Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 617/2018, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.А.Т.,
Н.Г.К.
  Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения в гр. В.Т.граждански брак между Ц.А.Т. - К., ЕГН **********, и Н.Г.К., ЕГН **********, за което е съставен акт за граждански брак № 0288/11.11.2016г. от Община В.Т.. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ц.А.Т. - К., ЕГН **********, и Н.Г.К., ЕГН **********, споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва:
В законна сила на 2.7.2018г.
2 НОХД No 417/2018, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.К.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 2.7.2018г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 417/2018г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в Р.п.Н. и адв.Юрий Янков от АК- Сливен, в качеството му на защитник на подсъдимия В.К.И. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.К.И.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, готвач, постоянен адрес-***, и настоящ адрес-***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2016г., около 18.00ч., на главна алея в района на кръстовище „Карлово”, в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, с посока на движение центъра на комплекса, управлявал моторно превозно средство- л.а. „Опел Корса,“ с рег.№ ********без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 15-0769-004391/21.12.2015г. на Началник сектор към ОДМВР- Бургас, влязло в законна сила на 15.02.2016г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл. 55, ал.1, т.1, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“, за срок от 3 /три/ години. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 417/2018 г. по описа на РС- Несебър. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия В.К.И. мярка за неотклонение и като счете, че същата следва да бъде отменена, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 304-ЗМ-1210/2016 г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия В.К.И. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
В.К.И.
В законна сила на 2.7.2018г.
3 Гражданско дело No 319/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Г.Ж. И.П.Ж. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.7.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, Несебърският районен съд РЕШИ: ПРЕКРАТЯВА сключения с акт № 123/19.10.2008 г. на Община Несебър граждански брак между Г.Г. Янева, ЕГН **********, и И.П.Ж., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на страните. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.49, ал.4 от СК, съгласно което: 1. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете- Павел Ивов Ж., ЕГН **********, се предоставят на майката Г.Г.Ж.. 2. Бащата ще заплаща на своето дете, чрез неговата майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 200 лв., платими до 10- то число на съответния месец, по банковата сметка на майката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Размерът е дължим до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката. Издръжката се дължи считано от влизане в сила на споразумението. 3. На бащата се определя следния режим на лични контакти с детето: всяка първа събота и неделя от месеца за времето от 10.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя с преспиване в дома на бащата, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск. Бащата ще взема сина си всяка нечетна година за Коледните празници- от 23.12. до 28.12. включително, както и всяка четна година за Новогодишните празници- от 28.12. до 03.01. включително. Бащата ще взема сина за Великденските празници, официално обявени в страната за такива, на всяка четна година, както и през зимната ваканция на всяка нечетна година. Всяка четна година детето ще бъде при баща си за рождения му ден. 4. Съпругата възстановяван предбрачното си фамилно име- ЯНЕВА. 5. Всички движими вещи, включително и МПС, придобити по време на брака, не са предмет на настоящото споразумение и от режим на СИО се трансформират в режим на идеална съсобственост съобразно СК. 6. Съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 7. Семейното жилище, собственост на родителите на И.Ж., се предоставя за ползване на И.Ж.. 8. Местоживеенето на детето ще бъде при неговата майка, като адреса към този момент е с. Кошарица, ул. 23- ти септември, № 40. ОСЪЖДА И.П.Ж., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 144 лв. /сто четиридесет и четири лева/, представляваща държавна такса. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.7.2018г.
4 НОХД No 587/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.П.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 3.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 587/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно – Радост Бошнакова – Районен прокурор на РП-Несебър и адв.В.П. *** – упълномощен защитник на подсъдимия Р.П.С. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Р.П.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, шофьор в „Съни комерс“ - Слънчев бряг, неженен, неосъждан, с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че: На 22.06.2018г., около 12:15 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, до ОДЗ „Слънце”, с посока на движение към главен път I-9, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Форд “, модел „Фокус“, с рег.№ А 0887 МР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две десети/ на хиляда, а именно - 2,47 /две цяло четиридесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, фабричен № ARDN 0053, поради което и на основание чл.343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Р.П.С. наказание - три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 вр. чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Р.П.С. кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ ЛЕВА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Р.П.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Р.П.С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 22.06.2018г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 587/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Р.П.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Р.П.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Р.П.С.
на основание чл.343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Р.П.С. наказание - три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 вр. чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Р.П.С. кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ ЛЕВА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Р.П.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Р.П.С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 22.06.2018г.
В законна сила на 3.7.2018г.
5 НОХД No 2093/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.Т. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 21.12.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2017 г., около 14.30 часа, в гр. Свети Влас, община Несебър, в к-с “Бриз“, от къща №1, през незаключената входна врата, при условията на повторност, отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. мъжка кожена чанта на стойност 20.00 /двадесет/ лева; парична сума в брой в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева; 1 бр. ключ за лек автомобил „Мерцедес 350 МЛ“ на стойност 350.00 /триста и петдесет/ лева; 1 бр. секретен ключ на жилище на стойност 3.00 /три/ лева и 2 бр. ключове обикновени на единична стойност 1.50 лева всеки, общо 3.00 /три/ лева; 1 бр. електронен чип за отключване на електронни брави на стойност 4.00 /четири/ лева; лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство с контролен талон, издадени на Н.С.И. ; свидетелство за регистрация, част втора на „Мерцедес 350 МЛ“ с рег № ******; 1 бр. кредитна карта на „Райфайзен банк“, издадена на Н.С.И.; 1 бр. карта за цифров приемник на „Булсатком“, или вещи на обща стойност 6 380 лв. /шест хиляди триста и осемдесет/ лева от владението и собствеността на Н.С.И.; парична сума в брой в размер на 100.00 /сто / лева от владението и собствеността на К.Н.Т.; 1 бр. портфейл марка „Гес“ на стойност 40.00 /четиридесет/ лева; парична сума в брой в размер на 45.00/четиридесет и пет/ евро, равняващи се на 88.01 /осемдесет и осем лева и една стотинка/; лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадени на Н.Н.И.; 1 бр. банкова карта на „Банка Пополаре и ди Милано“, издадена на Н.Н.И.; италианска лична карта на Н.Н.И.; лична карта на Н.Н.К.и 128.01лв. /сто двадесет и осем лева и една стотинка/ лева от владението и собствеността на Н.Н.И., всичко на обща стойност 6 608.01лв. /шест хиляди шестстотин и осем лева и една стотинка/ без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК, вр.чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на три години, от които след редукцията с 1/3, да изтърпи ефективно ДВЕ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”, при първоначален общ режим. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.1 от НК времето през което А.А.Т. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по настоящото производство, считано от 05.12.2017г.. ПРИВЕЖДА на осн.чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наказание от 10/десет/месеца „Лишаване от свобода”, наложено по НОХД № 1207/2015г. по описа на РС-Несебър с Присъда № 63/10.11.2015г., влязла в законна сила на 26.11.2015г., изпълнението на което е било отложено на осн.чл.66, ал.1 от НК за срок от три години, като приведеното в изпълнение наказание следва да се изтърпи при първоначален общ режим. ОСЪЖДА на осн.чл.45 ЗЗД А.А.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** да заплати на Н.С.И. с ЕГН-**********, Н.Н.И. с ЕГН-********** и К.Н.Т. с ЕГН-********** сумата от 6568,01лв. /шест хиляди шестстотин и осем лева и една стотинка/, представляващи претърпените имуществени вреди от престъплението за което е подвигнато обвинение на посъдимия А.А.Т., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на деянието – 26.07.2017г. до окончателното изплащане на сумите. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1,б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото -1 брой плик с малък картонен кашон. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.А.Т. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка ОД на МВР- Бургас направените по делото в досъдебната фаза разноски в размер на 125.15лв. (сто двадесет и пет лева и петнадесет стотинки), както и сумата от 262.72лв./двеста си два лева и седемдесет и две ст./, представляващи дължимата държавна такса върху уваженият размер на гражданския иск по сметка на РС-Несебър. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.А.Т. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка ОД на МВР- Бургас направените по делото в досъдебната фаза разноски в размер на 125.15лв. (сто двадесет и пет лева и петнадесет стотинки), както и сумата от 262.72лв./двеста си два лева и седемдесет и две ст./, представляващи дължимата държавна такса върху уваженият размер на гражданския иск по сметка на РС-Несебър. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.А.Т.
на основание чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК, вр.чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на три години, от които след редукцията с 1/3, да изтърпи ефективно ДВЕ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”, при първоначален общ режим. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.1 от НК времето през което А.А.Т. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по настоящото производство, считано от 05.12.2017г..
Мотиви от 4.1.2018г.
В законна сила на 4.7.2018г.
6 АНД No 269/2018, VI състав ДИТ ЛИДИЯ 63 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 29.5.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 22-003750 от 25.09.2017г., издадено от директора на д. „И.п.т.”***, с което на „Лидия – 63” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ, за извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 4.7.2018г.
7 АНД No 315/2018, VI състав КАТ С.П.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003172 от 28.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на С.П.Д., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. ОСЪЖДА С.П.Д., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 10,12 лева, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14 -дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 4.7.2018г.
8 АНД No 352/2018, V състав КАТ Н.А.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-000819 от 05.06.2014г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на Н.А.Б. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Кристиян Г. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.20, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 5.7.2018г.
9 НОХД No 603/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.М.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.7.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 603/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г. *** и адв.Г.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА И.М.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, работи в „Д.Г.“-Бургас, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2018 год., около 05.20 часа, в к.к.„Сл.бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, срещу дискотека „Айсберг”, с посока на движение от дискотека „Рейнбол” към хотел „Нептун”, управлявал МПС – лек автомобил „Опел”, модел „Корса”, с рег. № А6471ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,73 /едно цяло седемдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабр.№ ARDN 0053, поради което и на основание 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия И. наказание четири месеца «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 във връзка с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия И. ГЛОБА в размер на 150 (СТО И ПЕТДЕСЕТ) ЛЕВА. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 603/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.М.И., ЕГН:********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
И.М.И.
на основание 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия И. наказание четири месеца «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 във връзка с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия И. ГЛОБА в размер на 150 (СТО И ПЕТДЕСЕТ) ЛЕВА.
В законна сила на 5.7.2018г.
10 АНД No 2761/2017, II състав ДИТ ВАГ ИНВЕСТМЪНТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.2.2018г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № Наказателно постановление № 23-002105/26.10.2017г. на ИД Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Софийска област, към Главна Дирекция „Инспектиране на труда“, Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“, с което на „В.И.“ АД с ЕИК-......със седалище и адрес на управление:***, партер, представлявано от изп.Директор Г.Д.Т., с което за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 500 лева, като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-002105/26.10.2017г. на ИД Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Софийска област, към Главна Дирекция „Инспектиране на труда“, Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.7.2018г.
11 НОХД No 2771/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Ж.Ч. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 11.4.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ж.Ч.- роден на *** ***, български гражданин, българин, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2016г., около 01:15 часа в гр.Обзор, общ.Несебър, на ул.Рибарска в посока ул. Черноморска, до Градски стадион, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Тойота" модел „Селика 2000", с per. № ......, след употреба на наркотични вещества- канабис (ТНС); амфетамин (AMP) и метамфетамин (MET), установено с техническо средство - Дрегер Друг тест 5000 (Drager Drug Test 5000) с идентификационен номер ARHJ-0005, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 700 /седемстотин/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия Г.Ж.Ч. с ЕГН ********** наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Г.Ж.Ч. е било отнето по административен ред, считано от 09.08.2016 г. ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.110, ал.2 от НК, вещественото доказателствено средство- тестова касета “Drager Drug Test 5000 с идентификационен номер ARHJ-0005, референтен № 8319495 да бъде унищожено след влизане на присъдата в сила като вещ без стойност. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ж.Ч.- роден на *** ***, български гражданин, българин, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2016г., около 01:15 часа в гр.Обзор, общ. Несебър, на ул. Рибарска до Градски стадион, в моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Тойота" модел „Селика 2000", с per. № ......, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП, вр. чл.3, т.1 и Приложение № 1, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно: суха зелена растителна маса - коноп, с нетно тегло 0,215 /нула цяло двеста и петнадесет/ грама и съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 4,90 % /четири цяло и деветдесет процента / на стойност 1.29 лева /един лев и двадесет и девет стотинки/, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 500 /петстотин/ лева. НАЛАГА, на основание чл.25, ал.1 от НК, на подсъдимия Г.Ж.Ч. с ЕГН ********** едно ОБЩО най-тежко наказание измежду така наложените, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 700 /седемстотин/ лева. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.3 от НК, към така наложеното ОБЩО най- тежко наказание, наказанието ГЛОБА“ в размер на 500 /петстотин/ лева, наложено за престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.2 от НК, към така наложеното ОБЩО най- тежко наказание, наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на подсъдимия Г.Ж.Ч. ОБЩО най- тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК, в полза на Държавата опаковките, в които е държано наркотичното вещество, които да бъдат унищожени след влизане на присъдата в законна сила. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Г.Ж.Ч. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 44.34 лева /четиридесет и четири лева и тридесет и четири стотинки/, както и да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата в размер на 243,28лв /двеста двадесет и три лева и двадесет и осем стотинки/, представляващи разноски в хода на съдебното следствие. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Г.Ж.Ч.
на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 700 /седемстотин/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия Г.Ж.Ч. с ЕГН ********** наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Г.Ж.Ч. е било отнето по административен ред, считано от 09.08.2016 г. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ж.Ч.- роден на *** ***, български гражданин, българин, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2016г., около 01:15 часа в гр.Обзор, общ. Несебър, на ул. Рибарска до Градски стадион, в моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Тойота" модел „Селика 2000", с per. № ......, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП, вр. чл.3, т.1 и Приложение № 1, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно: суха зелена растителна маса - коноп, с нетно тегло 0,215 /нула цяло двеста и петнадесет/ грама и съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 4,90 % /четири цяло и деветдесет процента / на стойност 1.29 лева /един лев и двадесет и девет стотинки/, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 500 /петстотин/ лева. НАЛАГА, на основание чл.25, ал.1 от НК, на подсъдимия Г.Ж.Ч. с ЕГН ********** едно ОБЩО най-тежко наказание измежду така наложените, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 700 /седемстотин/ лева. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.3 от НК, към така наложеното ОБЩО най- тежко наказание, наказанието ГЛОБА“ в размер на 500 /петстотин/ лева, наложено за престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.2 от НК, към така наложеното ОБЩО най- тежко наказание, наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на подсъдимия Г.Ж.Ч. ОБЩО най- тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 27.4.2018г.
В законна сила на 6.7.2018г.
12 АНД No 119/2018, I състав КАТ В.Г.О. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-003264 от 28.08.2017 г., издадено от Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на осн. чл.179 ал.2 от ЗДвП на В.Г.О., ЕГН **********,***, Чрез адв. А.П.,***, Делови център П., ет. 2. офис 201,с адрес за призоваване: гр. П., ул. „Х.К.“ № 1, Делови център П., ет. 2, офис ...е наложена Глоба в размер на 200лв за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП и на оснавание чл.175 ал.1 Т.5 от ЗДвП - Глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за 5 месеца за нарушение по чл.123 ал. 1 т.2 б.А от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.
В законна сила на 6.7.2018г.
13 НОХД No 627/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.С.Щ. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 6.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 627/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Стела Мешова- прокурор в РП- Несебър и адв.Ж. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия Н.С.Щ. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.С.Щ. /NICOLAS CYRILLE STEREF/, роден на ***г., в гр. А., Кралство Белгия, белгиец, белгийски гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2018г., около 05:00 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, по улица „Първа“, пред хотел „Континентал“, в посока от гр. Свети Влас към гр. Несебър, управлявал МПС- лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307 СС с рег. № ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.34 /едно цяло тридесет и четири/ на хиляда, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство – Дрегер 7510, с фабричен № ARDM 0213, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Н.С.Щ. /NICOLAS Cyrille Steref/ кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Н.С.Щ. /Nicolas Cyrille Steref/ от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Н.С.Щ. /Nicolas Cyrille Steref/ е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 04.07.2018г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 627/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър.
Н.С.Щ.
на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Н.С.Щ. /NICOLAS Cyrille Steref/ кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Н.С.Щ. /Nicolas Cyrille Steref/ от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Н.С.Щ. /Nicolas Cyrille Steref/ е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 04.07.2018г.
В законна сила на 6.7.2018г.
14 НОХД No 630/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Л. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 6.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №630/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.Л. със защитник адв.Г. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият Г.Л./GAETAN LAMONTAGNE/, роден на ***г. в гр.Брюксел, Белгия, с документ за самоличност- .лична карта № ........., издадена на 10.10.2013г., валидна до 10.10.2018г, паспорт № FN ......, издаден на 25.02.2016г., валиден до 24.02.2023г., белгиец, белгийски гражданин, със средно образование, неженен, работи като пожарникар в гр.Брюксел, неосъждан, с адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2018г., около 03:00 часа в к.к.“Слънчев бряг“,общ.Несебър, по главната алея до хотел „Авеню“ в посока на движение от гр. Свети Влас към гр.Несебър управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Пежо“ модел „307 сс” с рег. номер № ....ММ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,95/ едно цяло и деветдесет и пет/на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Алкотест дрегер 7410+, с фабр. № ARSM 0106, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози, в сила от 29.09.2017г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Геатан Л. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на 150/сто и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Г.Л./GAETAN LAMONTAGNE/ от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Геатан Л. е било отнето по административен ред, считано от 02.07.2018 год.
Г.Л.
на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Геатан Л. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на 150/сто и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Г.Л./GAETAN LAMONTAGNE/ от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Геатан Л. е било отнето по административен ред, считано от 02.07.2018 год.
В законна сила на 6.7.2018г.
15 Гражданско дело No 606/2018, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.П.С. А.Х.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.6.2018г.
НАЛАГА мярка за защита на И.П.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.П.Ч. ***/ срещу домашно насилие, осъществено на 27.05.2018г. от сина й А.Х.С. с ЕГН **********,***, като: ЗАДЪЛЖАВА А.Х.С. да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу майка си И.П.С. с ЕГН **********. ЗАБРАНЯВА на А.Х.С. да доближава майка си И.П.С.,***, местоработата и местата й за социални контакти и отдих, на разстояние не по-малко от 100 /сто/ метра, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, считано от издаването на заповедта. ЗАДЪЛЖАВА А.Х.С. да посещава специализирана програма в „Център по превенция на престъпността и насилието” – гр.Бургас. НАЛАГА на А.Х.С. с ЕГН **********,*** ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева. ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебна заповед за защита. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА А.Х.С. с ЕГН **********, че на основание чл.21, ал.2 от ЗЗДН, при неизпълнение на съдебната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. Заверен препис от заповедта да се връчи на страните и да се изпрати служебно на РУ на МВР по местоживеене на извършителя и на пострадалия. ОСЪЖДА А.Х.С. с ЕГН **********,*** да заплати на И.П.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.П.Ч. ***, сумата в размер на 450 лева /четиристотин и петдесет лева/, представляващи заплатени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА А.Х.С. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС-гр.Несебър сумата в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляваща държавна такса за разглеждане на молбата.
В законна сила на 7.7.2018г.
16 АНД No 268/2018, II състав НАП БОКОРОДО ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.6.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1695/01.08.2017г. на зам.директор на ТД на НАП, с което на „Б.“ ООД с ЕИК-......., седалище и адрес на управление ***, , представлявано от управителя Р.Б.К., заявена чрез пълномощника адв.Й.П. с посочен съдебен адрес *** на осн. чл.185, ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, вр.чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.7.2018г.
17 АНД No 398/2018, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.К.Р. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.6.2018г.
основание чл.78а, ал.6 вр. ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.К.Р. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 59,95 лева/петдесет и девет лева и деветдесет и пет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1 б. „а“ НК в полза на държавата вещественото доказателство - карта за пътуване №000607 с автобус по линия град Каблешково – град Бургас, която да бъде унищожена след влизане на решето в сила.
С.К.Р.
Мотиви от 27.6.2018г.
В законна сила на 7.7.2018г.
18 АНД No 117/2018, II състав ДИТ АЙ ХОТЕЛ ЕАД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-001847/09.11.2017г. на Директор на Дирекция „ Инспекция по труда”- Софийска област, с което на „А.Х.” ЕАД с ********, със седалище и адрес на управление:***, р-н Централен, бул.******№ 1, ет.14, ап.81, представлявано от Х.Р.Г. за нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност/ЗТМТМ/ и на осн.чл.79, ал.4, вр.чл.76, ал.1 от ЗТМТМ и чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на жалбоподателя, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева, Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.7.2018г.
19 АНД No 137/2018, VI състав ДИТ БУЛГАРПЛОД ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 9.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-001199 от 15.11.2017г., издадено от директора на д. „И.п.т.” Б. с което на „Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 1 от КТ, за извършено нарушение на чл. 403а, ал. 1 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 10.7.2018г.
20 АНД No 373/2018, V състав КАТ В.С.Ч. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-000709 от 18.04.2018г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на с което на основание чл.53 от ЗАНН и по чл.174, ал.3, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.С.Ч. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за административно нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на същата е наложено административно наказани - глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на защитника на жалбоподателката Ч. за присъждане на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 10.7.2018г.
21 НОХД No 629/2018, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.П.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 10.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД№ 629/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.П.П. със служебен защитник адв. А.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.П.П., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан /с наложено административно наказание по чл.78а от НК/, консултант в магазин,за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2018г., около 18:00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до общежитие „Грамада”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък I “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“- амфетамин с нето тегло 0,967 /нула цяло деветстотин шестдесет и седем/ грама със съдържание на амфетамин - 47,30% на стойност 29.01 лева /двадесет и девет лева и една стотинка/, изчислена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с Химическа експертиза № 468/2018г. по описа на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас, като деянието представлява маловажен случай – ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.354а, ал.5 вр. с ал.3, предл. второ, т.1, предл първо вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер 600 /шестстотин/ лева. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата приложените по делото веществени доказателства, запечатани в хартиен плик: амфетамин с нето тегло 0,967 /нула цяло деветстотин шестдесет и седем/ грама със съдържание на амфетамин - 47,30%, които след влизане на споразумението в сила да бъдат унищожени като вещи без стойност. ОСЪЖДА, подсъдимият Н.П.П., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОД МВР Бургас направените в досъдебното производство разноски в размер на 66.65 /шестдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ лева. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №629 /2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.П.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.П.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Н.П.П.
на основание чл.354а, ал.5 вр. с ал.3, предл. второ, т.1, предл първо вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер 600 /шестстотин/ лева. ОСЪЖДА, подсъдимият Н.П.П., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОД МВР Бургас направените в досъдебното производство разноски в размер на 66.65 /шестдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ лева.
В законна сила на 10.7.2018г.
22 НОХД No 665/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 11.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 665/2018г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Христина Апостолова- прокурор в РП- Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия А.Г., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.Г. /ANDRII GONCHAROV/, роден на ***г. в Украйна, ЛНЧ **********, гражданство Украйна, документ за продължително пребиваване в Република България № 700993877, вал. до 17.10.2018г., с постоянен адрес ***, украинец, украинско гражданство, неженен, неосъждан, висше образование, брокер на недвижими имоти, за ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2017г., около 02:20 часа, в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, на паркинга пред казино ”Платинум”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мазда”, модел „RX-8” с рег. номер АН 9845 МН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.16 /две цяло и шестнадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест дрегер 7410+”, с фабр. № 0325, поради което и на основание чл. 343Б, ал. 1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца и ГЛОБА в размер на 150 (сто и петдесет) лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, А.Г. /ANDRII GONCHAROV/ от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ЗАЧИТА, на осн. чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС е иззето по административен ред, считано от 10.04.2017г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 665/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ: Декларирам, че съм запознат със съдържанието на споразумението и протокола и не желая да ми бъде даден писмен превод на протокола на разбираем за мен език. Декларатор: /А.Г./
А.Г.
на основание чл. 343Б, ал. 1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца и ГЛОБА в размер на 150 (сто и петдесет) лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, А.Г. /ANDRII GONCHAROV/ от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ЗАЧИТА, на осн. чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС е иззето по административен ред, считано от 10.04.2017г.
В законна сила на 11.7.2018г.
23 НОХД No 666/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.Г.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 11.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №666/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Б.Г.П.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:*** , българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, месторабота – в завод за хидравлични изделия гр.Казанлък , като работник покритие на метал, ЕГН: **********., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2018г. около 22.20ч. в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър,обл.Бургас, до хотел „Мида“, с посока на движение от хотел „Болеро“ към бистро „Джани“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ", модел „530", с рег.№ СТ 4287 РА, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол (ТНС 5) и метафетамин (MET) - представляващи високорисково наркотично вещество по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство - «Drager Drag Test 5000", с фабричен № ARJJ-0041 , тестова касета „Drager Drag Test 5000 STK 6“, c фабричен № ARLC- 0997, референтен № 8319495, тест № 320, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 година за реда за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС- ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на Б.Г.П. за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Б.Г.П. ЕГН **********, кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б , ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Б.Г.П. ЕГН ********** наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Б.Г.П. ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 30.06.2018 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено средство – тестова касета тестова касета „Drager Drag Test 5000 STK 6“, c фабричен № ARLC- 0997, референтен № 8319495 от извършената проба, да остане по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. По делото няма направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №666/2018 г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Б.Г.П. ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Б.Г.П.
на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на Б.Г.П. за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Б.Г.П. ЕГН **********, кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б , ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Б.Г.П. ЕГН ********** наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Б.Г.П. ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 30.06.2018 година.
В законна сила на 11.7.2018г.
24 АНД No 2486/2017, IV състав ИААА К.Д.А. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДАИ-0000122/18.09.2017 г. на Главен директор на ГД АИ- гр. София, с което за административни нарушения на чл.31, ал.1, т. 8, чл. 38, предложение първо, чл.40, изречение първо, чл.21, ал.1, т.5, всички от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ, на основание чл.93, ал.1, т.1 и 3, чл.105, ал.1, двата от Закона за автомобилните превози, на К.Д.А., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в общ размер от 2900 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 12.7.2018г.
25 НОХД No 669/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Й.И.Р. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 12.7.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №699/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Й.И.Р. с упълномощен защитник адв.В.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Й.И.Р., роден на *** ***, настоящ адрес:***, GSM: *******, българин, български гражданин, средно образование, шофьор в ДПД –гр.Лондон, неженен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2018 година, около 01.55 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на главна алея, пред хотел „Авеню“, с посока гр.Несебър е управлявал МПС - лек автомобил марка «Мерцедес», модел «Ц 270 ЦДИ» с per. № *******след употреба на наркотични вещества — кокаин и канабис, установено по надлежния ред — с техническо средство „Дрегер дръг тест 5000 („Drager drug Test 5000") с идентификационен номер ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 год. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр.с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ Месеца и „ГЛОБА“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, обвиняемия Й.И.Р., ЕГН: ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 01.07.2018г. РАЗПОРЕЖДА вещественото доказателство- тестова касета „Drager Drug Test 5000 STK 6“, c фабричен № ARLC- 0997, референтен № 8319495, да бъде отнета в полза на държавата и унищожена след влизане на споразумението в сила поради липсата на стойност. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №669 /2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Р. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Й.И.Р., ЕГН: ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд – Бургас, считано от днес.
Й.И.Р.
на основание чл.343б, ал.1, вр.с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ Месеца и „ГЛОБА“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, обвиняемия Й.И.Р., ЕГН: ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
В законна сила на 12.7.2018г.
26 ЧНД No 670/2018, VI състав Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР,
Л.С.П.
  Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 12.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 670/2018г. по описа на районен съд Несебър. ВРЪЩА делото на Р.п.Н. за продължаване действията по администрирането му, съобразно дадените указания в настоящото определение. Определението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 12.7.2018г.
27 НОХД No 686/2018, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.К.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХДело № 686/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Стела Мешова – Прокурор в РП-Несебър и С.К.М. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което: С.К.М., ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, без образование, грамотна, неомъжена, неосъждана се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че 07.07.2018 година, около 14:00 ч. в гр. Несебър, в магазин «Грандмаркет Жанет» е направила опит да отнеме чужди движими вещи - дамска чанта, марка „Селеста“ на стойност 45,00 лв. /четиридесет и пет лева/, с намиращи се в нея: мобилен телефон, марка „ZТЕ“ на стойност 234,00 лв. /двеста тридесет и четири лева/, портмоне, марка „Гучи“ на стойност 58,67 лв. /петдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки/, съдържащо паричните суми: 203,00 /двеста и три/ щатски долара, равняващи се на 338,65 лв. /триста тридесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/ по курса на БНБ, 20,00 /двадесет/ евро, равняващи се на 39,17 лв. /тридесет и девет лева и 17 стотинки/ по курса на БНБ и 810,00 лв. /осемстотин и десет лева/, 1 чифт слънчеви очила на стойност 5,50 лв. /пет лева и петдесет стотинки/ - всички вещи на обща стойност 1530,99 лв. /хиляда петстотин и тридесет лева и деветдесет стотинки/ от владението на Олга Николаевна Саръчева (OLGA SARYCHEVA), родена на ***г. в Руска Федерация, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - била е настигната от пострадалата Саръчева, която издърпала чантата си от ръцете й, поради което и на основание чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК С.К.М. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОДМВР Бургас направените разноски в хода на досъдебното производство дв размер на 43.98 лв. /четиридесет и три лева и деветдесет и осем/, от които 15.00 лева – за извършване на превод при разпит; и 28.98 лева – за извършване на оценъчна експертиза. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 686/2018г. по описа на РС – Несебър,поради изчерпване предмета на делото. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата С.К.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.К.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
С.К.М.
В законна сила на 12.7.2018г.
28 НОХД No 1410/2017, IV състав Обсебване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.З.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 27.6.2018г.
ОТЛАГА и насрочва делото за 02.08.2018г. от 14.30 часа,
Н.З.В.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23 ал.1 от НК, на подсъдимия Н.З.В. ОБЩО наказание в размер на най- тежкото от така наложените, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от осем месеца, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 10.7.2018г.
В законна сила на 13.7.2018г.
29 АНД No 2449/2017, III състав ДИТ МОДУС ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 8.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-001301 от 25.09.2017г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „М.Т.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг, „А. център”, представлявано от управителя Ж.А.Ж., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) за нарушение по чл.128, т.1, във връзка с чл.270, ал.2 и ал.3 от Кодекса на труда, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
30 АНД No 2626/2017, III състав ДИТ ПАКОС БАР ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-001591 / 11.10.2017г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „П.Б.” ООД, ЕИК....., със седалище и адрес на управление:*** ......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.И.С., на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1 800 лева за нарушение по чл.152 от Кодекса на труда, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Разпореждането подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.7.2018г.
31 АНД No 495/2018, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.М.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.6.2018г.
ПРИЗНАВА Д.М.Х., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, реабилитиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2018г., около 22.30 часа в община Несебър, област Бургас на главен път I-9, 199км., КПП Кошарица, с посока на движение гр.Варна- гр.Бургас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „БМВ“, модел „318Д“, с рег.№ А ....МТ в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със заповед № 17-0769-003445 от 08.12.2017г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР- Бургас, влязла в законна сила на 23.05.2018г.- престъпление по чл.343в, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.М.Х.
Мотиви от 9.7.2018г.
В законна сила на 17.7.2018г.
32 НОХД No 711/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Т.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 17.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №711/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор при РП- Несебър и адвокат Г.П. в качеството му на защитник на подсъдимият Г.Т.П., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.Т.П.- роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, основно образование, портиер на паркинг, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2018г., около 13.10 часа, в гр. Свети Влас, по ул. „Морска“ до № 6, посока от х-л „Биляна“ към х-л „Берлин“, управлявал МПС - л.а. „Опел Вектра” с рег. № РК 7441 ВН, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2,65 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест „Дрегер 7410+“, с фабричен № 0106 , поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (ТРИ) години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Г.Т.П., ЕГН **********, кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, вр. чл. 343Б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Г.Т.П., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемият Г.Т.П., ЕГН **********, е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 06.07.2018г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 711/2018 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия Г.Т.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.Т.П. ЕГН **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд.- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Г.Т.П.
на основание чл. 343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (ТРИ) години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Г.Т.П., ЕГН **********, кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, вр. чл. 343Б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Г.Т.П., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемият Г.Т.П., ЕГН **********, е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 06.07.2018г.
В законна сила на 17.7.2018г.
33 НОХД No 712/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Т.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 17.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 712/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър, адв.В.П. *** –защитник на обвиняемия, и обвиняемият М.Т.Т. споразумение, съгласно което: ОБВИНЯЕМИЯТ М.Т.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, крупие в казино, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 08.07.2018г., около 21:40ч., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, на главна алея до хотел „Мида“, в посока на движение от базар „Палма“ към хотел „Болеро“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, модел „А3“, с рег. № СВ 2048 МН, след употреба на наркотично вещество - канабис, установено по надлежния ред чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000” /дрегер друг тест 5000/ с идентификационен номер ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употреба на алкохол и/ или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 НК кумулативно предвиденото наказание „глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на М.Т.Т. с ЕГН **********, наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на М.Т.Т. с ЕГН **********, е било отнето по административен ред, считано от 08.07.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателства - 1 брой тест касета дрегер от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 712/2018 по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия М.Т.Т. с ЕГН ********** мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Т.Т. с ЕГН **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
М.Т.Т.
на основание чл.343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 НК кумулативно предвиденото наказание „глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на М.Т.Т. с ЕГН **********, наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на М.Т.Т. с ЕГН **********, е било отнето по административен ред, считано от 08.07.2018г.
В законна сила на 17.7.2018г.
34 ЧГД No 441/2018, I състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,
ФАР АД
С.С.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело №441/2018г. по описа на Районен съд – Несебър. Протоколът да се изпрати на С.г.с. за прилагане по гр.дело № №8567/2016г. Протоколът се изготви в два екземпляра, единият от които за прилагане по гр.дело № 8567/2016г. по описа на С.г.с. Препис от протокола да се изпрати на електронната поща на страните по делото.
В законна сила на 18.7.2018г.
35 АНД No 2448/2017, III състав КАТ Д.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003629 от 20.09.2017г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с което на Д.К. с ЕГН **********, гражданин на Република Молдова, постоянно пребиваващ в Република България, с адрес: град София, община Столична, ж.к. Люлин № 105, вход Г, етаж 1, ап.65, : 1) на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2 000 лева и „Лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца”, и на основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредба Із – 2539 от 17.12.2012г. са отнети 12 (дванадесет) контролни точки, 2) за нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, и 3) за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-003629 от 20.09.2017г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с което на Д.К. с ЕГН **********, гражданин на Република Молдова, постоянно пребиваващ в Република България, с адрес: град София, община Столична, ж.к. Люлин № 105, вход Г, етаж 1, ап.65, за нарушение по чл.20, ал.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП.
В законна сила на 18.7.2018г.
36 АНД No 2625/2017, III състав ДИТ КЕЙ ЕНД ДЖИ ВОДНОСПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001191 от 01.09.2017г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „КЕЙ ЕН ДЖИ ВОДНОСПАСИТЕЛНА СЛУЖБА” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя И.Н.Г., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 4 000 лева за извършено нарушение по чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.7.2018г.
37 НОХД No 713/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.А.Й. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 18.7.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 713/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Стела Мешова – Прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.А.Й. с упълномощен защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което: Н.А.Й., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, висше образование, неженен, неосъждан, барман, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2018г., около 00:50 ч., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, по улица срещу хотел „Болеро“, в посока к/с „Стария възел“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4 ”, с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества, а именно «канабис», установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Dryg Test 5000” /Дрегер Дръг тест 5000/ с идентификационен номер ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343 б ал.3, вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият Н.А.Й., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Й. е било отнето по административен ред, считано от 17.07.2018г., когато с приемо-предавателен протокол СУМПС № 282533972, валидно до 15.10.2024г. е предадено в РУ на МВР-Несебър. ОТНЕМА приложеното доказателство по делото тестова касета с фабричен № ARJJ-0041, ползвана с техническо средство – «Drager Drug Test 5000”, която да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 713/2018г. по описа на РС – Несебър поради изчерпване предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.А.Й. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.А.Й., ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
Н.А.Й.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343 б ал.3, вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият Н.А.Й., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
В законна сила на 18.7.2018г.
38 НОХД No 718/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.П.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 18.7.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 718/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър между Валя Диамандиева- младши прокурор в РП- Несебър и адв.В.И., в качеството му на защитник на подсъдимият А.П.Т. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.П.Т.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***№11, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, студент, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2018 г., около 16.25 ч., в к.к Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, на алеята срещу хотел „Ривър парк“, с посока на движение към град Свети Влас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, с рег. № *******, след употреба на наркотични вещества- канабис 25 (ТНС 25), установено по надлежния ред чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен номер ARJJ-0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал.2 от НК, на подсъдимият А.П.Т. със снета по-горе самоличност, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр.с чл.37, т.7 от НК, А.П.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият А.П.Т. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 09.07.2018 година. Приложената по ДП тестова касета да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №718/2018г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия А.П.Т. мярка за неотклонение и като счете, че същата следва да бъде отменена, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № №304-ЗМ-822/2018г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия А.П.Т. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
А.П.Т.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал.2 от НК, на подсъдимият А.П.Т. със снета по-горе самоличност, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр.с чл.37, т.7 от НК, А.П.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
В законна сила на 18.7.2018г.
39 НОХД No 720/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.В.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 18.7.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 720/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – прокурор в РП-Несебър, адв.Г.Г. *** –защитник на обвиняемия и обвиняемият С.В. Манзюк споразумение, съгласно което: ОБВИНЯЕМИЯТ С.В. МАНЗЮК/ SERHIY MANZYUK/, роден на ***г***, Украйна, ЛНЧ:**********, продължително пребиваващ в РБ до 30.08.2018г.,Разрешение за пребиваване №700989979, изд. на 03.10.2017г., вал. до 30.08.2018г., адрес ***, украинец, украински гражданин, висше образование, безработен , неженен, неосъждан, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2018г., около 23.30 ч., в гр. Несебър, ж.к. “Черно море - 3”, до дом № 28, в посока кръгово кръстовище, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, марка „Хонда“, модел „Пантеон“, с рег.№ ******/собственост на В.Д.Н.от гр.Несебър/, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,83 /едно цяло осемдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+ ”, с фабричен № ARSM 0106, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал.2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на С.В. Манзюк, наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на С.В. Манзюк, е било отнето по административен ред, считано от 12.07.2018г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 720/2018 по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия С.В. Манзюк мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.В. Манзюк, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
С.В.М.
основание чл.343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал.2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на С.В. Манзюк, наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
В законна сила на 18.7.2018г.
40 АНД No 122/2018, I състав ДИТ ПРЕСТИЖ ХОТЕЛС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.3.2018г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 22-003894 издадено на 27.10.2017г. в гр. София от инж. Д.Г.И.на длъжност директор на Дирекция „Инспекция по труда“- София, с което за нарушение на чл.61, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на П.Х.“ ЕООД с ЕИК/ПИК № ......., представлявано от управителя Я. Я.Т. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв. , като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-003894 издадено на 27.10.2017г. в гр. София от инж. Д.Г.И.на длъжност директор на Дирекция „Инспекция по труда“- София в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.7.2018г.
41 НОХД No 722/2018, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ж.Д.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 722/2018г. по описа на РС- гр.Несебър между Валя Диамандиева- мл. прокурор в РП- Несебър и адв. В.Анестев от АК- Бургас в качеството на защитник на подсъдимия Ж.Д.С., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Ж.Д.С.- роден на *** година в гр.Шумен, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.04.2018 г., около 21.50 ч., в гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, на ул. „Славянска“, до кръстовището, сключено с ул. „Струма“, в лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег. №А1879 ВА, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества-коноп с нето тегло 2.461 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 9.80 %, на стойност 14.77 лв., установено с физикохимична експертиза №237/16.04.2018 г. по описа на сектор „БНТЛ“ при ОД на МВР гр. Бургас, поради което и на основание чл.354а, ал.3, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 /десет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (ТРИ) години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Ж.Д.С., ЕГН **********, кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ПРИЗНАВА Ж.Д.С.- роден на *** година в гр.Шумен, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че 13.04.2018 г., около 21.50 ч., в гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, на кръстовището, сключено между улиците „Славянска“ и „Струма“, с посока на движение към ул. „Рибарска“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег. №А1879ВА, след употреба на наркотични вещества- метамфетамин и канабис /тетрахидроканабинол/, установено по надлежния ред със Съдебно-химическа експертиза № 2455/2018 г., с рег. № И-4729/06.06.2018 г. по описа на Военномедицинска академия-гр. София, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 11 /единадесет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (ТРИ) години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Ж.Д.С., ЕГН **********, кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, вр. чл. 343Б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Ж.Д.С., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, съставляващи останалата неизразходвана част от наркотичните вещества, и опаковките, в които същите са се намирали, които след влизане в сила на споразумението следва да бъдат унищожени. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 23, ал.1 от НК, на Ж.Д.С., ЕГН **********, едно общо наказание в размер на най- тежкото от наложените, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание, наложеното на С. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Ж.Д.С., ЕГН **********, с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 411.15 лева /четиристотин и единадесет лева и петнадесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. Приложената по ДП тестова касета да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 722/2018 г. по описа на РС - Несебър.
Ж.Д.С.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 23, ал.1 от НК, на Ж.Д.С., ЕГН **********, едно общо наказание в размер на най- тежкото от наложените, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание, наложеното на С. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
В законна сила на 19.7.2018г.
42 НОХД No 723/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Х.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 19.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №723/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият В.Х.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***№39, българин, български гражданин, неосъждан, женен, висше образование, мениджър анимация „HVD” –клуб „Бор“, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 10.07.2018 г., около 00.25 ч., в гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, по ул. „Славянска“, до бензиностанция „Лукойл“, с посока на движение към град Варна, управлявал моторно превозно средство–лек автомобил марка „Фиат“, модел „Стило“, с рег. № В 9497 НВ, след употреба на наркотични вещества канабис 25 (ТНС 25), представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ла.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. с Приложение №1-Списък 1 към чл.3, т.1 от наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен номер ARJJ-0041, тестова касета„Drager Drug Test 5000 STK 6”, с фабричен номер ARLC-0997. референтен №8319495, тест №339, съгласно Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, ПОРАДИ което и на основание чл. чл.343б, ал.3 във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на В.Х.П. с ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия В.Х.П. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б , ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на В.Х.П. с ЕГН ********** наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /ШЕСТ/МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето през което на подсъдимия В.Х.П. ЕГН ********** е било отнето свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство по административен ред, считано от 10.07.2018 г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено средство - 1 брой тестова касета от извършената проба с техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /Drager drug Test 5000/ с идентификационен номер ARJJ- 0041, референтен №8319495, тест №339, да остане по делото до изтичане срока на съхранение, след което да бъде унищожено като вещ без стойност. По делото няма направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №723/2018г. по описа на Районен съд град Несебър. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия В.Х.П. ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.
В.Х.П.
на основание чл. чл.343б, ал.3 във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на В.Х.П. с ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия В.Х.П. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б , ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на В.Х.П. с ЕГН ********** наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /ШЕСТ/МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето през което на подсъдимия В.Х.П. ЕГН ********** е било отнето свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство по административен ред, считано от 10.07.2018 г.
В законна сила на 19.7.2018г.
43 ЧГД No 542/2018, IV състав Производства за спиране на въвод ЕС111 ЕООД ПРЕСТИЖ ХОТЕЛС ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 25.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 542/2018 г. на Районен съд- гр.Несебър.
В законна сила на 20.7.2018г.
44 АНД No 1795/2017, III състав ДИТ АКВА ТУР БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.3.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000872 / 26.07.2017г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „А.Т.Б.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***-17, представлявано от управителя Р.Й.Ю., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
45 АНД No 2699/2017, V състав ДНСК АКАДЕМИКА 2011 ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1 от 15.11.2017г. на Директора на Дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерството на туризма, с което на основание чл.23 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на „А.2.“ ЕАД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, Студентско общежитие, бл.3, вх.А, ет.1, представлявано от Изпълнителния директор Б.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева за административно нарушение на чл.10, ал.4, т.1 от ЗУЧК. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 20.7.2018г.
46 АНД No 57/2018, III състав КАТ В.И.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-004086 от 27.11.2017г., издадено от Павел И. Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на В.И.А. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 (дванадесет) месеца, и са му отнети 10 (десет) контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
47 АНД No 124/2018, VI състав ДИТ ПРЕСТИЖ ХОТЕЛС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22-003908 от 27.10.2017г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. София, с което на „П.Х.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 79, ал. 4 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност във вр. с чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците, за извършено нарушение на чл. 76, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 20.7.2018г.
48 АНД No 243/2018, II състав КАТ Р.С.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001829/20.06.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, с което на Р.С.И. с ЕГН-********** от гр.Софи, ж.к.Люлин, бл.329, вх.Ж, ет.2, ап.118 за нарушение на осн.чл.137а, ал.1, вр.чл. 183, ал.4, т.7 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 50лв. и за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и на осн.чл.183, ал.3, т.5, пр.1-во от ЗДвП е наложено наказание глоба от 30лв.. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
49 АНД No 253/2018, III състав КАТ Я.Н.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002113 от 07.07.2017г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта в която на Я.Н.Н. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.150А, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. (двеста лева) на основание чл.177, ал.1, т.2, предл. 1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002113 от 07.07.2017г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта в която на Я.Н.Н. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лв. (десет лева) на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
50 АНД No 408/2018, IV състав Министерство на културата КЕЙБЪЛТЕЛ ПРИМА АД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 6.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 408/2018 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 20.7.2018г.
51 НОХД No 538/2018, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 23.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 538/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Стела Мешова- прокурор в РП- Несебър и адв. Благой Потеров- защитник на подсъдимия А.А.А. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият А.А.А.- роден на ***г. в гр.Ловеч, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2016г., около 00:30 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, на КПП „Карлово”, посока на движение супермаркет „Алто”- хотел „Чайка”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка «Опел Вектра» с рег. № ......, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 15-0304-002212/25.08.2015г. на ВНД Началник сектор към ОД на МВР- гр.Бургас, РУ на МВР- гр.Несебър, влязло в законна сила на 03.11.2015г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „общ” режим. НАЛАГА, на основание чл.55, ал.2 от НК, на подсъдимият А.А.А., ЕГН **********, кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, наказание „Глоба“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, платими в полза на Държавата. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 538/2018 г. по описа на РС- Несебър. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия А.А.А. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Видно от справката за съдимост, настоящото деяние е извършено в срок за отлагане изпълнението на наказанието по НОХД №25/2016г. по описа на РС- Несебър, поради което и на основание чл.68, ал.1 от НК следва да бъде приведено в изпълнение наказанието по НОХД №25/2016г. по описа на РС- Несебър „Лишаване от свобода” за срок от 20 месеца, чието изтърпяване следва да бъде при първоначален „общ” режим. Мотивиран от горното и на основание чл. 68, ал.1 от НК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД №25/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 20 /двадесет/ месеца, чието изтърпяване следва да бъде при първоначален „общ” режим, като при изпълнение на наказанието, следва да се приспадне времето, през което подсъдимият А.А. е бил задържан под стража. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
А.А.А.
на основание чл.343в, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „общ” режим. НАЛАГА, на основание чл.55, ал.2 от НК, на подсъдимият А.А.А., ЕГН **********, кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, наказание „Глоба“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, платими в полза на Държавата.
В законна сила на 23.7.2018г.
52 АНД No 187/2018, II състав КАТ И.И.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-000039/ 24.01.2018г. на Началник Сектор при ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на И.И.И. с ЕГН-********** ***, с посочен съдебен адрес ***-чрез пълномощника адв.М.Пушева от АК-Бургас за административно нарушение на осн.чл.174, ал.3 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 2000лв., двадесет и четири месеца лишаване от право да управлява МПС и са отнети 12 контролни точки, на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл. 2-ро от ЗДвП е наложена глоба от 10лв. и на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл. 3-то от ЗДвП е наложена глоба от 10лв.. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.7.2018г.
53 АНД No 289/2018, III състав КАТ Х.И.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002397 от 18.07.2017г., издадено от Павел И. Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Х.И.С. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание Глоба в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева) за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.7.2018г.
54 АНД No 2752/2017, VI състав НАП АДВАНТИС КО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.3.2018г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2020 от 30.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „А.к.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 25.7.2018г.
55 АНД No 123/2018, VI състав ДИТ ПРЕСТИЖ ХОТЕЛС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22-003905 от 27.10.2017г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. София, с което на „П.Х.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 79, ал. 4 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност във вр. с чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците, за извършено нарушение на чл. 76, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 25.7.2018г.
56 НОХД No 810/2018, III състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.И.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 26.7.2018г.
основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №810/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият И.И.П., роден на ***г., в гр. Смолян, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като готвач, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 11.07.2018г. до 14.07.2018г. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс „Афродита“, ет.4, от апартамент 54 отнел чужда движима вещ: преносим компютър, марка „DELL INSPIRON 5567“ /Дел инспирон 5567/, със сериен номер 41615461262 на стойност 1147,50лв. /хиляда сто и четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ от владението на В.П.И., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1, от НК изтърпяването на наложеното наказание една година Лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. Причинени от деянието имуществени вреди са възстановени на пострадалото лице В.П.И.. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.И.П. , ЕГН: **********, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Од на МВР- Бургас сумата от 47.13 лв./четиридесет и седем лева и тринадесет стотинки/, представляваща направените разноски в хода на досъдебното производство за оценъчна експертиза и изготвяне на фотоалбум. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №810/2018 г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия И.И.П., ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
И.И.П.
В законна сила на 26.7.2018г.
57 НОХД No 813/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Л.Х.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 26.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №813/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева прокурор в РП-Несебър, адв. П.Ч. защитник на обвиняемия и обвиняемия Л.Х.М. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Л.Х.М., роден на ***г. в гр. Асеновград, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъжнад/реабилитиран/, със средно образование, работи като ВиК специалист към „Приорити Билдинг" ЕООД - София , с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че около 10.15 часа на 18.07.2018г. в гр. Свети Влас по ул. „Свет Власий“ до х-л „Свети Георги“ в посока към КК “Слънчев бряг“ управлявал МПС - л.а. „Пежо 206” с рег. № СА 4503 ХА, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол № 353/18.07.2018г. на БНТЛ-ОД-МВР-Бургас за извършена химическа експертиза, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание чл.343Б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца и „ГЛОБА” в размер на 190 /сто и деветдесет лева/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Л.Х.М. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 10 /ДЕСЕТ/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето, през което обвиняемия Л.Х.М. бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 18.07.2018 г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 НК обвиняемия Л.Х.М. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 50.26 лева (петдесет лева двадесет и шест стотинки) - за съдебно – химическа експертиза. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №813/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Л.Х.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Л.Х.М.
на основание чл.343Б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца и „ГЛОБА” в размер на 190 /сто и деветдесет лева/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Л.Х.М. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 10 /ДЕСЕТ/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето, през което обвиняемия Л.Х.М. бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 18.07.2018 г.
В законна сила на 26.7.2018г.
58 НОХД No 814/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Г.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 26.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 814/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева– прокурор в РП-Несебър, адв. П.Ч. *** –защитник на обвиняемия, и обвиняемият А.Г.П., споразумение, съгласно което: ОБВИНЯЕМИЯТ А.Г.П., ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като барман в р-т „Джани“ – КК“Слънчев бряг“, общ. Несебър, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на: 18.07.2018г. около 02:10ч. в КК“Слънчев бряг“, на главна алея срещу хотел „Авеню“, в посока гр. Свети Влас управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен ХМ", с peг. № Х 0025 КВ, след употреба на наркотични вещества, а именно - канабис, установено с техническо средство - „Drager Drug Test 5000", /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041 - поради което и на основание чл.343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 НК кумулативно предвиденото наказание „глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на А.Г.П., наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 7 /седем/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на А.Г.П., е било отнето по административен ред, считано от 18.07.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателства - 1 брой тест касета дрегер от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 814/2018 по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия А.Г.П., мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Г.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
А.Г.П.
на основание чл.343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 НК кумулативно предвиденото наказание „глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на А.Г.П., наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 7 /седем/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на А.Г.П., е било отнето по административен ред, считано от 18.07.2018г.
В законна сила на 26.7.2018г.
59 НОХД No 815/2018, III състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.Х.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 26.7.2018г.
основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №815/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Е.Х.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, сервитьор в хотел «Астория Орел» в к.к.»Слънчев бряг», постоянен и настоящ адрес:***»Христо Михайлов» №18, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2018г. около 17:15 часа в гр.Несебър, общ. Несебър, в близост до комплекс „Форт Нокс” , на пешеходен надлез, е направил опит да отнеме чужди движими вещи – 1бр. дамска чанта, черна на цвят от кожа на стойност 31,98 /тридесет и един лева и деветдесет и осем стотинки/ лева, ведно с намиращите се в нея: 1 бр. мобилен телефон марка „Айфон”, модел „7”, с ИМЕИ номер 356 554 088 368 6632 бял на цвят със златист панел и поставен на гърба на телефона протектор и СИМ-карта на стойност 1204,18 /хиляда двеста и четири лева и осемнадесет стотинки/ лева, 1 бр. шише с надпис „Тизин, Класик” на стойност 5,00 /пет / лева , 1 бр. розов дамски портфейл на стойност 17,05 /седемнадесет лева и пет стотинки/ лева, 1 бр. банкнота с номинал от 100 евро с № N31204913277, 1 бр. банкнота с номинал от 50 евро с № Х 62591972393 двете заедно,равняващи се на 293,37 лева, 1 бр. банкнота с номинал 100 руски рубли с № ЛЗ 1044384, равняваща се на 2,64 лева, 1 бр. банкнота с номинал от 50 лева с № БН 6993855, 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с № БЮ 6832932, 1 бр. банкнота с номинал от 10 лева с № БК 7001836, 1 бр. банкнота с номинал от 2 лева с № БЩ 4320113, 1 бр.монета с номинал от 2 лева, 3 бр.монети с номинал от един лев, 1 бр.монета с номинал от 50 стотинки, 2 бр.монети с номинал от 5 стотинки, 1 бр. монета с номинал от 2 стотинки и 1 бр. монета с номинал от 1 стотинка, 2 бр. визитки, международна студентска карта издадена на Наталия Денисовна Щербакова, 5 бр.обикновени пластики, 2 бр.пластики с магнитна лента карта, или всички вещи на обща стойност 1639,22 /хиляда шестстотин тридесет и девет лева и двадесет и две стотинки/лева,от владението и собствеността на Н.Д.Щ./, род. на ***г. в гр. Вязники, Руска Федерация, гражданин на Руската Федерация, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – издърпал чантата от дясното рамо на пострадалата, при което дръжката на чантата и се скъсала, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини-бил е настигнат от пострадалата, която му издърпала чантата си, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 1 /една/ ГОДИНА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1, от НК изтърпяването на наложеното наказание една година Лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. Причинени от деянието имуществени вреди са възстановени на пострадалото лице като отнетите вещи са предадени на Н.Д.Щ./, родена на ***г., срещу разписка. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Е.Х.М., ЕГН: **********, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Од на МВР- Бургас сумата от 83,38 лв./осемдесет и три лева и тридесет и осем ст./, представляваща направените разноски в хода на досъдебното производство за експертиза и извършен превод. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №815/2018 г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Е.Х.М., ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 1500 /Хиляда и петстотин/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Е.Х.М.
В законна сила на 26.7.2018г.
60 НОХД No 568/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.И.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 20.7.2018г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение от 29.06.2018 г., постановено по НОХД № 568/2018 г. по описа на РС- Несебър, като в диспозитива на съда, с който одобрява сключеното споразумение, вместо „Лишава, на основание чл.343 г вр. чл.343 б вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, П.И.Д.от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца», да се чете «ЛИШАВА, на основание чл.343 г вр. чл.343 б, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, П.И.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца». Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: В 14.00 ч. СЪДЪТ обяви определението си в присъствието на прокурора, адв. Ч. и осъденото лице като им бе разяснен реда и срока на обжалване и протестиране.
П.И.Д.
В законна сила на 28.7.2018г.
61 АНД No 347/2018, II състав МВР О.М.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3398/12.04.2017г. на Началник сектор КП при РУ на МВР-Несебър, с което на О.М.К. с ЕГН-********** ***, за нарушение на чл.207, ал.1 НК и на осн.чл.218б, ал.1 от НК е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2018г.
62 АНД No 474/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Д.Р. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.7.2018г.
ПРИЗНАВА А.Д.Р.,родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, средно образование, неомъжена, работи като продавач-консултант, неосъждана, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че: на 25.05.2017 г. около 2.15 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в сградата на Районно управление ***, находящо се в к.к. Слънчев бряг, кв. Чайка №7, в дамската си чанта, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал.1 и чл.30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. От Наредба за условията и реда за разрешаването на дейностите /НУРРД/ по чл. 73 ал.1 от ЗКНВП, държала високорискови наркотични вещества по смисъла на Приложение №1 – Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина към чл. 3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, съгласно протокол за физикохимична експертиза № 210/30.05.2017 г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, както следва: Обект №1- 1 /един/ брой прозрачен пластмасов контейнер с диаметър 4 см. и височина – 6,5 см. С червена, пластмасова, винтова капачка, съдържащ бяло кристално вещество, в което се доказа наличие на МЕТАМФЕТАМИН с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин – 70.70% и нетно тегло 1,765 грама на стойност – 44,13 /четиридесет и четири лева и тринадесет стотинки/ лева, като стойността е определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен, ПОРАДИ което и на основание чл.354а, ал.5 вр. с ал.3 предл.2, т.1 предл 1-во, ал.3 от НК, във връзка с чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по повдигнатото обвинение и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 ( хиляда ) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо № 251-000-12744 / 02.06.2017г. на съхранение в Централно митническо управление гр.София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество- хартиен плик, с три броя сини печати на БНТЛ ОДМВР Бургас, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемата А.Д.Р. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 65,00 (шестдесет и пет лева/ представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
А.Д.Р.
на основание чл.354а, ал.5 вр. с ал.3 предл.2, т.1 предл 1-во, ал.3 от НК, във връзка с чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по повдигнатото обвинение и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 ( хиляда ) лева в полза на Държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемата А.Д.Р. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 65,00 (шестдесет и пет лева/ представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.
Мотиви от 7.8.2018г.
В законна сила на 31.7.2018г.