Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 348/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Г.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 2.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 348/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – мл. прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Г.Т. със защитник адв. Г.С. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Г.Т.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, висше образование, не работи, неосъждан , ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: на 06.09.2017 г., около 22.35 часа, в гр.Свети Влас, община Несебър, ул. „Лозарска“ №1, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел „330ХД“ с рег. №ТХ9509АН, след употреба на наркотични вещества или техни аналози, а именно канабис, представляващ високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № I - Списък I-„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, към Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред, чрез Съдебно—Химическа/Токсикологична експертиза с изх. №11-9996/28 на Военномедицинска академия– гр. София, съгласно Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества и техни аналози- ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.343б, ал. 3, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца и ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК Изпълнението на така наложеното на С.Г.Т. ЕГН **********, наказание 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода“ - за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК С.Г.Т. ЕГН **********, от право да Управлява моторно превозно средство за срок от 8 (ОСЕМ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето през което С.Г.Т. ЕГН **********, е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 06.09.2017 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.Г.Т. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 84.64 лева представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство, както и сумата в размер на 116.00 лева по сметка на ВМА София. На основание чл. 112 ал.1 от НПК отнема в полза на държавата вещественото доказателство по делото, а именно ДРАГ Тест находящ се на стр. 37от ДП, което след влизане в сила на настоящото определение да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №348/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия С.Г.Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемият С.Г.Т. с ЕГН **********, мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Бургаски окръжен съд.
С.Г.Т.
на основание чл.343б, ал. 3, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца и ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК Изпълнението на така наложеното на С.Г.Т. ЕГН **********, наказание 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода“ - за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК С.Г.Т. ЕГН **********, от право да Управлява моторно превозно средство за срок от 8 (ОСЕМ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето през което С.Г.Т. ЕГН **********, е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 06.09.2017 г.
В законна сила на 2.5.2018г.
2 Гражданско дело No 871/2013, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ К.Х.Т. С.Д.И.,
В.П.Ж.,
ЛОРД ЕООД
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от К.Х.Т. с ЕГН **********,***, иск за признаване за установено по отношение на „Л.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: к.к.Слънчев бряг, общежитие „*******, представлявано от управителя *******, с участието на третите лица С.Д.И. с ЕГН ********** и В.П.Ж. с ЕГН **********,***, че К.Х.Т. с ЕГН ********** е собственик на основание наследство и реституция на Поземлен имот с идентификатор ********** (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка шестстотин и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобР. със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-02-285 / 05.03.2007г. на Началника на СК-Бургас, адрес на поземления имот: град Несебър, улица ***************.; трайно предназначение на територията – урбанизирана; начин на трайно ползване – незастроен имот за курортно-рекреационен обект, при съседи: ПИ №№ ***************, ********, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от К.Х.Т. с ЕГН **********,***, иск за признаване за установено по отношение на „Л.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: к.к.Слънчев бряг, общежитие „*******, представлявано от управителя *******, с участието на третите лица С.Д.И. с ЕГН ********** и В.П.Ж. с ЕГН **********,***, че К.Х.Т. с ЕГН ********** е собственик на основание придобивна давност, в резултат на осъществявано от нея непрекъснато владение, продължило повече от десет години с начало на периода 08.12.2000г., на Поземлен имот с идентификатор ********** (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка шестстотин и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобР. със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-02-285 / 05.03.2007г. на Началника на СК-Бургас, адрес на поземления имот: град Несебър, улица ***************.; трайно предназначение на територията – урбанизирана; начин на трайно ползване – незастроен имот за курортно-рекреационен обект, при съседи: ПИ №№ ***************, ********, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 3.5.2018г.
3 Гражданско дело No 796/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРОБИЛД ГРУП АД А.А.Е. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОСЪЖДА А.А.Е., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г. в гр.Москва, с постоянен адрес *** и посочен адрес по чл.53 ГПК – гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад, комплекс ***апартамент Ц602 на шести етаж да заплати на „П.Г.“ АД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Д.Л., заявена чрез адв.П.А. от БАК, съдебен адрес: *** неизплатените в цялост такси годишна поддръжка за 2016г. и 2017г. както следва сумата от 598,26евро/петстотин деветдесет и осем евро и двадесет и шест евроцента/ с ДДС за 2016г. с левова равностойност от 1170,09лв./хиляда сто и седемдесет лева и девет ст./ и 795,43евро/седемстотин деветдесет и пет евро и четиридесет и три евроцента/ с ДДС от годишната такса поддръжка за 2017г. с левова равностойност от 1555,73лв./хиляда петстотин петдесет и пет лева и седемдесет и три ст./, дължими по силата на договор с нотариална заверка на подписите с рег. № 2464/26.03.2010г. по описа на нотариус с рег. № 208 на НК с район на действие РС-Несебър, за поддръжка на собствения на ответника имот с идентификатор 51500.507.239.1.22, представляващ апартамент Ц602 на шести етаж в комплекс ***гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад, със застроена площ от 83,10кв.м., ведно с 8,9ид.ч. от общите части на сградата, които се равняват на 16,18кв.м., като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 99,28кв.м., ведно с гараж № 2 с идентификатор ***.24 със застроена площ от 15,35кв.м.. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „П.Г.“ АД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Д.Л. против А.А.Е., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г. в гр.Москва, с постоянен адрес *** и посочен адрес по чл.53 ГПК – гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад, комплекс ***апартамент Ц602 на шести етаж иск за заплащане на неустойка в общ размер на 6227,98лв. като неоснователен. ОСЪЖДА А.А.Е., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г. в гр.Москва, с постоянен адрес *** и посочен адрес по чл.53 ГПК – гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад, комплекс ***апартамент Ц602 на шести етаж иск да заплати на „П.Г.“ АД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Д.Л. сумата от 399,57лв., представляваща сторените от ищеца съдебни разноски съобразно уважената част от претенциите. Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 3.5.2018г.
4 НОХД No 85/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Д.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 3.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 85/2017г. по описа на РС–Несебър, а именно Валя Диамандиева– прокурор в РП-Несебър и подсъдимия Д.Д.И. с упълномощения си защитник адв. П.Ч. *** споразумение, съгласно което подсъдимият Д.Д.И. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, основно образование, неженен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2017 г., около 14.45 ч. в гр. Несебър, кв.“Чайка“, пред хотел „Кристал“ посока на движение към Районното управление ***, управлявал МПС л.а. „Мерцедес“ , модел „Ц220“ с рег. № СН 6588 КА след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред със съдебно химическа токсиколочина експертиза № И-8133/19.10.2017г., поради което и на основание чл. 343б, ал.3 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК така наложеното наказание Лишаване от свобода наложено на Д.Д.И. за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Д.Д.И. ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия Д.Д.И. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на Д.Д.И. ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 01.08.2017г. ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателствено средство по делото – 1 брой тестова касета“ Дрегер Drag Test 5000“ с идентификационен № ARJМ 0713 от извършената проверка за употреба на наркотични вещества, която да остане по делото до изтичане срока на съхранение, след което да бъде унищожена. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимияДимитър Д.И. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 200.64 лева (двеста лева и шестдесет и четири стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 85/2018г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д.Д.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Д.И. ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д.Д.И.
на основание чл. 343б, ал.3 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК така наложеното наказание Лишаване от свобода наложено на Д.Д.И. за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Д.Д.И. ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия Д.Д.И. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на Д.Д.И. ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 01.08.2017г.
В законна сила на 3.5.2018г.
5 АНД No 112/2018, V състав КАТ Д.В.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001549 от 11.07.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.В.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 3.5.2018г.
6 НОХД No 351/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.Н.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 3.5.2018г.
на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия К. Н.К. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К.Н.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият К.Н.К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 23.04.2018 г. ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Н.К. ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
К.Н.К.
на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия К. Н.К. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К.Н.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият К.Н.К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 23.04.2018 г.
В законна сила на 3.5.2018г.
7 Гражданско дело No 296/2018, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ц.Б.К. К.Г.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 20.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.129, ал.3 ГПК производството по гр.д. № 296/2018г. по описа на РС-Несебър.
В законна сила на 4.5.2018г.
8 АНД No 1056/2017, III състав ДИТ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ-ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.1.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000400 / 22.12.2016г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на от „С.И.Г.” ЕООД, ЕИК......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д.П.Д., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), за нарушение по чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – „Имуществена санкция” от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева).
В законна сила на 4.5.2018г.
9 АНД No 179/2018, I състав ДИТ МИС ФАРМЕКСПЕРТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 10.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-001218 от 16.11.2017 г., съставено от П.В.Т., Директор на Д. „И.п.т.“***, с което на „М и С Фармаексперт“ ООД, ЕИК ......., седалище и адрес на управление:*** представлявано от Р.А.Й.-управител е наложена имуществена санкция 300 /триста/ лева, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1 и чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение по чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 4.5.2018г.
10 АНД No 2499/2017, III състав Общини Г.И.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП700 от 01.09.2017г., издадено от В.Б.Б.– заместник-кмет направление „Правно обслужване и общинска собственост”, заместващ Кмета на О.Н. съгласно Заповед № 1861/16.11.2015г, с което за нарушение по чл.2, ал.3 и на основание чл.2, ал.8 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на о.Н. ***, на Г.И.Д. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.5.2018г.
11 АНД No 2095/2017, IV състав КАТ Р.Р.Ж. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002647/03.08.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, т.2 от същия закон, на Р.Р.Ж., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 1000 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца. ОСЪЖДА Р.Р.Ж., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 78,56 лв. /седемдесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/, представляващи направени разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.5.2018г.
12 ЧНД No 142/2018, V състав Производство по чл. 243 НПК РЕМОТЕКС КОМЕРС ЕООД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 9.3.2018г.
Оставя без уважение ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 22.05.2017г. на Районна прокуратура – гр.Несебър за прекратяване на досъдебно производство № 115/2015г. по описа на ОслО при ОП Бургас, вх.№ 267/2013г. на Районна прокуратура – гр.Несебър, образувано срещу Виновното лице за извършено престъпление по чл.202, ал.1, т.1 във връзка с чл.308, ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 8.5.2018г.
13 НОХД No 200/2018, IV състав Блудство с лице, ненавършило 14 г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ф.Х.Р. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 20.4.2018г.
ПРИЗНАВА Ф.Х.Р. /PHILIP HENDERSON ROBERTSON/- роден на ***г. в гр.Елон, Кралство Великобритания, британски гражданин, средно образование, разведен, осъждан, постоянен адрес: Великобритания, Шотландия, гр.Абардийн, кв.Бъксбърн, ул.“Мосайд Уей“, № 13, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2017 г., около 15.30 часа, в к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, в асансьор, находящ се в централната сграда до рецепцията на хотел „Маджестик“, извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14- годишната възраст- Е.Б. /ELSA BIRGERSSON/- родена на *** г. в гр. Карлстад, Швеция, шведска гражданка, паспорт № 87730933, издаден на 03.06.2014 г., валиден до 03.06.2019 г., изразяващи се в опит да я целуне по главата, опипване на бедрата и през бельото на слабините и в областта на половия й орган, поради което и на основание чл.149, ал.1, предложение първо, вр. чл. 58а от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА И ДЕСЕТ ДНИ, които следва да бъдат изтърпени при първоначален общ режим. ПРИСПАДА, времето, през което подсъдимият Р. е търпял мярка за неотклонение „Задържане под стража”. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Ф.Х.Р. /PHILIP HENDERSON ROBERTSON/ със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 4 107.53 /четири хиляди, сто и седем лева и петдесет и три стотинки/ лева, представляващи направени в досъдебното производство разноски, както и сумата от 307 лв. /триста и седем лева/, по сметка на РС- Несебър, представляващи направени разноски в съдебната фаза. ВРЪЩА на подсъдимият веществените доказателства, а именно 1 брой къси шорти, сини на цвят, 1 брой червени шорти и бяла тениска, 3 броя черни шапки с козирка, 1 чифт сандали Каримор, 1 чифт сандали Райдер, като УКАЗВА на същия, че ако не ги потърси в едногодишен срок, считано от днес, вещите ще бъдат отнети в полза на Държавата и унищожени. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.
Ф.Х.Р.
на основание чл.149, ал.1, предложение първо, вр. чл. 58а от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА И ДЕСЕТ ДНИ, които следва да бъдат изтърпени при първоначален общ режим. ПРИСПАДА, времето, през което подсъдимият Р. е търпял мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
Мотиви от 8.5.2018г.
В законна сила на 8.5.2018г.
14 НОХД No 362/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.Е.Р. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 8.5.2018г.
на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.Е.Р. ЕГН: ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Р.Е.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Р.Е.Р. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 24.04.2018 г.
Р.Е.Р.
поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Р.Е.Р. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Р.Е.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Р.Е.Р. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 24.04.2018 г.
В законна сила на 8.5.2018г.
15 Гражданско дело No 443/2017, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.Г.А. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.3.2018г.
ОСЪЖДА О.Н. Код по Булстат 000057122, адрес: град Несебър, улица Еделвайс № 10, представлявана от Кмета Николай Кирилов Димитров, ДА ЗАПЛАТИ на К.Г.А. с ЕГН **********, живуща в Германия, сумата в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдания в резултат на получели травматични увреждания – охлузвания и кръвонасядания по крайниците, оток на кожата на долен десен крайник около кръвонасяданията, оток на десен глезен, и преживян стрес, причинени от пропадане на 13.08.2016г. в необезопасена дъждоприемна (отводнителна) шахта, находяща се на улица, представляваща ПИ 51500.507.1, в к.к. Слънчев бряг – запад, срещу магазин „Младост, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 13.08.2016г., до окончателното й изплащане, като за разликата над уважения до пълния претендиран размер от 6 000 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА О.Н. Код по Булстат 00057122, адрес: град Несебър, улица Еделвайс № 10, представлявана от Кмета Николай Кирилов Димитров, ДА ЗАПЛАТИ на К.Г.А. с ЕГН **********, живуща в Германия, сумата в размер на 785 лв. (седемстотин осемдесет и пет лева), представляваща направени по делото разноски, като над уважения до пълния претендиран размер от 1 320 лева, ОТХВЪРЛЯ претенцията като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2018г.
16 АНД No 143/2018, III състав КАТ Д.К.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003602 / 21.09.2017г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Д.К.В. с ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, и на основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредба Із – 2539 от 17.12.2012г. са отнети 12 (дванадесет) контролни точки, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2018г.
17 АНД No 144/2018, VI състав КАТ Д.К.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003624 от 21.09.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Д.К.В., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14 -дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 9.5.2018г.
18 АНД No 202/2018, II състав КАТ Д.К.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003605/20.09.2017г. на Началник сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Д.К.В. с ЕГН-********** *** на осн.чл.177, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100лв., на осн.чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. и са отнетни 6 контролни точки, на осн.чл.185, предл.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20лв.. ОСЪЖДА Д.К.В. с ЕГН-********** *** да заплати на с/ка на РС-Несебър сумата от 9,36лв./девет лева и тридесет и шест ст./лева, редставляващи направедите съдебни разноски за изплащане на пътни разходи на свидетел. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2018г.
19 ЧНД No 252/2018, III състав Производство по чл. 243 НПК Г.Д.Х. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ постановление на прокурор от РП-Несебър от 01.03.2018г. за прекратяване на досъдебно производство № ЗМ 357/2009г. поописа на ОДМВР Бургас, вх.пр. № 1190/2010г. по описа на РП-Несебър, водено срещу Янка Петрова Минчева с ЕГН .............и Добринка Николова Янкова с ЕГН .............за престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. ВРЪЩА делото на прокурор от РП-Несебър за продължаване на процесуалните действия.
В законна сила на 9.5.2018г.
20 НОХД No 366/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.М.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 9.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 366/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.С.И., в качеството му на защитник на подсъдимият М.М.М. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.М.М.- роден на ***г***, с постоянен в адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.04.2018г., около 23.25 часа, в гр. Несебър, в района на КПП „ХИТ 90“, с посока на движение от гр. Несебър към Главен път І-9, управлявал МПС- л.а. „Опел Мерива” с рег. № СВ 1068 КС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,28 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест „Дрегер 7410+“, с фабричен № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, на подсъдимия М.М.М. със снета по-горе самоличност кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр.с чл.37, т.7 от НК, М.М.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимия М.М.М. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 01.05.2018година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №366/2018г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия М.М.М. мярка за неотклонение и като счете, че същата следва да бъде отменена, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № №304-ЗМ-244/2018г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия М.М.М. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
М.М.М.
на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, на подсъдимия М.М.М. със снета по-горе самоличност кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр.с чл.37, т.7 от НК, М.М.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
В законна сила на 9.5.2018г.
21 НОХД No 367/2018, VI състав Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Л.К.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 9.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №367/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър, адв.П.В. *** и обвиняемия Валентин Велинов Кръстев споразумение, съгласно което: ОБВИНЯЕМИЯТ Л.К.К., роден на *** *** с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, , разведен, не осъждан, не работи-пенсионер, със средно образование, с ЕГН **********,СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: от неустановена дата до 07.09.2017 г. в имот - дворно място в местността „Мадрата" в гр. Обзор, общ. Несебър, отглеждал 6 (шест) броя растения от рода на конопа - растителна маса, представляваща коноп /марихуана/, в нарушение на установените правила в чл.27, ал.1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, вр. чл.3, т.1 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: обект №1 - суха зелена растителна маса с нетно тегло 594.510 (петстотин деветдесет и четири цяло петстотин и десет) грама с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.90 (едно цяло и деветдесет) теглови процента на стойност 3567.06 лв /три хиляди петстотин шестдесет и седем лева и шест стотинки/; обект №2 - суха зелена растителна маса с нетно тегло 611.400 (шестстотин и единадесет цяло и четиристотин) грама с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.00 (един) теглови процент на стойност 3668.40 лв /три хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки/; обект №3 - суха зелена растителна маса с нетно тегло 449.050 (четиристотин четиридесет и девет цяло и петдесет) грама с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.10 (едно цяло и десет) теглови процента на стойност 2694.30 лв. /две хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и тридесет стотинки/; обект №4 - суха зелена растителна маса с нетно тегло 453.670 (четиристотин петдесет и три цяло и шестстотин и седемдесет) грама с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.70 (едно цяло и седемдесет) теглови процента на стойност 2722.02 лв. /две хиляди седемстотин двадесет и два лева и две стотинки/; обект №5 - суха зелена растителна маса с нетно тегло 595.810 (петстотин деветдесет и пет цяло осемстотин и десет) грама с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.90 (едно цяло и деветдесет) теглови процента на стойност 3574.86 ле /три хиляди петстотин седемдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/, обект №6 - суха зелена растителна маса с нетно тегло 696.100 (шестстотин деветдесет и шест цяло и сто) грама с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.40 (едно цяло и четиридесет) теглови процента на стойност 4176.60 лв. /четири хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет стотинки/, всичко с общо тегло 3400,540 /три хиляди и четиристотин цяло петстотин и четиридесет/ грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол на обща стойност 20 403.24 лв. (двадесет хиляди четиристотин и три лева и двадесет и четири стотинки) съгласно Постановление № 23 на МС от29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.354в, ал. 1, предл.2 от НК вр. с чл.27, ал.1 ЗКНВП, вр. с чл.3, т.1 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК и чл. 55, ал. 2 НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 /десет/ месеца и ГЛОБА в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА, на основание чл. 53, ал. 2, б. „а” НК, в полза на Държавата веществените доказателства – представителни проби от наркотичните вещества, както следва: Обект № 1 – 52,67 гр., обект № 2 – 66,49 гр., обект № 3 – 44,98 гр., обект № 4 – 47,150 гр., обект № 5 – 50,800 гр. и обект № 6 – 54,350 гр., находящи се в ЦМУ на съхранение, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ на основание чл.112, ал.2 от НПК. ВРЪЩА на основание чл. 111, ал. 1 НПК на Л.К.К. веществените доказателства: везна без марка с надпис „500 g х 0.01 g”, полиетиленови пликчета, празни, 1 бр. чашка със зелено-кафяви семена, 1 бр. капаче със стини черни семена и 1 бр. самоделно изработен заглушител. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НК обвиняемият Л.К.К. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 219,45 лв.
Л.К.К.
на основание чл.354в, ал. 1, предл.2 от НК вр. с чл.27, ал.1 ЗКНВП, вр. с чл.3, т.1 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК и чл. 55, ал. 2 НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 /десет/ месеца и ГЛОБА в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 9.5.2018г.
22 Гражданско дело No 570/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД Д.Х.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 21.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Б.2.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.О.Г.иск за признаване за установено, че Д.Х. Д.с ЕГН **********,***, му дължи сумата в размер на 386,02 лева (триста осемдесет и шест лева и лева и 02 ст.), представляваща стойността на незаплатените главници като отделни периодични плащания за предоставени телекомуникационни услуги, за която сума са издадени фактури №№ 1153659381 / 22.01.2014г., 1155561832 / 22.02.2014г., 1157446565 / 22.03.2014г., 1161261908 / 23.05.2014г., сумата в размер на 130,46 лв. (стои тридесет лева и 46 ст.), представляваща общ размер на мораторните лихви върху отделните главници, начислени общо за периода от 10.02.2014г. до 24.02.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 07.03.2017г. до окончателното й изплащане, сумата в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева), представляваща разноски за платена държавна такса, и сумата в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) за възнаграждение за процесуално представителство, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 120 от 14.03.2017г., както и частично за разноски Заповед за изпълнение на парично задължение № 203 от 07.04.2017г., по ч.гр.д.№ 197/2017г. по описа на Несебърския районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ искането на от „Б.2.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.О.Г.за осъждането на Д.Х. Д.с ЕГН **********,***, да му заплати и направените в настоящия процес разноски в размер на 435 лв. (четиристотин тридесет и пет лева), като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 10.5.2018г.
23 АНД No 60/2018, V състав НАП МЕСАМБРИЯ 2009 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1625 от 31.07.2017г. на Заместник Директора на ТД на НАП-Бургас, с което на основание чл.185, ал.2, изр. последно вр. ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на „МЕСАМБРИЯ-2009“ ЕООД с ЕИК ......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя И.А.А., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 10.5.2018г.
24 АНД No 183/2018, III състав Комисия за защита на потребителите ДИА ТУР ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 43059 от 16.10.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. упълномощен със Заповед № 287/22.04.2015г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „Д.Т.” ООД, ЕИК......., със седалище и адрес на управление: к.к. Слънчев бряг, хотел „Явор Палас”, представлявано от управителя И.Д.А., на основание чл.214 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.5.2018г.
25 Гражданско дело No 362/2015, VI състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД Л.М.Е. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, срещу Л.М.Е., родена на ***г. в гр. Тяжински, гражданка на Руската Федерация, с постоянен адрес: Руска Федерация, гр. *****************************, иск с правно основание чл. 108 от ЗС за установяване, че ищецът е собственик на обект с идентификатор ***********.1.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, представляващ апартамент № 18, находящ се в комплекс „***********” в с. Равда, в сграда *******************, със застроена площ по кадастралната схема от 101,43 кв. м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, бокс, две бани с тоалетни и тераса, при граници: обекти с идентификатор на същия етаж: ***********.1.75, ***********.1.73, по обекта – ***********.1.58, над обекта - ***********.1.90, ведно с 10,04 кв. м. идеални части от общите части на сградата, и осъждане на ответницата да предаде на ищеца владението върху този обект. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Л.М.Е., родена на ***г. в гр. Тяжински, гражданка на Руската Федерация, с постоянен адрес: Руска Федерация, гр. *****************************, сумата от 198 лв., представляваща направени по делото разноски – заплатено възнаграждение за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 11.5.2018г.
26 Гражданско дело No 782/2016, I състав Искове по ЗУЕС А.В.Л.,
БЕАНТОН ЕООД
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА К-С ИДЪН Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решенията по т.1, т.2 и т.4 на Общо събрание на собствениците н.Е.С.н. комплекс И., к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, представлявано от Я.Д.А., взети на 10.08.2016 г., обективирани в Протокол от същата дата. ОТХВЪРЛЯ иска на А.В.Л., роден на ***г. в гр. Мурсия, Кралство Испания, с постоянен адрес: Кралство Испания, провинция Бизкайя, гр. Гечо, ул“Говелаурре“№47, ап.6 „а“ с пълномощник адв.Т.П.-М., съд.адрес:*** срещу ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на комплекс И., к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, представлявано от Я.Д.А. за отмяна на Решението по т.3 на Общо събрание на собствениците н.Е.С.н. комплекс И., к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, представлявано от Я.Д.А., взето на 10.08.2016 г., обективирано в Протокол от същата дата. ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на комплекс И., к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, представлявано от Я.Д.А. ДА ЗАПЛАТИ НА А.В.Л., роден на ***г. в гр. Мурсия, Кралство Испания, с постоянен адрес: Кралство Испания, провинция Бизкайя, гр. Гечо, ул “Говелаурре“ №47, ап.6 „а“ с пълномощник адв.Т.П.-М., съд.адрес:*** сума в размер на 358 /триста петдесет и осем/ лева, съдебно-делеводни разноски в настоящата инстанция. ОСЪЖДА А.В.Л., роден на ***г. в гр. Мурсия, Кралство Испания, с постоянен адрес: Кралство Испания, провинция Бизкайя, гр. Гечо, ул“Говелаурре“№47, ап.6 „а“ с пълномощник адв.Т.П.-М., съд.адрес:*** ДА ЗАПЛАТИ Н. Е.С.н. комплекс И., к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, представлявано от Я.Д.А. сума в размер на 67 /шестдесет и седем/ лева, съдебно-делеводни разноски в настоящата инстанция.
В законна сила на 11.5.2018г.
27 АНД No 1057/2017, III състав ДИТ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ-ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.1.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000399 / 22.12.2016г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на от „С.И.Г.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д.П.Д., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), за нарушение по чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – „Имуществена санкция” от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
28 АНД No 1853/2017, III състав ДИТ АЛДО ПЛАЗА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.1.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001213 / 15.08.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „А.П.” ЕООД, ЕИК ...... със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.С.А., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
29 АНД No 1854/2017, III състав ДИТ АЛДО ПЛАЗА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.1.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001145 / 15.08.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „А.П.” ЕООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.С.А., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
30 АНД No 2004/2017, III състав ДИТ САМУИЛ МАРКОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 25.1.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 24-001453 от 28.08.2017г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда на „С.М.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представляван от управителя и едноличен собственик на капитала С.С.М., е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) за нарушение на чл.61, ал.1 от Кодекса на труда, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.5.2018г.
31 АНД No 2454/2017, VI състав ДИТ НАКОВ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.1.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-001592 от 11.10.2017г., издадено от директора д. „И.п.т.”***, с което на „Н.И.” ЕООД, ЕИК......, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, за извършено нарушение на чл. 153, ал. 2 КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1800 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1800 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 11.5.2018г.
32 АНД No 2483/2017, I състав КАТ И.И.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление НП № 17-0304-003572/20.09.2017г. На началник сектор ПП към ОД МВР Бургас, РУ Несебър, с което е наложено на И.И. ***, ЕГН********** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 2000/ две хиляди/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца на основание чл.174 ал.3 предл.второ от ЗДвП за нарушение по този текст като на осн. Наредба № І-1959 на МВР са му отнети и 12 к.т. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
33 АНД No 2524/2017, III състав КАТ А.И.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-003658 от 25.09.2017г., издадено от Павел И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, упълномощен със Заповед № 8121з-952 / 20.07.2017г. на Министъра на МВР, с което на А.И.К. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, настоящ адрес: к.к. Слънчев бряг – изток, ж.к. Джой (срещу хотел „Свежест”), за нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП са му отнети 8 контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.12 от НАРЕДБА № Iз-2539 от 17.12.2012 г., издадена от министъра на вътрешните работи, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
34 АНД No 2581/2017, II състав КАТ Ж.А.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001477/07.06.2017г. на Началник Сектор към ОД-МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Ж.А.А. с ЕГН-********** *** на осн.чл.174, ал.3 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административни наказания глоба в размер на 2000лв. и 24месеца лишаване от право да управлява МПС, като са отнети и 12к.т. по Наредба № Iз-2539 на МВР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
35 АНД No 2718/2017, VI състав КАТ В.И.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.1.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-003227 от 28.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на В.И.К., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 103 ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца, като НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 5 месеца на 3 месеца и размера на наложената глоба от 150 лева на 100 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003227 от 28.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 11.5.2018г.
36 АНД No 2733/2017, VI състав ДИТ ВАГ ИНВЕСТМЪНТ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЙСКА ОБЛАСТ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.2.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-001539 от 26.10.2017г., издадено от ИД директор на д. „И.п.т.С.о.”, с което на „В.И.” АД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ж. к. „Лазур”, бл. 113 Ж, партер, на основание чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, за извършено нарушение на чл. 138, ал. 1 КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2500 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 11.5.2018г.
37 АНД No 2735/2017, V състав ДИТ М И Д ТРАВЕЛ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-001383 от 20.11.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.“***, с което на основание чл.79, ал.4 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/ във връзка с чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, на „М и Д Т.г.“ ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.М.Я., със съдебен адрес:*** /чрез адв.Й.А. ***/, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.76, ал.1 от ЗТМТМ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 11.5.2018г.
38 АНД No 2769/2017, II състав КАТ Д.Й.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-0011370/05.06.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Д.Й.М. с ЕГН-********** ***, на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 180лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца, на осн.чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и 2 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 10лв. и на осн.чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
39 Гражданско дело No 829/2017, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ДЕСТИНЕЙШЪН ТУРИСТИК СЪРВИСИЗ ООД ИМПЕРИАЛ 88 ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.4.2018г.
ОСЪЖДА „И.8.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите И.Р.Т.и К.Й.Й. - Т., ДА ЗАПЛАТИ на „Д.Т.С.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя К.С.С., с участието на трето лице – помагач „С.Б.М.Д” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг, хотел „К.”, представлявано от управителя А.Б., на страната на „И.8.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите И.Р.Т.и К.Й.Й. - Т., сумата в размер на 4 936,75 лв. (четири хиляди деветстотин тридесет и шест лева и 75 ст.), която сума е заплатена и получена без правно основание, и представляваща неоснователно обогатяване, ведно със законната лихва, считано от 15.09.2018г. до окончателното изплащане на главницата, както и сумата в размер на 152,52 лв. (сто петдесет и два лева и 52 ст.), представляваща мораторна лихва, начислена за периода от 27.05.2017г. до 14.09.2017г., като за разликата над уважения размер до пълния претендиран размер за заплащане на мораторна лихва 255,58 лева и за периода от 10.03.2017г. до 26.05.2017г., ОТХВЪРЛЯ претенцията като НЕОСНОВАТЕЛНА. ДОПУСКА ОТКАЗ изцяло от предявения от „И.8.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите И.Р.Т.и К.Й.Й. - Т., обратен иск за осъждането на третото лице – помагач „С.Б.М.Д” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг, хотел „К.”, представлявано от управителя А.Б., за заплащане на сумата в размер на 4 936,75 лв. (четири хиляди деветстотин тридесет и шест лева и 75 ст.), представляваща част от задължение за неустойки в общ размер на 74 877,95 лева с включен ДДС, по договор за консултантски услуги от 02.01.2014г., за която сума за неустойки е издадена фактура № 0000000288/29.12.2016г., ведно със законната лихва, считано от предявяване на обратния иск. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 829/2017г. по описа на Несебърски районен съд, в частта, относно предявения от „И.8.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите И.Р.Т.и К.Й.Й. - Т., обратен иск за осъждането на третото лице – помагач „С.Б.М.Д” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг, хотел „К.”, представлявано от управителя А.Б., за заплащане на сумата в размер на 4 936,75 лв. (четири хиляди деветстотин тридесет и шест лева и 75 ст.), представляваща част от задължение за неустойки в общ размер на 74 877,95 лева с включен ДДС, по договор за консултантски услуги от 02.01.2014г., за която сума за неустойки е издадена фактура № 0000000288/29.12.2016г., ведно със законната лихва, считано от предявяване на иска, поради заявен отказ от иска. ОСЪЖДА „И.8.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите И.Р.Т.и К.Й.Й. - Т., ДА ЗАПЛАТИ на „Д.Т.С.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя К.С.С., сумата в размер на 1 327,47 лв. (хиляда триста двадесет и седем лева и 47 ст.), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА „И.8.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите И.Р.Т.и К.Й.Й. - Т., ДА ЗАПЛАТИ на „С.Б.М.Д” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг, хотел „К.”, представлявано от управителя А.Б., сумата в размер на 900 лв. (деветстотин лева), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.5.2018г.
40 АНД No 130/2018, VI състав ДИТ МИС ФАРМЕКСПЕРТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.4.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024696 от 31.10.2014г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „М и С Фармексперт” ООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ, за извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2500 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 12.5.2018г.
41 Гражданско дело No 1112/2016, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2179 от 07.10.2016г. на Зам.Кмета на Община Несебър, в частта й, с която е определено обезщетение, платимо от „В.и к.” ЕАД с ЕИК 812115210 на „Агро-нет 2010” ООД с ЕИК 201272350, за причинени на последните имуществени вреди, вследствие на наводнение на земеделски земи, предизвикано от спукване на Главен водопровод /стомана Ф 377/ от ПС „Приселци” до напорен водоем – гр.Обзор, над размера от 1961 лева /хиляда деветстотин шестдесет и един лева/ до присъдения такъв от 7012 лева /седем хиляди и дванадесет лева, като незаконосъобразна. ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 2179 от 07.10.2016г. на Зам.Кмета на Община Несебър, в останалата й част, касаеща присъдено на „Агро-нет 2010” ООД обезщетение за причинените им имуществени вреди в размер на 1961 лева /хиляда деветстотин шестдесет и един лева/, платими от „В.и к.” ЕАД ***, представлявана от Кмета Николай Димитров да заплати на „В.и к.” ЕАД с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителния директор инж.Ганчо Йорчев Тенев, сумата общо в размер на 1069,55 лева /хиляда и шестдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/, представляващи направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от жалбата. ОСЪЖДА „В.и к.” ЕАД с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителния директор инж.Ганчо Йорчев Тенев да заплати на Община Несебър, с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас ул.”Еделвайс” № 10, представлявана от Кмета Николай Димитров, сумата общо в размер на 333,15 лева /триста тридесет и три лева и петнадесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски, съразмерно с отхвърлената част от жалбата. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.5.2018г.
42 НОХД No 369/2018, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.И.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 14.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 369/2018г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Петя Чернаева от АК-гр.Бургас- защитник на подсъдимия И.И.К. от досъдебното производство споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.И.К.- роден на ***г***,българин, български гражданин, осъждан, неженен, основно образование, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2018г., около 23.30 часа, в гр. Несебър, община Несебър, на КПП кръгово кръстовище „Грънците“, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.73, ал.1 вр. с чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно коноп със съдържане на основно вещество 8.70%, нетно тегло 0.404 грама на стойност 2.42 лв, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с химическа експертиза №278/2018г. на БНТЛ при ОДМВДР- Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр ал.3 т.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 500 лева /петстотин лева/, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354А, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: остатъка от високо рисковото наркотично вещество, както и опаковките, в които е държано, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.И.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер 65.39 лв. (шестдесет и пет лева и тридесет и девет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 369/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.1 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия И.И.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.И.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
И.И.К.
на основание чл. 354а, ал.5, вр ал.3 т.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 500 лева /петстотин лева/, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354А, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: остатъка от високо рисковото наркотично вещество, както и опаковките, в които е държано, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението.
В законна сила на 14.5.2018г.
43 НОХД No 377/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.М.Ж. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 14.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 377/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Стела Мешова- прокурор при РП- Несебър и адвокат А.Ж. в качеството му на защитник на подсъдимият Н.М.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.М.Ж.- роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, сервитьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2018г., около 01:50ч., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на главна алея срещу хотел „Авеню“, с посока на движение към гр. Свети Влас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф”, с рег. № СТ5602ВР, след употреба на наркотични вещества - канабис, установено с техническо средство „Drager Dryg Test 5000“ с идентификационен номер ARJJ-0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (ТРИ) години. ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Н.М.Ж. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемият Н.М.Ж., ЕГН **********, е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 06.05.2018 г. Приложената по делото тестова касета да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №377/2018 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.М.Ж. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.М.Ж. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд.- гр.Бургас.
Н.М.Ж.
на основание чл. 343б, ал.3, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (ТРИ) години. ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Н.М.Ж. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемият Н.М.Ж., ЕГН **********, е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 06.05.2018 г.
В законна сила на 14.5.2018г.
44 Гражданско дело No 102/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Б.К.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.5.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Б.К.И. с ЕГН **********, дължи на „В.И К.” ЕАД- Б. Булстат-********, със седалище и адрес на управление ***, сграда „Метални панели и конструкции” тел. ********, факс ********, представляван от Г.Й.Т.с адрес: гр. Бургас, ж.к. “*******************************, пълномощник юк.Д.З. сумата от 646,46 лв. което задължение е по издадени фактури в периода 27.10.2014 год. - 25.08.2017 год., като същите произтичат от потребени ВиК услуги - доставена, отведена и пречистена вода, през отчетен период 10.09.2014 год. - 02.08.2017 год., ведно с обезщетение за забавено плащане върху главниците в размер от общо 14,74 лв., от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК до окончателното изплащане за които вземания по ч.гр.д. №942/2017 г., по описа на PC - гр.Несебър е издадена в полза на банката Заповед за изпълнение №489/12.10.2017 г. ОСЪЖДА Б.К.И. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на „В.И К.” ЕАД- Б. Булстат-********, със седалище и адрес на управление ***, сграда „Метални панели и конструкции” тел. ********, факс ********, представляван от Г.Й.Т.с адрес: гр. Бургас, ж.к. “*******************************, пълномощник юк.Д.З. сума в от 75 лева – разноски по заповедното производство по ч.гр.д. №942/2017 г. на РС Несебър и сумата от 75 лева – разноски по настоящото производство. Препис от решението да се връчи на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.5.2018г.
45 АНД No 2805/2017, VI състав КАТ Щ.Г.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-003815 от 20.09.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Щ.Г.И., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 185 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 147, ал. 1 ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003815 от 20.09.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Щ.Г.И., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137А, ал. 1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя и на назначения му служебен защитник. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 16.5.2018г.
46 НОХД No 388/2018, VI състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Д.К.,
И.Д.М.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 16.5.2018г.
на основание чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.130, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 НК вр. чл.55, ал.1, т.2, б.«б» ,вр. чл.42а , ал.2 , т.1, т.2 и т.6 , вр. с ал.1 ,ал.3 ,т. 1 и т.3 , вр. чл. 42б,ал.1,ал.2 и ал.5 от НК (в редакцията на ДВ.бр.27 от 10.04.2010г.) СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ„, включваща следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес *** , кооперация № 76 с периодичност на явяване пред пробационен служител или упълномощено от него лице 2 пъти седмично за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1(ЕДНА) ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно за срок от 1( ЕДНА )ГОДИНА.чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.129, ал.2 ,вр. ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 НК вр. чл. 55, ал.1, т.1, НК,.СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален „ОБЩ“ режим на изтърпяване на така наложеното наказание. НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 НК на обвиняемият Г.К. едно общо най-тежко наказание за престъпленията по чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.129, ал.2 ,вр. ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 НК и по чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.130, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ“ режим. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.2 от НК от така определеното наказание времето, през което обвиняемият Г.Д.К. е имал взета мярка задържане - 24часа по ЗМВР , считано от 22.11.2017г. до 23.11.2017г. ПРИСПАДА на основание чл. чл. 59,ал.1, т.1 от НК от така определеното наказание времето, през което обвиняемия Г.Д.К. е имал взета по мярка „ Задържане под стража „ – 48 часа по реда на чл. 64,ал.2 от НПК,считано от 24.11.2017г. до 26.11.2017г. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.1,т.1 от НК от така определеното наказание времето през което обвиняемия Г.Д.К. е имал взета по мярка „ Задържане под стража „, по реда на чл.64,ал.1 от НПК , считано от 27.11.2017г. до датата на влизане на съдебния акт в сила. ОТНЕМА на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК , във вр. с чл.53, ал.1,б.”а „ от НК в полза на държавата 1бр.дървен сап от буков материал с дължина – около 1,25см. и приблизителен диаметър -38 мм. с метална скоба и клин от ламарина в долния си край , приобщено по делото под ВД № 4/2018г., което следва да бъде унищожено като вещ на незначителна стойност ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 НК обвиняемия Г.Д.К. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 100,78 (сто лева и седемдесет и осем ст.). чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.129, ал.2 ,вр. ал.1 ,вр. чл. 63, ал.1,т.3, вр.чл. 20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.«б» ,вр. чл.42а , ал.2 , т.1, т.2 и т.6 , вр. с ал.1 ,ал.3 ,т. 1 и т.3 , вр. чл. 42б,ал.1,ал.2 и ал.5 от НК (в редакцията на ДВ.бр.27 от 10.04.2010г.)СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ„ , включваща следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес ***- нова част , ж.к. М. , кооперация № 76, с периодичност на явяване пред пробационен служител или упълномощено от него лице 2 пъти седмично за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1(ЕДНА) ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно за срок от 1( ЕДНА )ГОДИНА. НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 НК на обвиняемият И.Д.М. едно общо най-тежко наказание за престъпленията по 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.130, ал.1 , вр.чл. 63, ал.1, т. 4 ,вр.чл. 20, ал.2 от НК и по чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.129, ал.2 ,вр. ал.1 ,вр. чл. 63, ал.1,т.3, вр.чл. 20, ал.2, а именно „ПРОБАЦИЯ„ , включваща следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - нова част , ж.к. М. , кооперация № 76, с периодичност на явяване пред пробационен служител или упълномощено от него лице 2 пъти седмично за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1(ЕДНА) ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно за срок от 1( ЕДНА )ГОДИНА. ПРИСПАДА на основание чл. 59,ал.2 от НК от размера на така определеното наказание „ПРОБАЦИЯ” времето, през което обвиняемият И.Д.М. е имал взета мярка задържане - 24часа по ЗМВР , считано от 22.11.2017г. до 23.11.2017г. ПРИСПАДА на основание чл. 59,ал.1, т.1 от НК от размера на така определеното наказание ПРОБАЦИЯ времето, през което обвиняемият И.Д.М. е имал взета по мярка „ Задържане под стража „ – 48 часа по реда на чл. 64,ал.2 от НПК, считано от 24.11.2017г. до 26.11.2017г. ПРИСПАДА на основание чл. 59,ал.1, т.1 от НК от размера на така определеното наказание „ПРОБАЦИЯ” времето, през което обвиняемият И.Д.М. е имал взета по мярка „ Задържане под стража „, по реда на чл.64,ал.1 от НПК , считано от 27.11.2017г. до 04.12.2017г. ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемият Г.К. мярка за неотклонение “Задържане под стража“ ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.М. мярка за неотклонение “Надзор на инспектора при ДПС при РУ Несебър“ Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Г.Д.К.
на основание чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.130, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 НК вр. чл.55, ал.1, т.2, б.«б» ,вр. чл.42а , ал.2 , т.1, т.2 и т.6 , вр. с ал.1 ,ал.3 ,т. 1 и т.3 , вр. чл. 42б,ал.1,ал.2 и ал.5 от НК (в редакцията на ДВ.бр.27 от 10.04.2010г.) СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ„, включваща следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес *** , кооперация № 76 с периодичност на явяване пред пробационен служител или упълномощено от него лице 2 пъти седмично за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1(ЕДНА) ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно за срок от 1( ЕДНА )ГОДИНА. Обвиняемият Г.Д.К. роден на ***г***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:*** , кооперация № 76, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, нежен, реабилитиран, понастоящем в затвора в град Бургас, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 21.11.2017г. около 13.00 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас ,кв.“Ч.М.“ , зад магазин „ Ж.“, в съучастие като съизвършител с непълнолетния И.Д.М., ЕГН:********** /който е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си/ по хулигански подбуди , нанесъл безпричинно побой посредством нанесени множество удари с крак (ритници) , ръце (юмруци) и дървен сап от буков материал с дължина – около 1,25см. и приблизителен диаметър -38 мм. с метална скоба и клин от ламарина в долния си край в областта на тялото (гръдния кош) и долен ляв крайник (лява подколеница) на Д.В.Д., ЕГН:**********, в качеството му на длъжностно лице „работник в Общински приют за безстопанствени кучета в отдел „Екология“ при Несебър, при изпълнение на службата си , като следствие на него му причинил две средни телесни повреди, изразяващи се във Фрактури на три ребра отдясно и едно ребро отляво, довели до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 1,5 – 2 месеца , при обичайно протичане на оздравителния процес; както и фрактура на ляв малък пищял - довели до трайно затруднение движението на ляв долен крайник за срок от около 1,5 – 2 месеца, при обичайно протичане на оздравителния процес, поради което на основание на основание чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.129, ал.2 ,вр. ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 НК вр. чл. 55, ал.1, т.1, НК,.СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален „ОБЩ“ режим на изтърпяване на така наложеното наказание. НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 НК на обвиняемият Г.К. едно общо най-тежко наказание за престъпленията по чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.129, ал.2 ,вр. ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 НК и по чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.130, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ“ режим. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.2 от НК от така определеното наказание времето, през което обвиняемият Г.Д.К. е имал взета мярка задържане - 24часа по ЗМВР , считано от 22.11.2017г. до 23.11.2017г. ПРИСПАДА на основание чл. чл. 59,ал.1, т.1 от НК от така определеното наказание времето, през което обвиняемия Г.Д.К. е имал взета по мярка „ Задържане под стража „ – 48 часа по реда на чл. 64,ал.2 от НПК,считано от 24.11.2017г. до 26.11.2017г. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.1,т.1 от НК от така определеното наказание времето през което обвиняемия Г.Д.К. е имал взета по мярка „ Задържане под стража „, по реда на чл.64,ал.1 от НПК , считано от 27.11.2017г. до датат
И.Д.М.
на основание чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.130, ал.1 , вр.чл. 63, ал.1, т. 4 ,вр.чл. 20, ал.2 от НК вр. чл. чл.55, ал.1, т.2, б.«б» ,вр. чл.42а , ал.2 , т.1, т.2 и т.6 , вр. с ал.1 ,ал.3 ,т. 1 и т.3 , вр. чл. 42б,ал.1,ал.2 и ал.5 от НК (в редакцията на ДВ.бр.27 от 10.04.2010г.) СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ„ , включваща следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес ***- нова част , ж.к. М. , кооперация № 76 с периодичност на явяване пред пробационен служител или упълномощено от него лице 2 пъти седмично за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1(ЕДНА) ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно за срок от 1( ЕДНА )ГОДИНА. Обвиняемият И.Д.М. роден ***г*** /понастоящем навършил пълнолетие/, Постоянен адрес:***, Настоящ адрес:*** , кооперация № 76 българин, български гражданин, основно образование - ученик в ІХ –ти клас в П.Г.Т. , обл.Бургас / специалност готварство, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 21.11.2017г. около 13.00 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас ,кв.“Ч.М.“ ,зад магазин „ Ж.“, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си , в съучастие като съизвършител с Г.Д.К.,ЕГН:********** по хулигански подбуди, нанесъл безпричинно побой посредством нанесени множество удари с крак (ритници) , ръце (юмруци) и дървен сап от буков материал с дължина – около 1,25см. и приблизителен диаметър -38 мм. с метална скоба и клин от ламарина в долния си край в областта на тялото (гръдния кош) и долен ляв крайник (лява подколеница) на Д.В.Д., ЕГН:**********, в качеството му на длъжностно лице „работник в Общински приют за безстопанствени кучета в отдел „Екология“ при Несебър, при изпълнение на службата си, като следствие на него му причинил две средни телесни повреди, изразяващи се във Фрактури на три ребра отдясно и едно ребро отляво, довели до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 1,5 – 2 месеца, при обичайно протичане на оздравителния процес;, както и във фрактура на ляв малък пищял - довели до трайно затруднение движението на ляв долен крайник за срок от около 1,5 – 2 месеца, при обичайно протичане на оздравителния процес., поради което и на основание чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.129, ал.2 ,вр. ал.1 ,вр. чл. 63, ал.1,т.3, вр.чл. 20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.«б» ,вр. чл.42а , ал.2 , т.1, т.2 и т.6 , вр. с ал.1 ,ал.3 ,т. 1 и т.3 , вр. чл. 42б,ал.1,ал.2 и ал.5 от НК (в редакцията на ДВ.бр.27 от 10.04.2010г.)СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ„ , включваща следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес ***- нова част , ж.к. М. , кооперация № 76, с периодичност на явяване пред пробационен служител или упълномощено от него лице 2 пъти седмично за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1(ЕДНА) ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно за срок от 1( ЕДНА )ГОДИНА. НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 НК на обвиняемият И.Д.М. едно общо най-тежко наказание за престъпленията по 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.130, ал.1 , вр.чл. 63, ал.1, т. 4 ,вр.чл. 20, ал.2 от НК и по чл. 131,ал.1,т.1,предл.І-во,т.12, предл.І-во, вр чл.129, ал.2 ,вр. ал.1 ,вр. чл. 63, ал.1,т.3, вр.чл. 20, ал.2, а именно „ПРОБАЦИЯ„ , включваща следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - нова част , ж.к. М. , кооперация № 76, с периодичност на явяване пред пробационен служител или упълномощено от него лице 2 пъти седмично за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1(ЕДНА) ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно за срок от 1( ЕДНА )ГОДИНА. ПРИСПАДА на основание чл. 59,ал.2 от НК от размера на така определеното наказание „ПРОБАЦИЯ” времето, през което обвиняемият И.Д.М. е имал взета мярка задържане - 24часа по ЗМВР , считано от 22.11.2017г. до 23.11.2017г. ПРИСПАДА на основание чл. 59,ал.1, т.1 от НК от размера на така определеното наказание ПРОБАЦИЯ времето, през което обвиняемият И.Д.М. е имал взета по мярка „ Задържане под стража „ – 48 часа по реда на чл. 64,ал.2 от НПК, считано от 24.11.2017г. до 26.11.2017г. ПРИСПАДА на основание чл. 59,ал.1, т.1 от НК от размера на така определеното наказание „ПРОБАЦИЯ” времето, през което обвиняемият И.Д.М. е имал взета по мярка „ Задържане под стража „, по реда на чл.64,ал.1 от НПК , считано от 27.11.2017г. до 04.12.2017г.
В законна сила на 16.5.2018г.
47 Гражданско дело No 804/2017, IV състав Делба К.Х.П. Н.А.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 27.10.2017г.
ВРЪЩА искова молба с входящ номер 7311/07.09.2017 г. на подателя й.
В законна сила на 17.5.2018г.
48 Гражданско дело No 1137/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД ДИОНИСИС ООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.4.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422 ГПК, че „Д.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление в к. к. „Слънчев бряг – запад”, комплекс „С.Д.*”, дължи на „Т.С.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, сумите както следва: - на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 149 ЗЕ – 516,88 лв., представляваща цена за доставена топлинна енергия за обект в гр. София, ул. „Х.Б.” № **, абонатен номер *******, за периода от 01.08.2013г. до 30.04.2014г., ведно със законната лихва, считано от 27.06.2017г. до погасяване на вземането; - на основание чл. 86 ЗЗД – 141,98 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата от 516,88 лв., считано от 01.10.2014г. – 13.06.2017г., като ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 86 ЗЗД до пълния предявен размер от 149,54 лв.; - на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 149 ЗЕ – 34,68 лв., представляваща такса за извършено дялово разпределение за обект в гр. София, ул. „Х.Б.” № **, абонатен номер *******, за периода от 01.08.2013г. до 30.04.2014г., ведно със законната лихва, считано от 27.06.2017г. до погасяване на вземането; - на основание чл. 86 ЗЗД – 9,53 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата от 34,68 лв., считано от 01.10.2014г. – 13.06.2017г., като ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 86 ЗЗД до пълния предявен размер от 10,10 лв. ОСЪЖДА „Д.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление в к. к. „Слънчев бряг – запад”, комплекс „С.Д.*”, да заплати на „Т.С.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 74,14 лв., представляваща направените в заповедното производство разноски, съразмерно на уважената част от исковете. ОСЪЖДА „Д.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление в к. к. „Слънчев бряг – запад”, комплекс „С.Д.*”, да заплати на „Т.С.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 78, ал.1 ГПК, сумата от 865 лв., представляваща разноски в настоящото производство, съразмерно на уважената част от исковете. Решението е постановено при участието на трето лице помагач на страната на ищеца - „Т.А.- Е.С- Н.И.” ЕООД. Присъдените по настоящото решение суми могат да се преведат по следната банкова сметка ***: „Общинска банка” АД, ФЦ „Красно село”, IBAN: ***: ********. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 17.5.2018г.
49 АНД No 102/2018, I състав НАП МАКОР 2008 ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.4.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № №2279/02.10.2017г., издадено от К.П.П.-Заместник-Директор на ТД на НАП Бургас, с което на М.2.“ООД с ЕИК: ******* чрез Управителя И.С., с адрес *** е наложена имуществена санкция 2000 / две хиляди/ лв., на основание чл.118, ал1 от ЗДДС,вр. Чл.25 ал.1 т.1 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ, като НАМАЛЯВА размера на наказанието –имуществена санкция от 2000 лева на 500 /петстотин/ лева, като ПОТВЪРЖАВА наказателното постановление в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 17.5.2018г.
50 АНД No 139/2018, IV състав ДАМТН НЮ ВИЖЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД ДАМТН, РОНП ЮИБ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ЛСА-06/30.01.2018 г. на Началник отдел в Регионален отдел „Надзор на пазара”, Югоизточна България, Главна Дирекция „Надзор на пазара” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което за нарушения на чл.4б, т.1, 2 и 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, на основание чл.52б, чл.52г, и чл.52д от същия закон, на „Н.В.Б.” ЕООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от З.К., са наложени административни наказания „Имуществена санкция” общо в размер на 750 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 17.5.2018г.
51 НОХД No 393/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.Н.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХДело № 393/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Стела Мешова – Прокурор в РП-Несебър и Х.Н.Н. със защитник адв.В.П. *** споразумение, съгласно което: Х.Н.Н., ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, служител охрана се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2018г. около 09:55ч. в гр.Несебър, общ.Несебър, на улица „Георги Сава Раковски” до дом № 10, с посока на движение към ул. „Отец Паисий”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ 525“ с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества – канабис, представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство – „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" вр. чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, Х.Н.Н. ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Х.Н. е било отнето по административен ред, считано от 10.05.2018г.. ОТНЕМА приложеното доказателство по делото тестова касета идентификационен № ARKL-0905, ползвана с техническо средство – „Drager Drug Test 5000“, с фабричен № ARJJ-0041, която да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 393/2018г. по описа на РС – Несебър,поради изчерпване предмета на делото. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Х.Н.Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Х.Н.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
Х.Н.Н.
на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, Х.Н.Н. ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
В законна сила на 17.5.2018г.
52 Гражданско дело No 392/2018, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.Л.Я.,
Т.Я.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № V-86/21.05.2005г. на 5-то Кретство, Общ.Бургас граждански БРАК между Х.Л.Я. с ЕГН-********** *** и Т.Я., гражданин на РЧехия, родена на ***г. в гр.Фридек-Мистек, република Чехия, притежаваща удостоверение за пребиваване на гражданин в ЕС № 800000597, издадено на 21.12.2010г., валидно до 21.12.2020г. с ЧЛ-********** с постоянен адрес ***, поради сериозно и непоколебимо съгласие на страните. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: 1. Упражняването на родителските права върху родените по време на брака деца Мартин Христов Я. с ЕГН-********** и Християн Христов Я. с ЕГН-**********, се предоставят на бащата Х.Л.Я. с ЕГН-**********. 2. Местожителството на двете деца Мартин и Християн се определя да бъде при бащата Х.Л.Я. на адрес ***. 3. Майката Т.Я., гражданин на РЧехия, родена на ***г. има право на лични контакти с децата както следва: Всяка събота и неделя от месеца с преспиване; един месец през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата; половината от зимната ваканция и половината от пролетната ваканция; през нечетните години по време на официалните коледни и новогодишни празници. Майката има право да взема децата при себе си и да прекарва времето отредено й за лични отношения с тях в дома, собствен на бащата Х.Л.Я.,***, м.Чатал Тепе, ПИ с идентификатор № 61056.78.16, като бащата се задължава да й осигури достъп до жилището и пребиваване в същото за времето на лични отношения, договорено в настоящото споразумение. 4. Майката Т.Я. се задължава да изплаща месечна издръжка на детето Мартин Христов Я. с ЕГН-********** , чрез бащата Х.Л.Я. в размер на 130лв. /сто и тридесет/ лева месечно, начиная от датата на влизане в сила на настоящото решение, дължима до 10-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпването на законови основания за изменението или прекратяването й. 5. Майката Т.Я. се задължава да изплаща месечна издръжка на детето Християн Христов Я. с ЕГН-**********, чрез бащата Х.Л.Я. в размер на 130лв. /сто и тридесет/ лева месечно, начиная от датата на влизане в сила на настоящото решение, дължима до 10-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпването на законови основания за изменението или прекратяването й. 6. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг. 7. След прекратяването на брака съпругата запазва брачното си фамилно име Я.. 8. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в с.Равда, ул.П.Яворов № 6, общ.Несебър е лична собственост на съпруга Х.Л.Я. с ЕГН-**********, придобита по наследяване, се ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на Х.Л.Я. с ЕГН-**********. 9. Имуществените отношения между страните са уредени с Брачен договор от 17.11.2017г., вписан с Акт № 92, том 4, вх.рег. № 7934/17.11.2017г. на СВ при РС-Несебър. 10. Разноските по делото се поемат от Х.Л.Я. с ЕГН-**********. ОПРЕДЕЛЯ окончателна д.т. по делото 40/четиридесет/ лева, двадесет и пет, от които платени от Х. Л.Я. при завеждане на делото. ОСЪЖДА Х.Л.Я. с ЕГН-********** *** остатъка от окончателната държавна такса в размер на 15лв./петнадесет/лева. ОСЪЖДА Х.Л.Я. с ЕГН-********** *** държавна такса относно издръжката за двете деца общо в размер 187,20лв./сто осемдесет и седем лева и двадесет ст./лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.5.2018г.
53 АНД No 2471/2017, III състав ДИТ Т.8.-С.А. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-001758 / 12.10.2017г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на ЕТ „Т......”, ЕИК....., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от едноличния търговец С.Х.А. с ЕГН **********, за нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ, на основание чл.414, ал.1 от КТ е наложена „Имуществена санкция” в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 18.5.2018г.
54 АНД No 108/2018, II състав Общини П.Г.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № НП897/03.10.2017г. на зам.Кмет направление Правно обслужване и общинска собственост на О.Н. упълномощен със Заповед № 1861/16.11.2015г., с което на П.Г.К. с ЕГН-********** ***, за нарушение на чл.2, ал.3 и на осн.чл.2 ал.8 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв.. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.
В законна сила на 18.5.2018г.
55 НОХД No 396/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Я.Я.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 18.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №396/2018г. на РС Несебър, а именно: Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Я.Я.Д. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Я.Я.Д. - роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, крупие, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 10.05.2018г., около 16:30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, срещу к-с „Амадеус”, с посока на движение към „Вива Клиник”, управлявал лек автомобил, марка „Хонда“, модел „Сивик“, с рег. № А 5910 НВ, след употреба на високорискови наркотични вещества – канабис, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер Драг Тест 5000“ (“Drager Drugtest 5000”) с идентификационен номер ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на 3 /три/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1от НК изпълнението на така наложеното наказание 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Я.Я.Д. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето, през което Я.Я.Д. с ЕГН ********** е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 16.05.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложената по делото тестова касета „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/, да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила поради липсата на стойност. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 396/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Я.Я.Д. с ЕГН ********** мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Я.Я.Д. ЕГН **********, мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Я.Я.Д.
на основание чл.343б, ал.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на 3 /три/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1от НК изпълнението на така наложеното наказание 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Я.Я.Д. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето, през което Я.Я.Д. с ЕГН ********** е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 16.05.2018г.
В законна сила на 18.5.2018г.
56 НОХД No 397/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.Л.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 18.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХДело № 397/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Валя Диамандиева – Прокурор в РП-Несебър и Е.Л.Р. със защитник адв.В.В. *** споразумение, съгласно което: Е.Л.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес ***№6, настоящ адрес:***, апартхотел „Премиер Форт Бийч“, ап.№30-27,българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, работи като мениджър на апартхотел „Премиер Форт Бийч“, ЕГН********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2018г., около 23.55ч., в к.к Слънчев бряг, община Несебър, по Главна алея, срещу хотел „Авеню“, с посока на движение към град Несебър, е управлявал моторно превозно средство –лек автомобил марка „Ауди“, модел „А3”, с рег. № ТХ 5631АН, след употреба на наркотични вещества или техни аналози- а именно „кокаин“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотричните вещества и прекурсорите, вр. Приложение №1-Списък 1- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени в хуманната и ветеринарната медицина“, към. чл.3, ал.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред с техническо средство Drager Drug Test 5000”, с фабричен номер ARJJ-0041, референтен ПРОБА №252, съгласно Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, Е.Л.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Е.Л.Р. е било отнето по административен ред, считано от 06.05.2018г.. ОТНЕМА приложеното доказателство по делото тестова касета идентификационен № ARKL-0905, ползвана с техническо средство – „Drager Drug Test 5000“, с фабричен № ARJJ-0041, която да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 397/2018г. по описа на РС – Несебър,поради изчерпване предмета на делото. Определението е окончателно.
Е.Л.Р.
на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, Е.Л.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Е.Л.Р. е било отнето по административен ред, считано от 06.05.2018г..
В законна сила на 18.5.2018г.
57 АНД No 2593/2017, I състав РДГ В.Г.К. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 851 от 23.10.2017 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.84 ал.1 и ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание чл.84 ал.2 от ЗЛОД, на В.Г.К. с ЕГН:********** *** е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 300/триста/ лева и с което е отнет в полза на държавата вещите предмет на нарушението – МПС „Мазда“ модел „Трибют“ с рег.№А....ВВ, сив на цвят на осн.чл.95 ал.2 от ЗЛОД. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 19.5.2018г.
58 АНД No 2757/2017, I състав НАП СЕЛЕКТ 2 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1997 от 28.08.2017 г. на К.П.П.Зам.Директор на ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП БУРГАС, с което на „С.-2“ ЕООД, Седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.С.С. е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 , ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 19.5.2018г.
59 АНД No 2787/2017, IV състав КАТ С.Л.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001489/02.07.2015 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 и чл.183, ал.1, т.1, предложение първо и второ, всички от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Л.Р., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 300 лева и 10 лв., за административно нарушение по чл.139, ал.5 и чл.100, ал.1, т.1 и 2, от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 19.5.2018г.
60 АНД No 103/2018, II състав КАТ К.И.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003114/22.08.2017г. на Началник сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на К.И.М. с ЕГН-********** *** на осн.чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП и осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева и шест месеца лишаване от право да управлява МПС за нарушение на чл.103 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.5.2018г.
61 Гражданско дело No 230/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД О.В.Ш. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 25.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 1781/09.03.2018 г., ведно с приложените към нея доказателства, на подателя й. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 230/2018г. по описа на РС- Несебър.
В законна сила на 22.5.2018г.
62 АНД No 126/2018, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.М.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 8.5.2018г.
ПРИЗНАВА И.М.М. – роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, работи като моряк на м.к. „Деси“ към „Марина инженеринг“, с постоянен адрес:***, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.11.2016 год., около 09.00 часа, в гр. Несебър (нова част), ул. „Х.К.” срещу дом № 24б, по направление от гр. Несебър (нова част) към пристанището в гр. Несебър (стара част), при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса” с рег. № *****/собственост на М.К.Б./, поради нарушение на правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 20, ал.2 ЗДвП, допуснал пътнотранспортно произшествие със специализиран товарен автомобил „сметосъбирач“ – камион, марка „МАН“, рег.№ А *****/собственост на БКС при Община Несебър/, управляван от Р.М.Й., и по непредпазливост причинил на пешеходец – А.А.И.(събирач на смет - работник към БКС при Община Несебър), три средни телесни повреди, изразяващи се в: хемо и пневмоторакс (кръв и въздух) на гръдната кухина с отслабване на дишането, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота; счупване на лява кубоидна кост, довело до трайно затруднение движението на ляв долен крайник за срок от около два, два и половина месеца при обичаен ход на оздравителния процес; фрактура на таза (ляв ацетабулум, пубисна и ишиадична кости, сакрума), довела до трайно затруднение на движението на крайниците за срок от около 10 – 12 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, като след деянието направил всичко, зависещо от него, за оказване помощ на пострадалия, поради което и на основание чл.78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, буква „а”, предложение „второ”, вр. чл. 343, ал.1, буква „б”, вр.чл. 342, ал. 1, предложение „трето” от НК, във вр. с чл. 20, ал.2 от ЗДвП и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА за това да е нарушил разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, и за това да е извършил престъплението чрез причиняването на А.А.И.на две леки телесни повреди, изразяващи се в разкъсно-контузна рана на ляво бедро и първи и втори пръсти на ляво ходило, изявила се в пневмоторакс – довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота и счупване на четвърта ребрена дъга в дясно, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НК обвиняемия И.М.М. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР – гр.Бургас сумата в размер на 423,07 лв., представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.М.М.
на основание чл.78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, буква „а”, предложение „второ”, вр. чл. 343, ал.1, буква „б”, вр.чл. 342, ал. 1, предложение „трето” от НК, във вр. с чл. 20, ал.2 от ЗДвП и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА за това да е нарушил разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, и за това да е извършил престъплението чрез причиняването на А.А.И.на две леки телесни повреди, изразяващи се в разкъсно-контузна рана на ляво бедро и първи и втори пръсти на ляво ходило, изявила се в пневмоторакс – довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота и счупване на четвърта ребрена дъга в дясно, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота.
Мотиви от 17.5.2018г.
В законна сила на 22.5.2018г.
63 НОХД No 401/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.М.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 22.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 401/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият И.М.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с израелско и българско гражданство, със средно образование, разведен, неосъждан, не работи, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2018г. около 02:00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, на главната алея , до паркинг „Кондор” с посока на движение от центъра на к.к. „Слънчев бряг” към гр. Несебър, управлявал МПС – лек автомобил марка „Шкода”, модел „Фабия” с рег. № СТ 2991 АТ след употреба на наркотични вещества, а именно канабис, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство – “Drager Drug Test 5000”/„Дрегер Дръг Тест 5000“/, с фабричен № ARJJ-0041, ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.343б, ал.3 от НК , вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5 /пет/ МЕСЕЦА. . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на И.М.М. ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия И.М.М. ЕГН **********, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”, от 500 /петстотин/ до 1500 /хиляда и петстотин/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б , ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на И.М.М. ЕГН **********, наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено средство – тестова касета /Дрегер дръг тест 5000/ с идентификационен номер ARJJ -0041 от извършената проба, да остане по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. По делото няма направени разноски.
И.М.М.
на основание чл.343б, ал.3 от НК , вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5 /пет/ МЕСЕЦА. . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на И.М.М. ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия И.М.М. ЕГН **********, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”, от 500 /петстотин/ до 1500 /хиляда и петстотин/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б , ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на И.М.М. ЕГН **********, наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.
В законна сила на 22.5.2018г.
64 АНД No 2766/2017, V състав Общини СЪНРАЙЗ АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 883 от 30.10.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.132, ал.3 от Наредба № 6 на Общински съвет-гр.Несебър, на „С.” АД с ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителния директор Н.Б., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение на същата разпоредба. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 23.5.2018г.
65 НОХД No 306/2018, V състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Д.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 23.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 306/2018г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Анна Мадевова от АК-гр. Бургас – упълномощен защитник на подсъдимия М.Д.Д., съгласно което: ПРИЗНАВА М.Д.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, без образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2017 г., около 11:30 ч. на кръстовището на път №906 с път № III -9061, на територията на община Неесбър, област Бургас, в посока към к.к „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, наложено му с Наказателно постановлнеие № 16-0320-000801/27.10.2016 г. на Началник група към ОДМВР Бургас, влязло в законна сила на 04.11.2016 г., извършил такова деяние, а именно –управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Бора“, с рег №.А.... МС, без съответно свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА при първоначален „Общ” режим на изтърпяване. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия М.Д.Д. кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.2 от НК наказание „Глоба” . ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 306/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът като взе предвид, че подсъдимият Д. е извършил престъплението по настоящото дело в изпитателния срок на наложеното му наказание по НОХД № 574/2016г. на РС- Поморие, счита, че са налице основания за привеждане в изпълнение на наказанието по НОХД № 574/2016г. на РС- Поморие- ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „Общ” режим на изтърпяване. Мотивиран от горното и на основание чл.68, ал.1 от НК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на подсъдимия М.Д.Д., ЕГН ********** наказание по НОХД № 574/2016 г. по описа на РС-гр.Поморие, влязло в сила на 09.11.2016г., а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Общ” режим на изтърпяване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
М.Д.Д.
на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА при първоначален „Общ” режим на изтърпяване. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия М.Д.Д. кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.2 от НК наказание „Глоба” .
В законна сила на 23.5.2018г.
66 НОХД No 318/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.А.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 23.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №318/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – районен прокурор на РП-Несебър, адв.Виктор Паскалев– упълномощен защитник на подсъдимия М.А.М. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.М.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведвен, неосъждан, с основно образование, безработен , ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2018г., около 22.20 часа, в гр.Несебър, обл.Бургас, кв.Черно море на кръстовището до офис Булстрой, в посока от с.Равда към гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Ибиза“ с рег.№ А ==== КА, след употреба на високорискови наркотични вещества, а именно- амфетамин (АМР) и метамфетамин (МЕТ), установено по надлежния ред с техническо средство DRAGER Drug Test 5000, с фабричен № ARJJ- 0041, поради което и на основание чл.343б, ал. 3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия М.А.М. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК подсъдимия М.А.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което подсъдимия М.А.М. е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 23.02.2018 г. ПОСТАНОВЯВА техническото средство DRAGER Drug Test 5000- STK 6, с идентификационен № ARJM-0713, RЕF №8319495, да бъде унищожено след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №318/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
М.А.М.
на основание чл.343б, ал. 3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия М.А.М. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК подсъдимия М.А.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което подсъдимия М.А.М. е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 23.02.2018 г.
В законна сила на 23.5.2018г.
67 НОХД No 402/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.М.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 23.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 402/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова- прокурор при РП- Несебър и адвокат З.З. в качеството му на защитник на подсъдимият И.М.И. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.М.И.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, висше образование, барман, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.05.2018г., около 00.45ч., в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, на главната алея пред хотел „Авеню”, с посока на движение от гр.Свети Влас към гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318 И“, с рег.№ ВТ 4176 КА, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол (ТНС 5) и амфетамин (AMP), установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство- «Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия И.М.И. със снета по-горе самоличност кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева, която следва да бъде платена в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият И.М.И. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият И.М.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 14.05.2018 г.
И.М.И.
на основание чл. 343б, ал.3, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия И.М.И. със снета по-горе самоличност кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева, която следва да бъде платена в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият И.М.И. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият И.М.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 14.05.2018 г.
В законна сила на 23.5.2018г.
68 Гражданско дело No 686/2017, III състав Искове по ЗУЕС К.Е.Н.,
Л.С.А.,
Е.А.Т.,
Л.С.Т.,
Г.Е.Г.,
В.Е.В.,
М.И.Щ.,
В.М.Л.,
И.Ю.С.
М.Н.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни следните решения на Общото събрание на Етажната собственост в сграда с административен адрес: село Р., местност „Ю.”, община Несебър, комплекс „Р.-*”, в поземлен имот с идентификатор *****.***.***, представлявано от Председателя на Управителния съвет на ЕС М.Н. А., проведеното на 26.06.2017г., а именно: по т.7 от дневния ред: „Определя размер на паричната вноска за управление и поддръжка на общите части на сградата за 2017г. и 2018г. – 8 евро. На следващото Общо събрание през септември 2017г. да се раздели с оглед необходими средства за управление и такива за ремонтни работи”; по т.14 и по т.15 от дневния ред: „Няма да се предоставя чип (даващ достъп до асансьорите, басейна и детската площадка) на тези собственици, които не са заплатили такса за поддръжка, както и на онези, по чието искане е блокирана банковата сметка на етажната собственост.”; по т.21 от дневния ред: „Всички разходи на М.А. за пътуването й до България през ноември 2016г., представляващи стойност на самолетни билети в размер на 360 евро, както и разходи за гориво в размер на 400 лева, да бъдат възстановени от Етажната собственост.”. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искът на: 1) К.Е.Н., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град В.Н., улица С., дом **, корпус 2, квартира 9; 2) Л. С. А., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: град С., улица Т.К.Т., дом 9; 3) Е.А. Т., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: Република С. (Я.), град Я. улица Б. – М. *, ап.33; 4) Л.С. Т., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: Република С. (Я.), град Я. улица Б. – М. *, ап.33; 5) Г.Е.Г., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: град Москва, улица П., дом 2, корпус 1, квартира 116; 6) В.Е.В., роден на ***г.1 гражданин на Руската Федерация, адрес: град Е., улица Ш., дом 20, корпус 4, квартира 42; 7) М.И.Щ., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: Тюменская област, Х., град Ю., улица К. № 4, 8) В.М.Л., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: град Москва, улица А.Ш., дом **, квартира 118, и 9) И.Ю.С., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: град Москва, улица Ш.Е, дом 53, квартира 95, за отмЯ.а като незаконосъобразно на решението по т.8 от дневния ред на Общото събрание на Етажната собственост в сграда с административен адрес: село Р., местност „Ю.”, община Несебър, комплекс „Р.-*”, в поземлен имот с идентификатор *****.***.***, представлявано от Председателя на Управителния съвет на ЕС М.Н. А.. ОТХВЪРЛЯ предявеният от: 1) К.Е.Н., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град В.Н., улица С., дом **, корпус 2, квартира 9; 2) Л. С. А., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: град С., улица Т.К.Т., дом 9; 3) Е.А. Т., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: Република С. (Я.), град Я. улица Б. – М. *, ап.33; 4) Л.С. Т., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: Република С. (Я.), град Я. улица Б. – М. *, ап.33; 5) Г.Е.Г., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: град Москва, улица П., дом 2, корпус 1, квартира 116; 6) В.Е.В., роден на ***г.1 гражданин на Руската Федерация, адрес: град Е., улица Ш., дом 20, корпус 4, квартира 42; 7) М.И.Щ., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: Тюменская област, Х., град Ю., улица К. № 4, 8) В.М.Л., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: град Москва, улица А.Ш., дом **, квартира 118, и 9) И.Ю.С., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: град Москва, улица Ш.Е, дом 53, квартира 95, иск за отмЯ.а като незаконосъобразно решението по т.9 от дневния ред, на Общото събрание на Етажната собственост в сграда с административен адрес: село Р., местност „Ю.”, община Несебър, комплекс „Р.-*”, в поземлен имот с идентификатор *****.***.***, представлявано от Председателя на Управителния съвет на ЕС М.Н. А., взето на 20.06.2017г.: „Одобрява План за ремонтни работи в комплекса: ограда на имота, ремонт на покрива, ремонт на фасадата, ремонт на коридори и фоайе, закупуване на шезлонги и чадъри, лакиране и обработка на каменната облицовка около басейна, облицовка на елементи във вътрешната част на двора, благоустройство на целия имот, закупуване на мебели за фоайето.”, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Етажната собственост в сграда с административен адрес: село Р., местност „Ю.”, община Несебър, комплекс „Р.-*”, в поземлен имот с идентификатор *****.***.***, представлявана от Председателя на Управителния съвет на ЕС М.Н. А., ДА ЗАПЛАТИ на К.Е.Н., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град В.Н., улица С., дом **, корпус 2, квартира 9, сумата в размер на 199,30 лв. (сто деветдесет и девет лева и 30 ст.), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Етажната собственост в сграда с административен адрес: село Р., местност „Ю.”, община Несебър, комплекс „Р.-*”, в поземлен имот с идентификатор *****.***.***, представлявана от Председателя на Управителния съвет на ЕС М.Н. А., ДА ЗАПЛАТИ на Л. С. А., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: град С., улица Т.К.Т., дом 9, сумата в размер на 199,30 лв. (сто деветдесет и девет лева и 30 ст.), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Етажната собственост в сграда с административен адрес: село Р., местност „Ю.”, община Несебър, комплекс „Р.-*”, в поземлен имот с идентификатор *****.***.***, представлявана от Председателя на Управителния съвет на ЕС М.Н. А., ДА ЗАПЛАТИ на Е.А. Т., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: Република С. (Я.), град Я. улица Б. – М. *, ап.33, сумата в размер на 199,30 лв. (сто деветдесет и девет лева и 30 ст.), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Етажната собственост в сграда с административен адрес: село Р., местност „Ю.”, община Несебър, комплекс „Р.-*”, в поземлен имот с идентификатор *****.***.***, представлявана от Председателя на Управителния съвет на ЕС М.Н. А., ДА ЗАПЛАТИ на Л.С. Т., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, адрес: Република С. (Я.), град Я. улица Б. – М. *, ап.33, сумата в размер на 199,30 лв. (сто деветдесет и девет лева и 30 ст.), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Етажната собственост в сграда с административен адрес: село Р., местност „Ю.”, община Несебър, комплекс „Р.-*”, в поземлен имот с идентификатор *****.***.***, представлявана от Председателя на Управителния съвет на ЕС М.Н. А., ДА ЗАПЛАТИ на Г. Евге
В законна сила на 24.5.2018г.
69 Гражданско дело No 182/2018, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.В.В. СТРАТЕДЖИЯ ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.4.2018г.
ПРИЗНАВА уволнението на Р.В.В. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес *** за незаконно и отменява Заповед № 2/19.02.2018г. издадена от управителя на „С.“ ЕООД с ЕИК-*********, седалище и адрес на управление ***.С.К.М.№ 57, офис № 1, М.С., с която на осн.чл.328, ал.1, т.5 КТ считано от 20.02.2018г. е прекратено трудовото правоотношение с ищеца и ПОСТАНЯВАВА НЕГОВАТА ОТМЯНА. ВЪЗСТАНОВЯВА Р.В.В. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес *** на заеманата от него преди уволнението длъжност «технически ръководител» в „С.“ ЕООД с ЕИК-*********. ОСЪЖДА „С.“ ЕООД с ЕИК-********* да заплати на Р.В.В. с ЕГН-********** обезщетение за времето, през което е останал без работа считано от 20.02.2018г., в размер на 5792,72лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.02.2018г. до окончателно изплащане на вземането. ОТХВЪРЛЯ претенцията на Р.В.В. с ЕГН-********** за осъждане на „С.“ ЕООД с ЕИК-********* за заплащане на неползван платен годишен отпуск. ОСЪЖДА „С.“ ЕООД с ЕИК-********* да заплати на Р.В.В. с ЕГН-********** направените съдебни разноски в размер на 600лв./шестстотин/ лева. ОСЪЖДА „С.“ ЕООД с ЕИК-********* да заплати по с/ка на РС-Несебър д.т. в размер на 221,68лв./двеста двадесет и един лева и шестдесет и осем стотинки/лива. Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 24.5.2018г.
70 АНД No 163/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.З.Я. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.4.2018г.
ПРИЗНАВА А.З.Я., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, животновъд, реабилитиран по право, ЕГН: **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 17.07.2017 г., около 11:30 часа, в град Обзор, общ.Несебър, на ул.“Черноморска“, в близост до хотел „Хелиос Бийч“, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е200“, с регистрационен № РВ 0905 РС, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със Заповед №17-0324-000284/05.04.2017г., на началник-сектор към ОДМВР-Варна, РУ Провадия, влязла в законна сила на 19.04.2017г., поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.343 в, ал.3 от НК. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
А.З.Я.
на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.343 в, ал.3 от НК.
Мотиви от 16.4.2018г.
В законна сила на 25.5.2018г.
71 АНД No 1958/2017, III състав Общини П.А.А. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 441 / 10.08.2017г., издадено от Кмета на О.Н. с което на П.А.А. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 900 лв. (деветстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.5.2018г.
72 АНД No 140/2018, IV състав ДИТ СЕЙЛИНГ СПОРТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-001755/04.10.2017 г. на Изпълнителен Директор на „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.128, т..2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.415в, ал.1 от КТ, на „С.С.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.П., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 26.5.2018г.
73 АНД No 184/2018, II състав Комисия за защита на потребителите ДИА ТУР ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.4.2018г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 43060/16.10.2017г. на Директора на КЗП, РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол, с което на „Д.Т.” ООД, ЕИК-........, седалище и адрес на управление к.к.Слънчев бряг, хотел Я.П.представлявано от управителя И.Д.А., съдебен адрес *** за административно нарушение на чл.132, ал.1 и на осн.чл.214 от Закона за туризма /ЗТ/ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 1000лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2018г.
74 Гражданско дело No 187/2018, V състав Искове за развод и недействителност на брака С.Р.К. П.И.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.5.2018г.
Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение на основание чл. 49, ал.5 от СК Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА сключеният с Акт № 16 от 24.04.2010 година на Община Несебър граждански брак между С.Р.К. с ЕГН ********** и П.И.К., ЕГН **********, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на страните. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 49 ал.4 СК, съгласно което: 2.УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете – Снежана Станиславова К. с ЕГН **********, родена на ***г., се предоставят на МАЙКАТА П.И.К. с ЕГН **********. 3.Местоживеенето на детето Снежана Станиславова К. с ЕГН ********** се определя при МАЙКАТА П.И.К. с ЕГН ********** на адрес ***, като майката поема задължение при промяна на адреса да уведоми за това незабавно бащата С.Р.К. ЕГН **********. 4.Страните се споразумяха за следния режим на лични контакти на бащата С.Р.К. ЕГН ********** с детето Снежана Станиславова К. с ЕГН **********: Всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя. Един месец с преспиване в дома на бащата през летния период месец юни – месец септември, когато майката не ползва платен годишен отпуск. Родителите ще редуват помежду си коледните и новогодишни празници като в нечетна година по време на коледните празници детето ще бъде при своя баща, а по време на новогодишните празници – при своята майка. А в четна година – в обратен порядък. Коледни празници са дните 25, 26 и 27 декември, а новогодишни празници са дните 31.12. и 01.01. През пролетната ваканция детето ще бъда пет дни при бащата и пет дни при майката. Рожден ден на детето: Бащата ще осъществява лични контакти с детето съгласно предварително постигнато споразумение и съгласие между родителите, КАТО за всички гореупоменати случаи вземането на детето от бащата ще се извършва от дома на майката от 10.00 часа на първият ден до 17.00 часа на последният ден, с преспиване в дома на бащата. 5.Бащата С.Р.К. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на П.И.К. ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Снежана Станиславова К. с ЕГН ********** МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА, в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, считано от 01.06.2018г., платима до пето число на месеца, за който се дължи по банков път, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване. 6. Семейното жилище, представляващо втори етаж от жилищна сграда, находяща се в село Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, ул. „Апостол войвода“ № 8, собственост на родителите на съпруга С.Р.К. с ЕГН **********, се предоставя за ПОЛЗВАНЕ на същия. 7.Съпрузите заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг след прекратяването на брака. 8.По време на брака съпрузите не са придобивали недвижими имоти. 9.След прекратяване на брака съпругата ще ВЪЗСТАНОВИ предбрачното си фамилно име - ВЕЛЕВА. 10.Разноските по делото остават за страните, така както са ги направили. 11. Придобитите по време на брака моторни превозни средства се разпределят между страните, както следва: В дял на съпругата П.И.К. ЕГН ********** се предоставя лек автомобил „Фолксфаген Голф” с ДК №А2885ВТ, рама № WVWZZZ1JZXB034823, двигател № AGP219692, цвят тъмносин металик- Застрахователната стойност на автомобила е 200 /двеста/ лева. В дял на съпруга С.Р.К. с ЕГН ********** се предоставят: Лек автомобил „БМВ 520 И” с ДК № А 1711 МТ, рама № WBADM21010GL10212, двигател № 206S436322181, цвят син металик. Застрахователната стойност на автомобила е 200 /двеста/ лева. Мотопед „Хонда Дио АФ 18”, ДК № А 3381 М, рама № AF281033423, двигател № AF18Е2091698, цвят сив. Застрахователната стойност на мотопеда е 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Съдът като взе предвид че следва да се плати държавна такса върху присъдената на детето Снежана издръжка и върху поставените в дял на страните моторни превозни средства, както и останалата дължима по делото държавна такса за разглеждане на исковата молба О П Р Е Д Е Л И: ОСЪЖДА Антон С.Р.К. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на РС Несебър сумата общо в размер на 195.50 лева /сто деветдесет и пет лева и петдесет стотинки/, представляваща дължима по делото държавна такса за присъдената издръжка, за поставените в дял МПС-ва и допълнителна държавна такса за разглеждане на делото. ОСЪЖДА П.И.К. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на РС Несебър сумата общо в размер на 11.50 лева /единадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща дължима по делото държавна такса за поставеното в дял МПС и допълнителна държавна такса за разглеждане на делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок считано от днес пред ОС Бургас.
В законна сила на 28.5.2018г.
75 НОХД No 412/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.В.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 28.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 412/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият И.В.В., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, реабилитиран, работи като барман, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2018г., около 01:50ч., в гр. Несебър, общ. Несебър, на улица „Морска” до хотел „Марина Палас“ в посока към гр. Несебър – Стария град управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Хюндай“, с рег. № ......, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин, представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред, съгласно Наредба 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, чрез измерване с техническо средство – „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия И.В.В. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“ в размер на 300 лв. /триста/ лева. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство – тестова касета Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041 от извършената проба, да остане по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 412/2018г. по описа на Несебърския районен съд.
И.В.В.
на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия И.В.В. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“ в размер на 300 лв. /триста/ лева.
В законна сила на 28.5.2018г.
76 НОХД No 416/2018, III състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Р.Ч. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 28.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 416/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Н.Р.Ч., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неосъждан, неженен, безработен, ученик в 10-ти клас в ПГТ „Иван Вазов“- к.к.Слънчев бряг, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 29.08.2016 г., за времето от 02.00 ч., до 03.00 ч., в с. Оризаре, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, влязъл в чуждо жилище- едноетажна къща, находяща се на ул. „Л.К.“ №8 в с. Оризаре, община Несебър, област Бургас, собственост на Ж.И.М.с ЕГН **********, като употребил за това ловкост -прескочил и проникнал през оставен отворен прозорец на първи етаж на къщата, като деянието е извършено нощем, поради което и на основание чл.170, ал.2, вр.ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“. Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 НК. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, т.2, вр. ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки: - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Н.Р.Ч. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 980.94 лв. /деветстотин и осемдесет лева и деветдесет и четири стотинки/, представляващи направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №416/2018г. по описа на Несебърския районен съд.
Н.Р.Ч.
на основание чл.170, ал.2, вр.ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“. Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 НК. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, т.2, вр. ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки: - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
В законна сила на 28.5.2018г.
77 АНД No 2115/2017, IV състав КАТ А.К.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.3.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002948/15.08.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР- Бургас, в частта, с която за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон, на А.К.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 100 лв. на 50 лв. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002948/15.08.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР- Бургас в останалата му част. ОСЪЖДА А.К.К., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 90,34 лв. /деветдесет лева и тридесет и четири стотинки/, представляваща направени разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 29.5.2018г.
78 АНД No 2446/2017, III състав КАТ Г.Т.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003480 / 11.09.2017г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Г.Т.Т. с ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, и на основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредба Із-2539 от 17.12.2012г. на министъра на вътрешните работи като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.5.2018г.
79 АНД No 2734/2017, II състав ДИТ М И Д ТРАВЕЛ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-001382/20.11.2017г. на Директор на Д. „ И.п.т.”***, с което на „М и Д Т.г.” ООД с ЕИК-........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от А.М.Я., съдебен адрес:*** чрез адв.Й.А. за нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност/ЗТМТМ/ и на осн.чл.79, ал.4, вр.чл.76, ал.1 от ЗТМТМ и чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на жалбоподателя, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.5.2018г.
80 АНД No 2786/2017, III състав КАТ Л.Л.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000340 от 10.03.2016г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Л.Л.П. с ЕГН **********,***, му е наложена „Глоба” в размер на 400 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховянето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.5.2018г.
81 АНД No 2547/2017, V състав НАП М.С.Р. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 2547/2017г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – гр.Бургас.
В законна сила на 30.5.2018г.
82 АНД No 2630/2017, IV състав ДИТ РУЖЕСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-001833/17.10.2017 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, на основание чл.79, ал.4 вр. чл.76, ал.1 от същия закон, на „Р.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, комплекс „М.Р.”, бл.1, ап.103, представлявано от В.Д.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 30.5.2018г.
83 ЧНД No 219/2018, III състав Производство по чл. 243 НПК ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИ ООД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ постановление на прокурор от РП-Несебър от 12.01.2018г. за прекратяване на ДП № 304 ЗМ-1436/2017г. по описа на РУ на МР Несебър, вх.№ 1988/2017г. по описа на РП-Несебър по отношение разследването срещу И.В.Ж. с ЕГН ..........и за спиране на ДП № 304 ЗМ-1436/2017г. по описа на РУ на МР Несебър, вх.№ 1988/2017г. по описа на РП-Несебър поради неразкриване на извършителя на престъплението. ВРЪЩА ДЕЛОТО на прокурор от РП-Несебър за изпълнение на указанията в мотивната част на определението. Определението е окончателно.
В законна сила на 30.5.2018г.
84 АНД No 264/2018, II състав НАП БАРПОЙНТ ООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 290253-F329386/03.10.2017г. на Началник Сектор Оперативни дейности-Бургас в ЦУ на НАП, съгласно заповед на изпълнителния директор на НАП за упълномощаване на АНО № ЗЦУ 1582/23.12.2015г., с което на „Б.“ ООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя Т.И.Ж., заявена чрез пълномощника адр.Р.П. от БАК с посочен съдебен адрес *** за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.5.2018г.
85 НОХД No 2473/2017, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Я.Я. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 12.1.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Я.Я., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, безработен, неосъждан, освобождаван от наказателната отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2017г., около 20.30 часа в село Р., община Н., ул. „С.“, пред №.., без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.73, ал.1, вр.с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества, а именно коноп, със съдържание на активно действащия компонент – тетрахидроканабинол - 8,10%, с нетно тегло 0,820 грама на стойност 4,92 лв., определена съгласно приложение №2 към член единствен на Постановление №23 от 29.08.1998 г на МС на Република България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с химическа експертиза №457 от 03.08.2017г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ”ГЛОБА” в размер на 300/триста/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на държавата неизразходваната част от наркотичното вещество - коноп, с общо нетно тегло 0.820 гр. със съдържание на активно действащия компонент – тетрахидроканабинол - 8,10%., предадена за съхранение Централно митническо управление – София, които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени на основание чл. 112, ал. 2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 111, ал.1 от НПК в полза на държавата веществените доказателства – опаковки и обект – семена, намиращи се в някои от тях, които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени, като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Я.Я., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР Бургас сумата в размер на 64.50 лв. /шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/, представляваща направени разноски в досъдебното производство за експертиза и фотоалбум, както и по сметка на Н.ски районен съд – сумата в размер на 71.24/седемдесет и един лева и двадесет и четири стотинки/ лева представляваща направени по делото разноски за явяване на свидетели. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в ..-дневен срок от днес.
М.Я.Я.
на основание чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ”ГЛОБА” в размер на 300/триста/ лева.
Мотиви от 26.2.2018г.
В законна сила на 31.5.2018г.
86 АНД No 2712/2017, VI състав ДНСК ГОЛДЪН БЪГ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 29.1.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6 от 23.11.2017г., издадено от директора на дирекция „Управление на морските плажове” в Министерството на туризма, с което на „Г.Б.” ЕООД, ЕИК 102060805, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 23 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, за извършено нарушение на чл. 10, ал. 8 от ЗУЧК, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 31.5.2018г.
87 НОХД No 41/2018, VI състав Длъжностно присвояване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.П.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 31.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 41/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г. ***, адв.А.Ж.– защитник на подсъдимия И.П.К. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***Г. Бенковски № ==, вх.В, ет.7, ап..., българин, български гражданин, разведен, неосъждан, с основно образование, работи като готвач, с ЕГН **********, за виновен в това, че в периода от 18.07.2013год. до 22.07.2013год. в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, при условията на продължавано престъпление, в качеството на длъжностно лице - „кондуктор“ към „С.б.А.2." АД, присвоил чужди пари, поверени му в това качество да ги пази и управлява- сумата от 1428,00лв./хиляда четристотин двадесет и осем лева/, собственост на „С.б.А.2." АД, като присвоените пари са възстановени в пълен размер до приключване на съдебното следствие, поради което и на основание чл. 205, ал. 1, т. 1, вр. с чл.201, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия И.П.К. (със снета самоличност) да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 1==,00 лв. (сто и десет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 41/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството, не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.П.К. мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. Определението подлежи на незабавно изпълнение, като задържаният подсъдим следва да бъде освободен НЕЗАБАВНО. Препис-извлечение от определението да се изпрати на следствения арест при Затвора в гр. Бургас за сведение и изпълнение.
И.П.К.
В законна сила на 31.5.2018г.