РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2016г. до 30.4.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 315/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ВИЖЪН ТУР 2011 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.10.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02- 02024585/28.08.2014г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас с което за нарушение на чл. 128, т. 1 във връзка с чл. 264 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда на В.т.2." ЕООД, ЕИК ........., адрес и седалище:***, представлявано от Ю.А.З., ЕГН **********, Управител е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на: 300 /триста/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 1.4.2016г.
2 АНД No 801/2015, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ВИСТА БИЛДИНГ ГРУП ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-02025238/29.06.2015г., издадено от Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „В.Б.Г.” ЕООД, ЕИК 201646944, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 1.4.2016г.
3 АНД No 21/2016, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР РАДИАНС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.3.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000226 от 09.10.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „Р.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.Г.У., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 1.4.2016г.
4 АНД No 126/2016, V състав КАТ Б.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.3.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002768 от 06.10.2015г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта му, с което на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП, на Б.Д.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца, като НАМАЛЯВА същите както следва: глобата – на 50 /петдесет/ лева, а лишаването от право да управлява МПС – за срок от 1 /един/ месец. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.183, ал.3, т.5, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателката Г., е наложено административно наказание – глоба в размер на 30 /тридесет/ лева, за административно нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 1.4.2016г.
5 Гражданско дело No 1146/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД П.Л.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.4.2016г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника П.Л.М. с ЕГН-********** ***, че съществува вземането на „Ю.Б.“ АД, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявана от П.Н. Димитрова-член на УС и Изпълнителен директор и прокуриста М.И.В., чрез пълномощник адв.С.Ч. от САК, със съдебен адрес: *** по Заповед № 121/05.03.2015г. , постановена по ч.гр.д. № 183/2015г. по описа на РС-Несебър за сумата от 4631,48лв., представляваща главница по договор за издаване на кредитна карта А.Е. от 06.11.2007г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 04.03.2015г. до изплащане на вземането; сумата от 571,86лв., представляваща договорна лихва за периода от 06.11.2007г. до 24.02.2015г.; сумата от 39,07лв., представляваща наказателна лихва за периода от 06.11.2007г. до 24.02.2015г.; сумата от 79,61лв., представляваща неплатени такси, дължими за периода от 06.11.2007г. до 24.02.2015г., както и съдебни разноски в общ размер от 605,96лв.. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК П.Л.М. с ЕГН-********** ***, да заплати на „Ю.Б.“ АД, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявана от П.Н. Димитрова-член на УС и Изпълнителен директор и прокуриста М.И.В., чрез пълномощник адв.С.Ч. от САК, със съдебен адрес: *** сумата от 821,76лв./осемстотин двадесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/лева, представляващи разноски по настоящето дело. РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на „Е.М.“ ЕООД с ЕИК-******** - трето лице помагач на ищеца, конституирано по реда на чл.218 ГПК. РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните. УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – П.Л.М. с ЕГН-********** ***, че може да поиска от ОС-Бургас неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК. ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 183/15г. по описа на РС-Несебър, като ВРЪЩА същото в гражданско деловодство. УКАЗВА Заверен препис от настоящото решение да се приложи по ч.гр.д. № 183/15г. на НРС.
В законна сила от 4.4.2016г.
6 АНД No 1208/2015, II състав КАТ Я.Й.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.11.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №14-0304-001174/05.06.2015г. на Началника на РУП - Несебър, с което на Я.Й.А., ЕГН:********** е наложено наказание „глоба” в размер на 20 /двадесет/ лева за нарушение по чл.157 ал.8 от ЗДвП, на осн.чл.185 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14-0304-001174/05.06.2015г на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП, за нарушение по чл.150 от ЗДвП на Я.Й.А., ЕГН:********** ап.19 е наложено наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 4.4.2016г.
7 АНД No 1955/2015, III състав НАП ПЛАКСИ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2016г.
на основание чл.323, ал.1, т.2 от НПК, към която препраща разпоредбата на чл.84 от ЗАНН, а производството по делото следва да бъде прекратено. Предвид на това, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 1955/2015г. по описа на Несебърския районен съд. ВРЪЩА жалбата на „П.” ООД, ЕИК 203008552, със седалище и адрес на управление:***, к-с Стария възел, блок 5, етаж 1, ап.15, представлявано от управителя П.Х.К., против Наказателно постановление № 1233/16.09.2015г. на Директора на ТД на НАП - Бургас, поради подаването й след изтичането на седемдневния срок за обжалване. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок, считано от съобщаването му, пред Административен съд - Бургас.
В законна сила от 4.4.2016г.
8 АНД No 99/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД МЗ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 27-354-3/15.12.2015г.на Изп. директор на ИА"МО", ", с което за нарушение на Глава III. Изисквания за ортопедично-травматологична дейност в амбулатория за специализирана медицинска помощ, т. 1.8. Медицински документи:, т. 1.8.1. амбулаторен лист - бл. МЗ - НЗОК № 1 от Наредба № 21 от 28 юни 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" във вр. с чл. 6, ал. 1 „Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването." от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ на МЦ д-р Д.П." ЕООД, к. к. „Слънчев бряг", с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление:*** к. к Слънчев Бряг, представлявано от Управителят П.Б.И., на осн.чл.115а ал.2 от ЗЛЗ е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 500 /петстотин/ лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.4.2016г.
9 АНД No 103/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД МЗ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 27-354-1/15.12.2015г.на Изп. директор на ИА"МО", с което за нарушение на на чл. 3, ал.3 във вр. с чл.43 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ на „МЦ д-р Д.П." ЕООД, к. к. „Слънчев бряг", с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление:*** к. к Слънчев Бряг, представлявано от Управителят П.Б.И., на осн.чл.115 ал.3 от ЗЛЗ е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 3000 /три хиляди/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.4.2016г.
10 АНД No 235/2015, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ДИ ЕНДЖЪЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.12.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024842/12.11.2014 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „Д.Е.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.К.Б., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 5.4.2016г.
11 НОХД No 606/2015, III състав Престъпление против авторските права РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Т.Л. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 20.1.2016г.
ПРИЗНАВА Л.Т.Л. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, управител на ,,*********** , ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.08.2014г. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър,област Бургас , на крайбрежната алея в търговски обект - павилион № 21, срещу бар „Валхала", стопанисван от „***********, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1, т.2 от Закона за марките и географските означения, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно член 22, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/, използвал в търговската си дейност марки „Рей Бан","Шанел", „Прада", „Айсуоч", "Хублот", „Ролекс","Брайтлинг","Булгари", обект на това изключително право, без правно основание , като излагал за продажба : - 1180 /хиляда сто и осемдесет/ броя слънчеви очила, означени със знаци, сходни на регистрираните марки „Рей Бан","/ Ray-ban/, притежание на LUXOTTICA GROUP S.P.A./Луксотика/ и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, с единична цена 10.00 лева, на обща стойност 11 800,00 лв./единадесет хиляди и осемстотин лева. - 129/сто двадесет и девет/ броя слънчеви очила , означени със знаци, сходни на регистрираните марки «Шанел»/CHANEL/, притежание на СНАNEL SARL/Шанел/ и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, с единична цена 10.00 лева, на обща стойност 1290,00 лв./хиляда двеста и деветдесет лева/. - 113 /сто и тринадесет/ броя слънчеви очила, означени със знаци, сходни на регистрираните марки „Прада"/Ргаda/ , притежание на РRADA S.A. и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, с единична цена 10.00 лв., на обща стойност 1130,00 лв./хиляда сто и тридесет лева - 46 /четиридесет и шест/ броя часовници, означени със знаци, сходни на регистрираните марки __IСЕ WATC /Айс Уоч/, притежание на __IСЕ IP S.A. /Айс/ и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, с единична цена 20.00 лв. , на обща стойност 920,00лв./деветстотин и двадесет лева/ - 48 /четиридесет и осем/ броя часовници, означени със знаци, сходни на регистрираните марки НUBLOT /Хублот/, притежание на НUBLOT S.A. и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, с единична цена 20.00лв.,на обща стойност 960,00лв./деветстотин и шестдесет лева/ - 89 /осемдесет и девет/ броя часовници, означени със знаци, сходни на регистрираните марки ROLEX /Ролекс/, притежание на ROLEX S.A. и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила с единична цена 20 лева на обща стойност 1780/ хиляда седемстотин и осемдесет /лева - 42/четиридесет и два/броя часовници означени със знаци сходни на регистрираните марки BREITLING/Брайтлинг/,притежание на BREITLING S.A. идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила с единична цена от 20 лева на обща стойност 840 /осемстотин и четиридесет / лева - 73 /седемдесет и три/броя часовници означени със знаци ,сходни на регистрираните марки «Шанел»/Chanel/, притежание на СНАNEL SARL/Шанел и идентични на стоките за които регистрираните марки са получили закрила с единична цена от 20 лева на обща стойност 1460 /хиляда четиристотин и шестдесет/лева - 22 /двадесет и два /броя часовници означени със знаци сходни на регистрираните марки BULGARI /Булгари/ притежание на BULGARI S.P.A. и идентични на стоките за които регистрираните стоки са получили закрила ,с единична цена 20 лева на обща стойност 440/четиристотин и четиридесет / лева като стоките възлизат на обща стойност от 20620 /двадесет хиляди шестстотин и двадесет лева /,а на 164 600 /сто шестдесет и четири хиляди и шестстотин /лева , като оригинали като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.172б ,ал.1 от НК вр.чл.13, ал.1, т.2, вр.чл.22, ал.1 от ЗМГО. ВРЪЩА веществените доказателства, подробно описани по-горе на Л.Т.Л., ЕГН- **********, с адрес ***. На основание чл. 190, ал. 1 НПК разноските по делото в размер на 357 (триста петдесет и седем) лева ОСТАВАТ за сметка на Държавата. На основание чл. 190, ал. 1 НПК разноските по делото в размер на 357 (триста петдесет и седем) лева ОСТАВАТ за сметка на Държавата.
Л.Т.Л.
Мотиви от 10.2.2016г.
В законна сила от 5.4.2016г.
12 АНД No 1399/2015, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР М.С.Ф. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.11.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ДАИ-0000137 от 08.09.2015г., издадено от Началник отдел „АНД” в ГД „АИ”, с което на М.С.Ф., ЕГН **********, на основание чл. 105, ал. 1 от Закона за автомобилните превози за извършено нарушение на чл. 3 вр. т. 12 от приложение 2 към Наредба № 35 от 3.11.1999г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 5.4.2016г.
13 АНД No 1775/2015, IV състав КАТ С.М.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001794/23.07.2015г. на ВНД Началник сектор при ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, в частта му, с която на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.М.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, КК Слънчев бряг, к-с „С.В.”, бл.5, ап.20, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 /седем/ месеца, за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същите, както следва: наложената глоба - на 500 /петстотин/ лева, а лишаването от право да управлява МПС - на 6 /шест/ месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001794/23.07.2015г. на ВНД Началник сектор при ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, в останалата му част, с която на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. 1 и 2 от ЗДвП, на С.М.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, КК Слънчев бряг, к-с „С.В.”, бл.5, ап.20, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 5.4.2016г.
14 НОХД No 1812/2015, VI състав Трафик на хора - чл.159а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.Б.,
Д.П.А.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 5.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 1812/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно М. Маркова – прокурор в РП-Несебър, адв. С.К. – защитник на подсъдимия А.Б., и адв.Веселина В.- защитник на подсъдимия Д.А. споразумения, съгласно които: Подсъдимият А.К.Б.- роден на ***г***, българин, български гражданин, с адрес:***, женен, ЕГН **********, неосъждан, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: - В съучастие като съизвършител с Д.П.А., ЕГН ********** през м.юни 2014г. в еротичен бар "Парадайс" в к.к.Слънчев бряг, чрез обещаване на облаги, набрал Д.Б.Ч., ЕГН: **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2,т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ; ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимият А.К.Б. в това, че в съучастие като съизвършител с Д.П.А., ЕГН ********** средата на м.юли 2014г. в еротичен клуб "Велвет" КК Слънчев бряг, чрез обещаване на облаги, набрал Р.С.К., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия- проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2, т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимият А.К.Б. в това, че в съучастие като съизвършител с Д.П.А., ЕГН ********** през месец юли 2013г. в еротичен клуб "Парадайс" в КК Слънчев бряг, чрез обещаване на облаги, набрал М.Т.Ж., ЕГН: **********, с цел да използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието и, поради което и на основание чл.159а, ал.2,т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр.чл. чл.20, ал.2, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимият А.К.Б. в това, че в края на месец юни 2013г. в еротичен клуб "Афродита” в КК Слънчев бряг, чрез обещаване на облаги, набрал С.Т.И., ЕГН: **********, с цел да бъде използва за развратни действия - проституция, независимо от съгласие и, поради което и на основание чл.159а, ал.2,т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимият А.К.Б. в това, че на 25.05.2014г. в еротичен клуб "Клеопатра” в КК Слънчев бряг, чрез обещаване на облаги, набрал Й.Р.А., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието и- престъпление по чл.159а, ал.2,т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лв.. НАЛАГА на основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия А.К.Б. едно общо наказание , а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното общо най- тежко наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА отчасти на основание чл. 23, ал. 3, вр. чл.55 ал.2 от НК към наложеното общо наказание „Лишаване от свобода” кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер от 5000 /пет хиляди / лева. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК, времето през което подсъдимият А.К.Б. е бил задържан с мярка за неотклонение от 05.09.2014 година - 29.09.2014 година. Подсъдимият Д.П.А.- роден на ***г***, българин, български гражданин, живущ ***, неженен, ЕГН **********, неосъждан, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: - Месец май 2014г. в еротичен клуб "Афродита" в к.к.Слънчев общ. Несебър чрез обещаване на облаги, набрал Л.П., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, не зависимо от съгласието й, поради което и на основание по чл.159а, ал.2, т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимият Д.П.А. в това, че в съучастие като съизвършител с А.К.Б., ЕГН ********** през м.юни 2014г. в еротичен бар "Парадайс" в КК Слънчев бряг, чрез обещаване на облаги, набрал Д.Б.Ч., ЕГН: **********, с цел да де използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2,т.6, вр. чл.159а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимият Д.П.А. в това, че м.юни 2014г. в еротичен клуб "Афродита" в КК Слънчев бряг, чрез обещаване на облаги, набрал Я. К.М., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.2,т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимият Д.П.А. в това, че в съучастие като съизвършител с А.К.Б., ЕГН ********** средата на м.юли 2014г еротичен клуб "Велвет" КК Слънчев бряг, чрез обещаване на облаги, набрал Р.С.К., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия- проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание престъпление по чл.159а, ал.2,т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимият Д.П.А. в това, че на 15 май 2014г. в еротичен клуб „Парадайс” КК Слънчев бряг, чрез обещаване на облаги, набрал З.С.С., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието, поради което и на основание чл.159а, ал.2,т.6, вр.чл.159а, ал.1, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 5000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложен
А.К.Б.
Д.П.А.
В законна сила от 5.4.2016г.
15 АНД No 143/2016, VI състав КАТ Ф.М.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.3.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-000046 от 21.01.2016г., издадено от ВНД началник група към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Ф.М.К., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 800 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца., като НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 7 месеца на 6 месеца и размера на наложената глоба от 800 лева на 600 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Препис от решението да се връчи на жалбоподателя на актуалния му адрес в к.к. „Слънчев бряг”, общежитие „Странджа”, ап. 123, ет. 1. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 5.4.2016г.
16 НОХД No 412/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.П.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 5.4.2016г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 412/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, и адв. Б.Б. в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия Б.П.Б. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Б.П.Б.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, ЕГН **********, понастоящем в следствения арест гр.Пловдив, за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2014г. около 18.40 часа в к.к. «Слънчев бряг», общ.Несебър, обл. Бургас, в хотел «Ивана Палас», стая 234, направил опит да отнеме чужди движими вещи- сумата от 107.00 /сто и седем/ лева в различни банкноти, сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ унгарски форинта в различни банкноти, равняваща се на 9,28 лева /девет лева и двадесет и осем стотинки/, съгласно обменния курс в страната към същата дата, и сумата от 26.00 /двадесет и шест/ румънски леи в различни банкноти, равняваща се на 11,45 лева /единадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ съгласно обменния курс в страната към същата дата, от владението на Александра Утуи /ALEXANDRA ОТОШ/, родена на ***г. в гр. Лупени, Румъния, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на кражбата е използвал техническо средство- 1бр. секретен ключ с № F120304-04 МК6, с който е отключил заключващия механизъм на вратата на стаята, и деянието е останало недовършено, поради независещи от него причини- бил е заловен по време на извършване на деянието от пострадалата Александра Утуи, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, пр.2, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Б.П.Б. да заплати в полза на Държавата сумата от 38.84 лева (тридесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 412/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.6 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Б.П.Б. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед обстоятелството, че деянието по настоящото производство е извършено в изпитателния срок по осъждането по НОХД № 5804/2012 г. по описа на СГС, на основание чл.68, ал.1 от НК, следва да бъде приведено в изпълнение и отложеното наказание, наложено по соченото дело, а именно една година и шест месеца „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор. Мотивиран от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието, наложено по НОХД № 5804/2012 г. по описа на СГС, а именно една година и шест месеца „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим в Затвор. Определението подлежи на обжалване или протестиране пред БОС в 7- дневен срок, считано от днес.
Б.П.Б.
В законна сила от 5.4.2016г.
17 НОХД No 413/2016, V състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.П.Б. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.4.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 413/2016г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП-Несебър и адв. Б.Б. *** - упълномощен защитник на подсъдимия Б.П.Б. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Б.П.Б.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, ЕГН **********, понастоящем в Следствения арест гр.Пловдив, за ВИНОВЕН в това, че на 24.01.2015г., около 15.00 часа, от апартамент № 35 на трети етаж в к-с „Крим Централ” в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, чрез използване на техническо средство- ключ, отнел чужди движими вещи- паричната сума в размер на 180.00 (сто и осемдесет) лева от владението на Десислава Костадинова Тонева от гр.Несебър, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.второ, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 413/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Б.П.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Б.П.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Б.П.Б.
В законна сила от 5.4.2016г.
18 НОХД No 414/2016, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Т.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.4.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 414/2016г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП-Несебър и адв.Б.П. *** - упълномощен защитник на подсъдимия А.Т.С. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА А.Т.С. - роден на *** г. в гр.Сиктифкар, Русия, с постоянен и настоящ адрес:***, руснак, руски гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, брокер в агенция за недвижими имоти „Роял Пропърти Груп”, със статут на постоянно пребиваващ №700778808, за ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2016 год, около 12.00 часа., в дом на ул.”Атанас Манчев” №4, с.Гюльовца, общ.Несебър, обл.Бургаска, без надлежно разрешително съгласно чл.7, ал.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.2, вр. с Приложение №1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични – чл.3, ал.1 Списък 1 растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение №1, установено с протокол от физикохимична експертиза №179/28.03.2016 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, а именно: обект № 1 коноп /канабис, марихуана/ с нето тегло 8.500 грама със съдържание на активно действащо вещество - „тетрахидроканабинол"- 4,50 %, на стойност 51,00 лева съгласно Постановление номер 23 на МС/29.01.98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, обект № 2 коноп /канабис, марихуана/ с нето тегло 0,104 грама със съдържание на активно действащо вещество - „ тетрахидроканабинол"- 5,80 % , на стойност 0,63 лева съгласно Постановление номер 23 на МС/29.01.98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, всичко с общо нето тегло 8,604 гр. /осем цяло шестотин и четири грама/ на обща стойност 51,63 лева /петдесет и един лева и шейсет и три стотинки/, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр. 1-во от НК вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.Т.С. комулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА на основание 354а, ал.6 от НК в полза на държавата неизразходваната част от наркотичното вещество, както и опаковките от същите, които след влизане на споразумението в сила следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Т.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд-гр.несебър, сумата в размер на 53.23 лева (петдесет и три лева и двадесет и три стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №414/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия А.Т.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.Т.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
А.Т.С.
В законна сила от 5.4.2016г.
19 АНД No 800/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ВИСТА БИЛДИНГ ГРУП ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025237 от 29.06.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда на „В.Б.Г.” ЕОД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя И.М.А., е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. НП-отменено
В законна сила от 6.4.2016г.
20 АНД No 1245/2015, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР К.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.11.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постаноление № 428/16.07.2015 година на РУ на МВР Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на К.Д.А., с ЕГН **********, с адрес *** е наложена Глоба в размер на 500 /петстотин/ лв., на основание 264 ал.1 от ЗМВР, за нарушение на чл.64 ал.1 от ЗМВР. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.4.2016г.
21 АНД No 1483/2015, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР В.А.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 7.12.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ДАИ-0000113 от 08.09.2015г., издадено от Началник отдел „АНД” в ГД „АИ”, с което на В.А.Я., ЕГН **********, от гр. Несебър, кв. „Ч.” № .., ет. 3, ап. 8, на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози за извършено нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. на Министерството на транспорта е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 6.4.2016г.
22 АНД No 1587/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Г.-Г.П. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.2.2016г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024860 / 17.08.2015г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на ЕТ „Г. – Г.П.”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.В.П. с ЕГН **********, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.4.2016г.
23 АНД No 130/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Г.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.3.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Т.Г. ВРЕХОПОЛОС, роден на *** година в гр.СтараЗагора, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2015 година около 03.50 ч. в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, на крайбрежната алея, в близост до бар „Мексо” „Централ”, без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, установени с протокол от физикохимическа експертиза № 333/2015 г.: 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МДМА/ със съдържание на МДМА 34,80 % с нетно тегло 0.346 гр. и със съдържание на МДМА 36,80% с нетно тегло 0,130 гр. с общо нетно тегло на таблетките съдържащи 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МДМА/, е - кстази 0,476 гр.на стойност 14,28 лева, определена по Приложение №2 към член Единствен на Постановление №23 от 29.01.1998година на МС за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5 вр.ал.3,т.1 предл. 2 от НК вр.чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 вр.чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП вр.списък №1 от Наредбата за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и постановление №23 на МС от 1998 год., поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено на ЦМУ с писмо рег.№251000-17468 от 23.07.2015 г. и приети с протокол №1709 от 23.07.2015 г., които след влизане в сила на настоящото решение следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53,ал.1, б.а от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: опаковки и обекти, описани под номера от 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11, които след влизане в сила на настоящото решение следва да бъдат унищожени като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК Т.Г. Врехополос с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 260.47 лв. (двеста и шестдесет лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Т.Г.В.
Мотиви от 25.3.2016г.
В законна сила от 6.4.2016г.
24 НОХД No 239/2016, V състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.В. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 21.3.2016г.
ПРИЗНАВА С.М.В. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан- реабилитиран, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.01.2016г., около 14.30 часа, в община Несебър, на главен път І-9, в района на комплекс „Камелот”, в посока гр.Бургас- гр.Варна, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Фиеста” с рег.№ ....., без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишният срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 15-0304-0003396 от 15.12.2015г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР- Бургас, РУ- Несебър, влязло в законна сила на 23.12.2015г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (ХИЛЯДА) лева в полза на Държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
С.М.В.
Мотиви от 31.3.2016г.
В законна сила от 6.4.2016г.
25 НОХД No 1572/2015, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Г.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 22.3.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Г.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, осъждан, неженен, работи като бригадир във фирма „Агрототал” ЕООД, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2015 год., около 00.10 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, зад хотел „Диамант”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл.от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр.чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр.Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък І – растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата за тях, забранени за приложение от хуманната ветеринарна медицина, съгласно приложение №1, а именно КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ със съдържание на активното вещество тетрахидроканабинол 2,40 /две цяло и четиридесет тегловни процента с нетно тегло 2,356 гр. /две цяло триста петдесет и шест грама/, на стойност 14,14 лв. /четиринадесет лева и четиринадесет стотинки/, определена според Приложение №2 към член Единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г.за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза №444/29.07.2015 г. по описа на БНТЛ при ОД на МВР – гр.Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.54, ал.1 от НК за престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК, вр.чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр.Списък чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр.чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр.Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната ветеринарна медицина от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл.354а, ал.3 от НК. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението – неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратени на ЦМУ с писмо с рег№251000-18053/30.07.2015г., които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.а от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: хартиена опаковка, което след влизане в сила на присъдата следва да бъде унищожено като вещ без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Г.Г., с посочена самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд гр.Несебър, сумата от 193.77 лева(Сто деветдесет и три лева и седемдесет и седем стотинки), представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Р.Г.Г.
Мотиви от 6.4.2016г.
В законна сила от 7.4.2016г.
26 АНД No 4/2016, V състав КАТ Г.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-003184 от 18.11.2015г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на Г.Д.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 7.4.2016г.
27 ЧНД No 146/2016, V състав Производство по чл. 243 НПК Й.И.Е.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
  Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 19.2.2016г.
ОТМЕНЯ Постановление от 22.01.2016г. на Районна прокуратура – гр.Несебър за прекратяване на наказателно производство № 304 ЗМ-2123/2015г. по описа на РУ „Полиция” – гр.Несебър, пр.пр.вх.№ 3394/2015г. по описа на РП-Несебър, водено срещу Д.К., Великобритания. ВРЪЩА делото на прокурора за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от съобщаването му на РП-Несебър и пострадалото лице.
В законна сила от 7.4.2016г.
28 ЧНД No 180/2016, III състав Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Л.И.Ф.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 9.3.2016г.
ОТМЕНЯ постановление на прокурор от РП-Несебър от 08.01.2016г. за прекратяване на наказателно производство, водено по ДП № 466/2012г. по описа на ОД на МВР-Бургас, пр.пр.вх.№ 314/2012г. по описа на РП-Несебър, за престъпление по чл.211, вр. чл.209, ал.1 от НК срещу виновно лице. ВРЪЩА ДЕЛОТО на прокурор от РП-Несебър за изпълнение на указанията в мотивната част на определението. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 7.4.2016г.
29 АНД No 195/2016, VI състав КАТ И.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.3.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-002771 от 07.10.2015г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на И.А.И., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 800 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца, като НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 9 месеца на 7 месеца и размера на наложената глоба от 800 лева на 700 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 7.4.2016г.
30 АНД No 472/2015, VI състав Комисия за защита на потребителите ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2013 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 035669 от 16.10.2014г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на „Е.Х.2.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 208 от ЗТ за извършено нарушение на чл. 114, т. 2 от ЗТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 8.4.2016г.
31 АНД No 1505/2015, III състав КАТ Ж.П.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.1.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001808 от 23.07.2015г., издадено от И.М. П. на длъжност ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с която на Ж.П.Т. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени наказания „Глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложените административни наказания – Глоба от 700 лв. (седемстотин лева) на 500 лв. (петстотин лева), и Лишаване от право да управлява МПС от 7 (седем) месеца на 6 (шест) месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001808 от 23.07.2015г., издадено от И.М. П. на длъжност ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с която на Ж.П.Т. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са му отнети 10 (десет) контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.4.2016г.
32 АНД No 133/2016, VI състав Комисия за защита на потребителите И.-И.С.С. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.3.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „И. – И.С. С.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, наказателно постановление № 29629 от 15.12.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. в частта му, в която на жалбоподателя на основание чл. 216 ЗЗП за извършено нарушение на чл. 77, ал. 1 ЗЗП е наложено наказание „глоба” в размер на 1000 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29629 от 15.12.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. в останалата му обжалвана част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 8.4.2016г.
33 НОХД No 409/2016, VI състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Й.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 8.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 409/2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.– защитник на подсъдимия, и подсъдимия Д.Й.Д. споразумение, съгласно което ПОДСЪДИМИЯТ Д.Й.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, женен, със средно образование, работи като строител, с настоящ адрес:***, ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2016 г. около 21.00 часа в град Несебър на кръстовището на ул.“Струма“ и ул.“Хан Крум“ управлявал МПС- лек автомобил „Сузуки“, модел „Лиана“ с ДК№СТ8583АН, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 /едно цяло тридесет и пет/ промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер“ 7410 с №ARDN0065, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК подсъдимия Д.Й.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал.3 от НК от наложеното наказание „Лишаване от право” времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред от дата 25.03.2016 год. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3 от НК комулативно предвиденото наказание „Глоба”. Определението не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 1 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Д.Й.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът констатира, че настоящото споразумение е за деяние, извършено при условията на чл. 68, ал. 1 НК, тъй като видно от справката за съдимост на лицето подсъдимият е извършил деянието по настоящото дело в изпитателния срок по предходно осъждане. Ето защо на основание чл. 383, ал. 2 съдът счита, че следва да се проведе производство по чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК. Така мотивиран съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИСТЪПВА КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК относно изтърпяване на отложеното наказание по предходното осъждане. ПРОКУРОРЪТ: Да се приведе наложеното наказание по НОХД №10541/14 г . на СРС, а именно девет месеца лишаване от свобода. АДВ.Желев: считам че са налице основания за привеждане на предишното осъждане по НОХД на СРС тъй като настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на предишната присъда ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам какво да добавя. СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА на подсъдимия по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК относно изтърпяване на отложеното наказание по предходното осъждане. ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам какво да добавя. СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките на чл.68, ал.1 от НК за привеждане на наказанието, наложено на подсъдимия по НОХД №10541/2014 г.по описа на РС София. Видно от справката за съдимост на лицето по посоченото НОХД му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от девет месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години. Определението, с което е одобрено споразумението, е влязло в сила на 09.12.2014 година, т.е. изпитателният срок изтича на 09.12.2017 година. Същевременно настоящото деяние е извършено в този срок, деянието представлява умишлено престъпление от общ характер, като с влязлото в сила споразумение на подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода. Ето защо следва да бъде приведено наказанието по посоченото дело. Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение отложеното наказание по НОХД №10541/2014 година по описа на Районен съд София, а именно ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.2 вр.ал.1 от НК задържането на подсъдимия по Закона за МВР на 26.05.2012 година ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 409/2016г. по описа на РС – Несебър. Определението не подлежи на обжалване и протестиране. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.15 ч. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д.Й.Д.
В законна сила от 8.4.2016г.
34 АНД No 1507/2015, III състав КАТ А.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Наказателно постановление № 15-0304-001475 от 02.07.2015г., издадено от Ивайло Миланов Петров на длъжност ВНД Началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на А.И.Д. с ЕГН **********, адрес: ***, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са му наложени наказания глоба в размер на 1 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП му е наложено наказание „Глоба” в размер на 10 лева за нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо 10 (десет) контролни точки, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 11.4.2016г.
35 АНД No 1589/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Г.-Г.П. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.2.2016г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024862 / 17.08.2015г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на ЕТ „ГЕША – Г.П.”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.В.П. с ЕГН **********, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.4.2016г.
36 АНД No 176/2016, VI състав ДАМТН Г.Р.С. ЕТ ДАМТН,ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.3.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 33 от 04.02.2016г., издадено от началник на регионален отдел МН „Южна централна България” на главна дирекция „Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на ЕТ „Г.Р.С.”, ЕИК 812143619, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 85, ал. 2 вр. ал. 1 от Закона за измерванията за извършено нарушение на чл. 44, т. 4 вр. 43, ал. 1 от Закона за измерванията, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 11.4.2016г.
37 Гражданско дело No 898/2013, VI състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ П.Х.Д.,
О.Х.Д.,
Д.Х.Д.,
М.Х.Д.
Х.И.Г.,
М.Х.Г.
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 15.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Х.Д., ЕГН **********, О.Х.Д., ЕГН **********, Д.Х.Д., ЕГН ********** и М.Х.Д., ЕГН ********** срещу М.Х.Г., ЕГН ********** иск с правно основание чл. 32, ал. 2 от ЗС за разпределение на ползване на съсобствен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ******** по кадастралната карта на гр. Несебър, целият с площ 735 кв.м., УПИ ********”. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 12.4.2016г.
38 АНД No 1494/2015, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Т.В.С. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.1.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ДАИ-0000131 от 08.09.2015 г. па Началник отдел АНД в ГД „АИ" гр.София, с което за нарушение на чл.38, предл.първо от Наредба №34 от 06.12.1999г. на МТ е наложено на Т.В.С. ЕГН **********, постоянен адрес *** административно наказание на осн.чл.95 ал.1 т.3 от Закона за автомобилните превози „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 12.4.2016г.
39 НОХД No 556/2015, III състав Длъжностно присвояване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.К.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 28.3.2016г.
ПРИЗНАВА П.К.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, реабилитиран, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в условията на реална съвкупност, на неустановена дата, за времето от 06.11.2014г. до 05.01.2015г. в к.к. „Слънчев бряг, общ.Несебър, от стая № ************”, отнел чужди движими вещи: мъжки обувки марка „Лакоста” на стойност 180.00 лева; мъжки маратонки марка „Джордан” на стойност 128.00 лева и мъжки маратонки марка „Найк” на стойност 65.00 лева; мъжка грейка на стойност 49.00 лева и парична сума в размер на 100 лева, или всичко на обща стойност 522.00 лева, (петстотин двадесет и два) лева собственост на Д.Е.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.23, ал.1, предл.второ от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. На основание чл.42а ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 4, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК определя следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8/осем / месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем / месеца. - включване в програми за обществено въздействие за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подсъдимият П.К.Г. е бил задържан в изпълнение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” с протоколно определение от 15.02.2016г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК П.К.Г. със снета самоличност да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 136 лв. /сто тридесет и шест/ лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
П.К.Г.
Мотиви от 22.4.2016г.
В законна сила от 13.4.2016г.
40 АНД No 1950/2015, I състав КАТ К.Д.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002445/08.09.2015г. на Началника на РУП - Несебър, с което на К.Д.Н. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес ***, чрез адв.В. Анестев на основание чл.174, ал.1, предл.1 от ЗДвП, на жалбоподателя са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Наред с това, за нарушението по чл.174, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат /Наредба № Із-1959/, на същия са отнети 10 /десет/ контролни точки; на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.1-во и 2-ро от ЗДП е наложена глоба в размер на 10лв. и на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.3-то от ЗДвП е наложена глоба от 10лв., като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.4.2016г.
41 АНД No 5/2016, IV състав КАТ Ю.Д.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.2.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001981 от 18.08.2015г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ю.Д.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 13.4.2016г.
42 НОХД No 281/2016, III състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 13.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 281/2016г. по описа на РС–Несебър, а именно Надя Загорова– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.Г.Г. с упълномощения си защитник адв. С.Д. споразумение, съгласно което: Подсъдимият И.Г.Г. - роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, разведен, средно специално образование, безработен, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, к-с „************************, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2016 год., около 13.50 часа в к.к. „Слънчев бряг», общ.Несебър, на главната алея в близост до РУ на МВР управлявал МПС - лек автомобил „Ваз 2107„ с ДК№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2,63 /две цяло шестдесет стотни/ промила алкохол, установено по надлежния ред - с протокол от химическа експертиза №151/2016 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. с чл.381, ал.4 от НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия И.Г.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. НАЛАГА, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. с чл.381, ал.4 от НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1, вр.ал.2 от НК на подсъдимия И.Г.Г. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 100 /сто лева/. Не са нанесени съставомерни имуществени вреди, причинени от деянието, извършено от подсъдимия Г.. Няма иззети и приложени по делото веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Г.Г. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Несебърски районен съд направените по делото разноски в размер на 36.66 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 281/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И.Г.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Г.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Г.Г.
В законна сила от 13.4.2016г.
43 Гражданско дело No 17/2016, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи АСТЕЛС АД   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 12.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 17/2016г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 15.4.2016г.
44 АНД No 179/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.3.2016г.
ПРИЗНАВА А.Д.Г.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 24.01.2016г., около 22.40 часа, в гр. Несебър, обл. Бургас, кв. “Черно море 2“, пред № 94, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от “Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП”, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от “Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък I-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, както следва: 1 бр. топче, съдържащо коноп, с нето тегло 0,579 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол -9,50%, на стойност 3,47 лв. (три лева и четиридесет и седем стотинки) и пет броя полиетиленови пликчета с размери 5/4см., съдържащи коноп, с общо нето тегло 2,626 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол - 8,60%, на стойност 15,76 лв. (петнадесет лева и седемдесет и шест стотинки), като общото нетно тегло на растителната маса на двата обекта е 3,205 гр., на обща стойност 19.23 лв. (деветнадесет лева и двадесет и три стотинки), като случаят е маловажен и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо рег. №251000-1926/29.01.2016г. на съхранение в Централно митническо управление гр.София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
А.Д.Г.
Мотиви от 22.4.2016г.
В законна сила от 15.4.2016г.
45 ЧГД No 308/2016, II състав ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.И.Н. Е.А.Ю. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 18.4.2016г.
НАЗНАЧАВА на осн.чл.430 ГПК за особен представител на Е.А.Ю., родена на ***г. в гр.Москва, живуща в Руска Федерация, гр.Москва, ул.Покровский булевард 14/5, притежаваща паспорт 62, номер 8587860/14.06.2006г. - трето задължено лице по изпълнително дело № 20138040401059 по описа на ЧСИ с рег.№ 804 с район на действие – ОС-гр.Бургас – адв.Георги Костадинов Филев от АК-гр.Бургас, с адрес на кантора: гр.Бургас, бул.“Демокрация“ № 90, ет.1, тел: 088/7816322. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.4.2016г.
46 НОХД No 184/2015, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.А.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 31.3.2016г.
ПРИЗНАВА Н.А.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, висше образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец май 2012г. в курортен комплекс „С.Б.”, общ.Несебър, хотел „***************, противозаконно е присвоил чужди движими вещи, които владеел, както следва: мобилен телефон марка „Айфон", модел “4S”, бял на цвят, с IМЕI № ***************, на стойност 946.00 лв. и прилежащите 1 брой зарядно, бяло на цвят; 1 брой слушалки, бели на цвят; 1 брой метален кръгъл елемент /ключ за поставяне на сим карта/; 1 брой хартиена кутия, бяла на цвят; 1 брой книжка с указания за ползване; 1 брой фактура № ********* с получател В.И.А. от „Германос Телеком България” ЕАД и копие на фактура, и 1 брой касов бон от 03.05.2012 год. от „Германос Телеком България” ЕАД, всичко на обща стойност 946.00 лв. (деветстотин четиридесет и шест) лева, собственост на „Космо България мобайл” ЕАД София, от владението и без съгласието на В.И.А. ***, като имуществото е внесено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което и на основание чл.206, ал.6, т.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ЕДНА ГОДИНА, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за период от ЕДНА ГОДИНА. ПРИЗНАВА на основание чл.304 от НПК Н.А.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: к.к. „С.Б.”, станция на Л.С., българин, български гражданин, разведен, осъждан, с висше образование, безработен, ЕГН: **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец май 2012 г. в курортен комплекс „С.Б.”, общ.Несебър, хотел „***************, при условията на повторност е отнел чужди движими вещи, както следва: мобилен телефон марка „Айфон", модел 4S бял на цвят с IМЕI № *************** и прилежащите 1 брой зарядно бяло на цвят, 1 брой слушалки бели на цвят, 1 брой метален кръгъл елемент /ключ за поставяне на сим карта/, един брой хартиена кутия бяла на цвят, един брой книжка с указания за ползване, един брой фактура № ********* и копие на фактура и един брой касов бон от 03.05.2012г. от „Германос телефон България” ЕАД на обща стойност 946.00 лв. от владението и без съгласието на В.И.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои като случаят е немаловажен, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.А.П. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд- Несебър сумата в размер на 90 лв. (деветдесет) лева, представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Н.А.П.
Мотиви от 28.4.2016г.
В законна сила от 18.4.2016г.
47 Гражданско дело No 898/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.-Х.М. ЕТ Л.-Л.П. ЕТ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.2.2016г.
ПРИЕМА за установено, че ЕТ „Л. – Л.П.”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, дължи на ЕТ „****************”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, на основание чл. 422 ГПК вр. чл. 365 вр. с чл. 79, ал. 1, изр. 1 от ЗЗД, сумата от 11 319,75 лева., представляваща десета погасителна вноска с падеж 31.07.2010г., дължими по Споразумение от 17.10.2009г., ведно със законната лихва, считано от 31.05.2015г. до окончателното изплащане на вземането, а на основание чл. 422 ГПК вр. 86, ал. 1 ЗЗД,считано от 29.07.2015г. и сумата от 3457.29 лева представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 30.07.2012г. до 31.05.2015г. ОСЪЖДА ЕТ „Л. – Л.П.”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, да заплати на ЕТ „****************”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, сумата от 1134.50 лв., представляваща направените в заповедното производство разноски, от които 295.40 лв. за заплатена държавна такса и 839.10 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „ЕТ „Л. – Л.П.”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, да заплати на ЕТ „****************”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, сумата, сумата от 295.40 лв. представляваща направените пред настоящата инстанция разноски за заплатена държавна такса. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 19.4.2016г.
48 Гражданско дело No 1048/2015, VI състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Х.К.И.,
С.К.С.,
Д.И.П.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 31.3.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от открито съдебно заседание от 28.03.2016г., постановено по гр. д. № 1048/2015г. по описа на НРС, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ПРЕКРАТАВЯ производството по гр.д. № 1048/2015г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ОСЪЖДА О.Н. БУЛСТАТ *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от кмета на общината Н.Д., да заплати на Х. К.И., ЕГН **********, с адрес ***, С.К.С., ЕГН **********, с адрес *** и Д.И.П., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 1000 лв., представляваща осъществени по делото разноски – заплатено възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА О.Н. БУЛСТАТ *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от кмета на общината Н.Д., да заплати на Х. К.И., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 60 лв., представляваща осъществени по делото разноски, от които 50 лв. – заплатена държавна такса и 10 лв. – заплатени такси за съдебни удостоверения. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 19.4.2016г.
49 АНД No 681/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Н.А.П. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.11.2015г.
на основание чл63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025215 / 15.06.2015г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на Н.А.П. с ЕГН **********,***, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.413, ал.2 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1 000 лв. (хиляда) за нарушение по чл.31, ал.3, във връзка с чл.49, т.3 и чл.61 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.4.2016г.
50 АНД No 1069/2015, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЕМОНА 2000 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025062/10.07.2015 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което за административно нарушение на чл.264 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.1, от КТ, на „Е.2.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.И., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/, като, на основание чл. 415в от КТ, НАЛАГА на дружеството административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 100 лева /сто лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 19.4.2016г.
51 АНД No 1924/2015, III състав КАТ Д.Т.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.3.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002036 от 18.08.2015г., издадено от П.И.К. на длъжност ВНД Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Д.Т.И. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.4.2016г.
52 АНД No 1954/2015, III състав КАТ Н.Ж.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.3.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002364 от 01.09.2015г., издадено от П.И.К. на длъжност ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с която на Н.Ж.Н. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени наказания „Глоба в размер на 600 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложените административни наказания – Глоба от 600 лв. (шестстотин лева) на 500 лв. (петстотин лева), и Лишаване от право да управлява МПС от 7 (седем) месеца на 6 (шест) месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002364 от 01.09.2015г., издадено от П.И.К. на длъжност ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с която на Н.Ж.Н. с ЕГН **********,***: 1) за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са му отнети 10 (десет) контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г., 2) за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лв. (десет лева) на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2-ро от ЗДвП, 3) за нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв. (петдесет лева) на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1-во от ЗДвП и са му отнети 6 (шест) контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.9 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.4.2016г.
53 АНД No 2/2016, IV състав НАП К.Ч. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.3.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1756/13.11.2015 г. на Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл. 33, ал.2 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите вр. чл.118, ал.4 от ЗДДС, на основание чл.185, ал.2 вр. ал.1 от ЗДДС, на ЕТ „К.Ч.”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К.М.Ч., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 19.4.2016г.
54 ЧНД No 438/2016, VI състав Производство по чл. 243 НПК Д.Т.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 19.4.2016г.
Оставя без уважение ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.Т.Д., обективирано в жалба вх. № 3016 от 13.04.2016г. по описа на Районен съд гр. Несебър, за отвод на настоящия съдебен състав. ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 24.03.2016г. за спиране на ДП № 304 ЗМ-56/2016г. по описа на РУП на МВР гр. Несебър, вх. пр. № 124/2016г. по описа на РП гр. Несебър, с което на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК е спряно досъдебното производство, водено срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 19.4.2016г.
55 Гражданско дело No 598/2014, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи ЛЮИС К ЕООД ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА -ГРУБ СТРОЕЖ ,С ИДЕНТ.11538.1.1 ПО КАД.ПЛАН НА ГР.СВЕТИ ВЛАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на „Л.К” ЕООД с ЕИК-******, представлявано от управителя К.Л., гражданин на Ирландия, роден на ***г. в гр.Уестмийт, чрез пълномощника си адв.Е.Г. от БАК, със съдебен адрес ***, офис 10, в качеството на дружеството на етажен собственик за отмяна на решенията по т.2; т.3; т.4; т.6; т.7 и т.8 на Общото събрание, проведено на 18.06.2014г., на ЕС в сграда, изградена в груб строеж с идентификатор № ****** по кадастралния план на гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас ОСЪЖДА „Л.К” ЕООД с ЕИК-****** да заплати на Етажна собственост на сграда, изградена в груб строеж с идентификатор № ****** по кадастралния план на гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, представлявана от управителя А. ****** сумата от 500лв./петстотин/лева/ представляващи направени съдебни разноски за заплатен адв.хонорар. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 20.4.2016г.
56 АНД No 1593/2015, I състав ДНСК Д.К.П. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.12.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление №Б-3-РДНСК-3/26.08.2015 г на Началника на Регионална Дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район, с което на Д.К.П., ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 300 /триста/ лева на основание чл.178, ал.1 от ЗУТ и е осъществил състава на чл. 233 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 20.4.2016г.
57 АНД No 1732/2015, I състав КАТ Г.Х.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.1.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-003041 от 28.10.2015 г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър с което е наложено на Г.Х.Н. ЕГН **********, Постоянен адрес ***, административно наказание: „глоба” в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за нарушение по чл.259 ал.1 т.1 от КЗ Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 20.4.2016г.
58 АНД No 1967/2015, VI състав КАТ В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.2.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-001068 от 03.06.2015г., издадено от началник РУП към ОДМВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на В.Г.Г., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 3, т. 5, пр. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 30 лв., на основание чл. 183, ал. 4, т. 6 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 104А от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50 лв., а на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 20.4.2016г.
59 АНД No 100/2016, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД МЗ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.3.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-354-4 от 15.12.2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” /ИАМО/ - гр.София, на основание чл.221, ал.2 от Закона за здравето /ЗЗ/ на М.Ц.Д.П. ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: КК Слънчев бряг, сградата на бивша поликлиника, общ.Несебър, обл.Бургас, представлявано от управителя д-р П.Б.И., е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за извършено нарушение по чл.86, ал.1, т.1 вр. чл.85 от ЗЗ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 20.4.2016г.
60 НОХД No 282/2016, VI състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.Й.Щ. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 20.4.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 282/2016г. по описа на РС гр.Несебър, а именно Г. ***, адв.А.Ж., защитник на подсъдимия, и подсъдимия Ю.Й.Щ. споразумение, съгласно което ПОДСЪДИМИЯТ Ю.Й.Щ.- роден на *** ***, българин, български граждани, без образование, разведен, осъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2007 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг", общ.Несебър, обл.Бургас, хотел „Сънидей клуб", отнел чужди движими вещи, както следва: 30 бр. ЦД профили от поцинкована ламарина с единична стойност 11.60 лв., възлизащи общо на стойност 348.00 лв., 2 бр. смачкани метални варели с единична стойност 25.00 лв., възлизащи общо на стойност 50 лв., 60 бр. бигли от арматурно желязо 6 мм на стойност 30.00 лв. и 2 бр. чували от изкуствена материя с единична стойност 15.00 лв., възлизащи общо на 30.00 лв., всичко на обща стойност 458.00 (четиристотин петдесет и осем) лева от владението и без съгласието на К.И. ***- управител и собственик на „Ко Морения” ЕООД, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр.чл.54, ал.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така наложеното наказание, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Ю.Й.Щ. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, чрез ОД на МВР гр. Бургас, сумата в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 282/2016г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото не подлежат на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 1 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Ю.Й.Щ. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Ю.Й.Щ.
В законна сила от 20.4.2016г.
61 НОХД No 370/2016, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 4.4.2016г.
на основание чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал. 1 НК в изпълнение наложеното на осъдения И.Г.Д. ЕГН ********** по НОХД № 819/2013 г. по описа на РС Несебър наказание от 5/пет/ месеца „Лишаване от свобода, което да изтърпи на основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 62, ал. 2 ЗИНЗС при първоначален СТРОГ режим в Затвор. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред ОС Бургас.
И.Г.Д.
Мотиви от 4.4.2016г.
В законна сила от 20.4.2016г.
62 НОХД No 455/2016, III състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Я.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 20.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 455/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият К.Я.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:*** С.Р. № .., българин, български гражданин, основно образование, неосъждан, неженен, безработен, ЕГН **********. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.04.2016 година около 01.05 ч. в град Несебър, община Несебър, област Бургас в близост до ХИТ 90 с посока на движение от гр.Несебър към к.к. Слънчев бряг управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Тойота”, модел „Х.” с рег.№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.86 /едно цяло седемдесет и четири стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза №276 от 12.04.2016 година на сектор БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три /години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия К.Я.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия К.Я.Д. е било отнето по административен ред, считано от 08.04.2016 година. ОСЪЖДА, на основание чл...9, ал.3 от НПК, обвиняемия К.Я.Д. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 40,84лв. (четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки), представляващи направени разноски. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 455/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.Я.Д.
В законна сила от 20.4.2016г.
63 АНД No 1263/2015, VI състав КАТ Д.Й.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.12.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-001338 от 23.06.2015г., издадено от ВНД „началник сектор” към ОД на МВР Бургас, РУ гр. Несебър, с което на жалбоподателя Д.Й.Й., ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 21.4.2016г.
64 АНД No 118/2016, II състав КАТ П.С.Р.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.3.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002449/08.09.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на П.С.Р.-П. с ЕГН – ********** ***, ж.к.Н. *, № ***, вх.*, ет.*, ап.** за административно нарушение на осн.чл.315, ал.1, т.1 от КЗ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 400лв.. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.4.2016г.
65 ЧНД No 460/2016, I състав Други частни наказателни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 21.4.2016г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемият по ДП № 304-ЗМ-265/2016г. по описа на РУП – МАРИАН РАДИЧЕВ МАРКОВ, ЕГН:**********- адв. Д.П. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 21.4.2016г.
66 НОХД No 461/2016, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Р.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 21.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 461 /2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.Р.М. със защитник адв.Д.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Р.М., - роден на *** ***, с постоянен адрес-***, с настоящ адрес *** българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, общ работник, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че около 17.35ч. на 12.04.2016г. в гр.Несебър, кв."Черно море-1", до дом №82 , управлявал МПС-л.а. "Рено Клио" с рег.№ ***** , негова собственост , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,93 / едно цяло и деветдесет и три / на хиляда , установено по надлежния ред /взета кръв за анализ и изготвена химическа експертиза^ протокол № 281 / 13.04.2016г. на БНТЛ-ОДМВР Бургас/,поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода ” за срок от 4 /четири/МЕСЕЦА. ОТЛАГА на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото на основание чл. 55, ал. 3 от НК наказание „Глоба”, ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.2 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия М.Р.М. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 10 месеца ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия М.Р.М. е било отнето по административен ред, считано от 12.04.2014г. ОСЪЖДА подсъдимия М.Р.М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Несебър направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 40,84 /четирдесет лева и осемдесет и четири стотинки/. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №461/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.Р.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.Р.М.
В законна сила от 21.4.2016г.
67 Гражданско дело No 1056/2015, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” А.М.П. ЕПОС ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.3.2016г.
ОСЪЖДА „Е.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.В.И., да заплати на А.М.П., ЕГН **********,***, сумата от 503 лв. /петстотин и три лева/, представляващи обезщетение по чл. чл.220 от КТ в размер на едно брутно месечно възнаграждение, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 10.10.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „Е.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.В.И., да заплати на А.М.П., ЕГН **********,***, сумата от 670,60 лв. /шестстотин и седемдесет лева и шестдесет стотинки/, представляващи обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за неползван платен годишен отпуск за 28 работни дни, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 10.10.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „Е.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.В.И., да заплати на А.М.П., ЕГН **********,***, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски съобразно уважените искове. ОСЪЖДА „Е.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.В.И., да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 200 лв. /двеста лева/, от които 100 лв.- държавни такси за уважените искове, и 100 лв.- платено възнаграждение на вещото лице. Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.
В законна сила от 22.4.2016г.
68 Гражданско дело No 336/2013, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД С.П.Ш.,
Р.С.Ш.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска предявен от „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М.Д. срещу С.П.Ш., роден на ***г. в гр.Москва, Русия и Р.С.Ш., родена на ***г. в гр.*******, Русия, двамата с адрес за призоваване: с.Равда, п.к.8238, общ.Несебър, обл.Бургас, комплекс „*******”, ********* за приемане за установено по отношение на С.П.Ш. и Р.С.Ш., че „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М.Д., е собственик на: Самостоятелен обект с идентификатор ********* по кадастралната карта и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор ********** по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Равда, общ.Несебър, представляващ апартамент № 27, находящ се в бл.3, на шести етаж, на площ от 101,43 кв.м, ведно с общите части на сградата от 10.46 кв.м, изградени в комплекс „********” и осъждане на С.П.Ш. и Р.С.Ш. да предадат н. „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД владението върху описаният по-горе имот . ОСЪЖДА „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М.Д. да заплати на С.П.Ш., роден на ***г. в гр.Москва, Русия и Р.С.Ш., родена на ***г. в гр.*******, Русия, двамата с адрес за призоваване: с.Равда, п.к.8238, общ.Несебър, обл.Бургас, комплекс „*******”, ********* и двамата с процесуални представители – адв.М.Б. от АК-Ямбол и адв.Б.Т. от АК-Хасково, двамата с адрес за призоваване: гр.Бургас, ул.”**********, направените по делото разноски в общ размер на 450лв. /четиристотин и петдесет лева/ - възнаграждение на вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 25.4.2016г.
69 Гражданско дело No 754/2013, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ЦСКА АД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.9.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „П.в.к.Ц.” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.А.П. и В.Л.Н., че „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. И М.Д., е собственик на самостоятелен обект с идентификатор ****., представляващ апартамент № 1, бл.1, вх. Б, на партерен етаж, на площ от 65,60 кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 8,17 кв.м.; самостоятелен обект с идентификатор *******, съставляващ апартамент № 1, бл.4, вх. Б, партер, на площ от 64,26 кв.м., ведно с 6,16 кв.м. от общите части на сградата; самостоятелен обект с идентификатор *******, представляващ апартамент № 4, бл.1, вх.Б, първи етаж, на площ от 107.60 кв.м., ведно с 13,40 кв.м. от общите части на сградата; самостоятелен обект с идентификатор *******, представляващ апартамент № 3, бл.1, вх.Б, първи етаж, на площ от 104.10 кв.м., ведно с 12,97 кв.м. от общите части на сградата; самостоятелен обект с идентификатор *******, представляващ апартамент № 8, бл.2, вх.Б, ет.3, на площ от 107,60 кв.м., ведно с 13,40 кв.м. от общите части на сградата, всички обекти находящи се в с. Равда, комплекс „Ключ към морето”, като ОСЪЖДА ответника да предаде на ищеца владението върху описаните имоти. ОСЪЖДА „Г.К.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.И.Г., да заплати на „П.в.к.Ц.” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.А.П. и В.Л.Н., сумата от 1000 лв. /хиляда лева/, представляващи частичен иск от 361 914,27 лв., последната сума съставляваща цената по договор за прехвърляне на имот срещу погасяване на задължение по договор за реклама, обективиран в н.а. № 37, т.І, н.д. № 36/20.01.2012 г. на помощник- нотариус В.И.. ОСЪЖДА „П.в.к.Ц.” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.А.П. и В.Л.Н., да заплати н. „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. И М.Д., сумата от 1057,47 лв. /хиляда петдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски. ОСЪЖДА „Г.К.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.И.Г., да заплати на „П.в.к.Ц.” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.А.П. и В.Л.Н., сумата от 50 лв. /петдесет лева/, представляващи разноски. Решението е постановено при участието на „Г.К.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.И.Г., в качеството му на трето лице- помагач на страната на „П.в.к.Ц.” АД, ЕИК ******, Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 25.4.2016г.
70 АНД No 1132/2015, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Р.В.Б. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.11.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22-0000367 от 13.08.2015г., издадено от Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Бургас, с което на Р.В.Б., ЕГН **********, с адрес ***, к-с „С.В.” № 1, вх. 2, ет. 4, ап. .., на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози за извършено нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. на Министерството на транспорта е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 25.4.2016г.
71 НОХД No 39/2016, I състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.М.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 7.4.2016г.
ПРИЗНАВА Д.М.И., роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, във фактическо съпружеско съжителство, осъждан, таутист в гр.Велико Търново, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 05.08.2015г. за времето от 02.00 часа до 06.00 часа в гр. Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, с цел да набави за себе си имотна облага, е придобил чужди движими вещи, а именно: 1 /един/ брой мобилен телефон марка НТС /Ейч ти си/, модел One mini silver /Уан мини силвър/ с IMEI /ИМЕИ/ № 355866059214002 на стойност 267,04 лева (двеста шестдесет и седем лева и четири стотинки) и 1 /един/ брой прозрачен силиконов калъф за мобилният телефон на стойност 10.00 (десет) лева, всички вещи на обща стойност 277, 04 лева (двеста седемдесет и седем лева и четири стотинки), собственост на П.Д.П., за които е знаел, че са придобити от С.Й.Д. ЕГН:********** чрез престъпление кражба, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 215, ал. 2, т. 4, предл.второ, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. Б от НК. Препис от присъдата, ведно с мотивите след влизането ? в сила да се изпратят на Районна прокуратура Несебър за комплектоване и изпращане на материалите на компетентния орган по чл. 424, ал. 5, вр. с ал. 1 от НК за налагане на административно наказание по реда на ЗАНН по отношение на Д.М.И., на основание чл. 218б, ал. 1, вр. с чл. 215, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 194, ал. 3 от НК. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.
Д.М.И.
Мотиви от 14.4.2016г.
В законна сила от 25.4.2016г.
72 НОХД No 181/2016, VI състав Престъпление против авторските права РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.Б. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 8.4.2016г.
ПРИЗНАВА А.П.Б.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, вдовец, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2010 г.,в гр.гр. Н.- Стара част, в търговски обект за продажба на текстилни стоки- дрехи, на ул. „Мена” №1, стопанисван от „Лорета” ЕООД с MOJI А.П.Б., без съгласието на притежателя на изключителното право по чл. 13, ал.1 от ЗМГО да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност знак, идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката, е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/, дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма, използвал в търговската си дейност следните марки, обект на защита по ЗМГО, поставени на изложени за продажба стоки, както следва: Дамски чанти „Шанел”- 2 бр. с единична цена като неоригинали 50.00 лв., общо 100.00 лв. /2660 лева единична цена като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Шанел”; Дамски чанти „Прада” 11 бр. с единична цена като неоригинали 50.00 лв., общо 550.00лв. /1740 лева единична цена като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Прада”; Дамски чанти „Прада” текстил- 19 бр. с единична цена като неоригинали 45.00 лв., общо 855.00 лв. /1420 лева единична цена като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Прада; Дамски чанти „Прада" от кожа- 7 бр. с единична цена като неоригинали 50.00 лв., общо 350.00лв. /1740 лева единична цена като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Прада”; Кожен портфейл „Шанел”- 2 бр. с единична цена като неоригинали 20.00 лв., общо 40.00 лв. /1350 лева единична цена като оригинали/ означени със знак, сходен на регистрираната марка „Шанел”; Кожен портфейл „MIU MIU”- 2 бр. с единична цена като неоригинали 15.00 лв., общо 30.00 лв. /790 лева единична цена като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „MIU MIU”; Текстилен колан „Прада” 2бр. с единична цена като неоригинали 20,00 лв., общо 40.00 лв. /630 лева единична цена като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Прада”, идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на гореописаните търговски марки, като общата стойност на вещите като неоригинали е 1965.00 лева, а като оригинали - 69 160.00лв., поради което и на основание чл. 172Б, ал.1 от НК, вр. с чл.13,ал.1 и чл.22, ал.1 от ЗМГО във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на А.П.Б. кумулативно предвиденото в чл.172б , ал.1 НК наказание „Глоба”. На основание чл.172б, ал.3 вр.чл.53, ал.1, б.”б” ОТНЕМА в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението, както следва: Дамски чанти „Шанел”- 2 бр,. означени със знак, сходен на регистрираната марка „Шанел”; Дамски чанти „Прада” 11 бр., означени със знак, сходен на регистрираната марка „Прада”; Дамски чанти „Прада” текстил- 19 бр., означени със знак, сходен на регистрираната марка „Прада; Дамски чанти „Прада" от кожа- 7 бр., означени със знак, сходен на регистрираната марка „Прада”; Кожен портфейл „Шанел”- 2 бр., означени със знак, сходен на регистрираната марка „Шанел”; Кожен портфейл „MIU MIU”- 2 бр., означени със знак, сходен на регистрираната марка „MIU MIU”, като след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК А.П.Б. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на Районен съд – гр. Н. направените по делото разноски в размер на 254.00 лева (Двеста петдесет и четири лева.).
А.П.Б.
Мотиви от 14.4.2016г.
В законна сила от 25.4.2016г.
73 АНД No 193/2016, II състав КАТ Ж.М.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 29.3.2016г.
Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 193/2016 г. по описана РС Несебър, поради недопустимост. ОБЯВЯВА за влязло в законна сила НП № 15-0303-001738 от 17.07.2015 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд Бургас.
В законна сила от 25.4.2016г.
74 НОХД No 439/2016, III състав Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.Р. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 15.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №439 за 2016 година. ВРЪЩА Досъдебно производство №304 ЗМ-2205/2015година по описа на РУ Несебър на Районна прокуратура Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
В законна сила от 25.4.2016г.
75 Гражданско дело No 1062/2014, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД А.В.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска предявен от „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. Л. и М.Д. срещу А.В.Б., роден на ***г. в гр.Калининград, Русия с адрес за призоваване: жр.Бургас, ул.“К.О.“ № 1, ет.3, чрез адв.Б. и адв.Т. за приемане за установено по отношение на А.В.Б., че „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. Л. и М.Д., е собственик на: Самостоятелен обект с идентификатор ***** по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с адрес: с. Равда, комплекс „К.М.", находящ се в сграда № 1, представляващ апартамент № 12, находящ се в блок 2, вход А, етаж 5, със застроена площ от 104,10кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 12,97 кв.м, състоящ се от две спални, дневна с кухня бокс, три бани с тоалетни и коридор, две тераси, както и самостоятелен обект с идентификатор ******* по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с адрес: с. Равда, комплекс „К.М.", находящ се в сграда № 1, представляващ апартамент № 7, находящ се в блок 4, вход Б, етаж 3, със застроена площ от 137,88кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 13,23 кв.м, състоящ се от две спални, дневна, кухня бокс, тераса, при граници подробно описани в исковата молба, като осъди ответника да предаде на ищеца владението върху тях на ищеца. ОСЪЖДА „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. Л. и М.Д. да заплати на А.В.Б., роден на ***г. в гр.Калининград, Русия с адрес за призоваване: жр.Бургас, ул.“К.О.“ № 1, ет.3, чрез адв.Б. и адв.Т., направените по делото разноски в общ размер на 150лв. /сто и петдесет лева/ - възнаграждение на вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 26.4.2016г.
76 АНД No 1830/2015, V състав КАТ С.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.1.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002553 от 16.09.2015г. на ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.И.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. ОСЪЖДА С.И.Д. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата в размер на 10 /десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 26.4.2016г.
77 АНД No 45/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР СРЕГИ ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.3.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № №20/30.04.2015г., издадено от Кмета на О.Н. ЕИК:......... с което на „С." ООД - дружество със седалище и адрес на управление:***, офис №3, с ЕИК .........,представлявано от Г.И.М. с ЕГН ********** в качеството си на Управител е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 /три хиляди/ лева на основание чл.125, във вр.с чл.129 от Наредба №6 на Общински съвет гр.Несебър , за нарушение по чл. 24 т.4 от Наредба № 6 на Общински съвет - гр. Несебър. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 26.4.2016г.
78 АНД No 212/2016, IV състав КАТ Н.А.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.3.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001867/06.08.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което, за нарушения на чл.137а ал.1 и чл.157, ал.6, двете от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, и чл.185 от същия закон, на Н.А.Д., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв. и на 20 лв. ОСЪЖДА Н.А.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 7,55 лв. /седем лева и петдесет и пет стотинки/, представляващи заплатени пътни разноски на свидетеля. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 26.4.2016г.
79 НОХД No 290/2016, III състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 26.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 290/2016 г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.А.А. със защитник адв.Антон Желев споразумение, съгласно което: Подсъдимият А.А.А. – роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, начално образование, пенсионер по болест, осъждан, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че 18.10.2015 год., около 15.55 часа на територията на общ.Несебър, обл.Бургаска по третокласен път III-9061, на около 47км. в посока с.Оризаре, общ.Несебър управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ВАЗ", модел „21101" с ДК№ ****, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му С НП №" 15-0442-000240/04.06.2015 год. на ВНД Началника на 04 РУ Варна, влязло в законна сила на 21.08.2015 год./, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор, на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото не са направени. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 290/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията на същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо А.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.А.А.
В законна сила от 26.4.2016г.
80 АНД No 582/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР К.Д.А. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № КБ – 285 / 06.07.2015г., издадено от Кмета на О.Н. с което на основание чл.27, ал.2 от Наредба № 1 на Общински Съвет – Несебър, на К.Д. Апостолов с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание Глоба в размер на 300 лв. (триста лева) за нарушение по чл.27, ал.1 от Наредба № 1 на Общински Съвет – Несебър, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.4.2016г.
81 НОХД No 301/2016, I състав Длъжностно присвояване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.К.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 14.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД №301/2016 г. по описа на РС Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - Несебър за отстраняване на нарушенията, констатирани в мотивите на настоящото разпореждане. Разпореждането подлежи на обжалване и/или протест в 7-дневен срок от получаване на препис от същото пред Бургаски окръжен съд. Препис от разпореждането да се изпрати на обвиняемия и на РП Несебър.
В законна сила от 27.4.2016г.
82 НОХД No 372/2016, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.З. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 27.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 372/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитрина Црънкова– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Й.З. със защитник адв.Дойнов от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимият С.Й.З., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2015г., около 14,15ч., в гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“, в посока ул. „Любен Каравелов“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Ситроен Ксара“ с рег. №..... без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №14-0304-002891/13.10.2014г. на Началника на РУП на МВР – Несебър, връчено на 18.03.2015г., влязло в законна сила на 26.03.2015г., за същото деяние /управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на МПС/, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим, в Затвор. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия С.Й.З. по- лекото кумулативно предвидено наказание „Глоба”. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 372/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.Й.З.
В законна сила от 27.4.2016г.
83 НОХД No 469/2016, VI състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.З. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 27.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №469/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър, адв.П.П. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия С.Й.З. споразумение, съгласно което: Обвиняемият С.Й.З., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 16.04.2016 год. около 12:50 часа в гр. Несебър, обл.Бургас, до кафе „Булевард" в посока с.Равда, общ. Несебър, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Дачия”, модел „Логан" с ДК № *****, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 16-0304-000036/ 13.01.2016 год. издадено от началника на РУ Несебър, влязло в законна сила от 27.01.2016 год., връчено лично на извършителя, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. с чл. 55, ал. 1,т. 1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №469/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 1 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия С.Й.З. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
С.Й.З.
В законна сила от 27.4.2016г.
84 ЧНД No 471/2016, II състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОД НА МВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Протокол от 27.4.2016г.
В законна сила от 27.4.2016г.
85 ЧНД No 472/2016, II състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОД НА МВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Протокол от 27.4.2016г.
В законна сила от 27.4.2016г.
86 АНД No 128/2016, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.2.2016г.
ПРИЗНАВА И.В.Г. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.10.2015г., около 23.50 ч. в град Несебър, комплекс „Черно море” №3 си служил с контролни знаци – два броя регистрационни табели с № ****, монтирани на лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с номер на рама *********, издадени за друго моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло”, с номер на рама **********, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 345 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (Хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „А” от НК в полза на Държавата веществените доказателства – 2 бр. регистрационни табели с № HNT 5092, които след влизане на решението в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия И.В.Г. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 35,23 лв. (тридесет и пет лева и двадесет и три стотинки), представляваща направените разноски в хода на досъдебното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
И.В.Г.
Мотиви от 1.3.2016г.
В законна сила от 28.4.2016г.
87 Гражданско дело No 466/2013, V състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи НОРГЕ ИНВЕСТМЪНТС ООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН К-С ПРОСТОР БЛ. Б Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.12.2013г.
ОТМЕНЯ решенията на Общо събрание на етажната собственост на блок Б в комплекс „*****”, с идентификационен № ***** по кадастралната карта на гр.Обзор, с управител М.Х., проведено на 22.05.2013 г., а именно: 1) за приемане доклад на председателя на етажната собственост; 2) за избиране на Й.Й. Й. за нов управител на етажната собственост и Т.О. Хйелвик за контрольор на етажната собственост; 3) за представяне от страна на собствениците в писмен вид на отчитанията на водомерите в жилищата, достъпът до които е ограничен, в срок от един месец от датата на провеждане на общото събрание; 4) за извършване на техническа проверка на електрозахранването на общите части на етажната собственост; 5) за продължаване действията на председателя на етажната собственост относно издирване документацията на асансьорното съоръжение и при констатиране на своеволие и присвояване на документацията, същият да предприеме необходимите мерки против лицето/лицата, задържащи документацията; 6) за упълномощаване новоизбрания председател на етажната собственост да подпише договор за сервизно обслужване със „Сисайд сървиз” ООД за бъдещ период; 7) за извършване оглед на сградата, заедно с обслужващата фирма, и представяне на доклад; 8) за лишаване от право на участие в управленския състав на етажната собственост за срок от пет години на собствениците, чиито имоти имат окачени плакати с негативно за всички собственици съдържание; 9) за приемане, като базиращ правилника за вътрешния ред на етажната собственост предложен, като образец от Община Несебър. ОСЪЖДА Етажната собственост на блок „Б” в комплекс „*****”, с идент. № ***** по кадастралната карта на гр.Обзор, с управител М.Х., да заплати на А.Е.П., гражданин на Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия, със съдебен адрес:*** /чрез адв.М.И. ***/, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 29.4.2016г.