РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2015г. до 30.6.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 327/2013, V състав Вещни искове ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.В.Л. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.6.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.В.Л., руски гражданин, роден на ***г. в гр.Казахстан, с адреси:111673 Москва, ул.”Салтыковская”, дом 7, корпус 2, кв.62 и с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, комплекс „Ключ към морето”, бл.2, вх.А, партер, ап.2, със съдебен адрес:***, пл.”Т./чрез адв.С.Й.С. *** /чрез адв.Д.Д.Г. ***/, ЧЕ „ФОНД З.Р.Н.Б.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите М.Л. и М.Д., Е СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор *** по кадастралната карта на с.Равда, общ.Несебър, с адрес: с.Равда, комплекс „Ключ към морето”, представляващ: АПАРТАМЕНТ № 2, находящ се в блок 2, вх.А, на партерен етаж, на площ от 65,60 кв.м, ведно с общите части на сградата на площ от 8,17 кв.м, при граници: на същия етаж – имот с идентификатор ***, под обекта – няма; над обекта – имот с идентификатор 61056.501.442.1.22, подробно описан в нот.акт за покупко-продажба № 13, том ІХ, рег.№ 8305, дело № 1575/09.10.2009г. на Нотариус Мария Бакърджиева, с рег.№ 110 на НК, с район на действие – Районен съд-гр.Несебър, поради което ОСЪЖДА Д.В.Л. ДА ПРЕДАДЕ н. „ФОНД З.Р.Н.Б.” ЕООД ВЛАДЕНИЕТО върху горепосочения недвижим имот. ОСЪЖДА Д.В.Л., руски гражданин, роден на ***г. в гр.Казахстан, с адреси:111673 Москва, ул.”Салтыковская”, дом 7, корпус 2, кв.62 и с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, комплекс „Ключ към морето”, бл.2, вх.А, партер, ап.2, със съдебен адрес:***, пл.”Тройката” № 4 /чрез адв.С.Й.С. *** /чрез адв.Д.Д.Г. ***/, ДА ЗАПЛАТИ н. „ФОНД З.Р.Н.Б.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите М.Л. и М.Д., сумата общо в размер на 263,01 лева /двеста шестдесет и три лева и една стотинка/, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 1.6.2015г.
2 АНД No 61/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.С.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.5.2015г.
ПРИЗНАВА ПЕТЪР С.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, управител на „Г. 2006” ЕООД, живущ ***, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18..07.2013 г. вкурортен комплекс „Слънчев бряг” попречил да бъде изпълнено съдебно решение № 230/11.02.2010 г. на ОС Бургас, влязло в законна сила на 27.03.2012 г., с което е отнет в полза на държавата самостоятелен търговски обект- магазин „Б”, изграден на първия етаж на хотелски комплекс „Л.”, бл. „А”, в курортен комплекс „Слънчев бряг”- Изток, общ. Несебър, обл. Бургас, със застроена площ от 42.84 кв.м. с идентификатор 51500.505.165.1.12, като не освободил помещението съгласно съставен протокол за отговорно пазене от 10.07.2013 г., заключил помещението и отказал да го предаде на Комисия от ТД на НАП Бургас.- престъпление по чл.296, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
П.С.Д.
Мотиви от 4.6.2015г.
В законна сила от 1.6.2015г.
3 НОХД No 353/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Я.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 1.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 3../2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Я.С. със служебния защитник адв.М. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Д.Я.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран/, със средно специално образование, безработен, ЕГН:**********,*** №...., вх.”А”, ет.4, ап.среден, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2015 г., около 02.30 часа, в с.Равда, община Несебър, област Бургас до х-л „Бенито” управлявал моторно превозно средство – л.а. „Шкода”, модел „Октавия” с ДК№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 2.68 на хиляда, установено по надлежния ред – изпробван с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 във вр. с чл.54 аб.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия Д.Я.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Д.Я.С. е било отнето по административен ред, считано от 29.05.2015 г. ПРЕДВИД одобряване на споразуменията, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 3../2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Д.Я.С.
В законна сила от 1.6.2015г.
4 ЧНД No 361/2015, III състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Протокол от 1.6.2015г.
Протоколът ми беше преведен от български на немски език и заявявам, че всичко в него е записано правилно. Не желая да ми се предявяват материалите след приключване на разследването.
В законна сила от 1.6.2015г.
5 Гражданско дело No 331/2013, V състав Вещни искове ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД И.Г.Л. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.6.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Г.Л., руска гражданка, родена на ***г. в гр.Волгоград, с адреси: гр.Волгоград, ул.”******” № 16, ап.12 и с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, комплекс „******”, бл.3, ет.3, ап.15, със съдебен адрес:***, пл.”******” № 4 /чрез адв.С.Й.С. *** /чрез адв.Д.Д.Г. ***/, ЧЕ „ФОНД З.Р.Н.Б.” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите ****, Е СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор ****** по кадастралната карта на с.Равда, общ.Несебър, с адрес: с.Равда, комплекс „******”, представляващ: АПАРТАМЕНТ № 15, находящ се в блок 3, на трети етаж, на площ от 101,43 кв.м, ведно с общите части на сградата на площ от 10.04 кв.м, при граници: на същия етаж – имоти с идентификатори ****** и ******, под обекта – имот с идентификатор ******; над обекта – имот с идентификатор ******, подробно описан в нот.акт за покупко-продажба № ******г. на Нотариус ******, с рег.№ 110 на НК, с район на действие – Районен съд-гр.Несебър, поради което ОСЪЖДА И.Г.Л. ДА ПРЕДАДЕ н. „ФОНД З.Р.Н.Б.” ЕООД ВЛАДЕНИЕТО върху горепосочения недвижим имот. ОСЪЖДА И.Г.Л., руска гражданка, родена на ***г. в гр.Волгоград, с адреси: гр.Волгоград, ул.”******” № 16, ап.12 и с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, комплекс „******”, бл.3, ет.3, ап.15, със съдебен адрес:***, пл.”******” № 4 /чрез адв.С.Й.С. *** /чрез адв.Д.Д.Г. ***/, ДА ЗАПЛАТИ н. „ФОНД З.Р.Н.Б.” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите ****, сумата общо в размер на 965,37 лева /деветстотин шестдесет и пет лева и тридесет и седем стотинки/, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 2.6.2015г.
6 АНД No 572/2014, III състав По ЗД по пътищата Х.М.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.2.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001687 от 29.07.2014г. на Началник РУП към ОДМВР гр.Бургас, РУ Несебър, с което на Х.М.Ч. с ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 14 месеца, а на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.6.2015г.
7 Гражданско дело No 1042/2014, III състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето Д-Я "СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ"-ПОМОРИЕ   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2015г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА, КАТО НАСТАНЯВА детето Д.Д.Х. с ЕГН **********, с майка Д.Д.Х. с ЕГН **********, и неизвестен баща, в семейството на Ж.Д.Х. с ЕГН ********** – баба на малолетното дете по майчина линия, живуща ***, до навършване на 18-годишна възраст или до навършване на 20-годишна възраст ако учи, или до настъпване на обстоятелства за промяна или прекратяване мярката за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА детето Д.Д.Х. с ЕГН **********, да ползва през срока на настаняването социалната услуга „заместваща приемна грижа”. Решението подлежи на незабавно изпълнение на основание чл.28, ал.4 от Закона за закрила на детето. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето.
В законна сила от 3.6.2015г.
8 АНД No 146/2015, II състав Административни дела МИДИЯ АД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.5.2015г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024779/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „М.” АД с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Д.Я. за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024779/14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.6.2015г.
9 АНД No 209/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Б.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.5.2015г.
ПРИЗНАВА Ж.Б.Х., роден на ***г***, българин, български гражданин, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2015г., около 22.50 часа на път ІІІ 9061, общ.Несебър е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел”, модел „Омега”, с регистрационен № ******, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП № 14-0304-000503/28.04.2014г., издадено от Началника на РУП- гр.Несебър, влязло в сила на 17.07.2014г. за извършено такова деяние, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ж.Б.Х.
Мотиви от 5.6.2015г.
В законна сила от 4.6.2015г.
10 АНД No 210/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.М.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.5.2015г.
ПРИЗНАВА К.М.М., роден на ***г. в гр.Шумен, с адрес: ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2015г., около 08.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главна алея, в близост до хотел „Карлово”, посока гр.Свети Влас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел”, модел „Омега”, с регистрационен № ******, без съответното свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с НП № 14-0769-002774/29.08.2014г., издадено от Началника на сектор Пътна полиция при ОД на МВР- Б., влязло в законна сила на 22.10.2014г. за същото деяние, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Б. в 15-дневен срок, считано от днес.
К.М.М.
Мотиви от 5.6.2015г.
В законна сила от 4.6.2015г.
11 НОХД No 346/2015, III състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.Ф.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 4.6.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 346/2015г. по описа на РС- Н., а именно: Обвиняемият О.Ф.М., роден на ***г***, турчин, български гражданин, осъждан, неграмотен, безработен, с настоящ адрес:***, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че от 30.10.2013г., в дома на М.М.С.- баща на Ж.М.С., ЕГН **********,***, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, а именно с Ж.М.С., ЕГН **********, поради което и на основание чл.191, ал.1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни чрез залепване на диспозитива на обвинението на публично място в кметството на с.О., община Н.. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т. 1, 2, 6 вр. с ал.3, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 4 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 30 (тридесет) месеца с периодичност 2 (два) пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 30 (тридесет) месеца; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 400 (четиристотин) часа за срок от две поредни календарни години, по 200 часа за всяка календарна година.
О.Ф.М.
В законна сила от 4.6.2015г.
12 Гражданско дело No 710/2014, I състав Други дела ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА К/С ЕМЕРАЛД РИЗОРТ БИЙЧ СПА,СГРАДА"В" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.6.2015г.
ОТМЕНЯ всички решения на Общото събрание, взети на проведено на 11.08.2014г. на ЕС на сграда „В”, находяща се в курортно-апартаментен комплекс „************, общ.Несебър с административен адрес ************, представлявана от управителя на ЕС С.С., като пълномощник на В.С.. ОСЪЖДА ЕС на сграда „В”, находяща се в курортно-апартаментен комплекс „************, общ.Несебър с административен адрес ************, представлявана от управителя на ЕС С.С., като пълномощник на В.С. да заплати на Е.Х." ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление *** комплекс „***”, представлявано от Управителя С.Т. сумата от 50 лева /петдесет лева / съдебно-деловодни разноски. Препис от решението да се връчи на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.6.2015г.
13 АНД No 747/2014, IV състав По ЗД по пътищата В.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.1.2015г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002100/21.08.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение по чл.150, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо, от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.И.М., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.6.2015г.
14 НОХД No 894/2014, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Б.М. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Присъда от 20.5.2015г.
ПРИЗНАВА А.Б.М., ЕГН **********, роден в гр.С., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2014г., около 23.15 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „Калина Гардън”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рискови наркотични вещества, установени с химическа експертиза № 289 от 30.07.2014г., както следва: коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7.85 % и нетно тегло 3.749 грама на стойност 22.49 лева; амфетамин с процентно съдържание на активно вещество – 21.00% и нетно тегло 0.782 грама на стойност 23.46 лева и амфетамин с процентно съдържание на активно вещество 26.20 % с нетно тегло 0.226 грама на стойност 6.78 лева, като общата стойност на високорискови наркотични вещества възлиза на обща стойност 52.73 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на държавата неизразходваната част наркотичните вещества предмет на престъплението, които да се унищожат след влизане на присъдата в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата хартиен плик с опаковки, пластмасов контейнер, хартиен лист, полиетиленов плик, хартиена опаковка, съдържаща кутия цигари марка „Давидоф”, които да се унищожат след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК А.Б.М. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Несебър направените по делото разноски в размер на 542.60 лева (петстотин четиридесет и два лева и шестдесет стотинки). Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.Б.М.
Мотиви от 15.6.2015г.
В законна сила от 5.6.2015г.
15 АНД No 57/2015, I състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.3.2015г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024348/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Г.” ООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.П.Б., чрез проц.представител адв.М.И., съдебен адрес *** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024348/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.6.2015г.
16 АНД No 260/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.В.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.5.2015г.
ПРИЗНАВА Ж.В.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.11.2014г., около 22.00 часа в с.Т., общ.Несебър по ул.”Николай Лъсков”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено”, модел „Меган Сценик” с рег.№ ....., без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 584/27.03.2013г., издадено от началник РУП на МВР гр.Несебър, влязло в законна сила на 12.02.2014г. за същото деяние /управление на МПС като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ж.В.К.
Мотиви от 5.6.2015г.
В законна сила от 5.6.2015г.
17 АНД No 264/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.М.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.5.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Т.М. С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, изпълнителен директор на „Б.Ф.К.” ЕООД гр.С., ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2014г. около 19.50 часа в общ.Несебър, к.к. Слънчев бряг на Главен път 1-9, посока гр. Бургас- гр.Варна, около 202 км. при управление на МПС- лек автомобил , марка „Фолксваген Пасат" с per. № ....., нарушил правилата за движение по пътищата: Чл. 5, ал.2, т.1 от ЗДвП- (2) Водачът на пътно превозно средство е длъжен: 1. Да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства; Чл. 16, ал.1, т.1 от ЗДвП - (1) На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено: 1. Когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне: Чл. 25 от ЗДвП- (1) Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение. (2) При извършване на маневра, която е свързана с навлизане изцяло или частично в съседна пътна лента, водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се движат по нея. Когато такава маневра трябва едновременно да извършат две пътни превозни средства от две съседни пътни ленти, с предимство е водачът на пътното превозно средство, което се намира в дясната пътна лента.Чл. 37 от ЗДвП- (1) При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства. (2) Водачът на нерелсово пътно превозно средство, завиващо наляво или надясно за навлизане в крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, движещи се по пътя, който той напуска. Водачът на пътно превозно средство, излизащо на път от крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне пешеходците и пътните превозни средства, които се движат по този път, като поради неправилна маневра завиване наляво, не се е съобразил с движението на уязвим участник в движението - мотоциклет, марка „Сузуки" с рег.№ ..... и не го е пропуснал, и е допуснал пътнотранспортно произшествие в следствие на което по непредпазливост е причинил на водача на мотоциклета - А.Г.К. *** средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на лява подлакетница - причинено трайно затруднение на движението на ляв горен крайник за срок от около 4-6 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес и е причинил на водача на мотоциклета, средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на III, IV и V пръст на лява ръка, водещо до трайно затруднение движението на ляв горен крайник за срок от 1-1.5 месеца при горните условия –престъпление по чл.343, ал.1, б."б" предлож. второ, във вр. с чл.342, ал.1 от НК, във вр. с вр. чл.5, ал.2, т.1, във вр. с чл.16, ал.1, т.1, във вр. с чл. 25, във вр. с чл.37 от ЗДвП, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 2000 (две хиляди) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия Т.М. С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НК, обвиняемия Т.М. С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 309.14лв. (триста и девет лева и четиринадесет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Т.М.С.
Мотиви от 5.6.2015г.
В законна сила от 5.6.2015г.
18 Гражданско дело No 993/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци НАЦИОНАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ ЕООД ЗОРА ПАЛМА ООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.4.2015г.
ОСЪЖДА „З.П." ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:*** 8240, к.к."***********, да заплати на „Н.Д.” ЕООД, ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление:***-31, сумата от 3 130,93 лева, представляваща незаплатена цена на продадени и предадени стоки по Фактура №2000273117 от 11.12.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба-16.07.2014г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 3 130,93 лева, представляваща незаплатена цена на продадени и предадени стоки по Фактура №2000273112 от 11.12.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба-16.07.2014г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 574,30 лева, представляваща неизплатен остатък от цена на продадени и предадени стоки по Фактура №2000275768 от 30.12.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба-16.07.2014г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 2 166,23 лева, представляваща незаплатена цена на продадени и предадени стоки по Фактура №2000276649 от 09.1.2014г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба-16.07.2014г. до окончателното изплащане на вземането и сумата от 1 300,08 лева, представляваща незаплатена цена на продадени и предадени стоки по Фактура №2000276930 от 13.1.2014г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба-16.07.2014г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА „З.П." ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:*** 8240, к.к."***********, да заплати на „Н.Д.” ЕООД, ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление:***-31 сумата от 2585.70 лв., представляваща направените в настоящото и обезпечителното производство разноски. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването.
В законна сила от 6.6.2015г.
19 Гражданско дело No 430/2013, I състав Облигационни искове МОДЕРН ПРОПЪРТИ ООД К.Х. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „М.П.” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от А.Я.К., със съдебен адрес:***, адв. Н.С., против К.Х., гражданин на Р. Ирландия, род. на ***г., в гр.Лайтрим, с известен адрес в Р.България: гр.Св.Влас, общ. Несебър, ул."*****, жилищна сграда № 5, етаж 1, ап.52, за заплащане на сумата от 1103.50 /хиляда сто и три лева и петдесет стотинки/ лева представляваща задължение по Договор от 20.03.2012 г. за възлагане на дейности по поддържане общите части на сграда в режим на етажна собственост, построена се в УПИ ******** по плана на гр. Свети Влас за периода 01.04.2012 г. – 31.06.2013 г. ОТХВЪРЛЯ иска на „М.П.” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от А.Я.К., със съдебен адрес:***, адв. Н.С., против К.Х., гражданин на Р. Ирландия, род. на ***г., в гр.Лайтрим, с известен адрес в Р.България: гр.Св.Влас, общ. Несебър, ул."*****, жилищна сграда № 5, етаж 1, ап.52. за заплащане на сумата от 1 550 лева- частично от обща претенция за сумата от 3 100 лева, представляваща неустойка за забава по чл. 14, ал.1 от Договор от 20.03.2012 г. за възлагане на дейности по поддържане общите части на сграда в режим на етажна собственост, построена се в УПИ ******** по плана на гр. Свети Влас, за периода 04.03.2012 г. – 30.05.2013 г. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването.
В законна сила от 8.6.2015г.
20 НОХД No 407/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Д.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 21.5.2015г.
ПРИЗНАВА Б.Д.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, на 22.08.2013г., около 03.40 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на плажна ивица пред заведение „Морис” и хотел „Нептун” отнел чужди движими вещи: дамска чанта на стойност 15.00 лева; мобилен телефон „Samsung Ace”, модел GT-S5830 на стойност 174.00 лева; 1 брой СИМ карта на мобилен оператор М-тел на стойност 05.00 лева; кутия цигари „Еве”, съдържаща 9 броя цигари на стойност 2.03 лева; гланц за устни „Нивеа” на стойност 3.00 лева; портфейл с метални капси /шипове/ по него на стойност 11.00 лева и сумата от 4.60 лева – всичко на обща стойност 214.67 лева от владението на Г.Ф.Р.,***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК му определя наказание ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б”, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК НАМАЛЯВА с 1/3 и го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.Д.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата общо в размер на 161.50 (сто и един лев и петдесет стотинки) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Б.Д.Б.
Мотиви от 9.6.2015г.
В законна сила от 8.6.2015г.
21 АНД No 717/2014, VI състав По ЗД по пътищата П.З.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 16.3.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001538 от 23.07.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на П.З. Христо, ЕГН **********, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 8.6.2015г.
22 АНД No 131/2015, VI състав По ЗД по пътищата З.С.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 18.5.2015г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1, предл. 3 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001741 от 30.07.2014 г., издадено от Началника на РУ – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на жалбоподателя З.С.З., ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 8.6.2015г.
23 АНД No 177/2015, I състав Административни дела БИЗНЕС-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 07 ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от „БИЗНЕС УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 07” ЕООД, ЕИК 175192505 срещу наказателно постановление № 21 от 24.02.2015 г., издадено от Началник отдел „Местни данъци и такси” на Община Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 177/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 8.6.2015г.
24 НОХД No 377/2015, IV състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.6.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 377/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. Д.Д. *** в качеството му на защитник на М.А.А. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.А.А.- роден на *** ***, турчин, български гражданин, осъждан, женен, основно образование, животновъд, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2015г., около 16.30 часа, на главен път 111-9061, в близост до база "Перота" в общ.Несебър, пред младши автоконтрольор в Пътен Контрол към Сектор "ОП" при РУ- Несебър- С.Д.С., ЕГН **********, съзнателно се ползвал от преправен истински официален документ- свидетелство за управление на МПС, според съдържащи се в него данни с № *******, издадено на 19.03.2010г. от МВР-гр. Бургас, на името на М.А.А., ЕГН **********, и неистински официален документ - контролен талон, според данните в него с № ****, издаден на М.А.А. ЕГН **********, към Свидетелство за управление на МПС № *******, на отчет в Бургас, с цел да се легитимира като правоспособен водач на МПС по време на проверка, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание на основание чл.316, вр. с чл.308, ал.2 вр. с ал.1 с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 13 /тринадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 13 /тринадесет/ месеца. - включване в програми за обществено въздействие за срок от 7 /седем/ месеца. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”Б” от НК, в полза на Държавата предадените с протокол за доброволно предаване свидетелство за управление на МПС № ******* и контролен талон към него № ****, след което да бъдат изпратени на Сектор „ПП- КАТ”- Бургас за унищожаване. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.А.А. да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, направените по делото разноски в размер на 153.28 лева /сто петдесет и три лева и двадесет и осем стотинки/ . ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 377/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
М.А.А.
В законна сила от 8.6.2015г.
25 АНД No 103/2015, II състав Административни дела М.К.А. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.5.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.2 от ЗАНН Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 278/29.09.2014г. на Кмета на Община-Несебър, с което на М.К.А. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес ***, чрез адв.Й.А. от ВАК, за административно нарушение на чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър е наложена глоба в размер на 150 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Окръжен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2015г.
26 НОХД No 380/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.В.Д. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 10.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 380/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура-Несебър, адв. Л.Г. ***- надлежно упълномощен за защитник на обвиняемия и Ц.В.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Ц.В.Д.- роден на *** ***, ********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2011 г., около 15.50 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър до х-л „****” управлявал МПС – лек автомобил „БМВ”, с испанска регистрация № **** , без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 285/ 14.04.2011 год. на Началника на РУП Долна Митрополия, влязло в законна сила на 30.06.2011 год, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т. 6, вр. с ал.3, т.1 и т. 3 от НК следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от двадесет и седем месеца, при периодичност три пъти седмично; - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от двадесет и седем месеца. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по сто и петдесет часа годишно за срок от две календарни години.
Ц.В.Д.
В законна сила от 10.6.2015г.
27 НОХД No 381/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Й.Й. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 10.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 381/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Д. Илиев – прокурор в РП-Несебър, адв.Д.К. *** и подсъдимият Д.Й.Й., съгласно което: Подсъдимият Д.Й.Й., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2015г., около 22:20 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас в района на автобусна спирка „Палма” във вътрешният джоб на якето без надлежно разрешително /съгласно чл. 7, ал. 16 и чл. 30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества – метамфетамин /установени с физикохимическа експретиза № 199/02.06.2015 год./, а именно: обект № 1 – метамфетамин, със съдържание на основното вещество 23,70% с нетно тегло 0,239гр. на стойност 5,97лв / пет и 0,97/лева определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обект № 2 метамфетамин, със съдържание на основното вещество 19,40% с нетно тегло 0,214гр. на стойност 5,35лв / пет и 0,35/лева определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обект № 3 метамфетамин, със съдържание на основното вещество 23,00% с нетно тегло 0,260гр. на стойност 6,50лв / шест и 0,50/лева определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обект № 4 метамфетамин, със съдържание на основното вещество 18,00% с нетно тегло 0,204гр. на стойност 5,10лв / пет и 0,10/лева определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обект № 5 метамфетамин, със съдържание на основното вещество 33,70% с нетно тегло 0,241гр. на стойност 6,02лв / шест и 0,02/лева определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обект № 6 метамфетамин, със съдържание на основното вещество 26,00% с нетно тегло 0,250гр. на стойност 6,25лв / шест и 0,25/лева определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, всичко на обща стойност 35,20 лв. / тридесет и пет и 0,20 / лева определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, и за това, че при условията на съвкупност с деянието по т. 1, на 31.05.2015 год. в квартира намираща се във вилна зона „Зора” местност „Инцараки”, общ. Несебър в сак за дрехи без надлежно разрешително /съгласно чл. 7, ал. 16 и чл. 30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества – коноп /установени с физикохимическа експретиза № 200/03.06.2015 год., а именно: обект № 1 – коноп, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 3,00% с нетно тегло 34,630гр.. на стойност 207,78 / двеста и седем и 0,78 /лева определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството всичко на обща стойност 242,98 лв /двеста четиридесет и два лева и деветдесет и осем стотинки/, определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т.1, предл. първо, вр. чл. 23, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2 /две/ години, както и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 2000 /две хиляди/ лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така наложеното му наказание от две години „Лишаване от свобода” да бъде отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението – иззетите наркотични вещества, предадени на ЦМУ-София. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, представляващи 3/три/ броя плика с опаковки, в които се е съдържало наркотичното вещество, които след влизане в сила на споразумението следва да бъдат унищожени.. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Й.Й. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 159.70 лева /сто петдесет и девет лева и седемдесет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 381/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д.Й.Й. мярка за неотклонение и като намери, че са налице основания за отмяна на същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Й.Й. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д.Й.Й.
В законна сила от 10.6.2015г.
28 Гражданско дело No 333/2013, I състав Вещни искове ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД С.В.Б.,
П.С.Б.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 24.7.2014г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.В.Б. И П.С.Б. и двамата с адрес: *** със /чрез адв.С.С. и адв.Д.Г. *** ЧЕ „ФОНД З.Р.Н.Б.”ЕООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.Л. и М.Д.-упръвители, съдебен адрес:*** Е СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор 61056.501.442.1.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с адрес: с. Равда, комплекс „Ключ от морето", представляващ апартамент № 22, находящ се в блок 3, на пети етаж, състоящ се от спалня, многофункционална дневна с кухненски бокс, две бани с тоалетна и тераса, на площ от 101.43 кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 10.04 кв.м. подробно описан в нот.акт за покупко-продажба №***. на Нотариус м.Бакърджиева с рег.№ 110 на НК, с район на действие – Районен съд-гр.Несебър, поради коетоОСЪЖДА С.В.Б. И П.С.Б. и двамата с адрес: *** ДА ПРЕДАДАТ н. ФОНД З.Р.Н.Б.”ЕООД, ЕИК:*** ВЛАДЕНИЕТО върху горепосочения недвижим имот. ОСЪЖДА С.В.Б. И П.С.Б. и двамата с адрес: *** ДА ЗАПЛАТЯТ Н. „„ФОНД З.Р.Н.Б.”ЕООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.Л. и М.Д.-упръвители сумата общо в размер на 1787.49 лева /хиляда седемстотин осемдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки/ дължима от двамата по равно, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 11.6.2015г.
29 АНД No 742/2014, VI състав По ЗД по пътищата И.Д.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 11.3.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-001878 от 07.08.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на И.Д.Е., ЕГН ********** на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП са й наложени наказания „глоба” в размер на 800 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца, както и на жалбоподателката са били отнети 10 контролни точки. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 11.6.2015г.
30 АНД No 911/2014, I състав По ЗД по пътищата Т.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.3.2015г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-003135/11.11.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Т.Д.Д., ЕГН:**********,с адрес: *** административно наказание: „глоба” в размер на 100 /сто/ лева на основание чл.183 ал.5. т.1 от ЗДвП и са му отнети 8 /осем/ контролни точки Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 11.6.2015г.
31 АНД No 117/2015, VI състав По ЗД по пътищата П.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 13.5.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 824 от 14.04.2008 г., издадено от началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на П.И.П., ЕГН ********** на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 150 ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 11.6.2015г.
32 АНД No 158/2015, II състав Административни дела М.-С.П. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.5.2015г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024488/05.11.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на ЕТ„М.П.” с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.П.М. за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024488/05.11.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.6.2015г.
33 ЧНД No 393/2015, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 11.6.2015г.
Протоколът ми беше преведен от български на английски език и заявявам, че всичко в него е записано правилно. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.00 часа.
В законна сила от 11.6.2015г.
34 АНД No 815/2014, VI състав Административни дела СИМ-ИН ФАРМА ООД РБ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 25.2.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП-12 от 30.10.2014 г., издадено от председателя на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, с което на „С.Ф.” ООД, ЕИК ...... на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 291 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за извършено нарушение по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти му е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 12.6.2015г.
35 АНД No 3/2015, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2013 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.3.2015г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №035670/16.10.2014 г. на директора на КЗП – РД – Бургас с което на Е.Х.2.” ООД, ЕИК:......, със седалище и адрес на управление:***,представлявано от И.В.Ж. в качеството му на управител е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение по чл.114, т.2 от ЗТ,както и на основание чл.214 от Закона за туризма, във вр.с чл.132 ал.1 от ЗТ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение по чл.132 ал.1 от ЗТ. Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 12.6.2015г.
36 АНД No 31/2015, VI състав Административни дела СБР-НЕСЕБЪР АД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 5.3.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02/НП 498 от 05.12.2014 г., издадено от директора на РЗОК- Бургас, с което на Специализирана болница за рехабилитация „Несебър” АД, ЕИК ......... за извършени седемнадесет на брой нарушения по чл. 55 , ал. 2, т.2, т.3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, вр. чл.188, т. 4 от Национален рамков договор за медицинските дейности за 2014 г. и шестнадесет на брой нарушения по чл. 55 , ал. 2, т.2, т.3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, вр. чл.177, ал. 1, т. 1 от Национален рамков договор за медицинските дейности за 2014 г., на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО са наложени имуществени санкции от по 200 лв. за всяко нарушение. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 12.6.2015г.
37 АНД No 259/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.5.2015г.
ПРИЗНАВА Г.И.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, разведен, неосъждан, животновъд, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, десен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.02.2015г., около 03.00 часа в гр.Несебър, общ. Несебър, на кръстовището на ул. „************” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра” с рег. № ****** без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 14-0769-002752/23.09.2014г. на Началник група към ОД на МВР- гр.Бургас, влязло в законна сила на 03.11.2014г. (управление на МПС, като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление), поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.И.Г.
Мотиви от 17.6.2015г.
В законна сила от 12.6.2015г.
38 АНД No 262/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.5.2015г.
ПРИЗНАВА С.С.А., роден на ***г***, български гражданин, турска етническа група, средно образование, неженен, неосъждан, работник топлоизолации в „**********- гр.Бургас, живущ в с.Кошарица, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2014г., около 09.05 часа по главен път Е-87, клас І-9, на около 205 км., срещу супермаркет „Жанет”, в посока гр.Варна- гр.Бургас управлявал без да притежава съответно свидетелство за управление моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено”, модел „Трафик” с рег. № ******** в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с Наказателно постановление № 14-0304-000307/26.03.2014г., влязло в законна сила на 20.05.2014г. за същото деяние (управление на МПС, като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление), поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.С.А.
Мотиви от 17.6.2015г.
В законна сила от 12.6.2015г.
39 НОХД No 405/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.Я. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 15.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 405/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.П.П. *** – упълномощен защитник на подсъдимия Я. и подсъдимият В.И.Я., съгласно което: ПРИЗНАВА В.И.Я. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2015 год. около 09:00 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на главната алея срещу кафе „***” без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКВНП, държал високо рисково наркотично вещество, установено с протокол от физикохимическа експертиза №126/2015 год.: Обект №1 метаамфетамин с нето тегло 0.229 /нула цяло, двеста двадесет и девет/ грама, със основно съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 50.00 % тегловни процента на стойност 5.72 / пет лева и седемдесет и две стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, предл.второ, т.1 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението- високо рисковото наркотично вещество, изпратени на ЦМУ гр.София с писмо рег.№ 251000-8143 от 06.04.2015г., както и опаковките в които е държано, запечатани в плик веществени доказателства, като след одобрение на настоящото споразумение, същите следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.И.Я. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 39,22 лева /тридесет и девет лева и двадесет и две стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 405/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо В.И.Я. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо В.И.Я. мярка за неотклонение “Подписка” . ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В.И.Я.
В законна сила от 15.6.2015г.
40 НОХД No 406/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Л.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 15.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 406/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемата Е.Л.А.- родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, с висше образование, неосъждана, разведена, работи като ***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 06.06.2015 година около 00.20 ч. в гр. Несебър, община Несебър, обл. Бургас, на ул. Еделвайс, в близост до Стар нет, управлявала лек автомобил марка „Дачия“, модел Дъстър с рег. ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.68 /едно цяло шестдесет и осем промила/ на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 404/08.06.2015 г., съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр., МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства – престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За извършеното престъпление на Е.Л.А. на основание чл.343 б, вр чл.54 от НК се определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното на обвиняемата Е.А. наказание „ Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемата от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 06.06.2015 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Е.Л.А. да заплати в полза на Държавата по сметка на Несебърския районен съд сумата от 31.16 лв. /тридесет и един лева и шестнадесет стотинки/. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 406/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемата Е.Л.А. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Е.Л.А.
В законна сила от 15.6.2015г.
41 НОХД No 410/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.М.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 16.6.2015г.
ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 410/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. А.Ж. *** в качеството му на защитник на К.М.М. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА К.М.М.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** , настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, на 17.04.2015 година, около 16.30 ч., в района на Професионална гимназия „И.В.” в гр.**********, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество, коноп с нето тегло 4,236 гр. /четири цяло двеста тридесет и шест грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 6.10 т.% /шест цяло и една десета теглови процента/ на стойност 25.42 лв. /двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/, определена според Приложение №2 към Член Единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, И за това, че на 17.04.2015 година, около 18.00 ч., в частен дом, находящ се в с.Тънково, община Несебър, ул.”***** без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество: метаамфетамин, с нето тегло 0,124 гр. /нула цяло сто двадесет и четири грама/, със съдържание на основното вещество метаамфетамин 7.00 т.% /седем теглови процента/ на стойност 3.10 лв. /три лева и десет стотинки/, определена според Приложение №2 към Член Единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, всичко на обща стойност 28.52лв. /двадесет и осем лева и петдесет и две стотинки/, поради което и на основание по чл.354 а, ал.3, пр.2, т.1 пр.1 вр. с чл. 26, ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7 /седем/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 вр. с ал.1 от НК, на подсъдимият кумулативно даденото наказание глоба. ОТНЕМА, на основание чл.354 а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно опаковките, в които са се съдържало наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА, на основание чл.354 а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно 1 брой везна, която следва да бъде изпратена на НАП- Бургас. ОТНЕМА, на основание чл.354 а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, която следва да бъде унищожена. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, К.М.М. да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- гр.Несебър, сумата в размер на 101.44 лева /сто и един лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 410/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо К.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
К.М.М.
В законна сила от 16.6.2015г.
42 АНД No 901/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) КАТРАФИЛОВ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.4.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 35775 от 13.11.2014г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.2.. от Закона за туризма, на „К.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала И.А.К., е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.115, т.3 от Закона за туризма. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.6.2015г.
43 НОХД No 322/2015, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.В. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 17.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 322/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Димитър Илиев- прокурор в Районна прокуратура-Несебър, адв. Б.П. ***- надлежно упълномощен за защитник на обвиняемия и М.К.В. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.К.В.- роден на *** ***, постоянен адрес:***,.българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, осъждан,понастоящем търпящ наказание ЛОС в Затвора Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2014г. от къща, находяща се на адрес ***, в условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез разрязване на противокомарна мрежа на прозорец (ТР № 54/16.09.1989г. по н.д.№ 49/89г. на ОСНК), е отнел чужди движими вещи- мобилен телефон марка „Нокия”, модел „2-05”, с ИМЕЙ № ********, на стойност 10 лева, телефон марка „Сони”, модел „Експерия” с ИМЕЙ № ******** на стойност 268,61 лева, чифт сребърни обици с тегло 6,23 грама с камъни опушен кристал, проба 875, на стойност 4,20 лева с прозрачни полускъпоценни камъни, сребърна висулка с тегло 4.27грама със зелен камък (зелен ахат), проба 925 на стойност 3,40 лева, комплект, включващ пръстен с чифт обеци, на стойност 20 лева, дамски пръстен с лилав камък от чист неблагороден метал на стойност 10 лева, брошка от бял метал с формата на рак с инкрустирани малки бели камъни от горната страна на стойност 15 лева, и сумата от 200 лева, всичко на обща стойност 531.21 /петстотин тридесет и един лев и двадесет и една стотинки/, собственост на М. Г. С., ЕГН **********, гражданин на Руската Федерация, с адрес на пребиваване в Република България: с. Оризаре, ул. „Я.С.”, **, община Несебър, с разрешение за пребиваване № ********, издадено на 08.07.2010г., от владението на същата, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, вр. чл.194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „ б ” от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2 /две/ години и 6/шест/ месеца. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, така определеното наказание да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.К.В. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд- Несебър направените по делото разноски в размер на 102.80 лева /сто и два лева и осемдесет стотинки/. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 322/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия В. мярка за неотклонение и като намери, че са налице основания същата да бъде потвърдена. О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата на досъдебно производство спрямо М.К.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
М.К.В.
В законна сила от 17.6.2015г.
44 НОХД No 414/2015, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 17.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 414/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: *****- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. Б.П. *** в качеството му на защитник на М.К.В. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.К.В.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, осъждан, понастоящем в Затвора Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, на 27.07.2014г., за времето от 13,10 ч. до 14,10 ч., в с. Гюльовца, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „************, при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /срязване на противокомарна мрежа на прозорец/, отнел чужди движими вещи – кожена чанта, бяла на цвят на стойност 9 лева, собственост на ж.г.Н, сумата от 200,00 лева, три стека цигари марка Карелия 100 с единична цена 44,00 лв., пет кутии цигари марка Кинг 80, с единична цена 4,30 лв., един стек цигари марка Кинг 100 с по 10 бр. цигари в кутия с единична цена 24,00 лв., един стек цигари марка Мерилин с единична цена 44,00 лв., пет кутии цигари, марка Мерилин с единична цена 4,40 лв., един стек цигари марка Мерилин с по 10 бр. цигари в кутия с единична цена 24,00 лв., от владението на ЕТ „СТАС – Жечка Николова”, представляван от ж.г.Н, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на сумата от 564,50 лв. /петстотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, вр. чл.194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „ б ” от НК, вр. с чл. 381, ал. 4 вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2 /две/ години, което на основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор. ЗАЧИТА, на основание чл. 59, ал.1 от НК, времето, през което М.В. е бил задържан под стража, считано от 17.02.2015 г. ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал.1 от НПК, в изпълнение наказанието по НОХД № 276/2011 г. по описа на РС- Несебър в размер на 2 /две/ години „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.К.В. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата от 139,20 лева /сто тридесет и девет лева и двадесет стотинки/, представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 414/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че не са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо М.К.В. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
М.К.В.
В законна сила от 17.6.2015г.
45 Гражданско дело No 330/2013, IV състав Вещни искове ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.И.Ш. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.6.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.И.Ш., роден на *** ***, Русия, с адрес с. Равда, комплекс „******”, бл.2, вх.А, ап.1, партер, че „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ******, е собственик на самостоятелен обект с идентификатор ******* по кадастралната карта на с. Равда, с административен адрес- с. Равда, „******”, бл.2, вх.А, ет.0, ап.1, находящ се в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор *******, с предназначение на обекта- жилище, апартамент, брой нива на обекта- 1, с площ от 73,58 кв.м., ведно с 9,16 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при граници на обекта: на същия етаж- *******.1.4, под обекта- няма, над обекта- *******.1.21, като ОСЪЖДА ответника да предаде на ищеца владението върху описания имот. ОСЪЖДА Д.И.Ш., роден на *** ***, Русия, с адрес с. Равда, комплекс „******”, бл.2, вх.А, ап.1, партер, да заплати н. „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ******, сумата от 276,12 лв. /двеста седемдесет и шест лева и дванадесет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 18.6.2015г.
46 Гражданско дело No 103/2015, VI състав Искове по СК Р.Н.К. А.К.К. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 1.6.2015г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетните деца Н.А. К., ЕГН ********** и Ж.А.К., ЕГН ********** на майката Р.Н.К., ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Н.А. К. и Ж.А.К. при тяхната майка Р.Н.К. с адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата А.К.К., ЕГН ********** и децата Н.А. К. и Ж.А.К., както следва: всяка втора и четвърта седмица на месеца от 18 часа в петък до 19 часа в неделя; един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на майката, както и пет дни за Коледа всяка четна календарна година и пет дни за Нова година всяка нечетна календарна година. ОСЪЖДА А.К.К., ЕГН ********** да заплаща на децата Н.А. К., ЕГН ********** и Ж.А.К., ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител Р.Н.К., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на по 100 лв. за всяко дете, считано от подаване на исковата молба - 05.02.2015 г. до настъпване на законоустановена причина за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху просрочието от падежа до окончателното заплащане. ОСЪЖДА А.К.К., ЕГН ********** да заплати на децата Н.А. К., ЕГН ********** и Ж.А.К., ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител Р.Н.К., ЕГН ********** издръжка в размер на по 1200 лв. за всяко дете за периода от 05.02.2014 г. до 05.02.2015 г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба – 05.02.2015 г. до окончателното изплащане на вземането. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта му за издръжката. ОСЪЖДА А.К.К., ЕГН ********** да заплати на Р.Н.К., ЕГН ********** сумата от 325 лв., представляваща направени деловодни разсноски. ОСЪЖДА А.К.К., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд – Несебър сумата от 388 лв., представляваща държавни такси върху присъдените издръжки. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 18.6.2015г.
47 ЧНД No 422/2015, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 18.6.2015г.
МОБИЛТЕЛ « ЕАД: гр. София, 1309, ул. "Кукуш"№ 1 ДА ПРЕДОСТАВИ ДАННИ за нуждите на разследването по ДП 304, ЗМ 270/2015г. пож описа на РУП Несебър, пр.пр.№524/2015г. по описа на РП Несебър на Разследващ полицай Антоанета Маркова от РУ „Полиция" гр. Несебър от «МОБИЛТЕЛ « ЕАД а именно следните данни : - справка с данни на абонати на „Мобилтел"ЕАД / три имена, ЕГН, адрес/ ползващи процесния мобилен телефон с № 3590547033394 за времето от 05.30 ч. на 27.03.2015. до настоящия момент; -идентифициране на източника на връзката; -идентифициране на направлението на връзката; -идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката; -идентифициране на типа на връзката; -идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство; -установяване на идентификатор на ползваните клетки. УКАЗВАМ на „Мобилтел" ЕАД да предостави исканите данни в писмен вариант на водещия разследването, разсл.полицай Антоанета Маркова от РУ „Полиция" гр. Несебър. ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на наблюдаващия прокурор М.Маркова за указване на оператора да представи данни в електронен вариант. УКАЗВАМ на наблюдаващия прокурор,в случай, че предоставените данни не съдържат информация, която не е свързана с обстоятелствата по делото и не допринася за тяхното изясняване, своевременно да отправи писмено предложение за унищожението на представените справки. Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 18.6.2015г.
48 АНД No 891/2014, II състав Административни дела СЛЪНЧЕВ БРЯГ-МЕНИДЖМЪНТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.2.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024751/23.09.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „С.б.” ООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Д.Д, чрез, проц.представител адв.С.А., съдебен адрес *** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.6.2015г.
49 АНД No 165/2015, I състав Административни дела И.Н.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.5.2015г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 223/...09.2014 г. на Кмета на Община Н./, с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.61 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Н. е наложено на И.Н.М., ЕГН **********, с адрес: *** административно наказание „глоба” в размер на 300/триста/лева за това, че на 09.07.2014г., около 03... часа в гр.Н.,к.к. Слънчев бряг, на Ц.на алея в бар „Ц.”, като дисководещ на заведението използва озвучителна техника след 24.00 часа, като същото е без необходимата шумоизолация и в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 19.6.2015г.
50 НОХД No 180/2015, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Ж.Т. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 3.6.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Ж.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес: курортен комплекс „С.б.”, общ.Н., бл. „С.”, ет.*, ап.***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода 01.07.2012г. до 31.09.2014г., след като е бил осъден с решение № 356/08.08.2003г. по гражданско дело № 242/2003г. по описа на РС- Карнобат да издържа свой низходящ- синът си Ж.С.Т. с ЕГН ***********, като му изплаща издръжка в размер на 50.00 лева месечно чрез неговата майка и законна представителка М.Н.Н., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно двадесет и седем вноски, възлизащи на сумата от 1350 лв. (хиляда триста и петдесет) лева, като подсъдимият е изпълнил изцяло задължението си преди постановяване на присъдата от първата инстанция и не са настъпили други вредни последици за пострадалия, поради което и на основание чл.183, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ на С.Ж.Т. ЕГН **********. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.2 от НПК С.Ж.Т. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 60.00 (шестдесет) лева. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
С.Ж.Т.
Мотиви от 11.6.2015г.
В законна сила от 19.6.2015г.
51 НОХД No 303/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.С.А. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 19.6.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 303/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Евгений Милев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият В.С.А. и неговия защитник адв. Петя Чернаева, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия В.С.А.- роден на *** ***, обл. Б., ул. Х.Т., № **, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, работещ, осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2015г. около 23.00 ч. на път III - 906, на 40-ти километър, между язовир „Порой” и с. Оризаре, общ. Несебър, обл. Б., в посока от гр. Каблешково към с. Оризаре, управлявал МПС - т.а. марка ”Форд”, модел „Куриер” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,03/ две цяло нула три / на хиляда, установено по надлежния ред /взета кръв за анализ и изготвен протокол за химическа експертиза № 311/05.05.15г. на БНТЛ-ОД-МВР-Б./, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 1, а именно със споразумение по НОХД 292/2003г. по описа на РС Велики Преслав, влязло в сила на 13.02.2004г. за деяние по чл. 343Б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б, вр. чл.42а, ал.1НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т. 1, 2, 6 вр. с ал.3 т. 1 и т. 3 вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 3 /три/ години при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години, - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно за срок от ТРИ поредни календарни години. НАЛАГА на основание чл. чл. 343б, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК на подсъдимия В.С.А. и наказание ГЛОБА в размер на 300 /трита/ лева. НЕ НАЛАГА на подсъдимия В.С.А. наказание „Лишаване от право да управлява МПС”, тъй като същият е неправоспособен водач. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия В.С.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС Несебър в полза на Държавата сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 303/2015г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.С.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Б. в 7-дневен срок от днес.
В.С.А.
В законна сила от 19.6.2015г.
52 АНД No 306/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.П.В. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 3.6.2015г.
ПРИЗНАВА Ц.П.В., родена на ***г. в гр.Поморие, българка, българска гражданка, висше образование, неомъжена, неосъждана, с постоянен адрес:***, адвокат от АК-Перник, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 29.01.2015г., около 13.40 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главната алея до хотел „******” в посока от гр.Свети Влас към гр.Несебър, управлявала моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ”, модел „325 ХИ”, с регистрационен ******, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказанието й по административен ред с Наказателно постановление № 14-0304-002746/25.09.2014г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 27.11.2014г. за същото деяние, поради което и на основание чл.78а, ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ц.П.В.
Мотиви от 17.6.2015г.
В законна сила от 19.6.2015г.
53 АНД No 166/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.6.2015г.
ПРИЗНАВА А.К.К.- роден на ***г***1, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2012г., в к.к. С.б.- з., общ.Несебър, е съставил неистински частен документ- протокол за проведено общо събрание на собствениците на жилища и обекти в жилищната сграда, находяща се в комплекс „Г.В.” в к.к.С.б.- з., като се подписал в графата за управител на етажната собственост и в списъка на присъствалите на общото събрание на етажната собственост, като изписал с ръкописен текст от № 1 до № 27 имената на собствениците на апартаменти в комплекса български и руски граждани и го употребил при сключването на договор за наем с „М.Т.” ООД за монтирането на клетка на интернет доставчик- престъпление по чл.309, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК А.К.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 55лв. (петдесет и пет) лева, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.К.К.
Мотиви от 11.6.2015г.
В законна сила от 22.6.2015г.
54 АНД No 261/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.П.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.6.2015г.
ПРИЗНАВА В.П.Б.- роден на ***г***, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2013г., около 16.10ч.- 16.30ч. на главен път І-9, на 205 км., кръстовището за гр.Несебър, посока гр.Варна- гр.Б., е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Форд”, модел „Екскорт” с рег. № ....., без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 4566/04.10.2012г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Б., влязло в законна сила на 13.07.2013г. за същото деяние /управление на МПС като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/- престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Б. в 15-дневен срок, считано от днес.
В.П.Б.
Мотиви от 11.6.2015г.
В законна сила от 22.6.2015г.
55 АНД No 272/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.З.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.6.2015г.
ПРИЗНАВА Д.З.С.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, и настоящ адрес:***, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.04.2015г., около 16.00ч. в гр.Несебър, обл.Бургас, на главен път І-9 с посока на движение гр.Варна- гр.Бургас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „408Д” с рег. № ....., без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 14-0304-000177/12.03.2014г. на Началника на РУП- Несебър към ОД на МВР гр.Бургас, влязло в законна сила на 18.09.2014г. за същото деяние /управление на МПС като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/- престъпление по чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.З.С.
Мотиви от 11.6.2015г.
В законна сила от 22.6.2015г.
56 НОХД No 443/2015, IV състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Н.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.6.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА, постигнатото по НОХД № 443/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия С.Н.С. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв. С.К. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА С.Н.С.- роден на *** г. в гр.П., с постоянен адрес:***«Г.П.», № **, ет.*, ап.*, настоящ адрес:***«К.Б.*», № **, ет.*, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, управител на строителна фирма, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2013 год., около 14.00 часа, в с.Равда, общ.Несебър, в жилищен комплекс «К.к.М.», бл.*, ет.*, в коридора пред ап.**, чрез удар с юмрук, причинл на В.А.Ж. ***, средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на лява ябълчна кост, причиняваща трайно затруднение на дъвченето, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»Б», вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 и т.3 от НК, го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 11 /единадесет/ месеца с периодичност, два пъти седмично - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11 /единадесет/ месеца. - включване в програми за общественно въздействие за срок от 6/шест/ месеца. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.Н.С. със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, сумата от 540 лв. /петстотин и четиридесет лева/, представляващи напарвени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 443/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Н.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
С.Н.С.
В законна сила от 22.6.2015г.
57 Гражданско дело No 702/2014, IV състав Облигационни искове П.Г.Т. П.П.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на Г.Ж.Т., ЕГН **********,*** в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете П.Г.Т., ЕГН **********, против П.П.П., ЕГН **********,***, за осъждане на последната да заплати на ищцата сумата 1600 лв. /хиляда и шестстотин лева/, представляваща обезщетение за лишаването й от правото й да ползва собствения си трети жилищен етаж от построената в имот с идентификатор ****** жилищна сграда, находяща се в гр. Несебър, ул. „********, за периода от 14.04.2014 г. до 26.08.2014 г., както и сумата от 60,15 лв. /шестдесет лева и петнадесет стотинки/, представляваща лихва за забава за периода от 14.04.2014 г. до 03.09.2014 г.- датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Г.Ж.Т., ЕГН **********,*** в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете П.Г.Т., ЕГН **********, да заплати на П.П.П., ЕГН **********,***, сумата от 250 лв. /двеста и петдесет лева/, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 23.6.2015г.
58 Гражданско дело No 234/2015, VI състав Облигационни искове ЕВРОСТРОЕЖИ ЕООД В.И.П. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 16.3.2015г.
ВРЪЩА искова молба с вх. № 1931/11.03.2015 г., подадена от „Е.” ЕООД, ЕИК 103890953 срещу В.И.П., ЕГН ********** за разваляне на предварителен договор от 31.01.2012 г. за продажба на следния недвижим имот: апартамент № 14, находящ се в к.к. „Слънчев бряг” в комплекс „Афродита” на първи етаж, с площ от 53.10 кв. м., изграден в поземлен имот с идентификатор 51500.506.289 по кадастралната карта на гр. Несебър и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 234 по описа на НРС за 2015 г.
В законна сила от 24.6.2015г.
59 АНД No 11/2015, VI състав Административни дела АУТО ДЕЛИВ ООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 16.3.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024610 от 28.08.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „А.Д.” ООД, ЕИК ......., на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 24.6.2015г.
60 АНД No 144/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Х.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 8.6.2015г.
ПРИЗНАВА Н.Х.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, средно специално образование, безработен, пенсионер по болест, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.02.2015 г. около 03.00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл.Бургаска на кръстовището при хотел „*****" на бензиностанция „Петрол" в л.а. „Мерцедес" с ДК № *****, собственост и управляван от Н.Х.Д., без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, в десния джоб на панталона си държал високорискови наркотични вещества, както следва: метаамфетамин с нетно тегло 0.933гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент- метаамфетамин 10.50% на стойност 23.32лв.; метаамфетамин с нетно тегло 0.015гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент - метаамфетамин 21.80% на стойност 0.38 лв., всички наркотични вещества с общо нетно тегло 0.948гр. на обща стойност 23.70 лева /двадесет и три лева и седемдесет стотинки/, съгласно приложение № 2 към член Единствен на постановление № 23 от 29.01.1998 година на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т. 1, предл.първо, вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление гр.София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.Х.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 62.38 лева (шестдесет и два лева и тридесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Н.Х.Д.
Мотиви от 12.6.2015г.
В законна сила от 24.6.2015г.
61 НОХД No 419/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.П.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 24.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 419/2015г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Райко Стоянов– Районен прокурор в РП-Несебър и адв. С. *** в качеството му на служебен защитник на подсъдимият Й.П.П. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Й.П.П.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***2, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на на 10.06.2015 год., около 21.40 часа, в к.к.“Слънчев бряг, общ. Несебър, до бл. „Строител”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 ал. 1 от ЗКВНВП, държал високо рисково наркотично вещество- коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 3.60 % тегловни процента с нето тегло 0.466 грама, на стойност 2.80 лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството ,установено с физикохимична експертиза №219/12.06.2015 год. .по описа на БНТЛ Бургас, поради което и на основание чл. 354 а , ал. 3, пр. 2, т. 1 във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 61 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим на изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, в Затвор. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55 ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „глоба”. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 1бр.плик с опаковки, както и остатъкът от наркотичното вещество, предадено на съхранение в ЗМУ- София, които да бъдат унищожени след влизане в законна сила на настоящото споразумение. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Й.П.П. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, сумата от 44,17 /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, представляваща направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №419/2015г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Й.П.П.
В законна сила от 24.6.2015г.
62 НОХД No 424/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Н.Х. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 24.6.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 424/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Х.Н.Х. със защитник адв.Димитър Попов споразумение, съгласно което: Подсъдимият Х.Н.Х., роден на *** ***, постоянен адрес:***, турчин; български гражданин, разведен, основно образование, неосъждан, автомонтьор на частно, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че 11.06.2015 год. около 01,55 часа в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас зад хотел „Ирис”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в преден джоб на панталона ДЪРЖАЛ високо рисково наркотично вещество, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък №1 от същата, а именно- коноп (марихуана, канабис) с основно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,90 % / нула цяло и деветдесет/ тегловни процента, с нетно тегло 2,957 гр. (две цяло деветстотин и петдесет и седем хилядни грама) на стойност 17,74 лв. (седемнадесет лева и седемдесет и четири стотинки), определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год.за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 221/12.06.2015 год. по описа на БНТЛ –Бургас, като случаят е маловажен- Престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал.3 предложение второ, т.1, предложение първо от НК, вр чл. 3, ал. 1, т. 1, и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък №1 от същата, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, педл.второ, т.1, предл.първо от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 700.00 /седемстотин/ лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно неизразходваната част от наркотични вещества, изпратени на ЦМУ отдел МРР- НОП гр. София с писмо рег. № 251000-14270 от 16.06.2015 г., които следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1 от НК в полза на Държавата веществените доказателства 1 брой плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.Н.Х., ЕГН **********, с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на РС Несебър сумата от 44.17 лева (четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки), представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 424/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Х.Н.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Х.Н.Х.
В законна сила от 24.6.2015г.
63 НОХД No 573/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.А.,
И.П.Б.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 9.6.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.Б.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, ученик, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че при условията на продължавано престъпление, на 19.07.2013г., около 01.25 ч. в гр.С.В., общ. Н., комплекс „А.****", от А.№*, находящ се на приземния етаж, през незаключена балконска врата, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с И.С.А., ЕГН **********, отнел чужди движими вещи, както следва: -Дамска кожена чанта, черна на цвят на стойност 6.00 лева и сумата от 700.00 лева от владението на Д.М. Д. от гр. Пловдив; -Мобилен телефон, марка „Нокия”, модел „206.1" на стойност 135,80лв.; кожен калъф за мобилен телефон на стойност 9,80лв.; сим-карта за мобилен оператор „Виваком" на стойност 6.00 лв. и сумата от 500 лева от владението на З.М.З. ***, всички вещи на обща стойност 1357,60лв. /хиляда триста петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и случаят е немаловажен; - На 29.07.2013г., около 02.00 ч., в с.Р., общ. Н., от апартамент, находящ се на втори етаж в сграда на ул. „Р.” №**, през външно стълбище и отворена балконска врата, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие, като извършител с И.С.А., ЕГН **********, последният като помагач, отнел чужди движими вещи- 1бр. преносим компютър, марка „Тошиба", модел „Сателит”, на стойност 155.00 лв.; 1бр. таблет, марка „Инотех", на стойност 154,75лв., вещи на обща стойност 309,75лв./триста и девет лева и седемдесет и пет стотинки/, от владението и без съгласието на С.Р.К. с ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и случаят е немаловажен, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 1667,35лв. /хиляда шестстотин шестдесет и седем лева и тридесет и пет стотинки/, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т.З, вр. с чл. 28, вр. с чл.26, вр. с чл. 20, ал.2, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл. 69, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода” времето, през което И.П.Б. е бил с Мярка за неотклонение „Задържане под стража” по настоящото производство, считано от 18.05.2015 г., съгласно съобщение на Затвора Бургас. ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.А.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че при условията на продължавано престъпление, на 19.07.2013г., около 01.25ч. в гр.С.В., общ. Н., комплекс „А.****" от А.№*, находящ се на приземния етаж, през незаключена балконска врата, в съучастие като съизвършител с И.П.Б. с ЕГН **********, отнел чужди движими вещи, както следва: -Дамска кожена чанта, черна на цвят на стойност 6.00 лева и сумата от 700.00 лева от владението на Д.М. Д. от гр.Пловдив; -Мобилен телефон, марка „Нокия", модел „206.1" на стойност 135,80лв.; кожен калъф за мобилен телефон на стойност 9,80лв.; сим -карта за мобилен оператор „Виваком" на стойност 6.00лв. и сумата от 500.00 лева от владението на З.М.З. ***, всички вещи на обща стойност 1357,60лв. /хиляда триста петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и случаят е немаловажен; -На 29.07.2013г., около 02.00 ч., в с.Р., общ. Н., от апартамент, находящ се на втори етаж в сграда на ул."Р." №**, през външно стълбище и отворена балконска врата, в съучастие като помагач с И.П.Б., ЕГН **********, последният, като извършител, го подпомогнал, като пазел отвън от появата на трети лица, да отнеме чужди движими вещи- 1бр. преносим компютър, марка „Тошиба”, модел „Сателит”, на стойност 155.00 лв.; 1бр. таблет, марка „Инотех", на стойност 154,75лв., вещи на обща стойност 309.75лв./триста и девет лева и седемдесет и пет стотинки/, от владението и без съгласието на С. Р. К. с ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и случаят е немаловажен, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 1667,35 /хиляда шестстотин шестдесет и седем лева и тридесет и пет стотинки/, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл. 28, вр. с чл.26, вр. чл. 20, ал.2 и ал.4, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал. 1 от НК изпълнение на наложеното наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 2063/2012 г. по описа на РС С., изпълнението на което е било отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК. ОСЪЖДА на основание чл. 45 ЗЗД И.П.Б., ЕГН ********** и И.С.А., с ЕГН ********** да заплатят при условията на солидарност на Д.М. Д.-Х., с ЕГН ********** сумата от 857.60 лева (осемстотин петдесет и седем лева и шестдесет стотинки), представляващи претърпени имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на извършване на деянието – 19.07.2013 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА на основание чл. 45 ЗЗД И.П.Б., ЕГН ********** и И.С.А., с ЕГН ********** да заплатят при условията на солидарност на З.М.З., с ЕГН ********** сумата от 500.00 лева (петстотин лева), представляващи претърпени имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на извършване на деянието – 19.07.2013 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимите И.С.А. и И.П.Б. със снета по делото самоличност да заплатят по равно по сметка на Държавата, в полза на РС- Н. сумата в размер на 442.40 лева (четиристотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки), от които 345.72 лева- разноски в досъдебната фаза, 28.68 лева разноски в съдебната фаза и 68.00 лева държавна такса върху уважените граждански искове. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
И.С.А.
И.П.Б.
Мотиви от 15.6.2015г.
В законна сила от 25.6.2015г.
64 АНД No 43/2015, I състав По ЗД по пътищата К.Г.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.4.2015г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №14-0304-002756/25.09.2014г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.150 от ЗДвП на К.Г.М., ЕГН:**********,***, с адрес за призоваване: гр.Б., ул.”О.” №..-адв.А.А.-БАК е наложено наказание „глоба” в размер на 200 /двеста/ лева . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 25.6.2015г.
65 АНД No 134/2015, I състав По ЗГ и ЗЛОД Д.С.Г. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.5.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 383/03.09.2013г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.84 ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание чл.94 ал.1 от ЗЛОД, и чл.95 ал.1 от същия закон и на осн.чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на Д.С.Г., ЕГН:********** *** е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 50/петдесет/ лева. Със същото наказателно постановление са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението – 1 бр. ловна пушка, ИЖ 27 ЕМ, кл.12 с №9692006. Със същото постановление, жалбоподателят е лишен от право на ловуване за срок от 3 /три/ години. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 25.6.2015г.
66 АНД No 138/2015, I състав Административни дела А.-А.Ж. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.5.2015г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024720/13.11.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”/ДИТ/, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „АРСЕН-А.Ж.” ЕИК: ***, с адрес: ***, представляван от ЕТ А.М.Ж., ЕГН: ********** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 02024720/13.11.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”/ДИТ/, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.6.2015г.
67 ЧНД No 240/2015, IV състав Реабилитации чл.85-88а НК Х.Д.Ч. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 17.6.2015г.
РЕАБИЛИТИРА Х.Д.Ч., ЕГН **********, по наложеното наказание по НОХД № 232/2011 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: В 15.05 ч. съдът обяви определението си в присъствието на осъденото лице и прокурора, на които разясни реда и срока на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.6.2015г.
68 НОХД No 465/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Б.А. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 25.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 465/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.Б. А. със защитник адв. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Е.Б.А.- роден на ***г. в гр.Варна, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, работи като готвач в ресторант „М.” в к.к.Слънчев бряг, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.06.2015 година в периода от 00,55 часа до 10,15 часа в КК „Слънчев бряг” община Несебър при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, ДЪРЖАЛ, високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр.Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно - КОНОП /КАНАБИС,МАРИХУАНА/ с общо нетно тегло 15,304 грама и съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол на обща стойност 91,82 лева съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества, както следва: - На 12.06.2015г., около 00:55ч. в КК ”Сл.бряг”-запад, общ. Несебър, на паркинга зад х-л «Ирис», в раница, без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, ДЪРЖАЛ, високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр.Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно - КОНОП /КАНАБИС,МАРИХУАНА/, с нето тегло 1,145гр., и съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 2.20%, на стойност 6,87лв. съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества; - На 12.06.2015г. около 10:15ч. в КК”Сл.бряг”-запад, общ.Несебър, жилищна кооперация в близост до х-л „Ирис”, в квартира наета от Е.А. находяща се на трети етаж, без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, ДЪРЖАЛ в гардероб, високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр.приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно - КОНОП /КАНАБИС,МАРИХУАНА/ с нето тегло 14,159 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3,70%, на стойност 84,95лв, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, пр.първо, вр.чл.26 ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55 ал.3 от НК, на обвиняемия Е.Б.А. кумулативно предвиденото наказание „глоба”. ОТМЕНА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата неизразходената част от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ- София, както и веществените доказателства по делото, а именно два броя пликове с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в законна сила на настоящото споразумение. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Е.Б. А. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 83.60 лв. (осемдесет и три лева и шестдесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 465/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Е.Б.А.
В законна сила от 25.6.2015г.
69 ЧНД No 468/2015, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 25.6.2015г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-98/2014 г. по описа на РУП –Несебър Ростислав Цветков Трифонов адв. Е.С. от БАК. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.6.2015г.
70 ЧНД No 297/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Д.Д.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 10.6.2015г.
ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Д.Д.А.- роден на ***г***, общ.Несебър, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас едно общо най-тежко наказание измежду наложените по НОХД №342/2011г. по описа на РС- Поморие; НОХД №375/2012г. по описа на РС- Несебър; НОХД №1066/2011г. по описа на РС- Несебър; НОХД №511/2011г. по описа на РС- Провадия; НОХД № 590/2011г. по описа на РС- Провадия; НОХД №212/2012г. по описа на РС- Поморие; НОХД №593/2011г. по описа на РС- Провадия; НОХД №414/2012г. по описа на РС- Поморие; НОХД №185/2013г. по описа на РС- Поморие и НОХД №320/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така определеното общо най-тежко наказание една година и четири месеца лишаване от свобода, в затворническо заведение Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.59 от НК, от така определеното общо наказание времето, през което осъденият Д.Д.А. е бил с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД №320/2014г., считано от 14.10.2014г. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 и ал.3 от НК, от така определеното общо наказание, изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание, наказанието „ГЛОБА”, наложено на осъдения Д.Д.А. по НОХД №706/2011г. по описа на РС- Несебър. ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на осъдения Д.Д.А. по НОХД №251/2011г. по описа на РС- Несебър наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така приведеното наказание пет месеца лишаване от свобода, в затворническо заведение Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, до сега изтърпяната част по така групираните наказания. ПОСТАНОВЯВА наказанието „Пробация”, наложено на осъдения Д.Д.А. по НОХД №180/2014г. по описа на РС- Карнобат, да бъде изтърпяно ОТДЕЛНО. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната част от наказанието „Пробация”. ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Д.Д.А., ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас едно общо най-тежко наказание измежду наложените по НОХД № 426/2014г. по описа на РС- Карнобат, по НОХД № 26/2015г. по описа на РС- Поморие, и по НОХД № 199/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно най-тежкото от тях ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така определеното общо най-тежко наказание една година лишаване от свобода, в Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.59 от НК, от така определеното общо наказание времето, през което осъденият Д.Д.А. е бил с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по делата, попадащи в съвкупността. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 и ал.3 от НК, от така определеното общо наказание, изтърпяната част от наказанието, попадащи в съвкупността. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът обяви определението си в 10.50 часа в присъствието на прокурора, осъденото лице и защитникът- адв.И., като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.
Д.Д.А.
В законна сила от 26.6.2015г.
71 АНД No 305/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Ю.Ш. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 10.6.2015г.
ПРИЗНАВА Е.Ю.Ш., роден на ***г***, турчин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.12.2013г., около 22.50 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, до хотел „******” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „230 Е” с ДК № ******, без съответното свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за същото деяние, наложено с Наказателно постановление № 536/27.03.2013г. на Началника на РУП- Несебър, влязло в законна сила на 23.07.2013г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Е.Ю.Ш.
Мотиви от 17.6.2015г.
В законна сила от 26.6.2015г.
72 Гражданско дело No 428/2014, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ЕАД Х.Я.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.10.2014г.
Мотивиран от горното, Несебърсикят районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град София, община „Средец”, ул. „Гогол” № 18-20 представлявано от А.В.А., ЕГН ********** - Изпълнителен директор и М.Т.П., ЕГН ********** - Прокурист, чрез пълномощника им адвокат Х.Т. от БАК, против Х.Я.Д. ЕГН **********,*** , за приемане за установено, че дължи сумата от 6817,81 лв. - изискуема главница; 301,53 лв. - изискуема редовна лихва, начислена за периода 15.02.2013 г. - 13.08.2013 г. вкл.; 402,14 лв. - изискуема наказателна лихва, начислена за периода 15.03.2013 г. - 13.10.2013 г. вкл.; законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението на 16.10.2013 г. до окончателното изплащане на задължението; за които вземания по ч.гр.д. №970/2013 г., по описа на PC - гр.Несебър са издадени в полза на банката Заповед за изпълнение №882/17.10.2013 г. и изпълнителен лист от 18.1 0.2013 г. ОСЪЖДА „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)”ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град София, община „Средец”, ул. „Гогол” № 18-20 представлявано от А.В.А., ЕГН ********** - Изпълнителен директор и М.Т.П., ЕГН ********** - Прокурист да заплати на Х.Я.Д. ЕГН **********,***, съдебно-деловодни разноски в размер на 746.07 лева /седемстотин четиридесет и шест лева и седем стотинки/ лв на основание чл.78, ал.1 ГПК от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.6.2015г.
73 АНД No 88/2015, VI състав По ЗД по пътищата К.М.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 8.6.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-000139 от 17.02.2015 г., издадено от Началника на РУ – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на К.М.П., ЕГН ********** на основание чл. 174, ал. 3 ЗДвП са му наложени наказания „глоба” в размер на 2000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, както и на жалбоподателя са били отнети 12 контролни точки. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 29.6.2015г.
74 АНД No 294/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.И. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 11.6.2015г.
ПРИЗНАВА С.Д.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2014 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, хотел „Нептун”, управлявал МПС л.а. „Опел” с рег. *****, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, наложено с наказателно постановление № 3391/12.11.2012 г. по чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр.Стара Загора, влязло в сила на 06.06.2014 г., връчено на 29.05.2014 г. година лично на И., поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000 /хиляда/ лева в полза на държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Бургас.
С.Д.И.
Мотиви от 17.6.2015г.
В законна сила от 29.6.2015г.
75 АНД No 304/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Е.К. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 11.6.2015г.
ПРИЗНАВА М.Е.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, с висше образование, безработен, с настоящ адрес:***, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 20.02.2015 г. около 12.15 ч. в гр. Несебър, срещу магазин „Жанет”, управлявал МПС л.а. „Фиат” модел „Панда” с ДК № ****, без съответното свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с наказателно постановление № 14-0304-002071/2014 г. на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 16.12.2014 г., поради което и на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Бургас.
М.Е.К.
Мотиви от 29.6.2015г.
В законна сила от 29.6.2015г.
76 АНД No 712/2014, IV състав По ЗД по пътищата Г.Д.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 2.4.2015г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001567 от 24.07.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Г.Д.Б., ЕГН ********** на основание чл. 185 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 20 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 30.6.2015г.
77 АНД No 136/2015, VI състав По ЗД по пътищата Г.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 11.5.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-003298 от 02.12.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Г.С.Г., ЕГН ********** на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 30.6.2015г.
78 НОХД No 480/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 30.6.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 480/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Райко Стоянов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.А.С. със защитник адв.С. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият И.А.С.– роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2015г., около 23:30 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, в района на плажната ивица от Б.Б. «М.» до хотел «Д.» без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, в джоба на панталона си държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ”Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно приложение №1, а именно – смес от тютюн и коноп /канабис,марихуана/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол 0,80 % /нула цяло и осемдесет/ тегловни процента с нето тегло 0,270 /нула цяло двеста и седемдесет/ грама на стойност 1,62 /един лев и шестдесет и две стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 252 / 19.06.2015 г. по описа на БНТЛ – гр.Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл. второ, т.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 400лв. (четиристотин) лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: един брой найлонова свивка, които да бъдат унищожени след влизане в законна сила на настоящото споразумение. 5.Удовлетворени от споразумението страните го подписват като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в МТРС . ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.А.С. със снета самоличност да заплати по сметка на Районен съд- гр.Несебър сумата от 41.51 лв. (четиридесет и един лева и петдесет и една стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 480/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
И.А.С.
В законна сила от 30.6.2015г.