РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2016г. до 31.7.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 1859/2015, I състав КАТ Е.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.3.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-0304-002548/15.09.2015 г. на ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ на МВР Несебър, с което е наложено на Е.К.К., ЕГН:**********, с адрес: ***,съдебен адрес:***, адв.В.С. административно наказание: „глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за нарушение по чл.315 ал.1, т.1 от КЗ. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 1.7.2016г.
2 НОХД No 718/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Д.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 1.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 718/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Надя Загорова - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. Р.Н. ***- упълномощен защитник на обвиняемият В.Д.И., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА В.Д.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи като поддръжка във военен дом, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2016 година, около 11:30 часа в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, обл.Бургас, на главен път І – 9, 205,3км., в близост до супермаркет „ *****", управлявал МПС - лек автомобил марка „ Рено Клио" с peг. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно: 2,52 /две цяло и петдесет и два промила/ на хиляда, установено по надлежния ред – с Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта с № 401/17.05.2016г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия И. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на В.Д.И. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на В.Д.И. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия В.Д.И. е било отнето по административен ред, считано от 15.05.2016 год. ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия В.Д.И. да заплати в полза на Държавата по сметката на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 40.84 лв. /четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки/ лева, представляваща направените по ДП разноски. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 718/2016 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо В.Д.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В.Д.И.
В законна сила от 1.7.2016г.
3 АНД No 196/2016, III състав КАТ Т.В.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1, чл.84 от ЗАНН, във връзка с чл.334, т.4 и чл.24, т.3 от НПК, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4501/09 от 13.08.2009г., издадено от Началника на РПУ-Несебър, с което на Т.В.Т. с ЕГН **********,***, са му наложени на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП административни наказания Глоба в размер на 800 лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, като незаконосъобразно. Прекратява административно наказателното производство по АНД № 196/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.7.2016г.
4 АНД No 340/2016, IV състав КАТ В.Г.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002833/08.10.2015 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на В.Г.Г., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв., като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 4.7.2016г.
5 АНД No 356/2016, IV състав КАТ Д.С.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.4.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-003265/26.11.2015 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, в частта, с която за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, от същия закон, на Д.С.М., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 600 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.7.2016г.
6 ЧНД No 728/2016, VI състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Протокол от 4.7.2016г.
Горното продиктувах лично, прочетох го, вярно е записано и за верността му се подписвам.
В законна сила от 4.7.2016г.
7 АНД No 23/2016, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР БОЗ 2012 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.2.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-02025248 от 10.09.2015г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „Б.2.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 5.7.2016г.
8 АНД No 117/2016, V състав КАТ К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-003275 от 26.11.2015г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.183, ал.5, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.К. с ЛН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 5.7.2016г.
9 АНД No 155/2016, V състав КАТ М.Г.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-003524 от 07.01.2016г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.183, ал.5, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.Г.Х. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 5.7.2016г.
10 АНД No 291/2016, III състав КАТ Р.Н.Я. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.6.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000163 / 16.02.2016г., издадено от П. И. К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Р.Н.Я. с ЕГН ********** ***, за нарушение по чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането, му е наложена „Глоба” в размер на 400 лева на основание чл.638, ал.3 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.7.2016г.
11 ЧНД No 739/2016, VI състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Протокол от 5.7.2016г.
В законна сила от 5.7.2016г.
12 ЧНД No 740/2016, VI състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Протокол от 5.7.2016г.
В законна сила от 5.7.2016г.
13 Гражданско дело No 963/2013, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.С.Д. А.В.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.4.2015г.
ПОСТАНОВЯВА изнасянето на публична продан на недвижим имот, представляващ Еднофамилна жилищна сграда с идентификатор ***, попадаща в поземлен имот № ***, представляваща северен близнак на жилищна сграда, със застроена площ от 80 кв.м, а по скица на СГКК-гр.Бургас – на площ от 82 кв.м, състояща си от четири етажа - гаражен, два жилищни и тавански етажи, при първоначална цена 174460лв./сто седемдесет и четири хиляди и четиристотин и шестдесет/ лева. ОСЪЖДА В.С.Д. с ЕГН-********** да заплати по с/ка на РС-Несебър д.т. върху поставеното в негов дял имущество в размер на 3489,20лв. ОСЪЖДА А.В.Д. с ЕГН – **********да заплати по с/ка на РС-Несебър д.т. върху поставеното в негов дял имущество в размер на 3489,20лв. Указва на съдия-изпълнителя да уведоми съда за продажната цена, като при извършване на публичната продан на цена, по-висока от първоначалната, делото да се докладва за определяне на окончателна държавна такса. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 6.7.2016г.
14 АНД No 458/2016, V състав КАТ И.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002675 от 25.09.2015г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта му, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.С. с ЕГН **********,***, партер /чрез адв.М.М. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 700 /седемстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /седем/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА глобата - на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС – на 6 /шест/ месеца. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на И.С. с ЕГН **********,***, партер /чрез адв.М.М. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 6.7.2016г.
15 АНД No 1723/2015, VI състав КАТ Х.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.12.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3120 от 17.09.2013г., издадено от началника на РУП гр. Несебър към ОД на МВР гр. Бургас, с което на Х.И.Д., ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 7.7.2016г.
16 АНД No 144/2016, III състав КАТ М.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001678 от 16.07.2015г., издадено от ИVМ.П. на длъжност ВНД Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на М.И.К., ЛНЧ **********, адрес: ***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.2 във връзка с чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени наказания „Глоба” в размер на 1 900 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложените административни наказания – Глоба от 1 900 лв. (хиляда и деветстотин лева) на 1 000 лв. (хиляда лева), и Лишаване от право да управлява МПС от 24 (двадесет и четири) месеца на 12 (дванадесет) месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.7.2016г.
17 АНД No 225/2016, I състав Агенция "Митници" И.К.И. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.4.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърски районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление №833/2015г от 11.02.2016г.,на В.Е.С. - Началник на М.Б. с което на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС на И.К.И., ЕГН **********, с адрес: *** е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.123 ал.1 от ЗАДС ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №№833/2015г от 11.02.2016г.,на Началник на М.Б. с което на основание чл.124 , ал.1 от ЗАДС спрямо И.К.И., ЕГН **********, с адрес: *** са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението- 20 броя кутии цигари марка „Marble" по 20 къса всяка без акцизен бандерол с размер на дължим акциз 74,90 лева /седемдесет и четири лева и деветдесет стотинки. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 7.7.2016г.
18 АНД No 292/2016, V състав КАТ П.Ж.Ж. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000158 от 16.02.2016г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на П.Ж.Ж. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 7.7.2016г.
19 АНД No 293/2016, III състав КАТ Н.Р.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.6.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000095 от 08.02.2016г. на П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Н.Р.Х. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети 10 точки. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.7.2016г.
20 АНД No 369/2016, V състав КАТ И.Е.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-00129 от 09.02.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.Е.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 7.7.2016г.
21 НОХД No 482/2016, II състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Й.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 7.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №482/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: А. Пантелеева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.....З...... защитник на подсъдимия Г. и подсъдимия М.Й.Г., съгласно което: ПРИЗНАВА М.Й.Г. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, вдовец, неосъждан, със средно образование, кофражист към „***************, с ЕГН *********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 05.00 часа до 13.40 часа на 27.08.2014г., в двора на Автобаза ***************, Промишлена зона, противозаконно унищожил, чрез срязване с нож, монтирани на лек автомобил марка „БМВ“, модел „53ОД“, с рег.№ ******, чужди движими вещи, както следва: предна дясна автомобилна гума, марка „Мишелин“, модел „Пилот“ с размери 225/50R17 на стойност 380.00 лева, задна дясна автомобилна гума, марка „Мишелин“ модел „Пилот“ с размери 225/50 R17 на стойност 380.00 лева и задна лява автомобилна гума, марка „Мишелин“, модел „Пилот“ с размери 225/50 R17 на стойност 380.00 лева – всички вещи на обща стойност 1520.00 лева, собственост на Р.Г.Л. ***, поради което и на основание чл. 216, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, вр. чл.42а, ал.1, ал.1 и 2 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“, при следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настояш адрес“*** за срок от 7 (седем) месеца, при периодичнаст два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 7 (седем) месеца. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата, веществените доказателства: 1брой сгъваем нож с кафява дръжка, който да бъде унищожен след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия М.Й.Г. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 206.06 лева. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 482/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Й.Г. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
М.Й.Г.
В законна сила от 7.7.2016г.
22 НОХД No 746/2016, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.М.О. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 7.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 746/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Е.М.О. /ENEH MARK OSITA/, нигерийски гражданин, роден на *** година в Нигерия, населено място Зария, със статут на постоянно пребиваващ в Република България, ЕГН **********, с адрес: ***, с ЛНЧ **********, с нац. паспорт № А ........, издаден на 16.01.2015г., валиден до 15.01.2020г., настоящ адрес:*** „С.В.“ бл.1, вх.7, ап.3, неженен, неосъждан, основно образование, месторабота- викач в заведение „А.“ в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че около 23,50 часа на 04.06.2016г., в гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, пред хотел „Планета”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от “Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП”, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от “Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък I-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, както следва : Обект № I - 1 - 5 /пет/ бр. прозрачни полиетиленови пликчета”клипс”, с размери 4/5см., съдържащи бяло прахообразно вещество, с нетно тегло - 1,373 грама,, в което е установено наличие на кофеин и кокаин, със съдържание на активно вещество -12, 60%, на стойност 109,84/ сто и девет лева и осемдесет и четири ст./лв. ; Обект № I - 2 - 3 /три/ бр. прозрачни полиетиленови пликчета”клипс”, с размери 4/5см., съдържащи суха, зелена, растителна маса, с нетно тегло – 1,534 грама, се определя като коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол - 5,90%, на стойност 9,20 /девет лева и двадесет ст./ лв.; Обект № I - 3 - 2 /два/ бр. прозрачни полиетиленови пликчета”клипс”, с размери 4/5см., съдържащи по 2 таблетки с неправилна форма –жълто-зелени на цвят, с нетно тегло – 0,753 грама, в които е установено наличие на МDМА/екстази/, със съдържание на 3,4 метилендиоксиметамфетамин – 49,40%, на стойност 18,83/ осемнадесет лева и осемдесет и три ст./ лв; Обект № I - 4 - 1 /един/ бр. прозрачно полиетиленово пликче”клипс”, с размери 4/5см., съдържащо суха, зелена, растителна маса, с нетно тегло – 0,550 грама, се определя като коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол - 8,10%, на стойност 3,30 /три лева и тридесет ст./ лв.; Обект № II - 1 /един/ бр. прозрачно полиетиленово пликче, с размери 4/5см., съдържащо суха, зелена, растителна маса, с нетно тегло – 0,171 грама, се определя като коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол - 5,90%, на стойност 1,03 /един лев и три ст./ лв., като общото тегло на растителната маса в обектите е 2,255гр., всички обекти на обща стойност 142.20 /сто четиридесет и два лева и двадесет ст./лв., като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на “Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал. 3, предл. второ, т.1, предл. Първо, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55 ал.3 от НК на обвиняемия Е.М.О. /ENEH MARK OSITA/ кумулативно предвиденото наказание „Глоба“, наред с наказанието лишаване от свобода. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата, иззетото като веществено доказателство наркотично вещество: Обект № I - 1 - 5 /пет/ бр. прозрачни полиетиленови пликчета”клипс”, с размери 4/5см., съдържащи бяло прахообразно вещество, с нетно тегло - 1,373 грама, в което е установено наличие на кофеин и кокаин, със съдържание на активно вещество -12,60% ;Обект № I - 2 - 3 /три/ бр. прозрачни полиетиленови пликчета”клипс”, с размери 4/5см., съдържащи суха, зелена, растителна маса, с нетно тегло – 1,534 грама, се определя като коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол - 5,90% ; Обект № I - 3 - 2 /два/ бр. прозрачни полиетиленови пликчета”клипс”, с размери 4/5см., съдържащи по 2 таблетки с неправилна форма –жълто-зелени на цвят, с нетно тегло – 0,753 грама, в които е установено наличие на МDМА/екстази/, със съдържание на 3,4 метилендиоксиметамфетамин – 49,40% ; Обект № I - 4 - 1 /един/ бр. прозрачно полиетиленово пликче „клипс”, с размери 4/5см., съдържащо суха, зелена, растителна маса, с нетно тегло – 0,550 грама, се определя като коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол - 8,10; Обект № II - 1 /един/ бр. прозрачно полиетиленово пликче, с размери 4/5см., съдържащо суха, зелена, растителна маса, с нетно тегло – 0,171 грама, се определя като коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол - 5,90%, като общото тегло на растителната маса в обектите е 2,255гр., остатъкът от което се намира на съхранение в ЦМУ-София, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ на основание чл.112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото- един брой плик с опаковки, които да бъдат унищожени като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Е.М.О. /ENEH MARK OSITA/ да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 139,63лв. (сто тридесет и девет лева и шестдесет и три стотинки), представляващи направени разноски. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №746/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
Е.М.О.
В законна сила от 7.7.2016г.
23 ЧНД No 752/2016, VI състав Производство по искания към съда по ЗЕС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 7.7.2016г.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.7.2016г.
24 НОХД No 754/2016, VI състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 7.7.2016г.
и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 754/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в Районна прокуратура- Несебър, адв. Г.Г. ***- упълномощен защитник на обвиняемия М.А.К., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.А.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, общ работник, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2016 година около 01.00 часа, в КК Слънчев бряг, общ. Несебър, на плажа до хотел „Амфора”, направил опит да отнеме чужди движими вещи- дамска чанта на стойност 16,50 лева (шестнадесет лева и петдесет стотинки), мобилен телефон марка „Айфон”, модел „6”, на стойност 861, 67 лева (осемстотин шейсет и един лев и шейсет и седем стотинки) и сумата от 80 (осемдесет) лева- всички вещи на обща стойност 958,17 лева (деветстотин петдесет и осем лева и седевнадесет стотинки), от владението и без съгласието на Юлия Владимировна Медведева /IULIIA MEDVEDEVA/, родена на ***г. в Русия, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини , поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.18, вр. вр. чл. 58, б. „а” вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС първоначален „СТРОГ” режим за изтърпяване на наказанието в „Затворническо общежитие от закрит тип”. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 754/2016 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия К. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата на незабавно производство спрямо М.А.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
М.А.К.
В законна сила от 7.7.2016г.
25 НЧХД No 233/2015, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Г.Г.С. И.К.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 10.12.2015г.
ПРИЗНАВА И.К.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.10.2014г., гр.Несебър, около 10.30- 11.00 часа, в двора на недвижим имот, находящ се в ул.”Д.” № .., причинил лека телесна повреда на Г.Г.С. с ЕГН **********, чрез нанасяне на удари с ръка-юмрук в областта на лицето, изразяваща се в оток с кръвонасядане на клепачите на дясното око и раничка на горния десен клепач- болки и страдание без разстройство на здравето- престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева. ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, И.К.К., ЕГН ********** да заплати на Г.Г.С. с ЕГН:********** сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди болка и страдание в следствие нанесената му телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от деня на деликта 16.10.2014 година до окончателното изплащане на главницата, като ОТХВЪРЛЯ гражданският иск за горницата до претендирания размер от 2500 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.К.К., ЕГН ********** с установена по-горе самоличност, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 50.00 (петдесет два) лева, представляващи държавна такса върху уважената част от гражданския иск. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.К.К., ЕГН ********** с установена по-горе самоличност, да заплати на Г.Г.С. с ЕГН ********** сумата в размер на 85.44 (осемдесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки), представляващи съдебно- деловодни разноски, съобразно изхода по делото. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
И.К.К.
Мотиви от 18.1.2016г.
В законна сила от 8.7.2016г.
26 АНД No 262/2016, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР СБР СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02/НП 547/22.06.2015г. на Директора на РЗОК-гр.Бургас, с което: 1. На основание чл.105а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, на „Специализирана болница за рехабилитация С. и фамилия” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:*** – в.з.”Ч.ч.” № **, със съдебен адрес: „С.С.и ф.”, КК Слънчев бряг, сградата на хотел „С.”, общ.Несебър, представлявано от управителя д-р Й.И.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.55, ал.2, т.3 и т.7, чл.37, ал.4 от ЗЗО, чл.179, ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2015г.; 2. На основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО, на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.55, ал.2, т.3 и т.7, чл.37, ал.4 от ЗЗО, чл.179, ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2015г.; 3. На основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева за извършено нарушение по чл.55, ал.2, т.5, чл.211 и чл.218, т.2 от НРД за медицинските дейности за 2015г.; 4. На основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева за извършено нарушение по чл.55, ал.2, т.5, чл.211 и чл.218, т.2 от НРД за медицинските дейности за 2015г.; 5. На основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева за извършено нарушение по чл.55, ал.2, т.5, чл.211 и чл.218, т.2 от НРД за медицинските дейности за 2015г.; 6. На основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева за извършено нарушение по чл.55, ал.2, т.5, чл.211 и чл.218, т.2 от НРД за медицинските дейности за 2015г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 11.7.2016г.
27 НОХД No 496/2016, VI състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.И.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 23.6.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА Т.И.Д. – роден на ***г. в гр.Бургас, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, безработен, разведен, адрес ***, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от месец март 1999г. до месец февруари 2015г. вкл., след като е бил осъден с Решение №47/02.02.1999г. по гр.дело №525/1999г. по описа на Бургаски районен съд, влязло в сила на 08.03.1999г., да издържа свой низходящ – детето си ..... Т.Д., ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител Х.М.Ч., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 192 /сто деветдесет и две/ месечни вноски, всяка от които на стойност сто лева, или всички на обща стойност в размер на 19 200лв. /деветнадесет хиляди и двеста лева/, платими в гр.Свети Влас, поради което и на основание чл.183, ал.1, вр.с чл.54 и чл.36 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с явяване и подписване при пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА ГОДИШНО за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Т.И.Д.
Мотиви от 30.6.2016г.
В законна сила от 11.7.2016г.
28 НОХД No 744/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.В.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 744/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП- гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- упълномощен защитник на подсъдимия Г. и подсъдимият К.В.Г., със снета по делото самоличност, съгласно което: К.В.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работник по поддръжка, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2016г., около 23,50 часа, в гр.Свети Влас, общ.Несебър, на входа на пристанище „Марина Диневи“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.№ ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,46 промила, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 490/16.06.16г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5/пет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г. наказание за срок от 3/три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия К.В.Г. кумулативно предвидетото наказание „Глоба“. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.В.Г. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 35,78 лева. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 744/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо К.В.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
К.В.Г.
В законна сила от 12.7.2016г.
29 НЧХД No 1725/2015, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) С.П.С. М.К.М.,
С.В.М.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 1.3.2016г.
ПРИЗНАВА М.К.М.- роден на ***г***, българин, бълг.гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като охранител във фирма „К.”, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2015г., около 13.00 часа в двора на къшла, находяща се извън с.Раковсково, община Несебър, собственост на Земеделска кооперация на с.Раковсково, е причинил на С.П.С. с ЕГН ********** *** лека телесна повреда, изразяваща се в повърхностна рана на лявата подбедрица, косо разположена с размери 4 х 2см., с кафеникава корица под нивото на кожата и кракът е оттекъл и болезнен при палпация- престъпление по чл.130, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева. ПРИЗНАВА С.В.М.- родена на ***г***, българка, български гражданин, със средно образование, омъжена, неосъждана, работи като магазинер в с.Раковсково, ЕГН **********,***, за ВИНОВНА в това, че на 02.05.2015г., около 13.00 часа в двора на къшла, находяща се извън с.Раковсково, община Несебър, собственост на Земеделска кооперация на с.Раковсково, е причинила на С.П.С. с ЕГН ********** *** лека телесна повреда, изразяваща се в охлузване с диаметър около 8мм. в средата на пети пръст на лявата рака с липса на тъкан- престъпление по чл.130, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същата административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева. ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, М. К.М. с ЕГН ********** да заплати на С.П.С. с ЕГН ********** сумата в размер на 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, болка и страдание вследствие нанесената му телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от 02.05.2015г. до окончателното изплащане на главницата, като ОТХВЪРЛЯ гражданският иск за горницата до претендирания размер от 1000 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, С.В.М. с ЕГН**********, да заплати на С.П.С. с ЕГН ********** сумата в размер на 100 (сто) лева, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, болка и страдание вследствие нанесената му телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от 02.05.2015г. до окончателното изплащане на главницата, като ОТХВЪРЛЯ гражданският иск за горницата до претендирания размер от 1000 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М. К.М. с ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата в размер на 50 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважената част на гражданския иск. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.В.М. с ЕГН**********, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата в размер на 50 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважената част на гражданския иск. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М. К.М. с ЕГН **********, да заплати на С.П.С. с ЕГН ********** сумата в размер на 316лв. (триста и шестнадесет) лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.В.М. с ЕГН**********, да заплати на С.П.С. с ЕГН ********** сумата в размер на 316 лв. (триста и шестнадесет) лева, представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
М.К.М.
С.В.М.
Мотиви от 15.3.2016г.
В законна сила от 13.7.2016г.
30 ЧНД No 745/2016, III състав Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Г.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 7.7.2016г.
Предвид гореизложеното и на основание чл.64 ал.4 и ал.6 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: № 219 ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на Р.Г.Х. с ЕГН ********** - обвиняем по ДП № 304 ЗМ- 217/2016 г. по описа на РУ на МВР- Несебър, взета с протоколно определение от 28 март 2016г. на Районен съд- Несебър. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок, считано от влизане в сила на определението, в който ново искане на обвиняемия Х. за промяна на мярката за неотклонение „Задържане под стража“, се явява недопустимо. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаски окръжен съд в 3 – дневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест, съдът насрочва делото за разглеждане пред Бургаски окръжен съд на 13.07.2016г. от 15.00 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени от днешното съдебно заседание.
Р.Г.Х.
В законна сила от 13.7.2016г.
31 Гражданско дело No 461/2016, VI състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.К.Б.,
В.К.Щ.
С.Щ.Г.,
М.Щ.Н.,
Щ.Н.Г.,
И.Н.Б.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 20.6.2016г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 3706/10.05.2016г. по описа на Районен съд гр. Несебър, подадена от Г.К.Б. и В.К.Щ. срещу С.Щ.Г., М.Щ.Н., Щ.Н.Г. и И.Н.Б., за извършване на съдебна делба на поземлен имот с идентификатор № 53822.501.80 по кадастралната карта на с. Оризаре, ведно с построената в него полумасивна жилищна сграда на един етаж с площ от 68 кв. м. и салма на площ от 60 кв. м., находящи се в с. Оризаре, ул. „Хаджи Димитър” № 2, по която е образувано гр. д. № 461/2016г. по описа на НРС, заедно с приложенията към нея. Разпореждането за връщане на исковата молба подлежи на обжалване от ищците с частна жалба пред Окръжен съд - Бургас в едноседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 14.7.2016г.
32 АНД No 247/2016, I състав КАТ Р.Н.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.3.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-000088/08.02.2016г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на Р.Н.К., ЕГН:********** *** с процесуален представител адв.В.А.-БАК административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 500/петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца и „Глоба“ в размер на 10 /десет/ лева за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП, на основание чл.183 ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 14.7.2016г.
33 НОХД No 831/2016, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 14.7.2016г.
СЪДЪТ намира, че споразумението във вида, в който е представено и постигнато на страните в този му вид противоречи на закона и не следва да бъде одобрявано по следните съображения. Макар че изрично да е посочено, че собственик на кафе- автомата е едноличния търговец Г.И. Б. с фирма ЕТ „Г. Б.”, с повдигнатото на Г. обвинение се твърди, че същият е извършил деянието като се опитал да отнеме паричната сума в размер на девет лева от владението на Стефан А.Д.. Самият свидетел Димитров в показанията си твърди, че е упълномощен от едноличния търговец да стопанисва кафе- автомата, каквото пълномощно в случая действително е представено, но посочването на свидетеля Димитров, че сумите получавани в резултат от търговската дейност, чрез ползване на кафе- автомата, са във владение именно на свидетеля Димитров, създава съществени противоречия, относно пострадалото от престъплението лице и в частност, че получаваните суми като печалба от търговската дейност, не става ясно дали се реализират от собственика на кафе- автомата или от трето лице. Второто основание за незаконосъобразност на обвинението, а от там и на внесеното споразумение, е относно предмета на престъплението. Обвиняемият Г. е обвинен за това, че се опитва противозаконно да отнеме сумата в размер на девет лева, като обвинението се позовава единствено на показанията на свидетеля Стефан А.Д., че около машината, и обвиняемият Г. след като е бил заловен, е имало изпаднали монети и че същите били в размер на около осем- девет лева. Установено е обаче, че същият е пускал в кафе- автомата свои монети и липсват данни каква част от сумата от девет лева самият обвиняем е пускал в кафе- автомата и каква част от тях, ако е имало такава, са отделени от самия кафе- автомат. Свидетелят Димитров не установява размера на тази сума, която твърди че е изпаднала от самия автомат. Това обстоятелство е следвало да бъде установено. Както бе посочено по- горе обвиняемият Г. е разполагал и със собствени монети, които също според обвинението влизат в предмета на престъплението. Третият и основен довод, който мотивира съда, че споразумението е незаконосъобразно, е че е посочено, че същият е използвал специален начин, а именно „ловкост“, когато е направил опит да отнеме чужди движими вещи. От данните по делото се установява единствено, че обвиняемият Г. има знания, относно начина по който функционира кафе- автомата и в частност монетния му механизъм, но действията му не разкриват нищо специфично в неговото поведение даващо основание за квалифициране на деянието му като извършено чрез употреба на ловкост. Това не е изисквало сръчност, съобразителност или находчивост отличаващи се от тези, които деецът проявява при обикновени случаи на кражба. От данните по делото се установява единствено, че същият при извършване на деянието, е използвал кепче за риба, което категорично не представлява техническо средство. Същото обаче не фигурира в обвинението, което предполага друга правна квалификация. Вместо това съдът намира, че неправилно е посочено, че при деянието обвиняемият е извършил същото по специален начин и в частност чрез ловкост, каквато от данните по делото не се установява. По този начин съдът намира, че така постигнатото споразумение между страните по делото противоречи на закона и същото не следва да бъде одобрявано. Предвид на това и на основание чл.382 ал.8, вр. с ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: № 226 НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 831/2016г. по описа на Несебърски районен съд. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 831/2016г. по описа на Несебърския районен съд. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.7.2016г.
34 АНД No 1807/2015, III състав КАТ П.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-003251 от 24.11.2015г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП, на П.С.Н. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание Глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.7.2016г.
35 АНД No 386/2016, IV състав ДАМТН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС ДАМТН,ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-029/15.03.2016 г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор- Югоизточна България” на Главна дирекция „Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което за нарушение по чл. 44, т.4 вр. чл.43, ал.1 от Закона за измерванията /ЗИ/, на основание чл.85, ал.2 от същия закон, на „В.и К.” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 15.7.2016г.
36 АНД No 1858/2015, I състав КАТ Ю.И.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.4.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРДЖАВА Наказателно постановление № 15-0304-002746 от 06.10.2015 г. от Началник сектор към ОДМВР Бургас РУ Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП е наложено на Ю.И.Р., ЕГН: **********, с адрес за призовки: гр. С., кв. Б., ул. „П./К." № ** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 800/осемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 /девет/ месеца и Глоба” в размер на 300 /триста/ лева на осн.чл.177 ал.1 т.2, предл.второ от ЗДвП за нарушение по чл.150 от ЗДвП вр.с чл.171 т.1 от ЗДвП Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 18.7.2016г.
37 НОХД No 706/2016, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Г.Я. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 18.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 706/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Я.Г.Я. със защитник адв.Димитър Попов от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Я.Г. ЯНЕВ, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан /реабилитиран/, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 31.03.2014г. до 25.09.2014г. в с. Р., общ. Несебър, ул. „И.“ № 8 в частен дом осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, като премахнал монтирана тапа ? на прекъснато водопроводно отклонение и монтирал връзка от ППР тръба с диаметър Ф32 на мястото на сваления водомер във водомерната шахта, поради което и на основание чл. 234в, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал. 4 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 месеца, с периодичност два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал.3 от НК, предвиденото в чл.234в, ал. 1 от НК, по-леко наказание „глоба”. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Я.Г.Я. със снета самоличност да заплати полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 131.41 лв. (сто тридесет и един лева и четиридесет и една) стотинки, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразуменията, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 706/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Я.Г.Я.
В законна сила от 18.7.2016г.
38 НОХД No 1760/2015, III състав Престъпление против авторските права РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Й.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 15.3.2016г.
ПРИЗНАВА Р.Й.К., родена на *** ***, българка, българска гражданка, основно образование, омъжена, осъждана, с адрес:***, управител на „Й. ***, с EИK: 203101292, със седалище и адрес на управление ***, ЕГН ********** за НЕВИНОВНА в това, че: На 01.07.2014г., в търговски обект № 10/11, находящ се в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, пред хотел „*****", стопанисван от "Й. 73” ЕООД, без съгласието на притежателите на изключителните права върху търговските марки: „Tommy Hilfiger" /Томи Хилфигер/, притежание на Tommy Hilfiger Licensing"LLC USA; "Levi`s" /Леви"с/, притежание на „Levi Strauss & Со", USA; "Нugо Воss" /Хюго Бос/, притежание на "Нugо Воss Trade Магк Manegment GmbH & Со КG", Germany; "Ро1о Ralph Lauren" Поло Ралф Лорън/, притежание на "Thе Ро1о / Lauren Company L.Р.", USA; "Paul & Shark" /Пол & Шарк/, притежание на "Dama S.Р.А.", Ita1у, „Louis Viutton" /Луи Вюитон/, притежание на „Louis Viutton Malletier SA", France; “Dsquared" /Дискуърд/, притежание на " Dsquared ТМ S.А.", Luxemburg използвала в търговската си дейност ( по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от "Закона за марките и географските означения ,, Използване в търговката дейност по смисъла на ал.1, е: предлагането на стоките с този знак за продажба... " ), като предлагала за продажба, без правно основание ( Закон за марките и географските означения - чл.13, ал.1: ,, Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който: т. 2 ( доп. - ДВ, бр. 43 от 2005г.), поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите,която включва възможност за свързване на знака с марката ") следните стоки, обект на това изключително право: - 123 /сто двадесет и три / броя ризи с изобразена търговска марка „Tommy Hilfiger" /Томи Хилфигер/, на стойност за оригинал: 240.00 /двеста и четиридесет/ лева за брой, обща стойност 29520.00 /двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет/лева и на стойност за имитация: 45 /четиридесет и пет/ лева на брой, обща стойност 5535.00 /пет хиляди^петстотин тридесет и пет/ лева; - 32 /тридесет и два/ броя тенисите изобразена търговска марка „Tommy Hilfiger" /Томи Хилфигер/, на стойност за оригинал: 185.00/сто осемдесет и пет лева за брой, обща стойност 5920.00 /пет хиляди деветстотин и двадесет/ лева и на стойност за имитация: 40.00 /четиридесет/ лева за брой, обща стойност 1280.00 /хиляда двеста и осемдесет/ лева; - 45 /четиридесет и пет/ броя пуловери с изобразена търговска марка „Tommy Hilfiger" /Томи Хилфигер/, на стойност за оригинал: 240.00 /двеста и четиридесет/ лева за брой, обща стойност 10800.00 /десет хиляди и осемстотин/ лева и на стойност за имитация: 60.00 /шестдесет/ лева за брой, обща стойност 2700.00 /две хиляди седемстотин/ лева; - 5 /пет/ броя жилетки с изобразена търговска марка „Tommy Hilfiger"/Томи Хилфигер/, на стойност за оригинал: 210.00 /двеста и десет/лева за брой, обща стойност 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева и на стойност за имитация: 50.00 /петдесет/ лева за брой, обща стойност 250.00 /двеста и десет/ лева; - 32 /тридесет и два/ броя якета с изобразена търговска марка „Tommy Hilfiger" /Томи Хилфигер/, на стойност за оригинал: 320.00 /триста и двадесет/ лева за брой, обща стойност 10240.00 /десет хиляди двеста и четиридесет/ лева и на стойност за имитация: 95.00 /деветдесет/ лева за брой, обща стойност 3040.00 /три хиляди и четиридесет/ лева; - 48 /четиридесет и осем/ чифта дънкови панталони с изобразена търговска марка „Tommy Hilfiger" /Томи Хилфигер/, на стойност за оригинал: 180.00 /СТО И осемдесет/ лева за чифт, обща стойност 8640.00 /осем хиляди шестстотин и четиридесет/ лева и на стойност за имитация: 45.00 /четиридесет и пет/ лева за чифт, обща стойност 2160.00 /две хиляди сто и шестдесет/ лева; - 10 /десет/ броя ризи с изобразена търговска марка "Ниgо Воss" /Хюго Бос/, на стойност за оригинал: 210.00 /двеста и десет/ лева за брой, обща стойност 2100.00 /две хиляди и сто/ лева и на стойност за имитация: 35.00 /тридесет и пет/ лева за брой, обща стойност 350.00 /триста и петдесет/ лева; - 45 /четиридесет и пет/ чифта дънкови панталони с изобразена търговска марка "Ниgо Воss" /Хюго Бос/, на стойност за оригинал: 240.00/двеста и четиридесет/ лева за чифт, обща стойност 10800.00 /десет хиляди и осемстотин/ лева и на стойност за имитация: 60.00 /шестдесет/ лева за чифт, на обща стойност 2700.00 /две хиляди и седемстотин/ лева; - 51 /петдесет и една/ броя тениски с изобразена търговска марка "Нugо Воss" /Хюго Бос/, на стойност за оригинал: 130.00 /сто и тридесет/ лева за брой, обща стойност 6630.00 /шест хиляди шестстотин и тридесет/ лева и на стойност за имитация: 30.00 /тридесет/ лева за брой на обща стойност 1530.00 лева /хиляда петстотин и тридесет/ лева; - 68 /шестдесет и осем/ броя пуловери с изобразена търговска марка "Нugо Воss"/Хюго Бос/, на стойност за оригинал: 240.00 /двеста и четиридесет/ лева за брой, обща стойност 16320.00 /шестнадесет хиляди триста и двадесет/ лева и на стойност за имитация: 45.00 /четиридесет и пет/ лева за брой, обща стойност 3060.00 /три хиляди и шестдесет/ лева; - 4 /четири/ броя жилетки с изобразена търговска марка "Polo Ralph Lauren" /Поло Ралф Лорън/, на стойност за оригинал: 660.00 /шестстотин и шестдесет/ лева за брой, обща стойност 2640.00 /две хиляди шестстотин и четиридесет/ лева и на стойност за имитация: 75.00 /седемдесет и пет/ лева за 5рой, обща стойност 300.00 /триста/ лева; - 134 /сто тридесет и четири/ броя пуловери с изобразена търговска марка "Polo Ralph Lauren" /Поло Ралф Лорън/ на стойност за оригинал: 520.00 /петстотин и двадесет/ лева за брой, обща стойност 69680.00 /шестдесет и девет хиляди шестстотин и осемдесет/ лева и на стойност за имитация: 60.00 шестдесет/ лева за брой, обща стойност 8040.00 /осем хиляди и четиридесет/ | лева; - 209 /двеста и девет/ броя тениски с изобразена търговска марка "Polo Ralph Lauren" /Поло Ралф Лорън/, на стойност за оригинал: 108.00 /сто и осем/ лева за брой, обща стойност 22 572.00 /двадесет и две хиляди петстотин седемдесет и два/ лева и на стойност за имитация: 40.00 /четиридесет/лева за брой, обща стойност 8360.00 /осем хиляди триста и шестдесет/ лева; - 22 /двадесет и два/ броя ризи с изобразена търговска марка ""Polo Ralph Lauren" /Поло Ралф Лорън/, на стойност за оригинал: 253.00 /двеста петдесет и три/ лева за брой, обща стойност 5566.00 /пет хиляди петстотин шестдесет и шест/лева и на стойност за имитация: 55.00 /петдесет и пет/ лева за брой, обща стойност 1210.00 /хиляда двеста и десет/лева; - 42 /четиридесет и два/ броя тениски с изобразена търговска марка „Louis Vuitton" /Луи Вюитон/, на стойност за оригинал: 180.00 /сто и осемдесет/ лева за брой, обща стойност 7560.00 /седем хиляди петстотин и шестдесет/ лева и на стойност за имитация: 40.00 /четиридесет/ лева за брой, обща стойност 1680.00 /хиляда шестстотин и осемдесет/ лева; - 45 /четиридесет и пет/ броя ризи с изобразена търговска марка "Раul & Sharк" /Пол & Шарк/, на стойност за оригинал: 240.00 /двеста и четиридесет/лева за брой, обща стойност 10800.00 /десет хиляди и осемстотин/лева и на стойност за имитация: 50.00 /петдесет/ лева за брой, обща стойност 2250.00 /две хиляди двеста и петдесет/ лева; - 6 /шест/ броя якета с изобразена търговска марка "Раul & Sharк" /Пол&Шарк/, на стойност за оригинал: 190.00 /сто и деветдесет/ лева за брой, общ
Р.Й.К.
Мотиви от 13.5.2016г.
В законна сила от 19.7.2016г.
39 ЧНД No 827/2016, I състав Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Д.Н.К.
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 15.7.2016г.
ИЗМЕНЯ взетата спрямо Д.Н.К., с ЛНЧ **********, обвиняем по ДП № 304 ЗМ-173/2016г. по описа на РУП- Несебър мярка за неотклонение „Домашен арест” в по-лека такава, а именно „Гаранция“ в размер на 4000 /четири хиляди/ лева. На основание чл.61, ал.6 от НПК съдът РАЗПОРЕЖДА обвиняемият да се освободи от изтърпяване на мярката за неотклонение „Домашен арест” в „Гаранция”, след представяне на доказателство за внасянето и за което следва да се уведоми и органът контролиращ изпълнението на МНО – РУ на МВР гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 3 дневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест, съдът НАСРОЧВА делото пред Окръжен съд - Бургас за 22.07.2016г. в 14.30 часа, за която дата и час страните се считат уведомени в съдебно заседание. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09.40
В законна сила от 19.7.2016г.
40 АНД No 655/2016, I състав КАТ Х.Д.Й. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 22.06.2016г. за насрочване на делото за 18.07.2016г. от 10.00ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от Х.Д.Й., ЕГН: ********** *** чрез адв.Г.П.-*** , съдебен адрес:*** срещу Наказателно постановление № 16-0304-00781 от 11.05.2016г. на Началника на РУП Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №655/16г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.
В законна сила от 20.7.2016г.
41 НОХД No 810/2016, VI състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Х.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 20.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 810/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Петя Чернаева- служебен защитник на подсъдимия С. и подсъдимият Е.Х.С., съгласно което: Е.Х.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, разведен, основно образование, работи на частна практика, осъждан, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, к/с „****************, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2016г., около 15:25ч. в гр.Несебър, общ.Несебър на плажната ивица пред х-л „*****”, находящ се в района на НСА, при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи: бял кожен несесер на стойност 7,00лв., мобилен телефон „Айфон 6” на стойност 455,11лв., малък тефтер с кожени корици на стойност 2,00лв., 1бр. химикал на стойност 1,00лв., кутия с цигари м.”ВОГ” на стойност 2,30лв. и сумата от 30,00 лв., като общата стойност на всички отнети вещи е 497,11лв., от владението на Е.К.С. от с.Кошарица, общ.Несебър, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а” и б.”б”, вр. чл.55 ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл.61, т.2, вр.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ“ режим в Затвор. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Е.Х.С. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 28,98 лева (двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки).. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 810/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Е.Х.С. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Е.Х.С.
В законна сила от 20.7.2016г.
42 Гражданско дело No 321/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.Д.Б. БЕДРОК 75 ООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.6.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Б.7.“ ООД с .........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от .................., че съществува вземането на Г.Д.Б. с ЕГН-********** ***, чрез адв.В.П. ***, офис № 2 по Заповед № 10/04.01.2016г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 ГПК, постановена по ч.гр.д. № 23/2016г., както следва: нетно трудово възнаграждение за 12 работни дни за м.юни 2014г. в размер на 197,10лв.; нетните трудови възнаграждения за месеците юли, август и септември 2014г. в размер на по 344,92лв. за всеки месец; претендира се и сумата от 103,48лв., представляваща обезщетение за неползван годишен отпуск от 6 дни за 2014г., ведно със законната лихва върху тях считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК-13.01.2016г., като и сумата от 172,80лв представляваща обезщетение за забавено плащане за периода от 01.10.2014г. до 08.01.2016г. /в общ размер от 1335,34лв./. ОСЪЖДА „Б.7.“ ООД с .........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от .................. да заплати на Г.Д.Б. с ЕГН-********** ***, чрез адв.В.П. ***, офис № 2 сумата от 300лв./триста/лева, представляващи сторените в заповедното производство разноски за заплатен адв.хонорар, както и сумата от 350лв./триста и петдесет/ лева, представляващи сторените в исковото производство разноски за заплатен адв.хонорар. ОСЪЖДА „Б.7.“ ООД с .........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от .................. да заплати по с/ка на РС-Несебър дължимите държавни такси, както в заповедното, така и в исковото производство в общ размер от 60,33лв./шестдесет лева и тридесет и три стотинки/лева. Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 21.7.2016г.
43 АНД No 620/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Р.О. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.7.2016г.
ПРИЗНАВА Л.Р.О.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образованиие, управител на търговско дружество, с постоянен адрес:*** Миладинови, № 13, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2016г., около 16.30 ч., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в района на бензиностанция „Дамянов“, управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“ с рег. № А .... ВХ, собственост на „Н.С.“ ООД- гр.Бургас, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 16- 03-04-00549/06.04.2016г., издадено от Началника на РУ на МВР- гр.Несебър, влязло в законна сила на 14.04.2016г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. (хиляда) лева, платими в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Л.Р.О.
Мотиви от 13.7.2016г.
В законна сила от 21.7.2016г.
44 АНД No 625/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.Р. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.7.2016г.
ПРИЗНАВА И.Г.Р.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, служител в „Атаро Клима“ ЕООД- гр.Пловдив, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.05.2016г., около 23.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на публично място- на алеята пред хотел „Кубан“, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото като демонстративно снимал с телефонния си апарат полицейските служители- полицейски инспектор Д.Г., старши полицай Ж.Ж. и старшиш полицай Й.Д.; демонстративно насочвал мобилния си апарат към полицейските служители; размахвал яростно ръцете си, жестикулирал и им крещял „Какви сте вие. Тъпи ченгета“, „Глупави ченгета“, „Боклуци“, „Ще ви видя сметката“, поради което и на основание чл.325, ал.1 от НК вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. (хиляда) лева, платими в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.Г.Р.
Мотиви от 14.7.2016г.
В законна сила от 21.7.2016г.
45 АНД No 653/2016, VI състав КАТ Ж.Я.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ разпореждането от 22.06.2016г., постановено по делото, с което е насрочено открито съдебно заседание на 14.07.2016г. от 10:40 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Ж.Я.С., срещу наказателно постановление № 15-0304-001095 от 04.06.2015г., издадено от началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 653/2016г. по описа на РС-Несебър. Да се уведомят своевременно призованите страни и свидетели за отмяната на разпореждането за насрочване. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 21.7.2016г.
46 АНД No 102/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР К.В.К. МЗ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.3.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление 27-354/15.12.2015г.на Изп. директор на ИА"МО", с което за нарушение на Нарушение на глава II. Условия и ред за осъществяване на ортопедо- травматологичната дейност в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, т. 1.2.2. Медицински център (МЦ), Медицински център (МДЦ) и Диагностично- консултативен център (ДКЦ) - кабинет на лекар със специалност "Ортопедия и травматология", Специалистът по ортопедия и травматология извършва: а) диагностика на ортопедо-травматологичната нозология, провеждане на амбулаторно лечение с консервативни методи, контролни прегледи, оценка на трудоспособността, извършване и подмяна на превръзки и гипсови имобилизацин, както и малки хирургически манипулации (хирургична обработка на екскориации и малки повърхностни рани, единични шевове, сваляне на конци от оперативни рани, повърхностни некректомии, ставни пункции и околоставии и вътреставни инсталации на медикаменти); на Наредба № 21 от 28.06.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология", в частта: „диагностика на ортопедо-травматологичната нозология, провеждане па амбулаторно лечение с консервативни методи ... и гипсови имобилизации ..." във вр чл. 6, ал. 1 „Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването." от ЗЛЗ на Д-р К.В.К. с ЕГН: **********. с постоянен адрес: ***,съдебен адрес:***, на осн.чл.115 ал.1 от ЗЛЗ е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.7.2016г.
47 НОХД No 931/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 931/2016г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.Ж. в качеството му на защитник на подсъдимия Р.С.М., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Р.С.М.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2016 г., около 18.00 ч., в гр. Обзор, на път ІІІ-90611, в близост до главен път І-9 Бургас- Варна, община Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Сеат”, модел „Кордоба”, с рег.№ А .... КТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.56 /едно цяло петдесет и шест стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 452 от 03.06.2016 година на сектор БНТЛ при ОД МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три /години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55 ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по- леко наказание глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, Р.С.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Р.С.М. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 42,16 лв. (четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №931/2016 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Р.С.М.
В законна сила от 22.7.2016г.
48 НОХД No 933/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 22.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №933/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият З.А. със защитник адв.С. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият З.А., роден на ***г. в гр.Д., Израел, израелски гражданин, с паспорт № ........, издаден на 19.05.2009г. в Израел, валиден до 18.05.2019г., неосъждан, с начално образование, женен, селскостопански работник в маслинови плантации, с адрес:***2, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2016г., около 02,50 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мерцедес Вито” с рег. № СВ .... АВ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,96 промила, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+“ с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал.3 от НК, на обвиняемия З.А. кумулативно предвидетото наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемия З.А. се от право да управлява МПС за срок от 12/дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което обвиняемия З.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 20.07.2016 год. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 933/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.7.2016г.
49 НОХД No 934/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 934/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Надя Загорова- прокурор в РП- Несебър, и адв. А.Ж. в качеството му на защитник на подсъдимата М.Н.И. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Н.И.- родена на ***г*** с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, разведена, основно образование, работи като крупие в казино «Роял» в к.к. Слънчев бряг, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 13.07.2016г., около 04:45ч., в КК”Сл.бряг”, общ.Несебър, на главна алея, в близост до х-л „Континентал”, в посока гр.Несебър, управлявала МПС- лек автомобил „Ауди А3” с рег. № ТХ....ХМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,77 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 631/13.07.2016г. на БНТЛ при ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, подсъдимата М.Н.И. наказание от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимата М.Н.И. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимата М.Н.И. е било отнето по административен ред, считано от 13.07.2016 год. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.Н.И. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 40,84 лв. (четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 934/2016 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
М.Н.И.
В законна сила от 22.7.2016г.
50 НОХД No 544/2016, III състав Квалифицирани състави на измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.А.У. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 7.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 544/2016г. по описа на РС – Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в настоящия съдебен акт. Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър и на обвиняемия. Разпореждането подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от връчване на преписа.
В законна сила от 25.7.2016г.
51 НОХД No 871/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 25.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 871/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър, адв.Нейчев – защитник на подсъдимия И.В.М. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимия И.В.М., роден на ***г. в гр.София, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, в това, че на 06.07.2016г., около 01.20 часа, в гр.Несебър, в близост до кръгово кръстовище и бензиностанция „Лукойл“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мазда Демио“ с рег.№ ....., след употреба на наркотични вещества – метамфетамин, установено по надлежния ред – с техническо средство „Drager Drygtest 5000“ с идентификационен № ARHJ0059, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал.3 от НК, на подсъдимия И.В.М. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. НАЛАГА, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия И.В.М. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 7/седем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимият И.В.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 06.07.2016 год. ПОСТАНОВЯВА по делото да остане приложеното веществено доказателства - 1 брой тест касета дрегер „Drager Drygtest 5000“, което да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №871/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството, не подлежат на обжалване и протестиране.
И.В.М.
В законна сила от 25.7.2016г.
52 НОХД No 969/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Е.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 25.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 969/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Надя Загорова – прокурор в РП-Несебър, адв.С. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия Н.Е.К. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Н.Е.К., роден на ***г***, обл. Добрич, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че около 04.55 ч. на 14.07.2016г. в к.к.”Слънчев бряг” общ. Несебър, обл. Бургас, на главната алея в близост до хотел „Континентал”, в посока на движение към гр. Несебър управлявал МПС- лек автомобил марка ”БМВ”, модел „330 Д” с рег.№ ......, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,59 /едно цяло и петдесет и девет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – алкотест дрегер „7410+”, с № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА, на основание чл.343г. вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на обвиняемия Н.Е.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.3 от НК, на обвиняемия Н.Е.К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, от наложеното наказание „Лишаване от право” времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Н.Е.К. е било отнето по административен ред, считано от 14.07.2016 год. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 969/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
Н.Е.К.
В законна сила от 25.7.2016г.
53 НОХД No 771/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.И.З. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 26.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 771/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв. Михаела Клечерова в качеството й на защитник на подсъдимия Р.И.З. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Р.И.З., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, работи като ски патрул към „Ю.“ АД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2016г., около 21,52 часа, в КК “Слънчев бряг“, общ.Несебър, до казино „Лас Вегас“, управлявал МПС-л.а. "Фолксваген Голф" с рег.№ ..... , с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,02 на хиляда, установено по надлежния ред /изпробван с техническо средство алкотест „Дрегер 7410+“ с № 0325/, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 1 /Споразумение № .../2011г. по НОХД № .../2011г. на РС- Р. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК/, поради което и на основание чл.343б, ал. 2, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева, платима в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Р.И.З. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №771/2016г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Р.И.З.
В законна сила от 26.7.2016г.
54 НОХД No 870/2016, II състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 25.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : №99 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 870/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Димитър Попов - служебен защитник на подсъдимия С. и подсъдимия В.С., съгласно което: ПРИЗНАВА В.С. - роден на ***г. в гр.Измаил, Украйна, с ЕГН **********, украински гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, работник, с ЛНЧ **********, с карта за продължително пребиваване в Р.България № 700872497, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2016г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество - коноп с нетно тегло 1.098 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5.00%, на стойност 6,58 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. Първо, вр. ал.3, т.1, вр.чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на “Глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6, вр.с ал.5 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - коноп с нетно тегло 1.098 грама и опаковки, които след приключване на делото постановява да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия С. да заплати в полза на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 45.76 /четирдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 870/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия В.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо В.С. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.00 часа
В.С.
В законна сила от 26.7.2016г.
55 НОХД No 970/2016, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 26.7.2016г.
ОПРЕДЕЛИ:№100 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 970 /2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Надя Загорова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.М.Д., със защитник адв.П. ***, споразумение, съгласно което: Обвиняемият М.М.Д. - роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ученик в 11 клас на ПГ по САГ „Кольо Фичето“, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2016 год., около 15.00 ч. в гр.Несебър, на ул.”Еделвайс”, зад блок № 4, като непьлнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието си и е могьл да рьководи постьпките си, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП държал до гаражни помещения, в дупка в земята високо рисково наркотично вещество – обект № 1, съгласно химическа експертиза № 137/09.03.2016 год. по описа на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас представляващо коноп със съдържание на активно действащото вещество тетрахидроканабинол 10,10 % /десет цяло и десет десети/ тегловни процента с нето тегло 7,038 /седем цяло нула тридесет и осем/ грама, на стойност 42,23 /четиридесет и два лева и 23 стотинки/ лв., както и държал в дясната си ръка високо рисково наркотично вещество - обект № 3, съгласно химическа експертиза № 137/09.03.2016 год. по описа на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, представляващо коноп със съдържание на активно действащото вещество - тетрахидроканабинол 9,00 % /девет/ тегловни процента с нето тегло 2,515 /две цяло петстотин и петнадесет/ грама, на стойност 15,09 /петнадесет лева и 09 стотинки/ лв., и държал в джоб на якето си високо рисково наркотично вещество – обект № 2, съгласно химическа експертиза № 137/09.03.2016 год. по описа на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, представляващо коноп със съдържание на активно действащото вещество - тетрахидроканабинол 10,10 % /десет цяло и десет десети/ тегловни процента с нето тегло 7,925 /седем цяло деветстотин двадесет и пет/ грама, на стойност 47,55 /четиридесет и седем лева и 55 стотинки/ лв., всички наркотични вещества с общо нето тегло 17,478 /седемнадесет цяло, четиристотин седемдесет и осем/ грама, на обща стойност 104,87 лв. /сто и четири лева и осемдесет и седем стотинки/, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1 от НК вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1 т.2 б „б“ от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, по чл.42, ал.2 т.1 от НК за срок от 6 месеца с периодичност два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител по чл.42, ал.2 т.2 от НК за срок от 6 месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1 от НК вр. с чл.63, ал.1, т. 5 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание, след редукцията по чл.63, ал.1, т. 5 от НК - ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ. ОТНЕМА на основание чл. 354а ал.6, вр.чл.53 ал.2,б.”А” от НК в полза на Държавата, приложените по делото веществени доказателства - високорискови наркотични вещества в т.ч.: иззети с протокол за оглед на местопроизшествие от 07.03.2016г. /лист 10 от ДП/, одобрен с Разпореждане на НРС по ЧНД 283 /2016г. и с Протокол и приобщени с Протокол за доброволно предаване от 07.03.2016г., а именно: - обект № 1, съгласно химическа експертиза № 137/09.03.2016 год. по описа на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, представляващо коноп със съдържание на активно действащото вещество тетрахидроканабинол 10,10 % /десет цяло и десет десети/ тегловни процента с нето тегло 7,038 /седем цяло нула тридесет и осем/ грама; - обект № 3, съгласно химическа експертиза № 137/09.03.2016 год. по описа на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, представляващо коноп със съдържание на активно действащото вещество - тетрахидроканабинол 9,00 % /девет/ тегловни процента с нето тегло 2,515 /две цяло петстотин и петнадесет/ грама, на стойност 15,09 /петнадесет лева и 09 стотинки/ лв., и – обект № 2, съгласно химическа експертиза № 137/09.03.2016 год. по описа на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, представляващо коноп със съдържание на активно действащото вещество - тетрахидроканабинол 10,10 % /десет цяло и десет десети/ тегловни процента с нето тегло 7,925 /седем цяло деветстотин двадесет и пет/ грама, които да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д., със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 159,21лв (сто петдесет и девет лева и двадесет и една стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 970 /2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.М.Д. мярка за неотклонение „ПОД НАДЗОР НА ИНСПЕКТОР ОТ ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ ПРИ РУ НА МВР – НЕСЕБЪР“. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.05
М.М.Д.
В законна сила от 26.7.2016г.
56 АНД No 568/2016, I състав КАТ Б.М.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16- 0304-000702 от 26.04.2016г., издадено от Началник сектор при Областна дирекция на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на Б.М.М., с ЕГН **********,*** на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложено наказание: Глоба в размер на 100/сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за нарушение по 123 ал.1, т.2 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16- 0304-000702 от 26.04.2016г., издадено от Началник сектор при Областна дирекция на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на Б.М.М., с ЕГН **********,*** е наложено наказание „ Глоба“ в размер на 100 /сто/ лв., на основание чл.179 ал.2, от ЗДвП, за нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.
В законна сила от 27.7.2016г.
57 НОХД No 586/2016, VI състав Палеж по непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 11.7.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА Г.И.Н. – роден на ***г***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, общ работник във ............... Б., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2012г., около 15.40ч., в гр.Н., на ул......... № 2, по непредпазливост /небрежни действия при извършване на огневи работи с оксижен/, е запалил чуждо имущество със значителна стойност, както следва: пристройка към гърба на х-л,,........ представляваща навес с три оградни стени, с носеща дървена конструкция, скелетно-гредова и ограждаща конструкция от ОSВ плоскости по цялата югозападна фасада, а в дъното на помещението дървено-скелетна конструкция с обшивка от дъски-ламперия, с дървена, покривна конструкция, подова настилка от базалтови плочки, с покривно покритие-керемиди, с нетни размери 25,40м./4.70м., със застроена площ от 120 кв.м., с пазарна стойност към 2012 год. - 10035.35лв. и складово помещение под пристройката, със застроена площ от 22.77кв.м., на пазарна стойност към 2012 год. 50...65лв., собственост на „М.” АД ***, както и находящите се в склада движими вещи на обща стойност 1834,10 лева, всички собственост на ........-Х.Я.", като при пожара са последвали вреди на обща стойност 2190.93лв. /две хиляди сто и деветдесет лева и деветдесет и три стотинки/ за „М."АД, представляващи разходи по възстановяване на навеса в размер на 1098.43лв. и разходи по възстановяване на склада в размер на 1092.50лв., а за ........-Х.Я.” са причинени вреди в размер на 1834.10 лв.-стойността на унищожените от пожара движими вещи, като общо на двете дружества от пожара са причинени щети в размер на 4025.03лв. /четири хиляди двадесет и пет лева и три стотинки/, поради което и на основание чл.331, ал.1, вр. с чл.330, ал.1, вр.с чл.55, ал.1, т.2, буква „Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Г.И.Н. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР Б., направените по делото разноски в размер на 582 лева (петстотин осемдесет и два). Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Б. в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.И.Н.
Мотиви от 18.7.2016г.
В законна сила от 27.7.2016г.
58 НОХД No 973/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Ч.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 973/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.К. ***, в качеството му на защитник на подсъдимият К.Ч.А., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.Ч.А.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2016 г., около 01.20 ч., в КК “Слънчев бряг“, общ. Несебър, срещу х-л „Диамант“, посока на движение х-л „Кубан“ към гр. Свети Влас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ 330 ХД” с рег.№ ....., след употреба на наркотични вещества, а именно канабис (THC 5), установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Драг Тест 5000“ с фабричен номер ARHJ 0059, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три /години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия К.Ч.А. със снета по делото самоличност кумулативно предвиденото по- леко наказание „Глоба“ в размер от 500 лв. до 1500 лв. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК, К.Ч.А. със снет апо делото самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия К.Ч.А. е било отнето по административен ред, считано от 15.07.2016г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия К.Ч.А. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 45,76 лв. /четиридесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща направени разноски по делото. Приложеният по делото като веществено доказателство един брой използван тест „Дрегер Драг Тест 5000“ следва да бъде унищожен като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 973/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
К.Ч.А.
В законна сила от 27.7.2016г.
59 АНД No 477/2016, II състав КАТ Р.Е.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.6.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-000204/18.02.2016г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на Р.Е.Д. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв./двеста/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.7.2016г.
60 АНД No 707/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.В.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.7.2016г.
ПРИЗНАВА Х.В.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, общ работник в „Лукойл”, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2014г., около 23.10 часа, в община Несебър, обл.Бургас, в близост до КПП Кошарица, в посока с.Кошарица, община Несебър е управлявал моторно превозно средство лек автомобил „БМВ 320”, с рег. № *********, след употреба на наркотични вещества тетрахидроканабинол – коноп /канабис, марихуана/, включен в приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП, установено по надлежния ред с протокол № 3173/2014г. от съдебно химическа токсикологична експертиза от Токсикохимична лаборатория при ВМА- гр.София – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда лева/ в полза на Държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Х.В.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата общо в размер на 151.00 лева /сто петдесет и един лева/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.В.М.
Мотиви от 1.8.2016г.
В законна сила от 28.7.2016г.
61 ЧНД No 610/2016, VI състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Й.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 13.7.2016г.
НАЛАГА на осъдения Д.Й.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, със средно образование, с настоящ адрес ***, ЕГН:**********, едно общо най-тежко наказание – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 9 /девет/ месеца, по присъдите по НОХД № 6010/2012г. по описа на Софийски районен съд и по НОХД № 10541/2014г. по описа на Софийски районен съд На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от 9 месеца лишаване от свобода, което да се изтърпява в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.23 ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието „Глоба” в размер на 2000лв. /две хиляди/ лева, наложена по НОХД № 10541/2014г. по описа на СРС. На основание чл. 25, ал. 3 от НК ПРИСПАДА от наложеното общо наказание „Лишаване от свобода”, изтърпяното изцяло наказание по НОХД № 6010/2012г. по описа на Софийски районен съд - „Пробация” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като два дни „Пробация” следва да се зачитат за един ден „Лишаване от свобода”. На основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА от наложеното общо наказание „Лишаване от свобода” времето, през което Д. е бил задържан по НОХД № 10541/2014г. по описа на СРС, на 26.05.2012г. – за срок 24 часа по ЗМВР. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас. След влизане в сила на определението препис от него да се изпрати на Бюро „Съдимост” към Районен съд гр. Варна.
Д.Й.Д.
В законна сила от 29.7.2016г.
62 НОХД No 984/2016, IV състав Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 984/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП- Несебър и адв. Р.Р. ***, в качеството му на защитник на подсъдимият Н.С. със снета по делото самоличност, споразумение съгласно което: ПРИЗНАВА Н.С. ................/- роден на *** год. в гр. Ужица, Република Сърбия, с адрес Република Сърбия, гр.Ужица, ул. ”Любице Чакаревич“, № 13, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2016 год., в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, в района на дискотека „Викинг”, причинил на полицейски орган- ................, ЕГН **********- полицай ООР към ІV-то РУ-Бургас, командирован в РУ-Несебър, при изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, чрез нанасяне на удар с палка в областта на главата, довел до напречно теменно- тилна рана, поради което и на основание чл.131, ал.2, т. 3, във вр. с чл. 130, ал. 1, във вр. с чл.55 ал.1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказанието „Лишаване от свобода“, за срок от три години. ПРИЗНАВА Н.С. ................/- роден на *** год. в гр. Ужица, Република Сърбия, с адрес Република Сърбия, гр.Ужица, ул. ”Любице Чакаревич“, № 13, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, за ВИНОВЕН и в това, че на 26.07.2016 год., в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, в района на дискотека „Викинг”, причинил на ................, ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, чрез нанасяне на удар с палка в областта на главата, довел до теменна върга- косо разположена рана, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1, т. 12, във вр. с чл. 130, ал. 1, във вр. с чл.54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказанието „Лишаване от свобода“, за срок от три години. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 23, ал. 1 от НК, общо наказание измежду така наложените наказания по- горе за двете престъпления, в размер на най- тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание, за срок от три години. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 984/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ: Декларирам, че не желая писмен превод на протокола, в който е обективирано определението за одобряване на споразумението, на разбираем за мен език.
Н.С.
В законна сила от 29.7.2016г.
63 НОХД No 985/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.7.2016г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 985/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв. В.А., в качеството му на защитник на подсъдимия Г.В.Н. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.В.Н.- роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, техник към „Аркус СОТ“ ООД- Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2016 г., около 13.10 часа, в КК „Слънчев бряг“, общ.Несебър, на алея в близост до ресторант „Фор Ю“, в посока на движение към хотелл „Алба“, управлявал МПС- л.а. „Опел Комбо” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежния ред чрез химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК по-леко наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Г.В.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимия Г.В.Н. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 15.07.2016 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Г.В.Н. да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас сумата от 40.84 лева (четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 985/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.В.Н. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Г.В.Н.
В законна сила от 29.7.2016г.
64 НОХД No 986/2016, VI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Ш.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 29.7.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 986/2016г. между А. П.- прокурор в Р.п.г. адв. Е.С. ***, защитник на обвиняемия К. и обвиняемия К. Ш. К. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия К. Ш. К., роден на *** г. в Турция, турчин, турски гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, пилот, паспорт № *****, издаден на 03.07.2015 г. в Турция, валиден до 03.07.2025 г., с адрес:***, к-с „Р.С.“ */* за ВИНОВЕН в това, че: - На 22.072016 г., около 04.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до дискотека «Какао», управлявал МПС- лек автомобил «Мерцедес» с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,89 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест «Дрегер 7410+» с фабричен номер 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на К. Ш. К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 7 (седем) месеца. ПРИЗНАВА обвиняемия К. Ш. К., роден на *** г. в Турция, турчин, турски гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, пилот, паспорт № *****, издаден на 03.07.2015 г. в Турция, валиден до 03.07.2025 г., с адрес:***, к-с „Р.С.“ */* за ВИНОВЕН в това, че - На 22.07.2016г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество - коноп с нетно тегло 6.409 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 8.90%, на стойност 38,45 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството,, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НА ОСНОВАНИЕ чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА на К. Ш. К. най-тежкото измежду така определените наказания, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното общо наказание за срок от 3 /три/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо наказание наказанието „лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца“. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. “б”, вр. чл.354а, ал.6, вр.ал.3 от НК в полза на Държавата веществените доказателства: наркточни вещество - коноп с нетно тегло 6.409 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 8.90%, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки, които да бъдат унищожени, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия К. Ш. К. да заплати в полза на Държавата по сметка на НРС сумата в размер 47.08 лева (четиридесет и седем лева и осем стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 986/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
К.Ш.К.
В законна сила от 29.7.2016г.
65 НОХД No 987/2016, VI състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР У.Й. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 29.7.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 987/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър, адв. Р.Р. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия У.Й. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА за виновен обвиняемият У.Й. – роден на ***г. в гр.Ужице, Република Сърбия, с паспорт № 008304779., изд. на 08.01.2010г. в Сърбия, валиден до 08.01.2020г., сърбин, сръбски гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, художник, с адрес: Република Сърбия, гр.Белград, ул.“Доктор Ненада Паренте“, № 39, в това, че на 26.07.2016г., около 07.00 часа, в к.к Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до базата на магазин «ММ» и хотел «Виолет Гардън», по хулигански подбуди, причинил на Г.Д.Х. с ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща си в цепковидна контузно разкъсна рана на главата, съставляваща разстройство на здравето неопасно за живота – поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, предл. последно вр. чл. 130, ал. 2 НК, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, за изпитателен срок от 3/три/ години. ПРИЗНАВА за виновен обвиняемият У.Й. – роден на ***г. в гр.Ужице, Република Сърбия, с паспорт № 008304779., изд. на 08.01.2010г. в Сърбия, валиден до 08.01.2020г., сърбин, сръбски гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, художник, с адрес: Република Сърбия, гр.Белград, ул.“Доктор Ненада Паренте“, № 39 в това, че на 26.07.2016г., около 07.00 часа, в к.к“Слънчев бряг“, общ.Несебър, в близост до базата на магазин «ММ» и хотел «Виолет Гардън», по хулигански подбуди, причинил на М.Е.Т. с ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща си в кръвонасядане с травматичен оток и травми по лигавицата на устните в лявата половина, и повърхностни охлузвания по ляво коляно, съставляваща разстройство на здравето неопасно за живота – поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, предл. последно, вр. чл. 130, ал. 2 НК вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, за изпитателен срок от 3/три/ години. НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК, на обвиняемия У.Й., най-тежкото от определените му наказания, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода“, за изпитателен срок от 3/три/ години. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №987 /2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
У.Й.
В законна сила от 29.7.2016г.
66 НОХД No 988/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Ш. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 29.7.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 988/2016г. между Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия А.Ш. и подсъдимия А. Александрович Ш. със снета по делото самоличност, съгласно което: А. АЛ... Ш., роден на *** г. в гр.Москва, Руска Федерация, с постоянен адрес: Руска Федерация, гр. Москва, Солнцевский проспект, № 19, кв. 221, руснак, руски гражданин, висше образование, неженен, неосъждан, оператор-продавач се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2016 г. около 02.00 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, пред хотел „Каскада” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра” с рег.№ А 17 22 МК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.25 /две цяло двадесет и пет стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза №722 от 26.07.2016 година на сектор БНТЛ при ОД на МВР Бургас, поради което и на основание чл.343 б ал.1, вр. , вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” в размер от 200 лв. до 1000 лв. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият Ш. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 26.07.2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия А. Александрович Ш. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 42.16 лева /четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 988/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ш. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо А. А...... Ш. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
А.А.Ш.
В законна сила от 29.7.2016г.