РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2014г. до 31.5.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 897/2013, V състав По ЗД по пътищата Р.Ж.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.12.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2903 от 05.09.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Р.Ж.Д. с ЕГН **********, със съдебен адрес:***, кантора № 9 /чрез адв.И.А. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 7.5.2014г.
2 ЧНД No 222/2014, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
PUMA SE
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.4.2014г.
На основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ постановление на РП- Несебър от 19.12.2013 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 14-574/2010 г. по описа на РУП- Несебър.  ВРЪЩА делото на РП- Несебър със задължителни указания относно прилагане на закона.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас.  
В законна сила от 7.5.2014г.
3 НОХД No 266/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 7.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Севдалина Станева - прокурор в РП- Несебър, обвиняемата А.Г.А. и нейния защитник адв. Мариан Ч. споразумение по НОХД № 266/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА А.Г.А. – родена на ***г. в гр.Пазарджик, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българско гражданство, със средно образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 24.04.2014год. около 23.25часа в гр.Несебър, ул.”Хан Крум” до спирка „ДСК”, в посока гр.Несебър – стар град, управлявала моторно превозно средство: лек автомобил марка “Фолксваген Голф”, с рег. №*****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.07 /две цяло и нула седем на хиляда/, установено по надлежния ред – Протокол за химическа експертиза №251/28.04.2014год. на БНТЛ - ОД - МВР - Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемата А.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемата е било отнето по административен ред, считано от 24.04.2014год.   ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемата А.Г.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 266/2014 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемата мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата А.Г.А. за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
А.Г.А.
В законна сила от 7.5.2014г.
4 Гражданско дело No 201/2014, III състав Делби Х.Л.Я. Л.Х.Я.,
В.Л.Я.,
С.В.Х.,
Д.Д.Я.,
В.Х.Я.,
Г.Д.В.,
Г.Г.Т.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 18.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 201 по описа на Несебърския районен съд за 2014г. поради неотстраняване на нередовностите в срок.   ВРЪЩА исковата молба на Х.Л.Я. с ЕГН **********.     Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред Бургаския окръжен съд.  
В законна сила от 8.5.2014г.
5 АНД No 780/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.В.Л. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.11.2013г.
ПРИЗНАВА А.В.Л., роден на *** г. в гр. Б., с адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2013г. около 23.50 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до кръговото кръстовище за гр. Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда на разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, е държал високорискови наркотични вещества- метаамфетамин със съдържание на основното вещество 23.15 %, с нетно тегло 0.138 грама, на стойност 3.45 лева; метаамфетамин със съдържание на основното вещество 17.00 %, с нетно тегло 0.143 грама, на стойност 3.57 лева; метаамфетамин със съдържание на основното вещество 13.60 %, с нетно тегло 0.274 грама, на стойност 6.85 лева; хашиш със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 0.90 %, с нетно тегло 0.185 грама, на стойност 1.66 лева; коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 8.90 %, с нетно тегло 0.085 грама, на стойност 0.51 лева; коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 12.10 %, с нетно тегло 0.072 грама, на стойност 0.43 лева; коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 13.20 %, с нетно тегло 0.989 грама, на стойност 5.03 лева, всичко на обща стойност 21.50 лева (двадесет и един лева и петдесет ст.), съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на Министерски съвет, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 600 (шестстотин) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК А.В.Л. с ЕГН **********, да заплати по сметка на Държавата сумата от 236.13 лв. (двеста тридесет и шест лева и тринадесет ст.), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателство- запечатан плик, съдържащ празни опаковки и прозрачна кутия, които да бъдат унищожени след влизане в сила на настоящото решение.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Б. в 15- дневен срок от днес.  
А.В.Л.
Мотиви от 9.12.2013г.
В законна сила от 8.5.2014г.
6 НОХД No 226/2014, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Л.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 28.4.2014г.
ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение № 53/11.04.2014 г. по НОХД № 226/2014 г. по описа на Районен съд гр. Н., в частта от диспозитива, с който е одобрено постиганото между страните споразумение, а именно Георги Русев – прокурор при РП – гр. Н., подсъдимият М.А. и служебния защитник адв. С.М., размерът на наложеното наказание на подсъдимия М.А. за престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, като същото следва да се чете „Лишаване от свобода за срок от дванадесет месеца”.  В диспозитива на същото определение, с което е одобрено сключено между посочените по-горе страни споразумение, вместо „служебен защитник адв. П. П.”, следва да се чете „служебен защитник адв. С.М.”.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр. Б..    
М.Л.А.
В законна сила от 8.5.2014г.
7 НОХД No 276/2014, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 8.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 276/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв.Ц.В. от АК-гр.Перник- защитник на подсъдимия А.М.П., съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.П. – роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес:*** 9А и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, пенсионер по болест, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в качеството на управител на фирма ЕТ "КАН 52-Н – А.М." на 16.07.2008г. в КК”Слънчев бряг”, общ.Несебър в търговски обект, тип "клетка" находящ се срещу хотел "Чайка", без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13,ал.1 от Закона за марките и географските означения, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марка, дадено съгласно член 22,ал.1 от Закона за марките и географските означения /притежателя, на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/, използвал в търговската си дейност, следните марки: "DIESEL", "DOLCE & GАВВАNА", “LACOSTE" и "ARMANI”, обект на защита по ЗМГО, поставени на стоки за продажба, както следва:  52 броя дамски блузи "DIESEL", носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката "DIESEL" /ДИЗЕЛ/, притежание на DIESEL S.р.А, и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;  24 броя дамски потника "DOLCE & GАВВАNА" носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката "DOLCE & GАВВАNА" /Долче и Габана/,притежание на Gabo S.a.r.I.L.U, и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;  4 броя тениски "DOLCE & GАВВАNА" носещи зкак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката" "DOLCE & GАВВАNА"" /Долча и Габана/,притежание на Gabo S.a.r.I.L.U, и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;  9 броя якета "DOLCE & GАВВАNА" носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката "DOLCE & GАВВАNА " /Долче и Габана/,притежание на Gabo S.a.r.I.L.U, и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;  6 броя дамски потник „ARMANI” носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „ARMANI” /Армани/, притежание на GA MODEFINE S.A./СН/ и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;  40 броя детски-тениски “LACOSTE" носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката “LACOSTE" /Лакост/ притежание на “LACOSTE" /FR/ и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;  43 броя мъжки тениски “LACOSTE" носещи, знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката “LACOSTE" /Лакост/ притежание на “LACOSTE" /FR/ и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;   -6 броя дамски тениски “LACOSTE" носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката “LACOSTE" /Лакост/ притежание на “LACOSTE" /FR/ и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на гореописаните търговски марки, поради което и на основание чл.172б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 , вр. с ал.3, т.1 , вр. с ал. 4 следните пробационни мерки:  • задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност – два пъти седмично;  • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца   НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 172б, ал. 1 от НК по-леко наказание „глоба”.  ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал. 3 от НК, предметите на престъплението, в полза на Държавата, оставени на съхранине в РУП-Несебър, а именно: 52 броя дамски блузи "DIESEL", 24 броя дамски потника "DOLCE & GАВВАNА", 4 броя тениски "DOLCE & GАВВАNА", 9 броя якета "DOLCE & GАВВАNА", 6 броя дамски потник „ARMANI”, 40 броя детски-тениски “LACOSTE", 43 броя мъжки тениски “LACOSTE", 6 броя дамски тениски “LACOSTE", които след влизане в сила на настоящото определение следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.М.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 276/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, се занима с взетата спрямо подсъдимия А.М.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо А.М.П. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
А.М.П.
В законна сила от 8.5.2014г.
8 Гражданско дело No 811/2013, I състав Други дела С. К. ЕООД Е. С. СГРАДА СЛ.БРЯГ З. ,КВ.Ч. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решения на ОС на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на жилищна сграда в кв.***” №***, находяща се в к.к.”Слънчев бряг-запад”, общ.Несебър, представлявани от К.Й.М., взети на 05.08.2013 обективирани в протокол на Общото събрание на етажната собственост от същата дата, а именно : Второто Решение с което за управител на ЕС е избрана К.Й.М. с абсолютно мнозинство; Третото Решение с което е избран контолен съвет в състав Л.Б. и М.С.., както и Четвъртото решение с което е прието „Всеки собственик на самостоятелен обект в сградата за заплаща по 8 евро на кв.м. такса годишно, която сума да се издължи като еднократна вноска до 15.03.2014г. Неиздължените до този момент суми да се внесат не по-късно от 15.09.2013г. а Фирма „С.К.” ЕООД да заплаща годишно по 1 евро на кв.м. но за срок не по-голям от шест месеца, както и от Събраната сума, управителят за има право да си начислява трудово възнаграждение в размер на 450 лева”.като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.  ОТХВЪРЛЯ иска на „С.К.” ЕООД, ЕИК:*****, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”*****” №6, представлявано от М.-К.К. А П., гражданка на Кралство Белгия, родена на ***г. в гр.****, Белгия, с идентификационен номер-Национален регистър на Белгия -****, с л.к. №****, изд.на 30.11.2012г. и валидна до 30.11.2017г. в гр.**, с адрес Кралство Белгия, гр.Б., 1731, ***, ул.”***” №81, чрез пълномощник, адв.Д.Х.А.,*** срещу Решения на ОС на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на жилищна сграда в кв.***” №***, находяща се в к.к.”Слънчев бряг-запад”, общ.Несебър, представлявани от К.Й.М., взети на 05.08.2013 в останалата чу част.  ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на жилищна сграда в кв.***” №***, находяща се в к.к.”Слънчев бряг-запад”, общ.Несебър, представлявани от К.Й.М. с изключение на ищцовото дружество да заплати на С.К.” ЕООД, ЕИК:*****, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”*****” №6, представлявано от М.-К.К. А П., сумата от 500 лева /петстотин лева/ съдебно-деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - гр.Бургас.    
В законна сила от 9.5.2014г.
9 Гражданско дело No 300/2014, VI състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето С.В.М.,
М.Д.М.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 17.4.2014г.
НАСТАНЯВА детето С.Г. И. с ЕГН **********, родено на *** г. в гр. Пловдив, в професионално приемно семейство С.В.М. с ЕГН ********** и М.Д.М. с ЕГН **********, двамата с адрес:***.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 9.5.2014г.
10 Гражданско дело No 301/2014, VI състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето С.В.М.,
М.Д.М.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 17.4.2014г.
НАСТАНЯВА детето А.Г. И. с ЕГН **********, родено на родено на *** г. в гр. Пловдив, в професионално приемно семейство С.В.М. с ЕГН ********** и М.Д.М. с ЕГН **********, двамата с адрес:***.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 9.5.2014г.
11 АНД No 587/2013, IV състав По ЗД по пътищата А.С.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.10.2013г.
НП-измененона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1010/30.04.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.2 от същия закон, на А.С.В., ЕГН **********,***, му е наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 18 месеца на 12 месеца /дванадесет месеца/.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 9.5.2014г.
12 АНД No 645/2013, V състав Административни дела ФОРТИНА САРА БОНОМИ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.11.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1086 от 09.09.2011г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Б., с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Ф.С.Б.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.К., ул.”А.П.” № 7, ет.3, ап.6, с адрес за призоваване: гр.Б., ул.”Х.Б.” № .., представлявано от управителя К.Н.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..    
В законна сила от 10.5.2014г.
13 АНД No 677/2013, V състав Административни дела Н. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203522 от 25.04.2013г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.281, ал.5 от Кодекса на труда /КТ/ във връзка с чл.281, ал.1 от КТ във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично ообучение и инструктаж на работниците и служителите по праВ.та на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /Обн. ДВ бр.102 от 22.12.2009г./, на основание чл.413, ал.2 от КТ, на „Н.2.” ООД с ЕИК ...........ъс седалище и адрес на управление: гр.С., район С., пл.”Р.Д.” № 1А, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.    
В законна сила от 12.5.2014г.
14 НЧХД No 50/2014, I състав НЧХД Д.Р.Р. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 16.4.2014г.
На основание чл.24 ал.4 т.2 вр. чл.81 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 50/2014г. по описа на Несебърският районен съд  ВРЪЩА тъжбата като НЕДОПУСТИМА. Определението подлежи на обжалване чрез Районен съд Несебър пред Бургаския окръжен съд - с частна жалба в 15-дневен срок от съобщението до тъжителя.  
В законна сила от 12.5.2014г.
15 НОХД No 284/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 14.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 284/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.Ч. ***- защитник на Д.Г.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА Д.Г.К.- роден на *** *** Търново, с постоянен адрес:***«*****», № 18, и с настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, неженен, с основно образование, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.11.2012 год., около 22.45 часа, в гр. Несебър, по ул. „*****", в близост до бл.16, е управлявал МПС- лек автомобил марка „БМВ-318І", с per.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.20 /едно цяло и две/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 985/13.11.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за извършено деяние по чл.343б, ал.1 от НК по НОХД № 264/2011 год. на PC - Свищов в сила от 27.06.2011 год., поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 20 /двадесет/ месеца, с периодичност три пъти седмично;   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 20 /двадесет/ месеца.   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от две поредни години.   НАЛАГА, на основание чл.343б, ал.2 от НК, в полза на Държавата на подсъдимия Д.К. и кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на 200 /двеста/ лева.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.Г.К. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 34.52 лева /тридесет и четири лева и петдесет и две стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 284/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Д.Г.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-2490/2012 год. по описа на РУП- Несебър спрямо Д.Г.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.  
Д.Г.К.
В законна сила от 14.5.2014г.
16 АНД No 676/2013, I състав Административни дела Н. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.10.2013г.
НП-потвърдено на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203521/25.04.2013 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „***”ЕООД ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Г.Н. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 15.5.2014г.
17 АНД No 816/2013, IV състав Административни дела А.Д. Н. ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.11.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № **....../07.12.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за нарушение на 261 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.415в, ал.1 от КТ, на ЕТ „А.- Д.Н.”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „О.П.”, № **, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 15.5.2014г.
18 АНД No 987/2013, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК СПН-О.ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.4.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд    Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 612/19.06.2013г на Директора на ТД на НАП гр.Б.,с което на „С.2” ЕООД, ЕИК:......., със седалище и адрес на управление: гр.Б., ул.”Л.”,№.. представлявано от С.А.С., ЕГН:********** е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.118 ал.4, вр.чл.7, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 15.5.2014г.
19 АНД No 1035/2013, VI състав Административни дела Г. ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.4.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 702/20.08.2013 г. на директора на ТД на НАП- Б., с което на основание чл.46, ал.1 от Закона за счетоводството е наложено на “Г.” ООД с ЕИК ........, представлявано от управителя Ц.С.И., с адрес за призоваване: гр. Б., ж.к. „М.Р.” бл. ..., вх.2, ет.6, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за нарушение по чл.4, ал.1, т.4 и ал.3 от Закона за счетоводството, за това, че през м.юли 2012 г. е извършвал услуги- настаняване на туристи в сграда за сезонно ползване „С.” в гр. С.В., ул. „Р.” № 2 и е реализирал приходи от тези услуги, които не са отчетени, като за същия период са отчетени разходи за вода и ел.енергия, с което е нарушен принципа на съпоставимост между приходите и разходите.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 15.5.2014г.
20 АНД No 434/2013, V състав По ЗД по пътищата А.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.10.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3101А от 06.11.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.И.Б. с ЕГН **********, с адрес:***, със съдебен адрес: гр.Б., ул.”П.Т.” № 8 /чрез адв.А.А.-Т./, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /сто/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 16.5.2014г.
21 НОХД No 289/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.Р. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 16.5.2014г.
 ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 289/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно:  Обвиняемият А.М.Р.- роден на *** г. в гр.Тутракан, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, управител на търговски дружества, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 14.05.2014 г., около 04.25 ч., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до хотел ”Бор”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хюндай”, модел „Елантра”, с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.94 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+”, с фабричен №0106, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. на МВР, МПр и МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемия А.М.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца, считано от момента на извършване на деянието, а именно: 14.05.2014 г.    След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 289/2014г. по описа на Несебърският районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.    
А.М.Р.
В законна сила от 16.5.2014г.
22 ЧНД No 200/2014, III състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Н.К.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 19.5.2014г.
Уважава на основание чл.244, ал.5 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ постановление на прокурор от РП-Несебър от 18.03.2014г. за спиране на наказателно производство, водено по ДП № 14-2471/2013г. по описа на РУП-Несебър, пр.вх.№ 3120/2013г. по описа на РП-Несебър, за престъпление по чл.194, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител.   ВРЪЩА ДЕЛОТО на прокурор от РП-Несебър за изпълнение на указанията в мотивната част на определението.     Определението е окончателно.  
В законна сила от 19.5.2014г.
23 ЧНД No 295/2014, III състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 20.5.2014г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, във връзка с чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-147/2014г. по описа на РУП-Несебър О.С.О. с ЕГН **********, адвокат П.Х.Ч. ***.    Определението е окончателно.    
В законна сила от 20.5.2014г.
24 НОХД No 297/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.С.О. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 20.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 297/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.П.Ч. *** и подсъдимият О.С.О., съгласно което:   ПРИЗНАВА О.С.О. – роден на *** ***, общ.Опака, обл.Търговище, ул.”*****” №1, с настоящ адрес:***, хотел „*****”, турчин, български гражданин, разведен, осъждан, основно образование, поддръжка в хотел „*****”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, това, че на 21.03.2014, около 22.26 часа в гр.Несебър, общ.Несебър до хотел „Сол Несебър”, управлявал МПС- л.а. „Фолксваген”, модел „Пасат” с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.47 /едно цяло четиридесет и седем/ промила установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №171/24.03.2014 год., след като е бил осъден за същото деяние с влязла в сила присъда по НОХД 209/2011 год. на РС- Дупница, влязла в сила от 16.03.2011 год., поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 30 /тридесет / месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 30 /тридесет/ месеца;   - „Безвъзмезеден труд в полза на обществото” общо в размер на 200 часа, по сто часа на година, за срок от две поредни календарни години, както и ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия О.С.О. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 24/двадесет и четири/ месеца.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия О.С.О. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 40,29 лева /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 297/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо О.С.О. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо О.С.О. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
О.С.О.
В законна сила от 20.5.2014г.
25 Гражданско дело No 138/2014, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК З. К. УНИКА АД СОФИЯ Д.М.Д. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 17.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска на ЗК "У" АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, за установяване по отношение на Д.М.Д. с ЕГН **********, с адрес:***, че съществува вземането на ЗК "У" АД по заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1066/2013 г. по описа на РС- Несебър за сумата от 129.76 лева (сто двадесет и девет лева и седемдесет и шест ст.), представляваща заплатено на лицето Г.П.П. застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” за вреди, причинени от Д.М.Д. на 21.10.2006 г.  ОСЪЖДА Д.М.Д. с ЕГН **********, с адрес:***, да заплати на ЗК "У" АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 205.00 (двеста и пет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок, а в частта му за разноските, имаща характер на определение- в едноседмичен срок от връчването му.  
В законна сила от 22.5.2014г.
26 АНД No 982/2013, IV състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Б.ЕООД,
Н.С.В.
МОСВ РИОСВ БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 51/15.10.2013 г. на Директора на РИОСВ- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, на основание чл.145, ал.1, т.1 и ал.2 от същия закон, на „Б.2.” ЕООД, представлявано от Н.С.В., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 30 000 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 23.5.2014г.
27 АНД No 1002/2013, IV състав Административни дела МЕД. ЦЕНТЪР АСТЕРИ-МЕД ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:     ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024069 от 28.08.2013 г. на Директор на Дирекция ”Инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 от КТ, на „М.ц. А.-м.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. С.в., М.ц. С.в., представлявано от С.Н.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера й от 2500 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 23.5.2014г.
28 АНД No 1012/2013, IV състав По ЗД по пътищата И.К.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2359/13/25.07.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.20, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.2, предложение първо, на И.К.Й., ЕГН **********,*** 21, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.5.2014г.
29 НОХД No 206/2014, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.5.2014г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение от 02.04.2014 г., постановено по НОХД № 206/2014 г. по описа на РС- Несебър, като навсякъде, където като дата на извършване на деянието е посочена 24.08.2013 г. да се чете 24.08.2011 г.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  В 10,40 ч. съдът обяви определението си в присъствието на осъдения, адв. П. *** като разясни на страните реда и срока за обжалване.  
П.А.К.
В законна сила от 23.5.2014г.
30 Гражданско дело No 39/2013, VI състав Облигационни искове ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИ ООД И.В.Ж. Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Определение от 7.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 39/2913 г. по описа на НРС.  Определението подлежи на обжалване пред БОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.  
В законна сила от 24.5.2014г.
31 ЧНД No 173/2014, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 8.5.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К.Г.К. с ЕГН ********** по НОХД № .../2013г. и НОХД № .../2014г., и двете по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване, в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 и ал.3 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изтърпяната част по НОХД № .../2013г. на РС-Несебър, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ, считано от 30.07.2013г. до 01.11.2013г., както и изтърпяната част от наказанието по НОХД № .../2014г. по описа на РС- Несебър, считано от 21.03.2014г.  ПОСТАНОВЯВА наложено на осъденото лице К. по НОХД № ===/2010г. по описа на РС- Несебър наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА за ЕДНА ГОДИНА, да се търпи отделно.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
К.Г.К.
В законна сила от 26.5.2014г.
32 АНД No 185/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 28.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 185/2014г. по описа на РС – Несебър.   ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в настоящия съдебен акт.   Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър и на обвиняемия.     Разпореждането подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от връчване на преписа.  
В законна сила от 26.5.2014г.
33 ЧНД No 190/2014, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.5.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С.Й.С. с ЕГН ********** по НОХД № 414/2013г. и НОХД № 25/2014г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на С.Й.С. с ЕГН ********** наказание по НОХД № 1078/2012г. на РС-Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 15.30 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на РП-Несебър, бюро „Съдимост” при РС - Бургас и на Началника на Затвора - Бургас за сведение и изпълнение.  
С.Й.С.
В законна сила от 26.5.2014г.
34 НОХД No 211/2014, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 8.5.2014г.
ПРИЗНАВА Д.П.Н., роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора-гр.Бургас, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ***********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, на 03.01.2014г., около 10.00 часа, от бял хартиен плик, находящ се в шкаф в стая на първи етаж на частен дом на ул.„******” **** в гр.О., общ.Несебър, отнел чужди пари в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева от владението и без съгласието на К.Д.Б. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б”, вр. чл. 58а, ал.1от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.П.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 56,52 лева (петдесет и шест лева и петдесет и две стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Д.П.Н.
Мотиви от 10.5.2014г.
В законна сила от 26.5.2014г.
35 НОХД No 138/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 12.5.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.Г.- роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, с постоянен адрес-***, настоящ адрес-***, к-с С., бл..., вх.5, ап..., за ВИНОВЕН в това, че на 02.09...13г., около 10.30 часа, на главен път Е-87, клас І-9, около ..5 км., срещу магазин „Жанет”, в посока гр.Варна, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел”, модел „Корса” с ДК № ....., без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние (наложено му с НП № 2580/..12г., влязло в законна сила на 12.10...12г.), поради което и на основание чл.3..в, ал.2, вр. ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки.  -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ.  -Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа годишно за ТРИ поредни календарни години.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Б. в 15-дневен срок от днес.      
Н.П.Г.
Мотиви от 16.5.2014г.
В законна сила от 28.5.2014г.
36 ЧНД No 151/2014, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Й. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 12.5.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на С.С.Й. с ЕГН **********, по НОХД № ..../2012г. и по НОХД № .../2013г., и двете по описа на РС- Несебър в размер на най-тежкото измежду тях, а именно „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност три пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по ТРИСТА ЧАСА годишно за срок от ДВЕ поредни календарни години.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.  
С.С.Й.
В законна сила от 28.5.2014г.
37 ЧНД No 216/2014, IV състав Реабилитации чл.85-88а НК Ч.М.Ч. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 24.4.2014г.
Производството е образувано по повод молбата на Ч.М.Ч., ЕГН **********,***, с която, на основание чл.87 от НК, моли да бъде реабилитиран. Предвид на това, че молбата е абсолютно бланкетна, съдът даде срок на Ч. да представи свидетелство за съдимост, препис от присъдата, по която се иска реабилитация, и доказателства, че са налице условията на чл.87 от НК. Съобщението е било получено лично от молителя на 14.04.2014 г. като към днешна дата е изтекъл дадения 3- дневен срок без от страна на Ч. да е била проявена някаква активност за изпълнение указанията на съда.  Съгласно чл. 433, ал.1 от НПК реабилитация може да постанови съдът, който е постановил присъдата като първа инстанция. Когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, компетентен е съдът, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки- съдът, който е постановил последната присъда. В случая не може да се направи преценка дали настоящата инстанция е компетентната да се произнесе, тъй като в молбата не са изложени абсолютно никакви обстоятелства. Дори не е посочено, че лицето е осъждано, още по- малко е визирана присъдата или присъдите. Именно в тази връзка съдът указа на молителя да представи свидетелство за съдимост или копие от присъдата, каквото задължение за молителя е визирано в 434, ал.2 от НПК. В настоящият случай не само, че такива липсват, че такива не бяха представени въпреки дадената възможност, но дори няма наведени твърдения в текста на молбата, за осъждане на Ч..  С оглед на така изложеното съдът намира, че производството следва да бъде прекратено поради липса на представени доказателства относно неговата допустимост, както и невъзможност да бъде определена компетентността на съда.  Мотивиран от горното, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 216/2014 г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в 7- дневен сгкбк от  уведомяването.  
В законна сила от 28.5.2014г.
38 НОХД No 321/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.А.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.5.2014г.
  ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 321/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв. А.Ж. *** и подсъдимият Н.А.Б., съгласно което:  Подсъдимият Н.А.Б., с ЕГН **********,***,с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работи като главен готвач в комплекс „*****”, к.к. Слънчев бряг се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2014 година в 02.30 ч. в град Несебър, по ул.”*****” в близост до дом №11 управлявал МПС – мотопед „Хонда Таксс” с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.99 /едно цяло и деветдесети девет/ на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 333 от 26.05.2014 година, след като е бил осъден за същото деяние с влязла в сила от 05.07.2006 година, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и т.4 вр. с ал.3, т.1 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 30 /тридесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично,   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 30 /тридесет/ месеца,   - „Включване в програма за обществено въздействие” за срок от 6 /шест/ месеца.   ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Н.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 26 /двадесет и шест/ месеца.   ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето, считано от 26.05.2014 година.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.А.Б. да заплати направените по делото разноски по сметка на РС- гр.Несебър в размер на 39.08 лева /тридесет и девет лева и осем стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 321/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.А.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.А.Б. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Н.А.Б.
В законна сила от 28.5.2014г.
39 ЧНД No 238/2014, III състав Връщане на веществено доказателство Д.П.Ш. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 29.5.2014г.
Уважава на основание чл.111, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ ОТКАЗА на прокурор от РП-Несебър от 03.04.2014г., с което е оставено без уважение молбата на Д.П.Ш. за връщане на веществени доказателства, установени на 23.10.2013г. и предадени с протокол за доброволно предаване от 24.10.2013г.   ВРЪЩА вещите предадените от Данаил Стефанов Стефанов предметите, посочени в Протокол за доброволно предаване от 23.10.2013г. на пострадалия Д.П.Ш. ***.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.5.2014г.
40 АНД No 152/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.С.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.5.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.2 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА Д.С.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.01.2010 г., около 03,30 ч., в с. Т., чрез нанасяне на удар с дървен приклад в областта на корема /гръдния кош/, причинил лека телесна повреда на В.Г.Т. от с. Т., изразяваща се в счупване на VІІІ ребрена дъга вдясно, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл. 304 вр. чл.378, ал.4, т.2 от НПк вр. чл. 78а от НК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото спрямо него обвинение по чл. 131, ал.1, т.12, предложение първо вр. чл.130, ал.1 от НК.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
Д.С.Г.
Мотиви от 8.5.2014г.
В законна сила от 30.5.2014г.
41 НОХД No 255/2014, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Н.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 30.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 255/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Калина Георгиева– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.С.М. ***- служебен защитник на подсъдимия Н. и подсъдимият А.Н.Н., със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА А.Н.Н., ЕГН: **********,***, с настоящ адрес:*** десен, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, със средно образование за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2013 г., около 04.00 ч., в гр. Свети Влас, община Несебър, при условията на повторност, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /деформиране на рамка на входна врата/ и използване на техническо средство /отвертка и пила/ от магазин за чанти, находящ се на ул. "****" №48, в съучастие с неустановено лице, като съизвършител отнел чужди движими вещи - дамска чанта тюркоазена с три прегради на стойност 27.00 лв., дамска чанта тюркоазена с една преграда на стойност 24.00 лв., дамска бяла чанта с две бели дръжки на стойност 45.00 лв., дамска бяла чанта с две кафяви дръжки на стойност 40.00 лв., дамска чанта две в едно на стойност 40.00 лв., дамска бежова чанта на квадрати на стойност 42.00 лв., дамска кафява чанта със златисти орнаменти на стойност 45.00 лв., дамска чанта светло златиста на цвят на стойност 42.00 лв., дамска розова чанта на стойност 48.00 лв. и черна дамска раничка на стойност 44.00 лв. или всичко вещи на обща стойност 397.00 лв., от владението на Николай Димитров Вълев в качеството му на ЕТ „******" - гр. Нова Загора, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 4 /четири/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото -1 брой отвертка и 1 брой пила, които след влизане в сила на определението да се унищожат като вещи без стойност.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Н. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 40.00 лв. /четиридесет лева/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 255/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата     О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Н.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
А.Н.Н.
В законна сила от 30.5.2014г.