Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1077/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.Ж.,
Ж.В.Ж.
Д.Щ.И.,
Д.А.И.,
ЕРМАСКА ООД
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОБЯВЯВА за недействителни спрямо М.А.Ж. с ЕГН-********** и Ж.В.Ж. с ЕГН-**********,***, ж.к.Златен рог, бл.5, вх.В, ет.1, ап.57 сключените между Д.Щ.И. с ЕГН-********** *** като продавач и Д.А.И. с ЕГН-********** *** като купувач договори за продажба на собствения на ищците недвижим имот, лозе на площ от 3016кв.м., находящо се в землището на с.О., м.“С.Л.“, общ.Несебър с идентификатор № ************, обективирани както следва: в нот.акт № ***/04.07.2012г., том VІІІ, рег.№ 7528, дело № 1535/12г. по описа на нотариус рег.№ 208 на НК с район на действие РС-Несебър, както и сключения между Д.А.И. с ЕГН-********** *** като продавач и „Е.“ ООД с ЕИК-*********, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя Ж.С.Ж., обективирана в нот.акт № 45/03.**.2012г., том VІІ, рег. № 7811, дело № 1224/12г. по описа на нотариус с рег.№600 на НК с район на действие РС-Несебър, вписана в ВС при РС-Несебър с Акт № 181/том 31, дело 5828/03.**.2012г.. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо Д.Щ.И. с ЕГН-********** ***, Д.А.И. с ЕГН-********** *** и „Е.“ ООД с ЕИК-*********, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя Ж.С.Ж., че М.А.Ж. с ЕГН-********** и Ж.В.Ж. с ЕГН-**********,***, ж.к.Златен рог, бл.5, вх.В, ет.1, ап.57 са собственици на недвижим имот, представляващ лозе на площ от 3016кв.м., находящо се в землището на с.О., м.“С.Л.“, общ.Несебър с идентификатор № ************, при съседи: ПИ с идентификатор №№ 53822.11.478; 53822.11.172; 53822.11.481 и 53822.11.482. ОСЪЖДА „Е.“ ООД с ЕИК-*********, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя Ж.С.Ж., да предаде на М.А.Ж. с ЕГН-********** и Ж.В.Ж. с ЕГН-**********,***, ж.к.Златен рог, бл.5, вх.В, ет.1, ап.57 владението на недвижим имот, представляващ лозе на площ от 3016кв.м., находящо се в землището на с.О., м.“С.Л.“, общ.Несебър с идентификатор № ************, при съседи: ПИ с идентификатор №№ 53822.11.478; 53822.11.172; 53822.11.481 и 53822.11.482. ОСЪЖДА Д.Щ.И. с ЕГН-********** *** да заплати на М.А.Ж. с ЕГН-********** и Ж.В.Ж. с ЕГН-**********,***, ж.к.Златен рог, бл.5, вх.В, ет.1, ап.57 сторените от тях съдебни разноски в размер на 358,33лв., съобразно уважената претенция спрямо този ответник. ОСЪЖДА Д.А.И. с ЕГН-********** *** да заплати на М.А.Ж. с ЕГН-********** и Ж.В.Ж. с ЕГН-**********,***, ж.к.Златен рог, бл.5, вх.В, ет.1, ап.57 сторените от тях съдебни разноски в размер на 358,33лв., съобразно уважената претенция спрямо този ответник. ОСЪЖДА „Е.“ ООД с ЕИК-*********, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя Ж.С.Ж., да заплати на М.А.Ж. с ЕГН-********** и Ж.В.Ж. с ЕГН-**********,***, ж.к.Златен рог, бл.5, вх.В, ет.1, ап.57 сторените от тях съдебни разноски в размер на 383,33лв., съобразно уважената претенция спрямо този ответник. Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 1.6.2018г.
2 АНД No 2523/2017, III състав КАТ Д.С.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304 / 22.08.2017г., издадено от Павел И. Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение на чл.100, ал.1, т.4 от ЗДвП, на Д.С.И. с ЕГН ********** ***, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лева на основание чл.==1, т.3, предл.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
3 АНД No 6/2018, I състав ДИТ ВИРА 2013 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.3.2018г.
РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № 16-001704 от 15.08.2017 издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив с което за нарушение на чл.153 ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на „В.2.“ ЕООД Булстат ......, представлявано ота Й.Г.Х. ЕГН-**********,*** к.к. Слънчев бряг общежитие „Бисер“ 1 вх.3 ет.3 ап.6 и адрес на призоваване: гр.Несебър, ул.И.В.№23, ет. 1 офис №1 - адв.П.Ч. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1800 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 1.6.2018г.
4 НОХД No 204/2018, IV състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.С.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 16.5.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Р.С.С. родена на ***г***, българка, българска гражданка, неосъждана, омъжена, основно образование, управител на фирма, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 06.07.2017г., в търговски обект, намиращ се в к.к. „Слънчев бряг“, общ.Несебър, област Бургас, на крайбрежна алея, срещу хотел „Хевън“ и „Стар“, стопанисван от „Надежда- Р.С.“ ЕООД, ЕИК 203533124, с управител Р.С.С., без съгласието на притежателя на изключителното право съгласно чл. 13, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, дадено съгласно чл. 22, ал.1 от ЗМГО, използвала в търговската си дейност, като изложила на стелажи в магазина с цел продажба с поставени цени по смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗМГО, стоки с марките „Томи Хилфигер“ „TOMMY HILFIGER“, притежание на „Tommy Hilfiger Lecensing“, Поло Ралф Лоран „POLO by Ralp Lauren“, притежание на The Polo Lauren Company L.P. USA, „Хуго Бос“ HUGO BOSS, притежание на HUGO BOSS, „Найк“ NIKE, притежание на NIKE INNOVATE C.V. USA, „Адидас“ ADIDAS, притежание на Adidas Intendtifndl Marketing B.V.I, и Adidas AG.DE „Конверс“ CONVERSE, притежание на All Star C.V. USA, без правно основание, като предлага за продажба чрез поставяне на видно място- на манекени, закачалки и стелажи, обект на защита по ЗМГО, както следва: тениски с марка „Томи Хилфигер“ „TOMMY HILFIGER“ - 166 броя с единична цена като неоригинални 5/пет/ лева и с цена 18.60/осемнадесет лева и шестдесет стотинки/ лева, като оригинални, означени със знак сходен на регистрираната марка „Томи Хилфигер“; тениски с марка „Поло Ралф Лоран“ „POLO by Ralp Lauren“- 220 броя, с единична цена като неоригинални 5/пет/ лева и с цена 17.55 /седемнадесет лева и петдесет и пет стотинки/ лева като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „Поло Ралф Лоран“; Тениски с марка „Хуго Бос“ HUGO BOSS- 170 броя с единична цена като неоригинални 5/пет/ лева и с цена 14.50/четиринадесет лева и петдесет стотинки/ като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „Хуго Бос“; суитчери с марка „Найк“ NIKE- 23 боря с единична цена като неоригинали 12/дванадесет/ лева и с цена 41.50/четиридесет и един лава и петдесет стотинки/ означени със знак на регистрирана марка „Найк“; суитчери с марка „Адидас“ ADIDAS - 32 броя с единична цена като неоригинали 12/дванадесет/ лева и с цена 41.5/четиридесет и един лева и петдесет стотинки/ лева, като оригинали означени със знак сходен на регистрираната марка „Адидас“; тениски с марка „Конверс“ CONVERSE- 114 броя с единична цена като неоригинални 5 /пет/ лева и с цена 14.20 /четиринадесет лева и двадесет стотинки/ лева като оригинали, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Конверс“, като всички изброени стоки са идентични на стоките, за които са регистрирани марките и са получили закрила, всички изброени стоки с обща цена 4358 /четири хиляди триста петдесет и осем/ лева като реплики и 14419.80 /четиринадесет хиляди четиристотин и деветнадесет лева и осемдесет стотинки/ лева като оригинали, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.58а от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца, ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание на Р.С.С. „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА, на основание чл.54, ал.1 от НК, на подсъдимата Р.С.С. със снета по- горе самоличност, кумулативно предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 200 лева /двеста лева/, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал.3 от НК, иззетите като веществени доказателства, описани по- горе, в полза на Държавата, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Р.С.С. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, сумата от 377.43 лева (триста седемдесет и седем лева и четиридесет и три стотинки), представляващи направени в досъдебното производство разноски.
Р.С.С.
на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.58а от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца, ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание на Р.С.С. „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА, на основание чл.54, ал.1 от НК, на подсъдимата Р.С.С. със снета по- горе самоличност, кумулативно предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 200 лева /двеста лева/, платими в полза на Държавата.
Мотиви от 30.5.2018г.
В законна сила на 1.6.2018г.
5 НОХД No 424/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.К.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 1.6.2018г.
поради, което и на основание чл. 343б, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на 4/ЧЕТИРИ/ месеца «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на К.К. Кодашев за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия К.К.К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на К.К.К., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 11 /единадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на К.К.К. е било отнето по административен ред, считано от 23.05.2018 година. ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия К.К.К. мярка за неотклонение „Подписка”.
К.К.К.
поради, което и на основание чл. 343б, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на 4/ЧЕТИРИ/ месеца «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на К.К. Кодашев за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия К.К.К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на К.К.К., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 11 /единадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на К.К.К. е било отнето по административен ред, считано от 23.05.2018 година.
В законна сила на 1.6.2018г.
6 Гражданско дело No 211/2018, V състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Д.А. В.Н.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 1 от 14.02.2008г. на Община Русе, граждански брак между Д.Д.А. с ЕГН **********, със съдебен адрес: *** /чрез адв.С.С. от АК-Разград/ и В.Н.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.49, ал.4 от СК, съгласно което: 1.РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете Д.Д.А., роден на ***г. с ЕГН **********, се предоставят на МАЙКАТА В.Н.А.. 2.МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето Д.Д.А. се определя при МАЙКАТА В.Н.А. на адрес: ***. 3.Бащата Д.Д.А. ще осъществява режим на лични контакти с детето Д.Д.А., както следва: всяка първа и трета седмица на месеца от 10.00 часа в събота с преспиване до 18.00 часа в неделя; 30 /тридесет/ дни през лятната ваканция на децата, когато майката не е в платен годишен отпуск; през Коледните празници /24 - 27 декември/, Великденските празници /петък, събота и неделя/ и пролетната ваканция на детето в нечетните години. През Новогодишните празници /30 декември - 02 януари/ и зимната ваканция в четните години. 4.Бащата Д.Д.А. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на детето Д.Д.А., роден на ***г. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител В.Н.А. месечна издръжка в размер на 130 /сто и тридесет/ лева, начиная от месеца, следващ месеца на влизане в сила на решението на съда, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпването на законови основания за нейното изменение или прекратяване. Месечната издръжка се дължи до 15-то число на текущия месец, платима по банковата сметка на майката В.Н.А.. 5.СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо: Апартамент на административен адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”М.” № 11, собственост на родителите на съпругата, се предоставя за ползване на В.Н.А.. 6.След прекратяването на брака, съпругата ще запази фамилното си име – А.. 7.След развода, съпрузите не си дължат издръжка един на друг. 8.По време на брака, съпрузите не са придобили недвижими имоти и влогове, или акции в търговски дружества. 9. Движимите вещи, придобити по време на брака, съпрузите са поделили извънсъдебно и никой няма претенции по отношение на тях. 10.Придобитият по време на брака лек автомобил марка „Мазда” модел „121 1.3” с рег.№ А ****НА, цвят – светло сив металик, с рама № ***************двигател № ******, остава в дял и изключителна собственост на съпругата В.Н.А.. 11.Разноските по делото остават за страните така, както са ги направили. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 4.6.2018г.
7 АНД No 2262/2017, III състав КАТ Л.Г.Ц. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002103 от 07.07.2017г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП, на Л.Г.Ц. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание Глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2018г.
8 Гражданско дело No 245/2018, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Д.Т.,
К.Д.Т.
Д.К.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.5.2018г.
ИЗМЕНЯ размера на издръжката, която Д.К.Т., ЕГН: **********,***, е осъден да заплаща с влязло в сила Решение № 109 от 16.07.2012г. по гр.д. № 445/2012г. по описа на Районен съд Несебър за детето си К.Д.Т., ЕГН **********,***, чрез неговия настойник и законен представител – М.К.Е., ЕГН **********,***, като УВЕЛИЧАВА същата от 60 лв. на 160 (сто и шестдесет) лева месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 15.03.2018г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа й до окончателното й изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за увеличаване на месечната издръжка за разликата над уважения размер от 160 лв. до пълния предявен размер от 220 лв. ИЗМЕНЯ размера на издръжката, която Д.К.Т., ЕГН: **********,***, е осъден да заплаща с влязло в сила Решение № 109 от 16.07.2012г. по гр.д. № 445/2012г. по описа на Районен съд Несебър за детето си А.Д.Т., ЕГН **********,***, действаща със съгласието на своя попечител - М.К.Е., ЕГН **********,***, като УВЕЛИЧАВА същата от 80 лв. на 190 (сто и деветдесет) лева месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 15.03.2018г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа й до окончателното й изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за увеличаване на месечната издръжка за разликата над уважения размер от 190 лв. до пълния предявен размер от 250 лв. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта за допуснатото увеличение на размера на издръжката за всяко от двете деца. ОСЪЖДА Д.К.Т., ЕГН: **********,***, да заплати на А.Д.Т., ЕГН **********,***, действаща със съгласието на своя попечител - М.К.Е., ЕГН **********,***, сумата от 152 лв., представляваща направените по делото разноски за платено възнаграждение за един адвокат, съразмерно на уважената част от предявения от нея иск. ОСЪЖДА Д.К.Т., ЕГН: **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Несебър държавна такса в размер на 302,40 лв., съобразно допуснатото увеличение на издръжката. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас в двуседмичен срок, считано от 18.05.2018г.
В законна сила на 5.6.2018г.
9 АНД No 2553/2017, III състав РДГ Е.Р.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2018г.
ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Наказателно постановление № 852 от 23.10.2017г., издадено от Директора на РДГ Бургас, с което за нарушение по чл.84, ал.1 и ал.2 от ЗЛОД, във връзка с чл.65, т.10 от ЗЛОД, на Е.Р.К. с ЕГН **********,***, е наложена Глоба по чл.84, ал.2 от ЗЛОД в размер на 300 лв. (триста лева) и е лишен от право на ловуване за срок от 3 (три) години по чл.94, ал.1 от ЗЛОД, и е постановено отнемане на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД на: ловен автомат Бенели №*******, ловни патрони калибър 12 -9 бр. 11/0 Луксор бели, 7 броя 6.2 мм Ламбро – бели, 5 броя 10/0 Минимагнум – бели, 2 броя без надпис, 1 брой Експрес – зелен, 1 брой Buckshot бял, 1 брой ловен куршум кал. 12 изваден от цевта на ловен автомат Бенели, 1 брой празна гилза, НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.6.2018г.
10 АНД No 145/2018, IV състав ДИТ СЕЙЛИНГ СПОРТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-001779/04.10.2017 г. на Изпълнителен Директор на „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.128, т..2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.415в, ал.1 от КТ, на „С.С.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.П., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 5.6.2018г.
11 НОХД No 359/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.Й.Й. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №359/2018г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Валя Диамандиева – мл.прокурор в РП-гр.Несебър и адв. В.П. *** – упълномощен защитник на подсъдимия Х.Й.Й., съгласно което: ПРИЗНАВА Х.Й.Й. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, неженен, безработен, с ЕГН **********,за ВИНОВЕН в това, че: На 24.04.2018 г. около 00.25 часа, в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на Главна алея, до паркинг „Кондор“ с посока на движенвие към гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Тойота“, модел „Ярис“ с рег.№ РВ 6608 ТА, след употреба на високорискови наркотични вещества или техни аналози- а именно амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Check 5000“, с фабричен номер ARJJ -0041, тестова касета „Drager Drug Test 5000 STK6“ с фабричен номер ARKL-0905, поради което и на основание чл. 343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 7 /седем/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на Х.Й.Й. ЕГН ********** наказание- 7 /седем/ месеца „Лишаване от свобода“, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на подсъдимия Х.Й.Й. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Х.Й.Й. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Х.Й.Й. с ЕГН ********** е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 24.04.2018г. ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателствено средство „Drager Drug Check 5000“, с фабричен номер ARJJ -0041, тестова касета „Drager Drug Test 5000 STK6“ с фабричен номер ARKL-0905, реф. №8319495, проба № 247 да бъде унищожено след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 359/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х.Й.Й. с ЕГН ********** мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Х.Й.Й. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Х.Й.Й.
чл. 343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 7 /седем/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на Х.Й.Й. ЕГН ********** наказание- 7 /седем/ месеца „Лишаване от свобода“, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на подсъдимия Х.Й.Й. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Х.Й.Й. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Х.Й.Й. с ЕГН ********** е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 24.04.2018г.
В законна сила на 5.6.2018г.
12 ЧНД No 418/2018, IV състав Производство по чл. 243 НПК Т.М.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР
  Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 5.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 418/2018 г. по описа на РС- Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр. Несебър за продължаване действията по администрирането му, съобразно дадените указания в настоящото определение. Определението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 5.6.2018г.
13 АНД No 2606/2017, VI състав КАТ С.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003038 от 22.08.2017г., издадено от началник сектор към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, с което на С.К., ЛНЧ **********, родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, с национален паспорт № 651173442, с разрешение за пребиваване в Република България № 700990133, с адрес в с. Кошарица, Вилна зона „Чолакова чешма” № 1, на основание чл. 174, ал. 3, пр. 1 ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право” да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 6.6.2018г.
14 АНД No 2737/2017, VI състав ДИТ ВАГ ИНВЕСТМЪНТ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 23-002055 от 26.10.2017г., издадено от ИД директор на дирекция „Инспекция по труда Софийска област”, с което на „В.И.” АД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ж. к. „Лазур”, бл. 113 Ж, партер, на основание чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, за извършено нарушение на чл. 152 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 6.6.2018г.
15 НОХД No 107/2018, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.Г.К.,
Г.И.К.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 3.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 107/2018 г. по описа на Районен съд Несебър, поради допуснати отстраними процесуални нарушения, с което е нарушено правото на подсъдимите да разберат повдигнатото им обвинение. ВРЪЩА делото на Р.п. Н. за отстраняване на посочените по горе процесуални нарушения. ПОТВЪРЖДАВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Кръстю Г.К. мярка за неотклонение „Задържане под стража”. ПОТВЪРЖДАВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Г.И.К. мярка за неотклонение „Подписка”. ОПРЕДЕЛИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
В законна сила на 6.6.2018г.
16 АНД No 157/2018, IV състав Общини Р.Л.Л. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 135/17.05.2017г. на Кмета на О.Н. с което за нарушение на чл.24, т.5 от Наредба №6 на Общински съвет- гр.Несебър за опазване на околната среда на територията на О.Н. на Р.Л.Л., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 6.6.2018г.
17 АНД No 158/2018, IV състав Общини Р.Л.Л. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 79/04.04.2017г. на Кмета на О.Н. с което за нарушение на чл.24, т.5 от Наредба №6 на Общински съвет- гр.Несебър за опазване на околната среда на територията на О.Н. на Р.Л.Л., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 6.6.2018г.
18 АНД No 159/2018, IV състав Общини Р.Л.Л. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 132/17.05.2017г. на Кмета на О.Н. с което за нарушение на чл.13, ал.1 т.8 от Наредба №6 на Общински съвет- гр.Несебър за опазване на околната среда на територията на О.Н. на Р.Л.Л., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 6.6.2018г.
19 НОХД No 434/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.Х.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 7.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №434/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър, адв.П.Ч. –защитник на обвиняемия, и обвиняемия Х.Х.Т. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Х.Х.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, к-с »Стария възел» №6, ап.20, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 30.05.2018г. около 01.15 часа в к.к. “Слънчев бряг“, до общежитие „Строител“, в посока на движение към хотел „Парк“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“ с рег № ******, след употреба на наркотични вещества, а именно: “кокаин /СОС/” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични / НРКРВН/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000”/ с идентификационен номер:ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози , поради което и на основание чл. 343Б, ал. 3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 вр. чл. 55, ал. 2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 4 ЧЕТИРИ/ месеца и ГЛОБА в размер на 250 лв. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК на обвиняемия Х.Х.Т. наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от така наложеното наказание „Лишаване от права”, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Х.Х.Т. е било отнето по административен ред, считано от 30.05.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000”/ с идентификационен номер:ARJJ-0041, от извършената проба да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Определението не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №434/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Х.Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Х.Х.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Х.Х.Т.
на основание чл. 343Б, ал. 3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 вр. чл. 55, ал. 2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 4 ЧЕТИРИ/ месеца и ГЛОБА в размер на 250 лв. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК на обвиняемия Х.Х.Т. наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца.
В законна сила на 7.6.2018г.
20 Гражданско дело No 775/2017, II състав Искове по ЗУЕС М.И.Г. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КОМПЛЕКС ЛАГУНА-1,
В.И.О.,
Ю.В.В.,
Т.Н.М.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.5.2018г.
ПРИЕМА на осн.чл.194, ал.3, вр.ал.2 от ГПК, че оспорването на Покана за общо събрани на собствениците на етажната собственост на „Лагуна 1“ на 17.07.2017г. от 10.00 часа, находящ се на лист 47 от дело, Протокол за поставена покана съгласно чл.13, ал.1 от ЗУЕС, находящ се на лист 48 по делото, Протокол №3 за проведено общо събрани на собствениците в етажната собственост на „Лагуна 1“ на 17.07.2017г., Списък на присъстващите регистрирани собственици на общото събрание на 17.07.2017г., находящи се на лист съответно 49 до 57 вкл. по дело, Съобщение по реда на чл.16, ал.7 от ЗУЕС, че протоколът от проведеното на 17.07.2017 общо събрание е изготвен, находящ се на лист 59, Протокол за поставена покана по чл.16, ал.7 ЗУЕС, находящ се на лист 60 по дело, досежно истинността, достоверността на посочените дати и автентичността на подписите, не е доказано. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция по чл.40, ал.1 от ЗУЕС на М.И.Г. с ЕГН-********** ***, като собственик на имот в комплекс „Лагуна-1“, к.к.Слънчев бряг-запад, общ.Несебър, заявена чрез адвокатско дружество И. ***, съдебен адрес *** за отмяна на решенията, взети от Общо събрание на собствениците на етажната собственост в комплекс „Лагуна-1“, к.к.Слънчев бряг-запад, общ.Несебър, ПИ 51500.506.583, сграда 1, представлявана от Вера Тютрина, в качеството й на Председател на управителния съвет на ЕС, проведено на 17.07.2017г. като неоснователна. ОСЪЖДА М.И.Г. с ЕГН-********** ***, да заплати на Етажната собственост в комплекс „Лагуна-1“, к.к.Слънчев бряг-запад, общ.Несебър, ПИ 51500.506.583, сграда 1, представлявана от Вера Тютрина, в качеството й на Председател на управителния съвет на ЕС сторените съдебни разноски в общ размер на 1805лв.. Решението е постановено при участието конституирани на осн.чл.23, ал.5 от ЗУЕС на трети лица помагачи на ответната страна ЕС Лагуна-1, к.к.Слънчев бряг-запад, общ.Несебър, ПИ 51500.506.583, както следва: В.И.О., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г. с постоянен адрес:Руска Федерация, гр.Санкт Петербург, 2-ри Муринский проспект, дом 3, кв.82, Ю.В.В., гражданин на Руска Федерация, родена на ***г. в гр.Ленинград, двамата с постоянен адрес:Руска Федерация, гр.Санкт Петербург, 2-ри Муринский проспект, дом 3, кв.82 и Т.Н.М., гражданин на Руска Федерация, родена на ***г***, с постоянен адрес Руска Федерация, гр.Москва, Димитровское шосе, блок 64, корпус 5, ап.16. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 8.6.2018г.
21 Гражданско дело No 1177/2017, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Д.С.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА БУРГАС
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Д.С.П., ЕГН **********,***, за промяна на фамилното му име от „П.” на „К.”. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 8.6.2018г.
22 АНД No 325/2018, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.А.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ПРИЗНАВА К.А.К.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, управител на фирма, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2014г., около 04,10 часа в к.к. „Слънчев бряг", общ. Несебър, пред хотел „Заара" в паркиран лек автомобил, марка „Киа Карънс", с peг. № А .... MB, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 436/ 09.09.2014г. на БНТЛ към ОД на МВР-гр. Бургас, както следва: -Обект № 1 — суха, зелена, растителна маса, с нетно тегло 0,681 грама, която се определя като коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол - 8,10%, на стойност 4,09лв. /четири лева и девет стотинки/; -Обект № 2 - суха, зелена, растителна маса, с нетно тегло 3,766 грама, която се определя като коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол - 8,50%, на стойност 22,60лв. /двадесет и два лева и шестдесет стотинки/, като обектите са с общо нетно тегло 4,447гр. на обща стойност 26,69лв. /двадесет и шест лева и шестдесет и девет стотинки/, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл. второ, т.1, предл.първо от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 800 (осемстотин) лева.
К.А.К.
Мотиви от 30.5.2018г.
В законна сила на 8.6.2018г.
23 НОХД No 422/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.С.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 8.6.2018г.
основание чл.343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание - четири месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.С.М. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7/СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият И.С.М. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 26.05.2018г. ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателствено средство Дрегер дръг тест 5000 /Drager drug Test 5000/ с фабричен № АRJJ-0041, да бъде унищожено, поради липсата на стойност. ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.С.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
И.С.М.
на основание чл.343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание - четири месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.С.М. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7/СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият И.С.М. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 26.05.2018г.
В законна сила на 8.6.2018г.
24 НОХД No 440/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.А.О. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 8.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 440/2018г. по описа на РС–Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.А.О. със защитник адв.Г. споразумение, съгласно което В.А.О. /В.А.О./, роден на ***г. в гр. Т., Новосибирска област, Русия, с паспорт №754049580, издаден на 14.12.2016г., валиден до 14.12.2026г., руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, пенсионер, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2018г., около 15:30 часа в гр. Несебър, общ.Несебър, по улица „Иван Вазов”, в близост до почивна станция „Булгартабак”, в посока на движение гр.Несебър- с. Равда управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ Хюндай” модел „Атос” с рег. номер А .... ММ /собственост на Х.И.П./, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,06 /две цяло и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Алкотест дрегер 7410+“, с фабр. № ARYF 0325, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози, в сила от 29.09.2017г., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. с чл.381, ал.4 от НПК, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия В.А.О. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на 100/сто/ лева. НАЛАГА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, на подсъдимия В.А.О. /В.А.О./ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия В.А.О. е било отнето по административен ред, считано от 06.06.2018 год. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 440/2018г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
В.А.О.
на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. с чл.381, ал.4 от НПК, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия В.А.О. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на 100/сто/ лева. НАЛАГА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, на подсъдимия В.А.О. /В.А.О./ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия В.А.О. е било отнето по административен ред, считано от 06.06.2018 год.
В законна сила на 8.6.2018г.
25 НОХД No 441/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.Т.Т. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 8.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 441/2018 г. по описа на РС – Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител, прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Т.Т.Т. със защитник адв.Г.Г. *** споразумение, съгласно което: Т.Т.Т., роден на *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, разведен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.05.2018г. около 11.45 ч. в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, кв.”Пясъците”, на пътна отсечка срещу комплекс „ Гербер-4 ”, с посока на движение от бензиностанция „Петрол” към к.к. Слънчев бряг, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Пежо“, модел „306“, с рег.№ А .... КА, собственост на С.Б.Б.от гр.Бургас, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 на хиляда /едно цяло шестдесет и четири/, установено по надлежния ред чрез техническо средство Алкотест „ Дрегер 7410+“, с фабр.№ ARYF 0325, съгласно Наредба № 1/19.07.2017год. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца и „ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Т.Т.Т. наказание три месеца „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, Т.Т.Т. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Т.Т.Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 30.05.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 441/2018 г. по описа на РС – Несебър.
Т.Т.Т.
на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца и „ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Т.Т.Т. наказание три месеца „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, Т.Т.Т. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Т.Т.Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 30.05.2018 г.
В законна сила на 8.6.2018г.
26 Гражданско дело No 1081/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Ш. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.5.2018г.
ОСЪЖДА О.Н. *** представлявана от Николай Димитров-кме., ДА ЗАПЛАТИ на Г.Ш. - австрийски гражданин, роден на *** година, с адрес Австрия. Съдебен адрес *** Съдебен адресат: Адв. К.Т.- БАК - сумата от 759 лева /седемстотин петдесет и девет лева/, представляващи претърпени от ищеца имуществени вреди в резултат на злополука от 01.10.2015 г. (падане в необезопасена и необозначена шахта) в к.к. Слънчев бряг, гр.Несебър, находяща се на улично платно в близост до комплекс „Авеню“, изразяваща се платени от ищеца болнични разходи за терапии и преглед -655 лв,66 лева, за компресорни чорапи и 38 лв. превод на документи, ведно със законната лихва от датата на индидента-01.10.2015г. до окончателното изпълнение на задължението като отхвърля иска за сумата над 759 лева до 809 лева, като НЕДОКАЗАН. - сумата от 4 000 /четири хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на злополука от 01.10.2015 г. (падане в необезопасена и необозначена шахта) в к.к. Слънчев бряг, гр.Несебър, находяща се на улично платно в близост до комплекс „Авеню“, на основание чл. 49 вр. чл. 45 от ЗЗД, ведно със законната лихва от датата на индидента-01.10.2015г. до окончателното изпълнение на задължението, като ОТХВЪРЛЯ иска за сумата над 4000 лева до претендирания размер 10 000 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. - сумата от 532.24 лева. /петстотин тридесет и два лева и двадесет и четири ст./ лева, съразмерна част с уважената част от исковете, представляващи направените по делото разноски, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК. Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 9.6.2018г.
27 АНД No 244/2018, IV състав КАТ Ц.Р.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-000256/19.02.2018 г. на Началник сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение по чл. 139, ал.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.3, т.4 от същия закон, на Ц.Р.Г., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 9.6.2018г.
28 АНД No 2053/2017, III състав МВР А.Б.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № І-844 / 03.07.2017г., издадено от Гл. инспектор Живко Звезделинов Даскалов на длъжност Началник РУ Несебър, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ, на А.Б.С. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл.60, ал.1, т.3, б.”в” от ЗОБВВПИ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА А.Б.С. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 10,04 лв. (десет лева и 04 ст.), представляваща направени по делото от съда разноски. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.6.2018г.
29 НОХД No 446/2018, I състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.С.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 11.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №446/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – мл. прокурор в РП-Несебър и подсъдимият К.С.М. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.С.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***№23, настоящ адрес ***№8, българин, български гражданин, осъждан, със средно специално образование, женен, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.05.2015 г., около 16.20 ч., в к.к „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, в района на к-с „Съни дей 1“, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на челюстта, причинил на П.Х.П., ЕГН ********** средна телесна повреда, изразяваща се в двустранна фрактура на долна челюст, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето, поради което и на основание на чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55 ал.1 т.2, б. „б“ от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ“. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, от НК следните пробационни мерки: -“Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца; - „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 /сто/ часа за срок от една календарна година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.С.М. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 30.00 лв. /тридесет/ лева, представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №446/2018 г. по описа на РС – Несебър.
К.С.М.
на основание на чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55 ал.1 т.2, б. „б“ от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ“. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, от НК следните пробационни мерки: -“Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца; - „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 /сто/ часа за срок от една календарна година.
В законна сила на 11.6.2018г.
30 Гражданско дело No 1043/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СПОРТ-ДЕПО АД ЗОРА ПАЛМА ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.5.2018г.
ОСЪЖДА „З.П.” ЕООД, в хода на делото с променено наименование на „ДЖЕМАЙЛОВИЧ” ЕООД, ЕИК 201036204, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Десанка Джемайлович, да заплати на “СПОРТ ДЕПО” АД, ЕИК 175399518, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Красимир Петков, сумата от 10 645,11 лв. /десет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и единадесет стотинки/, представляваща незаплатени суми за доставени стоки по фактури: № 1000268674/12.06.2015 г., № 1000269712/16.06.2015 г., № 1000270161/17.06.2015 г., № 1000281627/17.07.2015 г., № 1000283540/ 21.07.2015 г., № 1000284896/23.07.2015 г., № 1000286580/05.08.2015 г., № 1000293280/05.08.2015 г., № 1000306409/25.08.2015 г., № 1000313850/ 09.09.2015 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба- 13.06.2016 г. до изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над присъдената сума до претендираната 10745,11 лв. ОСЪЖДА „З.П.” ЕООД, в хода на делото с променено наименование на „Джемайлович” ЕООД, ЕИК 201036204, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Десанка Джемайлович, да заплати на “СПОРТ ДЕПО” АД, ЕИК 175399518, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Красимир Петков, сумата от 1679,80 лв. /хиляда шестстотин седемдесет и девет лева и осемдесет стотинки/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, пред Окръжен съд- Бургас, считано от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 12.6.2018г.
31 НОХД No 349/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 12.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 349/2018г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева– прокурор в РП-Несебър и подсъдимия А.А.А. с упълномощения си защитник адв.Зорница Дамянова- от АК Бургас споразумение, съгласно което подсъдимият А.А.А.- роден на ***г***, с постоянен адрес ***, и настоящ адрес *** море,- общежитие Миньор №1, турчин, български гражданин, женен, реабилитиран по право, с основно образование, работи като строителен работник, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2017г. около 20.40 часа на главен път III-9061 с посока на движение от кръстовището на язовир „Порой", общ. Несебър към Главен път 1-9, управлявал МПС - л.а. „Фиат Пунто" с per. № А 8553 МК с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,90 на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №848/04.12.2017 г. На БНТЛ - Бургас, ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК така наложеното наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода“ наложено на А.А.А. с ЕГН ********** за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.А. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ . ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия А.А.А. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.А.А. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 47.73 (четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 349/2018г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А.А.А. с ЕГН ********** мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.А.А. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.А.А.
на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК така наложеното наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода“ наложено на А.А.А. с ЕГН ********** за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.А. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ . ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия А.А.А. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
В законна сила на 12.6.2018г.
32 Гражданско дело No 368/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака В.М.И. Х.К.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 17.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 368/2018г. по описа на РС-Несебър.
В законна сила на 13.6.2018г.
33 АНД No 288/2018, V състав КАТ А.Й.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.5.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-003812 от 13.10.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.Й.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137А, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.185 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.2, т.4 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 13.6.2018г.
34 НОХД No 453/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Ш.Ю. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 13.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 453 /2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – прокурор в РП-Несебър, адв.П.Ч. *** – служебен защитник на обвиняемия, и обвиняемият А.Ш.Ю. споразумение, съгласно което: ОБВИНЯЕМИЯТ А.Ш.Ю. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, реабилитиран, със средно образование, ЕГН**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 05.06.2018 г., около 03.30 ч. в гр.Несебър, на ул. „Славянска“ и ул. „Първа“, пред хотел “Премиум Ин“ в посока от хотел „Диамант“ към хотел „Свежест“, управлявал МПС - собствения си лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег. № А1041 МТ, след употреба на наркотични вещества, а именно“Канабис 5“, установено по надлежния ред с техническо средство „Dreger Drug Test 5000”, с идентификационен номер ARJJ-0041, с касета №ARLC-0986, съгласно Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване на употребата алкохол или наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание чл.343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от НК, съдът го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години и 6 /шест/ месеца. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на А.Ш.Ю., с ЕГН**********, наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на А.Ш.Ю., с ЕГН**********е било отнето по административен ред, считано от 05.06.2018 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателства - 1 брой тест касета дрегер от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 453/2018 по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Ш.Ю., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
А.Ш.Ю.
на основание чл.343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от НК, съдът го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години и 6 /шест/ месеца. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на А.Ш.Ю., с ЕГН**********, наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на А.Ш.Ю., с ЕГН**********е било отнето по административен ред, считано от 05.06.2018 година.
В законна сила на 13.6.2018г.
35 НОХД No 454/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.И.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 13.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 454/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.И.А. със защитник адв. П.Ч. *** споразумение, съгласно което: М.И.А.- роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, безработен, неосъждан , ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2018 г., около 11:30 часа в к.к. „Слънчев Бряг”, общ.Несебър, кв.„Чайка”, до хотел „Мида”, в посока на движение към хотел „Болеро“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „МЛ 270”, с рег. № РВ 3403 СР,след употреба на наркотични вещества, а именно: “кокаин /СОС/ и метамфетамин (МЕТ) по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП /, вр. Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични / НРКРВН /, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000”/ с идентификационен номер:ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози,в сила от 29.09.2017г., поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/месеца; ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на М.И.А., кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК М.И.А. ЕГН ********** от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на М.И.А. било отнето по административен ред, считано от 03.06.2018 г.. ПОСТАНОВЯВА тестова касета с идент.№ ARLC-0986 в плик на л.23 от БП, удостоверяваща извършена проверка техническо средство – „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/, да бъде унищожена като вещ без стойност след вризане на определението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 454/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.И.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.И.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.И.А.
на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/месеца; ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на М.И.А., кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК М.И.А. ЕГН ********** от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на М.И.А. било отнето по административен ред, считано от 03.06.2018 г..
В законна сила на 13.6.2018г.
36 НОХД No 462/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.З.З. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 13.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 462/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.З.З. със защитник адв. В.П. *** споразумение, съгласно което: Е.З.З.- роден на***г в гр.София, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работи като служител в чейнч бюро, неосъждан, ЕГН-**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2018г,около 02.00 часа,в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, по главната алея срещу хотел „Авеню“ в посока гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Мерцедес“, модел“Ц180“ с рег. № СА 11 28 НС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,40/едно цяло и четиридесет/ на хиляда, установена по надлежния ред, чрез техническо средство дрегер „Алкотест 7410+“ със сериен №ARYF 0325, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози,в сила от 29.09.2017г., поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/месеца; ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на Е.З.З. , кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Е.З.З. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на Е.З.З. било отнето по административен ред, считано от 07.06.2018 г.. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД № 462/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Е.З.З. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Е.З.З. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Е.З.З.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 462/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.З.З. със защитник адв. В.П. *** споразумение, съгласно което: Е.З.З.- роден на***г в гр.София, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работи като служител в чейнч бюро, неосъждан, ЕГН-**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2018г,около 02.00 часа,в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, по главната алея срещу хотел „Авеню“ в посока гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Мерцедес“, модел“Ц180“ с рег. № СА 11 28 НС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,40/едно цяло и четиридесет/ на хиляда, установена по надлежния ред, чрез техническо средство дрегер „Алкотест 7410+“ със сериен №ARYF 0325, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози,в сила от 29.09.2017г., поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/месеца; ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на Е.З.З. , кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Е.З.З. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на Е.З.З. било отнето по административен ред, считано от 07.06.2018 г.. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД № 462/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Е.З.З. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Е.З.З. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.6.2018г.
37 Гражданско дело No 848/2017, VI състав Искове по ЗУЕС А.Р.М. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ "АФРОДИТА ПАЛАС" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ по иск с правно основание чл. 40, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, предявен от А.Р. Мкртумян, гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., с постоянен адрес ***, решенията от 17.07.2017г. на Общо събрание на Етажната собственост на комплекс „А.П.”, к. к. „Слънчев бряг – запад”, представляващ сграда с идентификатор ************по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, приети с Протокол на Общо събрание от 17.07.2017г. на собствениците на самостоятелни обекти в жилищния вход на сграда с идентификатор № 51500.507.94.1, с адрес в гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг – запад”, комплекс „А.П.”. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците от Етажната собственост на комплекс „А.П.”, к. к. „Слънчев бряг – запад”, представляващ сграда с идентификатор ************по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, представлявани от управителя Опанасенко, да заплатят на А.Р. Мкртумян, гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., с постоянен адрес ***, сумата 865 лева, представляваща направени по делото разноски, от които 800 лв. – платено адвокатско възнаграждение и 65 лв. – платени държавни такси. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 14.6.2018г.
38 Гражданско дело No 265/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.А.П. К.-Б.Д. ЕТ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 14.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба като непротиворечаща на закона и морала. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело 265/2018г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес с частна жалба пред Бургаски окръжен съд.
В законна сила на 14.6.2018г.
39 НОХД No 465/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Л.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 14.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 465/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП- Несебър и подсъдимата С.Л.К. със защитник адв.И. *** споразумение, съгласно което подсъдимата С.Л.К., родена на ***г. в гр.София, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, със средно образование, работи като управител на супермаркет «Бахами Резиденс» в к.к.Слънчев бряг, неосъждана, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 06.06.2018г., около 22.20 часа в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, срещу комплекс „ Агрия ”, с посока на движение към хотел „Ривера”, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Микра“, с рег.№ А .... КА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,46/едно цяло четиридесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство Алкотест „ Дрегер 7410+ , с фабр.№ ARYF 0325, съгласно Наредба № 1/19.07.2017год. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози,в сила от 29.09.2017г., поради което и на основание чл.343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимата С.Л.К. наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимата С.Л.К. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на 100 /сто/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимата С.Л.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7/седем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимата С.Л.К. е било отнето по административен ред, считано от 06.06.2018 год. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №465/2018 г. по описа на РС – Несебър.
С.Л.К.
на основание чл.343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимата С.Л.К. наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимата С.Л.К. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на 100 /сто/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимата С.Л.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7/седем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимата С.Л.К. е било отнето по административен ред, считано от 06.06.2018 год.
В законна сила на 14.6.2018г.
40 Гражданско дело No 535/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СМТЛ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 1 ООД МОДЕНА-ДЕНТАЛ ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 15.6.2018г.
СЪДЪТ ВПИСВА в съдебния протокол представената от страните спогодба в следния смисъл. С П О Г О Д Б А по гр. д. № 535/2017 г., ГК, II с.с. по описа на НРС Днес, 15.06.2018г., в гр. Несебър между: 1.„С.З.л.1“ ООД, с ЕИК 128517296, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Димитър Иванов Димитров, дружеството в качеството на ищец по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС, поради което наричан по-долу за краткост ИЩЕЦ, чрез процесуалния си представител по делото адв. П.К. – от АК- Сливен от една страна, и 2. „СМТЛ М.“ ЕООД, с ЕИК: ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Живко п. п., дружеството в качеството на ответник по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС, поради което наричан по-долу за краткост ОТВЕТНИК, чрез процесуалния си представител по делото адв. П. Калев, БАК, преупълномощен от адв. С.А. с правата по Договор за правна защита и съдействие № 167 от 07.07.2017 г., в едно с пълномощно за Адвокатско дружество „А. и Узунова“ с упълномощител „СМТЛ М.“ ЕООД, с ЕИК: ......., представлявано от управителя Живко п. п., от друга страна, на основание чл. 365 от ЗЗД, във връзка с чл. 234 от ГПК, СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩАТА СПОГОДБА ЗА СЛЕДНОТО: 1. Страните сключват настоящата спогодба, за да прекратят доброволно и чрез взаимни отстъпки спора по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС, заведено от ИЩЕЦА срещу ОТВЕТНИКА за осъждане на ОТВЕТНИКА да заплати на ИЩЕЦА сумата от 6800 лв. неплатени наемни вноски за периода от юни 2014г. до ноември 2016г., както и обезщетение за ползване от 03.11.2016г. до подаване на исковата молба в съда, законна лихва от подаването на исковата молба до пълно изплащане на процесната сума, както и за осъждане на ОТВЕТНИКА да преустанови ползването и да върне на ИЩЕЦА, в състоянието, в което е получил от последния следните движими вещи, съгласно Приемно-предавателен протокол от 23.06.2014г., подписан между ИЩЕЦА и ОТВЕТНИКА в гр. Несебър, а именно: 1.1. Апарат за ВЧ топене и центробежно леене „Bulcast - 03 – 1 бр. 1.2. Пещ за предварително подгряване MLW – electro LM221-11 – 1 бр. 1.3. Песъкоструйни апарати – 2 бр. 1.4. Песакоструйни апарати с писалки Heraeus Kulzer – 1 бр. 1.5. Камера под налягане Heraeus Kulzer – 1 бр. 1.6. Автоклав Drave – Polymax 3 – 1 бр. 1.7. Компресор Abac – 100 l – 1 бр. 1.8. Полирмотор mLw – 1 бр. 1.9. Аспирация Karcher – 1 бр. 1.10. Гибсообрезвачка mLw – 1 бр. 1.11. Вибратор Bego – vibromaster – 1 бр. 1.12. Компресор за автоклав – 1 бр. 1.13. Вакуум бъркачка Гама-микс – 1бр. 1.14. Артикулатори Balance – 3 бр. 1.15. Вана за восък Еcm – 1 бр. 1.16. Вана за восък Vop – 1 бр. 1.17. Работна аспирация - 2 бр. 1.18. Микромотор 3м - 160 – 1 бр. 1.19. Микромотор silfradent – 1 бр. 1.20. Микромотор maraton – 1 бр. 1.21. Вана за восък 3 гнезда Wax Pot – 1 бр. 1.22. Електрически нож Лумакс – 1 бр. 1.23. Електрическа сонда Renfert-waxlectric – 1 бр. 1.24. Хидравлична преса dentalfarm – 1 бр. 1.25. Паралелометър – 1 бр. 1.26. Пещ за металокерамика ugin satellis press – 1 бр. 1.27. Вакуум помпа KNF – 1 бр. 1.28. Вакуум помпа ugin – 1 бр. 1.29. Котлон двоен – 1 бр. 1.30. Везна механична – 1 бр. 2. С оглед на доброволното уреждане на спора по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС чрез взаимни отстъпки, ИЩЕЦЪТ се съгласява да получи от ОТВЕТНИКА сумата в общ размер на 1750 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/, която сума с подписването на настоящата спогодба ищецът заявява и двете страни се съгласяват, че удовлетворява изцяло всички искови претенции на ИЩЕЦА против ответника- предмет на горепосоченото дело. 2.1. По отношение на претенциите за наемни вноски за периода от юни 2014г. до ноември 2016г. относно гореописаните движими вещи, както и за обезщетение за ползване на гореописаните движими вещи от 03.11.2016 г. до подаване на исковата молба в съда, както и за законна лихва върху главниците от подаването на исковата молба до пълно изплащане на процесната по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС сума, двете страни се съгласяват ответникът да изплати на ищеца сумата от 750 лева, която удовлетворява посочените претенции за обезщетения на ищеца против ответника, като с подписването на настоящата спогодба ищецът опрощава претендираните суми за горницата над 750 лева до пълния претендиран размер. 2.2. По отношение на исковата претенция за преустановяване на ползването и връщането на гореописаните движими вещи в състояние, в каквото са предадени, ищецът се отказва от този иск и двете страни се съгласяват с подписването на настоящата спогодба, че ИЩЕЦЪТ продава на ОТВЕТНИКА гореописаните движими вещи и прехвърля собствеността върху гореописаните движими вещи на ОТВЕТНИКА срещу продажна цена в размер на 1000 лева, която ответникът да заплати на ищеца. 3. С оглед на доброволното уреждане на спора по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС чрез взаимни отстъпки ОТВЕТНИКЪТ се задължава, в деня на одобряването на настоящата спогодба от съда да заплати на ИЩЕЦА чрез адв. П.К. в брой сума в общ размер от 1750 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/, удовлетворяваща изцяло исковите претенция на ИЩЕЦА по горепосоченото дело, както по отношение за наемни вноски за периода от юни 2014г. до ноември 2016г. относно гореописаните движими вещи, както и за обезщетение за ползване на гореописаните движими вещи от 03.11.2016 г. до подаване на исковата молба в съда, както и за законна лихва върху главниците от подаването на исковата молба до пълно изплащане на процесната по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС сума, а по отношение на исковата претенция за преустановяване на ползването и връщането на гореописаните движими вещи в състояние, в каквото са предадени, като ищецът се отказва от тази претенция и същевременно на основание платената в общ размер на 1000 лв. от ОТВЕТНИКА, ОТВЕТНИКЪТ купува от ИЩЕЦА горепосочените движими вещи и ОТВЕТНИКЪТ придобива собствеността върху гореописаните движими вещи, както и ищецът заявява, че няма претенции за обезщетение за ползването на гореописаните вещи за времето от завеждането на исковата молба по настоящото дело до подписването на настоящата спогодба предвид прехвърлянето на собствеността върху гореописаните вещи от ищеца на ответника. 4. С подписването на настоящата спогодба двете страни се съгласяват, че плащането на посочените в спогодбата суми от ответника на адв. П.К. съгласно представено по горепосоченото дело изрично пълномощно от ищеца към адв. П.К., ще се счита в отношенията между ищеца и ответника за надлежно извършено плащане от ответника на ищеца. 5. Страните по настоящата спогодба заявяват и взаимно си декларират, че с изпълнението на тази спогодба смятат спора по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС за окончателно решен и нямат никакви претенции една към друга, както във връзка с предявените от ИЩЕЦА срещу ОТВЕНИКА искови претенции по горепосоченото дело, така и по отношение на собствеността върху гореописаните движими вещи, които преминават в собственост на ОТВЕТНИКА. Тази спогодба се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за съда по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС. С П О Р А З У М Е Л И СЕ: 1. За „С.З.л.1“ ООД Адв.П.К. в качеството на процесуален представител на страната по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС: ………………….. 2. За „СМТЛ М.“ ЕООД Адв.П. Калев, в качеството на процесуален представител на страната по гр.д. № 535/2017 г. по описа на НРС, преупълномощен от адв. С. Арнауд
В законна сила на 15.6.2018г.
41 АНД No 1589/2017, V състав КАТ М.И.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № I-841 от 03.07.2017г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, на М.И.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.С.К. от АК-Габрово/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА М.И.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.С.К. от АК-Габрово/ да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър, сумата в размер на 10,42 лева /десет лева и четиридесет и две стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 15.6.2018г.
42 АНД No 2795/2017, V състав ДИТ Б.-Б.С. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 21-0000526 от 23.11.2017г. на Изпълнителния Директор на Изпълнителна дирекция „Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.153, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1 от КТ, на ЕТ „Б.– Б.С.” с ЕИК 120539045, със седалище и адрес на управление:***, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 15.6.2018г.
43 АНД No 98/2018, II състав МОСВ ПСОВ "ЕЛЕНИТЕ" ЕООД МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6/11.01.2018г. на Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район, с което на „П.Е.“ ЕООД с ЕИК-......, седалище и адрес на управление *** М.Л.№ 8, представлявано от управителя М.А.С. е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева за нарушение на чл.46, ал.1, т.3, б.“б“, вр.чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите. Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 15.6.2018г.
44 АНД No 133/2018, V състав КАТ Е.С.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-003761 от 10.10.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Е.С.А. с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 501 /петстотин и един/ лева, за административно нарушение по чл.137А, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 15.6.2018г.
45 АНД No 146/2018, IV състав ДИТ АЙ ХОТЕЛ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.5.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 22-003862/06.11.2017 г. г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, на „А.Х.” ЕАД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Х.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 3000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 15.6.2018г.
46 АНД No 148/2018, IV състав ДИТ АЙ ХОТЕЛ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.5.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 22-004001/06.11.2017 г. г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, на „А.Х.” ЕАД, ЕИК*******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Х.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 3000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 15.6.2018г.
47 АНД No 149/2018, IV състав ДИТ АЙ ХОТЕЛ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.5.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 22-004002/06.11.2017 г. г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, на „А.Х.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Х.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 3000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 15.6.2018г.
48 НОХД No 391/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Н.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 15.6.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Н.В., роден на *** г. в гр.Велинград, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.03.2018г., около 22.45 часа ,в гр.Несебър,общ.Несебър, на ул.“Иван Вазов“ до паркинг на хотел „Мелницата“ с посока гр.Несебър-стара част към с.Равда,управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Алфа Ромео“,модел“146“ с рег № А ....КХ/собственост на Н.И.П.от гр.Бургас/,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,51/две цяло и петдесет и един/ на хиляда,установено по надлежния ред чрез техническо средство дрегер „Алкотест 7510“ със сериен №ARDN 0053, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози,в сила от 29.09.2017г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия И.Н.В. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на 150/сто и петдесет / лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.3,7 т.7 от НК, подсъдимия И.Н.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия И.Н.В. е било отнето по административен ред,считано от 12.03.2018г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 391/2018 г. по описа на РС – Несебър
И.Н.В.
на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия И.Н.В. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на 150/сто и петдесет / лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.3,7 т.7 от НК, подсъдимия И.Н.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия И.Н.В. е било отнето по административен ред,считано от 12.03.2018г.
В законна сила на 15.6.2018г.
49 Гражданско дело No 903/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.К.К. П.В.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСЪЖДА на осн.чл.200, вр.чл.79, ЗЗД П.В.Г. с ЕГН-********** *** да заплати на Р.К.К. с ЕГН-********** от гр.Бургас, ж.к.Меден Рудник, бл.94, ет.2, вх.5, ап.32, съдебен адрес:*** адв.З.К. ***, сумата от 900лв./деветстотин/ лева, представляваща незаплатена продажна цена по сключен между страните договор от 01.06.2016г. договор за продажба на куче порода Померан. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК П.В.Г. с ЕГН-********** *** да заплати на Р.К.К. с ЕГН-********** от гр.Бургас, ж.к.Меден Рудник, бл.94, ет.2, вх.5, ап.32, съдебен адрес:*** адв.З.К. ***, сумата от 550лв./петстотин и петдесет/ лева, представляваща сторените от ищеца съдебни разноски. Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 16.6.2018г.
50 АНД No 189/2018, IV състав КАТ В.Й.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-003008/23.10.2014 г. на Началник група към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 и чл. 185, двата от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.Й.С., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 300 лв. и 20 лв., за административни нарушения по чл.139, ал.5 и чл.157, ал.6 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 16.6.2018г.
51 Гражданско дело No 50/2018, II състав Искове по ЗУЕС В.Т.,
Ю.В.Б.,
В.И.О.,
Т.Н.М.
ЕС НА К-С ЛАГУНА 1 Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.6.2018г.
на осн.чл.239 ГПК, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ по иск от етажните собственици В.Т., гражданин на Естония, род. на ***г. с разрешение за пребиваване в РБ № *********/06.10.2016г. от МВР-Бургас, с адрес в РБългария: гр.Несебър, кв.ч.***, вх.1, ет.4, ап.17, Ю.В. В., гражданин на Р.Ф., родена на ***г. в гр.Ленинград, двамата с постоянен адрес:Р.Ф., гр.С.П., 2-ри М.П., дом 3, кв.**, В.И.О., гражданин на Р.Ф., роден на ***г. с постоянен адрес:Р.Ф., гр.С.П., 2-ри М.П., дом 3, кв.**, и Т.Н.М., гражданин на Р.Ф., родена на ***г***, с постоянен адрес Р.Ф., гр.М., Д.Ш., блок **, корпус 5, ап.16, всички чрез пълномощника си адв.Т.Т. ***, съдебен адрес ***, партер, като незаконосъобразни всички Решения на проведено на 16.05.2017г. и 17.05.2017г. Общо събрание на собствениците в Етажна собственост на комплекс „Л.*“, с идентификатор *****.***.***.*, к.к.Слънчев бряг-запад, общ.Несебър, представлявана от М.И.Г.. ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда с адрес в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг в к/с Л.* с идентификатор *****.***.***.* да заплати на В.О. сторените съдебни разноски в общ размер от 435лв.-от които 80лв. за заплатена държавна такса, 5лв. т.д. за съдебно удостоверение и 350лв. за заплатен адв.хонорар. ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда с адрес в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг в к/с Л.* с идентификатор *****.***.***.* да заплати на В.Т., сторените съдебни разноски в размер на 350лв. за заплатен адв.хонорар. ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда с адрес в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг в к/с Л.* с идентификатор *****.***.***.* да заплати на Ю.Б. сторените съдебни разноски в размер на 350лв. за заплатен адв.хонорар. ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда с адрес в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг в к/с Л.* с идентификатор *****.***.***.* да заплати на Т.М. сторените съдебни разноски в размер на 350лв. за заплатен адв.хонорар. РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните. УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – Етажната собственост на сграда с адрес в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг в к/с Л.* с идентификатор *****.***.***.*, че може да поиска от ОС-Бургас неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК.
В законна сила на 18.6.2018г.
52 Гражданско дело No 184/2018, II състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен М.К.Р.,
К.Г.Р.,
С.Г.Р.
П.С.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.6.2018г.
ОСЪЖДА П.С.П. с ЕГН-********** *** да заплати на М.К.Р. с ЕГН-**********, К.Г.Р. с ЕГН-**********,*** и С.Г. Н. с ЕГН-********** ***, заявена чрез пълномощника адв.Х.Х. от БАК, съдебен адрес: *** сумата от 13 000лв./тринадесет хиляди/лева, представляващи оставащи неплатени наемни вноски, за периода 05.04.2015год. до 30.07.2017год. включително, дължими по силата на сключено споразумение между страните на 25.07.2017 год. споразумение, съгласно което се съгласили да прекратят сключения между тях предварителен договор, като ищците задържат платената до този момент сума от 13 500 лева, като наем за периода 05.12.2012г. до 05.04.2015г., а ответникът П.С.П. е признал, че за периода 05.04.2015год. до 30.07.2017 год. е ползвал имота и дължи на ищците сумата от 14000 лева, която ще им преведе по посочена в споразумението банкова сметка, ***.08.2017 год. да освободи и предаде имота в състояние, в което го е получил. ОСЪЖДА П.С.П. с ЕГН-********** *** да заплати на М.К.Р. с ЕГН-**********, К.Г.Р. с ЕГН-**********,*** и С.Г. Н. с ЕГН-********** ***, заявена чрез пълномощника адв.Х.Х. от БАК, съдебен адрес: *** сторените съдебни разноски в общ размер от 924лв./деветстотин двадесет и четири/лева. РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните. УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – П.С.П. с ЕГН-**********,*** неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК.
В законна сила на 18.6.2018г.
53 НОХД No 442/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.К.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 18.6.2018г.
О П Р Е Д Е Л И :№85 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 442/2018г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Радост Бошнакова – районен прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Силвия Миланова от АК Бургас – назначен за защитник на подсъдимия, съгласно което: ПРИЗНАВА К.К.И., роден на ***г. в гр.Свиленград, с постоянен адрес:*** И.С.№ ..и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование,неженен, осъждан, работи като пекар в „Ч.К.” ЕООД- гр.В., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31 май 2018г., около 00.10 часа в к.к.Слънчев бряг, до хотел Северина, управлявал МПС- лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса” с рег.№ ......, след употреба на високорискови наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство Дрегер Дръг Тест 5000 с фабричен № ARJJ- 0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. НАЛАГА на основание чл.55 ал.2 от НК на подсъдимия К.К.И. „Глоба” в размер на 250 лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.3 от НК, подсъдимия К.К.И. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което подсъдимият К.К.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 31 май 2018г. ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателствено средство Drager Drug Test 5000 STK 6 с фабричен № АRJJ-0041, тестова касета Drager Drug Test 5000 STK 6“ с фабричен № ARLC- 0986, референтен № 8319495, да бъде унищожено, поради липсата на стойност. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 442/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
К.К.И.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. НАЛАГА на основание чл.55 ал.2 от НК на подсъдимия К.К.И. „Глоба” в размер на 250 лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.3 от НК, подсъдимия К.К.И. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което подсъдимият К.К.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 31 май 2018г.
В законна сила на 18.6.2018г.
54 АНД No 2807/2017, III състав КАТ Х.П.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.3.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002486 / 10.09.2015г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Х.П.С. с ЕГН **********,***, му е наложена санкция в размер на 600 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.), като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание – Глоба от 600 лв. (шестстотин лева) на 400 лв. (четиристотин лева), на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), във връзка с чл.3, ал.2 от ЗАНН. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.6.2018г.
55 АНД No 213/2018, III състав КАТ В.В.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002825 от 11.08.2017г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на В.В.К. с ЕГН **********,***: 1) за нарушение по чл.104а от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв. (петдесет лева), и на основание чл.6, ал.1, т.9 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. са му отнети 6 (шест) контролни точки, и 2) за нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв. (петдесет лева), и на основание чл.6, ал.1, т.10 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. са му отнети 6 (шест) контролни точки, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.6.2018г.
56 НОХД No 477/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Ц.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 19.6.2018г.
поради което и на основание чл.343б, ал.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Г.Ц.К. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Г.Ц.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Г.Ц.К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 11.06.2018 година. , поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл. второ, т.1, предл.”първо” от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 600 /ШЕСТСТОТИН/ ЛЕВА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените на Г.Ц.К., а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал. 2 от НК, към така определеното общо наказание - три месеца лишаване от свобода, наложеното на Г.Ц.К. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – три месеца лишаване от свобода, наложеното на Г.Ц.К. наказание „глоба“ в размер на 600 /ШЕСТСТОТИН/ ЛЕВА. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6, във вр. с ал.3, т.1 от НК в полза на Държавата предметите на престъплението, а именно: остатъка от наркотичните вещества, предадени за съхранение в ЦМУ, отдел „МРР-НОП” – гр. София, както и опаковките, находящи се на л.29 от ДП, които да се УНИЩОЖАТ след влизане на споразумението в сила. ПОСТАНОВЯВА тестовата касета, с която е установена употребата на наркотичното вещество, находяща се на л.36 по ДП, да бъде УНИЩОЖЕНА, след влизане на споразумението в сила, поради липсата на стойност. ОСЪЖДА Г.Ц.К. с ЕГН: ********** , роден на ***г., в гр. Берковица, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес ***, да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 126,26 лева /сто двадесет и шест лева и двадесет и шест стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Ц.К. ЕГН: ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Г.Ц.К.
поради което и на основание чл.343б, ал.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Г.Ц.К. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Г.Ц.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Г.Ц.К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 11.06.2018 година. поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл. второ, т.1, предл.”първо” от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 600 /ШЕСТСТОТИН/ ЛЕВА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените на Г.Ц.К., а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал. 2 от НК, към така определеното общо наказание - три месеца лишаване от свобода, наложеното на Г.Ц.К. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – три месеца лишаване от свобода, наложеното на Г.Ц.К. наказание „глоба“ в размер на 600 /ШЕСТСТОТИН/ ЛЕВА.
В законна сила на 19.6.2018г.
57 НОХД No 478/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Н.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 19.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 478/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.Х.– защитник на обвиняемия, и обвиняемият Д.Н.К. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Д.Н.К., роден на *** год. в гр.Добрич, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, неженен, работи като монтьор в «А.М.» ЕООД и «В.Д.» ЕООД, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2018 г., около 19.20 часа в к.к. «Сл.бряг», общ.Несебър, на кръстовище до хотел «Арда», в посока на движение към гр.Св.Влас управлявал МПС, мотоциклет мрка „Хонда”, модел „CBR 900 RR” с рег. № В .... К, след употреба на наркотични вещества- канабис, /ТНС 5/, устатновено по надлежния ред с техническо средство «Drug Test 5000», с фабр.№ ARJJ-0041, съгласно Наредба №1/19.07.2017год. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Д.Н.К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Д.Н.К. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 4 /четири/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на обвиняемия Д.Н.К. е било отнето по административен ред, считано от 14.06.2018 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тестова касета да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 478/2018 г. по описа на РС – Несебър.
Д.Н.К.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Д.Н.К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Д.Н.К. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 4 /четири/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на обвиняемия Д.Н.К. е било отнето по административен ред, считано от 14.06.2018 година.
В законна сила на 19.6.2018г.
58 НОХД No 502/2018, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.Л.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 20.6.2018г.
, поради, което и на основание чл. чл.343в, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на 3/ТРИ/ месеца «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на П.Л.Г. за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Константин П.Л.Г. предвиденото наказание „Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия П.Л.Г. мярка за неотклонение „Подписка”.
П.Л.Г.
на основание чл. чл.343в, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на 3/ТРИ/ месеца «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на П.Л.Г. за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Константин П.Л.Г. предвиденото наказание „Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.
В законна сила на 20.6.2018г.
59 АНД No 2582/2017, IV състав КАТ С.Р.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002271/10.07.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУП- Несебър, с което за нарушения на чл.137а, ал.1 и чл. 100, ал.1, т.1, двата от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, и чл.183, ал.1, т.1, предложение второ, от същия закон, на С.Р.П., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв. и 10 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 21.6.2018г.
60 АНД No 2643/2017, VI състав НАП ЗЕЛЕН ЛЪЧ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2418 от 28.09.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „З.Л.” ЕООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Препис от решението да се изпрати на страните, като до жалбоподателя да се изпрати на посочения от него адрес за връчване на съобщения и призовки в гр. Бургас, ж. к. „Изгрев” № 21, вх. 2, ет. 8, ап. 21. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 21.6.2018г.
61 Гражданско дело No 1089/2017, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Г.К.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба вх. №9529/13.11.2017г. по описа на РсНС, подадена от Г.К.К., с ЕГН: **********, с лична карта № ******, издадена на 08.06.2009г. от МВР гр. Бургас, с постоянен адрес:***, с пълномощник адв.П.А.-БАК против Решение № М308/30.05.2017г. на ОС „Земеделие" гр. Н. за определяне правото на обезщетение на собствениците по реда на чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, чл. 10в и чл. 35 от ЗСПЗЗ в землището на с. Равда.като неоснователна и недоказана. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 22.6.2018г.
62 АНД No 2500/2017, VI състав РИОСВ ПСОВ "ЕЛЕНИТЕ" ЕООД МОСВ РИОСВ БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № И-2-0681-1 от 02.10.2017г., издадено от директора на РИОСВ Бургас, с което на „П.Е.” ЕООД, ЕИК........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 69а, ал. 1 ЗООС вр. чл. 19, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 6, ал. 7, ал. 9 и ал. 12, т. 2 от Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, за извършено нарушение на чл. 69 ЗООС, е наложено наказание „еднократна санкция” в размер на 126 627 лева месечно за срок от шест месеца, или общо 759 762 лв., считано от 29.08.2017г. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 22.6.2018г.
63 АНД No 2764/2017, IV състав Общини СЪНРАЙЗ АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 881/30.10.2017г. на Кмета на О.Н. с което за нарушение на чл.74, ал.1, т.6 от Наредба № 6 на Общински съвет- гр.Несебър, на „С.” АД, ЕИК......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.Б., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 15000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 22.6.2018г.
64 АНД No 48/2018, III състав ДИТ С.О.-М.К. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0000651 от 21.11.2017г., издадено от Заместник Изпълнителен директор на И.а. „Г.и.п.т.”, с което на ЕТ „С.О.-М.К..”, ЕИК......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от едноличния търговец М.Б.К. с ЕГН **********, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за извършено нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2018г.
65 НОХД No 293/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.А.Ч. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 22.6.2018г.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3/ТРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /ТРИ / години. НАЛАГА на основание чл. 55, ал.2 от НК на Б.А.Ч. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство е било отнето на подсъдимия Ч. по административен ред, считано от 05.01.2018 година. ОТНЕМА приложеното веществено доказателствено средство по делото, а именно наркотест касета за техническо средство Drager Drug Test 5000 с номер ARJJ 0041, която да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение. ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.А.Ч. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Б.А.Ч.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3/ТРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /ТРИ / години. НАЛАГА на основание чл. 55, ал.2 от НК на Б.А.Ч. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство е било отнето на подсъдимия Ч. по административен ред, считано от 05.01.2018 година. ОТНЕМА приложеното веществено доказателствено средство по делото, а именно наркотест касета за техническо средство Drager Drug Test 5000 с номер ARJJ 0041, която да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение.
В законна сила на 22.6.2018г.
66 НОХД No 506/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.Д.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 22.6.2018г.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца . ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3, кумулативно предвиденото наказание Глоба. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Т.Д.К., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Т.Д.К. е било отнето по административен ред, считано от 14.06.2018 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. на основание чл.354а, ал.3,предл.второ, т.1, пр.първо от НК вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК вр. чл. 55, ал. 2 НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5 /пет/ месеца и ГЛОБА в размер на 1000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства - неизразходваната част от наркотичното вещество Кокаин 68.40%, теглови процента, намиращо се на съхранение ЦМУ София, което да бъде УНИЩОЖЕНО на основание чл.112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НК обвиняемият Т.Д.К. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 51.25 лв. /петдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/. НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 НК на обвиняемия Т.Д.К. едно общо най-тежко наказание за престъпленията по чл.343б, ал.3 НК и чл.354а, ал.3,предл.второ, т.1, пр.първо от НК, а именно ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на осн. чл.23 ал.2 от НК към така определеното общо наказание и наказанието“Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 6 /шест/ месеца ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Т.Д.К. е било отнето по административен ред, считано от 14.06.2018 година. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата Т.Д.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Т.Д.К.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца . ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3, кумулативно предвиденото наказание Глоба. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Т.Д.К., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Т.Д.К. е било отнето по административен ред, считано от 14.06.2018 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. на основание чл.354а, ал.3,предл.второ, т.1, пр.първо от НК вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК вр. чл. 55, ал. 2 НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5 /пет/ месеца и ГЛОБА в размер на 1000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства - неизразходваната част от наркотичното вещество Кокаин 68.40%, теглови процента, намиращо се на съхранение ЦМУ София, което да бъде УНИЩОЖЕНО на основание чл.112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НК обвиняемият Т.Д.К. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 51.25 лв. /петдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/. НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 НК на обвиняемия Т.Д.К. едно общо най-тежко наказание за престъпленията по чл.343б, ал.3 НК и чл.354а, ал.3,предл.второ, т.1, пр.първо от НК, а именно ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1000 лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на осн. чл.23 ал.2 от НК към така определеното общо наказание и наказанието“Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 6 /шест/ месеца ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Т.Д.К. е било отнето по административен ред, считано от 14.06.2018 година.
В законна сила на 22.6.2018г.
67 НОХД No 316/2018, VI състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Д.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 7.6.2018г.
ПРИЗНАВА Д.Д.И., родена на ***г***, с постоянен адрес:***5, българка, българска гражданка, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 27.07.2016г. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в търговски обект - магазин № 5, находящ се в к.к. Слънчев бряг, базар „Зорница", стопанисван от ЕТ "Касиди - Д.И.", ЕИК 201500099, без съгласието на притежателите на изключителното право по смисъла на чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските, давано съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, използвала в търговската си дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 вр. ал.1 от ЗМГО търговските марки: „Chanel" /„Шанел"/ - притежание на "Chanel Sarl", „Dolce Gabana" /"Долче Габана"/ - притежание на "Dolce & Gabbana Trademarks S.R.L.", „DSQUARED2" /"Дискуаред"/ - притежание на "DSQUARED2 ТМ S.A.", като предлагала за продажба стоки с изобразени знаци, сходни на горепосочените търговски марки, без правно основание, както следва: 3 (три) броя тениски, с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „Chanel" /„Шанел"/, с единична цена 47 лв. (четиридесет и седем лева) като реплики и 780,00 лв. (седемстотин и осемдесет лева) като оригинални и обща цена 141 лв. (сто четиридесет и един лева) като реплики и 2340,00 лв. (две хиляди триста и четиридесет лева) като оригинални; 3 (три) чифта чехли с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „Chanel" /„Шанел"/, с единична цена 25 лв. (двадесет и пет лева) като реплики и 900,00 лв. (деветстотин лева) като оригинални и обща цена 75 лв. (седемдесет и пет лева) като реплики и 2700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева) като оригинални; 3 (три) броя дълги панталони, с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „Dolce Gabana" /„Долче Габана"/ с единична цена 45 лв. (четиридесет и пет лева) като реплики и 1154,00 лв. (хиляда сто петдесет и четири лева) като оригинални и обща цена 135 лв. (сто тридесет и пет лева) като реплики и 3462,00 лв. (три хиляди четиристотин шестдесет и два лева) като оригинални; 4 (четири) броя дънки, с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „Dolce Gabana" /„Долче Габана"/, с единична цена 85 лв. (осемдесет и пет лева) като реплики и 675,00 лв. (шестстотин седемдесет и пет) като оригинални, и обща цена 340 лв. (триста и четиридесет) лева като реплики и 2700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева) като оригинални; 2 (два) броя къси панталони, с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „Dolce Gabana" /„Долче Габана"/ с единична цена 65 лв. (шестдесет и пет лева) като реплики и 590,00 лв. (петстотин и деветдесет лева) като оригинални и обща цена 130 лв. (сто и тридесет лева) като реплики и 1180,00лв. (хиляда сто и осемдесет и два лева) като оригинални; 2 (два) броя къси спортни шорти, с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „Dolce Gabana" /„Долче Габана"/, с единична цена 18 лв. (осемнадесет лева) като реплики и 525,00 лв. (петстотин двадесет и пет лева) като оригинални и обща цена 36 лв. (тридесет и шест лева) като реплики и 1050,00 лв. (хиляда и петдесет лева) като оригинални; 3 (три) броя рокли без ръкав, с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „Dolce Gabana" /„Долче Габана"/, с единична цена 48 лв. (четиридесет и осем лева) като реплики и 2915,00 лв. (две хиляди деветстотин и петнадесет лева) като оригинални и обща цена 144 лв. (сто четиридесет и четири лева) като реплики и 8745,00 лв. (осем хиляди седемстотин четиридесет и пет лева) като оригинални; 3 (три) броя ризи с дълъг ръкав, с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „Dolce Gabana" /„Долче Габана"/, с единична цена 55 лв. (петдесет и пет лева) като реплики и 600,00 лв. (шестстотин лева) като оригинални и обща цена 165 лв. (сто шестдесет и пет лева) като реплики и 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) като оригинални; 10 (десет) броя фланели с къс ръкав, с яка и копчета, с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „Dolce Gabana" /„Долче Габана") с единична цена 25 лв. (двадесет и пет лева) като реплики и 560,00 лв. (петстотин и шестдесет лева) като оригинални и обща цена 250 лв. (двеста и петдесет лева) като реплики и 5600,00 лв. (пет хиляди и шестстотин лева) като оригинални; 13 (тринадесет) броя дънки, с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „DSQUARED2" /„Дискуаред "/ с единична цена 79 лв. (седемдесет и девет лева) като реплики и 900,00 лв. (деветстотин лева) като оригинални и обща цена 1027 лв. (хиляда двадесет и седем лева) като реплики и 11700,00 лв. (единадесет хиляди и седемстотин лева) като оригинални; 25 (двадесет и пет броя) къси дънкови панталони с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „DSQUARED2" /„Дискуаред"/ с единична цена 65 лв. (шестдесет и пет лева) като реплики и 590,00 лв. (петстотин и деветдесет лева) като оригинални и обща цена 1625 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева) като реплики и 14750,00 лв. (четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева) като оригинални; 3 (три) броя ризи с дълъг ръкав с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „DSQUARED2" /„Дискуаред"/ с единична цена 47 лв. (четиридесет и седем лева) като реплики и 684,00 лв. (шестстотин осемдесет и четири лева) като оригинални и обща цена 141 лв. (сто четиридесет и един лева) като реплики и 2052,00 лв. (две хиляди петдесет и два) като оригинални; 4 (четири) броя шапки с козирка с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „DSQUARED2" /„Дискуаред"/ с единична цена 17 лв. (седемнадесет лева) като реплики и 274,00 лв. (двеста седемдесет и четири лева) като оригинални и обща цена 68 лв. (шестдесет и осем лева) като реплики и 1096,00 лв. (хиляда деветдесет и шест) като оригинални; 25 (двадесет и пет) броя фланели с къс ръкав с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „DSQUARED2" /„Дискуаред "/ с единична цена 35 лв. (тридесет и пет лева) като реплики и 390,00 лв. (триста и деветдесет лева) като оригинални и обща цена 875 лв. (осемстотин седемдесет и пет лева) като реплики и 9750,00 лв. (девет хиляди и седемстотин петдесет лева) като оригинални; 2 (два) броя фланели с къс ръкав с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „DSQUARED2" /„Дискуаред"/ с единична цена 45 лв. (четиридесет и пет лева) като реплики и 968,00 лв. (деветстотин шестдесет и осем лева) като оригинални и обща цена 90 лв. (деветдесет лева) като реплики и 1936,00 лв. (хиляда деветстотин тридесет и шест лева) като оригинални; 1 (един) брой шорти с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „DSQUARED2" /„Дискуаред"/ с цена 20 лв. (двадесет лева) като реплики и 410,00 лв. (четиристотин и десет лева) като оригинални, или всички изброени стоки с обща цена 5262 лв. (пет хиляди двеста шестдесет и два лева) като реплики и 71271 лв. (седемдесет и една хиляди двеста седемдесет и един лева) като оригинални, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. с чл.13,ал.1 и 2, т.2 и чл.22, ал.1 от ЗМГО, във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на Д.Д.И. кумулативно предвиденото в чл.172б , ал.1 НК наказание „Глоба”. На основание чл.172б, ал.3 вр.чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението, както следва: 3 броя тениски, с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската марка „Chanel" /„Шанел"/, 3 чифта чехли с изобразени върху тях знаци, сходни на търговската ма
Д.Д.И.
на основание чл.172б, ал.1, вр. с чл.13,ал.1 и 2, т.2 и чл.22, ал.1 от ЗМГО, във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 11.6.2018г.
В законна сила на 23.6.2018г.
68 Гражданско дело No 333/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.М.А.,
Б.Г.А.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.6.2018г.
Водим от гореизложените съображения, съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с акт № 4 от 18.01.2003г. в гр.Несебър граждански брак между Б.Г.А. с ЕГН ********** и Ж.М.А. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: Родителските права по отношение на роденото от брака непълнолетно дете Г.Б.А. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката Ж.М.А. с ЕГН **********, като се определя тяхното местоживеене ***. Режимът на лични отношения на бащата Б.Г.А. с ЕГН ********** с детето Г.Б.А. с ЕГН **********, се определя както следва: всяка първа и трета седмица от месеца, от 19:30 часа на петъчния ден до 20:00 часа на неделния ден, както и един месец през летния сезон, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, както и по всяко друго време, съгласувано с майката. Бащата Б.Г.А. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на непълнолетното дете Г.Б.А. с ЕГН **********, със съгласието не неговата майка Ж.М.А. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 200 лв. (двеста лева), платима до 30-о число на месеца, предхождащ месеца, за който се дължи плащането, считано от 12.06.2018г. до навършване пълнолетие на детето или настъпването на други законоустановени причини, водещи до изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане Поставя в дял на Ж.М.А. с ЕГН ********** и тя става едноличен собственик на Лек автомобил марка „ХОНДА”, модел „СИВИК”, с ДК № А **** КХ, рама № J************, двигател № **********, цвят – маслено зелен металик, с дата на първоначална регистрация: 25.03.1996г.; застрахователната оценка е 200 лева. Поставя в дял на Б.Г.А. с ЕГН ********** и той става едноличен собственик на : 1) Мотоциклет марка „СУЗУКИ”, модел „ДЛ 1000”, с ДК № А **** В, рама № *************, двигател № *******, цвят – бял, с дата на първоначална регистрация 22.05.2004г.; застрахователната оценка е 800 лева, и 2) Лек автомобил марка „АУДИ”, модел „80”, с ДК № А **** ВА, рама № ***************, двигател № *******, цвят – сив металик, с дата на първоначална регистрация 26.08.1994г.; застрахователната оценка е 500 лева. За уравнение на дяловете Б.Г.А. с ЕГН ********** се задължава да заплати на Ж.М.А. с ЕГН ********** сумата в размер на 1 100 лв. (хиляда и сто лева) в срок до 26.06.2018г. Семейното жилище, представляващо апартамент, собственост на родителите на съпругата, находящо се на адрес: град Несебър, ж.к. Младост, блок 47, етаж 4, ап.12, се предоставя за ползване на Ж.М.А. с ЕГН **********. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг. След прекратяването на брака съпругата Ж.М.А. с ЕГН ********** възстановява предбрачното си фамилно име МИТРОФАНОВА. Разноските в производството се поемат от всеки от молителите така, както са направени. ОСЪЖДА Б.Г.А. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева), държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 144 лв. (сто четиридесет и четири лева), както и държавна такса върху придобития от него дял в размер на 26 лв. (двадесет и шест лева) по сметката на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА Ж.М.А. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева), както и държавна такса върху придобития от нея дял в размер на 4 лв. (четири лева), по сметката на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.6.2018г.
69 АНД No 2749/2017, I състав НАП ДОНИК ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1799 от 10.08.2017 г. на Кирил Петров Пологов Зам.Директор НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП БУРГАС, с което на „Д." ООД, ***, представлявано от Х.А.Л. ЕГН ********** Управител е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 , ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 26.6.2018г.
70 АНД No 329/2018, V състав КАТ Х.С.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-004447 от 24.01.2018г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Х.С. Нурев с ЕГН **********,*** и със съдебен адрес:***, пл.”Възрожденски” № 4, бл.”Раяна” – партер /чрез адв.К.Т. от АК-Бусе/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 26.6.2018г.
71 Гражданско дело No 809/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖК"МАЯМИ" Н.А.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.6.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на осн. чл.422 ГПК, вр. чл.38, ал.1, във връзка с чл.11, ал.1, т.5 и чл.51, ал.1 от ЗУЕС, съществуването на вземането на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ с административен адрес в село Равда, община Несебър, обл. Бургас, ул. „Марица" № 13, представлявано от Управителя Т.И.Н., ЕГН ********** с процесуален представител адв.П.А.-БАК, с адрес ***, адв.кантора „П.А.“ против Н.А.М., гражданин на Русия, родена на *** год., с адрес ***, студио № 6 за сумата: 390 лева, представляваща дължима такса за управление и поддръжка на етажната собственост за 2016, дължима за самостоятелен обект – апартамент-студио №6, находящ се в с.Равда, общ.Несебър, ул.“Марица“ №13, ет.2 /к/с „Маями“/ определено с решение на общото събрание от 11.04.2016г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението – 14.07.2016г., до окончателното изплащане на вземането.. до окончателното заплащане, за което вземане е издадена заповед №405/15.07.2016г.по ч.гр.дело № 683/2016 г. на Несебърски районен съд. ОСЪЖДА Н.А.М., гражданин на Русия, родена на *** год., с адрес ***, студио № 6 да заплати на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ с административен адрес в село Равда, община Несебър, обл. Бургас, ул. „Марица" № 13, представлявано от Управителя Т.И.Н., ЕГН ********** с процесуален представител адв.П.А.-БАК, с адрес ***., на осн. чл.78, ал.1 ГПК, сумата 1160 лв. / хиляда сто и шестдесет лева/ деловодни разноски по настоящото исково производство Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 27.6.2018г.
72 Гражданско дело No 320/2018, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.С.С. А.В.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСЪЖДА А.В.М. с ЕГН **********,***, КК Слънчев бряг-запад, ж.к.”Старият възел”, бл.4, ап.21 да заплаща на малолетния си син ВИНСЪН А.М., роден на ***г., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Т.С.С. с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 200 /двеста/ лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 05.04.2018г., до настъпването на законни основания за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА А.В.М. с ЕГН **********,***, КК Слънчев бряг-запад, ж.к.”Старият възел”, бл.4, ап.21 да заплати на Т.С.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.П.А. ***/, сумата в размер на 240 лева /двеста и четиридесет лева/, представляваща заплатени по делото разноски за адвокатски хонорар, съразмерно с уважената част от иска. ОСЪЖДА Т.С.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.П.А. ***/ да заплати на А.В.М. с ЕГН **********,***, КК Слънчев бряг-запад, ж.к.”Старият възел”, бл.4, ап.21, сумата в размер на 50 лева /петдесет лева/, представляваща заплатени по делото разноски за адвокатски хонорар, съразмерно с отхвърлената част от иска. ОСЪЖДА А.В.М. с ЕГН **********,***, КК Слънчев бряг-запад, ж.к.”Старият възел”, бл.4, ап.21 да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса върху размера на присъдената за детето Винсън месечна издръжка в размер на 288 лева /двеста осемдесет и осем лева/. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 27.6.2018г.
73 НОХД No 541/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.Д.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 27.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №541/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова - прокурор в РП-Несебър, адв.В.П. и обвиняемия Б.Д.Н. споразумение, съгласно което: ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Д.Н., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, сервитьор, ЕГН **********,СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 17.06.2018г., около 21:25 часа, в гр. Свети Влас, общ. Несебър, на кръстовище на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Черноморска“, с посока на движение към ул. „Свети Власий“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Мицубиши“, модел „Каризма“ с рег. № Р6717КА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 1.3 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ № 0106 – ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 55, ал. 2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на Б.Д.Н. ЕГН ********** наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от право” времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 17.06.2018г.
Б.Д.Н.
на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 55, ал. 2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на Б.Д.Н. ЕГН ********** наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от право” времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 17.06.2018г.
В законна сила на 27.6.2018г.
74 Гражданско дело No 875/2015, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Л.Н.К.,
С.Е.Т.,
Т.М.Р.,
А.И.П.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ К-С РАВДА-2 Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Л.Н.К., роден на ***г., с адрес: ***, дом 14, корпус 2, апартамент 176, С.Е.Т., родена на ***г., с адрес: ***, Т.М.Р., родена на ***г., с адрес: *** Новгород, ******, апартамент 6, и А.И.П., роден на ***г., с адрес: ***, всички граждани на Руската Федерация, иск за отмяна като незаконосъобразни решенията на Етажната собственост, включваща жилищни сгради с идентификатори №№ *******, *******.2 и *******.3 в комплекс „Равда 2”, с адрес: село Равда, улица Оборище, община Несебър, представлявана от Председателя на Управителния съвет В.К., взети на проведено на 25.08.2015г. Общо събрание на Етажната собственост, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на Л.Н.К., роден на ***г., с адрес: ***, дом 14, корпус 2, апартамент 176, С.Е.Т., родена на ***г., с адрес: ***, Т.М.Р., родена на ***г., с адрес: *** Новгород, ******, апартамент 6, и А.И.П., роден на ***г., с адрес: ***, всички граждани на Руската Федерация, за осъждането на Етажната собственост, включваща жилищни сгради с идентификатори №№ *******, *******.2 и *******.3 в комплекс „Равда 2”, с адрес: село Равда, улица Оборище, община Несебър, представлявана от Председателя на Управителния съвет В.К., да им заплати сумата в размер на 800 лв. (осемстотин лева), представляваща направени по делото разноски, включваща сумата в размер на 200 лева за платени държавни такси и сумата в размер на 600 лева за платено адвокатско възнаграждение, като неоснователна. ОСЪЖДА Л.Н.К., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град Москва, улица ******************, апартамент 176, ДА ЗАПЛАТИ на Етажната собственост, включваща жилищни сгради с идентификатори №№ *******, *******.2 и *******.3 в комплекс „Равда 2”, с адрес: село Равда, улица Оборище, община Несебър, представлявана от Председателя на Управителния съвет В.К., сумата в размер на 225 лв. (двеста двадесет и пет лева), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА С.Е.Т., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град Москва, улица ******************, ДА ЗАПЛАТИ на Етажната собственост, включваща жилищни сгради с идентификатори №№ *******, *******.2 и *******.3 в комплекс „Равда 2”, с адрес: село Равда, улица Оборище, община Несебър, представлявана от Председателя на Управителния съвет В.К., сумата в размер на 225 лв. (двеста двадесет и пет лева), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Т.М.Р., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град Великий Новгород, ******, апартамент 6, ДА ЗАПЛАТИ на Етажната собственост, включваща жилищни сгради с идентификатори №№ *******, *******.2 и *******.3 в комплекс „Равда 2”, с адрес: село Равда, улица Оборище, община Несебър, представлявана от Председателя на Управителния съвет В.К., сумата в размер на 225 лв. (двеста двадесет и пет лева), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА А.И.П., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град Москва, улица ******************, ДА ЗАПЛАТИ на Етажната собственост, включваща жилищни сгради с идентификатори №№ *******, *******.2 и *******.3 в комплекс „Равда 2”, с адрес: село Равда, улица Оборище, община Несебър, представлявана от Председателя на Управителния съвет В.К., сумата в размер на 225 лв. (двеста двадесет и пет лева), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 28.6.2018г.
75 Гражданско дело No 803/2017, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.И.Г. Б.Д.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.9.2017г.
УВАЖАВА молбата на Н.И.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, против Б.Д.Г. с ЕГН **********, адрес: ***, с правно основание чл.9 от Закона за защита от домашното насилие, като налага следните мерки на защита: ЗАДЪЛЖАВА Б.Д.Г. с ЕГН **********, адрес: ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Н.И.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***. ЗАБРАНЯВА на Б.Д.Г. с ЕГН **********, адрес: ***, да приближава пострадалото лице Н.И.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, местоработата й в магазин, находящ се в град Несебър на улица А., за срок от 12 (дванадесет) месеца, като претенциите за забрана да обитава жилището, в което са живеели на адрес град Несебър, улица Х.К., вход 1, етаж 2, ап..., и за забрана за телефонни обаждания, ОТХВЪРЛЯ същите като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ. ЗАДЪЛЖАВА Б.Д.Г. с ЕГН **********, адрес: ***, да посещава специализирани програми за насилници в съответствие с чл.5, ал.1, т.5 от Закона за защита от домашното насилие към Център за превенция на насилието и престъпността – град Бургас, булевард М.Л.№ 9. Да се издаде заповед за защита на основание чл.15, ал.2 от ЗЗДН като се уведоми Б.Д.Г., че при неизпълнение на заповедта ще бъде задържан от полицейските органи и ще бъдат уведомени незабавно органите на прокуратурата. ОСЪЖДА Б.Д.Г. с ЕГН **********, адрес: ***, да заплати ГЛОБА в размер на 200 лв. (двеста лева) по сметка на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА Б.Д.Г. с ЕГН **********, адрес: ***, да заплати по сметка на Несебърският районен съд сумата в размер на .. лв. (двадесет и пет лева), представляваща държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от връчването му на страните. Обжалването на решението не спира изпълнението на издадената заповед. Препис от решението и заповедта да се връчат на страните и на РУ на МВР Несебър за сведение и изпълнение. Включително и мотивите по делото.
В законна сила на 28.6.2018г.
76 НОХД No 507/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.К.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.6.2018г.
поради което и на основание чл.343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание - три месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на подсъдимия П. на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Д.К.П. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият Д.К.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.06.2018 година. ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателствено средство Дрегер дръг тест 5000 /Drager drug Test 5000/ с фабричен № АRJJ-0041, да бъде отнето в полза на Държавата и УНИЩОЖЕНО, поради липсата на стойност. ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.К.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Д.К.П.
, поради което и на основание чл.343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание - три месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на подсъдимия П. на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Д.К.П. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият Д.К.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.06.2018 година. ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателствено средство Дрегер дръг тест 5000 /Drager drug Test 5000/ с фабричен № АRJJ-0041, да бъде отнето в полза на Държавата и УНИЩОЖЕНО, поради липсата на стойност.
В законна сила на 28.6.2018г.
77 НОХД No 562/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.П.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 562/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно - Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и адв.В.П. *** – упълномощен защитник на подсъдимия М.П.М. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА М.П.М. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан-реабилитиран, със средно образование, безработен, С ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че: На 19.06.2018г., около 15.10 часа, в КК “Слънчев бряг“, общ.Несебър, по главната алея, на кръстовището до х-л „Карлово“ в посока гр.Несебър управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген голф", с peг. № Х3103ВН, след употреба на наркотични вещества, а именно – канабис, установено по надлежния ред, с техническо средство - „Drager Drug Test 5000", /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия М.П.М. наказание - три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия М.П.М. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК Наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия М.П.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият М.П.М. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 19.06.2018 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното техническо средство- тестова касета „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041, да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 562/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.П.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата
М.П.М.
на основание чл.343б, ал.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия М.П.М. наказание - три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия М.П.М. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК Наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия М.П.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият М.П.М. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 19.06.2018 година.
В законна сила на 28.6.2018г.
78 АНД No 2452/2017, II състав ДИТ МОДУС ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-001149/25.09.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „М.Т.” ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, к.к.Слънчев бряг, Авеню център, представлявано от управителя Ж.А.Ж. за нарушение на чл.128, т.2, вр.чл.270, ал.2 и ал.3 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв., като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.6.2018г.
79 АНД No 2627/2017, I състав МВР М.Е.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.2.2018г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №2240/18.08.2017г. на Главен инспектор Павел Иванов Колев - Началник сектор „ОП" - РУ Несебър, с което на М.Е.Б. ЕГН:**********,с адрес *** е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание 257 ал.1 от ЗМВР, за нарушение на чл.64 ал.4 от ЗМВР, като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.6.2018г.
80 АНД No 2714/2017, VI състав ДНСК В.-9.-З.З. ЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5 от 22.11.2017г., издадено от директора на дирекция „Управление на морските плажове” в Министерството на туризма, с което на ЕТ „Вики – 90 – З.З.”, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 23 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, за извършено нарушение на чл. 10, ал. 8 от ЗУЧК, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 29.6.2018г.
81 НЧХД No 2715/2017, I състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Д.К.Д. А.И.К.,
С.М.К.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 15.1.2018г.
ПРИЗНАВА А.И.К. - роден на ***г. в гр.Казанлък, българин, бълг.гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********,***, вилно селище „З.“, ул.“М.“ №.., настоящ адрес: к.к.“Слънчев бряг,, кв.“И.“, бл.“Д.“, ет.2, ап... за ВИНОВЕН в това, че на ...09.2017г., в к.к.“Слънчев бряг“, на таксиметрова стоянка до супермаркет „Алдо“, находящ се до хотел „Свежест“, нанесъл три удара с юмрук в областта на главата на Д.К.Д., вследствие на което получил главоболие и световъртеж, а при последвалото падане назад на земята, получил контузия на палеца на дясната ръка със сублуксация на първа метакарпофалангеална става на палеца, съпроводена с оток и болка - телесна повреда, изразяваща се в причиняване на разстройство на здравето – престъпление по чл.1.., ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева. ПРИЗНАВА С.М.К. - родена на ***г***, българка, българска гражданка, с висше образование, омъжена, неосъждана, ЕГН **********,***, настоящ адрес: к.к.“Слънчев бряг,, кв.“И.“, бл.“Д.“, ет.2, ап... за НЕВИНОВНА в това, че на ...09.2017г.в к.к. „Слънчев бряг“, на улица между ЖСК „Д.“ и хотел „Свежест“ е заляла Д.К.Д. с чаша вряло кафе и му нанесла удар с предна дясна врата на лек автомобил „Ситроен Берлинго“ с рег.№ А.... КС в областта на глезена на десния крак, вследствие на което му е причинена лека телесна повреда, изразяваще се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето – престъпление по чл.1.., ал.2 от НК, поради което и на основание чл...4 от НПК я ОПРАВДАВА по така повдигнатото й обвинение. ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, А.И.К. - роден на ***г. в гр.Казанлък, българин, бълг.гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********,***, вилно селище „З.“, ул.“М.“ №.., настоящ адрес: к.к.“Слънчев бряг,, кв.“И.“, бл.“Д.“, ет.2, ап... да заплати на Д.К.Д., ЕГН ********** сумата в размер на 1200 лева (Хиляда и двеста лева), представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, болка и страдание вследствие нанесената му телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от ...09.2017г. до окончателното изплащане на главницата, като ОТХВЪРЛЯ гражданският иск за горницата до претендирания размер над 1200 лв. до 3200 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ гражданския иск на Д.К.Д., ЕГН ********** срещу С.М.К., ЕГН **********, за сумата в размер на 800 лева (Осемстотин лева), представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от ...09.2017г. до окончателното изплащане на главницата като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.И.К. - роден на ***г. в гр.Казанлък, българин, бълг.гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********,***, вилно селище „З.“, ул.“М.“ №.., настоящ адрес: к.к.“Слънчев бряг,, кв.“И.“, бл.“Д.“, ет.2, ап..., да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата в размер на 50 лева (Петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважената част на гражданския иск. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.И.К. - роден на ***г. в гр.Казанлък, българин, бълг.гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********,***, вилно селище „З.“, ул.“М.“ №.., настоящ адрес: к.к.“Слънчев бряг,, кв.“И.“, бл.“Д.“, ет.2, ап..., да заплати на Д.К.Д., ЕГН ********** сумата в размер на 962лв. (Деветстотин шестдесет и два лева), представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
А.И.К.
на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева.
С.М.К.
Мотиви от 15.2.2018г.
В законна сила на 29.6.2018г.
82 АНД No 245/2018, IV състав КАТ Р.С.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001826/20.06.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУП- Несебър, с което за нарушения на чл.137а, ал.1 и чл. 100, ал.1, т.1 и т.2, всички от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, и чл.183, ал.1, т.1, предложение първо, второ и трето, от същия закон, на Р.С.И., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв., 10 лв. и 10 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 29.6.2018г.
83 ЧНД No 304/2018, II състав Производство по чл. 243 НПК М.Т.Р. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОТМЕНЯ Постановление от 12.02.2018г. на Р.п.– Н. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 85/2017г. по описа на ОСлО при ОП-Бургас, образувано за престъпление по чл.131, ал.1,т.2, вр.чл.130,ал.1 от НК. ВРЪЩА наказателното производство на РП-Несебър за изпълнение на дадените указания. Определението подлежи на протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 29.6.2018г.
84 НОХД No 426/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.В.Т. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 29.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №426/2018 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Антон Желев от АК- Бургас, в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия Е.В.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което подсъдимият Е.В.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, работи като охранител в супермаркет «Ревю» в гр.Свети Влас, реабилитиран, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2018 година, около 16.50 часа на пътна отсечка от главен път І-9 /Бургас – Варна/, към с. Кошарица, общ. Несебър, срещу комплекс „Петрови къщи“, на територията на община Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка «Фолксваген», модел «Голф», с регистрационен номер А ....МК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,03 (две цяло нула три) на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза – Протокол № 84/01.03.2018 год. по описа на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Е.В.Т. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Е.В.Т. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 13 /тринадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия Е.В.Т. е било отнето по административен ред, считано от 26.02.2018 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимия Е.В.Т. със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Бургас, направените разноски в досъдебното производство в размер на 50.26 /петдесет лева и двадесет и шест стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №426/2018г. по описа на РС-гр.Несебър.
Е.В.Т.
на основание чл.343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Е.В.Т. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Е.В.Т. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 13 /тринадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия Е.В.Т. е било отнето по административен ред, считано от 26.02.2018 година.
В законна сила на 29.6.2018г.
85 НОХД No 560/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.В.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 560/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв. П.Ч. в качеството на защитник на подсъдимия Б.В.А. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Б.В.А.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, работи като куриер в „ТНТ“, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2018 г., около 13:30 ч., в КК“Слънчев бряг“, общ. Несебър, до хотел „Мида“, посока на движение хотел „Болеро“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мерцедес", с peг. № KS05RSU, след употреба на наркотични вещества, а именно - канабис и кокаин, установено с техническо средство „Drager Drug Test 5000", с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Б.В.А. кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Б.В.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Б.В.А. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 19.06.2018 г. УКАЗВА Дрегер касетата, приложена към делото, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 560/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия Б.В.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по БП № 304 ЗМ-548/2018г. по описа на РУ на МВР- Несебър спрямо подсъдимия Б.В.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Б.В.А.
на основание чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Б.В.А. кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Б.В.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Б.В.А. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 19.06.2018 г.
В законна сила на 29.6.2018г.
86 НОХД No 568/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.И.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.6.2018г.
поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343 г вр. чл.343 б вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, П.И.Д.от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като ЗАЧИТА времето, през което същия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 18.06.2018 г.. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 568/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОТМЕНЯ взетата спрямо П.И.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
П.И.Д.
поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343 г вр. чл.343 б вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, П.И.Д.от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като ЗАЧИТА времето, през което същия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 18.06.2018 г.. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 568/2018г. по описа на РС – гр.Несебър.
В законна сила на 29.6.2018г.