РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.08.2011г. до 31.08.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 604/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.М.Г.,
Р.Т.Х.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 01.08.2011г., в законна сила от 01.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 604/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между А.П.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимите Р.М.Г. и Р.Т.Х. със снети по делото самоличности, и техните защитници адв.А.Ж. и адв. П.П., споразумения, съгласно които ПРИЗНАВА Р.М.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан-реабилитиран, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.12.2010 г., в КК „Слънчев бряг”, общ.Несебър, хотел „Лебед”, в съучастие с Р.М.Г., ЕГН **********, като съизвършител, направил опит да отнеме чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор - 30бр. алуминиеви профили с дължина по 4м. всеки, на обща стойност 1320.00 лева, от владението и без съгласието на собственика „Г.” ЕООД, представлявано от управителя А.П.Г., ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.
ПРИЗНАВА Р.Т.Х., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, неграмотен, неженен, осъждан-реабилитиран, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.12.2010г., в КК „Слънчев бряг”, общ.Несебър, хотел „Лебед”, в съучастие с Р.Т.Х., ЕГН **********, като съизвършител, направил опит да отнеме чужди движими вещи , оставени без постоянен надзор - 30бр. алуминиеви профили с дължина по 4м. всеки, на обща стойност 1320.00 лева, от владението и без съгласието на собственика „Г.” ЕООД, представлявано от управителя А.П.Г., ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 604/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение, както и с наложените мерки за процесуална принуда, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.М.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.Т.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.

Р.М.Г.
Р.Т.Х.
 
2 НОХД No 605/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.В.В. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 01.08.2011г., в законна сила от 01.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 605/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно К.Г. – прокурор в РП-Несебър и адв. В.К. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия И.В.В. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.В.В. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, по настоящем живущ ***, хотел „Леванте”, апартамент **, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2011 г., около 00.50 часа в гр. Несебър, на улица „И. В.”, в близост до сградата на Районен съд – Несебър, управлявал МПС - лек автомобил „Фолксваген Транспортер” с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно – 1.33 /едно цяло и тридесет и три стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„Б”, вр. с чл. 42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.5 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.
- Полагане на поправителен труд за срок от три месеца, чрез удържки от възнаграждението му, получавано като продавач - консултант в складова база, намираща в промишлената зона на град Несебър, собственост на фирма „А.Г1” ЕООД- С., в размер на 10 % /десет на сто/ месечно.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.В.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият И.В.В. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 20.07.2011г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 605/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.В.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

И.В.В.
 
3 Гражданско дело No 151/2011, V състав Други дела В.Д.Ч.,
С.Д.Ч.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.07.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 151/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищците пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
4 Гражданско дело No 214/2011, VI състав Вещни искове по ЗСПЗЗ В.Х.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 01.07.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на В.Х.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Ф.” №***, ет.*, против решение № 378/05.04.2005 г. на Общинската служба по земеделие- гр. Несебър, в частта му, с която е признато правото на собственост на наследниците на М. ***, поч. на 25.11.1977 г., върху нива с площ от 1.979 дка, находяща се в строителните граници на гр. О., в местността “К.А.”, съставляваща имот № 1036, парцел 080 по кадастралния план от 1992 г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 378/05.04.2005 г. на Общинската служба по земеделие- гр. Несебър, в частта му, с която отказано на наследниците на М. ***, поч. на 25.11.1977 г., да бъде възстановено правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива с площ от 1.979 дка, находяща се в строителните граници на гр. О., в местността “К.А.”, съставляваща имот № 1036, парцел 080 по кадастралния план от 1992 г.
ВРЪЩА преписката на Общинска служба по земеделие- гр.Несебър за произнасяне по заявлението с вх. № 378/16.10.1991 г.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
5 Гражданско дело No 327/2011, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС С.Д.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 30.06.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК**********със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. ”Победа”, ул. ”Ген. Владимир Вазов”, № 3, сграда „Метални панели и конструкции”, представлявано от Ганчо Йовчев Тенев, срещу С.Д.Д., ЕГН **********,***, к-с „Зорница”, кв.25 36, възлизащо на сумата от 1187,30 лв. /хиляда сто осемдесет и седем лева и тридесет стотинки/, представляваща част от стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 21.07.2010 г. до 21.01.2011 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.02.2011 г. до окончателното й изплащане, за което е издадена Заповед № 164/02.03.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д.№176/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ОСЪЖДА С.Д.Д., ЕГН **********,***, к-с „Зорница”, кв.25 36, да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. ”Победа”, ул. ”Ген. Владимир Вазов”, № 3, сграда „Метални панели и конструкции”, сумата от 258,67 лв. /двеста петдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки/, представляваща направени разноски по настоящото производство.
Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.


 
6 ЧГД No 909/2011, IV състав Отказ от наследство Я.И.Д.   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 02.08.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
ОПРЕДЕЛИ: ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН в Районен съд- Несебър отказът на Я.И.Д., ЕГН **********,***, от наследството на баща му ********Д., ЕГН **********,***, починал на 08.02.2011 г.
Да се издаде удостоверение за извършения отказ от наследствени права.

 
7 НОХД No 319/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.М.В. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 15.07.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
ПРИЗНАВА С.М.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2010г., около 12.30 часа, в супермаркет „Виктория”, к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, отнел чужда движима вещ – една бутилка уиски марка „Тичарс” – 0,500 литра, на стойност 17,10 лева от владението на Г.Д.С. без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. с чл.54, вр. с чл.57, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК С.М.В. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 25 лв. (двадесет и пет) лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

С.М.В.
Мотиви от 01.08.2011г.
 
8 НАХД No 331/2011, VI състав Административни дела В.В.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС,
Д.В.Ш.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 21.06.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000231/05.04.2011 г. на началника на областен отдел „КД- ДАИ”- Бургас, с което на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) са наложени на В.В.К. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 1500 лева за нарушение по чл. 18, т.1 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ; “глоба” в размер на 1500 лева за нарушение по чл. 18, т.2 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ; “глоба” в размер на 1500 лева за нарушение по чл. 18, т.4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ, за това, че на 23.03.2011 г. около 12.50 часа на изхода на гр. Несебър срещу магазин “Хелиус” е извършвал превоз на товари (изкопна маса), за собствена сметка, с товарен автомобил марка “Ивеко” с рег. № СМ 20 44 АМ, собственост на фирма, без трудов договор или извлечение от такъв, от който да са видни данните на работодателя; без документ за товара; без заповед за деня от ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превоза.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
9 НАХД No 433/2011, V състав Административни дела С.Е.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС,
Д.В.Ш.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.06.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000308 от 11.05.2011г. на Началника на Областен областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което на основание чл.93, ал.2 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, в частта му, с която на С.Е.С. с ЕГН **********,*** е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.18, т.2 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008г. на МТ.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с която на основание чл.177, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Е.С. с ЕГН **********,***, е наложено наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
10 Гражданско дело No 720/2010, IV състав Облигационни искове К.А.Я. М. М. А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 15.07.2011г., в законна сила от 03.08.2011г.
 
11 Гражданско дело No 658/2011, IV състав Развод по взаимно съгласие М.А.Т.,
С.Т.Т.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 03.08.2011г., в законна сила от 03.08.2011г.
 
12 НАХД No 452/2010, V състав По ЗД по пътищата Н.Т.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
Г.Г.Х.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.11.2010г., в законна сила от 03.08.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1679 от 28.05.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Н. Т.Г. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
ОСЪЖДА Николй Т.Г. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 10 /десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
13 НАХД No 597/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД Б.Ж.С. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР,
В.К.Р.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 23.11.2010г., в законна сила от 03.08.2011г.
НП-отменено.*****на Директора на ДЛС-Н*****, с което на Б.Ж.С. с ЕГН – ЕГН ********** *** за нарушение на чл.70, ал.3 от ЗЛОД и на основание чл.83К, ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - ***** в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
14 НАХД No 710/2010, V състав По ЗД по пътищата Б.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.11.2010г., в законна сила от 03.08.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1765 от 09.06.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Б.С.Г. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
15 НАХД No 827/2010, IV състав По ЗД по пътищата П.Л.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 03.08.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4248/10/10.09.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.6, т.1, предложение трето от ЗДвП, на основание чл.183, ал.3, т.5 от същия закон, на П.Л.Д., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 30 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
16 НАХД No 893/2010, IV състав По ЗД по пътищата Я.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
Г.В.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 30.12.2010г., в законна сила от 03.08.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4464/10/23.09.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.103, предложение 1 и чл.150а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.4, респективно чл.177, ал.1, т.2, предложение 1 от същия закон, на Я.Н.М., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца, респективно „Глоба” в размер на 200 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
17 НАХД No 963/2010, IV състав Административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 30.12.2010г., в законна сила от 03.08.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 10.11.2010 г. на РП- Несебър, с което е оставена без уважение жалбата на Н.й К. Д. в качеството му на Кмет на Община Несебър, против постановление от 26.10.2010 г. на РП- Несебър, с което, на основание чл. 405, ал.1 от Закона за съдебната власт, на същия, е наложена глоба в размер на 1000 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
18 НАХД No 1013/2010, I състав Административни дела З. Т. АД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
С.П.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 16.03.2011г., в законна сила от 03.08.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление №69 от 14.07.2010 г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.91 във вр. с чл.95 от Наредбата № 6 на Общински съвет – гр.Несебър за извършено нарушение на чл.12, т.6 във вр. чл.99 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Несебър на „ЗЕДА ТУР“ АД, ЕИК*****, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хан Крум“ №12, представлявано от изпълнителния директор К.Б., е наложена имуществена санкция от 1000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
19 НАХД No 401/2011, V състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Ф. М. Х.Г ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
М.Д.И.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.06.2011г., в законна сила от 03.08.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 209 от 04.05.2011г. на Началник отдел „МДТ” при Община Несебър, упълномощен от Кмета на Община Несебър със Заповед № 528/25.06.2008г., с което на основание чл.123, ал.1 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, на „Ф.М.Х.” ЕООД, с ЕИК 124631893, със седалище и адрес: с.Божурец, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.”Втора” № 14, подадена чрез пълномощника им Г.К.Д. ***, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по § 21 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, обн., ДВ бр. 95 от 2009г., в сила от 01.01.2010г. във връзка с чл.14 и чл.17, ал.2 от ЗМДТ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.

 
20 ЧНД No 608/2011, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.И.И. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 03.08.2011г., в законна сила от 03.08.2011г.
.
 
21 НОХД No 610/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.И.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 03.08.2011г., в законна сила от 03.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 610/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия Д.И.И. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.И.И., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2011г., около 02.55 часа, в гр.Свети Влас, в близост до к-с „Бадемите”, управлявал МПС - л.а.„Шевролет Лачети” с рег.№ А*****Р, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,32 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.„б” вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/СЕДЕМ/ месеца;
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, Д.И.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.И.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 22 лева (двадесет и два лева), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

Д.И.И.
 
22 НАХД No 680/2010, V състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
Н.А.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.11.2010г., в законна сила от 04.08.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление № 148 от 10.08.2010г., с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Н. /Наредбата/, на Д.Р.Р. с ЕГН **********, в качеството му на управител в бар „К.Д.” – гр.Н., със съдебен адрес: гр.Б., ул.”О.” № 5 /чрез адв.К.Т./, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредбата.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..


 
23 НАХД No 744/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Н.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 10.05.2011г., в законна сила от 04.08.2011г.
ПРИЗНАВА Д.Н.М. с ЕГН - **********,***, живущ ***«З. С.» № 14А, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование ВИНОВЕН в това, че на 24.05.2010г. около 03.00 часа, на плажна ивица на 30м. североизточно от оградата на дискотека „Лазур”, КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – амфетамин сол с нетно тегло 0,050гр., със съдържание на основно вещество 0,50 теглови процента и допълнително добавен кофеин на стойност 1,50 лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на по 1000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

Д.Н.М.
Мотиви от 10.05.2011г.
 
24 НАХД No 387/2011, V състав По ЗД по пътищата Т.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.06.2011г., в законна сила от 04.08.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 870 от 21.04.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на Т.Д.Д. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
25 НОХД No 548/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Х.Ч. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Разпореждане от 18.07.2011г., в законна сила от 04.08.2011г.
На основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд
РАЗПОРЕДИ:
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 548/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения.
Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.

Мотиви от 18.07.2011г.
 
26 Гражданско дело No 544/2011, V състав Чл.19 ЗГР Ж.Г.Ж. ОБЩИНА ЯМБОЛ,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.08.2011г., в законна сила от 05.08.2011г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на Ж.Г.Ж. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***, от „Ж.” на „Р..”.
Препис от влязлото в сила решение да се изпрати на служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” при Община Ямбол и Община Несебър за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние, както и на Бюро „Съдимост” при Районен съд-гр.Ямбол за отбелязване на настъпилата промяна.
Решението не подлежи на обжалване.

 
27 НАХД No 729/2010, V състав По ЗД по пътищата М.В.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.11.2010г., в законна сила от 05.08.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3287 от 12.08.2010г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М. В. Д. с ЕГН **********,*** и съдебен адрес: ************, са наложени административни наказания – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.второ от ЗдвП и на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, на същия са наложени административни наказания – глоба в размер на 700 /седемстотин/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ОСЪЖДА М. Веселинов Д. с ЕГН **********,*** и съдебен адрес: ************ да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 10 /десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
28 НАХД No 951/2010, II състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
К.П.Г.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 05.08.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0201260/20.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „ЕКО ФРУТ – 1” ООД, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район******* представлявано от управителя П.А.С. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 5000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 5000лв. на 2000лв./две хиляди/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201260/20.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
29 НАХД No 953/2010, IV състав Административни дела Е.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
К.П.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 05.08.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201254/20.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Екофрут- 1” ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
30 НАХД No 123/2011, V състав По Закона за митниците Ж.С.Н. МИТНИЦА БУРГАС,
П.В.Г.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.05.2011г., в законна сила от 05.08.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 465 от 12.01.2011г. на Началника на Митница - гр.Бургас, с което на основание чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на Ж.С.Н. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 10587,72 лева /десет хиляди петстотин осемдесет и седем лева и седемдесети две стотинки/ и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките-предмет на нарушението – 1360 литра неденатуриран етилов алкохол, както следва: ракия – 100 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 35,9 %; водка – 360 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 34,4 %; ром /червен/ - 60 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 35,3 %; ром /бял/ - 120 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 36 %; джин - 120 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 34,7 %; мастика - 100 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 35,5 %; водка - 500 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 36 %, с общ размер на дължимия акциз – 5293,86 лева /пет хиляди двеста деветдесет и три лева и осемдесет и шест стотинки/.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
31 Гражданско дело No 712/2011, IV състав Развод по взаимно съгласие М.Х.А.,
А.К.А.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.08.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
 
32 НАХД No 553/2010, VI състав Административни дела С.ООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,ДНСК,
Й.Т.А.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 20.01.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-7 ДНСК 155/14.06.2010, издадено от инж. Георги Даракчиев- зам.началник на ДНСК, с което на основание чл.237, ал.1, т.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложено на „С.ТВ” ООД с ЕИК 102663917, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, до бл. 39, представлявано от управителя В.С.С., със съдебен адрес:***, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева, за нарушение по чл. 178, ал.1 от ЗУТ, за това, че ползва строеж- „Кабелна разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали” в гр. Несебър, състояща се от съществуваща тръбна мрежа и новопроектирани кабелни шахти, изградени по улиците „Хан Крум”, „Св.Св. Кирил и Методий” и “Георги Сава Раковски”, който не е въведен в експлоатация по предвидения за това законов ред.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
33 НАХД No 329/2011, V състав Административни дела Б. АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
А.Д.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.06.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1 от 27.01.2011г. на Кмета на Община Несебър, в частта, с което на основание чл.89, ал.2 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Несебър, на „Г. АД, с ЕИК ****** със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Одрин” № 15, представлявано от П.М. – Изпълнителен директор, със съдебен адрес: гр.Бургас, пл******* /чрез адв.М.Т./, е определено да заплати обезщетение в размер на 6320 лева /шест хиляди триста и двадесет лева/ за нарушение по чл.61, т.5 от Наредба № 6.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното пстановление, в останалата му част, с която на основание чл.91 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Несебър, на „Г.” АД, с ЕИК 1********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по 60, т.1 от Наредба № 6.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.


 
34 НОХД No 366/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.А.,
Е.А.Х.,
С.А.Х.,
М.С.М.,
Г.Е.М.,
А.Ю.М.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 08.08.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №366/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно А.П. – прокурор в РП-Несебър и подсъдимите М.А.А., Е.А.Х., С.А.Х., М.С.М., Г.Е.М., и А.Ю.М. със защитник адв.В. споразумение, съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ М.А.А., роден на *** ***, живущ ***, турчин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.Паницово, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие с обвиняемите Е.А.Х. с ЕГН **********, С.А.Х. с ЕГН **********, М.С.М. с ЕГН **********, Г.Е.М. с ЕГН **********, и А.Ю.М. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на МПС - л.а. „Фолксваген Голф” с рег. №******** собственост на М. Т. С.с ЕГН **********, и техническо средство - лопати и ножовка, е отнел от владението и без съгласието на собственика „БТК”АД, представлявано от Р.И.Д. с ЕГН **********, ** метра меден проводник тип „ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм.” на стойност 1200.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7/седем/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7/седем/ месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 часа годишно, за срок от 1/една/ година.
ПОДСЪДИМИЯТ Е.А.Х., роден на *** *** Чифлик, обл. Варна, турчин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.Паницово, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие с обвиняемите М.А.А. с ЕГН **********, С.А.Х. с ЕГН **********, М.С.М. с ЕГН **********, Г.Е.М. с ЕГН **********, и А.Ю.М. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на МПС - л.а. „Фолксваген Голф” с рег. № В 7680 СР, собственост на Маргарита Т. Стефанова с ЕГН **********, и техническо средство - лопати и ножовка, е отнел от владението и без съгласието на собственика „БТК”АД, представлявано от Р.И.Д. с ЕГН **********, ** метра меден проводник тип „ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм.” на стойност 1200.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7/седем/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7/седем/ месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 часа годишно, за срок от 1/една/ година.
ПОДСЪДИМИЯТ С.А.Х., роден на *** *** Чифлик, обл. Варна, ром, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.Паницово, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие с обвиняемите М.А.А. с ЕГН **********, Е.А.Х. с ЕГН **********, М.С.М. с ЕГН **********, Г.Е.М. с ЕГН **********, и А.Ю.М. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на МПС - л.а. „Фолксваген Голф” с рег. № В 7680 СР, собственост на Маргарита Т. Стефанова с ЕГН **********, и техническо средство - лопати и ножовка, е отнел от владението и без съгласието на собственика „БТК”АД, представлявано от Р.И.Д. с ЕГН **********, ** метра меден проводник тип „ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм.” на стойност 1200.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7/седем/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7/седем/ месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 часа годишно, за срок от 1/една/ година.
ПОДСЪДИМИЯТ М.С.М., роден на *** ***, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, ром, български гражданин, завършил втори клас, неженен, неосъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.Паницово, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие с обвиняемите М.А.А. с ЕГН **********, Е.А.Х. с ЕГН **********, С.А.Х. с ЕГН **********, Г.Е.М. с ЕГН **********, и А.Ю.М. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на МПС - л.а. „Фолксваген Голф” с рег. № В 7680 СР, собственост на Маргарита Т. Стефанова с ЕГН **********, и техническо средство - лопати и ножовка, е отнел от владението и без съгласието на собственика „БТК”АД, представлявано от Р.И.Д. с ЕГН **********, ** метра меден проводник тип „ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм.” на стойност 1200.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7/седем/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7/седем/ месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 часа годишно, за срок от 1/една/ година.
ПОДСЪДИМИЯТ Г.Е.М., роден на *** *** Чифлик, обл. Варна, турчин, български гражданин, със завършен първи клас, не женен, неосъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2010г., в гориста местност до с.Паницово, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие с обвиняемите М.А.А. с ЕГН **********, Е.А.Х. с
М.А.А.
Е.А.Х.
С.А.Х.
М.С.М.
Г.Е.М.
А.Ю.М.
 
35 НАХД No 550/2011, V състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
И.Н.М.
О.О. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.07.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
ПРИЗНАВА О.О. - роден на 15 5 85 г. в Р.Т., живущ ***, турчин, турски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, строител, паспорт серия Ж № 893475 издаден на 31.01.2003 г., валиден до 28.01.2015 г. за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2011 г. около 05.00 ч. пред бар „Централ” в к.к. „С.Б.” в нетрезво състояние участвал в скандал като счупил градинска лампа на хотел „Зорница” и счупил стъклена бутилка в главата на И.Н.М. с ЕГН ********** *** Загора, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК О.О. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 110.00 /сто и десет/ лева, представляващи направени по делото разноски.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр.Бургас, считано от днес за нарушителя и неговия защитник, а за РУП- Несебър – считано от получаване на съобщението за това.

О.О.
Мотиви от 02.08.2011г.
 
36 НАХД No 551/2011, V състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Д.К.,
И.П.В.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.07.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
ПРИЗНАВА К.Д. - роден на *** г. в Р Турция, живущ ***, турчин, турски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, собственик на охранителна фирма, паспорт серия Р № 335161 издаден на 30.06.2005 г., валиден до 20.12.2014 г. за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.07.2011 г. около 05.00 ч. пред бар „Централ” в к.к. „Слънчев бряг” нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите, като счупил рекламна табела на бар „Централ”, удрял с нея минаващи турист, счупил градинска лампа на хотел „Зорница” и счупил стъклена бутилка в главата на И.Н.М. с ЕГН ********** *** Загора, поради което и на основание чл. 6, б. „в” от УБДХ го ОПРАВДАВА.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр.Бургас, считано от днес за нарушителя и неговия защитник, а за РУП- Несебър – считано от получаване на съобщението за това.

Д.К.
И.П.В.
Мотиви от 02.08.2011г.
 
37 НОХД No 563/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.П.Р.,
М.Р.И.,
С.Н.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 22.07.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
ПРИЗНАВА М.П.Р., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с основно образование, ученичка в 12-ти клас, с ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че при условията на продължавано престъпление:
- В периода от 04.07.2011г. до 08.07.2011г., в гр.Несебър, от супермаркет „Черно море", находящ се на ул."Струма" № 23, в съучастие с М.Р.И., като сьизвършител, отнела чужди движими вещи, както следва: уиски „Джони Уокър Грийн" 0,7 л. - 2 бут. по 64,04 лева; ликьор „Шериданс" 0,7 л - 2 бут. по 31,46 лева; мартини „Голд” 1 л. - 2 бут по 38,11 лева; уиски „Джони Уокър Черно" 0,7 л. - 1 бут по 42,33 лева; уиски „Чивъс Регал 18 г.” 0,7 л. - 2 бут. по 94,48 лева; уиски „Кардю" 0,7 л. - 2 бут. по 57,21 лева; ликьор „Афтършок червен” 0,7 л. - 1 бут по 36,86 лева; ликьор “Бейлис” 1 л. - 3 бут по 34,95 лева; “Абсент 55 %” 0,7 л. - 1 бут по 39,06 лева; уиски „Джеймисън 12г.” 0.7 л. - 1 бут. по 48,61 лева; уиски „Паспорт" 1 л. - 1 бут. по 23,70 лева; уиски „Балантайнс" 0.7 л. - 1 бут по 19,95 лева; ром „Малибу" 1 л. - 1 бут. по 25,88 лева; машинка за подстригване “Eкс Прецишън” 1 бр. по 85,24 лева; маска за боядисана коса „Нивеа" 1 бр. по 5,27 лева; рол-он “Фреш актив Нивеа" 3 бр. по 5,43 лева; балсам за боядисана коса „Нивеа" 1 бр. по 5,25 лева; шампоан за боядисана коса „Нивеа" 1 бр. по 5,25 лева и вафла „Морени” 1 бр. по 0,44 лева, или всички вещи на обща стойност 1029,58 лева (хиляда и двадесет и девет лева и петдесет и осем стотинки), от владението на С.Н.Д. в качеството му на пълномощник на управителя на „Жанет" ООД-гр.Несебър, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои и
- За това, че на 08.07.2011г., около 21.30 часа, в гр.Несебър, от супермаркет „Черно море", находящ се на ул.""Струма” № 23, направила опит да отнеме чужди движими вещи, както следва: уиски „Джони Уокър Червено" 1 л. - 1 бут. по 28,44 лева; уиски „Бушмилс” 1 л. - 1 бут. по 32,70 лева; сок „Капи" 0,330 л. - 1 бр. по 1,13 лева; лютеница „Тодорка” 0,575 кг. - 1 бр. по 5,68 лева и крем за лице „Дева" 1 бр. х 3,97 лева, или всички вещи на обща стойност 71,92 лева (седемдесет и един лева и деветдесет и две стотинки), от владението на С.Н.Д. в качеството му на пълномощник на управителятеля на „Жанет" ООД-гр.Несебър, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини /намесата на служители на супермаркета/, поради което и на основание чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.26, ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» вр. с чл.42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ»
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Бедзвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИЗНАВА М.Р.И., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, с ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че при условията на продължавано престъпление:
- В периода от 04.07.2011г. до 08.07.2011г., в гр.Несебър, от супермаркет „Черно море”, находящ се на ул.""Струма" № 23, в съучастие с М.П.Р., като съизвършител, отнела чужди движими вещи, както следва: уиски „Джони Уокър Грийн" 0,7 л. - 2 бут. по 64,04 лева; ликьор „Шериданс" 0,7 л - 2 бут. по 31,46 лева; мартини „Голд” 1 л. - 2 бут по 38,11 лева; уиски „Джони Уокър Черно" 0,7 л. - 1 бут по 42,33 лева; уиски „Чивъс Регал 18 г.” 0,7 л. - 2 бут. по 94,48 лева; уиски „Кардю" 0,7 л. - 2 бут. по 57,21 лева; ликьор „Афтършок червен” 0,7 л. - 1 бут по 36,86 лева; ликьор “Бейлис” 1 л. - 3 бут по 34,95 лева; “Абсент 55 %” 0,7 л. - 1 бут по 39,06 лева; уиски „Джеймисън 12г.” 0.7 л. - 1 бут. по 48,61 лева; уиски „Паспорт" 1 л. - 1 бут. по 23,70 лева; уиски „Балантайнс" 0.7 л. - 1 бут по 19,95 лева; ром „Малибу" 1 л. - 1 бут. по 25,88 лева; машинка за подстригване “Eкс Прецишън” 1 бр. по 85,24 лева; маска за боядисана коса „Нивеа" 1 бр. по 5,27 лева; рол-он “Фреш актив Нивеа" 3 бр. по 5,43 лева; балсам за боядисана коса „Нивеа" 1 бр. по 5,25 лева; шампоан за боядисана коса „Нивеа" 1 бр. по 5,25 лева и вафла „Морени” 1 бр. по 0,44 лева, или всички вещи на обща стойност 1029,58 лева (хиляда и двадесет и девет лева и петдесет и осем стотинки), от владението на С.Н.Д. в качеството му на пълномощник на управителя на „Жанет" ООД-гр.Несебър, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.26, ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» вр. с чл.42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ»
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОТНЕМА в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението, а именно:1 бр. бутилка уиски „Кардю" 0.7 л. - празна; 1 бр. бутилка уиски „"Джон Уокър" зелен етикет – празна; 1 бр. бутилка уиски „Чивас Регал 18г." 0.7 л. – празна; 1 бр. бутилка „Афтършок червен” 0.7 л. - празна; 2 бр. бутилки мартини „Долче и Габана Голд" 0.75 л. - празни, 2 бр. бутилки ликьор „Шеридан" 0,7 л. - празни; 1 бр.маска за коса „Нивеа” – отворена, които след влизане в сила на присъдата да бъдат унищожени поради липсата им на стойност.
ВРЪЩА на М.П.Р. отнетите в хода на досъдебното производство вещи, нейна собственост, както следва: 1 бр. боди милк „Фа"; 1 бр. Душ-гел „Нивеа"; 1 бр. лосион за тяло „Гарниер"; 1 бр. спрей за коса „Бела"; 1 бр. почистващ гел за лице „Гарниер"; 1 бр. течен сапун „Фа"; 3 бр. парфюми „Си -Тру" /розов, бял и черен/; 2 бр. спрей за коса „Сайос"; 1 бр. лосион за лице „Гарниер" и 1 бр. ароматизатор с пълнител ,,Амби пур”.
ВРЪЩА на С.Н.Д. с ЕГН **********, в качеството му на пълномощник на «Жанет» ООД с ЕИК 102827804, веществените доказателства по делото, тяхна собственост, както следва: 1 бр. бутилка уиски „Кардю" 0.7 л. - пълна; 1 бр. шампоан „Нивеа"; 1 бр. балсам за коса „Нивеа Колор"; 1 бр. ел.машинка за подстригване „Елит", ведно със зарядно устройство; 1 бр. крем за лице „Дева” и 1 бр. флаш-памет марка «ЕМТЕС» - 2 GB-сребриста.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите М.П.Р. и М.Р.И. с посочена по-горе самоличност да заплатят по равно в полза на Държавата сумата в размер на 68,80 лева (шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.М.П.Р.
М.Р.И.
Мотиви от 04.08.2011г.
 
38 ЧНД No 616/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 08.08.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
 
39 ЧНД No 617/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 08.08.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
 
40 ЧНД No 618/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 08.08.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
 
41 НОХД No 619/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.М.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 08.08.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 619/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.А. със защитник адв.Х. *** споразумение, съгласно което С.М.А., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, строителен работник, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***7 се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2011г., около 21.10 часа, в гр.Свети Влас, в близост до хотел „Гранд Полония, управлявал МПС - мотопед „Ямаха Чамп” с рег.№ А 2936 М, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,86 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 вр. ал.3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 (СТО ЧАСА) годишно, за срок от 1 /ЕДНА/ година.ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 619/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.

С.М.А.
 
42 НОХД No 620/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Г.Я. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 08.08.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 620/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Д.Г.Я. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв. А.Ж., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Г.Я.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, автомонтьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2011 година, в 01.30 часа, в гр.Несебър, в близост до бензиностанция “Петрол”, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Рено Меган” с ДК № Х 67 68 ВН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.29 /едно цяло двадесет и девет на хиляда/, установено по надлежния ред- с техническо средство алкотест “Дрегер” 7410+ №0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, Д.Г.Я. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние подсъдимият Я. е бил лишена по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 02.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 620/2011 г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Д.Г.Я.
 
43 ЧГД No 779/2011, V състав Съдебни поръчки   П.Ж.Я. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 09.08.2011г., в законна сила от 09.08.2011г.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 779/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
Определението е окончателно.
Заверен препис от определението да се изпрати на предаващия орган, ведно с попълнените книжа за изпълнение на поръчката.

 
44 НАХД No 584/2010, II състав По ЗД по пътищата С.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 30.06.2011г., в законна сила от 09.08.2011г.
НП-измененоОТМЕНЯ на осн.чл.3, ал.2 от ЗАНН Наказателно постановление № 2400/28.06.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта, с която на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.И.И. с ЕГН- **********,*** е наложено административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от един месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2400/28.06.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в останалата му обжалвана част, като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
45 ЧНД No 538/2011, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
К.И.С.
  Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 26.07.2011г., в законна сила от 09.08.2011г.
На основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК съдът
46 НОХД No 621/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Я.Н.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 09.08.2011г., в законна сила от 09.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 621/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия Я.К. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Я.Н.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, охранител, с постоянен и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2011 г., около 03,30 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на плажната ивица до дискотека „Лазур", отнел от владението и без съгласието на Анастасия Сергеевна Коньшева и Евгения Алексеевна Василевна, двете гражданки на Русия, чужди движими вещи на обща стойност 688,01 лева /шестотин осемдесет и осем лева и една стотинка/, с намерението противозаконно да ги присвои, от които: 1бр. дамска чанта на стойност 49.00 лв. /четиридесет и девет лева/, 1бр. козметична черна правоъгълна чантичка с верижка на стойност 12.00 лв. /дванадесет лева/, 1бр. червено кожено портмоне на стойност 39.20 лв. /тридесет и девет лева и двадесет стотинки/, 1 чифт дамски розови сандали № 39 на стойност 98.00 лв. /деветдесет и осем лева/, 1бр. спирала за мигли „Кристиян Диор" на стойност 10.00 лв. /десет лева/, 1бр. гланц за устни на стойност 24,50 лв. /двадесет и четири лева и петдесет стотинки/, 1бр. парфюм „Дона Карън" с минимално количество на стойност 3.00 лв. /три лева/, 1бр. дамска ластичка на стойност 0,50 лв. /петдесет лева/, 2бр. запалки на стойност 0,90 лв. /деветдесет лева/, 1бр. ключ за хотелска стая на стойност 3.00 лв. /три лева/, и сумата от 150 руски рубли, равняващи се на 7,41 лв. /седем лева и четиридесет и една стотинки/ по курса на БНБ - собственост на Анастасия Сергеевна Коньшевна от Русия и 1бр. дамско лачено портмоне на стойност 21.00 лв. /двадесет и един лева/, и сумата от 420.00 лева /четиристотин и двадесет лева/ - собственост на Евгения Алексеевна Василевна от Русия, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са възстановени и заместени, поради което и на основание чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Я.Н.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 85 лева (осемдесет и пет лева), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.


Я.Н.К.
 
47 НОХД No 622/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.П.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 09.08.2011г., в законна сила от 09.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 622/2011 г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият С.П.Н. със снета по делото самоличност със защитник адв.Ч. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.П.Н. - роден на *** ***«Младост» 4, бл.475, вх.2, ет.1, ап.14, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, неженен, работи като компютърен оператор към «ЕКСПЕРТ СОФТ» ЕООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2011 год., в 05.03 часа, в КК «Слънчев бряг», по главната алея, в близост до вила «Бригантина», управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Пежо 106» с ДК № СА 84 83 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,37 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство Дрегер 7410+ № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА».
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК, подсъдимият С.П.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА, на осн.чл.59, ал.4 от НК, времето през което С.П.Н. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 01.08.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №622 /2011г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


С.П.Н.
 
48 ЧНД No 626/2011, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.С.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 09.08.2011г., в законна сила от 09.08.2011г.

 
49 НОХД No 627/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.С.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 09.08.2011г., в законна сила от 09.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 627/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв.Ч. ***, назначена за служебен защитник на подсъдимия Д.С.И. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.С.И. - роден на *** год., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неосъждан, неженен, техник във ВиК, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.07.2011год. около 17.23 часа, в общ.Несебър, на главен път І-9 до комплекс «Съни Дей 3», управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген голф» с ДК № А 6571 КА, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,21 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА».
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание « три месеца лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Д.С.И.
 
50 НАХД No 183/2011, V състав Административни дела М.ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
М.К.А.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.06.2011г., в законна сила от 10.08.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0-0002 от 18.02.2011г. на Министъра на културата, с което на основание чл.200, ал.1 от Закона за културното наследство /ЗКН/, на „М.” ЕООД, с ЕИК *****със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ******** партер, офис № 2, представлявано от управителя В.А.Ц. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 20000 лева /двадесет хиляди лева/, за административно нарушение по чл.83, ал.1, т.2, б.”б” от ЗКН.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.

 
51 НОХД No 629/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Д.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 10.08.2011г., в законна сила от 10.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 629/2011г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Камен Господинов- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Т.Д.Д. със снета по делото самоличност със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Т.Д.Д., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2011 г., в 16,35 часа в гр.Обзор, обл.Бургас, по ул.”Черноморска” управлявал мотоциклет”Кавазаки 3Х500ЦЕ”с № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промили, а именно 1,54 промили, установено по надлежния ред с техническо средство”Алкомер 931”, след като е осъден с влязла присъда по НОХД № 159/2007г.на РС- Червен бряг за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, във вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, във вр.с ал.3,т.1 и 3, във вр.с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 24/ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 /ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ часа за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ЛИШАВА, на основание чл.343г от НК подсъдимия Т.Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 03.08.2011 г.
ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което на подсъдимия е било отнето свидетелството за управление по административен ред, считано от 03.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №629 /2011г. по описа на РС – гр.Несебър.

Т.Д.Д.
 
52 НОХД No 630/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.К.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 10.08.2011г., в законна сила от 10.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 630/2011г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Камен Господинов- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.К.К. със снета по делото самоличност със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.К.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, продавач-консултант в „М-Тел”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2011 г., около 02.20 часа в град Несебър, ул. „Несебър”, до бензиностанция „Петрол” № 1120, управлявал МПС - лек автомобил „БМВ 316” с рег. № ******с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,08 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер7410+” с фабр. № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /девет/ месеца, при периодичност два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият М.К.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ЗАЧИТА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 02.08.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №630/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.

М.К.К.
 
53 НОХД No 217/2010, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.К.П.,
Г.С.Р.,
И.Н.Д.,
С.К.Б.,
К.Г.К.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 26.07.2011г., в законна сила от 11.08.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на А.К.П. с ЕГН ********** наказания по НОХД № 50/2007г. и НОХД № 53/2007г., двете по описа на РС-гр.Несебър и НОХД № 139/2008г. на РС-Поморие, а именно: ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор, изпълнението на което е определено на основание чл.25, ал.4 от НК.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на П. наказания по НОХД № 291/2010г. и НОХД № 217/2010г., двете по описа на РС-гр.Несебър, а именно - ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, времето, през което П. е изтърпявал наказание лишаване от свобода по НОХД № 217/2010г. по описа на РС-Несебър, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, времето, през което П. е изтърпявал наказание пробация по НОХД № 291/2010г. на РС-Несебър, а именно – три месеца и двадесет и три дни, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

А.К.П.
Г.С.Р.
И.Н.Д.
С.К.Б.
К.Г.К.
Мотиви от 26.07.2011г.
 
54 НАХД No 578/2011, IV състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Д.К.В.,
И.П.В.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 22.07.2011г., в законна сила от 11.08.2011г.
ПРИЗНАВА Д.К.В. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, реабилитиран, готвач, средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2011г. за времето от 6.30 часа до 8.00 часа; в бар „****”, находящ се до хотелски комплекс „****” в ТК „****” извършил непристойна проява по отношение на Ю.М.О., изразяваща се в оскърбително отношение и държание към нея, извършено на публично място; в РУП- Несебър извършил непристойна проява, изразяваща се в употреба на неприлични изрази по отношение на свидетелите И.А.Т. и Н.П.Т., в качеството им на органи на властта, а именно: „нещастници”, „чекиджии”, „мафиоти”, и оскърбително отношение и държание към свидетелят Г.Г.Х. в качеството му на орган на властта, изразяващо се в употреба на ругатни и неприлични изрази, а именно: „Яж ми хуя, тъпо ченге”, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „Задържане в поделенията на Министерството на вътрешните работи” за срок от шест денонощия, като ПРИСПАДА времето, през което Д.К.В. е бил задържан със Заповед рег.№ 494/21.07.2011г. за времето от 8.30 часа на 21.07.2011г. до 8.00 ч. на 22.07.2011г.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд- гр. Бургас, считано от днес за нарушителя, за РУП – гр.Несебър от получаване на съобщението за това.


Д.К.В.
И.П.В.
Мотиви от 22.07.2011г.
ПРИЗНАВА Д.К.В. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, реабилитиран, готвач, средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2011г. за времето от 6.30 часа до 8.00 часа; в бар „****”, находящ се до хотелски комплекс „****” в ТК „****” извършил непристойна проява по отношение на Ю.М.О., изразяваща се в оскърбително отношение и държание към нея, извършено на публично място; в РУП- Несебър извършил непристойна проява, изразяваща се в употреба на неприлични изрази по отношение на свидетелите И.А.Т. и Н.П.Т., в качеството им на органи на властта, а именно: „нещастници”, „чекиджии”, „мафиоти”, и оскърбително отношение и държание към свидетелят Г.Г.Х. в качеството му на орган на властта, изразяващо се в употреба на ругатни и неприлични изрази, а именно: „Яж ми хуя, тъпо ченге”, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „Задържане в поделенията на Министерството на вътрешните работи” за срок от шест денонощия, като ПРИСПАДА времето, през което Д.К.В. е бил задържан със Заповед рег.№ 494/21.07.2011г. за времето от 8.30 часа на 21.07.2011г. до 8.00 ч. на 22.07.2011г.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд- гр. Бургас, считано от днес за нарушителя, за РУП – гр.Несебър от получаване на съобщението за това.


 
55 НОХД No 634/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Б.М.Б. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 11.08.2011г., в законна сила от 11.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 634/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър между С.С. - прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Б.Б. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Б.М.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, комплекс “Б.С.” стая ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, сервитьор в ресторант “Х.”, к.к. С.Б., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2011 година, в 06.20 часа, в к.к. С.Б., община Несебър, по главната алея, в близост до хотел “Континентал Парк”, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “ф.г.*” с рег. № ТХ ** ** НХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.65 /едно цяло шестдесет и пет на хиляда/, установено по надлежния ред – изготвена химическа експертиза №737 от 03.08.2011 год., поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 8 (осем) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Б.М.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторното превозно средство на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 01.08.2011год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Б.М.Б. да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 22 лв. /двадесет и два лева/, представляващи направени разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 634/2011г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.М.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Б.М.Б.
 
56 ЧНД No 637/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 11.08.2011г., в законна сила от 11.08.2011г.
 
57 ЧНД No 638/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 11.08.2011г., в законна сила от 11.08.2011г.
 
58 Гражданско дело No 713/2011, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ,
Й.С.,
Д.Д.Б.
  Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 26.07.2011г., в законна сила от 12.08.2011г.
НАСТАНЯВА Д.Д.Б. с ЕГН **********, за отглеждане при баба му по майчина линия Й. А*** С.,*** и настоящ адрес в гр. ***, ул. „***“ №38, до настъпването на причини за изменение или прекратяване на мярката.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.П***.
Решението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
59 Гражданско дело No 361/2011, IV състав Чл.19 ЗГР А.А.Б. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 26.07.2011г., в законна сила от 15.08.2011г.
ДОПУСКА промяна на личното име на А.А.Б., ЕГН **********,***, съответно от „А.” на „А****”.
След влизане в сила препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние към Община Несебър за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние, както и до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Областна управа- Бургас.
Препис от решението да се изпрати и на Бюро „Съдимост” към Районен съд- Несебър.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
60 НОХД No 337/2011, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Й.Н.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 28.07.2011г., в законна сила от 15.08.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Й.Н.Д. с ЕГН ********** наказания по НОХД № 408/2008г. на РС-Нова Загора и НОХД № 926/2008г. на РС-Сливен, а именно: ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното ОБЩО наказание – девет месеца лишаване от свобода, наложеното на Д. по НОХД № 926/2008г. на РС-Сливен наказание „ГЛОБА” в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното ОБЩО най-тежко наказание - девет месеца лишаване от свобода на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така УВЕЛИЧЕНОТО ОБЩО наказание – една година лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на Д. по НОХД № 1728/2005г. на ОС-П*** наказание - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване, изтърпяно изцяло.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. наказания по НОХД № 267/2011г. на РС-Бургас, НОХД № 404/2011г. на ОС-П*** и НОХД № 337/2011г. на РС-Н***, а именно – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното ОБЩО наказание – три години лишаване от свобода, наложеното на Д. по НОХД № 337/2011г. на РС-Н*** наказание - „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – три години лишаване от свобода, периода на предварителното задържане на Д. от 04.12.2010г. до 22.03.2011г. и от 22.03.2011г. до влизане в сила на настоящото определение, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.


Й.Н.Д.
Мотиви от 28.07.2011г.
Видно от приложената по делото справка за съдимост, ведно с приложените към същата бюлетини за съдимост на осъденото лице, Й.Н.Д. с ЕГН ********** е осъждан, както следва:
1.С присъда по НОХД № 1728/2005г. по описа на ОС-гр.П***, за деяние, извършено на 29.04.2005г., на Д. е наложено наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Присъдата е влязла в сила на 28.12.2005г.
2.Със споразумение по НОХД № 408/2008г. по описа на РС-гр.Нова Загора, за деяния, извършени в периода 09.03.2008г. – 10.03.2008г., на Д. е наложено наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. На основание чл.59, ал.1 от НК, е ПРИСПАДНАТО времето, през което Д. е бил задържан за периода от 29.04.2005г. до 03.05.2005г.
Споразумението е влязло в сила на 15.10.2008г.
С определение от 10.12.2008г. по същото дело, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, на Д. е определено общо наказание в размер на най-тежкото от наложените му по НОХД № 408/2008г. на РС-Нова Загора и НОХД № 926/2008г. на РС-Сливен, а именно: ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. На основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, е ПРИСЪЕДИНЕНО наказанието „ГЛОБА” в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА, наложено по НОХД № 926/2008г. на РС-Сливен. На основание чл.24 от НК е УВЕЛИЧЕНО определеното ОБЩО наказание на ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.68, ал.1 от НК е ПРИВЕДЕНО в изпълнение наказанието по НОХД № 1728/2005г. на ОС-П*** – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. На основание чл.59, ал.1 от НК е ЗАЧЕТЕНО изтърпяното до момента НАКАЗАНИЕ по НОХД № 926/2008г. на РС-Сливен. Определението е в сила от 17.12.2009г.
Видно от постъпилата по факса справка с изх.№ 12251 от 28.07.2011г. на ГД „Изпълнение на наказанията” – гр.София, Д. *** Загора на 30.06.2008г. за изтърпяване на наложеното му по НОХД № 1728/2005г. на ОС-П*** – три месеца лишаване от свобода. Изтърпяно на 17.09.2008г. От същата дата е започнал да търпи увеличеното му общо наказание по НОХД № 408/2008г. на РС-Нова Загора и НОХД № 926/2008г. на РС-Сливен, а именно: ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода със зачетен предварителен арест от 29.04.2005г. до 03.05.2005г. и от 20.03.2008г. до 30.06.2008г. Освободен на 05.06.2009г. по изтърпяване.
3.Със споразумение по НОХД № 926/2008г. по описа на РС-гр.Сливен, за деяния, извършени в периода 09.03.2008г. – 11.03.2008г., на основание чл.23, ал.1 от НК на Д. е наложено ОБЩО наказание, в размер на най-тежкото, а именно – ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. На основание чл.23, ал.3 от НК, към определеното ОБЩО наказание е ПРИСЪЕДИНЕНО наложеното на Д. наказание „ГЛОБА” в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.
Споразумението е влязла в сила на 30.05.2008г.
4.Със споразумение по НОХД № 267/2011г. по описа на РС-гр.Бургас, за деяние, извършено в периода 04.10.2010г. - 05.10.2010г., на Д. е наложено наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор.
Споразумението е влязло в сила на 15.03.2011г.
5.Със споразумение по НОХД № 404//2011г. по описа на ОС-гр.П***, за деяние, извършено на 04.12.2010г., на Д. е наложено наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор. На основание чл.59 от НК, е ПРИСПАДНАТ периода на предварителното задържане на Д. от 04.12.2010г. до 22.03.2011г.
Споразумението е влязла в сила на 22.03.2011г.
С протоколно определение от 02.06.2011г., постановено по ЧНД № 668/2011г. та ОС-П***, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, на Д. е определено общо наказание в размер на най-тежкото от наложените му по НОХД № 267/2011г. на РС-Бургас и НОХД № 404/2011г. на ОС-П***, а именно – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. На основание чл.25, ал.2 от НК, ПРИСПАДА от така определеното ОБЩО наказание периода на предварителното задържане на Д. от 04.12.2010г. до 22.03.2011г. и от 22.03.2011г. до влизане в сила на определението. Определението е в сила от 18.06.2011г.
Видно от постъпилата по делото справка с изх.№ 104 от 21.07.2011г. на Затвора-гр.П***, Д. е започнал да търпи определеното му ОБЩО наказание – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на 04.12.2010г. Към 28.07.2011г. е изтърпял 7 /седем/ месеца и 24 /двадесет и четири/ дни, с остатък от наказанието – 2 / две/ години, 4 /четири/ месеца и 6 /шест/ дни.
6.С присъда по НОХД № 337/2011г. по описа на РС-гр.Н***, за деяния, извършени в периода 28.05.2010г. – 30.05.2010г., на основание чл.23, ал.1 от НК на Д. е наложено ОБЩО наказание, в размер на най-тежкото, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване. На основание чл.23, ал.3 от НК, към определеното ОБЩО наказание, е ПРИСЪЕДИНЕНО наложеното на Д. наказание „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.
Присъдата е влязла в сила на 04.07.2011г.

Видно от изложеното състояние за съдимост, налице е усложнена форма на престъпна дейност на осъдения Д., при която следва да се групират наложените наказания с влезлите в сила присъди в съчетание, най-благоприятно за осъденото лице. Съгласно посочения принцип, настоящият съдебен състав намира за установено следното:
На първо място, съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. по НОХД № 408/2008г. на РС-Нова Загора и НОХД № 926/2008г. на РС-Сливен, а именно: ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. На основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното ОБЩО наказание следва са се ПРИСЪЕДИНО наложеното на Д. по НОХД № 926/2008г. на РС-Сливен наказание „ГЛОБА” в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА. Съдът обсъди усложнената форма на престъпна дейност на осъдения Д. и прецени, че въпреки наложените му наказания, същият е продължил престъпната си дейност и с така наложените наказания целите на чл.36 от НК за индивидуалната превенция не са били изпълнени, което дава основание на настоящият състав да счита, че следва да се приложи разпоредбата на чл.24 от НК и така определеното ОБЩО най-тежко наказание да се УВЕЛИЧИ с ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което Д. следва да изтърпи общо – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. На основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание – една година лишаване от свобода следва да бъде ПРИСПАДНАТО, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. На основание чл.68, ал.1 от НК, съдът счита, че следва да бъде приведено в изпълнение наложеното на Д. по НОХД № 1728/2005г. на ОС-П*** наказание - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване, изтърпяно изцяло.
На следващо място, съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. по НОХД № 267/2011г. на РС-Бургас, НОХД № 404/2011г. на ОС-П*** и НОХД № 337/2011г. на РС-Н***, а именно – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. На основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното ОБЩО наказание - три години лишаване от свобода следва са се ПРИСЪЕДИНИ наложеното на Д. по НОХД № 337/2011г. на РС-Н*** наказание - „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – три години лишаване от свобода, следва да бъде ПРИСПАДНАТ периода на предварителното задържане на Д. от 04.12.2010г. до 22.03.20
 
61 НОХД No 517/2011, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.А.Н. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 29.07.2011г., в законна сила от 15.08.2011г.
ПРИЗНАВА Н.А.Н. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, с ЕГН **********, понастоящем в Следствения арест- гр. Смолян, за ВИНОВЕН в това, че на 09.05.2011г., около 23.00 часа в КК „***”, общ. ***, в близост до хотел „***” отнел от владението на В.А.Б. *** чужди движими вещи, като употребил за това сила – издърпал с ръка дамска чанта кафява на цвят на стойност 8.50 лева; портмоне черно на цвят- кожено, на стойност 0.75 лева,; сгъваем чадър зеленикав на цвят на стойност 3.00 лева; сутиен бялна цвят, с дантела на стойност 2.55 лева; 40 броя бели на цвят салфетки на стойност 4.00 лева; обикновен дезодорант на стойност 1.00 лева; химикал щракащ на стойност 1.50 лева; червило орехово на цвят на стойност 0.85 лева; 2-3 броя пилешки парченца; сумата от 30.00 лева и лична карта, всички вещи на обща стойност 52.15 лева /петдесет и два лева и петнадесет стотинки/, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК замененото с определение по ЧНД № 211/2011г. на ОС- Пазарджик наказание „Пробация” с „Лишаване от свобода” в размер на 39 дни при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ОСВОБОЖДАВА ИЗЦЯЛО на основание чл.69, ал.2 от НК Н.А.Н. с посочена по-горе самоличност от изтърпяване на наложеното му наказание по НОХД № 4908/2010г. на РС- *** - шест месеца „Лишаване от свобода”, чието изпълнение било отложено за изпитателен срок от три години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.А.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 40 /четиридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски в хода на съдебното и досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.***.Н.А.Н.
Мотиви от 04.08.2011г.
 
62 НОХД No 536/2011, I състав ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Б.М.Х. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 20.07.2011г., в законна сила от 15.08.2011г.
На основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът

Р А З П О Р Е Д И:
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №536/2011 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.
Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от връчването му. 
63 НОХД No 641/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Й.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 15.08.2011г., в законна сила от 15.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 641/2011 година по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура-гр.*** и адв.П.П. ***, защитник на подсъдимия Д.Й.П. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Д.Й.П. -роден на *** ***, живущ ***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, средно образование, сервитьор в барбекю „***” гр.***, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2009 год. в близост до водната пързалка между в к.к. „***” и гр.***, чрез използване на техническо средство – контактен ключ е отнел чужда движима вещ : л.а. „*** ***” с ДК№ *** на стойност 5649.25лв. /пет хиляди шестстотин четиридесет и девет лева, двадесет и пет ст./ собственост на *** от владението и без съгласието на *** от гр.***, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. с 194, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 /десет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 години и 10 месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Й.П. със снета по-горе самоличност да заплати направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 30 лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 641/2011г. по описа на РС-гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Й.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д.Й.П.
 
64 НАХД No 394/2011, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.С.С. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 25.07.2011г., в законна сила от 16.08.2011г.
ПРИЗНАВА С.С.С., роден на *** г., ром, български гражданин, несемеен, неосъждан, без образование, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.02.2011 г., около 21,30 ч., на път ІІІ- 906, 34- ти км., на около 400 м. от разклона за с. Г., посока гр. К., обвиняемият управлявал лек автомобил марка „Фолксваген Пасат” с ДК№ ******, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на по 1000 /хиляда/ лв.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

С.С.С.
Мотиви от 25.07.2011г.
 
65 ЧНД No 645/2011, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 16.08.2011г., в законна сила от 16.08.2011г.
на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-767/2011г. по описа на РУП – Несебър Д.П.П. *** с ЕГН – ********** адв.С.М. от БАК.
Определението е окончателно.

 
66 НОХД No 646/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.П.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.08.2011г., в законна сила от 16.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 646/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.П.П. със служебния защитник адв.М. споразумение, съгласно което Д.П.П. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***7, българин, български гражданин, със средсно образование, неженен, осъждан, безработен се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2011 год. в 01.20 часа в гр.Несебър, по улица «Отец Паисий» управлявал моторно превозно средство – лек автомобил «Нисан Примера» с рег № Х 2871 ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,23 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъждан по НОХД №396/2009 год. по описа на Районен съд – гр.Хасково с влязла в сила присъда на 01.06.2009 год. за деяние по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА».
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание шест месеца «Лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Д.П.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Д.П.П. е било отнето по административен ред, считано от 26.06.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.П.П. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 22 лева (двадесет и два) лева, представляващи разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №646/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Д.П.П.
 
67 ЧНД No 648/2011, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 17.08.2011г., в законна сила от 17.08.2011г.

 
68 НОХД No 650/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Г.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 17.08.2011г., в законна сила от 17.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 650/2011 година по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.*** и адв.Д.П. ***, защитник на подсъдимия С.Г.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
С.Г.К. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: к.к.”***”, хотел „***”, стая № ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като готвач към „***” EООД, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2011год. в 04.40часа в град ***, спирка Градски стадион управлявал МПС - лек автомобил марка “***”, с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.59 на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол за химическа експертиза № 606/07.07.2011год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас, поради което и на чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /седем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца,
- поправителен труд за срок от 4 /четири/ месеца при удръжка 15% от трудовото възнаграждение в полза на Държавата.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 05.07.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Г.К. със снета по-горе самоличност да заплати направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 22 /двадесет и два/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 650/2011г. по описа на РС-гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Г.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С.Г.К.
 
69 НОХД No 651/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ж.В.Р. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.08.2011г., в законна сила от 17.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 651/2011г. по описа на РС- гр.***, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- гр.***, обвиняемия Ж.В.Р. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:
Обвиняемият Ж.В.Р., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, с месторабота „***” ООД- гр. ***, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:
- На 16.11.2009г. около 02. 55 часа в гр. *** на КПП ”***” е управлявал моторно превозно средство- л.а. ***” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.47 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила на 12.03.2004 г. присъда по НОХД № 38/2003г. по описа на РС-Елхово за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” .
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок три години с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа годишно за две поредни календарни години;
- На 16.11.2009г. около 02.55 часа в гр. *** на КПП ”***” е управлявал моторно превозно средство- л.а. ***” с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 182/26.02.2008г. на ВРИД Началник на РУП-Тунджа, влязло в сила на 27.01.2009г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок две години с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200/двеста / часа годишно за две поредни календарни години.
НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК по-леко наказание „глоба”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 1 от НК ОБЩО наказание измежду така наложените наказания в размер на най-тежкото от тях, а именно „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок три години с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа годишно за две поредни календарни години.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 651/2011г. по описа на РС-***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Ж.В.Р. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Ж.В.Р. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ж.В.Р.
 
70 НОХД No 653/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Г.Б. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 18.08.2011г., в законна сила от 18.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 653/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Г.Б. със защитник адв.В. споразумение, съгласно което Д.Г.Б. - ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, готвач, разведен, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2011 година около 19.40 часа в гр.Свети Влас, общ. Несебър, до казино „Влас” управлявал МПС лек автомобил БМВ 740 с рег. № MD-DB 900 /германска рег./ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,98 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза № 643/ 15.07.2011 год. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1, от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д.Г.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Д.Б. е било отнето по административен ред, считано от 14.07.2011 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Д.Г.Б. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 22лв. /двадесет и два/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №653/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Д.Г.Б.
 
71 НОХД No 655/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.В.Е. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 18.08.2011г., в законна сила от 18.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 655/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.П.- защитник на обвиняемия Д.В.Е., съгласно което:
Обвиняемият Д.В.Е., роден на ***г***, ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен неосъждан, средно образование, студент, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2011 година около 07.20 часа в к.к. „Слънчев бряг” общ.Несебър, по главната алея, в близост до хотел „Континентал парк” в посока центъра на комплекса, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „АУДИ А8” рег № ******с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда а именно 1.81 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза- Протокол № 651/ 18.07.2011 год. на БНТЛ при ОД на МВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) месеца, при периодичност два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия Д.В.Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 (дванадесет) месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия да заплати по сметка на Държавата сумата от 22.00 (двадесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 655/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.

Д.В.Е.
 
72 НОХД No 657/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.М.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 18.08.2011г., в законна сила от 18.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 657/2011г. по описа на РС–гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г. М. С. със защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което подсъдимият Г. Маринов С., роден на *** ***, ж.к»Стрелбище» № 24, ет.9, ап.34, с настоящ адрес:***»Аннсиен кот дайш», №10, българин, български гражданин, с висше образование, неосъждан, неженен, финансов анализатор към Европейски инвестиционен фонд в Люксембург, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2011 год. около 08.15 часа, на главен път 1-9, км.207, в посока гр.Бургас управлява МПС - лек автомобил марка „БМВ 328» с ДК № ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,62 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА».
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца «Лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл. 343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия Г. Маринов С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Г. Маринов С. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 21.07.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г. М. С. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 22.00лв. (двадесет и два) лева, представляващи направени в досъдебното производство разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №657/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Г.М.С.
 
73 Гражданско дело No 913/2011, IV състав Облигационни искове К.Т. М.Н.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 08.08.2011г., в законна сила от 19.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 913 по описа за 2011 г. на Районен съд- гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- гр.Бургас.

 
74 НАХД No 579/2011, IV състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР И.Т.Т.,
И.П.В.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 22.07.2011г., в законна сила от 19.08.2011г.
ПРИЗНАВА И.Т.Т.- роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, разведен неосъждан, пицар, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2011 г. около 6.30 часа в бар „***”, находящ се до хотелски комплекс „***” в ТК „***”, извършил непристойна проява по отношение на Ю.М.О., изразяваща се в оскърбително и подигравателно отношение и държане към нея, извършено на публично място, представяйки се за орган на властта и искайки от нея определени документи, както и показване на нож, заявявайки „Животът е кратък”, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 150 лв./сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд- гр. Бургас, считано от днес за нарушителя, за РУП – гр.Несебър от получаване на съобщението за това.

И.Т.Т.
И.П.В.
Мотиви от 22.07.2011г.
ПРИЗНАВА И.Т.Т.- роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, разведен неосъждан, пицар, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2011 г. около 6.30 часа в бар „***”, находящ се до хотелски комплекс „***” в ТК „***”, извършил непристойна проява по отношение на Ю.М.О., изразяваща се в оскърбително и подигравателно отношение и държане към нея, извършено на публично място, представяйки се за орган на властта и искайки от нея определени документи, както и показване на нож, заявявайки „Животът е кратък”, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 150 лв./сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд- гр. Бургас, считано от днес за нарушителя, за РУП – гр.Несебър от получаване на съобщението за това.

 
75 НОХД No 649/2011, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.В.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 19.08.2011г., в законна сила от 19.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 649/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Д.В. и неговия защитник адв. Д.П. ***, съгласно което:
Обвиняемият Д.В.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** 33, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, готвач на линия в х-л „Виктория Палас” в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2011 год., около 02.20 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на алеята пред х-л „Хризантема”, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. приложение №1 от ЗКНВП, а именно: 0.720 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол – 7.80%, 0.247 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол – 4.70 % и 2.827% канабис със съдържание на тетрахидроканабинол – 8.10% % или общо тегло на растителната маса 3.794 грама, на стойност 22.76 лева, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цени на наркотични вещества, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия Д.В.В. наказание за срок от 3 (три) години.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „глоба”.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б. “а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото- наркотично вещество – 0,720 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 7,80%; 0,247 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 4,70% и 2,827 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 8,10% с общо нето тегло 3,794 гр., ведно с опаковки, които да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.В.В. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 68.80 (шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 649/2011г. по описа на РС-Несебър.

Д.В.В.
 
76 НОХД No 662/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.А.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 19.08.2011г., в законна сила от 19.08.2011г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 662/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.А.А. със защитник адв.Й. споразумение, съгласно което Н.А.А., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, ст.816 се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2011г., около 06.05 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, по главната алея в близост до х-л „Смолян”, управлявал МПС - л.а.„Фолксваген Пасат” с рег.№******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,87 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2, вр. ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7/седем/ месеца при периодичност два пъти седмично.
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7/седем/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Н.А.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9/девет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият Н.А.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 25.07.2011 год.


ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Н.А.А. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 22.00 (двадесет и два) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 662/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Н.А.А.
 
77 НАХД No 483/2011, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Х.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.08.2011г., в законна сила от 22.08.2011г.
ПРИЗНАВА М.Х.И., роден на ***г*** Загора, с настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2011г., около 22.00 часа, на главен път І-9, около 179-ти километър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Вектра” с рег.№ ********, без свидетелство за правоуправление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 684/2010г. от 23.06.2010г. на Началника на РУП-гр.Балчик, влязло в законна сила на 15.07.2010г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева (ХИЛЯДА ЛЕВА) в полза на Държавата.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за защитника на обвиняемия – адв.А.Ж.,*** и обвиняемия М.И. от датата на получаване на съобщението за това.
.

М.Х.И.
Мотиви от 05.08.2011г.
 
78 НОХД No 669/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.В.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 22.08.2011г., в законна сила от 22.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Г.Р. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия А.В.А. със снета по делото самоличност и адв. Б.М. *** защитник на подсъдимия А., съгласно което:
ПРИЗНАВА А.В.А. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, бизнес консултант, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2011г. около 03.00 часа в гр.Свети Влас, общ.Несебър, до комплекс „Бадемите” управлявал моторно превозно средство – л.а. “Тойота”, модел „Аурис” с ДК№ В **** РР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.59 /едно цяло петдесет и девет/ промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 556/27.06.2011г. на БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б ал.1, вр. чл. 55, ал. 2, б. ”Б” от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 1, вр. ал. 2, т. 1 и 2, вр.ал. 3, т. 1 и 2, вр. ал. 4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем / месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 26.06.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 22/двадесет и два/лв., представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 669/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.В.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

А.В.А.
 
79 ЧНД No 677/2011, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 22.08.2011г., в законна сила от 22.08.2011г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН
 
80 НОХД No 686/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ф.Н.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 24.08.2011г., в законна сила от 24.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 686/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Ф.Н.Д. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:
Обвиняемият Ф.Н.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, управител на „***” ЕООД- София, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2011 година около 01.55 часа в гр.***,ул.”***”, е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***” с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.43 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо средство в кръвта № 808/16.08.2011 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на обвиняемия Д. за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Д. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Ф.Н.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 13.08.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Ф.Н.Д. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 27.00 (двадесет и седем) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 686/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Ф.Н.Д.
 
81 НАХД No 648/2010, I състав По ЗД по пътищата Ф.А.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 30.11.2010г., в законна сила от 25.08.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №2894/10 от 19.07.2010 г. на Началника на РПУ – *******, с което на Ф.А.Х. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение на чл.42, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2 вр. чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 /двеста/ лева и на основание Наредба № Iз-1959 са му отнети общо 9 /девет/ контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
82 НАХД No 419/2011, IV състав По ЗД по пътищата М.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 27.07.2011г., в законна сила от 25.08.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 241/11/08.02.2011 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.100, ал.2 от ЗДвП и чл. 157, ал.1 от същия закон, на основание чл.179, ал.3, т.4, предложение първо и чл.183, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата, на М.П.П., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв. и 10 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
83 НОХД No 689/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.С.Х. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 25.08.2011г., в законна сила от 25.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 689/2011 година по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура-гр.*** и адв.Ц.М. ***, защитник на подсъдимия А.С.Х. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА А.С.Х. - родена на *** ***, ***, живущ ***, руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, висше образование, техн.директор в театър, задграничен паспорт ***, издаден на ***., валиден до ***. за ВИНОВЕН в това, че 17.08.2011 год. около 03.20 часа в гр.***, общ.***, до талян „***” управлявал моторно превозно средство – л.а. “ ***”, модел „***” с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.24 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.І от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимият А.С.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, а именно от 17.08.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 689/2011г. по описа на РС-гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.С.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, на основание чл.55, ал.3 от НПК предостави писмен превод на определението, с което се одобрява сключеното между страните споразумение на осъденото лице на руски език.

А.С.Х.
 
84 НОХД No 698/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Н. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 26.08.2011г., в законна сила от 26.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 698/2011 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Г.Р. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.П.П. ***, защитник на подсъдимия Т.Н. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Т.Н. - роден на 09.101988 год. в гр.Арнхем, Холандия, живущ ***, холандец, холандски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, консултант, за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2011 год. около 05.00 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, до хотел „Калина гардън” и хотел „Бор” управлява моторно превозно средство – л.а. “ Мерцедес”, с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.62 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Т.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 (единадесет) месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Н. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, а именно от 21.08.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.Н. да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 27 (двадесет и седем) лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 698/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, на основание чл.55, ал.3 от НПК предостави писмен превод на определението, с което се одобрява сключеното между страните споразумение на осъденото лице на холандски език.

Т.Н.
 
85 НОХД No 700/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.О.Р. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 26.08.2011г., в законна сила от 26.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 700/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: М.Ч.- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия В.О. Р. и неговия защитник адв. П.А. ***, съгласно което:
Обвиняемият В.О.Р., роден на *** ***, Румъния, румънец, румънски гражданин, разведен, с висше образование, неосъждан, преподавател в университет, лична карта сер. МХ №335072, изд. на 10.01.2003г., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2011год. около 01:40 ч. в курортен комплекс ”Слънчев бряг” на Главната алея срещу хотел “Какао” в посока гр.Несебър, е управлявал лек автомобил Р. “Фолксваген” модел “Джета“, с рег.№ ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.24 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия В.О. Р. наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия В.О. Р. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият В.О. Р. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 24.08.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 700/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Р. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия В.О. Р. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

В.О.Р.
 
86 НАХД No 681/2010, I състав Административни дела Ф. ООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 08.12.2010г., в законна сила от 29.08.2011г.
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 66 от 14.07.2010 г. на Кмета на Община Н., с което на „Ф.Т.” ООД, ЕИК2******, със седалище и адрес на управление – к.к. С.Б., общ. Н., А.Ц., представлявано от Л.С., гражданин на РКипър, роден на *** г. за извършено нарушение на чл.99 във вр. с чл.12, т.6 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Н., на основание чл.91 във вр. с чл.95 от Наредбата е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
87 ЧНД No 382/2011, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT,
FAKTON LTD.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 30.06.2011г., в законна сила от 29.08.2011г.
На осн.чл.243, ал.5, т.3 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Постановление от 02.05.2011г. на РП-Несебър за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 14-1084/2010г. по описа на РПУ-Несебър.
ВРЪЩА делото на РП-Несебър за изпълнение на дадените в мотивировъчната част на настоящото определение указания.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.

 
88 НОХД No 679/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.И.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 29.08.2011г., в законна сила от 29.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 679/2011 г. по описа на РС-гр.Н*** споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-гр.Н***, адв.Д*** П*** от АК- гр.Б*** защитник на подсъдимия М. и подсъдимият М.И.М. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.И.М., роден на ***г***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, женен, неосъждан, сервитьор, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2011г. около 10.05 часа в с. ***, общ. Н*** вилна зона „***” по ул. „***” в близост до к-с „***” управлявал МПС - л.а. „*** с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,51 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:
• задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност – два пъти седмично
• задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
• безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за една календарна година
ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия М.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият М.И.М. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 12.08.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 679/2011г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.И.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.***

М.И.М.
 
89 ЧНД No 701/2011, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК В. А. ООД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Разпореждане от 29.08.2011г., в законна сила от 29.08.2011г.
Оставя без уважениеР А З П О Р Е Д И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „В.. ООД, седалище и адрес на управление гр.В......г, чрез управителя А.Т.В. с ЕН – ********** против Постановление на районна прокуратура – Несебър от 08.06.2011г. по ДП № 14-245/2011г. по описа на РУП – Несебър.
ИЗПРАЩА жалба от „В. . ООД, седалище и адрес на управление гр.В. чрез управителя А.Т.В. с ЕН – ********** против Постановление на районна прокуратура – Несебър от 08.06.2011г. по ДП № 14-245/2011г. по описа на РУП – Несебър, ведно с ДП № 14-245/2011г. по описа на РУП – Несебър за произнасяне на Окръжна прокуратура – Бургас по компетентност.
Да се уведоми жалбоподателя.
 
90 НАХД No 263/2011, II състав По ЗД по пътищата Н.А.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 30.06.2011г., в законна сила от 30.08.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 993/20.03.2009г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Н.А.Н. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.177, ал.1, г.2, предл.2-ро от ЗДвП еа наложено административно наказание глоба в размер на 200лв./двеста/лева и дванадесет лишаване от право да управлява МПС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.