РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2016г. до 30.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 316/2016, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА К.С.С.,
Г.С.Г.,
С.Г.Г.,
С.Г.Г.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.5.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на О.П. *** и Районна прокуратура град Несебър, че М.П.Б. с ЕГН **********, гражданин на Република България, родена на ***г., е починала *******************. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на село Оризаре, община Несебър, и Кмета на О.П. да отбележат факта на смъртта в регистрите по гражданско състояние. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на О.П. да състави Акт за смърт на М.П.Б. с ЕГН **********,***, починала на 01.03.2016г. в град Поморие. Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на заинтересованите страни за сведение и изпълнение. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 1.6.2016г.
2 АНД No 1714/2015, III състав КАТ З.С.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1, чл.84 от ЗАНН, във връзка с чл.334, т.4 и чл.24, т.3 от НПК, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4031/11 от 25.08.2011г., издадено от Началника на РПУ-Несебър, с което на З.С.З. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.6, ал.1, предл.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание Глоба в размер на 30 лева на основание чл.183, ал.3, т.5, предл.1 от ЗДвП, и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание Глоба в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Прекратява административно наказателното производство по АНД № 1714/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.6.2016г.
3 АНД No 318/2016, VI състав КАТ А.В.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.4.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-000159 от 16.02.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на А.В.В., ЕГН **********,***, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв., на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1,2 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 10 лв. и на основание чл. 185 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 147, ал. 1 ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 20 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 1.6.2016г.
4 НОХД No 557/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М.Б. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 1.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 557/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мария Маркова – прокурор в РП-Несебър, адв. А.Ж. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия М.М.Б. споразумение, съгласно което: Обвиняемият М.М.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** 254, к-с П.С., ет.2, турски произход, български и турски гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, работи като дистрибутор, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2016г. около 07,20 часа в общ. Несебър, КК Слънчев бряг, в района на хотел „Свежест“, управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка „Хонда“ модел „Сивик“ с рег. № ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,49 /две четиридесет и девет/ промила, установено по надлежния ред с Алкотест Дрегер 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55 ал.3 от НК, на обвиняемия М.М.Б. кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 НК наказание „Глоба”. На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на М.М.Б. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което обвиняемият М.М.Б. е лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, а именно от 19.05.2016г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 557/2016 г. по описа на РС – Несебър.
М.М.Б.
В законна сила от 1.6.2016г.
5 НОХД No 559/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.С.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 1.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 559/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Б.С.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***«Г.Д.» № 7, вх.Б, ет.1, ап..., турчин, български и турски гражданин, женен, с основно образование, работи в магазин за кожени якета в Република Турция, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2016г., около 03.00 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, до хотел «Свежест», в посока гр. Свети Влас, управлява МПС - лек автомобил БМВ 318 с регистрационен № ....., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,64 (две цяло шестдесет и четири) на хиляда, установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство - Дрегер 7510, с фабричен №ARDN 0065, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия Б.С.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на обвиняемия Б.С.А. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Б.С.А. е било отнето по административен ред, считано от 06.04.2016 год. РАЗНОСКИ по делото не са извършени. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 559/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
Б.С.А.
В законна сила от 1.6.2016г.
6 ЧНД No 560/2016, I състав Други частни наказателни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 1.6.2016г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемият по ДП № 304-ЗМ-794/2016г. по описа на РУП – С.И. К. ЕГН:**********,, - адв. С.М. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 1.6.2016г.
7 НОХД No 562/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 1.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 562/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитрина Црънкова – прокурор в РП-Несебър, адв.С.М. ***– служебен защитник на обвиняемия, и обвиняемият С.И.К. споразумение, съгласно което: Обвиняемият С.И.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, работи като монтажник, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2016г., около 08,42ч., в КК Слънчев бряг, общ. Несебър, на главна алея срещу хотел „Ривър Парк“ с посока на движение гр. Свети Влас, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фолксваген“ модел „Кади“ с рег. №...... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 /едно цяло петдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за извършена химическа експертиза №420/25.05.2016г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал. 1, т. 1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия С.И.К. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба”. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.И.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият С.И.К. е лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, а именно от 20.05.2016г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия С.И.К. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 35,78 лв. (тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 562/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
С.И.К.
В законна сила от 1.6.2016г.
8 ЧНД No 566/2016, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 1.6.2016г.
Моля, ако синджирът и медальонът ми бъдат намерени, да ми бъдат върнати. Друго нямам какво да добавя. Протоколът ми бе прочетен и преведен и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани правилно.
В законна сила от 1.6.2016г.
9 Гражданско дело No 307/2016, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.К.Б.,
В.К.Щ.
С.Щ.Г.,
М.Щ.Н.,
Щ.Н.Г.,
И.Н.Б.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 12.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 307/2016г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищците пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 2.6.2016г.
10 НОХД No 17/2016, V състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.Я. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 18.3.2016г.
ПРИЗНАВА В.И.Я., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 17.12.2015г., около 16.00 часа в с.Кошарица, общ.Несебър, по улица „Стара планина”, до дом № 8, в посока центъра, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „190”, с рег. № *****, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 15-0304-001755/2015г. на Началник сектор ОП при РУ- Несебър, влязло в законна сила на 12.11.2015г.- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
В.И.Я.
Мотиви от 4.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 2.6.2016
Наказателно дело № 337/2016
В законна сила от 2.6.2016г.
11 НОХД No 69/2016, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 28.1.2016г.
ПРИЗНАВА Д.А.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, работи като поддръжка в „Л.С.” ЕООД град Бургас, с постоянен адрес:***, вила „С.-1”, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2016 година, около 09.45 часа, по главен път Е-87, клас І-9, до комплекс „Камелот”, общ.Несебър, в посока от град Варна за град Бургас управлявал моторно превозно средство – мотопед „Ямаха Джог 50”, с рег№ .......... собственост на И.С. от град Бургас, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №15-0304-000545/06.04.2015 година на Началника на РУ Несебър по чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, влязло в законна сила на 17.11.2015 година – престъпление по чл.343в, ал.2 НК, поради което и на основание чл.78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева в полза на Държавата. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Д.А.С.
Мотиви от 26.2.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 2.6.2016
Наказателно дело № 314/2016
В законна сила от 2.6.2016г.
12 АНД No 125/2016, I състав КАТ Н.А.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-0304-003521/07.01.2016г. на ОДМВР БУРГАС, РУ НЕСЕБЪР на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Н.А.Й., ЕГН**********,*** е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 2.6.2016
Наказателно дело № 758/2016
В законна сила от 2.6.2016г.
13 АНД No 192/2016, III състав КАТ Ж.М.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001637 / 15.07.2015г., издадено от И.М.П. на длъжност ВНД Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Ж.М.Н. с ЕГН **********,***, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.), като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.6.2016г.
14 АНД No 198/2016, V състав КАТ С.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002371 от 01.09.2015г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта му, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на С.П.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, като НАМАЛЯВА същото в размер на 400 /четиристотин/ лева, на основание чл.638, ал.3, от Кодекса за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), във връзка с чл.3, ал.2 от ЗАНН. ОСЪЖДА С.П.П. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 12 /дванадесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 2.6.2016г.
15 АНД No 341/2016, IV състав КАТ А.Г.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-000170/16.02.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1 от същия закон, на А.Г.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 2.6.2016г.
16 ЧНД No 398/2016, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.Я. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 17.5.2016г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : №174/17.05.2016г. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения И.В.Я.- роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, със средно образование, безработен, живущ ***, ЕГН **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № ../2016г. по описа на Районен съд- Несебър и НОХД № .../2016 г. по описа на PC- Несебър в размер на най-тежкото измежду наложените по отделните осъждания, а именно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при „Строг” режим на изтърпяване в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип, и „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА от така определеното общо наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, времето през което осъденият Я. е пребивавал в Затвора- гр.Бургас за изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, наложено му по НОХД № .../2016г. по описа на Районен съд- Несебър, считано от 15 март 2016г.,а именно ДВА МЕСЕЦА и ДВА ДНИ за периода от 15 март 2016г. до 17 май 2016г. ПРИСПАДА от така определеното общо наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА, времето през което свидетелството за управление на МПС на осъдения Я. е било отнето. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЪДЪТ обяви определението си в 11.55 часа в присъствието на РП- Несебър, осъденият Я. и служебния защитник адв.М., като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
И.В.Я.
В законна сила от 2.6.2016г.
17 АНД No 464/2016, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.5.2016г.
ПРИЗНАВА А.Г.А., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, с местоживеене ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.02.2016г., около 17,30 часа, в гр. Н., обл. Б., ул. „С." зад №23, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от „Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП”, вр. чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от "Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични”, „Списък 1-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, както следва: прозрачно полиетиленово пликче „клипс” с размери 4/5см., съдържащо бяло кристално прахообразно вещество, с наличие на метамфетамин, с нетно тегло 0,460гр., със съдържание на метамфетамин 12,10%, на стойност 11,50лв., като стойността е определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на „Постановление № **/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството”, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354 А, ал. 5, вр. ал. 3, предл. второ, т. 1, предл.първо от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лева. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство – бяло кристално прахообразно вещество, с наличие на метамфетамин, с нетно тегло 0,460гр., със съдържание на метамфетамин 12,10%, изпратено на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София, което след влизане на решението в сила да бъде УНИЩОЖЕНО, на основание чл. 112, ал. 2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – един брой плик с опаковки, които след влизане в сила на решението да бъдат УНИЩОЖЕНИ, като вещи на незначителна стойност. НА ОСНОВАНИЕ чл. 111, ал. 1 от НПК връща на обвиняемия А.Г.А. веществените доказателства по делото – 1 бр. празен черен найлонов плик и прахообразно вещество с нето тегло от 45,214 гр., представляващо червен фосфор. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НК обвиняемия А.Г.А. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Б. сумата в размер на 80,48 лв. (осемдесет лева и четиридесет и осем стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Б. в 15-дН. срок, считано от днес.
А.Г.А.
Мотиви от 19.5.2016г.
В законна сила от 2.6.2016г.
18 АНД No 1305/2015, I състав КАТ А.Ю.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.3.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15- 0304-002497/11.09.2015г. на ВНД Началник- сектор на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.179 ал 2 от ЗДвП и чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП, са наложени на А. Ю.Ч., роден на ***г. в Руска федерация, със съдебен адрес за призоваване и съобщения: гр.Б.,ул."Ц.С. I" ...,ет.1, чрез адв.Д.К. административни наказания, както следва: по чл. 179, ал. 2 от ЗДвП- глоба в размер на 200лв и по чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП- глоба в размер на 50лв ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15- 0304-002497/11.09.2015г. на ВНД Началник- сектор на РУ на МВР- Несебър с което на А. Ю.Ч., роден на ***г. в Руска федерация, на основание 174 ал.3 от ЗДвП и чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП са наложени на жалбоподателя административни наказания, а именно: по чл.174, ал. 3 от ЗДвП- глоба в размер на 2000лв. и лишаване от право на управление на МПС за 24 месеца; и По чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП- глоба в размер на 10лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.6.2016
Наказателно дело № 1078/2016
В законна сила от 3.6.2016г.
19 АНД No 134/2016, III състав КАТ П.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-003373 / 11.12.2015г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на П.П.С. с ЕГН **********,***, му е наложена санкция в размер на 500 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.), като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание – Глоба от 500 лв. (петстотин лева) на 400 лв. (четиристотин лева), на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), във връзка с чл.3, ал.2 от ЗАНН. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.6.2016г.
20 АНД No 269/2016, III състав Комисия за защита на потребителите СЕВИНА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29537 / 30.11.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” при К.з.з.н.п. упълномощен със Заповед № 287/22.04.2013г. от Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „С.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Е.С., на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите му е наложена „Имуществена санкция” в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.6.2016г.
21 АНД No 311/2016, II състав КАТ В.И.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001603/14.07.2015г. на Началника на РУП - Несебър, с което на В.И.В. с ЕГН-********** *** против Наказателно постановление № 15-0304-001603/14.07.2015г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на жалбоподателя са наложени административни наказания - глоба в размер на 1000 лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. Наред с това, за нарушението по чл.174, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат /Наредба № Із-1959/, на същия са отнети 10 /десет/ контролни точки. Със същото НП на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл. 2-ро и 3-то от ЗДП са наложени глоби в размер на по 10лв., като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.6.2016г.
22 АНД No 336/2016, II състав КАТ С.М.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.4.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-000272/02.03.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.М.Г. с ЕГН-********** ***, Стария възел бл.5, ет.2, ап.20 на осн.чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.6.2016г.
23 НОХД No 396/2016, IV състав Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 18.5.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.В.Б.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, разведен, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление за времето от 01.11.2012 г. до средата на месец март на 2013 г., в гр. Свети Влас, общ. Несебър, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 51 000 (петдесет и една хиляди) лева, възбудил и поддържал заблуждение у лицата Ж.И.Д. ***, в качеството й на управител на „Т.с.” ООД- г.П.Г.В. ***, в качеството й на управител на „В.Е.Д.М." ЕООД-гр. П. и Н.К.К. ***, в качеството му на ЕТ „Н. ***, че ще им отдаде под наем хотел „Кактус”, находящ се в гр.Свети Влас, община Несебър, и с това им причинил имотна вреда, на обща стойност 16 020 (шестнадесет хиляди и двадесет) лева, както, както следва: За това, че с цел да набави за себе си имотна облага в размер от 11 000 (единадесет хиляди) лева, на 01.11.2012 г. възбудил и до средата на месец март на 2013 г. поддържал заблуждение у Ж.И.Д. ***, в качеството й на управител на„Т.С." ООД - гр. Поморие, че ще й предостави за ползване под наем хотел „Кактус”, находящ се в гр. Свети Влас, общ. Несебър, като сключил с нея договор за отдаване под наем на хотела на 01.11.2012 г., със срок на договора от 30.04.2013г. до 30.04.2014г., след което на 03.12.2012г. в гр.Бургас сключил договор за отдаване под наем на същия хотел за периода 01.05.2013 г. до 01.05.2014г. с лицето Г.В. ***, в качеството й на управител на „В.Е.Д.М." ЕООД-гр. П. и на 27.12,2012г. в гр.Св.Влас сключил договор за отдаване под наем на същия хотел за същия период от време, 30.04.2013г. до 30.04.2014г., с лицето Н.К.К. ***, в качеството му на ЕТ „Н. К. 2012”- гр. Ст.Загора, като с това причинил имотна вреда на Ж.И.Д. ***, в качеството й на управител на „Т.с.” ООД- г.П. в размер на 4720 /четири хиляди седемстотин и двадесет/ лева. За това, че с цел да набави за себе си имотна облага, в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева, на 03.12.2012 г. в гр.Бургас възбудил и до средата на месец март на 2013 г. поддържал заблуждение у Г.В. ***, в качеството й на управител на „В.Е.Д.М.” ЕООД- г.П. , че ще й предостави за ползване под наем хотел „Кактус”, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, като сключил с нея договор за отдаване под наем на хотел „Кактус” на 03.12.2012г., със срок на договора от 01.05.2013г. до 01.05.2014г., като преди това на 01.11.2012г. в гр.Поморие сключил договор за отдаване под наем на същия хотел с лицето Ж.И.Д. ***, в качеството й на управител на „Т.с.” ООД- г.П. след което на 27.12.2012г. в гр. Свети Влас сключил договор за отдаване под наем на същия хотел за перирода от 30.04.2013г. до 30.04.2014г. с лицето Н.К.К. ***, в качеството му на ЕТ „Н. *** и с това причинил на Г.В.В., в качеството й на управител на „В.Е.Д.М.” ЕООД- rp. Поморие имотна вреда в размер на 1300 (хиляда и триста) лева. За това, че в с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 20 000 лева, на 27.12.2012 г. в гр.Св.Влас възбудил и до средата на месец март на 2013 г. поддържал заблуждение у Н.К.К. ***, в качеството му на ЕТ „Н. ***, че ще му предостави за ползване хотел „Кактус”, находящ се в гр. Свети Влас, общ. Несебър, като сключил с него в гр.Свети Влас договор за отдаване под наем на хотел „Кактус” на 27.12.2012г., със срок на договора от 30.04.2013г. до 30.04.2014г., като преди това на 01.11.2012 г. сключил договор за отдаване под наем на същия хотел с лицето Ж.И.Д. ***, в качеството й на управител на „Т.с.” ООД- г.П. и на 03.12.2012 г. сключил договор за отдаване под наем на същия хотел с лицето Г.В. ***, в качеството й на управител на „В.Е.Д.М." ЕООД- г.П. и с това причинил на Н.К.К., в качеството му на ЕТ „Н. *** имотна вреда в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, поради което и на основание чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 58а, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл. 45 ЗЗД Д.В.Б., ЕГН ********** да заплати на „Т.с.” ООД- г.П. ЕИК 202280108, представлявано от Ж.И.Д. сумата от 4220 (четири хиляди двеста и двадесет) лева, представляващи нанесени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.11.2012 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА на основание чл. 45 ЗЗД Д.В.Б., ЕГН ********** да заплати на „В.Е.Д.М.” ЕООД- г.П. ЕИК 201770657, представлявано от Г.В.В. сумата от 1300 (хиляда и триста) лева, представляващи нанесени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 03.12.2012 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА на основание чл. 45 ЗЗД Д.В.Б., ЕГН ********** да заплати на ЕТ „Н. ***, ЕИК 202280108, представлявано от Н.К.К. сумата от 10 000 (десет хиляди) лева, представляващи нанесени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 27.01.2014 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Д.В.Б., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС Несебър сумата в размер на 621.00 (шестстотин двадесет и един) лева, представляващи държавна такса върху уважените граждански искове. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Д.В.Б.
Мотиви от 22.6.2016г.
В законна сила от 3.6.2016г.
24 НОХД No 571/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.С.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 3.6.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 571/2016г. между Мария Маркова- прокурор при РП- гр. Бургас, командирован в РП Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Д.С. и подсъдимия Д.С.С. със снета по делото самоличност, съгласно което: Д.С.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, висше образование, разведен, неосъждан, електроинженер, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2016г., в к.к.„Слънчев бряг„общ. Несебър, обл. Бургас, на главен път 1-9-206км. след бензиностанция „Шел„ посока гр. Несебър- гр. Бургас, управлява лек автомобил „Фолксваген Голф,, с рег.№ **** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,28 промила, установено по надлежния ред- с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410 +“, с фабр.№ 0325, поради което и на основание основание чл. 343 б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия Д.С.С. комулативно предвиденото наказание глоба, наред с наказанието лишаване от свобода. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Д.С.С. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което Д.С.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 23.05.2016 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 571/20156. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.С.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Д.С.С.
В законна сила от 3.6.2016г.
25 АНД No 19/2016, I състав КАТ Х.И.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001915/04.08.2015 г., издадено от И.М.П. - ВНД Началник сектор към ОД на МВР Б., с което на Х.И.Х., ЕГН **********, с адрес: *** с адрес за кореспонденция: гр. Б., ул. „А.М." № 3, ет. 1, офис 3 е наложена Глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.2 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Б.кия административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.6.2016
Наказателно дело № 745/2016
В законна сила от 6.6.2016г.
26 АНД No 415/2016, VI състав РИОСВ К.Н.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.К., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 11 от 01.03.2016г., издадено от кмета на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 125 вр. чл. 128 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 132, ал. 3 от Наредбата е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 6.6.2016г.
27 НОХД No 551/2016, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Н.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 6.6.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 551/2016 г. по описа на РС–Несебър, а именно Мария Маркова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.Н.С. със защитник адв.Димитър Попов споразумение, съгласно което: Подсъдимият Г.Н.С.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, неосъждан, строителен работник- фаянсаджия, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2016 г., около 09.50 часа в гр.Несебър, вилна зона „Инцараки” в близост до дом № **, в посока гр.Свети Влас, управлявал МПС лек автомобил марка „Хонда”, модел „Сивик” с рег. № ***** без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок по наказването му по административен ред за същото деяние с влязло в сила на 12.05.2016 г. наказателно постановление № 16-0304-000424/14.03.2016 г. на Началник сектор в РУ- Несебър към ОД на МВР Бургас, поради което и на основание чл.343в, ал. 2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказани за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на подсъдимия Г.Н.С. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 551/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Г.Н.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Г.Н.С.
В законна сила от 6.6.2016г.
28 АНД No 470/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.С.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.5.2016г.
ПРИЗНАВА Я.С.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, охранител в частна охранителна фирма, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.04.2016 г., около 23,50 ч., в гр. Р., общ. Н., по ул. „В.Л.”, в близост до бистро „С.", в посока ул. „М.” - ул. „С.”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „О.К.” с per. № **** ВК, без валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 16-0320- 000011/19.01.2016г. на Началник група при ОДМВР гр. Бургас, РУ на МВР- гр. Поморие, издадено на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, влязло в законна сила на 22.03.2016г.- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Я.С.Н.
Мотиви от 9.6.2016г.
В законна сила от 7.6.2016г.
29 Гражданско дело No 304/2015, III състав Искове за обезщетение от деликт МИРКАТ ООД Е.Х.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „М..... ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.А., иск за осъждане на Е. Х.П. с ЕГН **********,***. *********, да му заплати сумата в размер на 12 209,45 лв. (дванадесет хиляди двеста и девет лева и 45 ст.), представляваща дължими и неизплатени дванадесет лизингови вноски с настъпили падежи през периода от 21.10.2009г. до 21.09.2010г. по силата на Договор за финансов лизинг № 2005-10-198 от 21.10.2005г., като ПОГАСЕН ПО ДАВНОСТ. ОТХВЪРЛЯ предявения от „МИКРАТ” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.А., иск за осъждане на Е. Х.П. с ЕГН **********,***. *********, да му заплати сумата в размер на 6 158,20 лв. (шест хиляди сто петдесет и осем лева и 20 ст.), представляваща общ размер на мораторните лихви върху отделните лизингови вноски, начислени общо за периода от 21.10.2009г. до 01.10.2014г., като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от „М...... ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.А., иск за осъждане на Е. Х.П. с ЕГН **********,***. *********, да му заплати сумата в размер на 1 314,14 лв. (хиляда триста и четиринадесет лева и 14 ст.), включваща заплатени на 20.10.2014г. данък МПС за 2011-та година, 2012-та година, 2013-та година и 2014-та година в общ размер на 1 074,40 лева и лихва за забава в размер на 237,74 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА „М.......” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.А., ДА ЗАПЛАТИ на Е. Х.П. с ЕГН **********,***. *********, сумата в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „М.......” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.А., за осъждане на Е. Х.П. с ЕГН **********,***. *********, да му заплати направените по делото разноски в размер на 3 214,76 лева, съгласно приложен по делото списък на разноските. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.6.2016
Гражданско дело № 564/2016
В законна сила от 8.6.2016г.
30 АНД No 1772/2015, I състав КАТ А.Х.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.5.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-0304-000736 от 23.04.2015г. на Началника на РУ на МВР Несебър, с което е наложено на от А.Х.Г., ЕГН: ********** *** административно наказание: „глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ/отм./ за нарушение по чл.315 ал.1, т.1 от КЗ /отм./. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 9.6.2016г.
31 АНД No 1814/2015, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР АНИКСИ ТУР ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.2.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000056 от 18.08.2015г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „А.Т.” ООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, офис № 1, представлявано от управителя А.И.А., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2016
Наказателно дело № 686/2016
В законна сила от 9.6.2016г.
32 АНД No 1815/2015, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР АНИКСИ ТУР ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.2.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000057 от 18.08.2015г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „А.Т.” ООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, офис № 1, представлявано от управителя А.И.А., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2016
Наказателно дело № 685/2016
В законна сила от 9.6.2016г.
33 АНД No 1857/2015, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР СЛЪНЧЕВО ПИЛЕ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 3.2.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29445 от 20.10.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на „С.П.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, комплекс „Стария възел” бл. 5, ет. 1, ап. 15, на основание чл. 206 от Закона за туризма за извършено нарушение на чл. 114, т. 1 от ЗТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 9.6.2016г.
34 НОХД No 49/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 23.3.2016г.
ПРИЗНАВА Н.Г.В., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, живущ ***, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2016 г., около 14.00 часа в гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, до хотел “Северина”, в посока кръстовище Емона, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “А 170”, с рег. № ....., без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за извършване на такова деяние с влязло в сила наказателно постановление № 15-0304-001250/12.06.2015г., издадено от Началника на РУ - Несебър, влязло в законна сила на 13.11.2015г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА Лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим в Затвор. ПРИВЕЖДА на осн.чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наказание от 15/петнадесет/ месеца Лишаване от свобода, наложено с Определение № 87/24.06.2014г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 386/2014г. по описа на РС-Несебър, изпълнението на което е било отложено на осн.чл.66, ал.1 от НК за срок от три години, което да изтърпи при първоначален строг режим в Затвор. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Н.Г.В.
Мотиви от 5.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 9.6.2016
Наказателно дело № 382/2016
В законна сила от 9.6.2016г.
35 АНД No 105/2016, IV състав КАТ И.Р.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.3.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000326/06.03.2016 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на И.Р.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 9.6.2016
Наказателно дело № 894/2016
В законна сила от 9.6.2016г.
36 АНД No 199/2016, IV състав КАТ К.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.4.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-003425/29.12.2015 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушения по чл.139, ал.5, и чл.157, ал.8, двата от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.С.С., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 300 лева и 20 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2016
Наказателно дело № 978/2016
В законна сила от 9.6.2016г.
37 АНД No 406/2016, II състав РДГ Р.Л.Ш. ДИРЕКТОР РДГ БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.5.2016г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1350/25.03.2016г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което на Р.Л.Ш. с ЕГН-********** ***, ж.к.М. № **, съдебен адрес ***, офис № 1 за нарушение на чл.83н от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, вр.чл.55, ал.8 от ППЗЛОД и на основание чл.96, ал.1, вр.чл.83н от ЗЛОД, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 100лв.. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление№ 1350/25.03.2016г. на Директор на Регионална Дирекция по горите – Бургас в останалата му част като правилно и законосъборзано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2016г.
38 АНД No 444/2016, VI състав КАТ В.Д.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 19.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-003094 от 30.10.2014г., издадено от началник група към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на В.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 178, ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 146, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 9.6.2016г.
39 Гражданско дело No 598/2015, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Е.Н.П.,
С.В.П.
ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА БЛОК G В НКК"ОБЗОР БИЙЧ РЕЗОРТ"-ГР. ОБЗОР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.2.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни решенията по т.2, т.3, т.5 и т.6 на проведеното на 03.06.2015. Общото събрание на собствениците на ЕС на сграда – блок G, находяща се в КК*************”, гр.О. по предявен от етажните собственици Е.Н.П., гражданин на Русия, с адрес: Русия, гр.М., ул.“*******“, блок *******, в качеството си на собственик на ап.104, находящ се в блок G в КК“***********“, гр.О. и С.В.П., гражданин на Русия, адрес: Русия, гр.********, ул.“К.“ № *********, в качеството си на собственик на ап.004, находящ се в блок G в КК“***********“, гр.О., двамата представлявани от адв.П.К. ***, съдебен адрес-***, офис № 11 иск с правно основание чл.40, ал.1 от ЗУЕС. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, предявен от етажните собственици Е.Н.П., гражданин на Русия, с адрес: Русия, гр.М., ул.“*******“, блок *******, в качеството си на собственик на ап.104, находящ се в блок G в КК“***********“, гр.О. и С.В.П., гражданин на Русия, адрес: Русия, гр.********, ул.“К.“ № *********, в качеството си на собственик на ап.004, находящ се в блок G в КК“***********“, гр.О., двамата представлявани от адв.П.К. ***, съдебен адрес-***, офис № 11, за отмяна на решения по т. 1 и т. 4 от Протокол за проведено общо събрание от 03.06.2015г. на Общо събрание на Етажната собственост на блок „ G” в КК „***********” гр. О., които ОСТАВЯ в сила на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост посочените решения. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Етажната собственост на блок „Е” в КК „***********” гр. О., представлявана от председателя на управителния съвет П.Й., да заплати на етажните собственици Е.Н.П., гражданин на Русия, с адрес: Русия, гр.М., ул.“*******“, блок *******, в качеството си на собственик на ап.104, находящ се в блок G в КК“***********“, гр.О. и С.В.П., гражданин на Русия, адрес: Русия, гр.********, ул.“К.“ № *********, в качеството си на собственик на ап.004, находящ се в блок G в КК“***********“, гр.О., двамата представлявани от адв.П.К. ***, съдебен адрес-***, офис № 11 сумата 53,33 лева, представляваща направени по делото разноски за заплатена държавна такса, съразмерно с уважената част от иска. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2016
Гражданско дело № 674/2016
В законна сила от 10.6.2016г.
40 АНД No 1811/2015, V състав КАТ М.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.2.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002994 от 16.10.2015г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.Г.Д. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 19.4.2016
Наказателно дело № 483/2016
В законна сила от 10.6.2016г.
41 АНД No 1877/2015, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ФОРИНВЕСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.5.2016г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-000054/18.09.2015г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на жалба „Ф.“ ООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.В.К. за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-000054/18.09.2015г. на Директора на Д. „И.п.т.”*** в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.6.2016г.
42 АНД No 44/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР СРЕГИ ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 19/30.04.2015г. на Кмета на О.Н. с което на „С.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:*** 3, представлявано от управителя Г.И.М., за нарушение на чл.24, т.1, във вр. с т.4 от Наредба № 6 на Общински съвет – Несебър, му е наложено наказание Имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.125 от Наредба № 6 на Общински съвет - Несебър, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – Имуществена санкция от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева). Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
В законна сила от 13.6.2016г.
43 АНД No 266/2016, VI състав Комисия за защита на потребителите СЕВИНА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29540 от 30.11.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на „С.” ЕООД, ЕИК 201914328, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите, за извършено нарушение на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 13.6.2016г.
44 АНД No 306/2016, II състав КАТ С.С.Р.   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.5.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-000089/08.02.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.С.Р. с ЕГН-********** *** на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. и четири месеца Лишаване от право да управлява МПС Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.6.2016г.
45 АНД No 98/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД МЗ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НП 27-354-5 / 15.12.2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” град София, с което на „М.ц.Д.Д.П.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.Б.И., на основание чл.221, ал.2 и чл.233а от Закона за здравето, му е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), за нарушение по чл.86, ал.1, т.1 от Закона за здравето, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 1 000 лв. (хиляда лева) на 500 лв. (петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.6.2016г.
46 АНД No 104/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД МЗ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НП 27-354-2 / 15.12.2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” град София, с което на „М.ц.Д.Д.П.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.Б.И., на основание чл.115а, ал.2 и чл.117 от Закона за лечебните заведения, му е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева), за нарушение по Глава ІІІ. Изисквания за ортопедично-травматологична дейност в амбулатория за специализирана медицинска помощ, т.2 Квалификационни изисквания, т.2.1 Ортопедично-травматологичният кабинет се ръководи от специалист ортопед-травматолог, т.2.3. Под негов контрол в кабинета могат да работят като участници в екипи и други специалисти: ортопед-травматолози, специализанти по клиничната специалност „Ортопедия и травматология” и лекари от друга специалност от Наредба № 21 от 28 юни 2004г., издадено от Министерство на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология”, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание Имуществена санкция от 500 лв. (петстотин лева) на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.6.2016г.
47 АНД No 267/2016, VI състав Комисия за защита на потребителите СЕВИНА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29538 от 30.11.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на „С.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 209 от Закона за туризма, за извършено нарушение на чл. 114, т. 2 от ЗТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 14.6.2016г.
48 НОХД No 588/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.О.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 15.6.2016г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 588/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Надя Загорова- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.О.Б. със защитник адв.Г. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият А.О.Б., роден на *** г. в гр. Сургут, Тюменская област, Русия, с адрес:***, руски гражданин, женен, неосъждан, висше образование, адрес на пребиваване в Р България: к.к. Слънчев бряг, к/с „Съни бийч Хилс“, ап. А 42, общ.Несебър, обл.Бургас се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2016 г., около 01.51 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър по главната алея срещу бензиностанция „Петрол” спрели за проверка движещ се по главната алея л.а. „БМВ” с ДК № А 0391 КХ , с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.14 на хиляда /две цяло и четиринадесет/ на хиляда, установено по надлежния с техническо средство алкотест „Дрегер 7410” с фабричен номер 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА, на основание чл.55, ал.1, т.1, вр. ал.2 НК, на подсъдимия А.О.Б. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ЛИШАВА, на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимия А.О.Б. от право да управлява МПС /по смисъла на чл.49 от НК/ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което А.О.Б. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 02.06.2016г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 588/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.О.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ: Не желая да ми бъде връчван препис от съдебния протокол на руски език.
А.О.Б.
В законна сила от 15.6.2016г.
49 ЧНД No 611/2016, VI състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Б.П.Б.   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 15.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 611/2016г. по описа на РС-Несебър. Материалите по делото да се приложат по ЧНД № 554/2015г. по описа на Районен съд – Несебър. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.6.2016г.
50 ЧГД No 453/2016, IV състав ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА М.А.М. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО,
К.К.Й.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.6.2016г.
Мотивиран от горното и на основание чл.6, ал.2 от СК, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: РАЗРЕШАВА на М.А.М., ЕГН **********,***, действаща със съгласието на своята майка А.С.А., ЕГН **********, и баща А.М.М., ЕГН **********, да сключи граждански брак с К.К.Й., ЕГН **********. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.6.2016г.
51 АНД No 40/2016, V състав НАП БЛЕКСИГРУУП ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.2.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1746 от 13.11.2015г. на Заместник - директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Б.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от К.Н.К., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.1, чл.4, ал.3 и чл.7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл.118, ал.1 и ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без разглеждане поради просрочване
Определение от 19.5.2016
Наказателно дело № 830/2016
В законна сила от 16.6.2016г.
52 АНД No 368/2016, I състав КАТ Р.Н.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.4.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-0304-002040 от 18.08.2015 година на ВНД Началник Сектор към ОД МВР Бургас РУ Несебър, с което на Р.Н.Р., с ЕГН **********,***, на осн.чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП е наложено адм.наказание „Глоба“ в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за 5 месеца за нарушение на чл.103 от ЗДвП; на основание:чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП - Глоба в размер на 50лв.за нарушение по чл.137А ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183 ал. 1 т. 1 пр. 1,2 от ЗДвП - Глоба в размер на 10лв за нарушение по чл.100 ал. 1 т.1 от ЗДвП. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.6.2016
Наказателно дело № 1040/2016
В законна сила от 17.6.2016г.
53 АНД No 1863/2015, I състав КАТ М.Щ.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.2.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-0304-003078/10.11.2015 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП , за нарушение по чл.150 от ЗДвП на М.Щ.В., ЕГН:**********,*** е наложено наказание „глоба” в размер на 200 /двеста/. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.6.2016
Наказателно дело № 746/2016
В законна сила от 19.6.2016г.
54 АНД No 390/2016, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР А.А.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР СЕКТОР ОП Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 166 от 12.03.2016г., издадено от началник сектор „ОП” към РУ Н., с което на А.Р., гражданин на Руската Федерация, с ЛНЧ **********,***, на основание чл. 52 от Закона за чужденците в Република България за извършено нарушение на чл. 4 от Закона за чужденците в Република България е наложено наказание „глоба” в размер на 250 лв. Да се извърши писмен превод на решението от български език на руски език, след което препис от него, ведно с превода, да се връчи на жалбоподателя. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 20.6.2016г.
55 АНД No 427/2016, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР А.Р.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 30.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 295 от 23.03.2016г., издадено от Началника на РУ гр. Несебър, с което на А.Р.Р., ЕГН **********,***, на основание чл. 212 от ЗОБВВПИ, за извършено нарушение на чл. 87 от ЗОБВВПИ, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 20.6.2016г.
56 НОХД No 583/2016, VI състав Престъпление против авторските права РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 8.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 583/2016г. по описа на районен съд гр. Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура гр. Несебър за отстраняване на посочените съществени нарушения на процесуалните правила. Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд гр. Бургас.
В законна сила от 20.6.2016г.
57 ЧГД No 557/2016, IV състав Приемане и отказ от наследство В.В.П.   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 21.6.2016г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН в Районен съд- Несебър отказът на В.В.П., ЕГН **********,***, от наследството на сина му Велико Димитров Попов, ЕГН **********, б.ж. на гр. Несебър, починал на 03.04.2015 г. Да се издаде удостоверение за извършения отказ от наследствени права. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.6.2016г.
58 ЧГД No 558/2016, IV състав Приемане и отказ от наследство Д.К.П.   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 21.6.2016г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН в Районен съд- Несебър отказът на Д.К.П., ЕГН **********,***, от наследството на сина му Велико Димитров П., ЕГН **********, б.ж. на гр. Несебър, починал на 03.04.2015 г. Да се издаде удостоверение за извършения отказ от наследствени права. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.6.2016г.
59 НОХД No 652/2016, IV състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.М.Е.К.,
А.Ф.О.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.6.2016г.
ПРИЗНАВА Й.М.Е.К. /***************/, роден на ***г. в Швеция, шведски гражданин, с паспорт № ******, средно образование, разведен, неосъждан, строителен работник, живущ ***, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2016г., около 00:00 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, срещу входа на Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов”, в съучастие като съизвършител с А.Ф.О. /***************/, роден на ***г. в гр. Л., Швеция, направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Фиеста” с номер *******, собственост на Д.С.Л. ЕГН **********, от неговото владение, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го ползва, като опита е останал недовършен, поради независещи от дееца причини- не успял да запали автомобила и в последствие бил заловен от полицейски служители на Районно управление ***, поради което и на основание чл.346, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното на подсъдимия Й.М.Е.К. наказание за срок от 3 /три/ години. ПРИЗНАВА А.Ф.О. /***************/, роден на ***г. в гр. Л., Швеция, шведски гражданин с паспорт № ******, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, живущ в гр. Л., Швеция, кв. „********************, за ВИНОВЕН в това, че 19.06.2016г. около 00:00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, срещу входа на Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов”, в съучастие като съизвършител с Й.М.Е. К. /***************/, роден на ***г. в Швеция, направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Фиеста” с номер *******, собственост на Д.С.Л. ЕГН **********, от неговото владение, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го ползва, като опита е останал недовършен, поради независещи от дееца причини- не успял да запали автомобила и в последствие бил заловен от полицейски служители на Районно управление ***, поради което и на основание чл.346, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /една/ година ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.Ф.О. наказание за срок от 3 /три/ години. ОТНЕМА, на основание чл. 53 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, съставляващи 2 броя стъклени шишенца със сива гумена тапа, залепени с лейкопласт и запечатани с парафин с надпис на името на лицето, от което са иззети, съдържащи по 10 куб. венозна кръв, иззети с протокол за вземане на сравнителни образци от 19.06.2016г., които след влизане в сила на споразумението да бъдат унищожени. ВРЪЩА веществените доказателства, представляващи 1 брой чифт мъжки маратонки с надпис на всяка от тях „Nike Free run 2“, приобщени с протокол за доброволно предаване от 19.06.2016 г. на собственика им А.Ф.О. /***************/ с данни за самоличност, посочени по-горе. ВРЪЩА веществените доказателства, представляващи черен кожен калъф за нож и метална пила с около 30 см. дължина, иззети с Протокол за оглед на местопроизшествие от 19.06.2016г., на собственика Д.С.Л., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 652/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри сключените споразумения и като взе предвид, че на подсъдимите са наложени мерки за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България”, с оглед наложеното наказание, намира, че е отпаднала необходимостта от тях, поради което същите следва да бъдат отменени. Мотивиран от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ постановление от 20.06.2016 г. на РП- Несебър, с което на Й.М.Е.К. и А.Ф.О., са наложени мерки за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България” Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес. След влизане на определението в сила, заверен препис да се изпрати на Дирекция „миграция” при МВР- София, ОД на МВР- Бургас и Главна Дирекция „Гранична полиция”, която следва да уведоми ГКПП за отпадане на забраната. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДС. Й.М.Е.К.: Не желая да ми се връчи писмен превод на разбираем за мен език на определението, с което е одобрено споразумението, и определението, с което е отменена забраната за напускане пределите на страната. ДЕКЛАРАТОР: /Й.М.Е.К./ ПОДС. А.Ф.О.: Не желая да ми се връчи писмен превод на разбираем за мен език на определението, с което е одобрено споразумението, и определението, с което е отменена забраната за напускане пределите на страната. ДЕКЛАРАТОР: /А.Ф.О./
Й.М.Е.К.
А.Ф.О.
В законна сила от 21.6.2016г.
60 АНД No 421/2016, VI състав НАП К.Х.В. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № К15_168-F178548 от 15.12.2015г., издадено от директора на дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Бургас, с което на К.Х.В., ЕГН **********,***, на основание чл. 80б, ал. 1 ЗДДФЛ за извършено нарушение на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв., като НАМАЛЯВА размера на глобата от 500 лв. на 100 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 22.6.2016г.
61 ЧНД No 487/2016, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.З. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.6.2016г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения С.Й.З., роден на ***,***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, основно образование, осъждан, ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 2015/2016 г. по описа на РС- Бургас, по НОХД № 2260/2016 г. по описа на РС- Бургас, по НОХД № 469/2016 г. по описа на РС- Несебър и НОХД № 372/2016 г. по описа на РС- Несебър, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24, ал. 1 НК, така определеното общо наказание по първата група осъждания с един месец или общо ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в „Затвор". ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2 НК, към така определеното общо наказание по първата група осъждания, наказанието „Глоба” в размер на 400 (четиристотин) лева, наложено по НОХД № 2015/2016 г., по описа на PC Бургас. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 3 НК изтърпяната част от наказанието, попадащо в групата, чието изпълнение е започнало. Наказанието по НОХД № 873/2014 г. по описа на РС Несебър глоба в размер на 800 лева да се търпи ОТДЕЛНО. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ обяви определението си в 15.00 часа в присъствието на страните по делото, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
В законна сила от 22.6.2016г.
62 НОХД No 495/2016, III състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Щ.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 22.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 495/2016 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.Щ.К. със служебен защитник адв. Петя Чернаева споразумение, съгласно което: Подсъдимият Е.Щ.К., роден на ***г. в гр.Айтос, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, живее на семейни начала, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.04.2016 год., около 08.50 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, на главен път І-9, 205,3 км., в посока гр.Варна -гр.Бургас управлявал МПС – л.а. марка „Мерцедес”, модел „С200” с регистрационен №********, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 15-0320-000588/30.12.2015 год. на Началник Група при РУ на МВР гр.Поморие, по чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДВП, връчено лично на 29.02.2016 год., влязло в законна сила на 08.03.2016 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на подсъдимия Е.Щ.К. и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 300 лв. /триста/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Е.Щ.К. да заплати направените по делото разноски в размер на 10.00 лева в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 495/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Е.Щ.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Щ.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Е.Щ.К.
В законна сила от 22.6.2016г.
63 НОХД No 621/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Г.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.6.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 621/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между А. П.- прокурор в РП- Несебър и адв. В. Ц. в качеството му на защитник на подсъдимия В.Г.П. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.Г.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2016г., около 04.44 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до кръстовището до хотел „Свежест", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Голф" с per. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,05 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 451/03.06.16г. на CXJI към БНТЛ при ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1 от НК, на В.Г.П. кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, В.Г.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което обвиняемият В.Г.П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 03.06.2016 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, В.Г.П. да заплати по сметка на РС Несебър сумата от 42.16 лева (четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 621/2016г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия В.Г.П. мярка за неотклонение като счете, че същата следва да бъде отменена. С оглед изложеното и на основание чл.309, ал.2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по БП № 304-ЗМ- 521/2016 г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия В.Г.П. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
В.Г.П.
В законна сила от 22.6.2016г.
64 НОХД No 622/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Т.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.6.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 622/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър и адв. С... М..., в качеството й на служебен защитник на подсъдимия А.Т.А. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.Т.А.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес: гр.Несебър, КК „Слънчев бряг”, кв.„Стадиона” апарт-хотел „Съни Вю Саут” партер, ап.6, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, барман, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2016г., около 03,10 часа, в гр.Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, кв. „Камелия", по главната алея, срещу бистро „Кондор” с посока на движение от спирка „Палма” към градския стадион, управлявал МПС- лек автомобил марка „Хонда”, модел „Сивик” с peг. № ЕВ 6396 АР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,31 (едно цяло и тридесет и един) на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №463/06.06.2016г. на БНТЛ- ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 3 от НК, на А.Т.А. кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, А.Т.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, А.Т.А. да заплати в полза на ОД на МВР Бургас сумата от 42.16 лева (четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 622/2016г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия А.Т.А. мярка за неотклонение като счете, че същата следва да бъде отменена. С оглед изложеното и на основание чл.309, ал.2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по БП № 304-ЗМ- 539/2016 г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия А.Т.А. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
А.Т.А.
В законна сила от 22.6.2016г.
65 АНД No 124/2016, IV състав КАТ Н.Н.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002454 от 08.09.2015г. на Началник сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предложение второ, и чл.175, ал.1, т.5, двата от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Н.Н.С., ЛНЧ *********, са наложени административни наказания глоба в размер на 10 лв., респективно 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца, за административни нарушения по чл.100, ал.1, т.1 и чл.123, ал.1, т.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 23.6.2016
Наказателно дело № 948/2016
В законна сила от 23.6.2016г.
66 АНД No 145/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД МЗ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.4.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 27-354-7/15.12.2015г.на Изп. Директор на ИА"МО", с което за нарушение на чл. 69, ал. 2 т. 1 от Закона за лечебните заведения, а именно: „Управителите, съответно изпълнителните директори на лечебното заведение: управляват лечебното заведение;", във вр. с чл. 43, а именно: „Регистрираните лица са длъжни да уведомяват съответната регионална здравна инспекция за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение и на лечебната дейност по чл. 2а в 7-дневен срок от настъпването им." от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ на „МЦ д-р Д.П." ЕООД, к. к. „Слънчев бряг", с ЕИК **** със седалище и адрес на управление:*** к. к Слънчев Бряг, представлявано от Управителят П.Б.И., на осн.чл.115 ал.1 от ЗЛЗ е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 1000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 23.6.2016
Наказателно дело № 1069/2016
В законна сила от 23.6.2016г.
67 НОХД No 393/2016, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 3.5.2016г.
ПРИЗНАВА А.К.Т. – родена на ***г***, с постоянен адрес:***, ул. „**************, българка, българска гражданка, несемейна, неосъждана, средно специално образование, в момента студентка, безработна, с ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 08.09.2015 год., около 12.00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в стая **************", държала високорискови наркотични вещества, съгласно чл.16, чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за Разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, а именно: - коноп, с нетно тегло 0.129 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 2.15 %, на стойност - 0.77 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.162 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол- 8.90 %, на стойност- 0.97 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.079 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол- 9.05%, на стойност - 0.47 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.076 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол- 3.05 % , на стойност - 0.46 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.050 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 7.30 %, на стойност- 0.30 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.045 гр. , със съдържание на основния наркотично действаш компонент- тетрахидроканабинол- 7.00 %, на стойност- 0.27 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.164 гр. , със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 4.30 % , на стойност- 0.98 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.086 гр. , със съдържание на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол- 4.30 %, на стойност- 0.52 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.098 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 6.55 % , на стойност- 0.58 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.081гр. , със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол - 5.30 % , на стойност — 0.49 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.056 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 8.50 %, на стойност- 0.34 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.053 гр. , със съдържание на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол- 1.75 %, на стойност- 0.32 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.057 гр. , със съдържание на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол- 7.55 %, на стойност- 0.34 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.058 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 6.90 % , на стойност- 0.35 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.086 гр. , със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 5.40%, на стойност- 0.52 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.079 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 4.30 % , на стойност- 0.47 лв. ; - коноп, с нетно тегло 0.070 гр. , със съдържани на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 3.70 %, на стойност- 0.42 лв., като общото нетно тегло на конопа е 1.429 гр., на обща стойност 8.57 лв.; - метамфетамин, с нетно тегло 0.018 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- метамфетамин- 40 %, на стойност- 0.45 лв. ; - метамфетамин, с нетно тегло 0.056 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент - метамфетамин- 35 % , на стойност- 1.40 лв. ; - метамфетамин, с нетно тегло 0.024 гр., сьс съдържание на основния наркотично действащ компонент - метамфетамин- 38,40 % , на стойност- 0.60 лв.; - метамфетамин, с нетно тегло 0.001 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- метамфетамин- следови количества, на стойност- 0.03 лв. ; - метамфетамин, с нетно тегло 0.053 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- метамфетамин- 27.60 % , на стойност- 1.32 лв., като общото нетно тегло на метамфетамина е 0.152, на обща стойност 3.80лв. ; - 3,4- метилендиоксиметамфетамин, с нетно тегло 0.083 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- MDMA- 26.20 % , на стойност- 3.32лв. ; - 3,4- метилендиоксиметамфетамин, с нетно тегло 0.235 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент MDMA- 33.20 % , на стойност 9.40 лв., като общото нетно тегло на - 3,4- метилендиоксиметамфетамин е 0.318 , на обща стойност 12.72 лева; - амфетамин и кофеин, с нетно тегло 0.042 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент амфетамин- 8.00% , на стойност- 1.26 лв., всичко на обща стойност 26.35 лв. / двадесет и шест лева и тридесет и пет стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС, за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание по чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, във вр. с чл.7, чл. 16, чл.30 от Закона за контрол наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 523.82 лева /петстотин двадесет и три лева и осемдесет и две стотинки/ , представляващи разноски, направени в хода на досъдебното производство. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.А от НК в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, ведно с опаковките, в които същото се е съдържало, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.К.Т.
Мотиви от 20.5.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 23.6.2016
Наказателно дело № 498/2016
В законна сила от 23.6.2016г.
68 НОХД No 408/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 23.6.2016г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 408/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Ж. ***, защитник на подсъдимия А.М. и подсъдимия А.А.М. със снета по делото самоличност, съгласно което: А.А.М.- роден на *** ***, обл.Бургас, ул. «Пирин» № 4, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, общ работник, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2016 г., около 22.50 часа в центъра на с.Тънково общ.Несебър, обл.Бургас управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Форд”, модел „Мондео” с ДК№ А 6975 ВА, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му с НП №`15-0304-003025/20.10.2015 год. на Началника Сектор в РУ Несебър, влязло в законна сила на 16.11.2015 год./, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.М. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 408/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо А.А.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
А.А.М.
В законна сила от 23.6.2016г.
69 НОХД No 548/2016, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 23.6.2016г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 548/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Чернаева от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия Х.М. и подсъдимия Х.М.М. със снета по делото самоличност, съгласно което: Х.М.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2015 год. около 01.00 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър по ул. „Бор” в близост до хотел „Берлин“, управлявал без да притежава съответно свидетелство за управление, МПС - лек автомобил марка „Опел Мерива”, с ДК № А 1192 КХ, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с НП № 14-0320-000293/ 14.07.2014г. на Началник РУП – Поморие, влязло в законна сила на 05.04.2015г. за същото деяние, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б”, във вр. с чл. 2, ал. 2, вр. чл.42 а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42 а, ал. 1, вр. ал. 2, т. 1, т. 2, и т. 6, вр. ал. 3 т. 1, т. 3, вр. ал. 4 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /три/ години, с периодичност 3 /три/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за 3 /три/ поредни календарни години. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 548/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Х.М.М.
В законна сила от 23.6.2016г.
70 АНД No 53/2016, II състав КАТ Е.Е.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002434/03.09.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Е.Е.С. с ЕГН-********** *** А.-28, ет.7 на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2016
Наказателно дело № 1039/2016
В законна сила от 24.6.2016г.
71 АНД No 113/2016, IV състав РДГ М.А.Р. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1151/13.01.2016 г. на Директора на Р.Д.п.г. ***, с което за нарушение на чл.213, ал.1, т.2, от Закона за горите, на основание чл.275, ал.1, т.2 от същия закон, М.А.Р., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 900 лв. на 200лв. /двеста лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 24.6.2016
Наказателно дело № 945/2016
В законна сила от 24.6.2016г.
72 НОХД No 432/2016, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.Х. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 432/2016г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.Г.Х. с упълномощения си защитник адв. Б.П. споразумение, съгласно което: Подсъдимият А.Г.Х., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, строител в „**************- гр.Пловдив, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2016 год., около 11.15 часа в к.к „Сл.бряг"общ.Несебър, обл.Бургаска в близост до х-л „****” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген"" модел „Голф" с ДК№ *******, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му с HП №14152/2012 год. на Началника Сектор ПП към ОДМВР- Пловдив по чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП влязло в законна сила н 22.05.2015 год./, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61 т.2 вр. с чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС така определеното наказание да бъде изтърпяно при „първоначален строг режим” в затвор. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото в чл. 343в, ал.2 от НК по-леко наказание „глоба”. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 432/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Производството продължава по реда на чл.383, ал.2 вр чл.306, ал.1, т.3 от НПК. Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото установи, че деянието, предмет на настоящото дело е извършено в изпитателния срок на наказанието по НОХД № 4029/13г. по описа на РС- Пловдив, с което за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.54 от НК е осъден на три месеца Лишаване от свобода, чието изпълнение е било отложено с изпитателен срок от три години на основание чл.66, ал.1 от НК. Определението, с което е одобрено споразумението е влязло в сила на 17.09.2013г. Налице са предпоставките за привеждането му в изпълнение по смисъла на чл.68, ал.1 от НК. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието на подсъдимия А.Г.Х., с ЕГН ********** по НОХД № 4029/13г. по описа на РС- Пловдив, с което за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.2 , вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.54 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор. На основание чл.59 от НК ПРИСПАДА от така определеното на подсъдимия наказание времето, през което е бил задържан за срок от 24 часа на 21.03.2013г. по НОХД 4029/13г. на РС- Пловдив. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А.Г.Х. мярка за неотклонение и като намери, че не отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо А.Г.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.Г.Х.
В законна сила от 24.6.2016г.
73 НОХД No 642/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 642/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Ч. ***, защитник на подсъдимия Д.Д. и подсъдимия Д.К.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: Д.К.Д., роден на ***г. в гр.Средец, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, животновъд, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2016г., около 20,50 часа, по пътя между с.Тънково, общ.Несебър и гр.Ахелой, на около 2км. от изхода на с.Тънково, в посока на движение от с.Тънково към гр.Ахелой, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил „Форд Транзит” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 промила, установено по надлежния ред - химическа експертиза № 471/09.06.16г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас/, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Ангел Асенов Маджуров кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Д.К.Д. от право да управлява МПС за срок от 9/девет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което Д.К.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 07.06.2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Д.К.Д. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер 42.16 лева (четиридесет и шест лева и шестнадесет стотинки) представляващи направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 642/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.К.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Д.К.Д.
В законна сила от 24.6.2016г.
74 НОХД No 646/2016, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 24.6.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 646/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър и адв. Ге. Г...в, в качеството му на служебен защитник на подсъдимия Д.К.С. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.К.С.- роден на *** г. в гр.Лом, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, охранител, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2016г., в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество - коноп с нетно тегло 2,838 гр., със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 6,60 тегловни процента, на стойност 16,98 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предложение първо, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал. 6 вр. ал. 5, вр. ал. 1 от НК, веществените доказателства по делото- останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, и опаковките, в които същото се е съдържало, в полза на Държавата, които след влизане на споразумението в сила, следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Д.К.С. да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас сумата от 47.08 лева (четиридесет и седем лева и осем стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 646/2016г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия Асен Траянов Асенов мярка за неотклонение като счете, че същата следва да бъде отменена. С оглед изложеното и на основание чл.309, ал.2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по БП № 304-ЗМ- 564/2016 г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия Д.К.С. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
Д.К.С.
В законна сила от 24.6.2016г.
75 АНД No 1071/2013, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.У. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.1.2014г.
ПРИЗНАВА М.С.-У., роден на ***г. в гр. Копенхаген, Дания, живущ ***, датчанин, датски гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, учител, паспорт № ***** за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2012г., около 20.55 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” при управление на моторно-превозно средство – лек автомобил „Рено Клио” с рег. № ***** е нарушил правилата за движение по пътищата – чл.5, ал.2 – Водачът на пътно превозно средство е длъжен: 1. Да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства; Чл.25, ал.1: Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път, или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него, или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение; Чл.36, ал.2: При завиване наляво за навлизане в път с двупосочно движение, водачът на пътното превозно средство завива така, че да навлезе по възможно най-краткия път в дясната част на платното за движение, като при извършване на маневра завой наляво от път, излизащ от комплекс „Елит 2” за включване към главната алея в участъка преди моста над река „Хаджийска” не осигурил предимство на движещия се по главната алея в същата посока водач на мотоциклет марка „Ямаха YFZ-R6”, с испански рег. № ***** – ***** от гр.Плевен и по непредпазливост му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лявата ключица, довело до трайно затруднение движението на лявата ръка за срок от около 2-3 месеца, при обичаен ход на оздравителния процес – престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. субс.състави на чл.5, ал.2, т.1, чл.25, ал.1 и чл.36, ал.2 от ЗДвП, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 (две хиляди) лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343, ал.1, б.”б”, вр. чл. 78а, ал.6, вр чл.37, ал.1 т.7 от НК обвиняемия М. С.-У. от право да управлява моторно- превозно средство за срок от седем месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия М.С.-У. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 341 (триста четиридесет и един) лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок от днес.
М.С.У.
Мотиви от 24.1.2014г.
В законна сила от 27.6.2016г.
76 АНД No 367/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.6.2016г.
ПРИЗНАВА Д.А.Б., роден на ***г. в гр. Русе, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, работи в областта на туризма през летния сезон, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2016 година, около 13.20 часа в община Несебър, на главен път І-9, посока rp.Бургас- гр.Варна, до разклона за с.Тънково, посока КК „Слънчев бряг”, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка БМВ модел Х5 с рег. № *******, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 15-0769-001039/16.07.2015 година, издадено от Началник група към ОДМВР Бургас, сектор «Пътна полиция» Бургас, влязло в законна сила на 17.11.2015 година, за същото деяние /управление на МПС, като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/ - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лв. /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Д.А.Б.
Мотиви от 14.6.2016г.
В законна сила от 27.6.2016г.
77 НОХД No 694/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 694/2016г. по описа на РС- гр.Несебър между Г. Русев- прокурор в РП- Несебър, адв.Г. в качеството му на защитник на подсъдимия И.С. Барычев споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.С. БАРЫЧЕВ – роден на *** год. гр.М., Русия, живущ ***, руснак, руски гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, работи в строителна организация в гр.М., с паспорт № ........, издаден на 06.04.20.. год., за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2016 г., в 22.46 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургаска, на паркинг „Южно пристанище”, управлявал МПС- л.а. „Опел”, модел „Корса” с рег№ А ..57 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.67 промила установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 74..+ с Фабр.№ 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл..., ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на ЧЕТИРИСТОТИН ЛЕВА, платима по сметка на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, обвиняемия И.С. Барычев от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия И.С. Барычев е било отнето, считано от 27.06.2016 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №694/2016 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
И.С.Б.
В законна сила от 27.6.2016г.
78 НЧХД No 46/2016, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) С.Д.Г. И.Р.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 10.2.2016г.
ПРИЗНАВА И.Р.Р.- роден на ***г***, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2015г., около 10.00 часа в сграда, находяща се в с.Р., общ.Несебър, ул.Б. № .., е нанесъл на С.Г. лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане на долни и горни клепачи на очите, кръвонасядане с размер около 2см. по вътрешната страна на горна устна и вдясно над веждата петнисто червеникаво кръвонасядане около 3см.- престъпление по чл. 130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева. ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, И.Р.Р. с ЕГН ********** да заплати на С.Д.Г. с ЕГН ********** сумата в размер на 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди болка и страдание вследствие нанесената му телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от деня на деликта- 22.07.2015г. до окончателното изплащане на главницата, като ОТХВЪРЛЯ гражданският иск за горницата до претендирания размер от 5000 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Р.Р. с ЕГН ********** с установена по-горе самоличност, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Р.Р. с ЕГН ********** с установена по-горе самоличност, да заплати на С.Д.Г. с ЕГН ********** сумата в размер на 39лв. (тридесет и девет) лева, представляваща съдебно- деловодни разноски, съобразно изхода по делото. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
И.Р.Р.
Мотиви от 15.2.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и прекратява делото
Определение от 10.6.2016
Наказателно дело № 328/2016
В законна сила от 28.6.2016г.
79 АНД No 334/2016, III състав Комисия за защита на потребителите В.-8.-В.М. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.6.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 29658 от 19.02.2016г. на Директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ „В. - ** – В.М.”, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец В.Х.М. с ЕГН **********, за нарушение на чл.9, ал.2 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.9, ал.1 от Закона за защита на потребителите, е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 500 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – Имуществена санкция от 500 лв. (петстотин лева) на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
В законна сила от 28.6.2016г.
80 НОХД No 623/2016, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.М.О. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 16.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 623/2016г. по описа на РС – Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в настоящия съдебен акт. Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър и на обвиняемия. Разпореждането подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от връчване на преписа.
В законна сила от 28.6.2016г.
81 НОХД No 704/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Н.Х. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 28.6.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №704/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г. Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.Н.Х. със защитник адв.Б.П. *** споразумение, съгласно което Подсъдимият Г.Н.Х. - роден на ***г. в гр.Бургас, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неосъждан, неженен, продавач консултант в магазин в х-л ..... в КК „Слънчев бряг”, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2016 година , около 06.00 часа в гр.Несебър, обл.Бургаска по ул.”Иван Вазов” до почивна станция на МВР в посока с.Равда-гр.Несебър, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло”, с ............., собственост на .................... от гр.Несебър с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.08 /две цяло нула осем/ на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза №507 от 21.06.2016 година на БНТЛ при ОД МВР Бургас – поради което и на основание чл.343 б, ал.1 от НК, вр.с чл.55, ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, така наложеното на обвиняемия Х. наказание “Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, предвиденото кумулативно по-леко наказание „Глоба“ от 200 лв. до 1000 лв. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК обвиняемия Г.Н.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Х. е било отнето, считано от 21.06.2016 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.Н.Х. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 35.78 (тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №704/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Г.Н.Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.Н.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.45 ч.
Г.Н.Х.
В законна сила от 28.6.2016г.
82 АНД No 323/2016, V състав КАТ А.С.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000138 от 15.02.2016г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта му, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.С.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 700 /седемстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /седем/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наказанието – лишаване от право да управлява МПС – на 7 /седем/ месеца. ОТМЕНЯ наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.185 от ЗДвП, на А.С.М. с ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП. ОСЪЖДА А.С.М. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 7,85 лева /седем лева и осемдесет и пет стотинки/ представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2016
Наказателно дело № 1045/2016
В законна сила от 29.6.2016г.
83 ЧНД No 488/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.Й.Щ. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 13.6.2016г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения Ю.Й.Щ., роден на *** ***, българин, български граждани, без образование, разведен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора Бургас, ЕГН **********, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанията, наложени му по НОХД № 2399/2007 г. по описа на РС Бургас, НОХД № 105/2012 г. по описа на РС Бургас и НОХД № 282/2016 г. по описа на РС Несебър в размер на най-тежкото от тях, а именно ДЕВЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ПРИСПАДА на осн.чл.25, ал.2 от НК така определеното общо най-тежко наказание от девет месеца „Лишаване от свобода“ като изцяло изтърпяно за времето от 24.04.2012г. до 24.10.2012г. в Затвора-Бургас. ПОСТАНОВЯВА Наложеното наказание от три месеца „Лишаване от свобода“ по НОХД № 725/2000 г. по описа на РС Бургас, да бъде изтърпяно отделно, като на осн.чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА същото като изтърпяно изцяло за периода от 21.03.2001г. до 21.06.2001г.. ПОСТАНОВЯВА Наложеното наказание от пет месеца „Лишаване от свобода“ по НОХД № 810/2016г. по описа на РС Бургас, да бъде изтърпяно отделно, като на осн.чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяната част от същото, считано от 15.03.2016г.. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Ю.Й.Щ.
В законна сила от 29.6.2016г.
84 АНД No 526/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Ж.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.6.2016г.
ПРИЗНАВА Х.Ж.А., роден на *** ***, обл. Бургас ул. „Девети май” № 37, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, начално образование, общ работник, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.02.2016 г., около 21.30 часа в с. Гюльовца, общ. Несебър, обл. Бургас по ул. „.а.” в близост до дом № **, в посока на движение с. Гюльовца - с. Горица, управлявал л.а. марка „ф.”, модел „Г.” с регистрационен № ***, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 15-0335-000164/05.06.2015 г. на Началник на РУ Руен, към ОД на МВР Бургас, влязло в законна сила на 15.06.2015 г.- престъпление по 343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.Ж.А.
Мотиви от 22.6.2016г.
В законна сила от 29.6.2016г.
85 АНД No 450/2016, V състав ДАМТН ЛИФТКОМ СЕРВИЗ ЕООД ДАМТН,ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.6.2016г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-31 от 27.11.2015г. на Началник РО „ИДТН Южна България”, с което на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, на „Л.С.” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, Б.п.С., сграда *, ет.*, ап.***, представлявано от Б.П.К., със съдебен адрес:***, пл.”О..”, № **, ет.* /чрез адв.Г.Б. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.7а, т.3 вр. чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори /обн.ДВ, бр.33/2003г./. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 30.6.2016г.
86 АНД No 489/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.6.2016г.
ПРИЗНАВА П.Д.Д., родена на *** ***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с висше образование, барман, с постоянен адрес:***, к-с “***************************, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 19.04.2016 год., около 16:00 часа, в к.к. «Слънчев бряг», общ.Несебър, обл. Бургас, в близост до хотел «*****», в лек автомобил «Сузуки Суифт» с рег.№ ********, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държала високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗКНВП, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ”Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно приложение №1, а именно – КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с общо нетно тегло 2,693 /две цяло шестстотин деветдесет и три/ грама на стойност 16,16 лв. / шестнадесет лева и шестнадесет стотинки/, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, съдържащ се в общо 4 /четири/ броя полиетиленови пликчета – едното, съдържащо 0,479 /нула цяло четиристотин седемдесет и девет/ грама, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 7,20 % /седем цяло и двадесет/ тегловни процента, второто, съдържащо 0,447 /нула цяло четиристотин четиридесет и седем/ грама с основно съдържание на тетрахидроканабинол 6,60% /шест цяло и шестдесет/ тегловни процента, третото, съдържащо 0,895 /нула цяло осемстотин деветдесет и пет/ грама, с основно съдържание на тетрохидраканабинол 6,70% /шест цяло и седемдесет/ тегловни процента, и четвъртото, съдържащо 0,872 /нула цяло осемстотин седемдесет и два/ грама, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 6,00% /шест цяло и нула/ тегловни процента, установено с физикохимична експертиза № 231 от 22.04.2016 год. по описа на БНТЛ – ОДМВР - гр. Бургас, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1 от НК, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.30 от ЗКНВП, вр. Списък I- Растения и вещества с висока степен на риск за обществено здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от НРКРВН, вр. чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е намирало, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, П.Д.Д. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, направените разноски в размер на 104.86 лева. /сто и четири лева и осемдесет и шест стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
П.Д.Д.
Мотиви от 23.6.2016г.
В законна сила от 30.6.2016г.
87 АНД No 536/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.С.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2016г.
ПРИЗНАВА З.С.Г. - родена на ***г***, с постоянен адрес ***, ромка, българска гражданка, неомъжена, със средно образование, работи като миячка в ресторант „.........” в с.Равда, общ.Несебър, неосъждана, ЕГН-**********, за ВИНОВНА в това, че на 18.05.2016г. около 02:45 часа в гр.Несебър, кв.“Ч.“, в близост до хотел „Атол“, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Дачия Логан“ с рег.№****, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването и по административен ред за такова деяние с Наказателно постановление №15-0304-002779/07.10.2015г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Бургас РУ – Несебър, влязло в законна сила на 12.11.2015г.,- престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) ЛЕВА в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес. .
З.С.Г.
Мотиви от 5.7.2016г.
В законна сила от 30.6.2016г.
88 НОХД No 714/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Б.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 30.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 714/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Надя Загорова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.Б.С. със защитник адв.Г.... от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което: Подсъдимият П.Б.С. /*********/, роден на ***г. в гр.М., Руска Федерация, живущ в Руска Федерация, гр.*******************************, с паспорт № *******, издаден на *******., валиден до *******., гражданин на Руска Федерация, руснак, с адрес за призоваване в РБългария - гр.Несебър, *******, разведен, висше образование, неосъждан, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2016г., около 03.08 часа в КК ”Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл. Бургас, по главна алея срещу парк хотел “********”, в посока гр.Несебър управлявал МПС- джип ”Гранд Чероки” с рег.№ ********, собственост на “***********- гр.Несебър, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,32 /две цяло и тридесет и две/ на хиляда, установено по надлежният ред, изпробван с техническо средство алкотест дрегер 7410+ с фабр.№ 0325 /, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия П.Б.С. /*********/ от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. с чл.381, ал.4 от НПК, вр. чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия П.Б.С. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия С. е било отнето по административен ред, считано от 26.06.2016 год. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 20 лева на преводача Р.З. за извършения превод в днешно съдебно заседание от български език на руски и обратно, които констатира, че са платени на ръка от адв.Георгиев на преводача З.. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 714/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.Б.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ: Заявявам, че не желая да получа копие от съдебния протокол на разбираем за мен език. Разбрах всичко. ПОДСЪДИМ: / П.С./
П.Б.С.
В законна сила от 30.6.2016г.