РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2015г. до 31.7.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 579/2014, IV състав Облигационни искове А.Д.М. В.В.Н.,
А.Т.Н.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на А.Д.М., ЕГН **********,***, за осъждане на В.В.Н., ЕГН **********,***, да заплати на ищеца сумата от 3841 лв. /три хиляди осемстотин четиридесет и един лев/, представляващи обезщетение за периода от 23.08.2012 г. до 07.07.2014 г., през който ищеца бил лишен от правото да ползва 1/3 ид.ч. от 1.самостоятелен обект в сграда с идентификатор *****, находяща се в гр. Несебър, ул. „***”- ул. „*****, ет.0, обект 1, като обекта се намира в сграда 6; 2.самостоятелен обект в сграда с идентификатор *******, находяща се на същия адрес, но съставляващ обект 2 в сграда 6; 3.самостоятелен обект в сграда с идентификатор *******, находящ се на същия адрес, съставляващ обект 3 в сграда 6, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 10.07.2014 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 352,17 лв. /триста петдесет и два лева и седемнадесет стотинки/, представляваща лихва за забава за периода от 23.08.2012 г. /датата на получаване на отправената нотариална покана/ до 07.07.2014 г. ОТХВЪРЛЯ исковете на А.Д.М., ЕГН **********,***, за осъждане на А.Т.Н., ЕГН **********,***, да заплати на ищеца сумата от 3841 лв. /три хиляди осемстотин четиридесет и един лев/, представляващи обезщетение за периода от 23.08.2012 г. до 07.07.2014 г., през който ищеца е бил лишен от правото да ползва 1/3 ид.ч. от 1.самостоятелен обект в сграда с идентификатор *****, находяща се в гр. Несебър, ул. „***”- ул. „*****, ет.0, обект 1, като обекта се намира в сграда 6; 2.самостоятелен обект в сграда с идентификатор *******, находяща се на същия адрес, но съставляващ обект 2 в сграда 6; 3.самостоятелен обект в сграда с идентификатор *******, находящ се на същия адрес, съставляващ обект 3 в сграда 6, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 10.07.2014 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 352,17 лв. /триста петдесет и два лева и седемнадесет стотинки/, представляваща лихва за забава за периода от 23.08.2012 г. /датата на получаване на отправената нотариална покана/ до 07.07.2014 г. ОСЪЖДА А.Д.М., ЕГН **********,***, да заплати на В.В.Н., ЕГН **********,***, сумата от 600 лв. /шестстотин лева/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 1.7.2015г.
2 Гражданско дело No 845/2014, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС АДВАНСД КУОЛИТИ СЪРВИСИС ЕООД Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 12.1.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 845/2014 г. по описа на РС-Несебър поради оттегляне на предявените искове. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС-Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.7.2015г.
3 АНД No 718/2014, III състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК МИРИВА ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.3.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 424/25.08.2014г. на Директора на Териториална Дирекция на Националната агенция по приходите – град Бургас, с което на „М.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д.И.Ж., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, му е наложено наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.7.2015г.
4 АНД No 818/2014, III състав По ЗД по пътищата Ж.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002077 от 21.08.2014г. на Началник РУП към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, с което на Ж.Д.Д. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП, й е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.7.2015г.
5 НОХД No 827/2014, III състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Ж.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 1.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 827/2014 г. по описа на РС–Несебър, а именно Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър, защитникът на подсъдимия- адв.З.И. *** и подсъдимият В.Ж.В. споразумение, съгласно което: Подсъдимият В.Ж.В. – роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, средно образование, работещ, ЕГН: **********, телефон ********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в период от един час на 10.11.11г. в условията на продължавано престъпление в гр. ******** /общежитие на СМК/ противозаконно присвоил чужди движими вещи: 1 бр. къртач марка Бош на стойност 235,34 лв. /без документи/, 1 бр. бъркалка марка Спарки на стойност 333,00 лв. /закупен на името на ЕТ Р.П.-Чарли с фактура 0700281186/, 1 бр. ъглошлайф /флекс/ марка Макита на стойност 127,50 лв. /без документи/, 1 бр. ъглошлайф /флекс/ марка Спарки на стойност 127,02 лв. /без документи/ всичко вещи на обща стойност 822,86 /осемстотин двадесет и два лева и осемдесет и шест стотинки/, които владеел, собственост на В.Ц.И. ***, поради което и на основание чл. 206, ал.1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК вр. с чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 /една/ година, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 НК се отлага за изпитателен срок от 3 /три/ години. От извършеното престъпление няма причинени имуществени и неимуществени вреди, респективно вещите са върнати на техния собственик В.Ц.И.. ОСЪЖДА В.Ж.В. да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд направените по делото разноски в размер на 54.00 лева. ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.01.2015г., с което подсъдимия В.Ж.В. е обявен за общодържавно издирване, за което да се уведоми ОД на МВР- Бургас, сектор Криминална полиция, група Издирване. ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.02.2015г., с което свидетелите В.Ц.И., Р.А.П., М.И.К., К.А.Н. и Н.Р.К. са обявени за общодържавно издирване за което да се уведоми ОД на МВР- гр.Бургас и гр.Смолян, сектор Криминална полиция, група Издирване. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 827/2014г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Ж.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
В.Ж.В.
В законна сила от 1.7.2015г.
6 АНД No 56/2015, II състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.3.2015г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024342/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Г.” ООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.П.Б., чрез проц.представител адв.М.И., съдебен адрес *** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024342/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.7.2015г.
7 НОХД No 461/2015, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Х.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 1.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 461/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Димитър И. – командирован прокурор в РП-Несебър и защитникът на подсъдимия Д.Х.Н. - адв.Антон Желев от АК- Бургас споразумение, съгласно което: Подсъдимият Д.Х.Н., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, неженен, средно образование, работи като пиколо на блок маса в комплекс „******” в Слънчев бряг, реабилитиран по право и освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2015г., около 20:50 часа, пред бар „***” в к.к Слънчев Бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и следващи от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал /в джоба на панталона си/ високорисково наркотично вещество – коноп със съдържание на основното вещество – тетрахидроканабинол – 2,70 % с нетно тегло 0,711 грама, на стойност 4,27 /четири лева и двадесет и седем стотинки/ лева, определена според Приложение номер 2 към член единствен на Постановление номер 23 на МС от 29.01.98г. за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизовдството, установено с физикохимична експертиза номер 222/12.06.2015г. по описа на БНТЛ – Бургас, като деянието представлява маловажен случай и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, предл. първо, т. 1, предл. първо, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА”, в размер на 700 /седемстотин/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Х.Н. да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 41.80 лева /четиридесет и един лева и осемдесет стотинки/ . ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението – иззетите наркотични вещества, а именно коноп със съдържание на основното вещество – тетрахидроканабинол – 2,70 % с нетно тегло 0,711 грама, на стойност 4,27 /четири лева и двадесет и седем стотинки/ лева, остатъкът от които да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, представляващи 1 /един/ брой плик с опаковки, които като вещи без стойност да бъдат унищожени. Да се изпрати до ЦМУ- София за изпълнение. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 461/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Х.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д.Х.Н.
В законна сила от 1.7.2015г.
8 ЧНД No 496/2015, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 1.7.2015г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемият по БП № 304ЗМ640/2015г. по описа на РУП – ПЕТЪР ИВАНОВ КАПЛАНОВ, ЕГН: .......- адв. Е.С. от БАК Определението е окончателно.
В законна сила от 1.7.2015г.
9 НОХД No 497/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.И.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 1.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 497/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър между Евгени Милев- прокурор в РП- Несебър, адв.Е.С. в качеството му на служебен защитник на подсъдимия П.И.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА П.И.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2015г., около 01.50 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър на плажната ивица пред бар „Амиго”, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП / и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество- амфетамин с нето тегло 0,403 гр. /нула цяло четиристотин и три грама / със съдържание на основния наркотично действащ компонент амфетамин 14,00 % /четиринадесет цяло и нула тегловни процента/, на стойност 12,09 лв. /дванадесет лева и девет стотинки/, определена съгласно приложение № 2 към член единствен на постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. с ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 1000лв. /хиляда/ лева. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, П.И.К. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 45,38 лв. (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НПК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото: един брой плик с опаковка, в която се е съдържало наркотичното вещество, и останалата, неизразходвана част от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 497/2015 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
П.И.К.
В законна сила от 1.7.2015г.
10 НОХД No 498/2015, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.А.Ю. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 1.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 498/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Райко Стоянов – прокурор в РП-Несебър и обвиняемият Р.А. Хюсеин със служебния защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Р.А.Ю. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, без образование, реабилитиран неженен, общ работник във фирма за интернет, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2015 година около 05.00 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, в РУ Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество – хероин, с основно съдържание на джиацетилморфин 51.70 т.%, /петдесети едно цяло седемдесет и една стотни теглови процента/ с нетно тегло 0.945 гр. /нула цяло деветстотин четиридесет и пет хилядни грама/ на стойност 113.40 лв., /сто и тринадесет лева и четиридесет и три стотинки/, определена според Приложение № 2 към член Единствен на Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 година за определяне цената на наркотичните вещества за съдопроизводството, установено с физико-химична експертиза № 275 от 24.06.2015 година по описа на БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 пр.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55 ал.3 вр. с ал.1 от НК, на обвиняемият кумулативно предвиденото наказание „глоба” в размер от 2000 лв. до 10000лв. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата неизразходената част от наркотичното вещество и веществените доказателства, представляващи опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на настоящото споразумение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Р.А. Хюсеин със снета самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд- гр.Несебър сумата от 43.01лв. (четиридесет и един лева и една стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №498/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Р.А.Ю.
В законна сила от 1.7.2015г.
11 АНД No 247/2015, VI състав По ЗД по пътищата Д.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 5.6.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-000277 от 27.02.2015 г., издадено от Началника на РУ – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Д.И.Г., ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 2.7.2015г.
12 НОХД No 357/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Е.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 2.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 357/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ц.Е.Г. със служебния защитник адв.Сариев от АК-Бургас споразумение, съгласно което: Подсъдимият Ц.Е.Г.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.05.2015г. в 00.30 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас до заведение „Огромобургер”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП / и чл. 1 и сл. От Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2 и ал. 3 вр. С приложение №1 от Наредбата за реда за класифициране на растения и вещества като наркотични – чл. 3, ал. 1 „Списък първи – растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение №1, установено с протокол за физикохимична експертиза №160/11.05.2015г. На БНТЛ при ОДМВР Бургас, както следва: - 1 бр. Полиетиленов плик, съдържащ амфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – 23,30 % и общо нетно тегло 0,212 грама; - 1 бр. Полиетиленов плик, съдържащ амфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – 31,30 % и общо нетно тегло 0,133 грама, с общо нетно тегло 0,345 грама на обща стойност 10,35 лв. /десет лева и тридесет и пет стотинки/, определена според приложение №2 към член единствен на постановление №23 на МС/29.01.1998г. за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 1000лв. /ХИЛЯДА/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НПК в полза на Държавата веществените доказателства по делото: 1бр. запечатан плик с опаковки, както и остатъка от наркотичните вещества предадени с приемо- предавателен протокол № 1577 от 13.05.2015г. с който са предадени на ЦМУ- гр.София, които да бъдат унищожени след влизане в сила на настоящото споразумение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ц.Е.Г. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 86.59 лв. (осемдесет и шест лева и петдесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 357/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Ц.Е.Г.
В законна сила от 2.7.2015г.
13 АНД No 362/2014, II състав Административни дела ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ БГ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.1.2015г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024477/27.07.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на„П.М.Б.” ООД с ЕИК - ****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Т.Д. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024477/27.07.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.7.2015г.
14 АНД No 639/2014, III състав По ЗД по пътищата М.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001829 / 05.08.2014г., издадено от Началника на РУП към ОДМВР, РУ Несебър, в частта, с която на М.С.К. с ЕГН **********,***, ж.к.С.П., бл.Х.Б. № 1, ет.1, ап.2, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 900 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложените наказания – Глоба от 900 лв. (деветстотин лева) на 500 лв. (петстотин лева), и Лишаване от право да управлява МПС от 9 (девет) месеца на 6 (шест) месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001829 / 05.08.2014г., издадено от Началника на РУП към ОДМВР, РУ Несебър, в частта, с която на М.С.К. с ЕГН **********,***, ж.к.С.П., бл.Х.Б. № 1, ет.1, ап.2, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са му отнети 10 (десет) контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. ОСЪЖДА М.С.К. с ЕГН **********,***, ж.к.С.П., бл.Х.Б. № 1, ет.1, ап.2, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 108 лв. (сто и осем лева), представляваща направени по делото пътни разноски на свидетел. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.7.2015г.
15 АНД No 32/2015, IV състав Административни дела СБР-НЕСЕБЪР АД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.4.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02/НП- 497/05.12.2014 г. на Директора на РЗОК- Бургас, с което на „Специализирана болница за рехабилитация Несебър” АД, ЕИК *****, представлявана от д-р Ц.Д.Г., на основание чл. 105з, ал.2, чл.105а, ал.3 и чл.105в, ал.3, от Закона за здравното осигуряване, са наложени 126 административни наказания „Имуществена санкция” в размер на по 200 лв. за всяко едно. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 3.7.2015г.
16 НОХД No 289/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 17.6.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.И., роден на *** ***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, монтьор в ТЕЦ „Марица Изток” ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2013 г. около 17.30 ч. в гр.Несебър- Стара част, общ.Несебър, обл.Бургас, в близост до пристанище „Север”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Ц 220” с рег. № ****, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 459/07.06.2013 г. по чл. 177, ал. 1, т. 2, предл.първо от ЗДвП от Началник РУП гр.Раднево, вляло в законна сила на 21.06.2013 г., връчено лично на И. на 13.06.2013 г. - поради което и на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
М.С.И.
Мотиви от 19.6.2015г.
В законна сила от 3.7.2015г.
17 ЧНД No 522/2015, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Протокол от 4.7.2015г.
В законна сила от 4.7.2015г.
18 АНД No 327/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2015г.
ПРИЗНАВА М.Г.В., роден на ***г. в гр.Поморие, българин, български гражданин, живее на съпружески начала, неосъждан, с наложено административно наказание, средно образование, кабелен оператор, с постоянен и настоящ адреси: гр.Несебър, комплекс „Стария възел” № 4, ап.23, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2015г., около 21.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, обл.Бургас, до блок „******” е управлявал лек автомобил марка „Фиат”, модел „Брава” с ДК № ******, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 14-0304-003084 от 30.10.2014г. на Началник група към ОД на МВР- Бургас, РУ- Несебър, влязло в сила на 24.12.2014г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лв. /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
М.Г.В.
Мотиви от 23.7.2015г.
В законна сила от 6.7.2015г.
19 ЧНД No 343/2015, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Т.П. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 19.6.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения И.Т.П., роден на *** ***, постоянен адрес:***«Братя Миладинови», бл. 27, вх. 3, ет. 2, ап. 25, ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание „пробация”, с пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години с периодичност два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 120 часа годишно за срок от две години измежду наложените му по НОХД № 439/2013г. по описа на РС- Бургас и по НОХД № 288/2015г. по описа на РС-Несебър. ПРИСПАДА изцяло на основание чл. 25, ал. 2 от НК определеното общо най-тежко наказание „пробация”, с пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години с периодичност два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 120 часа годишно, поради изтърпяването му за периода от 14.02.2013 г. – 14.02.2015 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението за групирането на наказанията по НОХД № 1835/2003г. по описа на РС- Бургас и по НОХД № 1467/2004г. по описа на РС- Бургас, както и искането за приложението на чл. 24 от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът обяви определението си в присъствието на прокурора в 11.25 часа, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
И.Т.П.
В законна сила от 6.7.2015г.
20 НОХД No 441/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 6.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 441/2015г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Попдобрев- прокурор в РП- Несебър, адв.М. в качеството й на защитник на подсъдимия Х.М.М., съгласно което ПРИЗНАВА Х.М.М.- роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2012 г., около 03,10 ч., в к.к. „Слънчев бряг", кв. „Чайка”, в близост до хотел „Заря”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Рено”, модел „Меган” с рег. №..... без съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с НП №139/2012 г. от 26.01.2012 г. издадено от Началника на РУ-Несебър, влязло в законна сила на 31.03.2012 г. за същото деяние, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА . - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 441/2015 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Х.М.М.
В законна сила от 6.7.2015г.
21 НОХД No 521/2015, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 6.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 521/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. А.Ж. *** в качеството му на защитник на М.С.А. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.С.А.- роден на *** год. в гр.Варна, с постоянен и нстоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, живее на семейни начала, начално образование, работи в «Д.Б.», като чистач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2013г., в КК "Слънчев бряг", общ.Несебър, обл.Бургаска, от шезлонг, находящ се в близост до х-л „Делта Бийч”, отнел чужди движими вещи- дамска чанта на стойност 27.10 лв., цифров фотоапарат Cannon Power Shot A 3000IS на стойност 213.00 лв., мобилен телефон Samsung GT-S3600I на стойност 397.00 лв., червен Мр3плеър със слушалки към него на стойност 42.00 лв., дамски портфейл на стойност 12.00 лв., сумата от 40.00 лв., собственост на Я.О.С. от Украйна и мобилен телефон „Самсунг”, модел „Галакси S5665” в едно с кожен калъф на стойност 319.00 лв., собственост на О.Я.С. от Украйна, всички вещи на обща стойност 1050.10лв., от владението им и без съгласието им, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие е пред първоинстанционния съд вещите са били възстановени в пълен размер, поради което и на основание чл.197, т.1, вр. с чл. 194, ал.1, вр.с чл.54, ал.1от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /ПЕТ/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НК, подсъдимият да заплати в полза на Държавата, по сметката на РС- Несебър, сумата в размер на 25.00/двадесет и пет/ лева. ВРЪЩА веществените доказателства по делото, а именно: дамска чанта от дънков плат, цифров фотоапарат Cannon Power Shot A 3000IS, мобилен телефон Samsung GT-S3600I, на пострадалата Я.О.С. от Украйна, както и мобилен телефон „Самсунг”, модел „Галакси S5665”, на пострадалата О.Я.С. от Украйна. Да се изготви МСП за уведомяването им на пострадалите свидетели- чужди граждани, с които да им се укаже възможността да дойдат в РС- Несебър да получат веществените доказателства. Да им се укаже, че ако в 1- годишен срок от уведомяването не потърсят веществените доказателства, същите ще бъдат отнети в полза на Държавата. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 521/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.С.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
М.С.А.
В законна сила от 6.7.2015г.
22 АНД No 797/2014, I състав По ЗД по пътищата И.Е.П. ОД МВР -БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.1.2015г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба, серия К № 0140883 на ОДМВР Бургас, с който на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.Е.П. с ЕГН **********, с адрес: *** с адрес за призоваване и съобщения:София, бул.”Х.К.”№.., ет.5-Д.Д. е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 7.7.2015г.
23 АНД No 122/2015, VI състав Административни дела ВЕТО КОМЕРСИАЛ ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 13.5.2015г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024833 от 29.10.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „В.К.” ЕООД, ЕИК ***** на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2500 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 7.7.2015г.
24 АНД No 342/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.6.2015г.
ПРИЗНАВА А.П.П., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, безработен, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2013г. около 23.30 часа в община Несебър, на главен път І-9 на 208 км. в посока гр.Варна е управлявал мотоциклет „Сузуки”, модел „ГСХР” с ДК № ***** без да притежава свидетелство за правоуправление на моторно- превозно средство в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, с Наказателно постановление № 1571/2012г. на Началник РУП- Поморие, влязло в сила на 18.09.2012г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.П.П.
Мотиви от 23.6.2015г.
В законна сила от 7.7.2015г.
25 АНД No 455/2015, VI състав Административни дела ИМПЕРИАЛ 55 ООД   Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Разпореждане от 25.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 455/2015г. по описа на РС-Несебър. Препис от административнонаказателната преписка да се приложи по АНД № 389/2015 г. по описа на Районен съд – Несебър. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 7.7.2015г.
26 НОХД No 528/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Л.В. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 7.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 528/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. С.М. ***- в качеството й на служебен защитник на обвиняемия П.Л.В., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА П.Л.В.- роден на ***г***, с постоянен адрес ***3, български гражданин, българин, неосъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2015г. около 22.50 часа в гр.Обзор, общ.Несебър, по ул.„Славянска“ в близост до кръстовището с ул.„Струма“, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Опел“, модел “Вектра“, с рег****, с концентрация на алкохол в кръвта му над 1.2 на хиляда- а именно 2.18 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство- Дрегер 7510 с фабр. № ARDN 0065, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 11 /единадесет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК така наложеното на обвиняемия В. наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия П.Л.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 28.06.2015 година. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 528/2015 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо П.Л.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
П.Л.В.
В законна сила от 7.7.2015г.
27 АНД No 12/2015, II състав Административни дела КАТЕРИНА-12 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2015г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024714/29.10.2014г. на директор на Дирекция„Инспекция по труда”- Бургас, с което на„К.” ЕООД с ЕИК - *****, седалище и адрес на управление *** за нарушение на чл.63, ал.2, вр.чл.63, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на жалбоподателя, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 500 лева , като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024714/29.10.2014г. на директор на Дирекция„Инспекция по труда”- Бургас, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.7.2015г.
28 АНД No 375/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.С.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.6.2015г.
ПРИЗНАВА П.С.П.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2015г., около 01.40 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър, обл. Бургас, до хотел "Ирис", без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък 1 - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1, както следва: Обект № 1 - един брой полиетиленово пликче с размери 4/5см, съдържащо суха тревна маса, определяща се като коноп, с нетно тегло - 0,255 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 5,60% , на стойност 1.53лв. (един лев и петдесет и три стотинки); Обект № 2 - полиетиленово пликче с размери около 4/5,5см, съдържащо бяло кристалообразно вещество, в което се доказа наличие на метамфетамин, с нетно тегло - 0.321 грама и съдържание на активен компонент метамфетамин - 24,20%, на стойност 8.02лв. (осем лева и две стотинки), като стойностите са определени съгласно приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. списък 1 - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение хуманната и ветеринарна медицина от НРКРВН, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: 1бр. хартиен плик, съдържащ празни опаковки от наркотични вещества, както и остатъка от обект № 2- метамфетамин, предаден в ЦМУ- София, които да бъдат унищожени след влизане в законна сила на настоящото решение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК П.С.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 73.38 лв. (седемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
П.С.П.
Мотиви от 23.6.2015г.
В законна сила от 8.7.2015г.
29 ЧНД No 392/2015, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Г.К.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 24.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД 392/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седем дневен срок, считано от съобщаването му.
В законна сила от 8.7.2015г.
30 НОХД No 425/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 425/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Попдобрев- прокурор в РП- Несебър и адв.И. *** в качеството му на служебен защитник на подсъдимия В.В.Д. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.Д.- роден на *** ***, ром, български гражданин, неженен, с начално образование, осъждан, безработен, понастоящем живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2015 г., около 23:15 часа, в с. Оризаре, общ. Несебър, ул. „Първи май", в близост до кметството, в посока гр. Бургас - с. Гюльовца, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Форд", модел „Куриер", с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно - 2,39 /две цяло и тридесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест Дрегер 7510, фабричен № АRDN0065, след като е осъден с влязла в сила присъда за извършено деяние по чл. 3436, ал. 1 от НК по НОХД № 59/2005г. на Районен съд -П., влязло в законна сила от 28.07.2005 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от една календарна година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 425/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър.
В.В.Д.
В законна сила от 8.7.2015г.
31 НОХД No 535/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 8.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 535/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър, адв.П.П. *** и подсъдимият А.М.А., съгласно което: Подсъдимият А.М.А.- роден на ***г***, адрес ***«********, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, работещ, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 28.06.2015г. около 01.30 часа в к.к. ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, до кръстовището на медицински център “Вива клиник”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2 и ал. 3 вр. с приложение № 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични – чл. 3, ал. 1 списък І – растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение №1, установено с протокол за физикохимична експертиза № 298/30.06.2015г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, а именно: - 1 бр. полиетиленов плик, съдържащ коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,00 % и общо нетно тегло 0,851грама на стойност 5,10 лв. / пет лева и десет стотинки /, определена според Постановление №23 на МС/29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което на основание чл. 354А, ал. 5 вр. с ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НК А.М.А. с ЕГН- ********** да заплати в полза на Държавата по сметката на РС- Несебър да заплати сумата в размер на 44,17 /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства – остатък от наркотични вещества, изпратени на 02.07.2015г. в ЦМУ – гр. Софя, които да се и да се унищожат, а веществените доказателства в бял хартиен плик – опаковка от наркотично вещество да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед одобряване на споразумението и поради изчерпване предмета на делото и чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 535/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А.М.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.24от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.М.А. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
А.М.А.
В законна сила от 8.7.2015г.
32 НОХД No 538/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.З.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 538/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. С.М. *** в качеството й на защитник на П.З.С. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА П.З.С.- роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен, работи като сервитьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2015г. около 11.00 часа в общ. Несебър, к.к.”Слънчев бряг” в близост до казино “Хризантема”, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество- коноп, примесен с тютюн, с общо нетно тегло 0,360гр. /нула цяло, триста и шестдесет грама/ със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,20% /две цяло и двадесет тегловни процента/, на стойност 2,16 лв. /два лева и шестнадесет стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354А, ал. 5 вр. с ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева, платима в полза на Държавата. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, П.З.С. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметката на РС- Несебър, сумата в размер на 56,38 лева /петдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи разноски. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал. 6 от НК, веществените доказателства- остатък от наркотичното вещество и опаковката, в която се е съдържало, които следва да бъдат унищожени. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 538/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо П.З.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
П.З.С.
В законна сила от 8.7.2015г.
33 Гражданско дело No 332/2013, IV състав Вещни искове ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД Е.В.Г.,
Е.О.Г.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.6.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.В.Г., родена на *** г. в гр. *******, Русия, и Е.О.Г., роден на *** г. в гр. *******, Русия, двамата руски граждани, живущи в с. Равда, комплекс „*******4, ап.19, че „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от *******, е собственик на самостоятелен обект с идентификатор ******* по кадастралната карта на с. Равда, с административен адрес- с. Равда, „*******4, ап.19, находящ се в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ******, с предназначение на обекта- жилище, апартамент, брой нива на обекта- 1, с площ от 101,43кв.м., ведно с 10,04кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при граници на обекта: на същия етаж- ******.1.76, ******.1.74, под обекта- ******.1.59, над обекта- ******.1.91, като ОСЪЖДА ответниците да предадат на ищеца владението върху описания имот. ОСЪЖДА Е.В.Г., родена на *** г. в гр. *******, Русия, и Е.О.Г., роден на *** г. в гр. *******, Русия, двамата руски граждани, живущи в с. Равда, комплекс „*******4, ап.19, да заплатят по равно н. „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от *******, сумата от 321,42 лв. /триста двадесет и един лев и четиридесет и две стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 9.7.2015г.
34 Гражданско дело No 998/2013, VI състав Други дела Т.М.В. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА В.С.ЕЛИТ-2 Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 21.8.2014г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решенията, взети по т.3 от дневния ред, обективирани в протокол от проведено на 21.09.2013 г., общо събрание на етажната собственост на ваканционно селище „Елит 2”, КК „Слънчев бряг”, общ.Несебър, представлявана от председателя на управителния съвет И.Х.И. от гр.Каспичан, общ. Шумен, а именно: „Възлага на управителя на ЕС да подава искове, завежда дела и да представлява интересите на собствениците в ЕС срещу некоректни платци и длъжница, незаплатили определените от ОС на ЕС такси за поддръжка на стойност над 1000 (хиляда) лева”; „Възлага на управителя на ЕС да заведе дела срещу собственика Т.В., който към настоящия момент дължи следните такси за притежаваните от него обекти в ЕС Елит 2. За периода от първи април 2011 г. до тридесет и първи март 2011 г.-седем хиляди петстотин тридесет и седем лева и петдесет и шест стотинки с падеж до тридесет и първи март 2011 г., за период от първи април 2011 г. до тридесет и първи март 2012 г. - седем хиляди петстотин тридесет и седем лева и петдесет и шест стотинки с падеж до тридесет и първи март 2012 г.”; „Определя срок на Т.В. да плати дължимите суми до двадесет и седми септември 2013 г., в брой на касиера”; Одобрява всички извършени до момента действия от управителя на ЕС Христов за принудително събиране на дължимите суми, включващи подаване на заявление по чл.410 от ГПК, искова молба и упълномощаване на адвокат, като действия извършени в изпълнение на решения на ОС на ЕС, приети през годините от 2010 г. до днес”; „Възлага на управителя на ЕС Христов да предприеме действия по принудително събиране на дължимите от Т.В. суми на основание чл.38/2/ от ЗУЕС като упълномощи адвокат, за да бъде подадено заявление по чл.410 ГПК, водене на дело и процесуално представителство по делото във всички съдебни инстанции”, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА етажната собственост на ваканционно селище „Елит 2”, КК „Слънчев бряг”, общ.Несебър, представлявана от председателя на управителния съвет И.Х.И. от гр.Каспичан, общ. Шумен, да заплати на Т.М.В., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника му и съдебен адреса*** - адв.Р.О., парична сума в размер 570 лв. (петстотин и седемдесет лева), представляваща разноски по делото. Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщението.
В законна сила от 9.7.2015г.
35 Гражданско дело No 435/2014, III състав Вещни искове А.И.Л.Р.,
Г.И.Р.
АРХСТУДИО ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.6.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.И.Л.-Р. с ЕГН ********** и Г.И.Р. с ЕГН **********,***, и „А.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Д.А, че учреденото в полза на „А.” ООД ***.2007г. право на строеж, обективирано в Нотариален акт № 67, том ХІХ, рег.№ 11 136, дело № 3511/2007г. на нотариус М.Б. с рег.№ *** на НК и район на действие Несебърския районен съд, за цялостно застрояване на Жилищна сграда на шест етажа с подземни гаражи, с обща застроена площ от 3 174,85 кв.м., съгласно одобрен архитектурен проект от 05.12.2007г. от Отдел „Териториално и селищно устройство” – Община Несебър, която сграда да бъде построена върху Поземлен имот с идентификатор ******** по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Обзор, община Несебър, одобрени със Заповед РД-18-59 / 14.09.2006г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в град Обзор, община Несебър, с площ 1 196 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана; начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: ПИ №№ ********, ********, ********, 53045.502.523, е погасено по давност в полза на собствениците на поземления имот А.И.Л.-Р. с ЕГН ********** и Г.И.Р. с ЕГН **********,***,, като неупражнено в продължение на пет години. ОСЪЖДА „А.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Д.А, ДА ЗАПЛАТИ на А.И.Л.-Р. с ЕГН ********** и Г.И.Р. с ЕГН **********,***, общо сумата в размер на 818 лв. (осемстотин и осемнадесет лева), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 9.7.2015г.
36 Гражданско дело No 656/2014, VI състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Р.К.Д. ДРИЙМВИЛ ООД Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 19.9.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Р.К.Д., ЕГН **********, срещу „Д.“ ООД, ЕИК 115618690 искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т, 1, т. 2 КТ относно отмяна на уволнение на ищцата на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, извършено със заповед № 460 от 30.07.2013 г. и възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „домакин” и с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 вр. чл. 225 КТ за сумата от 3107,88 лв., представляваща обезщетение за оставане без работа в резултат на незаконното уволнение за периода 31.07.2013 г. – 31.01.2014г. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас, в двуседмичен срок, който на основание чл. 315, ал. 2 ГПК започва да тече от датата на обявяване - 19.09.2014г.
В законна сила от 9.7.2015г.
37 НОХД No 142/2015, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.П.Б. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 9.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 142/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С.Д. защитник на подсъдимия М.П.Б. и подсъдимият М.П.Б., съгласно което: ПРИЗНАВА М.П.Б. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, работи като шофьор, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че около 00.30 часа на 26.07.2014г. в к.к. "Слънчев бряг", община Несебър, област Бургас на паркинг срещу хотел ******, № 5, чрез използване на техническо средство – гаечен ключ, тип „камък“ с размери 17 – 19 мм. с удължител – гидори, Еastman е направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно 1 брой автомобилна гума марка DEBICA, модел FRIGO с размери 165/65/13 на стойност 25 лв., 1 брой автомобилна гума марка SPAIDER CEAT с размери 17/65/13 на стойност 25 лв. и 2 броя алуминиеви джанти 13 цола с емблемата на Фолксваген с единична цена 100 лв., двете джанти на обща стойност 200 лв. или общо движими вещи на стойност 250 лв., от лек автомобил марка Фолксваген, модел Поло с рег. № *********, собственост на П.К.П. ***, от владението на същата, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал. 1, т. 4, пр. второ вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 18 от НК вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7 / седем / месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Б. наказание за срок от 3 /три/ години. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.А от НК в полза на Държавата вещественото доказателство - гаечен ключ, тип „камък“ с размери 17 – 19 мм. с удължител – гидори, Еastman. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.П.Б. да заплати по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 168.98 лева. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 142/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо М.П.Б. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
М.П.Б.
В законна сила от 9.7.2015г.
38 АНД No 338/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.6.2015г.
ПРИЗНАВА С.С.А.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2014г., около 22.10 часа, на главен път Е 87, клас І-9 до КПП К., общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено”, модел „Трафик” с рег.№ ...... без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено му с наказателно постановление № 93/28.01.2014г., издадено от Началник група ООР в РУП- Несебър, влязло в законна сила на 25.02.2014г.- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.С.А.
Мотиви от 1.7.2015г.
В законна сила от 9.7.2015г.
39 НОХД No 513/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.А.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 9.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 513/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Райко Стоянов- прокурор в РП- Несебър и адв.Киселичков от АК- гр.Бургас- защитник на подсъдимия Х.А.А. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимия Х.А.А.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2015 год., около 03.30 часа, на главна алея пред резиденция «Какао» в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, управлявал МПС – лек автомобил «Деу Дамас» с рег.№ ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.31 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест- Дрегер 7410 с № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр .чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Х.А.А. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 513/2015г. по описа на РС – гр.Несебър.
Х.А.А.
В законна сила от 9.7.2015г.
40 НОХД No 550/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.К.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 9.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 550/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. С.К. ***- упълномощен защитник на обвиняемия Л.К.К., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Л.К.К.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2015 год., около 01.00 ч. в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, на алеята в близост до хотел «Кубан» без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, в джоба на якето си държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ”Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно приложение №1, а именно - МЕТАМФЕТАМИН със съдържание 19,10 % /деветнадесет цяло и десет/ тегловни процента с нето тегло 0,491 /нула цяло и четиристотин и деветдесет и един/ грама на стойност 12,28 /дванадесет лева и двадесет и осем стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 285/29.06.2015г. по описа на БНТЛ – гр. Бургас и 3,4 грама метилендиоксиметамфетамин /MDMA екстази/ със съдържание 81,70% /осемдесет и едно цяло и седемдесет/ тегловни процента с нето тегло 0,073 /нула цяло нула седемдесет и три/ грама на стойност 1,83 /един лев и осемдесет и три/ лева определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 285 / 29.06.2015 год. по описа на БНТЛ – гр. Бургас, или всичко високорискови наркотични вещества с нето тегло 0,564 грама на обща стойност 14,11 лева - престъпление по чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.30 от ЗКНВП, вр. Списък I- Растения и вещества с висока степен на риск за обществено здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от НРКРВН, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1 от НК вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /осем/ месеца и „ГЛОБА“ в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемият К. да заплати в полза на Държавата по сметката на РС - Несебър сумата в размер на 54.17 лв./петдесет и четири лева и седемнадесет стотинки/. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства - наркотични вещества, изпратени в ЦМУ София на 30.06.2015г., които да се унищожат. Останалите веществени доказателства- запечатан хартиен плик с опаковки да се унищожат като вещи без стойност. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 550/2015 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо Л.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Л.К.К.
В законна сила от 9.7.2015г.
41 НОХД No 566/2015, III състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 13.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 566/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият А.А.Б. **********/- роден на ***г. в гр. Суонзи, Уелс, с адрес: ***, британски гражданин, уелсец, неосъждан, женен, средно образование, собственик на фирма за ролетни щори се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2015г. около 22:10 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас на главна алея, пред офис на Първа Инвестиционна Банка е причинил на А.Х.З. ЕГН: ********** лека телесна повреда, чрез нанасяне на удар с ръка в областта на лицето, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1 вр. с чл. 130, ал. 1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 6 /шест/ месеца, ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Обвиняемият А.А.Б. **********/- роден на ***г. в гр. Суонзи, Уелс, с адрес: ***, британски гражданин, уелсец, неосъждан, женен, средно образование, собственик на фирма за ролетни щори се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2015г. около 22:20 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас на главна алея, пред заведение за бързо хранене Бъргър Кинг е извършил непристойни действия- викал на висок глас „Фак ю”, „Фак полис” и плюел по униформени полицейски служители, грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на власт, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред- дърпал се при задържането му от полицейските служители на ОДМВР Бургас- младши инспектор Р.И.К., младши инспектор С.Д., полицай А.А.М. и полицай Н.А.Х. и се опитал да ритне с крак младши инспектор Р.И.К., поради което и на основание чл. 325, ал. 2 вр. с ал. 1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 12 /дванадесет/ месеца, ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 381, ал. 8 от НПК във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК на обвиняемия А.А.Б. **********/, най-тежкото измежду така наложените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НК, в полза на Държавата по сметката на РС- Несебър обвиняемият А.А.Б. да заплати сумата в размер на 40.00 лева /четиридесет лева/, представляваща разноски за съдебно- медицинска експертиза. О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 566/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.20 часа. СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: РАЙОНЕН СЪДИЯ:
А.А.Б.
В законна сила от 13.7.2015г.
42 НОХД No 125/2015, III състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Х.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 29.4.2015г.
ПРИЗНАВА П.Х.Г., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, работи като готвач, за НЕВИНОВЕН в това, че на 06.06.2014 г., пред РС Несебър, в публично съдебно заседание по НОХД № 649/2013 г. по описа на РС Несебър, като свидетел, съзнателно е потвърдил неистина, че той нанесъл удар с юмрук и причинил средна телесна повреда на пострадалия Л.М.Т. *** на 26.05.2012 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг” община Несебър, пред дискотека „Г.Д.Л.”, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Б. в 15-дневен срок от днес.
П.Х.Г.
Мотиви от 20.5.2015г.
В законна сила от 14.7.2015г.
43 НЧХД No 232/2015, VI състав НЧХД А.А.Н. И.К.К. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Разпореждане от 23.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 232 по описа на Районен съд - Несебър за 2015 г., образувано по подадена от А.А.Н., ЕГН ..............срещу И.К.К. тъжба с вх. № 3067/21.04.2015 г. за извършено престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК. Препис от разпореждането да се връчи на частния тъжител и на обвиняемия. Разпореждането подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в 15 – дневен срок от връчването му.
В законна сила от 14.7.2015г.
44 НОХД No 504/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Н.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 14.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 504/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Райко Стоянов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ж.Н.Н. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Ж.Н.Н.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, месторабота- Бар „Е.Д.Ф.”- к.к. Слънчев бряг, промотър, неосъждан, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2015 год. при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 и чл. 73 ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 ал. 1 от ЗКВНВП, държал високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 и 2 вр. Приложение № 1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични , а именно коноп /канабис , марихуана / с общо нетно тегло 32.208 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол на обща стойност 193.24 лв., съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, както следва : - На 21.06.2015 год. около 14.,50 часа в к.к. „Слънчев бряг общ. Несебър в близост до бар „Оксижен“ в три броя полиетиленови свивки ДЪРЖАЛ високо рисково наркотично вещество -коноп /канабис, марихуана/ с нето тегло 0.617гр. ,5.356 гр. и 4.394 гр. /общо тегло 10.367 гр./ и съдържание на активно наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол – 4.30 % , 4.80 % и 4.80 % на стойност 62.20 лв. съгласно постановление 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цените на наркотичните вещества; - На 21.06.2015 год. около 17.00 часа в гр. С.В. общ. Несебър в квартирата си кв. Р.“ № 7 в полиетиленов плик, ДЪРЖАЛ високо рисково наркотично вещество -коноп /канабис , марихуана/ с нето тегло 21.841 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол – 4..50 % на стойност 131.04 лв., съгласно постановление 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цените на наркотичните вещества установено с физикохимична експертиза №267/23.06.2015 год. .по описа на БНТЛ Бургас, поради което и на основание чл.354а, ал. 3, предл.. 2, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА, на основание чл. 55 ал. 2 от НК, на подсъдимия Ж.Н.Н. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: 1бр. плик с четири броя полиетиленови пликове, които да бъдат унищожени. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал. 6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства, остатъкът от наркотичното вещество, предадено на съхранение в ЦМУ- София с писмо рег. № 251000-15158 от 26.06.2015г. и приемо- предавателен протокол № 1639 от 26.06.2015г., които да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Ж.Н.Н. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 76.75 лв. (седемдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразуменията, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 504/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Ж.Н.Н.
В законна сила от 14.7.2015г.
45 НОХД No 572/2015, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Д.Д. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 14.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 572/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- Несебър, адв.С.В. ***, упълномощен защитник на обвиняемия и Ж.Д.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Ж.Д.Д.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, работи в „З.К.”ООД гр.Ямбол, като монтьор на земеделски машини, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.06.2015г. около 21.30 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър в района на бетонов възел до барбекю „Възела", без надлежно разрешително, издадено съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. От Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества: - коноп, с нетно тегло 0.310гр. /нула цяло, триста и десет грама/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 3.00% /три цяло и нула теглови процента/, на стойност 1.86 лв. /един лев и осемдесет и шест стотинки/, - коноп, с нетно тегло 0.609 гр. /нула цяло, шестстотин и девет грама/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 2.50% /две цяло и петдесет теглови процента/, на стойност- 3.65 лв. /три лева и шестдесет и пет стотинки/, като цялото количество е на обща стойност- 5.51 лв. / пет лева и петдесет и една стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС, за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ т.1 предл.първо от НК вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 11/единадесет/ месеца . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” от 2 000 /две хиляди/лева до 10 000 /десет хиляди/ лева на обвиняемия Ж.Д.Д.. ОТНЕМА на основане чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението- високорискови наркотични вещества– със съдържание на тетрахидрокарабинол, като общото тегло на конопа е 0.919гр, опаковките, в които наркотичното вещество е държано и опаковки бял плик съдържащ опаковки с три сини печата от експертиза №245/2015 год., които да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Ж.Д.Д. /със снета по делото самоличност/ да заплати в полза на Държавата по сметката на РС- Несебър сумата в размер на 51.80 лева, представляващи направени разноски. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 572/2015г. по описа на РС- Несебър. Определението, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо обвиняемия Ж.Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ж.Д.Д.
В законна сила от 14.7.2015г.
46 НОХД No 580/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 14.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 580/2015г. между Райко Стоянов- командирован прокурор в Районна прокуратура гр.Несебър, адв. Е.С. ***, служебен защитник на подсъдимия М. и подсъдимият М.М. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.М. - роден на *** год в Румъния, живущ в Румъния, гр. *************, румънски гражданин, средно образование, неосъждан, женен, лична карта ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2015 год. около 02.30 часа в гр. Несебър кв. «******» пред бензиностанция «****** « с посока на движение от главна алея към главен път 1 – 9 управлявал МПС – лек автомобил «Фолксваген « с ******** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда ,а именно 2.50 на хиляда , установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест- Дрегер 7410 с № 0325, поради което и на основание чл. 343 Б, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното му наказание Лишаване от свобода за срок от три години. ЛИШАВА на основание 343 г, вр .чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия М.М. от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 580/2015г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ: Не желая да ми се връчи препис на румънски език от определението, с което е одобрено споразумението. ДЕКЛАРАТОР: /М.М./
М.М.
В законна сила от 14.7.2015г.
47 НОХД No 141/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 23.4.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.Г.А.- родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, с висше образование, пенсионер, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 07.04.2014г., около 18.15 часа, в гр.Свети Влас, община Несебър, област Бургас, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил „Пежо”, модел „206” с рег. № ......, собственост на Г.Т.А., не взела съответни мерки за да попречи на автомобила да потегли сам, след като го паркирала на път под наклон и по този начин е нарушила правилата за движение по пътищата- чл.96 от ЗДвП- „Водач на спряно за престой или паркирано пътно превозно средство е длъжен да вземе мерки то да не може да се приведе в движение или да потегли само”, вследствие на което по непредпазливост причинила средна телесна повреда на Т.Е.Т. с ЕГН ********** от гр.Свети Влас, изразяваща се в открито счупване на десен малък пищял, разкъсно- контузна рана на дясна подбедрица, с лезия на филиалния мускул и дългия екстензор на пръстите на палеца, възпаление на раната, наложило неколкократни оперативни интервенции, контузия на главата довели до трайно затруднение движението на десния крак за повече от 30 дни и разстройство на здравето, временно опасно за живота- престъпление по чл.343 ал.1 б.”б”, вр. чл.342 ал.1 вр. чл.129 ал.2, вр. ал 1 от НК, вр. чл.96 от ЗДвП, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание „Глоба” в размер на 3000 (три хиляди) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343, ал.1, б.”б”, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата М.Г.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 (десет) месеца. ВРЪЩА, на основание чл.111 ал.1 от НПК, вещественото доказателство- един брой флаш- памет, находящо се на л.45 по материалите по досъдебното производство на Н.С.П. с ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Г.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 301.77лв. (триста и един лева и седемдесет и седем стотинки), представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
М.Г.А.
Мотиви от 26.5.2015г.
В законна сила от 15.7.2015г.
48 АНД No 355/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Г.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 29.6.2015г.
Р.Г.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, безработен, с основно образование, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2014 г. около 15.20 часа в община Несебър, обл.Бургас, на главен път ІІІ-906, на разклона „Бяла река”, посока с.Гюльовца – с. Горица, управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил марка „Ифа”, с рег. № ****, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 1092/2013 г. от 02.01.2014 г., издадено от Началника на РУП на МВР гр. Поморие, влязло в законна сила на 25.07.2014 г. /управление на моторно превозно средство като неправоспособен водач, без съответно свидетелство за управление/, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Бургас.
Р.Г.А.
Мотиви от 6.7.2015г.
В законна сила от 15.7.2015г.
49 АНД No 376/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.У. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 29.6.2015г.
ПРИЗНАВА Д.А.У., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, вилна зона „Ч.Ч.” комплекс „М.в.”, къща № *, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2012 г. около 16.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до складова база пред хотел „Жасмин”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Мазда”, с рег. № СМ **** АН без съответното свидетелство за управление на МПС, което е установено с акт за установяване на административно нарушение № *388 с номер на бланката 500800/04.08.2012 г. по описа на РУП Несебър, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 2123 от 22.12.2011 г. на Началника на РУП Несебър, влязло в законна сила на 17.05.2012 г. за нарушение по чл. 150 от ЗДвП, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Бургас.
Д.А.У.
Мотиви от 6.7.2015г.
В законна сила от 15.7.2015г.
50 НОХД No 429/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.М.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 15.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 429/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемата Н.М.Н.- родена на ***г***, постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неосъждана, средно образование, студент в гр. Дрезден, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 25.05.2014г., около 07.30 часа в общ. Несебър, к.к. Слънчев бряг по главната алея в близост до х-л Персани в посока супермаркет Зора управлявала МПС- л.а. марка Опел, модел Зафира с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 1.35/едно цяло тридесет и пет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с № 0106 , поради което и на основание чл. 343б, ал.1, от НК вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.37 т.7 от НК, обвиняемата Н.М.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемата Н.М.Н. е била лишена от право да управлява МПС, чрез отнемане на свидетелството за управление на МПС считано от 25.05.2014г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Н.М.Н. ЕГН ********** да заплати по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 50.00 лева /петдесет лева/, представляваща разноски по делото. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 429/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Н.М.Н. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Н.М.Н.
В законна сила от 15.7.2015г.
51 НОХД No 579/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 15.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 579/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев- прокурор в РП-Несебър, адв.Д.П. ***- упълномощен защитник на подсъдимия А. и подсъдимият И.А., съгласно което: ПРИЗНАВА И.А.А.- роден на ***г***, адрес за призоваване: с. Равда****** българин, български гражданин, осъждан, средно образование, работещ, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2015г. около 04:00 часа в к.к. ”Слънчев бряг” в близост до хотел “Централ”, общ.Несебър без надлежно разрешително съгласно чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл. 73 ал.1 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични, „Списък І- растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1, а именно: - коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,90 % с нетно тегло 0,183 гр. на стойност 1,10 лева /един лев и десет стотинки/, - коноп и тютюн със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,10 % с нетно тегло 0,550 гр. на стойност 3,30 лева /три лева и тридесет стотинки/, - коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,10 % с нетно тегло 0,073 гр. на стойност 0,44 лева /четиридесет и четири стотинки/, всички наркотични вещества с общо нето тегло 0, 806 грама на обща стойност от 4, 84лева (четири лева и осемдесет и четири стотинки), определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 319/06.07.2015г. по описа на БНТЛ- Бургас, като случаят е маловажен- престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.30 от ЗКВНП, вр. със Списък чл.3, ал.1,т.1 и ал.2,вр.чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. Списък І- Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина от НКРВН, поради което и на основание чл. 354А, ал. 5 вр. с ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК в полза на Държавата, подсъдимият И.А.А. да заплати по сметката на РС- Несебър сумата в размер на 90,83 лева /деветдесет лева и осемдесет и три стотиннки/. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- остатък от наркотични вещества, изпратени на 08.07.2015г. в ЦМУ гр.София да се унищожат, а веществените доказателства в бял хартиен плик- опаковка от наркотично вещество да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 579/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо И.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.А. мярка за неотклонение “Подписка” . ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.А.А.
В законна сила от 15.7.2015г.
52 НОХД No 584/2015, III състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Т.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 15.7.2015г.
Прекратява производството по НОХД 584/ 2015г. Връща делото на Районна прокуратура гр.Несебър. Определението е окончателно.
В законна сила от 15.7.2015г.
53 АНД No 186/2015, III състав По ЗГ и ЗЛОД Л.М.М. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 973 от 10.03.2015г., издадено от Директора на „Регионалната дирекция по горите” – гр.Бургас, в частта, в която на Л.М.М. с ЕГН **********,***, на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1 500 лева за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание „Глоба” от 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) на 100 лв. (сто лева). ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 973 от 10.03.2015г., издадено от Директора на „Регионалната дирекция по горите” – гр.Бургас, в частта, в която на основание чл.273, ал.1 от Закона за горите са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 14 куб.м. дърва за огрев метровки от дървесен вид „дъб” и „цер”. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.7.2015г.
54 АНД No 187/2015, III състав По ЗГ и ЗЛОД В.С.Б. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 997 от 10.03.2015г., издадено от Директора на „Регионалната дирекция по горите” – гр.Бургас, в частта, в която на В.С.Б. с ЕГН **********,***, на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание „Глоба” от 300 лв. (триста лева) на 50 лв. (петдесет лева). ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 997 от 10.03.2015г., издадено от Директора на „Регионалната дирекция по горите” – гр.Бургас, в частта, в която на основание чл.273, ал.1 от Закона за горите са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 2 куб.м. дърва за огрев от широколистна смесена дървесина. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.7.2015г.
55 АНД No 328/2015, II състав По ЗД по пътищата П.К.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.6.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000541/06.04.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на П.К.М. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.7.2015г.
56 НОХД No 586/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.Ф. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 16.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 586/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-Несебър, адв.Б.П. *** и подсъдимият А.К.Ф., съгласно което: Подсъдимият А.К.Ф.- роден на *** г. в гр.Букурещ, с постоянен адрес:***, румънец, румънски гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, директор на Главна дирекция Администрация се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 15.07.2015г., около 01.50 часа в гр. Несебър, област Бургас по ул.”Иван Вазов” до почивната станция на МВР посока с. Равда управлявал моторно превозно средство- л.а. „БМВ”, модел „120” с ДК **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с 1,73 на хиляда, установено по надлежния ред- изпробван с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият А.К.Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед одобряване на споразумението и поради изчерпване предмета на делото и чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 586/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А.К.Ф. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.К.Ф. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
А.К.Ф.
В законна сила от 16.7.2015г.
57 Гражданско дело No 431/2014, III състав Други дела ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА "МАРАК 1" Е.С.Л. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.6.2015г.
ОСЪЖДА Е.С. Л., гражданка на Руската федерация, родена на ***г. в Москва, адрес в Република България: к.к. Слънчев бряг, ******, многофункционална сграда „М.1”, етаж 1, ап.№ 102, ДА ЗАПЛАТИ на Етажната собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сграда „М.1”, с идентификатор ******, находяща се в к.к.Слънчев бряг, ******, община Несебър, представлявана от председателя на управителния съвет А.Р.Р., британски гражданин, сумата в размер на 203,27 лв. (двеста и три лева и 27 ст.), представляваща неплатена част от дължимата годишна вноска за разходите за управление и поддържане на общите части на сградата за периода от 30.06.2011г. до 29.02.2012г., ведно със законната лихва за забава, считано от 08.05.2014г. до окончателното изплащане на сумата, като иска за заплащане на мораторната лихва върху тази сума за периода от 09.07.2011г. до 07.05.2014г. в размер на 168,96 лв. (сто шестдесет и осем лева и 96 ст.) ОТХВЪРЛЯ поради погасяване изцяло на задължението в резултат на извършено плащане след предявяване на иска. ОСЪЖДА Е.С. Л., гражданка на Руската федерация, родена на ***г. в Москва, адрес в Република България: к.к. Слънчев бряг, ******, многофункционална сграда „М.1”, етаж 1, ап.№ 102, ДА ЗАПЛАТИ на Етажната собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сграда „М.1”, с идентификатор ******, находяща се в к.к.Слънчев бряг, ******, община Несебър, представлявана от председателя на управителния съвет А.Р.Р., британски гражданин, сумата в размер на 5,81 лв. (пет лева и 81 ст.), представляваща част от дължимата годишна вноска за разходите за управление и поддържане на общите части на сградата за периода от 01.03.2012г. до 28.02.2013г., ведно със законната лихва за забава считано от 15.11.2014г., и ведно със законната лихва за забава върху общия размер на главницата от 1 532,96 лева за периода от 08.05.2014г. до 14.11.2014г., като иска за разликата над уважения до пълния претендиран размер от 1 532,96 лева, както и иска за заплащане на мораторната лихва върху тази сума за периода от 01.05.2012г. до 07.05.2014г. в размер на 315,95 лв. (триста и петнадесет лева и 95 ст.) ОТХВЪРЛЯ поради погасяване на задълженията в резултат на извършено плащане след предявяване на иска. ОСЪЖДА Е.С. Л., гражданка на Руската федерация, родена на ***г. в Москва, адрес в Република България: к.к. Слънчев бряг, ******, многофункционална сграда „М.1”, етаж 1, ап.№ 102, ДА ЗАПЛАТИ на Етажната собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сграда „М.1”, с идентификатор ******, находяща се в к.к.Слънчев бряг, ******, община Несебър, представлявана от председателя на управителния съвет А.Р.Р., британски гражданин, сумата в размер на 1 532,96 лв. (хиляда петстотин тридесет и два лева и 96 ст.), представляваща неплатена дължимата годишна вноска за разходите за управление и поддържане на общите части на сградата за периода от 01.03.2013г. до 28.02.2014г., ведно със законната лихва за забава, считано от 08.05.2014г. до окончателното изплащане на сумата, като иска за заплащане на мораторната лихва върху тази сума за периода от 01.04.2013г. до 07.05.2014г. в размер на 171,57 лв. (сто седемдесет и един лева и 57 ст.) ОТХВЪРЛЯ поради погасяване изцяло на задължението в резултат на извършено плащане след предявяване на иска. ОСЪЖДА Е.С. Л., гражданка на Руската федерация, родена на ***г. в Москва, адрес в Република България: к.к. Слънчев бряг, ******, многофункционална сграда „М.1”, етаж 1, ап.№ 102, ДА ЗАПЛАТИ на Етажната собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сграда „М.1”, с идентификатор ******, находяща се в к.к.Слънчев бряг, ******, община Несебър, представлявана от председателя на управителния съвет А.Р.Р., британски гражданин, сумата в размер на 1 232,30 лв. (хиляда двеста тридесет и два лева и 30 ст.), представляваща направени по делото съдебни и деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 17.7.2015г.
58 Гражданско дело No 441/2014, I състав Други дела Т.М.В. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА В.С.ЕЛИТ-2 Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ исковете предявени от Т.М.В., ЕГН: ********** ***-БАК, съдебен адрес:***, офис №1 срещу ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на в.с. „Е.” , находяща се в к.к. Слънчев Бряг, гр.Несебър, представлявано Председателя на Управителния съвет А.Д.Г., с ЕГН ********** *** за отмяна на Решенията на Общо събрание на собствениците на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на в.с. „Е.”, находяща се в к.к. Слънчев Бряг, гр.Несебър, взети на 05.04.2014г, като неоснователни. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 17.7.2015г.
59 Гражданско дело No 813/2014, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение СОХО-БРИДЖ ООД И.П.Й. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.6.2015г.
Р Е Ш И: ОСЪЖДА И.П.Й., ЕГН: ********** с пост.адрес: *** и настоящ адрес:*** да заплати на „С.” ООД, ЕИК:****,със седалище и адрес на управление:***, к/с „А.Б.” №2А-23, представлявано от А.П.П., Съдебен адрес:***-офисен, офиси №6 и №7, правна кантора „И.Е.С.” на основание чл.220 ал.1 от КТ парична сума в размер на 390 /триста и деветдесет/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА И.П.Й., ЕГН: ********** с пост.адрес: *** и настоящ адрес:*** да заплати на „С.” ООД, ЕИК:****,със седалище и адрес на управление:***, к/с „А.Б.” №2А-23, представлявано от А.П.П., Съдебен адрес:***-офисен, офиси №6 и №7, правна кантора „И.Е.С. сумата от 710 /седемстотин и десет/ лева, представляваща сторени в производството разноски.. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяването. РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................
В законна сила от 17.7.2015г.
60 НОХД No 95/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 29.4.2015г.
ПРИЗНАВА И.Д.К.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, главен инспектор в игрално Казино „Кубан”, ЕГН: **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на ...06.2014 г., около 17.20 ч., на главен път I-9, 205 км, на кръстовище – гр.Н., в посока гр.В., управлявал без да притежава съответно свидетелство за управление, моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено, модел „19” с ДК № **** в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 983/11 от 22.02.2011 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна Полиция” при ОД на МВР гр.В., влязло в законна сила, считано от 20.02.2014 г., за същото Д.ие /управление на моторно превозно средство, като неправоспособен водач, без съответно свидетелство за управление/, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.
И.Д.К.
Мотиви от 27.5.2015г.
В законна сила от 17.7.2015г.
61 АНД No 298/2015, VI състав По ЗД по пътищата К.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 18.6.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-000396 от 17.03.2015 г., издадено от Началника на РУ – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на К.Х.А., ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 17.7.2015г.
62 АНД No 403/2015, VI състав По ЗД по пътищата С.М.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 2.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 403/2015г. по описа на РС-Несебър. Препис от административнонаказателната преписка да се приложи по АНД № 378/2015г. по описа на Районен съд – Несебър. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 17.7.2015г.
63 НОХД No 558/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.Г.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 17.7.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 558/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Райко Стоянов- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Й.Г.Х. и неговия защитник адв. Даков, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Г.Х.- роден на *** г. в гр.София, българин, български гражданин, осъждан, постоянен адрес:***, средно-специално образование, женен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2015 г., около 16.20 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до хотел „Жасмин“, управлявал МПС– лек автомобил “Пежо Партенр” с ДК № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.96 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 30 /2001 год. с протокол за химическа експертиза № 491/29.06.2015 год., след като е осъден за извършено от него престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК със споразумение в сила от 17.12.2009 год. по НОХД № 1499/2009 год. на Районен съд гр. Велико Търново, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2 във вр. с ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б, вр. чл.42а, ал.1 НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т. 1, 2 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 1 /една/ година при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия Й.Г.Х. наказание „ГЛОБА”. НАЛАГА на основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 7 от НК на подсъдимия Й.Г.Х. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от една година. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият Й.Г.Х. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 26.06.2015 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Й.Г.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС Несебър в полза на Държавата сумата от 35.89 лева (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 558/2015г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Й.Г.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.
Й.Г.Х.
В законна сила от 17.7.2015г.
64 НОХД No 595/2015, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 17.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ОТКАЗВА да одобри споразумението за решаване на делото в досъдебното производство, постигнато между РП Несебър, Д.Н. и адв. С.. ВРЪЩА делото на РП Несебър за продължаване на действията по разследването. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.7.2015г.
65 АНД No 344/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.7.2015г.
ПРИЗНАВА А.Д.Д., роден на ***г***, ром, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2015г., около 15.20 часа в гр.Несебър, община Несебър, до бензиностанция е управлявал лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф 2” с рег. № ******, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, установено с АУАН серия Т с бланков № 948338/08.03.2015г., като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, установено с влязло в сила на 18.06.2014г. Наказателно постановление № 14-0320-000066/16.05.2014г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
А.Д.Д.
Мотиви от 23.7.2015г.
В законна сила от 20.7.2015г.
66 АНД No 603/2015, III състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Я.А.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 17.7.2015г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Я.А.Б. род на26.07.1998г. за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2015г. около 23.10 часа в к.к.Слънчев бряг пред бар „Сън Дриймс”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и като е могъл да ръководи постъпките си, е извършил действия, грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи явно неуважение към обществото, като във видимо нетрезво състояние е приближил мл.инсп. И.З., след което го е ударил по гърдите, вследствие е на което И.З. е загубил управление на управлявания от него служебен велосипед, а деянието е съпроводено със съпротива срещу органа на властта изпълняващ служебните си задължения, поради което чл.6, ал.1, б.А вр. с чл.1, т.1 му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева Решението подлежи на обжалване в срок от 24 часа от неговото постановяване пред Бургаския окръжен съд, за което нарушителят да се счита редовно уведомен. За решението да се уведоми РП- Несебър. В случай на обжалване, съдът НАСРОЧВА съдебното заседание пред Бургаския окръжен съд на 20.07.2015г. от 15.00 часа, за които дата и час нарушителят и неговия процесуален представител да се считат редовно уведомен. Препис от решението да се изпрати на началника на РУП- Несебър за сведение.
Я.А.Б.
В законна сила от 20.7.2015г.
67 НОХД No 613/2015, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 20.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 613/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев- прокурор в Районна прокуратура- Несебър, адв.П.П. ***, служебен защитник на обвиняемия и Г.С.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Г.С.Г.- роден на *** ***, настоящ адрес гр.В.Търново, кв.„*****************, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, дърводелец- мебелист в „*******” ЕООД гр. В.Търново, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.12.2013г., около 21.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър по главната алея в близост до бензиностанция „Петрол” управлявал МПС- лек автомобил „Пежо”, модел „Партнер” с регистрационен № *****, собственост на Михаил П. ***, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 300/ 15.05.2010 год. на Началника на РУП гр.Айтос, влязло в законна сила на 02.05.2013г. , поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ». ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес- за срок от 20 /двадесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 20 /двадесет/ месеца. - включване в програми за общественно въздействие за срок от 6 /шест/ месеца. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 613/2015г. по описа на РС- Несебър. Определенията, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо обвиняемия Г.С.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Г.С.Г.
В законна сила от 20.7.2015г.
68 Гражданско дело No 938/2014, I състав Вещни искове Е.Г.Х.В. П.В.,
М.В.К.,
Л.А.Б.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 14.7.2015г.
СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните, намира искането на адв.М. за приложение на чл.238 ал.2 от ГПК за основателно. Отделно от това, съдът с проекто- определение от 80.06.2015г. изрично е указал на ищеца последиците от неявяване в първото съдебно заседание по делото, при не взимане на становище по отговора на исковата молба и при липса на молба за разглеждане на делото в тяхно отсъствие. Не са представени и своевременно доказателства, съобразно указаната доказателствена тежест от страна на ищеца по иска с правно основание чл.24 от СК. Мотивиран от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 938/2014г. по описа на Районен съд- Несебър. ОСЪЖДА ищцата Е.Г.Х.- В. с ЕГН ********** ***, да заплати на ответника П.В., ЕГН **********, с адрес: *** сумата в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, представляваща разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА ищцата Е.Г.Х.- В. с ЕГН ********** ***, да заплати на ответниците М.В.К., гражданин на Руската федерация, родена на ***г. Аржентина гр.М., с паспорт № ......, издаден на 28.03.2007г., , изд. От Посолство на Р. в Аржентина, с адрес: Р., гр. М. ул."О.Б.",блок .., ап. ... и Л.А.Б. родена на ***г в Р. гр.М. с паспорт 51 № ....., издаден на 02.07.2008г. от Посослство на Р. в Аржентина , гражданка на Руската федерация, с постоянен адрес:*** сумата в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева, представляваща разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 21.7.2015г.
69 НОХД No 642/2014, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Н.С. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 21.7.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 642/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Евгени Милев- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.Н.С. със защитник адв. П.Г. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА В.Н.С. - роден на *** ***, общ. Л., ул. ”П.К.Я.”, №**, българин, български гражданин, разведен, осъждан, полувисше образование, главен готвач в ресторант З. к.к. Слънчев бряг, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2013 около 05.00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, по главна алея, до хотел Арда в посока центъра, управлявал МПС – чек автомобил марка Пежо 407 с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 0,56 /нула цяло петдесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ №0325, след като е бил осъден с влязла в сила на 30.05.2012г. присъда №51/09.11.2011г. на ОС- Русе, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2 във вр. с ал. 1 вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т. 1 и 2 вр. с ал.3 т. 1 вр. с ал. 4 от НКследните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ДВЕ ГОДИНИ 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ; ПРИЗНАВА В.Н.С. - роден на *** ***, общ. Л., ул. ”П.К.Я.”, №**, българин, български гражданин, разведен, осъждан, полувисше образование, главен готвач в ресторант З. к.к. Слънчев бряг, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2013 около 05.00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър съзнателно се ползвал от преправен и от неистински официални документи, както следва: 1. преправен официален документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство със сер. № **** на името на В.Н.С., ЕГН **********, като оригиналния документ – СУМПС №229851580 е издаден по съответния ред от сектор Пътна полиция при ОДМВР – Монтана и е бил собственост на Н.В.П., ЕГН **********, 2. неистински официален документ – контролен талон с бланков номер № **** към СУМПС № ****, на който е придаден вид, че е издаден от органите МВР – Плевен, като ги е представил пред мл. автоконтрольор при РУ Полиция гр. Несебър – С.М.Ж., когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание основание чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т. 1, 2, 6 вр. с ал.3 т. 1 и т. 3 вр. с ал. 4 от НК, със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ТРИ ГОДИНИ 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ, - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за всяка календарна година за срок от ТРИ поредни години. ПОДСЪДИМИЯТ не притежава свидетелство за управление на МПС и е неправоспособен. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 1 от НК ОБЩО най-тежко НАКАЗАНИЕ, а именно: “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ТРИ ГОДИНИ 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ, - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за всяка календарна година за срок от ТРИ поредни години. ПОДСЪДИМИЯТ не притежава свидетелство за управление на МПС и е неправоспособен. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 2, б. А от НК в полза на Държавата веществените доказателства свидетелство за управление на МПС със сериен № **** и контролен талон с бланков № ****, издадени на 25.11.2009 г. от КАТ Плевен, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.Н.С. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 347.03 лева (триста четиридесет и седем лева и три стотинки), представляващи направените разноски на досъдебното производство. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.Н.С. със снета самоличност да заплати в полза на ВСС по сметка по РС Несебър сумата в размер на 309.00 (триста и девет) лева, представляваща направените по делото съдебно-деловодни разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 642/2014г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Н.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
В.Н.С.
В законна сила от 21.7.2015г.
70 НОХД No 615/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 615/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. А.Ж. *** в качеството му на защитник на Д.Н.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Н.Б.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, работещ, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2015 год., около 23.40 часа, в с. Равда, община Несебър, област Бургас, на кръстовището на ул. „Свобода“ и ул. “Кирил и Методий”, посока с. Равда център- главен път І-9, управлявал лек автомобил марка „Фолксваген“, модел “Поло“, с регистрационен номер ********, собственост на Н.Д. Б., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,97 /едно цяло деветдесет и седем стотни/, което е установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 +, № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл. 343г вр. с чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемия Д.Н.Б. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 18 / осемнадесет / месеца, като ЗАЧИТА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 05.07.2015 година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 615/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Н.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Д.Н.Б.
В законна сила от 21.7.2015г.
71 АНД No 793/2014, III състав Административни дела МАРСТРОЙ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.4.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024607 / 29.05.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „М.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.Н.М., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.7.2015г.
72 АНД No 887/2014, I състав Административни дела СЛЪНЧЕВ БРЯГ-МЕНИДЖМЪНТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.4.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203599/23.09.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „С.б.” ООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Д.Д., чрез, проц.представител адв.С.А., съдебен адрес *** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.7.2015г.
73 АНД No 365/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Д.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.7.2015г.
ПРИЗНАВА Ц.Д.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2015г., около 03.00 часа, в гр.Несебър, кв.”******” в близост до общежитие „*****” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с регистрационен № *****, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 15-0769-000158 от 11.03.2015г. на Началник група към ОД на МВР- Бургас, сектор „Пътна полиция”- Бургас, влязло в сила на 01.04.2015г. за същото деяние, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда хиляди/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ц.Д.С.
Мотиви от 9.7.2015г.
МОТИВИ Решение №219/06.07.2015г. по НАХД №365/2015 по описа на РС Несебър ==================================================== Районна прокуратура-гр.Несебър е внесла предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Ц.Д.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, с адрес:***, ЕГН **********. за извършено престъпление по чл.343в,ал.2,вр.с ал.1 от НК Представител на обвинението не се явява в съдебно заседание. Ц.Д.С. се явява лично в съдебно заседание. След преценка на събрания доказателствен материал-обясненията на обвиняемия, свидетелските показания и писмените доказателства,съдът намира за установено от фактическа страна следното: На инкриминираната дата св. З.Д.- мл. автоконтрольор при РУП Несебър, сектор „ПП” при ОДМВР Бургас бил дежурен като автопатрул по КАТ. Около 03.00 часа, в гр.Несебър, кв.”******” в близост до общежитие „*****” спрял за проверка водача на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с регистрационен № *****, Същият бил установен като Ц.Д.С.. С. не представил СУМПС. След справка чрез дежурния в РУП-Несебър било установено, че водача не притежава свидетелство за управление на МПС, поради което му бил съставен АУАН . По делото е приложена справка без дата от ОД-МВР-Бургас, от която е видно, че Ц.Д.С. не е правоспособен водач на МПС . По делото е приложен препис от Наказателно постановление № 15-0769-000158 от 11.03.2015г. на Началник група към ОД на МВР- Бургас, сектор „Пътна полиция”- Бургас. От наказателното постановление е видно, че на С. е наложено административно наказание на осн. чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДП, за това, че е управлявал лек автомобил без съответното свидетелство за управление. От влизане в сила на инкриминираното наказателно постановление не е изтекъл едногодишния срок, предвиден като обективна предпоставка в разпоредбата на чл. 343в, ал. 2 от НК. От обективна страна С. е осъществил изпълнителното деяние на престъплението, тъй като е установен да управлява на инкриминираната дата лек автомобил като неправоспособен водач. От субективна страна е налице пряк умисъл от страна на С. по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК като същият е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е целял тяхното настъпване. С. е привлечен в качеството на обвиняем за посоченото по-горе престъпление. Същият се признава за виновен. Обвиняемият към момента на деянието е неосъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VIII, раздел IV от НК От престъплението, предмет на разглеждане по настоящото дело няма причинени имуществени вреди. Гореизложената фактическа обстановка,идентична със фактическото обвинение,съдът намира за установена,след като прецени и анализира съвместно отделните доказателства,в тяхната взаимовръзка и последователност.Фактическите констатации се подкрепят изцяло от показанията на свидетелите по делото,от писмените доказателства,както и от пълните самопризнания на обвиняемия. Позовавайки се на изложеното,съдът приема,че обв. Ц.Д.С. е осъществил от обективна страна признаците на състава на престъплението по чл.343в,ал.2 от НК.Установи се от доказателствата по делото,че на на 25.05.2015г., около 03.00 часа, в гр.Несебър, кв.”******” в близост до общежитие „*****” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с регистрационен № *****, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 15-0769-000158 от 11.03.2015г. на Началник група към ОД на МВР- Бургас, сектор „Пътна полиция”- Бургас, влязло в сила на 01.04.2015г. за същото деяние. От субективна страна С. е извършил деянието при форма на вина пряк умисъл – съзнавал е общественоопасния характер на деянието и неговите последици и е искал тяхното настъпване. При индивидуализацията на наказателната отговорност на обвиняемия,съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства,от една страна тези свързани с личностните особености на дееца –семейното положение и, изразеното съжаление за извършеното деяние Анализирайки посочените обстоятелства съдът счете,че на обвиняемия следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Съдът намери,че обв.С. следва да бъде санкциониран по реда и условията на чл.78а НК,тъй като са налице материално-правните предпоставки за това.За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок до две години,Същият не е осъждан към момента на съставомерните действия, както и не е бил освобождаван от наказателна отговорност.По тази причина,съдът на основание чл.78а от НК освободи дееца от наказателна отговорност,налагайки му административно наказание глоба.Ниската лична обществена опасност на обвиняемия и на извършеното от него деяние, налага определянето на предвидената в закона глоба към минималния размер –1000 (хиляда) лв. Съдът намира,че с налагането на адм.наказание с посочения по-горе вид и размер,ще въздейства предупредително и възпитателно,както по отношение на обвиняемия,така и спрямо другите членове на обществото. Причина за извършване на престъплението е ниската правна култура и занижените морално-волеви задръжки на обвиняемия. По тези съображения съдът постанови решението си,изложено в диспозитива. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 22.7.2015г.
74 ЧНД No 554/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК В.Л.Х. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 10.7.2015г.
Тъй като към момента в съда има две висящи производства с едни и същи страни и еднакъв предмет и производството по ЧНД № 554/15г. е образувано и насрочено преди да постъпи по подсъдност настоящото производство, то по-късно образуваното дело подлежи на прекратяване. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 554/15г. по описа на РС-Несебър. След влизане в сила на Определението за прекратяване, материалите да се приложат по НЧД 530/2015г. по описа на НРС. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС-Бургас.
В законна сила от 22.7.2015г.
75 НОХД No 634/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Х.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 23.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 634/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Д.Х.К.- роден на ***г. в гр. Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, разведен, средно образование, работещ, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2015 г. около 13.55 часа в общ. Несебър, обл. Бургас, по ІІІ клас 9061 път, в близост до хотел Сезони в посока кръстовище с. Тънково управлявал мотопед марка МБК Дакота с ДКН ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно- 1,36 /едно цяло тридесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство Алкотест Дрегер 7510 +, № 0065, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г вр. с чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия Д.Х.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 / петнадесет / месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 17.04.2015г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НК, в полза на Държавата по сметката на РС- Несебър обвиняемият Д.Х. К. да заплати сумата в размер на 40,29 лева /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/, представляваща разноски за химическа експертиза. О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 634/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Д.Х. К. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Д.Х.К.
В законна сила от 23.7.2015г.
76 АНД No 216/2015, IV състав Административни дела ДИАМАНТИ 0517 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.7.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024593/03.11.2014 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „Д.0.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.Д., наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 2500 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 24.7.2015г.
77 АНД No 269/2015, IV състав По ЗД по пътищата И.В.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.7.2015г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-00789/29.05.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушения по чл.100, ал.1, т.1 и 2, и чл.139, ал.5, всички от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.В.Т., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания- глоба в размер на 10 лв., 10 лв. и 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.7.2015г.
78 НОХД No 650/2015, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.И.М.,
С.П.С.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 24.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 650/2015г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, адв.Ж. в качеството му на защитник на подсъдимите С.П.С. и А.И.М., съгласно които: ПРИЗНАВА С.П.С.- роден на *** ***, обл.Р., ул.”И.В. № 4, ет.3, ап.9, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2014год., за времето от 13.30ч. до 18.00ч., от стая № 501 на х-л „А.Л.”в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, в съучастие като съизвършител с лицето А.И.М. с ЕГН **********, отнел чужди движими вещи- преносим компютър „Тошиба”, модел „Сателит”, на стойност 280.00лв.; калъф за преносим компютър на стойност 16.00лв.; мобилен апарат „Сони”, модел „Експерия”, на стойност 262.50лв.; комплект тонколони на стойност 22.86лв., всички вещи на обща стойност 581.36лв. (петстотин осемдесет и един лева и тридесет и шест стотинки), от владението и без съгласието на собственика Н.М.Н. от гр.Габрово, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени и върнати на собственичката, поради което и на основание чл.197, т.2, пр.1, вр. с чл.194, ал.3, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.54, ал. от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 100 (сто) лева в полза на Държавата. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.П.С., с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър, сумата в размер на 12,50 лв. (тридесет и четири лева и петдесет и две стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРИЗНАВА А.И.М.- роден на *** ***, обл.Р., ул. ”В.”, ет.3, ап.7, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2014год., за времето от 13.30 ч. до 18.00 часа, от стая № 501 на х-л „А.Л.”в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, в съучастие като съизвършител с лицето С.П.С. с ЕГН **********, отнел чужди движими вещи- преносим компютър „Тошиба”, модел „Сателит” на стойност 280.00лв., калъф за преносим компютър на стойност 16.00лв., мобилен апарат „Сони”, модел „Експерия” на стойност 262.50лв., комплект тонколони на стойност 22.86лв., всички вещи на обща стойност 581.36лв., от владението и без съгласието на собственика Н.М.Н. от гр.Габрово, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени и върнати на собственичката, поради което и на основание чл.197, т.2, пр.1, вр. с чл.194, ал.3, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.54, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 100 (сто) лева в полза на Държавата. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.И.М. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 12,50 лв. (дванадесет лева и петдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 650/2015 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
А.И.М.
С.П.С.
В законна сила от 24.7.2015г.
79 НОХД No 620/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.С.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 23.4.2015г.
ПРИЗНАВА Д.С.Б., роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, управител на ресторант „Бургас”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2014г., около 03.15 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, в близост до пощата, управлявал моторно- превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Мондео” с ДК № ..... с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.50 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК, подсъдимия Д.С.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Д.С.Б.
Мотиви от 25.5.2015г.
В законна сила от 27.7.2015г.
80 НОХД No 107/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 30.4.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимата В.В.Б., ЕГН **********, родена на *** година в гр. Пловдив, с постоянен адрес:***, българка, български гражданин, осъждана, разведена, средно образование, художник на свободна практика, за ВИНОВНА за това, че на 06.07.2014г., около 03.35 часа в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на главна алея до РУП- гр.Несебър, управлявала моторно-превозно средство – лек автомобил „Пежо 106” с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 0.81 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с № 0106, след като е осъдена със споразумение № 636/19.12.2007г. по НОХД № 6016/2007г. по описа на РС- Варна, в сила от 19.12.2007г. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.58а от НК я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК В.В.Б. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
В.В.Б.
Мотиви от 3.7.2015г.
В законна сила от 27.7.2015г.
81 АНД No 243/2015, IV състав Административни дела С.Ж.Д.О. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.7.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1/17.03.2015 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.86, т.5 от Наредба № 6 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на С.Ж.Д.- О., ЕГН **********, живуща ***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 150 лв. и заплащане на обезщетение в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 27.7.2015г.
82 АНД No 316/2015, V състав По ЗД по пътищата Р.С.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 6.7.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001554 от 24.07.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на жалбоподателя Р.С.Е., ЕГН ********** на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП са му наложени наказания „глоба” в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 1000 лева на 800 лева и срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 10 месеца на 8 месеца. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 27.7.2015г.
83 НОХД No 654/2015, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.И. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 27.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 654/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев- прокурор в Районна прокуратура-Несебър, адв.К.Г. ***- упълномощен защитник на обвиняемия и И.И.И. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И.И.И.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, сервитьор, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2015 г., около 03.00 ч., в к.к. “Слъчев бряг” на главна алея срещу х-л „Авеню” в посока гр. Несебър, общ. Несебър управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка ”Алфа Ромео“, модел „156” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно- 1,21 /едно цяло двадесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред, чрез техническо средство Алкотест- Дрегер 7410+ № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ ЛИШАВА обвиняемия от право да управлява МПС, тъй като обвиняемият е неправоспособен. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 654/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо И.И.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.И.И.
В законна сила от 27.7.2015г.
84 Гражданско дело No 279/2015, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ТАДИ-72 ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.6.2015г.
Р Е Ш И: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Т.“ ЕООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, че съществува вземането на „Е.Б.Е.”*** по Заповед № 56/03.02.2015г., издадена по ч.гр.д. № 72/2015г. по описа на РС-гр.Несебър, като вземането е за сумата в размер на 2796,79лева, представляваща незаплатен остатък на доставена и консумирана електрическа енергия за периода от 27.09.2014г. до 15.10.2014г. по партидата на длъжника за обект на потребление с ИТН-****, както и обезщетение за забавено плащане върху главницата в общ размер от 35,42лв. за периода от 26.11.2014г. до 28.01.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК пред съда-30.01.2015г., до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за горницата до претендираната главница в размер на 3765,14лева и обезщетението за забавено плащане до претендирания размер от 67,07лв. , поради извършено частично плащане в хода на исковото производство. ОСЪЖДА „Т.“ ЕООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, да заплати на „Е.Б.Е.”*** сумата в размер на общо 517,41лв./общо по заповедното и исковото производство/. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 28.7.2015г.
85 Гражданско дело No 672/2014, VI състав Други дела ВАСМАРК ЕООД Е.С. СГРАДА А ОТ КАК "ЕМЕРАЛД РЕЗОРД БИЙЧ ЕНД СПА"- РАВДА,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КУРОРТНО-АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ЕМЕРАЛД РЕЗОРТ БИЙЧ И СПА",СГРАДА А
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.7.2015г.
В законна сила от 29.7.2015г.
86 НОХД No 110/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.У. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 29.4.2015г.
ПРИЗНАВА А.П.У., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно-специално образование, работи без постоянен трудов договор, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2014 г., около 14.55 ч., в гр.Обзор, община Несебър, област Бургас, по ул. Черноморска, в близост до хотел „Хелиос Бийч”, в посока на движение ул. Рибарска, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел”, модел „Зафира” с ДК № **** без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 6591/2013 от 25.06.2013 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна Полиция” при ОД на МВР гр.Пловдив, влязло в законна сила, считано от 12.09.2013 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2, 4 и 6., вр. ал.3, т.1 и т.3, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години, при периодичност 2 /три/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години. - включване в програми за обществено въздействие за срок от 1 /една/ година. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа в рамките на две календарни години- по 100 /сто/ часа за всяка календарна година. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.
А.П.У.
Мотиви от 29.5.2015г.
В законна сила от 29.7.2015г.
87 АНД No 245/2015, III състав По ЗД по пътищата С.В.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000256 от 26.02.2015г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на С.В.И. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. (триста лева), като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.7.2015г.
88 ЧНД No 433/2015, III състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Д.Г.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 24.7.2015г.
на основание чл. 65, ал.4 и ал. 6 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, по отношение на Д.Г.К., ЕГН **********, обвиняем по ДП № 304 ЗМ- 360/2015 г. по описа на РУП- Несебър взета с протоколно определение от 08.05.2015г. по ЧНД №290/2015г. по описа на районен съд гр. Несебър. Определя едномесечен срок считано от влизане в сила на определението, в който новото искане на обвиняемия К. за промяна на мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” се явява недопустимо. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 3 – дневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест съдът насрочва делото за разглеждане пред Окръжен съд- Бургас на 29.07.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени от днешното съдебно заседание.
В законна сила от 29.7.2015г.
89 НОХД No 476/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 13.7.2015г.
ПРИЗНАВА Д.А.Д., роден на ***г*** Загора, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, шофьор на ********, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2014г. в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, кв. „********, приземен, в нарушение на установените в чл.27, ал.1 и чл.29, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), и чл.1 и сл. от Наредба № 12/24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 теглови процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, в 3 броя саксии отглеждал растения от рода на конопа с височина на растенията 10,10.25 см. с общо нетно тегло на суха листна маса – 7.139 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.25 % на стойност 42.83 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за престъпление по чл.354в, ал.5 от НК, вр. чл.27, ал.1 и чл.29, ал.1 от ЗКНВП и чл.1 и следващите от Наредба № 12/24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, като НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 2500 лв. (две хиляди и петстотин) лева. ПРИЗНАВА Д.А.Д., с ЕГН ********** и снета по делото самоличност, за НЕВИНОВЕН в това, че на 06.11.2014г. в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, кв. „********, приземен, в нарушение на установените в чл.27, ал.1 и чл.29, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), и чл.1 и сл. от Наредба № 12/24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 теглови процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, в 3 броя саксии отглеждал растения от рода на конопа с височина на растенията 10,10.25 см. с общо нетно тегло на суха листна маса – 7.139 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.25 % на стойност 42.83 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл.354в, ал.1 от НК, вр. чл.27, ал.1 и чл.29, ал.1 от ЗКНВП и чл.1 и следващите от Наредба № 12/24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: 6 бр.семена представляващи неразделна част от настоящото досъдебно производство, , както и 7,139гр.коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент-татрахидроканабинол – 0,25%, предадени с Приемо-предавателен протокол № 1454/16.12.2014г., и Писмо № 41340/16.12.2014г. на ЦМУ-София, иззети с протокол за претърсване и изземване и предадени с протокол за доброволно предаване - калъф на тръбната конструкция, плат от промаска отвън и фолио отвътре и конструкцията, състояща се от метални тръби; климатична вентилационна система с температурен контролер „Prima klima" - състояща се от механично тяло и 7-метрова вентилацонна тръба от гофрирана тел с фолио отвън и вата отвътре; апарат за отчитане на температура и влажност; малък вентилатор „Cool Fan", осветително тяло с рефлектор 45х55см; лист от мека хартия с ръкописен текст; токоизправител- лилав на цвят; кабели с разклонител; 2 бр. пощенски плика на британските пощи подател „ITS Royal Mail"; 6 бр. стъклени буркани с вместимост 1л.; 2 бр. стъклени буркани с вместимост 1,5л.; 1бр. синьо-черно тефтерче с размери 8х5см.; 1 бр. електронна везна „Pocket scale"; 1бр. пластмасова мелничка за марихуана със зелен надпис „Grow shop "; 1 бр. черно пакетче хартийки за ръчно навиване на цигари „ОСВ slim"; 1бр. черно полиетиленови пакетчета с размери 7х4см. с намиращи се в него 6 бр. черни капсули със зелени етикети и различни надписи на латиница по тях; 1бр. обложка за СД с намиращи се в нея 2бр. черни полиетиленови пликчета с размери 7х4см.; 1бр. прозрачно полиетиленово пакетче с размери 20х15см. и намиращи се в него 13 бр. прозрачни полиетиленови пакетчета с размери 10х7см; 1бр. метална кутийка с размери 7x7см. и надпис „ОСВ" и намеращи се в нея 3 бр. хартийки за ръчно свиване на цигари размери 5x1,5см. и 12бр. филтърни заготовки, намиращи се на съхранение в РУП –Несебър, които след влизане на присъдата в сила следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Д.А.Д. със снета самоличност да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Несебър направените по делото разноски в размер на 197.45 лева (сто деветдесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки). Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.А.Д.
Мотиви от 16.7.2015г.
В законна сила от 29.7.2015г.
90 НОХД No 666/2015, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 29.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 666/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Райко Стоянов - прокурор в Районна прокуратура- Несебър, служебният защитник - адв. Е.С. *** и обвиняемият И.И.С., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И.И.С., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, средно образование, неосъждан, неженен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2014 год., около 14.50 часа, на плажната ивица в близост до хотел „Чайка”, находящ се в к.к. „Слънчев бряг”, общ Несебър, отнел чужди движими вещи – дамска чанта на стойност 46.93 лв., слънчеви очила марка „Рейбан” с кожен калъф на стойност 260.79 лв., рокля марка „Виктория сикрет” на стойност 98 лв., дамски слънчеви очила марка „Рейбан” на стойност 92 лв., часовник марка „Суоч” на стойност 622 лв., калъф за очила на стойност 5 лв., ключове за хотелска стая на стойност 3 лв., ключодържател на стойност 0.50 лв. и сумата от 19 лв., всички вещи на стойност 1147.22 лв., собственост на Н.Т. от гр. Киев, от владение на същата, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ”ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НА ОСНОВАНИЕ чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия И.С. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ направените по досъдебното производство разноски в размер на 25 лева – в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Бургас. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 666/2015 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо И.И.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.И.С.
В законна сила от 29.7.2015г.
91 НОХД No 670/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 670/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Райко Стоянов- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. П.Ч. *** в качеството й на служебен защитник на В. Г. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА В.Г.- роден на ***г. в гр. Скопие, Македония, живущ в гр. Скопие ********, македонец, македонски гражданин, висше образование, неосъждан, разведен, лична карта *****, изд. на 14.05.2009г., за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2015 год., около 06.10 часа, в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, на главна алея до хотел «Континентал парк», в посока Свети влас, управлявал МПС- лек автомобил «Опел Астра» с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.49 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 634/27.07.2015 год, поради което и на основание чл. 343 Б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ ТРИ/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66 ал. 1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7, В.Г. от право да управлява МПС за срок от 9 /девет/ месеца, като ЗАЧИТА времето, през което на същия е било отнето свидетелството за управление на МПС, считано от 27.07.2015 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.Г. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата от 35,89 лева /тридесет и пет лева и осемдесети и девет стотинки/, представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 670/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че не са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В.Г.
В законна сила от 29.7.2015г.
92 НОХД No 677/2015, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Ц.И. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 29.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 677/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Райко Стоянов- прокурор в Районна прокуратура- Несебър, адв.П.Ч. ***, служебен защитник на обвиняемия и И.Ц.И. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И.Ц.И.- роден на ***г. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, висше образование, безработен, неосъждан, неженен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2015 г. около 02.55 часа в гр.Свети Влас, общ. Несебър кв. «Русалка» до дом № 102, управлявал МПС- лек автомобил «Хюндай Купе» с ДКН ******** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.63 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 589/20.07.2015 год. На БНТЛ при ОД на МВР Бургас съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК, така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият И.И. от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца. На основание чл. 59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето през което обвиняемият е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 19.07.2015г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НК обвиняемия И.Ц.И. /със снета по делото самоличност/ да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас, сумата в размер на 35.89 лв. /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляваща разноски, направени на досъдебено производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 677/2015г. по описа на РС- Несебър. Определенията, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо обвиняемия И.Ц.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Ц.И.
В законна сила от 29.7.2015г.
93 Гражданско дело No 1172/2013, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЦЕНТРАЛ 52 ЕООД К.П.Ч. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 25.6.2014г.
РЕШИ: ОТХВЪРЛЯ иска на „Ц.5.” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от К.К.Г., със седалище и адрес на управление ***, против К.П.Ч., ЕГН **********,***1, за приемане за установено съществуването на вземане в размер на 12 109,48 лв. /дванадесет хиляди сто и девет лева и четиридесет и осем стотинки/, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 21.10.2013 г. до окончателното й изплащане, за което е издадена Заповед № 895/24.10.2013 г. по ч.гр.д. № 983/2013 г. по описа на РС- Несебър. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЗК „Лев Инс” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.С.М.-Г., в качеството му на трето лице- помагач на страната на ответника, за присъждане на направените по делото разноски. Решението е постановено при участието на ЗК „Лев Инс” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.С.М.-Г., в качеството му на трето лице- помагач на страната на ответника. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 30.7.2015г.
94 НОХД No 431/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Б.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 22.7.2015г.
Предвид на това, на основание чл. 414, ал.1, т. 1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение от 19.06.2015г. в частта относно основанието, на което на осъдения М.Б.Б. му е определено наказание „Лишаване от право да управлява моторно средство” за срок от десет месеца, по следния начин: ОБВИНЯЕМИЯТ М.Б.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес:*** Загора, неженен, неосъждан, средно образование, работи като сервитьор, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2015 г., около 01:40 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на алеята в близост до дискотека Какао, управлявал МПС - лек автомобил марка “БМВ”, модел „530”, с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,66 /едно цяло и шестдесет и шест стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол № 437/15.06.2015 г. от изготвена химическа експертиза, издадена oт специализирана химическа лаборатория към БНТЛ ОД на МВР - Бургас и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, т. 1 от НК, така наложеното на обвиняемия М.Б. наказание от пет месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал. 1, т.7 от НК, обвиняемия М.Б.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца, считано от 13.06.2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от днес пред Окръжен съд-Бургас.
М.Б.Б.
В законна сила от 30.7.2015г.
95 АНД No 481/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Н.Ш. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.7.2015г.
ПРИЗНАВА С.Н.Ш.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2015г., около 03.30 часа, в к.к.С.б., общ.Н., в района на хотел „С.б.”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.2 и ал.3, вр. с Приложение № 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични- чл.3, ал.1 „Списък І- растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1, установено с протокол за физикохимична експертиза № 247/18.06.2015г. на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, а именно: коноп, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,60 % и общо нетно тегло 0,195 грама на стойност 1,17 лева и метаамфетамин с процентно съдържание на активното вещество 27.20 % и общо нетно тегло 0.123 грама, на стойност 3.30 лева, всичко на обща стойност 4.47 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата неизразходената част от наркотичното вещество, предадено на съхранение в ЦМУ- София с писмо рег.№ 251000-14603 от 19.06.2015г., които след влизане в сила на решението да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: 1 бр. плик с опаковки, които след влизане на решението в сила, да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от С.Н.Ш. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Н. сумата в размер на 71.46 лв. (седемдесет и един лева и четиридесет и шест стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.Н.Ш.
Мотиви от 11.8.2015г.
В законна сила от 30.7.2015г.
96 НОХД No 596/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.В.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 30.7.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 596/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Г. Попдобрев – командирован прокурор в РП-Несебър и защитникът на подсъдимия М.В.М.- адв.П.Ч. от АК- Бургас споразумение, съгласно което: Подсъдимият М.В.М., ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, живее на съпружески начала, средно образование, работи на автомивка в гр.Бургас, неосъждан се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2015г. около 05:10 часа в района на КПП «******» /в близост до хотел «******»/ в к.к Слънчев Бряг, общ.Несебър, обл. Бургас е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Тойота” модел „Хайейс” с регистрационен № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,41 /едно цяло четиридесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред с физикохимическа експертиза с № 517 от 06.07.2015г. на БНТЛ – гр.Бургас, поради което и на основание по чл. 343б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА " за срок от 3 /три /месеца, изпълнението на което се отлага на основание чл.66 ал.1 от НК за срок от 3/три/години ЛИШАВА на основание чл.343г от НК подсъдимия от право да управлява МПС за срок от шест месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК срока, през който е бил лишен по административен ред за същото деяние, считано от 05.07.2015г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М. да заплати направените по делото разноски в размер на 62,89 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 596/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.В.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
М.В.М.
В законна сила от 30.7.2015г.
97 АНД No 672/2015, V състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР П.К.П. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 29.7.2015г.
ПРИЗНАВА нарушителя П.К.П., българин, български гражданин, осъждан, работи като портиер в хотел, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2015г. около 16.15 часа в с. ******, ул. „****** в дома на бившата си съпруга Я.И.С. е отправил обидни изрази спрямо полицейските служители Й.М.Д., Х.И. и Т.Д., както и замахнал с колан към Й.Д., с които действия е нарушил обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл. 6, ал.1, б."а", вр. чл. 1, ал.1, т.2 УБДХ му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 200.00 /двеста/ лева в полза на държавата. Решението може да бъде обжалвано в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд – Бургас на касационните основания, предвидени в НПК. Насрочва делото за разглеждане пред Окръжен съд-Бургас на 31.07.2015г. от 16,00ч. в случай на постъпване на жалба. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя в 15,15 часа и на представител на РУ- Несебър, като РАЗПОРЕДИ да се уведоми за решението и Районна прокуратура- Несебър.
П.К.П.
В законна сила от 30.7.2015г.
98 АНД No 673/2015, V състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР В.А.Д. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 29.7.2015г.
ПРИЗНАВА нарушителя В.А.Д. - 23 години, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, неженен, безработен, с адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2015г., около 17:45 часа, в района на Гробищния парк по околовръстния път в посока Несебър, спрял лекия си автомобил „Мерцедес” 500 CLS, с рег. № ********** – оранжев на цвят, с две врати, до спрелия на кръстовището лек автомобил БМВ с рег. **********, управляван от И.С.Ш., и започнал да отправя към Ш. закани и заплахи, като насочил черен пистолет към него с думите „Ще те застрелям”, поради което и на основание чл. 6, ал.1, б."а", вр. чл. 1, ал.1, т.2 УБДХ му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 300.00 /триста/ лева в полза на държавата. Решението може да бъде обжалвано в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд – Бургас на касационните основания, предвидени в НПК. Насрочва делото за разглеждане пред Окръжен съд-Бургас на 31.07.2015г. от 15,00ч. в случай на постъпване на жалба. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя в 14,28 часа и на представител на РУП- Несебър, като РАЗПОРЕДИ да се уведоми за решението и Районна прокуратура- Несебър.
В.А.Д.
В законна сила от 30.7.2015г.
99 НОХД No 688/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Л. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 30.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 688/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият П.Л.- роден на ***г. в Гърция, с постоянен адрес:***, грък, поданик на Кралство Белгия, женен, неосъждан, средно образование, електричар се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2015г. около 05.10 часа в с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургаска, по ул. Свобода в посока центъра на селото управлявал МПС- л.а. Мерцедес, модел „МЛ” с рег.№ KTD *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.09 промила установено по надлежния ред с химическа експертиза № 633/27.07.2015г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5/пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г вр. с чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия П.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 / петнадесет / месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 26.07.2015г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НК, в полза на Държавата по сметката на РС- Несебър обвиняемият П.Л. да заплати сумата в размер на 35.89 лева /тридесет и пет лева и осемдесети и девет стотинки/, представляваща разноски за химическа експертиза. О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 688/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия П.Л. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
П.Л.
В законна сила от 30.7.2015г.
100 Гражданско дело No 856/2014, II състав Други дела М.С.Т.,
САН ПРОПЪРТИС ООД
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА В.С.ЕЛИТ 3 Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на М.С.Т. с ЕГН-********** и „С.П.“ ООД с ЕИК-*******, чрез управителя Д.Т.Н., ищците с посочен съдебен адрес ***, офис 0 1, чрез адв.А.П., за отмяна на всички Решения на Общо събрание на собствениците на ЕС на в.с******* находящ се в *******, общ.Несебър, взети на 08.09.2014г., като незаконосъобразни поради нарушения на правилата за свикване, оповестяване на самото събрание и в частност избора на нов управителен и контролен съвет, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 31.7.2015г.
101 АНД No 363/2015, I състав По ЗД по пътищата С.М.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.7.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП № 15-0304-000522 от 02.04.2015г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на С.М.Д., ЕГН********** Адрес: *** е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.7.2015г.
102 АНД No 456/2015, I състав Административни дела ИМПЕРИАЛ 55 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 29.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 456/15г. по описа на РС-Несебър. След влизане в сила на определението за прекратяване, материалите по делото да се приложат по НАХД № 386/15г. по описа на PC Несебър. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен/Срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.
В законна сила от 31.7.2015г.
103 АНД No 457/2015, IV състав Административни дела ИМПЕРИАЛ 55 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 29.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 457/2015 г. по описа на РС- Несебър. Преписката на ДАНС да се докладва на съдията- докладчик по НАХД № 388/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 31.7.2015г.
104 АНД No 458/2015, III състав Административни дела ИМПЕРИАЛ 55 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 29.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 358/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Препис от административно-наказателната преписка да се приложи по АНД № 385/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок, считано от съобщаването му, пред Административен съд - Бургас.
В законна сила от 31.7.2015г.
105 АНД No 524/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.7.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.М. - роден на ***г. в гр. ****, ****, живущ ***, ****ец, ****ски гражданин, средно образование, неженен, работещ, неосъждан, с регистрационна карта на чужденец в производство за предоставяне статут на бежанец № ******, издадена на ******., ЛНЧ **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2015г., около 22:00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до хотел „****”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, в джоб на анурак, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък І – растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1, а именно: коноп (канабис, марихуана), с основно съдържание на тетрахидроканабинол 1.20 % теглови процента, нето тегло 2.842 грама, на стойност 17.05 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, установено с физикохимична експертиза № 282/25.06.2015г. по описа на БНТЛ - гр. Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 354 А, ал. 5 вр. ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство – наркотични вещества: коноп, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,20 %, с нето тегло 2,842 гр., изпратено на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София в 1 бр. запечатен плик на 30.06.2015г., което след влизане на присъдата в сила да бъде УНИЩОЖЕНО, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на решението, като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия П.М., със снета самоличност, да заплати по сметка на Държавата, чрез РС- Несебър, сумата от 56.80 (петдесет и шест лева и осемдесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - Бургас в 15-дневен срок, считано от днес . ПРЕДСЕДАТЕЛ:
П.М.
Мотиви от 23.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
106 АНД No 657/2015, V състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР В.Д.В.,
М.Н.П.,
С.А.З.,
Г.Е.С.,
С.В.С.
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 28.7.2015г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА нарушителя В.Д.В., 33 г., българин, български гражданин, неосъждан, постоянен адрес ***, женен, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 25.07.2015г. около 20.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, на паркинга пред хотел „Т.” е участвал в нанасяне на побой на В.Г.И., изразяващ се в ограничаване на движенията на И. и привеждането му в неподвижно състояние, с което е показал оскърбително отношение към околните граждани и е нарушил обществения ред и спокойствието им, поради което и на основание чл. 6, ал.1, б."в" от УБДХ го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено нарушение по чл. 1, ал.2 от УБДХ. ПРИЗНАВА нарушителя М.Н.П., 37 г., българин, български гражданин, с адрес ***, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 25.07.2015г. около 20.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, на паркинга пред хотел „Т.” е участвал в нанасяне на побой на В.слав Г. И., изразяващ се в ограничаване на движенията на И. и привеждането му в неподвижно състояние, с което е показал оскърбително отношение към околните граждани и е нарушил обществения ред и спокойствието им, поради което и на основание чл. 6, ал.1, б."в" от УБДХ го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено нарушение по чл. 1, ал.2 от УБДХ. ПРИЗНАВА нарушителя С.А.З., 25 г., българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с настоящ адрес ***, постоянен адрес ***, ЕГН **********, безработен, за ВИНОВЕН в това, че 25.07.2015г. около 20.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, на паркинга пред хотел „Т.” е участвал в нанасяне на побой на В.слав Г. И., изразяващ се в ограничаване на движенията на И. и привеждането му в неподвижно състояние, с което е показал оскърбително отношение към околните граждани и е нарушил обществения ред и спокойствието им, поради което и на основание чл. 6, ал.1, б."а", вр. чл. 1, ал.1, т.2 УБДХ му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 100.00 /сто/ лева в полза на държавата. ПРИЗНАВА нарушителя Г.Е.С., 25 г., българин, български гражданин, неосъждан, с адрес ***, ЕГН **********, управител на търговско дружество, неженен, за ВИНОВЕН в това, че 25.07.2015г. около 20.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, на паркинга пред хотел „Т.” е нанесъл побой на В.Г.И., изразяващ се в удари по главата, с което е показал оскърбително отношение към околните граждани и е нарушил обществения ред и спокойствието им, поради което и на основание чл. 6, ал.1, б."а", вр. чл. 1, ал.1, т.2 УБДХ му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500.00 /петстотин/ лева в полза на държавата. ПРИЗНАВА нарушителя С.В.С., 30 г., българин, български гражданин, неосъждан, с адрес ***, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 25.07.2015г. около 20.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, на паркинга пред хотел „Т.” е участвал в нанасяне на побой на В.слав Г. И., изразяващ се в ограничаване на движенията на И. и привеждането му в неподвижно състояние, с което е показал оскърбително отношение към околните граждани и е нарушил обществения ред и спокойствието им, поради което и на основание чл. 6, ал.1, б."в" от УБДХ го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено нарушение по чл. 1, ал.2 от УБДХ. Решението може да бъде обжалвано в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд – Бургас на касационните основания, предвидени в НПК. В случай на постъпване на жалба, съдът насрочва делото за разглеждане пред Окръжен съд-Бургас на 31.07.2015г. от 14,00ч. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителите и техните защитници в 13,30 часа, като РАЗПОРЕДИ да се уведоми за решението и Районна прокуратура- Несебър.
В.Д.В.
М.Н.П.
С.А.З.
Г.Е.С.
С.В.С.
Мотиви от 28.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
107 НОХД No 693/2015, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 31.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 693/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият И.В.М.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, строител, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2015г., около 00.55 часа пред хотел Централ в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл.16, чл.ЗО и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/и чл.1 и сл. от "Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.ЗО от ЗКНВП", вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от "Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък 1-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", съгласно Приложение №1, както следва: Обект № 1 - полиетиленово пликче, съдържащо бучки бяло вещество, определящо се като амфетамин, с нетно тегло 2, 326 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент 4,60%, на стойност 69,60 лв. /шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки/, като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е престъпление по чл. 354 а, ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от "Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП", вр. с чл. 30 от ЗКНВП, вр. Списък 1 " Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина" от НРКРВН, поради което и на основание чл.354а, ал.3,предл.второ т.1, предл.първо от НК вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА на И.В.М. в размер на 2000 /две хиляди / лева. ОТНЕМА на основание 354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата опаковките от наркотичното вещество, както и неизразходваната част от наркотичното вещество на съхранение ЦМУ гр.София да се унищожат. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НК, в полза на Държавата по сметката на РС- Несебър обвиняемият И.В.М. да заплати сумата в размер на 44,14 лева /четиридесет и четири лева и четиринадесет стотинки/, представляваща разноски за физико- химическа експертиза. О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 693/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия И.В.М. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
И.В.М.
В законна сила от 31.7.2015г.
108 НОХД No 694/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 31.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 694/2015 година по описа на РС- гр. Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев - прокурор в Районна прокуратура- Несебър, упълномощения защитник - адв. Н.Н. *** и обвиняемия И.Н.П., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И.Н.П.- роден на ***г***, основно образование, неженен, не работи, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2015г. около 08.30 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, на алеята пред х-л Кубан, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП вр. чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. Приложение №1 от наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък I-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина съгласно приложение №1, както следва: - Обект № 1 – 12 броя прозрачни топчета от стреч фолио, всяко запечатано чрез затопяване, със суха зелена растителна маса, която се определя като коноп с нетни тегла както следва: Обект№1/1-0, 380гр., Обект1/2-0, 346гр., Обект№1/3-0, 449гр., Обект№1/4-0, 508гр., Обект№1/5-0, 360гр., Обект№1/6-0,363гр., Обект№1/7-0, 343гр., Обект№1/8-0, 331гр., Обект№1/9-0, 389гр., Обект№1/10-0, 358гр., Обект№1/11-0, 316гр., Обект№1/12-0, 285гр., с общо нетно тегло на всички обекти - 4,428 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,00%., на обща стойност 26,57лева /двадесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/ - Обект №2-шест броя полиетиленови плика тип „клипс” с размери 4/5см. с жълто кристално вещество, с общо нетно тегло на кристалното вещество 5,538 грама в което се установи наличие на метамфетамин, с процентно съдържание на активно вещество метамфетамин, както следва: Обект№2/1-нетно тегло 1,121 грама, в което се установи наличие на метамфетамин със съдържание на метамфетамин 6,40%, Обект № 2/2-с нетно тегло на кристалното вещество 0,872 гр. ,в което се доказа наличие на метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 8,30%, Обект№2/3- с нетно тегло на кристалното вещество 0,992 грама, в което се доказа наличие на метамфетамин със съдържание на метамфетамин 8,70%, Обект№2/4-кристално вещество с нето тегло 0,457грама, в което се доказа наличие на метамфетамин със съдържание на метамфетамин 15,50%, Обект№2/5-кристално вещество с нето тегло 0,504 грама, в което се доказа наличие на метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 12,50%, Обект №2/6-кристално вещество с нето тегло 0,592 грама, в което се доказа метамфетамин със съдържание на метамфетамин 14,40%, като общата стойност на цялото количество метамфетамин от Обект№2 е 138,45лева /сто тридесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/, като стойностите са определени съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ месеца и ГЛОБА в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ лева, НА ОСНОВАНИЕ чл. 66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НА ОСНОВАНИЕ чл. 354а, ал. 6 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства- наркотични вещества: обект № 1 – коноп, включващ 12 самостоятелни обект с нето тегло от 4,428 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,00%, и обект № 2 - метамфетамин с, включващ Обект№2/1 с нетно тегло 1,121 грама, със съдържание на метамфетамин 6,40%, Обект № 2/2-с нетно тегло на кристалното вещество 0,872 гр., със съдържание на метамфетамин 8,30%, Обект№2/3- с нетно тегло на кристалното вещество 0,992 грама, със съдържание на метамфетамин 8,70%, Обект№2/4-кристално вещество с нето тегло 0,457грама, със съдържание на метамфетамин 15,50%, Обект№2/5-кристално вещество с нето тегло 0,504 грама, със съдържание на метамфетамин 12,50%, Обект № 2/6-кристално вещество с нето тегло 0,592 грама, със съдържание на метамфетамин 14,40%, изпратени в ЦМУ София на 30.07.2015г., които на основание чл. 112, ал. 2 от НПК да се УНИЩОЖАТ. НА ОСНОВАНИЕ чл. 354а, ал. 6 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства- запечатан хартиен плик с опаковки, които да се УНИЩОЖАТ, като вещи на незначителна стойност. НА ОСНОВАНИЕ чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия И.П. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ направените по досъдебното производство разноски в размер на 102,67 лева – в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Бургас. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 694/2015 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо И.Н.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Н.П.
В законна сила от 31.7.2015г.