Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 19/2016, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Е.И.Б.А. Г.С.Б.З.,
П.И.Б.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Е.И.Б.-А. с ЕГН-********** ***, чрез процесуалния си представител адв.И.Н.К. с посочен съдебен адрес *** против Г.С.Б.-З. с ЕГН-********** *** и П.И.Б. с ЕГН-********** *** обективно съединени искове по чл.226, ал.3 ЗЗД, вр., чл.26, ал.2, зр.1, пр.4 ЗЗД и чл.26, ал.2, изр.1, пр.5 от ЗЗД за прогласяване нищожност на дарение, обективирано в нот.акт № *************., том III, рег.№ 2623, дело № 486/2014г. по описа на нотариус с рег.№ 110 на Нотариалната камара с район на действие РС-Несебър, при което П.Б. е дарил ответницата Г.Б. от собствените си идеални части, както следва: 10кв.м./ид.ч. от поземлен имот с идентификатор ************* по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение със Заповед № КД – 14 -02-752/03.04.2006г. на Началника на СГКК-Бургас с адрес на поземления имот – гр.*************, целия с площ от 525кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор – кв.10, парцел XV, № 322/, при граници за ПИ, както следва: ПИ с № № *************; *************; *************; *************; *************; ************* и *************поземления имот и 1кв.м./ид.ч. от Сграда с идентификатор *************.2, която е разположена в имот с идентификатор *************, цялата със застроена площ от 64кв.м. на един етаж, с предназначение на сградата - постройка на допълващо застрояване; Сграда с идентификатор *************.3, която е разположена в имот с идентификатор *************, цялата със застроена площ от 12кв.м. на един етаж, с предназначение на сградата - постройка на допълващо застрояване и Сграда с идентификатор *************.4, която е разположена в имот с идентификатор *************, цялата със застроена площ от 12кв.м. на един етаж, с предназначение на сградата - друг вид сграда за обитаване, поради противоречие с добрите нрави и с духа на закона, поради симулативност и поради липса на основание, като неоснователни. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.3 от ГПК Е.И.Б.-А. с ЕГН-********** *** да заплати на Г.С.Б.-З. с ЕГН-********** *** и П.И.Б. с ЕГН-********** *** сумата от общо 600лв./шестстотин/лева, представляващи направените от тях съдебни разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 3.7.2017г.
2 ЧНД No 781/2017, IV състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ОД НА МВР-ГР. БУРГАС,ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 3.7.2017г.
Протоколът ми беше прочетен и преведен от български на английски език, и с подписът си удостоверявам, че казаното от мен е записано правилно.
В законна сила на 3.7.2017г.
3 АНД No 2539/2016, I състав Общини АКАДЕМИКА 2011 ЕАД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление №67/19.10.2016г., издадено от Кмета на О.Н. ЕИК:000057122 с което на „А.2.“ ЕАД - дружество със седалище и адрес на управление:***,Студентско общежитие,бл.3, вх.А, ет.1 с ЕИК ****, представлявано от Б. К. Т. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.125, във вр.с чл.129 от Наредба №6 на Общински съвет гр.Несебър, за нарушение по чл. 13 ал.1 т.3 от Наредба № 6 на Общински съвет - гр. Несебър. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.7.2017г.
4 Гражданско дело No 44/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МУЗИКАУТОР ИВ-73 ООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.194, ал.3 във връзка ал.2 ГПК, по заявеното от ответното дружество И." ООД, ЕИК *****със седалище и адрес на управление ***.*****************, представлявано от Управителя В.А.А. оспорване на истинността на Договор за разрешаване на публичното изпълнение на музика в хотели, заведения за хранене и развлечения и други обекти от 08.07.2011г., Приложение 1 от 08.07.2011г. и Тарифа за авторските възнаграждения в частта на подписа в договора за ответното дружество в графа „Ползвател“,макар и неподписано от В.А.А. ,че оспорването не е доказано и ги приема като доказателства по делото. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че „И." ООД, ЕИК *****със седалище и адрес на управление ***.*****************, представлявано от Управителя В.А.А. ДЪЛЖИ на СНЦ „Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права – М.”, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление,***, представлявано от И.Н.Д.-изпълнителен директор, чрез процесуални представители адвокат М.П.Г. и И.Г.Б. *** сумата от 3509,49 лв. /три хиляди петстотин и девет лева и четиридесет и девет стотинки/, представляваща неизплатено възнаграждение по договор за разрешаване на публичното изпълнение на музика в заведение за хранене и развлечение, средства за подслон и места за настаняване от 08.07.2011 г., от които 1949,37лв.- главница, сумата от 658,90 лв.- неустойка за забава за периода от 16.07.2014 г. до 18.07.2016 г., сумата от 713,81 лв.- неустойка за забава за периода от 16.07.2015 г. до 18.07.2016 г., сумата от 187,41 лв.- неустойка за забава за периода от 18.07.2016 г. до 21.09.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.11.2016 г.- датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК №563/21.11.2016г. по ч.гр.д. № 1039/2016 г. на НсРС. ОСЪЖДА „И." ООД, ЕИК *****със седалище и адрес на управление ***.*****************, представлявано от Управителя В.А.А. ДА ЗАПЛАТИ на СНЦ „Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права – М.”, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление,***, представлявано от И.Н.Д.-изпълнителен директор, чрез процесуални представители адвокат М.П.Г. и И.Г.Б. *** сумата от 423.19 лева – разноски по заповедното производство по ч.гр.д. № 1039/2016 г. на НсРС.и сумата от 423.19 лева – разноски по настоящото производство. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 5.7.2017г.
5 АНД No 78/2017, III състав ДИТ АСТРА 1 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВРЪЖДАВА Наказателно постановление № 02-000708 / 02.12.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на „А.1” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.В.Ю., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) за нарушение по чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2017г.
6 АНД No 367/2017, III състав МВР С.В.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2695 от 15.09.2016г., издадено от главен инспектор Ж.З.Д. – Началник РУ на МВР Несебър, с което за нарушение по чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето, на С.В.Б. с ЕГН **********, в качеството му на управител на „Д.К.” ООД, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2017г.
7 НОХД No 403/2017, I състав Обсебване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.К.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 19.6.2017г.
ПРИЗНАВА К.К.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 01.09.2014г. до 05.09.2014г., в гр.Свети Влас, общ.Несебър, от сексшоп противозаконно е присвоил чужди движими вещи- 1 брой преносим компютър „Дел“, модел „Латитуд“, черен на цвят; комплект с чанта и зарядно устройство за него, на обща стойност 487,32 лв. /четиристотин осемдесет и седем лева и тридесет и две стотинки/, и сумата от 100 лв. /сто/ лева- собственост на Т.Т.В. ***, както и сумата от 40 лв. /четиридесет/ лева и 10 броя шишета афродизиак „попърс“, всяко на стойност 25.00 лева, всички на обща стойност 250 лв. /двеста и петдесет/ лева- собственост на „Ж.“ ЕООД- гр.София с едноличен собственик и управител Р.А.Б., всички вещи на обща стойност 877.32 лв. /осемстотин седемдесет и седем лева и тридесет и две стотинки/, които владеел, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.К.М. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата от 38.64лв. (тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
К.К.М.
Мотиви от 21.6.2017г.
В законна сила на 5.7.2017г.
8 НОХД No 789/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Б.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.7.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №789/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно А.П.– прокурор в РП-Несебър и адв.М. *** – назначена за защитник на подсъдимия К.Б.М. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА К.Б.М., роден на ***г. в гр.п., българин, български гражданин, осъждан- реабилитиран, неженен, със средно-специално образование, готвач, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2017г., около 04.45ч., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, по главната алея до бензиностанция „Петрол", на кръстовище „Свежест", с посока на движение от входа на бензиностанация „Петрол" към хотел „Свежест", управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Бенели", модел „К2- 100", с peг. № С 5195 X, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис /ТНС/ и амфетамин /АМР/, установено по надлежен ред с техническо средство Дрегер Драг тест 5000 („Drager drug Test 5000") с идентификационен номер ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание шест месеца „Лишаване от свобода“ за срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3, вр. чл.343б, ал.3 от НК, на подсъдимия К.Б.М. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба”. ПРИЗНАВА К.Б.М., роден на ***г. в гр.п., българин, български гражданин, осъждан- реабилитиран, неженен, със средно образование, готвач, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2017год., около 04.45ч., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, по главната алея до бензиностанция „Петрол", на кръстовище „Свежест", в портфейл, поставен в преден джоб на панталона му, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества, както следва: обект № 1 - 1 /един/ брой прозрачно полиетиленово пликче „клипс" с размер 4/5см., съдържащо суха зелена растителна маса /връхчета/, в което се доказа наличие на коноп, с наличие на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,40 % и нетно тегло 0,405 грама, на стойност 2,43лв, /два лева и четиридесет и три стотинки/; обект № 2/1 - опаковка, съдържаща бучка от пресовано, бяло на цвят, прахообразно вещество, в което е доказано наличие на кофеин и амфетамин, със съдържание на основно вещество амфетамин 23,60% и нетно тегло 0,546 грама, на стойност 16,38 лв. /шестнадесет лева и тридесет и осем стотинки/; обект № 2/2 - опаковка, съдържаща две бучки от пресовано, бяло на цвят, прахообразно вещество, в което е доказано наличие на кофеин и амфетамин, със съдържание на основно вещество амфетамин 23,60% и нетно тегло 0,486 грама, на стойност 14,58 лв. /четиринадесет лева и петдесет и осем стотинки/, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА. НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК, на подс.К.Б.М., общо наказание в размер на най – тежкото от така наложените му наказания, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО, на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание, наказанието „Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, веществените доказателства по делото – остатъкът от наркотичните вещества, изпратени на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР- НОП“- гр.София, както и празните опаковки от същите, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. ОТНЕМА веществените доказателства по делото- 1 брой плик с тестова касета “Дрегер“, „Drug Test 5000“ с фабричен номер ARJJ- 0041“ която след влизане на споразумението в сила да бъде унищожена. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Б.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 119,02лв. (сто и деветнадесет лева и две стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №789/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия К.Б.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Б.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
К.Б.М.
В законна сила на 5.7.2017г.
9 Гражданско дело No 30/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БОН МАРШЕ ЕООД Л.М.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Б.М.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, срещу Л.М.К., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г***, международен паспорт ********, издаден на **************************., с постоянен адрес в Русия, гр. *******************************, иск с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 2 от ЗУЕС за присъждане на сумата от 1113,88 лв., представляваща възнаграждение за 2015г. по договор от 03.10.2013г. с рег. № 7553/03.10.2013г. по описа на нотариус ***********, вписан в Служба по вписванията при Районен съд Несебър – акт № ***********************., за управление и поддръжка на комплекс „*******”, представляващ „Сграда с идентификатор № ***********, изградена в поземлен имот с идентификатор № ***********, както и предявения иск с правно основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД за присъждане на сумата от 732,98 лв., представляваща дължима неустойка за забава за периода 01.04.2015г. – 12.01.2017г., съгласно договор от 03.10.2013г. с рег. № 7553/03.10.2013г. по описа на нотариус ***********, вписан в Служба по вписванията при Районен съд Несебър – акт № ***********************., за управление и поддръжка на комплекс „*******”, представляващ „Сграда с идентификатор № ***********, изградена в поземлен имот с идентификатор № ***********. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК „Б.М.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Л.М.К., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г***, международен паспорт ********, издаден на **************************., с постоянен адрес в Русия, гр. *******************************, сумата от 800 лв., представляваща направените по делото разноски, от които 750 лв. – заплатено възнаграждение за един адвокат и 50 лв. – заплатен депозит за назначаване на преводач на свидетели. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 6.7.2017г.
10 Гражданско дело No 334/2017, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА А.М.Г.З.   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.6.2017г.
ПРОМЕНЯ фамилното име на А.М.Г.-З. с ЕГН **********,***, в актовете за гражданско състояние на О.Н. *** от Г.-З. на Г.. Преписи от решението след влизането му в сила да се изпрати на О.Н. *** за отразяване в актовете за гражданско състояние и регистрите на населението на промяната на фамилното име. Преписи от решението след влизането му в сила да се изпратят до Бюро „Съдимост” при Ловешкия районен съд и до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” на областно равнище, за отразяване на допуснатата промяна. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.7.2017г.
11 ЧНД No 482/2017, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 20.6.2017г.
Мотивиран от горното, и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И :№130 ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, на осъдения Н.П.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, съдружник в „Н.М.“ ООД, ЕГН **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 230/2014г. по описа на Районен съд- Несебър и НОХД № 419/2017 г. по описа на PC- Несебър в размер на най-тежкото измежду наложените по отделните осъждания, а именно наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: -„Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от шест месеца, при периодичност два пъти седмично; - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от шест месеца“. ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяното през периода 25 април 2014г.- 25 октомври 2014г. наказание „Пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес-*** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание е наложено по споразумение № 54 от 14.04.2014г. по НОХД № 230/2014г. на Несебърски районен съд. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Н.П.Г.
В законна сила на 6.7.2017г.
12 Гражданско дело No 628/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ФАРЕНХОЛТЦ ЕООД С.В.ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.5.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „С.ВП.И.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от синдика Д.М.К., че „Ф.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Б.Ф. е собственик на реална част от Поземлен имот с идентификатор ********* (*******************************) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кошарица, община Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-29 / 25.07.2005г. на Изпълнителния директор на АК; адрес на поземления имот: местност „*******; целият с площ от 4 182 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) при съседи: ПИ №№ ***********************************, ***********************************, *********, която реална част от имота е с площ от 380 кв.м. (триста и осемдесет квадратни метра), разположена в северната част на имота, защрихована с жълт цвят на комбинираната скица, изготвена от вещото лице по съдебно-техническата експертиза, която скица представлява неразделна част от решението. ОСЪЖДА „С.ВП.И.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от синдика Д.М.К., ДА ПРЕДАДЕ на „Ф.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Б.Ф. ВЛАДЕНИЕТО върху 380 кв. м. (триста и осемдесет квадратни метра), представляваща реална част от Поземлен имот с идентификатор ********* (*******************************) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кошарица, община Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-29 / 25.07.2005г. на Изпълнителния директор на АК; адрес на поземления имот: местност „*******; целият с площ от 4 182 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) при съседи: ПИ №№ ***********************************, ***********************************, *********, разположена в северната част на имота, защрихована с жълт цвят на комбинираната скица, изготвена от вещото лице по съдебно-техническата експертиза, която скица представлява неразделна част от решението. ОСЪЖДА „С.ВП.И.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от синдика Д.М.К., ДА ЗАПЛАТИ на „Ф.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Б.Ф. сумата в размер на 1 244,23 лв. (хиляда двеста четиридесет и четири лева и 23 ст.), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 7.7.2017г.
13 АНД No 822/2016, III състав КАТ А.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 31.1.2017г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001524 от 03.07.2016г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП на от А.Д., роден на ***г. в Израел, са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.7.2017г.
14 АНД No 1318/2016, III състав КАТ Н.Л.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.1.2017г.
чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001407 от 29.06.2016г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, на Н.Л.Н. с ЕГН **********,***, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл.150А, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.7.2017г.
15 АНД No 1996/2016, III състав НАП ТЕТРИС АДВЪРТАЙЗИНГ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2173/23.08.2016г., издадено от К. П. П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Т.А.” ООД, ЕИК 131266208, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Р.П.Б., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „Т.А.” ООД, ЕИК 131266208, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Р.П.Б., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 4 000 лв. (четири хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 7.7.2017г.
16 АНД No 2478/2016, I състав НАП С.-Д.С. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2211 / 25.08.2016г. изд. от зам. Директора на ТД на НАП-Бургас с което на ЕТ „С. Д.С." БУЛСТАТ: ****Адрес: /седалище на управление/*** Представлявано от: Д.П.С. с ЕГН **********, е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по. чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, вр.чл.118 ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 7.7.2017г.
17 АНД No 181/2017, VI състав КАТ М.Ф.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 27.3.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-001880 от 29.07.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на М.Ф.Г., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14 -дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 7.7.2017г.
18 АНД No 273/2017, III състав ДАМТН А.-7.-А.К. ЕТ ДАМТН,ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-064 от 07.02.2017г., издадено от Д.М.А.Е. на длъжност Началник Регионален отдел „Метрологичен надзор – Югоизточна България” на Главна дирекция „Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен технически надзорр, оправомощена със Заповед А-10098/08.12.2015г. на Председателя на ДАМТН, с което на ЕТ „А... – А.К.”, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец А.И.К. с ЕГН **********, за нарушение по чл.44, т.4, във връзка с чл.43,ал.1 от Закова за измерванията, му е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. (двеста лева), като незаконосъобразно и неправилно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 7.7.2017г.
19 НОХД No 817/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 7.7.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 817/2017г. между Валя Диамандиева- прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия А.Д. и подсъдимия А.М.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: А.М.Д., роден на *** г. в гр.Х., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, пенсионер, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2017 г. в 21.15 ч. в гр. Обзор, общ. Несебър, на плажната алея в близост до бар „Оро”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.72 /две цяло седемдесет и две стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+”, с фабричен № ARMS 0106, съгласно Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55 ал.2 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” в размер на 100 /сто/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК А.М.Д. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 817/2017г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо А.М.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
А.М.Д.
В законна сила на 7.7.2017г.
20 НОХД No 818/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
В.Д.
Ж.Т.Ж. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 7.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 818/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и адв.И. ***- защитник на подсъдимия Ж.Т.Ж. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Ж.Т.Ж., роден на ***г. в гр.Димитровград с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2017г., около 06.00 часа в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър, по главна алея до хотел "Калина Гардън", в посока към кръстовище "Свежест", управлявал МПС-л.а."......." с рег.№ X 2144 KB, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 /едно цяло и тридесет и пет/ на хиляда, установено по надлежният ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 100 /СТО/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Ж.Т.Ж. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия Ж.Т.Ж. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 02.07.2017 год. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №818/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Ж.Т.Ж.
В законна сила на 7.7.2017г.
21 АНД No 408/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Г.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА Г.Г.Г.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***А. Марчин, № 2, вх.Б, ет.3, ап.58, и настоящ адрес:***, к.к.Слънчев бряг, ж.к.“Аква“, ул.Несебър, № 1, ет.2, ап.13, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2016г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество- коноп с нетно тегло 7,220 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 8,10%, на стойност 43,32 лв., като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 предл. първо вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 400 (ЧЕТИРИСТОТИН ) ЛЕВА, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е намирало, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НК, обвиняемият Г.Г.Г. с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 47,08 лв. /четиридесет и седем лева и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Г.Г.
Мотиви от 7.7.2017г.
В законна сила на 10.7.2017г.
22 АНД No 511/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА М.К.М., роден на ***г. в гр.Стара Загора, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2016г., около 09.45 часа, в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг, обл.Бургас, на главната алея срещу хотел „Ривър парк“, с посока на движение към гр.Свети Влас, управлявал моторно превозно средство- автобус марка „Форд“, модел „Транзит“ с рег. № А ....ВР, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №16-0304-001397/28.06.2016г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР- Бургас, РУ- Несебър на основание чл.177, ал.1, т.2, предл. първо от ЗДвП, влязло в сила на 07.07.2016г., за същото деяние, поради което и на основание чл.78а вр. чл. 343в, ал.2 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 (ДВЕ ХИЛЯДИ) ЛЕВА, платими в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.К.М.
Мотиви от 10.7.2017г.
В законна сила на 10.7.2017г.
23 АНД No 533/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Т.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА Н.Т.С.- родена на ***г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, циганка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 14.02.2017г., в с.О., общ.Несебър, дом № 4, находяща се на ул.Н.Р., без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държала високорискови наркотични вещества, както следва: коноп с нетно тегло 4,019 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 2,80%; коноп с нетно тегло 0,289 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 4,70%; коноп с нетно тегло 0,175 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,80% и коноп с нетно тегло 0,175 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 4,90%- общо 4,728 грама коноп на обща стойност 28,37 лева, определена съгласно Приложение №2 и член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 вр. чл.78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (ТРИСТА) ЛЕВА, платими в полза на Държавата. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НК, обвиняемата Н.Т.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 92,23 лв. /деветдесет и два лева и двадесет и три стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. ОТНЕМА, на основание чл..354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичните вещества, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.Т.С.
Мотиви от 7.7.2017г.
В законна сила на 10.7.2017г.
24 АНД No 147/2017, VI състав НАП КОНДОР 2 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 7.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2555 от 18.10.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „К.2” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, к. к. „Слънчев бряг – Запад”, Административен център „Сапфир”, ет. 3, на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно вр. чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 11.7.2017г.
25 ЧНД No 831/2017, V състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 11.7.2017г.
Прочетох лично протоколът и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани вярно.
В законна сила на 11.7.2017г.
26 ЧНД No 833/2017, V състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПРИ ОП - ГР.БУРГАС   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 11.7.2017г.
Протоколът ми беше прочетен и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани вярно.
В законна сила на 11.7.2017г.
27 НОХД No 571/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.П.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 26.6.2017г.
ПРИЗНАВА Б.П.К. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, главен готвач, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2016г., около 23.30 часа, в гр.О., община Несебър, област Бургас, на ул.”Славянска”, в близост до дискотека „Евент-87”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества, а именно „метамфетамин“, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер ДрагТест 5000” с идентификационен № ARHJ- 0005, поради което и на основание чл.343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното на подс.К. наказание – четири месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подс.К. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание – глоба. ПРИЗНАВА Б.П.К. с посочена по-горе самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2016г., около 23.30 часа, в гр.О., община Несебър, област Бургас, на ул.”Славянска”, в близост до дискотека „Евент-87”, в лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № ******, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества, а именно – метамфетамин с нетно тегло 0.156 грама /нула цяло сто петдесет и шест грама/, със съдържание на активното вещество - 57.40 % /петдесет и седем цяло и четиридесет процента/, на стойност 3.90 лева /три лева и деветдесет стотинки/, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо във връзка с чл.55, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на глоба в размер на 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените на подсъдимия К., а именно – четири месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание наложеното на подсъдимия К. наказание – глоба в размер на 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл.343б, ал.3 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Б.П.К. с посочена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 19.08.2016г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК веществените доказателства по делото, както следва: неизразходената част от наркотичните вещества, предадени за съхранение в ЦМУ-София и опаковките от наркотичните вещества, приложени по делото, които да се УНИЩОЖАТ след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Б.П.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР-Бургас сумата в размер на 44,84 лева /четиридесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки/, представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Б.П.К.
Мотиви от 30.6.2017г.
В законна сила на 12.7.2017г.
28 АНД No 1/2017, III състав Общини Е.А.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 292 / 03.10.2016г., издадено от Кмета на О.Н. с което на Е.А.К. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, във връзка с чл.61, ал.1, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 800 лв. (осемстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.7.2017г.
29 АНД No 251/2017, V състав ДИТ АЛДО ЛОЗЕНЕЦ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-000754 от 18.01.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.81а, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, на „А.Л.” ЕООД с ЕИК 202980384, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя И.Н.И., със съдебен адрес:*** /чрез адв.Емилия Бодева/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.74е, ал.1 от ЗНЗ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 13.7.2017г.
30 АНД No 331/2017, I състав КАТ Д.Г.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.4.2017г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16-0304-000130/28.09.02.2016г. на Началник сектор при ОДМВР Бургас, РУ - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.второ от ЗДвП , за нарушение по чл.150 от ЗДвП на Д.Г.М., ЕГН **********,*** е наложено наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева и на основание чл.179, ал.3, т.4, от ЗДвП, за нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП глоба в размер на 300 /триста/лева. ОСЪЖДА Д.Г.М., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 9.28 лв. /девет лева и двадесет и осем стотинки/, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвен
В законна сила на 13.7.2017г.
31 АНД No 369/2017, III състав МВР С.В.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2688 от 15.09.2016г., издадено от главен инспектор Ж.З.Д.– Началник РУ на МВР Несебър, с което за нарушение по чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето, на С.В.Б. с ЕГН **********, в качеството му на управител на „Д.К.” ООД, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2017г.
32 АНД No 410/2017, IV състав КАТ И.Б.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001557/09.07.2015 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1 от същия закон, на И.Б.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв. ОСЪЖДА И.Б.Б., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 9,36 лв. /девет лева и тридесет и шест стотинки/, представляващи заплатени от бюджета на съда пътни разноски на свидетеля М.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 13.7.2017г.
33 Гражданско дело No 616/2017, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.П.П. К.И.Л. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Заповед за защита от 7.7.2017г.
ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА №6 Днес, 07.07.2017г., Мария Берберова-Георгиева-съдия-докладчик по гр.д № 616/2017г. по описа на Районен съд-гр.Несебър, като взе предвид Решение от 07.07.2017г., постановено по гр.д. № 616/2017г. по описа на съда, на основание чл.15, ал.2 ЗЗДН издавам следната З А П О В Е Д : НАЛАГА мерки за защита на М.П.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, ул.”З.Р.”, бл.11, ап.22, тел: ........срещу домашно насилие, осъществено на 27.06.2017г. от бащата на детето й К.И.Л. с ЕГН **********, с адрес: ***, в средата, тел: ......., както следва: ЗАДЪЛЖАВА К.И.Л. да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу М.П.П.. ЗАБРАНЯВА на К.И.Л. да приближава М.П.П., жилището й, местоработата й и местата й за социални контакти и отдих, на разстояние не по-малко от 100 /сто/ метра за срок от 18 /осемнадесет/ лесеца. ЗАДЪЛЖАВАМ К.И.Л. да посещава специализирана програма в „Център по превенция на престъпността и насилието” – гр.Бургас. НАЛАГА глоба на К.И.Л. с ЕГН **********, с адрес: *** в размер на 200 /двеста/ лева. ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебна заповед за защита. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА К.И.Л. с ЕГН **********, с адрес: ***, че на основание чл.21, ал.2 от ЗЗДН, при неизпълнение на заповедта, полицейският орган констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. Заверен препис от заповедта да се връчи на страните и да се изпрати служебно на РУ на МВР по местоживеене на извършителя и на пострадалото лице, както и на РУ-Несебър. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 14.7.2017г.
34 АНД No 1974/2016, I състав НАП ДЕНИЗ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1372 от 06.07.2016г., издадено от Заместник-директор на ТД на НАП Бургас, с което на Д.“ ЕООД със седалище и адрес на управление:*** с ЕИК **** представлявано от А.С.К. е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.2, изр.последно, вр.чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.42, ал.1, т.4 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 14.7.2017г.
35 АНД No 99/2017, VI състав НАП ХАРНУП ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.3.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1431 от 08.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Х.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, търговски център „Х.”, № Магазин * **, ет. *, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 14.7.2017г.
36 АНД No 339/2017, III състав НАП МАРИЯ ПЕШЕВА 56 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 216833-0157429/04.10.2016г. на Д.Т.В.– Началник на Сектор „Оперативни дейности” – Бургас в Централно управление на НАП, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „М.П.5.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.С.П., на основание чл.278б, ал.1 от ДОПК му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.13, ал.2, т.2 от ДОПК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 14.7.2017г.
37 АНД No 2558/2016, III състав КАТ Б.Т.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.6.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002793 от 05.10.2016г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с което на Б.Т.Х. с ЕГН **********,***. С.Т.№ *, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени наказания „Глоба” в размер на 500 лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, и са му отнети 10 контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г.,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.7.2017г.
38 АНД No 195/2017, III състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-34-ДНСК-179 / 28.12.2016г. на инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на основание чл.24б, ал.2, във връзка с чл.24б, ал.1 от ЗУЧК, на Н.К.Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, във връзка с чл.57а от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.7.2017г.
39 ЧНД No 553/2017, IV състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 30.6.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ:№163 ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на М.К.В., ЕГН **********, от наложените по НОХД № 91/2007г. и по НОХД № 46/2008 г., двете по описа на РС- гр.Несебър, а именно „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на М.К.В., ЕГН **********, в размер на най- тежкото от наложените по НОХД № 146/2011г., НОХД № 614/2011г. и НОХД № 276/2011г., трите по описа на РС- гр.Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на М.К.В., ЕГН **********, в размер на най- тежкото от наложените по ЧНД № 1166/2015г. по описа на Окръжен съд- Бургас, НОХД № 414/2015г. по описа на РС- гр.Несебър, НОХД № 322/2015г. по описа на РС- гр.Несебър, НОХД № 503/2015г. по описа на РС- гр.Айтос, НОХД № 1254/2016г. по описа на РС- гр.Несебър, и НОХД № 1103/2016 г. по описа на РС- Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА, като УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК, така определеното общо наказание с една година, или В. следва да изтърпи общо наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, при първоначален строг режим. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от така определените общи наказания „Лишаване от свобода“, търпяната част от наказанията по осъжданията по всяка от съвкупностите. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 17.7.2017г.
40 АНД No 1910/2016, III състав НАП МАРТКАЛ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2088/16.08.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „М.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, к.к. С.б., к-с Е., етаж *, ап.**, представлявано от управителя К.С.С., на основание чл.185, ал.2, изр. последно, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС, му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 18.7.2017г.
41 АНД No 528/2017, V състав НАП БРАТЯ ОТ БРЕГА ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2615 от 19.10.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Б.О.Б.” ЕООД с ЕИК........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.И.И., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.118 от ЗДДС и чл.25, ал.1, и на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС на същия е наложена принудителна административна мярка – „Запечатване на обект” – магазин, находящ се в КК Слънчев бряг, за срок от петнадесет дни, и е забранен достъпа до обекта за същия срок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 18.7.2017г.
42 ЧНД No 554/2017, IV състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 30.6.2017г.
УважаваМотивиран от гореизложеното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ:№164 ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на С.К.М., ЕГН **********, по НОХД № 199/2015 г. и НОХД № 1103/2016 г., двете по описа на РС- Несебър, а именно „Лишаване от свобода” за срок от една година, което следва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 18.7.2017г.
43 НОХД No 903/2017, III състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.И.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 18.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №903/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Й.И.Г., роден на ***г. в гр. Сливен, с постоянен и настоящ адрес:***, к-с „С.В." № 7, вх.1, ап. .., българин, български гражданин, живее на съпружески начала, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че около 17.30 часа на 04.10.2015 год. в курортен комплекс "Слънчев бряг", община Несебър, пред супермаркет „ММ", причинил на С.. Ц. Н.от гр. Несебър средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на короната на 32-и зъб, което е довело до трайно затруднение на дъвченето във фазата на отхапването, чрез нанасяне на удари в областта на лицето, поради което и на основание чл.129,ал. 2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ години. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство 1бр. диск, съдържащ видеозаписи, да остане по делото за срокът за съхраняване на делото до неговото унищожаване. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Й.И.Г. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 236,43лв. (двеста тридесет и шест лева и четиридесет и три стотинки), представляващи направени разноски. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №903/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
Й.И.Г.
В законна сила на 18.7.2017г.
44 Гражданско дело No 908/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД ДЖЕМАЙЛОВИЧ ЕООД /С ПРЕДХОДНО НАИМ. ЗОРА ПАЛМА ЕООД/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземане на „О.Б.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.м., против „З.П.” ЕООД, впоследствие преименувано на „Д.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, КК „Слънчев бряг”, запад, административен център „С.”, ет.3, представлявано от д.д., за което е издадена заповед № 319/06.06.2016 г., постановена по ч.гр.д. № 494/2016 г. по описа на РС- Несебър, както следва: за сумата от 46,22лв. /четиридесет и шест лева и двадесет и две стотинки/, представляваща незаплатени суми за доставени стоки по фактура № 4150020491/20.05.2015г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението-25.05.2016г. до изплащане на сумите; за сумата от 3710,14лв. /три хиляди седемстотин и десет лева и четиринадесет стотинки/, представляваща неизплатена сума по фактура № 4150020487/20.05.2015г., ведно с 276,65лв. /двеста седемдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/- мораторна лихва върху главницата за периода от 17.07.2015г. до 08.04.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението- 25.05.2016г. до изплащане на сумите; за сумата от 4865,72лв. /четири хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки/, представляваща незаплатени суми за доставени стоки по фактура №4150020499/26.05.2015г., ведно с 354,69лв. /триста петдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/- мораторна лихва върху главницата за периода от 17.07.2015г. до 08.04.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението- 25.05.2016г. до изплащане на сумите; за сумата от 14302,23лв. /четиринадесет хиляди триста и два лева и двадесет и три стотинки/, представляващи неизплатени суми по фактура № 4150020572/28.05.2015г., ведно с 1034,61лв. /хиляда тридесет и четири лева и шестдесет и една стотинки/- мораторна лихва върху главницата за периода от 17.07.2015г. до 08.04.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението- 25.05.2016г. до изплащане на сумите, ОСЪЖДА „З.П.” ЕООД, впоследствие преименувано на „Д.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, КК „Слънчев бряг”, запад, административен център „С.”, ет.3, представлявано от д.д., да заплати на „О.Б.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.м., сумата от 1427,56 лв. /хиляда четиристотин двадесет и седем лева и петдесет и шест стотинки/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски в заповедното производство, както и сумата от 2245,26 лв. /две хиляди двеста четиридесет и пет лева и двадесет и шест стотинки/, представляващи разноски по настоящото производство. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, пред Окръжен съд- Бургас, считано от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 19.7.2017г.
45 Гражданско дело No 1051/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Д.Д. А.Р.И.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.6.2017г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на родените от съвместното съжителство на страните деца- И.Н.Д., родена на *** г., М.Н.Д., роден на *** г., А. Н.Д., родена на *** г., на БАЩАТА Н.Д.Д., като майката А.Р.И. има право на лични контакти с всяко от децата всяка първа и трета събота от месеца от 10.00 ч. до 18.00 ч. в присъствието на бащата или на социален работник от съответната ДСП. ОСЪЖДА А.Р.И., ЕГН ***********, да заплаща месечна издръжка на децата си чрез техния баща и законен представител- Н.Д.Д., както следва: за И.Н.Д., родена на *** г.- 120 лв. /сто и двадесет лева/, за М.Н.Д., роден на *** г.- 110 лв. /сто и десет лева/, за А. Н.Д., родена на *** г.- 100 лв. /сто лева/, всички считано от датата на завеждане на делото- 24.11.2016 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на основания за изменянето или прекратяването й. ОСЪЖДА А.Р.И., ЕГН ***********, да заплати на Н.Д.Д., ЕГН **********,***, сумата от 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. ОСЪЖДА А.Р.И., ЕГН ***********, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 475,20 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/, представляващи държавна такса за присъдената издръжка. На адв. К., назначена за особен представител на ответницата, да бъде заплатена сумата от 150 лв., като остатъка от 150 лв. следва да бъде върнат на ищеца по посочена от него банкова сметка. ***- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 19.7.2017г.
46 АНД No 52/2017, III състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 216 / 14.09.2016г., издадено от Кмета на О.Н. с което на Д.Р.Р. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, във връзка с чл.61, ал.1, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 1 800 лв. (хиляда и осемстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.7.2017г.
47 АНД No 180/2017, IV състав КАТ З.К.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.4.2017г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-003368/21.12.2016 г. на Началник сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушения по чл. 139, ал.5 и чл. 139, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.3, т.4 и чл.183, ал.3, т.7, от същия закон, на З.К.Б., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания глоба в размер на 300 лева и 30 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 19.7.2017г.
48 АНД No 235/2017, V състав КАТ Б.С.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.4.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000984 от 27.05.2015г. на Началника на РУП към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Б.С.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 19.7.2017г.
49 АНД No 294/2017, III състав Общини Г.И.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 293 / 03.10.2016г., издадено от Кмета на О.Н. с което на Г.И.П. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, във връзка с чл.61, ал.1, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 800 лв. (осемстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.7.2017г.
50 НОХД No 295/2017, V състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Я.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 7.4.2017г.
ПРИЗНАВА Х.Я.И., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2014г., без съгласието на притежателите на изключителното право по смисъла на чл.13, ал. 1 от ЗМГО, използвал в търговската си дейност по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО търговските марки „Converse" („Конвърс"), "Adidas" („Адидас"), "Playboy" („Плейбой"), „Tommy Hilfiger" („Томи Хилфигър"), „Hugo Boss" („Хуго Бос"), „Polo by Ralph Lauren" („Поло бай Ралф Лорен") и "Hollister California" („Холистър Калифорния“), като съхранявал в склад, находящ се в гр.Несебър, ж.к."**************, с цел предлагането им за продажба - стоки с изобразени знаци, сходни до степен да заблудят потребителя със знака на посочените търговски марки, както следва: - 48 (четиридесет и осем) броя тениски на стойност за 1 бр. като оригинал- 45,00 лв., а като имитация - 15,00лв., на обща стойност 2160,00лв. като оригинал и 720,00лв. като имитация; 27 (двадесет и седем) броя потници на стойност за 1 бр. като оригинал- 35,00 лв., а като имитация - 10,00лв., на обща стойност 945,00лв. като оригинал и 270,00лв. като имитация и 498 (четиристотин деветдесет и осем) броя тениски с къс ръкав на стойност за 1 бр. като оригинал- 45,00 лв., а като имитация - 15,00лв., на обща стойност 22410,00лв. като оригинал и 7470,00лв. като имитация, всички с изобразени знаци, сходни на търговската марка ,,Converse"(„Конвърс"), собственост на „Converse Inc" USA, представлявано за територията на Република България от "А.к."ЕООД, *** (четиристотин седемдесет и осем) броя комплекти горница и долница на анцунг на стойност за 1 бр. като оригинал- 280,00 лв., а като имитация - 90,00лв., на обща стойност 133840,00лв. като оригинал и 43020,00лв. като имитация; 440 (четиристотин и четиридесет) броя тениски с къс ръкав на стойност за 1 бр. като оригинал- 85,00 лв., а като имитация - 25,00лв., на обща стойност 37400,00лв. като оригинал и 11000,00лв. като имитация; 270 (двеста и седемдесет) броя горници на анцуг на стойност за 1 бр. като оригинал- 130,00 лв., а като имитация - 45,00лв., на обща стойност 35100,00лв. като оригинал и 12150,00лв. като имитация; 44 (четиридесет и четири) броя долници на анцуг на стойност за 1 бр. като оригинал- 110,00 лв., а като имитация -35,00лв., на обща стойност 4840,00лв. като оригинал и 1540,00лв. като имитация, всички с изобразени знаци, сходни на търговската марка "Adidas" („Адидас"), собственост на "Adidas AG", представлявано за територията на Република България от "А.к."ЕООД *** (четиридесет) броя потници на стойност за 1 бр. като оригинал- 38,00 лв., а като имитация - 15,00лв., на обща стойност 1400,00лв. като оригинал и 600,00лв. като имитация, всички с изобразени знаци, сходни на търговската марка "Playboy" („Плейбой"), собственост на "Playboy Enterprises International", представлявано за територията на Република България от "А.к."ЕООД- ***; - 536 (петстотин тридесет и шест) броя тениски с къс ръкав на стойност за 1 бр. като оригинал- 185,00 лв., а като имитация - 40,00лв., на обща стойност 99160,00лв. като оригинал и 21440,00лв. като имитация, всички с изобразени знаци, сходни на търговската марка „Tommy Hilfiger" („Томи Хилфигър"), собственост на "Tommy Hilfiger Licensing LCC", представлявано за територията на Република България от "Т.е.Т."ООД, *** (триста и девет) броя тениски с къс ръкав на стойност за 1 бр. като оригинал- 130,00 лв., а като имитация - 30,00лв., на обща стойност 40170,00лв. като оригинал и 9270,00лв. като имитация, всички с изобразени знаци, сходни на търговската марка „Hugo Boss" („Хуго Бос"), собственост на "Hugo Boss Trade Mark Management GmbH &Co.KG", представлявано за територията на Република България от "Т.е.Т."ООД, ***; - 292 (двеста деветдесет и два) броя тениски с къс ръкав на стойност за 1 бр. като оригинал- 108,00 лв., а като имитация- 40,00лв. на обща стойност 31536,00лв. като оригинал и 11680,00лв. като имитация и 130 (сто и тридесет) броя ризи на стойност за 1 бр. като оригинал- 253,00 лв., а като имитация – 55.00лв., на обща стойност 32890,00лв. като оригинал и 7150,00лв. като имитация, всички с изобразени знаци, сходни на търговската марка „Polo by Ralph Lauren" („Поло бай Ралф Лорен"), собственост на "The Polo/Lauren Company L.P.USA", представлявано за територията на Република България от "Т.е.Т."ООД ***; - 56 (петдесет и шест) броя горници на анцунзи на стойност за 1 бр. като оригинал- 110,00 лв., а като имитация - 35,00лв., на обща стойност 6160,00лв. като оригинал и 1960,00лв. като имитация, всички с изобразени знаци, сходни на търговската марка "Hollister California" („Холистър Калифорния"), собственост на "Abercrombie & Fitch Europe SA", представлявано за територията на Република България от "Т.е.Т." ООД, със седалище и адрес на управление ***, като общата стойност на стоките е в размер на 448011,00 лева /четиристотин четиридесет и осем хиляди и единадесет лева/ като оригинали и 128 270 лева /сто двадесет и осем хиляди двеста и седемдесет лева/ като имитация, като с деянието са причинени значителни вредни последици, поради което и на основание чл.172б, ал.2, във вр. с ал. 1 от НК, вр.чл.13, ал.1 и 2, т.2 и чл.22, ал.1 от ЗМГО, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три години и шест месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.172б, ал.3 от НК, иззетите като веществени доказателства стоки, подробно описани по- горе, находящи се на съхранение в склад на ДОМП- София, които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.а от НК веществените доказателства по делото, както следва: - кочан – бележник, на всеки лист от който е изписан следния текст: „Жужи” ЕООД, артикул, брой, цена, сума, 0899198977; 0897932813; 0878900277; а на първия лист има изписан ръкописен текст и 9 броя бележки с изписан машинно текст „Жужи” ЕООД, артикул, брой, цена, сума, 0899198977; 0897932813; 0878900277 и изписан ръкописно текст с различно съдържание ( том три, лист 59 от ДП); - 55 броя визитки с изписан следния текст „Жужи” ЕООД, мъжка и дамска конфекция на едро, мобилен 0899198977; 0897932813; 0878900277 (том 3, лист 60 от ДП), които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Х.Я.И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 544,66 лева (петстотин четиридесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща направени в хода на досъдебното производство разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.Я.И.
ЛОС три години и шест месеца условно.
Мотиви от 18.4.2017г.
В законна сила на 19.7.2017г.
51 НОХД No 557/2017, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 19.7.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 557/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Х.И.И. роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН: **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.08.2016г. около 19.20 ч., на главен път I- 9 на КПП -Кошарица, в посока на движение с.Кошарица, общ.Несебър, управлявал МПС- лек автомобил, марка „Форд", модел „Мондео“, с per.№ А 1824 КС собственост на Кольо Иванов Георгиев от гр. Несебър, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 16-0304-001399/28.06.2016 г., издадено от Началник сектор Охранителна полиция при РУ на МВР Несебър към ОД на МВР Бургас, влязло в законна сила на 07.07.2016г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. чл.55, ал.1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативното предвидено в чл. 343в, ал. 2 от НК наказание ГЛОБА в размер от 500 лева до 1500 лева.
Х.И.И.
В законна сила на 19.7.2017г.
52 АНД No 628/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Х.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.7.2017г.
ПРИЗНАВА Х.Х.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи на сезонна работа, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2017 г. около 03.20 часа в к.к. „Слънчев бряг“, общ.Несебър, на главна алея срещу хотел „Авеню“, в посока към гр, Несебър, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Мерцедес“ модел „Ц 270 ЦДИ“ с peг. № ****, след употреба на наркотични вещества, а именно: „метамфетамин“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък 1- „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, към чл. 3, ал. 1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000"/ с идентификационен номер: ARJJ-0041, съгласно Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС- престъпление по чл.343б, ал. 3 от НК вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1- Списък 1- „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", към чл. 3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, вр. Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.2 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемият Х.Х.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемият Х.Х.Т. е било отнето по административен ред, считано от 04.06.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство тестова касета "Drager Drug Test 5000 c фабричен № ARJJ-0041, от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Х.Х.Т.
Мотиви от 26.7.2017г.
В законна сила на 19.7.2017г.
53 НОХД No 934/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 934/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Радост Бошнакова- Административен ръководител на РП- Несебър и адв.П.Д., в качеството му на защитник на подсъдимият И.М.К. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.М.К.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно-специално образование, работи като снабдител-доставчик в „М.Т.****“ ЕООД-гр.Пловдив, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2017г., около 17:40 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, срещу х-л „Жасмин”, с посока на движение от х-л „Жасмин” към складова база, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318 И“, с рег.№ СМ 2263 АТ, собственост на Д.Н.С.от с.Павелско, общ.Чепеларе, обл.Смолян, след употреба на наркотични вещества, а именно амфетамин, установено по надлежният ред, чрез извършване на проверка с техническо средство „Drager Drug Test 5000“, с фабричен №ARJJ – 0041, тестова касета “Drager Drug Test 5000 Test - Kit“, с фабричен № ARJМ 0713, поради което и на основание чл.343Б, ал. 3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НАЛАГА на подсъдимия И.М.К. със снета по-горе самоличност кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 250.00 (Двеста и петдесет) лева, която следва да бъде платена в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.чл.343б, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК, И.М.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимия И.М.К. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 09.07.2017година. ПОСТАНОВЯВА приложената към досъдебното производство един брой тестова касета Дрегер да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №934/2017г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия И.М.К. мярка за неотклонение и като счете, че същата следва да бъде отменена, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по БДП № 304-ЗМ-1021/2017г г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия И.М.К. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
И.М.К.
В законна сила на 19.7.2017г.
54 АНД No 2217/2016, III състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление Б-43-ДНСК-131 / 04.10.2016г. на инж. Людмила Томова Тасева на длъжност заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на основание чл.24б, ал.2, във връзка с чл.24б, ал.1 от ЗУЧК, на Н.К.Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, във връзка с чл.57а от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2017г.
55 АНД No 334/2017, IV състав КАТ И.В.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002537/09.09.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на И.В.И., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 20.7.2017г.
56 АНД No 594/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Т.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.7.2017г.
ПРИЗНАВА Н.Т.П. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2017г., около 02.00 часа в КК „Слънчев бряг“, общ.Несебър, обл.Бургас, на Главна алея срещу хотел „Авеню“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 Д“ с рег.№ ******, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис 5 /ТНС 5/ и кокаин /СОС/, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП /, вр.Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000”/ с идентификационен номер:ARJJ-0041, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС - престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. (ХИЛЯДА ) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 от НК Н.Т.П. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Н.Т.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 27.05.2017г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.Т.П.
Мотиви от 5.7.2017г.
В законна сила на 20.7.2017г.
57 Гражданско дело No 421/2017, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.Е.Н.,
Д.К.З.
  Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.7.2017г.
УТВЪРЖДАВА сключеното между Б.Е.Н., ЕГН **********, с адрес ***, и Д.К.З., ЕГН **********, с адрес ***, споразумение съгласно което: 1. Родителските права върху децата К.К.З., ЕГН **********, и Е.Д.З., ЕГН **********, се предоставят на майката Б.Е.Н.. 2. Местоживеенето на децата К.К.З., ЕГН **********, и Е.Д.З., ЕГН **********, се определя при майката на адрес гр. Несебър, ул. „****. 3. Бащата Д.К.З. има право на личен контакт с децата всяка първа и треса седмица на месеца от 10.00 ч. на съботния ден, с приспиване, до 19.00 ч. на неделния ден, както и 30 дни през лятната ваканция на децата, като тези дни следва да не съвпадат с годишния платен отпуск на майката. През коледните празници /24-27 декември/, великденските празници- петък, събота и неделя, и пролетната ваканция на децата в нечетните години и новогодишните празници /30.12- 02.01./ и зимната ваканция в четните години. 4. Бащата Д.К.З. се задължава да заплаща месечна издръжка на децата, чрез тяхната майка и законен представител Б.Е.Н., както следва: за К.К.З.- 150 лв. /сто и петдесет лева/; за Е.Д.З.- 130 лв. /сто и тридесет лева/. Месечната издръжка се дължи към 15- то число на текущия месец, начиная от месец май 2017 г. до настъпването на законни основания за изменението или прекратяването й. 5. Бащата Д.К.З. се задължава да заплати на децата издръжка за минало време- за периода 01.05.2016 г. до 30.04.2017 г., в размер на 2700 лв. /две хиляди и седемстотин лева/, които да бъдат изплатени чрез майката на две вноски, както следва: 1700 лв. /хиляда и седемстотин лева/ в срок до 31.08.2017 г., 1000 лв. /хиляда лева/ в срок до 31.10.2017 г. ОСЪЖДА Д.К.З., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 280,60 лв. /двеста и осемдесет лева и шестдесет стотинки/, представляващи държавни такси. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.7.2017г.
58 АНД No 2321/2016, II състав КАТ Д.С.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002995/27.10.2016г. на Началник Сектор към ОД МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Д.С.Д. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. и на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.2-ро от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.7.2017г.
59 НОХД No 409/2017, I състав Блудство с лице, навършило 14 г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 28.4.2017г.
ПРИЗНАВА А.С.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, шофьор в „********”- гр.Русе, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2016г., около 03.00 часа в гр. Обзор, общ.Несебър на тревна площ, в близост до главен път І-9 Бургас- Варна, извършил действия, с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление – чрез опипване по корема и седалището, орално стимулиране и еякулация в устната кухина по отношение на лице, навършило 14- годишна възраст, а именно Т.И.Р.,***, като употребил за това сила, събаряйки я на земята, дърпайки я за ръката и натискайки главата й към половия му орган, стискайки я зад врата и заплашване, търкайки й нож в гърдите и с думите, че ако се развика за помощ ще я убие, поради което и на основание чл.150, ал.1, предл.първо и второ, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият А.С.Г. е бил задържан и спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 09.12.2016г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.С.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски на досъдебното производство в размер на 972.11 лева по сметка на ОД на МВР- Бургас. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
А.С.Г.
Мотиви от 15.5.2017г.
В законна сила на 21.7.2017г.
60 Гражданско дело No 606/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Р.Д.,
Л.Д.Д.
  Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 24.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 246 от 25.12.1983 г. на Общински народен съвет Карнобат граждански брак между Л.Д.Д., ЕГН **********, и Д.Р. Ж., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1. Съпрузите нямат придобита по време на брака недвижима собственост. В дял на съпруга Л.Д.Д., се поставя и същия става изключителен собственик на лек автомобил марка Форд, модел Фокус, с рег*********, номер на рама *********, цвят тъмно зелен. 2. Страните нямат спестовни влогове на името на някой от тях. 3. Страните нямат каквито и да било претенции към дяловите участия на някой от тях в търговски дружества. 4. След прекратяване на брака всеки от съпрузите ще изплаща самостоятелно кредита, който лично е взел на свое име. 5. След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг. 6. След прекратяване на брака съпругата ще запази фамилното си име Д.. ОСЪЖДА Л.Д.Д., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Несебър държавна такса в размер на 8 лв. /осем лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.7.2017г.
61 НОХД No 1010/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 24.7.2017г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1010/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Стела Мешова- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.С.Г. със защитник адв. Д.И. от АК-гр.Хасково споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Г.С.Г.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес: Кралство Нидерландия, Деенхаг /Хага/, ул. Хюскорстраат № 115, ет. 3, българин, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, неосъждан, работник строителство в Кралство Нидерландия, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2012г., около 22:05 часа, в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, на алеята между хотел „Мида“ и хотел „Анита“, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП, вр. чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН) и Приложение № 1, Списък I “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от НРКРВН, както следва: 1. коноп с нетно тегло 3.554 /три цяло петстотин петдесет и четири/ грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол - 6.0 % на стойност 21.32 лева /двадесет и един лев и тридесет и две стотинки/, изчислена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС /29-01-98г., за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; 2. таблетка, съдържаща 3,4-метилендиоксиметамфетамин /МDМА/ с нетно тегло 0.310 /нула цяло триста и десет/ грама със съдържание на основно вещество МDМА- 35 % /тридесет и пет процента/ на стойност 7.75 лева /седем лева седемдесет и пет стотинки/, изчислена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС /29-01-98г., за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; 3. меткатинон с нетно тегло 1.055 /едно цяло нула петдесет и пет/ грама, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от единадесет месеца, за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Г.С.Г. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА, на основание чл354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- остатъкът от наркотичното вещество, изпратени на ЦМУ- София, които след влизане в сила на настоящото определение, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.»а» от НК, в полза на Държавата опаковките, в които е държано наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност след влизане в сила на настоящото определение. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Г.С.Г. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 165.12 лева (сто шестдесет и пет лева и дванадесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1010/2017 г. по описа на РС Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.С.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд.- гр.Бургас.
Г.С.Г.
В законна сила на 24.7.2017г.
62 АНД No 1975/2016, III състав НАП РЕБИНИ 2010 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1444/11.07.2016г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Р.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:*** и трети септември № 10, община Несебър, представлявано от управителя Б.Н.К., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „Р.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:*** и трети септември № 10, община Несебър, представлявано от управителя Б.Н.К., нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 25.7.2017г.
63 АНД No 672/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Л.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.7.2017г.
ПРИЗНАВА Х.Л.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2017г., около 14.35 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър до закусвалня „Палма“, в посока от хотел „Диамант“ към ресторант „Джани“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег.№ В ....ВК, след употреба на наркотично вещество „канабис“, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер „Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Х.Л.М. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Х.Л.М. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 09.06.2017г. ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета Дрегер „Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.Л.М.
Мотиви от 10.7.2017г.
В законна сила на 25.7.2017г.
64 АНД No 534/2017, VI състав ДИТ И.Д. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.6.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-000848 от 12.09.2016г., издадено от директора на ДИТ-СО със седалище *** към ГД ИТ, с което на ЕТ „И.Д.”, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление в к. к. „Слънчев бряг”, общежитие „Парк” 1, ет. 2, ап. 204, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 1 от КТ за извършено нарушение на чл. 403а, ал. 1 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя на посочения от него съдебен адрес:***. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 26.7.2017г.
65 АНД No 629/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.7.2017г.
ПРИЗНАВА И.Г.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин разведен, неосъждан, със средно образование, ел. техник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2017г., около 22.20 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургас, в близост до „Аквапарк”, в посока към главен път Е-87, клас I-9, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ”, модел „525” с per. № А 88 11 КР, след употреба на наркотични вещества, а именно: „амфетамин” и „метамфетамин”, установено по надлежния ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000"/ с идентификационен номер: ARJJ-0041- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин лева/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.Г.К. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което И.Г.К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 03.06.2017 г. ОТНЕМА веществените доказателства по делото- 1 брой плик с тестова касета “Дрегер“, „Drug Test 5000“ с фабричен номер ARJJ- 0041“ която след влизане на решението в сила да бъде унищожена. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, считано от днес за това пред Окръжен съд- гр.Бургас.
И.Г.К.
Мотиви от 11.7.2017г.
МОТИВИ по Решение № 339 от 10.07.2017г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по АНД № 629 по описа за 2017г. на съда Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по повод постъпилото в съда Постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 09.06.2017г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия И.Г.К. с ЕГН **********, с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ На 03.06.2017г., около 22.20 часа, в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, в близост до „Аквапарк“, в посока към главен път Е-87, клас $-9, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ 525“ с рег.№ А 8811 КР, след употреба на наркотични вещества, а именно – амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Дръг Тест 5000“ с фабричен № ARJJ-0041 – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. В съдебно заседание, обвиняемият К. се явява лично и признава вината си. Моли съда да му наложи по-нисък размер на наказанието лишаване от право да управлява МПС за сметка на размера на глобата, тъй като книжката му е необходима, за да работи. Не сочи нови доказателства. За Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание представител не се явява. Не представят нови доказателства. След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият И.Г.К. е със средно образование, разведен, неосъждан, ел.техник, правоспособен водач на моторно превозно, с придобити категории – В, М, А и АМ. За времето от 19.30 часа на 03.06.2017г. до 07.30 часа на 04.06.2017г., полицейските служители – мл.автоконтрольори при РУ на МВР-Несебър – свидетелите Орхан Ибрям и Тихомир Тенев били назначени, като автопатрул по КАТ и извършвали контрол на пътното движение в КК Слънчев бряг. Около 22.20 часа на 03.06.2017г., в близост до Аквапарк-Слънчев бряг, посочените служители спрели за проверка движещия се в посока главен път Е-87 лек автомобил „БМВ 525“ с рег. № А 8811 КР. След като поискали документите на водача и установили самоличността му – И.Г.К. с ЕГН **********, контролните органи пристъпили към проверка на лицето за употреба на наркотични вещества, тъй като водачът се държал неестествено, бил със забавени движения и с неестествено разширени зеници. След като бил тестван с техническо средство „Дрегер Дръг Тест 5000“ с фабричен № ARJJ-0041, апаратът дал положителна проба за употреба от водача на амфетамин и метамфетамин. На същият бил съставен АУАН № 058807 от 03.06.2017г. Поканен, водачът отказал да даде кръв за химически анализ. В обясненията си пред разследващите органи, обв.К. признава вината си, но не дава обяснения. Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по бързо производство № 304-ЗМ-467/2017г. по описа на РУ-гр.Несебър, приети като доказателства по делото. При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното на 03.06.2017г. от обвиняемия К. деяние осъществява признаците на престъплението по чл.343б, ал.3 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, към датата на инкриминираното деяние, обвиняемият К. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвиждат наказания - лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Отчитайки гореизложеното, съдът намери, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия К. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”. При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия К., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината – „пряк умисъл”. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – сравнително младата му възраст и признанието на вината му. Наред с това, съдът взе предвид приложената по досъдебното производство справка за нарушител/водач, от която се установява, че към момента на извършване на деянието, на К. са налагани множество наказания по Закона за движение по пътищата /л.16-21 по ДП/. При тези данни, съдът счете, че на обвиняемия К. следва да се наложи наказание – “глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. На основание чл.78а, ал.4 във връзка с чл.343г във връзка с чл.343б, ал.3 във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът лиши К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспадна времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.06.2017г. Съдът счете, че така определени наказанията по вид и размер се явяват адекватни на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчни по размер да съдействат в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК. Наред с горното, съдът отне в полза на Държавата 1 бр. тестова касета „Drager Drug Check 5000”, като постанови същата да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Мотивиран от гореизложените съображения, настоящият съдебен състав постанови решението си.
В законна сила на 26.7.2017г.
66 ЧНД No 779/2017, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)   Р.Н.З.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.7.2017г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Р.Н.З. с ЕГН ********** по НОХД № 42/2017г. на РС-Костинброд и НОХД № 43/2016г. на РС-Несебър, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така определеното общо наказание – три месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-дългото от наложените на З. по НОХД № 42/2017г. на РС-Костинброд и НОХД № 43/2016г. на РС-Несебър, а именно: ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от право да управлява МПС. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към определеното най-тежко наказание – три месеца лишаване от свобода, наказанието ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от право да управлява МПС. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от така определеното общо най-дълго наказание ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от право да управлява МПС времето, през което осъденият З. е бил лишен от това право по административен ред, считано от датата на отнемане на свидетелството му за управление на МПС и за двете деяния, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Р.Н.З.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила на 26.7.2017г.
67 НОХД No 819/2017, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 26.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №819/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Стела Мешова - прокурор в РП - Несебър и адв. Д.К. *** в качеството си на защитник на подсъдимият Х.М.М., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.М.М.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- град Бургас, българин, български гражданин, несемеен, осъждан, основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2015г., около 02:00 часа, в к.к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, по улицата зад дискотека "Мания", посока на движение към хотел "Диамант", управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Опел", модел "Мерива" с рег. № *******, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, наложено му с наказателно постановление № 14-0320-000293/14.07.2014г. на Началника на РУ на МВР гр. Поморие, влязло в законна сила на 06.04.2015г, поради което и на основание 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК вр. чл. 55, ал.1, т.1, от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 7 /седем/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, първоначален „Общ” режим за изтърпяване на наказанието. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 НК, подсъдимият Х.М.М. да заплати направените разноски в хода на досъдебното производство по сметка на ОД на МВР- Бургас в размер на 43.85 лв./четиридесет и три лева и осемдесет и пет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 819/2016г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид на това, че престъплението е извършено в изпитателния срок на наказанието, наложено по НОХД № 872/2012 г. по описа на РС- Несебър, последното следва да бъде приведено в изпълнение, поради което и ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 872/2012 г. по описа на РС- Несебър в размер на ТРИ МЕСЕЦА Лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия Х.М.М. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Х.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Х.М.М.
В законна сила на 26.7.2017г.
68 ЧНД No 1040/2017, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 26.7.2017г.
В законна сила на 26.7.2017г.
69 ЧНД No 1041/2017, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 26.7.2017г.
В законна сила на 26.7.2017г.
70 НОХД No 1044/2017, I състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.В.З. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 27.7.2017г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1044/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.В.З. със защитник адв. А.Ж. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Н.В.З., роден на ***г. в гр.Айтос, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, охранител, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.11.2016г., в с. Тънково, общ. Несебър, на ул. Любен Каравелов № 4, държал огнестрелни оръжия, а именно: 1 брой едноцевна самоделна пушка и 1 брой гладкоцевна двецевна ловна пушка, калибър 12, с фабричен № 424 на главата, с маркировъчни данни на главата и цевите „Manifakture D Drmes De Luxe, Ch. Makuielier Lieg, Antiope“, и боеприпаси, а именно: 5 броя ловни патрона калибър 12, без да притежава надлежно разрешение за това, поради което и на основание чл.339, ал. 1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал. 2 от НК, в полза на Държавата 1 брой едноцевна самоделна пушка и 1 брой гладкоцевна двецевна ловна пушка калибър 12, с фабричен № 424 на главата, с маркировъчни данни на главата и цевите „Manifakture D Drmes De Luxe, Ch. Makuielier Lieg, Antiope“, и 5 броя ловни патрона калибър 12. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Н.В.З. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 127,39 лева (сто двадесет и седем лева и тридесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1044/2017 г. по описа на РС Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.В.З. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд.- гр.Бургас.
Н.В.З.
В законна сила на 27.7.2017г.
71 НОХД No 1045/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Б.Ш. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 27.7.2017г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1045/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.Б.Ш. със защитник адв. А.Ж. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Н.Б.Ш., роден на *** *** с постоянен адрес:*** Х.№ *, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2017г., около 10.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в квартира в к-с „Стария Възел”, бл.3, вх.Б, ет.4, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.16, чл. 30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от “Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП”, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва : Коноп с нетно тегло 0.141 грама, със съдържание на активно вещество тетрахидроканабинол 4.60%, на стойност 0.85 лв. Коноп с нетно тегло 0.323 грама, със съдържание на активно вещество тетрахидроканабинол 5.90%, на стойност 1.94 лв. Коноп с нетно тегло 0.844 грама, със съдържание на активно вещество тетрахидроканабинол 3.60%, на стойност 5.06 лв. Коноп с нетно тегло 0.638 грама със съдържание на активно вещество тетрахидроканабинол 2.90%, на стойност 3.83лв. Коноп с нетно тегло 0.818 грама, със съдържание на активно вещество тетрахидроканабинол 3.70%, на стойност 2.76лв. метилендиоксиметаамфетамин /МDМА/ с нетно тегло 0.356 грама, със съдържание на активно вещество /МDМА/ 21.00%, на стойност 8.90лв., установени с физикохимична експретиза № 311/2017 г. по описа на БНТЛ при ОДМВР Бургас, като стойностите на всички наракотични вещества е общо 23.34лв. /двадесет и три лева и тридесет и четири стотинки/, и определени, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1 от НК вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Н.Б.Ш. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал. 6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- остатъкът от наркотичните вещества, изпратени на ЦМУ- София, които след влизане в сила на настоящото определение, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.»а» от НК, в полза на Държавата опаковките, в които е държано наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност след влизане в сила на настоящото определение. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Н.Б.Ш. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 127,50 лева (сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1045/2017 г. по описа на РС Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.Б.Ш. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд.- гр.Бургас.
Н.Б.Ш.
В законна сила на 27.7.2017г.
72 НОХД No 1054/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.В.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.7.2017г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1056/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв. А.Ж., в качеството му служебен защитник на подсъдимия К.В.А. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.В.А.- роден на *** г. в Б., с адрес: Б.Б., гр.Б., ул. ”П.”, №*, белгиец, белгийски гражданин, женен, неосъждан, висше образование, учител, за ВИНОВЕН в това, че на на 24.07.2017 г., около 02.45 часа, на главната алея до апарт хотел «Централ», с посока на движението централната към главната алея в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, управлявал мотопед „Хонда” с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.68 на хиляда /едно цяло и шейсет и осем/ на хиляда, установено по надлежния с Алкотест Дрегер 7410+ с фабр.№0053, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК по-леко наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимия К.В.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимия К.В.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 24.07.2017 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1054/2017 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо К.В.А. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
К.В.А.
В законна сила на 27.7.2017г.
73 НОХД No 1055/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Ф.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 27.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №1055/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Ф. К Дехаене със служебен защитник адв.Е.С. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Ф. К ДЕХАЕНЕ – роден на *** год. в Белгия, гр.Ипър, л.к.№***********, живущ ***2, белгиец, белгийски гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, магистър, работи като учител по физическо възпитание в училище за ВИНОВЕН в това, че на 24.07.2017 г., около 02.45 часа на главната алея до хотел «Централ» с посока на движението централната към главната алея в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър управлявал мотопед „Хонда”, с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.49 на хиляда /едно цяло и четиридесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред с Алкотест Дрегер 7410+ с фабр.№0053, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр.с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ Месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, обвиняемия С.Ф. Дехаене от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 24.07.2017г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1055 /2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.Ф.Д.
В законна сила на 27.7.2017г.
74 НОХД No 1005/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.В.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 28.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1005/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият К.В.И. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, товаро-разтоварач в „Еконт“, ЕГН:**********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2017 г., около 03.10 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър, ул.»Св.Власий» срещу к-с «Къщите» в посока к.к. «Сл.бряг» управлявал микробус „Мерцедес 310Д» с ДК№ ******, след употреба на наркотични вещества канабис и «метаамфетамин», установено по надлежния ред с техническо средство «Дрегер DRUG TEST 500" с фабричен номер ARJJ 0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал.1, т.2, б.б от ЗИНЗС СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия К.В.И. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият К.В.И. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 09.06.2017 г. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия К.В.И. кумулативно предвиденото наказание „глоба” от 500 до 1500 лв.. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено средство тестова касета "Drager Drug Test 5000 Test – Kit” от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Разноски по делото не са направени. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1005/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия К.В.И. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
К.В.И.
В законна сила на 28.7.2017г.
75 Гражданско дело No 650/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Н.Г.,
И.Д.Д.,
ДСП ПОМОРИЕ
  Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 31.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения в гр. Несебър граждански брак между А.Н.Г., ЕГН **********,***, и И.Д.Д., ЕГН **********,***, за което е съставен акт за граждански брак № 84/19.10.2003г. от длъжностното лице по гражданското състояние при Община Несебър. УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Н.Г., ЕГН **********,***, и И.Д.Д., ЕГН **********,***, споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва: I. Родителските права относно роденото от брака дете К.И.Д., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката А.Н.Г., ЕГН **********; II. Местоживеенето на К.И.Д., ЕГН **********, ще бъде при майката А.Н.Г., ЕГН **********, а именно: в гр. Р., Д.83, Федерална Република Германия /Rossdorf 64380, **********, BRD/; III. Определя се следният режим на лични отношения на детето с бащата И.Д.Д., ЕГН **********: - всеки петък бащата И.Д.Д. взема детето К.И.Д. от мястото, където живее с майката А.Н.Г. и детето остава с бащата до неделя включително, с преспиване, като детето се връща при майката в неделя вечер; - бащата взема детето вторник и четвъртък в 17:00 часа, от гр. Р., Д.83, Федерална Република Германия /Rossdorf 64380, **********, BRD/ и ще го води на тренировка в Шпортплац Росдорф, Sportplatz Rossdorf, а в 19:00 часа майката А.Н.Г. взема детето от тренировки; - по време на училищните ваканции детето К.И.Д., ЕГН **********, ще бъде при бащата И.Д.Д., ЕГН **********; - по време на официалните празници детето К.И.Д., ЕГН **********, ще бъде при бащата И.Д.Д., ЕГН **********; - по време на личните празници на детето К.И.Д., ЕГН **********, ще бъде при бащата И.Д.Д., ЕГН **********; IV. Бащата И.Д.Д., ЕГН **********, се задължава да плаща цялата издръжка за детето в размер на 115 лв. месечно до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение; V. Относно семейното жилище: страните по споразумението заявяват, че нямат претенции към ползването на семейното жилище, собственост на майката на А.Н.Г. – К.А.Г., находящо се в гр. Несебър, кв. ********; VI. Относно издръжката между страните по споразумението същите заявяват, че няма да си дължат издръжка един на друг и занапред няма да имат никакви претенции в посочения по-горе смисъл; VII. Молителите заявяват, че по време на брака не са придобили с общи средства влогове и недвижими вещи, които да са съпружеска имуществена общност; VIII. По време на брака придобихме движима вещ, а именно лек автомобил „Фиат Пунто 2002”, син металик, който е с регистрационен номер ********, който остава в изключителна собственост на И.Д.Д., ЕГН **********; IX. След развода молителката ще продължи да носи фамилното си име Г.. С настоящата спогодба страните уреждат помежду си всички свои лични и имуществени отношения и няма да имат в бъдеще претенции един към друг. ОСЪЖДА А.Н.Г., ЕГН **********,***, и И.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплатят по сметка на Районен съд - Несебър държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 15 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, И.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 82,80 лв., представляваща задължение за държавна такса върху постигнатото по делото споразумение относно издръжката. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, И.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 10 лв., представляваща държавна такса върху стойността на неговия дял съобразно постигнатото по делото споразумение относно имуществените отношения. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.7.2017г.
76 АНД No 420/2017, IV състав НАП РИБАРСКА СРЕЩА-АГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОБСЛУЖВАНЕ,
ТД НА НАП - БУРГАС
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.6.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 216828-0157291/04.10.2016 г. на Началник сектор „Оперативни дейности”- Бургас, в ЦУ на НАП, с което за нарушение на чл. 42, ал.1, т.4 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл. чл.185, ал.1 от ЗДДС вр., на „Р.С.- АГ” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.И., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 31.7.2017г.
77 АНД No 659/2017, VI състав МВР Л.Л.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1021 от 23.12.2015г., издадено от Началника на РУ гр. Несебър, с което на Л.Л.П., ЕГН **********, на основание чл. 212 от ЗОБВВПИ, за извършено нарушение на чл. 87 от ЗОБВВПИ, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 31.7.2017г.
78 НОХД No 1004/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.В.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 31.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1004/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър, адв.П.Ч. –защитник на обвиняемия, и обвиняемия К.В.И. споразумение, съгласно което: Обвиняемият К.В.И., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, работи в „Еконт“, с настоящ адрес:***, комплекс „Д.”, тел. ......., с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че около 15.30 часа на 12.07.2017г. в гр.Несебър, обл. Бургас, кв. „Чайка", до хотел „Опал", в посока от базар „Палма" към хотел "Шатовалон", управлявал МПС- товарен автомобил, марка "Форд", модел "Транзит", с per. № Р .... ВТ, след употреба на наркотични вещества, а именно: „амфетамин", „метамфетамин" и „канабис", установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер „DRUG TEST 5000", с фабричен № ARJJ 0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. На основание чл.57, ал.1, т.2, б.„б“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим за изтърпяване на така наложеното наказание. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия К.В.И. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета „Drager Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041 от извършената проба да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Определението не подлежи на обжалване и протестиране. СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за провеждане на производство по реда на чл.306, ал.1, т. 1 от НПК за определяне на едно общо наказание измежду наложените на обвиняемия наказания по настоящото дело и по НОХД №1005/2017г. по описа на Районен съд Несебър. ПРИСТЪПВА към изслушване на становищата на страните за приложението на чл.306, ал. 1, т. 1 от НПК. ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям. Налице са основания за групиране на наказанията наложени по НОХД № 1005/2017г. на НРС и по настоящото дело. Касае се за две престъпления, които са идентични и са извършени преди да е била налице влязла в сила присъда за което и да е от тях, поради което считам, че следва да бъде определено общо наказание. В настоящия случай по-тежко се явява наложеното наказание по настоящото дело, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца. Считам, че тези две наказания следва да бъдат определени при групиране на двете присъди, като определеното наказание лишаване от управление на МПС да се приспадне периода, в който обвиняемият е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от датата, на която му е отнето свидетелството за правоуправление по НОХД № 1005/2017г. по описа на РС- Несебър. Моля да се произнесете в този смисъл. Адв.Ч.: Не възразявам. Налице са предпоставките. Считам че са налице предпоставките изискуеми по закона основания за групиране на наложените наказания по НОХД № 1004/2017г. и по НОХД № 1005/2017г. по описа на РС- Несебър. Моля същите да бъдат групирани и да бъде определено най-тежкото измежду тях наказание, което е лишаване от свобода за срок от шест месеца и по отношение на лишаването от правоуправление за срок от осем месеца, като бъде приспаднато времето през което на подзащитният ми му е било отнето свидетелството за правоуправление от датата на инкриминираното деяние. ОБВИНЯЕМИЯТ: Присъединявам се към казаното от адвоката ми. СЪДЪТ постановени съдебния си акт по чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК в следния смисъл: Съобразявайки всички данни за съдебното минало на осъдения съдът счете, че деянията, за които лицето е наказано по настоящото дело и НОХД № 1005/2017г. по описа на Районен съд гр. Несебър се намират при условията на чл. 23 НК по между си, тъй като за нито едно от тези деяния не е имало влязла в сила присъда преди постановяване на определението за одобряване на споразумението по НОХД № 1005/2017г. по описа на Районен съд Несебър. Ето защо съдът следва да постанови налагане на общо най-тежко наказание от 6 месеца лишаване от свобода. Тъй като и по двете споразумения на лицето освен лишаване от свобода е наложено и наказание „Лишаване от права” на основание чл. 23, ал. 2, изр. 2 от НК на обвиняемия следва да се наложи онова от тях, което е за най-дълъг срок, а именно лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 / осем / месеца Така мотивиран и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, вр.чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23 НК съдът О П Р Е Д Е Л И : НАЛАГА на осъдения К.В.И., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, работи в „Еконт“, с настоящ адрес ***, комплекс „Д.”, тел. ........, с ЕГН:**********, едно общо най-тежко наказание – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, по споразуменията, одобрени с определения, постановени по НОХД № 1004/2017г. и по НОХД 1005/2017г. по описа на Районен съд Несебър. На основание чл.57, ал.1, т.2, б.„б“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим за изтърпяване на така наложеното общо наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2, изр. 2 от НК към наложеното най-тежко наказание „Лишаване от свобода” и наказание „Лишаване от право” на К.В.И. да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 / осем / месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от наказанието „Лишаване от права” времето през което К.В.И. е бил лишен от възможността да упражнява правото си да управлява МПС, чрез изземването на свидетелството му за управление на МПС по административен ред, считано от 09.06.2017г. Определението подлежи на обжалване и протест в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1004/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определението не подлежи на обжалване.
К.В.И.
В законна сила на 31.7.2017г.
79 НОХД No 1022/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Г.Л. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 31.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1022/2017 г. по описа на РС Несебър, а именно Стела Мешова- прокурор в РП-Несебър и подсъдимия Ц.Г.Л. със защитник адв. Димитров споразумение, съгласно което: Подсъдимият Ц.Г.Л., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран/, със средно образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2017г., около 21.20 часа в гр. Несебър, обл.Бургас, по ул.“Иван Вазов“, до КПП „Булгартабак“, с посока на движение от гр.Несебър към с.Равда, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Мицубиши“, модел „Каризма“, с рег****, след употреба на наркотични вещества, а именно „Амфетамин“ – представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 вр.ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр.Приложение №1- Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000“, с фабричен № ARJJ-0041,, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1, НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 55, ал.2, вр. чл. 343б, ал.3 от НК на подсъдимия Ц.Г.Л. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева. ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият Ц.Г.Л. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 15.07.2017 г. ОТНЕМА на основание чл.53 НК вещественото доказателство по делото тестова касета, която следва да бъде унищожена като вещ без стойност ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1022/2017г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Ц.Г.Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Ц.Г.Л.
В законна сила на 31.7.2017г.