РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.06.2011г. до 30.06.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 117/2011, V състав Искове по СК И.М.К. М.И.К.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.05.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в следния смисъл:
І. УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на детето И.М.К. роден на ***г с ЕГН ********** се предоставят на майката Г.А.С. с ЕГН **********.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата М.К., както следва:
А. Всяка седмица от месеца от петък от 17.00 часа до неделя в 18.00 часа с приспиване. Когато детето е на детска градина, или на училище, бащата ще го взема от там независимо от часа на приключване на учебните занятия.
Б. По време на пролетната ученическа ваканция от 10.00 часа на първия ден до 18.00 часа на последния ден.
В. По време на лятната ученическа ваканция от 10.00 часа на първия ден до 18.00 часа на последния ден.
Г. По време на всички официални празници от 10.00 часа на първия ден до 18.00 часа на последния ден.
Д. Винаги, когато бащата пожелае, след уговорка с майката за това.
ІІІ. Бащата М.И.К. с ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на Г.А.С. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законен представител на детето И.М.К. роден на ***г. с ЕГН ********** в размер на 100 /сто / лева, начиная от 01.04.2011г. до настъпване на основания за изменения, или прекратяване на издръжката, ведно със съответната лихва върху всяка закъсняла вноска.
ІV. Бащата М.И.К. с ЕГН ********** дължи за минало време месечна издръжка за детето И.М.К. с ЕГН ********** в размер на 60 /шестдесет/ лева за периода от 01.08.2010г. до 01.04.2011г.
V. Страните се споразумяват разходите по делото да останат за всеки от тях така, както са ги направили, а държавната такса върху дължимата от М.И.К. с ЕГН ********** издръжка, ще бъде заплатена от него.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдът, като взе предвид, че ответникът К. следва да заплати държавна такса върху размера на присъдената на детето И.К. издръжка за минал момент и за в бъдеще
О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА М.И.К. с ЕГН ********** *** да доплати по сметка на РС- гр.Несебър държавна такса за присъдената издръжка за минал момент и за в бъдеще общо в размер на 71.60 /седемдесет и един лев и шестдесет стотинки/ лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Б***.
Поради изчерпване предмета на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 117/2011г. по описа на РС- гр.***
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Б***.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
2 Гражданско дело No 215/2011, V състав Искове по СК Д.Н.К. Д.П.Г.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.05.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата между Д.Н.К. с ЕГН **********, с постоянен адрес: кк „***”, общ. ***, обл. ***, общежитие „***”, стая № *** и настоящ адрес: ***, гр.*** ***, кв. „***” ул. „***” № 11, телефон *** и Д.П.Г. с ЕГН **********,***, спогодба в следния смисъл:
І. Бащата изразява съгласието си да бъде издаден паспорт на детето ***, родена на ***г., с ЕГН **********, с постоянен адрес: кк „***”, общ. ***, обл. ***, общежитие „***”, стая № ***.
ІІ. Бащата изразява съгласието си детето *** родена на ***г с ЕГН ********** да пътува зад граница до навършване на 18- годишна възраст и да пребивава в чужбина при нейната майка Д.Н.К. с ЕГН ********** ***, телефон ***, за периода от 15.08. на съответната година до 15.07. на следващата година.
ІІІ. Страните са постигнали съгласие детето *** да пребивава в България през лятната ваканция за периода от 15.07. до 15.08. на съответната година до навършване на 18- годишна възраст, както и бащата да има възможност да вижда детето през почивните дни за времето, през което пребивава в ***.
На основание чл.234, ал.3 от ГПК съдебната спогодба има значението на влязла в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

Съдът ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 50 /петдесет/ лева, 2 % от които са внесени при завеждане на исковата молба.

Съдът, като взе предвид, че с постигнатата между страните е изчерпан предмета на делото
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 215/2011г. по описа на РС- гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- ***.

 
3 ЧГД No 350/2011, I състав Други ЧГД В.С.К. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 01.06.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
РАЗРЕШАВА на В.С.К. с ЕГН – ********** *** в качеството й на майка и законен представител на Доника Бориславова Борисова с ЕГН – ********** да изтегли сумата от 1500лв./хиляда и петстотин/лева от сметка сметка № *******в лева открита в „Банка ДСК” на името на Д* Б* Б* с ЕГН – **********.
Определението не подлежи на обжалване.


 
4 НАХД No 288/2010, V състав Административни дела З.-К.Д.В ЕТ РИОКОЗ-БУРГАС,
Р.Г.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 01.06.2011г.
НП-потвърдено.ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 03.4-96 от 08.02.2010г. на Директора на РИОКОЗ-гр.Бургас, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, на ЕТ „З.Д.”, ЕИК 102085420, със седалище и адрес на правление: с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”Свобода” № 7, представлявано от К.М.Д. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.16а, ал.1 от ЗХ във връзка с чл.37, ал.1, т.1 и чл.39, т.2 от Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
5 НАХД No 320/2010, V състав По ЗД по пътищата К.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 01.06.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 820 от 25.03.2010г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, К.И.Б. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 300 /триста/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 3 /три/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
6 НАХД No 338/2010, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Ж.-С. Л. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 05.08.2010г., в законна сила от 01.06.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №19203 от 25.03.2010 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ "Ж. – С.Л.", представлявано от С.Й.Л., с Булстат 030018997, седалище и адрес на управление – гр. Несебър, ул. „Струма” №2, на основание чл. 216 от Закона за защита на потребителите за административно нарушение по чл. 77, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
7 НАХД No 380/2010, I състав Административни дела К. П. АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
М.Ж.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 02.09.2010г., в законна сила от 01.06.2011г.
НП-изменено.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №0087 от 12.04.2010 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ - д-р В. Божков Б., с което на „К.– п.” АД, ЕИК . представлявано от изпълнителния директор Н.К.К., със седалище и адрес на управление - гр. Несебър, *******, основание чл. 324, ал. 1, предложение първо вр. чл. 336 вр. чл. 79 от Закона за електронните съобщение /ЗЕС/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА същата на 30 000 /тридесет хиляди/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
8 НАХД No 498/2010, VI състав По ЗД по пътищата Й.Д.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
З.Л.Д.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 05.10.2010г., в законна сила от 01.06.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1653/26.05.2010 на началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл. 179, ал.2, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Й.Д.Б. с ЕГН **********,***, съдебен адрес: гр. Варна, ***************** административно наказание “глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл.20, ал.2, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 22.05.2010 г. около 11.30 часа на път 1 клас № 9, около 194-ти км в посока гр. Варна е управлявала лек автомобил с рег. № ******, като поради движение с несъобразена скорост при мокра настилка губи управление, излиза вляво и се преобръща в канавката- ПТП с материални щети.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
9 НАХД No 736/2010, VI състав По ЗД по пътищата И.Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 01.06.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4828/24.08.2009 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което са наложени на И.Г.Н. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 50 лева за нарушение по чл.183, ал.4, т.8, предл.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), за това, че на 18.08.2009г. около 22.20 часа в гр. Несебър, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № А 25 64 КР спира за престой и паркиране на кръстовище, и ”глоба” в размер на 20 лева за нарушение по чл. 181, т.3 от ЗДвП, за това, че не носи акт за нарушение по ЗДвП, вместо контролен талон.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
10 НАХД No 1024/2010, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕМ СИ ИНВЕСТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.05.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16071 от 28.10.2010г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.73 от Закона за туризма /ЗТ/, на „ЕМ СИ И.” ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.П. ****, район С., ул.”Б.” № *, ет.*, представлявано от Е.Г.Ш. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.46, т.1 от ЗТ във връзка с Раздел ІІ.3.2.1. от Приложение № 4 към Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.

 
11 НАХД No 28/2011, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Ц. Й. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
М.К.Ш.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 09.05.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16190 от 15.11.2010г. на Директора на КЗП-РД-гр.Б., в частта, с което на основание чл.230 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на ЕТ „Ц.Й.” с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Р., ж.к.”О.”, бл.**, вх.*, ет.*, ап.**, представляван от Ц.В.Й. с ЕГН **********, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева и на основание чл.216 от ЗЗП, на същия е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.77, ал.3, т.2 от ЗЗП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на ЕТ „Ц.Й.” с ЕИК *********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.9, ал.2 от ЗЗП.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Б..

 
12 НАХД No 115/2011, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) П. С. Г. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
Н.М.Н.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.05.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22411 от 29.10.2010г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.72 от Закона за туризма /ЗТ/, на от „П.С.Г.” ЕООД, ЕИК*****, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ***** представлявано от управителя В* П* П* с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.

 
13 НАХД No 216/2011, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ю.А.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 05.05.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
ПРИЗНАВА Ю.А.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2010 г., като управител на ресторант „Н.”, в.с. „Е.” в общ.Н., обл.Б., без надлежно разрешение е приел на работа в ресторант „Н.” ненавършилата 18-годишна възраст Е.М.М. от с. С., общ. Р. с ЕГН **********- престъпление по чл. 192а, ал.1 от НК, поради което на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

Ю.А.М.
Мотиви от 02.06.2011г.
 
14 ЧНД No 411/2011, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 01.06.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. П.В.П. *** за защитник на М.А.П. с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-846/2009 г. по описа на РУП- Несебър.
Определението е окончателно.

 
15 НОХД No 412/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 01.06.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 412/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия М.А.П. и неговия защитник адв.П.П., съгласно което: М.А.П. се признава за виновен в това, че на 03.07.2009год. около 05.26 ч., в курортен комплекс ”Слънчев бряг” по Главната алея в близост до х-л „Посейдон” в посока гр. Свети Влас, е управлявал моторно превозно средство- л.а. марка „Фолксваген Голф 3”, с ДК№***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1.46 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест дрегер 7410+ с № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
– Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца с периодичност два пъти седмично.
– Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 (сто и петдесет) часа в рамките на ЕДНА календарна година.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия М.А.П. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което обвиняемият М.А.П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторното превозно средство, считано от 03.07.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 412/2011г. по описа на РС- Несебър.

М.А.П.
 
16 НАХД No 290/2010, I състав Административни дела М.П.Б. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ",
А.Х.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 05.08.2010г., в законна сила от 02.06.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДФР/НП - 65/19.03.2010 г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, с което на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари на Нотариус М.П.Б., ЕГН **********, вписан в регистъра на НК под №110, с адрес на нотариалната кантора – гр. Несебър, *****с Булстат*****, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1 000 /хиляда/ лева за извършено административно нарушение по чл. 4, ал. 7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр. Бургас в 14 – дневен срок, считано от съобщаването му.

 
17 НОХД No 335/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.С.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 02.06.2011г., в законна сила от 02.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 335/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно К.Г. – прокурор в РП-Несебър и адв. Паскал П. от АК-гр.Бургас, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия М.С.П. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.С.П. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно-специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 19.04.2007 г. около 16.00 ч. в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас то „Главна алея” в близост до хотел „Посейдон” управлявал моторно превозно средство – л.а. „Фиат Уно” с ДК № ***** Т собственост на В. Й. И. от гр. Видин без да притежава необходимото свидетелство за управление на моторно превозно средство, като неправоспособен, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за такова деяние с НП № 1212/12.05.2006 г. на началника на РУП – Несебър за нарушение по чл. 177, ал. 1, т. 2, предл.първо от ЗДвП, влязло в сила на 21.12.2006 г., поради което и на основание чл. 343в ал.2 вр. с ал.1 от НК вр. с чл. с чл.55, ал.1 т.2, б.Б от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т. 6, вр. с ал.1, вр. с ал.3 т.1 и т. 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 (осемнадесет) месеца, при периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 (осемнадесет) месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото – 300 (триста) часа, който да бъде положен в рамките на една година;
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 335/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.С. П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

М.С.П.
 
18 ЧГД No 428/2011, I състав Други ЧГД К.П.М. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 03.06.2011г., в законна сила от 03.06.2011г.
РАЗРЕШАВА на К.П.М., с ЕГН **********,***, действаща със съгласието и разрешението на родителите си К.Н.М., с ЕГН **********, и П.Г.М., с ЕГН **********,***, да изтегли сумата в общ размер от 2 141, 59 евро /две хиляди сто четиридесет и едно евро и петдесет и девет евроцента/ от сметка 04/11254124 при Банка „ДСК”, банков код - 30002131 и банков номер – 4432345108, която сметка да закрие след изтегляне на сумата.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
19 НАХД No 746/2009, VI състав Административни дела П.Д.Д. РИОКОЗ-БУРГАС,
А.Д.П.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 02.08.2010г., в законна сила от 03.06.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03-744/24.08.2009 г. на директора на РИОКОЗ- Бургас, с което на основание чл.45 от Закона за храните (ЗХ) е наложено на П.Д. ***, административно наказание “глоба” в размер на 500 лева, за това, че в качеството си на барман влиза в контакт с храни, без да е преминал задължителните медицински периодични профилактични прегледи по установения за това ред, заверени в лична здравна книжка, не притежава здравна книжка.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
20 НАХД No 289/2010, I състав Административни дела М.П.Б. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ",
А.Х.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 05.08.2010г., в законна сила от 03.06.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДФР/НП - 67/19.03.2010 г. на Председателя на Държавната агенция „Национална сигурност”, с което на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ на нотариус М.П.Б., ЕГН **********, вписан в регистъра на НК под №110, с адрес на нотариалната кантора – гр. Несебър, ***** с Булстат ******, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 6 000 /шест хиляди / лева за извършено административно нарушение по чл. 11, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/.
Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр. Бургас в 14 – дневен срок, считано от съобщението му.
НП-отменено
 
21 НАХД No 642/2010, I състав По ЗД по пътищата К.Й.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 22.11.2010г., в законна сила от 03.06.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2673 от 13.07.2010 г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което на К.Й.К. с ЕГН ********** на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 /триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, както и на основание Наредба № I – 1959 на МВР са отнети 10 контролни точки с оглед наложеното административно наказанието по чл.174, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
 
22 НАХД No 647/2010, I състав По ЗД по пътищата Ж.П.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.04.2011г., в законна сила от 03.06.2011г.
НП-изменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1924/10 от 21.06.2010 г., издадено от Началника на РПУ - Несебър в частта, с която на Ж.П.Я., с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.21, ал. 2 от ЗДвП на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месеца.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
23 НАХД No 783/2010, VI състав Административни дела В. И. ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БДЧР - ВАРНА,
Ц.В.Ц.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 03.06.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 667/13.09.2010 г. на директора на Басейнова дирекция за черноморски район с център Варна, с което е наложено на “В.и.1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. П., бул. “М.Л.” № 8, ет.3, ЕИК ********, представлявано от управителя Н.А.Я., административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева, за нарушение по чл. 200, ал.1, т.2 от Закона за водите, за това, че извършва заустване на пречистени води от ПСОВ “Елените” в Черно море без изискуемото разрешително по Закона за водите.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
24 НАХД No 825/2010, IV състав По ЗД по пътищата М.Р.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 03.06.2011г.
НП-потвърдено.ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ***/10/***.2010 г. на Началника на РПУ- Н***, с което за нарушение на чл.100, ал.1, т.4 от ЗДвП, на основание чл.181, т.3 от същия закон, на М.Р.И., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.
ОСЪЖДА М.Р.И., живущ ***, да заплати по сметка на РС- Н*** сумата от 22,80 лв. /двадесет и два лева и осемдесет стотинки/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
25 НАХД No 870/2010, IV състав По ЗД по пътищата М.Д.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 11.12.2010г., в законна сила от 03.06.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4439/10/16.09.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.4 от същия закон, на М.Д.Т., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец.
ОСЪЖДА М.Д.Т., живущ ***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 25 лв. /двадесет и пет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
26 НОХД No 406/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.А.Д.,
Т.И.А.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 03.06.2011г., в законна сила от 03.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 406/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно С.С. – прокурор в РП-Несебър и адв. Р. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Д.А.Д. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.А.Д. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2010г. от кафе-автомат, монтиран в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър пред х-л „Делта” в съучастие с Т.И.А. като съизвършител, чрез повреждане на заключващ механизъм на вратата на кафе автомата и чрез използване на техническо средство/метален лост/ отнел чужди движими вещи – монетник на кафе-автомат на стойност 370.00 лева, метална каса за събиране на монети за кафе-автомат на стойност 35.00 лева и сумата от 400 лева, всичко на обща стойност 805.00 (осемстотин и пет) лева от владението на А.М.Р. от гр. Несебър без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, вр. чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100/сто/ часа за една календарна година.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 406/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно С.С. – прокурор в РП-Несебър и адв. Р. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Т.И.А. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Т.И.А. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2010г. от кафе-автомат, монтиран в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър пред х-л „Делта” в съучастие с Д.А.Д. като съизвършител, чрез повреждане на заключващ механизъм на вратата на кафе автомата и чрез използване на техническо средство/метален лост/ отнел чужди движими вещи – монетник на кафе-автомат на стойност 370.00 лева, метална каса за събиране на монети за кафе-автомат на стойност 35.00 лева и сумата от 400 лева, всичко на обща стойност 805.00 (осемстотин и пет) лева от владението на А.М.Р. от гр. Несебър без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, вр. чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100/сто/ часа за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Т.И.А. и Д.А.Д., двамата със снета по делото самоличност, да заплатят всеки от тях по сметка на Държавата сумата от 18.80 /осемнадесет лева и осемдесет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряването на споразуменията и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 406/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатите споразумения, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.А.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.И.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Д.А.Д.
Т.И.А.
 
27 НОХД No 416/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Д.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 03.06.2011г., в законна сила от 03.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между М. Ч. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия М.Д.И. със снета по делото самоличност и адв.Ц.В. от АК-Перник защитник на подсъдимия И., съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Д.И. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, пицар, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2011год. около 04.30 ч. по Главната алея в к.к.”Слънчев бряг”, в близост до х-л „Свежест” управлявал МСП – мотопед марка „К.Х.”, с ДК№ А ** ** М, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2на хиляда, а именно 1.54 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на осн. чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6/шест/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 22.05.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Д.И. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 22/двадесет и два/лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 416/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Д.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

М.Д.И.
 
28 Гражданско дело No 125/2011, II състав Искове по СК К.М.М. Г.И.М.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 13.05.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 125/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред ОС- Бургас.

 
29 НОХД No 239/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.П.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 19.05.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 08.03.2010г. до 12.03.2010г., в с.***, общ.***, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство – банкова карта „Маеstro” с № ***, издадена от „***” АД, отнел от владението и без съгласието на К.П.К. с ЕГН**********, чужди движими вещи на обща стойност 3639,80лв. (три хиляди шестстотин тридесет и девет лева и осемдесет стотинки), както следва: синджир от 14 каратово злато, проба 585, с тегло 40.66гр. на стойност 1700лв. (хиляда и седемстотин) лева; кръст с разпятие на Исус Христос от 14 каратово злато, проба 585 и с инкрустирани бели камъни цирконий, с тегло 16.15гр. на стойност 680лв. (шестстотин и осемдесет) лева; чифт обици тип „кошничка” от 14 каратово злато, проба 585, с тегло 1.50гр. на стойност 63лв. (шестдесет и три) лева; чифт златна обеца и половина тип „кошничка” на стойност 46,80лв. (четиридесет и шест лева и осемдесет) стотинки; златен пръстен тип „халка” на стойност 117лв. (сто и седемнадесет) лева; сребърен синджир с тегло 60гр. на стойност 97лв. (деветдесет и седем) лева; сребърен синджир с тегло 8гр. на стойност 24лв. (двадесет и четири) лева; сребърен кръст с изображение на Христос на стойност 43лв. (четиридесет и три) лева; сребърен кръст с изображение на Христос на стойност 42лв. (четиридесет и два) лева; сребърен кръст с тегло 5гр. на стойност 15лв. (петнадесет) лева; сребърен кръст с тегло 4гр. на стойност 12лв. (дванадесет) лева и сумата от 800лв. (осемстотин) лева - всички вещи собственост на К.П.К., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД М.П.Г. със снета по-горе самоличност да заплати по приетия за съвместно разглеждане граждански иск на пострадалия К.П.К. сумата от 1196.80 лева (хиляда сто деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки), представляващи невъзстановени съставомерни имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия.
ОСЪЖДА, на основание чл.189 ал.3 от НПК, М.П.Г. със снета по- горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 79 лева (седемдесет и девет) лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.***.

М.П.Г.
Мотиви от 17.06.2011г.
 
30 НОХД No 423/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.С.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 06.06.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 423/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Д.С.Д. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.С.Д.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, студент в Колеж по туризъм “Асен Златаров” гр.Бургас, продавач – консултант в магазин “Зефир” в к.к. „Сл.бряг”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2011 г., около 02.30 часа, в гр.Несебър, ж.к.”Младост” в близост до блок № 62, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “БМВ”, модел 320, с рег. № А 47 74 ВТ, собственост на Виктор Д. ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.60 /едно цяло и шестдесет на хиляда/, установено по надлежния ред, с химическа експертиза № 414/30.05.2011 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;
- Поправителен труд за срок от 3 /три/ месеца при удръжка 10 % от трудовото възнаграждение.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Д.С.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем / месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство е било отнето по административен ред, считано от 27.05.2011 г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият със снета по- горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 22 (двадесет и два) лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 423/2011 г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Д.С.Д.
 
31 НОХД No 424/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.П.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 06.06.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 424/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно К.Г. – прокурор в РП-Несебър и адв.П.П. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Н.П.К. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Н.П.К. – роден на *** *** Пазар, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с средно-специално образоване, строител, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2011 год., около 02.05 часа в град Свети Влас, по улица „Цар Симеон”, в близост до дом № 55, управлявал МПС лек автомобил марка „Р.Л.” с рег. № К **** АТ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,31 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание пет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Н.П.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Н.П.К. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 29.05.2011г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 424/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.П.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.


Н.П.К.
 
32 ЧГД No 517/2011, V състав Отказ от наследство Г.И.Д.   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Разпореждане от 07.06.2011г., в законна сила от 07.06.2011г.
Без уважение! Отказ от наследство от непълнолетни е нищожен! (чл.130, ал.4 от СК).
 
33 НОХД No 434/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.В.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 08.06.2011г., в законна сила от 08.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 434/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: С.С.- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Д.В.П. и неговия защитник адв. П.Ч. ***, съгласно което:
Д.В.П.- роден на ***г***, Р., с постоянен адрес:*** П, Р., ул. „Л.” бл. **, ап. ** и настоящ адрес:***, ВЖС „С.” № 4, ул. „С.”, сгр.*, ет. *, ап. **, руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, директор на спортен комплекс, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2011 г. около 01.15 часа в пътна отсечка гр. Свети Влас - курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до хотел „Луксор”, е управлявал моторно превозно средство л.а.„Ш” с рег. № СО **** СВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.57 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия Д.В.П. наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия Д.В.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Д.В.П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 04.06.2011 г.
ОСЪЖДА обвиняемия Д.В.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-Несебър сумата от 100 (сто) лв. представляващи направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 434/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия П. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.В.П. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

Д.В.П.
 
34 НАХД No 337/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЖАКСИ-СЛАВИ ЛЕКОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.08.2010г., в законна сила от 09.06.2011г.
НП-потвърдено. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №19201 от 15.03.2010 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ "Жакси – С.Л.", представлявано от С.Й.Л., с Булстат 030018997, седалище и адрес на управление – гр. Несебър, ул. „Струма” №2, на основание чл. 216 от Закона за защита на потребителите за административно нарушение по чл. 77, ал. 1 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
35 НАХД No 538/2010, V състав По ЗД по пътищата В.Й.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.11.2010г., в законна сила от 09.06.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2172 от 25.06.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.Й.Б. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
ОСЪЖДА В.Й.Б. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
36 ЧНД No 436/2011, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Н.А.Н. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 09.06.2011г., в законна сила от 09.06.2011г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН
 
37 НОХД No 437/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.Б.Ф. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 09.06.2011г., в законна сила от 09.06.2011г.
О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 437/2011г. между М.Ч. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Д.Т. ***, защитник на подсъдимия Е.Ф. и подсъдимия Е.Б.Ф. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Е.Б.Ф. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, Р., М. област, ул.»*.», дом **, ап.**, **, адрес в РБългария, к.к.»С.б.», сграда «К.», руснак, руски гражданин, женен, с висше образование, неосъждан, зам.директор на строителен комплекс, паспорт ** №*******, изд. на **.**.****г., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2008г. около 06.00ч. в к.к.”С.б.”, дискотека „Мания” на 03.08.2010год. около 23.55ч. в к.к.”С.б.” до заведение „Болеро” управлявал л.а.марка «М. ***», с ДК№ СА ** ** РР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,45 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за Химическа експертиза №775/04.08.10год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият Ф. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 04.08.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Е.Б.Ф. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 70/седемдесет/лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 437/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ф. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Б.Ф. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

Е.Б.Ф.
 
38 НОХД No 438/2011, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.З.Р. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 09.06.2011г., в законна сила от 09.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 438/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно К. Г. – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия С.З.Р. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.З.Р. – роден на ***г***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2011 год. около 23.30 часа в град Несебър, общ. Несебър, на вело алея находяща се между светофарната уредба в началото на гр. Несебър и хотел „Котва” отнел чужди движими вещи – дамска чанта от изкуствена материя на стойност 16.00 лева, кожено дамско портмоне на стойност 5.00 лева, секретен ключ за стая на стойност 3.00 лева, блистер „Спазмалгон” на стойност 1, 64 лева, блистер валериан на стойност 0,25 лева, 2 броя цигари „Лъки Страйк” на стойност 0,47 лева, запалка на стойност 0,20 лева, лична карта на стойност 18.00 лева, свидетелство за управление на МПС и талон за МПС на стойност 26.00 лева, 2 вроя дебитни карти издадени от „Ройфайзенбанк”, 1 бр. дебитна картаиздадена от банка „ДСК”, фотоснимки, визитни картички и календарчета, всичко на обща стойност 70,56 лева /седемдесет лева и петдесет и шест стотинки/ от владението на К. С. Димитрова с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.198, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.З.Р. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 438/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията от същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.З.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

С.З.Р.
 
39 Гражданско дело No 401/2010, I състав Вещни искове Ш.П.Б. С. ООД Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 10.05.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Ш.П.Б., чрез адв. Д.П. ***, със съдебен адрес – гр. Варна, у*******.” ООД ***, представлявано от С.Н.Г..

ПРЕКРАТЯВА образуваното по нея производство по гр.д. № 401/2010 г. по описа на РС-Несебър.

 
40 НАХД No 737/2010, V състав По ЗД по пътищата И.Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.11.2010г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3353 от 26.08.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта му, с която на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.Г.Н. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с която на основание чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП, на Н. е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.104а от ЗДвП.
ОСЪЖДА И.Г.Н. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата в размер на 10 /десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
41 НАХД No 151/2011, II състав По Закона за авторското право АЛ.-А. В. ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 29.04.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 189/19.11.2010г. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове” в Патентно ведомство на Република България с което на осн.чл.13, ал.2, т.2, вр.чл.81, ал.1 от ЗМГО на ЕТ”А.В.” със седалище и адрес на управление гр.Златоград, ул.”Изгрев” № 5, представлявана от А.В.А. е наложена глоба в размер на 2500лв., в частта досежно размера на административното наказание като НАМАЛЯВА същото на 1700лв./хиляда и седемстотин/лева
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 189/19.11.2010г.. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове” в Патентно ведомство на Република България, в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
42 НОХД No 247/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.А.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 25.05.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
ПРИЗНАВА А.А.И. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, с двойно гражданство - българско и турско, женен, неосъждан, с висше образование, пощенски служител, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2010г., около 13.00 часа, на главен път І-9, на 208 км., при управление на лек автомобил „Фолксваген пасат” с рег. № 22 АS 276, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл.20, ал.1 и ал.2, чл.21, ал.1 и чл.23, ал.1 от ЗДвП, вследствие на което допуснал ПТП с лек автомобил марка „Опел Вектра” с рег. № Р......, управляван от Й.Д.С., с ЕГН **********, собственост на „Шелф” ООД- гр.Русе и по непредпазливост му причинил значителни имуществени вреди в размер на 3625.98 лева /три хиляди шестстотин двадесет и пет лева, деветдесет и осем стотинки/ - престъпление по чл. 343, ал.1, б.а, вр чл. 342, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.А.И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата общо в размер на 291.20лв./двеста деветдесет и един лева и двадесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното и досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас.


А.А.И.
Мотиви от 02.06.2011г.
 
43 ЧНД No 317/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК С.И.Б. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 25.05.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Мотиви от 25.05.2011г.
 
44 ЧНД No 440/2011, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за защитник на Л.В.П. с ЕГН **********, бързо производство № 14-461/2011г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.А.Ж. ***.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 
45 НОХД No 442/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Л.В.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 442/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър между Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Л.В.П. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.А.Ж., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Л.В.П.- роден на *** *** Преслав, с постоянен и настоящ адрес:*** А, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, продавач - консултант, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2011 г., около 05.25 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до хотел “Персани” управлявал МПС - л.а.“Пежо 307” с рег. №........ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.35 /две цяло тридесет и пет/ на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза № 423/31.05.2011 год. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимия П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява МПС, считано от 29.05.2011 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Л.В.П. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 22 лв. /двадесет и два лева/, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 442/2011г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.В.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Л.В.П.
 
46 ЧНД No 446/2011, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 12.06.2011г., в законна сила от 12.06.2011г.
 
47 НОХД No 209/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.С.Г.,
С.М.В.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 13.06.2011г., в законна сила от 13.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 209/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.В. със служебния защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което подсъдимият С.М.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2003г. срещу 07.10.2003г., в к.к.Слънчев бряг, в съучастие с Д.С.Г. като съизвършител и след предварителен сговор, при условията на повторност, чрез използване на техническо средство (клещи) и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот (направа на отвор в мрежена ограда) от павилион до хотел „Люлин”, отнел чужди движими вещи: маркировъчни клещи на стойност 16 (шестнадесет) лева; канцеларска ножица на стойност 2,20лв. (два лева и двадесет стотинки); стойка за компактдискове на стойност 22 (двадесет и два) лева; дискове „Сони Плейстейшън 1” – осем броя по 38 (тридесет и осем) лева; игра „Гембой Аванс” на стойност 250 (двеста и петдесет) лева; фланела с надпис – два броя по 10 (десет) лева; надуваеми играчки – двадесет и пет броя по 1 (един) лева; джип с дистанционно радиоуправление на стойност 22 (двадесет и два) лева; касета „Гембой” – деветдесет и седем броя по 38 (тридесет и осем) лева; дискове „Сони Плейстейшън 2” – четири броя по 105 (сто и пет) лева; електронни игри – три броя по 14 (четиринадесет) лева; детски телефони – шест броя по 5 (пет) лева; пластмасови коли – три броя по 14 (четиринадесет) лева; детски телефони – шест броя по 5 (пет) лева; пластмасови коли – три броя по 10 (десет) лева; водни пистолети – три броя по 6 (шест) лева; кукла на стойност 12 (дванадесет) лева и СД-касетофон марка „Акай” на стойност 112 (сто и дванадесет) лева, или всичко вещи на обща стойност 5011,20лв. (пет хиляди и единадесет лева и двадесет стотинки) от владението на А.М.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно ди ги присвои, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 4, 5 и 7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.28, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.В. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 19,46 лв. (деветнадесет лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 209/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.

Д.С.Г.
С.М.В.
 
48 НОХД No 352/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Х.И. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 13.06.2011г., в законна сила от 13.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 352/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между А.П.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият С.И. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.А. Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Х.И.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, дърводелец при „Х - *” ЕООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2011 г., около 22.35 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, на главната алея, в близост до хотел „Какао”, е управлявал МПС- л.а. „Ф.Г.” с рег. № РР **** АР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,69 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 189/16.03.11 г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.„б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 2 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 10 (десет) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 (десет) месеца.
- поправителен труд по месторабота в „Х - *” ЕООД със седалище и адрес ***, за срок от 10 /десет/ месеца, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10 на сто в полза на държавата.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, С.Х.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторното превозно средство на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 10.03.2011год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият С.Х.И. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 35 /тридесет и пет/ лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 352/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Х.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

С.Х.И.
 
49 НОХД No 448/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.Н.В. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 13.06.2011г., в законна сила от 13.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 448/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.В. със защитник адв.С.М. *** споразумение, съгласно което П.Н.В., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен адрес:***2 и настоящ адрес:***2 се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2011г., около 21.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, до ресторант „Ла бамба”, при условията на опасен рецидив, отнел чужда движима вещ, която не е била под постоянен надзор - велосипед „Drag” на стойност 60,80 лева (шестдесет лева и осемдесет стотинки), от владението и без съгласието на собственика Наталия Любомирова Славеева с ЕГН **********, с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б”, във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на наказанието, в Затворническо общежитие от закрит тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Н.В. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 60,00 лв. (шестдесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 448/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.

П.Н.В.
 
50 ЧНД No 450/2011, I състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР М.П.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 13.06.2011г., в законна сила от 13.06.2011г.
 
51 НАХД No 101/2011, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Д. Т. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
М.К.Ш.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.05.2011г., в законна сила от 14.06.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16196 от 28.10.2010г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.77 от Закона за туризма /ЗТ/, на „Д. Т.” ЕООД, ЕИК ., със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ......, представлявано от управителя К. П. П. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.55, ал.1 от ЗТ.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.

 
52 Гражданско дело No 1289/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД В.К.В ЕТ Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 15.06.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ “В.К.” с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: курортен комплекс “****”, общ. ****, “**** І”, ап.301, че съществува вземането на “Е.Б.Е.” АД с ЕИК , със седалище и адрес на управление гр. , ул. “” № 37, представлявано от и ****, по Заповед № ****/11.10.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1146/2010 г. по описа на РС- ****, за сумата от 1 157.59 лева, представляваща стойността на консумирана електрическа енергия в обект с ****, находящ се в курортен комплекс “****”, представляващ павилион “****”, за периода 20.06.2008 г. – 24.09.2008 г. и периода 23.02.2010 г. – 23.03.2010 г., сумата от 293.04 лева, представляваща лихва за забава за периода 11.09.2008 г. – 07.10.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 08.10.2010 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ “В.К.” с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: курортен комплекс “****”, общ. ****, “**** І”, ап.301, да заплати на “****”, общ. ****, “**** І”, ап.301, че съществува вземането на “Е.Б.Е.” АД с ЕИК , със седалище и адрес на управление гр. , ул. “” № 37, представлявано от и ****, сумата от 229.01 лева (двеста двадесет и девет лева и една ст.), представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Б**** в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
53 НАХД No 525/2010, I състав По ЗД по пътищата А.Г.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.06.2011г.
НП-отменено. ОТМЕНЯ наказателно постановление №*******от *******г. на Началника на РПУ –******* В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, с която за извършено нарушение на чл.174, ал.3, предл. 1 от ЗДвП на А.Г.И., с ЕГН**********,***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца и на основание Наредба № I-1959 са му отнети общо 12 /дванадесет/ контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
54 НАХД No 829/2010, II състав По ЗД по пътищата П.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
Г.Г.Х.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 29.04.2011г., в законна сила от 15.06.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4626/27.09.2010г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на П.В.В. с ЕГН – ********** *** за нарушене на чл.102 от ЗДвП и на осн.чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200лв./двеста/ лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
55 НОХД No 251/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Д.А.,
И.Д.Н.,
З.А.И.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 15.06.2011г., в законна сила от 15.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 251/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Г. *** и подсъдимият Д.Д.А. със защитник адв. С.М. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Д.А.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, пенсионер по болест, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2010г. в с. Оризаре, общ. Несебър, ул. „ Никола Раваншола”, № 1, около 23.00ч. след предварителен сговор с И.Д.Н. и непълнолетния З.А.И.,***, като съизвършители при условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство – отверка и специален начин /запалил с помощта на ел. кабели МПС/ отнел от владението на Петко Киров Лапанов с ЕГН: ********** ***, чужда движима вещ – л.а. ВАЗ 2101 с ДК № А 7913 АН – червен на цвят на стойност 480 лв. (четиристотин и осемдесет) лева, без съгласието му и с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и е немаловажен случай И
За това, че на същата дата, в същото село на ул. „ Г.С.Раковски”, № 2, около 23.30 часа, след предварителен сговор и И.Д.Н. и непълнолетния З.А.И. ***, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на МПС – л.а. ВАЗ 2101 с ДК №.....на теглич, отнели от владението на Г.Г.С. с ЕГН: ********** ***, чужда движима вещ – л.а. ВАЗ 2101 с ДК № ........, бял на цвят на стойност 540лв. (петстотин и четиридесет лева) без съгласието му с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 4,.5 и т. 7, вр. с чл.194 ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.197, т. 3, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от пет месеца
ОТЛАГА, на основание чл.66 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от три години.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 251/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Г. *** и подсъдимият З.А.И. със защитник адв.С.М. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА З.А.И.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2010г. в с. Оризаре, общ. Несебър, ул. „Никола Равашола”, № 1, около 23.00ч. след предварителен сговор с Д.Д.А. и И.Д.Н.,***, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и е можел да ръководи постъпките си, като съизвършители, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство – отверка и специален начин /запалил МПС с помощта на кабели/, отнел от владението на П. К.. Л. с ЕГН: ********** ***, чужда движима вещ – л.а. ВАЗ 2101 с ДК № .... – червен на цвят на стойност 480 лв. /четиристотин и осемдесет/ лв. без съгласието му с намерение противозаконно да го присвои И
За това, че на същата дата, в същото село на ул........, около 23.30 часа, след предварителен сговор с Д.Д.А. и И.Д.Н. ***, като непълнолетен, на разбиращ свойството и значението на извършеното и можел да ръководи постъпките си, като съизвършител при условията на продължавано престъпление, чрез използване на МПС – л.а. ВАЗ 2101 с ДК № .....Н на теглич /дърпайки с въже/ отнели от владението на Г.Г.С. с ЕГН: ********** ***, чужда движима вещ – л.а. ВАЗ 2101 с ДК №....., бял на цвят на стойност 540 /петстотин и четиридесет/ лв. без съгласието му с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.3 вр. чл. 195, ал.1 т. 4 и 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20 ал.2, чл. 63, ал.1, т. 3, вр. чл.55 ал.1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по местоживеене за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 251/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Г. *** и подсъдимият З.А.И. със защитник адв. Д.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Д.Н., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, работи като шофьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2010 г. в село Оризаре, община Несебър, ул. „Никола Равашола”, № 1, около 23.00 часа, след предварително сговаряне с Д.Д.А. и непълнолетния З.А.И. ***, като съизвършители при условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство- отверка и специален начин /запалил МПС с помощта на ел.кабели/, отнел от владението на П..о К.Л.с ЕГН ********** ***, чужда движима вещ- лек автомобил ВАЗ 2101 с ДК №.... АН, собственост на А.К. ***– червен на цвят на стойност 480.00 /четиристотин и осемдесет / лева, без съгласието му с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд стойността на отнетата вещ е възстановена. И
За това, че на същата дата, в същото село на ул.”Г.С.Раковски”, № 2,около 22.30 часа, след предварително сговаряне с Д.Д.А. и непълнолетния З.А.И. ***, като съизвършители при условията на продължавано престъпление, чрез използване на МПС- лек автомобил ВАЗ 2101 ДК № А 79 13 АН, на теглич, отнели от владението на Г.Г. ***, чужда движима вещ лек автомобил ВАЗ 2101 с ДК № А 57 28 ВР, бял на цвят на стойност 540 /петстотин и четиридесет/ лева, без съгласието му с намерение противозаконно да го присвои като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд стойността на отнетата вещ е възстановена, поради което и на основание чл.197, ал.1,т.3, вр.чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ».
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.2, т.1, 2 и ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки:
-”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност два пъти седмично
-“задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7 /седем/ месеца.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите със снета самоличност да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща направени разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №251/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.

Д.Д.А.
И.Д.Н.
З.А.И.
 
56 НОХД No 443/2011, IV състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.Д.Х.,
С.З.Р.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 15.06.2011г., в законна сила от 15.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 443/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият С.З.Р. със снета по делото самоличност със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.З.Р., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, в момента в Затвора гр.Бургас, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2011г., около 20.00 часа в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, в близост до пясъчните дюни между хотел “Нобел” и хотел “Гренада” е направил опит да отнеме чужди движими вещи – 14 каратово златно синджирче с тегло 2 /два/ грама, същото на стойност 110 /сто и десет/ лева, ведно с 14 каратова златна висулка на него с тегло 2 /два/ грама, същата на стойност 110 /сто и десет/ лева, всички вещи на обща стойност 220 /двеста и двадесет/ лева от владението на Е.Р.Н., род. на *** година в Русия, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила /насилствено издърпвайки ги от врата на пострадалата/, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца обстоятелства, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 443/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Севдалина Станевав- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият Х.Д.Х. със снета по делото самоличност със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.Д.Х., роден на *** ***, с настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, ученик в 8 клас в ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Равда, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2011 г. около 20.00 часа в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, в близост до пясъчните дюни между хотел “Нобел” и хотел “Гренада”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си е отнел чужди движими вещи – 14 каратово златно синджирче с тегло 3 /три/ грама, същото на стойност 165 /сто шестдесет и пет/ лева, ведно с 14 каратов златен кръст с образа на Исус Христос с тегло 3 /три/ грама, същият на стойност 165 /сто шестдесет и пет/ лева, всички вещи на обща стойност 330 /триста и тридесет/ лева от владението на Н. ИВАНОВНА В., род. на *** година в Русия, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила /насилствено издърпвайки ги от врата на пострадалата/, поради което и на основание чл. 198, ал.1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 4 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.
- Включване в корекционна програма за обществено въздействие за срок от десет месеца.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите със снета самоличност по равно да заплатят по сметка на Държавата сумата от 63,60лв. (шестдесет и три лева и шестдесет стотинки), представляваща направени разноски по делото.

Х.Д.Х.
С.З.Р.
 
57 ЧГД No 223/2009, VII състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС М.Н.Д. Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Заповед за изпълнение от 08.04.2009г., в законна сила от 16.06.2011г.
Заповед №177/08.04.2009г. Уважава иска изцяло по чл.410 от ГПК.
 
58 ЧГД No 230/2009, VII състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС М.Н.Д. Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Разпореждане от 08.04.2009г., в законна сила от 16.06.2011г.
.
 
59 Гражданско дело No 355/2011, IV състав Развод по взаимно съгласие И.Р.Р.,
Н.Й.Р.
  Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
 
60 НАХД No 806/2010, VI състав По ЗД по пътищата К.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 26.11.2010г., в законна сила от 16.06.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4087/15.09.2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП са наложени на К.С.К. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: „глоба” в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за това, че на 27.08.2010 г. около 09.58 часа на път клас 3 № 906, пред входа на „Перота” в посока ГП 1-9 Е-87, е управлявал МПС- лек автомобил с рег. № .......със скорост 72 км/ч при ограничение от 40 км/ч.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
61 ЧНД No 453/2011, V състав Връщане на веществено доказателство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
А.Т.В.
  Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
О.
 
62 НОХД No 457/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.П.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 457/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. Ч. ***, упълномощен защитник на подсъдимата М.П.Г. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.П.Г. - родена на *** *** Търново, с постоянен адрес:***8, с временен адрес:***, х-л „Грамада", стая № 462, вх.3, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 11.06.2011 г. около 03.30 ч. в к.к. „Слънчев бряг", общ.Несебър, на неустановено място, в близост до центъра е отнела от владението и без съгласието на САМЕР ДАУД - израелски гражданин сумата от 3000 (три хиляди) евро, равняваща се на 5850 (пет хиляди осемстотин и петдесет) лева , с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1 вр. ал.2, т. 1,2 и 4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.4, вр. чл.42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
- Включване в програма за обществено въздействие за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.П.Г. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата от 6.00 (шест) лева, представляваща разноски по делото.

М.П.Г.
 
63 ЧГД No 545/2011, I състав Отказ от наследство Н.Д.Г.   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
Д

 
64 НАХД No 1081/2010, I състав Административни дела Д. Р.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
И.И.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 20.05.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-0201043/23.11.2010 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Бургас, с което за административно нарушение на чл.16, ал.1, т.1 ЗЗБУТ, на Б.И.Д., с ЕГН **********,***, в качеството му на управител на „Д.” ООД, гр. Констинброд, е наложена „глоба“ в размер на 1 500 лева, на основание чл.416, ал.5 във вр. чл.413, ал.2 от Кодекса на труда.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
65 НОХД No 295/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Д.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 01.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ПРИЗНАВА М.Д.Д. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гаржданин, неженен, осъждан, със средно образование, треньор по борба, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 17.00 ч. на 21.01.2007 г. до 25.01.2007 г. в с. Р., общ. Н., от ап. **, на първи етаж на ваканционно селище „Л.”, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот (проникнал посредством натиск на балконската врата от външната страна), отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. готварска печка „Дипломат” със стъклокерамичен плот на стойност 384(триста осемдесет и четири) лв., 1 бр. телевизор марка „Панасоник” 21 инчов на стойност 275 (двеста седемдесет и пет) лв., 1 бр. телевизор марка „Нео” 21 инчов на стойност 197 (сто деветдесет и седем) лв., 1 (един) бр. кафеварка на стойност 64 (шестдесет и четири) лв., 1 (един) бр. пароструйна машина на стойност 140.80 (сти и четиридесет лева и осемдесет стотинки) лв., 1 бр. касетофон със CD-плейър на стойност 96 (деветдесет и шест) лв., 2 бр. бутилки уиски „Тийчърс” по 0.7 л с единична цена всяка по 20 (двадесет) лв., 1 бр. бутилка водка „Смирноф” от 1 л на стойност 20 (двадесет) лв., 1 бр. бутилка мастика „Узо” от 2 л на стойност 15 (петнадесет) лв., от владението и без съгласието на Н.К.С. ***, ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 1231.80 лв. (хиляда двеста трийсет и един лева и осемдесет стотинки), поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „Лишаване от свобода”.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание една година „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Д.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 70.00 (седемдесет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

М.Д.Д.
Мотиви от 08.06.2011г.
 
66 ЧНД No 464/2011, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН.
 
67 НАХД No 1070/2010, II състав По Закона за авторското право Т.-К. Г. ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 29.04.2011г., в законна сила от 21.06.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 190/19.11.2010г. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове” в Патентно ведомство на Република България с което на осн.чл.13, ал.2, т.2, вр.чл.81, ал.1 от ЗМГО на ЕТ”Т.Г.” със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 45, вх.Б, ап.3, Булстат-1196710201, представлявана от К.Д.Г. е наложена глоба в размер на 2000лв., в частта досежно размера на административното наказание като НАМАЛЯВА същото на 1000лв./хиляда/лева
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 190/19.11.2010г.. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове” в Патентно ведомство на Република България, в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
68 НОХД No 369/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Н.М.,
Р.Д.С.,
Ю.М.Г.,
А.Й.А.,
А.Т.А.,
Ш.К.А.,
Ф.Ю.А.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 21.06.2011г., в законна сила от 21.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 369/2011 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Районна прокуратура- гр.Н., подсъдимия А.Н.М. и неговия защитник адв. В., както следва:
Подсъдимият А.Н.М., се признава за виновен в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.П., общ.Н., в съучастие с Р.Д.С. с ЕГН **********, Ю.М.Г. с ЕГН **********, А.Й.А. с ЕГН **********, А.Т.А. с ЕГН **********, Ш.К.А. с ЕГН **********, и Ф.Ю.А. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на техническо средство- лопати и ножовка, е направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно: 11 метра меден проводник тип „ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм.” на стойност 220.00 лева, от владението на „БТК”АД, представлявано от Р.И.Д. с ЕГН **********, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 369/2011 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Районна прокуратура- гр.Н., подсъдимия Р.Д.С. и неговия защитник адв. В., както следва:
Подсъдимият Р.Д.С., се признава за виновен в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.П., общ.Н., в съучастие с А.Н.М. с ЕГН **********, Ю.М.Г. с ЕГН **********, А.Й.А. с ЕГН **********, А.Т.А. с ЕГН **********, Ш.К.А. с ЕГН **********, и Ф.Ю.А. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на техническо средство- лопати и ножовка, е направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно: 11 метра меден проводник тип „ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм.” на стойност 220.00 лева, от владението на „БТК”АД, представлявано от Р.И.Д. с ЕГН **********, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 369/2011 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Районна прокуратура- гр.Н., подсъдимия Ю.М.Г. и неговия защитник адв. В., както следва:
Подсъдимият Ю.М.Г., се признава за виновен в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.П., общ.Н., в съучастие с А.Н.М. с ЕГН **********, Р.Д.С. с ЕГН **********, А.Й.А. с ЕГН **********, А.Т.А. с ЕГН **********, Ш.К.А. с ЕГН **********, и Ф.Ю.А. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на техническо средство- лопати и ножовка, е направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно: 11 метра меден проводник тип „ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм.” на стойност 220.00 лева, от владението на „БТК”АД, представлявано от Р.И.Д. с ЕГН **********, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 369/2011 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Районна прокуратура- гр.Н., подсъдимия А.Й.А. и неговия защитник адв. В., както следва:
Подсъдимият А.Й.А., се признава за виновен в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.П., общ.Н., в съучастие с А.Н.М. с ЕГН **********, Р.Д.С. с ЕГН **********, Ю.М.Г. с ЕГН **********, А.Т.А. с ЕГН **********, Ш.К.А. с ЕГН **********, и Ф.Ю.А. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на техническо средство- лопати и ножовка, е направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно: 11 метра меден проводник тип „ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм.” на стойност 220.00 лева, от владението на „БТК”АД, представлявано от Р.И.Д. с ЕГН **********, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 369/2011 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Районна прокуратура- гр.Н., подсъдимия А.Т.А. и неговия защитник адв. В., както следва:
Подсъдимият А.Т.А., се признава за виновен в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.П., общ.Н., в съучастие с А.Н.М. с ЕГН **********, Р.Д.С. с ЕГН **********, Ю.М.Г. с ЕГН **********, А.Й.А. с ЕГН **********, Ш.К.А. с ЕГН **********, и Ф.Ю.А. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на техническо средство- лопати и ножовка, е направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно: 11 метра меден проводник тип „ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм.” на стойност 220.00 лева, от владението на „БТК”АД, представлявано от Р.И.Д. с ЕГН **********, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 369/2011 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Районна прокуратура- гр.Н., подсъдимия Ш.К.А. и неговия защитник адв. В., както следва:
Подсъдимият Ш.К.А., се признава за виновен в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.П., общ.Н., като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с А.Н.М. с ЕГН **********, Р.Д.С. с ЕГН **********, Ю.М.Г. с ЕГН **********, А.Й.А. с ЕГН **********, А.Т.А. с ЕГН **********, и Ф.Ю.А. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на техническо средство- лопати и ножовка, е направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно: 11 метра меден проводник тип „ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм.” на стойност 220.00 лева, от владението на „БТК”АД, представлявано от Р.И.Д. с ЕГН **********, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 4, вр. ал. 3, т. 1 от НК, го осъжда на „Пробация” при следните пробационни мерки:.............ПРОДЪЛЖЕНИЕТО В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

А.Н.М.
Р.Д.С.
Ю.М.Г.
А.Й.А.
А.Т.А.
Ш.К.А.
Ф.Ю.А.
 
69 НОХД No 389/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.И.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 21.06.2011г., в законна сила от 21.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 389/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.И.Т. със защитник адв.Попов споразумение, съгласно което Н.И.Т., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, живущ *** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.2011г., около 12.40 часа, на третокласен път BGS-3125, до кръстовище - с.Гюльовца, в посока - с.Паницово, управлявал МПС - л.а. „Фиат Уно” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,24 промила, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Н.И.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият Т. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 15.04.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 389/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Н.И.Т.
 
70 НОХД No 466/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Б.А.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 21.06.2011г., в законна сила от 21.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 466/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: М.Ч.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Б.А.А. и неговия защитник адв.Д.П., съгласно което:
Б.А.А. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, със средно-специално образование, месторабота ЕТ„Н.”, продавач, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2011 г. около 05.25 часа в курортен комплекс ”Слънчев бряг” по главната алея в близост до дискотека „Мания”, е управлявал лек автомобил марка „О.*” модел “А.”, с ДК № * ** ** *, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.44 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, Протокол № 451/07.06.2011 г. на БНТЛ при ОД МВР- гр.Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.37 т.7 от НК обвиняемия Б.А.А. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 6 (шест) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Б.А.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 06.06.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Б.А.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 22 (двадесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 466/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Б.А.А. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Б.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Б.А.А.
 
71 Гражданско дело No 305/2011, I състав Други дела АГЕНЦИЯ"ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 30.05.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
 
72 НОХД No 472/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.П.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 23.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 472/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и подсъдимата М.Г. със снета по делото самоличност със защитник адв.Ч. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.П.Г.- родена на *** *** Търново, живуща ***8, с настоящ адрес:***, х-л „Грамада”, българка, българска гражданка, неомъжена, осъждана, средно образование, безработна, ЕГН:**********, за ВИНОВНА в това, че на 22.06.2011 год. около 00.00-00.30 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на крайбрежната алея в близост до заведение „Партихюте”, по посока х-л „Лайън Съни Бийч”, при условията на повторност, като случаят е немаловажен, и чрез използване на специален начин- ловкост, отнела чужди движими вещи : 1 бр. мобилен телефонен апарат марка „Айфон”, модел „Ейпъл” черен на цвят с ИМЕЙ №012652002191701 със сим карта на мобилен оператор „Телеком” с №69100883881/0170, на стойност 1118.00 лв. /хиляда сто и осемнадесет лева/ от владението на Зебастиан Андреас Айх от гр.Флинден Германия германски гражданин , без неговото съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.3 и т.7, вр. с 194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА»
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание десет месеца «Лишаване от свобода» за срок от 3 /ТРИ/ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата М.П.Г. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 55 (петдесет и пет) лева, представляваща направени разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 472/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър.

М.П.Г.
 
73 НАХД No 233/2010, V състав По ЗД по пътищата С.Й.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Г.Г.Х.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 24.06.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 602 от 17.03.2010г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Сталиан Й.Д. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
ОСЪЖДА Сталиан Й.Д. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 20 /двадесет/ лева, представляващи направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
74 НАХД No 725/2010, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) К.С.Л. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 24.06.2011г.
НП-потвърдено. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № **** от ****г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл. 24, ал.1 и по чл.215 от Закона за защита на потребителите, на К.С.Л., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 300 лв. респективно 1000 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
75 НАХД No 1031/2010, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) В.Т. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
М.С.Г.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 28.05.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
НП-потвърдено Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №22407/01.10.2010г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „В.т.” АД, ЕИК-*****, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ******, представлявано от А.С. С. Т. за административно нарушение на осн.чл.46, т.2 и на осн.чл.72 от Закона за туризма /ЗТ/ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 1000лв./хиляда/лева, като правилно и законосъобразно.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
76 ЧНД No 354/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.П.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 08.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.

Г.П.В.
Мотиви от 08.06.2011г.
 
77 НОХД No 465/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.В.В. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 24.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 465/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.В.В. със защитник адв.В. *** споразумение, съгласно което М.В.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, с полувисше образование, общ работник в строителството при „Инвестконсулт” ООД, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2011г., около 08.15 часа, по третокласен път № 9061, в близост до стрелбищен комплекс „Кондор”, в посока к.к.Слънчев бряг, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса” с рег.№ ***** АТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,23 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабричен № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42, ал.2, т.1, 2 и 5, във вр. с ал.3, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
-Поправителен труд по месторабота на обвиняемия в „Инвестконсулт” ООД с ЕИК 102686563 за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10 на сто в полза на Държавата.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия М.В.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемият В. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 10.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 465/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.

М.В.В.
 
78 НОХД No 473/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.С.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 24.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 473/2011г. между А.П. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. М.Д. ***, защитник на подсъдимата Е.С. и подсъдимата Е.С.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Е.С.С. - родена на *** *** Г., Краснодарска област, с паспорт ** №*******, изд. на 20.03.2008г. в Р.Р., рускиня, руски гражданин, с висше образование, неомъжена, неосъждана, юрист, живуща на адрес:***, дом.**, корпус.*, квартира.**., се признава за ВИНОВНА в това, че на 13.06.2011г., около 02.10 часа, по главен път Варна - Бургас, около 183-ти километър, управлявала МПС - л.а. „Опел Астра” с рег. № ** №*******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимата С. е била лишена от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.06.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимата Е.С.С. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 20/двадесет/лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 473/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.С.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

За положения труд при извършване на превода от български на руски език и обратно в днешно съдебно заседание на назначения преводач Х.И.Х. съдът определя възнаграждение в размер на 20 лв. платими от бюджетна сметка на РС- Несебър.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,40 часа.

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Съдът връчи на подсъдимата Е.С.С. препис-извлечение от диспозитива на съда, с който е одобрено постигнатото споразумение по реда на чл. 381 от НПК, преведен на руски език.

Е.С.С.
 
79 ЧНД No 341/2011, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК   А.Г.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 10.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на А.Г.С. с ЕГН ********** наказания по НОХД 2369/2008г. и НОХД № 13420/2010г., двете по описа на РС-София, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ седмично. 2.Задължителни срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа в рамките на ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – пробация, времето, през което осъденият С. е изтърпявал наказание пробация по НОХД 2369/2008г. по описа на РС-София, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас

А.Г.С.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Мотиви от 10.06.2011г.
 
80 ЧНД No 358/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Й.И.Б. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 09.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Й.И.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 148/95 г. и НОХД № 412/2001 г. по описа на РС- Пловдив, а именно: една година лишаване от свобода.
ОСВОБОЖДАВА изцяло на основание 69, ал.2 от НК Й.И.Б. от изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Й.И.Б. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД 593/2001 г. по описа на ОС- Пловдив и по НОХД 246/2003 г. по описа на Районен съд- Пловдив, а именно: една година и осем месеца лишаване от свобода.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от една година и осем месеца лишаване от свобода с ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от две години и шест месеца по НОХД 593/2001 г. по описа на ОС- Пловдив и по НОХД 246/2003 г. по описа на Районен съд- Пловдив през периода 10.01.2003 г. – 07.06.2004 г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Й.И.Б. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 2580/2010 г. на РС- Пловдив и НОХД № 134/2011 г. на РС- Несебър, а именно: една година и десет месеца лишаване от свобода.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода по НОХД № 2580/2010 г. по описа на РС- Пловдив, считано от 25.01.2010 г.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

Й.И.Б.
Мотиви от 09.06.2011г.
 
81 НОХД No 303/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.М.Х.,
А.Т.Т.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Разпореждане от 09.05.2011г., в законна сила от 28.06.2011г.
на основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд
РАЗПОРЕДИ:
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 303/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения.
Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.


 
82 НОХД No 479/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.А.Р. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 29.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 479/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.А.Р. със защитник адв.П. споразумение, съгласно което Р.А.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, управител на „Р.Р." ЕООД, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на на 26.05.2011 год. около 22.50 часа в к.к. „Слънчев бряг", общ.Несебър, по главната алея в близост до бистро бензиностанция „Петрол" управлява моторно превозно средство - л.а. "Ауди А6" с ДК№ *****, c концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.08 промила, установено по надлежния ред-престъпление по чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 ал.1 от НКго ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия Р.А.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемият Р.Р. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 26.05.2011г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Р.А.Р. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 22лв. (двадесет и два) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 479/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Р.А.Р.
 
83 ЧНД No 482/2011, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Протокол от 29.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
Протоколът ми беше прочетен и преведен от български на английски език и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани правилно.
 
84 НОХД No 402/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.Х.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 30.06.2011г., в законна сила от 30.06.2011г.
ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 402/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между А.П.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият П.Н. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.С.М. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА П.Х.Н. - роден на 28.10.1064г. в гр.Пловдив, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, общ работник, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.12.2009 г., за времето от 14.00 ч. до 16.00 ч., в гр.Свети Влас, комплекс „Роял Палм”, при условията на продължавано престъпление, отнел от владението и без съгласието на собственика „К.И.” ООД с управител Д.И.Р., движими вещи, както следва: 5 броя смесителни батерии за баня „Родас” с единична цена 42,46 лева, на обща стойност 212,30 (двеста и дванадесет лева и тридесет стотинки) лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени, поради което и на основание чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно, за една календарна година.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия П.Х.Н. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 32 /тридесет и два/ лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 402/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата спрямо П.Х.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

П.Х.Н.