние за извършеното. Съобразявайки тези обстоятелства, съдът определи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” в минималния размер, предвиден от закона- за срок от три години. Съдът счете, че така определеното наказание се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното деяние, както и на степента на обществена опасност на подсъдимия и е достатъчно за постигане целите на наказанието, залегнали в чл.36 от НК. Така определеното наказание се намали на основание чл.58а от НК с 1/3, с оглед разпоредбата на чл. 373, ал.2 от НК, на две години “лишаване от свобода”.
Съдът прецени, че са налице предпоставките на чл.66 от НК за отлагане изпълнението на наказанието лишаване от свобода, а именно: наложеното наказание е “лишаване от свобода” за срок, по-малък от три години, подсъдимият не е осъждан, а изложените по-горе обстоятелства, водят до извод, че поправянето му, посочено като основна цел в разпоредбата на чл. 66 от НК, може да бъде успешно постигнато без той да бъде изолиран в затворническа среда. С оглед на това, съобразявайки и конкретната степен на обществена опасност на престъплението, съдът счете, че изпълнението на наказанието лишаване от свобода следва да се отложи за срок от три години.
На основание чл.189 ал.3 НПК разноските по делото в размер на 67.46 лева бяха възложени в тежест на подсъдимия.
Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
45 НАХД No 999/2010, VI състав Административни дела Е.Ф.-1 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
В.А.В.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201138/04.11.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Е.Ф.-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “********, представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, за това, че на 18.08.2010 г. в 12.00 часа е допуснал до работа в ресторант “Несебър”, находящ се във ваканционно селище “Елените”, Я.Н.К. с ЕГН **********, на длъжност “готвач линия”, без сключен договор в писмена форма, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
46 ЧНД No 113/2011, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.К.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 07.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г. 
47 ЧНД No 119/2011, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.М.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 07.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.

 
48 Гражданско дело No 164/2011, IV състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС И.С.С. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 28.02.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
Определение № 151/28.02.2011г.- НЕ ПРИЕМА изпратеното по подсъдност гр.д. 965/2011г. по описа на РС-Бургас и прекратява производството по гр.д. 164/2011г. по описа на НРС. ПОВДИГА СПОР за подсъдност между НРС и БРС. Изпраща делото на Окръжен съд- Бургас за решаване на спора.
 
49 НАХД No 453/2010, V състав По ЗД по пътищата И.Ф.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 07.10.2010г., в законна сила от 16.03.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2241 от 18.06.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.175, ал.1, т.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.Ф.К., гражданин на Република Румъния, роден на ***г***, с постоянен адрес: гр.Букурещ, бул.”Унири” № 63, бл.Ф4, ет.2, е наложено административно наказание – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, за административно нарушение по чл.103, предл.1 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, на И.Ф.К., с посочена по-горе самоличност, е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
50 НАХД No 503/2010, VI състав По ЗД по пътищата К.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 04.10.2010г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1399/2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП са наложени на К.Г.К. с ЕГН **********,***, чрез адв. Н.П.К. ***, съдебен адрес: гр. Сливен, ул. ****** административни наказания, както следва: „глоба” в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за това, че на 06.05.2010 г. около 14.57 часа на път 1 клас № Е-87, 199-ти км., е управлявал МПС- лек автомобил с рег. № ******* със скорост 74 км/ч при ограничение от 40 км/ч, въведено с пътен знак.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
51 НАХД No 1006/2010, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.И.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 07.02.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА С.И.Н., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2010 г., около 02,00 ч., в гр. Несебър, кръговото кръстовище, управлявал МПС- лек автомобил марка „О.В.” с ДК№ Р .... РМ, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на по 1000 /хиляда/ лв.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

С.И.Н.
Мотиви от 07.02.2011г.
 
52 НАХД No 1039/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.К.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА А.К.Т. с ЕГН – ********** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2009г. в гр. Несебър до пощата по хулигански подбуди, чрез удар с разтегателна палка в областта на главата причинил лека телесна повреда на Г.А. М. от гр. Несебър, изразяваща се в разкъсно-контузна рана на главата, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота- престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

 
53 НАХД No 1055/2010, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.А.Ж. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА Г.А.Ж., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2010 г., около 18.00 часа, на главен път Е-87, клас І-9, 190-ти км. от пътната отсечка гр. В – курортен комплекс “”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил марка “****” с ДК № , е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл.20, ал.2 от ЗДвП- “водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя ... с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението” и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на М**** Ш** с адрес:***, родена на *** г., изразяваща се в луксация на метакарпофалангеалната става на І пръст на лява ръка, водеща до трайно затруднение движението на лявата ръка за срок от 1-1.5 месеца при обичаен ход на оздравителния процес- престъпление по чл.343, ал.1, б. “б”, във връзка с чл.342, ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1000.00 (хиляда) лева.
ОСЪЖДА Г.А.Ж. с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Държавата сумата от 240.00 (двеста и четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Б в 15-дневен срок от съобщението.


Г.А.Ж.
Мотиви от 16.03.2011г. 
54 НОХД No 64/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Н.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 28.02.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Н.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, работник на частно, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 01.10.2009г. до 24.10.2009г. в с.**** общ.Н**** като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1751.80 / хиляда седемстотин петдесет и един лева и осемдесет стотинки/ лева, както следва:
- На неустановена дата, в периода от 01.10.2009г. до 20.10.2009г. от къща, находяща се в с.**** ул. „****” № 6, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупен прозорец на приземен етаж, изкъртен насрещник на заключващо устройство на прозорец на жилищния етаж, изкъртен перваз на вътрешна дървена врата на жилищния етаж, отнел чужди движими вещи, както следва: велосипед бегач със скорости на стойност 120.00 /сто и двадесет/ лева; газов котлон с бутилка за газ „руски” на стойност 39.00 /тридесет и девет/ лева; кашон с автомобилна козметика „Мотокс” на стойност 56.00 /петдесет и шест/ лева; пистолет за топъл въздух марка „Айнхел” на стойност 52.00 /петдесет и два/ лева; три броя удължители за ток с обща стойност 17.00 /седемнадесет/ лева; разклонител на стойност 5.00 /пет/ лева; 10 броя папки хартия за гладене марка „НР” на обща стойност 310.00 /триста и десет/ лева, туба 5 литра с течност за миене на автомобили на стойност 20.00 /двадесет/ лева; кашон с 50 броя тениски на обща стойност 175.00 /сто седемдесет и пет/ лева, или всички вещи на обща стойност 794.00 /седемстотин деветдесет и четири/ лева от владението на И.С.С. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
- На 14.10.2009г. в с.Т**** от къща, находяща се на ул. „****” № 4, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – взломена врата на гараж и на мазе, отнел чужди движими вещи, както следва: 2 броя пластмасови бидони с размер 90/40 и вместимост 150 литра на обща стойност 30.00 /тридесет/ лева и дърводелска машина „Абрехт” на стойност 222.00 /двеста двадесет и два/ лева, или всички вещи на обща стойност 252.00 /двеста петдесет и два/ лева от владението на Х.К.К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
- И на 24.10.2009г. в с.Т**** от къща, находяща се на ул. „****” № 4, отнел чужди движими вещи, както следва: 16 кв.м. теракот първо качество на стойност 268.80 /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ лева; земеделски инвентар /мотика, лопата, ножица за лоза/ на стойност 35.00 /тридесет и пет/ лева; куфарче с инструменти за ремонт на автомобил на стойност 92.00 /деветдесет и два/ лева; дървена бъчва с вместимост 30 литра на стойност 70.00 /седемдесет/ лева и 30 литра домашна ракия на стойност 240 /двеста и четиридесет/ лева, или всички вещи на обща стойност 705.80 /седемстотин и пет лева и осемдесет стотинки/ лева от владението на Х.К.К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА , като на основание чл.304 от НПК го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение в частта относно извършената кражба на 20 броя пластмасови столове на обща стойност 140.00 лева от владението на И.С.С..
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на Т.Н.М. с посочена по-горе самоличност наказание четири месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ВРЪЩА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото - 1 брой черен удължител, 2 броя бели удължители и 1 брой разклонител на собственика им И.С. ***.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.Н.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата общо в размер на 165 /сто шестдесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното и досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.Т.Н.М.
Мотиви от 14.03.2011г. 
55 НОХД No 229/2011, I състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Д.Й. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА С.Д.Й. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и използване на специален начин, за да запали двигателите на МПС - издърпал и свързал кабелите на клемореда на контактния ключ:
- на 14.06.2006г. в гр.Бургас, ******** противозаконно е отнел чуждо МПС - лек автомобил "Опел Кадет" с рег.№ ******** на стойност 1129.00лв. от владението на П. И. ***, без негово съгласие с намерение да го ползва и на 22.06.2006г. го е изоставил без надзор в с.Баня, общ.Несебър.
- за времето от 17:00ч. на 31.07.2006г. до 08:00ч. на 01.08.2006г. в гр.Бургас от паркинга на ул. "Константин Фотинов " №1, чрез използване на техническо средство за отключване на автомобила - джобно ножче противозаконно е отнел чуждо МПС - ВАЗ 21013 с рег.№***** на стойност 479.00лв. от владението на Д. С. Г.от гр.Бургас без негово съгласие с намерение да го ползва и на 07.08.2006г. го е изоставил без надзор в ТК "Сл.бряг " на алеята в близост до- х-л "Рила", като общата стойност на двете МПС е 1608.00 лв., поради което и на основание чл. 346, ал.2 , т.1 и т. 3 , във вр с ал. 1, във вр. чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.Д.Й. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 лева /тридесет лева/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 229/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване споразумението, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо С.Д.Й. мярка за неотклонение “Парична гаранция” в размер на 300 лв.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Поради отпадане на необходимостта лицето С.Д.Й. следва да бъде снет от Общонационално издирване, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

СНЕМА от общонационално издирване лицето С.Д.Й., обявен по ДП №1209/2006 г. по описа на РУП Несебър.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от протокола да се изпрати за сведение и изпълнение на Директора на ОД- МВР гр. Бургас, сектор „Издирване”.

С.Д.Й.
 
56 НОХД No 230/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.С.А.,
Д.К.Х.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 16.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 230/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. В.В. ***, упълномощен защитник на подсъдимите Г.С.А. и Д.К.Х. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.С.А., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, за ВИНОВЕН в това, на 22.01.2011г., около 11.00ч., в гр. Несебър, в.з. “Зора” от гаражна клетка, след предварителен сговор с Д.К.Х. и чрез използване на МПС-л. а. Фолксваген Пасат с ДК№ ******отнел чужда движима вещ –лек автомобил марка “Рено Рапид” с ДК№ *******, бял на цвят на стойност 820 лв. от владението на С. И. Ж. от гр. Ямбол, без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство откраднатата вещ е заместена, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:.
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес ***,в.з. “Зора”, ул. “Меркурий № 6” за срок от 8/осем/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца ;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за ЕДНА година.
ПРИЗНАВА Д.К.Х., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно специално образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2011г., около 11.00 ч., в гр. Несебър, в.з. “Зора” от гаражна клетка, след предварителен сговор с Г.С.А. и чрез използване на МПС-л. а. Фолксваген Пасат с ДК№ ****** отнел чужда движима вещ –лек автомобил марка “Рено Рапид” с ДК№ У 75 07 ВВ, бял на цвят на стойност 820 лв. от владението на Стилиян Иванов Желязков от гр. Ямбол, без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство откраднатата вещ е заместена, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:.
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес *** ” за срок от 10/десет/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10/ десет/ месеца ;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 /двеста/ часа за ЕДНА година.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Г.С.А. и Д.К.Х. с посочена по-горе самоличност да заплатят по равно в полза на Държавата сумата в размер на 50 /петдесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

Г.С.А.
Д.К.Х.
 
57 Гражданско дело No 140/2011, I състав Развод по взаимно съгласие М.Ю.Т.,
Д.К.Т.
  Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между М.Ю.Т., гражданка на Руската федерация, родена на *** ***, Руска Федерация, живуща *** и Д.К.Т., с ЕГН **********,*** ***, граждански брак от *** г., за който е съставен акт за сключен граждански брак № *** от *** г. на Община – Н***, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Ю.Т., гражданка на Руската федерация, родена на *** ***, Руска Федерация и Д.К.Т., с ЕГН **********, СПОРАЗУМЕНИЕ, по силата на което:
1. Страните нямат родени от брака деца.
2. По време на брака страните нямат придобити недвижими имоти и леки автомобили.
3. След прекратяване на брака жената М.Ю.Т. ще живее в собственото си жилище в гр. Н***, а мъжа Д.К.Т. – в жилището на родителите си.
4. Всеки е взел личните вещи, които е ползвал.
5. След прекратяването на брака жената запазва фамилното си име – Т..
6. След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг,
7. Разноските по настоящото производство се поемат от жената М.Ю.Т.
ОСЪЖДА М.Ю.Т. да заплати допълнителна държавна такса по сметка на Районен съд - Н*** за бракоразводния процес в размер на 5 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
УКАЗВА препис от решението да се изпрати служебно в РД ГРАО-Б***.


 
58 НАХД No 786/2010, II състав Административни дела Г.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС,
С.И.В.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 22-0000775/04.08.2010г. на Началника на областен отдел „ДК-ДАИ”-Б., с което на Г.Д.Г. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.93, ал.4 от ЗАП е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието глобата от 500лв на 300лв./триста/ лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000775/04.08.2010г. на Началника на областен отдел „ДК-ДАИ”-Б. в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
59 ЧНД No 905/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Б.С.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 09.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.

 
60 НОХД No 957/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ю.Д.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 957/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия Ю.Д.К. и неговия защитник адв.Ч., съгласно което:
Подсъдимият Ю.Д.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, управител на фирма „***” ЕООД – гр. Б.яла, живущ ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2010г., около 10.15 часа, на главен път Е 87, клас І-9, в близост до КПП „Кошарица”, е управлявал МПС - л.а. „Волво” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.67 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 762/03.08.10г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия Ю.Д.К. от право да управлява МПС за срок от 16 (шестнадесет) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 01.08.2010 г.
ОСЪЖДА подсъдимия Юлиян Д.К. с посочена самоличност да зпалти по сметка на Държавата сумата от 30 /тридесет/ лева, преставляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 957/2010г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Ю.Д.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Ю.Д.К.
 
61 НОХД No 994/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Х.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 994/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия А.Х.П. и неговия защитник адв.Бончовски, съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ А.Х.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2010г., около 01.00 часа, в гр.Обзор, на плажната алея, в близост до дискотека „Замъка” и на 24.08.2010 г. в гр.Обзор, по ул. ”Трети март”, при условията на продължавано престъпление, е управлявал моторно превозно средство- л.а. „***” с рег.№ ***, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 2492/09 от 14.08.2009г. на Началника на ІV РУП при ОДМВР-Варна, влязло в сила на 21.11.2009г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК, следните пробационни мерки:
- „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 (дванадесет) месеца, при периодичност два пъти седмично;
- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 (дванадесет) месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 часа годишно, за една календарна година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 994/2010г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.Х.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

А.Х.П.
 
62 НОХД No 232/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.Д.Ч. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 232/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Х.Ч. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.П.Ч. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.Д.Ч., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2010 год., около 01.00 часа, в гр.Несебър, ул.»Несебър», до бензиностанция «Петрол», е управлявал МПС- л.а. марка „Х С.», с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,61% на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство апарат- алкотест «Дрегер» 7410 + с №0106- престъпление по чл.343б, ал.1 НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и т.3, вр. ал.4, вр. чл.42б, ал.1 и ал.5 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 8 (осем) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Х.Д.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8/осем/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторното превозно средство на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 04.12.2010год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 232/2011г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Ч. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.Д.Ч. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Х.Д.Ч.
 
63 ЧНД No 235/2011, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ю.Д.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.

 
64 НОХД No 237/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ю.Д.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Севдалина Станева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Ю.Д.Д. със снета по делото самоличност и адв. Ч. *** защитник на подсъдимия Д., съгласно което:
ПРИЗНАВА Ю.Д.Д. - роден на ***г*** Загора, с постоянен и настоящ адрес:***, ат. 41 българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, на На 11.12.2009г. около 22.20 часа в с. Равда, общ. Несебър , ул. „Македония” до бар „Вародеро” управлявал МПС – л.а.„Опел Кадет” с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1, 30 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на осн. чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание “Лишаване от свобода”за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7/седем/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Ю.Д.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 /тридесет/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 237/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК


О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Ю.Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.15 часа.

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ю.Д.Д.
 
65 Гражданско дело No 1538/2008, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т. ООД А. ЕООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 08.02.2011г., в законна сила от 18.03.2011г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 103 08.02.2011 година, гр.Несебър
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 538/2008 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.

 
66 ЧНД No 48/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Н.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 02.03.2011г., в законна сила от 18.03.2011г.

 
67 ЧНД No 241/2011, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Протокол от 18.03.2011г., в законна сила от 18.03.2011г.
 
68 ЧНД No 243/2011, IV състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Е.Н.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Протокол от 18.03.2011г., в законна сила от 18.03.2011г.

 
69 Гражданско дело No 1180/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Г. Г. ЕТ К. ЕООД,
У.ООД
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 02.03.2011г., в законна сила от 19.03.2011г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 163 02.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1180/2010г. по описа на РС-Несебър.

 
70 НАХД No 731/2010, V състав Административни дела П.И.К. РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА,
В.В.Ч.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 21.12.2010г., в законна сила от 21.03.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 096 от 30.08.2010г. на Директора на Регионална ветеринарномедицинска служба /РВМС/ – гр.Бургас, с което на основание чл.42, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/, на П.И.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.12 от ЗХ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
71 Гражданско дело No 1160/2010, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 30.12.2010г., в законна сила от 22.03.2011г.
Р Е Ш И:
НАСТАНЯВА Е.Т.С. с ЕГН – ********** в ДДУИ „Св.Ст. П.” – с.Кошарица, общ.Несебър.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд - Бургас.

 
72 Гражданско дело No 147/2011, I състав Искове по СК М.М.К.,
А.Т.П.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 07.03.2011г., в законна сила от 22.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №147/2011 г. по описа на РС – Несебър.
Определението може да се обжалва пред ОС – Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му.
Исковата молба, подадена от М.М.К. против А.Т.П., ведно с приложенията и препис от материалите по настоящото дело, да се ДОКЛАДВА на Председателя за образуване на гражданско дело и за определяне на съдия – докладчик.


 
73 Гражданско дело No 189/2011, IV състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.Е.Х. Г.С.Х. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 09.03.2011г., в законна сила от 22.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 189/2011 г. по описа на РС-Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Айтос.
Определението за прекратяване може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на молителката пред Окръжен съд- Бургас.


 
74 НАХД No 610/2010, V състав По ЗД по пътищата А.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 22.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2625 от 12.07.2010г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.И.И. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.София, *****, втори надп. Етаж /чрез адв.А.Т./, са наложени административни наказания – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
75 ЧНД No 246/2011, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Н.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 22.03.2011г., в законна сила от 22.03.2011г.
 
76 Гражданско дело No 139/2011, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.Х. Д. ООД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 10.03.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 139/11г. по описа на РС-Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Бургас.
Определението за прекратяване може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на молителя пред Окръжен съд – Бургас.

 
77 НАХД No 265/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
Е.И.О.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 19.07.2010г., в законна сила от 23.03.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 7942/30.11.2007 г. на директора на РД за областите Бургас, Сливен, Ямбол, със седалище Бургас при Главна дирекция „Контрол на пазара” в КЗП, с което на основание чл.77 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на жалбоподателя административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за нарушение по чл.50, ал. 4 от ЗТ за това, че извършва туристическа дейност - ресторантьорство в туристически обект - ресторант “А.” в к.к. “Слънчев бряг” – запад, без да е поставено на видно място временно удостоверение за открита процедура по категоризацията на обекта №4536/2007 г. с валидност до 30.10.2007 г.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
78 НАХД No 855/2010, VI състав По ЗД по пътищата М.Р.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4730/25.08.2009 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.6 от ЗДвП са наложени на М.Р.М. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: „глоба” в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, за това, че на 14.08.2009 г. около 16.05 часа на главен път 1 клас № 9, около 206-ти км., в близост до база “Албена автотранс”, на участък от пътя в ремонт, обозначен с пътен знак А-23, е управлявал МПС- лек автомобил с рег. № СА 87 05 МВ със скорост 100 км/ч при ограничение от 40 км/ч.
ОСЪЖДА М.Р.М. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 10.00 (десет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
79 НАХД No 975/2010, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Л.Б.В. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 04.02.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
ПРИЗНАВА Л.Б.В., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2010 г., около 03,00 ч., в РУ „Полиция”- гр. Несебър, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество- суха растителна маса с нетно тегло 0,829 гр., идентифицирана като коноп /канабис, марихауна/, със съдържание на активно наркотичнодействащ компонент- тетрахидкроканабинол 3,10 % /три цяло и десет процента/ на стойност 4,97 лв. /четири лева и деветдесет и седем стотинки/, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр. ал.3, т.1 вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 300 /триста/ лева.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Л.Б.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 37,20 лв. /тридесет и седем лева и двадесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Л.Б.В.
Мотиви от 04.02.2011г.


 
80 НОХД No 250/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Й.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 23.03.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 250/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Д.Й.В. и неговия защитник адв.Р.И., съгласно което: Д.Й.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:*** Влас, х-л „М.С.”, ап.*, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2010г., около 23.55 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър, е управлявал л.а. „Пежо” с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,04 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0325, след като е осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с присъда по НОХД № 3490/2009г., по описа на РС- Бургас, влязла в законна сила на 27.10.2009г, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, 4 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година, при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година;
- Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА година;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно, за срок от ЕДНА година.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3, вр. чл.343б, ал.2 от НК на обвиняемия Д.Й.В. кумулативно предвиденото по-леко наказание „ГЛОБА” от сто до триста лева.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия Д.Й.В. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 12 (дванадесет) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Д.Й.В. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 25.05.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 250/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Д.Й.В. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.Й.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.


Д.Й.В.
 
81 ЧНД No 253/2011, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Протокол от 23.03.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН.
 
82 Гражданско дело No 890/2010, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие И.П.М. В.Т.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 26.01.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
Определение № 69/26.01.2011г.- ПРЕКРАТЯВА производството на основание чл.231, ал.1 ГПК.
 
83 НАХД No 351/2010, I състав По Закона за авторското право З. ООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
Ч.И.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 05.08.2010г., в законна сила от 24.03.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1261/30.04.2010 г. на Заместник - Министъра на културата, с което на основание чл. 53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 5, предл. 1 вр. чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 3 вр. чл. 35 и чл. 58 от ЗАПСП, на основание чл. 98в, ал. 1 от ЗАПСП, на „З.” ООД, ЕИК ******със седалище и адрес на управление - гр. Несебър, ул. „Изгрев” №23, представлявано от Ц.Ж.Г., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин лева/ лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
84 НАХД No 1071/2010, II състав Административни дела Р.С.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР-НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ,
И.А.Т.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 22.02.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯВА № 282/23.11.2010г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.2, ал.3 и на осн.чл.2, ал.6, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър на Р.С.Я. с ЕГН – ********** ***, спирка”********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.


 
85 ЧНД No 226/2011, I състав Връщане на веществено доказателство М.З.В.   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 24.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
На основание чл. 111, ал. 3 НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 23.02.2011 г. на Районна Прокуратура гр.Несебър, с което е отказано да бъде върнато веществено доказателство по ДП №14-98/2011 година по описа на РУП–Несебър, вх. №194/2011 година по описа на НРП, а именно: лек автомобил „БМВ“ с рег. №******

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
86 ЧНД No 255/2011, VI състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР В.Й.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Протокол от 24.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.


 
87 НАХД No 479/2010, VI състав По ЗД по пътищата Н.А.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 03.08.2010г., в законна сила от 25.03.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2109/2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на Н.А.Й. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.2, т.3, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 12.06.2010 г. около 23.40 часа в гр. Свети Влас, по ул. „Цар Симеон” е управлявал лек автомобил с рег. № ******, след употреба на алкохол, със съдържание на алкохол в кръвта 0.77 промила, установено по надлежния ред, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 400 лева на 200 (двеста) лева и размера на наложеното наказание “лишаване от право да управлява МПС” от 6 месеца на 3 месеца.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
88 НОХД No 981/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Т.К.,
М.К.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 09.03.2011г., в законна сила от 25.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Т.К., роден на ***г*** Загора, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2010год. около 03.40ч., от плажната ивица в к.к.”Слънчев бряг”, в близост до дискотека „Викинг”, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с М.К.К. ***, отнел чужди движими вещи: 1бр.дамска, черна кожена чанта на стойност 16лв.(шестнадесет) лева; 1бр.цифров фотоапарат марка „Олимпос” на стойност 221лв.(двеста двадесет и един) лева; мобилен телефон марка „Сони Ериксон” на стойност 80лв.(осемдесет) лева; сумата от 50лв.(петдесет) лева; кутия цигари марка „LM” на стойност 4.50лв.(четири лева и петдесет стотинки) и 1бр.тефтер за документи с огледало на стойност 02.00лв.(два) лева, или всичко вещи на обща стойност 373,50лв.(триста седемдесет и три лева и петдесет стотинки) от владението на М. К. Е.Х. от Швеция без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.58а от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „една година лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.К., роден на ***г***, живущ ***№15, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, ученик – 10-то СУ „Йордан Йовков” – гр.Сливен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2010год. около 03.40ч., от плажната ивица в к.к.”Слънчев бряг”, в близост до дискотека „Викинг”, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицето Т.Т.К. ***, отнел чужди движими вещи: 1бр.дамска, черна кожена чанта на стойност 16лв.(шестнадесет) лева; 1бр.цифров фотоапарат марка „Олимпос” на стойност 221лв.(двеста двадесет и един) лева; мобилен телефон марка „Сони Ериксон” на стойност 80лв.(осемдесет) лева; сумата от 50лв.(петдесет) лева; кутия цигари марка „LM” на стойност 4.50лв.(четири лева и петдесет стотинки) и 1бр.тефтер за документи с огледало на стойност 02.00лв.(два) лева, или всичко вещи на обща стойност 373,50лв.(триста седемдесет и три лева и петдесет стотинки) от владението на Мария Кристина Е.Х. от Швеция без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.58а от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, която следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наложеното наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение е отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ по НОХД №2000/2009г. по описа на Районен съд – гр.Сливен.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Т.Т.К. и М.К.К. със снета по делото самоличност, да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата в размер на 546,47 лева (петстотин четиридесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи направените съдебно-деловодни разноски, или по 273,24 лева (двеста седемдесет и три лева и двадесет и четири стотинки) за всеки един от подсъдимите.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


Т.Т.К.
М.К.К.
Мотиви от 23.03.2011г.
МОТИВИ към Присъда № 13/09.03.2011г. по НОХД № 981/2010г. по описа на Районен съд – Несебър.

Производството по настоящото дело е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура – гр.Несебър против Т.Т.К. – род. на ***г*** Загора, жив. в гр.Николаево, обл.Стара Загора, у******* българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** с обвинение в това, че на 09.06.10год. около 03.40ч. от плажната ивица в к.к.”Слънчев бряг”, в близост до дискотека „Викинг” след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицето М.К.К. *** отнел чужди движими вещи: 1бр.дамска, черна кожена чанта на стойност 16.00лв., 1бр.цифров фотоапарат марка „Олимпос” на стойност 221лв., мобилен телефон марка „Сони Ериксон” на стойност 80.00лв., сумата от 50лв., кутия цигари марка „LM” на стойност 04.50лв. и 1бр.тефтер за документи с огледало на стойност 02.00лв. или всичко вещи на обща стойност 373,50лв. от владението на М.К.Е.Х. от Швеция без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - Престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК и М.К.К. – род. на ***г***, жив. в гр.Сливен, ж.к.”Сини Камъни”, №4, вх.Г, ет.5, ап.№15, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, ученик – 10 - то СУ „Й.Й.” – гр.Сливен, ЕГН ********** с обвинение в това, че на 09.06.10год. около 03.40ч. от плажната ивица в к.к.”Слънчев бряг”, в близост до дискотека „Викинг” след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицето Т.Т.К. *** отнел чужди движими вещи: 1бр.дамска, черна кожена чанта на стойност 16.00лв., 1бр.цифров фотоапарат марка „Олимпос” на стойност 221лв., мобилен телефон марка „Сони Ериксон” на стойност 80.00лв., сумата от 50лв., кутия цигари марка „LM” на стойност 04.50лв. и 1бр.тефтер за документи с огледало на стойност 02.00лв. или всичко вещи на обща стойност 373,50лв. от владението на Мария Кристина Е.Х. от Швеция без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай - Престъпление по чл.195, ал.1, т.5 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.28, ал.1 от НК.
Производството делото се движи по реда на чл.370,вр.чл.371, т.2 от НПК.
В съдебно заседание представителя на Районна прокуратура поддържа установената с внесения обвинителен акт фактическа обстановка и правна квалификация на деянието. Пледира за реализиране наказателната отговорност спрямо подсъдимите чрез налагане на справедливи наказания при условията на чл.58а от НК.
Защитника на подсъдимите не оспорва установената фактическа обстановка, пледира за минимални наказания при прилагане разпоредбата на чл.55 от НК.
Подсъдимите К. и К. се признават за виновни, изразяват съжаление за извършеното от него. Дават информирано съгласие да не се провежда разпит на свидетелите и вещите лица по делото, а съдът да ползва съдържанието на протоколите за разпит при постановяване на присъдата.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВОКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНА СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:
Досъдебното производство е започнало на 09.06.10год. срещу НИ - За това, че на 09.06.10год. около 03.40ч. от плажната ивица в к.к.”Слънчев бряг” в близост до р-т „Морски звуци” отнели чужди движими вещи: 1бр.дамска, черна кожена чанта, 1бр.цифров фотоапарат марка „Олимпус”, мобилен телефон марка „Сони Ериксон”, сумата от 50лв., кутия цигари марка „LM” и 1бр.тефтер за документи с огледало от владението на М. К. Е.Х. от Швеция без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила - чл.198, ал.1 от НК. Разследването по делото е започнало с извършването на първото процесуално следствено действие от мл.разследващ полицай С. И., а именно оглед на местопроизшествието при който е иззет като веществено доказателство 1бр.фотоапарат марка „Олимпус”, червен на цвят, модел М 1040 и е изготвен фотоалбум. В качеството на свидетели пред съдия от НРС са разпитани пострадалата свидетелка М.К. Е.Х., както и приятелят и Ларс Джон Хенрик Карлсон, двамата от Швеция, а така също и свид.И.И. - Г.М. – полиц.служители задържали извършителите на инкриминираното деяние, както и лицето Т. А.. Изготвена е СИЕ за оценка на процесните вещи, чието заключение е приобщено към материалите по досъдебното производство. След бързите действия от страна на свиде.И. и М. са задържани лицата Т.К., М.К. и Т. А.. Последните са отведени в РУП – Несебър за установяване на самоличността им, както и съпричастността към извършеното деяние.
От показанията на свидетелите, извършеният оглед на местопроизшествието и на веществените доказателства и заключението по изготвената СИЕ се е установила следната фактическа обстановка:
Пострадалата свид.М. Х. от Швеция пристигнала в Р.България с цел почивка на 05.06.10год. през ГКПП Летище – Бургас и била настанена в х-л „Средец” в к.к.”Слънчев бряг”, стая №151.
На 08.06.10год. около 23.00ч. свидетелката отишла в дискотека „Викинг” заедно със свид.Ларс Карлсон. През деня Х. изпила една бира, една чаша вино с вечерята и 4-5коктейла в дискотеката. Около 03.00ч. двамата с Карлсон решили да се разходят по плажната ивица и отишли пред р-т ”Морски звуци”. Седнали на един шезлонг и след като се целували известно време свид.Х. започнала да прави френска любов на Карлсон. На плажа свидетелите останали около 30минути, когато в един момент към тях се приближили в гръб 3-4момчета. Свидетелката се чувствала малко пияна и не успяла да разбере, дали непознатите дръпнали Ларс от нея или го съборили върху пясъка. Единият от непознатите я хванал за крака, другия се занимавал с Ларс, но свидетелката останала прикована за шезлонга. Тя впоследствие видяла че Карлсон кърви. Преди това единият от непознатите му нанесъл шут в областта на корема, Ларс се свил и паднал на колене, като закрил с ръце главата и лицето си. След това двамата тръгнали към свид.Х., но на английски Ларс им казал да отидат и да си потърсят момичета на улицата. В следващият момент изненадващо единият от двамата непознати се обърнал, ударил Ларс в областта на устата, след което побягнали все едно че нещо ги е изплашило. Непознатите първо бягали по плажната ивица, а след това след това тръгнали да излизат на Главната алея, а свид.Х. и Карлсон ги последвали, тъй като първата установила, че дамската и чанта липсва. Когато излезли на главната алея свидетелите установили, че лицата са спрели и говорят с полицейски служители. Приближавайки пострадалата и Карлсон заявили на полиц.служители, че непознатите са откраднали чантата на Х.. Непознатите били трима, като свид.Х. подробно ги е описала в показанията си. Освен дамската чанта, непознатите отнели и вещите които се намирали в нея, а именно моб.телефон марка „Сони Ериксон”, цифров фотоапарат марка „Олимпус”, сумата от 50лв., кутия цигари „ЛМ” и 1бр. тефтерче за документи. По същото време свид.И. и М. – полицаи от сектор „ООР” при РУП – Несебър били на обход на централната алея в к.к.”Слънчев бряг”. Около 03.00ч. те забелязали три лица със съмнително поведение, които прибягвали по плажната ивица до „Бийч Мания” и излезли на Главната алея. Свидетелите ги спрели за проверка до р-т „Чановете”, като две от лицата не представили документи за самоличност. Три минути по – късно на алеята излезли момиче и момче чужди граждани, последният от които кървял
 
89 НАХД No 89/2011, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Ю.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 25.03.2011г.
ПРИЗНАВА Д.Ю.М. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2010г. в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до склад „От А до Я” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „АУДИ А-4” с ДК № *****, без съответно свидетелство за управление /като неправоспособен/, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 3076/2010 от 11.07.2010г. на Началника на РУП- Стара Загора, влязло в сила на 14.09.2010г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 / хиляда / лева в полза на Държавата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия М. и за неговия защитник, а за РП-гр.Несебър, считано от получаване на съобщението за това пред Окръжен съд- гр. Бургас .

Д.Ю.М.
Мотиви от 14.03.2011г.
МОТИВИ
към решение № 89 от 28.02.2011г., постановено по НАХД № 89/2011г. по описа на РС-гр.Несебър

Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК.
Образувано е по повод постъпило в съда постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 21.01.2011г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Д.Ю.М. с ЕГН **********, неправоспособен водач на МПС, с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ
На 20.09.2010 год. в КК „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до склад „ОТ А до Я”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „АУДИ А-4” с ДК№*****, без съответно свидетелство за управление /като неправоспособен/, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за същото деяние – престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК.
В съдебно заседание, обвиняемият М. не се явява. Изпраща процесуален представител, който пледира за налагане на манимално наказание на подзащитния му. Не сочи нови доказателства.
За Районна прокуратура – гр. Несебър, редовно призовани, представител не се явява.
След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:
На 20.09.2010г., в 01.00 часа, обвиняемият Д.Ю.М. *** със собственият си лек автомобил „АУДИ А-4” с ДК№ ******. На същата дата, свидетелите Д. и С. - мл.автоконтрольори при РУП-гр.Несебър, били нощна смяна, като автопатрул по КАТ. Около 23.40 часа, в близост до склад „от А до Я” в КК „Слънчев бряг”, контролните органи спрели за проверка лек автомобил „АУДИ А-4” с ДК№******, управляван от обв.М.. При проверката водачът не представил свидетелство за управление на МПС. След направена проверка чрез ОДЧ при РУ на МВР-гр.Несебър било установено, че обвиняемият не притежава свидетелство за управление на МПС. За така констатираното нарушение, на М. бил съставен АУАН и същият бил освободен.
Констатираното от контролните органи се потвърждава и от изиската в хода на досъдебното производство справка от сектор КАТ при ОД на МВР-гр.Стара Загора /л.12/, видно от която обв.М. е неправоспособен водач на МПС. Наред с това от справката се установява, че с НП № 3076 от 11.07.2010г. на Началника на РУП-гр.Стара Загора, влязло в сила на 14.09.2010г., обвиняемият М. е бил наказан по административен ред за това, че е управлявал МПС без да е правоспособен водач.
Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-2262/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър, приети като доказателства по делото.
При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното от обвиняемият М. на 20.09.2010г. деяние осъществява признаците на престъплението по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. На посочената дата, същият е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „АУДИ А-4” с ДК№****** без да притежава съответно свидетелство за управление /като неправоспособен/, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за такова деяние. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.
Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, обвиняемият М. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание – лишаване от свобода до две години.
Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия М. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”.
При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия М., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – чистото му съдебно минало, признанието на вината му и изразеното от него съжаление за стореното.
Предвид гореизложеното, съдът счита, че на обвиняемия М. следва да се наложи наказание “глоба” в предвидения от закона минимален размер, а именно - 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата.
Съдът счете, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.
Мотивиран от изложените съображения, съдът постанови решението си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
90 ЧГД No 177/2011, II състав Други ЧГД Н.Д.М. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 28.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.

 
91 НОХД No 720/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.М.П.,
С.Н.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 11.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Н.М.П. с ЕГН ********** по НОХД № 4400/2009г. на РС-гр.Бургас и НОХД № 720/2010г. на РС-гр.Несебър, а именно – ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ седмично. 2. Задължителни срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЧАСА за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – пробация, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание - пробация, наложеното на осъдения П. по НОХД № 168/2010г. по описа на РС-гр.Бургас наказание ГЛОБА в размер на ТРИСТА ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Н.М.П. с ЕГН ********** по НОХД № 396/2010г. на РС-гр.Несебър и НОХД № 14/2010г., двете по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
НАЛАГА на основание чл.67, ал.3 от НК, на осъдения П. пробационна мярка „Включване в курсове за професионална квалификация” за срок от ЕДНА ГОДИНА, през изпитателния срок.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С.Н.Д. с ЕГН ********** по НОХД № 667/2010г. и НОХД № 720/2010г., двете по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Н.М.П.
С.Н.Д.
Мотиви от 11.03.2011г.
 
92 НАХД No 795/2010, VI състав По ЗД по пътищата Д.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 19.11.2010г., в законна сила от 28.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3541/2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП са наложени на Д.С.Д. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: „глоба” в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за това, че на 05.08.2010 г. около 15.50 часа на път 1 клас № Е-87, км. 205.5, е управлявал МПС- лек автомобил с рег. № ******със скорост 91 км/ч при ограничение от 60 км/ч.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
93 НОХД No 222/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Н.К.,
М.В.П.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 21.03.2011г., в законна сила от 29.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД 222/2011 г. по описа на РС- гр. Несебър.
ВРЪЩА делото на РП- гр. Несебър за продължаване на следствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7- дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.


 
94 Гражданско дело No 124/2009, II състав Вещни искове К.П.П.,
Е.П.К.
О.Д.К.,
Д.О.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 28.01.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.
Определение № 72/28.01.2011г.- Прекратява на основание чл.231, ал.1 ГПК
 
95 ЧГД No 259/2011, IV състав Съдебни поръчки   Д.Я.Я. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 30.03.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.


 
96 НАХД No 100/2011, IV състав Административни дела А.Т.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
Б.Г.С.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.03.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № І- 433/12.01.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.6 от Закона за българските лични документи, на основание чл.80, т.5 от същия закон, на А.Т. Х., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
97 НОХД No 988/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.Д.Я. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 31.03.2011г., в законна сила от 31.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 988/2010г. между Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Д. С. от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия П.Я. и подсъдимия П.Д.Я. със снета по делото самоличност, съгласно което:
П.Д.Я. – роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, ЕГН - **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, за времето от 01.11.2009г. до 07.01.2010г. от апартамент Б20 в комплекс „Доун парк” в к.к. „Слънчев бряг”, чрез използване на техническо средство /секретни ключове/ е отнел от владението на Марина Вениаминовна Садовская от Руския чужди движими вещи, както следва: 1 брой телевизор марка „Фунай” с LSD екран, 20 инча, или 51 см., модел LS 5- D 20 BB на стойност 268.90(двеста шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки) лева, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, както и
За това, че при условията на продължавано престъпление, за времето от 01.11.2009г. до 07.01.2010г. от територията на комплекс „Доун парк” в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, чрез използване на техническо средство /секретни ключове/ е отнел чужди движими вещи: 1 брой стойка метална за телевизор марка „Тъндър”, модел TTS-L 30I на стойност 28.70(двадесет и осем лева и седемдесет стотинки) лева; 1 брой телевизор марка „Фунай” с LSD екран, 20 инча, или 51 см., модел LS 5- D 20 BB на стойност 268.90 (двеста шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки) лева; 1 брой стойка метална за телевизор марка „Тъндър”, модел TTS-L 30I на стойност 28.70(двадесет и осем лева и седемдесет стотинки) лева; 1 брой телевизор марка „Фунай” с LSD екран, 20 инча, или 51 см., модел LS 5- D 20 BB на стойност 268.90(двеста шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки) лева; 1 брой стойка метална за телевизор марка „Тъндър”, модел TTS-L 30I на стойност 28.70(двадесет и осем лева и седемдесет стотинки) лева; 1 брой телевизор марка „Фунай” с LSD екран, 20 инча, или 51 см., модел LS 5- D 20 BB на стойност 268.90(двеста шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки) лева; 4 броя микровълнови печки марка „Техностар” модел МW20 бяло сребърни на цвят на обща стойност 232(двеста тридесет и два) лева; 1 брой тостер марка „Аляска”, бял на цвят, модел „ТА2700” на стойност 18.00(осемнадесет) лева; 2 броя ел.кани марка „Аляска” бели на цвят, модел WUK 3300 на обща стойност 29.20(двадесет и девет лева и двадесет стотинки) лева; 1 брой маса за гладене шарена на цвят с метални бели крака, модел „Него” на стойност 14.00(четиринадесет) лева; 1 брой ютия, бяла на цвят, марка „Фърст” на стойност 32.30(тридесет и два лева и тридесет стотинки) лева; 2 броя картини с размери 100 на 50 см. на стойност 57(петдесет и седем) лева; ел.кабел с различно сечение 1.5,2.5 и 4 с дължина 400 метра на стойност 278.00(двеста седемдесет и осем) лева; 15 броя нагреватели за бойлер „Дипломат” на стойност 165(сто шестдесет и пет) лева; 20 броя ключове за бойлер „Дипломат” на стойност 40(четиридесет) лева, собственост на „П.Д. Ко” ЕАД- гр. София от владението и без съгласието на управителя Атанас Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 2027.10(две хиляди двадесет и седем лева и десет стотинки) лева, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 , вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия П.Д.Я. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 28.00/двадесет и осем/лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 988/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.
След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Я. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо П.Д.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

П.Д.Я.
 
98 НАХД No 1052/2010, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Е.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
М.К.Ш.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 07.03.2011г., в законна сила от 31.03.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19438 от 18.06.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Б., Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.55, ал.2 от Закона за туризма, на основание чл.78 от същия закон, на „Е. 1” ЕООД- гр. Н., представлявано от М.С.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1 000 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..