Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 272/2018, IV състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго М.Б.В. Я.К.М.,
А.П.П.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 2.4.2018г.
ОБЕДИНЯВА НЧХД № 271/2018г. и НЧХД № 272/2018г., двете по описа на Районен съд-гр.Несебър за съвместно разглеждане, като ПОСТАНОВЯВА производството по делото да продължи под № 271/2018г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. УКАЗВА на тъжителите и им дава седмодневен срок от уведомяването, в който да посочат данни на подсъдимия Я.М. ***. При неизпълнение в указания срок следва прекратяване на производството по делото спрямо подсъдимия М.. УКАЗВА да се издаде поисканото от тъжителите съдебно удостоверение, което да им послужи пред органите на МВР за снабдяването им с данните на подсъдимия Я.М. ***, след представяне на квитанция за внесена държавна такса в размер на 5 /пет/ лева по сметка на РС-Несебър. УКАЗВА да се изиска от РП-Несебър цялата преписка по ДП№ 304-ЗМ-1595/2017г. по описа на РУ-Несебър, вх.№ 2201/2017г. на РП-Несебър, ведно с крайния акт на наблюдаващият прокурор по ДП. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 2.4.2018г.
2 Гражданско дело No 566/2017, V състав Искове за развод и недействителност на брака А.Д.Г. П.Д.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 6.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 566 по описа за 2017г. на Районен съд-гр.Несебър.
В законна сила на 3.4.2018г.
3 Гражданско дело No 727/2017, III състав Искове по СК - издръжка, изменение А.И.О. И.Ф.О. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.11.2017г.
ОСЪЖДА И.Ф.О. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, ДА ЗАПЛАЩА на Ф.Ф.М.с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.И.О. с ЕГН **********, представлявана от адвокат Е.Х.И. ***, ежемесечна издръжка в размер на 200 евро (двеста евро), чиято левова равностойност е 391,16 лв. (триста деветдесет и един лева и 16 ст.), платима до 10-о число на месеца, за който се дължи, считано от 14.11.2016г., до навършване пълнолетие на детето или настъпването на друга законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане, като искът над 200 евро до пълния претендиран размер от 240 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА И.Ф.О. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 563,27 лв. (петстотин шестдесет и три лева и 27 ст.), представляваща държавна такса върху уважената част от иска за издръжка. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта, относно присъдената издръжка. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 3.4.2018г.
4 АНД No 1929/2017, III състав НАП СИКА-76 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1824 / 16.08.2017г., издадено от Кирил Петров Пологов – заместник-директор на ТД на НАП Бургас, с което на „С.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.Б.Т., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева), за нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – „Имуществена санкция” от 750 лв. (седемстотин и петдесет лева) на 500 лв. (петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.4.2018г.
5 АНД No 2242/2017, VI състав КАТ К.В.Ш. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 4.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003056 от 22.08.2017г., издадено от началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на К.В.Ш., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 150 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 3.4.2018г.
6 Гражданско дело No 196/2018, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Г.П.,
И.А.П.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 15 от 28.03.1992г. на Община Несебър граждански брак между М.Г.П. с ЕГН ********** и И.А.П. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1.Родителските права относно роденото от брака непълнолетно дете Йордан Илианов П., роден на ***г. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката М.Г.П.. 2.Ненавършилото осемнадесет години дете ще живее заедно с майката М.Г.П. на адрес: ***. 3.Страните се споразумяват за следния режим на лични контакти на детето Йордан Илианов П. с бащата И.А.П.: Ежедневно, до момента в който страните ползват общо семейно жилище, а при напускане на семейното жилище от майката М.Г.П. и детето Йордан Илианов П., бащата ще има право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване, и един месец през лятната ваканция. 4.Бащата И.А.П. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на сина си Йордан Илианов П. с ЕГН **********, действащ със съгласието на неговата майка и законен представител М.Г.П., месечна издръжка в размер на 127,50 лева /сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки/, платима до 30-то число на месеца, предхождащ месеца за който се отнася плащането, считано от датата на подаване на исковата молба – 01.03.2018г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпването на други причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. 5.Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. 6.След прекратяване на брака молителката М.Г.П. ще запази брачното си фамилно име – П.. 7.Семейното жилище, съставляващо три стаи и баня с тоалетна от Апартамент № 5 /пет/, находящ се в гр.Несебър, ул.”Отец Паисий” № 31, ет.2, собственост на съпруга И.А.П., се разпределя за ползване на двамата съпрузи, както следва: Съпругата М.Г.П. и непълнолетното дете Йордан Илианов П. ще ползват две стаи – северозападната и югозападната стая от жилището. Съпругът И.А.П. ще ползва една северна стая от жилището, трета по ред, броима от входа на коридора, находяща се от дясната страна на коридора, а банята с тоалетна, находяща се от лявата страна на коридора, втора по ред от входа на жилището, се разпределя за общо ползване между страните. 8.Разноските по делото се поемат по равно от всяка една от страните. ОСЪЖДА И.А.П. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 91,80 лева /деветдесет и един лева и осемдесет стотинки/ за присъдената на детето Йордан Илианов П. издръжка, както и сумата в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща остатък от дължимата по делото държавна такса за разглеждане на молбата. ОСЪЖДА М.Г.П. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща остатък от дължимата по делото държавна такса за разглеждане на молбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.4.2018г.
7 НОХД No 428/2017, VI състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Н.В. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 5.12.2017г.
ПРИЗНАВА И.Н.В., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес:***, средно, неженен, осъждан, служител в „Диш 11”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.11.2005 г., около 03:15 часа, в гр. Н., пред дискотека „А.П.”, причинил на Н.Д. *** средна телесна повреда, изразяваща се в прободно-прорезни наранявани в лявото бедро, вследствие на удар с нож, като увреждането е причинило прерязване на голяма бедрена артерия, което е довело до разстройство на здравето временно опасно за живота, поради което и на основание чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинението по чл. 131, ал. 1, т. 12, предл. първо от НК за това, средната телесна повреда да е причинена по хулигански причини. НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 от НК на подсъдимия И.Н.В. /със снета самоличност/ едно общо най-тежко наказание по настоящата присъда и споразумението по НОХД № 181/2010г. по описа на Районен съд гр. Бургас, а именно: ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно, в рамките на една календарна година. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК от така наложеното общо наказание, изтърпяното от дееца наказание пробация, наложено по НОХД № 181/2010г. по описа на Районен съд гр. Бургас, като наложеното общо наказание следва да се счита за изтърпяно ИЗЦЯЛО. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 37,60 лв./тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство, а по сметка на Районен съд Н. сумата от 7,94 лв./седем лева и деветдесет и четири стотинки/, представляваща разноски направени в хода на съдебното производство. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.Н.В.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 от НК на подсъдимия И.Н.В. /със снета самоличност/ едно общо най-тежко наказание по настоящата присъда и споразумението по НОХД № 181/2010г. по описа на Районен съд гр. Бургас, а именно: ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно, в рамките на една календарна година. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК от така наложеното общо наказание, изтърпяното от дееца наказание пробация, наложено по НОХД № 181/2010г. по описа на Районен съд гр. Бургас, като наложеното общо наказание следва да се счита за изтърпяно ИЗЦЯЛО.
Мотиви от 20.12.2017г.
В законна сила на 4.4.2018г.
8 АНД No 2773/2017, II състав ДАМТН Н.З.И. ЕТ РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР " БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ЛСА-10/17.10.2017г. на Началника на Регионален отдел „Надзор на пазара“-Югоизточна България, Главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на ЕТ“Н.-З.И.“ с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представляван от З.И.И., за нарушение на чл.4б, т.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите/ЗТИП/, вр.чл.4, т.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства/НСИОСЛПС/, състоящо се в предлагане на продукти-лични предпазни средства/детски слънчеви очила/ без маркировка за съответствие СЕ и на осн. Чл.52б от ЗТИП е наложена имуществена санкция от 250лв.. Със същото наказателно постановление за нарушение на чл.4б, т.4 от ЗТИП, вр.чл.13, ал.2 от НСИОСЛПС, състоящо се в предлагане на продукти-лични предпазни средства/детски слънчеви очила,/ без инструкция/указания за употреба на български език и на осн. чл.52д от ЗТИП е наложена имуществена санкция от 250лв.. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 4.4.2018г.
9 АНД No 90/2018, VI състав МВР И.Г.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 19.3.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2790 от 15.09.2017г., издадено от началник сектор „ОП” РУ Несебър, с което на И.Г.Г., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 257, ал. 1 ЗМВР, за извършено нарушение на чл. 64, ал. 1 ЗМВР, е наложено наказание „глоба” в размер на 400 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 400 лева на 100 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 4.4.2018г.
10 НОХД No 287/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Й.Т.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 4.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 287/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. *** – упълномощена за защитник на подсъдимия Й.Т.Н. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Й.Т.Н., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***«Ц.С.» № 64, тел: ********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.03.2018г., около 22:10 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, на главната алея, срещу хотел „Северина”, с посока на движение от КК Слънчев бряг към гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“, с рег.№ ***** след употреба на високорисково наркотично вещество, а именно - тетрахидроканабинол (ТНС 5), установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство – «Drager Drug Check 5000”, с фабричен № ARJJ-0041 - тестова касета “Drager Drug Test 5000 – STK 6“, с идентификационен номер ARKL–0905, REF№8319495, тест № 220, поради което и на основание чл.343б, ал. 3 вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Й.Т.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият Н. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 11.03.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложената по досъдебното производство тестова касета № ARKL–0905, REF№8319495, ползвана с техническо средство – «Drager Drug Check 5000”, с фабричен № ARJJ-0041, да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 287/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Й.Т.Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Й.Т.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Й.Т.Н.
на основание чл.343б, ал. 3 вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Й.Т.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият Н. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 11.03.2018г.
В законна сила на 4.4.2018г.
11 АНД No 704/2017, II състав КАТ П.Е.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002385/ 01.09.2016г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на П.Е.Д. с ЕГН-********** ***.К.П.№ 18, вх.В, ет.4, ап.12, съдебен адрес:***, чрез адв.В.В. от БАК, на осн.чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 2000лв., двадесет и четири месеца лишаване от право да управлява МПС и са отнети 12 контролни точки; на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.1-во и 2-ро от ЗДвП е наложена глоба от 10лв. и на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложена глоба от 100лв. и три месеца лишаване от право да управлява МПС. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.4.2018г.
12 АНД No 1539/2017, V състав КАТ Ж.Ж.Н. РУ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002649 от 03.08.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, Р.Н. с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ж.Ж.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, офис 4, са наложени административни наказания – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 5.4.2018г.
13 АНД No 2137/2017, VI състав НАП ФОТО БГ ПАРОТС ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.12.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1792 от 10.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Ф.Б.П.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 5.4.2018г.
14 АНД No 2401/2017, VI състав КАТ С.К.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.12.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-000097 от 12.02.2015г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на С.К.Т., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 вр. чл. 249, т. 1 КЗ (отм.), за извършено нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 КЗ (отм.), е наложено наказание „глоба” в размер на 400 лв., като НА ОСНОВАНИЕ чл. 3, ал. 2 от ЗАНН вр. чл. 638, ал. 1, т. 1 КЗ НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 400 лв. на 250 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 5.4.2018г.
15 НОХД No 286/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Я.К.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 5.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 286/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева- мл.прокурор при РП- Несебър и адвокат А.Ж. в качеството му на защитник на подсъдимият Я.К.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Я.К.К.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.03.2018 г., около 22.10 часа, в к.к Слънчев бряг, община Несебър, пред хотел „Амадеус 5“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ“, модел „530“, с рег. А 6999 МХ, с посока на движение от ПТГ „Иван Вазов“ към „Вива клиник“, след употреба на наркотични вещества или техни аналози, а именно канабис-5, установено с техническо средство „Дръг тест 5000“/„Drager Drug Check 5000“, с идентификационен номер „ARJМ-0041“, съгласно Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ месеца и ГЛОБА в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (ТРИ) години. ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Я.К.К. от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца. Приложената по делото тестова касета да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 286/2018 г. по описа на РС- Несебър.
Я.К.К.
на основание чл. 343б, ал.3, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ месеца и ГЛОБА в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (ТРИ) години. ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Я.К.К. от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца.
В законна сила на 5.4.2018г.
16 Гражданско дело No 5/2016, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД К.Н.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска н. „Ф. з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М.Д., против К.Н.С., ЕГН **********,***, за приемане за установено по отношение на последния, че ищеца е собственик на самостоятелен обект с идентификатор ***********, находящ се в бл.2, вх.А, ет.3, представляващ апартамент № 8; самостоятелен обект с идентификатор ***********, находящ се в бл.2, вх.А, ет.3, представляващ апартамент № 7; самостоятелен обект с идентификатор ***********, находящ се в бл.2, вх.А, ет.4, представляващ апартамент № 9; самостоятелен обект с идентификатор ***********, находящ се в бл.2, вх.Б, ет.5, представляващ апартамент № 11, всички по кадастралната карта на с. Равда, И осъждане на ответника да предаде на ищеца владението върху имотите. ОСЪЖДА „Ф. з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М.Д., да заплати на К.Н.С., ЕГН **********,***, сумата от 14 500 лв. /четиринадесет хиляди и петстотин лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 10.4.2018г.
17 Гражданско дело No 763/2017, V състав Искове по ЗУЕС ДЖИ-ЕМ-8 ООД,
КМК БИЛД ЕООД,
Е.В.Ж.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА БЛ.А К-С "ТАРСИС 2" ГР.НЕСЕБЪР С ИДЕНТИФИКАТОР 51500.507.213.1 Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.2.2018г.
ОТМЕНЯ всички решения, взети на проведеното на 27 и 28.06.2017г. Общо събрание на Етажната собственост, с идентификатор на сградата: ***********по КККР на гр.Несебър, с адрес: гр.Несебър, к.к.„Слънчев бряг-запад", комплекс „Т.-2”, бл.А, обективирани в протокол от същата дата, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Етажната собственост на бл.А, в комплекс „Т.*”, с идентификатор ***********по КККР на гр.Несебър, представлявана от управителя В.Г.П., с адрес: ***, КК Слънчев бряг-запад”, комплекс „Т.*”, бл.А, ап.** да заплати на „Д.М.*” ООД с ЕИК *********, „К.Б.” ЕООД с ЕИК ********* и Е.В.Ж., гражданка на Република Русия, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Т.Л.И. ***/, сумата в размер на 680 /шестстотин и осемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 10.4.2018г.
18 НОХД No 294/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Ю.Л. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 10.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №294/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.Ю.Л. със защитник адв.А. *** споразумение, съгласно което подсъдимият М.Ю.Л. /MAXIM LEONTYEV/, роден на ***г. в Република К., паспорт тип „Р“ № ......, с постоянен адрес: К., гр.К., ул.“О.“ №..., издаден на 30.10.2015г. от МВР- К., с постоянен адрес: Република К., с адрес на пребиваване в страната до 13.04.2018г. - гр.Бургас, кв.“С.“, к-с“В.Х.“, ап.№.., руснак, висше образование, гражданин на К., безработен, женен, неосъждан, идентификационен № ........., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2018г., около 00:50ч. в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас на главна алея до хотел ”Хелена Бийч”, с посока на движение кръстовище „Емона“, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Форд Транзит Сингъл 285791”, с рег.№ ........ /К.ска регистрация/ - собственост на Г.А.Г.от Република К., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,46 / едно цяло четиридесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабричен № ARDN 0053, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 200лв. /двеста/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б,ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия М.Ю.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което обвиняемия М.Ю.Л. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 01.04.2018година. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №294/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.Ю.Л.
на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 200лв. /двеста/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б,ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия М.Ю.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което обвиняемия М.Ю.Л. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 01.04.2018година.
В законна сила на 10.4.2018г.
19 Гражданско дело No 80/2018, II състав Искове за недействителност на правни сделки М.Г.А. Б.И.Ж. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 22.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.129, ал.3 ГПК производството по гр.д. № 80/2018г. по описа на РС-Несебър.
В законна сила на 11.4.2018г.
20 АНД No 2578/2017, III състав Общини Н.Н.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП597 от 23.08.2017г., издадено от В.Б.Б.– вр. и. д . кмет на О.Н. с което на основание чл.14, ал.1 от Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на О.Н. ***, с което на основание чл.14, ал.1 от Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на О.Н. ***, Н.Н.М. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл.4, ал.1, т.5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.4.2018г.
21 АНД No 2686/2017, III състав НАП ЕВРАЗИЯ 2010 ЕООД ТД НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1956/28.08.2017г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам.-директор на ТД на НАП Бургас, с което на „Е.2.” ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.В.Д., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 11.4.2018г.
22 АНД No 39/2018, VI състав Общини Д.А.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 19.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Данаил А.П., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 889/03.10.2017г. на заместник-кмет направление „Бюджет и финанси”, заместващ кмета на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 1100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 11.4.2018г.
23 АНД No 2290/2017, I състав МВР СИТ 97 ООД РАЙОННА СЛУЖБА"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2/11.08.2017 г. на Началника на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/ Несебър,при РДПБЗН Бургас с което са наложени на К.С.П., ЕГН: **********, с адрес *** в качеството му на управител на „С.9.“ ООД, ЕИК 121317122, с адрес на управление *** административни наказания както следва: 1.За нарушение на чл. 140, т. 2 от ЗМВР (За осигуряване на пожарната безопасност и зашитата при бедствия държавните органи, юридическите лица и гражданите са длъжни да: 2. изпълняват издадените писмени разпореждания на органите за пожарна безопасност и зашита на населението;), във връзка с изискванията на чл. 5, т. 1 от Наредба № 8121з-647/2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите (обн. ДВ. бр.89/2014) (Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за: 1. Създаване на организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване изискванията на тази наредба) И ЧЛ. 14, ал. 2, T. 4 ОТ Наредба № 81213-647/2014 Г. За ПНПБЕО (За осигуряване на ПБ при експлоатацията на обектите (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се изпълняват: 4. изискващата се посока на отваряне на евакуационните врати, както и брави тип „антипаник“) – „ГЛОБА“ в размер на 400 лева на основание чл. 260, ал. 1 от ЗМВР. 2. – За нарушение на чл. 140, т. 2 от ЗМВР, във връзка с изискванията на чл. 5, т. 1 от Наредба №8121з-647/2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите И ЧЛ. 26 ОТ Наредба № 81213-647/2014 Г. за ПНПБЕО (Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта)- „ГЛОБА“ в размер на 200 лева на основание чл. 260, ал. 1 от ЗМВР. 3. – За нарушение на чл. 140, т. 2 от ЗМВР, във връзка с изискванията на чл. 5, т. 1 от Наредба №8121з-647/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/2014 г. за ПНПБЕО (Обектите се оборудват с пожаротехнически средства, видът и количеството на които се определят съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар) – „ГЛОБА“ в размер на 200 лева на основание чл. 260, ал. 1 от ЗМВР 4. – За нарушение на чл. 140, т. 2 от ЗМВР, във връзка с изискванията на чл. 5, т. 1 от Наредба №8121з-647/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите и чл. 22, ал. 2 от Наредба № 81213-647/2014 г. за ПНПБЕО, във връзка със стандарт БДС EN 671-3 (Пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч“) – „ГЛОБА“ в размер на 200 лева на основание чл. 260, ал. 1 от ЗМВР. 5. За нарушение по чл. 140, т. 1 от ЗМВР, във връзка с изискванията на чл. 5, т. 1 от Наредба №8121з-647/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите и чл. 34, ал. 1 от Наредба № 81213-647/2014 г. за ПНПБЕО(По време на експлоатация не се разрешава: I. използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар)- „ГЛОБА“ в размер на 1 000 лева на основание чл. 265, ал. 1 от ЗМВР. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 12.4.2018г.
24 АНД No 2001/2017, III състав КАТ Г.И.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002452 от 19.07.2017г., издадено от Павел И. Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, на Г.И.И. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо 12 точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2018г.
25 АНД No 2052/2017, II състав ДИТ ЕЛИТ 88 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.11.2017г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 24-001451/28.08.2017г. на Изпълнителния Директор на ИА „ Главна инспекция по труда”, с което на „Е.8.” ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Д.Н. за нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № № 24-001451/28.08.2017г. на Изпълнителния Директор на ИА „ Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2018г.
26 АНД No 2054/2017, II състав МВР Б.С.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № І-840/03.07.2017г. на Началника на РУ на МВР-Несебър , с което на Б.С.А. с ЕГН-********** ***, заявена чрез адв.С.К. от ГАК, съдебен адрес ***, за нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б.В ЗОБВВПИ и на осн.чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание ”Глоба” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2018г.
27 АНД No 2065/2017, II състав НАП БОКОРОДО ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1696/01.08.2017г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „Б.“ ООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Р.Б.К., съдебен адрес:***, адвокатска кантора чрез адв.Й.П. от БАК, на основание чл.185, ал.2, изр.последно, вр.чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2018г.
28 АНД No 2139/2017, VI състав НАП П.-П.М. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.11.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1601 от 20.07.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „Пехо - П.М.”, ЕИК 102614382, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 13.4.2018г.
29 АНД No 2504/2017, II състав Общини Т.О.Б. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП735/01.09.2017г. на Николай Д.-***, с което на Т.О.Б. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 13.4.2018г.
30 АНД No 295/2018, I състав Производство по УБДХ   К.Х.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.4.2018г.
Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.6, ал.1, буква „В” от УБДХ, съдът Р Е Ш И : №161 ПРИЗНАВА К.Х.П.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 13.03.2018г., около 17.00 часа в гр.Несебър, ж.к.М.в блок №..на стълбището между етажите, е отправил обидни и заплашителни думи срещу бившата си съпруга Н.А.П., като е използвал изразите- „Аз ще те унищожа“; „Аз ще те заколя“; „Аз ще те запаля“, като по- рано около 14.00 часа същия ден е отправил нецензурни думи и псувни към свидетелката Х., изразени в отправяне на обиди и заплахи на обществено място, показвайки оскърбително отношение и държане към гражданите, с което нарушава обществения ред и спокойствието, поради което и на основание чл.6, ал.1, б.”в” от УБДХ го ОПРАВДВАВА по повдигнатото обвинение за извършено нарушение по чл.1, ал.2 от УБДХ. Решението подлежи на обжалване в срок от 24 часа от неговото постановяване пред Окръжен съд- Бургас, на касационните основания предвидени в НПК.
К.Х.П.
Мотиви от 12.4.2018г.
СЪДЪТ СЕ ОТТЕГЛЯ на тайно съвещание за постановяване на решение, което ще бъде обявено в 14.15 часа. Производството е образувано по чл.4 от УБДХ. Образувано е въз основа на съставен акт за констатирано дребно хулиганство, съставен на 11.04.2018г. от Лъчезар Добрев Колев- полицейски инспектор при РУ- Несебър срещу К.Х.П. за това, че на 13.03.2018г., около 17.00 часа в гр.Несебър, ж.к.М.в блок №..на стълбището между етажите, е отправил обидни и заплашителни думи срещу бившата си съпруга Н.А.П., като е използвал изразите- „Аз ще те унищожа“; „Аз ще те заколя“; „Аз ще те запаля“. От събраните в хода на производството доказателства, съдът намира за установено следното. На 13.03.2018г. нарушителят заедно със съпругата си били в гр.Бургас до около обяд. Обядвали заедно със синът на съпругата му в кв.Сарафово, след което в късния следобед се прибрали в гр.Несебър. В показанията на свид.П. се твърди обстоятелството, че около 17.00 часа същия ден в блока в който живеят, П. опитал да я заговори при което тя без активни действия получила обидни квалификации и псувни. Твърди се, че този словесен конфликт е осъществен на обществено място и показал оскърбително отношение към гражданите, с което се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, тъй като свидетелката Х. твърди че е дочула разговор с подобно съдържание между жалбоподателката Н.П. и нарушителя. Съдът не кредитира в пълнота показанията на свид.Х. в частта на твърденията й, че около 14.00 часа същия ден П. е отправил към нея нецензурни думи и псувни. Аргументите за това са на първо място- обясненията на нарушителя, показанията на свидетелката К.- съпруга на нарушителя /макар че съдът подхожда с внимание към съдържанието на свидетелските показания на тази свидетелка/, но в подкрепа на това са и показанията на свидетелката П., която твърди че инцидента е станал около 17.00 часа същия ден, тоест, показанията на тази свидетелка съдържат неизгодни за нея факти, досежно предходното време извършено деяние отстрана на П. и съдът ги кредитира като съответни на останалите доказателства по делото. Съдът не кредитира в пълнота показанията на свидетелката К. досежно обстоятелствата, че съпругът й не е пребивавал дори за кратко самостоятелно във входа на сградата, в която живее, както и обясненията на нарушителя в тази част, тъй като фактически последният не оспорва обстоятелството че е имало среща и съприкосновение с бившата си съпруга, а твърди, че е невинен и посочените от нея факти са неистински, като съдът намира, че са защитни такива. Приема, че е осъществен словесен контакт между нарушителя и П., в който П. е отправил обидни изрази към свидетелката Н.П., но същите не са с характер на нарушение по смисъла на УБДХ. Това е така, тъй като от събраните в хода на делото доказателства се установява, че между двете лица съществува дългогодишен конфликт в основата на който стоят неуредени имуществени отношения и лични такива, тъй като имат общи деца. Използването на обиди и заплахи от страна на лице с личен мотив, насочени пряко към това лице изключват прекият умисъл за изразяване на оскърбително отношение към гражданите изобщо, а доколкото би могло да се приеме, че такова деяние е извършено при евентуален умисъл, следва два са налице и другите хипотези на нарушената норма, а именно тези обиди и заплахи да са станали на обществено място и да води до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите. От показанията на всички свидетели и обясненията на нарушителя, се установява, че по това време на денонощието, в работен ден- вторник, в края на работния ден на етажа и на стълбището между етажите не е имало други лица. не е имало и такива, които да обитават жилищата по това време, като единични реплики се твърди че са били дочути единствено от свидетелката Х.. Отсъствието на този елемент, както и отсъствието на момента трайност по отношение механизма на възприемане, обуславят отсъствие на елемент от обективна страна на нарушението, поради което следва да бъде оправдан. Изнесените факти биха могли да бъдат квалифицирани като други нарушения на закона примерно /по Закона за защита от домашното насилие, или различна съставомерност по НК/, но не и по УБДХ, по реда на който е образувано настоящото производство. Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.6, ал.1, буква „В” от УБДХ, съдът
В законна сила на 13.4.2018г.
31 Гражданско дело No 31/2018, V състав Искове по СК - издръжка, изменение А.А.А.,
С.А.А.
А.А.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОСЪЖДА А.А.И. с ЕГН **********,*** да заплаща на дъщеря си А.А.А. с ЕГН **********, действаща със съгласието на своята майка и законен представител Д.А.И., с ЕГН **********, двете с настоящ адрес: *** и съдебен адрес:***, тел.0888228034 /чрез адвокат Ж.И. ***/, месечна издръжка в размер на 170 /сто и седемдесет/ лева, ведно със законната лихва върху сумата за всяка просрочена вноска, считано от датата на подаване на исковата молба – 11.01.2018г., до настъпването на законни основания за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА А.А.И. с ЕГН **********,*** да заплати на дъщеря си А.А.А. с ЕГН **********, действаща със съгласието на своята майка и законен представител Д.А.И., с ЕГН **********, двете с настоящ адрес: *** и съдебен адрес:***, тел.0888228034 /чрез адвокат Ж.И. ***/, издръжка за минало време в размер на 130 лева /сто и тридесет лева/ месечно, или общо в размер на 1560 лева /хиляда петстотин и шестдесет/, за периода от 10.01.2017г. до 10.01.2018г., ведно със законната лихва върху сумата от 1560 лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 11.01.2018г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА А.А.И. с ЕГН **********,*** да заплати на дъщеря си А.А.А. с ЕГН **********, действаща със съгласието на своята майка и законен представител Д.А.И., с ЕГН **********, двете с настоящ адрес: *** и съдебен адрес:***, тел.0888228034 /чрез адвокат Ж.И. ***/, сумата в размер на 300 лева /триста лева/, представляваща заплатени по делото разноски за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА А.А.И. с ЕГН **********,*** заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса върху размера на присъдената за детето А. месечна издръжка по чл.143, ал.2 от СК в размер на 244,80 лева /двеста четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки/, както и държавна такса в размер на 62,40 лева /шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/ за присъдената на детето издръжка за минало време. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 14.4.2018г.
32 АНД No 2628/2017, II състав МВР М.Е.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2239/28.08.2017г. на Началника на РУ-Несебър, с което на М.Е.Б. с ЕГН-********** ***, за нарушение на осн.чл.7, ал.1 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/ и на осн.чл.81, ал.2, т.2 от ЗДЛД, вр.чл.15, ал.2 от ЗАНН е наложено административно наказание Глоба в размер на 30лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 14.4.2018г.
33 АНД No 212/2018, V състав КАТ В.Й.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 2.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 212/2018г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. УКАЗВА всички материали по настоящото дело да се приложат по АНД № 189/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 14.4.2018г.
34 Гражданско дело No 232/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Л.А.Щ. В.Г.П.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.11.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВАНО по отношение В.Г.М. с ЕГН-********** ***, че съществува вземането на Л.А.Щ. с ЕГН-********** ***, заявена чрез адв.С.Д. от БАК, съдебен адрес *** за сумата от 1600лв./хиляда и шестстотин/лева на основание Запис на заповед издаден на 23.08.2016г. с падеж 31.09.2016г., ведно със законната лихва начиная от 20.10.2016г.-датата на депозиране на заявлението по чл.417 ГПК в съда до окончателното изплащане, както и сторените съдебни разноски, за което вземане е издадена Заповед за незабавно изпълнение № 520/25.10.2016г. по ч.гр.д. № 947/2016г. по описа на РС-Несебър. ОСЪЖДА В.Г.М. с ЕГН-********** *** да заплати на Л.А.Щ. с ЕГН-********** *** сторените в заповедното производство разноски в размер на 333,24лв./триста тридесет и три лева и двадесет и четири ст./лева. ОСЪЖДА В.Г.М. с ЕГН-********** *** да заплати на Л.А.Щ. с ЕГН-********** *** сторените в исковото производство разноски в размер на 332лв./триста тридесет и два/лева. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 16.4.2018г.
35 АНД No 2281/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ц.П.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.3.2018г.
ПРИЗНАВА Ц.П.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***03, българин, български гражданин, основно образование, неженен, продавач-консултант, неосъждан, пребиваващ в следствения арест - София, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че около 05.50 часа на 04.09.2016г. в к.к.“Слънчев бряг“, община Несебър, на пресечката на хотел „Алба“ и хотел „Бор“ в себе си в преден ляв джоб на панталона, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл.от Наредбата за условията на реда за разрешаване на дейностите /НУРРД по чл. 73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества, по смисъла на Приложение №1 – Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл. 3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, съгласно Протокол за физико-химична експертиза №727/08.09.2016г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас, а именно обект №1 – четири броя полиетиленови прикове с размер 3/4 см., съдържащи бяло кристалообразно вещество, поставени в пластвасов флакон с надпис „Упсарин С“, като в кристалното вещество е доказано наличие на метамфетамин, с общо нето тегло 0.862 грама с процентро съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин - 9.70% на стойност 21.55 /двадесет и един лева и петдесет и пет стотинки/ лева и на същата дата -04.09.2016г., в к.к. „Слънчев бряг“ община Несебър, в комплекс „Елит“, сграда №1, в квартира на последен етаж, в кухненски шкаф, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за резрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества, по смисъла на Приложение №1 – Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл. 3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, съгласно Протокол за физико-химична експертиза №727/08.09.2016г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас, а именно обект №2 – един брой полиетиленова свивка, съдържаща суха зелена растителна тревна маса, която се определя като коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонет тетрахидроканабинол 7.30% и общо нетно тегло 4.286 грама на стойност 25.72 /двадесет и пет лева и седемдесет и две стотинки/ лева или всички обекти на обща стойност 47.27 /четиридесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/, като стойностите са определени съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.11.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен –престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл.2, т.1 предл.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. ( хиляда) лева в полза на Държавата.
Ц.П.М.
на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. ( хиляда) лева в полза на Държавата.
Мотиви от 17.5.2018г.
В законна сила на 17.4.2018г.
36 НОХД No 305/2018, VI състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.С.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 17.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №305/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Героги Русев - прокурор в РП-Несебър, адв. П.Ч. – служебен защитник на обвиняемия, и обвиняемия Г.С.Г. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Г.С.Г. роден на *** год. в гр.Айтос, с постоянен адрес *** понастоящем в затвора с.Дебелт, българин, български гражданин, разведен, осъждан , средно образование, ЕГН : **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 17.09.2017 год. в с.Г., от двора на къща на улица „Гоце Делчев” № 26, отнел чужда движима вещ – велосипед марка „Пасати”, тъмно син на цвят, на стойност 55,00 лв., собственост на Д.Л.М.от с. Г., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3,, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което на основание на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ РЕЖИМ ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НК обвиняемият Г.С.Г. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство за изготвяне на оценъчна експертиза в размер на 19.32 лева. Определението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 1 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемата мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Г.С.Г.
на основание чл.194, ал.3,, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което на основание на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ РЕЖИМ
В законна сила на 17.4.2018г.
37 Гражданско дело No 145/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД С.Н.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.3.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Н.П. с ЕГН **********,***, че ДЪЛЖИ на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Йорг Золфелнер и Жанет П. Стойчева, сумата в размер на 1 853,49 лв. (хиляда осемстотин петдесет и три лева и 49 ст.), представляваща стойността на доставената на обект на потребление в град Свети Влас, местност „Юрта Балкана”, врем. Захранване, ИТН 4118384, по клиентски номер 1000094517, електрическа енергия и предоставените мрежови услуги през периода от 23.11.2015г. до 22.08.2016г., за която сума за издадени фактури №№ 1144938552 / 31.12.2015г., 1146481730 / 31.01.2016г., 1147728420 / 29.02.2016г., 1149694910 / 31.03.2016г., 1150928907 / 30.04.2016г., 1152886307 / 31.05.2016г., 1154468685 / 30.06.2016г., 1156117762 / 31.07.2016г., 1157860382 / 31.08.2016г., сумата в размер на 57,37 лв. (петдесет и седем лева и 37 ст.), представляваща мораторната лихва върху вземането за периода от 26.01.2016г. до 07.12.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.12.2016г. до окончателното й изплащане, за които суми е издадена Заповед № 612 от 12.12.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 1120/2016г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА С.Н.П. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Йорг Золфелнер и Жанет П. Стойчева, сумата общо в размер на 88,22 лв. (осемдесет и осем лева и 22 ст.), включваща разноски за платена държавна такса в размер на 38,22 лева и юристконсултско възнаграждение в размер на 50 лева, които разноски са предмет на заповедното производство, развило се по ч.гр.д.№ 1120/2016г. по описа на Несебърския районен съд и на издадената по него Заповед № 612 от 12.12.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, като за разликата над уважения размер за юристконсулстко възнаграждение от 50 лева до пълния претендиран такъв от 300 лева, ОТХВЪРЛЯ претенцията като неоснователна. ОСЪЖДА С.Н.П. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Йорг Золфелнер и Жанет П. Стойчева, сумата в размер на 837,07 лв. (осемстотин тридесет и седем лева и 07 ст.), представляваща общ размер на направените по настоящото дело разноски, включваща платена държавна такса в размер на 87,07 лева, възнаграждения за вещи лица в размер на 450 лева и юристконсултско възнаграждение в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 18.4.2018г.
38 ЧГД No 352/2018, I състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ГР. СОФИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА съдебната поръчка, въз основа на която е образувано производството по ч.гр.д. № 352/2018г. по описа на Районен съд- Несебър. Определението не подлежи на обжалване. Препис от Определението да се изпрати на С.р.с. за прилагане по гр.д. № 8448/2017г.
В законна сила на 18.4.2018г.
39 АНД No 2753/2017, II състав НАП РЕД СКУЕЪР ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2027/04.09.2017г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „Р.С.” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя Д.Е.И. за нарушение на чл.39, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС на основание чл.182, ал.2, изр.последно, вр.чл.185,ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.4.2018г.
40 НОХД No 210/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Л.А.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 18.4.2018г.
основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „ОБЩ“ режим. НЕ НАЛАГА на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Л.А.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10/десет/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК Л.А.В., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Бургас, направените разноски в досъдебното производство в размер на 296.80 /двеста деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 210/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът след като се произнесе по споразумението се занима с взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения Л.А.В. и като намери, че същата е правилна и законосъобразна и на осн.чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения Л.А.В. с ЕГН **********.
Л.А.В.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „ОБЩ“ режим.
В законна сила на 18.4.2018г.
41 НОХД No 310/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Г.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 18.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 310 по описа за 2018г., а именно: Георги Русев – Районен прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Д.Г.Д. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Д.Г.Д. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес ***«М.3», вх.2, ет.2, ап..., българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, неженен, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.04.2018 г., около 12.50 часа, на главен път І-9 на 202 км, до к-с «Съни Дей 3», в посока гр.Варна, управлявал МПС – лек автомобил „Опел”, модел „Кадет” с рег. № А ....АР, след употреба на наркотични вещества, а именно - канабис /ТНС 5/, установено по надлежния ред, с техническо средство «Drug Test 5000», с фабр.№ ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ и ГЛОБА в размер на 250 (ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ) лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1от НК изпълнението на така наложеното наказание 4/четири/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д.Г.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 310 по описа за 2018г. на РС – гр.Несебър.
Д.Г.Д.
на основание чл.343б, ал.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ и ГЛОБА в размер на 250 (ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ) лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1от НК изпълнението на така наложеното наказание 4/четири/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д.Г.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
В законна сила на 18.4.2018г.
42 НОХД No 311/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.И.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 18.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 311/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова - прокурор в РП-Несебър, адв.Н.Б. – упълномощен защитник на обвиняемия, и обвиняемия И.И.Д. споразумение, съгласно което: ОБВИНЯЕМИЯТ И.И.Д.- роден на *** ***, постоянен адрес:***,общежитие П.№ 1, ап...., Адрес за призоваване: к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, С.в.,бл.5,ап..., българин, български гражданин, основно образование, ученик 12 –ти клас в ПГСАГ „ К.Ф.“ – Бургас, неженен, неосъждан ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на ...04.2018г. около 01.05ч. в гр.Несебър, по ул.Хан Крум, на КПП „Хит А”, в близост до хотел „Котва”, с посока на движение от хотел „Феста Панорама” към главен път I-9, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел Зафира“, с рег.№ А .... ВМ (собственост на Георги Лазаров Янчев), след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол (ТНС 5)–представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство – «Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJJ-0041 , тестова касета “Drager Drug Test 5000 STK 6“, с фабричен №ARKL 0905, референтен № 8319495, тест №239, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 година за реда за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС-, ПОРАДИ което и на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр с чл.55, ал.1, т. 1 НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 НК на обвиняемия И.И.Д. кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 3 НК наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия И.И.Д. ЕГН **********, наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият И.И.Д. ЕГН: **********, е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от ...04.2018година. ПОСТАНОВЯВА приложената тестова касета«Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJJ-0041 , тестова касета “Drager Drug Test 5000 STK 6“, с фабричен №ARKL 0905, референтен № 8319495, тест №239, да остане по делото и да бъде унищожена, ведно с него, след изтичане на срока за съхраняването му. Определението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 311 по описа за 2018г. на РС – гр.Несебър.
И.И.Д.
на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр с чл.55, ал.1, т. 1 НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 НК на обвиняемия И.И.Д. кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 3 НК наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия И.И.Д. ЕГН **********, наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият И.И.Д. ЕГН: **********, е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от ...04.2018година.
В законна сила на 18.4.2018г.
43 АНД No 2485/2017, I състав КАТ Х.К.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-000920/ 04.05.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, упълномощен с 304з-322/18.12.2015 г. съгласно МЗ № 81213-748/24.06.2015 г., с което на основание чл.177 ал.1 т.4, предл.първо от ЗДвП, за нарушение по чл.5 ал.3, т.2 от ЗДвП на Х.К.Н. ***, ЕГН ********* е наложено наказание „глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и за нарушение по чл.150а ал.1 от ЗДвП, на осн.чл.177 ал.1 т.2, предл.второ от ЗДвП-Глоба в размер на 200 /двеста/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.4.2018г.
44 Гражданско дело No 448/2016, II състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи С.В.О. Е.А.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 2.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.232 от ГПК производството по гр.дело № 448/2016г. по описа на НРС.
В законна сила на 20.4.2018г.
45 Гражданско дело No 1066/2016, II състав Искове за недействителност на правни сделки О.Д.С. КАСА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.8.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от О. Д.С., роден на ***г. в гр.Варкута, Република Коми, граждани на Руска Федерация, постоянен адрес в Русия, гр.Велики Новгород, ул.********, заявена чрез пълномощника адв.Т.Н. ***, съдебен адрес *** против „К.М.“ ЕООД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, к-с ******, бл.Б, ап.Б-11, общ.Несебър, представлявано от управителя Д.Ю.Ш., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г. в гр.Новгород, СССР за прогласяване нищожността на сключен между страните на договор за поддръжка и управление на „**********“ –Св.Влас, като противоречащ и заобикалящ разпоредбите на чл.11, ал.1, т.5, т.10 и т.11 от ЗУЕС, на чл.2 от ЗУЕС, и на чл.44, ал.1 от ЗУЕС, вр.чл.46б от ЗУЕС; на чл.51, ал.1, вр.чл.6, ал.1, т.9 от ЗУЕС; на чл.7, ал.2, т.5 от ЗУЕС като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявеният от О. Д.С., роден на ***г. в гр.Варкута, Република Коми, граждани на Руска Федерация, постоянен адрес в Русия, гр.Велики Новгород, ул.********, заявена чрез пълномощника адв.Т.Н. ***, съдебен адрес *** против „К.М.“ ЕООД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, к-с ******, бл.Б, ап.Б-11, общ.Несебър, представлявано от управителя Д.Ю.Ш., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г. в гр.Новгород, СССР за прогласяване нищожността на сключен между страните на договор за поддръжка и управление на „**********“ –Св.Влас, като противоречащ на добрите нрави като неоснователен. ОСТАВЯ без уважение искане по чл.78, ал.1 от ГПК от ответника, тъй като отправеното такова не отговаря на изискванията на чл.80 ГПК, вр. т.2 от ТР № 6/12г. на ОСГТК на ВКС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 20.4.2018г.
46 АНД No 2568/2017, IV състав ДИТ ТОНИ 01 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001844/05.10.2017 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***,, с което за административно нарушение на чл.403а, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5 вр. чл. 414, ал.1 от КТ, на „Тони- 01” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.Ф., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 20.4.2018г.
47 АНД No 2754/2017, III състав НАП С ЕНД С ИНВЕСТ-01 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2002/28.08.2017г., издадено от К.П.П.– зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „С.Е.С.И.- 01” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.А.Б., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.118, ал.4 от ЗДДС, във връзка с чл.33, ал.2 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „С.Е.С.И.- 01” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.А.Б., за нарушение по чл.118, ал.4, във връзка с чл.33, ал.2 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 20.4.2018г.
48 Гражданско дело No 913/2016, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.Г.Г. М.И.Ч.,
Ф.Д.Т.,
Х.Д.Ч.,
С.Х.А.,
Л.Х.Р.,
Д.Т.Д.,
Д.Т.А.,
Х.Т.Д.,
Р.П.М.,
Н.П.Ч.,
М.И.Г.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.7.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците М.И.Ч. с ЕГН **********, с адрес: ***, Ф.Д.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***, Х.Д.Ч. с ЕГН **********, с адрес: ***, С.Х.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, Л.Х.Р. с ЕГН **********, с адрес: ***, Д.Т.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, Д.Т.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, Х.Т.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, Р.П.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, Н.П.Ч. с ЕГН **********, с адрес: *** и М.И.Г. с ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на своята майка и законен представител Я.П.В. с ЕГН **********, двете с адрес: ***, ЧЕ ищецът Й.Г.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Т.И. ***/, Е СОБСТВЕНИК на основание изтекла в негова полза придобивна давност на 1204/4645 кв.м./ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № ********по КК и КР на гр.Несебър, попадащи в дворно място, цялото на площ от 2974 кв.м, в който е изградена и се намира едноетажна жилищна сграда – къща „********“ на площ от 550 кв.м., част от която е бивш Д.ж., в землището на с.Кошарица, общ.Несебър. ОБЯВЯВА за неразделна част от настоящото решение, Комбинирана скица, Приложение № 2 на вещото лице М.М., депозирана пред настоящата инстанция в представеното по делото заключение за извършена съдебно-техническа експертиза на дата – 27.02.2017г. (л.141 по делото), допълнително изготвената Комбинирана скица, Приложение № 4 на вещото лице М. в представеното допълнително заключение за извършена СТЕ на дата – 20.04.2017г. (л.204 по делото) и Комбинирана скица, Приложение № 6 на вещото лице М. в представеното допълнително заключение за извършена СТЕ на дата – 10.05.2017г. (л.208 по делото). ОСЪЖДА М.И.Ч. с ЕГН **********, с адрес: ***, Ф.Д.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***, Х.Д.Ч. с ЕГН **********, с адрес: ***, С.Х.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, Л.Х.Р. с ЕГН **********, с адрес: ***, Д.Т.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, Д.Т.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, Х.Т.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, Р.П.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, Н.П.Ч. с ЕГН **********, с адрес: *** и М.И.Г. с ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на своята майка и законен представител Я.П.В. с ЕГН **********, двете с адрес: *** да заплатят на Й.Г.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Т.И. *** сумата общо в размер на 1162,59 лева /хиляда сто шестдесет и два лева и петдесет и девет стотинки/, представляващи заплатени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 21.4.2018г.
49 Гражданско дело No 1016/2017, II състав Искове по ЗУЕС В.Б.Г.,
И.Е.Ш.
В.С.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.4.2018г.
ОТМЕНЯ по иск от етажните собственици В.Б.Г., граждани на Руска Федерация, роден на ***г. в гр.Москва с адрес Руска Федерация, Московска област, В. район, поселок Б., ул.Ю., дом **, квартира ** и И.Е. Ш., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г. в гр.Москва с адрес: Руска Федерация, гр.Москва, Ч. проезд, дом 4, квартира 9, двамата със съдебен адрес:***, партер, чрез пълномощника си адв.Т. от БАК като незаконосъобразни всички решения от проведеното на общото събрание/ОС/ на собствениците в етажната собственост/ЕС/, проведено на 16.05.2017г. и 17.05.2017г. на сграда с адрес в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг, к/с Л.-2 с идентификатор *************.2. ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда с адрес в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг в к/с Л.-2 с идентификатор *************.2 да заплати на В.Б.Г., граждани на Руска Федерация, роден на ***г. в гр.Москва с адрес Руска Федерация, Московска област, В. район, поселок Б., ул.Ю., дом **, квартира ** и И.Е. Ш., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г. в гр.Москва с адрес: Руска Федерация, гр.Москва, Ч. проезд, дом 4, квартира 9, двамата със съдебен адрес:***, партер, чрез пълномощника си адв.Т. от БАК сумата от 900лв./деветстотин/ лева, представляващи съдебни разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.4.2018г.
50 НОХД No 319/2018, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.Н.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 23.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 319/2018г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова - прокурор в РП- Несебър и адв.А.Ж. ***, служебен защитник на подсъдимия Е.Н.И., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият Е.Н.И. - роден на ***г***, обл.Бургас, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.00ч. на 09.04.2018г. до 08.00ч. на 10.04.2018г. в гр.Несебър, обл.Бургас, от стълби в коридор на втори жилищен етаж и пред стая на втори етаж от жилищна сграда на автомивка “Колев”, ползвана от персонала на автомивката, при условията на опасен рецидив в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, а именно: 6 (шест) чифта маратонки, различни модели, възлизащи на обща стойност в размер на 152.00 (сто петдесет и два) лева, както следва: един чифт маратонки, сини на цвят, с надпис “Х” , на стойност 21,38лв.; един чифт маратонки, черни на цвят, с надпис “Adidas”, на стойност 37,12лв.; един чифт маратонки сиво-черни на цвят с надпис “Ранърс”, на стойност 19,50лв.; един чифт маратонки, сиви на цвят, с надпис “Atmosphetre” на стойност 5,00лв.; един чифт маратонки червено- черни на цвят, с надпис “MGPAMPER” на стойност 33,00лв. и един чифт маратонки сив-сребрист цвят, текстилни с емблема “Найк” на стойност 36,00лв., от владението на М.Х.Х., ЕГН **********, от гр.Несебър, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 4 /четири/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ“ режим на изтърпяване на наказанието. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 НПК, Е.Н.И. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 45.63лв. (четиридесет и пет лева и шестдесет и три ст.) лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №319/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Е.Н.И.
на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 4 /четири/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ“ режим на изтърпяване на наказанието.
В законна сила на 23.4.2018г.
51 НОХД No 322/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.Я.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 23.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 322/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.Я.А. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият Р.Я.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи като портиер, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2018г., около 01.45 часа в гр. Несебър кв. „Черно море – 2, срещу дом № 105 в посока кв. „Черно море 2“, управлявал МПС - т.а. „Тойота Хайлукс” с рег. № А .... МК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,78 на хиляда, установена по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 163 от 13.04.2018г. на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Р.Я.А. кумулативно предвиденото по чл.343б, ал.1 от НК по-леко наказание “Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Р.Я.А. от „Право да управлява моторно превозно средство“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние подсъдимия Р.Я.А. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 12.04.2018г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Я.А. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 50.26 лв. (петдесет лева и двадесет и шест стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 322/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Р.Я.А.
на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Р.Я.А. кумулативно предвиденото по чл.343б, ал.1 от НК по-леко наказание “Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Р.Я.А. от „Право да управлява моторно превозно средство“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние подсъдимия Р.Я.А. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 12.04.2018г.
В законна сила на 23.4.2018г.
52 Гражданско дело No 228/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД В.Б.Л. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 13.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 228/2018 г. по описа на РС- Несебър.
В законна сила на 24.4.2018г.
53 НОХД No 283/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.П.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 24.4.2018г.
поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца, които да изтърпи при първоначален „общ режим“. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.2 от НК, кумулативно предвиденото наказание глоба в размер на 250/двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Х.П.Д. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на Х.П.Д. е било отнето по административен ред, считано от 07.09.2017 г. ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета Дрегер Drug Test 5000 с фабричен № AJJ0041 от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК Х.П.Д., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Бургас, направените разноски в досъдебното производство в размер на 326.80 /триста двадесет и шест лева и осемдесет стотинки/ лева.
Х.П.Д.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца, които да изтърпи при първоначален „общ режим“.
В законна сила на 24.4.2018г.
54 АНД No 2763/2017, IV състав Общини СЪНРАЙЗ АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 882/30.10.2017г. на Кмета на О.Н. с което за нарушение на чл.132, ал.3 от Наредба № 6 на Общински съвет- гр.Несебър, на „С.” АД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.Б., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 25.4.2018г.
55 АНД No 25/2018, IV състав МВР Т.Г.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.4.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2342/01.09.2017 г. на Началник сектор „ОП” към РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.64, ал.4 от ЗМВР, на основание чл.257, ал.1 от същия закон, на Т.Г.И., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 300 лв. на 100 лв. /сто лева/. ОСЪЖДА Т.Г.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 96,40 лв. /деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, представляваща заплатени пътни разходи на свидетел. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 25.4.2018г.
56 АНД No 109/2018, VI състав Общини Я.Х.Х. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 27.3.2018г.
НП-отмененоОТМЕНЯ по жалба на Я.Х.Х., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 854 от 03.10.2017г. на заместник-кмет направление „Бюджет и финанси” при О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 62, ал. 2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 25.4.2018г.
57 Гражданско дело No 371/2017, IV състав Искове за трудово възнаграждение Р.Т.С. ВАЛИ-ЕМ ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.9.2017г.
ОСЪЖДА „*****” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.П., да заплати на Р.Т.С., ЕГН **********,***, сумата от 1076,34 лв. /хиляда седемдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки/, представляващи дължимо трудово възнаграждение за месеците януари, февруари, март 2017 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 21.04.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за останалата част до претендираните 1380 лв., ведно със законната лихва върху нея. ОСЪЖДА „*****” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.П., да заплати на Р.Т.С., ЕГН **********,***, сумата от 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/, представляващи дължимо обезщетение по чл. 221, ал.1 от КТ. ОСЪЖДА „*****” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.П., да заплати на Р.Т.С., ЕГН **********,***, сумата от 104,50 лв. /сто и четири лева и петдесет стотинки/, представляващи дължимо обезщетение по чл. 224, ал.1 от КТ, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за останалата част до претендираните 110 лв. ОСЪЖДА „*****” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.П., да заплати на Р.Т.С., ЕГН **********,***, сумата от 505 лв. /петстотин и пет лева/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски съобразно уважената част на исковете. ОСЪЖДА „*****” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.П., да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща държавна такса. Към делото да се приложи заверено за влязло в сила решение по гр.д. № 575/2017 г. по описа на РС- Несебър. Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 26.4.2018г.
58 АНД No 2685/2017, V състав ДИТ АСТРА 1 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-001824 от 17.10.2017г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл.79, ал.3 във връзка с чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, на „А.1“ ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.В.Ю., със съдебен адрес:***, офис № ..., тел: ........, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.76, ал.1 от ЗТМТМ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 26.4.2018г.
59 АНД No 2717/2017, VI състав МВР Е.Е.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № I-842 от 03.07.2017г., издадено от началника на РУ Несебър, с което на Е.Е.Г., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 185, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, за извършено нарушение на чл. 60, ал. 1, т. 3, буква „в” ЗОБВВПИ, е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14 -дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 26.4.2018г.
60 АНД No 2756/2017, V състав НАП СЕЛЕКТ 2 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1998 от 28.08.2017г. на Заместник директора н.Т.н.Н. с което на основание чл.185, ал.2, изр.последно вр. ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на „....” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от И.С.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 26.4.2018г.
61 АНД No 2806/2017, VI състав КАТ Щ.Г.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 6.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003286 от 31.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Щ.Г.И., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 179, ал. 2 вр. чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 4 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 50, ал. 1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя и на назначения му служебен защитник. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 26.4.2018г.
62 АНД No 59/2018, VI състав НАП БОДРОСТ-ТЕРЗИЕВ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 27.3.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1324 от 05.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Б.” ООД, ЕИК 200529016, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 26.4.2018г.
63 НОХД No 340/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.И.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 26.4.2018г.
на основание чл. 343Б, ал. 3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 8/осем/ месеца, което на основание чл.57,ал.1,т.2,Б»Б» от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия А.Т. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 10/десет/ месеца. ЗАМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” В „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“.
А.И.Т.
на основание чл. 343Б, ал. 3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 8/осем/ месеца, което на основание чл.57,ал.1,т.2,Б»Б» от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия А.Т. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 10/десет/ месеца.
В законна сила на 26.4.2018г.
64 Гражданско дело No 22/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Р.Д.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОСЪЖДА Р.Д.Г. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на "Т.Б.” ЕАД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:*** 4, Бизнес Парк София, сграда 6, със съдебен адрес:*** /чрез адв.З.Ц. ***/, сумата в размер на 639,10 лева (шестстотин тридесет и девет лева и десет стотинки), представляваща остатък от задължението за неустойка по фактура № 7240493618 от 05.05.2016г., дължима поради предсрочно прекратяване по вина на ответника на Допълнително споразумение № 010967584 от 12.11.2015г. към Договор за мобилни услуги № 613855323 от 29.08.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 09.01.2018г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА Р.Д.Г. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на "Т.Б.” ЕАД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:*** 4, Бизнес Парк София, сграда 6, със съдебен адрес:*** /чрез адв.З.Ц. ***/, сумата в размер на 385 лева /триста осемдесет и пет лева/, представляваща заплатени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 ГПК.
В законна сила на 27.4.2018г.
65 АНД No 1063/2017, III състав ДИТ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ-ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.1.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000193 / 22.12.2016г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „С.И.Г.” ЕООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д.П.Д., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.4.2018г.
66 АНД No 2563/2017, IV състав ИААА Р.П.Б. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0000123/19.09.2017 г. на Главен директор на ГД АИ- гр. София, с което за административни нарушения на чл.21, ал.1, т.5, чл.31, ал.1, т.1, 2, 5 и 8, всички от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ, на основание чл.105, ал.1 чл.93, ал.1, т.1, всички от Закона за автомобилните превози, на Р.П.Б., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в общ размер от 8200 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 27.4.2018г.
67 АНД No 2622/2017, III състав ДИТ КЕЙ ЕНД ДЖИ ВОДНОСПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001230 от 01.09.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, „К.Е.Д.В.С.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя И.Н.Г., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 4 000 лева за извършено нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.4.2018г.
68 АНД No 2631/2017, V състав ДИТ РУЖЕСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-001834 от 17.10.2017г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл.79, ал.3 във връзка с чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, на „Р.” ЕООД с ЕИК ........със седалище и адрес на управление:***, комплекс „М.Р.”, бл.1, ап.103, представлявано от В.Д.Д., подадена чрез процесуалния им представител – адв.Наталия Бошнакова от АК-София, със съдебен адрес:***, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.76, ал.1 от ЗТМТМ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 27.4.2018г.
69 АНД No 2644/2017, II състав НАП КРОНИ СУВЕНИРС ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2281/02.10.2017г. на зам.директор на ТД на НАП, с което на „К.с.“ ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя К.Ж.Й. на осн. чл.185, ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, вр.чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.4.2018г.
70 АНД No 2692/2017, IV състав КАТ В.Р.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002872/11.08.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.6, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.6 вр. чл.183, ал.5, т.1 от същия закон, на В.Р.М., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 27.4.2018г.
71 НОХД No 326/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.П.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 27.4.2018г.
на основание чл. 343б, ал. 3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Т.П.И. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият Т.П.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.04.2018г. ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Т.П.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Т.П.И.
на основание чл. 343б, ал. 3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Т.П.И. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият Т.П.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.04.2018г.
В законна сила на 27.4.2018г.
72 Гражданско дело No 886/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки МАРС УСПЕХ ЕООД МАРСБИЛД ООД,
ФИНАРТ ООД
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 3.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 886/2017г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд гр. Бургас.
В законна сила на 28.4.2018г.
73 Гражданско дело No 75/2018, V състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА А.А.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА ПОМОРИЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.4.2018г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на А.А.С. с ЕГН **********, от „С.” на „Н.”, и за в бъдеще лицето да се именува А.А. Н.. Препис от влязлото в сила решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при О.Н. *** за отразяване на промяната в регистрите за гражданското състояние, респ. и в съставеното Удостоверение за сключен граждански брак № 5150170106 от 29.11.2017г. на О.Н. Препис от влязлото в сила решение да се изпрати и на бюро „Съдимост” при Районен съд – гр.Поморие на основание чл.112 от ПАС. Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от уведомяването на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 28.4.2018г.
74 Гражданско дело No 166/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ФЮЧЪР ДЕВЕЛОПМЕНТС ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 3.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 166/18г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Пловдив.
В законна сила на 28.4.2018г.
75 Гражданско дело No 327/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Г.Г. Г.И.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 30.4.2018г.
Страните постигнаха спогодба в следния смисъл: Бащата Г.И.Г. с ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка за малолетното дете С.Г.Г. с ЕГН ********** чрез неговата майка Ю.Г.Г. с ЕГН ********** в размер на 200 /двеста/ лева месечно, считано от датата на депозиране на исковата молба пред Районен съд- Ямбол, откъдето делото е изпратено по подсъдност, а именно 15.02.2018г., платима до десето число на текущия месец, за който се дължи по банковата сметка на Ю.Г., по която до момента е извършвано плащането на първоначално определената издръжка- BG .......... Юробанк България, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване. Разноските остават за страните така, както са извършени до момента. С П О Г О Д И Л И СЕ: ИЩЕЦ:………………… ОТВЕТНИК:…………… /Ю.Г./ /Г.Г./ Съдът като намери, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала, намира, че същата следва да бъде одобрена, така както е записана по- горе в протокола, поради което О П Р Е Д Е Л И:№249 ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както е записана по- горе в протокола. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 327/2018г. по описа на Районен съд- Несебър, поради изчерпване предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.4.2018г.
76 АНД No 1060/2017, III състав ДИТ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ-ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.1.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000191 / 22.12.2016г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на от „С.И.Г.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д.П.Д., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), за нарушение по чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – „Имуществена санкция” от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.4.2018г.
77 НОХД No 345/2018, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Ю.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 30.4.2018г.
ОДОБРЯВА постиганото между страните по НХОД № 345/2018г по описа на РС – Гр. Несебър, а именно Георги Русев прокурор в РП Несебър и подсъдимият С.Ю.С. със защитник адв. Т.Д. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Ю.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, турчин, български гражданин, основно образовани, неженен, неосъждан, работи в Германия, като бояджия, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: 1. На 24.12.2017 година, около 16.30 часа в к.к.Слънчев бряг,общ.Несебър, в района на автобусна спирка „Палма" без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.ЗО от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по ЧЛ.73, ал.1 от ЗКВНП е държал високо рискови наркотични вещества, както следва: - метамфетамин, с основно съдържание 22,80 % /двадесет и две цяло и осемдесет/ тегловни процента, с нетно тегло 0,198 /нула цяло сто деветдесет и осем/ грама, на стойност 4,95 /четири лева и 95 стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 4,90 % /четири цяло и деветдесет/ тегловни процента, с нетно тегло 0,440 /нула цяло четиристотин и четиридесет/ грама, на стойност 2,64 /два лева и 64 стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 5,60 % /пет цяло и шестдесет/ тегловни процента, с нетно тегло 0,420 /нула цяло четиристотин и двадесет/ грама, на стойност 2,52 /два лева и 52 стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - всички наркотични вещества на обща стойност 10,11 /десет лева и 11 стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 934/29.12.2017 год. по описа на сектор „БНТЛ" при ОД на МВР гр.Бургас, като случаят е маловажен, и 2. За това, че на 24.12.2017 година, около 16.30 часа в к.к.Слънчев бряг,общ.Несебър, в района на автобусна спирка „Палма" е управлявал моторнопревозно средство — лек автомобил марка «Ситроен», модел «Пикасо» с рег.№А5549 ММ след употреба на наркотичи вещества — метамфетамин,установенопо надлежния ред — със Съдебно-химическа /токсикологична/експертиза№1150/2017год.,с рег.Х» И-2623/20.03.2018 год.по описа на Военномедицинска академия гр.София, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 год. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози ПОРАДИ КОЕТО: 1. На основание чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, предл. Второ, т.1 , във вр. с чл.54,ал.1 от НК му се определя наказание в размер на 400 /четиристотин/ лева. 2. На основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълънението на така наложеното на С.Ю.С. – 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал.3 от НК на С.Ю.С. ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ от 500 до 1500 лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК, С.Ю.С. ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ЗАЧИТА на основание чл. 59, ал.4 от НК времето през което С.Ю.С. с ЕГН ********** е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 24.12.2017 г. На основание чл.23 от НК определя общо наказание на обвиняемия в размер на 4 /четири/ месеца „ЛОС“ на основание чл.66, ал.1 от НК Изпълнението на наказанието се отлага за изпитателен срок от 3/три/ години, „Глоба“ в размер на 400 лева и „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /осем/ месеца. На основание чл. 59 ал.4 от НК се зачита времето през което свидетелството за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 24.12.2017 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.Ю.С. с ЕГН********** да заплати по сметка на ОД на МВР – Бургас, сумата в размер на 300.40 лева /триста лева и четиридесет стотинки/ представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено средство – тестова касета /Дрегер дръг тест 5000/с идентификационен номер ARJJ -0041 от извършената проба, да остане по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение.
С.Ю.С.
1. На основание чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, предл. Второ, т.1 , във вр. с чл.54,ал.1 от НК му се определя наказание в размер на 400 /четиристотин/ лева. 2. На основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълънението на така наложеното на С.Ю.С. – 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал.3 от НК на С.Ю.С. ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ от 500 до 1500 лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК, С.Ю.С. ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ЗАЧИТА на основание чл. 59, ал.4 от НК времето през което С.Ю.С. с ЕГН ********** е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 24.12.2017 г. На основание чл.23 от НК определя общо наказание на обвиняемия в размер на 4 /четири/ месеца „ЛОС“ на основание чл.66, ал.1 от НК Изпълнението на наказанието се отлага за изпитателен срок от 3/три/ години, „Глоба“ в размер на 400 лева и „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /осем/ месеца. На основание чл. 59 ал.4 от НК се зачита времето през което свидетелството за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 24.12.2017 г.
В законна сила на 30.4.2018г.