РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2012г. до 1.6.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 287/2011, VI състав Облигационни искове С.Е.Я. К.Е.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 20.10.2011г., в законна сила от 7.5.2012г.
ОСЪЖДА К.Е.Д. с ЕГН **********,***, да заплати на С.Е.Я. с ЕГН **********,***, сумата от 1 448.60 лева (хиляда четиристотин четиридесет и осем лева и шестдесет ст.), представляваща припадащата й се част от разноските за извършен през периода м.май – м.юли 2009 г. необходим и неотложен ремонт на покрива на жилищна сграда, находяща се в с. ***, общ. ***, парцел *** в кв.22 по плана на селото, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.03.2011 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендирания размер от 1633.26 лева (хиляда шестстотин тридесет и три лева и двадесет и шест ст.).  ОСЪЖДА К.Е.Д. с ЕГН **********,***, да заплати на С.Е.Я. с ЕГН **********,***, сумата от 457.07 лева (четиристотин петдесет и седем лева и седем ст.), представляваща разноски по делото.  ОСЪЖДА С.Е.Я. с ЕГН **********,***, да заплати на К.Е.Д. с ЕГН **********,***, сумата от 79.14 лева (седемдесет и девет лева и четиринадесет ст.), представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.    
2 ЧГД No 147/2012, VI състав Други ЧГД Е. Б. С.ЕООД Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 29.3.2012г., в законна сила от 14.5.2012г.
оПРЕДЕЛЕНИЕ № 220/29.03.2012Г. -  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на “ЕЙ БИ С.” ЕООД с ЕИК***, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “......, представлявано от А. А. Б., за спиране на основание чл. 523, ал.2 от ГПК на изпълнителното производство по изпълнително дело № ******** по описа на ЧСИ Р. С. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 147/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му.  
3 Гражданско дело No 182/2012, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС В.Т.ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 19.4.2012г., в законна сила от 14.5.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 245 / 19.04.2012 г.  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 182/2012 г. по описа на РС- Несебър.  ОСЪЖДА „В.Т.” ООД, ЕИК... със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ...., представлявано от Е. Н. Г.и К. В. К., да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД- Бургас, ЕИК ..... представлявано от Г. Й. Т., със седалище и адрес на управление гр. Бургас,......., сумата от 1022,97 лв. /хиляда двадесет и два лева и деветдесет и седем стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищеца за изготвянето му.  
4 Гражданско дело No 240/2012, IV състав Развод по взаимно съгласие М.Й.С.,
Д.Н.Н.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.5.2012г., в законна сила от 8.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт 119 от 11.11.2007 г. на Община Несебър граждански брак между М.Й.С., ЕГН **********,***, и Д.Н.Н., ЕГН **********,***, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:  1. От брака няма родени деца.  2. Съпругата запазва фамилното си име, което е притежавала и преди брака- Н..  3. Семейното жилище, находящо се в гр. Несебър........., собственост на вуйчото на съпругата, се предоставя за ползване от Д.Н.Н., като М.Й.С. няма претенции към него.  4. По време на брака няма придобито недвижимо имущество, не е придобивано МПС. Движимите вещи са поделени извънсъдебно и страните нямат претенции един към друг относно тях.  5. Личните вещи остават така, както ги е закупил всеки един от тях и както се ползват до сега.  6. Страните нямат претенции за издръжка един спрямо друг.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
5 Гражданско дело No 255/2012, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.М-К. ЕООД Е.Х. ООД Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 27.4.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело 255/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
6 ЧГД No 446/2012, V състав Други ЧГД В.А.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.5.2012г., в законна сила от 22.5.2012г.
РАЗРЕШАВА на В.А.А. с ЕГН **********,***, действаща със съгласието на майка си А.Р.А. с ЕГН **********,***, да сключи граждански брак с пълнолетния Сотир Калоянов Сотиров с ЕГН **********,***.  Определението не подлежи на обжалване.    
7 НОХД No 149/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.В.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.4.2012г., в законна сила от 8.5.2012г.
За да се произнесе, съдът съобрази следното:  От събраните и приети по делото писмени доказателства се установява, че молителят Г. е осъждан 27 пъти с влезли в сила присъда. Всички влезли в сила присъди на осъденото лице са били предмет на кумулация в производство, приключило с влязло в сила протоколно определение № 250 от 10.08.2011г., постановено по НОХД №997/2010г. на Районен съд Несебър, потвърдено с решение № 285/26.10.2011г. по ВНЧД №1256/2011г. по описа на Окръжен съд Бургас. Сред присъдите, предмет на кумулация са били и тези по НОХД №2552/2009г. на Районен съд Бургас, НОХД № 149/2010г. и НОХД № 997/2010г., последните две по описа на Районен съд Несебър. В мотивите си първоинстанционният съд е приел, че наказанието по НОХД № 2552/2009г. на РС-Бургас следва да бъде изтърпяно отделно. В решението на въззивната инстанция, съдът е приел, че формираната от РС-Несебър съвкупност по НОХД № 149/2010г. и НОХД № 997/2010г., двете по описа на РС-Несебър с отделно изтърпяване на наказанието по НОХД № 2552/2009г. на РС-Бургас, е изцяло съобразено с принципа за най-благоприятното за осъдения съчетание, тъй като срокът на наказанието, което следва да се търпи отделно, е значително по-малък.  Предвид гореизложеното, съдът като взе предвид, че е налице влязло в сила протоколно определение, с което е определено общо наказание по всички влезли в сила присъди на осъденият Г., включая и посочените в молбата му, намира същата за недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.  Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Г.В.Г. с ЕГН********** за определяне на общо наказание по всички влезли в сила присъди.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по чл.306, ал.1, т.1 от НПК вр. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.    2.    Определението бе обявено в 10.30 часа в присъствието на РП-Несебър, осъденото лице и назначения му защитник.  След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.35 часа с прочитане на определението на съда.    
Мотиви от 21.4.2012г.
8 НАХД No 165/2011, VI състав Административни дела Е.ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 20.6.2011г., в законна сила от 4.5.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 23-2301305/15.12.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Е.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. .... представлявано от управителя Г.Д.Ц., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 153, ал.2 от КТ, за това, че в качеството си на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ не е гарантирал правото на спазване на седмична почивка на лицето С. С. К. на длъжност “продавач-консултант” супермаркет към “Гранд хотел Виктория” в курортен комплекс “Слънчев бряг”, експлоатиран от “Е.” ООД и за това, че не е гарантирал правото на спазване на седмична почивка на лицето Р. Ж.Ф.в на длъжност “продавач-консултант” в същия обект.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
9 НАХД No 170/2011, VI състав Административни дела Л.ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.6.2011г., в законна сила от 11.5.2012г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 0200972/22.11.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Л.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. “И. В.”, ул. “Д. М.” № **, вх.*, ет.*, ап.**, представлявано от управителя О.В.Н., със съдебен адрес: гр. Б., ул. “Ц. А.” № **, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, за това, че на 26.08.2010 г. в 11.40 часа е допуснал до работа във ваканционно селище “П.Ф.Б.” Е.Х. М. с ЕГН **********, на длъжност “готвач”, без сключен договор в писмена форма, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 3000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
10 НАХД No 224/2011, V състав По ЗГ и ЗЛОД Т.И.Д. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.6.2011г., в законна сила от 4.5.2012г.
Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23 от 17.01.2011г. на Директора на Държавно ловно стопанство /ДЛС/ „Несебър” – гр.Несебър, с което на основание чл.85 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на Т.И.Д. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Б.ул.Р. №* /чрез адв.Ст.К. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години и на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението – три броя раници пълни с трупно месо и глава на мъжка дива свиня.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
11 НАХД No 266/2011, VI състав По ЗД по пътищата С.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.6.2011г., в законна сила от 15.5.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4543/20.09.2010 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП са наложени на С.Д.А. с ЕГН **********, с адрес:***, административни наказания, както следва: „глоба” в размер на 300 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, за това, че на 16.09.2010 г. около 13.33 часа на главен път BGS1121, 199-ти км., е управлявал МПС- лек автомобил с рег. № А 31 22 КВ със скорост 82 км/ч при ограничение от 40 км/ч, въведено с пътен знак В 26.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението  
12 НАХД No 284/2011, IV състав Административни дела Е. Ф. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.6.2011г., в законна сила от 17.5.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201273/28.02.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.128, т.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ, на „Е. Ф.- *” *** със седалище и адрес на управление гр.П., ул. ”Ц. Б. *** О.”, № **, представлявано от П.А.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
13 НАХД No 285/2011, VI състав Административни дела Е. Ф. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 20.6.2011г., в законна сила от 4.5.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0201377/28.02.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда е наложено на “Е.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, ул. ....представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 128, т.2 от КТ, за това, че в качеството си на работодател не е изпълнил към 23.11.2010 г. задължението да изплати в установения срок трудово възнаграждение в размер на 221.51 лева за месец август 2010 г. на Л. В. П. на длъжност “работник поддръжка” в хотел “Роял Бей”, находящ се във ваканционно селище “Елените”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
14 НОХД No 319/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.М.В. Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Определение от 1.2.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
НАЛАГА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 НК, на осъдения С.М.В. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД №907/2010 г. на РС-Несебър, НОХД №49/2011 г. на РС – Златоград и НОХД №319/2011 г., а именно – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца с периодичност два пъти седмично, включване в програма за обществено въздействие за срок от осем месеца, безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една година, заменена отчасти с влязло в сила на 06.10.2011 г. определение на ОС-Смолян по НЧД №78/2011 г. с наказание „лишаване от свобода“ за срок от един месец и десет дни.  ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.3 НК, към така определеното на С.М.В. общо наказание наказанието „глоба“ в размер на 150 лева.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 НК, наказанието „пробация“ до замяната му с „лишаването от свобода“ като изцяло изтърпяно, считано от 07.02.2011 г. до 17.08.2011 г.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 НК, наказанието „лишаване от свобода“ за срок от един месец и десет дни като изцяло изтърпяно, считано от 12.10.2011 г. до 22.11.2011 г.  ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 НК, в изпълнение наказанието „лишаване от свобода“, наложено по НОХД №128/2009г. на РС-Златоград от една година и шест месеца, което на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор.   НАЛАГА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 НК, на осъдения С.М.В. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД №128/2009г. на РС-Златоград и НОХД №209/2011г. на РС-Несебър, а именно - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от една година и шест месеца, което на основание чл.25, ал.4 от НК и чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър и адв. М. и считано от съобщението за осъденото лице В. пред Бургаския окръжен съд.  
С.М.В.
Мотиви от 1.2.2012г.
НРС като взе предвид събраните по делото доказателства и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:  С.М.В. с ЕГН ********** е осъждан, както следва:  1.По НОХД №123/2005г. по описа на РС-Несебър с присъда, влязла в сила на 02.08.2005г. за деяние извършено на 18.07.2005г., е осъден на „пробация", включваща следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца; безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от една година.  Присъдата е приведена в изпълнение, като за начало на наказанието се приема 20.12.2005г.  С определение №5 от 31.01.2007г. по НЧД №90/2006г. на ОС-Смолян на основание чл.43а, т.1 от НК е наложена пробационна мярка „ограничение в свободното придвижване“ за срок от шест месеца, в сила от 07.02.2007г., като е определено да се приспадне времето, през което осъденият е бил задържан в ОЗСА гр.Смолян от 07.12.2006г. до 19.02.2007г. Наложеното наказание по реда на замяната е изтърпяно, като за негов край се приема 30.03.2007г. /вж. справката от Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – л.103 – л.105/  2.По НОХД № 148/2007г. по описа на РС-Златоград с присъда, влязла в сила на 12.12.2007 г. за деяние, извършено на 17.11.2007г., е осъден на „глоба“ в размер на 200.00 лева.  3.По НОХД №128/2009г. по описа на РС-Златоград с присъда, влязла в сила от 18.08.2009г., за деяние, извършено на 24.07.2009г., е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца, като на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението е отложено за срок от три години.  4.По НОХД №907/2010г. по описа на РС-Несебър, с влязло в сила определение от 27.01.2011г. е одобрено споразумение за деяние, извършено на 07.07.2010г., като на осъденото лице е наложено наказание „пробация“, включващо следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца; включване в програма за обществено въздействие за срок от осем месеца; безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.  5.По НОХД №49/2011г. по описа на РС-Златоград, в сила от 04.05.2011г., за деяние, извършено на 15.12.2010г., е наложено наказание „пробация“, включващо следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца, безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една година.  Със същата присъда на основание чл.25, ал.1, вр. с чл.23, ал.1 НК, е определено общо наказание измежду наказанието по тази присъда и наказанието, наложено със Споразумение №12/27.01.2011 г. по НОХД №907/2010г. по описа на РС-Несебър, влязло в сила на 27.01.2011 г., като се определя общо наказание „пробация“ със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца с периодичност два пъти седмично, включване в програма за обществено въздействие за срок от осем месеца, безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една година. На основание чл.25, ал.2 НК е приспадната изтърпяната част от наказанието „пробация“ по Споразумение №12/27.01.2011г., по НОХД №907/2010 г., по описа на РС-Несебър, считано от датата, което се приема за начало на наказанието - 07.02.2011г.  За периода от 07.02.2011г. до 17.08.2011г. осъденото лице е търпяло определеното общо наказание пробация, като по НЧД №78/2011г. по описа на ОС-Смолян с определение №23/14.09.2011г., в сила от 06.10.2011г., неизтърпяната част от общото наказание „пробация“ е заменена на основание чл.43а, т.2 от НК с наказание „лишаване от свобода“ за срок от един месец и десет дни, което наказание съгласно чл.61, т.2 във вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Така наложеното наказание „лишаване от свобода“ е изтърпяно за периода от 12.10.2011г. до 22.11.2011г. в Затвора в гр.Пловдив.  6.По НОХД №209/2011г., е одобрено споразумение №90/13.06.2011г. на РС-Несебър, в сила от 13.06.2011г., за деяние, извършено на 06.10.2003г., като е наложено наказание десет месеца „лишаване от свобода”, чието изпълнение е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години.  7.По НОХД № 319/2011г., с присъда №53/15.07.2011г. на РС-Несебър, в сила от 02.08.2011г., за деяние, извършено на 07.08.2010г., е наложено наказание „глоба“ в размер на 150 лева.  Горните данни се установяват от приложените бюлетини за съдимост, справка за съдимост, справка от Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – л.103 – л.105, справка от Затвора-гр. Пловдив – л.109, определение на ОС-Смолян, влязло в сила на 06.10.2011 г. по НЧД №78/2011 г.  Видно е, че се оформят две групи осъждания - първата група по НОХД №49/2011г. по описа на РС-Златоград, НОХД №907/2010г. по описа на РС-Несебър, една страна и НОХД №319/2011г. по описа на РС-Несебър, от друга страна и втората група по НОХД №128/2009г. на РС-Златоград и НОХД №209/2011г. на РС-Несебър. Престъпленията, за които са му наложени наказания по посочените две групи осъждания се намират помежду си при условията на реална съвкупност - извършени са от осъдения преди за което и да е от тях да е имало влязла в сила присъда.  По първата група осъждания по НОХД №49/2011г. по описа на РС-Златоград и по НОХД №907/2010г. по описа на РС-Несебър, от една страна и по НОХД №319/2011г. по описа на РС-Несебър, от друга страна, следва да се определи едно общо наказание, а именно определеното по НОХД №49/2011г. по описа на РС-Златоград и по НОХД №907/2010г. по описа на РС-Несебър общо наказание „пробация“, включващо следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца с периодичност два пъти седмично, включване в програма за обществено въздействие за срок от осем месеца, безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една година, което наказание е заменено отчасти с влязло в сила определение по НЧД №78/2011г. по описа на ОС-Смолян с „лишаване от свобода“ за срок от един месец и десет дни при първоначален строг режим. На основание чл.23, ал. 2 НК, следва да се присъедини наказанието глоба от 150 лева, наложено по НОХД № 319/2011г. на РС-Несебър. На основание чл.25, ал.2 от НК, следва да се приспадне периода от 07.02.2011 г. до 17.08.2011 г., през който осъденото лице е изтърпяло наложеното наказание „пробация“. На основание чл.25, ал.2 от НК, следва да се приспадне като изцяло изтърпяно и наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от един месец и десет дни, считано от 12.10.2011 г. до 22.11.2011 г.  По отношение на наказанието, наложено по НОХД №128/2009г. на РС-Златоград, са налице условията по чл.68, ал.1 от НК за ефективно изтърпяване на определеното наказание, тъй като в изпитателния срок, определен с това осъждане, осъденото лице е извършило други две умишлени престъпления от общ характер, а именно деянията по описаната група осъждания, за които по реда на замяната му е наложено наказание „лишаване от свобода“. Това наказание, макар да е наложено по реда на замяната, е основание за привеждане в изпълнение на отложеното наказание, в който смисъл са разясненията във връзка с наказанията поправителен труд и заселване, дадени с ТР №79/1983 г., които понастоящем намират приложение към замяната на наказанието „пробация“ с „лишаване от свобода“, Решение №184 от 16.04.2009 г., III н.о., ВКС по н.д. №133/20
15 НАХД No 439/2011, VI състав По ЗД по пътищата М.Б.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.8.2011г., в законна сила от 23.5.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 982/27.04.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено на М.Б.П. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ, за това, че на 15.04.2011 г. около 17.30 ч. в гр. Несебър на кръстовището с кръгово движение до бензиностанция “ОМВ”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ******, без сключен договор за застраховка гражданска отговорност.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
16 НАХД No 462/2011, I състав По ЗД по пътищата П.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 26.7.2011г., в законна сила от 17.5.2012г.
Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ наказателно постановление №3659/10 от 13.08.2010 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.180, ал.1, т.1, предл.4 от ЗДвП на П.П.А. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
17 НАХД No 471/2011, V състав Административни дела М.-В-М. В. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.8.2011г., в законна сила от 17.5.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201852 от 13.05.2011г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ – гр.б., с което за административно нарушение на чл.11, ал.5 във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ, бр.102/2009г./, на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на ЕТ „м.в.м.в.” с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.б., ж.к.”И.”, бл.**, вх.*, ет.*, ап.*, , със съдебен адрес: гр.б., ул.”Х.Б.” № **, ет.* /чрез адв.С.Е. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.б..  
18 НАХД No 497/2011, I състав По ЗГ и ЗЛОД Т.И.Д. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 23.11.2011г., в законна сила от 11.5.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №50 от 11.02.2011 г. на на Директора на Държавно ловно стопанство– гр.Несебър, в частта, с която на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД е отнето в полза на държавата оръжието на Т.И.Д. с ЕГН **********,***, представляващо ловна пушка ИЖ, кал.12 № С04750.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №50 от 11.02.2011 г. на Директора на Държавно ловно стопанство–гр.Несебър, в останалата му част, с която на основание чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, на Т.И.Д. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД и на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
19 НАХД No 587/2011, V състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Т.Н.С. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2011г., в законна сила от 4.5.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 38 от 20.06.2011г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.91 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Несебър /Наредба № 6/, на Т.Н.С. с ЕГН **********,***, п.12, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.7, т.26 от Наредба № 6.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
20 НАХД No 613/2011, IV състав По ЗД по пътищата Т.К.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.11.2011г., в законна сила от 17.5.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2095/11/23.06.2011 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.42, ал.2, т.1, на основание чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5, предложение 5 от ЗДвП, на Т.К.М., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
21 НАХД No 615/2011, V състав Административни дела Ф.Т. ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.11.2011г., в законна сила от 23.5.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201393 от 29.03.2011г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.3 от КТ, на „Ф.Т.” ЕООД с ЕИК ......8, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, у....представлявано от Н.Н.А. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – глоба в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.    
22 НАХД No 821/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Ф. Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 29.3.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
ПРИЗНАВА Д.Ф. – гражданин на република Сърбия, с паспорт № ......... издаден на 13.05.2011 година в Република Сърбия, роден в град Н.С. на 05.08.1989 година, с адрес ***, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, готвач по профессия, за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2011 година около 22.30 часа в град Несебър, комплекс Младост, до блок 9, причинил на А.П. Р. лека телесна повреда, изразяваща се в порезно прободна рана отзад в лявото бедро непосредствено под седалищните мускули и с това му причинил временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. с чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 2 500 /две хиляда и петстотин/ лева.  Решението може да се обжалва или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.  
Д.Ф.
Мотиви от 30.3.2012г.
23 ЧНД No 863/2011, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК И.Г.В. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 26.4.2012г., в законна сила от 16.5.2012г.
На основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ Постановление от 16.09.2011 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за прекратяване на наказателното производство по ДП № 14- 20/2011 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър.  ВРЪЩА делото на РП- Несебър с указания относно прилагането на закона.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас.  
24 НАХД No 896/2011, VI състав Административни дела А. 2. ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.2.2012г., в законна сила от 10.5.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202250/30.09.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на “А.2.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Б., ж.к. “Л.” № **, вх.*, ет.*, ЕИК *********, представлявано от управителя П.С.П., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 600 лева за нарушение по чл. 25, ал.1 от КТ, за това, че в качеството на работодател не е осигурил към 25.08.2011 г. обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служителите в обект- сладкарски цех, находящ се в гр. Несебър, Промишлена зона, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1 600 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
25 НАХД No 898/2011, VI състав Административни дела А. 2.ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.2.2012г., в законна сила от 10.5.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202249/30.09.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “А.2.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Б., ж.к. “Л.” № **, вх.*, ет.*, ЕИК *********, представлявано от управителя П.С.П., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 600 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 10.02.2011 г. е допуснал до работа в обект- сладкарски цех, находящ се в гр. Несебър, Промишлена зона, лицето Красимира Н.ГV с ЕГН **********, на длъжност “Пакетировач”, преди да му предостави екземпляр от сключен трудов договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1 600 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
26 НАХД No 899/2011, I състав Административни дела А. 2.ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 10.5.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 02-0202247/30.09.2011 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас, с което на “А. ....” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к..............ап. ляв, с ЕИК ........., представлявано от П.С.П., на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от КТ , за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 600 /хиляда и шестстотин лева/, като я НАМАЛЯВА на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
27 НАХД No 902/2011, II състав Административни дела Д.Г.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2011г., в законна сила от 22.5.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000439/16.08.2011г. на Началника на областен отдел „ДК-ДАИ”-Бургас, с което на Д.Г.Т. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.46, ал.1, предл.1-во от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министъра на транспорта/МТ/ и на осн.чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и за нарушение на чл.46, ал.1, предл.2-ро от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министъра на транспорта/МТ/ и на осн.чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
28 НАХД No 910/2011, IV състав Административни дела С. Т. ЕООД ИА ГИТ,ДИРЕКЦИЯ"ИТ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 2.5.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303346/26.09.2011 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „С.Т.” ЕООД- с. Р., представлявано от К.Г.Н., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 10 000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
29 НАХД No 919/2011, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) К.-В-В. Н. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 1.3.2012г., в законна сила от 7.5.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19804/26.09.2011 г. на директора на КЗП- РД- Бургас, с което са наложени на ЕТ “К.Н.”, със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин,.......3, Булстат ......... представляван от В.Ц.Н., административни наказания, както следва: 1) на основание чл. 85 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лева за нарушение по чл. 56, ал.2 от ЗТ, за това, че на 21.06.2011 г. е извършвал туристическа дейност- хотелиерство в туристически обект- семеен хотел “Пеев”, находящ се в с. Равда, кв. 31Б, УПИ ХХІІ-499, категоризиран с Удостоверение № 2639/13.06.2007 г., издадено за друго лице- ЕТ “АС - Пласт” ООД, без да е заявил пред категоризиращия орган промяната в тези обстоятелства; 2) на основание чл. 78 от ЗТ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за това, че на фасадната част на експлоатирания от него семеен хотел “Пеев”, е поставен светлинно-рекламен надпис “Хотел Пеев”, в нарушение на чл. 55, ал.2 от ЗТ.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
30 НАХД No 921/2011, I състав Административни дела Р. ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 17.1.2012г., в законна сила от 10.5.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2303466/26.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с което за нарушение на чл.61, ал.1 от КТ и на осн. чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ на „Росикам” ЕООД, с ЕИК 201373043, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ......1, представлявано от управителя К.К., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 /три хиляди/ лева, като я НАМАЛЯВА в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред БАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.    
31 НОХД No 933/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.И.С. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 23.4.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С. – роден на ***год. в гр.Девня, живущ ***, адрес ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, безработен, ЕГН **********, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 14.08.09год. около 20.15ч. в гр.Обзор на кръстовището между ул.”Славянска” и ул.”Марица” при управление на МПС – л.а.марка „ВАЗ 21013” с ДК№.......... нарушил правилата за движение по пътищата – чл.37, ал.2 от ЗДвП – „Водачът на нерелсово пътно превозно средство, завиващо наляво или надясно за навлизане в крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и др.подобни е длъжен да пропусне ППС и пешеходците, движещи се по пътя, който той напуска”; ал.3 „ Водачът на ППС излизащо на път от крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и др.подобни е длъжен да пропусне ППС и пешеходците, които се движат по този път”, вследствие на което предизвикал удар с движещият се зад него мотоциклет марка „Хонда ЦБР 1000”, с ДК№ .......и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на мотоциклета, собственост на лицето М.Н.Д. ***, като общата стойност на причинените имуществени вреди възлиза на сумата от 8050,20лв. /осем  хиляди и петдесет лева и двадесет стотинки/, поради което и на основание чл.343, ал.1, б."а", във вр. с чл. 342, ал.1 от НК, вр. със субс.състав на чл.37, ал.2 и 3 от ЗДвП вр. чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение .   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – град Бургас.      
С.И.С.
Мотиви от 21.5.2012г.
32 НАХД No 945/2011, VI състав По ЗД по пътищата С.С.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 3158/28.07.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което са наложени на С.С.З. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: на основание чл.179, ал.2, вр. чл. 179, ал.1, т.5 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено наказание “глоба” в размер на 200 лева, за нарушение по чл. 25, ал.1 от ЗДвП, и на основание чл. 181, т.3 от ЗДвП е наложено наказание “глоба” в размер на 20 лева за нарушение по чл. 157, ал.6 от ЗДвП, за това, че на 21.07.2011 г. около 00.50 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея, спирка “Палма”, е управлявал лек автомобил с рег. № РВ 23 74 МВ, като при излизане от крайпътна територия е отнел предимство на моторно превозно средство и е създал предпоставка за пътнотранспортно произшествие.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
33 НОХД No 958/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.К.Б.,
С.К.Б.,
Х.Н.К.,
К.Г.К.,
Д.И.К.
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 19.4.2012г., в законна сила от 7.5.2012г.
Видно от справките за съдимост и бюлетини за съдимост С.К.Б. ЕГН ********** е осъждан, както следва:  1. По НОХД № 41/2008г., по описа на РС- Несебър, с присъда № 149/20.03.2008г., влязла в сила на 07.04.2008г. за деяние, извършено на 07.10.2007г. по чл. 195, ал.1, т.З и 5, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 63, ал.1, т.З, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.Б, вр. с чл. 42, ал.1 от НК му е наложено наказание „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки: 3адължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца.  2. По НОХД № 68/2009г., по описа на РС- Несебър, с определение за одобряване на споразумение № 44/12.02.2009г., влязло в сила на 20.02.2009г. за деяние, извършено на 20.06.2007г. в с. Равда, община Несебър по чл. 195, ал.1, т.3, вр.с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 63, ал.1, т.3,вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.б от НК С.Б. е осъден на „Пробация” при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 месеца; Задгранични периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 месеца.  3. По НОХД № 240/2008г. по описа на РС- Несебър, с определение за одобряване на споразумение № 143/03.04.2009г., влязло в сила на 03.04.2009г. за деяние, извършено на 23.04.200бг. в с . Равда по чл. 195, ал.1, т. 3 и 5, вр. с чл. 194, ал.1, вр.чл. 26, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал.1, т.З, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.Б от НК му е наложено наказание „Обществено порицание”.  4. По НОХД № 326/2009г. по описа на РС- Несебър, с определение за одобряване на споразумение № 476/02.10.2009г., влязло в сила от 02.10.2009г. за деяние, извършено на 17.08.2007г. в гр. Несебър по чл. 194 ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 63, ал.1, т.З, вр. с чл. 54 от НК му е наложено наказание три месеца „Лишаване от свобода”, което наказание на основание чл. 69, ал.1 от НК е било отложено за изпитателен срок от една година.  5. По НОХД № 558/2009г. по описа на РС- Несебър, с присъда № 734/29.12.2009г., влязла в сила на 14.01.2010г. за деяние, извършено за периода от 25.01.2008г. до 27.01.2008г. по чл. 195, ал.1, т.З и 5, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1, вр. с чл. 63, ал.1, т.З, вр. с чл. 58а, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.Б от НК му е наложено наказание „Пробация” при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност два пъти седмично; Задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година.  6. По НОХД № 217/2010г. по описа на РС- Несебър, с присъда №: 434/12.07.2010г., влязла в сила от 28.07.2010г. за деяние, извършено на 28.08.2007г. по чл. 195, ал.1, т.5, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 63, ал.1, т.З, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 55, ал.1, т.2 б.Б, вр. с чл. 42а, ал.1 от НК му е наложено наказание „Пробация” при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност 3 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.  7. По НОХД № 837/2010г., по описа на РС- Несебър, с определение за одобряване на споразумение №: 732/19.10.2010г., влязло в сила от 19.10.2010г. за деяние, извършено на 25.07.2010г. в гр. Несебър по чл. 198, ал.1, вр. с чл. 20, ал.4 от НК, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, като на основание чл. 301, ал.1, т.б от НПК му е определен първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на наказанието, като на основание чл. 59, ал.1 от НК е приспаднато времето, през което е бил задържан под стража.  8. По НОХД № 469/2010г. по описа на Районен съд Несебър, с присъда № 794/05.11.2010г., влязла в сила от 23.11.2010г. за деяние, извършено за периода 04.01.2010г. до 06.01.2010г. в гр. Несебър по чл. 195, ал.1, т.4,5 и 7, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1, вр. с чл. 63, ал.1, т.З, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 55, ал.1, т.2 б.Б от НК му е наложено наказание „Пробация” със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за една календарна година. На основание чл. 216, ал.1, вр. с чл. 63, ал.1,т.З, вр. с чл. 26, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.Б от НК С.Б. е осъден на „Пробация” със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 месеца с периодичност два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за 1 календарна година. На основание чл. 23 от НК съдът е определил общо наказание, а именно „Пробация” при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за 1 календарна година.  9. По НОХД № 18/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър, с Присъда № 1001/23.12.2010г, влязла в сила от 10.01.2011г. за деяние, извършено на 29.09.2009г. с/у 30.09.2009г. в с. Кошарица, по чл. 195, ал.1, т.4 и т.7, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 63, ал.1, т.З, вр. с чл. 54 НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от десет месеца, изпълнението на което е отложено на основание чл. 66, ал.1 от НК за изпитателен срок от 3 години.  10. По НОХД № 996/2010г. по описа на Районен съд Несебър, с присъда № 3/27.01.2011г, влязла в сила от 11.02.2011г. за деяние, извършено на 01.02.2010г. в к.к. Слънчев бряг по чл. 194, ал.З, вр. с ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 63, ал.1, т.4 и 5, вр. с чл. 58а от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от четири месеца, което да бъде изтърпяно в затвор, или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим. Привежда на основание чл. 68, ал.1 от НК в изпълнение присъдата по НОХД № 32б/2009г. по описа на РС Несебър в размер на три месеца „Лишаване от свобода”.  11. По НОХД № 148/2011г. по описа на Районен съд- Несебър, с присъда № 19/25.03.2011г, влязла в сила от 12.04.2011г. за деяние, извършено на 08.06.2010г. по чл. 195, ал.1, т.З, 5 и 7, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 28, ал.1 от НК, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 58а, ал.1, чл. 54 от НК му е наложено наказание една година „Лишаване от свобода” при СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. На основание чл. 68, ал.1 от НК съдът е привел в изпълнение наказанието по НОХД № 326/2009г. на НРС, а именно - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  12. По НОХД № 318/2011г. по описа на Районен съд, с Присъда № 46/16.06.2011г., влязла в сила от 04.07.2011г, за деяние, извършено на 01.05.2010 година в гр.Несебър по чл.195, ал.1 т.З и т.7, във вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 вр. с чл. 58 а, ал.1 от НК, му е наложено наказание една година и четири месеца "Лишаване от свобода" при първоначален "СТРОГ" режим на изтърпяване в Затвор. ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия С.Б. по НОХД № 326/2009 година на РС гр.Несебър, наказание три месеца "Лишаване от свобода" при първоначален "СТРОГ" режим на изтърпяване в Затвор.  13. По НОХД № 452/2011г. на Районен съд- Несебър, с определение за одобряване на споразумение № 184/16.09.2011г., влязло в сила на 16.09.2011г. за деяние, извършено на 31.12.2010г. в гр. Несебър по чл. 195, ал.1, т.3, 4, 5 и 7, във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 28, ал.1, вр. с чл. 54 от НК му е наложено наказание една година „Лишаване от свобода”, което да бъде изтърпяно при СТРОГ режим в затворни
Г.К.Б.
С.К.Б.
Х.Н.К.
К.Г.К.
Д.И.К.
Мотиви от 19.4.2012г.
34 НОХД No 990/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Ж.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 4.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
НАЛАГА на М.Ж.И. с ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най-тежкото от определените по НОХД № 2568/2011 г. по описа на РС- Бургас; НОХД № 3576/2011 г. на РС- Бургас; НОХД № 334/2011 г. на РС- Поморие; НОХД № 842/2011 г. на РС- Н. и НОХД № 990/2011 г. по описа на РС-Н. в размер на най-тежкото от тях, а именно „Пробация”, при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощен от него длъжностно лице три пъти седмично; 2) Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и 3) Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа за срок от две поредни години;  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15- дневен срок от днес.  
М.Ж.И.
Мотиви от 4.5.2012г.
35 НАХД No 994/2011, V състав Административни дела Б. Б.ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.4.2012г., в законна сила от 17.5.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303659 от 26.09.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което за административно нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.3 от КТ, на „Б.БТ” ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., р. И., ж.к.”Д*”, бл.**, вх.*, ет.*, ап.*, представлявано от управителя Т.Д.Б.,*** /чрез адв.П.М. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА същото в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
36 НАХД No 1012/2011, VI състав По ЗД по пътищата И.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 12.3.2012г., в законна сила от 17.5.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3328/12.08.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, в частта, с която на основание чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено на И.Н.П. с ЕГН **********,***, административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3328/12.08.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър в останалата му обжалвана част.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
37 НАХД No 1041/2011, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Н.К. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.4.2012г., в законна сила от 7.5.2012г.
ПРИЗНАВА за виновен А.Н.К., роден на ***г. в гр.Велинград, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: КК Слънчев бряг, хотелски комплекс „Бора”, вх.Б, ет.4, ап.11, с ЕГН **********, В ТОВА, ЧЕ на 22.05.2009г., около 23.20 часа, в к.к.”Слънчев бряг” в близост до х-л „Шато Валон”, управлявал МПС – мотоциклет марка „Априля”, с ДК№......, без съответно свидетелство за управление /като неправоспособен/, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за същото деяние – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а вр. чл.2, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание “глоба” в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
А.Н.К.
Мотиви от 9.4.2012г.
38 НОХД No 55/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Ц.Г.,
Х.И.У.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 12.4.2012г., в законна сила от 2.5.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Ц.Г. - **********еженен, осъждан, с начално образование, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, понастоящем в затвора град Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че в нощта на 11/12.10.2011 г. от магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Св.Влас, ул,..... в съучастие като съизвършител с Х.И.У., с ЕГН ********** от гр.Св.Влас, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - заключващото устройство на входната врата на магазина и използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса" тъмно син на цвят, без регистрационни номера, с № на рама WOL000073S40541 и техническо средство - метален лост тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, както следва:  1. Бира, марка «Амстел» кен - 7 бр. с единична цена 1,08 лв., на обща стойност 7,56 лв.  2. Бира «Гролш» кен - 26 бр, с единична цена 1,79 лв., на обща стойност 46,54лв.  3. Бира «Бекс», бутилка 0,330л. - 6 бр. с единична цена 1,89 лв., на обща стойност 11,34 лв.  4. Бира «Амстел» бутилка 0,5л. - 18 бр. с единична цена 1,22 лв., на обща стойност 21,96 лв.  5. Бира «Бекс», кен - 7 бр. с единична цена 1,38 лв., на обща стойност 9,66 лв.  6. Енергийна напитка «Кул» кутия - 10 бр. с единична цена 1,45 лв., на обща стойност 14,50 лв.  7. Енергийна напитка «Питбул 2» кутия - 3 бр. с единична цена 2,55 лв., на обща стойност 7,65 лв.  8. Енергиийна напитка «Армфайт» - 17 бр. с единична цена 1,60 лв,, на обща стойност 27,20 лв.  9. Бира «Болярка» бутижа от 1л. - 3 бр. с единична цена 1,30 лв., на обща стойност 3,90 лв.  10. Натурален сок «Планер» - боровинка , кутия 1л. - 2 бр. с единична цена 2,82 лв., на обща стойност 5,64 лв.  11. Натурален сок «Планер» - зелена ябълка , кутия 1 л. - 1 бр. на стойност 2,15лв.  12. Натурален сок «Планер» - портокал, кутия 1 л. - 2 бр. с единична цена 2,29 лв., на обща стойност 4,58 лв.  13. Натурален сок «Хепи дей»- ананас, кутия 1л. - 2 бр. с единична цена 2,89 лв., на обща стойност 5,78 лв.  14. Натурален сок «Хепи дей» - лимон, кутия 1л. - 2 бр. с единична цена 3,60 лв., на обща стойност 7,20 лв.  15. Натурален сок «Хепи дей» - ягода , кутия 1 л. - 3 бр., с единична цена 3,20 лв. на обща стойност 9,60 лв.  16. Дезодорант марка «Фа» - 4 бр. с единична цена 3,80 лв., на обща стойност 15,20 лв.  17. Лосион за тяло, марка «Фа» - 2 бр. с единична цена 4,30 лв., на обща стойност 8,60 лв.  18. Рол он стик, марка «Фа» - 4 бр. с единична цена 3,80 лв., на обща стойност 15,20 лв.  19. Шампоан «Шалма» - 3 бр.с единична цена 3,10 лв., на обща стойност 9,30 лв.  20. Пяна за коса «Тафт» - 3 бр. с единична цена 5,00 лв., на обща стойност 15,00лв.  21. Рол он стик «Даф» -1 бр. на стойност 5,66 лв.  22. Балсам за коса «Даф» - 2 бр. с единична цена 5,66 лв., на обща стойност 11,32лв.  23. Близалки - 200 бр. с единична цена 0,15 лв., на обща стойност 30,00 лв.  24. Вино бутилка «София Каберне» - мерло -1 бр. на стойност 1,87 лв.  25. Джин м. «Гордънс», бутилка 0,5 л. - 1 бр. на стойност 20,80 лв.  26. Уиски м. «Длш би», бутилка 1л. - 2 бр. с единична цена 22,71 лв., на обща стойност 45,42 лв.  27. «Шнапс», 0,7 л. - 4 бр, с единична цена 6,67 лв., на обща стойност 26,68 лв.  28. Шнапс, м. «Амарето», бутилка - 1 бр. на стойност 6,67 лв.  29. Енергийна напитка «Арм. Изот» - 11 бр. с единична цена 1,50 лв., на обща стойност 16,50 лв.  30. Алкохолна напитка «Белла М.» - 6 бр. с единична цена 7,87 лв., на обща стойност 47,22 лв.  31. Кампари бутилка 0,7 л. - 2 бр. с единична цена 18,04 лв., на обща стойност 36,08 лв.  32. Кампари «Коантро», бутилка 0,7 л. - 1 бр. на стойност 30,78 лв.  33. Алкохолна напитка «Шериданс», бутилка - 1 бр. 28,47 лв.  34. Ликьор «Бейлис», бутилка 0,7 л. - 2 бр, с единична цена 23,47 лв., на обща стойност 46,94 лв.  35. Шоколад м. «М.» 250 гр., ноисет - 1 бр. на стойност 4,25 лв.  36. Шоколад м.«М.», шокорайс - 3 бр. с единична цена 1,47 лв., на обща стойност 4,41 лв.  37. Уиски «Балантайс», бутилка 0,7л. - 1 бр. на стойност 18,33 лв.  38. «Редбул», кутия - 12 бр. с единична цена 1,98 лв., на обща стойност 23,76 лв.  39. «Фанта» - лимон, бутилка 1,5 л. - 2 бр. с единична цена 1,35 лв., на обща стойност 2,70 лв.  40. .«Фанта» - портокал, бутилка 1,5 л. - 1 бр. на стойност 1,35 лв.  41. Мартини, бутилка 1 л. - 1 бр. с единична цена 13,11 лв.,  42. Шоколадови бонбони м. «Бос», кутия - 2 бр. с единична цена 4,76 лв., на обща стойност 9,52 лв.  43. Батерии 1,5V - 15 бр. с единична цена 0,97 лв., на обща стойност 14,55 лв.  44. Део стик „Нивея" мъжки - 3 бр. с единична цена 4,62 лв., на обща стойност 13,86 лв.  45. Део стик „Нивея" дамски - 4 бр. с единична цена 4,62 лв., на обща стойност 18,48 лв.  46. Мини спрей „Нивея" - 3 бр. с единична цена 1,65 лв., на обща стойност 4,95лв.   47.Тоалетно мляко - 2 бр. с единична цена 6,35 лв., на обща стойност 12,70 лв.   48.Пазарски копшици - 3 бр. с единична цена 19,08 лв., на обща стойност 57,24 лв. и сумата от 184,70 лв. (сто осемдесет и четири лева и 70 стотинки), или вещи на обща стойност 986,88 лева (деветстотин осемдесет и щест лева и осемдесет и осем стотинки), собственост на „С." ООД *** с ЕИК ......... от владението на С.П.П.- управител, без нейно сьгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.4, предложение първо и второ вр. с чл.194, ал.1, вр, с чл.20, ал.2 вр. чл. 58а, ал.1 от HК го ОСЪЖДА на една година и четири месеца „лишаване от свобода”, при първоначален „общ режим” на изтърпяване в затворническо общежитие от „закрит тип”.   ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.У. - **********еженен, осъждан, със средно образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че в нощта на 11/12.10.2011 год. от магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.С.В., ул."Бор" № 2 в съучастие като съизвършител с М.Ц.Г., чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - заключващото устройство на входната врата на магазина и използване на МПС - л.а. „Опел Корса" тъмно син на цвят, без регистрационни номера, с № на рама WOL000073S40541 и техническо средство - метален лост тип „кози крак", отнел чужди движими вещи, както следва:   1. Бира, марка «Амстел» кен - 7 бр. с единична цена 1,08 лв., на обща стойност 7,56 лв.   2.Бира «Гролш» кен - 26 бр. с единична цена 1,79 лв., на обща стойност 46,54 лв.   3.Бира «Бекс», бутилка 0,330л. - 6 бр. с единична цена 1,89 лв., на обща стойност 11,34 лв.   4.Бира «Амстел» бутилка 0,5л. - 18 бр. с единична цена 1,22 лв., на обща стойност 21,96 лв.   5.Бира «Бекс», кен - 7 бр. с единична цена 1,38 лв., на обща стойност 9,66 лв.   6.Енергийна напитка «Кул» кутия - 10 бр. с единична цена 1,45 лв., на обща стойност 14,50 лв.   7.Енергийна напитка «Питбул 2» кутия - 3 бр. с единична цена 2,55 лв., на обща стойност 7,65 лв.   8.Енергиийна напитка «Армфайт» - 17 бр. с единична цена 1,60 лв., на обща стойност 27,20 лв.   9.Бира «Болярка» бутилка от 1л. - 3 бр. с единична цена 1,30 лв., на обща стойност 3,90 лв.  10. Натурален сок «Планер» - боровинка , кутия 1л. - 2 бр. с единична цена 2,82 лв., на обща стойност 5,64 лв,  11. Натурален сок «Планер» - зелена ябълка , кутия 1 л. - 1 бр. на стойност 2,15лв.  12. Натурален сок «Планер» - портокал, кутия 1 л. - 2 бр. с единична цена 2,29 лв., на обща стойност 4,58 лв.  13. Натурален сок «Хепи дей»- ананас, кутия 1л. - 2 бр. с единична цена 2,89
М.Ц.Г.
Х.И.У.
Мотиви от 26.4.2012г.
39 НЧХД No 67/2012, IV състав НЧХД З.Х.Г. К.И.М. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 25.4.2012г., в законна сила от 11.5.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.М. – роден на ***г. в гр.Лом, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, осъждан, със средно образование, работи като пиколо в хотел „Мариета Палас”- гр.Несебър, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 18.12.2011г., около 12.15 часа в гр.Несебър на ул.”О.П.” № 31, ет.5, ап.9, нанесъл удар с тръба в главата на З.Х.Г. ***, с което причинил на последния лека телесна повреда, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение по чл.130 ал.1 от НК.  ОТХВЪРЛЯ предявеният от З.Х.Г. *** граждански иск за осъждане на К.И.М. с ЕГН ********** да заплати сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за нанесени неимуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия.  ОСЪЖДА З.Х.Г. *** да заплати на К.И.М. сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направени от последния съдебно-деловодни разноски.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
К.И.М.
Мотиви от 18.5.2012г.
40 НАХД No 73/2012, VI състав Административни дела СИНЕМА ФУУДС ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 8.5.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-2303515/26.09.2011 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “С.ф.” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Бургас, ж.к. “М.Р.” бл. ... ет.8, ап..., ЕИК ........., представлявано от управителя Е.Х.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 05.07.2011 г. в 14.50 часа е допуснал до работа в обект, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, до лятно кино, лицето Д.А.М. с ЕГН **********, на длъжност “барман”, преди да му предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 3 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
41 НАХД No 90/2012, IV състав По ЗД по пътищата Я.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.4.2012г., в законна сила от 19.5.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5578/09/25.09.2009 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.5 от същия закон, на Я.Д.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5578/09/25.09.2009 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.5 от същия закон, на Я.Д.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 месеца.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
42 НОХД No 106/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Л.Л.Ч.,
Х.З.О.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 10.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
ПРИЗНАВА Л.Л.Ч. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, строител на частно, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2010г., около 20.00 часа, в Ямболски ученически лагер в гр. Обзор, общ. Несебър, в качеството му на помагач, в съучастие с Х.З.О. с ЕГН **********, като извършител, като пазел от поява на външни лица, умишлено улеснил Х.З.О. да отнеме чрез използване на техническо средство – ножовка и тесла, чужди движими вещи – 40 метра меден четирижилен кабел на стойност 168 /сто шестдесет и осем/ лева от владението на Г.Ц.Ц., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4 във вр. с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „осем месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА Х.З.О. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, строител на частно, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2010г., около 20.00 часа, в Ямболски ученически лагер в гр. Обзор, общ. Несебър, в качеството му на извършител, в съучастие с Л.Л.Ч. с ЕГН ********** - последния като помагач, чрез използване на техническо средство - ножовка и тесла, отнел чужди движими вещи – 40 метра меден четирижилен кабел на стойност 168 /сто шестдесет и осем/ лева от владението на Г.Ц.Ц., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е извършено при условията на „опасен рецидив”, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр чл.195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал.2 във вр. С чл. 29, ал. 1, б. „б” във вр. с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Л.Л.Ч. с ЕГН ********** и Х.З.О. с ЕГН ********** с посочени по-горе самоличности да заплатят по равно в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Несебър, сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.       2.      
Л.Л.Ч.
Х.З.О.
Мотиви от 19.5.2012г.
43 НОХД No 110/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.П.Т. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 8.5.2012г., в законна сила от 8.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 110/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: М. Ч.- прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия М.Т. и неговия защитник адвокат Р., съгласно което:  Подсъдимият М.П.Т. се признава за виновен в това, че за периода от 02.00 часа на 10.07.2011 г. до 15.00 часа на 19.07.2011 г. при условията на продължавано престъпление е извършил следното:   - На 10.07.2011 г. в 02.00 часа в к.к. „Слънчев бряг” до спирка „Палма” в посока гр. Св.Влас, е управлявал лек автомобил марка „Хонда Акорд", с ДК***, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му за такова деяние по административен ред- с наказателно постановление № 1288/2011 г. на началника на РУП - Несебър влязло в сила на 29.06.2011 г.;  - На 19.07.2011 г. в 15.00 часа в к.к. „Слънчев бряг-запад” до хотел „Кристал”, е управлявал лек автомобил марка „Хонда Акорд", с ДК*** без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му за такова деяние по административен ред- с наказателно постановление №1288/2011год. на началника на РУП - Несебър влязло в сила на 29.06.2011 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б. ”б” от НК го осъжда на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца,  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120ч. за срок от една календарна година.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 110/2012г. по описа на РС - Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимият мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.П.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Протоколът е изготвен в съдебно заседание.   Съдебното заседанието приключи в 11.10 часа.    
М.П.Т.
44 НАХД No 115/2012, V състав Административни дела П. ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.4.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303473 от 26.09.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което за административно нарушение на чл.153, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1 от КТ, на „П.1” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Сливница” № 33, ет.3, ап.4, представлявано от М. Ялер Ш., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА същото в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
45 НАХД No 120/2012, II състав Административни дела В. Т. АД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ " ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.4.2012г., в законна сила от 28.5.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 16-1601425/12.01.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”, с което на „В.Т.” АД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район „Северен”, ........... представлявано от изпълнителния директор М.П.К. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16 -1601425/12.01.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
46 НАХД No 123/2012, II състав Административни дела В. Т. АД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ " ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.4.2012г., в законна сила от 28.5.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 16-1601424/12.01.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”, с което на „В.Т.” АД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район „Северен”,......., представлявано от изпълнителния директор М.П.К. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16 -1601424/12.01.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
47 НОХД No 128/2012, VI състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.Н.И. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Разпореждане от 8.3.2012г., в законна сила от 14.5.2012г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК,     Р А З П О Р Е Ж Д А М    ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 128/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания.  Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
48 НОХД No 129/2012, V състав Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.И.Т. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.5.2012г., в законна сила от 1.6.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т.И.Т. с ЕГН ********** по НОХД № 73/1996г. на РС-Чирпан, НОХД № 1966/2002г. на РС-Русе, НОХД № 285/2003г. на РС-Елхово и НОХД № 64/2006г. на РС-Димитровград, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание – шест месеца лишаване от свобода, наложеното на Т. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ по НОХД № 1966/2002г. на РС-Русе.  ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – шест месеца лишаване от свобода, наложеното на Т. по НОХД № 73/1996г. на РС-Чирпан наказание – ГЛОБА в размер на 400 /ЧЕТИРИСТОТИН/ ЛЕВА.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на Т. общо наказание – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т. по НОХД № 511/2010г. на ОС-Хасково, НОХД № 3989/2010г. на РС-Варна, НОХД № 5521/2010г. на РС-Варна, НОХД № 6572/2010г. на РС-Варна и НОХД № 129/2012г. на РС-Несебър, а именно – ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – четири години и шест месеца лишаване от свобода, времето, през което осъденият е търпял наказание лишаване от свобода, считано от 22.04.2010г. в размер на две години, един месец и девет дни към 16.05.2012г., като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 15.30 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр.Несебър, на бюро „Съдимост” при РС-Хасково и на Затвора-гр.Стара Загора.  
Т.И.Т.
Мотиви от 16.5.2012г.
49 НАХД No 146/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.И.Б. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.4.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
ПРИЗНАВА С.И.Б., роден на ***г***, с ЕГН-**********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, управител на търговско дружество, с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2011г., около 22.00 часа, в гр.Несебър, в близост до бл.”Парк”, управлявал МПС - л.а. „Ситроен” с рег.№ ....., без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние - с НП № 108461/04.01.2011г. на Началника на отдел „ПП” при СДВР, влязло в сила на 18.03.2011г. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.    
С.И.Б.
50 НАХД No 151/2012, IV състав Административни дела Е.С.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.5.2012г., в законна сила от 28.5.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 584/01.11.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.6 от Закона за българските лични документи, на основание чл.80, т.5 от същия закон, на Е.С.Б., живуща ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 НОХД No 152/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.А.Н. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 23.4.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Н.- роден на ***г. в Чехословакия, живущ ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, с висше образование, работи като ел.техник и ВиК поддръжка на Елените ЕГН**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление от началото на месец юни 2008 до 17.07. 2008г. от новостроящ се обект „Златно око”, находящ се в град Свети Влас, като длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение, чрез използване на МПС-товарен автомобил „Ивеко” с рег.№А4054ВК, отнел чужди движими вещи- сто броя тухли четворки с единична цена 0,90 лева, на стойност 90,00 лева; 130 броя телескопични метални подпори Н3000 хюнибег на единична цена 26,04 лева на стойност 3385,20 лева; 68 броя дървени греди общо 2,525 куб.м. на стойност 879,00 лева; 15 броя кофражни платна с единична цена 20,00 лева на стойност 150,00 лева; 260кг арматурна стомана по 1,90 лева за кг на стойност 494,00 лева; 44 броя водоустойчиви кофражни платна, тип „Пери” с единична цена 74,65 лева, на стойност 3284,60 лева от владението и без съгласието на П.Н.А. ***, управител на „М.99” ООД с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 8282,80 лева /осем хиляди двеста осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4 и т.6 вр. чл. 194, ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.А.Н. да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд град Несебър, сумата в размер на 146,00 /сто четиридесет и шест/ лева, представляващи направените в хода на досъдебното производство разноски.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – град Бургас.    
М.А.Н.
Мотиви от 18.5.2012г.
52 НАХД No 172/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Л.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.4.2012г., в законна сила от 18.5.2012г.
ПРИЗНАВА И.Л.П. – роден на ***г*** Т., с постоянен адрес на местоживеене:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2011г., около 02.15 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до хотел „Сънсет Дриймс”, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп с нетно тегло 0,646 грама със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 3,20% на стойност 3,88 лева и коноп с нетно тегло 0,026 грама, със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 1,64% на стойност 0,16 лева – всички наркотични вещества с общо нетно тегло 0,672 грама, на обща стойност 4,04 лева, съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предложение второ, т.1 от НК, като на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда / лева в полза на Държавата.
И.Л.П.
Мотиви от 26.4.2012г.
МОТИВИ по Решение № 148 от 11.04.2012г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по НАХД № 172 по описа за 2012г. на съда    Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК.  Образувано е по повод постъпило в съда постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 07.03.2012г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия И.Л.П. с ЕГН **********, с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ  На 29.08.2011г., около 02.15 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до хотел „Сънсет Дриймс”, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп с нетно тегло 0,646 грама със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 3,20% на стойност 3,88 лева и коноп с нетно тегло 0,026 грама, със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 1,64% на стойност 0,16 лева – всички наркотични вещества с общо нетно тегло 0,672 грама, на обща стойност 4,04 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предложение второ, т.1 от НК.  За Районна прокуратура – гр.Несебър, редовно уведомени, представител не се явява, за да изрази становище по повдигнатото спрямо П. обвинение.  В съдебно заседание обвиняемият П. се явява лично и признава вината си по повдигнатото му обвинение. Твърди, че откритото у него количество марихуана било за лична употреба. Моли съда за благосклонно решение. Не сочи доказателства.  След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:  Свидетелите Г.П. и К.Б. – полицаи при Специализирано полицейско управление – гр. Бургас, били на смяна, като Автопатрул на територията на РУП-Несебър, за времето от 18.00 часа на 28.08.2011г. до 06.00 часа на 29.08.2011г. Около 02.15 часа на 29.08.2011г., полицейските служители извършвали обход със служебния автомобил в района на хотел «Сънсет Дриймс» в КК”Слънчев бряг”, когато забелязали лице от мъжки пол, което носело на гърба си раница, а на главата си качулка. Според тях, лицето имало съмнително поведение, тъй като, след като ги видял, видимо се притеснил и се опитал да смени маршрута си на придвижване. Свидетелите спрели автомобила и се насочили към лицето с цел извършване на проверка. Легитимирали се и поискали от лицето да им представи документ за самоличност. Чрез шофъорска книжка установили, че лицето е обв.И.Л.П. ***. По време на проверка свидетелите забелязали, че П. пуши саморъчно изработена цигара с характерна миризма. Отвели го в сградата на РУП-Несебър, където при извършения му по ЗМВР личен обиск, в десния страничен джоб на панталоните на обв.П. бил намерен найлонов плик, съдържащ зелена тревна маса, както и пластмасова кутийка, съдържаща остатъци от суха тревна маса. П. бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР.  След извършен оглед на веществените доказателства, посочени от полицейските служители било установено, че найлоновият плик е с размери 10/7см., в който се съдържа втори найлонов плик, със същите размери, сгънат. В него била установена суха тревна маса, реагираща при наркополеви тест на канабис. Пластмасовата кутийка била с диаметър 6 см с кръгла форма. В нея били установени остатъци от суха зелена тревна маса, както и угарка от цигара – саморъчно направена, съдържаща суха тревна маса, всички реагиращи при извършения наркополеви тест на канабис.  Посочените веществени доказателства са били обект на физико-химична експертиза, като обект № 1 – сухата тревна маса, находяща се в полиетиленов плик е установена с нетно тегло 0,646гр. и е определена като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 3,20%. Сухата тревна маса – обект № 2, установена в пластмасовата кутийка е с нетно тегло – 0,026гр. и е определена като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 1,64%. Угарката от саморъчно навита цигара – обект № 3 съдържа смес от тютйюн и коноп, като вещото лице не е могло да посочи в какво съотношение и съответно количество са същите.  Общото нетно тегло на обекти № 1 и № 2 е 0,672гр., от които според експертизата, могат да бъдат изготвени 2 или 3 цигари, при средно тегло на 1бр. саморъчно изготвена цигара /80мм/, от 0.200гр. до 0.400 гр.  Конопът /канабис/ и активния му компонент „тетрахидроканабинол” подлежат на контрол /забрана/ съгласно ЗКНВП - Приложение 1, към чл.3, ал.2 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забрана приложение в хуманната и ветеринарна медицина".  Стойността на намерените в обв.П. наркотични вещества, възлиза общо на сумата от 4,04 лв. /четири лева и четири стотинки/, съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС, за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството.  Деянието по отношение на обвиняемия е квалифицирано като маловажен случай предвид малкото количество наркотично вещество – общо 0,672 гр., както и характеристичните данни на обвиняеми – същия е неосъждан.  В хода на разследването била назначена дактилоскопна експертиза. В заключението си вещото лице е посочило, че дактилоскопната следа от пръст, иззета с безцветно фолио от тъмно-зелената пластмасова част на мелницата, съдържаща суха тревна маса, при извършен на 29.08.2011г. оглед по ДП № 14-1959/2011г. на РУП-Несебър е идентична с отпечатъка от десния палец на обв.П..   В обясненията си пред разследващите органи, обв.П. е посочил, че не са смята за виновен, тъй като на никой не бил навредил, купил си марихуаната за лична употреба. Пред съда, същият признава вината си и моли за снисхождение.  Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-1959/2011г. по описа на РУП-гр.Несебър, приети като доказателства по делото.  При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът намира за безспорно установено, че извършеното от обвиняемия П. деяние, осъществява белезите на престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.  Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, обвиняемият П. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание – глоба до хиляда лева.  Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия П. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”.  При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия П., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – младата му възраст, чистото му съдебно минало и признанието на вината.  При тези данни, съдът счита, че наказателната отговорност на обвиняемия П. следва да се реализира при превес на смекчаващите вината обстоятелства, като му се наложи наказание в предвидения от закона минимум, а именно – “глоба” в размер на 1000 /петстотин/ лева в полза на Държавата.  Съдът счете, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личнос
53 НЧХД No 188/2012, VI състав НЧХД А.Г.А. И.И.Т.,
Н.В.Г.,
Ю.Д.Б.,
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 12.4.2012г., в законна сила от 18.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НЧХД № 188/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър и изпращам делото на Районна прокуратура- Несебър, с оглед изложените в тъжбата твърдения за извършени престъпления от общ характер.  Разпореждането може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.  Преписи от материалите по делото да се изпратят на РП- Несебър, а на тъжителя- препис от разпореждането.  
54 ЧНД No 214/2012, V състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Б.З.Ж.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 12.4.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.З.Ж. с ЕГН **********,***, в качеството й на пострадал против Постановление от 29.02.2012г. на Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура – гр.Несебър за спиране на досъдебно производство № 14-1103/2009г. по описа на РУП-гр.Несебър.  ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 214 по описа за 2012г. на Районен съд-гр.Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателката пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
55 НАХД No 224/2012, II състав По ЗД по пътищата Н.Т.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 9.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Н.Т.М. с ЕГН – ********** ***.Загора против Наказателно постановление № 2887/06.08.2010г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на осн.чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лв. и по чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба от 50лв. и са отнети 8 к.т. по Наредба № І-1959 на МВР. Моли се атакуваното наказателно постановление да бъде отменено като незаконосъобразно.   Съдът след като се запозна с жалбата и административно-наказателната преписка към нея намира следното:   Видно от разписка към атакуваното НП № 2887/06.08.2010г. на Началника на РПУ-Несебър, последното е връчено на 14.03.2012г.лично на жалбоподателя, а жалбата против него е постъпила в РПУ-Несебър на 22.03.2012г.. На следващо место постъпилата жалба не е подписана. Съобразно горното на жалбоподателя е изпратено съобщение в 7-дневен срок от получаването му да представи доказателства, че жалбата му е постъпила в законния 7-дневен срок от връчване на НП и да подпише жалбата, с което ще удостовери, че същата е подадена от него и отразява действителната му воля за предприетите действия и не на последно место с подписването на жалбата ще извърши надлежно сезиране на съда. Съобщението за дадените указания е връчено на жалбоподателя на 17.04.2012г.. Междувременно по делото допълнително бе предоставен от РУП-Несебър пликът, с който е постъпила жалбата, от клеймото на който се установява, че същата е постъпила в срок. Но въпреки указанията на съда жалбоподателят нито е подписал жалбата, нито е изпратил подписан екземпляр от нея, нито писмено е потвърдил по какъвто и да било начин волята си да обжалва посоченото НП. Поради липсата на подписана жалба, не е извършено надлежно сезиране на съда, поради което и образуваното производство подлежи на прекратяване.   Предвид изложеното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а наказателното производство – прекратено.   Мотивиран от горното и на осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.Т.М. с ЕГН – ********** ***.Загора против Наказателно постановление № 2887/06.08.2010г. на Началника на РПУ-Несебър.  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 224/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.    
56 НАХД No 225/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Й.Г.Й. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Разпореждане от 6.4.2012г., в законна сила от 23.5.2012г.
на основание чл.377 от НПК,    Р А З П О Р Е Ж Д А М:    ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 225/2012г. по описа на НРС.  ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания.  Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.  
57 НОХД No 261/2012, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.И.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
ОДОБРЯВА, постигнатото между страните по НОХД № 261/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- защитник на подсъдимата А. и подсъдимата Б.И.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимата Б.И.А., родена на ***г. в гр.***, с ЕГН **********, ***, *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:*** за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата в периода от 28.07.2011г. до 13.01.2012г., в с.***, общ.Несебър, на ул.”***” № 19, е осъществила неправомерно присъединяване към водопроводната система на „***, представлявано от Изп.директор *** Т., чрез монтиране във водопроводната шахта на имота, мека връзка на мястото на водомера, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. с чл. 55 ал.2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.2, т.1, 2, вр. ал. 3, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 10 /десет/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител, или упълномощено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10 /десет/ месеца;  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3, вр. чл.234в, ал.1 от НК на подсъдимата А. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” до петнадесет хиляди лева.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 261/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.И.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Б.И.А.
58 НОХД No 273/2012, VI състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Н.Ч. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 23.5.2012г., в законна сила от 23.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 273/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, подсъдимата Н.Ч. и нейният защитник адв.Паскалев от АК- гр.Бургас, съгласно което:  Подсъдимата Н.Н.Ч., родена на *** ***, българка, българска гражданка, основно образование, омъжена, неосъждана, с месторабота БКС- Несебър, живуща ***, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата в периода от месец ноември 2011 г. до 02.12.2011 г., в с. Г. общ. Несебър, ул. ”Л.” № .., е осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „ВиК” ЕАД- Бургас, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., като е възстановила водоподаването, монтирайки на мястото на водомера мека връзка (маркуч) с диаметър 3/4 цола и с това е създала условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1 във вр. с чл.54, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК наказанието „глоба”, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 273/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно.    
Н.Н.Ч.
59 НОХД No 282/2012, VI състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.С.Й. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 23.5.2012г., в законна сила от 23.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 282/..12 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, подсъдимата М.С.Й. и нейния защитник адв.П.П. ***, съгласно което:  Подсъдимата М.С.Й., родена на *** ***, българка, българска гражданка, без образование, вдовица, неосъждана, безработна, живуща ***, ЕГН ********** се признава за виновна, в това, че на неустановена дата в периода от 04.08...11г. до 13.01...12г., в с.Т. общ.Несебър, ул.”В.Л.” №.., е осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „ВиК” ЕАД- Бургас, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., като е възстановила водоподаването, монтирайки на мястото на водомера тръбичка с диаметър 3/4 цола, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1 във вр. с чл.55, ал.2, б. «б» от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3 т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 10 (десет) месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.   -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 (десет) месеца.  -Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа за срок от една календарна година.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК наказанието глоба, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 282/..12г. по описа на РС- гр.Несебър.  Определението е окончателно.    
М.С.Й.
60 НОХД No 289/2012, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.З.В.,
Ж.И.К.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 4.5.2012г., в законна сила от 23.5.2012г.
На основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът     Р А З П О Р Е Д И:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №289/2012 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.   ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.   Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от връчването му.  
61 НОХД No 294/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 4.5.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 294/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев - прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия М.Ц.Г. и неговия защитник адв.А.Ж., съгласно което:  Обвиняемият М.Ц.Г., роден на *** ***, обл.Бургаска, ......., българин, български гражданин, не женен, осъждан, начално образование, безработен, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2012 год. около 22.30 часа в гр.Свети Влас, община Несебър, по у..........., е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел” модел ”Корса” с ДК №......... без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №5219/11.11.2011 г. на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 07.08.2011 г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 (десет) месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, в затвор.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 294/2012г. по описа на РС - Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия М.Ц.Г. мярка за неотклонение и като счете, че не са налице основания за нейното отменяване, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия М.Ц.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.    
М.Ц.Г.
62 НОХД No 303/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.В.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 9.5.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 303/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия С.В.С. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.В.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, кооперация №113, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, монтажник, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2012 г. около 23.00 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, в близост до почивна станция “Лада” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди 100”, с ДК № А 22 37 КА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.04 /две цяло нула четири на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.В.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което подсъдимият С.В.С. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 29.04.2012 год.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 303/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
С.В.С.
63 НОХД No 304/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Ф.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 9.5.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 304/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.Ф.М. със защитник адв.Д.П. споразумение, съгласно което М.Ф.М. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, ....... българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като консултант – продавач към „П.а Груп България” ЕООД, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2012 год., около 03.40 часа в гр.Несебър, стара част на обръщалото, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ” с ДК № СА 62 62 СР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.99 /едно цяло деветдесет и девет стотни на хиляда/, установено по надлежния ред - с техническо средство –„Алкотест Дрегер 7410+” с номер 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 304/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  
М.Ф.М.
64 НОХД No 305/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Н.О. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 9.5.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 305/2012 г. по описа на РС–гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.Н.О. със защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което И.Н.О. - роден на ***г***, българин, български гражданин, нежнен, неосъждан, със средно образование, капитан на частен кораб, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на на 29.04.2012год. около 05.05ч. в гр.Несебър, ул.”Хан Крум” в близост до офис „Германос”, посока пощата, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, марка „Хонда” с ДК№ ........ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.19 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410 +” с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА».   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца «Лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.Н.О. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 305/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  
И.Н.О.
65 ЧНД No 312/2012, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР,
Д.М.М.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 14.5.2012г., в законна сила от 14.5.2012г.
На основание чл.244, ал.5 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОТМЕНЯ Постановление за спиране на наказателното производство от 27.03.2012 г. по ДП №14-1452/2011 г. по описа на РУП – Несебър, пр. пр. №1834/2011 г. по описа на Районна прокуратура – Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване .  
66 НОХД No 339/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.С.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 18.5.2012г., в законна сила от 18.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 339/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно Г.Р. – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.с.И. със защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което И.С.И. – роден на *** г. в гр.Комотини, Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, .......рък, гръцки гражданин с турски произход, с основно образование, разведен, не осъждан, търговец, с лична карта № ........, издадена на 01.04.2007г. от Република Гърция се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.05.2012 година, около 23.55 часа, в град Несебър, на КПП – стол “Лада”, в близост до кръстовище “Горубсо” управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Марцедес”, модел “Дамлер” с ДК № ...... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.98 /едно цяло деветдесет и осем на хиляда/, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №298 от 14.05.2012 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.С.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ЗАЧИТА на основание чл.59 ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия И.С.И. е било отнето по административен ред, считано от 12.05.2012 год.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.С.И. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 40.29 лв. (четиридесет лева, двадесет и девет стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 339/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
И.С.И.
67 НОХД No 340/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Д.А. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 18.5.2012г., в законна сила от 18.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 340/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемият А.Д.А. и неговият защитник адв. М.М. ***, съгласно което:   Обвиняемият А.Д.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан (реабилитиран), със средно образование, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.05.2012 г. около 23. 30 часа на главен път ІV-906 на изхода на с. Оризаре до мелница „Ермаска”, в посока гр. Каблешково, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Голф” с рег. № ......., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.64 на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза № 271/07.05.2012г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия А.Д.А. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият А.Д.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 04.05.2012 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия А.Д.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.29 лева (четиридесет лева и двадесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 340/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
А.Д.А.
68 НОХД No 347/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.И.А. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.5.2012г., в законна сила от 22.5.2012г.
ОДОБРЯВА, постигнатото между страните по НОХД № 347/2012 г. по описа на РС-гр.***** споразумение, а именно: Анна Пантелеева– прокурор в РП-гр.*****, адв.П.П. ***- защитник на подсъдимия А. и подсъдимият Н.И.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимият Н.И.А., роден на ***г***, с ЕГН **********, *****, *****зработен, с настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2012 г., около 02.10 часа, в к.к.*****, общ.*****, на главната алея, в близост до х-л „***”, управлявал МПС - л.а. „****” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,56 промила, установено по надлежния ред- с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият Н.И.А. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 347/2012 г. по описа на РС-гр.*****.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :   ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14- 295/2012 год. по описа на РУП- ***** спрямо Н.И.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
Н.И.А.
69 ЧНД No 348/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 21.5.2012г., в законна сила от 21.5.2012г.
Производството по делото е образувано по повод постъпило искане от Районна прокуратура-Несебър за назначаване на служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-140/2012г. по описа на РУП – Д.С.П. с ЕГН-**********. Видно от искането срещу лицето е повдигнато обвинение по чл.343б, ал.1 от НК, по което са налице предпоставките за приключване на наказателното производство по реда на чл.381 и сл. от НПК, но обвиняемият се явява за обсъждане на споразумението без защитник, като твърди, че не разполага със средства за упълномощаване на адвокат и желае да му бъде назначен служебен такъв. Видно от Постановление от 21.05.2012г. на осн.чл.25, ал.3 от ЗПП РП-Несебър е предоставила правна помощ на обвиняемия, като е отправено и искане до АК-Бургас за посочване на защитник. С писмо изх.№ 898/21.05.2012г. на АК-Бургас за защитник на обвиняемия е посочен адв.П.Ч..  Съдът, като взе предвид мотивирано искане на РП-Несебър, императивните разпоредби на чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК и писмо от АК-Бургас, намира, че за служебен защитник на обвиняемия следва да бъде назначен адв.П.Ч. от БАК.   Мотивиран от горното и на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-140/2012г. по описа на РУП – Несебър, Д.С.П. с ЕГН-**********, адв.П.Ч. от БАК.   Определението е окончателно.    
70 НОХД No 349/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.С.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.5.2012г., в законна сила от 21.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 349/2012 година по описа на РС- гр.**** споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.****, адв.П.Ч. *** и Д.С.П. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА Д.С.П.- роден на *** ***, ****, неосъждан, ****, ****, работи като строител, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.03.2012 год., около 21.10 часа, в гр.****, общ.****, в близост до ресторант „****”, управлява моторно превозно средство- л.а. “****”, модел „****”, с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.45 /едно цяло и четиридесет и пет/ промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 136/13.03.2012 год., поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.66 от НК, изпълнението на наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият Д.С.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.   ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Д.С.П. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, а именно от 12.03.2012 год.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.С.П. с посочена самоличност, да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно- деловодни разноски в размер на 35.89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 349/2012 г. по описа на РС- гр.****.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Д.С.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14 -140/2012 год. по описа на РУП- **** спрямо Д.С.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Д.С.П.
71 НОХД No 350/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.М.Н. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 21.5.2012г., в законна сила от 21.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 350/2012 г. по описа на РС – гр.**** споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-**** и адв.П.Ч. ***, в качеството й на защитник на подсъдимия И.М.Н., съгласно което:   ПРИЗНАВА И.М.Н.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ****, ****, ****, в момента в Затвора гр.Бургас, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив на 28.07.2010 год. в гр.**** община ****, от строителен обект „****” в съучастие с **** с ЕГН: **********, като съизвършител, чрез използване на МПС л.а. м**ка „****”, с ДК№ **** **, собственост на **** от гр.**** е отнел чужда движими вещи: 250бр. метални столчета, размер осмица използвани в строителството на стойност 85.00лв., 50бр. метални столчета размер шестица на стойност 11.05лв., 150бр. метални усилители размер десет с дължина по един метър на стойност 103.27лв., 10бр. метални **матурни фиби на стойност 24.22лв. всичко на обща стойност 223.54лв. /двеста двадесет и три лева и петдесет и четири стотинки/ от владението на **** без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.196 ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.29 ал.1 б.”Б”, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 2 месеца / една година и два месеца /, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.М.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 34.80 лева /тридесет и четири лева и осемдесет стотинки/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 350/2012 г. по описа на РС – гр.****.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.М.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  УКАЗВА Досъдебното производство да се върне на РП- **** за продължаване на съдопроизводствените действия прямо втория обвиняем - ****.  
И.М.Н.
72 ЧНД No 353/2012, I състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК И.Н.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 22.5.2012г., в законна сила от 22.5.2012г.
Производството по делото е образувано по повод постъпила молба от И.Н.Н. с ЕГН-**********, роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, живущ ***, понастоящем в Затвора гр.Бургас с искане за изменение на мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” взета по НОХД № 203/2011 г. по описа на РС Несебър в по-лека .  След извършена проверка в деловодството на РС Несебър се установи, че с Присъда от 05.12.2011 година по НОХД № 203/2011 г. по описа на РС Несебър , Н. е признат за виновен в това, че при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление и чрез използване на техническо средство/метална отверка с дължина 20 см. с прозрачна пластмасова дръжка/ извършил следното:  На 11.09.2007 г. за времето от 21.30 ч. до 22.00 ч. в КК"Слънчев бряг" от апартамент № 519, находящ се хотел „Роял Бийч Барсело/ отнел чужди движими вещи -сумата от 350.00 евро х 1.96 лв., равняващи се на сумата от 686.00 лв. от владението на А.М.У.М.от Португалия без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.  На 11.09.2007 г. за времето от 21.30 ч. до 22.10 ч. в КК"Слънчев бряг" от стаи N 507 и N 508, находящи се в хотел „Роял Бийч Барсело отнел чужди движими вещи - мобилен телефон марка „Нокиа N 73" на стойност 599.00 лв. от владението на А. Г. Б.от Португалия без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои  На 11.09.2007 г. за времето от 21.30 ч. до 22.10 ч. в КК"Слънчев бряг" от стаи № 509 и N 510, находящи се в хотел „Роял Бийч Барсело/ отнел чужди движими вещи - общо в размер на 370.00 евро х 1.96 лв., равняващи се на сумата от 725.20 лв. от владението на Руй Лагоа ферейра от Португалия без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.  На 11.09.2007 г. за времето от 21.30 ч. до 21.45 ч. в КК"Слънчев бряг" от стая N Д 521, находяща се в хотел „Роял Бийч Барсело/ отнел чужди движими вещи - сумата от 540.00 евро X 1.96 лв., равняващи се на сумата от 1 058.40 лв., мобилен телефон марка „Нокиа", модел „6280".на стойност 320.00 лв., дигитален фотоапарат марка-„Панасоник", модел „Лумикс FX-30" на стойност 518.00 лв.,-джобен преносим компютър „фуджицо Сименс", модел „Покет Лукс 410" на стойност 468.00 лв., зарядно устройство за мобилен телефон марка „Нокиа 6280" на стойност 5.00 лв., Ю Ес Би кабел за дигитален, фотоапарат марка „Панасоник Лумикс FX-30" на стойност 12.00 лв., зарядно устройство за джобен преносим компютър „фуджицо Сименс Покет Лукс 410" на стойност 12,00 лв., видеокабел за дигитален фотоапарат марка „Панасоник Лумикс FX-30" на стойност 8.00 лв., зарядно устройство за мобилен телефон марка „Моторола" на стойност 5.00 лв. и зарядно устройство за мобилен телефон марка „Сименс" на стойност 5.00 лв. или всичко вещи на обща стойност от 2 411.40 лв. от владението на Херберт Вагнер от Австрия без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общият размер на предметите на престъплението възлиза на 4 421.60 (четири хиляди четиристотин двадесет и един лев и шестдесет стотинки) лева, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „б", във вр. с чл. 26 от НК го ОСЪЖДА на лишаване от свобода от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в частта за времето от 20.10 часа до 21.30 часа за първото от описаните деяния, за времето от 20.00 часа до 21.30 часа и от 22.10 часа до 23.00 часа за второто от описаните деяния, за времето от 20.00 часа до 21.30 часа и от 22.10 часа до 23.10 часа за третото от описаните деяния и за времето от 19.30 часа до 21.30 часа за четвъртото от описаните деяния.  Присъдата е обжалвана, като към настоящия момент , видно от справката за движението на делото, същото ведно с жалбата е изпратено на ОС Бургас с писмо изх.№ 8782/23.12.2011 г.  По арг. от чл.270 ал.1 от НПК, разглеждането на искане по мярката за неотклонение е от компетентността на съответната инстанция, пред която производството е висящо.  Предвид горното и на осн.чл.270 ал.1 вр.чл.32 ал.1 т.3 от НПК съдът :    ОПРЕДЕЛИ :     ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 353 / 2012г.по описа на РС Несебър.  Изпраща молбата на И.Н.Н. с ЕГН: ********** за изменение на мярка за неотклонение „Задържане под стража” взета по НОХД № 203/2011 г. по описа на РС Несебър , потвърдена с протоколно определение от 05.12.2011г. на Окръжен съд Бургас по компетентност .    Препис да се изпрати на И.Н.Н., понастоящем в Затвора гр.Бургас .    Определението е окончателно.  
73 ЧНД No 357/2012, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 23.5.2012г., в законна сила от 23.5.2012г.
74 ЧНД No 362/2012, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 29.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. Д.Н.К. *** за защитник на А.Т.Т. ***, с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14-346/2012 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно  
75 НОХД No 363/2012, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Т.Т. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 29.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 363/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия А.Т. и неговия защитник- адв.К., съгласно което:  А.Т.Т.- роден на *** г. в гр.Обзор, с адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 22.05.2012 г., около 20.00 часа, в с.Баня, общ.Несебър, на централния площад до автобусната спирка, използвайки джобно (сгъваемо ножче), с дървена, червено-кафява дръжка, с дължина 6 см. в затворено положение и с надпис на острието „Yougtai”, по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на В. К. К.от с.Баня, общ.Несебър, изразяваща се в две порезни рани по ляв горен крайник и една прободна рана по десен долен крайник, довели до временно разстройство на здравето неопасно за живота, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, във вр.с ал.3, т.1 и 3, във вр.с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 (седем) месеца, с периодичност два пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (седем) месеца.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от СТО И ДВАДЕСЕТ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. ”а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- джобно (сгъваемо) ножче, с дървена, червено-кафява дръжка, с дължина 6 см. в затворено положение и с надпис на острието „Yougtai”.  ВРЪЩА вещественото доказателство един брой несгъваем нож с обща дължина 20 см. и дължина на острието 10 см. с червено-кафява дръжка на собственика А.Т.Т..   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия А.Т.Т. да заплати по сметка на Държавата сумата от 3.60 лева (три лева и шестдесет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 363/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.    
А.Т.Т.
76 НОХД No 369/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Г.З.,
М.Ц.М.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Севдалина Станева - прокурор в РП- Несебър, подсъдимата Д.З., със снета по делото самоличност, и нейния защитник адвокат А.Ж., споразумение по НОХД № 369/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Г.З. - родена на ***г. в гр. Харманли, с постоянен адрес ***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, продавач- консултант към „С. Г.2” ООД, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 18.05.2012 г., около 04.30 ч., в гр.Несебър, от ресторант «Чевермето», в съучастие като помагач с М.Ц.М., ЕГН ********** , последната като подбудител и извършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот- счупване стъклото на прозорец, отнела чужди движими вещи- сумата от 420 евро, равняващи се на 821,44 лв. /осемстотин двадесет и един лева и четиридесет и четири стотинки/ и 1317 лв. /хиляда триста и седемнадесет лева/, като общата стойност на отнетата сума е 2 138,44 лв./ две хиляди сто тридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/, от владението и без съгласието на „Д.Г. 9. ООД, представлявано от управителя К. А. Б., ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.3 , предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл. 20 , ал.4вр. чл.54 от НК я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок три месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на определеното наказание 3 месеца ЛОС за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА, на основания чл.189, ал.3 от НПК, Д.Г.З., да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 55 лв. /петдесет и пет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  ОДОБРЯВА постигнатото между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимата М.М., със снета по делото самоличност, и нейния защитник адвокат Б.Й. ***, споразумение по НОХД № 369/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА М.Ц.М.- родена на *** г. в гр. Свиленград, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 18.05.2012 г., около 04.30 ч., в гр.Несебър, от ресторант „Чевермето”, в съучастие, като подбудител и извършител, с Д.Г.З., ЕГН **********, последната като помагач, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот- счупване стъклото на прозорец, отнела чужди движими вещи- сумата от 420 евро, равняващи се на 821,44 лв. /осемстотин двадесет и един лева и четиридесет и четири стотинки/ и 1317 лв. /хиляда триста и седемнадесет лева/, като общата стойност на отнетата сума е 2 138,44 лв. / две хиляди сто тридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/, от владението и без съгласието на „Джамби Груп 999" ООД, представлявано от управителя Костадин Асенов Благоев, ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл. 20 , ал. 2 и 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност два пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа в рамките на една календарна година.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, М.Ц.М. да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 55 лв. /петдесет и пет лева/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 369/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатите споразумения, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение, поради което и като намери, че са отпаднали основания за това    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Г.З. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Ц.М. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Д.Г.З.
М.Ц.М.
77 НОХД No 371/2012, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ш.С.Т. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Ш.С.Т. – роден на ***год. в гр.Кърджали, с постоянен и настоящ адрес ***, турчин, българско гражданство, със средно образование, разведен, управител на ЕТ ”Ш.Ш.Т.”, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2010год. в к.к.”Слънчев бряг” в търговски базар "Орион", находящ се пред входа на хотел "Кубан", като ЕТ „Шенай - Ш.Т.", без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1 от ЗМГО - да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност/ да ползват знак идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/, дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма, използвал в търговската си дейност следната марка обект на защита по ЗМГО, поставена на изложени за продажба стоки както следва: 97бр. тениски „LA MARTINA"; 27бр.ризи с къс ръкав „LA MARTINA" и 71бр. ризи с дълъг ръкав „LA MARTINA", всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „LA MARTINA" /Ла Мартина, притежание на Quilate Servicis LDA, Португалия и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на горепосочената търговска марка без правно основание- престъпление по чл.172б, ал.1, предл.първо от НК, във вр.с чл.13, ал.1 и чл.22, ал.1 от ЗМГО.  НАЛАГА на обвиняемия Ш.С.Т. на основание чл.172б, ал.1, предл. първо, вр. с чл.54 от НК наказание: «Лишаване от свобода» за срок от три месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца ЛОС за срок от три години.  НАЛАГА на осн.чл.172б, ал.1, предл.първо, вр. с чл.54 от НК на обв. Ш.С.Т. и наказание «Глоба» в размер на 500лв., която да плати в полза на Държавата.   ОТНЕМА на осн.чл.172б, ал.3, вр. с чл.53, ал.1, б.»а» от НК в полза на Държавата - 97бр. тениски „LA MARTINA"; 27бр.ризи с къс ръкав „LA MARTINA" и 71бр. ризи с дълъг ръкав „LA MARTINA" - веществени доказателства по ДП №14 - 1205/2010год. по описа на РУП – Несебър, които следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият Ш.С.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър сумата от 145,00 /сто четиридесет и пет/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 371/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Ш.С.Т. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.40ч    
Ш.С.Т.