РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2015г. до 30.4.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 5/2015, VI състав По ЗД по пътищата К.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 12.3.2015г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-003144 от 12.11.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на К.Н.Н., ЕГН ********** на основание чл. 183, ал. 4, т.7, пр. 1 и чл. 181, т. 3 от ЗДвП за извършено нарушения по чл.137а, ал. 1 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв., както и на жалбоподателя са отнети 6 контролни точки. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 1.4.2015г.
2 АНД No 190/2015, VI състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Х.В.А. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 31.3.2015г.
ПРИЗНАВА нарушителя Х.В.А. - 30 години, българин, български гражданин, неосъждан, работи охранител в магазин, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2014г. около 17.00 часа в гр.Несебър, на ул. „Свети Свети Кирил и Методий” в близост до ЦДГ „Яна Лъскова”, нарушителят Х.В.А. е нанесъл удар с глава в областта на носа на свидетелката Моника Лъчезарова Русева, вследствие на което е настъпило увреждане на здравето на свидетелката, изразяващо се в счупване на носа, поради което и на основание чл. 6, ал.1, б."а", вр. чл. 1, ал.1, т.2 УБДХ му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 300.00 /триста/ лева в полза на държавата. Решението може да бъде обжалвано в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд – Бургас на касационните основания, предвидени в НПК. Насрочва делото за разглеждане пред Окръжен съд-Бургас на 03.04.2015г. от 14,00ч. в случай на постъпване на жалба или протест.
Х.В.А.
Мотиви от 31.3.2015г.
В законна сила от 1.4.2015г.
3 НОХД No 195/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Д.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 2.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 195/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Т.Д.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес: к.к. „Слънчев бряг”, кв.”*********”, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, строителен работник, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2015 г., около 14:30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, пред „Уникредит Булбанк”, в близост до РУ-Несебър, управлявал МПС - лек автомобил марка “Рено”, модел „19” с рег. № *********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно – 2,82/ две цяло и осемдесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол №205/25.03.2015 г. от изготвена химическа експертиза на БНТЛ, ОД на МВР – Бургас, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното на обвиняемия П. наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на обвиняемия Т.Д.П. кумулативно предвиденото в чл.343г от НК наказание „Лишаване от право да управлява МПС”, тъй като същият не е правоспособен водач на МПС. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, Т.Д.П. да заплати в полза на Държавата по сметка на Несебърския районен съд сумата от 34.35 лв. (тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки), представляващи направените разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 195/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Т.Д.П. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Т.Д.П.
В законна сила от 2.4.2015г.
4 НОХД No 196/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.М. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 2.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 196/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Димитър Георгиев- прокурор в Районна прокуратура-Несебър, адв.А.Ж. ***- надлежно упълномощен за защитник на обвиняемия и К.С.М. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА К.С.М., роден на *** г. в гр.Перник, ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.Перник, кв.»********* и с настоящ адрес: к.к.»Слънчев бряг», комплекс «******» ап.5, българин, български гражданин, работещ, неосъждан, със средно специално образование, за ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2015 г. около 00.13 ч. в КК”Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главна алея до бензиностанция „Петрол”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел „320” с рег.№ ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.53 /едно цяло и петдесет и три/ на хиляда, установено по надлежен ред – с Протокол № 204/25.03.2015 г. на БНТЛ на ОД на МВР-Бургас за извършена химическа експертиза, съгласно Наредба № 30/27.06.2001 г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3, т.1, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице за срок от девет месеца, два пъти седмично; - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от девет месеца. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК обвиняемия от право да управлява моторно превозно средство за срок от девет месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред, считано от 25.03.2015 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия К.С.М. да заплати по сметка на Районен съд- Несебър направените по делото разноски в размер на 34.35 лева. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 196/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо К.С.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.С.М.
В законна сила от 2.4.2015г.
5 АНД No 721/2014, I състав По ЗД по пътищата С.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.12.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-002354/01.09.2014г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на С.Н.М., ЕГН: **********,***, административно наказание, както „Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение по чл.25 ал.1 от ЗДвП, на основание чл.179 ал.2 вр.ал.1 т.5 от ЗДвП за това, че на 23.08.2014 г. около 04.10 часа, в гр.Несебър, на улица Без име, в к.к. Слънчев бряг при извършване на маневра завой надясно се удря в бариера, като допуснала пътнотранспортно произшествие с материални щети. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-002354/01.09.2014г. на Началника на РУП- Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 3.4.2015г.
6 АНД No 777/2014, I състав Административни дела А.М.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.12.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 379/2014 от 20.08.2014 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на А.М.Я., ЕГН:********** ***, съдебен адрес:***, партер, офис 5 с пълномощник адв.С.Д.-ВАК е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.80 т.5 от ЗБЛД за нарушение по чл. 6 от ЗБЛД . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 3.4.2015г.
7 АНД No 39/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.3.2015г.
ПРИЗНАВА М.А.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2014г., около 22.30 часа в град Н., до бензиностанция „Петрол”, управлявал МПС л.а. „Дачия Логан” с ДК № ****, собственост на ЕТ „С.Ж.” гр. Н., без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 1917/2013, издадено от Началник на сектор ПП към ОД на МВР Бургас и влязло в сила на 06.11.2013 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
М.А.Т.
Мотиви от 9.4.2015г.
В законна сила от 3.4.2015г.
8 НЧХД No 104/2015, I състав НЧХД И.В.Ж. С.В.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 5.3.2015г.
На основание чл.250 ал.1 т.1 вр.чл. 24 ал.4 от НПК, вр.чл.81 от НПК, съдията докладчик О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №104/2015г. по описа на Несебърският районен съд. Определението подлежи на обжалване чрез Районен съд Несебър пред Бургаския окръжен съд - с частна жалба в 15-дневен срок от съобщението до тъжителя.
В законна сила от 3.4.2015г.
9 ЧНД No 198/2015, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.М. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 3.4.2015г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-2445/2014 г. по описа на РУП –Несебър С.К.М. адв. А.Ж. от БАК. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.4.2015г.
10 НОХД No 199/2015, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.М.,
Д.Д.А.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 3.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 199/..15 г. по описа на РС – гр.Н., а именно Георги Русев – прокурор в РП-Н. и подсъдимите С.К.М. и Д.Д.А. със служебния защитник адв.А.Ж. *** споразумения, съгласно които: ПОДСЪДИМИЯТ С.К.М., роден на ***г*** с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, неосъждан- реабилитиран, неженен, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от ...00 ч. на 08.10...14г. до 03.30 ч. на 09.10...14г., в с.О., община Н., ул.”Я.С.” №.. от частен дом, действайки като помагач, като улеснил извършването на престъплението чрез пазене на извършителя по време на деянието и като спомогнал за продажбата на вещите, предмет на престъплението след извършването му, в съучастие с лицата Д.Д.А. – помагач и Д.Р.А. – извършител, чрез използване на техническо средство – нож за рязане на противокомарна мрежа на прозорец и натиск с него на заключващото устройство на прозореца, и чрез използване на специален начин, изразяващ се в покатерване и прескачане през ограда с височина около 1.50 м. и покатерване през прозорец, противозаконно отнел чужди движими вещи, а именно: 1 бр. /един брой/ бензинов моторен трион марка „Хускварна 40”, оранжев на цвят, сериен №7453989 на стойност 270 лв. /двеста и седемдесет лева/; 1бр. /един брой/ кафе машина марка „Делонги”, модел EC190CD, сериен № 34911, за експресо с цедка на стойност 92 лв., /деветдесет и два лева/; 3 бр. /три броя/ тенджери алпака – малка, средна и голяма, съответно на стойност 7 лв. /седем лева/, 8 лв. /осем лева/ и 9 лв. /девет лева/, всички общо на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/; 1 бр. /един брой/ ученическа раница на стойност 7 лв. /седем лева/; 1 бр. /един брой/ олекотена зимна завивка, неупотребявана на стойност 34 лв. /тридесет и четири лева/, или всички вещи на обща стойност 427лв., /четиристотин двадесет и седем лева/, като деянието е извършено при условията на повторност, от владението на СТОЯНКА ИВАНОВА ЛИБЧЕВА от град Н., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. 2 и предл.3, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл... ал.4, вр. с чл.28, ал.1, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия С.К.М. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 19,70 лв. (деветнадесет лева и седемдесет стотинки), представляваща разноски по делото. ПОДСЪДИМИЯТ Д.Д.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, осъждан, неженен, безработен, понастоящем в Затвора гр.Бургас- в прекъсване, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив за времето от ...00 ч. на 08.10...14 г. до 03.30 ч. на 09.10...14 година в с.О., община Н., ул.”Я.С.” №.. от частен дом, действайки като помагач, като улеснил извършването на престъплението чрез пазене на извършителя по време на деянието и като спомогнал за продажбата на вещите, предмет на престъплението след извършването му, в съучастие с лицата С.К.М.– помагач и Д.Р.А. – извършител, чрез използване на техническо средство – нож за рязане на противокомарна мрежа на прозорец и натиск с него на заключващото устройство на прозореца, и чрез използване на специален начин, изразяващ се в покатерване и прескачане през ограда с височина около 1.50 м. и покатерване през прозорец, противозаконно отнел чужди движими вещи, а именно – 1 бр. /един брой/ бензинов моторен трион марка „Хускварна 40”, оранжев на цвят, сериен №7453989 на стойност 270 лв. /двеста и седемдесет лева/; 1бр. /един брой/ кафе машина марка „Делонги”, модел EC190CD, сериен № 34911, за еспресо с цедка на стойност 92 лв., /деветдесет и два лева/; 3 бр./три броя/ тенджери алпака – малка, средна и голяма, съответно на стойност 7 лв. /седем лева/, 8 лв. /осем лева/ и 9 лв. /девет лева/, всички общо на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/; 1 бр./един брой/ ученическа раница на стойност 7 лв. /седем лева/; 1 бр./един брой/ олекотена зимна завивка, неупотребявана на стойност 34 лв. /тридесет и четири лева/, или всички вещи на обща стойност 427 лв., /четиристотин двадесет и седем лева/ от владението на СТОЯНКА ИВАНОВА ЛИБЧЕВА от град Н., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196 ал.1, т.2 вр. с чл.195 ал.1, т.4, предл. 2 и предл.3, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.29 ал.1, б.”а” и б.”б”, вр. с чл..., ал.4, вр. с ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2, вр. с чл..60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание дванадесет месеца лишаване от свобода, в Затвор. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.Д.А. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 19,70 лв. (деветнадесет лева и седемдесет стотинки), представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразуменията, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 199/..15 г. по описа на РС – Н.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.К.М.
Д.Д.А.
В законна сила от 3.4.2015г.
11 АНД No 341/2014, II състав По ЗД по пътищата Н.Е.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.12.2014г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 2867/27.08.2013г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Н.Е.К. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес ***, чрез адв.Г.К.М. на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв. и три месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва на - глобата от 50лв./петдесет/ лева и един месец лишаване от право да управлява МПС. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2867/27.08.2013г. на Началника на РПУ-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.4.2015г.
12 АНД No 655/2014, VI състав По ЗД по пътищата И.А.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 15.12.2014г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1, предл. 3 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001820 от 05.08.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на жалбоподателя И.А.Т., ЕГН ********** на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 ЗДвП му наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. ОСЪЖДА РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас да заплати на И.А.Т., ЕГН ********** сумата от 200 лв., представляваща направените по делото разноски за САТЕ. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 6.4.2015г.
13 АНД No 683/2014, VI състав По ЗД по пътищата В.В.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 22.12.2014г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1, предл. 3 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-002269 от 29.08.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на жалбоподателя В.В.Б. на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП са му наложени наказания „глоба” в размер на 700 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 6.4.2015г.
14 АНД No 728/2014, I състав По ЗД по пътищата Д.В.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.12.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №14-0304-002672/25.09.2014 г. на Началника на РУП - Н., с което на основание чл. 174, ал.1, от ЗДвП е наложено на Д.В.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***,чрез проц.представител, адв.П.П.-*** административно наказание,: „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца , на осн.чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП, за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва: „Глоба” в размер на 500/петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като потвърждава Постановлението в останалата му част. ОСЪЖДА Д.В.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***,чрез проц.представител, адв.П.П.-***, да заплати по сметка на Районен съд- Н. сумата от 12.00 лв. /дванадесет лева/, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 6.4.2015г.
15 НОХД No 112/2015, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 13.3.2015г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Р А З П О Р Е Ж Д А М ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 112/2015г. по описа на РС – Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в настоящия съдебен акт. Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър и на обвиняемия. Разпореждането подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от връчване на преписа.
В законна сила от 6.4.2015г.
16 ЧНД No 200/2015, I състав Други дела РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Е.И.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.4.2015г.
ОСТАВЯ без уважение искане с вх.№ 2694/06.04.2015г. от Калинка Богданова-мл.ПИ при РУП-Несебър за принудително извършване на действията по чл.68, ал.3, т.2 и т.3 от ЗМВР по отношение на Е.И.П. с ЕГН – ********** ***. Определението е окончателно.
В законна сила от 6.4.2015г.
17 АНД No 689/2014, II състав По ЗД по пътищата М.В.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.12.2014г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001242/03.07.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на М.В.Г., ЕГН:********** *** е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.4.2015г.
18 АНД No 733/2014, IV състав Административни дела ДЖЕТСЪН ЕООД МТИТС,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.12.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24/18.09.2014 г. на Директора на Дирекция „Морска администрация”- гр. Бургас, с което за нарушения на чл.28, чл. 30, ал. и ал.3 във връзка с чл.34, т.2, чл.31, ал.3 от Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води в териториално море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях, на основание чл. 121, ал.3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, на „Д.” ЕООД, ЕИК *****, представлявано от С.П.В., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 7.4.2015г.
19 АНД No 794/2014, IV състав Административни дела МАРСТРОЙ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.12.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024608/29.05.2014 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „М.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 3000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 7.4.2015г.
20 АНД No 805/2014, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Я.Х.Н. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 13.3.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № К14_1150F117923 от 15.09.2014 г., издадено от директора на дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Бургас, с което на Я.Х.Н., ЕГН ********** на основание чл. 80б, ал.1 ЗДДФЛ за извършено нарушение на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ му е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв., като НАМАЛЯВА размера на „глобата” от 500 лв. на 100 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 7.4.2015г.
21 АНД No 9/2015, I състав Административни дела З.Й.Б. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.3.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 257/17.09.2014 г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.4 ал. т.5 от Наредба №2 на Общински съвет гр.Несебър /За реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър/ е наложено на З.Й.Б., ЕГН **********,*** административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева на осн.чл.16, ал.1 във вр.с чл.18 ал.2 от Наредба №2. Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 7.4.2015г.
22 АНД No 86/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Х.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.3.2015г.
ПРИЗНАВА Г.Х.С.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, месторабота- „БКС” гр.Несебър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец октомври 2013г., в с.Тънково, община Несебър, област Бургас, в дом, находящ се на ул. „И.” № 10, заживял съпружески, без да е сключил граждански брак н ненавършилата 16- годишна възраст Н.А.Т. с ЕГН **********- престъпление по чл.191, ал.1 от НК, поради което на основание чл.191 ал.4 от НК, НЕ ГО НАКАЗВА за така извършеното деяние, тъй като до приключване на делото, е последвал брак между мъжа и жената. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Х.С.
Мотиви от 17.4.2015г.
В законна сила от 7.4.2015г.
23 НОХД No 201/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.Я. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 7.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №201/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър между Димо Николов- прокурор в РП- Несебър, адв.П. в качеството му на защитник на подсъдимия В.И. Яневу споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.И.Я.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2015 г., в 08.55 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг“, община Несебър, по главната алея, срещу бистро „Кондор“, управлявал, без да притежева съответно свидетелство за управление на МПС, л.а. „Шкода Фабия” с ДК№ ......, собственост на Н. Я. ***, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 14-0304-000382 от 10.04.2014г., издадено от Началника на РУП- Несебър и влязло в законна сила на 26.06.2014г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служителя или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. - Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 /сто/ часа годишно, за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 201/2015 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В.И.Я.
В законна сила от 7.4.2015г.
24 НОХД No 96/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 8.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 96/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димо Николов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.П.Г. със служебния защитник адв.Силвия Миланова от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.Г.- роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, осъждан, начално образование, безработен, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.07.2014г., около 00.10 часа в курортен комплекс „Слънчев Бряг“, общ. Несебър, пред хотел „Колозеум“ е управлявал МПС- л.а. „Опел Корса” с ДК№ ....., без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред - с НП № 914/18.11.2013г., издадено от началника на РУП- Елин Пелин и влязло в законна сила на 19.12.2013г. за извършено такова деяние, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ТРИ ГОДИНИ. - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 100 /сто/ часа годишно за срок от ТРИ поредни календарни години. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №96/2015г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Н.П.Г.
В законна сила от 8.4.2015г.
25 АНД No 673/2014, VI състав Административни дела М.-М.С. ЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 15.12.2014г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КХ 233 от 20.08.2014 г., издадено от директора на ОДБХ– Бургас, с което на жалбоподателя ЕТ „М. – М.С.”, ЕИК ........ на основание чл. 48, ал. 2 от Закона за храните за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 3 от Закона за храните, вр. чл. 70, ал. 2, т. 7 от Наредба № 5/2006 г. за хигиена на храните и Регламент № 852/2004 г. му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 9.4.2015г.
26 АНД No 763/2014, IV състав По ЗД по пътищата С.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.12.2014г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001914/07.08.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Д.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.4.2015г.
27 АНД No 16/2015, I състав По ЗД по пътищата Б.Т.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.3.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0304-002023/ 18.08.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на Б.Т.Д., ЕГН:********** *** е наложена Глоба в размер на 200 /двеста/ лв., на основание чл.179 ал.2, предл.второ от ЗДвП, за нарушение на чл.23 ал.1 от ЗДвП., като НАМАЛЯВА размера на глоба на 100лв./сто лева/. Решението подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.
В законна сила от 9.4.2015г.
28 НОХД No 66/2015, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.Б.,
В.Х.К.,
А.В.В.
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Присъда от 24.3.2015г.
ПРИЗНАВА Г.К.Б., роден на *** ***, обл.Сливен, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и повторност, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, За времето от 19:30 ч. на 03.05.2013 г. до 06:30 ч. на 04.05.2013г. в съучастие като съизвършител с В.Х.К. и малолетния, наказателно неотговорен М.С.Р., от пчелин, находящ се в землището на гр.Несебър, в близост до бетонов възел „Мавров”, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот- счупване катинара на входна врата на гаражна клетка и счупване секретен патрон на входна врата на постройка за съхранение на инвентар, отнел чужди движими вещи, както следва: 17 кг. захар на обща стойност 33.15 лева, 4 бр. летни автогуми с метални джанти на обща стойност 60.00 лева, 30 бр. алуминиеви плаки на обща стойност 120.00 лева, 2 бр. метални ножове от фреза /за оране/ на обща стойност 124.00 лева, 2 бр. задни ресори на товарен автомобил «Газ 5З» на обща стойност 156.00 лева, усукано арматурно желязо ф 10 и ф 12, общо 50 кг, на стойност 55.00 лева, поцинковани водопроводни тръби с дължина 20 м на стойност 20.00 лева, 1 брой сателитен приемник марка «Колумбия», с кабел за ел.захранване и дистанционно управление на стойност 65.00 лева, 1 брой ДВД-штеър, марка «Ред стар», с кабел за ел.захранване на стойност 40.00 лева, 2 боя. метални тенджери със стъклени похлупаци на обща стойност 30.00 лева, 1 брой метален чирпак на стойност 3.00 лева, антенен кабел с дължина 3 м на стойност 1,20 лева, всички вещи на обща стойност 707,35 лева (седемстотин и седем лева и тридесет и пет стотинки) от владението на Г.А.Г. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; За времето от 19:00ч. на 25.07.2013 г. до 09:30 ч. на 27.07.2013г. от бистро „Горска Фея”, находящо се на Главен път 1-9 , Бургас-Варна, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, счупил прозорец с размер 50/50см. на кухненско помещение, отнел чужди движими вещи, както следва: 2.5 кг. месо- свински врат на стойност 19,95 лева, 50 броя замразени кюфтета на обща стойност 11,50 лева, 1,5 кг луканка на стойност 27,00 лева, З кг кашкавал на стойност 35,64 лева, два хляба на обща стойност 2,00 лева, 2 кутийки „Кока кола” и „Фанта” на обща стойност 2,06 лева, 2 кенчета бира „Каменица” на обща стойност 2,04 лева, 3 броя сладолед „Кри Кри" на обща стойност 2,50 лева, 5 броя кроасани на обща стойност 2,34 лева и 10 пакетчета солети „Хрус Хрус" на обща стойност 2,70 лева, като всичко на обща стойност 107,73 лева (сто и седем лева и седемдесет и три стотинки), от владението на И.Й.Г.,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и За времето около 01:45 ч. на 02.10.201З г. в гр.Обзор, ул. „Първомайска” № 14 в съучастие като съизвършител с А.В.В., от частен дом през незаключена балконска врата на втори етаж, отнел чужди движими вещи, мобилен телефон „Самсунг" на стойност 105,60 лева, мобилен телефон „Нокия” на стойност 32,00 лева, цифров фотоапарат „Панасоник”, модел „DMS-F3" на стойност 136.00 лева или всичко на обща стойност 273,60 лева (двеста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки от владението на Г.Ц.Ц., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; като обща стойност на всички отнети вещи е 1088, 68 лв. и случая е немаловажен, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание в затвор. ПРИЗНАВА А.В.В., роден на *** год. в гр. Стара Загора, живущ ***, ром, български гражданин, неженен, осъждан , без образование, безработен ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив на 2.10.201 Зг. за времето около 01:45ч. в гр.Обзор, ул. „Първомайска" №14 в съучастие като съизвършител с непълнолетния Г.К.Б., от частен дом през незаключена балконска врата на втори етаж, отнел чужди движими вещи, мобилен телефон „Самсунг" на стойност 105,60лв.. мобилен телефон „Нокия,, на стойност 32,00 лв., цифров фотоапарат „Панасоник", модел DMS- F3" на стойност 136.00лв. всичко на обща стойност 273,60лв. от владението на Г.Ц. етанов,, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. а и б, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ и ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание в затвор. ПРИЗНАВА В.Х.К., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, ромка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, без образование, безработна ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че за времето от 19:30ч. на 03.05.2013 г. до 06:30 ч. на 04.05.2013 г. в съучастие като съизвършител, с непълнолетния Г.К.Б. и малолетния наказателно неотговорен М.С.Р., от пчелин, находящ се в землището на гр.Несебър, в близост до бетонов възел „Мавров” чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот- счупване на катинара на входна врата на гаражна клетка и счупване секретен патрон на входна врата на постройка за съхранение на инвентар, отнела чужди движими вещи, както следва: 17 кг. захар на обща стойност 33.15лв., 4 бр. летни автогуми с метални джанти на обща стойност 60.00лв., 30 бр. алуминиеви плаки на обща стойност 120.00лв., 2 бр. метални ножове от фреза /за оране/ на обща стойност 124.00лв., 2 бр. задни ресори на товарен автомобил «Газ53» на обща стойност 156.00лв., усукано арматурно желязо ф 10 и ф12.- общо 50 кг. на стойност 55.00лв., поцинковани водопроводни тръби с дължина 20 м. на стойност 20.00лв., 1 бр. сателитен приемник марка «Колумбия», с кабел за ел.захранване и дистанционно управление на стойност 65.00лв., 1 бр. ДВД-плеър, марка «Ред стар», с кабел за л.захранване на стойност 40.00лв., 2 бр. метални тенджери със стъклени похлупаци на обща стойност 30.00лв., I бр.метален чирпак на стойност 3.00лв. антенен кабел с дължина 3 м. на стойност 1,20лв. всичко на обща стойност 707,35лв. от владението на Г.А.Г. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл. чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл. 45 ЗЗД Г.К.Б. и А.В.В. със снети по-горе самоличности, да заплатят на Г.Ц.Ц., ЕГН ********** сумата от 273.60 лева (двеста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки), представляваща обезщетение за причинените на пострадалия имуществени вреди от непозволено увреждане в резултат от извършеното престъпление. ОСЪЖДА на основание чл. 45 ЗЗД Г.К.Б. със снета по-горе самоличност, да заплати на И.Й.Г., ЕГН ********** сумата от 107.73 лева, представляваща обезщетение за причи
Г.К.Б.
В.Х.К.
А.В.В.
Мотиви от 16.4.2015г.
В законна сила от 9.4.2015г.
29 НОХД No 68/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 9.4.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 68/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Димо Николов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият К.А.И. със защитник адв.Димитър Попов споразумение, съгласно което: Подсъдимият К.А.И.- роден на *** ***, общ.Несебър, ул. „Николай Лъсков” № 9, българин, български гражданин, неженен, неосъждан- реабилитиран, с основно образование, работи на частно, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 14.12.2014 година, около 22.40 часа в с. Тънково, общ. Несебър, по ул. С.П. № 20 е управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Фолксваген Голф“ с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,45 /две цяло и четеридисет и пет / промила на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза- Протокол №1065 /15.12. 2014г., изготвена в химическата лаборатория към БНТЛ- при ОД на МВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА наа основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия К.А.И. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият К.А.И. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 14.12.2014 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, К.А.И. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 40.29 лева (четиридесет лева и двадесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 68/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо К.А.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
К.А.И.
В законна сила от 9.4.2015г.
30 АНД No 738/2014, I състав По ЗД по пътищата И.А.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.12.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №14-0304-001963/08.08.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.150 от ЗДвП на И.А.Т., ЕГН **********, с адрес *** е наложено наказание „глоба” в размер на 300 /триста/ лева . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 14.4.2015г.
31 АНД No 871/2014, I състав По ЗД по пътищата С.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.3.2015г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2427/27.08.2013г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.150 от ЗДвП на С.П.П., ЕГН **********, с адрес *** е наложено наказание „глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, за нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП глоба в размер на 10 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 14.4.2015г.
32 НОХД No 75/2015, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.М.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 26.3.2015г.
ПРИЗНАВА П.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем гр. Бургас, кв.Лозово, ул. „Ястребино” № 1 във фургон до автосервиз, в който работя, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от месец юни 2010г. до месец октомври 2014г., след като е бил осъден с Решение по гр.д. № .../2009г. по описа на РС- гр.Несебър да издържа свой низходящ – сина си Н.П. М., с ЕГН **********, като му изплаща издръжка в размер на 80.00 лева месечно, чрез неговата майка и законна представителка М.Н.В., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно петдесет и три вноски, възлизащи на сумата от 4240.00 (четири хиляди двеста и четиридесет) лева, като деянието е извършено повторно – осъден с Присъда № .../2010г. по НОХД № .../2010г. на РС- гр.Несебър, влязла в законна сила на 01.12.2010г. за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от НК; И за това, че за периода от месец юни 2010г. до месец октомври 2014г., след като е бил осъден с Решение по гр.д. № .../2009г. по описа на РС- гр.Несебър да издържа свой низходящ – сина си П. П. М., с ЕГН **********, като му изплаща издръжка в размер на 80.00 лева месечно, чрез неговата майка и законна представителка М.Н.В., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно петдесет и три вноски, възлизащи на сумата от 4240.00 (четири хиляди двеста и четиридесет) лева, като деянието е извършено повторно – осъден с Присъда № .../2010г. по НОХД № .../2010г. на РС- гр.Несебър, влязла в законна сила на 01.12.2010г., поради което и на основание чл.183, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ и ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца - включване в програма за обществено въздействие за период от 6 /шест/ месеца. ПОСТАНОВЯВА наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да бъде изпълнено чрез залепване на присъдата на таблото за обяви на кметство кв.Лозово общ. Бургас за срок от 15 (петнадесет) дни. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.М.М. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 80.00 (осемдесет) лева, представляваща направените по делото разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
П.М.М.
Мотиви от 30.3.2015г.
В законна сила от 14.4.2015г.
33 НОХД No 102/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Л.Л. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 14.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 102/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Силвия Миланова- служебен защитник на подсъдимия И.Л.Л. и подсъдимия И.Л.Л., съгласно което: ПРИЗНАВА И.Л.Л. – роден на *** ***.”*********, българин, български гражданин, неосъждан, висше образование, неженен, безработен, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2014 год., около 05.20 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска в посока Стадиона управлявал моторно превозно средство – л.а. „Нисан”, модел „Примера” с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си 1.30 на хиляда установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №618/04.08.2014 год. на Сектор БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б”Б”, вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност, три пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца; - включване в програма за обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия И.Л.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от девет месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Л. е било отнето по административен ред, считано от 01.08.2014 год.. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия И.Л.Л. да заплати в полза на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 40.29 лева. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 102/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Л. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Л.Л. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Л.Л.
В законна сила от 14.4.2015г.
34 ЧГД No 280/2015, II състав Съдебни поръчки СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,
Р.С.Х.
С.П.З. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 15.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА съдебната поръчка като изпълнена. Препис от протокола от с.з. и заключението на в.л. в оригинал да се изпратят на Софийски градски съд за прилагане по гр.д. № 8357/2013 г..
В законна сила от 15.4.2015г.
35 АНД No 802/2014, III състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК КООПЕРАЦИЯ МИНИБУСЕКСПРЕС НЕСЕБЪР ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.3.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 558 от 01.10.2014г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите – град Бургас, с което на Кооперация „Минибусекспрес Несебър”, ЕИК 102647820, със седалище и адрес на управление: село Р., местност „Т.Ч.”, Гаражна база № *, представлявана от Председателя С.К.П., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, му е наложено наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 15.4.2015г.
36 АНД No 865/2014, VI състав По ЗД по пътищата Б.С.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 16.2.2015г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-001978 от 08.08.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Б.С.В., ЕГН ********** на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 16.4.2015г.
37 АНД No 101/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 31.3.2015г.
ПРИЗНАВА С.К.М.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2014г., около 21.20 часа, в с.О., община Несебър, област Бургас, по ул.”Първи май”, до дом № 35, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с ДК № ....., без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 14-0304-001601/2014г., издадено от Началника на РУП- Несебър, влязло в законна сила на 03.11.2014г.- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. чл.343в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.К.М.
Мотиви от 20.4.2015г.
В законна сила от 16.4.2015г.
38 НОХД No 118/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.К. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 16.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №118/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Г.К. със служебен защитник адв.Милнова от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.К. - роден на ***год. в гр.Варна, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2014 г., около 22.50 часа, на общински път гр.Обзор – с.Приселци, общ.Несебър, управлявал МПС – л.а. марка „Ауди”, модел „А6” с ДК№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.05 (две цяло нула пет) на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол от химическа експертиза №1192/28.08.2014год. на МБАЛ „Св.Анна Варна” АД, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия С.Г.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия със снета самоличност да заплати по сметка на Районен съд- г р.Несебър сумата от 20 лв. (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №118/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.Г.К.
В законна сила от 16.4.2015г.
39 НОХД No 207/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 16.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 207/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Ж.Г. ***- упълномощен защитник на К.Г.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА К.Г.Г.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, неженен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2015 г., около 04.00 часа в гр.Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, по ул. „******”, до бензиностанция „Лукойл”, управлявал МПС – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.23 /две цяло двадесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7510” с фабр. № ARDN 0065, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимият К.Г.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 25 /двадесет и пет/ месеца, като ЗАЧИТА времето, през което на същия е отнето свидетелството за управление на МПС, считано от 12.04.2015 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 207/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият К.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ, взетата по БП № 304 ЗМ -311/2015 год. по описа на РУП- Несебър спрямо К.Г.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
К.Г.Г.
В законна сила от 16.4.2015г.
40 АНД No 765/2014, II състав По ЗД по пътищата М.И.Б. ОД НА МВР БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.12.2014г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002922/20.10.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на М.И.Б. с ЕГН-********** *** на осн.чл.183, ал.3,т.5 от ЗДП е наложена глоба от 30лв. и на осн.чл.174, ал.3 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 2000лв., двадесет и четири месеца лишаване от право да управлява МПС и са отнети 12 контролни точки. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.4.2015г.
41 АНД No 831/2014, I състав По ЗД по пътищата Й.Д.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.1.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-003031/24.10.2014г. на Началника на РУП- Несебър с което на Й.Д.Ж., ЕГН:**********,*** на осн.чл.174, ,ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 2000/ две хиляди/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП за нарушение по този текст. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.4.2015г.
42 АНД No 51/2015, II състав Административни дела А.2.-А.К. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024714/29.10.2014г. на Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”- Бургас, с което на ЕТ„А. 2005 А. К.” с ЕИК - ........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от А. К. за нарушение на чл.63, ал.2, вр.чл.63, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на жалбоподателя, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 500 лева , като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024714/29.10.2014г. на Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”- Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.4.2015г.
43 НЧХД No 70/2015, III състав НЧХД И.Л.Л. А.К.,
А.М.К.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 9.4.2015г.
на основание чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 70/2015г. по описа на Несебърски районен съд, поради постигнато между страните помирение и изпълнение от страна на подсъдимия на условията на това помирение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от страните, считано от днес, пред Бургаски окръжен съд.
В законна сила от 17.4.2015г.
44 АНД No 42/2015, VI състав По ЗД по пътищата Ч.Ж.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 10.3.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-002507 от 16.09.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Ч.Ж.М., ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 20.4.2015г.
45 ЧНД No 53/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.3.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на Г.И.К., роден на ***г***, общ.Котел, ул. “Изток” № 373, български гражданин, във фактическо съпружеско съжителство, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 832/2010 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 148/2011 г., по описа на PC Несебър, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 2 НК към така определеното общо наказание наказанията „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", наложени на К. по НОХД № 172/2009 г., по описа на PC Котел и по НОХД № 99/2010 г., по описа на PC Поморие. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на Г.И.К., роден на ***г***, общ.Котел, ул. “Изток” № 373, български гражданин, във фактическо съпружеско съжителство, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 197/2011 г., по описа на PC Котел; НОХД № 119/2012 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 1030/2011 г., по описа на PC Несебър, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо наказание, изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на Г.И.К., роден на ***г***, общ.Котел, ул. “Изток” № 373, български гражданин, във фактическо съпружеско съжителство, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 381/2014 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 92/2014 г., по описа на PC Поморие; НОХД № 129/2014 г., по описа на PC Поморие; НОХД № 3633/2014 г., по описа на PC Бургас; НОХД № 894/2014 г., по описа на ОС Бургас; НОХД № 724/2014 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 607/2014 г., по описа на PC Несебър, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 НК, така определеното общо наказание с ЕДНА ГОДИНА или общо ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 59 НК от така определеното общо наказание времето, през което К. е бил с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", по НОХД № 129/2014 г., по описа на PC Поморие,. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо наказание по третата група осъждания, изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Г.И.К.
В законна сила от 20.4.2015г.
46 НОХД No 94/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Й.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 20.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №94/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.Й.Д. със защитник адв. Ватовска от АК-Бургас споразумение, съгласно което подсъдимият А.Й.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:*** българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2014 около 09.40 гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургаска на кръгово кръстовище в посока хотел „Феста Панорама” – хотел „Нобел” управлявал МПС – мотопед марка „Ямаха”, модел „Минт 50” с ДК№ ..... с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 0.76 (нула цяло седемдесет и шест) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер Алкотест 7410+ с № 0106, след като е бил осъден за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК по НОХД 874/2012 год. на РС-Несебър, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия А.Й.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 94/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.Й.Д.
В законна сила от 20.4.2015г.
47 ЧНД No 220/2015, III състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 20.4.2015г.
На основание чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, във връзка с чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 304 ЗМ 107/2015г. по описа на РУП-Несебър, пр. пр. вх.№ 216/2015г. по описа на РП-Несебър Д. ПАСКАЛЕВ СТЕФАНОВ с ЕГН .........адвокат Д.Г.П. ***. Определението е окончателно.
В законна сила от 20.4.2015г.
48 АНД No 814/2014, II състав По ЗД по пътищата Д.Ж.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2015г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-003117/31.10.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Д.Ж.И. с ЕГН-********** *** на осн.чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 20лв. и на осн.чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 50лв. и един месел лишаване от право да управлява МПС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.4.2015г.
49 АНД No 10/2015, III състав Административни дела АУТО ДЕЛИВ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.4.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024611 / 28.08.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „А.Д.” ООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.И.И., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лв. (триста лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 300 лв. (триста лева) на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.4.2015г.
50 НОХД No 221/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 221/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Д.П. ***- служебен защитник на Д.П.С. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Д.П.С. - роден на ***год. в гр.Провадия, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.02.2015 год., около 15:00 часа, на третокласен път № 9061, в близост до хотел „Сезони", общ.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКВНП, държал високо рискови наркотични вещества, както следва: - коноп с ненто тегло 0.210 /нула цяло, двеста и десет/ грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 7.00 % /седем/ тегловни процента, на стойност 1.26 /един лев и двадесет и шест стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; - коноп с нетно тегло 0.234 /нула цяло, двеста тридесет и четири/ грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 6.90 % /шест цяло и деветдесет/ тегловни процента, на стойност 1.40 /един лев и четиридесет стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; - коноп с нетно тегло 0.308 /нула цяло, триста и осем/ грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 10.30 % /десет цяло и тридесет/ тегловни процента, на стойност 1.85 /един лев и осемдесет и пет стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; - коноп с нетно тегло 0.273 /нула цяло, двеста седемдесет и три/ грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 9.00% /девет, цяло и нула/ тегловни процента, на стойност 1.64 /един лев и шестдесет и четири стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; - коноп с нетно тегло 0.189 /нула цяло, сто осемдесет и девет/ грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 7.60 % /седем цяло и шейсет/ тегловни процента, на стойност 1.13 /един лев и тринадесет стотинки/ лв. определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; - коноп с нетно тегло 0.168 /нула цяло, сто шейсет и осем/ грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 7.35 % /седем цяло, тридесет и пет/ тегловни процента, на стойност 1.01 /един лев и една стотинка/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, всичко на обща стойност 8.29 лв. /осем лева и двадесет и девет стотинки/, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «Глоба» в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, съставляващи опаковките, в които се е съдържало наркотичното вещество, които след влизане в сила на споразумението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.П.С. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата от 142,80 лв. (сто четиридесот и два лева и осемдесет стотинки), представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 221/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Д.П.С.
В законна сила от 21.4.2015г.
51 АНД No 222/2015, III състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР А.С.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.4.2015г.
ПРИЗНАВА А.С. ПАЛЬОНОВ, с ЕГН **********,*** Сава Раковски № 38, вх.В, ет.3, ап.9, за ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2015г. около 14.30 часа в гр.Несебър, ул. Хан Крум № 24, в сградата на ”Пощенска станция-Несебър център” в гр. Несебър, нова част е отправил закани и заплахи за саморазправа, след което е захвърлил срещу касиерката Стоянка Генова Митева пластмасова поставка за лотарийни билети, с които действия, изразени в употреба на неприлични изрази на обществено място е показал оскърбително отношение и държание към гражданите, с което нарушава обществения ред и спокойствие на гражданите, поради което на основание чл.6, ал.1, б.А, вр. чл. 1, ал.1, т.2 от УБДХ му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 400 лв. (четиристотин) лева. Решението подлежи на обжалване в срок от 24 часа от неговото постановяване пред Бургаския окръжен съд, за което нарушителят да се счита редовно уведомен. За решението да се уведоми РП- Несебър. В случай на обжалване, съдът НАСРОЧВА съдебното заседание пред Бургаския окръжен съд на 22.04.2015г. от 15.00 часа, за които дата и час нарушителят да се счита редовно уведомен. Препис от решението да се изпрати на началника на РУП- Несебър за сведение.
А.С.П.
Мотиви от 20.4.2015г.
В законна сила от 21.4.2015г.
52 НОХД No 225/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Х.Х. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №225/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Димитър Илиев- прокурор в РП- Несебър и адв. П.Ч., в качеството й на служебен защитник на Г.Х.Х. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.Х.Х.- роден на *** ***, българин, български гражданин, вдовец, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2015 г., около 10.50 ч. в гр. Несебър, общ. Несебър, до почивна станция „Булгартабак”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Зафира” с рег.№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.44 /едно цяло и четиридесет и четири/ на хиляда, установено по надлежен ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабричен № ARDN 0065, съгласно Наредба № 30/27.06.2001 г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.54, ал.1 и 2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66 ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/ години. ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия Г.Х.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 16.04.2015 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №225/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Г.Х.Х.
В законна сила от 21.4.2015г.
53 АНД No 109/2015, III състав Административни дела ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 21.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 109/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Всички материалите съдържащи се по настоящото дело да се приложат към тези по АНД № 73/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и административно-наказващия орган.
В законна сила от 22.4.2015г.
54 НОХД No 111/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.С. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 22.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №111/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитър Илиев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.К.С. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, осъждан, неженен, трудово ангажирн, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2014 година около 03.15 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, в близост до базар „Палма”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество, както следва: - Обект 1/1 коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканобинол – 4.75 %, /четири цяло седемдесет и пет процента/, с общо нетно тегло 2.059 грама, /две цяло петдесет и девет хилядни грама/ на стойност 12.35 лв., /дванадесет лева и тридесет и пет стотинки/, - Обект 1/2 амфетамин, със съдържание на основното вещество 1.50%, /едно цяло и пет десети процента/, с нетно тегло 2.136 гр., /две цяло сто тридесет и шест хиляди грама/ на стойност 64.08 лв., /шестдесет и четири лева и осем стотинки/, - Обект 2/1 метамфетамин, със съдържание на основното вещество 13.80%, /тринадесет цяло и осем десети процента/, с нетно тегло на стойност 9.00 лв., /девет лева/, - Обект 2/2 метамфетамин, със съдържание на основното вещество 11.50%, /единадесет цяло и пет десети процента/, с нетно тегло 0.673 гр., /нула цяло шестстотин седемдесет и три хиляди грама/ на стойност 16.83 лв., /шестнадесет лева и осемдесет и три стотинки/, като всички наркотични вещества са с общо тегло 5.222 гр./пет цяло двеста двадесет и две хилядни грама/ и са на обща стойност 102.26 лв., /сто и два лева двадесет и шест стотинки/, определена според Приложение № 2 към член Единствен на Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 година за определяне цената на наркотичните вещества за съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, предл. първо, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, в затворническо общежитие от закрит тип. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55 ал.3, вр. с ал.1 от НК, на подсъдимия В.К.С. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер от 2000 лв. до 10000лв. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата наркотичните вещества- предмет на престъплението, предадени на съхранение в ЦМУ- София, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- един брой плик с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на настоящото споразумение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.К.С. със снета самоличност да заплати в полза на Районен съд- гр.Несебър сумата от 184.57 лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 111/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са налице основния за нейната промяна или отмяна ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия В.К.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Видно от справка за съдимост на подсъдимия, същият е осъждан с влязло в сила на 06.02.2012 г. споразумение по НОХД № 4581 по описа на Софийски районен съд за 2011г. на „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, което изтърпяване на наложеното наказание, е било отложено на основание чл.66 ал.1 от НК за срок от три години. Тригодишният изпитателен срок е изтекъл на 06.02.2015г., а процесното деяние е извършено на 14.06.2014г., тоест, деянието е извършено в определения изпитателен срок от три години. Престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия С. по настоящото производство по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК, е тежко умишлено престъпление от общ характер. С одобрено в днешно съдебно заседание споразумение, на подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от пет месеца. Следователно, налице са предпоставките на чл.68 ал.1 от НК и наказанието „Лишаване от свобода” от три месеца, наложено по НОХД № 4581 по описа на Софийски районен съд за 2011г. чието изтърпяване е било отложено, следва да бъде приведено в изпълнение. На основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС приведеното в изпълнение наказание следва да се търпи при първоначален „Строг” режим, в Затвор. Така мотивиран и на основание чл.68 ал.1 от НК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА в изпълнение наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, наложено на подсъдимия В.К.С. с ЕГН ********** с влязло в сила на 06.02.2012г. споразумение по НОХД № 4581 по описа на Софийски районен съд за 2011г. НА основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален „Строг” режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание, в Затвор. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В.К.С.
В законна сила от 22.4.2015г.
55 АНД No 169/2015, VI състав Административни дела ДИАМАНТИ 0517 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от „Д.0.” ЕООД, ЕИК 201768130 срещу наказателно постановление № 02-02024592 от 03.11.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 169/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 22.4.2015г.
56 АНД No 795/2014, II състав Административни дела МАРСТРОЙ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.12.2014г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024609/ 29.05.2014г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”- Бургас с което за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на М.” ООД, ЕИК:****,седалище и адрес на управление ***,представлявано от Е.Н.М.-управител е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 3000лв /три хиляди/ лева като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024609/ 29.05.2014г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”- Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.4.2015г.
57 АНД No 808/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД Й.Ж.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 31.3.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 861/10.11.2014 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.120 ал.1 т.3 от Закона за горите и на осн.чл.275, ал.1, т.2; чл.270; чл.273, ал.1 от същия закон и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на Й.Ж.Д., ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Със същото наказателно постановление са отнети в полза на държавата вещите „послужили за извършване на нарушението” – 1 бр.лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ..... и вещите „предмет” на нарушението-гъби, 28 кг. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 23.4.2015г.
58 НОХД No 238/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.М.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 23.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 238/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият П.М.С. – роден на *** ***, обл. Разград, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, работи като шофьор, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.01.2015, около 00.50 часа, на главна алея, в района на спирка „Палма“ в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, в посока от р-т „Джани“ към х-л „Перла“ управлявал МПС - т.а. „Форд Транзит”, с рег. № ******, собственост на Д.Ч.Д. от гр. Бургас, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с концентрация от 2,43 /две цяло и четиридесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, с протокол №63/26.01.2015г. на БНТЛ – ОДМВР гр. Бургас от изготвена химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия П.М.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет / месеца. ЗАЧИТА на основание чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия С. е било отнето по административен ред от дата 26.01.2015 год. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, П.М.С. да заплати в полза на Държавата по сметка на Несебърския районен съд сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи припадащата му се част от направените разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 238/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия П.М.С. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
П.М.С.
В законна сила от 23.4.2015г.
59 АНД No 577/2014, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА НЕСЕБЪР РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.1.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 34/21.07.2014г. на Директора на РИОСВ-Бургас, с което на Община Н. със седалище и адрес на управление гр.Н., ул.“Е.“ № .., представлявА. от Кмета Н.К.Д., чрез юк.В.Р. за нарушение на чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и на осн.чл.166, т.3 от ЗОС е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 2000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.4.2015г.
60 АНД No 97/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Ю.Ю. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 8.4.2015г.
ПРИЗНАВА С.Ю.Ю.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2014г., около 21.00 часа, в с.Оризаре, община Несебър, област Бургас, по ул.”Опълченска”, в близост до дом №6, управлявал без да притежава съответното свидетелство за управление, моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Форд”, модел „Екскорт”, с ДК №..... в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 5344/29.11.2012г., издадено от Началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР- гр.Бургас, влязло в законна сила на 01.05.2013г., за същото деяние (управление на моторно превозно средство като неправоспособен водач, без съответно свидетелство за управление), поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. чл.343в, ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.Ю.Ю.
Мотиви от 24.4.2015г.
В законна сила от 24.4.2015г.
61 АНД No 99/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.С.М. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 8.4.2015г.
ПРИЗНАВА Я.С.М.- роден на ***г. в гр.Поморие, с настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец октомври 2013г. до 16.03.2014г. в с.О., община Несебър, ул.”О.” № 5, е заживял съпружески с лице от женски пол без да е сключил брак с не навършилата 16- годишна възраст З.А.С. с ЕГН **********, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Я.С.М.
Мотиви от 24.4.2015г.
В законна сила от 24.4.2015г.
62 ЧНД No 140/2015, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК ЗАТВОРА БУРГАС,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
А.В.М. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 8.4.2015г.
ДОПУСКА тълкуване на Определение от 14.03.2014г. по ЧНД № ../2014г. по описа на РС- Несебър, като в диспозитива се чете, че от определеното общо най-тежко наказание измежду наложените на осъдения по НОХД № .../2010г. по описа на РС- Несебър; НОХД № ../2010г. по описа на РС-Несебър и по НОХД № .../2011г. на РС- Несебър, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, на основание чл.25, ал.3 от НК се ПРИСПАДА изтърпяното наказание „Пробация” за срок от шест месеца, наложено на осъдения А.В.М. по НОХД № .../2010г. по описа на РС- Несебър като ИЗЦЯЛО изтърпяно за периода от 08.09.2010г. до 10.03.2011г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд гр.Бургас.
А.В.М.
В законна сила от 24.4.2015г.
63 НОХД No 250/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.4.2015г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 250/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър между Евгений Милев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия И.В.С. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв. П.Ч. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.В.С.- роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, реабилитиран, средно образование, продавач- консултант в „Елядо” ЕООД- гр. Габрово, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.04.2015, около 02.30 часа, в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на главна алея, до хотел „Свежест“, в посока бензиностанция „Петрол“, управлявал МПС- лек автомобил „БМВ”, с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,92 % /две цяло и деветдесет и два промила/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание десет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, И.В.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 22 /двадесет и два/ месеца. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 250/2015 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.В.С. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
И.В.С.
В законна сила от 27.4.2015г.
64 НОХД No 252/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.С.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.4.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 252/2015г. между Димитър Илиев- прокурор при РП- гр. Айтос, командирован в РП Несебър, адв. А.Ж. ***, служебен защитник на подсъдимия Д.П. и подсъдимия Д.С.П. със снета по делото самоличност, съгласно което: Д.С.П., роден на ***г. в Т., В., англичанин, британски гражданин, неосъждан, женен, висше образование, постоянен адрес:***, адрес ***, комплекс „С. с.“, бл. *, вх. *, ап. ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2015г. около 13:40 ч. на главен път Е-87, 199-ти километър, в посока Варна-Бургас, управлявал лек автомобил марка „Дайхатсу“, модел „Сирион“ с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,45 (две цяло и четиридесет и пет) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер” 7510 с фабр. № ARSM 0065, поради което и на основание основание чл. 343 б, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия Д.С.П., поради това, че същият е неправоспособен водач, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 252/2015г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.С.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Д.С.П.
В законна сила от 28.4.2015г.
65 НОХД No 15/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 15/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.К.- защитник на подсъдимия П. и подсъдимия И.П.П., съгласно което: ПРИЗНАВА И.П.П.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, реабилитиран, неженен, средно образование, безработен, ЕГН **********, с мобилен телефон *******, за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2014., около 03.30 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до хотел „*******”, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно: Смес от тюютюн и коноп с нетно тегло 3.237 гр. със съдържание на основното вещество тетерахидроканабинол от 4.50% теглови процента на стойност 19.42лв. /деветнадесет лева и четиридесет и две стотинки/ определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на подсъдимия И.П.П. и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 2000 лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени, както и неизразходваната част от наркотичното вещество на съхранение в ЦМУ- София се отнема в полза на Държавата и следва да се унищожи. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия И.П.П. да заплати в полза на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 308.30 лева. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 15/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо И.П.П. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
И.П.П.
В законна сила от 29.4.2015г.
66 АНД No 22/2015, II състав По ЗД по пътищата А.М.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2015г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4980/24.10.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на А.М. Чобенов с ЕГН-********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административни наказания глоба в размер на 300лв. и два месеца лишаване от право да управлява МПС; за нарушението по чл.174, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат /Наредба № Із-1959/, на същия са отнети 14 /четиринадесет/ контролни точки; на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.1-во от ЗДП е наложена глоба в размер на 10лв. и на осн.чл.183, ал.3, т.5 от ЗДвП е наложена глоба от 30лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.4.2015г.
67 НОХД No 257/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.С.Й. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 257/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Димитър Илиев- прокурор в РП- Несебър и адв.П. ***- защитник на подсъдимия Й.С.Й. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Й.С.Й., роден на *** ***, турчин, български гражданин, семеен, осъждан, работи като продавач,, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2014г., около 10.00 часа в к.к. „Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, в близост до хотел „Парк”, в посока бистро „Лапа лапа”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Рено”, модел „Канго”, с рег. № ..... без да притежава съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 1597/07.01.2014., влязло в законна сила, считано от 07.05.2014г., за същото деяние, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години. - Поправителен труд в полза на Държавата, включващ удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10 /десет/ на сто за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №257/2015г. по описа на РС – гр.Несебър.
Й.С.Й.
В законна сила от 29.4.2015г.
68 НОХД No 258/2015, I състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Е.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 258/2015 г. по описа на РС – гр.Н., а именно Георги Русев – прокурор в РП-Н. и подсъдимият В.Е.М. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което подсъдимият В.Е.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, с основно образование, неосъждан, неженен, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 04.07.2014 година, /извършено фактическо прекъсване на водоподаването на основание заповед № РД – 09 - 440 от 17.06.2014 година на изп.директор на „ВиК” ЕАД гр.Б. с констативен протокол № 53 от 25.09.2014 година в с.О., община Н., обл.Б., ул.”М.” № .., е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Б., като възстановил водоподаването в имота, чрез премахване на тапата, поставена за затапване на водопроводно отклонение, намиращо се под външното стълбище пред къщата в имота и монтиране на мястото на прекъсването на водоподаването на водопроводно отклонение, представляващо кран и полипропиленова тръба, с което е водоснабдена неправомерно чешма, намираща се пред къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл. 234в, ал.1, вр. чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3 т.1 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3, вр. с ал.1 от НК, на подсъдимия В.Е.М. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер до 15 000 лв. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 258/2015 г. по описа на РС – Н.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В.Е.М.
В законна сила от 29.4.2015г.
69 ЧНД No 265/2015, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 29.4.2015г.
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. СНЕ се самоличността на свидетелят, както следва: М. МИЛЧЕВ М.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, телефон за връзка ...... Свидетелят запознат с правата му по чл.75, чл.76, чл.84, чл.227, ал.2 и чл.255 от НПК. Свид.М.: Уведомен съм за правата си в качеството на пострадал и свидетел. Не желая да ми бъдат предявявани материалите поделото, но желая да бъда информиран за хода на производството.
В законна сила от 29.4.2015г.
70 ЧНД No 266/2015, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 29.4.2015г.
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. СНЕ се самоличността на свидетелят, както следва: Д.Я.М.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, управител на „М- Брадърс” ООД- гр.К., ЕГН **********, телефон за връзка: ....., с адрес за призоваване: гр.Б., ж.к. З., комплекс „П.” бл.1, вх.1, ет.4, ап.... Свидетелят запознат с правата му по чл.75, чл.76, чл.84, чл.227, ал.2 и чл.255 от НПК. Свид.М.: Уведомен съм за правата си в качеството на пострадал и свидетел. Желая да ми се предявят материалите по делото и да бъда уведомяван за хода на досъдебното производство
В законна сила от 29.4.2015г.
71 АНД No 115/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Б.И. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 14.4.2015г.
ПРИЗНАВА Г.Б.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2014г., около 03.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, до хотел „*****” управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген”, модел „Поло” с ДК № *****, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП №2190/2009г. на Началника на РУП- Несебър, влязло в сила на 12.10.2013г., поради което и на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Б.И.
Мотиви от 29.4.2015г.
В законна сила от 30.4.2015г.
72 АНД No 119/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.М.Д. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 14.4.2015г.
ПРИЗНАВА Р.М. Д., роден на ***г***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик в ********** клас като частен ученик, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.12.2014г., около 15.40 часа на главен път І-9, в района на магазин „Жанет”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд”, модел „Куриер” с ДК № *******, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП №14.0304-000476/28.04.2014г. на Началника на РУП- Несебър, влязло в сила на 21.11.2014г., поради което и на основание чл.78а, ал. 6 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено чрез залепване на решението на таблото за обяви в ******* за срок от един месец. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Р.М.Д.
Мотиви от 29.4.2015г.
В законна сила от 30.4.2015г.
73 НОХД No 248/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 30.4.2015г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между Евгений Милев- командирован прокурор в РП- Несебър, обвиняемия А.М.С. и неговия защитник адв. М.Д. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия А.М.С., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, средно образование, шофьор във фирма Тред Форс, ЕООД, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2015г. , около 18.45 часа в гр. Несебър, кв. Аурелия, до х-л Германа бийч, управлява товарен автомобил Скания П93 М280 с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,29 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 240/08.04.2015г., съгласно Нередба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ - престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК на обвиняемия А.М.С. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемия А.М.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 07.04.2015 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия А.М.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.08 (тридесет и девет лева и осем стотинки) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 248/2015 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.М.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
А.М.С.
В законна сила от 30.4.2015г.