РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2016г. до 31.5.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 34/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт И.В.Н. ФЮЧЪР ДЕВЕЛОПМЕНТС ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 19.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 34/2016 г. на Районен съд- гр.Несебър. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на страните.
В законна сила от 3.5.2016г.
2 Гражданско дело No 102/2016, VI състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ГАЛИКАНАЕ КОЗМЕТИКС ЕООД М.Д.Г.У.,
ЕТ Д.-Й.У.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 20.4.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. Прекратява производството по гр. д. № 102/2016 г. по описа на РС Несебър, поради отказ от иска, направен от ищеца „Г.К.” ЕООД Определението подлежи на обжалване пред ОС Бургас в едноседмичен срок от връчването на преписи на страните.
В законна сила от 3.5.2016г.
3 Гражданско дело No 197/2016, VI състав Искове за обезщетение от деликт А.В.Ю. РОНИ М 91 ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 1.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 197/2016г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца. След влизане на настоящото определение в сила делото да се изпрати на Окръжен съд Бургас.
В законна сила от 3.5.2016г.
4 Гражданско дело No 362/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Я.О.,
А.И.О.
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА гр.д. № 362/16г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от днес пред Окръжен съд Бургас.
В законна сила от 3.5.2016г.
5 НОХД No 48/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Я.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 14.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Я.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, безработен, неженен, живущ ***, осъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2015 година, около 12.10 часа в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургас, до автобусна спирка „Палма”, в посока гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Шкода”, модел „Октавия, с рег.№ Х4873ВХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 2,49 на хиляда, установено по надлежния ред след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №353/15 г. по описа на НРС за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.2, ал.2, вр.чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор, както и ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.чл.37, т.7от НК Д.Я.С. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от осемнадесет месеца. ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 НК в изпълнение наказанието ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено по НОХД №353/15 година по описа на НРС със споразумение №76/01.06.2015 година, изпълнението на което е било отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, като ПОСТАНОВЯВА приведеното в изпълнение наказание да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК Д.Я.С. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата, в полза на РС- Несебър сумата в размер на 47,89 лв. (четирдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки), представляващи направени разноски в хода на съдебното производство. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Д.Я.С.
Мотиви от 12.5.2016г.
В законна сила от 3.5.2016г.
6 АНД No 194/2016, V състав КАТ Ж.М.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001765 от 21.07.2015г. на ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ж.М.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:***, офис № *** /чрез адв.В.З./, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.2 от ЗДвП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137Е от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП, на Н. са наложени административни наказания – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три /месеца за административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 3.5.2016г.
7 АНД No 257/2016, I състав КАТ Д.С.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 31.3.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16-0304-000133/09.02.2016 г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ - Несебър, с което на Д.С.Б., ЕГН:**********,*** на основание чл.183 ал.1 т.1, предл.трето от ЗДвП е наложено наказание: „Глоба“ в размер на 10/десет/ лева за нарушение по чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП и на основание чл.177 ал.1 т.1, от ЗДвП , за нарушение по чл.150 от ЗДвП „Глоба” в размер на 100 /сто/ лева . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 3.5.2016г.
8 НОХД No 280/2016, V състав Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПОМОРИЕ С.А.Я. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 13.4.2016г.
ПРИЗНАВА С.А.Я., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, вдовец, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 31.05.2014г., около 20.30 часа в гр.Поморие, в близост до комплекс „Сънсет Ризорт”, държал в купето на лек автомобил „Фолксваген Пасат”, ДК № ****, управляван от И.С.Д. ***, акцизни стоки- тютюневи изделия без бандерол, а именно: 500 броя кутии цигари от марката „DON” на стойност 1 500 (хиляда и петстотин) лева, когато такъв се изисква по смисъла на Закона за търговия с тютюневите изделия, а именно чл.25, ал.1 – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”; ал.2- „Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължим акциз”; чл.28, ал.1- „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговските обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25 от ЗТТИ”, като случаят е немаловажен – престъпление по чл.234, ал.1 от НК във връзка с чл.25, ал.1, ал.2 и чл.28, ал.1 от ЗТТИ, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
С.А.Я.
Мотиви от 18.4.2016г.
В законна сила от 3.5.2016г.
9 НОХД No 289/2016, V състав Престъпление против авторските права РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ф.Н.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 13.4.2016г.
ПРИЗНАВА Ф.Н.Н.- роден на *** *** Търново, живущ ***, българин, български гражданин, осъждан, женен, със средно образование, управител на фирма „Ф.Н. 2012” ЕООД, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2014 г. в търговски обект до хотел „Планета", находящ се в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, без съгласието на притежателя на изключителното право, използва в търговската си дейност, като предлага за продажба без правно основание стоки с наименование на марките „Puma" /Пума/, „Роlo" /Поло/, „Convers" /Конвърс/, „Hugo Boss" /Хуго Бос/, „Tommy Hilfiger" /Томи Хилфигер/, „Adidas" /Адидас/, „Nike" /Найки/, „Hollister" /Холистър/, „Abercrombie&Fitch" /Аберкромби/, „Louis Vuitton" /Луи Вюитон/ без необходимото за това съгласие от притежателите на търговските марки, както следва: Тениски с надпис „Пума” - 279 бр. по 40лв. за брой, като оригинали и по 20 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Пума”; Потници с надпис „Пума”- 174 бр. по 25 лв. за брой като оригинали и по 15 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Пума”; Къси гащи с надпис „Пума”- 25 бр. по 40 лв. за брой като оригинали и по 25 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Пума”; Якета с надпис „Пума” - 31 бр. по 110 лв. за брой като оригинали и по 70 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Пума”; Анцунг комплект с надпис „Пума”- 20 бр. по 120 лв. за брой като оригинали и по 70 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Пума”; Маратонки с надпис „Пума”- 13 бр. по 100 лв. за брой като оригинали и по 40 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Пума”; Якета с надпис „Поло” 31 бр. по 110 лв. за брой като оригинали и по 70 лв. за брои като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Поло”; Детски якета с надпис „Поло”- 33 бр. по 70 лв. за брой като оригинали и по 40 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Поло”; Тениски с надпис „Поло”- 609 бр. по 40 лв. за брой като оригинали и по 20 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Поло”; Тениски с надпис „Луи Вюитон” - 65 бр. по 40 лв. за брой като оригинали и по 20 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Луи Вюитон”; Чанти с надпис „Луи Вюитон” - 36 бр. по 90 лв. за брой като оригинали и по 50лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Луи Вюитон”; Тениски с надпис „Конверс”- 256 бр. по 40 лв. за брой като оригинали и по 20 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Конверс”; Суитчъри с надпис „Конверс”- 25 бр. по 90 лв. за брой като оригинали и по 50 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Конверс”; Анцунг с надпис „Конверс” - 42 бр. комплекта по 120 лв. за брой като оригинали и по 70 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Конверс”; Долници с надпис „Конверс” - 5 бр. по 60 лв. за брой като оригинали и по 30 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Конверс”; Горници с надпис „Конверс”- 71 бр. по 70 лв. за брой като оригинали и по 40 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Конверс”; Потници с надпис „Конверс”- 100 бр. по 25 лв. за брой като оригинали и по 10 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Конверс”; Маратонки с надпис „Конверс” - 113 бр. по 100 лв. за брой като оригинали и по 40 лв. за брой като реплика на оригинали, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Конверс”; Тениски с надпис „Томи Хилфигер” - 460 бр. по 40 лв. за брой като оригинали и по 20 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Томи Хилфигер”; Тениски с надпис „Найк”- 123 бр. по 40 лв. за брой като оригинали и по 20 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Найк”; Анцузи с надпис „Найк” - 8 бр. комплекта по 120 лв. за брой като оригинали и по 70лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак сходен на регистрираната марка „Найк”; Якета с надпис „Найк” - 15 бр. по 110 лв. за брой като оригинали и по 70 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Найк”; Маратонки с надпис „Найк” - 88 бр. по 100 лв. за брой като оригинали и по 40 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка «Найк»; Тениски с надпис «Холистер» - 119 бр. по 40 лв. за брой като оригинали и по 20 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Холистер”; Горници с надпис „Холистер” - 85 бр. по 70 лв. за брой като оригинали и по 40 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Холистер”; Тениски с надпис „Адидас” - 470 бр. по 40 лв. за брой като оригинали и по 20 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Адидас”; Потници с надпис „Адидас” - 50 бр. по 25 лв. за брой като оригинали и по 15 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Адидас”; Якета с надпис „Адидас” - 40 бр. по 110 лв. за брой като оригинали и по 70 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Адидас”; Анцузи с надпис „Адидас” - 38 бр. комплекта по 120 лв. за брой като оригинали и по 70 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Адидас”; Долници с надпис „Адидас” - 50 бр. по 60 лв. за брой като оригинали и по 30 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Адидас”; Горници с надпис „Адидас”- 40 бр. по 70 лв. за брой като оригинали и по 40 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Адидас”; Маратонки с надпис „Адидас” - 70 бр. по 100 лв. за брой като оригинали и по 40 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Адидас”; Тениски с надпис „Амбербромби анд Фич” - 13 бр. по 40 лв. за брой като оригинали и по 20 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Амбербромби анд Фич”; Суитчъри с надпис „Амбербромби анд Фич” - 16 бр. по 90 лв. за брой като оригинали и по 50 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак, сходен на регистрирана марка „Амбербромби анд Фич”; Тениски с надпис „Хуго Бос” - 230 бр. по 40 лв. за брой като оригинали и по 20 лв. за брой като реплика на оригиналите, означени със знак сходен на регистрираната марка „Хуго Бос” или всички вещи на обща стойност 194 550.00 лева (сто деветдесет и четири хиляди, петстотин и петдесет) като оригинали и 99 235.00 лева (деветдесет и девет хиляди двеста, тридесет и пет) лв. като реплики на оригиналите, като са причинени значителни вредни последици, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предл.второ, във вр. ал.1, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното на подсъдимия Н. наказание – десет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛ
Ф.Н.Н.
Мотиви от 15.4.2016г.
В законна сила от 3.5.2016г.
10 ЧНД No 337/2016, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 18.4.2016г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения Д.Г.К.- роден на ***г. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неграмотен, осъждан, неженен, безработен, ЕГН ********** ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанията, наложени му по НОХД № 529/2015г. по описа на РС Несебър и НОХД № 1479/2015 г., по описа на РС Несебър в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВАДЕСЕТ И ДВА МЕСЕЦА при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Затворническо общежитие от „открит” тип. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВАДЕСЕТ И ДВА МЕСЕЦА по НОХД № 1479/2015 г. г. по описа на РС-Несебър, считано от 07.05.2015 г., а именно за времето, през което осъденият е бил задържан под стража, и в последствие на 04.11.2015 г. е приведен в Затвора Бургас, или 11 /единадесет/ месеца и 11/единадесет/ дни. ПОСТАНОВЯВА наказанието по НОХД № 901/2013 г. по описа на Несебърски районен съд да изтърпи отделно. ПОСТАНОВЯВА неизтърпяната част от определеното с протоколно определение от 24.02.2015 г. по ЧНД 55/2015 г. по описа на РС Несебър ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д.Г.К. по НОХД 98/2014 г. по описа на РС Несебър, по НОХД 92/2014 г. по описа на РС Поморие, по НОХД 129/2014 г. по описа на РС Поморие и по НОХД 724/2014 г. по описа на РС Несебър, а именно наказанието по НОХД № 92/2014 г. по описа на РС Поморие- ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от двадесет месеца при периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от двадесет месеца; безвъзмезден труд в полза на общество в размер на сто часа в рамките на две календарни години, да се търпи отделно. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЪДЪТ обяви определението си в 11.40 часа в присъствието на страните по делото, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
Д.Г.К.
В законна сила от 4.5.2016г.
11 АНД No 1771/2015, VI състав РДГ ВИП ГЛАС ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.2.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на „В.Г.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, наказателно постановление № 755 от 16.10.2015г., издадено от директора на РДГ гр. Бургас, в частта му, в която на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ в полза на държавата са отнети вещите послужили за нарушението: камион ДАФ с рег. № ....., ремарке с рег. № ....... ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 755 от 16.10.2015г., издадено от директора на РДГ гр. Бургас, в частта му, в която на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ в полза на държавата са отнети вещите предмет на нарушението – 15 бр. секции обли занаятчийски материалите, с обща кубатура 4,61 плътни м3 от дървесен вид „дъб”. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „В.Г.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, срещу наказателно постановление № 755 от 16.10.2015г., издадено от директора на РДГ гр. Бургас, в частта му, в която на Д. С. С. на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за извършено нарушение на чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗГ е наложено наказание „глоба” в размер на 800 лв., като ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1771 по описа на НРС за 2015г. в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 5.5.2016г.
12 АНД No 265/2016, I състав Комисия за защита на потребителите ЕВАР ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.4.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36965 от 12.11.2015 година на Директора н.К.з.з.н.п. - Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол по безопасност на храните град Бургас, с което на Е. ЕООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:*** , представлявано от Д.Г.П. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл.214 от Закона за туризма. Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 5.5.2016г.
13 АНД No 268/2016, IV състав Комисия за защита на потребителите СЕВИНА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29535 от 30.11.2015 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл. 114, т.3 от Закона за туризма, на „С.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.Е.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 5.5.2016г.
14 НОХД No 302/2016, II състав Престъпление против авторските права РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 19.4.2016г.
ПРИЗНАВА А.С.Д., родена на *** ***, българка, българска гражданка, неосъждана, омъжена, средно образование, управител на фирма, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 08.08.2014 год. в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ.Несебър, в търговски обект - павилион № 24, стопанисван от ЕТ" Алма- А. Маркова", находящ се на крайбрежната алея срещу хотел „*****", без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения /„правото върху марка включва правото на притежателя и да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица, без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана, или поради неговата идентичност, или сходство с марката и идентичността, или сходството на стоките, или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, като включва възможност за свързване на знака с марката е идентичен, или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични, или сходни на тези, за които марката е регистрирана, като по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването й без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер известността на по-ранната марка, или би ги увредило, дадено съгласно чл.22, ал.1 от Закона за марките и географските означения/ „притежателят на право върху марките може да разреши използването й за всички, или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма"/, използвал в търговската си дейност марките „Бьон Борг", „Томи Хилфигер", „Хюго Бос" и „ Пума" обект на защита по ЗМГО, като предлага за продажба стоки, както следва: 1. Боксерки от марка „Бьон Борг" - 225 броя с единична цена, като неоригинали 8,00 лв. /15,00 лева като оригинали/, означени със знак сходен на регистрираната марка „Бьон Борг“; 2. Чорапи от марка „Бьон Борг - 54 чифта с единична цена, като неоригинали 2,00 лв. /4,00 лева като оригинали /, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Бьон Борг“; 3. Боксерки от марка „ Хюго Бос" - 105 броя с единична цена, като неоригинали 8,00 лв. /15,00 лева като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „ Хюго Бос"; 4. Боксерки от марка „Томи Хилфигер" - 102 броя с единична цена, като неоригинали 8,00 лв. /15,00лева като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Томи Хилфигер“; 5. Чорапи от марка „Томи Хилфигер“- 29 чифта, с единична цена, като неоригинални 2,00 лв. /4,00 лева като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Томи Хилфигър"; 6. Чорапи от марка „Пума„ - 305 чифта, с единична цена, като неоригинали 2,00 лв. /4,00 лева като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Пума"" идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на гореописаните търговски марки, като общата стойност на вещите като неоригинали е 4 232.00 лева /четири хиляди двеста тридесет и два лева/ и 6 652.00 лева /шест хиляди шестстотин петдесет и два лева/ като оригинали, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.13, ал.1 и чл.22, ал.1 от ЗМГО я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за период от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за период от ШЕСТ МЕСЕЦА; „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 часа за период от ЕДНА ГОДИНА. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото предвидено наказание „Глоба”. ОТНЕМА основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства, предмет на престъплението, вписани по-горе, които след влизане на присъдата в сила следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата А.С.Д. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 220.00 /двеста и двадесет/ лева. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.С.Д.
Мотиви от 26.4.2016г.
В законна сила от 5.5.2016г.
15 АНД No 52/2016, II състав КАТ П.Г.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.4.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 15-0304-003428/29.12.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на П.Г.Ч. с ЕГН-********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 600лв. и седем месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва - глобата на 500лв./петстотин/ лева и шест месеца лишаване от право да управлява МПС. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-003428/29.12.2015г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.5.2016г.
16 АНД No 342/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Р.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.4.2016г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА А.Р.М., роден на *** ***, ром, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2016 г., около 22.30 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по улица „Славянска” до бензиностанция „Лукойл”, управлявал МПС- л.а. „Фолксваген”, модел „Венто" с регистрационен № ****, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 15-0304- 003091/2015 г. на Началник Сектор ОП при РУ Несебър, влязло в законна сила на 20.12.2015 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева (хиляда) лева, платими в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.Р.М.
Мотиви от 11.5.2016г.
В законна сила от 9.5.2016г.
17 ЧНД No 388/2016, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Р. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 20.4.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на С.С.Р. по НОХД № 38/2002 г. и НОХД № 93/2003 г., двете по описа на РС- Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, като изтърпяно изцяло. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното най- тежко наказание и наказанието „Глоба” в размер на 1000 лв., наложено по НОХД № 38/2002 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежките от наложените на С.С.Р. по НОХД № 177/2016 г. и НОХД № 352/2016 г., двете на НРС, наказания, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор, И ГЛОБА в размер на 1000 лв., като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода” изтърпяната част по присъдите в групата. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
С.С.Р.
В законна сила от 9.5.2016г.
18 ЧНД No 407/2016, V състав Производство по молби за реабилитация Н.Т.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.Т.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.П.П.”***, за съдебна реабилитация на същия за осъждането му по НОХД № 991/2010г. по описа на РС-гр.Несебър. Определението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила от 9.5.2016г.
19 ЧНД No 456/2016, II състав Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 4.5.2016г.
Съобразявайки горните обстоятелства, съдът счита, че са налице предпоставките на чл.65, ал.1 от НПК за изменение на взетата по отношение на обвиняемия К. на мярка за неотклонение “Задържане под стража” в по-лека такава, поради което и на основание чл. 65, ал. 1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : №162 ИЗМЕНЯ взетата спрямо Д.Н.К., с ЛНЧ **********, обвиняем по ДП № 304 ЗМ-173/2016г. по описа на РУП- Несебър мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по- лека такава, а именно „Домашен арест“. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 3 – дневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест, съдът НАСРОЧВА делото пред Окръжен съд - Бургас за 11.05.2016г. от 14.00 часа, за която дата и час страните се считат уведомени в съдебно заседание. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът ОБЯВИ определението си в присъствието на представителя на РП- Несебър, обвиняемия Д.Н.К., неговия защитник – адв.Д. и преводача К.С., като същото бе преведено в съдебно заседание от български на английски език и бе разяснен реда и срокът за неговото обжалване, което разяснение също бе преведено на английски език.
Д.Н.К.
В законна сила от 9.5.2016г.
20 АНД No 1880/2015, II състав Комисия за защита на потребителите БТК ЕАД ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.2.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29410/09.09.2015г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „БТК” АД, ЕИК-831642181, седалище и адрес на управление *** 1784, р-н”Младост”, бул.”Цариградско шосе” № 115и, представлявано от изпълнителния директор Атанас Добрев за административно нарушение на осн.чл.114, ал.3 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. и за нарушение на чл.127, ал.3 от ЗЗП е наложена имуществена санкция от 500лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.5.2016г.
21 АНД No 271/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МИТКО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.4.2016г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02025245/05.10.2015 г.издадено от Директора на ДИТ Бургас, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „М." ЕООД. ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:*** представлявано от М.Н.Т.-управител е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02025245/05.10.2015 г.издадено от Директора на ДИТ Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.5.2016г.
22 НОХД No 617/2015, IV състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.Ч. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА Т.С.Ч. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление в периода 23.12.2014г. - 24.12.2014г., извършил следното: - На 23.12.2014г., около 14.00 часа в гр. Н. , общ.Н. на вълнолом на плажната ивица, на около 500м. от хотел „А.”, посока с. Равда е отнел чужди движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Самсунг Галакси” на стойност 25.00 /двадесет и пет/ лева; сим карта на стойност 12.00 /дванадесет/ лева; кожено калъфче на стойност 17.00 /седемнадесет/ лева и сумата от 16.00 /шестнадесет/ лева, всичко на обща стойност 70 /седемдесет/ лева от владението на руската гражданка Т.А.К., родена на ***г. в гр.Екатерининбург, с намерение противозаконно да ги присвои, като използвал за това сила и заплашване - срязал презрамката на дамската и чанта и я заплашил с нож; - На 24.12.2014г., около 10.55 часа в гр.Н., общ. Н., на плажната ивица на Южен плаж – гр.Н. в близост до ресторант „Таляна”, отнел чужди движими вещи – сумата от 3 050 /три хиляди и петдесет/ руски рубли спрямо фиксинга на БНБ на стойност 89.12 /осемдесет и девет лева и дванадесет ст./ лева; сумата от 100.00 /сто/ евро спрямо фиксинга на БНБ на стойност 195.00 /сто деветдесет и пет/ лева; сумата от 30.00 /тридесет/ лева; мобилен апарат марка „Филипс”, модел „Xenium W 732”, ведно с 2бр. сим карти на обща стойност 330.00 /триста и тридесет/ лева; електронна книга марка „Експлей”, ведно с кожен калъф на обща стойност 30.00 / тридесет / лева, всичко на обща стойност 674.12 / шестстотин седемдесет и четири лева и дванадесет ст./ лева от владението на руската гражданка Л.А.Н., родена на ***г. в Русия, с намерение противозаконно да ги присвои, като използвал за това сила и заплашване - взел дамската й чанта от лявата ръка и я заплашил с нож, поради което и на основание чл.198, ал.1, предл. първо и второ, във вр. с чл. 26, ал. 1, вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим, в Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.1 от НК, времето през което подсъдимият Ч. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”. ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, подсъдимия Т.С.Ч. с ЕГН: **********, да заплати на Л.А.Н., родена на ***г. в Русия, сумата в размер на 244,12 лева, (двеста четиридесет и четири лева и дванадесет стотинки), представляващи стойността на невъзстановените вреди, вследствие деятелността на подсъдимия Ч., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата. ВРЪЩА, на пострадалата Т.А.К., родена на ***г. в гр.Екатерининбург, иззетия като веществено доказателство един брой мобилен телефон, марка „Самсунг” с ИМЕЙ № 3590370567255400, за което същата да бъде уведомена, като й бъде указано, че ако в едногодишен срок от уведомяването не потърси вещественото доказателство, същото ще бъде отнето в полза на Държавата. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Т.С.Ч. със снета по делото самоличност да заплати в полза н.О.н.М.Б. сумата в размер на 105,99 лв. (сто и пет лева и деветдесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Т.С.Ч. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Районен съд- Н. сумата в размер на 201,22 лв. (двеста и един лева и двадесет и две стотинки), представляваща съдебно- деловодни разноски и държавна такса за уважения граждански иск. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Т.С.Ч.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
23 АНД No 1949/2015, I състав КАТ А.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002748/06.10.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на А.К.И. с ЕГН-********** *** и настоящ адрес КК“Слънчев бряг-изток, ж.к.Д.-срещу хотел С., ап.10 за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и на осн.чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено наказание - глоба от 100лв. и за нарушение на чл.100, ал.1,т.1 от ЗДвП и на осн.чл.183, ал.1,т.1,пр.2 от ЗДвП е наложена глоба от 10лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.5.2016г.
24 АНД No 279/2016, V състав Комисия за защита на потребителите ХОНОЛУЛУ 3 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.4.2016г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36960 от 10.11.2015г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.229, ал.1 от Закона за туризма /ЗТ/, на Х.3” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от В.В.Д., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.18, ал.5 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения /отм./. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 11.5.2016г.
25 АНД No 379/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Ф.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА Н.Ф.В.- роден на ***г. в гр.Свиленград, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.12.2015г., около 20,30 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, на пл.”Белослав Манолов”, в посока на движение ул.”Първомайска”, в близост до ресторант „Ореха”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Астра” с рег.№ ....., без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-0304-000714, издадено на 23.04.2015г. от Началника на РУ на МВР- Несебър, влязло в сила на 31.10.2015г., за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на МПС- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
Н.Ф.В.
Мотиви от 11.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
26 АНД No 121/2015, III състав КАТ С.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.12.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001489 от 22.07.2014г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с която на С.Г.Г. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложените административни наказания – Глоба от 800 лв. (осемстотин лева) на 500 лв. (петстотин лева), и Лишаване от право да управлява МПС от 9 (девет) месеца на 6 (шест) месеца. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001489 от 22.07.2014г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с която на С.Г.Г. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 10 лв. (десет лева). ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001489 от 22.07.2014г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с която на С.Г.Г. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са й отнети 10 (десет) контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.5.2016г.
27 АНД No 136/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР КРОНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024925/16.11.2015 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на „К.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.Х.Й., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 3000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 12.5.2016г.
28 АНД No 191/2016, VI състав КАТ Ж.М.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.4.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-001636 от 15.07.2015г., издадено от ВНД началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Ж.М.Н., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137Е от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-001636 от 15.07.2015г., издадено от ВНД началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в останалата му част, в която на на Ж.М.Н., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв., на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10 лв. и на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, са наложени наказания „глоба” в размер на 100 лв. и „Лишаване от право” да управлява МПС за срок от 3 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 12.5.2016г.
29 АНД No 362/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Н.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.4.2016г.
ПРИЗНАВА Б.Н.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, неграмотен, работи без постоянен трудов договор, реабилитиран на основание чл.86, ал.1 т.1, от НК, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2016 г., около 15.50 часа по пътна отсечка III-9061, кръстовище за язовир „Порой“ посока град Бургас управлявал мотоциклет „Кавазаки“, модел „500“ с регистрационен №****, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №15-0304-002585/2015г. на Началник Сектор ОП при РУ Несебър, влязло в законна сила на 12.11.2015г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Б.Н.И.
Мотиви от 11.5.2016г.
В законна сила от 12.5.2016г.
30 АНД No 434/2016, V състав ДНСК СИРОКО ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 434/2016г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. УКАЗВА всички материали по настоящото дело да се приложат по АНД № 308/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 12.5.2016г.
31 НОХД No 491/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 491/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Д.Ц. – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. *** и подсъдимият С.И.С., съгласно което: Подсъдимият С.И.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, средно образование, ************, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2016г., около 00,50ч., в КК Слънчев бряг, общ. Несебър, срещу хотел „Б.“ в посока хотел „О.“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мерцедес“ с рег. №******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,47 (едно цяло четиридесет и седем) на хиляда, установено по надлежният ред, чрез изготвена химическа експертиза №339/03.05.2016г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия С.И.С. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия С.И.С. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.С. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 42.16 лева /четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 491/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.И.С. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
С.И.С.
В законна сила от 12.5.2016г.
32 АНД No 1126/2015, I състав КАТ Г.С.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.1.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-0304-001935/05.08.2015 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Г.С.А., ЕГН:**********, с адрес: ***, в.з. „Зора“, ул.“Меркурий“ №6 административно наказание: „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за нарушение по чл.315 ал.1, предл.второ от КЗ Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 13.5.2016г.
33 АНД No 431/2016, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.А.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.4.2016г.
ПРИЗНАВА В.А.Н., родена на ***г. в гр.Сливен, българка, българска гражданка, неосъждана, разведена, средно образование, безработна, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 12.02.2016г., около 14.15 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главен път І-9, в района на бензиностанция „ОМВ”, управлявала моторно превозно средство – товарен автомобил „Опел Корса” с рег. № *******, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишният срок от наказването й по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 14-0304-003136/17.11.2015г., издадено от Началник РУ на МВР- Несебър, влязло в сила на 26.11.2015г. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.А.Н.
Мотиви от 4.5.2016г.
В законна сила от 13.5.2016г.
34 НОХД No 497/2016, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 13.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 497/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в Р.п.г. адв.Р.П. ***, упълномощен защитник на Г.С.С. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Г.С.С.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, шофьор в МЦ, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2016г., около 03.40ч. на Главен път І-9, кръстовище за с.Тънково, общ.Несебър, управлявал МПС – лек автомобил „Мерцедес С320 СDI” с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,30 на хиляда, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от три месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимият Г.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето, през което на същият е отнето свидетелството за управление на МПС, считано от 06.05.2016 г. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК по- леко наказание „Глоба”. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 497/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Г.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата по БП № 304 ЗМ-347/2016год. по описа на РУП- Несебър спрямо Г.С.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Г.С.С.
В законна сила от 13.5.2016г.
35 АНД No 811/2015, III състав Комисия за защита на потребителите ЗАЛОЖНА КЪЩА-СОФИЯ КОРЕКТ ПЛЮС ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление (НП) № 036438 от 10.02.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, в частта, с което на от „Заложна къща – С.К.П.” ООД, ЕИК........., със седалище и адрес на управление:***, партер, представлявано от управителя Снежана А.И., за нарушение по чл.11, ал.3 от Наредба за дейността на заложните къщи (НДЗК), на основание чл.83 от ЗАНН във връзка с чл.36, ал.2 от НДЗК му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, и за нарушение по чл.14, ал.2 от НДЗК, на основание чл.83 от ЗАНН във връзка с чл.36, ал.2 от НДЗК му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 036438 от 10.02.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, в частта, с което на от „Заложна къща – С.К.П.” ООД, ЕИК........., със седалище и адрес на управление:***, партер, представлявано от управителя Снежана А.И., за нарушение по чл.23, ал.1 от Наредба за дейността на заложните къщи (НДЗК), на основание чл.83 от ЗАНН във връзка с чл.36, ал.2 от НДЗК му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 16.5.2016г.
36 АНД No 1774/2015, I състав КАТ А.Р.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.1.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-0304-001844 от 31.07.2015г. издадено от ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което и е наложена на А.Р.Г. ЕГН: **********, Адрес *** „Глоба“ в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП и сл. И „Глоба“ в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.183 ал.4, т.7, предл.първо от ЗДвП за нарушение по чл.137А, ал.1 от ЗДвП Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.5.2016г.
37 АНД No 1881/2015, II състав ДАМТН СЛЪНЧЕВ БРЯГ АВТОТРАНСПОРТ 2000 АД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ГК-1378/12.11.2015г. на зам.Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор/ДАМТН/, с което на „С.Б.А. 2000“ АД с ЕИК - ........, със седалище и адрес на управление КК“Слънчев бряг“, представлявано от И.Г. за административно нарушение на чл.47, ал.2, вр.чл.47, ал.1, т.7 от Закона за енергията и възобновяемите източници/ЗЕВИ/ и на осн.чл.67, ал.2 от ЗЕВИ жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 50 000 лева и са присъдени сторените от ЗАМТН разноски по извършените в рамките на административното производство изпитвания. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 16.5.2016г.
38 АНД No 1966/2015, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР К.М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.2.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА на Наказателно постановление № 02-53 от 14.12.2015г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” – гр.Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол” при И.а.п.р.и а. ***, с което на основание чл.56, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, на К.М.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.17, ал.1 от ЗРА. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 16.5.2016г.
39 НОХД No 507/2016, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.К.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 16.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 507/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Димитрина Црънков- прокурор в РП- Несебър и адв. Е.С. *** в качеството муна служебен защитник на подсъдимият Н.К.С., със снета по делото самоличност, съгласно което се ПРИЗНАВА Н.К.С.- роден на ***г. в гр. Горна Оряховица, българин, български гражданин, неосъждан, разведен, средно образование, работи като монтажник на климатична техника, с постоянен адрес:***, адрес ***, кв. „Стария възел“ №3, ап.2, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2016г., около 22,20 ч., в гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, кв. „Камелия“, пред хотел „Атон“, с посока на движение от ресторант „Джани“ към хотел „Кубан“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мазда 323“ с рег. №РВ7729ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,83 /две цяло осемдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за извършена химическа експертиза № 351/04.05.2016г.на БНТЛ при ОД на МВР- гр. Бургас, поради което и на основание по чл.343б, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА, ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, така наложеното му наказание да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „глоба”. ЛИШАВА, на основание чл.343г от НК, подсъдимият Н.К.С., от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което същият е бил лишен от това му право по административен ред, а именно от 03.05.2016г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Н.К.С. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОДМВР- Бургас сумата от 42,16 лв. /четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки/, представляващи разноски в досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 507/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.К.С., мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата по БП № 304-ЗМ-342/2016г. по описа на РУП- Несебър спрямо подсъдимия Н.К.С., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12,30 ч.
Н.К.С.
В законна сила от 16.5.2016г.
40 НОХД No 508/2016, VI състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Г.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 16.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №508/2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитрина Црънкова – прокурор в РП-Несебър, адв. Д.Е. *** – защитник на обвиняемия, и обвиняемият Р.Г.Д., споразумение, съгласно което: Р.Г.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, средно образование, земеделски производител, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 05.05.2016г., около 04,20ч., в гр. Обзор, общ. Несебър, по ул. „........“, в близост до автогарата, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „Голф“ с рег. № С 6174 МР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,76 /едно цяло седемдесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с фабр. .........., поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „глоба”. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Р.Г.Д. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 7 (седем) месеца. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 508/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Р.Г.Д., мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Р.Г.Д., ЕГН-**********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.10ч.
Р.Г.Д.
В законна сила от 16.5.2016г.
41 АНД No 420/2016, I състав НАП ХОТЕЛ РАЙ ЕООД НАП ТД БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 11.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 420/16г. по описа на РС-Несебър. След влизане в сила на настоящото определение, материалите по него да се приложат към НАХД №339/2016г., предвид факта, че към настоящото дело не е приложената жалба. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.
В законна сила от 17.5.2016г.
42 Гражданско дело No 509/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ЕАД Х.И.И.,
Р.А.И.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 8.2.2016г.
ДОПУСКА ОТТЕГЛЯНЕ на предявения иск от „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление ***, БЦ „Експо 2000”, представлявано от Ценка Калчева Петкова – изпълнителен директор и Михаил Танев Петков – прокурист, иск за признаване за установено по отношение на Х.И.И. с ЕГН ********** и Р.А.И. с ЕГН **********,***, че му дължат следните суми: сумата в размер на 1 822,07 лева, представляваща главница по Договор за издаване на международна кредитна карта Visa/МаsterCard № 0708300163632185 от 30.08.2007г., редовна лихва в размер на 548,13 лева, начислена за периода от 20.04.2012г. до 22.01.2015г., наказателна лихва в размер на 495,46 лева, начислена за периода от 20.05.2012г. до 25.03.2015г., за които суми е издадена заповед изпълнение по ч.гр.д.№284/2015г. по описа на Несебърския районен съд ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 509/2016г. по описа на Несебърския районен съд поради оттегляне на иска от страна на ищеца. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 18.5.2016г.
43 ЧНД No 522/2016, I състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 18.5.2016г.
Уважава Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 18.5.2016г.
44 АНД No 1868/2015, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР В.Б.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.3.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ по жалба на В.Б.К., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 87 от 22.08.2015г., издадено от вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателката на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 19.5.2016г.
45 АНД No 1960/2015, III състав КАТ М.К.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР,
Г.К.П.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-003410 / 29.12.2014г., издадено от Г.К.П. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Н., с което на М.К.Г. с ЕГН **********,***, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.), като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.5.2016г.
46 НОХД No 261/2016, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 11.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 261/2016г. по описа на РС – Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в настоящия съдебен акт. Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър и на обвиняемия. Разпореждането подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от връчване на преписа.
В законна сила от 19.5.2016г.
47 НОХД No 429/2016, III състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.К.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 19.5.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 429/2016 г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Х.К.Б. със защитник адв.Петя Чернаева споразумение, съгласно което: Подсъдимият Х.К.Б. – роден на ***Г в гр.Стара Загора, постоянен адрес ***, ром, български гражданин, на съпружески начала, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН-**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 01.07.2015г., около 14,00ч., на общински път за местността „Иракли", в близост до главен път 1-9 Бургас- Варна, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Голф", с per. ......., без валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /управление на моторно превозно средство без съответното СУМПС/ с Наказателно постановление №15-0304-00278/27.02.2015г., издадено от Началника на РУП на МВР- гр. Несебър, влязло в законна сила на 21.03.2015г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, във вр. с чл. 2, ал. 2, във вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б”, вр.с чл.42, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за една календарна година. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото не са направени. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 429/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.К.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Х.К.Б.
В законна сила от 19.5.2016г.
48 АНД No 911/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МОТ 70 ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.1.2016г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7/2015 от 30.07.2015г., издадено от Председателя на Държавната комисия по хазарта, с която на „М.7.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.К.К., на основание чл.108, ал.1 от Закона за хазарта, му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.3, ал.1, предл.2-ро от Общите правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 20.5.2016г.
49 АНД No 1495/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.В.Г. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.12.2015г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ-0000125 / 08.09.2014г. на Началник отдел АНД в Главна дирекция „Автомобилна инспекция” град София, с което на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на С.В.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1 500 лева за извършено нарушение по чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. на Министерството на транспорта, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.5.2016г.
50 АНД No 1867/2015, II състав НАП К.-С.- С.Д. ЕТ НАП ТД БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 558/28.08.2012г., издадено от директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас, с което на ЕТ „К.– С.Д.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.Д.Д. е наложена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 20.5.2016г.
51 АНД No 97/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЕС111 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024864 / 09.10.2015г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „Е.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя О.К.Н., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.5.2016г.
52 НОХД No 187/2016, II състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Р.И.,
Б.М.Д.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 4.5.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Р.И.- роден на ***г***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, със завършен шести клас, с постоянен адрес:***, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2013г., около 17.30 часа в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, в района на пясъчните дюни в близост до хотел „Бургас”, в съучастие като съизвършител с Б.М.Д., е отнел чужди движими вещи- дамска чанта на стойност 22.50лв.; един брой мобилен телефон марка „Самсунг”, модел „Омния ІІ” със СИМ карта и предпазен калъф на обща стойност 329.70лв.; електронна книга неустановена марка на стойност 45.00лв. и сумата от 7.00лв., или всички вещи на обща стойност 404,20лв. (четиристотин и четири лева и двадесет стотинки) от владението на Х.Н., родена на ***г. в Република Полша с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това и сила, за да издърпа чантата от рамото на Н. и нанесъл удари с дървена дъска по раменете, ръцете и краката на пострадалата, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2, вр. вр. чл.54, ал.1, вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, при първоначален „Общ” режим, в Затвор. ПРИЗНАВА подсъдимия Б.М.Д.- роден на ***г***, самоопределя се като цигански турчин, български гражданин, със завършен четвърти клас, неженен, неосъждан, ученик в СПИ „Х.Б.”- с.В., област Силистра, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2013г., около 17.30 часа в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, в района на пясъчните дюни в близост до хотел „Бургас”, в съучастие като съизвършител с А.Р.И., е отнел чужди движими вещи- дамска чанта на стойност 22.50лв.; един брой мобилен телефон марка „Самсунг”, модел „Омния ІІ” със СИМ карта и предпазен калъф на обща стойност 329.70лв.; електронна книга неустановена марка на стойност 45.00лв. и сумата от 7.00лв., или всички вещи на обща стойност 404,20лв. (четиристотин и четири лева и двадесет стотинки) от владението на Х.Н., родена на ***г. в Република Полша с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това и сила, за да издърпа чантата от рамото на Н. и нанесъл удари с дървена дъска по раменете, ръцете и краката на пострадалата, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.54, ал.1, вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.69 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Д. наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК, вещественото доказателство- един брой телефон марка „Самсунг”, модел „Омния ІІ”, да бъде върнат на собственика Х.Н.. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.2 от НПК, подсъдимите А.Р.И. и Б.М.Д. със снета самоличност да заплатят по равно по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 65.00лв.(шестдесет и пет) лева. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.Р.И.
Б.М.Д.
Мотиви от 16.5.2016г.
В законна сила от 20.5.2016г.
53 ЧНД No 534/2016, I състав Прозиводство по Глава 29 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 20.5.2016г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемият по ДП № 304-3M-385/2016r. по описа на РУП - КРИСТИАН КРАСИМИРОВ КУМАНОВ, ЕГН:**********, - адв. А.Ж. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 20.5.2016г.
54 НОХД No 535/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.К.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 20.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №535/2016 г. по описа на РС – Несебър, а именно Надя Загорова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият К.К.К. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което К.К.К. - роден на ***год. в гр. Пазарджик, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работи като барман в хотел «Лунна пътека» в гр.Св. Влас, неосъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2016 година, около 01:20ч. в гр. Свети Влас на ул. „Свети Власий" до медицински център „Астери Мед", управлява лек автомобил марка „КИА", модел „КАРЕНС" с ДК № СО 7015 АТ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно: 1,59 /едно цяло и петдесет и девет/ промила, установено по надлежния ред – с техническо средство с Алкотест Дрегер 7410+ с № 0325 – поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр.чл.55, ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК така наложеното му наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37, т.7 от НК К.К.К. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК вр. с чл.55, ал.3 от НК комулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева . ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 15.05.2016 год.. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №535/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия К.К.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.15 ч.
К.К.К.
В законна сила от 20.5.2016г.
55 Гражданско дело No 955/2015, IV състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ и др. М.Д.Х. С.Ж.Х.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.4.2016г.
ИЗМЕНЯ одобреното с Решение № 1335/05.08.2015 г., по гр.д. № 4776/2015 г. на РС- Бургас, споразумение, сключено между М.Д.Х., ЕГН **********, и С.Ж.Х., ЕГН **********, като следва: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака на страните дете А.М. Х., ЕГН **********, на бащата М.Д.Х., като майката С.Ж.Х. има право на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. на съботния ден до 17.00 ч. на неделния ден, както и един месец през лятото, когато бащата не е в отпуск. ОСЪЖДА С.Ж.Х. да заплаща месечна издръжка на детето си А.М. Х., чрез неговия баща и законен представител М.Д.Х., в размер на 100 лв. /сто лева/, считано от дата на завеждане на делото- 26.10.2015 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на основания за изменянето или прекратяването й. ОСЪЖДА С.Ж.Х., ЕГН **********, да заплати на М.Д.Х., ЕГН **********, сумата от 525 лв. /петстотин двадесет и пет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. ОСЪЖДА С.Ж.Х., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 144 лв. /сто четиридесет и четири лева/, представляващи държавна такса за присъдената издръжка. ПОСТАНОВЯВА като привременни мерки до приключване на делото с влязло в сила решение упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака на страните дете Аддриан Матев Х., ЕГН **********, да се осъществяват от бащата М.Д.Х., като майката С.Ж.Х. има право на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. на съботния ден до 17.00 ч. на неделния ден, както и един месец през лятото, когато бащата не е в отпуск, както и С.Ж.Х. следва да заплаща месечна издръжка на детето си А.М. Х., чрез неговия баща и законен представител М.Д.Х., в размер на 100 лв. /сто лева/, считано от датата на постановяване на определението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на основания за изменянето или прекратяването й. На адв. К., назначена за особен представител на ответницата, да бъде заплатена сумата от 100 лв., като остатъка от 200 лв. следва да бъде върнат на ищеца по посочена от него банкова сметка. ***- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му. В частта относно произнасянето по искането за привременни мерки съдебният акт има характер на определение и не подлежи на обжалване, но подлежи на изменение.
В законна сила от 25.5.2016г.
56 АНД No 1586/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Г.-Г.П. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.12.2015г.
НП-потвърденоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024859 от 17.08.2015 г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на ЕТ „Геша - Г.П.", ЕИК ******, седалище и адрес на управление ***,представлявано от търговеца Г.В.П. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024859 от 17.08.2015 г. на Директора на Д. „И.п.т.”*** в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.5.2016г.
57 НОХД No 430/2016, VI състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.П.Б. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 9.5.2016г.
ПРИЗНАВА Б.П.Б. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 09:15 до 17:45 часа на 22.01.2015г. в общ.Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг – запад от апартамент №102 на хотел „Ирис“, като е използвал подбран или подправен ключ, е отнел от владението и без съгласието на А.Г.М. ***, чужди движими вещи – 1 брой лаптоп „ASUS Х 20IЕ“ с текстилна част за клавиатура, на стойност 281,25 лв. /двеста осемдесет и един лев, двадесет и пет стотинки/, 1 брой черна чанта с надпис „НАМА“ на стойност 28,44 лв. /двадесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/, 1 брой сив химикал на стойност 2,03 лв. / два лева и три стотинки/, 1 брой синьо-черна мишка на стойност 2,25 лв. /два лева и двадесет и пет стотинки/, 1 брой зарядно за лаптоп марка „ASUS“ на стойност 9,37 лв. /девет лева и тридесет и седем стотинки/, 1 брой сим-карта на мобилен оператор „Глобул“ на стойност 12,00 лв. /дванадесет лева/, 1 брой флашка памет 4 гб, на стойност 11,60 лв. /единадесет лева и шестдесет стотинки/, 1 брой USB-кабел на мобилния телефон „Нокиа“ на стойност 11,33 лв. /единадасет лева и тридесет и три стотинки/, 1 брой мобилен телефон „Нокиа ХЗ-02“ на стойност 20,00 лв. /двадесет лева/, всички вещи на обща стойност от 378,27 лева /триста седемдесет и осем лева и двадесет и седем стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, вр.чл.194, ал.1 вр. чл. 58А, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИЗНАВА Б.П.Б. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че за времето от 09:15 до 17:45 часа на 22.01.2015г. в общ.Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг – запад от апартамент №102 на хотел „Ирис“, като е използвал подбран или подправен ключ, е отнел от владението и без съгласието на А.Г.М. ***, чужди движими вещи - 1 брой парфюм „Лейди Милион“ – без стойност като употребяван, 1 брой флаш, марка „Алкател“ за интернет на „Глобул“, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 НК по отношение на посочените вещи. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Б.П.Б. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Бургас направените по делото разноски в размер на 115.80 лева (сто и петнадесет лева и осемдесет стотинки). Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Б.П.Б.
Мотиви от 16.5.2016г.
В законна сила от 25.5.2016г.
58 НОХД No 512/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 25.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 512/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитрина Црънкова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.Д.Д. със защитник адв.Миланова от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което подсъдимият И.Д.Д., роден на ***г. в гр. София, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че На 06.05.2016г., около 21,30ч., в гр. Равда, общ. Несебър, по ул. „Христо Ботев“, до ресторант „Перла“, управлявал моторно превозно средство – собствения си лек автомобил „Ауди А4“ с рег. №....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда а именно 1,36 /едно цяло тридесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 356/09.05.2016г. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия И.Д.Д. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА, на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимия И.Д.Д. от право да управлява МПС /по смисъла на чл.49 от НК/ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което И.Д.Д. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 06.05.2016г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия И.Д.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 40.84 лв. (четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 512/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
И.Д.Д.
В законна сила от 25.5.2016г.
59 АНД No 1722/2015, I състав КАТ К.К.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.3.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15- 0304-002150 от 20.08.2015г., издадено от ВНД Началник сектор приа Областна дирекция на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на К.К.И., с ЕГН **********,*** на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложено наказание: „Глоба“ в размер на 200/двеста/ лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 /три/ месеца за нарушение по 123 ал.1, т.2 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15- 0304-002150 от 20.08.2015г., издадено от ВНД Началник сектор приа Областна дирекция на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на К.К.И., с ЕГН **********,*** Е наложено наказание „ Глоба“ в размер на 100 /сто/ лв., на основание чл.179 ал.2, от ЗДвП, за нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.
В законна сила от 26.5.2016г.
60 АНД No 260/2016, V състав ДНСК М.Г.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.4.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5 от 22.02.2016г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.232, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на М.Г.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 26.5.2016г.
61 АНД No 391/2016, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР А.А.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР СЕКТОР ОП Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.5.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 167 от 12.03.2016г. на Началник Сектор „ОП“ към РУ Несебър, с което на основание чл.52, ал.1 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, на А.А.Р., роден на ***г. в гр.Москва, Русия, руски гражданин със статут на бежанец, притежаващ регистрационна карта на чужденец № ........., валидна до 08.06.2016г., с адрес в РБългария: с.Р., общ.Несебър, обл.Бургас, ул.“Ч.“ № .., ет.2, е наложено административно наказание – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, за административно нарушение на чл.23 от ЗЧРБ.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – гр.Бургас.
В законна сила от 26.5.2016г.
62 АНД No 422/2016, V състав КАТ Б.П.Г. МВР,ОД НА МВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001654 от 15.07.2015г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Н., с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от Закона за ние по пътищата /ЗДвП/, на Б.П.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.137А, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 и 2, на същия е наложена – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 26.5.2016г.
63 Гражданско дело No 300/2016, I състав Искове за обезщетение от деликт ГУГУЛАНОВИ ООД ДЕЛУКС ИМОТИ ЕООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 11.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК, ГД№ 300/2016г. по описа на РС-Несебър. ОСЪЖДА „.......” ЕООД със седалище и адрес на управление *** с ЕИК201146597, представлявано от ........................ – управител, да заплати на „Д.И.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, КК „Слънчев бряг”, кв.”........., с ЕИК202711099, представлявано от ..............., съдебно-деловодни разноски в размер на 400 лв /четиристотин/ лева -платено адвокатско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок пред ОС Бургас с частна жалба,който срок за ответника тече от днес, а за ищеца-от съобщаването му. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.55 часа.
В законна сила от 27.5.2016г.
64 АНД No 1809/2015, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДК ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.2.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 131 от 28.07.2014г. на Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – гр.София, с което на основание чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, на „Е.В.Н.Б.Е.” ЕАД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, подадена чрез процесуалния им представител юрк.Щерю Радев, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на дружеството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 27.5.2016г.
65 АНД No 1869/2015, II състав Комисия за защита на потребителите БТК ЕАД ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ..411/09.09.2015г. на Директора на КЗП, РД-Б., с което на „БТК” АД, ЕИК-........., седалище и адрес на управление *** 1784, р-н”М.”, бул.”Ц.Ш.” № ..., представлявано от изпълнителния директор А.Д. за административно нарушение на осн.чл.230 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ е наложена глоба в размер на 200лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.5.2016г.
66 АНД No 320/2016, VI състав Комисия за защита на потребителите КАРЕЛ КОНСУЛТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 27.4.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на „К.К.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, ж. к. „А.” № **, наказателно постановление № 29440 от 01.09.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на жалбоподателя на основание чл. 214, ал. 1 от Закона за туризма, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 30.5.2016г.
67 НОХД No 553/2016, III състав Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.В.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 31.5.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 553/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият М.В.М. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, работи без постоянен трудов договор, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2012 година в гр.Несебър, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение у М.О.М. от гр.Несебър, че ще му достави от гр.Париж лек автомобил марка „Форд”, модел „Фиеста”, като му поискал капаро за заплащане на автовоза и с това му е причинил имотна вреда в размер на 700лв. /седемстотин/ лева, представляващи поисканото капаро, поради което и на основание чл.209, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 9 /девет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. Щетите са възстановени в пълен размер -700лв. /седемстотин/ лева. Разноски по делото не са извършвани . След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 553/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия М.В.М. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
М.В.М.
В законна сила от 31.5.2016г.