РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2015г. до 30.8.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 249/2015, III състав По ЗД по пътищата Г.Г.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000505 от 01.04.2015г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Г.Г.Т. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. (триста лева), като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.8.2015г.
2 НОХД No 348/2015, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 17.7.2015г.
ПРИЗНАВА Г.Д.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2012 г. за времето от около 18.00 часа до около 22.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, от стая № 444 в хотел „Тиара бийч”, чрез използване на техническо средство - ключове за брава (като избутал с тях езика на вратата) и в условията на опасен рецидив, след като бил осъждан четири пъти на наказание „лишаване от свобода” по НОХД 192-2008г. по описа на Районен съд гр. Несебър, НОХД № 4400/2009г. по описа на PC Бургас, по НОХД № 25/2010 г. по описа на PC Несебър и по НОХД № 14/2010 г. по описа на PC Несебър за тежки умишлени престъпления, като наказанията не са били отложени по реда на чл. 66 от НК, отнел чужди движими вещи, а именно: чанта за видеокамера на стойност 60.00 лв., видеокамера марка „Самсунг НМХ- Н400” на стойност 600.00 лв., дигитален фотоапарат марка „Панасоник Люмиск” на стойност 196,00 лв., мобилен апарат марка „Нокиа” /неустановен модел/, ведно със зарядно устройство на стойност 60.00 лв., сим карта на мобилен оператор Глобул на стойност 5,00 лв., карта чип за хотел на стойност 30.00 лв., сумата от 40.00 лв., сумата от 100 щатски долара /равняваща се на 151.49 лв./, сумата от 5000 белоруски рубли /равняващи се на 241,15 лв./ и сумата от 150 евро, всички вещи на обща стойност 1531,69 лева, (хиляда петстотин тридесет и един лева и шестдесет и девет стотинки), собственост на А.В.Б., гражданка на Руската Федерация с паспорт № 63 № 9840839, издаден на 10.04.2009г., от владението на същата, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б."б" вр. чл. 58 А, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание в затвор. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Г.Д.П. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Несебър направените по делото разноски в размер на 25 лв. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Д.П.
Мотиви от 28.7.2015г.
В законна сила от 3.8.2015г.
3 ЧНД No 409/2015, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.В.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 17.7.2015г.
на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, вр.чл. 25, ал. 1 и ал. 3, вр. чл. 23 НК съдът, О П Р Е Д Е Л И: НАЛАГА на осъдения Ц.В.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, с настоящ адрес ***, ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание - Лишаване от свобода за срок от 9 месеца и 15 дни, по присъдите по НОХД № 297/2011г. по описа на Районен съд гр. Оряхово, по НОХД № **54/2011г. по описа на Районен съд гр. Никопол, по НОХД № 678/2012г. по описа на Районен съд гр. П., по НОХД 2774/2012г. по описа на Районен съд гр. П., по НОХД 2559/2012г. по описа на Районен съд гр. П., по НОХД 8/2013г. по описа на Районен съд гр. Оряхово и по НОХД № 380/2015г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от 9 месеца и 15 дни лишаване от свобода, което да се изтърпява в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 3 НК от наказанието „лишаване от свобода” в размер на 9 месеца и 15 дни наказанието „пробация” за срок от ЕДНА ГОДИНА И СЕДЕМ МЕСЕЦА, изтърпяно от дееца в периода 30.11.2011г. – 30.06.2013г., определено по ЧНД 828/2012г. на РС гр. П. като общо наказание по присъдите по НОХД № 297/2011г. по описа на Районен съд гр. Оряхово, по НОХД № **54/2011г. по описа на Районен съд гр. Никопол, по НОХД № 678/2012г. по описа на Районен съд гр. П., като изтърпяното наказание „пробация” следва да се зачете за 9 месеца и 15 дни „лишаване от свобода”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас. След влизане в сила на определението препис от него да се изпрати на Бюро „Съдимост” към Районен съд гр. П..
Ц.В.Д.
В законна сила от 3.8.2015г.
4 АНД No 474/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.И.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.7.2015г.
ПРИЗНАВА К.И.М., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно-специално образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2015г. около 22.55ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, на паркинг зад Районно управление Несебър без надлежно разрешително, съгласно чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно метамфетамин, установен с физикохимическа експертиза № 242/17.06.2015 г. с нето тегло 0,595гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 34,80 % на стойност 14,87 лева (четиринадесет лева и осемдесет и седем стотинки), определена според Приложение № 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т. 1, предл.първо от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 300 /триста/ лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство– наркотично вещество: метамфетамин с нето тегло 0,595гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 34,80 %, изпратено на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София в 1 бр. запечатен плик на 19.06.2015г., което след влизане на присъдата в сила да бъде УНИЩОЖЕНО, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки, находящи се на л. 28 от ДП, които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на решението, като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия К.И.М., със снета самоличност, да заплати по сметка на Държавата, чрез РС- Несебър, сумата от 41.80 (четиридесет и един лева и осемдесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Бургас.
К.И.М.
Мотиви от 23.7.2015г.
В законна сила от 3.8.2015г.
5 НОХД No 713/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.Ч. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 3.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 713/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. *** и подсъдимият М.А.Ч., съгласно което: Подсъдимият М.А.Ч.- роден на ***г. в гр. Попово, с постоянен адрес:***, двойно гражданство- българско и турско, турчин, неосъждан, женен, средно образование, работи като таксиметров шофьор, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 01.08.2015 година около 03.55 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, на главна алея, до х-л „Посейдон”, в посока центъра е управлявал МПС – джип «Град Чероки» с рег. № ***** – турска регистрация с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,34 /едно цяло тридесет и четири промила/ %, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест «Дрегер 7410+» с фабричен № 0169 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият М.А.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 / дванадесет / месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 01.08.2015 година. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед одобряване на споразумението и поради изчерпване предмета на делото и чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 713/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М.А.Ч. за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.А.Ч. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
М.А.Ч.
В законна сила от 3.8.2015г.
6 НОХД No 714/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.А.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 3.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 714/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.П. ***- защитник на О.А.П. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА О.А.П. – роден на *** год. в Русия, живущ ***, руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, висше образование, управител на „****” фирма в Русия, № на паспорт ********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2015 г., около 00.25 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургаска, к.с. ”Черно море”, в посока к.к. „Сл.бряг”, управлявал МПС- л.а. „БМВ”, модел „730”, с рег. № ********* с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.53 промила установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер” 7410+ с фабр.№ 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното на подсъдимия П. наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимият О.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 01.08.2015 год.. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 714/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ: Не желая да ми се връчи препис на руски език от определението, с което е одобрено споразумението. ДЕКЛАРАТОР: /О.П./
О.А.П.
В законна сила от 3.8.2015г.
7 Гражданско дело No 1089/2013, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.А.У. СЪНИ БИЙЧ ИНВЕСТМЕНТ ЕООД,
СЪНИ БИЙЧ ИНТЕРН ЕООД
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 3.7.2015г.
ОБЯВЯВА за частично недействителен спрямо Д.А.У., британски гражданин, роден на *** г. в гр. ******, Великобритания договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № *********** г. на нотариус *********** с рег. № 110 на НК, в частта, в която „С.б.и.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** е продал на „С.б.и.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** самостоятелни обекти с идентификатори № *********** по кадастралната карта на с. Кошорица, общ. Несебър, одобрена със Заповед № РД-18-29/25.07.2005 г. на Изпълнителния директор на АК. ОСЪЖДА „С.б.и.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** и „С.б.и.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** да заплатят на Д.А.У., британски гражданин, роден на *** г. в гр. ******, Великобритания, сумата от 1826.70 лв., представляваща направените по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила от 4.8.2015г.
8 АНД No 73/2015, III състав Административни дела ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.7.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-000504 / 21.01.2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” гр.София, с което на „Х.Ц.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А. Илиева П.-Павлова, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 800 лв. (хиляда и осемстотин лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 1 800 лв. (хиляда и осемстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.8.2015г.
9 НОХД No 715/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.З. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 4.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 715/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.П.П. *** – упълномощен защитник на обвиняемата З. и обвиняемата О. А. З., съгласно което: ПРИЗНАВА О. А. З.- родена на *** г. в гр. Херсон Украйна, с удостоверение за постоянно пребиваване в Република България №*********, издадено на 15.10.2013г. от МВР- гр.София, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:*** А, украинка, украински гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование, безработна, с ЕГН:**********, за ВИНОВНА в това, че на 28.07.2015 г., около 02.40 часа, в к.к. „Слънчев бряг” общ. Несебър, обл. Бургас по главната алея в близост до х-л „Арда” в посока гр. Свети Влас управлявала моторно превозно средство- л.а. „Пежо”, модел „107” с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с 2.12 на хиляда, установено по надлежния ред- изпробван с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК я ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» за срок от 7/СЕДЕМ/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 , вр. с ал.3, т.1 следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 7/седем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца. ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, О. А. З. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет/ месеца. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 715/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо О. А. З. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо О. А. З. мярка за неотклонение “Подписка” . ПРЕДСЕДАТЕЛ:
О.З.
В законна сила от 4.8.2015г.
10 АНД No 263/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2015г.
ПРИЗНАВА С.С.А., роден на ***г***, турчин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, работник топлоизолации в „Ю Ес Би Инвест”- гр.Бургас, живущ в с.Кошарица, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2014г., около 03.50 часа в с.Кошарица, общ.Несебър, на ул. „Двадесет и трети септември” в посока кметство с.Кошарица, управлявал без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ситроен”, модел „Джъмпер” с рег. № ****, собственост на Ю Ес Би Инвест” ЕООД- гр.Несебър в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с Наказателно постановление № 14-0304-000307/26.03.2014г., издадено от Началник РУП- гр.Несебър, влязло в законна сила на 20.05.2014г. за същото деяние (управление на МПС, като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление) - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал.1 НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.С.А.
Мотиви от 23.7.2015г.
В законна сила от 5.8.2015г.
11 ЧНД No 325/2015, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 20.7.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения П.Д.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН: ********** ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанията, наложени му по НОХД 154/2015г. по описа на Районен съд- Несебър и НОХД 311/2015г. по описа на Районен съд- Несебър в размер на най-тежкото от тях, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА по НОХД № 154/2015 г. по описа на РС-Несебър, считано от 22.05.2015 г. до 20.07.2015 г., а именно ЕДИН МЕСЕЦ И ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ДНИ. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
П.Д.И.
В законна сила от 5.8.2015г.
12 АНД No 329/2015, II състав Административни дела АЗН ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303320/26.09.2011г. на Изпълнителен Директор ИА“Главна инспекция по труда“ - София, с което на “А.“ ООД с ЕИК-......., седалище и адрес на управление ***, представляван от управителя Н.Н.Т. за нарушение на 303, ал.3 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 2000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред БОС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.8.2015г.
13 НОХД No 675/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.М.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 6.8.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 675/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър между Г.П.- прокурор в РП- Несебър и адв. Н.И. в качеството му на служебен защитник на подсъдимия Д. М. С. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д. М. С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, общ работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на на 16.07.2015 г., около 08:00 часа, в района на с. Т., ул. „М. Д.”, № **, без надлежно разрешително съгласно 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 от ЗКНВП, ДЪРЖАЛ високорискови наркотични вещества, както следва: - МЕТАМФЕТАМИН със съдържание на основното вещество 26,80 % с нето тегло 2,007 грама, на стойност 50,17 /петдесет лева и седемнадесет стотинки/ лв. - КОНОП със съдържание на тетрахидроканабинол 7,40 % с нето тегло 2,590 грама, на стойност 15,54 / петнадесет лева и петдесет и четири стотинки/ лв., - КОНОП, със съдържание на тетрахидроканабинол 8,60 % с нето тегло 3,238 грама, на стойност 19,43 / деветнадесет лева и четиридесет и три стотинки/ лв., всички наркотични вещества с общо нетно тегло 7,835 гр. и на обща стойност от 85,14 /осемдесет и пет лева и четиринадесет стотинки/ лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание десет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК предвиденото в чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК кумулативно наказание „глоба”. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е съдържало, които след влизане в сила на споразумението в сила, следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д. М. С. със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, сумата от 120.44 лева /сто и двадесет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 675/2015г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение като счете, че същата следва да бъде отменена. С оглед изложеното и на основание чл.309, ал.2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д. М. С. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
Д.М.С.
В законна сила от 6.8.2015г.
14 АНД No 736/2015, VI състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР М.С.Р. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 5.8.2015г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА нарушителя М. С. Р. е роден на ***г., българин български гражданин, неженен, осъждан, живущ ***, със средно образование, работещ без трудов договор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 04.08.2015г. около 02.50 часа в казино ****”, в гр. Несебър, ул. „********, влязъл с нож тип „мачете” в дясната си ръка и го размахал срещу клиентите Т.М.Н. и Г.С.К., нанесъл удар по стъкления барплот и сцепил облегалката на стол, с което показал оскърбително отношение към околните граждани и нарушил обществения ред и спокойствието им, поради което и на основание чл. 6, ал. 1, б. "а", вр. чл. 1, ал. 1, т. 2 УБДХ му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 200.00 лева в полза на Държавата. Решението може да бъде обжалвано в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд – Бургас на касационните основания, предвидени в НПК, като този срок започва да тече от момента на обявяване на решението – 05.08.2015г. – в 15:25 часа. В случай на постъпване на жалба, съдът насрочва делото за разглеждане пред Окръжен съд-Бургас на 07.08.2015г. от 14,00ч. Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя и на служителя на РУП Несебър, съставил акта за установяване на дребно хулиганство, в 15:25 часа, като РАЗПОРЕДИ да се уведоми за решението и Районна прокуратура- Несебър. Препис от решението да се изпрати на началника на РУП- Несебър за сведение.
М.С.Р.
В законна сила от 6.8.2015г.
15 НОХД No 737/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 6.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 737/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър, адв.С.М. ***- упълномощен защитник на подсъдимия Г. и подсъдимия Г.В.Г., съгласно което: ПРИЗНАВА Г.В.Г.- роден на ***г. в гр. Видин, адрес ***, българин, български гражданин, осъждан, висше образование, актьор на свободна практика, неженен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2015г., около 00:10 ч. в к.к.”Сл.бряг”, общ. Несебър, в бар ”Искър”, без надлежно разрешително /съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКВНП/, държал високорискови наркотични вещества- кокаин нето тегло 0,478гр., със съдържание на кокаин 36,00%, на стойност от 59,75 /петдесет и девет лева и седемдесет стотинки/, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК, вр.чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. чл.1 и сл. от Наребата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. Списък № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., поради което и на основание чл. 354А, ал. 5 вр. с ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 900 /ДЕВЕТСТОТИН/ лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК в полза на Държавата, подсъдимият Г.В.Г. да заплати по сметката на РС- Несебър сумата в размер на 44.17 лева /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- остатък от наркотични вещества, изпратени на 30.07.2015г. в ЦМУ гр.София да се унищожат, а веществените доказателства в бял хартиен плик- опаковка от наркотично вещество да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 737/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо Г.В.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.В.Г. мярка за неотклонение “Подписка”. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Г.В.Г.
В законна сила от 6.8.2015г.
16 Гражданско дело No 604/2014, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК ГОРДИЛ ООД ВИГО ГРУП ООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.6.2015г.
ПРИЕМА за установено, че В.Г.“ ООД с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление *** 8230, ж.к.Хотел П., ул.“****** дължи на „Г.“ ООД с ЕИК-*********, седалище и адрес на управление ***, партер, представлявано от Д.П.П. следните суми както следва: 6910лв. с включен ДДС, представляваща неизплатени възнаграждения по договор за абонаментно обслужване от 01.03.2010г., за които парични възнаграждения са издадени проформа фактури през периода от 08.06.2012г. до 12.09.2012г.; сумата в размер на 691 лв., представляваща уговорената в договора неустойка, а именно 10% от дължимата по договора сума, дължима към 30.04.2014г.; законната лихва върху главницата от 6 910 лева, считано от 19.05.2014г. до окончателното й изплащане; сумата в размер на 153лв., представляваща разноски за платена държавна такса, за което е постановена Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 460/14г. на НРС. ОСЪЖДА В.Г.“ ООД с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление *** 8230, ж.к.Хотел П., ул.“****** дължи на „Г.“ ООД с ЕИК-*********, седалище и адрес на управление ***, партер, представлявано от Д.П.П. сумата от 1190,22лв., представляващи разноски по настоящето дело. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.8.2015г.
17 АНД No 133/2015, III състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 374 / 07.11.2014г., издадено от вр.и.д. кмет на Община Несебър, с което на Д.Р.Р. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, във връзка с чл.61, ал.1, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, му е наложена административна санкция – Глоба в размер на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 7.8.2015г.
18 АНД No 452/2015, II състав Административни дела ИМПЕРИАЛ 55 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 29.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХДело № 452/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 7.8.2015г.
19 НОХД No 753/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.Ж. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 7.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 753/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Д.А.Ж. /*************/- роден на ***г. в гр.Москва, с разрешение за пребиваване на територията на Република България № 700869551, иззд. На 07.10.2014г. от ОД на МВР гр. Бургас, с адрес на пребиваване в Република България: с.Тънково, ул. Извън *********, общ. Несебър, обл. Бургас, гражданин на Руска федерация, руснак, средно специално образование, неосъждан, неженен, представител на търговско дружество, ЛНЧ ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2015г. около 01.00 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, кв. Пясъците, пред бензиностанция Дамянов, в посока главен път І- 9, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка Фиат, модел Стило, с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.18 /две цяло и осемнадесет промила/ на хиляда, установено по надлежния ред- с протокол за химическа експертиза № 646 от 29.07.2015г. съгласно Наредба № 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК, от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10/десет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 29.07.2015 година. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НК, в полза на Държавта по сметката на РС- Несебър обвиняемия Д.А.Ж. да заплати сумата в размер на 50,89 лв./петдесет лева и осемдесет и девет стотинки/ за направени разноски по делото. О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 753/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Д.А.Ж. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Д.А.Ж.
В законна сила от 7.8.2015г.
20 АНД No 157/2015, III състав Административни дела М.-С.П. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024487 / 05.11.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на ЕТ „М. – С.П.”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.П.М. с ЕГН **********, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.8.2015г.
21 АНД No 372/2015, I състав По ЗД по пътищата С.М.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.7.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №5220 от 10.12.2010 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което за извършено административно нарушения по чл.20 ал.2 от ЗДвП и по чл.157 ал.1 от ЗДвП на С.М.С. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания „глоба” в размер на 200 /двеста/ лева, на осн.чл.179 ал.2, предл.първо от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1, предл.второ от същия Закон-глоба в размер на 10 /десет/ лев и с което са му отнети четири контролни точки. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 10.8.2015г.
22 НОХД No 445/2015, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Р.Я. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 24.7.2015г.
ПРИЗНАВА И.Р.Я., роден на ***г***, постоянен адрес:***«Калис Луков» № 14, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно-специално образование, сервитьор ЕГН **********,за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2011г. в КК „С.б.”, общ.Н., в търговски обект, находящ се на крайбрежна алея, срещу хотел „Чайка", стопанисван от ЕТ „И. -И.Я.”, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл. 13, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица, без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите, като включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /притежателят на право върху марките може да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/, използвал в търговската си дейност, като излагал за продажба стоки, носещи инициали на марки, обект на това изключително право, без правно основание, именно използвал в търговската си дейност по смисъла на чл.13 ал.2,т.2 от ЗМГО /използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, като предлагал стоки с регистрираната търговска марка "Louis Vuitton" /Луи Вюитон/, притежание на „Louis Vuitton Malletier" С.А. /Луи Вютон Малитиер/, без правно основание, като предлага за продажба, както следва: -90 броя дамски чанти, означени със знаци, сходни на регистрираната марка „Луи Вюитон” на цена от 190.00 лева за брой като оригинали и 50 лева за брой като реплика и -17 бр. портмонета, означени със знаци, сходни на регистрираната марка «Луи Вюитон» на цена от 70.00 лева за брой като оригинали и 20 лева за брой като реплика, или всички вещи на обща стойност 18 290.00 (осемнадесет хиляди, двеста и деветдесет лева) като оригинали и 4 840.00 (четири хиляди, осемстотин и четиридесет лева) като реплики, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл. 13, ал. 1, вр. чл. 22, ал. 1 от ЗМГО, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) месеца при периодичност два пъти седмично - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото наказание глоба. ОТНЕМА, на основание чл. 172б, ал. 3 от НК, в полза на Държавата иззетите като веществени доказателства -90 броя дамски чанти, означени със знаци, сходни на регистрираната марка „Луи Вюитон” и 17 бр. портмонета, означени със знаци, сходни на регистрираната марка «Луи Вюитон», които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.Р.Я. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 285.00 (двеста осемдесет и пет) лева. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.
И.Р.Я.
Мотиви от 11.8.2015г.
В законна сила от 10.8.2015г.
23 АНД No 450/2015, VI състав По ЗД по пътищата Н.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 24.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Н.И.Г., ЕГН ..................срещу наказателно постановление № 15-0304-000942 от 25.05.2015 г., издадено от Началника на РУП към ОДМВР- Бургас, РУ – Несебър и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 450/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 10.8.2015г.
24 АНД No 460/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.7.2015г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА Г.К.К., роден на *** ***, българин, български граждани, неженен, средно образование, неосъждан, месторабота - COT „Аркус" - к.к. „Слънчев бряг", с адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2015г., около 20.50 часа в гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, КПП „Хит-а", в близост до хотел „Котва", на около 100 метра от кръгово кръстовище, в посока на движение от кръгово кръстовище към хотел „Феста Панорама", управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „А.Р.", модел „***" с per. № ****, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 14-3292-000063/17.04.2014 г., издадено от Началника на 04 РУ-Бургас-ОД МВР Бургас, влязло в законна сила на 07.07.2014г за същото деяние /управление на МПС, като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.К.К.
Мотиви от 3.8.2015г.
В законна сила от 10.8.2015г.
25 АНД No 555/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.Р. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.7.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.С.Р.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, неосъждан, месторабота- к.к.Слънчев бряг, техническо лице, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 29.06.2015г., около 14:00 ч., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, до общежитие „Парк”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 и чл. 73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, в джоба на якето си държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък І - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно приложение №1, а именно: метамфетамин със съдържание 14,10 % тегловни процента, с нето тегло 0,222 грама, на стойност 5,55 лв.; метамфетамин със съдържание 11,80 % тегловни процента, с нето тегло 0,164 грама, на стойност 4,10 лв. и метамфетамин със съдържание 12,70 % тегловни процента, с нето тегло 0,151 грама, на стойност 3,78 лв., или общо метамфетамин с общо тегло 0,537 грама, на обща стойност 13,43 лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 303 от 01.07.2015г. по описа на БНТЛ – гр. Бургас, като случаят е маловажен , поради което и на основание чл. 78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 354А, ал.5, вр. ал.3, предл. 2, т.1, предл.1 от НК и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – наркотични вещества: метамфетамин със съдържание 14,10 % тегловни процента с нето тегло 0,222 грама, метамфетамин със съдържание 11,80 % тегловни процента с нето тегло 0,164 грама и метамфетамин със съдържание 12,70 % тегловни процента с нето тегло 0,151 грама, изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София на 06.07.2015г., които след влизане на решението в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки – на л. 20 от ДП, които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на решението, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия М.С.Р. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, чрез РС Несебър, сумата в размер на 64.17лв. (шестдесет и четири лева и седемнадесет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.С.Р.
Мотиви от 30.7.2015г.
В законна сила от 10.8.2015г.
26 ЧНД No 716/2015, VI състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК М.К.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 5.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.К.К.- ЕГН **********, български гражданин, осъждан, неженен, с основно образование, с постоянен адрес:***5, обвиняем по досъдебно производство № 304 – ЗМ – 704 2015г. по описа на РУП Несебър, за изменение на мярката му за неотклонение от “Задържане под стража” в по-лека такава. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд гр. Бургас в 3-дневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест насрочва делото за 11.08.2015г. от 14,00 ч., за която дата страните са уведомени. Да се издаде препис от протокола на служебния защитник за послужване пред бюрото за правна помощ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 10.8.2015г.
27 НОХД No 780/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Ц.Ц. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 10.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 780/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев- прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. *** и подсъдимият И.Ц.Ц., съгласно което: Подсъдимият И.Ц.Ц. - роден на ***г. в гр. Свищов, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, в периода от около 06.00 ч. на 29.05.2015 година до около 11.30 часа на същата дата в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, област Бургас, в хотел Роял Сън и хотел Алба при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, както следва: - около 06.00 часа на 29.05.2015 г. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, обл. Бургас, в хотел Роял Сън държал 1 бр. полиетиленово пликче, съдържащо амфетамин и кофеин, със съдържание на основното вещество 8.40 т. %, /осем цяло и четиридесет теглови процента/, с нетно тегло 0.420 гр. /нула цяло четиристотин и двадесет / грама, на стойност 12.60 лв., /дванадесет лева и шестдесет стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен от Постановление №23 на МС от 29.01.1998 година за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и - около 11.30 часа на 29.05.2015 г. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, в хотел Алба държал 1 бр. хартиена опаковка, съдържаща коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8.70 %, /осем цяло и седемдесет теглови процента/, с нетно тегло 0.248 гр., /нула цяло двеста четиридесет и осем / грама на стойност 1.49 лв., / и 1 бр. целофанова опаковка, съдържаща амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество 6.40 %, /шест цяло и четиридесет тегловни процента/, с нето тегло 1.320 гр. /едно цяло триста и двадесет грама/, на стойност 39.60 лв. /тридесет и девет лева и шестдесет стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член Единствен от Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което на основание чл. 354 а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 /десет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК, на подсъдимия И.Ц.Ц. кумулативно предвиденото наказание “ГЛОБА” в размер от 1000лв. /хиляда/лева. ОТНЕМА на основание чл. 354 а, ал. 6 от НК в полза на Държавата предметът на престъплението - наркотични вещества, изпратени на съхранение в ЦМУ гр. София, които да се и унищожат, както и веществените доказателства- опаковки, запечатани в бял хартиен плик. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НК И.Ц.Ц. с ЕГН- ********** да заплати в полза на Държавата по сметката на РС- Несебър да заплати сумата в размер на 96,38 лв. /деветдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед одобряване на споразумението и поради изчерпване предмета на делото и чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 780/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И.Ц.Ц. за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Ц.Ц. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Ц.Ц.
В законна сила от 10.8.2015г.
28 НОХД No 787/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.Х. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 10.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 787/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър, адв.П.П. ***- упълномощен защитник на подсъдимия Х. и подсъдимият Х.Х., съгласно което: ПРИЗНАВА Х.И.Х.- роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, реабилитиран, женен, средно образование, отговорник административно- стопанска част във фирма “М.Т.И” ООД, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2015г. около 01:25 часа на главен път І-9, около 199-ти километър с посока Бургас- Варна, до хотел “Съни Бийч Хилс” управлява моторно превозно средство- товарен автомобил марка „Опел”, ****** с регистрационен номер ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 /едно цяло и шестдесет и четири/ на хиляда, установено по надлежния ред /по ред на Наредба № 30/2001г./ с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабр. № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, така наложеното на подсъдимия Х. наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г вр. с чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия Х.И.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 07.08.2015 година. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 787/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо Х.Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.И.Х. мярка за неотклонение “Подписка”. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Х.И.Х.
В законна сила от 10.8.2015г.
29 АНД No 371/2015, II състав По ЗД по пътищата С.Т.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.7.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 15-0304-000092/12.02.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.Т.Р. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 700лв. и седем месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва - глобата на 500лв./петстотин/ лева и шест месеца лишаване от право да управлява МПС. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000092/12.02.2015г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.8.2015г.
30 АНД No 417/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Ж.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.7.2015г.
ПРИЗНАВА В.Ж.Т., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2015г., около 03.20 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър на крайбрежната алея пред хотел „******”, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. Приложение №1 от Наредбата за реда за класифициране на растения и веществата като наркотични, а именно коноп /канабис, марихуана/, установени с физикохимическа експертиза № 214/10.06.2015г. в черно тектилно калъфче с цип, намиращо се в джоба на връхната му дреха, държал високорисково наркотично вещество коноп /канабис, марихуана/, обект № 1 – коноп с нето тегло 1.470 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 2.70 % на стойност 8.82 лева, определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл.второ от НК, вр. чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. списък № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., вр.чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК останалата неизразходвана част от наркотичното вещество както и опаковката в която се е съдържало същото, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.198, ал.3 от НПК В.Ж.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Несебър сумата от 44.17 лева /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, представляващи разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.Ж.Т.
Мотиви от 4.8.2015г.
В законна сила от 11.8.2015г.
31 НОХД No 514/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 11.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 514/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев – прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Е.С. ***- служебен защитник на подсъдимия Г. и подсъдимият Г.С.Г., със снета по делото самоличност, съгласно което: Г.С.Г., роден на *** ***, постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, дърводелец – мебелист във фирма „******”, ЕООД, неженен, осъждан, ЕГН: **********., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2014 година, около 21,55 часа в общ. Несебър, кв. Инцараки, в близост до комплекс „Луксур” посока к.к. „Слънчев бряг” е управлявал МПС – товарен автомобил Пежо, Партнер с рег. № ****** без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 300/2010г. на Началника на РУП – Айтос, влязло в законна сила на 02.05.2013г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 от НК вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1 вр. с ал.2, т. 1, 2, 6, вр. с ал.3, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 32 МЕСЕЦА, с периодичност 3 /три/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 32 МЕСЕЦА, - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно за всяка календарна година за срок от ТРИ поредни календарни години. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 514/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.С.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Г.С.Г.
В законна сила от 11.8.2015г.
32 АНД No 434/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.7.2015г.
ПРИЗНАВА М.А.А., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2014г., около 01.30 часа по главен път І-9, на КПП- Кошарица, в посока с.Кошарица, управлявал моторно- превозно средство – лек автомобил марка „Т.” модел „С.” с рег. № *****, без съответно свидетелство за управление, установено с АУАН № 463568/11.02.2014г. в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 1868/2013г., издадено от Началник РУП- Несебър към ОД на МВР- гр.Бургас, влязло в законна сила на 10.08.2013г. за същото деяние, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда/, платими в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.А.А.
Мотиви от 3.8.2015г.
В законна сила от 12.8.2015г.
33 НОХД No 790/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Р.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.8.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 790/2015г. между Райко Стоянов- прокурор при РП- гр. Бургас, адв. П.Ч. ***, защитник на подсъдимия И.И. и подсъдимия И.Р.И. със снета по делото самоличност, съгласно което: И.Р.И., роден на *** *** с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2015 год. около 03.40 часа в гр. Обзор по ул. „С.” в посока ул. „П.“, управлявал МПС- лек автомобил „Фолксваген Таурег” с ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.55 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7510 с фабр. № ARDN 0065, поради което и на основание основание чл. 343 б, ал. 1, вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК И.Р.И. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което И.Р.И. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 30.07.2015 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 790/2015г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Р.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
И.Р.И.
В законна сила от 12.8.2015г.
34 НОХД No 799/2015, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.А.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 12.8.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 799/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Е.А.М., роден на *** ***, турчин, български гражданин, осъждан, основно образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2015 г., в курортен комплекс «Слънчев бряг», общ. Несебър, обл. Бургас, в хотел «Диамант Палас», стая № 439, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП вр. чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, връзка Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно приложение №1, а именно- коноп /канабис,марихуана/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол 3,50 % /три цяло и петдесет/ тегловни процента с нето тегло 1,256 /едно цяло двеста петдесет и шест/ грама на стойност 7,54 / седем лева и петдесет и четири стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 461 / 04.08.2015 г. по описа на БНТЛ- гр. Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, пр. 1, вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда / лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратени на 05.08.2015г. в ЦМУ- гр. София, което да се унищожи след влизане на споразумението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Е.А.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата общо в размер на 43,01 лева (четиридесет и три лева и една стотинка), представляващи направени по делото разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 799/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Е.А.М. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Е.А.М.
В законна сила от 12.8.2015г.
35 АНД No 286/2015, III състав По ЗД по пътищата Я.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.7.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-000572 от 07.04.2015г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Я.В.П. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложените административни наказания – Глоба от 800 лв. (осемстотин лева) на 500 лв. (петстотин лева), и Лишаване от право да управлява МПС от 7 (седем) месеца) на 6 (шест) месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.8.2015г.
36 АНД No 362/2015, II състав По ЗД по пътищата В.М.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.7.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000689/22.04.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на В.М.И. с ЕГН – ********** *** за административно нарушение на осн.чл.315, ал.2, вр.чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложена глоба в размер на 2000лв.. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.8.2015г.
37 АНД No 505/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.7.2015г.
ПРИЗНАВА М.Н.И.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, пицар в ресторант „С.х.К." в курортен комплекс „С.б.", ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2015 г. около 00.00 часа в КК „С.б.”, общ. Н., обл.Бургаска, до хотел „Оазис", без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно: - 1 брой плик, съдържащ метамфетамин с нетно тегло 0.205 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент- метамфетамин 13.70% на стойност 05.12лв.; - 1 брой плик, съдържащ метамфетамин с нетно тегло 0.210 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент- метамфетамин 11.60% на стойност 05.25 лева, всички наркотични вещества с общо нетно тегло 0.415 грама, на обща стойност 10.37 лева (десет лева и тридесет и седем стотинки), съгласно приложение № 2 към член Единствен на постановление №23 от 29.01.1998 година на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т. 1, предл.първо от НК, вр, с чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 300.00 лева (триста) лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата, веществените доказателства по делото- останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е съдържало, които след влизане в сила на решението, следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.Н.И. със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Н., сумата от 51.80 лева /петдесет и един лева и осемдесет стотинки/, представляващи направени разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.Н.И.
Мотиви от 4.8.2015г.
В законна сила от 13.8.2015г.
38 Гражданско дело No 466/2015, III състав Облигационни искове Х.Н.Т.,
Г.В.Д.
ЗД БУЛ ИНС АД ГР.СОФИЯ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 31.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 466 по описа на Несебърския районен съд за 2015г. поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА исковата молба на Х.Н.Т. с ЕГН **********, и Г.В.Д. с ЕГН **********,***, чрез процесуалния им представител адвокат С.К. ***. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 14.8.2015г.
39 НОХД No 817/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.Ш. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 14.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 817/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.Г.П. *** и подсъдимата Д.Д.Ш., съгласно което: Подсъдимата Д.Д.Ш.- родена на ***г***, с постоянен адрес ***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, земеделски производител, средно образование, ЕГН:**********се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 13.08.2015 г., около 06.50 часа, в к.к. „Сл.бряг” общ.Несебър, област Бургас в района на кръстовище „Карлово” управлявала моторно превозно средство- джип „Мерцедес”, модел „МЛ” с ДК№ СН **** АН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно- с 1.49 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” НК я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 , вр. с ал.3, т.1 следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимата Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 НК времето, през което подсъдимата Ш. е била лишена от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.05.2015г.. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 817/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Д.Д.Ш. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Д.Ш. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д.Д.Ш.
В законна сила от 14.8.2015г.
40 АНД No 302/2015, I състав По ЗД по пътищата З.Й.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.6.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2714/23.08.2013г.г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 185 предл.първо от ЗДвП за нарушение по чл.100 ал.1 т.1, предл.първо от ЗДвП е наложено на З. Й.Б., ЕГН:**********, с адрес: *** административно наказание: „глоба” в размер на 20 лева и на основание чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП - „Глоба” в размер на 200 /двеста/. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 17.8.2015г.
41 НОХД No 816/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.И.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 17.8.2015г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Д.И.К. и неговия защитник адв. Б.П. споразумение по НОХД № 816/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА Д.И.К.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2015 г. около 17.30 часа в гр.Несебър, обл.Бургаска, до бензиностанция „Петрол” в ж.к-с „Черно Море”, в портмоне което носел в десен джоб на панталона без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКВНП, държал високо рисково наркотично вещество, установено с протокол от физикохимическа експретиза №161/2015 год.: Обект №1 амфетамин с нето тегло 0.062 грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 43.60 % на стойност 3.69 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, Обект №2 – коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9.10% с нетно тегло 0.615гр. на стойност 1.86 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, на обща стойност 5.55лв. /пет лева петдесет и пет стотинки/- като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението – високо рисковото наркотично вещество, както и опаковките, в които е държано, запечатани в плик – ВД, като след одобрение на настоящото споразумение същите следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.И.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 54.17 лева (петдесет и четири лева и седемнадесет стотинки), представляваща разноски по делото. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 816/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия К. мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.И.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Д.И.К.
В законна сила от 17.8.2015г.
42 НОХД No 848/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.И.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 18.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 848/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. Е.С. *** в качеството му на служебен защитник на Ж.И.И. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Ж.И.И.- роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, основно образование, работи на боксова круша, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2015г., около 01.55 часа, в к.к."Слънчев бряг", общ. Несебър, обл. Бургас, пред хранителна верига „Макдоналдс”, до х-л „Поморие”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък 1- растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", съгласно Приложение №1, а именно: 3,4-метилендиоксиметаамфетамин /МDМА, екстази/, установени с физикохимическа експертиза № 475/2015 год. със съдържание на МDМА 36.70% с нето тегло 1.181 гр., на стойност 35.43 лв. тридесет и пет лева и четиридесет и три стотинки/, като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, престъпление по, поради което и на основание чл. 354 а, ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, вр. чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от "Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП", вр. с чл. 30 от ЗКНВП, вр. Списък 1 “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина” от НРКРВН, вр. чл.55 ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на осн.чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА”. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата опаковките от наркотичното вещество, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, които след влизане в сила на определението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал.3 от НК, подсъдимият да заплати в полза на Държавата, по сметката на РС- Несебър, сумата в размер на 43.01 лева /четиридесет и три лева и една стотинка/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 848/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.И.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ж.И.И.
В законна сила от 18.8.2015г.
43 Гражданско дело No 524/2014, I състав Вещни искове ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР" ФИН ТЕХ МАШ АД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 3.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 524/2014г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищцата пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 19.8.2015г.
44 НОХД No 850/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Н.Д.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 19.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 850/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. П.Ч. ***- упълномощен защитник на обвиняемия Н.Д.Т., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Н.Д.Т.- роден на ***г. в с. Ю., с постоянен адрес:***, български гражданин, българин, реабилитиран, разведен, основно образование, строителен работник, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2015г. около 20.10 часа в к.к. Слънчев бряг – запад, общ. Несебър, обл. Бургас, кв. Стария възел, в близост до Аквапарк- екшън, управлявал лек автомобил марка Мицубиши, модел Галант, с ДКН ********* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно- 1,81 (едно цяло осемдесет и един промила) на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза номер 421/10.06.2015г., съгласно наредба №30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства , поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г НК обвиняемия Н.Д.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, считано от влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемият Т. да заплати в полза на Държавата по сметката на РС - Несебър сумата в размер на 31.16 лв./тридесет и един лева и шестнадесет стотинки/, представляваща направените по ДП разноски. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 850/2015 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо Н.Д.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Н.Д.Т.
В законна сила от 19.8.2015г.
45 НОХД No 853/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 19.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 853/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Радост Бошнакова- прокурор в РП-Несебър, адв.Ж. *** и подсъдимият Р.М., съгласно което: Подсъдимият Р.М. /R.M./- роден на ***г. в гр. Щ.- Република Македония, с постоянен и настоящ адрес: Република Македония, гр.Щ.,ул.”С.”, ББ (без номер), македонец, македонски гражданин, висше образование, работи, като общ работник, неженен, неосъждан, персонален № *******, с паспорт *******, изд.на 07.07.2014г., валиден до 07.07.2019г. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, около 01.20,ч. на 14.08.2015г., в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургас до бензиностанция „Петрол” в близост до хотел „Свежест”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ауди А 6”, с рег. *******P, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно- 1,72 (едно цяло и седемдесет и два) промила, установено по надлежния ред с Техническо средство- Алкотест Дрегер 7410+, с № 0325, поради което и на основание чл.343Б,ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/ТРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б,ал.1 ,вр. с чл.37,ал.1,т. 7 от НК подсъдимия Р.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59,ал.4 от НК времето, през което подсъдимия е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 14.08.2015г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед одобряване на споразумението и поради изчерпване предмета на делото и чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 853/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Р.М. за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.М. мярка за неотклонение “Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Р.М.
В законна сила от 19.8.2015г.
46 НОХД No 872/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 19.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 872/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. А.Ж. ***- служебен защитник на обвиняемия Н.М., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Н.М.- роден на *** г. в гр.Щип, Република Македония, с постоянен адрес:***, Република Македония, ул. “****”, № 6/А, македонец, македонски гражданин, с висше образование, неосъждан, неженен, едноличен собственик на търговско дружество, персонален № ***********, с паспорт № ********, изд.на 04.03.2011г., валиден до 03.03.2022г., за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2015г. около 01.30 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, на главна алея до бензиностанция Петрол в посока гр. Свети Влас- гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка ”Ауди”, модел „А 6”, с регистрационен № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,87 /едно цяло и осемдесет и седем промила/ на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза- протокол № 739/14.08.2015г. на БНТЛ- ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на обвиняемия Н.М. наказание „Лишаване от право да управлява МПС”, тъй като същият е неправоспособен водач. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемият Н.М. да заплати в полза на Държавата по сметката на РС - Несебър сумата в размер на 35,89лв./тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляваща направените по ДП разноски. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 872/2015 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Н.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо Н.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.50 часа.
Н.М.
В законна сила от 19.8.2015г.
47 НОХД No 425/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 12.8.2015г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение № 112 от 08.07.2015 г., постановено по НОХД № 425/2015 г. по описа на РС- Несебър, като навсякъде, където като правна квалификация на деянието е посочено чл.343в, ал.2 от НК да се чете 343Б, ал.2 от НК, както и допълва диспозитива на определението, с което е одобрено споразумението с „Не налага, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Определението бе обявено в 10.15 ч. в присъствието на НРП, адв. И. и осъденото лице, като им бе разяснен реда и срока за обжалване и протестиране.
В.В.Д.
В законна сила от 20.8.2015г.
48 АНД No 378/2015, IV състав По ЗД по пътищата С.М.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.7.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000698/23.04.2015 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.3, т.4 от същия закон, на С.М.И., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.8.2015г.
49 НОХД No 879/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.О.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 21.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 879/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.Е.С. ***- служебен защитник на подсъдимия Н. и подсъдимият Г.Н., съгласно което: ПРИЗНАВА Г.О.Н.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, работи в бар- ресторант „Х.К.А.” в к.к. „Слънчев бряг”, като барман, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2015г., около 23.50 часа на алеята пред хотел "К.Г.", в к.к."Слънчев бряг", общ. Несебър, обл. Бургас, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/и чл.1 и сл. от "Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.ЗО от ЗКНВП", вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от "Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък 1-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", съгласно Приложение №1, както следва: Обект № 1- таблетки, с нето тегло 0,975 грама, със съдържание на МDМА /3,4-метилендиоксиметамфетамин/- 57,70%, на стойност 24.38лв. /двадесет и четири лева и тридесет и осем стотинки/. Обект № 2.1- бяло прахообразно вещество, с нето тегло 0,599 грама, с доказано наличие на амфетамин и кофеин, като съдържанието на амфетамин е 8,80%, на стойност 17,97лв./седемнадесет лева и деветдесет и седем стотинки/. Обект № 2.2- бяло прахообразно вещество, с нето тегло 0,464 грама, с доказано наличие на амфетамин и кофеин, като съдържанието на амфетамин е-9,20%, на стойност 13,92 лв. /тринадесет лева и деветдесети две стотинки/, общо трите обекта са на стойност 56.27лв. /петдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки/, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от "Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП", вр. с чл. 30 от ЗКНВП, вр. „Списък № 1 " Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина " от НРКРВН, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, така наложеното на подсъдимия Н. наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” от две до десет хиляди лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- опаковките от наркотичното вещество, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, след експертизата, изпратено на ЦМУ гр. София с писмо с № 251000-19339 от 17.08.2015г., което следва да бъде унищожено. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, Г.Н. да заплати в полза на държавата по сметката на несебърския районен съд сумата от 75.67 лева /седемдесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 879/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо Г.Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.О.Н. мярка за неотклонение “Подписка”. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Г.О.Н.
В законна сила от 21.8.2015г.
50 НОХД No 427/2015, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Й.А.,
Р.М.Д.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 24.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 427/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумения, а именно: Радост Бошнакова– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.П.- защитник на подсъдимия А., адв.А.Ж.- защитник на подсъдимия Д. и подсъдимите Я.Й.А. и Р.М.Д., съгласно което: ПРИЗНАВА Р.М.Д. роден на *** ***, обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг" общежитие - „***********, българин, български граждани, не женен, не осъждан, безработен. с ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това, че на 11.10.2014 година, за времето от 21.30ч. до 23.50ч. от автобаза БКС - Несебър - промишлена зона в град Несебър, община Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, след предварителен сговор , в немаловажен случай, в съучастие като съизвършител с Я.Й.А., с ЕГН **********, чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено", модел „Туинго", с ***********, собственост на Б.Х.Г. и чрез използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1026.56 лв., /хиляда двадесет и шест лева и петдесет и шест стотинки/ от владението на М. И. *** и Г.Ж.Г. от гр.Несебър, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: На 11.10.2014 година, за времето от 21.30 ч. до 23.50 ч. в гр.Несебър, община Несебър в автобаза БКС - Несебър - промишлена зона, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, след предварителен сговор , в немаловажен случай, в съучастие като съизвършител с Я.Й.А., с ЕГН **********, чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено", модел „Туинго", с ***********, собственост на Б.Х.Г. и чрез използване на техническо средство - клещи е отнел чужди движими вещи: 2 броя /два броя/ акумулаторни батерии марка ***************** от товарен автомобил марка „Форд Ивеко 80Е154 с ******, с цена за един брой 200 лв. /двеста лева/ , на обща стойност 400 лв. /четиристотин лева/ от владението на М. И. ***, собственост на К.Н.В. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, На 11.10.2014 година, за времето от 21.30 ч. до 23.50 ч. в гр.Несебър, община Несебър в автобаза БКС - Несебър - промишлена зона, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, след предварителен сговор , в немаловажен случай, в съучастие като съизвършител с Я.Й.А., с ЕГН **********, чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено", модел „Туинго", с ***********, собственост на Б.Х.Г. и чрез използване на техническо средство - клещи е отнел чужди движими вещи: 2 броя /два броя/ акумулаторни батерии марка ,,EHEKCH"„ENNEXY PROFI", 12 V, 185 Ah, 1150 А от специален автомобил марка „Даф Фа 75.240" - бордови сметосъбирач, с ********, с цена за един брой 313.28 лв. /триста и тринадесет лева двадесет и осем стотинки/, на обща стойност 626.56 лв., /шестстотин двадесет и шест лева петдесети шест стотинки/ от владението на Г.Ж.Г. от гр.Несебър, в качеството му на началник автобаза - управление БКС община Несебър, собственост на община Несебър, представлявано от гл.юристконсулт М.С.В. на основание пълномощно № 126 от 20.10.2014 година на кмета на община Несебър, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои ,като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите движими вещи са били върнати на управителя на фирма « ДГ**» ЕООД – А.С.Т., поради което и на основание чл. по чл.197, т.3 ,вр.чл.195, ал.1,т.4, пр. І-во и ІІ-ро, т.5, вр. с чл.194, ал.1 ,вр. чл.26,ал.1, вр. чл.20,ал.1 ,вр.чл.63,ал.1,т.3, вр.чл.55, ал.1,т.2, б.”б”, алтернатива втора от НК го ОСЪЖДА на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено чрез залепване диспозитива на ПРИСЪДАТА на таблото на ОБЩИНА –НЕСЕБЪР – за срок от 1 (един) МЕСЕЦ. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимия Р.Д. да заплати направените по делото разноски в полза на Държавата по сметката на РС- Несебър в размер на 40.00 (четиридесет)лева като, следва да бъде присъдена съразмерната ? част от сумата, в размер на 20,00 (дванадесет )лева. ПРИЗНАВА Я.Й.А.- роден на *** ***, общ. Несебър, обл. Бургас, ***********, обл. Бургас, българин, българско гражданство, средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.10.2014 година, за времето от 21.30ч. до 23.50ч. от автобаза БКС - Несебър - промишлена зона в град Несебър, община Несебър,след предварителен сговор, в немаловажен случай, в съучастие като съизвършител с Р.М.Д.,ЕГН:********** (последния непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да лъководи постъпките си ), чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено", модел „Туинго", с ***********, собственост на Б.Х.Г. и чрез използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1026.56 лв. (хиляда двадесет и шест лева и петдесет и шест стотинки) от владението на М. И. *** и Г.Ж.Г. от гр.Несебър, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: На 11.10.2014 година, за времето от 21.30 ч. до 23.50 ч. в гр.Несебър, община Несебър в автобаза БКС - Несебър - промишлена зона, след предварителен сговор, в немаловажен случай, в съучастие като съизвършител с Р.М.Д.,ЕГН:********** (последния непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да лъководи постъпките си ), чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено”, модел „Туинго", с ***********, собственост на Б.Х.Г. и чрез използване на техническо средство - клещи е отнел чужди движими вещи: 2броя /два броя/ акумулаторни батерии марка „КАТЕРПИЛАР"„КАТЕRРILAR” № 3Т 5760 от товарен автомобил марка „Форд Ивеко 80Е154 с ******, с цена за един брой 200 лв. (двеста лева) , на обща стойност 400 лв. (четиристотин лева) от владението на М. И. ***, собственост на К.Н.В. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; На 11.10.2014 година, за времето от 21.30 ч. до 23.50 ч. в гр.Несебър, община Несебър в автобаза БКС - Несебър - промишлена зона, след предварителен сговор , в немаловажен случай, в съучастие като съизвършител с Р.М.Д.,ЕГН:********** (последния непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си ), чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено", модел „Туинго", с ***********, собственост на Б.Х.Г. и чрез използване на техническо средство - клещи е отнел чужди движими вещи: 2 броя /два броя/ акумулаторни батерии марка ,,EHEKCH"„ENNEXY PROFI", 12 V, 185 Ah, 1150 А от специален автомобил марка „Даф Фа 75.240" - бордови сметосъбирач, с ********, с цена за един брой 313.28 лв. /триста и тринадесет лева двадесет и осем стотинки/, на обща стойност 626.56 лв., /шестстотин двадесет и шест лева петдесети шест стотинки/ от владението на Г.Ж.Г. от гр.Несебър, в качеството му на началник ав
Я.Й.А.
Р.М.Д.
В законна сила от 24.8.2015г.
51 НОХД No 712/2015, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Т.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 24.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 712/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Е.С. ***- служебен защитник на подсъдимия И. и подсъдимият А.Т.И., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА А.Т.И.- роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2014г, около 00.00часа в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър, в района на централният кей и моста, отнел чужди движими вещи - един брой мобилен телефонен апарат марка „НТС 1", черен на цвят, с ИМЕЙ№ ********** на стойност 382,35лв. , и парична сума в размер на 45лв, или общо движими вещи на стойност 427,35лв./четиристотин двадесет и седем лева и тридесет и пет стотинки/-от владението на Д.Ф.Г. от гр.Филеващрад, Германия, германски гражданин, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплаха - издърпал със сила описаните вещи от джобовете на пострадалият и го заплашили с нож, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 25 /ДВАДЕСЕТ и ПЕТ/ месеца ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 5 /пет/ години. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Т.И. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 25.00 лева /двадесет и пет лева/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 712/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Т.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
А.Т.И.
В законна сила от 24.8.2015г.
52 НОХД No 892/2015, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Н.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 24.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 892/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Г.Н.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.02.2015 година в периода от 01.20 ч. до 12.00 часа при условията на продължавано престъпление в к.к. Слънчев бряг, квартал Фрегата, община Несебър, област Бургас, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 вр. с чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. с Приложение №1 от Наредбата за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно Приложение №1, а именно - КОНОП, /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, с общо нетно тегло 0.856 грама, (нула цяло осемстотин петдесет и шест хилядни грама), със съдържание на активно действащо вещество– „тетрахидроканабинол” и МЕТАМФЕТАМИН, с общо нетно тегло 23.092 грама, (двадесет и три цяло деветдесет и две хилядни грама), с процентно съдържание на активно действащ компонент в различно процентно отношение 41.40 %, /четиридесет и едно цяло и четири десети процента/, 8.30 %, /осем цяло и три десети процента/ и 1.0 %, /един процент/, на обща стойност 582.42 лв., /петстотин осемдесет и два лева и четиридесет и две стотинки/, съгласно Приложение № 2 към член Единствен на Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 година за определяне цената на наркотичните вещества за съдопроизводството, както следва: - На 25.02.2015 година около 01.20 ч. в к.к. Слънчев бряг, квартал Фрегата, община Несебър, област Бургас, в близост до градския стадион, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество, установено с Протокол за физико-химична експертиза № 080 от 26.02.2015 година по описа на БНТЛ при ОД МВР Бургас, а именно - 1 бр. /един брой/ полиетиленов плик, СЪДЪРЖАЩ КОНОП, /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, с общо нетно тегло 0.856 грама(нула цяло осемстотин петдесет и шест хилядни грама) и процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 7.60 %, /седем цяло и шест десети процента/, на стойност 5.13 лв. (пет лева и тринадесет стотинки) ; - На 25.02.2015 година около 12.00 ч. в к.к. Слънчев бряг, квартал Фрегата, №90, ет.6, апартамент – десен, община Несебър, област Бургас, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, установени с Протокол за физико-химична експертиза № 082 от 05.03.2015 година по описа на БНТЛ при ОД МВР Бургас, а именно: - 1 бр. /един брой/ прозрачна пластмасова кутия,/обект №8, осми/,съдържаща МЕТАМФЕТАМИН, с общо нетно тегло 14.500 гр.,/четиринадесет цяло и пет десети грама/ и процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – 41.40 %, (четиридесет и едно цяло и четири десети процента) на стойност 362.50 лв., /триста шестдесет и два лева и петдесет стотинки/, - 1 бр. /един брой/ полиетиленов плик,/обект №9/1, девет - едно/, съдържащ МЕТАМФЕТАМИН, с общо нетно тегло 8.543 гр.,/осем цяло петстотин четиридесет и три хилядни грама/ и процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – 8.30 %,/осем цяло и три десети процента/ на стойност 213.57 лв., /двеста и тринадесет лева и петдесет и седем стотинки/, - 1 бр. /един брой/ пластмасова карта, /обект №9/2, девет - две/, съдържаща полепнал МЕТАМФЕТАМИН, с общо нетно тегло 0.049 гр.,/нула цяло четиридесет и девет хилядни грама/ и процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – 1.0 %,/един процент/ на стойност 1.22 лв., /един лев двадесет и две стотинки/, определена според Приложение № 2 към член Единствен на Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 година за определяне цената на наркотичните вещества за съдопроизводството, поради което и на основание чл.354А, ал.3, пр.второ, т.първа, пр.първо, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ . НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Г.Д. по –лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от Свобода” - „ГЛОБА”. ОТНЕМА на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, във вр. чл.354А, ал.6 и чл.53, ал.2, б.”а „ от НК в полза на държавата и унищожени, „ наркотичните вещества”, които са предмет и средство на престъплението, притежаването на което е забранено, както следва : ? Наркотично вещество КОНОП, /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, с общо нетно тегло 0.856грама, със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,60 % ? Наркотично вещество МЕТАМФЕТАМИН, с общо нетно тегло 14.500гр., с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – 41.40 ; ? Наркотично вещество МЕТАМФЕТАМИН, с общо нетно тегло 8.543гр.с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – 8.30 %, ? Наркотично вещество МЕТАМФЕТАМИН, с общо нетно тегло 0.049гр. с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – 1.00 %, ? 1бр. пластмасова кутия синя на цвят – запечатана и подписана под стикер №А 0372 – съдържаща прозрачни полиетиленови ръкаваци , в които са били поставени тампони и филтър с полепнало по тях червено прахообразно вещество. ? 1бр.полиетиленов плик – син на цвят с размери 22/29,5см с надпис Econt Express, запечатан и описан под стикер №А 0366 – съдъжащ черна текстилна калъфка за възглавница, в която е увита стъклена колба с вместимост 1л. ВРЪЩА на основание чл.381,ал.5,т.6 от НПК, във вр. с чл. 111, ал.1 и ал.2 и ал.4 от НПК вещите, иззети като веществени доказателства с Протокол за претърсване и изземване от 25.02.215г., които НЕ ПОПАДАТ ПОД КОНТРОЛА на ЗКНВП и са собственост на обвиняемия Г.Н. , както следва: ? 1 бр. пластмасова кутия с надпис „Clean chamous „ – съдържаща прахообразно вещество – червен фосфор с нетно тегло14,020гр.; ? 1 бр. пластмасова кутия с надпис „Норсоулфазол„ – съдържаща прахообразно вещество – червен фосфор с нетно тегло15,230гр. ? 1 бр. пластмасова кутия с надпис „Нивея „ – съдържаща кристално вещество – йод с нетно тегло5,010гр. ? Розова на цвят полиетиленова торбичка , запечатана и описан под стикер №А 0374, съдържаща бяло на цвят люспество вещество- натриева основа с нетно тегло 219,780гр., чието количество е оставено на съхранение на основание чл.91 от ЗКНВП в Централно митническо управление, отдел „ МРР –НОП” – гр.София и е запазено след извършения деструктивен анализ по изготвената Съдебни – физико –химически експертизи. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Г.Н.Д. да заплати в полза на Държавата по сметка на Несебърския районен съд сумата от 354.93 лева (триста петдесет и четири лева и деветдесет и три стотинки), представляващи припадащата му се част от направените разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 892/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обви
Г.Н.Д.
В законна сила от 24.8.2015г.
53 АНД No 857/2014, V състав По ЗД по пътищата П.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 31.7.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-003078 от 29.10.2014 г., издадено от Началник Група към ОДМВР – Бургас, РУ – Несебър в частта, в която на П.А.А., ЕГН ********** на основание чл. 183, ал. 4, т. 10 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 137Б, ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лева и й са отнети на основание Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. 6 контролни точки. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановлението в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 25.8.2015г.
54 АНД No 189/2015, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) А.-Г.К. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 35734 от 09.02.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което за нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на ЕТ „А. – Г.К.”, ЕИК 147115754, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.А.К. с ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.222 от ЗЗП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.8.2015г.
55 НОХД No 913/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 25.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 913/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев- прокурор в РП-Несебър, адв.С. *** и подсъдимият А.Д.А., съгласно което: Подсъдимият А.Д.А.- роден на ***г***, български гражданин, българин, неосъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2015г. около 03.00 часа в гр. Обзор, общ. Несебър, по ул. „Васил Левски“ в близост до кръстовището с ул. „Славянска“, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Сеат“ модел “Алхамбра“, с рег. *******, с концентрация на алкохол в кръвта му над 1.2 на хиляда- а именно 1.77 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство- Дрегер 7510 с фабр. № ARDN 0065 поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г вр. с чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия А.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 /шестнадесет/ месеца, ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което А.А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.08.2015г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед одобряване на споразумението и поради изчерпване предмета на делото и чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 913/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А.Д.А. за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Д.А. мярка за неотклонение “Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
А.Д.А.
В законна сила от 25.8.2015г.
56 АНД No 203/2015, III състав По ЗД по пътищата К.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002333 от 29.08.2014г., издадено от Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на К.И.И. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.8.2015г.
57 АНД No 734/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Х.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 7.8.2015г.
не са налице основанията на чл.78а от НК. Отделно от това досъдебното производство е образувано за престъпление по чл.216а от НК по което липсва произнасяне. Така мотивиран и на основание чл.377 от НПК съдията - докладчик РАЗПОРЕЖДАМ ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по АНД №734/2015 г. по описа на РС Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - Несебър. Разпореждането подлежи на обжалване и/или протест в 7-дневен срок от получаване на препис от същото пред Бургаски окръжен съд. Препис от разпореждането да се изпрати на обвиняемия, защитника му и на РП Несебър .
В законна сила от 26.8.2015г.
58 ЧНД No 494/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 11.8.2015г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения И.С.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, грамотен, безработен, понастоящем в Затворническо общежитие Кремиковци, обл.София, ЕГН **********, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 14313/2011г., НОХД № 21614/11г. и НОХД № 2063/12г., всички по описа на СРС в размер на най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПРИВЕЖДА на осн.чл.25, ал.4 от НК в изпълнение така определеното общо наказание от една година Лишаване от свобода. ПОСТАНОВЯВА приведеното в изпълнение общо наказание от една година Лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор. ПРИСПАДА на осн.чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание от една година Лишаване от свобода като изцяло изтърпяно. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения И.С.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, грамотен, безработен, понастоящем в Затворническо общежитие Кремиковци, обл.София, ЕГН **********, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 8272/2014г. по описа на СРС и НОХД № 573/2014г. по описа на РС-Несебър в размер на най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЕДИН МЕСЕЦ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПОСТАНОВЯВА приведеното в изпълнение общо наказание от една година и един месец Лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор. ПРИСПАДА на осн.чл.25, ал.2 от НК, изтърпяната част от определеното общо наказание от една година и един месец Лишаване от свобода, считано от 30.09.2014г.. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЪДЪТ обяви определението си в 11.20 часа в присъствието на страните по делото, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
И.С.А.
В законна сила от 27.8.2015г.
59 АНД No 515/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.Е.Т. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.8.2015г.
ПРИЗНАВА Ю.Е.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2015г., около 21.00 часа в с.Равда, общ.****** на ул.”******” в посока центъра е управлявал МПС – лек автомобил марка ”Киа”, модел „Карнивал” с рег. № ******, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 624/27.08.2013г. на Началника на РУП- гр.******, влязло в законна сила на 11.12.2014г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ю.Е.Т.
Мотиви от 13.8.2015г.
В законна сила от 27.8.2015г.
60 АНД No 546/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Н.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.8.2015г.
ПРИЗНАВА В.Н.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2015г. в общежитие „*****” в к.к. „Слънчев бряг, държал в себе си без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП високорисково наркотично вещество метамфетамин с нето тегло 0.282 грама със съдържание на метамфетамин 12.60 % на стойност 7.05 лева и във второ пликче метамфетамин с нето тегло 0.316 грама със съдържание на метамфетамин 11.30 % теглови процента на стойност 7.90 лева, или всичко на обща стойност 14.95 лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, установено с физикохимична експертиза № 294/30.06.2015г. по описа на БНТЛ към ОД на МВР- Бургас, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл.второ, т.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението- наркотични вещества, изпратени с протокол .№ 1650 от 02.07.2015г. и писмо до ЦМУ № 251000/15689 от 02.07.2015г., като след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: един брой плик с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на осн. 189, ал.3 от НПК В.Н.Н. ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата сумата от 54,17лв./петдесет и четири лева и седемнадесет ст./лева, представляващи направените по делото съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.Н.Н.
Мотиви от 14.8.2015г.
В законна сила от 27.8.2015г.
61 АНД No 560/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.8.2015г.
ПРИЗНАВА А.К.Р., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2015г., около 20.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, в близост до хотел „*****” държал в себе си без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП високорисково наркотично вещество- коноп с нето тегло 1.155 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 4.05 % на стойност 6.93 лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, установено с физикохимична експертиза № 310/02.07.2015г. по описа на БНТЛ към ОД на МВР- Бургас, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл.второ, т.1 от НК, вр. чл.7, 16 и чл.30 от ЗКНВП и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. Списък- растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина, съгласно приложение № 1 от НРКРВН, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението- наркотични вещества, изпратени с протокол № 1671/08.07.2015г. и писмо до ЦМУ № 251000-16238 от 08.07.2015г., като след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: един брой плик с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на осн.чл.189, ал.3 от НПК А.Р. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата, по с8ка на НРС направените разноски в размер на 45,38лв./четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.К.Р.
Мотиви от 13.8.2015г.
В законна сила от 27.8.2015г.
62 НОХД No 929/2015, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.С.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 27.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 929/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемата П.С.А., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неосъждана, неомъжена, средно образование, студентка редовна форма, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 17.08.2015г. около 22.30 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, пред бар „*****" без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.16, чл. 30 и чл.73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/и чл.1 и сл. от "Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП", вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от "Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък 1-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", съгласно Приложение №1, както следва: - обект 1- канабис с нето тегло 5,292 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 2,60%; на стойност 31,75лева; - обект 2 - канабис с нето тегло 12,979 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 2,70%, на стойност 77,87лева; - обект 4 - канабис с нето тегло 8,327грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 2,60%, на стойност 49,96 лева; - обект 3: 3. 1 амфетамин и кофеин, с нето тегло 2,090гр. 24% съдържание на активен компонент, на стойност 62,70 лева; 3. 2 амфетамин и кофетш с нето тегло 0,289грама, съдържание на активен компонент 22%, на стойност 8,67 лева; - обект 5 - амфетамин и кофеин с нето тегло 8,490 грама, със съдържание на активен компонент 19%, на стойност 254,70 лева; - обект 6 — амфетамин и кофеин с нето тегло 9,396, със съдържание на активен компонент 26%, на стойност 281,88 лева; - обект 7 - амфетамин и кфеин с нето тегло 9,781 грама, със съдържание на активен компонент 24%, на стойност 293,43 лева; - обект 8 - 3,4-метилендиоксиметамфе тамин(МБМА), с нето тегло 0,259 грама, със съдържание на активен 31,40%, на стойност 6,48 лева, като всички обекти са на обща стойност 1067, 44лв. /хиляда шесдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки/, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от "Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП", вр. с чл. 30 от ЗКНВП, вр. „Списък № 1 " Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина " от НРКРВН, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 15 /петнадесет/ месеца . ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание за изпитателен срок от 4 /четири/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК комулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева на обвиняемата. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата опаковките от наркотичното вещество, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, които следва да се унищожат. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, П.С.А. да заплати в полза на Държавата по сметка на Несебърския районен съд сумата от 137.33 лв. (сто тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки), представляваща припадащата се част от направените разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 929/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемата П.С.А. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
П.С.А.
В законна сила от 27.8.2015г.
63 НОХД No 934/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Р.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 27.8.2015г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между Г. Р. - прокурор в РП- Н., обвиняемия М.Р.М. и неговия защитник адв. Бойко Боев споразумение по НОХД № 934/2015 г. по описа на РС- гр.Н., съгласно което: ПРИЗНАВА М.Р.М.- роден на *** г. в гр.Х., живущ ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, студент, спасител на Южен плаж в с.Р., ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2014г., около 00:30 часа, в село Р., община Н., област Бургас, на ул. „Н.”, на кръстовището при заведение „Май Тай”, в посока крайбрежната алея, до лек автомобил марка „БМВ”, модел „Х5" с рег. № ****, собственост на Т.Т.М., без надлежно разрешително, съгласно чл.7, ал.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и ал.1 и сл. от наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП/, в предния джоб на чантичката си държал високорискови наркотични вещества, установени с протокол от физикохимическа експретиза № 329/07.08.2014 г./, както следва: - обект № 3- коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,00 % с нето тегло 2,721 гр. на стойност 16,33 лева /шестнадесет лева и тридесет и три стотинки/; -обект № 5- коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,90 % с нето тегло 0,515 гр. на стойност 3,09 лева /три лева и девет стотинки/; - обект № 6- метамфетамин със съдържание на основното кристално вещество 7,30% с нето тегло 0,512 грама на стойност 12,80лв. / дванадесет лева и осемдесет стотинки/ - обект № 7- коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,80 % с нето тегло 0,717 гр. на стойност 4,30 лева /четири лева и тридесет стотинки/; -обект № 9- полиетиленов плик, съдържащ 2/два/броя полиетиленови опаковки с неправилна форма и съдържащи суха зелена растителна маса, както следва: - обект № 9/1- коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,80 % с нето тегло 1,438 гр. на стойност 8,63 лева /осем лева шестдесет и три стотинки/; - обект № 9/2- коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,60 % с нето тегло 0,739 гр. на стойност 4,43 лева /четири лева, четиридесет и три стотинки/; - обект № 10- коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,70 % с нето тегло 0,193 гр. на стойност 1,16 лева /един лев, шестнадесет стотинки/, всички наркотични вещества с общо нето тегло 6,835 грама на обща стойност 50,74 лева определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС/29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание осем месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на М.Р.М. комулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер от две до десет хиляди лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК М.Р.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 154.78 лева (сто петдесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 934/2015 г. по описа на РС- Н.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ДП № 14-1343/2014 г. по описа на РУП Н., след деловодно оформяне на настоящото производство да се върне на РП Н. за продължаване на действията по разследването по отношение на другия обвиняем. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.Р.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
М.Р.М.
В законна сила от 27.8.2015г.
64 НОХД No 936/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 27.8.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 936/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Р. – прокурор в РП-Несебър, адв.Е.С. ***- служебен защитник на подсъдимия и подсъдимият С.С.С., съгласно което: Подсъдимият С.С.С., роден на *** ***, турчин, български гражданин, разведен, реабилитиран, служител в бистро 166 в к.к. „Сл.бряг”, средно образование, с постоянен адрес:***, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2015 г., около 08.20 часа, в к.к. „Сл.бряг” общ.Несебър, област Бургас по главна алея, срещу х-л „Бляк Сий” в посока гр.Несебър, управлявал моторно- превозно средство – л.а. „С.”, модел „Е.” с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 1.66 /едно цяло шестдесет и шест на хиляда/, установено по надлежния ред – протокол от химическа експертиза №775/2015 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия С. е било отнето по административен ред, считано от 21.08.2015 год.. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.С.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 35.89 лева (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки). ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 936/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С.С. мярка за неотклонение и като намери, че са налице основания за отмяна на същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.С.С. мярка за неотклонение „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.
С.С.С.
В законна сила от 27.8.2015г.
65 АНД No 226/2015, IV състав Административни дела А.М.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.8.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 379/20.08.2014 год. на Началника на РУП- Несебър, с което на А.М.Я., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 50 лева, на основание чл.80, т.5 от ЗБЛД, за нарушение по чл. 6 от ЗБЛД. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.8.2015г.
66 АНД No 590/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.8.2015г.
РЕШИ : ПРИЗНАВА А.А.А., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.11.2014 година, около 17.20 часа в гр. Несебър, по ул. Месамбрия, управлявал МПС лек автомобил марка „Пежо”, модел „306” с per. № *****, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за извършване на такова деяние с Наказателно постановление № 1102/10.10.2013г., издадено от Началника на Сектор ПП при ОДМВР Силистра, влязло в законна сила на 13.03.2014 г., поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Бургас.
А.А.А.
Мотиви от 17.8.2015г.
В законна сила от 28.8.2015г.
67 АНД No 607/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.8.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.С.К., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, реабилитиран, неженен, безработен, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2015 г. около 09:00 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, стая, находяща се трети етаж в хотел Централ, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКВНП вр. с чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, в мъжка чантичка държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични, списък I - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1, а именно - 3,4 - метилендиоксиметамфетамин (екстази, MDMA) със съдържание на MDMA 48,50 % тегловни процента, с нето тегло 0,232 грама, на стойност 5,80 лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 348/13.07.2015г. по описа на БНТЛ гр. Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 354А, ал. 5, вр. ал. 3, предл. 2, т.1, предл. 1 от НК и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 300 (триста) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – наркотично вещество: 3,4-метилендиоксиметамфетамин (екстази, MDMA), със съдържание на MDMA 48,50 % тегловни процента с нето тегло 0,232 грама, изпратенo на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София на 13.07.2015г., коeто след влизане на решението в сила да бъдe УНИЩОЖЕНO, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с надпис „Експертиза Е – 348/15г.”, с опаковки , които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на решението, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия С.С.К. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, чрез ОД на МВР гр. Бургас, сумата в размер на 45.38лв. (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.С.К.
Мотиви от 17.8.2015г.
В законна сила от 28.8.2015г.
68 АНД No 671/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Л.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.8.2015г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА обвиняемия Н.Л.Х., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, работи в Шотландия, като поддръжка в паркове и градини, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2015 г. около 02:30 часа в района на бар „Ц.", курортен комплекс „Слънчев бряг", общ.Несебър, обл. Бургас, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. З0 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.З0 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКВНП, ДЪРЖАЛ високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. З, ал. 1, ал. 2, ал. З и ал. 4, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични, „Списък I - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1, а именно: МЕТАМФЕТАМИН, със съдържание на основното вещество 12,00 %, с нето тегло 0,634 грама, на стойност 15.85 лв. и АМФЕТАМИН и кофеин, със съдържание на основното вещество 14,80 %, с нето тегло 0,280 грама, на стойност 8,40 лв., всички наркотични вещества на обща стойност от 24,25 лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза №331/07.07.2015г. по описа на БНТЛ - гр.Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 354А, ал. 5, вр. ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – наркотични вещества: метамфетамин, със съдържание на основното вещество 12 %, с нето тегло 0,634 грама и амфетамин и кофеин, със съдържание на основното вещество 14,80 %, с нето тегло 0,280 грама, изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София на 08.07.2015г., които след влизане на решението в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки , които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на решението, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия Н.Л.Х. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, чрез ОД на МВР гр. Бургас, сумата в размер на 107,94 лв. (сто и седем лева и деветдесет и четири стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.Л.Х.
Мотиви от 17.8.2015г.
В законна сила от 28.8.2015г.
69 ЧНД No 882/2015, I състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК З.Д.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 21.8.2015г.
на основание чл. 65, ал. 1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо З.Д.Д. с ЕГН ********** - обвиняем по ДП № 304 ЗМ-395/2015 г. по описа на РУП- Несебър, преписка вх.№ 757/2015 г. по описа на Районна прокуратура- Несебър мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. Определението подлежи на незабавно изпълнение. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в седмо- дневен срок от днес. НАСРОЧВА делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 28.08.2015г. от 14.00ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 28.8.2015г.
70 НОХД No 949/2015, III състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Д.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 28.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 949/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Р.Д.К.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неграмотен, вдовец, неосъждан, безработен, **********, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за периода от 04.07.2014 г. до 25.09.2014 г. в с.Оризаре, общ.Несебър, обл.Бургаска, в дворното място на частен дом, находящ се на ул. ******** осъществил сам неправомерно присъединяване към водопроводната мрежа на „ВиК” ЕАД- гр.Бургас, изразявящо се в демонтаж на монтирана тапа от прекъснатото водопроводно отклонение, поради неплатени сметки, и монтиране на кран- тип „канелка”, с което е възстановил водоподаването и създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 , вр. с ал.3, т.1 и т.3, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по- лекото наказание ГЛОБА, което закона предвижда наред с наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 949/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Р.Д.К. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Р.Д.К.
В законна сила от 28.8.2015г.