РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2012г. до 30.6.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 894/2011, V състав Вещни искове А.А.Л. Т.А.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.6.2012г.
ОСЪЖДА Т.А.С. с ЕГН **********,*** да заплати на А.А.Л. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 7087,50 /седем хиляди и осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за ползите, от които ищцата е била лишена, поради невъзможността да ползва собствените си 46/60 ид.ч. /четиридесет и шест шестдесети идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 635 кв.м., съставляващо УПИ*** по плана на гр.О., ведно с 35/100 ид.ч. /тридесет и пет стотни изеални части/ от ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от изградената в това дворно място триетажна жилищна сграда, за периода от 29.07.2006г. до 28.07.2011г. вкл., ВЕДНО със законната лихва върху главницата от 7087,50 лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 29.07.2011г. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА Т.А.С. с ЕГН **********,*** да заплати на А.А.Л. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 500 /петстотин/ лева, представляваща лихва за забава върху главницата от 7087,50 лева, за периода от 29.07.2006г. до 28.07.2011г. вкл.  ОСЪЖДА Т.А.С. с ЕГН **********,*** да заплати на А.А.Л. с ЕГН **********,***, сумата общо в размер на 850,50 лева /осемстотин и петдесет лева и петдесет стотинки/, представляваща заплатени от ищцата Л. разноски по делото, включая и адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважената част от предявените искове.  ОСЪЖДА А.А.Л. с ЕГН **********,*** да заплати на Т.А.С. с ЕГН **********,***, сумата общо в размер на 271,15 лева /двеста седемдесет и един лева и петнадесет стотинки/, представляваща заплатени от ответника С. разноски по делото, включая и адвокатско възнаграждение, съразмерно с отхвърлената част от исковете.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
2 НАХД No 250/2012, IV състав Административни дела К.-С.С.ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.6.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 590/07.12.2011 г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.53, ал.2 то Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър, на С.И.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 150 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
3 НАХД No 272/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Д.И. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.6.2012г., в законна сила от 22.6.2012г.
ПРИЗНАВА И.Д.И. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Лом, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, общ работник, за ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2006г., около 19.00 часа, в гр.Несебър, ж.к.»М.», бл.2, ет.2, в съучастие с неустановено лице, като съизвършител, чрез нанасяне на удари с палка, довели до разкъсно - контузна рана на главата тилно вдясно, оток с кръвонасядане по лицето и горната устна и оток на дясна длан, причинил на Д.К.С. от гр.Несебър лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12 , във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, КАТО на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание “Глоба” в размер на 700 /седемстотин/ лева.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.Д.И. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 31,90 лева /тридесет и един лева и деветдесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
И.Д.И.
Мотиви от 1.6.2012г.
4 НАХД No 300/2012, I състав Административни дела Д.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление наказателно постановление № 22-0000226/30.03.2012 г. на Гл.инспектор Областен Отдел ”КД-ДАИ” гр.Бургас, с което на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено на жалбоподателя Д.И.Д. , ЕГН **********,*** му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин / лева за нарушение по чл.2 ал.1 от Наредба №41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация /Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г./    Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
5 НОХД No 373/2012, V състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 1.6.2012г., в законна сила от 1.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 373/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия М.Ц.Г., със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА М.Ц.Г. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, ***, ***, ***, ЕГН **********, понастоящем в Затвора – гр.Бургас за ВИНОВЕН в това, че на 09.12.2011год., около 18.00 чаа, в гр.Свети Влас, общ.Несебър, на улицата в близост до заведение „При Бала", чрез нанасяне на удар с нож, причинил на Х.И.У. *** лека телесна повреда, изразяваща се в прободна рана на ляво седалище, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, предл. първо, вр. чл.130, ал.1 във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство по делото – 1бр.нож, с обща дължина 31 см., с пластмасова дръжка и метално острие с дължина 19 см., назъбено в горната част, с надпис на острието „Columbia SuangRong Company", поставен в саморъчно направен калъф, като постановява същото да се унищожи след влизането на споразумението в сила.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Ц.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-гр.Несебър сумата общо в размер на 32 /тридесет и два/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 373/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Ц.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     УКАЗВА на основание чл.382 ал.10 от НПК да се изпрати съобщение на пострадалия за настоящото определение с което е одобрено споразумението с указания че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.  След произнасяне по споразумението, съдът намери, че са налице основания за привеждане в изпълнение на наложеното на М.Ц.Г. по НОХД № 957/2011г. на РС-Несебър наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което е било отложено за срок от три години, считано от 24.11.2011г., поради което и на основание чл.68, ал.1 от НК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наложеното на М.Ц.Г. с посочена по-горе самоличност по НОХД № 957/2011г. по описа на РС-Несебър наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно отделно, при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:       По направеното искане на обвинението и защитата за насрочване на производство за определяне на общо наказание по всички наказания наложени на осъденото лице с влезли в сила присъди, съдът на основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:     НАСРОЧВА производство за определяне на общо наказание по всички наказания наложени на осъденото лице с влезли в сила присъди за 29.06.2012г. от 09.30 часа, за които дата и час РП-Несебър и защитникът на подсъдимия да се считат редовно уведомени.   ДА СЕ УВЕДОМИ осъденото лице чрез началника на Затвора гр.Бургас, както и да се уведоми ОД Охрана- гр.Бургас.   ДА СЕ ИЗИСКАТ справки от ГД „Изпълнение на наказанията” от НСС и от Областна служба Пробация гр.Бургас отдел „Информация и анализ” за изтърпени от осъденото лице наказания, както и за задържането му в арестите на страната.   ДА СЕ ИЗИСКА актуална справка за съдимост на осъденото лице, ведно с приложени към същата бюлетини за съдимост.  
М.Ц.Г.
6 Гражданско дело No 92/2012, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Р.М.Р. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.6.2012г., в законна сила от 4.6.2012г.
 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- гр.***, район „***”, ж.к.”***”, *** ***, бл.14, представлявано от ***, против Р.М.Р., ЕГН **********,***, по Заповед № 1146/14.11.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1270/2011 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 722,27 лева /седемстотин двадесет и два лева двадесет и седем стотинки/- главница по договора, сумата от 94,54 лева /деветдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки/- възнаградителна лихва за периода от 19.06.2009г. до 20.07.2009г., сумата от 173,65 лева /сто седемдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки/, представляваща мораторна лихва за периода от 20.07.2009г. до 02.09.2011г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението- 12.10.2011г. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА Р.М.Р., ЕГН **********,***, да заплати на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- гр.***, район „***”, ж.к.”***”, *** ***, бл.14, представлявано от ***, сумата от 125 лв. /сто двадесет и пет лева/, представляваща направени разноски по настоящото производство.  Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване.  Препис от решението да се връчи на страните.  Заверен препис от решението да се приложи по ч.гр.д. № 1270/2011 г. по описа на РС- Несебър.    
7 ЧГД No 425/2012, IV състав Други ЧГД А.М.Г.,
Р.И.Х.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. ПОМОРИЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 4.6.2012г., в законна сила от 4.6.2012г.
РАЗРЕШАВА на А.М.Г., ЕГН **********, и Р.И.Х., ЕГН **********, двамата живущи в гр. Несебър, ул., в качеството им на родители и законни представители на М.Р. Х., ЕГН **********, да изтеглят сумата от 258,28 лева /двеста петдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки/, ведно с лихвите по детски влог в лева с IBAN ***, BIC: ***, при „Банка ДСК”- клон Несебър, както и да закрият влога.  РАЗРЕШАВА на А.М.Г., ЕГН **********, и Р.И.Х., ЕГН **********, двамата живущи в гр. Несебър, у. в качеството им на родители и законни представители на Й.Р. Х., ЕГН **********, да изтеглят сумата от 1351,85 лева /хиляда триста петдесет и един лев и осемдесет и пет стотинки/, ведно с лихвите по детски влог в лева с IBAN ***, BIC: ***, при „Банка ДСК”- клон Несебър, както и да закрият влога.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
8 НАХД No 95/2012, I състав По ЗГ и ЗЛОД И.С.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 4.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №753 от 30.12.2011 г. на Директора на РДГ Бургас, с което на И.С.Х. с ЕГН ********** ***, на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 /шестстотин/ лева, на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години и на основание чл.95, ал.1 и ал.2 от ЗЛОД са отнети в полза на държавата ловна карабина ......бр. патрони 7,62х54R, както и лек автомобил т.л. с ДКН ........  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
9 НАХД No 185/2012, IV състав По ЗД по пътищата Е.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1/12/18.01.2012 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо от същия закон, на Е.С.Г., ЕГН **********,***, са наложени наказания глоба в размер на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.  ОСЪЖДА Е.С.Г., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 10 лв. /десет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
10 НАХД No 270/2012, II състав По ЗД по пътищата Т.Е.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 4.6.2012г.
На осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с посочен подател Т.Е.Д. *** против Наказателно постановление № 2587/14.07.2011г. на Началника на РУП-Несебър.  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 270/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.  
11 НОХД No 374/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.Д.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.6.2012г., в законна сила от 4.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 374/2012 г. по описа на РС – гр.**** споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-**** и адв. М.Ч. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия К.Д.П., съгласно което:   Подсъдимият К.Д.П. – роден на ***год. в гр.Т****, с постоянен адрес:***»****», № 10 и с настоящ адрес:***»****», № 72, ет.1, ****, ********, ЕГН **********, не притежава свидетелство за управление на МПС, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.11.2009год. около 22.00 часа в гр.****, общ.****, кв.»****», пред дом № 22 управлявал МПС - лек автомобил марка „Форд Ескорт», с ДК № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,91 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – Алкотест – Дрегер 7410+, с № 0325, след като е осъден с влязла в сила Присъда от 23.03.05год. по НОХД №84/05год. на Районен съд – гр.**** за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 18 месеца.   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 месеца.   - поправителен труд с 15% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на Държавата за срок от 6 месеца.   НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по – леко предвиденото наказание „Глоба”.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 374/2012 г. по описа на РС – гр.****.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Д.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
К.Д.П.
12 ЧНД No 376/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.6.2012г., в законна сила от 4.6.2012г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на И.А.М.с ЕГН **********, досъдебно производство № 14-196/2011г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.А.Ж. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.    
13 НОХД No 377/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.А.М. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.6.2012г., в законна сила от 4.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 377/2012 г. по описа на РС – гр.**** споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-**** и адв. А.Ж. ***- служебен защитник на подсъдимия И.А.М., съгласно което:   ПОДСЪДИМИЯТ И.А.М. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, , с ****, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2011год. около 23.00ч. от къща в с.****, общ.****, ул.”****” отнел чужда движима вещ – телевизор марка „Фунай” на стойност 95лв. от владението на **** от гр.София, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание по чл.196, ал.1. т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."б", вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, изпълнението на така наложеното му наказание да бъде изтърпяно при първоначален «СТРОГ» режим в Затвор.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 377/2012 г. по описа на РС – гр.****.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо И.А.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    НАСРОЧВА делото за производство по чл.306, ал.1, т.1 от НПК на 10.07.2012г. от 13.30 часа, за които дата и час страните се считат редовно уведомени.  ДА СЕ ИЗИСКАТ справки за изтърпяните до момента наказания Лишаване от свобода и Пробация от осъдения И.А.М. от Гл.Дирекция „Изпълнение на наказанията”, сектор „Пробация” при МП, както и справка от НСлС, сектор „Информация и анализ” за времето, през което подсъдимият М. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”.    
И.А.М.
14 Гражданско дело No 1653/2007, IV състав Делби Н.Т.Я. Л.В.Д. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.6.2012г.
том І- стр. 170 №83 - ОТХВЪРЛЯ претенцията по чл.286 от ГПК предявена от Л.В.Д., ЕГН **********, за осъждане на Н.Т.Я., ЕГН **********, двамата живущи в гр. С***, ул. „Ч***”, № 21, да й заплати сумата от 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/, представляваща стойността на изградена бетонна плоча от 122 кв.м., съставляваща подовата плоча на таванския етаж и покривната такава на втори жилищен етаж на жилищна сграда, еднофамилна, брой етажи- 4, двата имота, находяща се в гр. С***, ул. „Ч***”, № 21, изградена в поземлен имот с идентификатор *** на площ от *** кв.м., при съседи: ***, ***, ***, ***.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от съобщаването на страните.      
15 Гражданско дело No 1389/2011, II състав Делби ЕМКО-М ООД А.В.В. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.6.2012г.
ДОПУСКА извършването на съдебна делба между ”Е.” ООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ...... представлявана от управителя К.Г. П., съдебен адрес ***ІV, чрез адв.Н.Г. против А.В.В. с ЕГН-********** ***. Моли се съдът да допусне до делба поземлен имот с идентификатор № ****, находящ се в гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-59/14.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес по скица, гр.Обзор, п.....с площ по скица 699кв.м., с трайно предназначение: ниско застрояване/до 10м./ без отразен стар идентификатор, с номер от предходен план: 510016, при съседи по скица: имот І 53045.225.84, имот № ****, имот № **** и имот № ****, ведно с разположената в описания поземлен имот сграда с идентификатор № ****, със застроена площ от 80кв.м., брой етажи: два, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, който имот съответства на следния недвижим имот описан в нот.акт № 200, том І, дело № 434/04.06.1998г. на нотариус при НРС, а именно: дворно место, цялото с площ по нотариален акт от 655кв.м., образуващо урегулиран парцел ХVІ-457 в кв.51 по плана на гр.Обзор, при граници на целия парцел: изток-п-лХVІ-459, запад-п-лХV-457, север-улица, юг-дере, ведно с изградената в горното дворно место двуетажна масивна жилищна сграда на площ от 80кв.м. при квоти от по 1/2ид.ч. за ищеца ”Е.” ООД с ЕИК-**** и 1/2ид.ч. за ответницата А.В.В. с ЕГН-**********.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.    
16 Гражданско дело No 121/2012, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК М. ЕАД БОЯНА ТУР БОЯНА САДОВЕНКО ЕТ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.6.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника ЕТ”Бояна Тур – Бояна Садовенко” с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Струма” № 33, представлявана от Б.Х.С., че съществува вземането на „Мобилтел” ЕАД, ЕИК-****, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Илинден“, ********, представлявано от изпълнителните директори А.М. и П.В.П., чрез пълномощника Р.А.Н. по Заповед № 1099/09.11.2011г., постановена по ч.гр.д. № 1250/2011г. по описа на НРС в размер на 482,53лева с ДДС/четиристотин осемдесет и два лева и петдесет и три стотинки/лв., представляваща представляващи парично задължение за предоставени и таксувани далекосъобщителни услуги, ведно със законната лихва върху сумата от подаване на заявлението по чл.410 ГПК - 08.11.2011г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК ...... с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”....., представлявана от Б.Х.С. да заплати на „М.” ЕАД, ЕИК-****, със седалище и адрес на управление гр.София, район „........ представлявано от изпълнителните директори А.М. и П.В.П., чрез пълномощника Р.А.Н. сумата от 65лв./шестдесет и пет/лева, представляващи разноски по настоящето дело.  РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване.  Препис от решението да се връчи на страните.  УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – .....” с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Струма” № 33, представлявана от Б.Х.С., че може да поиска от ОС-Бургас неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК.  ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 1250/11г. по описа на РС-Несебър, като ВРЪЩА същото в гражданско деловодство.  УКАЗВА Заверен препис от настоящото решение да се приложи по ч.гр.д. № 1250/11г. на НРС.  
17 НОХД No 174/2012, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.Т.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 5.6.2012г., в законна сила от 21.6.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Т.К. – роден на ***г. в гр.Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, женен, неосъждан, със средно специално образование, пенсионер, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.01.2011г. на „Ингилиз поляна”, в местността „Иракли”, общ. Несебър, държал взривни вещества – промишлена взривна смес „Амонит 6”, ръчно пакетирана в 2 броя пакети, с общо тегло 545 грама; 26 броя търкателни запалки; 2 броя отрязъци огнепроводен шнур с PVC покритие, с дължина съответно 63 см и 5 см; 8 броя капсул – детонатора тип КД № 8А с алуминиева гилза и 3 броя капсул- детонатора тип КД № 8М с медна гилза, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1, вр.58а, ал.4, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на шест месеца „Лишаване от свобода”.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наложеното наказание от шест месеца „Лишавене от свобода” спрямо К.Т.К. за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Т.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 381,14 лева (триста осемдесет и един лева и четиринадесет стотинки), представляваща направени по делото разноски.  ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства, представляващи: промишлена взривна смес „Амонит 6”, ръчно пакетирана в 2 броя пакети, с общо тегло 545 грама; 26 броя търкателни запалки; 2 броя отрязъци огнепроводен шнур с PVC покритие, с дължина съответно 63 см и 5 см; 8 броя капсул – детонатора тип КД № 8А с алуминиева гилза и 3 броя капсул- детонатора тип КД № 8М с медна гилза, намиращи се на съхранение в СДОТО към МВР, сектор гр.Бургас да бъдат унищожени.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас.    
К.Т.К.
Мотиви от 8.6.2012г.
18 НОХД No 379/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Н.Н. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 5.6.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между М.Ч.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимата С.Н.Н. със снета по делото самоличност и нейния защитник адвокат А.Ж., споразумение по НОХД № 379/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимата С.Н.Н.- родeна на 1***год. в гр.Хасково, с постоянен и настоящ адрес:***, българска гражданка, без образование, омъжена, не осъждана, безработна, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 30.05.2012 година, около 14.45 часа, в КК”Слънчев бряг”, община Несебър, в автобус на градски транспорт, чрез използване на специален начин- особена ловкост, отнела чужди движими вещи: портмоне на стойност 4.20 лв., дебитна карта “Виза” издадена от банка “Капитал уан”, Великобритания, и сумата от 53.32 лв. /петдесет и три лева и тридесет и две стотинки/, всички вещи на обща стойност 57.52 лв. /петдесет и седем лева и петдесет и две стотинки/, от владението на Д. К. от Великобритания без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. трето, вр. с чл.194 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. трето, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца ЛОС за срок от 3 /три / години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимата С.Н.Н. да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 55,00 лв. /петдесет и пет лева/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 379/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата С.Н.Н. с ЕГН **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14,50 ч.    СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
С.Н.Н.
19 ЧНД No 380/2012, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 5.6.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
СВИДЕТЕЛЯТ на зададените въпроси от разследващия полицай Велина Трифонова:  ОТГОВОР на въпрос № 1, Свид.Б.: В Пампорово започнах работа на 10 декември 2011г. и приключих на 16.04.2012г. Там работих като охрана на лифтовете - на пътнически въжени линии „Алфасот” ЕООД, със седалище гр.Пловдив. В този период нощувах в гр.Смолян. Не си спомням на коя дата, вечерта около 8-9 часа отидох на рожден ден на една мацка, която се казва Ива в хотел „Стената”. Същата работи като рецепционистка в хотела. Празнувахме рождения ден в ресторанта на хотела. Беше средата на сезона, м.февруари- м.март. Когато бях на рождения ден не съм посещавал дискотека Спайдър в комплекс Пампорово.  ОТГОВОР на въпрос № 2, Свид.Б.: В 00.00 часа трябваше да отида на работа като охрана – нощна смяна до 08.00 часа сутринта. Когато си тръгнах от рождения ден, не съм забелязал да има повреди по стените във фоайето на хотел „Стената”. Сутринта около 08.00 часа ми се обади Н., който е мой приятел, и ме помоли да му осигуря превоз до гр.Смолян, защото си е изкълчил кракът, тъй като ритнал стената на стаята. Във фоайето на хотела не съм видял да има дупки по стената. Отвън в коридора пред стаята имаше една-две дупки.  ОТГОВОР на въпрос № 3, Свид.Б.: В периода в който работих в Пампорово нощувах в гр.Смолян. Не съм бил съквартирант с Никола Томовски. След като ми се обади Никола, отидох в стаята му, където той живееше и видях, че в стаята има една или две дупки в стената на колоната.    ОТГОВОР на въпрос № 4, Свид.Б.: Дупките в стената на стаята и отвън в коридора са били причинени от Н.а. Повода е бил незаплатено възнаграждение от шефа му в размер на 2000 лева и Н.а в момент на ярост се е напил и е ритнал стената. В същия период Никола работеше като поддржка в хотел „Стената”. Когато са станали повредите, аз бях на работа. С Н.а не сме колеги. Не съм работил в хотела. Не съм работил за фирмата към която работеше Н. Не ми е известно лице с фамилия Долашев. След този инцидент съм говорил с Н.. Ние сме приятели и често си общуваме. Виждали сме се всеки ден когато бях в Пампорово.   Прочетох лично протокола и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани вярно.  
20 Гражданско дело No 2/2012, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК А.ООД М. К. ЕООД Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.6.2012г.
ОСЪЖДА „М. Ко.” ЕООД, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр. Несебър,..... представлявано от Г.Д.Д., да заплати на „Амперел” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. София, ......представлявано от Х.Т.Т., сумата от 12 858,61 лв. /дванадесет хиляди осемстотин петдесет и осем лева и шестдесет и една стотинки/, представляваща неизплатената част от задълженията по следните фактури: Ф 0009033946/03.12.2009 г. с падеж 17.01.2010 г. на стойност 814,19 лв.; Ф 0009034449/22.12.2009 г. с падеж 05.02.2010 г. на стойност 935,14 лв.; КИ 0009046778/03.11.2010 г. с падеж 05.11.2010 г. на стойност -5,75 лв.; Ф 0009910874/22.08.2009 г. с падеж 21.09.2009 г. на стойност 227,64 лв.; Ф 0009910890/31.08.2009 г. с падеж 30.09.2009 г. на стойност 299.04 лв.; Ф 0009910894/02.09.2009 г. с падеж 02.10.2009 г. на стойност 138,35 лв.; Ф 0009910815/08.08.2009 г. с падеж 07.09.2009 г. на стойност 23,22 лв.; Ф 0009910834/12.08.2009 г. с падеж 11.09.2009 г. на стойност 149.92 лв.; Ф 0009910859/20.08.2009 г. с падеж 19.09.2009 г. на стойност 735,59 лв.; Ф 0009910881/27.08.2009 г. с падеж 26.09.2009 г. на стойност 381,53 лв.; Ф 0009910889/31.08.2009 г. с падеж 30.09.2009 г. на стойност 184,97 лв.; Ф 0009910896/03.09.2009 г. с падеж 03.10.2009 г. на стойност 226,80 лв.; Ф 0009910902/09.09.2009 г. с падеж 09.10.2009 г. на стойност 351,46 лв.; Ф 0009910909/23.09.2009 г. с падеж 23.10.2009 г. на стойност 361,87 лв.; Ф 0009030553/13.08.2009 г. с падеж 27.09.2009 г. на стойност 1578,01 лв.; Ф 0009029246/16.07.2009 г. с падеж 30.08.2009 г. на стойност 1074,84 лв.; Ф 0009030572/13.08.2009 г. с падеж 27.09.2009 г. на стойност 5276,12 лв., ведно със законната лихва върху главницата считано от 04.01.2012 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 1821 лв. /хиляда осемстотин двадесет и един лев/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване.  Препис от решението да се връчи на страните.   РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
21 Гражданско дело No 199/2012, IV състав Развод и недейств. на брака Т.П.Г. Д.П.Б.Г.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 135 от 28.06.2006 г. на Община Бургас граждански брак между Т.П.Г., ЕГН **********, и Д.П.Б., ЕГН **********, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ОБЯВЯВА, че вина за разстройството на брака има ЖЕНАТА.  ПОСТАНОВЯВА ползването на семейното жилище, съставляващо апартамент, находящ се в гр. Несебър, кв. „Черно море 3”, № 20, ет.5, да се осъществява от Д.П.Б..  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете- Й.Т. Г., ЕГН **********, на майката Д.П.Б..  ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Т.П.Г. с детето Й., всяка неделя от месеца от 10.00 ч. до 19.00 ч. без преспиване, като всяка четна година през коледните празници и всяка нечетна година през новогодишните празници, детето да бъде с баща си.  ОСЪЖДА Т.П.Г., ЕГН **********, да заплаща издръжка на детето Й.Т. Г., чрез нейната майка и законна представителка Д.П.Б., в размер на 100 лв. /сто лева/ месечно, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на основание за изменянето или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  ОТХВЪРЛЯ иска на Д.П.Б., ЕГН **********, да бъде осъден Т.П.Г., ЕГН **********, да й заплаща месечна издръжка в размер на 500 лв.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име- Б..  ОСЪЖДА Д.П.Б.- Г., ЕГН **********, живуща ***, да заплати по сметка на РС- Несебър държавна такса в размер на 745 лв. /седемстотин четиридесет и пет лева/.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните.    
22 Гражданско дело No 352/2012, IV състав Други дела Р. ООД П. - СДС ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 6.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 352/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищеца.  
23 НАХД No 280/2012, V състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.6.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 29-0202416 от 09.03.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на Г.Х.Б. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
24 НОХД No 301/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.Х.Ю. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 301/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.Х.Ю. със защитник адв.П. Ч.а споразумение, съгласно което Р.Х.Ю., роден на *** ***, турчин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, понастоящем в Затвора гр.Бургас, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.00 часа на 26.09.2005 год. до 13.00 часа на 27.09.2005 год. в с.Оризаре, общ.Несебър при условията на опасен рецидив чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /изкъртване на метална решетка на входната врата/ от складово помещение на мелница „Ермаска” е отнел чужди движими вещи: велосипед марка „Шимано Рейнджър Спринт” на стойност 126.00лв., боен нож „Вихрен” на стойност 18.00лв., телешки бут 6 кг. по 7.20лв/кг на стойност 43.20лв. и телешка саздърма 2кг. на стойност 10.00лв., всичко на обща стойност 197.20лв. /сто деветдесет и седем лева и двадесет стотинки/ от владението и без съгласието на Ж..Ж. – управител на „Ермаска” ООД с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание по чл.196 ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3,вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.29 ал.1 б.”Б, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Р.Х.Ю. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 100 /сто/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 301/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Р.Х.Ю.
25 ЧНД No 381/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на П. Б. Р. с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14-1227/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
26 НОХД No 383/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ж.М.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 383/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между С.С. – Районен прокурор в РП- Несебър и адв.П.Ч., в качеството й на упълномощен защитник на подсъдимия Ж.М.С., съгласно което:   ПРИЗНАВА Ж.М.С. - роден ***г***, българин, български гражданин, живущ ***, със средно образование, безработен, неосъждан, неженен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН на 03.04.2012 год. около 23.55ч. в на разклона за с.Тънково, общ.Несебър, в посока с.Оризаре, общ.Несебър към к.к „Слънчев бряг”, управлявал МПС лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с ДК № ....., с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.27 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 3 /три/месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание «три месеца лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Ж.М.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12/дванадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което Ж.М.С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 03.04.2012 год.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение на основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 383/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.М.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Ж.М.С.
27 НОХД No 384/2012, I състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Н.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Д.Н.А. - роден на *** г. в гр.Хасково, българин, български гражданин, със средно специално образование, осъждан, настоящ адрес-***, постоянен адрес ***, ЕГН **********, тел. 0876719131, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2011 год., около 04.00 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър се ползва пред мл.автоконтрольор- полицай Г.Х. при извършване на проверка по ЗДвП от преправен официален документ, на който е придаден вид, че е издаден за Д.Н.А., ЕГН: ********** а именно СУМПС с № .......... издадено на 03.09.2009 год. от МВР гр.Хасково, за изготвянето на същото е използвано истинско /оригинално/ СУМПС № 269865873, изд. на 14.09.2000 год. от МВР гр.София за лицето В.П.М. с ЕГН:**********, като за самото съставяне на документа на дееца не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, , вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК.   НАЛАГА на основание чл.316, , вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 , вр. чл.55 ал.2, б.”Б” от НК на обвиняемия Д.Н.А., наказание „Пробация”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 6 ,вр.с ал.3 т.1, 2 и 3 ,вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес *** за срок от 30/тридесет/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност на явяването три пъти седмично.   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 30/тридесет/ месеца,  -безвъзмезден труд в полза на обществото в размер по 100 /сто/ часа на година за срок от две поредни календарни години.  Вещественото доказателсво по делото, приложено на стр. 38 от ДП, а именно преправен официален документ на основане чл. 53, ал.1, б.А от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата по аргумент на чл.112 ал. 2 и 4 от НПК ДА СЕ ПРЕДАДЕ на ОД на МВР Бургас в качеството му на заинтересовано учреждение.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият Д.Н.А. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС-гр.Несебър сумата от 95,00 /деветдесет и пет/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 384/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.Н.А. ЕГН:********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Д.Н.А.
28 НОХД No 385/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.Б.Р. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 385/2012 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.Б.Р. със защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което П.Б.Р., роден на *** год. в гр.Никопол, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на 28.07.2010 год. в гр.Свети Влас, общ. Несебър, от строителен обект „Хелиос” в съучастие с И. М. Н.с ЕГН:**********, като съизвършител, чрез използване на МПС л.а. марка „Ситроен”, с ДК№ . собственост на И. Р. О. от гр.Несебър е отнел чужди движими вещи: 250бр. метални столчета, размер осмица използвани в строителството на стойност 85.00лв., 50 бр. метални столчета размер шестица на стойност 11.05лв., 150 бр. метални усилители размер десет с дължина по един метър на стойност 103.27 лв., 10 бр. метални арматурни фиби на стойност 24.22 лв. всичко на обща стойност 223.54 лв. /двеста двадесет и три лева и петдесет и четири стотинки/ от владението на Х. Т.К. без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.първо във вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, П.Б.Р. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 17,40 лв. (седемнадесет лева и четиридесет стотинки) лева, представляваща ? от направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 385/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия П.Б.Р. мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо П.Б.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:       След одобряване на споразумението, съдът на основание чл.383 ал.2 от НПК във вр. с чл.306, ал.1, т.3 от НПК се занима с въпроса налице ли са основанията за приложение на чл.68 от НК, при което установи, че деянието по настоящото споразумение е извършено на 28.07.2010г. и за него е наложено наказание лишаване от свобода и предвид обстоятелството, че същото е извършено в изпитателния срок на наказанието на Р. по НОХД № 112/2007г. по описа на РС-Никопол, влязло в законна сила на 10.04.2008г., с което за деяние по чл.343б ал.1 от НК извършено на 29.07.2007г., му е наложено наказание девет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК е било отложено за срок от три години, наказанието наложено с тази присъда / № 26 от 26.03.2008г./, следва да бъде приведено в изпълнение и търпяно отделно   О П Р Е Д Е Л И:     ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение отложеното на основание чл.66., ал.1 от НК за срок от 3 /три/ години наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено на подсъдимия по присъда № 26/26.03.2008 год. наложена по НОХД № 112/2007г. по описа на РС-Никопол, влязла в законна сила на 10.04.2008 год., което наказание следва да изтърпи ОТДЕЛНО при първоначален СТРОГ режим в Затвор.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
П.Б.Р.
29 Гражданско дело No 710/2011, V състав Други дела О. Б. Р. ЕООД Х. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни всички решения, взети на проведеното на 20.06.2011г. общо събрание на етажната собственост на сграда „Д”, изградена в комплекс „О. Б. Р.” – гр.Обзор, ПИ с идентификатор 53045.213.560 по плана на гр.Обзор.  ОСЪЖДА „Х.К.Д 1.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 1.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 2.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 2.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 2.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 2.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 3.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 3.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 3.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 3.” ЕООД с ЕИК ****, „Х.К.Д 4.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 4.” ЕООД с ЕИК *****, всички със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, ул.”Ангел Кънчев” 3 и „Б.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, ул.”Радко Симитриев № 7, ет.2, ап.6 да заплатят на „Обзор Бийч Ресорт ІV” ЕООД с ЕИК 148028359, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, бул.”В.......6, представлявано от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”, със съдебен адрес: гр.София – 1113, ж.к.”Изток”, ул......сумата в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева, представляващи заплатена държавна такса.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
30 Гражданско дело No 220/2012, II състав Искове по КТ Д.С.Д. Д. С. АД Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 7.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, така както е записана по-горе в протокола.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява спогодбата е окончателно.  ОСЪЖДА „Дечи Са” ЕАД с ЕИК 175350713 да заплати по сметка на Районен съд гр.Несебър, сумата от 50,00 лева  /петдесет лева/, представляваща дължимата по делото държавна такса.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№220/2012г. по описа на Районен съд гр.Несебър, поради изчерпване предмета на делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, в прекратителната му част и в частта му досежно разноските подлежи на обжалване в седмодневен срок , считано от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.  Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа.    
31 НОХД No 226/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Д.Ч. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 7.6.2012г., в законна сила от 25.6.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.Д.Ч. – роден на ***г. в гр.Поморие, живущ ***, понастоящем в с. Оризаре, ул. М. № 9, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.12.2011година, около 20.30ч. в с. К., община Несебър, от работилница-пристройка към частен дом, находящ се на ул. С. п. №1.... отнел чужди движими вещи, а именно: ъглошлайф, марка”Спарки”, модел WSA 2300 на стойност 63,10 лева и електрожен, марка „Кракра Перник” на стойност 109,60 лева или общо вещи на стойност 172,70 лева /сто седемдесет и два лева и седемдесет стотинки/ от владението на И.Г.К. *** без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на „опасен рецидив”, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”Б” от НК вр. чл.58а, ал. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на „ две години „ Лишаване от свобода”, които да изтърпи при първоначален „Строг режим„ в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД, А.Д.Ч. с ЕГН ********** да заплати на И.Г.К. с ЕГН **********, сумата от 109, 60 лева/ сто и девет лева и шестдесет стотинки/, представляващи стойността на противозаконно отненият му електрожен, марка „ Кракра Перник”.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.Ч. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд гр.Несебър, сумата от 62,50 лева / шестдесет и два лева и петдесет стотинки/, от които 50,00 лева представляващи държавна такса върху уваженият размер на гражданския иск, 3,60 лева-съдебни разноски в досъдебното производство и 8,90 лева съдебни разноски в съдебната фаза за съдебни заседатели.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.    
А.Д.Ч.
Мотиви от 8.6.2012г.
32 НОХД No 392/2012, V състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Ж.Т. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 7.6.2012г., в законна сила от 7.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 392/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.С. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Д.Ж.Т. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Д.Ж.Т. - роден на *** год. в гр.Бургас, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***01, българин, български гражданин, неосъждан, разведен, със средно образование, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че  На 18.08.2011г. във в.с."Елените", общ.Несебър, обл.Бургас, стопанисвано от "Е.Ф." ООД – гр.Пловдив, с ЕИК ...... разпространявал, излъчвал и предавал чрез кабел по изградена собствена кабелна мрежа обекти на авторското право — телевизионни програми, както следва: Диема, Диема-2,ТУ 1000, FOX LIFE, HBO, Cinemax, AXN, National Geografic, History, MTV, Explorer, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, както следва: National Geografic - "Фокс Интернешънъл Ченълс България" ЕООД - гр.София; FOXLIFE - "Фокс Интернешънъл Ч. България" ЕООД - гр.София; Диема - "Нова Броудкастинг Груп" АД - гр.София; Диема-2 - "Нова Броудкастинг Груп" АД - гр. София; TV 1000 - "Нова Броудкастинг Груп " АД - гр.София; History - "Нова Броудкастинг Груп" АД - гр.София; MTV - "Зоунмедия Мениджмънт Лимитид България TIJ" - гр.София; Explorer - "Нова Броудкастинг Груп" АД - гр.София; НВО -"НВО БЪЛГАРИЯ" ЕООД - гр.София; Cinemax -"HBO БЪЛГАРИЯ" ЕООД - гр.София; AXN-"ИВО БЪЛГАРИЯ" ЕООД - гр.София, поради което и на основание чл.172а, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ и ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящия адрес ***01, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.   2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.  ОТНЕМА на основание чл.172а, ал.6 от НК предмета на престъплението, както следва: сателитен приемник със зелен стикер с надпис върху него Diema 2, 20; сателитен приемник със залепен стикер с надпис върху него Diema 20; сателитен приемник със залепени на него два стикера- оранжев с надпис БНТ 02 и зелен с надпис NOVA CN3; сателитен приемник с оранжев стикер, с надпис върху него TV 1000- задраскан надпис fox crime; сателитен приемник с бял стикер, на който е изписано FOX LIFE, НВО; сателитен приемник с карта в него с надпис Bulsatcom, с изписан на гърба № 111613102184 и залепен зелен стикер с надпис Cinemax CN 2; сателитен приемник с надпис върху залепен бял стикер Пл 1 AXN; сателитен приемник с надпис Булсатком със залепен зелен стикер с надпис TV 1000 с поставена карта № 11631404183 с надпис Bulsatcom, намерен изключен и поставен в чувал; сателитен приемник с оранжев стикер с надпис N.Geografic; сателитен приемник в работещ режим с поставен стикер- зелен, с надпис “Histori 36” с поставена карта Bulsatcom с номер 11631404184; сателитен приемник в работещ режим с карта номер 11631404179 Bulsatcom, със залепен върху него стикер с надпис MTV 57; сателитен приемник в работещ режим със залепен зелен стикер Explorer 47 с поставена карта с надпис Bulsatcom с номер 11631404177, иззети с протокол от 18.08.2011г. /л.8 – л.11 вкл. по ДП/, предоставени за съхранение на ОД МВР- гр.Бургас, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ след влизане на споразумението в сила.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 392/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Д.Ж.Т.
33 НОХД No 393/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.Б.М. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 7.6.2012г., в законна сила от 7.6.2012г.
 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 393/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.Б.М. със защитник адв.К. *** споразумение, съгласно което П.Б.М. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, продавач консултант, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2012 г., около 05.55 часа на Главен път І-9 при КПП „Кошарица”, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Ауди 100”, с ДК № ...., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.46 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен №0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия П.Б.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което подсъдимият П.Б.М. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 27.05.12год.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 393/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
П.Б.М.
34 НОХД No 395/2012, V състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.М.У.,
П.М.У.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 7.6.2012г., в законна сила от 7.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 395/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.П.П. ***, назначен за защитник на подсъдимите, със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА К.М.У. - роден на *** год. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 17.01.2010 год. до 16.09.2011 год. в с.Гюльовца, общ.Несебър, в съучастие с П.М.У., като съизвършител, осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната система на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД – гр.Бургас, представлявано от изп.директор Ганчо Йовчев Тенев, чрез монтиране на мека връзка във водопроводната шахта на имота на мястото на водомера, с което създал условия за неправомерно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, във вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация но настоящия адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ПРИЗНАВА П.М.У. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 17.01.2010год. до 16.09.2011год. в с.Гюльовца, общ.Несебър, в съучастие с К.М.У., като съизвършител, осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната система на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД – гр.Бургас, представлявано от изп.директор Ганчо Йовчев Тенев, чрез монтиране на мека връзка във водопроводната шахта на имота на мястото на водомера, с което създал условия за неправомерно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, във вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК със следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация но настоящия адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 395/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
К.М.У.
П.М.У.
35 НАХД No 217/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.Р.М. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.6.2012г.
ПРИЗНАВА Р.Р.М. с ЕГН – **********, роден в гр.Варна, живущ ***, турчин, български гражданин със средно образование, неженен, реабилитиран за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2012г. около 14.00 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по ул.»Г.С.Раковски» и ул.»Славянска» управлявал л.а. «Ф.П.» с ДК№ ....... без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 249/04.04.2011год. на Началника на РУП-Руен влязло в сила на 01.08.2011год./– престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.    
Р.Р.М.
Мотиви от 8.6.2012г.
36 НАХД No 235/2012, II състав По ЗД по пътищата В.С.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 411/21.02.2012г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на В.С.И. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. /триста/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
37 НОХД No 350/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.М.Н. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.6.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на И.М.Н. с ЕГН ********** по НОХД 1005/2002г. и НОХД № 373/2004г., двете по описа на РС-Ямбол, а именно – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – четири месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – четири месеца лишаване от свобода, наложеното на Н. наказание по НОХД № 373/2004г. по описа на РС-гр.Ямбол – ГЛОБА в размер на 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Н. наказания по две отделни споразумения по НОХД 539/2005г. на РС-Ямбол, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Н. по НОХД № 86/2011г., НОХД № 30/2011г., НОХД № 611/2011г., НОХД № 1817/2011г., всички по описа на РС-Ямбол и по НОХД № 350/2012г. на РС-Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание - една година и два месеца лишаване от свобода със СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което Н. следва да изтърпи общо – ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така увеличеното общо наказание – една година и девет месеца лишаване от свобода, периода на предв**ителен **ест на Н. по НОХД № 611/2011г. на РС-Ямбол в размер на 2 /два/ месеца и 3 /три/ дни, считано от 21.01.2011г. до 23.03.2011г., както и времето, през което осъденият е изтърпявал наказание лишаване от свобода по присъдите, включени в съвкупността, считано от 14.08.2011г., като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така увеличеното общо наказание – една година и девет месеца лишаване от свобода, наложеното на Н. наказание по НОХД № 1817/2011г. по описа на РС-Ямбол– ГЛОБА в размер на 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 10.30 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  След влизане в сила на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на РП-Несебър, бюро „Съдимост” при РС-Ямбол и на Началника на Затвора – Бургас за сведение и изпълнение.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.45 часа с прочитане определението на съда.  
И.М.Н.
направена кумулация
38 НОХД No 398/2012, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.К.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 8.6.2012г.
На основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът   Р А З П О Р Е Д И:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №398/2012 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.   ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.   Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от връчването му.  
39 НОХД No 399/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Т.Н. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 8.6.2012г., в законна сила от 8.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Г. Р. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Г.Т.Н. /със снета по делото самоличност/ и адв. А.Ж. *** защитник на подсъдимия, съгласно което:   ПРИЗНАВА Г.Т.Н. – роден на ***г. в гр.Ахелой, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, пенсионер, работи като охрана на ресторант „Амора” к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН на 13.04.2012 година около 21.50 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в близост до хотел “Авлига Бийч”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка “Опел Астра”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.27 /едно цяло двадесет и седем на хиляда/, установено по надлежния ред с химическа експертиза №ОХ 12-58 от 04.05.2012 година , поради което на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание три месеца ЛОС за изпитателен срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимият Г.Т.Н. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 7 /седем/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимият Г.Т.Н. е било отнето по административен ред, считано от 13.04.2012 год.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият Г.Т.Н. да заплати по сметка на РС- Несебър, в полза на Държавата, сумата от 40,29 лева /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 399/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Т.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.    
Г.Т.Н.
40 Гражданско дело No 1293/2011, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Е.Н.С. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Е.Б.Е.” АД *** иск против Е.Н.С. с ЕГН – ********** ***, с който се моли да бъде установено по отношение ответника, че дължи сумата от общо 4969,31лева, представляващи стойността на доставена и консумирана електрическа енергия за периода от 01.12.2007г. до 10.08.2010г., доставена по партидата на длъжника за обект на потребление ул.”Русалка” № 173, вх.1, ет.3 с ИТН-2737818, която не е била заплатена в изискуемия срок, както и обезщетение за забавено плащане върху главницата в общ размер от 942,35лв. за периода от 26.01.2008г. до 25.05.2011г., за които е издадена заповед за изпълнение №846/17.08.2011г. по ч.гр.д. № 483/11г. по описа на РС-Несебър.  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.3 от ГПК„Е.Б.Е.” АД *** да заплати на Е.Н.С. с ЕГН – ********** ***, направените съдебни разноски в размер на 570лв./петстотин и седемдесет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
41 Гражданско дело No 248/2012, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС М.Б.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.6.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника М.Б.П. с ЕГН – ********** ***, че съществува вземането на "В.и к."ЕАД с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.......... представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т. с ЕГН **********, по Заповед № 106/31.01.2012г., издадена по ч.гр.д. № 120/2012г. по описа на РС-гр.Несебър, като вземането е за сумата в размер на 292,61лева /двеста деветдесет и два лева и шестдесет и една стотинки/, представляваща стойността за доставена, отведена и пречистена вода за периода 29.05.2010г. – 03.09.2010г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 30.01.2012г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА М.Б.П. с ЕГН – ********** *** да заплати на "В.и к."ЕАД с ЕИК...... със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.............. представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т. с ЕГН **********, сумата в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски, включая и юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
42 НАХД No 275/2012, IV състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.6.2012г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202415/09.03.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на Г.Х.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
43 НАХД No 276/2012, IV състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.6.2012г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202418/09.03.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на Г.Х.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
44 НАХД No 407/2012, I състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР М.К.С. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 11.6.2012г., в законна сила от 11.6.2012г.
НАЛАГА на М.К.С. – роден на ***г. в гр.Първомайска, Украйна, живущ ***, Беларус, разведен, неосъждан, висше образование, управител на фирма, паспорт № 716595430, издаден на 26.10.2011г., валиден до 26.10.2021г. АДМИНИТСРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 300 лв. /ТРИСТА/ лева в полза на държавата, за това, че  на 11.06.2012г., около 01.10 ч. в хотел „Роуз вилидж”, в к.к.”Слънчев бряг”, С., след употреба на алкохол, се сбил със св. Г.. Качил на раменете си св.В. и започнал да ес върти с нея. Нанесъл няколко удара с крак на св.Г.. Пред полицейските служители го обиждал с нецензурни думи. Блъскал по вратата на апартамента на М.Г., нанесъл удари и настъпил по крака св.Г.. С тези свои действия, изразени на обществено място, същият показва оскърбително отношение и държание към обслужващия персонал на хотел „Роуз вилидж”, в к.к.”Слънчев бряг”, както и към останалите гости на комплекса, с което нарушава обществения ред и спокойствието на туристите.    Решението не подлежи на обжалване.   Решението подлежи на незабавно изпълнение.  
М.К.С.
45 НАХД No 408/2012, I състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Р.Ю.Ш. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 11.6.2012г., в законна сила от 11.6.2012г.
НАЛАГА на Р.Ю.Ш., роден на ***г. в гр.Мурманск, гражданин на Руската федерация, живущ ***, женен, неосъждан, със средно специално образование, търговец на книги, паспорт № ......, издаден на 30.04.2010г., валиден до 30.04.2015г АДМИНИТСРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 200 лв. /двеста/ лева в полза на държавата, за това, че  на 11.06.2012г., около 01.10 ч. в хотел „Роуз вилидж”, в к.к.”Слънчев бряг”, С. след употреба на алкохол, Блъскал по вратата на апартамента на М.Г., викал и крещял, заплашвал св.Гошев с камък, хвърлил камък по него. С тези свои действия, изразени на обществено място, същият показва оскърбително отношение и държание към обслужващия персонал на хотел „Роуз вилидж”, в к.к.”Слънчев бряг”, както и към останалите гости на комплекса, с което нарушава обществения ред и спокойствието на туристите.  Решението не подлежи на обжалване.   Решението подлежи на незабавно изпълнение.  
Р.Ю.Ш.
46 ЧГД No 379/2012, V състав Съдебни поръчки РАЙОНЕН СЪД ПЕРНИК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС,
М.А.А.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 12.6.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 379/2012г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:    Заверен препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на делегиращият орган – Районен съд гр.Перник, ведно с експертното заключение по СТЕ с Вх.№ 3975/06.06.2012г. в оригинал, както и копия от пълномощно от „ВиК” ЕАД Бургас и молба от адвокат А. с вх.№ 4192/12.06.2012г.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.00 часа.  
47 Гражданско дело No 502/2012, I състав Облигационни искове М.Б.С.,
Я.К.Д.
ВИКТОРИЯ ГРУП КОРПОРЕЙШЪН АД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 12.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 502/2012г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.    
48 НАХД No 182/2012, IV състав По ЗД по пътищата И.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.6.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3112/10/26.07.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушения на чл.21, ал.1 и чл.157, ал.6 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.1, т.3, предложение първо, и чл.181, т.3 от същия закон, на И.Г.В., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв. и „Глоба” в размер на 20 лв.  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3112/10/26.07.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, в частта, в която за нарушения на чл.21, ал.1, на основание чл.182, ал.1, т.3, предложение първо от ЗДвП, на И.Г.В., ЕГН **********,***, са отнети 3 контролни точки по Наредба № Із- 1959/27.12.2007 г.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
49 НАХД No 274/2012, I състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.6.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202414/09.03.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на Г.Х.Б., ЕГН **********,*** за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.    Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
50 НАХД No 279/2012, I състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.6.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202421/09.03.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на Г.Х.Б., ЕГН **********,*** за нарушение на чл. 12 ал.2 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г./ , на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415в от КТ, му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 300 лева КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас, чрез Районен съд Несебър, в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено.
51 НАХД No 281/2012, I състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.6.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202417/09.03.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на Г.Х.Б., ЕГН **********,*** за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
52 НАХД No 283/2012, IV състав По ЗД по пътищата Г.Х.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.6.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5472/29.12.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.20, ал.2, предложение първо, на основание чл.179, ал.2, предложение първо от ЗДвП, на Г.Х.Х., ЕГН **********, живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв.  ОСЪЖДА Г.Х.Х., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 12 лв. /дванадесет лева/, представляваща съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
53 НОХД No 288/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.А.М.,
А.Д.Ч.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 12.6.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между А.П.– прокурор в РП-Несебър, адвокат Б.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимия В.М., адвокат А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия А.Ч., споразумение по НОХД № 288/2012г. по описа на РС – гр.Несебър, съгласно което:   ПРИЗНАВА В.А.М. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че около 01:00 часа на 01.01.2012г. в работилница в с.Оризаре, общ.Несебър, ул. „Оборище" 15 при условията на опасен рецидив, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - катинара, с който е била заключена входната врата на работилницата, в съучастие с А.Д.Ч. след предварителен сговор за осъществяване на деянието, отнел чужди движими вещи, както следва : дрелка «Black end Decker» » на стойност 101.30 лева /сто и един лева и трийсет стотинки/, резачка за дърва с мощност 1700W с трион на стойност 135.00 лева /сто трийсет и пет лева/, къртач марка „Bohrhammer" с четири бургии и два гумени уплътнителя заедно с пластмасов куфар на стойност 362.00 лева /триста шейсет и два лева/, машина за рязане на бетон, марка „Щил" на стойност 741.48 лева /седемстотин четирсет и един лева и четирсет и осем стотинки/, кураф за инструменти с поставен в него ъгловшлайф марка «Black end Decker», заедно с 2бр. бургии и 6 помощни инструмента за ъгловия шлайф на стойност 62,10 лева/ шейсет и два лева и десет стотинки/, кутия с инструменти „Budget” окомплектована със силиконов поялник, телбод, ролетка, 9 бр. гидории, 11 бр. отвертки на стойност 42.50 лева / четирсет и два лева и петдесет стотинки/, циркуляр марка «Райдер» на стойност 79.00 лева /седемдесет и девет лева/, електрическо ренде марка «JCB» на стойност 97.50 лева /деветдесет и седеем лева и петдесет стотинки/ или отнел вещи на обща стойност 1620.88 лева /хиляда шестотин и двадесет лева и осемдесет и осем стотинки/ от владението на С.Е.Ф. , родена на *** г., във Великобритания, гр.Лондон, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 196, ал.1 т.2 вр. с чл.195, ал.1, т.3, 5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр.с чл.29, ал.1 б. „Б” от НК вр. чл. вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието в „Затворническо общежитие от закрит тип”.   ПРИЗНАВА А.Д.Ч. - роден на ***г. в гр. Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че около 01:00 часа на 01.01.2012г. в работилница в с.Оризаре, общ.Несебър, ул. „Оборище" 15 при условията на опасен рецидив, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - катинара, с който е била заключена входната врата на работилницата, в съучастие с В.А.М. след предварителен сговор за осъществяване на деянието, отнел чужди движими вещи, както следва: дрелка «Black end Decker» на стойност 101.30 лева /сто и един лева и трийсет стотинки/, резачка за дърва с мощност 1700W с трион на стойност 135.00 лева /сто трийсет и пет лева/, къртач марка „Bohrhammer" с четири бургии и два гумени уплътнителя заедно с пластмасов куфар на стойност 362.00 лева /триста шейсет и два лева/, машина за рязане на бетон, марка „Щил" на стойност 741.48 лева /седемстотин четирсет и един лева и четирсет и осем стотинки/, кураф за инструменти с поставен в него ъгловшлайф марка «Black end Decker», заедно с 2бр. бургии и 6 помощни инструмента за ъгловия шлайф на стойност 62,10 лева/ шейсет и два лева и десет стотинки/, кутия с инструменти „Budget” окомплектована със силиконов поялник, телбод, ролетка, 9 бр. гидории, 11 бр. отвертки на стойност 42.50 лева /четирсет и два лева и петдесет стотинки/, циркуляр марка «Райдер» на стойност 79.00 лева /седемдесет и девет лева/, електрическо ренде марка «JCB» на стойност 97.50 лева /деветдесет и седеем лева и петдесет стотинки/ или отнел вещи на обща стойност 1620.88 лева /хиляда шестотин и двадесет лева и осемдесет и осем стотинки/ от владението на С.Е.Ф., родена на *** г., във Великобритания, гр.Лондон, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 196, ал.1 т.2 вр. с чл.195, ал.1, т.3, 5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр.с чл.29, ал.1 б. „А” и „Б” от НК вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, при първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието в „Затворническо общежитие от закрит тип”.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.А.М. и А.Д.Ч., с посочена по- горе самоличност, да заплатят по равно в полза на Държавата сумата общо в размер на 99,20 лева/ детдесет и девет лева и двадесет стотинки/лева, представляващи от направените по делото разноски в хода на досъдебонто и съдебното производство, по сметка на Районен съд –Несебър.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.     2.  Предвид одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 288/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В.А.М.
А.Д.Ч.
54 НАХД No 292/2012, IV състав Административни дела Н.С.К. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.6.2012г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202734 от 03.04.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.13, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на Н.С.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1600 лв., като на основание чл.415в, ал.2 от КТ, ИЗМЕНЯ наложеното наказание на „Глоба” в размер на 50 лв. /петдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр. Бургас.
55 НОХД No 358/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.С.А.,
Т.С.К.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 12.6.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
ПРИЗНАВА А.С.А. - роден на ***г. в гр.Поморие, ром, български гражданин, без образование - неграмотен, неженен, осъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, в периода от 11.05.2012г. до 15.05.2012г., в помпена станция „Оризаре-2”, находяща се в землището на с.Гюльовца, общ.Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, след предварителен сговор и в съучастие, като съизвършител с Т.С.К. с ЕГН **********, при условията на повторност, чрез използване на техническо средство - чук, отнел от владението и без съгласието на Н.А.И. - технически организатор и МОЛ на ХТУ-Несебър и ХТУ-Ахелой към „Напоителни системи” ЕАД, клон „Черно море” - гр.Варна, чужди движими вещи - 4бр. чугунени фланеца ф350м.м., на стойност 100,00 лева; 1бр. чугунен спирателен кран ф350м.м., на стойност 275,00 лева; 1бр. ротор за двигател на помпено съоръжение, на стойност 525,00 лева; и 1бр. метална решетъчна врата с размери 1м/2м, на стойност 30,00 лева - всички вещи на обща стойност 930,00 лева, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, представлявано от Изп.директор С.Д.Г., с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, 5 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност два пъти седмично;  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10 /десет/ месеца;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 часа, за една година.  ПРИЗНАВА Т.С.К. - роден на ***г. в гр.Поморие, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 11.05.2012г. до 15.05.2012г., в помпена станция „Оризаре-2”, находяща се в землището на с.Гюльовца, общ.Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, след предварителен сговор и в съучастие, като съизвършител с А.С.А. с ЕГН **********, при условията на повторност, чрез използване на техническо средство - чук, отнел от владението и без съгласието на Н.А.И. - технически организатор и МОЛ на ХТУ-Несебър и ХТУ-Ахелой към „Напоителни системи” ЕАД, клон „Черно море” - гр.Варна, чужди движими вещи - 4бр. чугунени фланеца ф350м.м., на стойност 100,00 лева; 1бр. чугунен спирателен кран ф350м.м., на стойност 275,00 лева; 1бр. ротор за двигател на помпено съоръжение, на стойност 525,00 лева; и 1бр. метална решетъчна врата с размери 1м./2м., на стойност 30,00 лева - всички вещи на обща стойност 930,00 лева, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, представлявано от Изп.директор С.Д.Г., с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен , поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, 5 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. чл. вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от 2 /две/ години, с периодичност два пъти седмично;  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 /две/ години;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер по 150 часа годишно, за две години.   ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – 1/един/брой чук и 1/един/брой метален лост, като постановява същите да се УНИЩОЖАТ след влизане на споразумението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.С.А. и Т.С.К., с посочена по- горе самоличност, да заплатят по равно в полза на Държавата сумата от 25 лева /двадесет и пет лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.     2.  Предвид одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 358/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.     2.  След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А. Стянов А. мярка за неотклонение “Под надзор на Инспектор ДПС”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Т.С.К. мярка за неотклонение “Под надзор на Инспектор ДПС”.    
А.С.А.
Т.С.К.
56 ЧНД No 394/2012, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.А.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 12.6.2012г.
На осн.чл.39 ал.1 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НЧДело № 394/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас. ПРИЛОЖЕНО по НОХД № 1015/11 г. по описа на Районен съд-Несебър.  
57 НАХД No 410/2012, I състав По ЗД по пътищата М.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 12.6.2012г.
На осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И. *** против Наказателно постановление № 3176/28.07.2011г. на Началника на РУП-Несебър ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 410/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.  
58 Гражданско дело No 953/2011, VI състав Облигационни искове В.М.Т.,
А.Л.Т.
М.Л.Т.Т.,
Й.Х.Т.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 13.6.2012г.
Определение № 438/13.06.2012г. -ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 953/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.      
59 Гражданско дело No 130/2012, I състав Искове по СК Д.Г.К. С.Г.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 13.6.2012г.
Определение № 437/13.06.2012г. Прекратява производството по гр.д. № 130/2012г. по описа на НРС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред БОС.
60 ЧГД No 504/2012, VI състав Други ЧГД Д.Й.К.,
А.Х.К.,
Д.Х.К.
И.Б.И. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 13.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 504/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  ИЗПРАЩА делото на Софийски градски съд.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.    
61 ЧГД No 505/2012, VI състав Други ЧГД Д.Й.К.,
А.Х.К.,
Д.Х.К.
П.Б.И. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 13.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 505/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  ИЗПРАЩА делото на Софийски градски съд.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.  
62 НОХД No 218/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.К.С. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 13.6.2012г., в законна сила от 13.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 218/2012 г. по описа на РС- гр.**** споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.****, адв.М.Б.- защитник на подсъдимия В.С. и подсъдимият В.К.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА В.К.С.- роден на *** ***, с настоящ адрес:***10, ****, ****, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2010 год., около 03.00 часа, в к.к. „****”, общ.****, по алеята в близост до х-л „****”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „****”, модел „145” с ДК№ ****, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, чл.55, ал.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1,2, вр.с ал.3, т.1, 2, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 25 /двадесет и пет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично;   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 25/двадесет и пет/ месеца   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 218/2012г. по описа на РС-гр.****.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия В.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-2008/2010г. по описа на РУП- гр. **** спрямо В.К.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
В.К.С.
63 НОХД No 422/2012, IV състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.И.М. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 13.6.2012г., в законна сила от 13.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян М.Ч.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият И.И.М. със снета по делото самоличност и неговия защитник адвокат Н.Д. ***, споразумение по НОХД № 422/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият И.И.М.- роден на *** год. в гр.В.П., с постоянен и настоящ адрес ***, турчин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2009 год., около 22.30 часа, в гр.Свети Влас, общ.Несебър, блъскайки в маса, причинил на лицето М.М.Д. *** средна телесна повреда, изразяваща се във фрактуриране на две ребра, довело до затруднение на движението на снагата за период от 1,5- 2 месеца, поради и което на основание чл.129, ал.2, вр. с ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2 буква "б" от НК го ОСЪЖДА на "Пробация" .  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1 и 3, вр.с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично.  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца,  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от една година.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият И.И.М. с ЕГН ********** да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 20,00 лв. /двадесет лева/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 422/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-1957/2009 г. по описа на РУП- Несебър спрямо И.И.М. ЕГН **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщения на пострадалия за сключеното споразумение, с указания, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.    
И.И.М.
64 Гражданско дело No 1577/2008, IV състав Вещни искове Р.Б.А. А.М.С.,
Т.Й.С.,
Й.М.С.,
Н.А.С.,
М.А.С.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Б.А., ЕГН **********,***, против А.М.С., ЕГН **********, Т.Й.С., ЕГН **********, Й.М.С., ЕГН **********, всички живущи в с. ****, ул. „****”, № 5, М.А.С., ЕГН **********,***, Н.А.С., ЕГН **********,***, за разпределение ползването на дворно място, съставляващо поземлен имот с идентификатор ****, с административен адрес с. ****, ул. „****”, № 7, на площ от 788 кв.м., трайно предназначение- урбанизирана, начин на тройно застрояване- ниско застрояване /до 10 м./, съседи: ****, ****, ****, ****, ****, както и на подпокривното пространство на изградената в имота двуетажна жилищна сграда.  ОСЪЖДА Р.Б.А., ЕГН **********,***, да заплати на А.М.С., ЕГН **********, Т.Й.С., ЕГН **********, Й.М.С., ЕГН **********, всички живущи в с. ****, ул. „****”, № 5, М.А.С., ЕГН **********,***, Н.А.С., ЕГН **********,***, сумата от 125 лв. /сто двадесет и пет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
65 Гражданско дело No 407/2012, I състав Развод по взаимно съгласие И.Д.Д.,
С.А.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. ПОМОРИЕ
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между И.Д.Д. с ЕГН **********,*** и С.А.Д., с ЕГН **********,*** граждански брак, за който е издаден акт за е издаден акт за граждански брак № 0034 от 05.05.2007 г. от окръг Бургас, община ***, гр.***, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.   УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.Д.Д. с ЕГН **********,*** и С.А.Д., с ЕГН **********,***  СПОРАЗУМЕНИЕ, по силата на което:   1. Местоживеенето на децата М*** И*** Д., ЕГН : ********** и А*** И*** Д. , ЕГН : ********** , ще бъде при майката С.А.Д., в семейното жилище на следния адрес : гр.***, ж.к.”***” ***  2 . Семейното жилище в гр.***, ж.к.”***” *** се предоставя за ползване на двамата родители И.Д.Д. с ЕГН **********, и С.А.Д., с ЕГН **********,  * . След прекратяването на брака жената С.А.Д. ще възстанови предбрачното си фамилно име Г*** .  4 . След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг.  5 . Родителските права върху родените от брака малолетни деца – М*** И*** Д., ЕГН : ********** и А*** И*** Д. , ЕГН : ********** , се предоставят на майката С.А.Д., а на бащата И.Д.Д. се определя режим на лични контакти с двете деца , както следва : всяка първа и трета седмица от месеца :събота от 09.00ч. до неделя – 17.00 часа. Както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск.  6 . Бащата И.Д.Д. се задължава да заплаща месечна издръжка на общите на страните деца в размер на 75 /седемдесет и пет/ лева за всяко дете, чрез майката в качеството на законен представител на децата, а именно :  На дъщеря си М*** И*** Д., ЕГН : ********** : ** /седемдесет и пет/ лева, месечно, заплащайки на всяко 15 /петнадесето/ число на месеца, до навършване на пълнолетие, считано от 05.05.2012 г.  На сина си А*** И*** Д. , ЕГН : ********** ** /седемдесет и пет/ лева, месечно, заплащайки на всяко 15 /петнадесето/ число на месеца, до навършване на пълнолетие, считано от 05.05.2012 г.    7. И.Д.Д. с ЕГН **********и С.А.Д., с ЕГН **********, нямат неуредени имуществени отношения помежду си.   ОСЪЖДА С.А.Д. да заплати по сметка на РС-*** 15 лева държавна такса по допускане на развода.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.   УКАЗВА препис от решението да се изпрати служебно в РД ГРАО-Бургас и Община ***.  
66 НОХД No 213/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.З.Р.,
С.К.М.,
Т.С.К.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 14.6.2012г.
  ПРИЗНАВА С.З.Р., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ***, ***, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и повторност е отнел чужди движими вещи, както следва:   - за времето от 23.00 ч. на 09.03.2011 г. до 08.00 ч. на 10.03.2011 г. в с.***, общ.***, ул.***, № 2, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.К.М. с ЕГН **********, като извършител, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на лица или имот- демонтиране и изваждане на цялата дограма на прозорец между избено помещение в къщата и стопанска пристройка към нея и чрез използване на техническо средство за демонтирането и кирка, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 148.00 лева (сто четиридесет и осем лева), а именно: медна пръскачка за лозе с медна тръба на стойност 78.00 лева, звънец за добиче метален жълт с диаметър около 25 см. на стойност 16.00 лева, калайдисана тава с диаметър 60 см. на стойност 28.00 лева и метален лост с дължина около 1.50 м. и диаметър 5-6 см. на стойност 26.00 лева, от владението на С.М.Ц. ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай;   - за времето от 09.03.2011 г. до 09.00 часа на 10.03.2011 г. в с.***, община ***, ул. “***” № 6, избено помещение, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.К.М. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на специален начин- покатерване на лек автомобил „Трабант” и прескачане през ограда с височина 2.50 м., противозаконно е отнел чужди движими вещи на обща стойност 334.00 (триста тридесет и четири) лева, а именно: два броя машини за рязане на дърва, на стойност съответно 103.00 лева и 88.00 лева, 34 метра четирижилен гумиран ел.проводник със щепсел и трифазен контакт, монтиран към мини с ел.табло, на стойност 78.00 лева, и медна пръскачка за лозе- гръбна с обем 12 литра на стойност 65.00 лева, от владението на Н.Т. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай;   - за времето от 23.00 часа на 09.03.2011 г. до 09.00 часа на 10.03.2011 г. в с.***, общ.***, ул. „***” № 43 от барака в двора на къщата, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.К.М. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на специален начин- покатерване и прескачане на ограда с височина 1.90-2.00 метра, противозаконно е отнел чужди движими вещи на обща стойност 169.00 лева (сто шестдесет и девет лева), а именно: малка мотофреза с два диска, с щепсел, английско захранване на стойност 83.00 лева и електрическа косачка за трева, марка „Флаймо” на стойност 86.00 лева, от владението на британската гражданка Д.К.Д. от ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай;   - в периода от 02.04.2011 г. до 09.04.2011 г. в с.***, общ. ***, ул. “Арда”, след предварителен сговор, в съучастие със С.К.М. ЕГН **********, като извършител, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот- разбиване на катинар и ключалка на входна врата, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 70.00 (седемдесет) лева, а именно: лозарска пръскачка на стойност 20.00 лева, медна кръгла тава на стойност 15.00 лева, трижилен електропроводник на стойност 30.00 лева, малка тесла на стойност 5.00 лева, от владението на С.И. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай,  поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. второ, т.4, предл. второ и предл. трето, т.5 и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.54, вр. чл. 58а от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.   ПРИЗНАВА С.К.М., роден на *** г. в гр. Поморие, с адрес:***, ***, ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:   - за времето от 23.00 часа на 09.03.2011 г. до 08.00 часа на 10.03.2011 г. в с.***, общ. ***, ул. “***” № 2, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.З.Р. с ЕГН **********, като извършител, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на лица и имот- демонтиране и изваждане на цялата дограма на прозорец между избено помещение в къщата и стопанска пристройка към нея, и чрез използване на техническо средство за демонтирането и кирка, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 148.00 (сто четиридесет и осем) лева, а именно: медна пръскачка за лозе с медна тръба на стойност 78.00 лева, звънец за добиче метален жълт с диаметър 25 см. на стойност 16.00 лева, калайдисана тава с диаметър 60 см. на стойност 28.00 лева и метален лост с дължина 1.50 м. и диаметър 5-6 см. на стойност 26.00 лева, от владението на С.М.Ц. ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай;   - за времето от 09.03.2011 г. до 09.00 часа на 10.03.2011 г. в с. ***, общ. ***, ул. “***” № 6, избено помещение на гърба на къщата, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.З.Р. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на специален начин-покатерване на л.а. “Трабант” и прескачане през ограда с височина 2.50 м., противозаконно е отнел чужди движими вещи на обща стойност 334.00 (триста тридесет и четири) лева, а именно: два броя машини за рязане на дърва на стойност съответно 103.00 лева и 88.00 лева, 34 метра четирижилен гумиран ел.проводник със щепсел и трифазен контакт, монтиран към мини с ел. табло на стойност 78.00 лева, и медна пръскачка за лозе- гръбна с обем 12 литра на стойност 65.00 лева, от владението на Н.Т. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай;   - за времето от 23.00 часа на 09.03.2011 г. до 09.00 часа на 10.03.2011 г. в с. ***, община ***, ул. “***” № 43, от барака в двора на къщата, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.З.Р. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на специален начин- покатерване и прескачане през ограда с височина 1.90-2.00 м, противозаконно е отнел чужди движими вещи на обща стойност 169.00 (сто шестдесет и девет) лева, а именно: малка мотофреза с два диска, с щепсел английско захранване, на стойност 83.00 лева и електрическа косачка за трева, марка „Флаймо” на стойност 86.00 лева, от владението на Д.К.Д. от ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай,  - в периода от 02.04.2011 г. до 09.04.2011 г. в с.***, Община Несе
С.З.Р.
С.К.М.
Т.С.К.
67 НОХД No 221/2012, V състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Д.Д. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 14.6.2012г.
ПРИЗНАВА Н.Д.Д. – родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, туркиня, българска гражданка, вдовица, неосъждана, с начално образование, управител на ЕТ„Силвия 15-Н”, ЕГН **********, ЗА НЕВИНОВНА в това, че на 26.06.2009год. в търговски обект - дървена конструкция /сергия/, находяща се в гр.Обзор, ул. „Рибарска" срещу дом №1, като управител на ЕТ „Силвия - 15- Н - Н.Д."***, без съгласието на притежателя на изключителното право - чл.13, ал.1 от ЗМГО - да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност /да ползват знак идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/, дадено съгласно - чл.22, ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването и за всички или за част от стоките и услугите за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма използвала в търговската си дейност следните марки обект на защита по ЗМГО поставени на изложени за продажба стоки както следва: 33бр. мъжки къси панталони, 62 бр. мъжки тениски с къс ръкав, 5бр. мъжки суичъри - тип „полар", 3 бр. детски суичър - тип „полар" и 1 бр.мъжки потник, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя на марката "PUMA” /ПУМА с притежател ПУМА АГ Р.Д. Спорт, Германия и сходни на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки – престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. с чл.13, ал.1 и чл.22, ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.   ОТНЕМА на основание чл.172Б, ал.3 от НК в полза на Държавата, веществените доказателства по делото – 33бр. мъжки къси панталони, 62 бр. мъжки тениски с къс ръкав, 5 бр. мъжки суичъри- тип „полар", 3 бр. детски суичър - тип „полар", 1 бр.мъжки потник, всички носещи знак на марката "PUMA", като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на присъдата в сила.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – град Бургас.    
Н.Д.Д.
Мотиви от 21.6.2012г.
68 НАХД No 277/2012, I състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202419/09.03.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на Г.Х.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 2000 /две хиляди/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
69 НАХД No 278/2012, I състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202420/09.03.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда"- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.З от КТ, на Г.Х.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „ГЛОБА" в размер на 2000 /две хиляди/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
70 НАХД No 284/2012, I състав Административни дела С. К..ЕТ МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2012г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0202735/03.04.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, при ИА „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя ЕТ „С.К.– Т.” с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Айтос, , ........е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000лв /пет хиляди/ лева., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 5000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202735/03.04.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, при ИА „Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му н
71 НАХД No 295/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Й.Г.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2012г.
ПРИЗНАВА Й.Г. Й. ЕГН: ********** - на 39г., роден на 28 април 1973г. в гр.Пловдив, българин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, шофьор в базата на „Бигла Груп", с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, телефон: 0887 31 04 36, за ВИНОВЕН в това, че на 18.12.2011г. около 08.30ч. на Главен път Е87, клас 1-9, при управление на л.а. марка „Нисан", модел „Примера", син на цвят, си служил с контролни знаци-рег.табела с номер ........., издадена за друго МПС, а именно за л.а. „Нисан", модел „Алмера", червен на цвят - Престъпление но чл.345 пр.първо от НК. , поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на 10,00 /хиляда/ лева.  На осн.чл.12 от НПК, ВРЪЩА на правоимащата В.Г.Д., ЕГН : ********** ***, веществено доказателство, а именно : контролен знак , рег.табела с номер РВ1095МК, издадена за л.а. „Нисан", модел „Алмера.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.З от НПК Й.Г. Й. ЕГН : ********** със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата, сумата в размер на 37.23 лева /тридесет и седем лева и двадесет и три стотинки/, представляващи направените но делото разноски .  Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.  
Й.Г.Д.
Мотиви от 14.6.2012г.
72 ЧНД No 423/2012, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 14.6.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-369/2012г. по описа на РУП – М. С. С. с ЕГН – ********** от гр.Сливен адв.А.Ж. от БАК.  Определението е окончателно.  
73 ЧНД No 424/2012, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 14.6.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-468/2012г. по описа на РУП – В. К.С. с ЕГН – ********** от гр.София адв.А.Ж. от БАК.  Определението е окончателно.  
74 НОХД No 425/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.С.С. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 14.6.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 425/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият М.С.С. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.С.С., роден на *** год. в гр.Нова Загора, живущ ***, ж.к.Даме Груев, бл.42, вх.Б, ет.7 българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, неженен, безработен,, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.05.2012 год., около 03.35 часа, на път BGS 1121 в посока с.Кошарица, общ.Несебър, в близост до к-с „Петрови къщи”, управлява моторно превозно средство – автомобил “ Фиат”, модел „Пунто” с ДК№ СН 6898 АН, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.66 /едно цяло шестдесет и шест/ промила, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410+ с № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, М.С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 425/2012 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
М.С.С.
75 НОХД No 426/2012, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.К.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 14.6.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 426/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият В.С. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което:  Обвиняемият В.К.С., роден на *** год. в гр.Мездра, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че без надлежно разрешение е придобил на неустановена дата и на 06.06.2012 г. в 17.00 часа е държал в ап. В-5 в хотел “Сол да Азур” (Лазурен бряг) в курортен комплекс “Слънчев бряг-запад”, общ. Несебър, високорискови наркотични вещества- 34 (тридесет и четири) броя таблетки, бежови на цвят с лого- емблема „Моторола”, с общо нетно тегло 9.317 грама, съдържащи производно на амфетамина- MDMA- 3.4-метилендиоксиметамфетамин, със съдържание на основно вещество 0.20 %, на стойност 279.51 лева, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, предл.първо и второ, т.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.   НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание «Глоба», предвидено от закона наред с наказанието лишаване от свобода.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати по сметка на РС- гр. Несебър сумата от 40.88 лева (четиридесет лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото.   ОТНЕМА на основание чл.53 ал.2, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства: тридесет и четири броя таблетки бежови на цвят, с лого емблемата на „Моторола”, с общо нетно тегло 9,317 грама, съдържащи производно на амфетамина – MDMA – 3,4– метилендиоксиметамфетамин със съдържание на основно вещество 0,20%, които да бъдат унищожени след влизане на съдебния акт в сила.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 426/2012г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.  
В.К.С.
76 Гражданско дело No 139/2012, I състав Искове по КТ А.В.З. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.6.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д***, че за времето от 10.06.1997г. до 01.04.2002г. между ищеца А.В.З., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. ***, община Н***, ул. *** №10 и С*** У*** „*** ***” е съществувало валидно трудово правоотношение, по силата на което З. е полагал труд като служител на С*** У*** „Св. ***” в Творческа почивна база на *** към СУ”Св.***” в гр.*** на длъжност „барман” при пълно 8 /осемчасово/ часово работно време с минимална работна заплата   ОСЪЖДА на осн.чл.224, ал.1 от КТ С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д*** да заплати на А.В.З., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. ***, община Н***, ул. *** №10 сумата от 1689.10 лв.,./хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и десет стотинки/лева, представляваща нетния размер на обезщетението за неполз*** платен годишен отпуск в размер на 95 /деветдесет и пет/ дни за периода 01.06.1997г. до 31.03.2002 г. ведно със законната лихва, считано от датата на предявя***е на иска – 09.02.2012г. до окончателно изплащане на сумата.   ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д*** да заплати на А.В.З., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. ***, община Н***, ул. *** №10 сумата от 205 лв./двеста и пет/лева, представляващи направените от ищеца съдебни разноски по делото.   ОСЪЖДА С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д*** да заплати по сметка на РС-Н*** сумата от 67.64 лева /шестдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки/ представляваща 4 % държавна такса върху уважената част на иска, ведно със законната лихва за забава на държавните вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д*** да заплати по сметка на РС-Н*** сумата от 150лв./сто и петдесет лева/ представляващи дължимата по делото държавна такса , на осн.чл. на осн. чл. 78,ал.6 от ГПК   ОСЪЖДА С*** У*** „*** ***” с адрес на управление : гр.***, бул.”***” №15, представля***о от Ректора проф.д-р И*** И*** Д*** да заплати по сметка на РС-Н*** сумата от 100 /сто/ лева изплатен хонорар на вещото лице за извършена по делото експертиза, ведно със законната лихва за забава на държавните вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.  Решението може да бъде обжал***о в 2-седмичен срок от съобща***ето му на страните пред Окръжен съд – Б***.    
77 Гражданско дело No 421/2012, IV състав Развод по взаимно съгласие И.С.Д.,
Д.Д.Д.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт 3 от 17.04.1982 г. на Общински народен съвет- Бургас граждански брак между И.С.Д., ЕГН **********, и Д.Д.Д., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:  1. Родените от брака деца са пълнолетни.  2. Съпругата възстановява предбрачната си фамилия- АНГЕЛОВА.  3. Страните нямат придобити по време на брака недвижими имоти, леки автомобили и влогове. Движимите вещи са поделени извънсъдебно и страните нямат претенции един към друг относно тях.  4. Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
78 НАХД No 247/2012, VI състав По ЗД по пътищата Г.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 462/28.02.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 179, ал.3, т.4, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Г.С.Д. с ЕГН **********, с адрес: гр. С.В., ул. “С.П.” № 13, административно наказание „глоба” в размер на 300 лева, за нарушение по чл. 100, ал.2, предл. 1 от ЗДвП, за това, че на 24.02.2012 г. около 12.15 ч. на път 1 клас № 9, 205-ти км. в посока Варна-Бургас, е управлявал лек автомобил с рег. № ........, без залепен валиден винетен стикер.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
79 НОХД No 406/2012, I състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.К.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 15.6.2012г.
На основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът   Р А З П О Р Е Д И:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №406/2012 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.   ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.   Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от връчването му.  
80 ЧНД No 420/2012, VI състав Връщане на веществено доказателство Г.И.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 15.6.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ постановление изх. № 497/23.05.2012 г. на Районна прокуратура- Несебър, с което е отказано на Г.И.К. с ЕГН **********,***, връщане на товарен автомобил марка “Мерцедес” модел “308Д” с ДК № СН 05 78 КК, иззет като веществено доказателство по ДП № 14-247/2012 г. по описа на РУП- Несебър.  ВРЪЩА вещественото доказателство товарен автомобил марка “Мерцедес” модел “308Д” с ДК № .........на собственика му Г.И.К. с ЕГН **********,***.  Определението е окончателно.  
81 ЧНД No 427/2012, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 15.6.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-219/2012г. по описа на РУП – М. С. М. с ЕГН – ********** от гр.Несебър адв. С.В.М. от БАК.  Определението е окончателно.  
82 НОХД No 428/2012, VI състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.С.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 15.6.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 428/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.С.М.- защитник на обвиняемия М.С.М., съгласно което:  Обвиняемият М.С.М., роден на *** г. в гр. Несебър с постоянен и настоящ адрес ***, турчин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, пенсионер по болест, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че през периода 13.10.2011 г. - 15.03.2012 г. в гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №2 ет.5, е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „ВиК” ЕАД гр. Бургас, представлявано от Изпълнителния Директор инж.Г. Т., като възстановил водоподаването в санитарния възел на апартамента чрез монтиране на мека връзка с диаметър на водопроводното отклонение 1/2 на мястото на водомера, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 (шест) месеца с периодичност два пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание „Глоба”, предвидено от закона наред с наказанието лишаване от свобода.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 428/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.    
М.С.М.
83 НОХД No 429/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.С.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 15.6.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 429/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият Н.С.М. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което:  Обвиняемият Н.С.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, телефон: 0877 63 16 73 се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2012 г., около 02.40 ч. в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, община Несебър на главната алея до ресторант “Кондор”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “БМВ”, модел 318, с ДК№ ........., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.00 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 376/07.06.12год. на БНТЛ при ОД МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА.   - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по СТО И ПЕТДЕСЕТ ЧАСА годишно за ДВЕ поредни години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия Н.С.М. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Н.С.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 05.06.2012 год.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.С.М. да заплати по сметка на РС-гр.Несебър сумата от 35,89 лева (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 429/2012г. по описа на РС - Несебър.  
Н.С.М.
84 НАХД No 105/2012, VI състав По ЗД по пътищата С.Н.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.6.2012г.
НП-измененоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5089/24.10.2011 г., с което са наложени на Стилян Н.Б. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП)- глоба в размер на 10 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, и на основание чл. 175, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП- глоба в размер на 50 лева, за нарушение по чл. 140, ал.1, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 07.10.2011 г. около 12.30 часа на път 1 клас №........ в посока с. Тънково е управлявал товарен автомобил без регистрационна табела, поставена на определеното от закона място и не е носел свидетелство за управление на МПС.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5089/24.10.2011 г., с което на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (КЗ) е наложено на Стилян Н.Б. с ЕГН **********,***, административно наказание глоба в размер на 400 лева за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ, за това, че на 07.10.2011 г. около 12.30 часа на път 1 клас №.........в посока с. Тънково е управлявал товарен автомобил ДАФ 2100 цистерна и при проверката не е представил валидна застраховка гражданска отговорност.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
85 НАХД No 142/2012, II състав Административни дела Т. ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303253/26.09.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „Т.И” ЕООД с ЕИК-...... седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Ц.К.” № 8, представлявано от И.С.Р. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000лв./две хиляди/лева, за административно нарушение по чл.139, ал.1 от КТ вр. чл.4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските /обн., ДВ, бр.6 от 1987г./.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.    
86 НАХД No 169/2012, II състав По ЗД по пътищата А.Р.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2628/16.07.2010г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на А.Р.К. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.179, ал.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв./двеста/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
87 НАХД No 180/2012, II състав По ЗД по пътищата И.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4940/27.10.2010г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на И.Г.В. с ЕГН – ********** *** против Наказателно постановление № 4940/27.10.2010г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на осн.чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. /сто/лева и на осн.чл.181, т.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20лв./двадесет/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
88 НОХД No 208/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Ж.В. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 18.6.2012г.
ПРИЗНАВА В.Ж.В. – роден на ***г. в гр.Стара Загора, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, общ.”Лале” № 1, ап.104, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.10.2010г., около 15.30 часа, на Главен път І-9, на кръстовището до магазин „Жанет”, управлявал МПС – л.а. марка „Ф.Г.” с ДК № ......., с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 3,41 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 819/2009г. по описа на РС-Бургас за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на В. наказание – една година лишаване от свобода, за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2 от НК В.Ж.В. от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което В.Ж.В. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно- превозно средство считано от 24.10.2010г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.Ж.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд гр.Несебър, сумата в размер на 35 /тридесет и пет/ лева, представляваща направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.  
В.Ж.В.
Мотиви от 22.6.2012г.
89 НАХД No 248/2012, VI състав По Закона за авторското право К.-Н-А. М. ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.6.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 58/2012 г. на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 81, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е наложено на ЕТ “КА.- А.М.” със седалище и адрес на управление: гр. Б. ж.к. “П.”, ул. “М.” № 9, ЕИК ........., представляван от А.М.П., административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лева, за това, че на 19.06.2009 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, в търговски обект- магазин № .. находящ се срещу хотел “Ч.”, е използвал в търговската си дейност, като е предлагал за продажба стоки- спортни дрехи, означени със знаци, сходни на регистрираните марки G-STAR, TOMMY HILFIGER, DIESEL, LA MARTINA, без съгласието на притежателите на марките, и на основание чл. 81, ал.5 от ЗМГО са отнети в полза на държавата и предадени за унищожаване 25 броя тенис фланелки, два броя якета, 33 броя дънкови панталони, 11 броя анораци с качулка, означени със знаци G-STAR; 152 броя тенис фланелки, означени със знаци TOMMY HILFIGER, 181 броя тенис фланелки, означени със знаци DIESEL; 32 броя тенис фланелки, означени със знаци LA MARTINA, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “глоба” от 2 000 лева на 1 000 (хиляда) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
90 НОХД No 298/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.А.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 18.6.2012г.
ПРИЗНАВА С. А.А. – роден на ***год. в гр.Исперих, с постоянен адрес ***, понастоящем в затвора гр.Белене, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:  - На неустановена дата в началото на месец юни 2008год. в с.Кошарица, общ.Несебър при условията на „опасен рецидив" присвоил чужди движими вещи — две годишна впрегатна кобила, на стойност 320,00 лв., каруца, на стойност 86,00 лв. и резачка за дърва марка „Щил", модел „025", на стойност 405,00 - всички вещи на обща стойност 811,00 /осемстотин и единадесет/ лв., собственост на С.Х.Д. ***, които владеел, поради което и на основание чл.206, ал.3, предл.второ, вр. с ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."б" вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, при първоначален „Строг режим” на изтърпяване в Затвор.  - и в това, че на неустановена дата в началото на месец юни 2008год. от вила, находяща се във вилна зона „Чолакова чешма" в землището на с.Кошарица, общ.Несебър при условията на „опасен рецидив" отнел чужди движими вещи – въже с дължина 10 м., на стойност 6,00 лв., железен кол /за връзване на животно/, на стойност 3,00 лв., чук с дрянова дръжка, на стойност 8,00 лв., вълнено одеяло, на стойност 15,00 лв., бяло, кожено яке, на стойност 15,00 лв., букаи за кон /синджир с две каишки/, на стойност 22,00 лв. и сумата от 30,00 /тридесет/ лв. - всички вещи на обща стойност 99,00 лв. от владението на П.С.Н. от гр.Ст.Загора, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради и което на основание по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”, при първоначален „Строг режим” на изтърпяване в Затвор.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените на С. А.А. с ЕГН **********, а именно - ДВЕ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”, при първоначален „Строг режим” на изтърпяване в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С. А.А. с ЕГН ********** /с посочена по-горе самоличност/ да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър, сумата в размер на 27,40 /двадесет и седем лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща направени по делото разноски в хода на ДП.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.    
С.А.А.
91 НОХД No 418/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Й.П.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.6.2012г.
На основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът   Р А З П О Р Е Д И:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №418/2012 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.   ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.   Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от връчването му.  
92 НОХД No 430/2012, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Р.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 18.6.2012г., в законна сила от 18.6.2012г.
  ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 430/2012 година по описа на РС- гр.*** споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.***, адв.П.А. *** и С.Р.П. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА С.Р.П.- роден на *** ***, ***, ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2012 год., около 10.50 часа, в к.к. „***”, общ.***, на алеята зад хотел „***”, без надлежно разрешително държи високорискови наркотични вещества: един брой полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 1.048 /едно цяло нула четиридесет и осем/ грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол- 7.50 /седем цяло и петдесет/ теглови процента, на стойност 6.29 лева /шест лева и двадесет и девет стотинки/ лева; един полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 1.030 /едно цяло нула тридесет/ грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол - 7.50 /седем цяло и петдесет/ теглови процента, на стойност 6.18 лева /шест лева и осемнадесет стотинки/ лева; един брой полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 1.081 /едно цяло нула осемдесет и един/ грама, със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол - 7.50 /седем цяло и петдесет/ теглови процента, на стойност 6.49 лева /шест лева и четиридесет и девет стотинки/ лева; един брой полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 0.451 /нула цяло четиристотин петдесет и един/ грама, със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол - 7.50 /седем цяло и петдесет/ теглови процента, на стойност 2.71 лева /два лева и седемдесет и една стотинки/ лева, като всичко е на обща стойност 21.67 /двадесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/ лева, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.  НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимият П. кумулативно определеното наказание „Глоба”.  ОТНЕМА, на основание чл. 53, ал.2, б. “а” от НК, в полза на Държавата неизразходваната част от веществените доказателства по делото, а именно: един брой полиетиленово пликче коноп с нетно тегло 1.048 грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол- 7.50 теглови процента; един брой полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 1.030 грама със съдържание на основна вещество тетрахидроканабинол- 7.50 теглови процента; един брой полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 1.081 грама, със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол- 7.50 теглови процента; 1/един/ брой полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 0.451 грама, със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол- 7.50 теглови процента, който да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият С.Р.П. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно- деловодни разноски в размер на 49.08 лева.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 430/2012 г. по описа на РС- гр.***.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият С.Р.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14 -460/2012 год. по описа на РУП- *** спрямо С.Р.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
С.Р.П.
93 Гражданско дело No 1349/2011, V състав Други дела А.А.Р. Е." Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 19.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1349/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.  ОСЪЖДА А.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес:*** /чрез адв.П. ***/ да заплати по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 150 лева /сто и петдесет лева/, представляваща остатъка от дължимата по делото държавна такса.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
94 Гражданско дело No 497/2012, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Х.Х.Т.,
К.Д.Т.,
Х.К.Т.,
К.Х.Т.
Е.Р.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 19.6.2012г.
СЪЕДИНЯВА гр.д. № 497/2012 г. и гр.д. № 482/2012 г., двете по описа на РС-Несебър, като занапред производството ще се развива под номер 482/2012 г.  ДОПУСКА до разпит двама свидетели за Е.С. и двама свидетели за Х.Х.Т., К.Д.Т., Х.К.Т., всички при условията на довеждане.  УКАЗВА на Х.Х.Т., К.Д.Т., Х.К.Т., в 3- дневен срок от уведомяването да посочат от кой телефон са звънели на телефон 112, кога и в колко часа. При неизпълнение на това им задължение ще се приеме, че твърдението им в тази насока е недоказано.  УКАЗВА на Х.Х.Т., К.Д.Т., Х.К.Т., в 3- дневен срок от уведомяването да заверят всички приложени като копия писмени доказателства, представени по гр.д. № 497/2012 г.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за повторно издаване на заповед за незабавна защита, обективирано в молба вх. № 4129/11.06.2012 г.   Препис от молбата по гр.д. № 497/2012 г. и доказателствата към нея да се изпратят на ДСП „Поморие” за становище относно твърдения акт на домашно насилие спрямо детето К.Х.Т..   Определението в частта, с която се оставя без уважение искането за издаване на заповед за незабавна защита, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред Окръжен съд- Бургас. В останалата му част е окончателно.  
95 НОХД No 222/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.И.У. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.6.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 222/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, подсъдимия Х.И.У. и неговият защитник адв.П.Ч.от АК- гр.Бургас, съгласно което:  Х.И.У., роден на *** ***.Загора, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2011 г. за времето от 00.00 ч. до 06.00 ч. в гр.Св. Влас, ул. “Черноморска” №5, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- счупване с тръба на прозорец на стая, намираща се на първия етаж на къщата, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 2391.63 лева /две хиляди триста деветдесет и един лева и шестдесет и три стотинки/, а именно: сумата от 890 лева, портфейл от плат на стойност 6.00 лева, чаша тип термос марка „Якобс” на стойност 5.20 лева, буркан от нес-кафе (празен) на стойност 0.10 лева, спортни обувки марка „Риплей” на стойност 32.00 лева, маратонки марка „Адидас” на стойност 52.00 лева, обувки марка „Цубо” на стойност 42.00 лева, сребърен синджир с 4 броя сиви пластини с тегло 23.15 грама на стойност 115.75 лева, сребърен синджир в плетка от три броя синджира с тегло 41.5 грама на стойност 207.50 лева, мъжка сребърна гривна с 22 броя елементи с тегло 83.00 грама на стойност 415.00 лева, сребърна висулка, представляваща маска на човешко лице с бели камъчета с тегло 27.00 грама на стойност 216.00 лева, от владението на Е.М.И.,***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; и лаптоп марка „Тошиба сателит L300D” на стойност 405.08 лева, кабел за лаптоп, ведно с малък диск на стойност 5.00 лева, от владението на М.И.В., ЕГН********** ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадните вещи са възстановени, поради което и на основание по чл. 197, т.3, вр. с чл. 195, ал.1 т. 3, вр. чл.194 , ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяването ТРИ ПЪТИ седмично.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.   - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ ЧАСА за срок от две поредни календарни години.   ОСЪЖДА подсъдимия Х.И.У. с адрес:***, ЕГН:**********, да заплати по сметка на Държавата сумата от 74.40 лева (седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 222/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно.    
Х.И.У.
96 НАХД No 244/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.К.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 19.6.2012г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.К.С., роден на *** г. в гр. Провадия, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 29.05.2010 г. до 02.09.2011 г. в гр.Обзор, общ.Несебър, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, е заживял съпружески ненавършилата 16-годишна възраст В.. А. А. с ЕГН ********** от гр.Обзор- престъпление по чл.191, ал.1 от НК, като на основание чл. 191, ал.4 от НК, НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ, поради последвал граждански брак между тях.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП- Несебър от датата на съобщението.    
С.К.С.
97 НАХД No 245/2012, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Е. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22337 от 24.11.2010г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.77 от Закона за туризма /ЗТ/, на „Е. ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.П. обл.Бургас, ул.”Т.” № 1, представлявано от управителя Е.М.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.55, ал.1 от ЗТ и на основание чл.86 от ЗТ, на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.    
98 НАХД No 297/2012, V състав Административни дела Е. Ф. ООД МТСП ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201336 от 28.02.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция на труда” /ДИТ/ – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.128, т.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.415в от КТ, на „Е.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, район „Северен”, ул.”Ц.Б.О.. № .., представлявано от управителя П.А.С. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
99 ЧНД No 308/2012, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Р.В.Н. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 19.6.2012г.
На осн.чл.243, ал.3 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на Р.В.Н. ***.  ПРЕКРАТЯВА ЧНДело № 308/2012г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.  
100 НАХД No 315/2012, IV състав По ЗД по пътищата И.Б.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.6.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 670/12/26.03.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушения на чл.139, ал.1, т.1 и чл.137а, ал.1, предложение първо, от ЗДвП, на основание чл.179, ал.1, т.4 и чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на И.Б.К., ЕЖГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на по 50 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
101 НАХД No 320/2012, IV състав Административни дела И.Т.И. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.6.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010168 от 06.03.2012 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което на основание 32, ал.1, т.2 от Закона за административните нарушения и наказания вр. чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, на И.Т.И., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
102 НАХД No 323/2012, IV състав Административни дела М. ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.6.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202853/11.04.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.16, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на „М.” ЕООД- гр. София, представлявано от С.Д.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 4000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
103 ЧНД No 382/2012, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПОМОРИЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР
М.Ц.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 19.6.2012г.
Производството по делото е изпратено и прието по подсъдност от РС-Поморие.  Образувано е по повод постъпило предложение от РП-Поморие за определяне на общо наказание по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр.чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК спрямо осъдения М.Ц.Г. с ЕГН – **********.  След получаване на справка за съдимост рег.№ 437/29.05.2012г. в РС-Поморие е установено, че последната влязла в законна сила присъда спрямо лицето е постановено по НОХД № 294/12г. по описа на РС-Несебър, поради което и съобразно правилата на чл.39, ал.1 от НПК производството е изпратено по компетентност на РС-Несебър.  На 06.06.2012г. в РС-Несебър изпратеното производство е прието по подсъдност и е образувано настоящото НЧД № 382/12г.  След като съдията-докладчик по делото сложи същото за разглеждане, установи, че междувременно спрямо лицето има и други влезли в законна сила присъда, постановени по наказателни дела в РС-Несебър. Последното от тях е НОХД № 373/12г. по описа на НРС, по което на 01.06.2012г. след одобряване на споразумение по реда на чл.381 от НПК, съдията докладчик е насрочил делото за производство по чл.306, ал.1, т.1 о НПК за 29.06.2012г. от 09.,30ч..  Тъй като към момента в съда има две висящи производства с едни и същи страни и еднакъв предмет и производството по НОХД № 373/12г. е образувано и насрочено преди да постъпи по подсъдност настоящото производство, то по-късно образуваното дело подлежи на прекратяване.  Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 382/12г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС-Бургас.  
104 НОХД No 431/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.С.М. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.6.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и адвокат Д.Е. ***, като защитник на подсъдимата М., споразумение по НОХД № 431/2012г. по описа на РС – гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА Н.С.М. – родена на *** ***, ромка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, осъждана, безработна, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 14.06.2012 г., около 04.30 часа, при условията на опасен рецидив, от стая №107 на х-л „Престиж” в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, противозаконно отнела чужда движима вещ – сумата от 300 /триста/ евро, възлизаща на сумата от 585.00лв. /петстотин осемдесет и пет/ лева, от владението на Д.Й.М., родена на *** год. в Германия, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б”б” от НК вр. чл. чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, което следва да се изтърпи при първоначален „строг” в затвор.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.   2.    Предвид одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 431/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.     2.  След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимата Н.С.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.    
Н.С.М.
105 ЧНД No 440/2012, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.Т.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 19.6.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
на основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Е.Т.С. в качеството му на обвиняем по ДП № 14-230/2012 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат С.М. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
106 НОХД No 441/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.Т.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.6.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 441/2012г. по описа на РС- гр.****, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.****, обвиняемият Е.Т.С. и неговият защитник адв. С.М. ***, съгласно което:  Обвиняемият Е.Т.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, ****, осъждан, с начално образование, женен, безработен, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2012 г., около 02.20 часа, в курортен комплекс “****”, общ. ****, в близост до дискотека „****”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Форд”, модел „Транзит” с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 1.21 (едно цяло и двадест и един) промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с № 0106, поради което и на основание 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1,2 и 6, вр.с ал.3, т.1, 2 и 6, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -„Задължителна регистрация по настоящия адрес” за срок от 32 /тридесет и два/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 32 /тридесет и два/ месеца;   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на общо 250 часа за срок от две поредни календарни години.     Обвиняемият Е.Т.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, ****, осъждан, с начално образование, женен, безработен, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2012 г., около 02.20 часа, в курортен комплекс “****”, общ. ****, в близост до дискотека „****”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Форд”, модел „Транзит” с ДК № ****, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №128/17.08.2010 год. на ПП КАТ при ОДМВР- гр.Смолян, влязло в сила на 29.11.2011 година, поради което и на основание чл.343в, ал.2, чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1,2 и 6, вр. ал.3, т.1, 2 и 6, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -„Задължителна регистрация по настоящия адрес” за срок от 30 /тридесет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 30/тридесет/ месеца   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на общо 250 часа за срок от две поредни календарни години.    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 от НК на обвиняемия Е.Т.С. с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ЕГН: **********, общо наказание в размер на най-тежкото измежду така наложените наказания, а именно наказание „Пробация”, при следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящия адрес” за срок от 32 (тридесет и два) месеца, с периодичност три пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 32 (тридесет и два) месеца   - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на общо 250 часа за срок от две поредни календарни години.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 441/2012г. по описа на РС-****.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия С. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК  О П Р Е Д Е Л И:     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Е.Т.С. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Е.Т.С.
107 НАХД No 103/2012, II състав По ЗГ и ЗЛОД РИКИ ЛЕС ЕООД МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.6.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление 760/30.12.2011г. на Директора на РДГ-Б., с което на „Р.л.” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к.”И., бл.... вх.1, ет.5, представляван от Е.Н.Н. за нарушение на чл.206 от ЗГ и на осн.чл.275, ал.1,т.2, вр.чл.270 от ЗГ на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв./триста/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
108 НОХД No 238/2012, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 20.6.2012г.
ПРИЗНАВА А.А.А. – роден на ***г***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2011г., около 03.00 часа в к.к.Слънчев бряг на плажната ивица пред хотел „Хелиос палас”, отнел чужди движими вещи: черна мъжка кожена чанта марка „Армани” на стойност 82,40 лева, ведно с намиращите се в нея портмоне от естествена кожа на стойност 18,40 лева; сумата от 600 /шестотин/ лева; лични документи; дебитна карта; връзка ключове /неустановена бройка/ на стойност 6,00 лева; флаш памет 4GB, МАРКА „Корсар” на стойност 25,30 лева и парфюм марка „Азаро” на стойност 40 лева, общо вещи на стойност 772,10 лв. /седемстотин седемдесет и два лева и десет стотинки/ от владението на В.С.У. от к.к.Слънчев бряг, к-с „Стария възел” с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – нанесъл удари с юмрук в лявото око на пострадалия и издърпал чантата с намиращите се в нея вещи от врата на същия, поради което и на основание чл.198, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание една година „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.А.А. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство, общо в размер на 90,80 лв. /деветдесет лева лева и осемдесет стотинки/.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
А.А.А.
Мотиви от 26.6.2012г.
109 НАХД No 328/2012, IV състав Административни дела М.Г.В. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.6.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010050 от 06.03.2012 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което на основание чл. 21, ал.1, т.3 вр. чл. 20, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на М.Г.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
110 НАХД No 331/2012, IV състав Административни дела В.Б.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.6.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010161 от 02.03.2012 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което на основание чл. 47, ал.3 от Закона за обществените поръчки вр. § 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, на В.Б.Б., ЕГН *********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
111 НАХД No 333/2012, IV състав Административни дела Н.К.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.6.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010164 от 02.03.2012 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което на основание чл.32, ал.1, т.2 от Закона за административните нарушения и наказания вр. чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на Н.К.Д., ЕГН **********, живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
112 Гражданско дело No 607/2006, VI състав Делби А.К.А. А.К.И.,
А.К.Х.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 21.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатата между съделите А.К.А. и А.К.Х. спогодба в горния смисъл.  ОСЪЖДА А.К.А. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Несебър, сумата от 1637,24 лева / хиляда шестстотин тридесет и седем лева и двадесет и четири стотинки/, представляваща държавна такса в производството.  ОСЪЖДА А.К.Х. с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд Несебър, сумата от 2074,80 лева / две хиляди седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавна такса в производството.  ПРЕКРАТЯВА производстовто по гд.д.№ 607/2006г. по описа на Районен съд гр. Несебър.  
113 Гражданско дело No 267/2012, IV състав Други дела С.Г.Г. Е.А.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 21.6.2012г.
ВРЪЩА исковата молба ведно с приложените към нея доказателства на ищеца С.Г.Г., ЕГН **********, живущ ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 267/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищеца за изготвянето му.    
114 ЧГД No 513/2012, IV състав Съдебни поръчки Л.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 22.6.2012г., в законна сила от 22.6.2012г.
Определение № 462/22.06.2012г. Прекратява производството.
115 ЧГД No 535/2012, IV състав Други ЧГД Р.Д.К.,
Н.Г.К.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 22.6.2012г., в законна сила от 22.6.2012г.
НАЗНАЧАВА за особен представител на малолетния Георги Николов К., ЕГН **********, живущ ***, адв. П.Х. Ч.от АК- Бургас, ЕГН **********, която да представлява детето и защитава интересите му при изповядване на сделка, с която Р.Д.К., ЕГН **********, и Н.Г.К., ЕГН **********, двамата живущи в гр. Свети Влас, ул. „Васил Левски”, № 17, даряват на сина си АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се на пети жилищен етаж, със застроена площ от 59.19 кв.м. /петдесет и девет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, санитарен възел и тераса и допълнителна тераса от 14 /четиринадесет/ кв.метра, при граници: от двете страни - външен зид, ап. 2, ет.5, ап.4, ет.5, отгоре - ап. 3, ет.6, отдолу- ап.З, ет.4, който по кадастрална карта представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 11538.503.2.1.19 с номер по единия кадастър на град Свети Влас 11538/единадесет хиляди петстотин тридесет и осем/, кадастрален район №503 /петстотин и три/, поземлен имот № 2 /две/, сграда № 1 /едно/, самостоятелен обект №19/деветнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.10.2005г. на Изп.директор на АК, последно изменена със Заповед №КД-14-02-77/19.01.2006г. на Началник на СК-Бургас, с адрес гр.Свети Влас, п.к. 8229, улица Русалка № 202 /двеста и две/, етаж 5 /пети/, апартамент 3 /трети/, намиращ се в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 11538.503.2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с прилежащи части-допълнителна тераса от 14 /четиринадесет/ кв.метра, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - № 11538.503.2.1.18 и 11538.503.2.1.20, под обекта- 11538.503.2.1.15 и над обекта 11538.503.2.1.23, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, находяща се в почивен комплекс „ВЛАС - ХАЙТ, изградена в поземлен имот с идентификатор № 11538.503.2, ведно с ДВОРНО МЯСТО от 59.19 кв.м. ид.ч.- петдесет и девет цяло и деветнадесет стотни кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 11538.503.2., с площ от 416 кв.м.(четиристотин и шестнадесет квадратни метра), с трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг курортно- рекреационен обект, при граници и съседи: 11538.503.250, 11538,503.3; 11538.15.16; 11538.503.1, стар идентификатор 5010436, кв.27, парцел II по плана на град Свети Влас общ.Несебър, като дарителите Р.Д.К. и Н. Георгиева К. запазват за себе си пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху недвижимия имот.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
116 НАХД No 242/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.Р.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.6.2012г.
ПРИЗНАВА Р.Р.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно-специално образование, безработен, пенсионер по болест, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2011г., около 23.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на публично място – супермаркет „А111”, е извършил непристойни действия – отправял псувни към Д.О.М. от гр.Айтос и към Л.Л.Ц. от гр. Троян – „Ще ти еба майката”, дърпал за ръцете Д.О.М. от гр.Айтос, дърпал за ръцете и дрехата и съборил на земята Л.Л.Ц. от гр.Троян, с което грубо е нарушил обществения ред и е изразил явно неуважение към обществото – престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Р.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 80 (осемдесет) лева, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и неговият защитник, а за РП-Несебър от получаване на съобщението за това.    
Р.Р.П.
117 НАХД No 291/2012, V състав Административни дела Ф. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.6.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0202852 от 09.04.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „Ф.” ООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.”.........” № .. офис № ..., представлявано от управителя М.Н.Н., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.    
118 НОХД No 450/2012, V състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Д.Ч. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 22.6.2012г., в законна сила от 22.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 450/2012 г. по описа на РС – гр.*** споразумение, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-*** и адв. П.Ч., упълномощен защитник на подсъдимата Н.Д.Ч., съгласно което:   ПРИЗНАВА Н.Д.Ч., родена на ***г. в гр.П*****, с ЕГН **********, *****, *****, *****, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, х-л „Парк 2”, ет.1, ст. № 169 за ВИНОВНА в това, че на 15.06.2011г., в к.к.*** - зона ***, общ.***, в търговски обект – магазин № 4, находящ се на крайбрежната алея, използвала в търговската си дейност, като ЕТ „Ники – Н.Ч.”, регистрирани търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях, като предлагала за продажба стоки, означени с тези марки стоки, както следва: 55бр. пуловери с марка „TOMMY HILFIGER”, притежание на „TOMMY HILFIGER LICENSING LLC,USA.”; 30бр. тенис фланелки с марки „POLO” и „RALPH LAUREN”, притежание на „THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.,USA.”; 36бр. спортни екипи (горнища и долнища) и 87бр.горнища с марка „ADIDAS”, притежание на „ADIDAS AG, GERMANY.”; 26бр. анораци и 105бр. тенис фланелки с марка „G-STAR RAW DENIM”, притежание на „FACTON Ltd, NETHERLANDS.”, и 24бр. тенис фланелки с марка „PUMA”, притежание на „PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, GERMANY”, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, х-л „Парк 2”, ет.1, ст. № 169” за срок от 8/осем/ месеца, при периодичност два пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца.   НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата Н.Д.Ч. кумулативно предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК по-леко наказание - „глоба”.  ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал. 3 от НК в полза на Държавата предметите на престъплението, предадени на съхранение в ОД на МВР-Бургас, а именно: 55бр. пуловери с марка „TOMMY HILFIGER”, притежание на „TOMMY HILFIGER LICENSING LLC,USA.”; 30бр. тенис фланелки с марки „POLO” и „RALPH LAUREN”, притежание на „THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.,USA.”; 36бр. спортни екипи (горнища и долнища) и 87бр.горнища с марка „adidas”, притежание на „adidas AG, GERMANY.”; 26бр. анораци и 105бр. тенис фланелки с марка „G-STAR RAW DENIM”, притежание на „Facton Ltd, NETHERLANDS.”, и 24бр. тенис фланелки с марка „PUMA”, притежание на „PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, GERMANY, като постановява да бъдат УНИЩОЖЕНИ след влизане на споразумението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Н.Д.Ч. с посочена по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на РС-*** сумата в размер на 636,66 лева /шестстотин тридесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 450/2012 г. по описа на РС – гр.***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Н.Д.Ч.
119 Гражданско дело No 1056/2011, II състав Искове по КТ Г.В.Д. В. К. ООД Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Г.В.Д. с ЕГН – ********** *** иск против „*****” ООД, седалище и адрес на управление гр.*****, ж.к.”*****”, бл.53, вх.12, ет.9, ап.25, представлявано от управителя С.И.Я., за установяване наличието на валидно възникнало трудово правоотношение между ищеца и ответника за периода от 24.04.2008г. до 27.09.2008г., по силата на което ищецът е бил назначен на работа като нощна охрана в хотел „*****” в КК”*****”, „..съвместена с администратор на рецепцията на хотела, с положен извънреден и нощен труд за периода от 24.04.2008г. до 27.09.2008г., като неоснователен.  ОТХВЪРЛЯ предявеният от Г.В.Д. с ЕГН – ********** *** иск против „*****” ООД, седалище и адрес на управление гр.*****, ж.к.”*****”, бл.53, вх.12, ет.9, ап.25, представлявано от управителя С.И.Я., за осъждане на ответника да заплати на ищеца неизплатено трудово възнаграждение за м.септември 2008г., като се претендира и заплащане на нощен и извънреден труд за периода от 24.04.2008г. до 27.09.2008г, обективирано в следните суми: сумата от 5000лв., образувана както следва: 306лв. за отработени 1224ч. нощен труд; 4000лв. за отработени 1012ч. извънреден труд; 190лв. за полагаем отпуск от 8дни и 452лв., представляващи неизплатено трудово възнаграждение за 19 работни дни от месец 09.2008г., като неоснователен.  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.3 от ГПК Г.В.Д. с ЕГН – ********** *** да заплати на „*****” ООД, седалище и адрес на управление гр.*****, ж.к.”*****”, бл.53, вх.12, ет.9, ап.25, представлявано от управителя С.И.Я., направените съдебни разноски в размер на 1000лв./хиляда/лева.  Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – *****.    
120 Гражданско дело No 282/2012, II състав Искове по СК Д.В.Д. В.И.Д.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.6.2012г.
ОСЪЖДА на осн.чл.143 от СК В.И.Д. с ЕГН – ********** *** да заплаща на малолетното дете Д.В.Д. с ЕГН – ********** чрез неговата майка и законен представител В.Д.М. с ЕГН – ********** *** месечна издръжка в размер на 120.00лв. /сто и двадесет/лева, считано от 11.04.2012г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на тази издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, от датата на изискуемостта на всяко вземане до окончателното му изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за горницата до търсеният размер от 150лв., като неоснователна.  ОСЪЖДА на осн.чл.149 от СК В.И.Д. с ЕГН – ********** *** да заплати на малолетното дете Д.В.Д. с ЕГН – ********** чрез неговата майка и законен представител В.Д.М. с ЕГН – ********** ***, издръжка за минало време, считано от 01.01.2012г. до 30.03.2012г., в размер на 70.00лв. /седемдесет/лева месечно, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното му изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за горницата до търсеният размер от 150лв., като неоснователна.  ДОПУСКА на осн. чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените издръжки.  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК В.И.Д. с ЕГН – ********** *** да заплати на В.Д.М. с ЕГН – ********** *** сумата в размер на 145лв./сто четиридесет и пет/лева, направени от последната разноски по делото за адвокатско възнаграждение, съобразно уважената част от претенциите.  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.3 от ГПК В.Д.М. с ЕГН – ********** *** да заплати на В.И.Д. с ЕГН – ********** *** сумата в размер на 95лв./деветдесет и пет/лева, съобразно отхвърлената част от претенциите.  ОСЪЖДА В.И.Д. с ЕГН – ********** *** да заплати по сметка на НРС сумата от 273,60лв./двеста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса върху присъдената издръжка.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните пред Окръжен съд-Бургас .    
121 Гражданско дело No 287/2012, V състав Вещни искове Б.Х. С. ООД МАК ООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 287 по описа за 2012г. на Районен съд-гр.Несебър.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд-гр.Бургас.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр.Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.  
122 Гражданско дело No 443/2012, V състав Вещни искове НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "В.ЛЕВСКИ" СОФИЯ Д.П.В.,
В.П.М.,
Т.Г.А.,
М.Г.Й.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 443 по описа за 2012г. на Районен съд-гр.Несебър.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд-гр.Бургас.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр.Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.  
123 НОХД No 454/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Б.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 25.6.2012г., в законна сила от 25.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 454/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Ч. - прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия А.С. и неговия защитник адв.А.Ж., съгласно което:   Обвиняемият А.Б.С., роден на *** г. в гр. Обзор, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.03.2012 г. около 22.30 ч. на главен път Е-87, клас І-9, на 193 км., е управлявал в посока гр. Бургас моторно превозно средство- мотоциклет марка „Кавазаки КЛЕ 500”, с ДК№........ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.63 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №158/21.03.2012 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от дванадесет месеца, с периодичност два пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от дванадесет месеца;   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от 1 година.  ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на обвиняемия А.Б.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият А.Б.С. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 20.03.2012 г.   ОСЪЖДА обвиняемия А.Б.С. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 54.69 (петдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 454/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия А.Б.С. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.Б.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Протоколът е изготвен в съдебно заседание.   Съдебното заседанието приключи в 13.15 часа.  
А.Б.С.
124 НОХД No 456/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Г.Г. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 25.6.2012г., в законна сила от 25.6.2012г.
ПРИЗНАВА Д.Г.Г. – роден на ***год. в гр.София, с постоянен и настоящ адрес:***9, българин, българско гражданство, с висше юридическо образование, разведен, неосъждан, управител на магазин „Б. ЕООД – гр.София, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.05.2012година около 00.55ч. в гр.Свети Влас, общ.Несебър, кв.”Русалка”, до дом №97А, управлявал моторно превозно средство – л.а.марка „Опел Тигра”, с ДК№ ....... с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,51 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза Протокол №348/29.05.2012год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на осн.чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Г. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимия Г. е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 24.05.2012 год.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият Д.Г.Г. да заплати по сметка на РС- Несебър, в полза на Държавата, сумата от 40,29 лева /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 456/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Г.Г. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.30 часа.      
Д.Г.Г.
125 Гражданско дело No 1412/2011, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК Е. ЕООД Б. М.ООД Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника „Б.м.54” ООД, ЕИК – ***, със седалище и адрес на управление – гр.Н***, ул.”***” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., че съществува вземането на “***” ЕООД, ЕИК– ***, със седалище и адрес на управление гр.Д***, ул.”***” № 26, представлявано от управителя А*** Г*** М*** по Заповед № 1050/08.11.2011г., постановена по ч.гр.д. № 1195/11г. по описа на РС-Н*** в размер на 2000лв. (две хиляди) лева, частично от обща претенция за 11 033.40 лева - неизпълнено парично задължение по договор от 01.06.2008 г. за изработка и монтаж на ПВЦ дограма и алуминиеви врати, съгласно фактура № 289/27.07.2009г., сумата от 2000лв (две хиляди) лева, частично от обща претенция за 16 342.60 лева- неустойка за неизпълнение на паричното задължение по договора от 01.06.2008 г., начислена с фактура № 457/31.03.2011 г., ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 07.11.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА „Б.м.54” ООД, ЕИК – ***, със седалище и адрес на управление – гр.Н***, ул.”***” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д. да заплати на “***” ЕООД, ЕИК– ***, със седалище и адрес на управление гр.Д***, ул.”***” № 26, представлявано от управителя А*** Г*** М*** сумата от 480лв./четиристотин и осемдесет /лева, представляващи разноски по настоящото Гр.Дело № 1412/11г. на НРС.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-Бургас.      
126 НАХД No 313/2012, V състав Административни дела Ш. С. ЕООД МТСП ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.6.2012г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202349 от 03.04.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.153, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1 от КТ, на „Ш.С.” ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул.”Р.” № .., представлявано от управителя Й.И.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1600 /хиляда и шестстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
127 НАХД No 318/2012, V състав Административни дела К.В.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.6.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010171 от 06.03.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което на основание чл.32, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на К.В.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.39, ал.1 от НВМОП.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
128 НАХД No 346/2012, V състав По ЗД по пътищата А.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.6.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1373 от 12.05.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта му, с която на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.И.К. с ЕГН **********, с адрес:***, в.з.”Зора”, ул.”М. № .., е наложено административно наказание - лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с която на А.И.К. с ЕГН **********, с адрес:***, в.з.”Зора”, ул.”М. № .., е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
129 НАХД No 351/2012, V състав Административни дела И.С.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.6.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 66 от 15.03.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.193, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, на И.С.Х. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
130 НОХД No 460/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Г.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 26.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 460/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. М.А. ***, упълномощена за защитник на подсъдимия Д.Г.Г., съгласно което:  ПРИЗНАВА Д.Г.Г. - роден на ***год. в гр.Смолян, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, *****, *****, *****, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2012год. около 05.10 часа в к.к.”*****”, на главната алея, в близост до х-л „*****”, управлявал МПС – лек автомобил марка „Мерцедес 230”, с *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,58 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила на 02.12.2008 год. присъда по НОХД 1957/2008 год. по описа на РС - Ямбол, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» вр. Чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ».  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:   - «задължителна регистрация по настоящ адрес»*** за срок от 18 месеца, с периодичност два пъти седмично;   - «задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 18 месеца;   - «безвъзмезден труд в полза на обществото» в размер на 250 часа за срок от една година.   НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Д.Г.Г. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.2 от НК наказание „Глоба”.   ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.2, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д.Г.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 17.05.2012 год.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.Г.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 40,29 лв. /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 460/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Д.Г.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Г.Г. мярка за неотклонение “Подписка” .     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Д.Г.Г.
131 НАХД No 462/2012, II състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР М.М.В. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 26.6.2012г.
НАЛАГА на МАРИНА М.В. – родена на ***г. в гр.Перник, живуща ***, българка, българска гражданка, висше образование, вдовица, неосъждана, ЕГН ********** АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 500.00 /петстотин/ лева в полза на Държавата за това, че на 25.06.2012г. около 12,15ч. в КК”Слънчев бряг” на плажната ивица пред хотел „Синя перла” и след това на търговската алея нарушителят М.М.В. на публично место в присъствието на много свидетели е нарушила обществения ред, като отправяла заплахи и обиди чрез думи и неприлични жестове с ръце към командирования служител в РУП-Несебър старши полицай Т. К. Т.. Заплахите и обидните думи са се изразявали в следните изрази: „нещастник, простак, боклук, корумпирано ченге”. Заплашила го е, че ще подаде жалба, че той е взел пари от нея и му е показала неприличен жест с ръка „среден пръст”.  Решението може да бъде обжалвано в срок от 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд – Бургас на касационните основания, предвидени в НПК.  Насрочва делото за разглеждане пред Окръжен съд-Бургас на 29.06.2012г. от 14,00ч. в случай на постъпване на жалба или протест.  Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя В. и актосъставителя полицейски инспектор Т. А. в 15,10ч.  
М.М.В.
132 Гражданско дело No 270/2012, VI състав Облигационни искове С.Л.П. С.М.З. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 27.6.2012г.
ОСЪЖДА С.М.З. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, да заплати на С.Л.П. с ЕГН **********,***, сумата от 2 750.00 (две хиляди седемстотин и петдесет) лева, представляваща задължение по договор за заем от 25.05.2010 г., както и сумата от 504.27 лева (петстотин и четири лева и двадесет и седем ст.), представляваща лихва за забава за периода 24.06.2010 г. - 01.04.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 04.04.2012 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА С.М.З. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, да заплати на С.Л.П. с ЕГН **********,***, сумата от 480.18 лева (четиристотин и осемдесет лева и осемнадесет ст.), представляваща разноски по делото.  Решението е окончателно.  
133 НОХД No 360/2012, VI състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Й.А.А. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 27.6.2012г., в законна сила от 27.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 360/2012 г. по описа на РС-Несебър, а именно прокурор Анна Пантелеева от РП- Несебър, подсъдимия Й.А.А. и неговия защитник адв.Д*** П*** от АК- Бургас, както следва:  Подсъдимият Й.А.А., роден на ***г***, с ЕГН **********, ***, ***, ***, ***, с постоянен и настоящ адрес:***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през м.декември 2011 г. в с.***, общ.Несебър, на ул. ”***” № 7, е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „***- Бургас, представлявано от изпълнителния директор Г*** Й*** Т***, чрез монтиране на пластмасова тръбичка на мястото на водомера във водопроводната шахта на имота, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. с чл. 55 ал.2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т.1 и 2 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”, при следните пробационни мерки:  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8 /осем/ месеца;  - „Поправителен труд” по месторабота на обвиняемия в Кметство ***, на длъжност „***”, за срок от 8 /осем/ месеца, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10 на сто в полза на държавата.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 на подсъдимия Й.А.А. наказанието „Глоба”, предвидено в разпоредбата на чл. 234в, ал.1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 360/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Й.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Й.А.А.
134 ЧНД No 467/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.С.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 27.6.2012г., в законна сила от 27.6.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, Т.9 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП №  14-253/2012г. по описа на РУП - Несебър, Е.С.И.,с ЕГН-  **********, адв.П. П. от БАК. Определението е окончателно.  
135 НОХД No 468/2012, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.С.И. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 27.6.2012г., в законна сила от 27.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 468/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.С.И. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което:  Е.С.И., роден на *** ***, обл.Шумен, ул.”****” № 4, ****, ****, ****, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2012 год., в багажника на л.а. „Рено Клио” с ДК№ ****, собственост на Б**** С**** М****, паркиран пред входа на сграда намираща се в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, кв.”****”95, без съответно разрешение, съгласно чл.7, ал.1 от Законя за контрол на взривните вещества, огнестрелни оръжия и боеприпасите и чл.40 от Правилника за прилагане на ЗКВВООБ, държал огнестелно оръжие-самоделно изработена пушка по смисъла на ЗОБВВПИ, годна за стрелба с ловни патрони 12 калибър, установено по надлежния ред с балестична експертиза №49/18.05.2012 год., поради което и на основание чл.339, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”..  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание пет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство – самоделна ловна пушка.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Е.С.И. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 96,40 лв. (деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 468/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Е.С.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Е.С.И.
136 ЧНД No 473/2012, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Протокол от 27.6.2012г., в законна сила от 27.6.2012г.
137 НАХД No 477/2012, II състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Г.Б.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 27.6.2012г.
На осн.чл.6, ал.2 от УБДХ, съдът    Р А З П О Р Е Д И:     ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 477/12г. по описа на РС-Несебър.   ИЗПРАЩА материалите по преписка с вх.№ 5389/27.06.2012г. по описа на РУП-Несебър на РП-Несебър.   Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-Бургас.  
138 НОХД No 373/2012, V състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.6.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на М.Ц.Г. с ЕГН ********** по НОХД № 509/2011г. на РС-Несебър, НОХД № 957/2011г. на РС-Несебър, НОХД № 378/2011г. на РС-Поморие и НОХД № 444/2011г. на РС-Несебър, а именно – ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – осемнадесет месеца лишаване от свобода, изтърпяното от Г. наказание ПРОБАЦИЯ, наложено му по НОХД № 509/2011г. на РС-Несебър, както и изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода по включените в съвкупността присъди, считано от 14.03.2012г. до влизане в сила на настоящото определение, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Г. наказания по НОХД № 100/2012г. на РС-Поморие, НОХД № 55/2012г., НОХД № 294/2012г. и НОХД № 373/2012г., последните три на РС-Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
М.Ц.Г.
139 ЧНД No 378/2012, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.З.О. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.6.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Х.З.О. с ЕГН ********** по НОХД 673/2010г. и НОХД № 106/2012г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание - две години лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което О. следва да изтърпи общо – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така увеличеното общо наказание – три години лишаване от свобода следва да бъде ПРИСПАДНАТО времето, през което осъденият е изтърпял наложеното му по НОХД № 673/2010г. на РС-Несебър наказание – една година лишаване от свобода в периода от 04.01.2012г. до 04.01.2011г., като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
Х.З.О.