РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2015г. до 31.5.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 670/2014, III състав По ЗД по пътищата К.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.12.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001784 от 30.07.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на К.Д.К. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв. (петдесет лева), и на основание чл.6, т.9 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. са му отнети 6 (шест) контролни точки. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.5.2015г.
2 АНД No 811/2014, III състав По ЗД по пътищата И.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0304-001682/29.07.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на И.И.С. с ЕГН-********** *** на осн.чл.315, ал.1,т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв./четиристотин/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.5.2015г.
3 АНД No 907/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД Ю.А.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 31.3.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1148/29.08.2013 г. Директора на РДГ Бургас, упълномощен със Заповед №РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на земеделието и храните, с което за нарушения на чл.213, ал., т.2 от Закона за горите, на Ю.А.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 800 лв., като в полза на Държавата са отнети 8 пр.куб.м. дърва за огрев /метровки от дъб/, както и 1 брой товарен автомобил ГАЗ 53 с рег. № ...... Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 4.5.2015г.
4 Гражданско дело No 511/2014, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК В.Т.Ц. ВИНО ДЕН МАКС ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.Т.Ц., ЕГН **********,***, за приемане за установено съществуването на вземане против „ВИНОДЕНМАКС” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.В.Л., за сумата от 5000 лева, представляващи част от сумата от 15 000 лева, съставляващи неизплатени наемни вноски за периода от 20.03.2013 г. до 20.03.2014 г., по сключен между страните договор за наем на самостоятелен обект с идентификатор *******, находящ се в гр. Несебър, представляващ магазин № 4 с РЗП 25,41 кв.м., изграден в сграда с идентификатор *******”, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 16.04.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 391/17.04.2014 г. по ч.гр.д. № 391/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 391/17.04.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 391/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОСЪЖДА В.Т.Ц., ЕГН **********,***, да заплати на „ВИНОДЕНМАКС” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.В.Л., сумата от 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението и неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 5.5.2015г.
5 АНД No 791/2014, VI състав Административни дела ИМПОСИБЪЛ БЮТИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 30.1.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-02024717 от 28.08.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „И.Б.” ЕООД, ЕИК ......... със седалище и адрес на управление:*** на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 5.5.2015г.
6 АНД No 870/2014, II състав По ЗД по пътищата М.Ц.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.3.2015г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-003065/29.10.2014г. на Началник група при ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на М.Ц.Б. с ЕГН-*********** *** на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложена глоба от 2000лв. и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца; на основание Наредба № Iз-1959 на МВР за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат /Наредба № Із-1959/, на същия са отнети 18 контролни точки; за нарушение на чл.137а, ал.1 и на осн.чл.183, ал.4, т.7, предл.1-во от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 550лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.5.2015г.
7 АНД No 71/2015, VI състав По ЗД по пътищата Б.Т.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 6.4.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-003365 от 15.12.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Б.Т.Х., ЕГН ********** на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП и чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за извършени нарушения на чл. 100, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 2 от ЗДвП са му наложени наказания „глоби” общо в размер на 210 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 5.5.2015г.
8 НОХД No 279/2015, IV състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.М.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 7.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 279/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Димитър Илиев- прокурор в РП- Несебър и адв.П. ***- защитник на подсъдимия Н.М.Н. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.М.Н.- роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, средно образование, неосъждан, настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2014г., за времето от 00.30 часа до 02.30 часа., в с. К., общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „....”, в условията на продължавано престъпление, чрез срязване, унищожил противозаконно чужди движими вещи, както следва: - два броя предни гуми марка „Дебика", с размери 165/70/R 13, два броя задни гуми, марка марка „Маркони", с размери 175/65 R на л.а. марка „Опел", модел „Корса" с рег.№ ....., на обща стойност 277,20 лв., собственост на С.Х.П., - четири гуми, марка „Бриджстоун" с размери 185/60 R 14 на л.а. „Сеат Кордова" с рег.№ ..... ,собственост на М.Г.Г., на обща стойност 320,00 лв., - задна лява гума, марка „Фърстстоп", модел „Тифон" с размери 195/60 R 15 на л.а. марка „Форд", модел „Мондео" с рег.№ ..... собственост на С.С.М., на стойност 65,00лв., - задна лява гума, марка „Мишелин" с размери 205/55 R 16 на л.а. марка „Мерцедес Ц180 Компресор" с рег. № ....., собственост на Л.К.Г., на стойност 288,00лв., - предна лява гума и две задни гуми, марка „Нокиан Лайн" с размери 205/55 R 16 на л.а. „БМВ 318И" с рег. № ....., на обща стойност 399,00лв., собственост на А.И.П., - предна лява гума, марка „Марангони" с размери 205/55 R 16 на л.а. марка „БМВ 320Д" с рег. № ....., на стойност 60,00лв., собственост на А.Д.Д., - предна дясна гума, марка „Бриджстоун" с размери 185/65 R 15 и лява задна гума, „Тийм Стар" с размери 185/65 R 15 на л.а. марка „Мазда", модел „626" с рег. № ..... на обща стойност 50,00 лв., собственост на Н. С.Ф., - предна дясна гума, марка „Аеолус", с размери 195/65 R 15 на л.а. марка „Форд Мондео" с рег. № ....., на стойност 72,00 лв, собственост на П.М. В., като общата стойност на щетите възлиза на 1531,20 лв. /хиляда петстотин тридесет и един лев и двадесет стотинки/, поради което и на основание чл. 216, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Н.М.Н. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 40,00 лв. (четиридесет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 279/2015г. по описа на РС – гр.Несебър.
Н.М.Н.
В законна сила от 7.5.2015г.
9 НОХД No 280/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Щ.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 7.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 280/2015г. по описа на РС- Н., а именно: Обвиняемият М.Щ.В., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 28.03.2015г., около 02.25 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Н., обл. Бургас, на главната алея до хотел „Централ”, в посока гр. Н., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Ауди”, модел „ТТ Роудстар” с рег. № ..... с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.63 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с № ARDN0065, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, която да се изпълнява чрез явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца; - Поправителен труд в полза на Държавата, включващ удръжки върху възнаграждението му в качеството на управител „Е.М.Г.” ООД, гр. Н., ж.к. „Ч.”, бл. ..., вх. 2, ет. 1, ап. .., ЕИК: ......... в размер на 10 /десет/ на сто ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемия М.Щ.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца, считано от 28.03.2015г. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 280/2015г. по описа на Н.ския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.Щ.В.
В законна сила от 7.5.2015г.
10 Гражданско дело No 559/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СХ ООД Р.Д.О. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „С.”ООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Д.Е.Д. Управител, чрез пълномощника „Адвокатско Дружество Бандрамалиев и С.", с адрес ***, представлявано от адв.Г.П.С. ***, съдебен адрес:*** Против: Р.Д.О., ЕГН **********, с адрес: *** за осъждане на Р.Д.О. да заплати на „С."ООД парични суми, а именно: 48 870.50 лв. (четиридесет и осем хиляди осемстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки) - главница, представляваща неплатени годишни такси в двоен размер за 12бр. апартаменти за период 2010-2014г., дължими на дати 31.07.2010г., 31.07.2011г., 31.07.2012г. и 31.07.2013г.; 23 19601 лв. (двадесет и три хиляди сто деветдесет и шест лева и една стотинки) - неустойка за забава в плащането на годишни такси за години - 2010г.-2011г„ 2011г.-2012г., 2012г.-2013г. и 2013г.-2014г. за 12бр. апартаменти за периоди съответно: от 01.08.201Ог. до 05.06.2014г., от 01.08.2011г. до 05.06.2014г.; от 01.08.2012г. до 05.06.2014г. и от 01.08.2013г. до 05.06.2014г. включително, ведно със законни лихви върху главницата от подаване на настоящата искова молба до окончателното изплащане на задължението, както и ведно с направените в настоящото производство съдебни разноски и разноски за адвокатски хонорар, както и ведно с направените разноски в размер на 1 948.35 лв. (хиляда деветстотин четиридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) - за държавна такса и адвокатски хонорар по ч.гр.д.№3535/2014г. на БРС, в което производство е допуснато предварително обезпечение на настоящия иск. ОСЪЖДА С.”ООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Д.Е.Д. Управител, чрез пълномощника „Адвокатско Дружество Бандрамалиев и С.", с адрес ***, представлявано от адв.Г.П.С. ***, съдебен адрес:*** да заплати на Р.Д.О., ЕГН **********, с адрес: ***, сума в размер на 3500 /три хиляди и петстотин/ лева – разноски по делото, заплатено адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването.
В законна сила от 8.5.2015г.
11 НЧХД No 652/2014, VI състав НЧХД Г.Б.Т. Д.Т.Д. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Присъда от 22.4.2015г.
ПРИЗНАВА Д.Т.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление в личната си фейсбук страница публикувал унизителни за честта и достойнството на Г.Б.Т., ЕГН ********** думи, както следва: на 21.05.2014 г. публикувал думите „Хайде всички да запеем …Лудата дойде…Гале, слушаш ли мила, за теб е..…голям поздрав…време е за лекуване…..Хайде, Лудата дойде…..!” и на 28.05.2014 г. публикувал думите „До преди една година имах критерий за глуповатост. Една жена разби този мой критерий и сега вече за мен всеки човек различен от тази жена е много умен….то бива толкова простотия, ама ти Гале си върха на пирамидата….ако се явиш на състезание за глуповатост и злоба ще вземеш първо място, дерзай миличка……може да станеш и световен шампион…..!!!”, като обидата е разпространена по друг начин – чрез интернет, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 2, вр. чл. 146, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на държавата. ПРИЗНАВА Д.Т.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, неосъждан, за НЕВИНОВЕН в това, че за периода 01.07.2014 г. – 13.08.2014 г. в условията на продължавано престъпление във фейсбук страницата на „Friends of Anita” е публикувал документи, представляващи жалби и молби, адресирани до държавни институции срещу Г.Б.Т., ЕГН **********, с което й е приписал престъпления – измама, рекет, данъчни престъпления, обиди и клевети, като клеветата е разпространена по друг начин – чрез интернет, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл. 148, ал. 2, вр. ал. 1, т. 2, вр. чл. 147, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. ОСЪЖДА на основание чл. 45 ЗЗД Д.Т.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, да заплати на Г.Б.Т., ЕГН ********** сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението по чл. 148, ал. 1, т. 2, вр. чл. 146, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на увреждането - 21.05.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 2500 лв. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Б.Т., ЕГН ********** срещу Д.Т.Д., ЕГН ********** иск с правно основание чл. 45 ЗЗД за присъждане на обезщетение в размер на 2500 лв. за претърпени неимуществени вреди от престъпление по чл. 148, ал. 2, вр. ал. 1, т. 2, вр. чл. 147, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 4 от НПК Д.Т.Д., ЕГН ********** да заплати на Г.Б.Т., ЕГН ********** сумата от 358.50 лв., представляваща разноски в производството. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Д.Т.Д., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд – Несебър сума в размер на 50 лева, представляваща държавна такса за уважената част от предявения граждански иск. Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Т.Д.
Мотиви от 21.5.2015г.
В законна сила от 8.5.2015г.
12 АНД No 829/2014, VI състав По ЗД по пътищата Я.М.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 5.2.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 604/13 от 26.03.2013 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Я.М.Д., ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 3, т. 4, предл. 1 ЗДвП и чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 за извършени нарушения на чл. 139, ал. 5 ЗДвП и чл. 100, ал. 1, т. 1 и са му наложени наказания „глоба” в размер на 300 лв. и „глоба” в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 8.5.2015г.
13 НОХД No 283/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 283/2015г. по описа на РС- гр.Несебър между Димитър Илиев- прокурор в РП- Несебър, адв.Потеров в качеството му на служебен защитник на подсъдимия С.Д.Д., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Д.Д.- роден на ***г. в гр.Търговище, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.04.2015 г., около 13.50 часа, на главен път І-9, 205,2 км., в посока гр.Варна- гр.Бургас, управлявал без съответно свидетелство за управление моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фиат”, модел „Пунто” с рег. № ....., в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 14-3388-000143/19.08.2014 г. на Началник група към ОД на МВР, сектор „Пътна полиция” гр.Бургас, влязло в законна сила, считано от 14.01.2015г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, която да се изпълнява чрез явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца. - Безвъзмезден труд в полза на Държавата в размер на 100 /сто/ часа за срок от една година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №283/2015 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С.Д.Д.
В законна сила от 8.5.2015г.
14 НОХД No 288/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Т.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 8.5.2015г.
на основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия И.Т.П., със снета по делото самоличност, и адв. Д. *** защитник на подсъдимия П., съгласно което: ПРИЗНАВА И.Т.П. – роден на *** ***, постоянен адрес:***, к-с «Б.М.», бл. **, вх. *, ет. *, ап. **, българин, български гражданин, средно образование, осъждан, управител на строителна фирма, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.04.2012 г. около 11.00 часа в с.Равда, общ.Несебър, на ул. «Несебър», управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с марка «Опел», модел «Комбо», с ДК № *****, без съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с влязло в сила на 22.11.2011 г. НП №7950/2011 г. на Началника на Сектор „ПП-КАТ” при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. «б», вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца, - включване в програми за общественно въздействие за срок от 6 /шест/ месеца ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 288/2015г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Т.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
И.Т.П.
В законна сила от 8.5.2015г.
15 Гражданско дело No 634/2014, III състав Облигационни искове Г.Д.Д. Б.Б.Р. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.4.2015г.
ОСЪЖДА Б.Б.Р. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, и настоящ адрес:*** Загора, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Д. с ЕГН **********, адрес: ***, обезщетение в размер на 6 000 лв. (шест хиляди лева) за претърпени неимуществени вреди, в резултат на причинени на 13.07.2012г. фрактура на пета дланна кост, довела до трайно затрудняване движенията на десен горен крайник за срок не по-малък от два месеца, болки и страдания и негативни емоционални и психически изживявания, като за разликата над уважения до пълния претендиран размер от 10 000 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Б.Б.Р. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, и настоящ адрес:*** Загора, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Д. с ЕГН **********, адрес: ***, обезщетение за забава в размер на законната лихва върху присъдения размер на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от 6 000 лева, считано от 13.07.2012г. до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Б.Б.Р. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, и настоящ адрес:*** Загора, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Д. с ЕГН **********, адрес: ***, сумата в размер на 900 лв. (деветстотин лева), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА Б.Б.Р. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, и настоящ адрес:*** Загора, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд държавна такса върху уважената част от иска в размер на 240 лв. (двеста и четиридесет лева). Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.5.2015г.
16 Гражданско дело No 1060/2014, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК Е.Г.С. Т.О.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.4.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Т.О.К., с ЕГН **********, с адрес *** Съдебен адрес:*** ДЪЛЖИ на Е.Г.С., ЕГН **********,***, с адрес за призоваване: гр. Бургас, ул. "******** Адв. С.Д.Д.-Ж. *** сумата от 1714,66 лева /хиляда седемстотин и четиринадесет лева и шестдесет и шест стотинки/, представляващи неизплатено адвокатско възнаграждение за въвзивно обжалване, ведно със законна лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението- 24.10.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 334,30 лева /триста тридесет и четири лева и тридесет стотинки/- разноски по заповедното производство ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявление по реда на чл.410 от ГПК - 29.12.2014г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „Т.О.К., с ЕГН **********, с адрес *** Съдебен адрес:*** ДА ЗАПЛАТИ на Е.Г.С., ЕГН **********,***, с адрес за призоваване: гр. Бургас, ул. "******** Адв. С.Д.Д.-Ж. *** сумата от 484.30 /четиристотин осемдесет и четири лева и тридесет стотинки/ лв представляваща съдебно- деловодни разноски в настоящото производство, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред ОС Бургас , в 2-седмичен срок от връчването му със съобщение на страните.
В законна сила от 9.5.2015г.
17 Гражданско дело No 320/2015, IV състав Издръжка С.Г.Г. Е.А.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ -ГР. ПОМОРИЕ
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 4.5.2015г.
на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в посочения по-горе смисъл. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 320/2015 г. по описа на РС Несебър. ОСЪЖДА Е.А.К. с ЕГН : **********, с адрес *** да заплати по сметка на РС Несебър сумата от 194.00 /сто деветдесет и четири/ лева, представляваща държавна такса за предявените искове. Определението подлежи на обжалване пред ОС Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила от 11.5.2015г.
18 АНД No 836/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.А.Г.,
Д.Д.Д.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.4.2015г.
ПРИЗНАВА Я.А.Г., ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.04.2009г., около 18:30 часа в гр. С. В. на Т- образно кръстовище между ул.“С.В.ий” и ул.“Ч.”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил марка „Т.А.” с рег. № ....., при независимо съпричиняване на съставомерния резултат с Д.Д.Д., нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл.37, ал.1 от ЗДвП, а именно- при завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства; При извършване маневра завой наляво не пропуска движещия се по ул. “С. В.” лек автомобил марка “Ауди Q7” с рег. № ..... и допуснал пътно транспортно произшествие с лек автомобил марка “Ауди Q7” с рег. № ....., управляван от Д.Д.Д., като по непредпазливост причинил средна телесна повреда на возещия се до него на предна дясна седалка пътник- С.Ж.П. с ЕГН **********, изразяваща се в открито счупване на дясна лъчева кост на типично място, довело до трайно затруднение движението на дясната ръка за срок от около 2,5-3 месеца при упражняване на физически труд, и на возещия се на предна дясна седалка пътник в лек автомобил марка “Ауди Q7” с рег. №..... – С.Н.С., ЕГН **********, изразяваща се в счупване на стилоидния израстък на дясна лъчева кост на ръката, довело до трайно затруднение движението на дясната ръка за срок около 1,5-2 месеца при обичаен ход на оздравителния процес средна телесна повреда, като на основание чл.378, ал.4, т.2 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. “а”, предл. второ, във вр. с ал. 1, б. „б”, предл. второ, вр .чл.342, ал.1 от НК. На основание чл.378 ал.4 т.3 от НПК във вр. с чл.343 ал.2, вр. ал.1, б.”б” от НК, във вр. чл.24 ал.1 т.9 от НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по делото срещу Я.А.Г., ЕГН ********** за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” от НК. ПРИЗНАВА Д.Д.Д., ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.04.2009г. около 18:30 часа в гр. С. В. на Т-образно кръстовище между ул. "С. В.ий" и ул. „Ч.", при управление на моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ауди Q7" с рег. № ....., при независимо съпричиняване на съставомерния резултат с Я.А.Г., нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.21, ал.1 от ЗДвП; При избиране на скоростта на движение на водача на превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч.- 50 км./час за пътно превозно средство от категория "В" в населено място/, управлявайки автомобила си със скорост около 87км/час, допуснал пътно транспортно произшествие с лек автомобил марка "Тойота" с рег. № *****, управляван от Я.А.Г., като по непредпазливост причинил средна телесна повреда на две лица - на возещия се до него на предна дясна седалка пътник - С.Н.С., ЕГН **********, изразяваща се в счупване на стилоидния израстък на дясна лъчева кост на ръката, довело до трайно затруднение движението на дясната ръка за срок около 1,5-2 месеца при обичаен ход на оздравителния процес и на возещия се на предна дясна седалка пътник в лек автомобил марка "Тойота" с рег. № ..... - С.Ж.П. с ЕГН **********, изразяваща се в открито счупване на дясна лъчева кост на типично място, довело до трайно затруднение движението дясната ръка за срок от около 2,5-3 месеца при упражняване на физически труд, като на основание чл.378, ал.4, т.2 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. “а”, предл. второ, във вр. с ал. 1, б. „б”, предл. второ, вр .чл.342, ал.1 от НК. На основание чл.378 ал.4 т.3 от НПК във вр. с чл.343 ал.2, вр. ал.1, б.”б” от НК, във вр. чл.24 ал.1 т.9 от НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по делото срещу Д.Д.Д., ЕГН ********** за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” от НК. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Б. в 15-дневен срок, считано от днес.
Я.А.Г.
Д.Д.Д.
Мотиви от 27.5.2015г.
В законна сила от 11.5.2015г.
19 АНД No 143/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Х.Х. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.4.2015г.
ПРИЗНАВА С.Х.Х., роден на *** год. в гр.К., българин, немски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в Република България, неженен, неосъждан, с висше образование, живущ ***» Д.Б.» №.., месторабота «С.И.» ООД, счетоводител, «ЛНЧ **********, за ВИНОВЕН за това, че на 12.10.2014 год., около 17.25 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, пред паркинга на сграда „Корал Шопинг Център” при управление на моторно превозно средство – товарен автомобил „Грейт Уолл Стрийд” с ДК№ ....., отнел предимството на насрещно движещия се мотоциклет „Хонда”, модел „ВФР 800А” с ДК№ ....., като не пропуснал мотоциклета при извършване маневра завиване наляво, като е нарушил правилата за движение по пътищата: Чл.5/2/ Водачът на пътно превозно средство е длъжен: 1.да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства; Чл.25/1/ Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга лента да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение. /2/ При извършване на маневра, която е свързана с навлизане изцяло или частично в съседна пътна лента, водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се движат по нея. Когато такава маневра трябва едновременно да извършат две пътни превозни средства, от две съседни пътни ленти, с предимство е водачът на пътното превозно средство, което се намира в дясната пътна лента. Чл.37 /1/ При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото не релсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства. /2/ Водачът на не релсово пътно превозно средство, завиващо наляво или надясно за навлизане в крайпътна територия като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, движещи се по пътя, който той напуска, и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на А.П.К. с ЕГН ********** от гр.Бургас, изразяваща се в счупване на латералния кондил в дясно бедро, довело да трайно затруднение движението на десния крайник за срок от около 3-5 месеца при обичаен ход на оздравителния процеси лезия /разкъсване/ на сухожилието на четириглавия мускул на дясно бедро, довело до трайно затруднение движението на десния крайник за срок от около 2-3 месеца при обичаен ход на оздравителния процес – престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, вр.с чл.342, ал.1 от НК, вр. с чл.5, ал.2, т.1, вр. с чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗДвП, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 3000 (три хиляди) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343, ал.1, б.”б”, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия С. Х.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ВРЪЩА, на основание чл.111 ал.1 от НПК, вещественото доказателство- мотоциклет, марка „Хонда ВФР 800А” с ДК № ....., на съхранение в двора на РУП- Несебър на А.П.К. с ЕГН ********** от гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.25, вх.8, ет.5. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.Х.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 288.80 лв. (двеста осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.Х.Х.
Мотиви от 29.5.2015г.
В законна сила от 11.5.2015г.
20 НОХД No 218/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 24.4.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.И.- роден на ***г. в гр.Стара Загора, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, реабилитиран, със средно образование, сервитьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2015г., около 02.05 часа, в к.к.Слънчев бряг, до хотел „Пеликан”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Мерцедес С200” с рег.№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,02 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7510” с фабричен № 0065, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.58а от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.П.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като ЗАЧИТА времето през което на същия е отнето свидетелството за управление по административен ред, считано от 12.04.2015г. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.
И.П.И.
Мотиви от 4.5.2015г.
В законна сила от 11.5.2015г.
21 НОХД No 291/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.В. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 11.5.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 291/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият Д.А.В. и неговия защитник адв. Г. К., съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Д.А.В., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с висше образование, управител на „Диана инвест 2013” ЕООД Несебър, ЕГН:**********, с постоянен адрес: ***, настоящ к.к. „С.б.”, комплекс „А.” **, вх. *, ет. *, ап. ** за ВИНОВЕН в това, че на 04.05.2015 г., около 01.40 часа, в курортен комплекс „С.б.”, община Несебър, област Бургас, на алея до блок „Парк”, посока кръстовище „Джани”, управлявала моторно превозно средство- л.а. „Ауди”, модел „А8” с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно- с 1.81 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 и 2 , вр. с ал.3, т.1, от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: -задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 11/единадесет/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11/единадесет/ месеца. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемият Д.А.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което обвиняемият Д.А.В. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 04.05.2015 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.А.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд Несебър сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем стотинки) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 291/2015г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.А.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.
Д.А.В.
В законна сила от 11.5.2015г.
22 Гражданско дело No 63/2013, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИ ООД А.В.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 15.4.2015г.
ОСЪЖДА А.В.Г., гражданин на Руската Федерация, роден на *** г., паспорт *******, издаден на ********** г. от ОУФМС Русия, Приморски край на Районен съвет, адрес: Русия, гр. ***********, да заплати на „Е.Х.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, комплекс „Е.” № 61, сумата от 500 евро – остатък от неизплатено възнаграждение за поддръжка и управление за периода 01.2010 г.- 12.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба – 05.02.2013 г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 1542.02 евро неизплатено възнаграждение за поддръжка и управление за периода 01.2011 г.- 12.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба – 05.02.2013 г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 1669.39 евро неизплатено възнаграждение за поддръжка и управление за периода 01.2012 г.- 12.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба – 05.02.2013 г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 73.90 евро разходи за застраховане на курортния комплекс за периода 01.2010 г. – 12.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба – 05.02.2013 г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 3084.04 евро – неустойка за незаплащане в срок на възнаграждението за поддръжка за 2010 г. за периода 15.02.2010 г. – падеж до 05.02.2013 г. – датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба – 05.02.2013 г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 3084.04 евро – неустойка за незаплащане в срок на възнаграждението за поддръжка за 2011 г. за периода 15.02.2011 г. – падеж до 05.02.2013 г. – датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба – 05.02.2013 г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 3338.78 евро – неустойка за незаплащане в срок на възнаграждението за поддръжка за 2012 г. за периода 15.02.2012 г. – падеж до 05.02.2013 г. – датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба – 05.02.2013 г. до окончателното изплащане на вземането и сумата от 147.80 евро – неустойка за незаплащане в срок на дължимите разходи за застраховане на недвижимия имот за 2010 г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба – 05.02.2013 г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА А.В.Г., гражданин на Руската Федерация, роден на *** г., паспорт *******, издаден на ********** г. от ОУФМС Русия, Приморски край на Районен съвет, адрес: Русия, гр. ***********, да заплати на „Е.Х.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, комплекс „Е.” № 61 сумата от 3126.83 лв., представляваща направените в производството разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 12.5.2015г.
23 АНД No 725/2014, II състав Административни дела ВЕ ЕС ДЕ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 31.3.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 169/28.07...14г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните- Бургас към БАБХ и МЗХ, с което за нарушение на чл.16а ал.2 от Закона за храните,чл.58 т.2 от Наредба №5/..06г. за хигиена на храните на основание чл.48 ал.2 от ЗХ, на В.Е.Д.” ООД, ЕИК:........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от К.Г.Н.-управител е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1000 / хиляда/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 12.5.2015г.
24 АНД No 904/2014, IV състав По ЗД по пътищата А.Ф.Ю. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.2.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-003280/02.12.2014 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на А.Ф.Ю., ЕГН **********у***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 900 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 9 месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.5.2015г.
25 АНД No 92/2015, I състав По ЗД по пътищата А.Ю.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.4.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002481/05.09.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на А. Ю. А. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.5.2015г.
26 НОХД No 154/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 12.5.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 154/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.Д.И. със защитник адв.П.Ч. споразумение, съгласно което: Подсъдимият П.Д.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2014., около 02.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до ресторант „Джани”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1, вр. чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно: - коноп с нето тегло 0.488 гр. със съдържание на основното вещество тетерахидроканабинол от 7.10%, коноп с нето тегло 0.416 гр. със съдържание на основното вещество тетерахидроканабинол от 8.10%, коноп с нето тегло 0.513 гр. със съдържание на основното вещество тетерахидроканабинол от 7.10%, и коноп с нето тегло 0.157 гр. със съдържание на основното вещество тетерахидроканабинол от 8.20% теглови процента на обща стойност 09.44 лева /девет лева и четирдесет и четири стотинки/, с общо нето тегло 1.574 гр. - амфетамин с нето тегло 0.423гр. със съдържание на основното вещество амфетамин 12.10%, на стойност 12.69 лева /дванадесет лева и шейсет и девет стотинки/. - метафетамин с нето тегло 0.026гр. със съдържание на основното вещество метафетамин 20.10%, на стойност 0.65лв./шестедесет и пет стотинки/ или всички наркотични вещества на обща стойност 22.78 лева /двадесет и два лева и седемдесет и осем стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС „строг” режим на изтърпяване на наказанието в Затвор. НАЛАГА на подсъдимия П.Д.И. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 2000 /две хиляди/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно неизразходваната част от наркотични вещества, изпратени на ЦМУ отдел МРР- НОП гр. София, които следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1 от НК в полза на Държавата веществените доказателства 1 брой плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Д.И., ЕГН **********, с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 155.30 лева (сто петдесет и пет лева и тридесет стотинки), представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 154/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо П.Д.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
П.Д.И.
В законна сила от 12.5.2015г.
27 АНД No 50/2015, I състав Административни дела КРАСИАНИ 2010 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.3.2015г.
Мотивиран от изложените съображения, съдът Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024834/29.10.2014г. на Директора на „Инспекция по труда” гр.Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „К.2.”ЕООД,ЕИК:****,седалище и адрес ***ано от С.К.Г.-управител е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2500лв /две хиляди и петстотин/ лева., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024834/29.10.2014г. на Директора на „Инспекция по труда” гр.Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.5.2015г.
28 НОХД No 267/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.С.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 14.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 267/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Х.С.И.- роден на ***г***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.11.2014г., около 21.00 часа в с. Оризаре, общ. Несебър, обл. Бургас, по ул. „Георги Кондолов”, в близост до дом № 53, в посока дом № 55, управлявал без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф-3”, с рег. № ..... в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 3483/27.11.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, влязло в законна сила, считано от 19.02.2014г., за същото деяние /управление на моторно превозно средство като неправоспособен водач, без съответно свидетелство за управление/, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 вр. чл.55, ал.1 т.2 б.”б” от НК на обвиняемия Х.С.И., ЕГН ********** наказание „Пробация”, включващо следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а, ал.2, т.1 от НК/ за срок от 12 /дванадесет/ месеца, която да се изпълнява чрез явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; -Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42а, ал.2, т.2 от НК/ за срок от 12 /дванадесет/ месеца; -Безвъзмезден труд в полза на обществото /чл.42а ал.2 т.6 от НК / в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно в рамките на една календарна година. С оглед подписване на споразумението от 14.05.2015г. и представено в съда в днешно съдебно заседание и одобрено, съдът намира, че не следва да се произнася по споразумението постигнато на 30.04.2015г. между РП- Несебър и служебния защитник на обвиняемия- адв.П.П., тъй като самият обвиняем и представителя на РП- Несебър заявяват, че не поддържат същото, а служебният защитник на обвиняемия не присъства в днешното съдебно заседание, които обстоятелства обуславят не произнасяне по въпроса дали това споразумение противоречи на закона и морала или не, тъй като същото е безпредметно. Ето защо и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 267/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.С.И.
В законна сила от 14.5.2015г.
29 ЧНД No 307/2015, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Протокол от 14.5.2015г.
Прочетох протокола и с подписа си удостоверявам, че показанията ми са записани правилно. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа.
В законна сила от 14.5.2015г.
30 НОХД No 308/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.П.В. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 14.5.2015г.
СЪДЪТ, след извършена проверка на представеното от страните споразумение, намира, че същото противоречи на закона по следните съображения: СЪДЪТ счита, че не е налице субективният елемент на престъплението по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. За да е налице субективната страна на престъплението, деецът следва да съзнава, че управлява моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние. Видно от приложеното по досъдебното производство НП № 3473/2013г., същото е връчено на обвиняемия по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, като по делото липсват доказателства, които да установяват, че до знанието на обвиняемия е достигнало, че е налице издадено срещу него НП. Следователно след като обвиняемият не е формирал знание за наказването му по административен ред, същият не е осъществил от субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което му е повдигнато обвинение по ДП № 304-ЗМ-3../2015 г. по описа на РУП на МВР гр. Несебър. Така мотивиран, съдът ОПРЕДЕЛИ: НЕ ОДОБРЯВА споразумение от 14.05.2015 г., постигнато по ДП № 304-ЗМ-3../2015 г. по описа на РУП на МВР гр. Несебър между прокурор Димитър Илиев, обвиняемия В.П.В. и защитника му адв. В.Ц.. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 308 по описа на НРС за 2015 г. ВРЪЩА делото на РП – Несебър. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.5.2015г.
31 НОХД No 310/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.К. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 14.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №310/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г. Русев – прокурор в РП-Несебър и обвиняемият Г.Д.К. със защитник адв.М. *** споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Д.К. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.11.2014 год. около 13.00 часа в близост до кръстовището на главен път ІІІ-90611 на главен път І-9 посока на движение гр.Обзор, общ.Несебър, управлявал МПС - лек автомобил с марка „ГАЗ 53», с ДК № ....., без съответното свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с влязло в сила на 19.05.2014 год., НП №14-0442-000298/11.04.2014 год. на Началника на IV РУП –Варна, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №310/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Г.Д.К.
В законна сила от 14.5.2015г.
32 НОХД No 311/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 14.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 311/2015г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.Д.И. със защитник адв.Ч. ***, съгласно което подсъдимият П.Д.И. - роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2015., около 16.45 часа в гр.Несебър, общ. Несебър, в магазин „Жанет”, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно: обект №1-коноп, с нето тегло 7.572гр. със съдържание на основното вещество тетерахидроканабинол от 6.50% теглови процента на стойност 45.43лв.; обект №2-коноп, с нето тегло 6.083 гр. със съдържание на основното вещество тетерахидроканабинол от 8.10% теглови процента на стойност 36.50лв.; бект №3-амфетамин, с нето тегло 1.694 гр. със съдържание на основното вещество амфетамин 4.50% теглови процента на стойност 50.82лв., като всички наркотични вещества са на обща стойност 132.75лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС първоначален „Строг” режим на изтърпяване на така наложеното наказание десет месеца лишаване от свобода в Затвор или затворническо общежитие от затворен тип. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства: №1-коноп с нето тегло 7.572гр. със съдържание на основното вещество тетерахидроканабинол от 6.50% теглови процента; обект №2-коноп с нето тегло 6.083 гр. със съдържание на основното вещество тетерахидроканабинол от 8.10% теглови процента; бект №3-амфетамин с нето тегло 1.694 гр. със съдържание на основното вещество амфетамин 4.50% теглови процента, както и неизразходваната част от наркотичното вещество на съхранение ЦМУ- София, изпратени с писмо изх.№ 251000-11198/13.05.2015г., които след влизане в сила на настоящото споразумение, да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Д.И. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 118,44 лв. (сто и осемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 311/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
П.Д.И.
В законна сила от 14.5.2015г.
33 Гражданско дело No 536/2013, I състав Други дела СИСАЙД ПРОПЪРТИС ООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС"ПРОСТОР",БЛОК "Б" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.5.2014г.
ОТМЕНЯ решение на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, представляваща жилищен комплекс „Простор”, блок Б, находящ се в к.к. Обзор-север, община Несебър и построена в поземлен имот с идентификатор ***, представлявани от управителя С.А.Е. по т.8 от дневния ред, а именно : „Събранието приема годишна вноска за управление и поддръжка на общите части в размер на 5 евро за квадратен метър притежавана площ за периода 30.06.2013г. – 01.07.2014г. с възможност на управителя да избира и сключва договор с лице за поддръжка и да използва част от бюджета за това, ако е одобрена оферта за поддръжка, по преценка на управителя”. обективирано в протокол на Общото събрание на етажната собственост, проведено на 18.06.2013г. от 10.00 ч. в Обзор Бийч Резорт, блок С, подземен етаж, зала „Милос” в непосредствена близост до Сградата – ЕС. ОТХВЪРЛЯ иска на „С.П.” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Й.Х., против ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ - собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, представляваща жилищен комплекс „Простор”, блок Б, находящ се в к.к. Обзор-север, община Несебър и построена в поземлен имот с идентификатор ***, представлявани от управителя С.А.Е. в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, представляваща жилищен комплекс „Простор”, блок Б, находящ се в к.к. Обзор-север, община Несебър и построена в поземлен имот с идентификатор ***, представлявани от управителя С.А.Е. да заплати на „С.П.” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Й.Х., сумата от 68 лева /шестдесет и осем лева/, съдебно-деловодни разноски, като отхвърля искането в частта над този размер до претендирания 750 /седемстотин и петдесет/ лева като неоснователно. ОСЪЖДА С.П.” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Й.Х.,да заплати на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, представляваща жилищен комплекс „Простор”, блок Б, находящ се в к.к. Обзор-север, община Несебър и построена в поземлен имот с идентификатор ***, представлявани от управителя С.А.Е. с проц.представител адв.М.И. сумата в размер на 275 /двеста седемдесет и пет / лева , съдебно-деловодни разноски, като отхвърля искането в частта над този размер до претендирания 300 /триста/ лева като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 15.5.2015г.
34 Гражданско дело No 248/2015, I състав Развод по взаимно съгласие В.А.К.,
И.Р.Р.
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 7.5.2015г.
на основание чл. 330, ал. 2 от ГПК. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА гр.д. № 248/2015 г. по описа на РС Несебър. Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес.
В законна сила от 15.5.2015г.
35 АНД No 98/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.4.2015г.
ПРИЗНАВА С.Д.П., роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2014г., около 13.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, в кв. Камелия в близост до бензиностанция „Дамянов”, в посока супермаркет „Перла”, управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит” с ДК № ***, с английска регистрация, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 355/2013, от 27.02.2013 г., издадено от Началник на РУП Несебър и влязло в законна сила на 30.01.2014 г. за същото деяние /управление на моторно превозно средство като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
С.Д.П.
Мотиви от 12.5.2015г.
В законна сила от 15.5.2015г.
36 АНД No 100/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.4.2015г.
ПРИЗНАВА П.Д.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, студент, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2014г., около 21.20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, в района около комплекс „Браво 5”, без надлежното разрешително, съгласно чл. 7, ал. 16 и чл. 30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно 2 броя зелени на цвят таблетки с лого „У”, като таблетките са с общо нето тегло 0.396 гр. и в тях се доказва наличие на 3,4- метилендиоксиметамфетамин /MDMA, „екстази”/, като съдържанието на основното вещество- MDMA е 40.70% и наркотичните вещества са на обща стойност 09.90 лева /девет лева и деветдесет стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т. 1, предл.първо, вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление гр.София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия П.Д.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 45.38 лева (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
П.Д.М.
Мотиви от 13.5.2015г.
В законна сила от 15.5.2015г.
37 АНД No 63/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.П.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.4.2015г.
ПРИЗНАВА С.П.А., роден на ***г. в Русия, българин, българско и руско гражданство, разведен, реабилитиран, средно образование, с постоянен адрес:***, управител на собствена фирма, с адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.03...14г., на главен път І-9 на кръстовището до магазин „****” в гр.Несебър, общ.Несебър управлявал моторно- превозно средство лек автомобил „Ауди”, модел „К-7” с ДК № ******, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 240/..13г. на Началника на ПП при ОД на МВР- гр.Б., влязло в сила на 13.03...14г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда/ в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Б. в 15-дневен срок, считано от днес.
С.П.А.
Мотиви от 14.5.2015г.
В законна сила от 18.5.2015г.
38 НОХД No 317/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.И.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 18.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 317/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитър Илиев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Н.И.Г. със защитник адв.М. *** споразумение, съгласно което подсъдимата Н.И.Г., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, с висше образование, неосъждана, месторабота „Оптикс” АД гр.Панагюрище, монтажник, ЕГН **********, се признава за виновна в това, че на 10.05.2015 г., около 02:00 часа в гр. Несебър, кв. „Чайка”, пред магазин „Дари” до комплекс „Браво 5”, в посока от хотел „Изола Парадайз” към ресторант „Джани”, управлявала МПС - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с рег. № ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,92/ едно цяло и деветдесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство алкотест Дрегер 7410+, фабр. № ARYF 0325 и не са налице основанията за прекратяване на наказателното производство, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /седем/ месеца, която да се изпълнява чрез явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца; - Включване в курсове за професионална квалификация за срок от 7 /седем/ месеца. ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимата Н.И.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 /пет/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Н.И.Г. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 95 (деветдесет и пет) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 317/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Н.И.Г.
В законна сила от 18.5.2015г.
39 АНД No 722/2014, III състав По ЗД по пътищата С.Ч.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.3.2015г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002228/28.08.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.Ч.Х. с ЕГН-********** ***, ж.к.М.-*, бл.***, вх.*, ет.*, ап.** което за нарушение на чл.150А, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.5.2015г.
40 ЧНД No 869/2014, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.М.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 11.5.2015г.
на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК, съдът Р Е Ш И : ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязло в сила протоколно определение № 6 от 16.01.2015г., постановено по ЧНД № 869/2014г. по описа на РС-гр.Несебър, в частта му, с която съдът е присъединил на основание чл.23 ал.2 от НК наказание „Обществено порицание”, наложено на осъдения Д.М.Д. по НОХД № 894/2014г. по описа на Окръжен съд- Бургас. Решението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес .
Д.М.Д.
В законна сила от 19.5.2015г.
41 НОХД No 219/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Н.С. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 19.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 219/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Димитър Илиев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Силвия Миланова- служебен защитник на подсъдимия Н.С. и подсъдимият Н.Н.С., съгласно което: ПРИЗНАВА Н.Н.С., с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, с постоянен адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2014 год., около 15.00 часа в гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, на КПП „Булгартабак” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Ауди”, модел „А 4” с рег. № *******, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 95 от 07.02.2013г. на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, влязло в законна сила на 10.03.2014г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл.42а от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес /чл. 42а ал. 2 т. 1 от НК/ за срок от 1 /една/ година, която да се изпълнява чрез явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК/ за срок от 1 /една/ година,; - включване в програми за обществено въздействие, /чл. 42а ал. 2 т. 4 от НК/ за срок от 7 /седем/ месеца. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 219/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Н.С. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Н.Н.С.
В законна сила от 19.5.2015г.
42 НОХД No 320/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.М.Т. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 19.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 320/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Т.М.Т. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият Т.М.Т. - роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, със средно специално образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2014г., в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в хотел „Х.”, в стая №..3, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл... от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно: Обект №1 МДМА /екстази/ с наличие на 3.4 –метилендиоксиметаамфетамин и съдържание на основно вещество МДМА 46.10%, с нетно тегло 0.603 грама на стойност 15.07лв.; обект №2, метаамфетамин с нетно тегло 7.861 грама и съдържание на основно вещество метаамфетамин 18.90 % на стойност 196.52лв. и обект №3 амфетамин с нетно тегло 14.403 грама и съдържание на основно вещество амфетамин 8...% на стойност 432.09лв. всички наркотични вещества на обща стойност 643.68лв. /шестотин четиридесет и три лева и шестдесет и осем стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, предл.второ, т.1, във вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 2000 /две хиляди/ лева. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим на изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, в Затвор или Затворническо общежитие от затворен тип. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 3 броя пликове с опаковки и една везна, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, предадено на съхранение в ЦМУ- гр.София, които да бъдат унищожени след влизане в законна сила на настоящото споразумение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.М.Т. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 198.85 лв. (сто деветдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 320/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Т.М.Т.
В законна сила от 19.5.2015г.
43 АНД No 363/2014, III състав Административни дела ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ БГ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.1.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024478 от 27.02.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „П.М.Б.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Т.Д., за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложено наказание „Глоба” в размер на 3 000 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – Глоба от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
В законна сила от 20.5.2015г.
44 НОХД No 324/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 20.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 324/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият К.С.С. със защитник адв.Андонов от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което подсъдимият К.С.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, реабилитиран, женен, със средно образование, управител на фирма „М.” ООД- гр.Бургас, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2015г., около 18.45 ч. на главен път І – 9, на 205-ти километър, на кръстовище в гр. Несебър, обл. Бургас, в близост до Грандмаркет Жанет в посока гр. Варна, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Форд, модел Фокус с регистрационен номер № ..... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си 1,43 / едно цяло четиридесет и три / на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. на МВР, МПр., МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго действащо вещество от водачи на моторни превозни средства – с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343гвр. с чл. 37, т. 7 от НК, подсъдимия К.С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия К.С.С. е било отнето по административен ред, считано от 17.05.2015 год. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 324/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
К.С.С.
В законна сила от 20.5.2015г.
45 НОХД No 91/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Л.Л. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 21.5.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 91/2014 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.Л.Л. със защитник адв. К.К. споразумение, съгласно което: Подсъдимият И.Л.Л., роден на *** ***, обл. П., българин, български гражданин, осъждан, средно образование, работи в „ИТД” ЕООД, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 14.05.201З г. около 03:00ч. в КК "Слънчев бряг", общ. Несебър, в дискотека "Ден Гладе Викинг", е отнел чужди движими вещи, а именно: 1бр. мобилен апарат марка "Айфон", модел 5, на стойност 1037.08лв. /хиляда и тридесет и седем лева и осем стотинки/ от владението Е.Н. Е. К. от Дания без неговото съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отрадната вещ е заместена с паричната й равностойност, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл. 197, т.1, вр. чл.5, ал.1, т.2, б. „Б”, вр. чл.42а, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 25 (двадесет и пет) месеца, с периодичност, 4 (четири) пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 25 (двадесет и пет) месеца; - включване в програми за общественно въздействие за срок от 8 (осем) месеца. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.Л. Л. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 134.50 (сто тридесет и четири лева и петдесет стотинки) лева, представляваща направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 91/2014г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Л. Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
И.Л.Л.
В законна сила от 21.5.2015г.
46 ЧНД No 330/2015, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Протокол от 21.5.2015г.
Протоколът ми беше преведен от български на руски език и заявявам, че всичко в него е записано правилно.
В законна сила от 21.5.2015г.
47 Гражданско дело No 705/2013, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК ГОЛДЪН БЪГ ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.1.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА НЕСЕБЪР със седалище и адрес на управление:***, представлявана от Н.Д.-Кмет, че в полза на „Г.Б.” ЕООД с ЕИК ******, представлявано от С.М.А., с пълномощник - адв.Х.М., със съдебен адрес:***-63, офис 1 съществува вземане по ч.гр.д. № 398/2013 г. по описа на НРС, по което е издадена заповед № 346 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 31.05.2013г. за сумата от 24 600 лева /двадесет и четири хиляди и шестстотин лева/ - главница за Неизпълнение на парично задължение по приемане и обработване на отпадъци, обективирано във фактура № 0000001253 от 15.11.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 30.05.2013г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА ОБЩИНА НЕСЕБЪР със седалище и адрес на управление:***, представлявана от Н.Д.-Кмет, да заплати на „Г.Б.” ЕООД с ЕИК ******, представлявано от С.М.А., с пълномощник - адв.Х.М., със съдебен адрес:***-63, офис 1, съдебно-деловодни разноски в размер на 1782 /хиляда седемстотин осемдесет и два/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.5.2015г.
48 АНД No 730/2014, VI състав По ЗД по пътищата Д.Р.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 18.12.2014г.
Така мотивиран, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001723 от 30.07.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на жалбоподателя Д.Р.А., ЕГН ********** на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП са му наложени наказания „глоба” в размер на 800 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, като НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 8 месеца на 7 месеца и размера на наложената глоба от 800 лева на 700 лева ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 22.5.2015г.
49 АНД No 764/2014, III състав По ЗД по пътищата Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.2.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002415 от 05.09.2014г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на Г.Н. с ЕГН **********,***, на основание чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 30 лв. (тридесет лева) за нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002415 от 05.09.2014г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на Г.Н. с ЕГН **********,***, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. (сто лева). ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002415 от 05.09.2014г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на Г.Н. с ЕГН **********,***, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, му е наложено административно наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 (шест) месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание Лишаване от право да управлява МПС от 6 (шест) месеца на 2 (два) месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.5.2015г.
50 АНД No 838/2014, VI състав По ЗД по пътищата Д.П.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 11.2.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001253 от 04.07.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Д.П.Д., ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 22.5.2015г.
51 АНД No 880/2014, II състав По ЗД по пътищата М.В.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.2.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0304-002906/13.10.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на М.В.С. с ЕГН-********** *** на осн.чл.315, ал.1,т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв./четиристотин/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.5.2015г.
52 АНД No 912/2014, II състав По ЗД по пътищата Я.Д.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.2.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0304-000893/09.06.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Я.Д.Я. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.315, ал.1,т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв./четиристотин/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.5.2015г.
53 АНД No 130/2015, I състав По ЗД по пътищата В.К.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.4.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-0304-000161/17.02.2015 г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на В.К.В. ,ЕГН:**********,с адрес: *** е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.5.2015г.
54 НОХД No 334/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.П. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 22.5.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 334/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият Д.П.П. и неговия защитник адв. Н.И., съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Д.П.П., роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, ЕГН **********, тел.0886023756 за ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2015г. около 01.45 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, в близост до бар „Холистер”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно: 1 бр. целофаново пликче, съдържащо амфетамин и кофеин, с процентно съдържание на активното вещество 16,80% с нетно тегло 0.077 грама /нула цяло нула седемдесет и седем грама/ на стойност 2,31 лв. /два лева и тридесет и една стотинки/ определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал. 5, вр. ал.3, пр. 2, т.1, пр. 1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, предмета на престъплението, а именно високо рискови наркотични вещества със съдържание на амфетамин и кофеин, и опаковки бял плик съдържащ опаковки с три сини печата, които след влизане на споразумението в сила, следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.П.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС Несебър сумата от 44.17 лева (четиридесет и седем лева и седемнадесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 334/2015г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.П.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.
Д.П.П.
В законна сила от 22.5.2015г.
55 Гражданско дело No 394/2014, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК АКВА БИЛД 79 ЕООД СЛЕ ГРУП ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 14.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 394/14г. по описа на РС- гр.Несебър. ОСЪЖДА „А.Б.7.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, да заплати на „С.Г.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, сумата от 1000 лева /хиляда/, представляваща направените от ответника разноски, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение, съгласно представения списък и договор за правна помощ. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила от 23.5.2015г.
56 АНД No 132/2015, I състав По ЗД по пътищата З.С.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.4.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001304/08.07.2014г. на Началника на РУП- Несебър, в частта, в която е наложено на З.С.З., ЕГН:**********, с адрес: ***, пр.”Х.Д.” №*, чрез проц.представител адв.Х.Х.-*** административно наказание: „глоба” в размер на 20/двадесет/ лева, на основание чл. 183 ал.2 т.3, предл.първо от ЗДвП за нарушение по чл.6 т.1 от ЗДвП; И глоба в размер на 100 /сто/ лева за нарушение по чл.50 ал.1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001304/08.07.2014г. на Началника на РУП- Несебър в останалата част, с което на основание чл.183, ал.1 т.1, предл.второ от ЗДвП за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложено на З.С.З., ЕГН:**********, с адрес: ***, пр.”Х.Д.” №*, административно наказание „Глоба” в размер на 10 /десет/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 25.5.2015г.
57 НОХД No 318/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.О.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 25.5.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 318/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Е. М.- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.О.П. със защитник адв.П. Ч. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Р.О.П.- ЕГН *********, роден на *** г. в гр. Ботевград, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, работи без трудов договор, осъждан се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 11.05.2015г. около 01.20 ч. в к.к. С.б., общ. Несебър, обл. Бургас на алеята пред хотел Алба, посока хотел Свежест – хотел Кубан управлявал лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф с регистрационен номер с рег. № ****, собственост на ЕТ М. Е., гр. София, с концентрация на алкохол в кръвта си над едно цяло и две десети / 1,2 / на хиляда, а именно едно цяло и шестдесет и една стотни / 1,61 / на хиляда, което е установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343 б, ал. 1 вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т. 1, 2, 6 вр. с ал.3 т. 1 и т. 3 вр. с ал. 4 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 3/три/ години при периодичност 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3/три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 2 /две/ поредни години в размер на по 300 часа за всяка календарна година. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия Р.О.П. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Р.О.П. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от: 11.05.2015 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Е. Петров Петров със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 75.08 (седемдесет и пет лева и осем стотинки) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 318/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.О.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Р.О.П.
В законна сила от 25.5.2015г.
58 НОХД No 339/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.Ф. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 25.5.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № *39/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият П.А.Ф., роден на *** г. в гр.М., К.В. и С.И., с постоянен адрес: К.В. и С.И., с.М.б.д.с., община Р., регион К., ул. „ф.р.д.” № *, п.к.******, с настоящ адрес: Р.Б., с.К., вилна зона Ч.ч., ул. Р. № **, британец, поданик на О. К.В., с висше образование, неосъждан, неженен, безработен,, тел. № *******., се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2015 година около 03.25 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, по главната алея до хотел „Диамант”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Зафира”, с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.77 /едно цяло седемдесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № **0/18.05.2015 година по описа на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия П.А.Ф. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият П.А.Ф. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 20.05.2015 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, П.А.Ф. да заплати в П.за на Държавата сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи припадащата му се част от направените разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № *39/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия П.А.Ф. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
П.А.Ф.
В законна сила от 25.5.2015г.
59 Гражданско дело No 334/2013, IV състав Вещни искове ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД Ю.И.У. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.6.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Ю.И.У., родена на *** г. в гр. *******, Русия, с адрес с. Равда, комплекс „*******”, бл.4, вх.А, ап.9, че „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от *******, е собственик на самостоятелен обект с идентификатор ******* по кадастралната карта на с. Равда, с административен адрес- с. Равда, „*******”, *******, находящ се в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор *******, с предназначение на обекта- жилище, апартамент, брой нива на обекта- 1, с площ от 104,10кв.м., ведно с 12,97кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при граници на обекта: на същия етаж- *******.1.79, *******.1.77, под обекта- *******.1.62, над обекта- *******.1.94, като ОСЪЖДА ответника да предаде на ищеца владението върху описания имот. ОСЪЖДА Ю.И.У., родена на *** г. в гр. *******, Русия, с адрес с. Равда, комплекс „*******”, бл.4, вх.А, ап.9, да заплати н. „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от *******, сумата от 982,24 лв. /деветстотин осемдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 26.5.2015г.
60 Гражданско дело No 640/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.Р.И. И.Д. ЕТ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Р.И., ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** чрез адв. Е.П. ***И.Д." ЕИК ****** със седалище и адрес на управление *** общежитие ,*******, представляван от И.А.Д., съдебен адрес:*** иск за връщане на сумата в общ размер на 5000 /пет хиляди/ лева, а именно: 450,00лв. представляващи 1/2 от стойността на на закупен климатик LG; 288,00лв за касов апарат „Датекс"; 2500,00лв. ? от стойността на на закупени алкохолни напитки ; 1250,00лв. ? от стойността на кафе машина „Арея"; 200,00лв. ? от стойността на на устройство за банкоматни карти; 50,00лв. -1/2 от стойността на бойлер „Юни" и 262,00лв. ? от стойността на закупени плажни стоки (шнорхели, маски, топки), ведно със законната лихва за забава от датата на получаване на нотариална покана-26.06.2014г. до окончателното изплащане на задължението, претендирана като дадена на неосъществено основание, като неоснователен, на осн. чл. 55,ал.1,пр.второ от ЗЗД. ОСЪЖДА И.Р.И., ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** да заплати на ЕТ „И.Д." ЕИК ****** със седалище и адрес на управление *** общежитие ,*******, представляван от И.А.Д., съдебен адрес:***, разноските по делото в размер на 600 /шестстотин/ лв., на осн. чл. 78,ал.3 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.5.2015г.
61 АНД No 129/2015, I състав По ЗД по пътищата В.К.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.4.2015г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №15-03-4-000162/17.02.2015 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено В.К.В. ,ЕГН:********** ,с адрес: ***,административно наказание: „глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за нарушение по по чл.259 ал.1 т.1 от КЗ. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 26.5.2015г.
62 Гражданско дело No 165/2014, IV състав Облигационни искове А.Г.А. Я.К.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска на А.Г.А., ЕГН **********,***, с правно основание чл.240 от ЗЗД, за осъждане на Я.К. С., ЕГН **********,***, да му заплати сумата от 1177 лв. /хиляда сто седемдесет и седем лева/, представляващи неизпълнени задължения за връщане на суми дадени по договор за заем, както следва: на 08.07.2011 г.- сумата от 200 лв.,; на 28.03.2012 г.- сумата от 100 лв.; на 09.05.2012 г.- сумата от 800 лв.; на 04.06.2012 г.- сумата от 77 лв., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на исковата молба до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Я.К. С., ЕГН **********,***, на основание чл.55, ал.1, т.1 от ЗЗД да заплати на А.Г.А., ЕГН **********,***, сумата от 1177 лв. /хиляда сто седемдесет и седем лева/, получена от ответницата без основание, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на исковата молба- 13.02.2014 г. до окончателното ? изплащане, както и сумата от 86,81 лв. /осемдесет и шест лева и осемдесет и една стотинка/, представляваща направени от ищеца разноски по отправяне на нотариална покана до ответницата във връзка с връщане на сумата. ОСЪЖДА Я.К. С., ЕГН **********,***, да заплати на А.Г.А., ЕГН **********,***, сумата от 775,15 лв. /седемстотин седемдесет и пет лева и петнадесет стотинки/, представляващи направени по делото съдебно- деловодни разноски. На адвокат Ч.П. да се изплати сумата от 313 лв., представляваща възнаграждение за положения труд. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 27.5.2015г.
63 Гражданско дело No 517/2014, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ - КЛОН БУРГАС ЕАД АВРАМОВ И КО ООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.12.2014г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „У.Л." ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление:***, управлявано от М.М.Г. и Д.Н.Л., чрез адв. П.В.-пълномощник с адрес за призоваване ; гр. Бургас, *** против „А.И К." ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от И.В.А., срещу който се моли да бъде установено, че дължи сумата в общ размер на 8 970. 63 лева, представляваща сбор от- просрочена главница с ДДС в размер на 6 196,28 лева за периода от 27.03.2011г до 27.11.2011г..;просрочена възнаградителна лихва с ДДС в размер на 77.51 лева за периода от 27.10.2011г до 27.11.2011г.; други просрочени задължения в размер на 576.44 лв., включващи: Застрахователни премии по застраховка Автокаско по полица №*** от 29.11.2011г. в размер на 576.44 лева; ведно с мораторна лихва върху посочените в точки 1, 2 и 3 задължения в размер на 1 042.89 лева за периода от 28.11.2011г до 30.09.2013г. и разходи, направени след разваляне на договора за лизинг в размер на 1077.50 лева, включващи разходи за възстановяване на владение от 20.03.2012г в размер на 500.00 лева и разходи за възстановяване на владение от 01.04.2012г в размер на 577.50 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявление по реда на чл.410 ГПК -04.04.2014г. до окончателното изплащане на вземането по което била издадена Заповед за изпълнение № 356/09.04.2014г. по ч.гр.д. № 358/2014 год.по описа на НРС и както и сумата от 588.53 лева- разноски, направени в заповедното производство, за заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение, както и направени в настоящото производство съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА У.Л." ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление:***, управлявано от М.М.Г. и Д.Н.Л., чрез адв. П.В.-пълномощник с адрес за призоваване ; гр. Бургас, *** да заплати на „А.И К." ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от И.В.А., съдебно-деловодни разноски в размер на 1150 лева /хиляда сто и петдесет лева/ лв, на основание чл.78, ал.1 ГПК от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.5.2015г.
64 Гражданско дело No 855/2014, IV състав Облигационни искове С.Л.П. Н.Г.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.4.2015г.
ОСЪЖДА Н.Г.В., ЕГН **********,***, да заплати на С.Л.П., ЕГН **********,***, сумата от 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, представляваща даден от ищеца на ответника паричен заем въз основа на договор от 13.04.2014 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 09.10.2014 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 400 лв. /четиристотин лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. ОСЪЖДА Н.Г.В., ЕГН **********,***, да заплати на С.Л.П., ЕГН **********,***, сумата от 60,16 лв. /шестдесет лева и шестнадесет стотинки/, представляващи лихва за забава върху главницата от 1200 лв., дължима за периода от 13.04.2014 г. до 09.10.2014 г., като ОТХВЪРЛЯ иска над тази сума до претендираните 60,18 лв., представляваща лихва за забава за периода от 14.03.2014 г. до 13.04.2014 г. Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 27.5.2015г.
65 АНД No 328/2014, V състав По ЗГ и ЗЛОД Т.А.Т. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.8.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1128 от 29.08.2013г. на Директора на РДГ-Бургас, с което на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/ на Т.А.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 900 /деветстотин/ лева, и на основание чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението – 9 /девет/ пространствени кубични метра дърва за оглев /метровки от дъб/, както и вещите, послужили за извършване на нарушението – 1 /един/ брой товарен автомобил „ГАЗ 53” с рег.№ ****. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 27.5.2015г.
66 АНД No 875/2014, III състав Административни дела ЕПОС ООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.4.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 315 от 19.09.2014г. на Директора на Областна дирекция „Безопасност на храните” – гр.Бургас, с което на „Е.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.В.И., на основание чл.47, ал.2 от Закона за храните му е наложена глоба в размер на 1 000 лева за извършено нарушение по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за храните, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.5.2015г.
67 НОХД No 85/2015, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Н.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 27.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 85/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.П.- служебен защитник на подсъдимия И. и подсъдимия Н.Н.И., съгласно което: ПРИЗНАВА Н.Н.И., роден на ***г. в гр. Средногорие, българин, български гражданин, реабилитиран, неженен, средно образование, безработен, настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2013г. в гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас противозаконно присвоил чужди движими вещи – сумата от 5500 лв. / пет хиляди и петстотин лева /, собственост на ***************, които владеел, като присвоеното имущество, а именно сумата от 5500 лв. е било внесено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което и на основание чл. 206, ал. 6, т. 2 във вр. ал. 3 вр. с ал. 1 вр. с чл. 29, ал. 1, б. Б във вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 / три / години. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на подсъдимия Н.И. за изпитателен срок от пет години. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 85/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Н.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.
Н.Н.И.
В законна сила от 27.5.2015г.
68 Гражданско дело No 16/2015, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК Н.К.Н. В.М.Д. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 22.5.2015г.
СЪДЪТ, с оглед становищата на страните, ВПИСВА в протокола съдържанието на постигнатата между страните спогодба: СТРАНИ ПО СПОГОДБАТА: ИЩЕЦ: Н.К.Н. с ЕГН ********** *** и ОТВЕТНИК: В.М.Д. с ЕГН **********,***. Ответникът В.М.Д. с ЕГН **********,***, ПРИЗНАВА задължението си към Н.К.Н. с ЕГН ********** *** в размер на ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА, както и разноските по гр.дело № 16/2015г. по описа на Районен съд- гр.Н. в размер на 420.00 лв. (четиристотин и двадесет) лева. Страните постигнаха съгласие дължимите и признати от ответницата суми, да бъдат изплатени от ответницата В.М.Д. на вноски от по 500 (петстотин) лева месечно, платими до първо число на месеца, начиная от 01.06.2015г. Сумите ще се превеждат по банкова сметка ***Н.К.Н. в Р. с IBAN ***, BIC- ***. С П О Г О Д И Л И СЕ: 1. За ищеца:…………… 2. За ответника:…………. /чрез адв.Л.К./ /чрез адв.Никола Иванов/ СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, и след като се увери в правомощията на процесуалните представители на страните да сключват спогодби, счита че спогодбата следва да бъде одобрена. Така мотивиран, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатата между страните в настоящото производство спогодба за решаване на спора. Определението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: С оглед одобряване на постигнатата между страните спогодба, и предвид изчерпване на спорния предмет в настоящото производство, делото следва да бъде прекратено, поради което съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 16/2015г. по описа на Районен съд- гр.Н.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила от 28.5.2015г.
69 АНД No 702/2014, III състав По ЗД по пътищата Х.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2015г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001486/18.07.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Х.И.М. с ЕГН-********** *** на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания - Глоба в размер на 600 лева, Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и са отнети 10 контролни точки. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.5.2015г.
70 НЧХД No 899/2014, III състав НЧХД К.И.И. Е.Б.Ч. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 29.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 899/2014 г. по описа на Несебърския районен съд, поради оттегляне на тъжбата от тъжителя К.И.И., подадена срещу подсъдимия Еньо Б. ***. Определението подлежи на обжалване от страните с частна жалба в 7-дневен срок пред Бургаски окръжен съд, който за подсъдимия и неговия защитник тече от днес, а за тъжителя и неговият повереник- от съобщаването му.
В законна сила от 28.5.2015г.
71 АНД No 87/2015, I състав Административни дела САНИ ТУРС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.4.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-000505/21.01.2015 г. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”- София с което за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 28.5.2015г.
72 АНД No 147/2015, II състав Административни дела МИДИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.5.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024778/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „М.” АД с ЕИК-......., седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Д.Я. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024778/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.5.2015г.
73 АНД No 148/2015, II състав Административни дела МИДИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.5.2015г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024777/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „М.” АД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Д.Я. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024777/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.5.2015г.
74 АНД No 149/2015, II състав Административни дела МИДИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.5.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024776/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Б., с което на „М.” АД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Д.Я. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024776/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Б. в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.5.2015г.
75 АНД No 150/2015, II състав Административни дела МИДИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.5.2015г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024425/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „М.” АД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Д.Я. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024425/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.5.2015г.
76 АНД No 152/2015, I състав Административни дела МИДИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.5.2015г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024423/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „М.” АД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Д.Я. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024423/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.5.2015г.
77 АНД No 153/2015, I състав Административни дела МИДИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.5.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024422/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Б., с което на „М.” АД с ЕИК-......., седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Д.Я. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024422/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Б. в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.5.2015г.
78 НОХД No 202/2015, III състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.К.К.,
Ж.С.К.
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 28.5.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 202/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.М.Г.- защитник на подсъдимия Л.К. и подсъдимият Л.К.К., съгласно което: ПРИЗНАВА Л.К.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, реабилитиран, женен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.02.2014г. в крайпътен комплекс „Бяла река“ в с. Гюловица, общ. Несебър в помещение на приземен етаж е държал огнестрелно оръжие – ловна пушка двуцевка, с хоризонтално разположение на цевите, 16 калибър, в долния край установен № 2079 и С1А320 белгийско производство и 2 бр. боеприпаси – ловни патрони кал. 16 със червени полиетиленови шпули, турско производство заводски снарядени със сачми 2/0/4,5 мм/ без надлежно разрешение по смисъла на чл. 76, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за оръжията, взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия – ЗОБВВПИ, поради което и на основание чл. 339, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 20 / двадесет / месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Л.К. наказание за срок от 4 /четири / години. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.К.К. да заплати в полза на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 100.87 лева. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.А от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- ловна пушка двуцевка, с хоризонтално разположение на цевите, 16 калибър, в долния край установен № 2079 и С1А320 белгийско производство, оставени на съхранение в служба КОС при РУП- Несебър. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 202/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.К.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЪДЪТ, предвид обстоятелството, че по делото е повдигнато обвинение и срещу още един подсъдим, а именно Ж.С.К. за престъпление по чл.339, ал.1 от НК, вр. чл.76, ал.1 и ал.3, т.1 от ЗОБВВПИ и предвид факта, че по делото беше одобрено сключено между РП- Несебър и другия подсъдим по делото и неговия защитник споразумение, настоящият състав счита, че на основание чл.29, ал.1, т.1, б.Б и на основание чл.30 от НПК съставът на съда и съдебния секретар следва да бъдат отведени от разглеждане на делото и делото следва да бъде докладвано на председателя на съда за определяне на друг съдия- докладчик по делото. С оглед горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТВЕЖДА от разглеждане и решаване на НОХД № 202/2015г. по описа на РС- Несебър съдия Пламена Събева, съдебните заседатели: И.Б. и К.Б. и съдебния секретар Донка Г.. ДЕЛОТО да се докладва на председателя за определяне на друг състав и съответно друг секретар за разглеждане на делото.
Л.К.К.
Ж.С.К.
В законна сила от 28.5.2015г.
79 АНД No 345/2015, VI състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР М.М.М. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 27.5.2015г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА нарушителя М.М.М.- 51 г., български гражданин, неосъждан, постоянен адрес:***, комплекс „Стария възел” вх. *, ет. *, ап. *, общ работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2015г. около 20.20 часа нарушителят М. се събудил от шум на преминаващи деца и след като се развикал, изхвърлил от балкона си кофа със строителни отпадъци, която паднала на главата на малолетната С.-М. М. К., в резултат на което детето К. е получило охлузвания и хематом в лявата част на главата, поради което и на основание чл. 6, ал.1, б."а", вр. чл. 1, ал.1, т.2 УБДХ му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 300.00 /триста/ лева в полза на държавата. Решението може да бъде обжалвано в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд – Бургас на касационните основания, предвидени в НПМ. Насрочва делото за разглеждане пред Окръжен съд-Бургас на 29.05.2015г. от 14,00ч. в случай на постъпване на жалба или протест.
М.М.М.
Мотиви от 27.5.2015г.
В законна сила от 28.5.2015г.
80 ЧНД No 347/2015, III състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Протокол от 28.5.2015г.
Протоколът ми беше преведен от български на английски език и заявявам, че всичко в него е записано правилно. Не желая да ми се предявяват материалите след приключване на разследването, но ако се открият извършителите, бих желал да бъда уведомен по телефона. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.00 часа.
В законна сила от 28.5.2015г.
81 НОХД No 420/2014, III състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 13.5.2015г.
ПРИЗНАВА Н.П.Н., роден на ***г. в гр.Пазарджик, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода 06.09.2013г. до 11.09.2013г., при условията на продължавано престъпление в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. комплекс „Галери 2”, ет.1, от търговски обект- магазин за продажба на дрехи, противозаконно присвоил чужди движими вещи- пари общо за сумата в размер на 1173.00 лева (хиляда сто седемдесет и три) лева, съответно на 06.09.2013г. сумата от 374.00лева; на 10.09.2013г. сумата от 559.00 лева и на 11.09.2013г. сумата от 240.00 лева, собственост на „Т.” ЕООД, ЕИК 103790052, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, му ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 58а от НК НАМАЛЯВА с 1/3 и го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА Н.П.Н., роден на ***г. в гр.Пазарджик, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, безработен, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 45 от ЗЗД на „Т.” ЕООД, ЕИК 103790052, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.П.П., общо сумата в размер на 1173.00 (хиляда сто седемдесет и три) лева, представляваща причинени имуществени вреди, която сума е предмет на предявения и приет за съвместно разглеждане по НОХД № 420/2014 г. по описа на Несебърския районен съд, гражданския иск. ОСЪЖДА Н.П.Н., роден на ***г. в гр.Пазарджик, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, безработен, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС Несебър сумата в размер на 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения граждански иск. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Н.П.Н.
Мотиви от 14.5.2015г.
В законна сила от 29.5.2015г.
82 АНД No 762/2014, III състав По ЗД по пътищата М.М.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.2.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002771 от 26.09.2014г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър в частта, с която на М.М.Ж. с ЕГН **********, адрес: *** Б.П. № ***, му е било наложено на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. (сто лева), за нарушение по чл.150 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002771 от 26.09.2014г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър в частта, с която на М.М.Ж. с ЕГН **********, адрес: *** Б.П. № ***, му е било наложено на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. (триста лева) за нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.5.2015г.
83 ЧНД No 231/2015, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.П.П. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 29.5.2015г.
На основание чл. 39, ал. 1, вр. чл. 42, ал. 2, предл. второ от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 231 по описа на НРС за 2015 г. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Окръжна прокуратура – Бургас. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.5.2015г.
84 АНД No 349/2015, III състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР И.К.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.5.2015г.
Мотивиран от гореизложените съображения, и на основание чл.6, ал.1, буква „А” от УБДХ, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА И.К.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2015г., около 18.30 ч. е отишъл до комплекс „К.-7” в к.к.Слънчев бряг, където пред комплекса е ударил шамар на П.Г.С.. Впоследствие П. е застигнат пред денонощен магазин до кв.”Стария възел” в к.к. Слънчев бряг, където е продължил да се заканва, заплашва и да обижда М.М. и С.С. с думите „боклуци, простаци, идиоти”, с които свои действия, изразени на обществено място, И.П. е показал оскърбително отношение и държание към П.С., М.М. и С.С., с което е нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите, поради което на основание чл.6, ал.1, т.1 от УБДХ, му НАЛАГА наказание „Задържане за седем денонощия” в структурно звено на МВР при ОД на МВР- Бургас. Решението подлежи на обжалване в срок от 24 часа от неговото постановяване пред Бургаския окръжен съд, за което нарушителят да се счита редовно уведомен. За решението да се уведоми РП- Несебър. В случай на обжалване, съдът НАСРОЧВА съдебното заседание пред Бургаския окръжен съд на 01.06.2015г. от 15.00 часа, за които дата и час нарушителят да се счита редовно уведомен. Препис от решението да се изпрати на началника на РУП на МВР- Несебър за сведение. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
И.К.П.
Мотиви от 28.5.2015г.
В законна сила от 29.5.2015г.
85 ЧНД No 352/2015, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 29.5.2015г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемият НП № 304ЗМ449/2015г. по описа на РУП – ДАНИЕЛ ЯНЧЕВ СТОЕВ, ЕГН: .............адв. Т.М. от БАК Определението е окончателно.
В законна сила от 29.5.2015г.