РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.07.2011г. до 31.07.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 365/2010, V състав По ЗД по пътищата М.И.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.11.2010г., в законна сила от 01.07.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 776 от 25.03.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.И.Ж. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
ОСЪЖДА М.И.Ж. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
2 НАХД No 204/2011, IV състав По ЗД по пътищата И.Т.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.06.2011г., в законна сила от 01.07.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 143/28.01.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо от същия закон, на И.Т.К., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
3 НОХД No 488/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ж.Х.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 01.07.2011г., в законна сила от 01.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 488/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ж.Х.А. със защитник адв.Н.И. споразумение, съгласно което Ж.Х.А., роден на *** ***, обл.Бургаска, ул.”Хан Крум” № 47, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2010 год. около 10.00 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, срещу почивната станция на Министерство на отбраната управлява моторно превозно средство – л.а. “ Фолксваген” с ДК№ А 8679 КК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.48 /едно цяло четиридесет и осем/ промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. вр. с чл.55, ал.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2, вр.с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК, обвиняемия Ж.Х.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което обвиняемият Ж.А. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 15.08.2010 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Ж.Х.А. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 488/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Ж.Х.А.
 
4 НОХД No 489/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.К.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 01.07.2011г., в законна сила от 01.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 489/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.К.А. със защитник адв.Н.И. споразумение, съгласно което С.К.А., роден на *** ***, обл.Бургаска, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2011 год. около 01.10 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, по главната алея срещу хотел „Смолян” управлява моторно превозно средство – л.а. “ БМВ” с ДК№ А 2737 ВК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.76 /едно цяло седемдесет и шест/ промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.
- Безвъзмезден труд в размер на СТО ЧАСА в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия С.К.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което обвиняемият С.А. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 20.06.2011 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.К.А. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 22лв. /двадесет и два/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 489/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

С.К.А.
 
5 НАХД No 173/2011, II състав По ЗД по пътищата И.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 03.06.2011г., в законна сила от 04.07.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 109/26.01.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на И.А.А. с ЕГН – ********** ***, ж.к.Лозенец, ***** адрес за призоваване КК”Слънчев бряг”, к/с”Каролина”, офис № 9-недвижими на осн.чл.174, ал.2 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 1000лв./хиляда/лева и дванадесет лишаване от право да управлява МПС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
6 НАХД No 248/2011, VI състав По ЗД по пътищата Б.О.О. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 03.06.2011г., в законна сила от 04.07.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4580/2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Б.О.О. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 200 лева, за това, че на 19.09.2010 г. около 05.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, до хотел “Камелия Гардън” е управлявал лек автомобил, след като свидетелството му за управление на моторно превозно средство е отнето.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
7 НОХД No 318/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.К.Б.,
К.Г.К.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 16.06.2011г., в законна сила от 04.07.2011г.
ПРИЗНАВА К.Г.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем с МНО „Задържане под стража” в Затвора-гр.Бургас, ром, български гражданин, без образование, осъждан, неженен, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2010г., в гр.Несебър, от складова база, собственост на А.И.К., находяща се в Промишлена зона, като непълнолетен, но разбираш свойството и значението на извършеното деяние и можещ да ръководи постъпките си в съучастие със С.К.Б., в качеството на съизвършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – взломяване на входната врата на склада, е отнел чужди движими вещи: мобилен телефон марка „Нокиа”, модел 1208 на стойност 14,85 (четиринадесет лева и осемдесет и пет стотинки); мобилен телефон „Нокиа”, с капак, с неустановен модел на стойност 52,80 (петдесет и два лева и осемдесет стотинки); електрожен марка „**-Д.Е.И.*” на стойност 160 (сто и шестдесет) лева; бензинова помпа марка „Олео-Мак” на стойност 240 (двеста и четиридесет) лева и сумата от 35 (тридесет и пет) лева, или вещи на обща стойност 502,65 (петстотин и два лева и шестдесет и пет стотинки) от владението на А.И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 7, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия К.К. по НОХД № 362/2009г. на РС-гр.Несебър наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИЗНАВА С.К.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора-гр.Бургас, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2010г., в гр.Несебър, от складова база, собственост на А.И.К., находяща се в Промишлена зона, в съучастие с непълнолетния К.Г.К. в качеството на съизвършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – взломяване на входната врата на склада, е отнел чужди движими вещи: мобилен телефон марка „Нокиа”, модел 1208 на стойност 14,85 (четиринадесет лева и осемдесет и пет стотинки); мобилен телефон „Нокиа”, с капак, с неустановен модел на стойност 52,80 (петдесет и два лева и осемдесет стотинки); електрожен марка „**-Д.Е.И.*” на стойност 160 (сто и шестдесет) лева; бензинова помпа марка „Олео-Мак” на стойност 240 (двеста и четиридесет) лева и сумата от 35 (тридесет и пет) лева, или вещи на обща стойност 502,65 (петстотин и два лева и шестдесет и пет стотинки) от владението на А.И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 7, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия С.Б. по НОХД № 326/2009г. на РС-гр.Несебър наказание ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, К.Г.К. и С.К.Б. с посочена по-горе самоличност по равно да заплатят в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното производство общо в размер на 79,20 лв.(седемдесет и девет лева и двадесет стотинки).

С.К.Б.
К.Г.К.
Мотиви от 24.06.2011г.
 
8 НОХД No 337/2011, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Й.Н.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 16.06.2011г., в законна сила от 04.07.2011г.
ПРИЗНАВА Й.Н.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***28, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, понастоящем в Затвора – гр.П***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че
За периода от 09.00 часа на 28.05.2010г. до 23.00 часа на 30.05.2010г., в гр.Н***, ж.к.”Младост” № 47, тавански етаж, при условията на опасен рецидив и на продължавано престъпление, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот – входна врата на жилище, отнел чужди движими вещи, както следва: един брой Лаптоп „Хюлед Пакард” на стойност 756 (седемстотин петдесет и шест) лева и 1 бр. мъжки синджир на стойност 15 (петнадесет) лева, собственост на Д.Д.Д., девет броя шишенца с метадон от по 20 милиграма, всяко на стойност 20,70 лева (двадесет лева и седемдесет стотинки), собственост на Х.П. Първолова, или всички вещи на обща стойност 957,30 лева (деветстотин петдесет и седем лева и тридесет стотинки), без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и
На 30.05.2010г. за времето от 09.10 часа до 23.30 часа, отнел един брой кутия цигари „Марлборо Лайт” на стойност 5 (пет) лева и един брой джобно сгъваемо ножче на стойност 12 (дванадесет) лева, всички вещи на обща стойност 17 (седемнадесет) лева, от владението на Д.Д.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”б”, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИЗНАВА Й.Н.Д. с посочена по-горе самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2010г., около 03.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Н***, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – суха тревна маса коноп (марихуана) с нетно тегло 0,103 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 1,40%, на стойност 0,62 лева (шестдесет и две стотинки), като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1 вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от така наложените на Д. наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното ОБЩО наказание наложената на Д. глоба в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.
ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото – един брой спринцовка с игла и капачка и полетиеленово пликче, които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, Й.Н.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство, общо в размер на 229,20 лева (двеста двадесет и девет лева и двадесет стотинки).

Й.Н.Д.
Мотиви от 27.06.2011г.
 
9 НОХД No 340/2011, V състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.В.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 16.06.2011г., в законна сила от 04.07.2011г.
ПРИЗНАВА Р.В.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, пенсионер по болест, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че след като е осъден с Решение № 1335/05.07.2007г. по гр.дело № 758/2007г по описа на Районен съд – гр.Бургас да издържа свой низходящ – малолетното си дете Ванеса Радославова Попова на седем години, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно 44 (четиридесет и четири) месечни вноски от по 50 (петдесет) лева за всеки месец за времето от 26.07.2007г. до 28.03.2011г., общо възлизащи на сумата от 2200 (две хиляди и двеста) лева, поради което и на основание чл.183, ал.1, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години.

Р.В.П.
Мотиви от 27.06.2011г.
 
10 НОХД No 421/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Й.З. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 04.07.2011г., в законна сила от 04.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 421/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.Димитър Попов от АК-гр.Бургас, назначен за защитник на подсъдимия С.Й.З. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.Й.З., роден на *** год. Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2011 г., около 21.40 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, по ул.”Хан Крум” №11, пред на Пощата в града, в посока к.к. „Сл.бряг” управлявал МПС – л.а. марка „Шкода”, модел „Октавия”с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 0.92 (нула цяло деветдесет и два) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с № 0106, след като е бил осъждан за престъпление по чл.343б, ал.1 с влязла в сила присъда по НОХД № 1802/2009г. на РС-гр.Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, във вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ»
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационният служител или определено от него длъжностно лице за срок от 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ месеца, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ часа за срок от ЕДНА година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал2, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.Й.З. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 20 /ДВАДЕСЕТ/ месеца., считано от привеждане в изпълнение на настоящото определение.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.З. да заплати по сметка на РС-Несебънр сумата общо в размер на 20 лева, представляваща направените разноски в хода на съдебното производство.

С.Й.З.
 
11 НАХД No 978/2010, VI състав Административни дела З. Т. АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
Л.Б.В.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 02.06.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0200850/20.10.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415в от Кодекса на труда е наложено на “З.Т.” АД със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “Х. К.” № **, ЕИК *********, представлявано от изпълнителния директор К.Б., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 07.06.2010 г. е допуснал до работа в хотел “Амфибия”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, лицето М.А.К. с ЕГН **********, на длъжност “камериер”, преди да й предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 300 лева на 100 (сто) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
12 НАХД No 137/2011, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) З. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
М.К.Ш.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.06.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13811 от 14.12.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл. 77, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.216 от същия закон, на „З. ****” ООД- гр. О., представлявано от И.К.З., са наложени административни наказания „Имуществена санкция” в размер на по 1000 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
13 НАХД No 168/2011, V състав Административни дела Е. ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ,
Е.И.А.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 01.06.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2301823 от 15.12.2010г. на Изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда” /ГИТ/, с което за административно нарушение на чл.262, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.415в от КТ, на „Е.” ООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.”К. М. Л.” № **, тел.*** ****, представлявано от Г.Д.Ц., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
14 НАХД No 206/2011, VI състав По ЗД по пътищата В.Х.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 11.05.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1453/27.06.2005 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което са наложени на В.Х.Х. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: на основание чл. 183, ал.1, т.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП)- глоба в размер на 10 лева за нарушение по чл. 157, ал.1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал.4, т.7- глоба в размер на 40 лева за нарушение по чл. 102, ал.1 от ЗДвП, и на основание чл. 181, т.1 от ЗДвП- глоба в размер на 30 лева за нарушение по чл. 147, ал.1 от ЗДвП, за това, че на 21.06.2005 г. около 22.40 часа в гр. Несебър, като водач на МПС- лек с рег № С 32 49 ЗЛ, не носи контролен талон, не ползва обезопасителни колани и не представя ППС на технически преглед.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
15 НАХД No 296/2011, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Разпореждане от 23.06.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
На основание чл. 288, т.1 от НПК, Несебърският районен съд
РАЗПОРЕДИ:
ОТМЕНЯ протоколно определение от 30.05.2011 г., с което е даден ход и е приключено съдебното следствие.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 296/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения.
Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването на преписа.

М.Ц.Г.
Мотиви от 23.06.2011г.
 
16 НАХД No 311/2011, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Ю.П.Й. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
М.С.Г.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 08.06.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16258 от 18.03.2011г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите /КЗП/, упълномощена със Заповед № 588 от 18.08.2006г. от Председателя на КЗП, с което на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на Ю.П.Й. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.24, ал.1 от ЗЗП, на основание чл.86 от Закона за туризма /ЗТ/, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно наказание по чл.47, ал.6 от ЗТ и на основание чл.222 от ЗЗП, на Й. е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.127, ал.2 от ЗЗП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
17 НАХД No 321/2011, II състав По ЗД по пътищата С.Н.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 558/16.03.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.Н.А. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.100, ал.2 от ЗДвП и на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 559/16.03.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.Н.А. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.259, ал.1,т.1 от КЗ и на осн.чл.315, ал.1,т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв./четиристотин/лева.
ОСЪЖДА на осн.чл.189, ал.3 от НПК С.Н.А. с ЕГН – ********** *** да заплати по с/ка на РС-Несебър сумата от 6/шест/лева, представляващи направените по делото съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
18 НОХД No 455/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.С.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 05.07.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 455/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно К.Г. – прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. от АК-гр.Бургас, упълномощена за защитник на подсъдимия Х.И. и подсъдимия Х.С.И., съгласно което:
ПРИЗНАВА Х.С.И. – роден на *** г. в Попово, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че за времето от 11.00 ч. до 11.30 ч. на 30.03.2011 г. От база „А.", находяща се в промишлена зона гр.Несебър, кв."3апад 2" чрез използване на МПС - л.а. „Ситроен С15Е" с рег. №. отнел чужди движими вещи - 54 /петдесет и четири/ броя електрически двигатели тип АИР 71А4УЗ -асинхронни, фланшови, трифазни, 0,55 киловата, 1350 оборота, на обща стойност 1.620,00 /хиляда шестстотин и двадесет/ лв. собственост на СД „Ан.", представлявано от А.Н.А. ***, от владението на А.Н.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои., поради което и на основание 195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1 отНК с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/месеца.
ОТЛАГА на основание на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 48.40/четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки/лева, представляващи направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 455/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.С.И. мярка за неотклонение “Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

Х.С.И.
 
19 ЧНД No 502/2011, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Протокол от 05.07.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
 
20 ЧНД No 503/2011, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Протокол от 05.07.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
 
21 НАХД No 1087/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД Е.П.П. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР,
А.Г.К.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 20.05.2011г., в законна сила от 06.07.2011г.
НП-изменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление №164/21.12.2010 г. на на Директора на Държавно ловно стопанство–гр.Несебър, в частта, с която на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД е отнето в полза на държавата оръжието на Е.П.П. с ЕГН ********** ***, представляващо ловна карабина SLR-95, кал.7.62 № АВ 170770.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №164/21.12.2010 г. на на Директора на Държавно ловно стопанство–гр.Несебър, в останалата му част, с която на основание чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, на Е.П.П. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД и на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
22 ЧНД No 334/2011, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.К.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 20.06.2011г., в законна сила от 06.07.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на М.К.К. с ЕГН ********** по НОХД № 1733/2009г., НОХД № 2000/2009г., НОХД № 466/2010г. и НОХД № 488/2010г., всички по описа на РС-гр.Сливен, а именно – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – четири месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, замененото по ЧНД № 132/2009г. на ОС-гр.Сливен наказанието на К. - пробация с ТРИ МЕСЕЦА И ТРИ ДНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО от осъдения.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на М.К.К. с ЕГН ********** по НОХД № 134/2010г. на РС-гр.Несебър, НОХД № 1939/2010г. на РС-гр.Сливен и НОХД № 981/2010г. на РС-гр.Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, времето, през което осъденият К. е изтърпявал наказание лишаване от свобода или е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, по която и да е от включените в съвкупността присъди, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

М.К.К.
Мотиви от 20.06.2011г.
 
23 ЧНД No 505/2011, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Протокол от 06.07.2011г., в законна сила от 06.07.2011г.
 
24 НАХД No 368/2010, V състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.11.2010г., в законна сила от 07.07.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 735 от 19.04.2010г. на Началника на РУП -гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.Г.Г. с ЕГН **********,*** и съдебен адрес: гр.Несебър, ж.к.”Младост”, бл.61, ет.3, ап.7, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
25 НАХД No 449/2010, V състав По ЗД по пътищата И.Г.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 07.07.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 847 от 07.04.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.Г.Б. с ЕГН **********,*** и със съдебен адрес: гр*******************/чрез адв.Св.Ц./, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.181, т.3 от ЗДвП, на Б. е наложено административно наказание – глоба в размер на 30 /тридесет/ лева за административно нарушение по чл.157, ал.8 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
26 НАХД No 548/2010, VI състав По ЗД по пътищата В.Б.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 07.07.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2513/12.07.2010 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.174, ал.2, от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на В.Б.А. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.2, т.3 предл.1 от ЗДвП, за това, че на 28.06.2010 г. около 05.20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № СА 57 14 РВ, с концентрация на алкохол в кръвта си 1.19 на хиляда, установено с техническо средство Дрегер 7410+0106.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
27 НАХД No 262/2011, I състав Административни дела А....ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,
В.В.Е.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 20.05.2011г., в законна сила от 07.07.2011г.
ИЗМЕНЯВА наказателното постановление, с която на на "А.А” ****-С., представлявана от М.П.Л., с ЕИК *********, с адрес на управление – гр. С., ул. „Ч. в.“ №**Б, ет.*, ап.**-**, за нарушение на чл.18, ал.3 във вр. с ал.2, т.2 и т.3 във вр. с чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД на основание чл.42, ал.9 от ЗЗЛД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като я НАМАЛЯВА до размера на 1000 /хиляда/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
28 ЧНД No 508/2011, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 07.07.2011г., в законна сила от 07.07.2011г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. Д.Г.П. *** за защитник на М. Ц. Г.с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-198/2011 г. по описа на РУП- Несебър.
Определението е окончателно.

 
29 НОХД No 509/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 07.07.2011г., в законна сила от 07.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 509/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия М.Г. и неговия защитник адв.Д.П., съгласно което:
Обвиняемият М.Ц.Г., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление:
- На 10.03.2010 г. около 21.40 часа в гр. Св.Влас, общ.Несебър, по ул. ”Свети Власий”, в близост до хотел „Консул”, е управлявал МПС- л.а. марка „Опел”, модел „Корса” с ДК№........, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №4778/15.10.2010 год. на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 г.;
- На 13.03.2011 г. около 13.20 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър пред бензиностанция „Влас Ойл”, е управлявал МПС- л.а. марка „Опел”, модел „Корса” с ДК№ ...... без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №4778/15.10.2010 год. на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 г.;
- На 13.03.2011 год. около 17.20 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър ул. ”Чайка” №33, е управлявал МПС- л.а. марка„Опел”, модел „Корса” с ДК№ А......., без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №4778/15.10.2010 год. на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1, 2, вр.с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8 (осем) месеца, с периодичност два пъти седмично;
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 509/2011г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

М.Ц.Г.
 
30 НОХД No 510/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.А.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 07.07.2011г., в законна сила от 07.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 510/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.И. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия Н.А.Т. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Н.А.Т., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление:
- На 05.08.2005год. в с.Равда, общ.Несебър, ....., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - взломена проволка с катинар отнел чужда движима вещ - велосипед марка "Крос" - на стойност 72.00лв. от владението на Г.Ж.М. без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои.
- За времето от 01:00ч. до 07:00ч. на 24.08.2005год. в гр.Несебър, ......през незатворен прозорец на стая на втория етаж отнел чужда движима вещ - мобилен телефон марка "Самсунг Д500" на стойност - 599.00лв., от владението на Н. Петев, без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои.
- За времето от 02.09.2005год.. до 05.09.2005год. в гр.Несебър, ул. ........ от ново построена сграда отнел 1бр.нивел на стойност 10лв., 4бр.тубички със силикон на обща стойност - 10лв., черно куфарче за ударно пробивна техника с дрелка "Агойома", три бургии, две длета на обща стойност 115.00лв., 1 бр.туристически нож на стойност 4.00лв.,1бр.пиезокристален часовник с гумена дръжка на стойност 10.00лв., 7 бр. батерии за запалки на стойност 3.50лв., 1бр.лазерно фенерче с различни накрайници на стойност 8.00лв., 14 бр.пластмасови ключодържателя на обща стойност -28.00лв., 5бр.запалки тип пушка на стойност 30.00лв., 57 броя запалки /елекронни/ с форма на мобилни телефони и карти за игра на обща стойност 342.00лв., зарядно за 4бр.батерии на стойност 50.00лв. и кожени маратонки на стойност 40.00лв. или общо вещи на стойност 650.00лв. от владението на Чаню Георгиев Георгиев без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои.
- За времето от 03:00ч до 08:00ч. на 08.09.2005год. в гр.Несебър, от квартира, находяща се в ж.к."Младост", бл.№35 през незатворена входна врата отнел мобилен телефон "Нокия 8210" със СИМ карта на стойност 280.00лв. 2броя кожени портфейла "ОРР" "СКАКОЕ" на обща стойност 22.00лв. и сумата от 84лв. или общо вещи на стойност 386.00лв от владението на Г. Г. Г. от гр.Ямбол без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои.
- За времето от 03:00ч. до 08:00ч. на 11.09.2005год. в гр.Несебър, ул. "Любен Каравелов", №9 през отворена балконска врата на първи етаж отнел чужди движими вещи - мобилен телефон марка "Сименс СР62" на стойност 160.00лв. , два броя дамски часовника марка "Дизел" и "Q&Q" на обша стойност 16.00лв., сумата от 12лв., класьорче за документи на стойност - 2.00лв., лична карта, абонаментна карта за градски транспорт и студентска карта от владението на Златка Атанасова Пехливанова от гр.Смолян и мобилен телефон марка "Панасоник Джи50" със зарядно устройство на стойност 80.00лв., фотоапарат марка "Олимпус ТР1РАР 51" на стойност 192.00лв. и сумата от 18лв. от владението на И. В. И.или общо вещи на стойност 480.00лв без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
- За времето от 02:30ч. до 10:00ч на 20.09.2005год. в гр.Несебър, ул."Дюни", №28, ет.1, ап.2 през незатворена балконска врата отнел чужди движими вещи - мобилен телефон марка "Самсунг Х450" на стойност 125.00лв., телефон марка "Нокия 8210" на стойност 280.00лв., 27бр. компакт дискове ведно с шпиндел на стойност 27.00лв. чифт маратонки марка "Адидас" на стойност 45.00лв., мъжки кожени чехли на стойност 30.00лв., мъжки парфюм марка "Хавана" на стойност 2.00лв., 3бр.фланели с дълъг ръкав на стойност 30.00лв.и рекламна плажна възглавница марка "Нивея " на стойност 5.00лв. от владението на К.С.Не.от гр.Пазарджик и мобилен телефон марка "Нокия 6610" със зарядно устройство на стойност 189.00лв., мъжки обувки марка "Фадо" на стойност 36.00лв., мъжки кожени чехли на стойност 35.00лв., и сумата от 300лв. от владението на Георги Димитров Станоев от гр.Пазарджик или общо вещи на стойност 1104.00лв. без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
- За времето от 03:00ч. до 11:30ч. на 13.09.2005год. в гр.Несебър, к-с "Младост", бл.№60, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - взоломена проволка с катинар отнел велосипед марка "Крос" на стойност 82.00лв. от владението на Антон Иванов Атанасов от гр.Плевен, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
За времето от 12:00ч. на 17.09.2005год. до 00:30ч. на 18.09.2005год. в гр.Несебър, к-с "Младост", бл.№10, ет.1 през незатворен прозорец отнел 1бр. касетофон марка "Елит " на стойност 52.00лв. от владението на Нели Емилова Стоянова, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да го присвои,
- За времето от 23:30ч. на 19.09.2005год. до 08.20ч. на 20.09.2005год. в гр.Несебър, бл."Явор", ет.1 през незатворена балконска врата отнел чужди движими вещи: мобилен телефон марка "Нокия 1100" на стойност 110.00лв., пръстен от бял метал на стойност 12.00лв., 2 бр. сребърни верижки на обща стойност - 7.00лв., 1 бр. ланец от 14 каратово злато, тежащ З6гр. на стойност 1044.00лв., 1бр.златно синджирче с кръстче с Исус Христос на стойност 250.00лв., златна гривна тежаща 7гр. на стойност 203.00лв, златен пръстен с черен камък, тежащ 6гр. на стойност 174.00лв. или общо вещи на стойност 1800.00лв. от владението на Станка Маркова Янакиева без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
- На 24.09.2005год. около 04:30ч. в гр.Несебър, ..... направил опит да отнеме чужди движими вещи - сумата от 3250.00лв. от владението на Д. П. К.от гр.Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от него причини, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на сумата от 8475.00 /осем хиляди четиристотин седемдесет и пет/лева, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.З, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание десет месеца «Лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.А.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 76,60 лева (седемдесет и шест лева и шестдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.


Н.А.Т.
 
31 НАХД No 585/2010, I състав По ЗД по пътищата Е.Е.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 08.07.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1564/10 от 21.05.2010 г., издадено от Началника на РПУ – Несебър срещу Е.Е.А., с ЕГН**********,***, с което за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДП е наложено наказание "глоба" в размер на 100 (сто) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, на основание чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗДвП, а въз основа на Наредба № Iз - 1959 са отнети 7 контролни точки.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
32 НОХД No 208/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.В.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 22.06.2011г., в законна сила от 08.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.В.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от сутринта до 20.00 часа на 26.07.2010 г., в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, хотел „Нанси”, ет. 6, стая №3, чрез използване на техничско средство – секретен ключ, отключил входната врата на стаята и отнел чужди движими вещи, както следва: парична сума в размер на 1105 (хиляда сто и пет) лева; 1 бр. светло зелено портмоне от плат на стойност 5.00 (пет) лева; 1 бр. дебитна карта на „Алфа банк”; 1 бр. смарт карта на „Офис Ланд”; 1 бр. карта за „Била” и 1 бр. карта за такси или общо движими вещи на стойност 1100 лева (хиляда и сто лева) от владението и без съгласието на Е.Г.Г. *** с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е немаловажен случай и е извършено повторно, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. с чл.194, ал. 1, вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.В.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 35 (тридесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


Д.В.Г.
Мотиви от 30.06.2011г.
 
33 НАХД No 324/2011, IV състав По ЗД по пътищата Х.Х.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 16.06.2011г., в законна сила от 08.07.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2710/10/12.07.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение второ от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Х.Х.С., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
34 НОХД No 513/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Я.И.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 08.07.2011г., в законна сила от 08.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 513/2011г. между А.П. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Я.К. и подсъдимия Я.И.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Я.И.К., роден на *** *** - Ф., У., живущ *** -Ф., ул. „П.” № ***, ап.*, украинец, украински гражданин, с паспорт № ********* изд. на *********. в У., неженен, неосъждан, с висше образование, безработен, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2011г., около 04.20 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел „Рембоу”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Ф.К.” с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,62 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимия К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 06.07.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Я.И.К. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 20/двадесет/лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 513/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Я.И.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

За положения труд при извършване на превода от български на руски език и обратно в днешно съдебно заседание на назначения преводач И.Д.Б. съдът определя възнаграждение в размер на 20 лв. платими от бюджетна сметка на РС- Несебър.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16,00 часа.

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Съдът връчи на подсъдимия Я.И.К. препис-извлечение от диспозитива на съда, с който е одобрено постигнатото споразумение по реда на чл. 381 от НПК, преведен на руски език.

Я.И.К.
 
35 ЧГД No 479/2011, VI състав Процедура по регламент 1393/2007   А....Д Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 11.07.2011г., в законна сила от 11.07.2011г.
НРС в закрито заседание на 11.07.2011г. с оглед изчерпване предмета на делото ОПРЕДЕЛИ:Прекртява производството по ЧГД №479/2011 по описа на РС-Несебър.
 
36 НАХД No 1044/2010, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) З. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
М.С.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 03.06.2011г., в законна сила от 12.07.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16011/04.08.2010 г. на КЗП- Бургас, с което е наложено на “З.Т.” АД със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “Х.К.” № **, ЕИК *********, представлявано от изпълнителния директор К.Б., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение по чл. 55, ал.2 от ЗТ, за това, че на 09.06.2010 г. на фасадната част на експлоатирания от него хотел „А.”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, е бил поставен светлинно-рекламен надпис “А. б.”, в отклонение от удостоверението за утвърдена категория № РКК-19-7988/30.07.2008 г., с което са били въведени в заблуждение туристите.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
37 НАХД No 34/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.М.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 11.03.2011г., в законна сила от 12.07.2011г.
Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА Д.М.М., ЕГН-********** ***, постоянен и настоящ адрес,***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.10г. около 04.10ч. в к.к."Слънчев бряг" по Главната алея в близост до х-л „Арда" управлявал МПС - л.а.марка "Ф.П.", с ДК№ ****** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №536/01.07.09год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП -Престъпление по чл.343в; ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.

Д.М.М.
Мотиви от 11.03.2011г.
 
38 НОХД No 431/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Е.Х. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 12.07.2011г., в законна сила от 12.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 431/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г.Р. прокурор на Районна прокуратура град Несебър и адв.С.М. от АК-гр.Бургас, назначена за защитник на подсъдимия Т.Х. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Т.Е.Х.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, строителен работник, неправоспособен водач на МПС, ЕГН **********, тел. 0892722633 за ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2011 г., около 01.15 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, в близост до хотел ”Дел Мар” управлявал МПС – л.а. марка „М.”, модел „****” с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.45 (едно цяло четиридесет и пет) на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №394/25.05.2011 г., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т. 2, б.”Б”, вр. чл.42, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на.„ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основаниечл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от една година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Т.Е.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 22 /двадесет и два/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 431/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимият Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.Е.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

Т.Е.Х.
 
39 ЧНД No 522/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 12.07.2011г., в законна сила от 12.07.2011г.
 
40 ЧНД No 523/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 12.07.2011г., в законна сила от 12.07.2011г.
 
41 ЧНД No 524/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 12.07.2011г., в законна сила от 12.07.2011г.
 
42 ЧНД No 525/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 12.07.2011г., в законна сила от 12.07.2011г.
 
43 НАХД No 308/2011, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.С.Н. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 09.05.2011г., в законна сила от 13.07.2011г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК,

Р А З П О Р Е Ж Д А М

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 308/2011 г. по описа на НРС.
ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания.
Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.


 
44 ЧНД No 491/2011, V състав Връщане на веществено доказателство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
М.З.В.
  Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 13.07.2011г., в законна сила от 13.07.2011г.
Оставя без уважение О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 17.06.2011г. на Районна прокуратура – гр.Несебър, с което е постановен отказ за връщане на веществено доказателство по ДП № 14-98/2011г. по описа на РУП-Несебър, а именно – лек автомобил „БМВ” с ДК№ А8931 ВК на М. Златов В..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.


 
45 ЧНД No 530/2011, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 13.07.2011г., в законна сила от 13.07.2011г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за защитник на Г.И.П. с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14-678/2011г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.Д.П. ***.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.


 
46 ЧНД No 531/2011, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР М.Р.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 13.07.2011г., в законна сила от 13.07.2011г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН
 
47 ЧНД No 532/2011, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР М.П.Р. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 13.07.2011г., в законна сила от 13.07.2011г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН
 
48 НОХД No 533/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.И.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 13.07.2011г., в законна сила от 13.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 533/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Г.И.П. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Д.П., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.И.П., роден на *** ***, ЕГН **********, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, готвач в ресторант „Плакамото”-гр.Несебър, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2011 г., около 04.26 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, по главната алея в близост до хотел „Арда”, управлявал МПС- л.а.„Мазда” с рег.№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,09 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. ал.3, т.1 и 2 от НК, следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6/шест/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца;
- „Поправителен труд” по месторабота на обвиняемия в „БОЯДЖИЕВ” ЕООД с БУЛСТАТ 147132216, за срок от 3 /три/ месеца, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10 на сто в полза на Държавата.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Г.И.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимият Г.П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 18.06.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №533/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Г.И.П.
 
49 ЧНД No 534/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 13.07.2011г., в законна сила от 13.07.2011г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН
 
50 ЧНД No 726/2010, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК ДИЗЕЛ СПА,
ТОМИ ХИЛФИГЪР ЛАЙСЪНСИНГ ЛСС
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 28.09.2010г., в законна сила от 14.07.2011г.
На основание чл.243, ал.5, т.1 от НПК, Несебърският районен съд
ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 02.09.2010 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за прекратяване на досъдебно наказателно производство № 14-679/2010 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър, образувано за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.


 
51 НАХД No 950/2010, IV състав Административни дела Е.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
К.П.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201259/20.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Б., с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е-1” ООД- гр. П., представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5 000 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..

 
52 НАХД No 1000/2010, IV състав Административни дела Е.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
В.А.В.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201140/04.11.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Б., с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е-1” ООД- гр. П., представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..

 
53 НАХД No 339/2011, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ю.М.А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 23.06.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
ПРИЗНАВА Ю.М.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2011 г., при условията на продължавано престъпление, за времето от 05,02 ч. до 05,38 ч. в КК „Слънчев бряг”, чрез обаждане от мобилния си телефон марка Сони Ерексон”, от телефонен номер 0899243898, предал неверни повиквания за помощ и злополука, а именно, че на главната алея на комплекса има намушкано в бъбреците лице, поради което и на основание чл.326, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на по 1000 /хиляда/ лв.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Ю.М.А.,***, да заплати по сметка на Държавата сумата от 120 лв. /сто и двадесет лева/, представляващи разноски по делото.
ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”А” от НК, в полза на Държавата вещественото доказателство- мобилен телефон марка „Сони Ериксон”, ИМЕЙ 35480502210792- 8, находящ се на л.29 от ДП, който след влизане в сила на решението да се изпрати в НАП.
ВРЪЩА вещественото доказателство СИМ картата с номер +359899243898, находяща се в плик, съставляващ л.29 от ДП, на собственика й Милчо А. Михайлов, ЕГН **********.
ВРЪЩА CD със запис, съдържащ 3 броя разговори на ЕЕН 112, 3 бр. конферентни връзки, 9 бр. вътрешни разговори със служебна информация, съставляващ л. 34 от ДП, на Районен център 112, към Дирекция „Национална система 112” към МВР.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


Ю.М.А.
Мотиви от 24.06.2011г.
 
54 НОХД No 539/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Е.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 14.07.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 539/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимата И.Е.Г. със снета по делото самоличност с нейния защитник адв. Антон Желев, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Е.Г.- родена на *** ***, общ.Брезово, обл.Пловдив, ромка, българска гражданка, неомъжена, не осъждана, ученичка, ЕГН:**********, за ВИНОВНА в това, че на 13.07.2011 г., около 21.30 ч., в к.к. „Сл.бряг”, общ. Несебър, като непълнолетна, но разбираща свойството и значението на извършеното и можеща да ръководи постъпките си, чрез използване на специален начин- ловкост, отнела чужди движими вещи- сумата от 89.00 лв. /осемдесет и девет лева/, от владението на Ангел Илчев Иванов от с.Кошарица, общ.Несебър, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е върната на собственика й, поради което и на основание по чл.197, ал.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, я ОСЪЖДА на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което следва да се изпълни чрез поставяне присъдата на таблото на кметството в с. Борец, община Брезово, обл. Пловдив, в продължение на 1 месец.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 539/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

И.Е.Г.
 
55 НОХД No 540/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.В.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.07.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 540/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: А.П.- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемата В.В.Д. и нейния защитник адв. С.Ч. ***, съгласно което:
Обвиняемата В.В.Д., родена на *** ***, с поС.ен адрес:***, с настоящ адрес:***, българка, български гражданин, със средно образование, неомъжена, неосъждана, фризьор, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 05.06.2011г., около 05.10 часа, в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ.Несебър, по главната алея в близост до бензиностанция „Петрол”, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил „БМВ Х6” с рег.№ ** **** **, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.54 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл.42а, ал.2 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;

ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия В.В.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемата В.В.Д. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 05.06.2011 г.
ОСЪЖДА обвиняемата В.В.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-Несебър сумата от 22.00 (двадесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 540/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемата Д. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата В.В.Д. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

В.В.Д.
 
56 ЧНД No 541/2011, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.С.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.07.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за защитник на В.С.А. с ЕГН **********, обвиняем по БП № 14-929/2011г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.Д.П. ***.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 
57 НОХД No 543/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.С.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 14.07.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 543/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.Д.П. *** - служебен защитник на подсъдимия В.С.А. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА В.С.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, на 07.07.2011г., около 02.00 ч. в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, на плажа до дискотека „Лазур”, направил опит да отнеме чужди движими вещи: черен калъф с метална щипка „FOSSIL” на стойност 24.90лв., мобилен телефон „Сони Ериксон” модел 595 на стойност 80 (осемдесет) лева; карта памет 4 гигабайта за мобилен телефон на стойност 26.70лв. (двадесет и шест лева и седемдесет стотинки); сумата от 103,50лв. (сто и три лева и петдесет стотинки); 1бр. кредитна карта на „Райфайзен банк”; шофьорска книжка, всичко на обща стойност 239,60лв. (двеста тридесет и девет лева и шестдесет стотинки) от владението на Георг Брауман от гр.Рийд им инкрайз, Австрия, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като опита е останал недовършен по независещи от него причини, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б”, във вр. с. чл.58, б.”а”, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.С.А. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 70 (седемдесет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.

В.С.А.
 
58 НОХД No 544/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.П.Ц. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.07.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 544/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: М.Ч.- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемият М.П.Ц. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:
Обвнияемият М.П.Ц. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, к.к. „Слънчев бряг”, общежитие на “Перота Холдинг”, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като ВиК специалист към “Перота Холдинг”, ЕГН ********** . , се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2011г. около 09.00 ч. на третокласен път 9061, до кръстовището за с. Тънково, общ. Несебър, срещу хотел “Сезони”, е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Форд Ескорт”, с ДК №** **** **, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.44 на хиляда, установено по надлежния ред- с Протокол за химическа експертиза №593/04.07.2011г, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
- поправителен труд, изразяващ се в удръжка от 15 % /петнадесет процента/ върху трудовото възнаграждение за срок от 5 /пет/ месеца в полза на Държавата
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия М.П.Ц. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемия М.П.Ц. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 03.07.2011 г.
ОСЪЖДА обвиняемия М.П.Ц. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-Несебър сумата от 22 (двадесет и два лева) лева представляващи разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 544/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемата Ц. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.П.Ц. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

М.П.Ц.
 
59 НАХД No 666/2010, V състав По ЗД по пътищата Г.Д.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
Г.А.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 21.12.2010г., в законна сила от 15.07.2011г.
НП-изменено.Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3075 от 26.07.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Г.Д.Х. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.123, ал.1, т.2, б.”б” от ЗДвП.
ИЗМЕНЯ наказателното постановление, в останалата му част, с която на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП на Г.Д.Х. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ месеца за административно нарушение по чл.97, ал.3, предл.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същите, както следва - глобата в размер на 50 /петдесет/ лева и лишаването от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
60 НАХД No 764/2010, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б ...С ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
К.Л.К.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 15.07.2011г.
НП-отменено. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ****от ****г. на Директор на Регионална дирекция за областите ****, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.73, ал.1 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.213 от същия закон, на „****” ЕООД- гр. ****, представлявано от Г.Т.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. ****.

 
61 НАХД No 928/2010, IV състав Административни дела ЕТ "М." ГР.НЕСЕБЪР,
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС
К.П.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 15.07.2011г.
НП-изменено.РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201096/15.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на ЕТ „М.Д.-***, представляван от М.И.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 3 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
62 НАХД No 381/2011, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.И.Я. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 15.07.2011г.
ПРИЗНАВА Г.И.Я., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, монтажник в „Интекс” ООД – гр.София, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2011г., около 10.06 часа, в гр.Несебър, на пътна отсечка срещу бензиностанция „Лукойл”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Улисе” с рег.№ ...., без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с влязло в сила на 06.12.2010г. НП № 11669/2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР-гр.Бургас - престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и неговият защитник, а за РП-Несебър – от получаване на съобщението за това.
.

Г.И.Я.
Мотиви от 30.06.2011г.
 
63 НОХД No 556/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Л.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 15.07.2011г., в законна сила от 15.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 556/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно М.Ч. – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия С.Л.М. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.Л.М., роден ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като поддръжка във “Ф.Н.” ООД, к.к. Слънчев бряг, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2011год. около 04.50часа в гр.Свети Влас, общ.Несебър, ВС “Елените” в близост до комплекс “Ф.Н.” управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “О.А.”, с рег. №А **** АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.60 /две цяло и шестдесет/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.Л.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 /шестнадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият С.Л.М. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 01.07.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Л.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 22 (двадесет и два) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 556/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Л.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

С.Л.М.
 
64 НОХД No 557/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ж.Ж.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 15.07.2011г., в законна сила от 15.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 557/2011 година по описа на РС- гр.Несебър между Камен Господинов- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимият Ж.Ж.К. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Ж.Ж.К.– роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2011 година, около 21.30 часа, в град Несебър, до комплекс “***”, в посока ***, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.35 /едно цяло тридесет и пет на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест “Дрегер 7410+” с №0106 , поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Ж.Ж.К. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия К. е било отнето по административен ред, считано от 25.06.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 557/2011г. по описа на РС- гр.Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.Ж.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ж.Ж.К.
 
65 ЧНД No 559/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 15.07.2011г., в законна сила от 15.07.2011г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН.
 
66 НОХД No 560/2011, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ц.Т.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 15.07.2011г., в законна сила от 15.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 560/2011 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: А.п. – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.Д.Е. ***.Загора, упълномощен защитник на подсъдимия Ц.Т.М., съгласно което:
ПРИЗНАВА Ц.Т.М., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, таксиметров шофьор, с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2011г., в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, както следва: амфетамин — сол с нетно тегло 6.563 грама, със съдържание на основното вещество 10%, на стойност 196,89 лева ; коноп с нетно тегло 4.650 грама, със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 5.00%, на стойност 27,90 лева; МДМА /3,4-метилендиоксиметамфетамин/ с нетно тегло 1.948 грама, със съдържание на основното вещество 0.20%, на стойност 48,70 лева; и коноп с нетно тегло 1.034 грама, със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 7,70%, на стойност 6,20 лева - всички наркотични вещества с общо нетно тегло 14,195 грама, на обща стойност 279.69 (двеста седемдесет и девет лева и шесдесет и девет стотинки) лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС, за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1от НК, изпълнението на така наложеното му наказание пет месеца „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3, от НК на подсъдимия Ц.Т.М., кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал. 3, предл. първо и второ, т. 1, предл. първо от НК по–леко наказание “Глоба” от две хиляди до десет хиляди лева.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. “б”, вр. чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета и средствата на престъплението- 22 броя найлонови пликчета (опаковки на наркотични вещества) и велосипед „Бианчи”.
ВРЪЩА на подсъдимия Ц.Т.М. веществените доказателства - мобилен телефон ”Самсунг”, модел „Е 1120”, ведно със сим-карта на мобилен оператор „Виваком” и мемори карта марка „Кингстоун”.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ц.Т.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 123.60 лева /сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки/, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 560/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Ц.Т.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.

Ц.Т.М.
 
67 Гражданско дело No 577/2011, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК Н.М.И. П.С.Б. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 22.06.2011г., в законна сила от 18.07.2011г.
Определение № 524/22.06.2011г. - Прекратява производството по гр.д. № 577/2011г. по описа на НРС. Изпраща делото по подсъдност на БОС, ведно с чгд. № 152/2011г. по описа на нРС. Определението може да се обжалва с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от съобщението.
 
68 НАХД No 752/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б И Г ХОЛИДЕЙС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
В.Д.Б.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 18.07.2011г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №***г. на директора на Регионалната дирекция за областите ***, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.73 от Закона за туризма на “***” ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. “***2, представлявано от управителя Г.Т.К., е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, за нарушение по чл.46, т.1 от ЗТ, като НАМАЛЯВА наложената “имуществена санкция” в размер на 1 000 /хиляда/ лева
Решението може да се обжалва пред Административен съд-*** в 14-дневен срок от съобщението.


 
69 НАХД No 338/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.М.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ПРИЗНАВА В.М.М., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 16.02.2011 год. около 10.00 часа по главен път BGS – 1120 в района на община Несебър управлявал лек автомобил „БМВ“ с ДК№А **** АТ без съответно свидетелство за управление на МПС /като неправоспособен/ в едногодишен срок от наложено му по административен ред наказание за такова деяние с НП № 1213/ 2010 от 29.04.2010 год. на Началника на РУП – Несебър, влязло в сила на 11.02.2011 год. – престъпление по чл. 343в, ал.2 вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

В.М.М.
Мотиви от 24.06.2011г.
 
70 НОХД No 435/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.И.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 435/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- гр.Несебър, подсъдимия И.И.А. и неговия защитник адв.Карагеоргиева от АК- гр.Ямбол, съгласно което: И.И.А. се признава за виновен, в това, че на 02.06.2011 г. около 04.10 часа в КК ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до х-л „Вела” е управлявал МПС- л.а. „Рено Меган” с рег. № ...... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,99 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимият И.И.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 22.00 (двадесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 435/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.
Определението е окончателно.

И.И.А.
 
71 ЧНД No 567/2011, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
 
72 ЧГД No 624/2011, II състав Други ЧГД Н.П.К.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
  Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.

 
73 ЧНД No 723/2010, V състав ЗБППМН МКБППМН-ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
П.С.К.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 12.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на решение № 678 от 06.10.2010г., постановена по ЧНД № 723/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, с което П.С.К. с ЕГН **********,***, е настанена във възпитателно училище – интернат, като определя престой във ВУИ – с.Подем за срок от ДВЕ учебни години, а именно: учебната 2010г./2011г. и учебната 2011/2012г. включително.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението бе обявено в 10.50 часа в присъствието на непълнолетната П.С.К., нейния баща С.К.К., прокурора, секретаря на МКБППМН- Общ.Несебър в.г., социален работник Ю. А. от Дирекция „Социално подпомагане”- гр.Поморие и инспектор ДПС Д.Д..
След обявяване на решението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.
След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати на МКБППМН при Община Несебър за сведение и изпълнение.

 
74 НОХД No 478/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Д.А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 478/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият И.Д.А. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Никола Иванов, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Д.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с начално образование, безработен, с ЕГН ***********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2011 г. около 21.15 часа в с. Кошарица, общ. Несебър, по ул. „Първи май” управлявал – л.а. „Рено 19” с рег. № В 7565 АТ с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 2,10 на хиляда, установено по надлежния, след като е осъждан за същото деяние с влязла в сила присъда на РС-Несебър по НОХД № 110/2008г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ, с периодичност три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /ТРИСТА/ часа годишно за три поредни календарни години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И. Колев А. с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 22.00 (двадесет и два) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 478/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

И.Д.А.
 
75 ЧНД No 573/2011, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка с чл.21, т.3 от ЗПП, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА адв. П.П. *** за защитник на М.К.М., с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14 - 886/2011 г. по описа на РУП – Несебър /вх. №1254/2011 г. по описа на НРП/.
Определението е окончателно.
Препис от определението да се изпрати на РП-Несебър и АК-гр.Бургас за сведение.


 
76 НОХД No 575/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.А.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 575/2011 г. по описа на РС – гр.Н*** споразумение, а именно Севдалина Станева – Административен ръководител - прокурор в РП-Н*** и адв. А.М. ***, упълномощена за защитник на подсъдимата Н.С., съгласно което:
ПРИЗНАВА Н.А.С., ЕГН **********, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, неосъждана, неомъжена, образование – средно, за ВИНОВНА в това, че на 09.07.2011 год. около 03.05 часа в гр. Н***, ул. „Н***”, посока станция на МВР, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „***”, модел „***” с рег. номер *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1,52 /едно цяло и петдесет и две стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1, във вр. с чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (ТРИ) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимата Н.А.С. от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата е била лишена от възможността да управлява МПС за същото деяние по административен ред, считано от 09.07.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.А.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 22 /двадесет и два/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 575/2011 г. по описа на РС – гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.А.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. ***

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Н.А.С.
 
77 НОХД No 404/2011, I състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.П.З.,
Д.С.А.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 05.07.2011г., в законна сила от 21.07.2011г.
ПРИЗНАВА С.П.З. – родена на *** ***, живуща ***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 25.04.2009 г., в съучастие с Д.С.А., в качеството на съизвършител, с цел да набави за себе си и за Д.А. имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Д. *** за това, че следва да заплати сумата от 7 000 лева /седем хиляди лева/, за да бъде освободен от Ареста племенника й В.К. и с това й причинила имотна вреда в размер на 6 984 лева /шест хиляди деветстотин осемдесет и четири лева/, като деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително за неговото извършване, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.2, във вр. с чл.209, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИЗНАВА Д.С.А. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, осъждан, с начално образование, понастоящем в Затвора – гр. Пловдив по друго наказателно производство, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.04.2009 г., в съучастие със С.П.З., в качеството на съизвършител, с цел да набави за себе си и за С.З. имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у П.Д. *** за това, че следва да заплати сумата от 7 000 лева /седем хиляди лева/, за да бъде освободен от Ареста племенника й В.К. и с това й причинил имотна вреда в размер на 6 984 лева /шест хиляди деветстотин осемдесет и четири лева/, като деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително за неговото извършване, не представлява маловажен случай и е извършено повторно, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.2 и т.4, във вр. с чл.209, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „строг” режим в затвор.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наказанието от две години „лишаване от свобода”, отложено за изпълнение с изпитателен срок от четири години, определено и наложено на подсъдимия Д.С.А. по ЧНД №395/2009 г. по описа на РС – Велико Търново, което да бъде изтърпяно отделно и изцяло от настоящата присъда на основание чл.61, т.3 във вр. с чл.59, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от открит тип.
ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД С.П.З. и Д.С.А. със снета по делото самоличност да заплатят на П.В.Д. ***, ЕГН **********, сумата в размер на 6 984 лева /шест хиляди деветстотин осемдесет и четири лева/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимите ведно със законната лихва, начиная от извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.П.З. и Д.С.А. със снета по делото самоличност да заплатят на П.В.Д. ***, ЕГН **********, сумата в размер на 400 лева /четиристотин лева/, представляващи направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

С.П.З.
Д.С.А.
Мотиви от 01.08.2011г.
 
78 НОХД No 574/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.К.М. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 21.07.2011г., в законна сила от 21.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 574/2011 година по описа на РС- гр.Несебър между Камен Господинов- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимият М.К.М. със снета по делото самоличност и неговият защитник адв.П.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.К.М.- роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, ребалитиран, основно образование, строителен работник на свободна практика, с настоящ адрес:***, к-с „Съни Хилс”, стая № А2, и с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2011 година около 00.40 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър до хотел „Планет” управлявал МПС – л.а. „Рено Клио” с рег.№ А 7525 АМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,37 /две цяло тридесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство- алкотест „Дрегер 74+” с фабричен номер 0325, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 шест/ месеца,
ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият М.К.М. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 15 /петнадесет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимият М. е било отнето по административен ред, считано от 03.07.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 574/2011г. по описа на РС- гр.Несебър.

М.К.М.
 
79 НОХД No 576/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ю.Г.Л. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 21.07.2011г., в законна сила от 21.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 576/2011 г. по описа на РС – гр.Н*** споразумение, а именно Анна П*** – прокурор в РП-Н*** и адв. Галя К. ***, упълномощена за защитник на подсъдимата Ю.Л., съгласно което:
ПРИЗНАВА Ю.Г.Л., род. на *** ***, Русия, с паспорт ***, изд. на ***., валиден до ***., рускиня, руски гражданин, с висше образование, разведена, неосъждана, мениджър, живуща на адрес:***, корпус 2, квартира *** за ВИНОВНА в това, че на 10.07.2011г., около 23.05 часа, на пътна отсечка с.*** - гр.Н***, около 183-ти километър, управлявала МПС - л.а. „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № ***. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-***, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание три месеца лишаване от свобода за срок от 3/три/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимата Ю.Г.Л. от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимата е била лишена по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 10.07.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Ю.Г.Л. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 82 /осемдесет и два/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебно производство.


Ю.Г.Л.
 
80 ЧНД No 348/2011, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Щ.А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 04.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 348/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ИЗПРАЩА делото на РС- Бургас по компетентност.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред ОС- Бургас, който срок за осъдения тече от уведомяването му.

 
81 НОХД No 549/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ю.К.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 22.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 549/2011 г. по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.***, адв.В*** В***- упълномощен за защитник на подсъдимия Ю.К.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Ю.К.С., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, с основно образование, строител, с постоянен и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, 03.07.2011г., около 00.05 часа, в с.***, общ.***, по ул.”***”, в близост до дом № 8, управлявал МПС - л.а. „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,29 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 594/04.07.11г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното на подсъдимия С. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Ю.К.С. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 03.07.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ю.К.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 22.00 лева /двадесет и два лева/, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 549/2011г. по описа на РС-гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Ю.К.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Ю.К.С.
 
82 НОХД No 562/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.М.А.,
С.Щ.Щ.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 22.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 562/2011 г. по описа на РС- Н***, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Н*** и подсъдимият К. *** А. със защитник адв.С. *** споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА, К. *** ***- роден на ***г***, ***, с постоянен адрес ***, грък, гръцки гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2011 г., около 03.45 часа, в гр. Н***, в близост до бензиностанция „***”, управлявал МПС – л.а.„***” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,93 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от осем месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 09.07.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 562/2011 г. по описа на РС- Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ взетата спрямо К. *** А. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ: Заявявам, че съм запознат със съдържанието на присъдата и не желая да ми бъде предоставен писмен превод на същата на родния ми или друг разбираем за мен език.

Подпис:………………..
/К. А./


К.М.А.
С.Щ.Щ.
 
83 ЧНД No 580/2011, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 22.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Венцислав Йорданов Иванов в качеството му на обвиняем по БП № 14-1112/2011 г. по опис на РУП-Несебър, адвокат П.Ч. ***.
 
84 НОХД No 581/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Й.И. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 22.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 581/2011 година по описа на РС- гр.Н*** споразумение, а именно: Севдалина Станева– прокурор в Районна прокуратура- гр.Н***, адв.П.Ч. *** и В.Й.И. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА В.Й.И.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, строителен работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2011 г., в 03.10 часа, в гр. Н***, до магазин „***”, управлявал МПС- л.а.„***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,29 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от пет месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 17.07.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 581/2011г. по описа на РС- гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Й.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

В.Й.И.
 
85 НОХД No 477/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Ф.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 25.07.2011г., в законна сила от 25.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 477/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: А.П. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П. ч. от АК-гр.Бургас, назначена за защитник на подсъдимия М. и подсъдимият С.Ф.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.Ф.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, строителен работник, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че
На 22.05.2011 г. около 02.05 ч. в к.к.”Слънчев бряг” – Запад, в близост до бистро „Троя”, управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № * **** ** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,18 промила, установено по надлежния ред, и в това, че
На 22.05.2011 г. около 04.00 ч. в к.к.”Слънчев бряг”, в близост до автогарата, при условията на продължавано престъпление, управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № * **** ** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,78 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия С.Ф.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14/четиринадесет/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК С.Ф.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 44.00 лева (четиридесет и четири лева), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски.
Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 477/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Ф.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

С.Ф.М.
 
86 ЧНД No 583/2011, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 25.07.2011г., в законна сила от 25.07.2011г.
На основание чл.62, ал.6, т.1 във връзка с ал.2 от ЗКИ, Несебърският районен съд

Р Е Ш И :

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна, засягаща сведения от всички документи по кредитните досиета на „СЪНИМЕД” АД с ЕИК 147012665, със седалище: КК Слънчев бряг, общ.Несебър в „ЦКБ” АД – клон Несебър, във връзка с разрешаването, тегленето, разходването и обслужването на кредитите на дружеството за периода от 01.07.2008г. до месец септември 2009г. включително.
ОПРЕДЕЛЯ тридесетдневен срок за разкриване на посочените сведения.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


 
87 НОХД No 584/2011, V състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 25.07.2011г., в законна сила от 25.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 584/2011 г. по описа на РС – гр.*** споразумение, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-*** и адв. В.Ц. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия М.Г., съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Г. – роден на ***г***, ***, с паспорт № ***, изд. на ***. валиден до *** словак, словашки гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че:
- на 19.07.2011г., около 19.00 часа, в к.к. ***, общ.***, на публично място - във фоаето на х-л «***», извършил непристойни действия - крещял, буйствал, показвал неприличнни жестове с ръце, с което грубо нарушил обществения ред и е изразил явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.325, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното му наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години и „Обществено порицание”.
- и за това, че на 19.07.2011г., около 19.00 часа, в к.к. ***, общ.***, във фоаето на х-л «***», по хулигански подбуди нанесъл удар с юмрук в областта на лицето на *** с ЕГН **********, в резултат на което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.2, предл. последно, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК наложеното му наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години.
НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 и 2 от НК на подсъдимия М.Г. най-тежкото от така наложените му наказания, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца, чието изпълнение е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 /три/ години, към което се присъединява и определеното му наказание „Обществено порицание”.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 150 / сто и петдесет / лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебно производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 584/2011 г. по описа на РС – гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, на основание чл.55, ал.3 от НПК предостави писмен превод на определението, с което се одобрява сключеното между страните споразумение на осъденото лице на чешки език.


М.Г.
 
88 ЧНД No 538/2011, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
К.И.С.
  Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 26.07.2011г., в законна сила от 26.07.2011г.
На основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Постановление за прекратяване на наказателното производство от от 06.07.2011 г. по ДП №14-270/2011 г. по описа на РУП – Несебър, пр. пр. №226/2011 г. по описа на Районна прокуратура – Несебър.
ВРЪЩА ДЕЛОТО на прокурора за продължаване на наказателното производство.
Препис от това определение да се връчи на РП Несебър и на жалбоподателя.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред БОС в 7-дневен срок от съобщението.

 
89 ЧНД No 566/2011, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Д.Й.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 26.07.2011г., в законна сила от 26.07.2011г.
На основание чл.244 ал.5 от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА постановление на Районна прокуратура-Несебър за спиране на досъдебно производство №14-237/2011 г. по описа на РУП-Несебър, образувано срещу „Неизвестен извършител" за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК от НК на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК, постановено на 23.06.2011 г.
ПОСТАНОВЯВА ДП №14-237/2011 г. по описа на РУП-Несебър да бъде върнато на Районна прокуратура-Несебър.
ПРЕПИСИ от определението да се изпратят на РП-Несебър и Д.Й.М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
90 НОХД No 591/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ж.С.Ч. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 26.07.2011г., в законна сила от 26.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 591/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимата Ж.С.Ч. със снета по делото самоличност с нейния защитник адв. А.Ж., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Ж.С.Ч.- родена на *** ***, Хабаровский край, Русия, с постоянен адрес:***, до***** с временен адрес:***, комплекс “Шато Дел Марина”, рускиня, руска гражданка, омъжена, неосъждана, с висше образование, за ВИНОВНА в това, че на 18.07.2011 година, около 05.30 часа, в град Несебър, разклона за бар “Култ”, находящ се на южен плаж, управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка “Гранд Чероки” с ДК № ****** концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.50 /едно цяло и петдесет на хиляда/, установено по надлежния ред, с химическа експертиза, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, Ж.С.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние подсъдимата Ч. е била лишена по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 18.07.2011г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Ж.С.Ч. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд- гр.Несебър сумата в размер на 22.00лв. (двадесет и два) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №591/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Ж.С.Ч.
 
91 НОХД No 595/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР О.А.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 26.07.2011г., в законна сила от 26.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 595/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимиата О.А.Т. със защитник адв.Д.П. споразумение, съгласно което О.А.Т. – родена на ***г*** с постоянен адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, работи като сервитьор с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 20.07.2011г. около 05.10 часа в КК”Слънчев бряг” общ. Несебър, по главна алея до х-л „Авеню” управлявала МПС – л.а.„Пежо 206” с рег. № *******с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,68 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК О.А.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимата О.А.Т. е била лишена по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 20.07.2011г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 595/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

О.А.Т.
 
92 НОХД No 597/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Л.А.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 26.07.2011г., в законна сила от 26.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №597/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Л.А.П. със защитник адв.П. споразумение, съгласно което Л.А.П., личен номер 83021601076, роден в Република Полша, гр. Елблаг, живущ *** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2011 год. в 08.30 часа в град Несебър, ж-к «Младост», пред бл. 62 е управлявал МПС – марка «Опел Астра» с рег № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,38 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Л.А.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Л.А.П. е било отнето по административен ред, считано от 21.07.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №597/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Л.А.П.
 
93 ЧНД No 142/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.К.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 19.07.2011г., в законна сила от 27.07.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от една година и четири месеца- общо наказание по влезлите в сила присъди по НОХД № 98/2009г. и по НОХД №548/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, определено с протоколно определение от 05.04.2011г., което да се изтърпи в Затвор.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.


Д.К.И.
Мотиви от 19.07.2011г.
 
94 ЧНД No 358/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Й.И.Б. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 19.07.2011г., в законна сила от 27.07.2011г.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от една година и десет месеца- общо наказание по НОХД № 2580/2010г. на РС-Пловдив и НОХД № 134/2011г. на РС-Несебър, определено с протоколно определение от 09.06.2011г., което да се изтърпи в Затвор.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Й.И.Б.
Мотиви от 19.07.2011г.
 
95 НАХД No 395/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 30.06.2011г., в законна сила от 27.07.2011г.
ПРИЗНАВА М.Ц.Г., с ЕГН **********,***, жив гр.Св. Влас, общ. Несебър, ул******, за ВИНОВЕН в това, че на 06.03.2011 год. около 14.00 часа в к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, до хотел „Бумеранг“ управлявал лек автомобил „Опел - Корса“ с ДК№ ******без съответно свидетелство за управление на МПС /като неправоспособен/ в едногодишен срок от наложено му по административен ред наказание за такова деяние с НП № 4778/ 2010 от 15.10.2010 год. на Началника на РУП – Несебър, влязло в сила на 31.10.2011 год. - престъпление по чл. 343в, ал.2 вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

М.Ц.Г.
Мотиви от 30.06.2011г.
 
96 НОХД No 398/2011, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Д.Я.,
И.Я.Т.,
С.Д.Л.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 17.06.2011г., в законна сила от 27.07.2011г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК,

Р А З П О Р Е Ж Д А

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 398/2011 г. по описа на НРС.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания.
Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.

Мотиви от 17.06.2011г.
 
97 НОХД No 487/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.Т.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 27.07.2011г., в законна сила от 27.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 487/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: С.С. – районен прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С. М. от АК-гр.Бургас, назначена за защитник на подсъдимия П., съгласно което:
ПРИЗНАВА Х.Т.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, барман, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 14.00 ч. на 21.06.2008 г. до 22.06.2008 г. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - изкъртени от пантите вратички на отделение за прибиране на стоката от външен търговски обект –тип сергия, находящ се в с. Равда, общ. Несебър, на ул. „Македония” № 2 отнел чужди движими вещи, а именно: танцьори от бананови листа, малки - 6 броя с единична цена 15,00 лв., общо 90,00 лв., танцьори от бананови листа, големи - 5 броя с единична цена 18,00 лв. общо 90,00 лв., фигури „кокос” -15 броя с единична цена 5,00 лв. общо 75,00 лв., „там-там Кения”, малък -1 брой на стойност 24,00 лв., „там-там Кения”, среден -1 брой на стойност 39,00 лв., „там-там Гана”, малък -1 брой на стойност 29,00 лв.; „там-там Гана”, среден -1 брой на стойност 59,00 лв.; „там-там Гана”, с лък -1 брой на стойност 35,00 лв.; „китара Кения” единична -1 брой на стойност 25,00 лв.; „китара Кения”, двойна -1 брой на стойност 29,00 лв.; „китара Танзания” -1 брой на стойност 39,00 лв.; ароматни пръчки - 18 броя с единична цена 1,50 лв., общо 27,00 лв., всички вещи на обща стойност 561,00 лева (петстотин шестдесет и един лева) от владението на С. П.Н. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи частично са върнати, а в останалата им част заместени чрез заплащане на стойността им, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Х.Т.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 40.00 лева (четиридесет лева), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски.
Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 487/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.Т.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

Х.Т.П.
 
98 НОХД No 599/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.Г.В. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 27.07.2011г., в законна сила от 27.07.2011г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 599/2011 г. по описа на РС – гр.*** споразумение, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-*** и адв. Д.П. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Е.Г.В., съгласно което:
ПРИЗНАВА Е.Г.В., род. на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, продавач-консултант в „***” ООД, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2011г., около 04.50 часа, в к.к.***, общ.***, по главната алея в близост до хотел „***”, управлявала МПС - л.а.„***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,55 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия Е.Г.В. от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 16.07.2011 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 599/2011 г. по описа на РС – гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Г.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Е.Г.В.
 
99 НОХД No 109/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.В.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 12.07.2011г., в законна сила от 28.07.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т. по НОХД № 92/2005г. и НОХД № 95/2005г., двете по описа на ВС-гр.Сливен, а именно – ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което следва да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т. по НОХД № 231/2009г. на РС-гр.Несебър и НОХД № **28/2009г. на РС-гр.Ямбол, а именно – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 180 /СТО И ОСЕМДЕСЕТ/ ЧАСА за ЕДНА ГОДИНА.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – ПРОБАЦИЯ, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – ПРОБАЦИЯ, наложеното на Т. наказание по НОХД № **28/2009г. на РС-гр.Ямбол, а именно - ГЛОБА в размер на **0 /СТО/ ЛЕВА.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

И.В.Т.
Мотиви от 12.07.2011г.
 
100 НОХД No 601/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.М.Х. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 28.07.2011г., в законна сила от 28.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 601/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър между К.Г.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Х.М.Х. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.С.М., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.М.Х.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2011 г., около 03.30 ч., в с. Равда, общ. Несебър, по улица „Македония”, в близост до бар „Варадеро”, обл. Бургас, управлявал МПС- лек автомобил „Фолксваген Голф”, с ДК № ********** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно- 1,37 на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство- „Алкотест- Дрегер 7410+” с фабр, № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца, като зачита времето, през което на Х. е било отнето свидетелството за управление на МПС, считано от 20.07.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 601/2011г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.М.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Х.М.Х.
 
101 НОХД No 602/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.М.Ч. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 28.07.2011г., в законна сила от 28.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 602/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно С.С. – прокурор в РП-Несебър и адв. С.П. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимата К.М.Ч. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА К.М.Ч., родена на ***г*** с постоянен адрес:*** с настоящ адрес ***, ромка, български гражданин, неомъжена, осъждана, с основно образование, безработна, с ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че като непълнолетна, но разбираща свойството и значението на извършеното и можеща да ръководи постъпките си за времето около 22:30 часа на 26.07.2011г.. в к.к.Слънчев бряг, в автобус по линията „Сл.бряг - Несебър" от дамска чанта, чрез използване на специален начин - ловкост, отнела чужди движими вещи- сумата от 51 /петдесет и един /лева от владението на НАДЕЖДА НОВАКОВА родена на ***г. в Русия, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е върната, поради което и на основание чл.197, т. 3 от НК, във вр.с чл.195, ал.1, т.4 във вр.с чл.194, ал.1 във вр.с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес-*** за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност три пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 / двеста / часа в рамките на една календарна година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 602/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо К.М.Ч. мярка за неотклонение “ПОД НАДЗОР ИНСПЕКТОР ДПС”.

К.М.Ч.
 
102 НОХД No 406/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.А.Д.,
Т.И.А.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 13.07.2011г., в законна сила от 29.07.2011г.
НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т.И.А. с ЕГН ********** по НОХД 25/2011 г. на РС-Царево и НОХД № 406/2011 г. на РС-Несебър, а именно – ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА за срок от ЕДНА година.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието ПРОБАЦИЯ по НОХД №25/2011 г. на РС-Царево.
НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д.А. Д. с ЕГН ********** по НОХД 25/2011 г. на РС-Царево и НОХД № 406/2011 г. на РС-Несебър, а именно – ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА за срок от ЕДНА година.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието ПРОБАЦИЯ по НОХД №25/2011 г. на РС-Царево.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.


Д.А.Д.
Т.И.А.
Мотиви от 13.07.2011г.
 
103 НОХД No 443/2011, IV състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.Д.Х.,
С.З.Р.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 13.07.2011г., в законна сила от 29.07.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на С.З.Р., а именно- НОХД № 438/2011 г. и НОХД № 443/2011 г., двете по описа на РС- Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което следва да се изтърпи при първоначален „Строг” режим в Затвор.
ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” изтърпяната до момента част от наказанието „Лишаване от свобода”
ПОСТАНОВЯВА наказанието по НОХД № 165/2010 г. по описа на РС- Несебър да се търпи отделно, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на наказанието „ПРОБАЦИЯ” като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Х.Д.Х.
С.З.Р.
Мотиви от 13.07.2011г.
 
104 НОХД No 603/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.Н.О. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 29.07.2011г., в законна сила от 29.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 603/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между С.С.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият К.О. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.Н.О., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:*** турчин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, земеделски производител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2011 г., около 01.49 часа, в с. Равда, общ. Несебър, в близост до х-л „Бенито”, управлявал МПС- л.а.„БМВ 318” с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,05 на хиляда, установено по надлежния ред- Протокол за химическа експертиза № 667/20.07.2011 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 10 (десет) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 (десет) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, К.Н.О. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторното превозно средство на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 20.07.2010год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият К.Н.О. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 22 лв. /двадесет и два лева/, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 603/2011г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия О. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Н.О. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

К.Н.О.