РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2013г. до 30.4.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 169/2012, I състав Облигационни искове Д.И.Н.,
Н.И.Н.
П.И.Н. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.2.2013г.
Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.И.Н. с ЕГН - ********** *** и Н.И.Н. с ЕГН - ********** *** ** срещу П.И.Н. с ЕГН - ********** *** ** иск за обявяване на сключения договор за продажба от И. Н. Н., б.ж. на гр.О. на П.И.Н. на следния недвижим имот - 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с административен адрес : гр.О., ул.”Ч.” №** целия с площ 578кв.м. ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – урбанизирана територия, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – ниско застрояване /до **м./, стар идентификатор : кв.38, парцел ****, №*****, при съседи : имот №*****.***.347; имот № *****.***.***; имот № *****.***.***; имот № *****.***.***; имот № *****.***.***, ЗАЕДНО с целият самостоятелен обект с идентификатор *****.***.***.1.3, , с адрес : гр.О., ул.”Ч.”№**, ет.ІІІ, който самостоятелен обект попада в СГРАДА №*****.***.***.1, в поземрен имот *****.***.*** с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, при съседни самостоятелни обекти : под обекта : *****.***.***.1.2, с ПЛОЩ по документ 111 /сто и единадесет / кв.м., ВЕДНО с ? /една втора/ идеална част от неразделната част към горепосочения самостоятелен обект – избено помещение/избен етаж/ , както и съответните идеални части от общите части на сградата, в която се намира гореописания самостоятелен обект – жилище, апартамент , обективиран в № ***, том ***, дело №****/****г. на Служба по вписванията при районен съд - Несебър, идентичен с Нотариален акт №***, том ****, рег.№ №*****, дело №****/****г. на Й.Й., помощник - Нотариус по заместване при С.А€ - нотариус, вписан в Нотариалната камара под №*** с район на действие Несебърски Районен съд за нищожен, по твърдения, че същият е привиден и прикрива дарение, на основание чл.17, ал.1 във вр. с чл.26, ал.2 от ЗЗД.    ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.И.Н. с ЕГН - ********** *** и Н.И.Н. с ЕГН - ********** *** ** срещу П.И.Н. с ЕГН - ********** *** ** иск за прогласяване на нищожност на дарение в частта за **/** идеални части на извършената сделка по Нотариален акт №***, том ****, рег.№ №*****, дело №****/****г. на Й.Й., помощник - Нотариус по заместване при С.А€ - нотариус, вписан в Нотариалната камара под №*** с район на действие Несебърски Районен съд по твърдения, че същата представлява дарение от И. Н. Н. на П.И.Н. на следния недвижим имот - 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с административен адрес : гр.О., ул.”Ч.” №** целия с площ 578кв.м. ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – урбанизирана територия, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – ниско застрояване /до **м./, стар идентификатор : кв.38, парцел ****, №*****, при съседи : имот №*****.***.347; имот № *****.***.***; имот № *****.***.***; имот № *****.***.***; имот № *****.***.***, ЗАЕДНО с целият самостоятелен обект с идентификатор *****.***.***.1.3, , с адрес : гр.О., ул.”Ч.”№**, ет.ІІІ, който самостоятелен обект попада в СГРАДА №*****.***.***.1, в поземрен имот *****.***.*** с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, при съседни самостоятелни обекти : под обекта : *****.***.***.1.2, с ПЛОЩ по документ 111 /сто и единадесет / кв.м., ВЕДНО с ? /една втора/ идеална част от неразделната част към горепосочения самостоятелен обект – избено помещение/избен етаж/ , както и съответните идеални части от общите части на сградата, в която се намира гореописания самостоятелен обект – жилище, апартамент , на основание чл.30 вр.чл.28 от ЗН.    ОСЪЖДА Д.И.Н. с ЕГН - ********** *** и Н.И.Н. с ЕГН - ********** *** **, да заплатят на П.И.Н. с ЕГН - ********** *** ** сумата в размер на 1600 /хиляда и шестстотин лева/, представляваща направени разноски по делото, на основание чл. 78 ал.3 от ГПК.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.  
В законна сила от 1.4.2013г.
2 Гражданско дело No 1161/2012, IV състав Облигационни искове П.И.Д. А.Н.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 22.2.2013г.
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА, ведно с приложените към нея доказателства на ищцата П.И.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 1.4.2013г.
3 НОХД No 1014/2010, II състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.К.И.,
Х.К.И.
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 24.9.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.К.И., роден на ***г***, обл.Бургас, ул.”К.” № .., турчин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.10.2005г., в гр.Несебър, общ.Несебър умишлено станал причина да се внесат неверни обстоятелства – че с Х.К.И., починал на 13.09.2005г., в официален документ съставен, съгласно установения ред от Е.Н.Н. *** – удостоверение за наследници № ....../17.12.2005г., като документът е въз основа на заявление на частно лице – Х.К.И. в молба-декларация за наследници от 14.10.2005г., поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.314 от НК.  ПРИЗНАВА подсъдимия Х.К.И., роден на ***г***, обл.Бургас, ул.”К.” № .., турчин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2006г., в гр.Несебър, пред нотариус № 110 – М..Б., съзнателно се е ползвал от документ с невярно съдържание – удостоверение за наследници № ....../17.12.2005г., при прехвърляне на офис № ..., находящ се в общежитие „Р.”, к.к.Слънчев бряг – престъпление по чл.316, във вр. с чл.314 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева.   ПРИЗНАВА подсъдимия Х.К.И., роден на ***г***, обл.Бургас, с настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, с основно образование, разведен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 17.03.2006г., в гр.Несебър, пред нотариус № 110 – Мария Б., в съучастие като съизвършител с брат си Х.К.И. съзнателно се е ползвал от документ с невярно съдържание – удостоверение за наследници № ....../17.12.2005г., при прехвърляне на офис № ..., находящ се в общежитие „Р.”, к.к.Слънчев бряг, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по по чл.316, във вр. с чл.314 от НК.   ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Х.К.И. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 364.53лв. /триста шестдесет и четири лева и петдесет и три стотинки/, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в ..-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.      
Х.К.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.К.И., роден на ***г***, обл.Бургас, ул.”К.” № .., турчин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.10.2005г., в гр.Несебър, общ.Несебър умишлено станал причина да се внесат неверни обстоятелства – че с Х.К.И., починал на 13.09.2005г., в официален документ съставен, съгласно установения ред от Е.Н.Н. *** – удостоверение за наследници № ....../17.12.2005г., като документът е въз основа на заявление на частно лице – Х.К.И. в молба-декларация за наследници от 14.10.2005г., поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.314 от НК.  ПРИЗНАВА подсъдимия Х.К.И., роден на ***г***, обл.Бургас, ул.”К.” № .., турчин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2006г., в гр.Несебър, пред нотариус № 110 – М Б., съзнателно се е ползвал от документ с невярно съдържание – удостоверение за наследници № ....../17.12.2005г., при прехвърляне на офис № ..., находящ се в общежитие „Р.”, к.к.Слънчев бряг – престъпление по чл.316, във вр. с чл.314 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева.  
Х.К.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.К.И., роден на ***г***, обл.Бургас, с настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, с основно образование, разведен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 17.03.2006г., в гр.Несебър, пред нотариус № 110 – Мария Б., в съучастие като съизвършител с брат си Х.К.И. съзнателно се е ползвал от документ с невярно съдържание – удостоверение за наследници № ....../17.12.2005г., при прехвърляне на офис № ..., находящ се в общежитие „Р.”, к.к.Слънчев бряг, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по по чл.316, във вр. с чл.314 от НК.
Мотиви от 15.1.2013г.
МОТИВИ към Присъда № 45/26409.2012г. по НОХД № 1014/2010г. по описа на Районен съд – Несебър.    Производството по настоящото дело е образувано по повод внесен в съда обвинителен акт на РП-Несебър против Х.К.И., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, турчин, български гражданин, женен, неосъждан, с ЕГН **********, за това че на 14.10.2005г. в гр. Несебър в Община Несебър умишлено станал причина да се внесат неверни обстоятелства – че с Х.К.И. са единствени наследници на брат си М.К.И., починал на 13.09.2005г. в официален документ, съставен съгласно установения ред от Е.Н.Н. *** – удостоверение за наследници № ....../17.12.2005г., като документът е въз основа на заявление на частно лице –Х.И. в молба-декларация за наследници от 14.10.2005г. – престъпление по чл. 314 от НК и за това че на 17.03.2006г. в гр. Несебър, пред нотариус № в съучастие като съизвършител с брат си Х. *** съзнателно се е ползвал от документ с невярно съдържание - удостоверение за наследници № ....../17.12.2005г., при прехвърляне на офис № ..., находящ се в общ. Р., КК”Слънчев бряг” - чл. 316, във вр. с чл. 314, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. По делото е привлечен под наказателна отговорност и Х.К.И., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, турчин, български гражданин, женен, неосъждан, с ЕГН ********** с обвинение в това, че на 17.03.2006г. в гр. Несебър, прид нотариус № в съучастие като съизвършител с брат си Х.К.И. от с. Екзарх Антимово съзнателно се е ползвал от документ с невярно съдържание - удостоверение за наследници № ....../17.12.2005г., при прехвърляне на офис № ..., находящ се в общ. Р., КК”Слънчев бряг” - чл. 316, във вр. с чл. 314, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.  В съдебно заседание районният прокурор поддържа така повдигнатите обвинения спрямо подсъдимите. Пледира за налагане на справедливи наказания по реда на чл.54 от НК.  Защитниците на подсъдимия Х.К.И. пледират за признаване на същия за невиновен по така повдигнатите обвинения, поради несъставомерност на същите от обективна страна. Счита се, че е недопустимо да се търси наказателна отговорност от лице, което е поискало от компетентните органи да му бъде издадено удостоверение за наследници, тъй като съответните длъжностни лица по гражданското състояние следва да извършат проверка в актовете и регистрите за гражданско състояние и да издадат своето удостоверение на база данните от регистрите, и при допусната от тях техническа грешка, отговорността не следва да се прехвърля върху съответното лице поискало документа. По отношение на второто обвинение се застъпва теза, че също е недоказано от обективна и субективна страна по съображения подробно изложени в заключителната пледоария.  Подсъдимият Х.К.И. не се признава за виновен и моли да бъде оправдан по повдигнатите му обвинения.  Защитника на подсъдимия Х.К.И. пледира за признаване на неговия подзащитен за невиновен, поради липса на каквито и да било доказателства за съставомерни действия от страна на последния.  Подсъдимият Х.К.И. не се признава за виновен и моли да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение.  СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВОКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНА СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:  Св. Ю.С. от Русия, през месец юли 2002г. пристигнала в РБългария на почивка и в КК”Слънчев бряг” се запознала с М.И.. Той й споделил, че от години работи и живее в Норвегия и има брак с норвежка гражданка. В край на месец декември 2002г. св. С. се срещнала отново с М.И. в гр. Мурманск. Той й казал, че след една година ще се разведе и иска да се ожени за нея. В следстствие отношенията между двамата, св. С. забременяла и на 29.09.2003г. в гр. Воронеж, Русия родила момиче – *** М.И.. М.И. знаел за бременността на св. С., настоявал тя да роди детето и той щял да го припознае като свое. Няколко дни преди да се роди детето, М.И. отишъл в Русия. Опитал се да си намери работа там, но не успял и отново се върнал в Норвегия. Тогава св.Солдателно имала намерение да живее при М.И. в Норвегия и започнала да изготвя необходимите документи. При първоначалното им подаване получила отказ да й бъде издадена виза и подала втори път. Докато течала процедурата, на 13.09.2005г. й се обадил приятел на М.И. и я уведомил, че той е починал. Св. С. успяла да изготви документи и четири дни след смъртта на М.И. отишла в Норвегия. Там се срещнала с адвоката му - Биргер Санден и той й казал, че погребението в Норвегия ще струва по-евтино, в гр.Тромсе имало мюсюлманско гробище и всичко било организирано за погребението. Преди смъртта си, М. И. бил споделил със св.Солдателнко, че е купил в к.к.»Слънчев бряг» една стая № ... в общежитие «Р.». Действително с пълномощно от 08.09.2003г. същият предоставил на подс. Х.И. – негов брат, генерални пълномощия да го представлява в РБългария. На 12.12.2003г. с нотариален акт № ***, дело № ***., съставен пред нотариус Ст. А., М.И., чрез своя брат – обв. Х.И. – пълномощник закупил недвижим имот – офис № ..., находящ се в общ. Р., КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър. Св.С. подготвила документите си и пристигнала в България на 26-27.10.2005г., като имала намерение да изготви съответните документи за детето – български паспорт, акт за раждане, пенсия за починалия. Отишла в гр. Несебър в Общината и представила свидетелството за раждане на детето - ***, легализирано в България, акт за смърт на М.И.. На 23.11.2005г. било съставено в Община Несебър удостоверение за раждане на детето. През месец юли 2006г. св. С. се върнала в България и получила от наетия от нея преди това адвокат акт за смърт на починалия М.И. и удостоверение за наследници. Отишла в КК”Слънчев бряг” в общ. Р., където установила, че в стаята на починалия М.И. има настанени лица от ромски произход. Тогава разбрала, че стаята е продадена на св. Ил. С.. По делото е представен препис-извлечение от акт за смърт, от който е видно, че М.И. е починал на 13.09.2005г. Видно от представеното по делото копие от предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – на 16.09.2005г. подс.Х.И. като пълномощник на починалия си брат е изготвил договора, в качеството на собственик и продавач, по силата на който продава на св. С. ***, КК”Слънчев бряг” за сумата от 10 000 лева. Същевременно на 14.10.2005г. обв. Х.И. е изготвил и подал молба-декларация до Община Несебър, в която е декларирал, че починалия му брат – М.И. има двама наследници, той и брат му – подс.Х.И.. Видно от представеното копие от молбата, на същата няма входящ номер, от който да е видно, че е заведена в съответния регистър в Общината. На 17.12.2005г. е изготвено удостоверение № 1360 за наследници, в което като такива са посочени двамата обвиняеми – братя на починалия. Видно от представеното препис – извлечение от Акт за смърт на М.И.,*** на 23.12.2005г. Макар, че удостоверението за наследници е съставено шест дни преди съставянето на самия акт за смърт на наследодателя, в удостоверението е посочен последния. Наред с това, удостоверението за раждане на *** И. *** на 23.11.
В законна сила от 1.4.2013г.
4 НАХД No 186/2012, VI състав Административни дела З. К. К. ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.5.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1631/06.12.2010 г. на директора на ТД на НАП, с което на основание чл.18, ал.4 от Валутния закон (ВЗ) е наложено на “З.к.К.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „К.М.Л.” № .. вх.Б, ет.1, ап.3, ЕИК ........., представлявано от А.П.З., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева, за това, че при извършена проверка на 01.07.2010 г. в 12.35 часа в търговски обект- з.к. “К.” ООД, находящ се в гр. Несебър, ул. “О.П.” №., експлоатиран от “З.к.К.” ООД, е било установено, че към удостоверението за регистрация с търговия с благородни материали № 01379/21.07.2008 г., издадено от МФ, няма издадено приложение с адреса на обекта на заложната къща и лицето, извършващо дейността.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 1.4.2013г.
5 НАХД No 187/2012, II състав Административни дела М. ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.7.2012г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2303340/26.09.2011г. на Изпълнителния директор на ИА „ Главна инспекция по труда”, с което на на „М.” ЕООД с ЕИК-102853934, седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Ал.Стамболийски” № 68, съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”Пробуда” № 44 – партер, чрез адв.В.Д. за нарушение на осн.чл.415, ал.1 от КТ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 2000лв., като на осн.чл.415в от КТ НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 100лв./сто/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303340/26.09.2011г. на Изпълнителния директор на ИА „ Главна инспекция по труда”, в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.4.2013г.
6 Гражданско дело No 489/2012, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Е.А.Р.,
К. 2008 ООД
И.В.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Е.А. Р., лично и в качеството на управител на „К.2.” ООД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление гр.Варна, район Одесос, бел”***” № 98, ет.2, ап.28, чрез пълномомощник адв.И.Н.К. от БАК с посочен адрес за призоваване гр.Бургас, ул.”***” № 21, ет.1 иск по чл.45 от ЗЗД против И.В.К. ***, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 200лева-частичан иск от цялостна претенция в общ размер от 120 000лв. представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на непозволено увреждане, изразяващо се в бездействие – пасивно неправомерно поведение, в качеството на пълномощник на ищеца при изповядване на сделка, обективирана в нот.акт № 135/18.02.2009г., том.ІІ, рег.№ 1278, дело № 327 по описа на нотариус, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 208 с район на действие РС-Несебър.  Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщението пред Окръжен съд - Бургас.  
В законна сила от 2.4.2013г.
7 НОХД No 298/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.Б. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 2.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 298/2013г. по описа на РС – гр.Н., а именно Георги Русев – прокурор в РП-Н. и адв.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимата А. М. Б. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА А. МАРИ Б. - родена на *** год. в гр.Х., Обединено кралство, англичанка, британски гражданин, живуща ***, адрес в България, к.к. „С.Б.”, общ.Н., к-с „С.Б.” №4, ет.6, ап.G6, неосъждана, неомъжена, със средно образование, безработна, паспорт № .......... издаден на 13.05.2008 год. за ВИНОВНА в това, че на 23.03.2013 год., около 22.20 часа, в к.к. „Сл.бряг”, общ.Н., западната част до общежитие „Парк”, в посока хотел „Ирис” управлявала моторно превозно средство – лек автомобил “Мицубиши” с ДК№ ......, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промили, а именно 2,47 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимата А. Мари Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 17 /седемнадесет/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата А. Мари Б. е била лишена по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 23.03.2013 год.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А. Мари Б. със снета самоличност да заплати сумата в размер на 39,08 лева (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство, платими по сметка на ОД на МВР- Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 298/2013г. по описа на РС – гр.Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
А.М.Б.
В законна сила от 2.4.2013г.
8 Гражданско дело No 989/2012, I състав Други дела О.А.А. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КУРОРТНО-АПАРТАМЕНТЕН К-С"ЕМЕРАЛД РЕЗОРТ БИЙЧ И СПА"С.РАВДА -СГРАДА "С"-"ИКАТ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА гр. д. № 989 по описа на НРС за 2013 година, на осн. Чл. 238, ал. 2 ГПК.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от съобщението на страните .  
В законна сила от 3.4.2013г.
9 Гражданско дело No 990/2012, I състав Други дела ЮГ К.ЕООД ЕМЕРАЛД РЕЗОРТ БИЙЧ И СПА-СГРАД "В"-ВХ. "МАДРАС" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА гр. д. № 990 по описа на НРС за 2012 година, на осн. Чл. 238, ал. 2 ГПК.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от съобщението на страните .  
В законна сила от 3.4.2013г.
10 НАХД No 76/2013, I състав По ЗД по пътищата Я.В.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2013г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление наказателно постановление № 4425/27.12.2012 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на Я.В.Я., ЕГН **********, с адрес:*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца , на осн.чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от 10 месеца на 7 /седем/ месеца, считано от отнемане на свидетелството и размера на наложеното наказание „Глоба” от 1000 /хиляда/ лева на 700 /седемстотин/ лева  ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 3.4.2013г.
11 НАХД No 105/2013, VI състав Административни дела М. ООД КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 22.2.2013г.
на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Мерилин Р” ООД с ЕИК ..........., със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. “..............., вх. Г, ет.4, ап.12, против наказателно постановление № 707/14.08.2012 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 91 от Наредба № 6 на Общински съвет- гр. Несебър е наложено на жалбоподателя административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 13, ал.1, т.3 от същата наредба.  ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 105/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 3.4.2013г.
12 ЧНД No 162/2013, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Д.Х. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 18.3.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Н.ският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Х.Д.Х., ЕГН **********, по НОХД № .../2012 г. и НОХД № .../2012 г., двете по описа на РС- Н., а именно „Пробация” при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ МЕСЕЦА при периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ МЕСЕЦА и 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по ДВЕСТА ЧАСА за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание „Пробация” изтърпяната до момента част от наказанието „Пробация” по НОХД № .../2012 г. по описа на РС- Н..  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
Х.Д.Х.
В законна сила от 3.4.2013г.
13 ЧНД No 187/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.А.Н. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 18.3.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    НАЛАГА на осъдения Н.А.Н., роден на *** г., в гр. Ч., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, с основно образование, безработен, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 1642/2008 г. на Районен съд- Пловди
Н.А.Н.
В законна сила от 3.4.2013г.
14 ЧНД No 242/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК М.Ц.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.3.2013г.
Производството по настоящото дело е образувано по повод постъпилата в съда молба с вх.№ 1831 от 08.03.2013г. от М.Ц.Г. с ЕГН **********, с която се иска да бъде извършена кумулация по изброените в молбата присъди, по които на молителя са наложени наказания „лишаване от свобода”.
В законна сила от 3.4.2013г.
15 ЧНД No 474/2012, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Х.Ч. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 6.8.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО наказание по отношение на Н.Х.Ч. – роден на ***г***, настоящ адрес:***, понастоящем в Затвора Бургас, ром, български гражданин, осъждан, ЕГН *********** по НОХД № 2617/2011г. по описа на РС Бургас и по НОХД № 1064/2011г. по описа на РС Несебър в размер на най-тежкото от така наложените, а именно осем месеца „ лишаване от свобода”, които следва да изтърпи при първоначален „строг„ режим в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание осем месеца „лишаване от свобода”, изтърпяното до момента по НОХД № 2617/2011г. по описа на БРС за периода от 06.10.2011г. до 06.04.2012г., както и изтърпяната част по НОХД №1064/2011г. по описа на НРС, считано от 19.07.2012г. до настоящия момент.  УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 от НК, така определеното общо наказание от осем месеца „лишаване от свобода”, спрямо Н.Х.Ч. с четири месеца „лишаване от свобода”, като така увеличеното, общо, най-тежко наказание следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в Затвор.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Съдът ОБЯВИ определението си в присъствието на страните по делото в съдебно заседание на 06.08.2012г. в 12.00 часа, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.05 часа.        
Н.Х.Ч.
В законна сила от 4.4.2013г.
16 НАХД No 652/2012, V състав Административни дела Ж.Д.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202993 от 26.06.2012г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415в от Кодекса на труда /КТ/, на Ж.Д.Ж. с ЕГН **********, с адрес:***, район „Младост”, ул.”****” № 53, в качеството му на длъжностно лице в „ГБС-ВАРНА” АД с ЕИК ****, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение на чл.3 вр. чл.12 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн., ДВ бр.102 от 2009г./, вр. чл.16, т.1, б. „Е” от Наредба № 2 от 22.03.2004г. /обн., ДВ бр.37 от 2004г./.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 4.4.2013г.
17 НАХД No 659/2012, V състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202987 от 26.06.2012г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415в от Кодекса на труда /КТ/, на А.Г.Ж. с ЕГН **********, с адрес:***, район „Младост”, ул.”Р.Д.” № .., в качеството му на длъжностно лице в „Г.Б.С. ..” АД – клон Силистра с ЕИК .........., е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение на чл.3 вр. чл.12 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн., ДВ бр.102 от 2009г./, вр. чл.16, т.1, б. „Е” от Наредба № 2 от 22.03.2004г. /обн., ДВ бр.37 от 2004г./.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.    
В законна сила от 4.4.2013г.
18 НАХД No 1100/2012, V състав По ЗГ и ЗЛОД В.А.К. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 847 от 19.11.2012г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр.Бургас, с което на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, на В.А.К. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева за административно нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от ЗАНН.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 4.4.2013г.
19 ЧНД No 300/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Щ.Г.Щ. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 4.4.2013г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-74/2013г. по описа на РУП – Несебър, Щ.Г.Щ. с ЕГН – ********** ***, адв. А.Ж. от БАК.   Определението е окончателно.  
В законна сила от 4.4.2013г.
20 НОХД No 301/2013, V състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Щ.Г.Щ. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 4.4.2013г.
ПРИЗНАВА Щ.Г.Щ. - роден на ***год. в гр.Айтос с постоянен и настоящ адрес-***, ром, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, работи като общ работник, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 10.05.2012год. – 13.12.2012год. в с.Кошарица, общ.Несебър, на ул.”Първи май”, №12 осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр.Бургас, представлявано от Стилиян Стоянов Гюров в качеството му на пълномощник на законния представител Ганчо Йовчев Тенев, като възстановил водоподаването, монтирайки на мястото на водомера маркуч с диаметър на водопроводното отклонение ? цола, с което е създал условия за неправомерно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1 и 3, вр.с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящия адрес-***, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност ДВА ПЪТИ седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет часа/ за срок от ЕДНА ГОДИНА.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Щ.Г.Щ. предвиденото по- леко наказание „Глоба”.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 301/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Щ.Г.Щ.
В законна сила от 4.4.2013г.
21 НОХД No 306/2012, IV състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.А.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 20.3.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.К., родена на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, с постоянен адрес:***, понастоящем в затвора гр. Враца. ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2003 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил заблуждение у Б.А.Р.- собственик, представляващ ЕТ „Ч.- Б.Р.”***, че ще му заплати доставените колиЧ.ва от 5 300 /пет хиляди и триста/ литра слънчогледово олио „Ч.” и с това е причинил имотна вреда на ЕТ „Ч.- Б.Р.”*** в размер на 8 750 /осем хиляди седемстотин и петдесет/ лева, като причинената вреда е в големи размери и ЗА ТОВА, ЧЕ  На 11.08.2003 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил заблуждение у Н.А. ***, в каЧ.вото му на съдружник и управител на „Елит – 95” ООД- с. Д.И., обл. П., че ще му заплати доставените колиЧ.ва от 3 300 /три хиляди и триста/ килограма сирене и 2020 /две хиляди и двадесет/ килограма кашкавал, производство на дружеството и с това причинил имотна вреда на „Е...” ООД- с. Д.И., обл. П. в размер на 20 458 /двадесет хиляди четиристотин петдесет и осем/ лева, като причинената вреда е в големи размери, поради което и на основание чл.210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК , го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.2 от НПК, подсъдимият Н.А.К. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 75.00 /седемдесет и пет/ лева, представляваща направените по делото разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Н.А.К.
Мотиви от 23.4.2013г.
В законна сила от 5.4.2013г.
22 НАХД No 581/2012, VI състав Административни дела Б.М.54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.11.2012г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202566/10.05.2012 г. на директора на дирекция "Инспекция по труда"- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на "Б.м.54" ЕООД с ЕИК 147048483, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. "Любен Каравелов" № 2, представлявано от управителя Н. Б. Д., административно наказание    "имуществена санкция" в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.7 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да изплати на Драгни Панайотов Назъров с ЕГН ********** на длъжност "Пазач" полагащото се трудово възнаграждение по ведомост за месец февруари 2010 г., съгласно чл. 128, Т.2, вр. чл. 245, ал.1 от КТ, със срок на изпълнение 15.08.2011 г., като НАМАЛЛВА наложеното наказание "имуществена санкция" от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 5.4.2013г.
23 НАХД No 596/2012, I състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.11.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202606/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “****” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.22 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да оформи прекратяването на трудовото правоотношение с **** с ЕГН ********** на длъжност “Пазач”, съгласно изискванията на чл. 6, ал.1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), със срок на изпълнение 15.08.2011 г.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 5.4.2013г.
24 НАХД No 597/2012, VI състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.11.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202605/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “Л.К.” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.21 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да оформи прекратяването на трудовото правоотношение с А.Р.Т. с ЕГН ********** на длъжност “Пазач”, съгласно изискванията на чл. 6, ал.1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), със срок на изпълнение 15.08.2011 г.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 5.4.2013г.
25 НАХД No 689/2012, II състав Административни дела М.К.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.10.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000557/05.07.2012г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ”-Бургас, с което на М.К.Ч. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.71, т.4 от Наредба № 33/03.11.1999 г., издадена от Министъра на транспорта/МТ/ и на осн. чл.93, ал.2, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв./ петстотин/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.4.2013г.
26 НАХД No 867/2012, IV състав Административни дела К. ООД РАЙОННА СЛУЖБА"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 10/27.08.2012 г. на Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”- гр. Несебър /РСПБЗН/ към Областно управление- Бургас, с което за нарушение по чл.127к, т.2 от ППЗМВР, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.273 от ЗМВР, на С.И.С., в качеството му на управител на „К.” ООД, ЕИК ....... със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „Хан Крум”, № 47, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас  
В законна сила от 5.4.2013г.
27 НАХД No 1101/2012, VI състав По ЗГ и ЗЛОД Ю.А.А. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.3.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 845/20.11.2012 г. на директора на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 266, ал.1 от Закона за горите (ЗГ) е наложено на Ю.А.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес: с. o=, обл. в. общ. А., ул. “К.” № .., административно наказание глоба в размер на 800.00 лева за нарушение по чл. 213, ал. 1, т.1 от ЗГ, за това, че на 20.08.2012 г. на територията на ТП ДГС Несебър, в землището на с. Раковсково, по главен път с. Паницово – с. Раковсково, отдел 227, транспортира 8 куб.м. дърва за огрев от дъб, нарязани на метровки, немаркирани с контролна горска марка.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 5.4.2013г.
28 НАХД No 1111/2012, IV състав По ЗГ и ЗЛОД Ю.А.А. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 843/20.11.2012 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.261, т.1 от Закона за горите, на Ю.А.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 5.4.2013г.
29 НАХД No 23/2013, II състав Административни дела ИТИЯ-94-ИВАН ИВАНОВ ЕТ МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.3.2013г.
  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203098 от 21.11.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.153, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.415в от КТ, на ЕТ „ИТИЯ – 94 – И. И.” с ЕИК .......7, със седалище и адрес на управление: гр.Първомай, ул.........., подадена чрез пълномощника му – адв.И.Т. ***, със съдебен адрес: гр.Пловдив, ул.”Ф.Ж.К..... 3, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.      
В законна сила от 5.4.2013г.
30 Гражданско дело No 1402/2011, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК Х.Д.В. И.Й.Р.,
ЕЛИР ЕООД
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.7.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на Х.Д.В., ЕГН **********,***, против И.Й.Р., ЕГН **********,***, и „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 23, представлявано от И.Й.Р., по заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, № 940/03.10.2011 г., постановена по ч.гр.д. № 1069/2011 г. по описа на РС- ***, за сумата от 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/, представляващи дължима сума по запис на заповед от 15.02.2010 г.  ОСЪЖДА И.Й.Р., ЕГН **********,***, и „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 23, представлявано от И.Й.Р., да заплатят на Х.Д.В., ЕГН **********,***, против сумата от 491 лв. /четиристотин деветдесет и един лев/, представляваща направени разноски по настоящото производство.  Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 6.4.2013г.
31 Гражданско дело No 1115/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Т. ЕООД Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 7.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „*** Б.Е.” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „Х. Г. Д.”, № **, против „Т.”, ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. „Х. К.”, № **, ет.*, представлявано от А.П. Симеонов, за приемане за установено по отношение на ответника, че съществува вземане на ищеца по Заповед № 771 от 09.07.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена в полза на ищцовото дружество срещу ответното по ч.гр.д.№ 895/2010 г. по описа на РС- Н., за сумата от 17 303,91 лв. /седемнадесет хиляди триста и три лева и деветдесет и една стотинки/, представляваща стойността на ползвана електроенергия за периода 01.07.2009 г.- 08.09.2009 г., сумата от 1208,50 лв. /хиляда двеста и осем лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 06.11.2009 г. до 08.07.2010 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на подаване на заявлението- 08.07.2010 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА „*** Б.Е.” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „Х. Г. Д.”, № **, да заплати на „Т.”, ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. „Х. К.”, № **, ет.*, представлявано от А.П. С.сумата от 950 лв. /деветстотин и петдесет лева /, представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 8.4.2013г.
32 НАХД No 436/2012, VI състав По ЗД по пътищата А.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 9.8.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 541/15.05.2012 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.6 от ЗДвП е наложено на А.И.А. с ЕГН **********,***, административно наказание „глоба” в размер на 400 лева, за това, че на 01.03.2012 г. около 13.27 часа на главен път 1 клас № 9, 202.5-ти км., в близост до магазин “Бора-бора”, в посока гр. Бургас е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № **** със скорост 114.46 км/ч при ограничение от 60 км/ч, въведено с пътен знак В-26.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 8.4.2013г.
33 НАХД No 182/2013, I състав По ЗД по пътищата Г.Г.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.3.2013г.
НП-изменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4351/13.12.2012г. . на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 183 ал.4 т.7 предл.първо от ЗДвП е наложено на Г.Г.Е. , ЕГН **********,*** административно наказание: „глоба” в размер на 50 лева и на осн.чл.183 ал.3 т.5, предл.първо от ЗДвП – глоба в размер на 30 /тридесет/ лева за това, че на 26.11.2012 г. около 17.00 часа, в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, до общ.Парк , е управлявал МПС-„Фолксваген Голф” с рег. № А5719КТ като не използвал обезопасителен колан на МПС, когато е в движение и не съобразил поведението си с пътни знаци, с което нарушил чл.137а ал.1 предл.първо от ЗДвП и чл.6 т.1, предл.трето от ЗДвП   в частта, с която е наложено на Г.Г.Е. , ЕГН **********,, административно наказание на осн.чл.183 ал.3 т.5, предл.първо от ЗДвП – глоба в размер на 30 /тридесет/ лева за това не съобразил поведението си с пътни знаци, с което нарушил чл.6 т.1, предл.трето от ЗДвП    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4351/13.12.2012г. . на Началника на РУП- Несебър в останалата част, с което на основание чл. 183 ал.4 т.7 предл.първо от ЗДвП е наложено на Г.Г.Е. , ЕГН **********,*** административно наказание: „глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева за това, че на 26.11.2012 г. около 17.00 часа, в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, до общ.Парк , е управлявал МПС-„Фолксваген Голф” с рег. № А5719КТ като не използвал обезопасителен колан на МПС, когато е в движение с което нарушил чл.137а ал.1 предл.първо от ЗДвП  ОСЪЖДА Г.Г.Е. , ЕГН **********,*** , да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 2.80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото.      Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 8.4.2013г.
34 ЧНД No 310/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 8.4.2013г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. С.В.М. *** за защитник на А.С.А. с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-173/2012 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 8.4.2013г.
35 НОХД No 311/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.А. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 8.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 311/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият А.С.А. и неговия защитник адв.М., съгласно което:  Обвиняемият А.С.А., роден на *** ***, с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, турчин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, строителен работник, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2013 г. около 02.10 часа в с. Оризаре, общ. Несебър, по ул. „..........., е управлявал моторно превозно средство- л.а. „Форд Ескорт” с рег. № ......., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.16 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 (три) години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК обвиняемия А.С.А. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 12 (дванадесет) месеца.   ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемият А.С.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 01.04.2013 г.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия А.С.А. с ЕГН ********** да заплати по сметката на ОД на МВР- Бургас сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем ст.), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 311/2013г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    
А.С.А.
В законна сила от 8.4.2013г.
36 Гражданско дело No 1342/2011, I състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Ж.М.А. М.......... ООД Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 24.7.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.194, ал.3 във връзка ал.2 ГПК, по заявеното от ищцата Ж.М.А., с ЕГН ********** оспорване на истинността на представените от ответника трудов договор № 58 от 16.05.2011г. и акт за прекратяване на трудов договор № 58 от 16.05.2011г. с посочена дата на връчване 01.09.2011г.., че документите са неистински в частта относно авторството на подписа на Ж.М.А., като на основание чл.194 ал.3 вр.ал.2 ГПК ги изключва от доказателствата по делото.  След влизане на Решението в сила, трудов договор № 58 от 16.05.2011г. и акт за прекратяване на трудов договор № 58 от 16.05.2011г. с посочена дата на връчване 01.09.2011г., ведно с препис от Решението да се изпратят на Районна прокуратура гр.Н***.  ОТХВЪРЛЯ исковете с правно основание по чл.128 от КТ, предявени от Ж.М.А., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Б****, ж.к. ****, бл.**, вх.3, ет.5, ап.61 срещу „***”, ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Р***, ул. *** №38, вх. Г, ет.4, ап.12, представлявано от управителя М.А.Р.,*** за заплащане на сума в общ размер на 4676, 70 лева, представляваща дължима, но неизплатена сума за месечно трудово възнаграждение и за извънреден труд, положен от ищцата по време на трудовото й правоотношение, разпределени по месеци и години, както следва:   488, 76 лева за м. май 2011 г. – извънреден труд за 20 работни дни по един час дневно в размер на 112.60 лева и за 4 дни работа по девет часа в почивни дни в размер на 236.16 лева и за 2 дни работа по девет часа в празнични дни в размер на 135 лева, ведно с мораторната лихва от 5 лева от 01.07.2011 г. до 06.12.2011 г.   332, 56 лева за м.юни 2011 г. – извънреден труд за 22 работни дни по един час дневно в размер на 112.64 лева и за 4 дни работа по девет часа в почивни дни в размер на 214, 92 лева, ведно с мораторната лихва от 5 лева от 01.08.2011 г. до 06.12.2011 г.   830, 24 лева за м.юли 2011 г. – извънреден труд за 21 работни дни по четири часа дневно в размер на 450.24 лева и за 5 дни работа по дванадесет часа в почивни дни в размер на 375 лева, ведно с мораторната лихва от 5 лева от 01.09.2011 г. до 06.12.2011 г.   1330, 96 лева за м.август 2011 г. – месечно трудово възнаграждение за 23 работни дни на пълно работно време в размер на 600 лева, извънреден труд за 23 работни дни по четири часа дневно в размер на 449, 88 лева и за 4 дни работа по дванадесет часа в почивни дни в размер на 274.08 лева, ведно с мораторната лихва от 7 лева от 01.10.2011 г. до 06.12.2011 г.   270, 07 лева за м.септември 2011 г. – месечно трудово възнаграждение за 3 работни дни на пълно работно време в размер на 90 лева, извънреден труд за 3 работни дни по четири часа дневно в размер на 17, 63 лева и за 2 дни работа по дванадесет часа в почивни дни в размер на 157.44 лева, ведно с мораторната лихва от 5 лева от 01.11.2011 г. до 06.12.2011 г.като неоснователни и недоказани.  ОСЪЖДА на осн.чл.224, ал.1 от КТ ответника „***”, ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Р***, ул. *** №38, вх. Г, ет.4, ап.12, представлявано от управителя М.А.Р.,*** да заплати на Ж.М.А., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Б****, ж.к. ****, бл.**, вх.3, ет.5, ап.61 сумата от 62.60 /шестдесет и два лева и шестдесет стотинки/ лв. и представляваща нетния размер на обезщетението за неползван платен годишен отпуск в размер на 6 /шест/ дни за периода 16.05.2011г. до 01.09.2011г., мораторна лихва в размер на 1.72 /един лев и седемдесет и две стотинки/ лева от датата на падежа до датата на входиране на исковата молба , ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 06.12.2011г. до окончателно изплащане на сумата , като за разликата до претендираните 190.91 лв.ведно с мораторна лихва в размер на 2 /два / лева ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан  ОСЪЖДА на осн. чл.226, ал.2 и ал.3 от КТ ответника „***”, ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Р***, ул. *** №38, вх. Г, ет.4, ап.12, представлявано от управителя М.А.Р.,*** да заплати на Ж.М.А., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Б****, ж.к. ****, бл.**, вх.3, ет.5, ап.61 сумата от 865.69 /осемстотин шестдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ лева обезщетение за незаконното задържане на трудовата книжка на ищцата за периода от 14.09.2011 г. до 06.12.2011 г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 06.12.2011г. до окончателно изплащане на сумата, като за разликата до претендираните 1200/хиляда и двеста/ ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан  ОТХВЪРЛЯ иска за сумата от 31,20 лева, представляващи имуществени вреди, причинени от незаконното задържане на трудовата книжка, вследствие на което ищцата получавала по - ниско брутно трудово възнаграждение, тъй като не могла да удостовери пред новия си работодател количеството на трудовия си стаж и професионалната си квалификация и съответно била лишена от заплащане на допълнително трудово възнаграждение за прослужено време /клас/ за периода от 24.10.2011 г. /датата на сключване на новия трудов договор/ до 06.12.2011 г. /датата на предявяване на исковата молба/,като неоснователен и недоказан.   ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Ж.М.А., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Б****, ж.к. ****, бл.**, вх.3, ет.5, ап.61 да заплати на ответника „***”, ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Р***, ул. *** №38, вх. Г, ет.4, ап.12, представлявано от управителя М.А.Р.,***0.20 лв лв.,./триста и четиридесет лева и двадесет стотинки /лева, представляващи направените от ответника съдебни разноски по делото.  ОСЪЖДА Ж.М.А., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Б****, ж.к. ****, бл.**, вх.3, ет.5, ап.61 да заплати по сметка на РС-Н*** сумата от 120.17 лв /сто и двадесет лева и седемнадесет стотинки / представляващи съразмерна част от дължимата по делото държавна такса , на осн.чл. на осн. чл. 78,ал.6 от ГПК   ОСЪЖДА Ж.М.А., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Б****, ж.к. ****, бл.**, вх.3, ет.5, ап.61 да заплати по сметка на РС-Н*** сумата от на 240.34 лева /двеста и четиридесет лева и тридесет и четири стотинки/ съразмерна част от изплатен хонорар на вещото лице за извършена по делото съдебно-икономическа експертиза, ведно със законната лихва за забава на държавните вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА „***”, ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Р***, ул. *** №38, вх. Г, ет.4, ап.12, представлявано от управителя М.А.Р.,*** да заплати по сметка на РС-Н*** сумата от от 37.20 лева /тридесет и седем лева и двадесет стотинки/ представляваща 4 % държавна такса върху уважената част на иска, ведно със законната лихва за забава на държавните вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане  ОСЪЖДА „***”, ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Р***, ул. *** №38, вх. Г, ет.4, ап.12, представлявано от управителя М.А.Р.,*** да заплати по сметка на РС-Н*** сума в размер на 29.83 лева /двадесет и девет лева и осемдесет и три стотинки/ лева, представляващи съразмерна част от дължимата по делото държавна такса , на осн. чл.
В законна сила от 9.4.2013г.
37 Гражданско дело No 52/2013, IV състав Развод по взаимно съгласие Д.П.П.,
Н.В.П.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.4.2013г.
на основание чл.50 от СК, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 0001/06.01.2011 г. на Община Несебър граждански брак между Д.П.П., ЕГН **********, и Н.В.П., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:  1. Семейното жилище, представляващо една стая от апартамент, находящ се в гр. Несебър, ж.к. ..........., се предоставя за ползване на мъжа- Д.П.П..  2. Страните не си дължат издръжка помежду си.  3. След развода съпругата ще продължи да носи предбрачното си фамилно име- П..  4. Страните нямат придобити по време на брака недвижимо имущество, ограничени вещни права върху недвижими имоти, моторни превозни средства, както и дялове в търговски дружества. Всеки от съпрузите е взел личните си движими вещи, придобити по време на брака, които е ползвал.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.4.2013г.
38 Гражданско дело No 173/2013, IV състав Развод по взаимно съгласие Д.Х.А.,
И.Н.А.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.4.2013г.
на основание чл.50 от СК, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 10/04.06.1989 г. на Община Поморие граждански брак между Д.Х.А., ЕГН **********,***, и И.Н.А., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:  1. Семейното жилище, находящо се в гр. Каблешково, община Поморие, ............, е собственост на родителите на мъжа.  2. Страните не си дължат издръжка помежду си.  3. След развода съпругата ще запази брачното си фамилно име- А..  4. Страните нямат родени от брака непълнолетни деца.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.4.2013г.
39 ЧГД No 174/2013, VI състав Други ЧГД Н.В.С.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 9.4.2013г.
РАЗРЕШАВА на Н. Веселинова С. с ЕГН **********, действаща лично, със съгласието на своята майка Д.Н.С. с ЕГН **********, двете с адрес: гр. Несебър, ул. «Струма» № 10, ет.4, да продаде собствената си 1/6 идеална част от недвижим имот- нива с площ от 2.701 дка, находяща се в местността “Дренака”, съставляваща ПИ с идент. № 73571.9.41 по кадастралната карта на с. Тънково, общ. Несебър, при граници: ПИ № 73571.9.94, ПИ № 73571.9.67, ПИ № 73571.9.44, ПИ № 73571.9.105 и ПИ № 73571.9.66, оставена в наследство от Веселин Петков Стоянов, поч. на 28.07.2006 г.  Определението окончателно.  
В законна сила от 9.4.2013г.
40 НАХД No 595/2012, IV състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.11.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202602 от 10.05.2012 г. на Изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415, ал.1 от КТ, на „Б.М.54” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. „Л.К.”, № 2, представлявано от Н.Б.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера й от 5000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 9.4.2013г.
41 НАХД No 45/2013, II състав Административни дела АТАЙ-2008 ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.3.2013г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2306202 от 07.12.2012г. на Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „А.” ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, общ.Несебър, ........, представлявано от управителя Д.Д.А. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.153, ал.1 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 9.4.2013г.
42 НАХД No 209/2013, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК С И В ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ- ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.3.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 209/13г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС-Бургас.    РАЙОНЕН СЪДИЯ:      
В законна сила от 9.4.2013г.
43 НОХД No 239/2013, I състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.У. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 9.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 239/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Х.И.У. със защитник адв. Миланова от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.И.У., роден на ***г. в гр. Чирпан, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.12.2011г. около 18.00 часа в гр. С.В., общ. Несебър, ул. „Ч.” № .., чрез използване на техническо средство – ключ за автомобил отнел противозаконно чуждо МПС – л.а. „Опел Корса” с рег. № ...... с номер на рама VSX000073R4048566 на стойност 1308,30 лева от владението на Д.А.И. *** без нейно съгласие, с намерение да го ползва, като след деянието е изоставил превозното средство без надзор, поради което и на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, пр.второ и т. 3, във вр. с чл. ..5, ал. 1, т. 4, във вр. с ал. 1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  СЪДЪТ НЕ НАЛАГА наказанието предвидено по чл.346 ал.2 от НК лишаване от право да управлява МПС, тъй като същият е неправоспособен.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.И.У. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 40 лв. (четиридесет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.    ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 239/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Х.И.У.
В законна сила от 9.4.2013г.
44 НОХД No 312/2013, IV състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.В.Я. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 9.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 312/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Б.В.Я. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв. С.С. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Б.В.Я.- роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2012г., около 04.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до общежитие „Парк1”, по хулигански подбуди, причинил лека телесна повреда на Недялко Юрийев Балев, ЕГН **********,***, изразяваща се в две порезно прободни рани по гърба и по ляв горен крайник, както и драскотини по главата и дясна ръка вследствие на удари с нож, като уврежданията са довели до временно разстройство на здравето неопасно за живота, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1, вр. с чл. 54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Б.В.Я. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 113.48 лв. (сто и тринадесет лева, и четиридесет и осем стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 312/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.В.Я. мярка за неотклонение “Гаранция” в размер на 500 лв., като ПОСТАНОВЯВА същата да бъде върната на лицето, за което ОД на МВР- Бургас да бъде уведомена.  Предвид на това, че сумата е внесена по сметка на ОД на МВР- Бургас, последната да бъде уведомена и за присъждането на направените разноски по делото в полза на ОД на МВР- Бургас, с оглед възможността същата да извърши прихващане. В случай на извършване на прихващане на сумата с дължимите разноски, на Я. да бъде върнат остатъка от гаранцията.  На ОД на МВР- Бургас да се изпрати и заверено копие от вносна бележка, съставляваща л.28 от ДП.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Досъдебното производство да бъде върнато на РП Несебър, с оглед продължаване на съдопроизводствените действия по отношение на втория обвиняем.  
Б.В.Я.
В законна сила от 9.4.2013г.
45 Гражданско дело No 1038/2011, I състав Други дела Н.Й.Б. З.Д.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.5.2012г.
 Мотивиран от горното, Несебърският районен съд     Р Е Ш И:    ОСЪЖДА З.Д.И. ЕГН : **********,*** да заплати на Н.Й.Б., ЕГН : ********** *** , на осн. чл.59 ЗЗД сумата от 1 757 лева /хиляда седемстотин петдесет и седем лева /, представляваща обезщетение за ползване на самостоятелен обект в сграда за периода от 24.09.2010 г. до 15.09.2011 г. , а именно : гаражен етаж, с площ 70.40 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, килер, антре и стълбище с изградена баня-тоалетна в него, част от жилищната сграда, построена в УПИ *** по плана на с. Равда, целия с площ от 536 кв.м., с адм.адрес : ***., заедно със законната лихва, начиная от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.    ОТХВЪРЛЯ иска на Н.Й.Б., ЕГН : ********** *** срещу З.Д.И. ЕГН : **********,***, за заплащане на парична сума в размер на 10 000 лева /десет хиляди / лева за обезщетение за лишаване от ползването на 14, 11% ид. части, част над притежаваната от И., от жилищната сграда, построена в УПИ *** по плана на с. Равда, целия с площ от 536 кв.м. за периода от 24.07.2004 г. до 23.09.2010 г. с адм.адрес : ***..    ОСЪЖДА З.Д.И. ЕГН : **********,*** да заплати на Н.Й.Б., ЕГН : ********** *** , сумата от 195.69 /сто деветдесет и пет лева и шестдесет и девет ст./ лева, представляваща направените разноски в настоящото производство съобразно уважените искове, КАТО ОТХВЪРЛЯ искането за разноски в останалата му част.  
В законна сила от 10.4.2013г.
46 Гражданско дело No 185/2012, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД СОФИЯ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.11.2012г.
РЕШИ:  ОТХВЪРЛЯ иска на Застрахователна компания „Уника” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „***”, № 11- 13, за приемане за установено съществуването на вземането на ищеца против Община Несебър в размер на 387 лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застраховка “Каско” за вреди, претърпени на 13.08.2007 г. от М.И.Д. ***, поради необезопасена и необозначена шахта от уличната канализация в курортен комплекс „Слънчев бряг”, зона “Запад”, до хотел “Кокиче”, както и сумата от 128,30 лева, представляваща мораторна лихва за периода от 10.01.2009 г. до 10.01.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.01.2012 г. до окончателното й изплащане, по повод на които е издадена заповед № 43/16.01.2012 г., по ч.гр.д. № 30/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 10.4.2013г.
47 НАХД No 284/2012, I състав Административни дела С. К.Т.Г ЕТ МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2012г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0202735/03.04.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, при ИА „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя ЕТ „С. К. – Т. с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Айтос, , ул.”П.Р.С. е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000лв /пет хиляди/ лева., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 5000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202735/03.04.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, при ИА „Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му н
В законна сила от 10.4.2013г.
48 НЧХД No 1022/2012, IV състав НЧХД С.Д.К. И.А.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 25.3.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.А.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, с висше образование, търговски агент, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 18.05.2012 г. около 15.30 ч. в гр. Несебър, кв. „А.” № 19, нанесъл побой на С.Д.К., ЕГН **********, изразявайки се в удряне на два шамара по лицето с дясната ръка, хващане за косата с лявата ръка и оскубване, хващане за двете ръце под мишниците и блъскане в рецепцията, както и ритане в краката в областта на бедрата, в резултата на което причинил на тъжителката кръвонасядания по ръцете в областта на мишниците, на тялото в областта на лявата половина на гърба, и на краката в областта на бедрата, представляващи леки телесни повреди, довели до болка и страдание без разстройство на здравето- престъпление по чл.130, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК, го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.  ОТХВЪРЛЯ предявеният, на основание чл.45 от ЗЗД, от С.Д.К., ЕГН **********, против И.А.К., ЕГН **********, граждански иск в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева представляващ претърпените от тъжителката неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.05.2012 г. до окончателното й изплащане.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
И.А.К.
Мотиви от 8.4.2013г.
В законна сила от 10.4.2013г.
49 НАХД No 184/2013, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.Т. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.3.2013г.
ПРИЗНАВА Х.М.Т., ЕГН **********, роден в гр. Несебър, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 03.11.2012 г. около 17.30 часа в с.Тънково, общ.Несебър, по ул. „Хаджийска”, управлявал МПС мотопед „Ямаха” с ДК № ..... без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 4986/24.10.2011 г. на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 24.01.2012 г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда лева/ в полза на Държавата.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП Несебър, считано от получаване на съобщението за това пред Окръжен съд- гр.Бургас.  
Х.М.Т.
Мотиви от 25.3.2013г.
В законна сила от 10.4.2013г.
50 НАХД No 735/2012, II състав По ЗД по пътищата Н.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.10.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2926/18.07.2012г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на Н.С.К. с ЕГН ********** *** на осн.чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. и са отнетни 8 контролни точки.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 11.4.2013г.
51 НАХД No 957/2012, IV състав Административни дела И.С. КП ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.2.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202641/03.09.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „И.С. КП”, ЕИК ........., седалище и адрес на управление гр. София, ул. „К.Б. І”, № ..., представляван от К.С. Петров, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 11.4.2013г.
52 НАХД No 77/2013, I състав По ЗД по пътищата И.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление 1184/23.04.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, в частта, с която е наложено на И.Д.П. , ЕГН **********, административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 1184/23.04.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър в останалата част, с която на основание чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено на И.Д.П. , ЕГН **********, с адрес:***, „Стария възел” 2, ет.2, ап.10 административно наказание „глоба” в размер на 100 лева, за това, че за това, че че на 19.04.2010 г. около 14.53 часа, в гр.Несебър, до к/с „Съни бийч хилс ”, е управлявал МПС- лек автомобил “Ауди А6” с рег. № А7949КВ, със скорост 72 км/ч при ограничение от 40 км/ч    ОСЪЖДА „И.Д.П. , ЕГН **********, с адрес:***, „Стария възел” 2, ет.2, ап.10 , да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 10 лв. /десет лева/, представляващи заплатени пътни и дневни разноски на свидетел по делото.    Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 11.4.2013г.
53 НОХД No 153/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.К. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 19.3.2013г.
СЪДЪТ след като изслуша становищата на страните и обсъди събраните по делото доказателства, намира следното:  Видно от приложената по делото справка за съдимост, с влязло в сила на 16.10.2012 г. определение № 253/19.09.2012 г. по ЧНД № .../2012 г. на РС- Несебър е наложено на осъдения Т.С.К. общо наказание в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № .../2011 г., НОХД № ..../2012 г. и НОХД № .../2012 г., всички по описа на РС- Несебър, а именно: две години лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от три години. В така определения изпитателен срок, на 17.12.2012 г. К. е извършил деянието, за което е образувано производството по настоящото НОХД № .../13 г. При разглеждане на делото съдът е пропуснал да се произнесе, по въпроса за изтърпяване на отложеното наказание, определено по ЧНД № .../2012 г. на НРС и този пропуск следва да се отстрани по реда на чл. 306, ал.1, т.3 от НПК.  Съобразно нормата на чл. 69, ал.2 от НК, по отношение на лице, осъдено условно за престъпление, което е извършило като непълнолетно, съдът може да постанови то да бъде освободено отчасти или изцяло от изтърпяване на отложеното наказание. В конкретния случай предпоставките на посочената разпоредба са налице. Доколкото се касае за лице, което и понастоящем е непълнолетно, съдът счита, че целите, визирани в чл. 36 от НК, могат да бъдат постигнати с наказанието, което това лице понастоящем изтърпява и не е наложително изолирането му за продължително време от обществото. Ето защо, съдът приема, че осъденият К. следва да бъде освободен изцяло от изтърпяване на наказанието от две години лишаване от свобода.  Мотивиран от горното, съдът     ОПРЕДЕЛИ:    ОСВОБОЖДАВА изцяло на основание чл. 69, ал.2 от НК осъдения Т.С.К. с ЕГН ********** от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от две години, наложено с определение № 253/19.09.2012 г. по ЧНД № .../2012 г. на РС- Несебър.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
Т.С.К.
В законна сила от 11.4.2013г.
54 ЧНД No 257/2013, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.А. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 3.4.2013г.
на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношения осъдения Г.М.А. с ЕГН - **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените с влезли в законна сила присъди както следва – по НОХД № 627/12г., НОХД № 773/12г., НОХД № 932/12г., НОХД № 1002/12г., НОХД № 1466/12г., всички по описа на РС-Ямбол и НОХД № 143/13г. по описа на РС-Несебър, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален Строг режим в Затвор.  ПРИСПАДА на осн.чл.25, ал.2 от НК така определеното общо най-тежко наказание от една година и шест месеца Лишаване от свобода, изтърпяната част от наложено наказание лишаване от свобода по НОХД № 1002/12г. по описа на ЯРС, считано от 08.11.2012г.  ПРИСПАДА на осн.чл.25, ал.3 от НК така определеното общо най-тежко наказание от една година и шест месеца Лишаване от свобода, изтърпяната част от наложено наказание „Пробация” по НОХД № 627/12г. по описа на ЯРС, считано от 19.09.2012г. до 07.11.2012г..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от обявяването му пред Окръжен съд – Бургас.  ПРЕПИС от определението да се изпрати в Районна прокуратура – Несебър за сведение и изпълнение.  
Г.М.А.
В законна сила от 11.4.2013г.
55 ЧНД No 318/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.И.Р. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 11.4.2013г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. П.Х.Ч. *** за защитник на Т.И.Р. с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-1531/2012 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.    
В законна сила от 11.4.2013г.
56 НОХД No 320/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 11.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 320/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.С.А. със защитник адв.С. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.С.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-*** българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, с ЕГН **********, безработен за ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2012г., около 14.00 часа, на главен път ІІІ-9061 на входа на база „Перота”, посока главен път І-9, с. Тънково, общ. Несебър управлявал моторно превозно средство – л.а. „Сеат Ибиза” с рег. № ......., без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 246/26.10.2011г. на Началник група на сектор „ПП” при ОД-МВР-Бургас, влязло в сила на 09.11.2011г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300/ триста/ часа за една календарна година.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 320/2013 г. по описа на РС – Несебър.  
И.С.А.
В законна сила от 11.4.2013г.
57 Гражданско дело No 1229/2012, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС С.Н.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 12.4.2013г.
Р Е Ш И:    ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Н.М. с ЕГН **********,***, че съществува вземането на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД- Б., рег. по ф.д. №7184/1991 г. на Окръжен съд- Б., със седалище и адрес на управление гр. Б., ж.к. “П.”, ул. “Г. В. В.” № *, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., по Заповед № 888/05.11.2012 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1023/2012 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 253.65 лева (двеста петдесет и три лева и шестдесет и пет ст.), представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 20.10.2009 г. до 21.09.2012 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.11.2012 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА С.Н.М. с ЕГН **********,***, да заплати на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД- Б., рег. по ф.д. №7184/1991 г. на Окръжен съд- Б., със седалище и адрес на управление гр. Б., ж.к. “П.”, ул. “Г. В. В.” № *, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., сумата от 125.00 (сто двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 12.4.2013г.
58 НАХД No 442/2012, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Д.Х.Ч. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.10.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 25091/02.03.2012 г. на КЗП- Бургас, с което на основание чл. 210а от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложено на Д.Х.Ч. с ЕГН **********, с адрес:***, административно наказание “глоба” в размер на 500 лева за нарушение по чл. 68 г, ал.4, във връзка с чл. 68д, ал.1, предл.1 от ЗЗП- използване на заблуждаваща нелоялна търговска практика, както следва: на 31.08.20.. г. на фасадната част на стопанисвания от него обект- самостоятелни стаи „Ч.”, находяща се в гр. С.В., общ. Несебър, ул. “Ц.С.” № .., е бил поставен рекламен надпис “Х.Ч.”, в отклонение от издаденото му удостоверение за утвърдена категория № 2667/21.06.2007 г., а на 07.09.20.. г. в интернет сайт “www.hotel-tchapara” същият обект е бил рекламиран като “семеен Х.Ч.”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 12.4.2013г.
59 НАХД No 719/2012, II състав Административни дела В.Я.С. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.10.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000643/24.07.2012г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ”-Бургас, с което на В.Я.С. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.45, т.1 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министъра на транспорта/МТ/ и на осн. чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.4.2013г.
60 НАХД No 956/2012, II състав Административни дела И. С.КП ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202642/03.09.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „И.С. КП” с ЕИК - ***, представляван от К.С. П., против Наказателно постановление № 02-0202642/03.09.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас за нарушение на чл.281, ал.5 от КТ, вр. чл.11, ал.1, вр.чл.13, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.413, ал.2 от КТ, в качеството му на работодател е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.4.2013г.
61 НОХД No 982/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Г.Д.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 27.3.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.П.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, понастоящем в Затвора- Бургас, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2012г., около 22.40 часа, в к.к.Слънчев бряг, хотел „Г.”, ап. ..., при условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство- магнитна карта за отключване магнитна брава на входна врата на апартамента, отнел чужди движими вещи: раница марка „Джип” на стойност 17,30 лева; преносим компютър марка „Хюлет пакард” на стойност 888,75 лева; цифров фотоапарат марка „Худжи”, модел „Файн пикс” на стойност 105,75 лева; мобилен телефон „НТС”, модел „Уайлдфайер” на стойност 312,80 лева; фотоапарат марка „Канон”, с допълнително поставен обектив- 12 см, модел „Сигма ауто фокус” на стойност 503,97 лева и два броя мемори карти за преносим компютър на обща стойност 44 лева, или всичко вещи на обща стойност 1872,57 лева (хиляда осемстотин седемдесет и два лева и петдесет и седем стотинки) от владението на А.Р. Х. от Великобритания без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо, във вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и „б”, във вр. с чл.58а от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Г.Д.П. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 60 лв. (шестдесет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Г.Д. П. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 81 лв. /осемдесет и един/ лева, представляващи разноски направени в хода на съдебното производство.  ВРЪЩА фотоапарат марка „Канон”, черен на цвят, с допълнително постановен обектив 12 см., модел „Сигма ауто фокус”, приобщен като веществено доказателство по делото, на пострадалата А.Р. Х. от Великобритания.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
Г.Д.П.
Мотиви от 18.4.2013г.
В законна сила от 12.4.2013г.
62 НОХД No 325/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.В. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 12.4.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Д.В. и неговия защитник адв. П.П. споразумение по НОХД № 325/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Г.В.- роден на *** г. в гр.П., с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2013 год. около 01.30 часа в к.к. „Сл.брят”, общ.Несебър,до автомивка „Луксори” управлява моторно превозно средство – л.а. “ М.”, модел „***” с ДК№ А **** КТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.89 промила, установено по надлежния ред с с протокол от химическа експертиза №205/08.04.2013 год.изготвена от БНТЛ при ОДМВР Бургас – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК .  НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК на обвиняемия Д.Г.В. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия Д.Г.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.Г.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 39.08 (тридесет и девет лева и осем стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 325/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.Г.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Д.Г.В.
В законна сила от 12.4.2013г.
63 НОХД No 326/2013, IV състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Т.С. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 12.4.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 326/2013 г. по описа на РС– гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Х.С. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.Т.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, ром, български гражданин, женен, реабилитиран, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, в периода от 13.11.2012 год. до 13.12.2012 год., в с.Оризаре, общ.Несебър, на ул.”Черно море”, № 19, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, стопанисвана от „Водостабдяване и канализация” ЕАД- гр.Бургас, като възстановил водоподаването, монтирайки на мястото на водомера маркуч с диаметър на водопроводното отклонение ? цола, с което създал условия за неправомерно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1 и 3, вр.с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 (седем) месеца с периодичност два пъти седмично.  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (седем) месеца.   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /двеста/ часа за срок от 1/една/ година.   НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимият Х.Т.С. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 326/2013 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.Т.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.  
Х.Т.С.
В законна сила от 12.4.2013г.
64 НОХД No 328/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.Б. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 328/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.К.Б. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.К.Б. - роден на *** год. в гр.Поморие, с постоянен адрес-***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, общ работник, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.10 год. в гр.Несебър, ул.”Г.Д.”, №3 от вътрешния двор на къщата, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си в съучастие в качеството на съизвършител с лицата И.Н.Д., К.Г.К. и С.Я.Ш. отнел чужди движими вещи: 2бр.чували с картофи от по 20кг. на стойност 10.00лв. и 12бр. от по 2.00л.безалкохолно питие „Лимонада” на стойност 7,20лв., всичко вещи на обща стойност 17,20лв. (седемнадесет лева и двадесет стотинки) от владението на М.Г.Т. от гр.Несебър, без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от 12 (дванадесет) месеца.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.К.Б. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 37.20 лв. (тридесет и седем лева и двадесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 328/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
С.К.Б.
В законна сила от 12.4.2013г.
65 ЧНД No 18/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Ж.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 28.3.2013г.
НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения И.Ж.М., роден на *** ***, с ЕГН **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от определените с присъдите по НОХД № .../2012 г. на РС- С. и НОХД № .../2012 г. на РС- Н., а именно „Пробация”, при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осемнадесет месеца при периодичност два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осемнадесет месеца и включване в програми за обществено въздействие за срок от една година.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК изтърпяното след 12.07.2012 г. наказание „Пробация” по НОХД № .../2012 г. на РС- С..  Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
И.Ж.М.
В законна сила от 13.4.2013г.
66 НАХД No 30/2013, II състав Административни дела И.З.З. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.3.2013г.
  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202843 от 03.12.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на И.З.З. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.281, ал.4 от КТ във връзка с чл.281, ал.1 от КТ във връзка с чл.13, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично ообучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /Обн., ДВ бр.102 от 22.12.2009г./, като НАМАЛЯВА наложената глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.    
В законна сила от 13.4.2013г.
67 НОХД No 60/2013, V състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Х.Х. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 28.3.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Х., роден на *** г. в гр.Сунгурларе, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, строителен работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец октомври .... година до месец октомври 2012 година включително, след като е осъден с влязло в сила на 06.08..... г. решение по гр.д. № .../.... г. по описа на РС н. да издържа свой низходящ, а именно дъщеря си Р.А.Х. с ЕГН **********, при условията на повторност, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно в размер на 20 /двадесет/ месечни вноски по 70.00 лева /седемдесет лева/, поради което и на основание чл. 183, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. ..а, ал. 2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес-*** за срок от 18 /осемнадесет/ месеца с периодичност два пъти седмично;   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно за две предни години;  ОПРЕДЕЛЯ наложеното на А.Х.Х. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се изпълни чрез поставяне на заверен препис от присъдата на таблото за обяви в кметство с.Р. за срок от един месец.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
А.Х.Х.
Мотиви от 11.4.2013г.
В законна сила от 13.4.2013г.
68 Гражданско дело No 167/2012, II състав Облигационни искове ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗПАД ГР.СОФИЯ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.11.2012г.
ОСЪЖДА на осн.чл.50 от ЗЗД, вр.чл.213 от КЗ, вр.чл.86 от ЗЗД Община Несебър с адрес – гр.Несе.ирилов Д.да заплати на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, район Средец, ул.”Георги Бенковски” № 3, представлявано от Недялко Димчев Чандъров и Мишел Гилберт Клемент Каленс – изпълнителни директори, подадена чрез Главна агенция – гр.Бургас, с адрес за призоваване: гр.Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 26 /адв.Мая Великова – АК-гр.Бургас/ сумата от 631,72лв./шестстотин тридесет и един лева и седемдесет и две стотинки/лева представляващи изплатено от ищеца застрахователно обезщетение по договор за имуществена застраховка "Каско+", застрахователна полица № 440109213002248 със срок на валидност от 24.10.2009г. до 23.10.2010г. на л.а. „КИА” с рег.№ СА 1853 ВС за настъпило на 08.07.2010г. самостоятелно ПТП в КК”Слънчев бряг-запад” поради необезопасено и несигнализирано пропадане на пътната настилка, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на исковата молба – 22.02.2012г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА осн.чл.78, ал.1 от ГПК Община Несебър с адрес – гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”Еделвайс” № 10, представлявана от Кмета Николай Кирилов Димитров да заплати на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, район Средец,....енс – изпълнителни директори, подадена чрез Главна агенция – гр.Бургас, с адрес за призоваване: гр.Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 26 /адв.М... – АК-гр.Бургас/ сумата от 220лв./двеста и двадесет лева/ представляващи направените от ищеца съдебни разноски по делото.  Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 15.4.2013г.
69 Гражданско дело No 1230/2012, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД СОФИЯ С.Н.С. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.3.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на .......” ЕАД, ЕИК ......., седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Димитър Хаджикоцев”, № 52-54, тел: 02/8163783, факс: 02/8163780, представлявано от ВаВ.А.Г.- Изпълнителен директор, пълномощник И.А.т.- юрисконсулт и по отношение на С.Н.С., ЕГН **********, живущ ***, к.к.Слънчев бряг, кв.”Фрегата” № 162, ет.4, ап.29, Сан сити 2 , че С.Н.С., ЕГН ********** дължи на .......” ЕАД, ЕИК ......., седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Димитър Хаджикоцев”, № 52-54 , сумата от 1164,33 лв. /хиляда сто шестдесет и четири лева и тридесет и три стотинки/, представляваща дължима сума по договор за потребителски кредит № 7375311076 от 16.11.2011г.; сумата от 44,08 лв. /четиридесет и четири лева и осем стотинки/, представляваща обезщетение за забава за периода от 15.02.2012 г. до 24.09.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението- 04.10.2012 г. до изплащане на вземането , за което в полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК с №757/08.10.2012 г. по ч.гр.д.№ 875/2012 г. по описа на НРС.  ОСЪЖДА „С.Н.С., ЕГН **********, да заплати на „.......” ЕАД, ЕИК ......., седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Димитър Хаджикоцев”, № 52-54, сумата от 237.50 лева лв. (двеста тридесет и седем лева и петдесет стотинки ), представляваща направените в настоящото производство съдебни разноски.    Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 15.4.2013г.
70 НАХД No 199/2013, II състав По ЗД по пътищата Д.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.3.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 116/29.01.2013г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на Д.Д.А. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв., на осн.чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 50лв. и на осн.чл.175, ал.1, т.1, предл.3-то от ЗДвп е наложено наказание три месеца лишаване от право да управлява МПС и глоба от 100лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.4.2013г.
71 НОХД No 200/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.И.,
М.Б.С.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 15.4.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 200/2013 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Районна прокуратура- гр.Н., подсъдимия К.И. и неговия защитник адв. А.Ж., както следва:  Подсъдимият К.С.И., роден на ***г. в гр. П., с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, общ работник, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в съучастие с М.Б.С., ЕГН ********** ***, действайки като извършител, за времето от 00.30 часа до 02.00 часа на 24.11.2012г. в с.К., общ.Н., ул. "Ч." №*, от оградено дворно място с обор към дома, чрез използване на техническо средство е отнел чужда движима вещ- един брой 70 (седемдесет) килограмово прасе, порода „Ландрас", с клепнали уши, бяло на цвят, женско, заплодено в първия месец, на стойност по 3.25 лева на килограм, на обща стойност 227.50 лева (двеста двадесет и седем лева и петдесет стотинки)- от владението на Димитър К. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1,т.4, предл.второ, във вр. с чл.194,ал.1 ,вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал. 1, вр. с чл.55 ал.1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 (осем) месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия К.С.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОДМВР- Бургас сумата от 30.75 (тридесет лева и седемдесет и пет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 200/2013 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Районна прокуратура- гр.Н., подсъдимия М.С. и неговия защитник адв. А.Ж., както следва:  Подсъдимият М.Б.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в съучастие с К.С.И. с ЕГН **********, действайки като извършител, за времето от 00.30 часа до 02.00 часа на 24.11.2012 г. в с.К., общ.Н., ул. "Ч." №*, от оградено дворно място с обор към дома, чрез използване на техническо средство е отнел чужди движими вещи, а именно- един брой 70 (седемдесет) килограмово прасе, порода „Ландрас”, с клепнали уши, бяло на цвят, женско, заплодено в първия месец, на стойност по 3.25 лева на килограм, на обща стойност 227.50 лева (двеста двадесет и седем лева и петдесет стотинки), от владението на Димитър К. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1,т.4, предл.второ, във вр. с чл.194,ал.1 ,вр. с чл.20,ал.2, във вр. с ал. 1, вр. с чл.55 ал.1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 (осем) месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Б.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОДМВР- Бургас сумата от 30.75 (тридесет лева и седемдесет и пет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 200/2013 г. по описа на РС- Н..  Определението е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същите, на основание чл.309 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.С.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.Б.С. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
К.С.И.
М.Б.С.
В законна сила от 15.4.2013г.
72 ЧНД No 235/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК П.Н.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.3.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на И. по НОХД № 1717/2004г., НОХД № 1946/2004г., НОХД № 1445/2004г., НОХД № 409/2004г., НОХД № 838/2006г. и НОХД № 1047/2003г., всички по описа на РС-Пловдив, а именно – СЕДЕМ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание – седем години лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което И. следва да изтърпи общо ОСЕМ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК към така увеличеното общо наказание – осем години лишаване от свобода, наложеното на И. наказание по НОХД № 838/2006г. на РС-Пловдив, а именно - ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание – осем години лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на И. по НОХД № 2312/2012г. на РС-Пловдив и НОХД № 717/2012г. на РС-Несебър, а именно – ТРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 3000 /ТРИ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.  ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към определеното общо наказание – тринадесет месеца лишаване от свобода, определеното общо наказание - ГЛОБА в размер на 3000 /ТРИ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – тринадесет месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 15.30 часа в присъствието на осъденото лице, неговият защитник и представителят на РП-гр.Несебър. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  УКАЗВА след влизане в сила на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр.Несебър и на Бюро „Съдимост” при РС-Пловдив.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 15.4.2013г.
73 НОХД No 332/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.И.Р. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 15.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 332/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева– прокурор в РП-Несебър и адв.Ч. ***, назначена за защитник на подсъдимия споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА Т.И.Р., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование с ЕГН **********, понастоящем в Затвора – Пловдив, изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода” за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2012 г., около 22.50 ч. в к.к. Слънчев бряг , общ. Несебър, в близост до хотел „Мида", без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, във вр. от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества: - амфетамин, със съдържание на основното вещество 5,00 % /пет процента/, с тегло 0.237/нула цяло двеста тридесет и седем/ грама, на стойност 7,11 лв. /седем единадесет стотинки/;амфетамин, със съдържание на основното вещество 2 % /два процента/, с нетно тегло 4.199 / четири цяло сто деветдесет и девет/ грама, на стойност 125,97 лв. /сто двадесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки/; коноп, със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 0.70% /нула цяло и седемдесет процента/, с нето тегло 49,889 /четиридесет и девет цяло и осемстотин и осемдесет и девет/ грама, на стойност 299,33 лв. /двеста деветдесет и девет лева и тридесет и три стотинки/, всички наркотични вещества с общо нетно тегло 54,325 гр. на обща стойност 432.41 лв. /четиристотин тридесет и два лева и четиридесет и една стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл.второ, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и „ГЛОБА” в размер на 2000 (ДВЕ ХИЛЯДИ) ЛЕВА.   ОТНЕМА на основание чл.354а, ал. 6, във вр. с чл. 53, ал. 1, б. „б” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: 0,202гр. амфетамин със съдържание на активно вещество – 5%; 4,164гр. амфетамин със съдържание на активно вещество 2%; 49,389гр. коноп; пластмасова опаковка с надпис „Depon”, найлонов плик, съдържащ парчета от найлонови торбички и два броя полиетиленови пликчета, в които са се съдържали наркотичните вещества, които след влизане в сила на споразумението, същите да бъдат унищожени.   ВРЪЩА на подсъдимия Т.И.Р. кутия с надпис „Глутамин” със съдържание на бяло прахообразно вещество – 466,9 гр.; кутия с надпис „Спиролина, съдържаща зелени хапчета – 23.583гр. и 1бр. метална табакера, съдържаща хапчета тип „капсули” – 0.775гр.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.И.Р. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 93.90 лв. (деветдесет и три лева и деветдесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 332/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Т.И.Р.
В законна сила от 15.4.2013г.
74 НОХД No 333/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Н. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 15.4.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 333/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Н.П.Н. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което:  Обвиняемият Н.П.Н., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, пл. ”Д.” бл. *, вх. *, ет. *, ап. **, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, реабилитиран, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.04.2013 година около 02.00 часа в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, квартал ”Чайка”, в близост до хотел „Жасмин” в посока „Вива Клиник”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Р. Е.” с регистрационен № Р 27 35 РВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.00 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия Н.П.Н. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Н.П.Н. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 08.04.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 333/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Н. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.П.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Н.П.Н.
В законна сила от 15.4.2013г.
75 Гражданско дело No 731/2012, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие Р.Д.К. Н.Г.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 29.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 731/2012г. по описа на РС-Несебър.  ОБЕЗСИЛВА СЪДЕБНА ЗАПОВЕД от 16.08.2012 г. по гр. дело № 731/2012 г с която са наложени мерки за защита на Р.Д.К. ***, срещу осъществявано домашно насилие от бившия й съпруг Н.Г.К. , ЕГН : ********** ***, с която : задължава Н.Г.К. да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Р.Д.К. и забранява на Н.Г.К. да приближава пострадалото лице Р.Д.К. *** , местоработата и в гр. Свети Влас на ул.”Цар Симеон” №17Б , местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице на по-малко от 100/сто/ метра , за срок от 6 /шест/ месеца     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.     Указва след влизане в сила на настоящото определение да се изпрати препис на РУП Несебър и РП Несебър за сведение.    
В законна сила от 16.4.2013г.
76 НАХД No 591/2012, IV състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.11.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202560 от 10.05.2012 г. на Изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415, ал.1 от КТ, на „Б.М.54” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. „Л.К.”, № 2, представлявано от Н.Б.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера й от 5000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 16.4.2013г.
77 НОХД No 755/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Х.Л.,
А.А.М.,
М.Р.И.
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 20.11.2012г.
ПРИЗНАВА Л.Х.Л. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2011г. в местността „***” в землището на гр. Несебър – намираща се над р-т „***”, в близост до КК”Слънчев бряг” от строителен обект „***” с възложител „***” АД-Пловдив и изпълнител „***” АД чрез използване на МПС - л.а. „Опел Астра” с рег. № ***, собственост на ***, в съучастие с А.А.М. и М.Р.И. като съизвършители, отнел чужди движими вещи - армирани арматурни железни заготовки с тегло 486кг. на стойност 534,60 лева, собственост на „*** Груп” АД-Пловдив от владението на Н.И.П. *** - технически ръководител в „*** Груп” АД-Пловдив, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи ефективно в Затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип, при първоначален СТРОГ режим.  На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 6337/2010г. по описа на РС- Варна, влязло в сила на 24.03.2011г., а именно ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи отделно в Затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип, при първоначален СТРОГ режим.    ПРИЗНАВА А.А.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с начално образование, каменоделец в кариера над „***”, за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2011г. в местността „***” в землището на гр. Несебър – намираща се над р-т „***”, в близост до КК”Слънчев бряг” от строителен обект „***” с възложител „***” АД- Пловдив и изпълнител „***”АД, чрез използване на МПС - л.а. „Опел Астра” с рег. № ***, собственост на ***, в съучастие с Л.Х.Л. и М.Р.И. като съизвършители, отнел чужди движими вещи - армирани арматурни железни заготовки с тегло 486кг. на стойност 534,60 лева, собственост на „*** Груп” АД-Пловдив от владението на Н.И.П. *** - технически ръководител в „*** Груп” АД-Пловдив, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи в Затвор при първоначален СТРОГ режим.    ПРИЗНАВА М.Р.И. с ЕГН **********, роден на ***г***, с настоящ адрес:*** и с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, разведен, живее на семейни начала, осъждан, без образование, каменоделец в кариера над „***”, за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2011г. в местността „***” в землището на гр. Несебър – намираща се над р-т „***”, в близост до КК”Слънчев бряг” от строителен обект „***” с възложител „***” АД- Пловдив и изпълнител „***” АД, чрез използване на МПС - л.а. „Опел Астра” с рег. № ***, собственост на ***, в съучастие с А.А.М. и Л.Х.Л. като съизвършители, отнел чужди движими вещи - армирани арматурни железни заготовки с тегло 486кг. на стойност 534,60 лева, собственост на „*** Груп” АД-Пловдив от владението на Н.И.П. *** - технически ръководител в „*** Груп” АД-Пловдив, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  Веществените доказателства по делото, а именно: лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ***, ключ за автомобила, свидетелство за регистрация част II, контролен талон – технически преглед, талон застраховка „Гражданска отговорност”, квитанция и застрахователна полица „Гражданска отговорност”, след влизане в сила на присъдата да се върнат на основание чл.111, ал.1 от НПК на *** с ЕГН **********.  ОСЪЖДА подсъдимите Л.Х.Л., А.А.М. и М.Р.И. с посочени по-горе самоличности да заплатят по равно по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 272.80 /двеста седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ лева, представляваща направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.Бургас.      
Л.Х.Л.
А.А.М.
М.Р.И.
Мотиви от 23.11.2012г.
В законна сила от 16.4.2013г.
78 НАХД No 8/2013, II състав Административни дела Б.М.В. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 331 от 10.10.2012г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър /Наредбата/, на Б.М.В. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредбата.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 16.4.2013г.
79 НАХД No 84/2013, VI състав Административни дела Е.ЕООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 26.3.2013г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 27-2703210/30.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 415в от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Е.” ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “........ представлявано от управителя К.Д.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ, за това, че на 25.08.2012 г., в качеството на работодател не е изпълнил задължението си да държи на разположение на контролните органи в кафе-бар “Жега” в с. Равда, плаж “Олимпийски надежди”, поименен график за редуване на смените за м.август 2012 г. на персонала на заведението, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 300 лева на 100 (сто) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 16.4.2013г.
80 НАХД No 117/2013, I състав По ЗД по пътищата М.Г.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.3.2013г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление №1027/2008г. от 29.04.2008 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което за извършено административно нарушение по чл.6 ал.1 т.4 от ЗДвП на осн. чл.183 ал.3 т.6 от ЗДвП на М.Г.Б. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева и са му отнети 4 контролни точки ; за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП , на осн. чл.177 ал.1 т.2 предр.2 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 200 лева и са му отнети 6 контролни точки.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 16.4.2013г.
81 НАХД No 577/2012, I състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.11.2012г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202571/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “***” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.15 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да изплати на Антон Радославов Тонев с ЕГН ********** на длъжност “Пазач” полагащото се трудово възнаграждение по ведомост за месец ФЕВРУАРИ 2010 г., съгласно чл. 128, т.2, вр. чл. 245, ал.1 от КТ, със срок на изпълнение 15.08.2011 г., като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.4.2013г.
82 НАХД No 579/2012, I състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.11.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202573/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “Л.К.” № *, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.15 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да изплати на А. Р. Т. с ЕГН ********** на длъжност “Пазач” полагащото се трудово възнаграждение по ведомост за месец АПРИЛ 2010 г., съгласно чл. 128, т.2, вр. чл. 245, ал.1 от КТ, със срок на изпълнение 15.08.2011 г., като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.4.2013г.
83 НАХД No 583/2012, I състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.11.2012г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202569/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “***” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.10 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да изплати на *** на длъжност “Пазач” полагащото се трудово възнаграждение по ведомост за месец май 2010 г., съгласно чл. 128, т.2, вр. чл. 245, ал.1 от КТ, със срок на изпълнение 15.08.2011 г., като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.4.2013г.
84 НАХД No 584/2012, VI състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.11.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202568/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “Л. К” № *, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.9 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да изплати на Д.П.Н. с ЕГН ********** на длъжност “Пазач” полагащото се трудово възнаграждение по ведомост за месец април 2010 г., съгласно чл. 128, т.2, вр. чл. 245, ал.1 от КТ, със срок на изпълнение 15.08.2011 г., като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 17.4.2013г.
85 НАХД No 585/2012, IV състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.11.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202564 от 10.05.2012 г. на Изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415, ал.1 от КТ, на „Б.М.54” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. „Л.К.”, № 2, представлявано от Н.Б.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера й от 5000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 17.4.2013г.
86 НАХД No 725/2012, V състав По ЗД по пътищата П.М.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3171 от 27.07.2012г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДвП, на П.М.Д. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”***” № 26 – партер, офис № 2 /чрез адв.С.К. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.2, предл.първо от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  НП-потвърдено
В законна сила от 17.4.2013г.
87 НАХД No 851/2012, IV състав Административни дела СТРОНИК ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.11.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202969 от 21.08.2012 г. на Директор дирекция ”Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.199б от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване вр. чл.60, чл.61 и чл.62, ал.1 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вр. чл.4, ал.3, т.9 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от Кодекса на труда, на „С.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. С.З., представлявано от Н.К.Н., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера й от 2000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 17.4.2013г.
88 НАХД No 180/2013, II състав По ЗД по пътищата К.Б.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4329/14.12.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на К.Б.Ц. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП на осн.чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. и на осн.чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 30лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.4.2013г.
89 НАХД No 290/2013, I състав Административни дела УИН БЕТ-1 ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 29.3.2013г.
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба с посочен подател „УИН БЕТ – 1” ЕООД, , със седалище и адрес на управление : гр.София, район „Младост”, ул.”Михаил Тенев” №6, ет.2, представлявано от Х.Г.В. против Наказателно постановление № 10/12.02.2013г. на Кмета на Община Несебър.   Съдът след като се запозна с жалбата и административно-наказателната преписка към нея намира следното:  Видно от разписка към атакуваното № 10/12.02.2013г. на Кмета на Община Несебър. , последното е връчено на 21.02.2013г., а жалбата против него е подадена на 05.03.2013г., следователно след изтичане на седмодневния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН.  С оглед изложеното съдът приема, че жалбата е просрочена като подадена след изтичане на срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, което също съставлява отделно самостоятелно основание за недопустимост на производството.   Предвид изложеното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а наказателното производство – прекратено.   Мотивиран от горното и на осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „УИН БЕТ – 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр.София, район „Младост”, ул.”Михаил Тенев” №6, ет.2, представлявано от Х.Г.В. против Наказателно постановление № 10/12.02.2013г. на Кмета на Община Несебър.  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 290/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.  
В законна сила от 17.4.2013г.
90 Гражданско дело No 307/2011, IV състав Други дела А.Й.А.,
Г.М.А.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска на А.Й.А., ЕГН **********, и Г.М.А., ЕГН **********, двамата живущи в с. Кошарица, община Несебър, ул. „Двадесет и трети септември”, № 1, за приемане за установено по отношение на Община Несебър, че ищците са собственици по давностно владение на поземлен имот № 39164.51.436, находящ се в с. Кошарица, ул. „23- ти септември”, № 1, на площ от 1469 кв.м., трайно предназначение на територията- урбанизирана, начина на трайно ползване- ниско застрояване до 10 м., при съседи: 39164.24.62, 39164.23.6, 39164.501.433, 39164.501.483, 39164.501.434, 39164.24.49, 39164.501.435, ведно с построените в него еднофамилна, едноетажна жилищна сграда на площ от 42 кв.м., съставляваща поземлен имот 39164.501.436.1, еднофамилна, едноетажна жилищна сграда на площ от 25 кв.м., съставляваща поземлен имот 39164.501.436.2, едноетажна постройка на допълващо застрояване на площ от 31 кв.м., съставляваща поземлен имот 39164.501.436.3.  ОСЪЖДА А.Й.А., ЕГН **********, и Г.М.А., ЕГН **********, двамата живущи в с. Кошарица, община Несебър, ул. „Двадесет и трети септември”, № 1, да заплатят на Община Несебър сумата от 60 лв. /представляваща юрисконсултско възраграждение/  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр.Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 18.4.2013г.
91 Гражданско дело No 894/2011, V състав Вещни искове А.А.Л. Т.А.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.6.2012г.
ОСЪЖДА Т.А.С. с ЕГН **********,*** да заплати на А.А.Л. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 7087,50 /седем хиляди и осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за ползите, от които ищцата е била лишена, поради невъзможността да ползва собствените си 46/60 ид.ч. /четиридесет и шест шестдесети идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 635 кв.м., съставляващо УПИ*** по плана на гр.О., ведно с 35/100 ид.ч. /тридесет и пет стотни изеални части/ от ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от изградената в това дворно място триетажна жилищна сграда, за периода от 29.07.2006г. до 28.07.2011г. вкл., ВЕДНО със законната лихва върху главницата от 7087,50 лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 29.07.2011г. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА Т.А.С. с ЕГН **********,*** да заплати на А.А.Л. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 500 /петстотин/ лева, представляваща лихва за забава върху главницата от 7087,50 лева, за периода от 29.07.2006г. до 28.07.2011г. вкл.  ОСЪЖДА Т.А.С. с ЕГН **********,*** да заплати на А.А.Л. с ЕГН **********,***, сумата общо в размер на 850,50 лева /осемстотин и петдесет лева и петдесет стотинки/, представляваща заплатени от ищцата Л. разноски по делото, включая и адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважената част от предявените искове.  ОСЪЖДА А.А.Л. с ЕГН **********,*** да заплати на Т.А.С. с ЕГН **********,***, сумата общо в размер на 271,15 лева /двеста седемдесет и един лева и петнадесет стотинки/, представляваща заплатени от ответника С. разноски по делото, включая и адвокатско възнаграждение, съразмерно с отхвърлената част от исковете.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 18.4.2013г.
92 ЧНД No 212/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ц.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 2.4.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И :  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ на осъденото лице М.Ц.М. ЕГН **********, между наказанията наложени по НОХД № 369/2012 г. и НОХД № 197/2013 г. по описа на РС Несебър в размер на най-тежкото от тях, а именно: „Пробация” при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осемнадесет месеца с периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осемнадесет месеца; безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една календарна година.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК изтърпяната част от наказанието по НОХД № 369/2012 г. по описа на РС Несебър, считано от 11.06.2012 г.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
М.Ц.М.
В законна сила от 18.4.2013г.
93 ЧНД No 213/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 2.4.2013г.
на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение осъдения И.А.М., ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените с влезли в законна сила присъди по НОХД № 316/1996 г. на ОС Бургас, НОХД 67/1998 г. на РС Несебър и НОХД 178/2001 г. на РС Сливен, в размер на най-тежкото от тях, а именно „лишаване от свобода” за срок от шест години, което следва да изтърпи при първоначален строг режим в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК изтърпяното наказание изцяло, като и времето, през което М. е бил задържан под стража по посочените в групата присъди, времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража по посочените в групата присъди, а именно от 21.03.1991г. до 24.04.1991г. и от 01.10.1991г. до 24.03.1993г. и „Задържане под стража” от 16.07.1995г. по НОХД №316/1996г. по описа на БОС , на осн.чл.59 ал.1 от НК .  ПОСТАНОВЯВА наложеното на М. наказание „лишаване от свобода” за срок от три години, постановено по НОХД № 96/2001 г. по описа на РС Несебър, да се изтърпи отделно при първоначален „строг” режим в затвор.  ПРИСПАДА на основание чл. 59 от НК времето, през което осъденият И.А.М., ЕГН ********** е бил задържан под стража от 07.06.2000 г. до 11.06.2001 г.  ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1 т. 2 от НК, времето, през което И.А.М., ЕГН ********** е бил с мярка за неотклонение „домашен арест” НОХД № 96/2001 г. по описа на РС Несебър, считано от 11.06.2001 г. до 03.02.2002 г.  ПОСТАНОВЯВА наложеното на И.М.А. наказание „лишаване от свобода” за срок от пет месеца по НОХД 476/2003 г. по описа на РС Бургас, следва да се изтърпи отделно при първоначален „строг” режим в Затвор  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК, времето, през което осъденото лице М. е търпяло наказание по постановената НОХД 476/2003 г. по описа на РС Бургас присъда.  ПОСТАНОВЯВА наложеното на И.А.М., ЕГН ********** наказанието „лишаване от свобода” за срок от девет месеца по НОХД № 183/2010 г. по описа на РС Несебър, следва да изтърпи отделно при първоначален „строг” режим в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 НК, изтърпяното изцяло наказание по НОХД № 183/2010 г. по описа на РС Несебър, за времето от 19.01.2010 г. до 19.10.2010 г.  ПРИСПАДА на основание чл. 59 ал. 1 от НК времето, през което осъденият М. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 19.01.2010г. до 21.01.2010 г. по НОХД № 183/2010 г. по описа на РС Несебър  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение осъдения И.А.М., ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените с влезли в законна сила присъди както следва: по НОХД № 196/2011 г., НОХД № 1015/2011 г. и НОХД № 377/2012 г., всички по описа на РС Несебър, „лишаване от свобода” за срок осем месеца, което следва да изтърпи при първоначален „строг” режим в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 от НК така определеното общо наказание с четири месеца, поради което увеличеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл. 25 ал. 2 и ал. 3 от НК изтърпяната част от търпяното наказание „Пробация” по НОХД 196/2011 г. и изтърпяното наказание „лишаване от свобода” по осъжданията в тази група  ПРИСПАДА на основание чл. 59 от НК времето, през което М. е бил задържан за времето от 09.06.2011 г. до 16.06.2011 г  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение осъдения И.А.М., ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените с влезли в законна сила присъди както следва: по НОХД № 118/2012 г. и НОХД № 188/2013 г. и двете по описа на РС Несебър ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което следва да бъде изтърпяно при „строг” режим в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на чл. 24 от НК така определеното общо наказание с шест месеца поради което определя ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на ОСЕМНАДЕСЕТ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в Затвор.  ПРИСПАДА на основание л. 59, ал. 1 от НК времето, през което М. е бил задържан за 72 часа, считано от 17.10.2011 г. до 20.10.2011 г. по НОХД № 1118/2012 г. по описа на РС Несебър.    Определението подлежи на обжалване или протестиране пред ОС Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.  
И.А.М.
В законна сила от 18.4.2013г.
94 НАХД No 277/2012, I състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202419/09.03.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на Г.Х.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 2000 /две хиляди/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 19.4.2013г.
95 НАХД No 588/2012, I състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.11.2012г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202565/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “***” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.6 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да изплати на *** с ЕГН ********** на длъжност “Пазач” /считано от 2008г. до 2010г./ обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение, съгласно чл.изискванията на чл.224 от КТ, със срок на изпълнение 15.08.2011 г. като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.4.2013г.
96 НАХД No 592/2012, VI състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.11.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202574/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “Л. К.” №**, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.15 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да изплати на А.Р.Т. с ЕГН ********** на длъжност “Пазач” полагащото се трудово възнаграждение по ведомост за месец май 2010 г., съгласно чл. 128, т.2, вр. чл. 245, ал.1 от КТ, със срок на изпълнение 15.08.2011 г., като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 19.4.2013г.
97 НАХД No 598/2012, VI състав Административни дела Б.М. 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.11.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202604/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “Л. К.” № *, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.20 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да оформи прекратяването на трудовото правоотношение с Д.П.Н. с ЕГН ********** на длъжност “Пазач”, съгласно изискванията на чл. 6, ал.1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), със срок на изпълнение 15.08.2011 г.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 19.4.2013г.
98 НАХД No 648/2012, II състав Административни дела Н.П.Н. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.10.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202905/26.06.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на Н.П.Н. с ЕГН – ********** ***, адрес за кореспонденция: гр.Силистра, ул.”Добрич” № 89, съд.адрес-гр.Варна, ул.”Райко Жинзифов” № 31, ап.1, чрез адв.Владимир Трайков за нарушение на чл.3, вр. чл.15 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./, вр. чл.16, т.1, б.”е” от Наредба № 2/22.03.2004г. /обн.ДВ,бр.37/04.05.2004г./ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.4.2013г.
99 НАХД No 664/2012, II състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.10.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202982/26.06.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на А.Г.Ж. с ЕГН – ********** ***, адрес за кореспонденция: гр.Силистра, ул.”Добрич” № 89, съд.адрес-гр.Варна, ул.”Райко Жинзифов” № 31, ап.1, чрез адв.Владимир Трайков за нарушение на чл.3, вр. чл.12 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./, вр. чл.16, т.1, б.”е” от Наредба № 2/22.03.2004г. /обн.ДВ,бр.37/04.05.2004г./ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.4.2013г.
100 НАХД No 914/2012, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) БЕНЕВ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 026943 от 02.07.2012г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на „Б.” ЕООД с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: ....., представлявано от управителя Б.Й.Б., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.127, ал.2 от ЗЗП.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.  
В законна сила от 19.4.2013г.
101 НАХД No 1024/2012, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) К-ТИВА-ВАСИЛКА КУСЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 27191 от 28.08.2012г. на Директора на КЗП-РД-гр.Б., с което на основание чл.77 от Закона за туризма /ЗТ/, на В.Щ.К. с ЕГН **********, в качеството й на управител на ЕТ „К.К.” с ЕИК ......, със седалище и адрес на управление: гр.П., обл.Б., ул.”...., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.55, ал.1 от ЗТ; на основание чл.86 от ЗТ, на търговеца е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.47, ал.1, т.1 от ЗТ и на основание чл.222 от ЗТ, на същия е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Б..  
В законна сила от 19.4.2013г.
102 НАХД No 7/2013, II състав Административни дела НИКОНСУЛТ ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.3.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2305696/07.12.2012г. на Румяна Михайлова Михайлова на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на „Н.” ЕООД с ЕИК-130097141, седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Миджур” № 11, ет.4, представлявано от управителя В.Н.Н., съдебен адрес ***, чрез адв.Мима Иванова от БАК-пълномощник за нарушение на чл.261 от КТ, вр.чл.140, ал.2 от КТ и на осн. чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв., като на осн.чл.415в от КТ НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 1500лв. на 100лв./сто/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2305696/07.12.2012г. на Румяна Михайлова Михайлова на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.4.2013г.
103 НАХД No 100/2013, V състав Административни дела РУМИ ГТ ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0202600 от 02.07.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „Р.ГТ” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.С.В., общ.Н., ул.”С.П.” № .., представлявано от управителя Р.Г.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 19.4.2013г.
104 НАХД No 107/2013, V състав Административни дела В. ЕООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 27-2703213 от 30.10.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспкция по труда”, с което за административно нарушение на чл.7, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ, бр.124 от ...12.1997г./ вр. чл.200, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /обн. ДВ, бр.88/1999г./ вр. чл.261, ал.1, т.6 и ал.3 от Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането /обн. ДВ, бр.26/2008г./, на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на „В.” ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр.П., ж.к.”С.”, бл..., ап..., представлявано от управителя И.Ц.Н., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като на основание чл.4..в от КТ НАЛАГА на жалбоподателя имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 19.4.2013г.
105 НАХД No 108/2013, V състав Административни дела В. ЕООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-2703214 от 30.10.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспкция по труда”, с което за административно нарушение на чл.403а, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.4..в от КТ, на „В.” ЕООД с ЕИК ......., със седалище и адрес на управление: гр.П., ж.к.”С.”, бл..., ап..., представлявано от управителя И.Ц.Н., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 19.4.2013г.
106 НОХД No 110/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.Ш. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.4.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 110/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия М.Ш. и неговия защитник адв.П.П., с което:  Подсъдимият М.К.Ш., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.12 г. около 06.10 ч. в курортен комплекс ”Слънчев бряг” по главната алея до хотел „Авеню”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ 318І”, с ДК№А 13 95 КМ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №504/25.04.12 г. на ІV РУ МВР към ОД МВР Варна, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55 ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 3, вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, при периодичност три пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 (двадесет и четири) месеца;   - ограничение в свободното придвижване- забрана да посещава с. Кошарица, общ. Несебър и курортен комплекс ”Слънчев бряг” за срок от 18 (осемнадесет) месеца.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 110/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:        СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.К.Ш. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
М.К.Ш.
В законна сила от 19.4.2013г.
107 НОХД No 330/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Г. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 19.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 330/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.П.Г. със защитник адв.Петя Чернаева от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.П.Г., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, осъждан- реабилитиран, със средно образование, строителен работник, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 08.04.2013г., около 03.15 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до магазин „Степ” в кв.”Камелия”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Поло” с рег. № Р 0333 РВ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,80 промила, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Н.П.Г. от право да управлява МПС за срок от 16 /шестнадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият Н.П.Г. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 08.04.2013 год.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 330/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Н.П.Г.
В законна сила от 19.4.2013г.
108 НОХД No 340/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.П.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.4.2013г.
  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 340/2013г. по описа на РС- гр.Н., а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- Н., обвиняемият Т.Д. и неговия защитник- адв. С.П., съгласно което:  Обвиняемият Т.П.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- Бургас, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен за това, че за времето от около 20.30 часа 07.12.2012 г. до около 07.45 часа на 08.12.2012 г. в гр.Н., ул. „П.”, № 7 от студио за красота „М.Г.”, при условията на опасен рецидив, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот- изкривяване на 2 броя странични метални планки на прозорец, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 2 509.78 лева (две хиляди петстотин и девет лева и седемдесет и осем стотинки), а именно: 16 броя клещи за маникюр и педикюр на обща стойност 200 лева; 72 броя ножчета за педикюр, марка „Кредо” на обща стойност 284.40 лева; 12 броя ампули с колаген на обща стойност 51.60; шишенце марка „ Peggu sage”, съдържащо 1000 броя перлички на стойност 43 лева; 4 броя шишенца марка „Peggu sage”, всяко от които съдържащо по 100 броя украсни камъчета на обща стойност 126.40; апарат за игло - епилация, марка „Суриса D-4000” на стойност 1350; 25 броя козметични маски марка „КLERADERM” 5мл., на обща стойност 262.50 лева; 4 броя козметични маски марка „MARIA GALLAND” - 8g, на обща стойност 70 лева; крем „Нивея” 30 мл.- ползван, с остатък 1/4, на стойност 0.48 лева; 3 броя жълти игли с дължина 2см на обща стойност 15 лева; нокторезачка с дължина 8 см. на стойност 7.60 лева; 2 броя метални шпатули за нокти на обща стойност 26.80 лева; 2 броя златни фигурки с форма на пеперуда (феички), изработени от 14 каратово злато, проба 585, с обща тежест 0.20 грама на обща стойност 30 лева; комплект обици за нокти, изработени от 14 каратово злато, проба 585, с обща тежест 0.15 грама, представляващи малки кръгли топчета с прозрачни камъчета от циркон по средата с размер 1 мм. и винтче отдолу на стойност 22 лева; комплект обици за нокти, изработени от 14 каратово злато, проба 585, с обща тежест 0.10 грама, представляващи малки розички с размер 1 мм. и винтче отдолу на стойност 20 лева, собственост на ЕТ „ Г. .. Г.С., от владението на Г.Б.Ч. от гр.Н., без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл. 29, ал.1, б. “а” и „б”, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 ,вр. чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Т.П. Димитровс посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 95 (деветдесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 340/2013 г. по описа на РС- Н..  Определението е окончателно.    
Т.П.Д.
В законна сила от 19.4.2013г.
109 НАХД No 251/2012, I състав По ЗГ и ЗЛОД И.Л.С. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.8.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 86/29.03.2012 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.213,т.2 от Закона за горите, на основание чл.275 ал.1 т.2; чл.266 ал.1; чл.273 ал.1 от ЗГ и на осн.чл.53 ал.1 ти ал.2 от ЗАНН, на жалбоподателя е наложено административно наказание „ГЛОБА” по чл.266 ал.1 от ЗГ в размер на 500 лева и с което от И.С. са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението – 5 куб.м. дърва за огрев от цер с дължина 1 м. и вещите послужили за извършване на нарушението : 1 бр.тежкотоварен автомобил „ИФА” с рег. № ****  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 22.4.2013г.
110 НАХД No 433/2012, V състав Административни дела ОАЗИС-СМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.9.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0202669 от 23.05.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Б. с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „О.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Б. ул.”Х.К.” № .., представлявано от управителя С.Д.А., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ., като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 22.4.2013г.
111 НАХД No 708/2012, I състав Административни дела В.Б.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.11.2012г.
Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010209/03.07.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, което за административно нарушение по чл.6, ал.5, вр.чл.1, ал.1, от НВМОП и на основание 32, ал.1,вр.чл.53 от ЗАНН, вр.чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на В.Б.Б. с ЕГН - *********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300лв. /триста/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 22.4.2013г.
112 НАХД No 51/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.Т. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.3.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА Х.М.Т., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, реабилитиран, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2012 г., около 20,10 ч., в с. Тънково, по ул. „Хаджийска”, в близост до дом № 10, управлявал МПС- товарен мотопед „Ямаха 50” с рег. № ......, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с наказателно постановление № 4986/24.10.2011 г. на Началник на РУП- Несебър, влязло в сила на 25.01.2012 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
Х.М.Т.
Мотиви от 28.3.2013г.
В законна сила от 22.4.2013г.
113 НОХД No 56/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.О.М. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.4.2013г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И :   ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 56/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумения, а именно: Анна Пантелеева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Паскал Паскалев от АК-гр.Бургас- защитник на подсъдимия М. и подсъдимия Л.О.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:  ПРИЗНАВА подсъдимият Л.О.М., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, с адрес:***, понастоящем в Затвора – Белене, за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2012 г., около 23.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, ж.с.”Корал-Крин център”, апартамент № 9, при условията на повторност, отнел от владението и без съгласието на Б.Й.В. с ЕГН **********, сумата от 700 лева, с намерение противозаконно да я присвои, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. ал.28, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца при първоначален „Строг” режим на изтърпяване в „Затворническо общежитие от закрит тип”.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 56/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата  О П Р Е Д Е Л И :  ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Л.О.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  Съдът, след като се произнесе по споразумението и като взе предвид, че деянието по настоящото споразумение е извършено в изпитателния срок по двете предходни осъждания по НОХД № 995/2010 г. по описа на РС Бургас и НОХД № 2702/2011 г. по описа на РС Русе, намира, че се налице предпоставките по чл. 68, ал.1 от НК, като наказанията и по двете осъждания следва да бъдат приведени в изпълнение. Двете присъди не попадат в група, поради което за тях не може да се приложи чл.25, ал.1 от НК. В тази връзка и двете наказания, чието изпълнение е било отложено по реда на чл.66, ал.1 от НК, следва да бъдат изтърпени поотделно.  Мотивиран от горното, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:   ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, наказанието по НОХД № 995/2010 г. по описа на РС Бургас в размер на три месеца и единадесет дни „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим в Затвор.   ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, наказанието по НОХД № 2702/2011 г. по описа на РС Русе в размер на шест месеца „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим в Затвор.   Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок считано от днес.  
Л.О.М.
В законна сила от 22.4.2013г.
114 НОХД No 344/2013, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.А.О. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 22.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 344/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Е.А.О. и неговия защитник- адв.С., съгласно което:  Обвиняемият Е.А.О., роден на *** г. в гр. Б., Руска Федерация, с адрес:***, руснак, руски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за виновен за това, че на 08.07.2012 г. около 04.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до общежитие „Парк 1”, по хулигански подбуди е причинил на М.В.А. *** средна телесна повреда, изразяваща се в проникващо в коремната кухина прободно- порезно нараняване, вследствие на удар с нож, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.129, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.   ОСЪЖДА на основание чл...9, ал.3 от НПК обвиняемия Е.А.О. да заплати по сметката на ОД на МВР- Бургас сумата от 113.48 лева (сто и тринадесет лева и четиридесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 344/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.  Да се уведоми на основание чл. 382, ал.10 от НПК пострадалият М.В.А. за настоящото определение на съда, с указание, че може да предяви граждански иск за причинените с престъплението неимуществени вреди, пред гражданския съд.    
Е.А.О.
В законна сила от 22.4.2013г.
115 НАХД No 191/2013, I състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.3.2013г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление №1751/2008г. от 13.06.2008 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП , на осн. чл.177 ал.1 т.2 предр.2 от ЗДвП на В.Г.Г. с ЕГН ********** *** е наложено наказание „Глоба” в размер на 200 лева и са му отнети 6 контролни точки.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 23.4.2013г.
116 НОХД No 349/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.В.М. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 23.4.2013г.
на основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Анна Пантелеева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия С.В.М. със снета по делото самоличност и адв. П.П. *** защитник на подсъдимия Камчиков, съгласно което:  ПРИЗНАВА С.В.М., роден на ***г. в гр.Е., с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2013г., около 22.10 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея срещу хотел „Арда”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Субару Джусти” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание 343б, ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от една календарна година.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК С.В.М. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което С.В.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 14.04.2013 год.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 349/2013г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.В.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.  
С.В.М.
В законна сила от 23.4.2013г.
117 Гражданско дело No 846/2012, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК МОБИЛТЕЛ ЕАД Н.Ц.П. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.3.2013г.
 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Ц.П. с ЕГН **********, с адрес:***, че съществува вземането на “М.” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. “Кукуш” № 1, ЕИК 131468980, представлявано от изпълнителните директори Андреас Майерхофер и Хорст Пертъл, действащи заедно, по Заповед № 577/19.07.2012 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 629/2012 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 176.94 лева (сто седемдесет и шест лева и деветдесет и четири ст.), представляваща неизпълнено парично задължение по договор № П 1136285/11.01.2008 г. за предоставяне на GSM услуги, за периода 28.10.2010 г. – 22.01.2011 г., по фактури № 203503660/28.10.2010 г., № 208608317/23.12.2010 г., № 210025245/28.12.2010 г., № 212636545/22.01.2011 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.07.2012 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата му част до претендирания размер от 770.40 лева (седемстотин и седемдесет лева и четиридесет ст.)- задължение по фактури № 216142280/26.02.2011 г. и № 220158990/30.03.2011 г.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 24.4.2013г.
118 ЧНД No 231/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.Н. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.4.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО
В законна сила от 24.4.2013г.
119 ЧНД No 309/2013, I състав Реабилитации чл.85-88а НК Н.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 9.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД №309/2013 г.по описа на Районен съд гр. Несебър    УКАЗВА на молителя, че следва да заяви пред бюро „Съдимост” на РС София желанието си за реабилитация по чл.86 от НК .    Определението може за бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Окръжен съд Бургас .  
В законна сила от 26.4.2013г.
120 НАХД No 206/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Х.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.4.2013г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Х.М. – роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент, ЕГН **********, с постоянен адрес:*** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2012 година, около 23.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в района на хотел „Мида” в отделение за вещи на предна дясна врата на лек автомобил марка „Рено”, модел „Л.” с ДК № Н **** АР без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1, вр. чл. 30 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2, вр. Приложение № 1 от ЗКНВП- 0.474 грама амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество- амфетамин 2% на стойност 14,22 лева, определена съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 година за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т.1 от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, вр. приложение № 1, чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Д.Х.М. да заплати в полза на Държавата по сметка ОД на МВР-Бургас направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 32.98 /тридесет и два лева, деветдесет и осем стотинки/ лева.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата предметът на престъплението, а именно 0.474 грама амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество- амфетамин 2%, изпратено на ЦМУ гр. София, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени.  ОТНЕМА на основание чл.53,ал.1,б.”А”от НК в полза на Държавата вещите, принадлежали на М. и послужили за извършване на престъплението, а именно: опаковка и кутийка с гъбичка за почистване на обувки с марка „Лустро”, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени като вещи без стойност.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
Д.Х.М.
Мотиви от 23.4.2013г.
В законна сила от 29.4.2013г.
121 НОХД No 354/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.Д. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 354/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият В.И.Д. и с неговия защитник адв.Чернаева споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.И.Д., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, строителен работник, с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2013 г., около 22.30 часа, на път ІІІ-9061, при разклона за с.Тънково, общ.Несебър, е управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Ситроен Берлинго” с рег.№ ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,09 промила, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 231/16.04.13г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР- Бургас, след като е осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, с присъда по НОХД № ../2007 г., по описа на РС-Несебър, влязла в законна сила на 14.06.2007 г., поради което и на основание чл.343б, ал. 2, във вр. ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.   - Безвъзмезден труд, в полза на обществото в размер на 320 часа /триста и двадесет часа/ в рамките на една календарна година.   НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, предвиденото в чл. 343б, ал. 2 от НК по-леко наказание „Глоба”.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК, подсъдимия В.И.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.И.Д. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 39,08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 354/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
В.И.Д.
В законна сила от 29.4.2013г.
122 НОХД No 355/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.В. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.4.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 355/2013 г. по описа на РС–Н., а именно С.С. – прокурор в РП-Н. и подсъдимият И.К.В. със защитник адв.Д.П. споразумение, съгласно което: Подсъдимият И.К.В. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2013г., около 22.47 часа, в с.Р., общ.Н., на ул.З., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „М.” с рег.№ Х **** ВС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,60 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 242/19.04.13г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК обвиняемият И.К.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият И.К.В. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред за същото деяние, считано от 17.04.2013г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.К.В. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 355/2013г. по описа на Районен съд – гр.Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия И.К.В. мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.К.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
И.К.В.
В законна сила от 29.4.2013г.
123 НАХД No 120/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.П.В.,
В.П.В.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.4.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В.П.В. с ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: КК С.Б., хотел „Г.”, ет.4, ап.4, В ТОВА, ЧЕ на 15.12.2012г., около 15.50 часа, в КК С.Б., общ.Несебър, в близост до хотел „Жасмин”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег.№ ......., без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за това деяние с НП № .... от ....... на Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 27.10.2012г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/ в полза на Държавата.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
В.П.В.
Мотиви от 11.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
124 НОХД No 203/2013, II състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.С.И.,
М.А.А.
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 12.4.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.С.И.- роден на ***г***, с постоянен адрес ***2, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2011 г., в град Бургас, в условията на независимо извършителство с М.А.А., ЕГН **********, причинил по непредпазливост смъртта на детето си Ю.Б. И., ЕГН **********, с това, че след раждането на Ю.Б. И. на 10.08.2011г. до 13.10.2011г. системно не полагал достатъчно родителски грижи за починалото дете, не осигурявал на починалото дете достатъчно и подходяща храна и течности, не осигурявал на починалото дете подходящи битови условия за живот, и не осигурявал на починалото дете своевременно възможните социални, здравни, и медицински услуги и помощ, поради което и на основание чл. 122, ал. 1, във вр. с чл.58а от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание спрямо Б.С.И. за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимата М.А.А. – родена на ***г. в гр.Средец, с постоянен адрес ***2, българка, българска гражданка, без образование, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 13.10.2011 г., в град Бургас, в условията на независимо извършителство с Б.С.И., ЕГН **********, причинила по непредпазливост смъртта на детето си Ю.Б. И., ЕГН **********, с това, че след раждането на Ю.Б. И. на 10.08.2011г. до 13.10.2011г. системно не полагала достатъчно родителски грижи за починалото дете, не осигурявала на починалото дете достатъчно и подходяща храна и течности, не осигурявала на починалото дете подходящи битови условия за живот, и не осигурявала на починалото дете своевременно възможните социални, здравни, и медицински услуги и помощ, поради което и на основание чл. 122, ал. 1, във вр. с чл.58а от НК я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание спрямо М.А.А. за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Б.С.И. с ЕГН ********** и М.А.А. с ЕГН **********, с посочени по-горе самоличности, да заплатят по равно по сметка на ОД на МВР-гр.Бургас сумата в размер на 180.00 (сто и осемдесет) лева по равно, представляващи разноски по делото.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
Б.С.И.
М.А.А.
Мотиви от 26.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
125 НАХД No 256/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 12.4.2013г.
 РС- Несебър е сезиран с постановление от 11.03.2013 г., с което РП- Несебър предлага да бъде освободен от наказателна отговорност В.И.Н., ЕГН **********, за деяние по чл.134, ал.1, т.1 вр. чл.128, ал.2, вр. ал.1 от НК вр. чл.61 от Наредба № 2, и на основание чл.78а от НК му бъде наложено административно наказание.  Съдът намира, че в случая не са налице предпоставките на чл.78а от НК, поради което следва да бъде прекратено съдебното производство и делото върнато на РП- Несебър за внасянето му по общия ред.  Видно от справката за съдимост на обвиняемия, спрямо същия, на основание чл.78а от НК, има наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв. по НАХД № 56/2010 г. по описа на РС- Айтос. По досъдебното производство не е събрана информация относно обстоятелството дали за това наказание има образувано изпълнително дело и съответно заплатена ли е глобата. С оглед процесуална икономия съдът насрочи делото, но изиска информация за посочените по- горе обстоятелства. Видно от приложените доказателства от страна на РС- Айтос, за наказанието по НАХД № 56/2010 г. по описа на същия съд е издаден изпълнителен лист, който е приет с вх. № 11-00-198/03.05.2010 г. на ТД на НАП- Бургас. След служебна справка в НАП се установи, че е образувано изпълнително дело под № 4647. По същото очевидно не е извършено плащане предвид на това, че по делото постъпи платежно нареждане от 08.04.2013 г., с което е заплатено наложеното наказание по НАХД № 56/2010 г. по описа на РС- Айтос.  С оглед изложеното настоящата инстанция намира, че не са налице предпоставките на чл.78а от НК, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено и делото върнато на РП- Несебър на основание чл.377 от НПК. В случая не са налице предпоставките за реабилитация на В.Н., тъй като е образувано изпълнително дело за предходното приложение на чл.78а от НК, по което изпълнението е настъпило на 08.04.2013 г. Давностните срокове по чл.82 от НК, съгласно алинея 5, не се прилагат при образувано изпълнително дело за наложеното наказание.  Мотивиран от горното и на основание чл. 377 от НПК, Несебърският районен съд  РАЗПОРЕДИ:    ОТМЕНЯ разпореждане от 27.03.2013 г., с което е насрочено делото и потвърдена взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 256/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър.  Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок от връчването на страните.  
В законна сила от 30.4.2013г.