РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 410/2016, IV състав РДГ Д.А.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1352/25.03.2016 г. на Директора на Р.Д.п.г. ***, с което за нарушение на чл.83Н от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ вр. чл.55, ал.8 от ППЗЛОД, на основание чл.96, ал.1 от ЗЛОД и чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на Д.А.К., ЕГН **********, съдебен адрес *** с.к.Им.”, № **, офис *, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 500 лв. на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 1.8.2016г.
2 НОХД No 1000/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Р.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 1.8.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 1000/2016г. между Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Д.С. и подсъдимия Д. Ричард С. със снета по делото самоличност, съгласно което: Д. РИЧАРД С.- роден на *** г. в гр.Г., В., с постоянен адрес: В., гр. А., Б.К., п.к.**** британец, британски гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, шофьор на трактор, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.07.2016 г. около 22.20 ч. в община Несебър, на третокласен път ІІІ-90601 с посока на движение от с. Попович към ул. „Славянска” гр. Обзор, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Воксхол”, модел „Астра” с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.33, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза №703 от 26.07.2016 година на сектор БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343 б ал.1, вр. , вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” в размер от 200 лв. до 1000 лв. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 24.07.2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Д. Ричард С. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 42.16 лева /четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1000/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Д. РИЧАРД С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Д.Р.С.
В законна сила от 1.8.2016г.
3 Гражданско дело No 460/2016, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Д.Д. А.С.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.6.2016г.
След тайно съвещание и на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за защита от домашно насилие, съдът се произнася със съдебно Решение № 100, в следния смисъл: Производството е образувано по молба, подадена от А.Д.Д. на основание чл. 8 от ЗЗДН. Молбата е подадена чрез ОД на МВР гр. Бургас РУ Несебър, ведно с искане за предприемане на мерки спрямо А.П. по реда на чл. 4, ал. 2 от ЗЗДН. В частта й, в която се иска издаване на заповед за защита по реда на ЗЗДН молбата е изпратена от РУ Несебър на РС гр. Несебър по компетентност. В молбата е изложено, че от 03.10.2012г. молителката Д. и ответникът П. живеят на съпружески начала. Твърди се, че за последно двамата живели заедно в квартира, находяща се в гр. Несебър, ул. „**************. Сочи се, че на 11.04.2016г. П. ***, като писал на Д. и тя да се върне при него. Излага се, че Д. отказала да се върне и П. започнал да я заплашва. Твърди се, че на 21.04.2016г. в квартирата на Д. трябвало да отиде приятелка й К.Я., но около 10:00 часа заедно с нея в жилището влязъл и А.П.. Сочи се, че в присъствието на К.Я. и хазайката *********** ответникът нанесъл удари на молителката – силен шамар, юмрук в областта на дясното око и удари с крак в стомаха. Отправя се искане на П. да бъдат наложени подходящи мерки по ЗЗДН – да се въздържа от домашно насилие, да му се забрани да приближава Д., да приближава дома и местоработата й, както и местата, които посещава. Ответникът не заема становище по подадената молба. С оглед данните в подадената молба и възползвайки се от служебните си правомощия по чл. 14, ал. 1 ЗЗДН, съдът е изискал от РП гр. Несебър заверени преписи от материалите по БП № 304 ЗМ – 299/21.04.2016г. по описа на РУ гр. Несебър. От така изисканите и приети като писмени доказателства по делото материали и от материалите, приложени към преписката, изпратена от РУ Несебър до съда, ведно с молбата на А.Д., се установява следната фактическа обстановка: Молителката А.Д. и ответникът А.П. живеели на семейни начала през последните четири години. Същите се запознали в гр. Димитровград, като се преместили да живеят в гр. Несебър, за да работят. За последното двамата живели заедно в квартира, находяща се в гр. Несебър, ул. „**************А, ет. 5, ап. 10. На 11.04.2016г. Д. и П. се разделили, като последният се прибирал в гр. Димитровград. В периода между 11.04.2016г. и 21.04.2016г. двамата кореспондирали по интернет, като П. искал Д. да се върне при него в гр. Димитровград. Тя отказвала, а П. и отправял заплахи. Поради тази причина Д. имала намерение на 21.04.2016г. да подаде жалба срещу него в полицията, като за целта помолила приятелката си К.Я. да я придружи. На 21.04.2016г., около 10:00 часа, Я. отишла до квартирата на Д., като пред вратата бил и А.П.. Я. почукала на вратата и Д. отворила, като възползвайки се от това А.П. нахлух в квартирата. При вида му Д. се разтреперила и започнала да крещи, а П. избутал двете жени навътре в стаята. В квартирата влязла и хазяйката на Д. – Р.Ж., която чула виковете. А.П. поискал от Д. да му даде лаптоп, както и 100 лв. Д. му дала лаптопа, ведно с чанта за него, както и сумата от 32 лв., като му заявила, че няма повече пари. През цялото време П. искал Д. да излезе с него навън, за да се разберат, но тя отказвала. Той заявил, че иска да я прегърне, за да се сбогуват, прегърнал Д. и й ударил силно шамар през лицето. Веднага след това й нанесъл удар с юмрук в областта на дясното око. При ударите Д. паднала на дивана в квартирата, а П. се качил на дивана и започнал да я рита с крака в стомаха. Р.Ж. и К.Я. се намесили и успели да отстранят П. от Д.. Същият излязъл от квартирата, а А.Д. се обадила в полицейското управление. В последствие П. бил задържан от Р.К. – разузнавач V степен в РУ на МВР гр. Несебър. Пред него П. признал, че взел от Д. сумата от 30 лв. и лаптоп. Признал, че с Д. често се карали, като и отправял заплахи през „Фейсбук” понеже бил много изнервен от държанието й. Заявил, че при инцидента в квартирата ударил един шамар на Д.. Тези обстоятелства били потвърдени и писмено от П. в попълнено и подписано лично от него сведение. С протокол за доброволно предаване от 21.04.2016г. П. предал на полицейски орган при РУ Несебър преносимия компютър, чантата и зарядното устройство към него, както и парична сума, за която в протокола потвърдил, че получил от Д.. На 22.02.2016г. от служители на РУ Несебър бил съставен протокол за предупреждение, с който П. бил предупреден да не отправя закани и заплахи, да не се саморазправя и да не влиза във физически контакт с А.Д.. От приложеното по делото съдебномедицинско удостоверение № 104/2016г., издадено от отделение по съдебна медицина при „МБАЛ Бургас”, се установява, че от нанесените удари Д. получила червеникаво кръвонасядане на горния клепач на дясното си око. Видно от изготвена за нуждите на БП № 304 ЗМ – 299/21.04.2016г. по описа на РУ гр. Несебър справка за съдимост А.П. е осъждан единадесет пъти с влезли в сила присъди. От приложена справка за криминалистическите регистрации на лицето се установява, че П. има 18 регистрации. Съдът намира, че за установяване на описаната по-горе фактическа обстановка са достатъчни събраните по реда на чл. 14, ал. 1 ЗЗДН писмени доказателства. Вярно е, че ищцата не е ангажирала никакви доказателства в подкрепа на твърденията си, като същата дори не е участвала в съдебното разглеждане на делото с оглед призоваването й по реда на чл. 41, ал. 1 ГПК. Няма пречка обаче фактическата обстановка по делото да се формира и въз основа на служебно събрани от съда доказателства и доказателствени средства. Съгласно чл. 14, ал. 1 ЗЗДН когато от данните в молбата е видно, че органите на Министерството на вътрешните работи и другите държавни органи разполагат с писмени доказателства за извършено домашно насилие, те незабавно издават заверени преписи от тях при поискване от страна на пострадалото лице, на негов представител или пълномощник, или по искане на съда. В случая молбата на Д. е изпратена до съда, ведно със справка, изготвена от служител при РУ Несебър, в която се съдържат данни, че във връзка с процесния случай е образувано БП № 304 ЗМ – 299/21.04.2016г. по описа на РУ гр. Несебър. При това положение и възползвайки от служебните си правомощия по чл. 14, ал. 1 ЗЗДН съдът е изискал копие от материалите по досъдебното производство, които са приети и като писмени доказателства по делото. Сред тези материали фигурират показания, дадени пред разследващите органи, от А.Д., К.Я., Р.Ж., Р.К.. Сред материалите са и протокол за доброволно предаване, справка за съдимост на П., справка за криминалистическите му регистрации, докладна записка, изготвена от Р.К. и сведение от П.. Съдът намира, че няма пречка всички описани писмени материали да се ценят като доказателства в настоящото производство. Вярно е, че част от тези материали представляват протоколи, в които се съдържат свидетелски показания на различни лица във връзка с процесния инцидент. С оглед спецификата на производството по защита от домашно насилие обаче, в отклонение от общите правила на ГПК, в ЗЗДН са предвидени различни възможности за доказване на акта на домашно насилие чрез свидетелски показания, дадени пред други органи (вкл. и различни от съда) в писмен вид. Така например чл. 13, ал. 3 ЗЗДН дава значителна доказателствена стойност на приложената по делото декларация (но само
В законна сила от 2.8.2016г.
4 АНД No 565/2016, III състав МВР А.М.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 539 от 12.04.2016г., издадено от Началник РУ-Несебър, с което за нарушение по чл.7, ал.1 от Закона за българските лични документи, на А.М.А. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание Глоба в размер на 200 лева на основание чл.81, ал.2, т.2 от ЗБЛД. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 2.8.2016г.
5 АНД No 999/2016, IV състав Производство по УБДХ МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Д.Д.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.8.2016г.
РЕШИ: ПРИЗНАВА нарушителя ДЕНИСЛАВ Д.П., роден на *** г. в гр. Русе, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2016 г., около 13.00 ч., в гр.Несебър, извършва действия, изразяващи се в използване на неприлични жестове- показване на среден пръст, използване на обидни изрази като „смешници в униформи”, „палячовци”, „сложили сте униформи и се мислите за някакви”, отправени към полицейския служител Х.С.И. и общинските служители Б.Д.Д. и Р.И.И., с което е проявил оскърбително отношение и държание към тях, нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите, поради което и на основание чл. 6, ал. 1, б. А, вр. чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА, платими в полза на Държавата. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред ОС- Бургас. В случай на постъпване на жалба, съдът насрочва делото за разглеждане пред ОС- Бургас за 04.08.2016 г. от 14.00 ч. Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя в 14.50 ч., от който час обяви, че започва да тече срокът за обжалване. За решението да се уведоми РП- Несебър. Препис от решението да се изпрати на началника на РУП- Несебър.
Д.Д.П.
Мотиви от 1.8.2016г.
В законна сила от 2.8.2016г.
6 ЧНД No 1006/2016, IV състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 2.8.2016г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на С. Й. М. в качеството й на обвиняем по БП № 1201/2016 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат Д.П. ***. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.8.2016г.
7 НОХД No 1007/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 2.8.2016г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1007/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв. Д.П., в качеството му служебен защитник на подсъдимата С.Й.М. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Й.М.- родена на *** ***, адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, сервитьор, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 17.07.2016г., около 04,50 ч., в КК „Слънчев бряг“, в района на кръстовището до хотел „Арда“, управлявала МПС - л.а. „Опел Астра”, с рег. № С 4369 РК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,46 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК по-леко наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимата С.Й.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимата С.Й.М. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 17.07.2016 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, С.Й.М. да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас сумата от 40.84 лева (четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1007/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Й.М. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
С.Й.М.
В законна сила от 2.8.2016г.
8 НОХД No 1042/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.К.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 2.8.2016г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1042/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв. А.Ж., в качеството му защитник на подсъдимия Ю.К.Д. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Ю.К.Д.- роден на *** г. в гр.Ловеч, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, в.з. „Чолакова чешма”, турчин, български гражданин, неженен, основно образование, неосъждан, охранител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2016 г., около 01.00 ч., на изхода на с.Кошарица, общ. Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № ЕВ 0139 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.10 /две цяло и една десета/ на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза- протокол №702 от 26.07.2016 г. на сектор БНТЛ при ОД МВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК по-леко наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Ю.К.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Ю.К.Д. да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас сумата от 42.16 лева (четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1042/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Ю.К.Д. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Ю.К.Д.
В законна сила от 2.8.2016г.
9 НОХД No 1043/2016, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.Х. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 2.8.2016г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1043/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Г. *** и адв. Г.Г., в качеството му защитник на подсъдимия И.С.Х. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.С.Х.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2016г., около 23.30 ч., в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в хотел „. приспособен за стая, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.1 6, чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от „Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък I- растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, както следва: метамфетамин с нетно тегло 21,059 грама, със съдържание на активно вещество- метамфетамин- 25,10%, на обща стойност 526,48лв. / петстотин двадесет и шест лева и четиридесет и осем ст./, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а,ал.3, предл.второ т.1, предл.първо вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим в Затвор, и ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева, платима в полза на Държавата. ПРИСПАДА от така определеното наказание „Лишаване от свобода” времето, през което Х. е бил задържан под стража с постановление на РП- Несебър. ОТНЕМА, на основание чл. 53, ал. 1, б. „б“ от НК, в полза на Държавата опаковката, в която се е съдържало наркотичното вещество, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ВРЪЩА на подсъдимия И.Х. иззетата като веществено доказателство по делото 1 брой везна. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, И.С.Х. да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас сумата от 47.08 лева (четиридесет и седем лева и осем стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1043/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
И.С.Х.
В законна сила от 2.8.2016г.
10 АНД No 596/2016, I състав КАТ Х.Н.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №16-0304-000837/11.05.2016 г. на Началника на РУП- Несебър на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на Х.Н.Д., ЕГН:**********, с адрес: *** е наложена Глоба в размер на 20 /двадесет/ лева на основание чл.181 т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0304-000837/11.05.2016 г. на Началника на РУП- Несебър на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на Х.Н.Д., ЕГН:**********, с адрес: *** е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.8.2016г.
11 НОХД No 1046/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.А.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 3.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1046/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – прокурор в РП-Несебър, адв. А.Ж. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия Р.А.С. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Р.А.С. - роден на *** година в Република Италия - гр. Пескара, постоянен и настоящ адрес:***, гражданство – двойно /българско и италианско/, с висше образование, неженен, неосъждан, работи като Управител на „А.“ ЕООД-Бургас, ЕГН:**********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 24.07.2016г. около 04.30ч. в КК „Слънчев бряг“, на главна алея пред хотел „Бисер“ в посока хотел „Сън Палас“ в близост до паркинга на „Слънчев бряг“ АД, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил ,марка „Гранд Чероки“, с рег.№ .........., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно - 1,39 /едно цяло тридесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред, чрез техническо средство Дрегер 7410 +, фабр.№ ARYF 0325 – поради което и на основание чл.343Б, ал. 1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА” в размер на 150 (сто и петдесет) лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Р.А.С. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия С. е било отнето по административен ред, считано от 24.07.2016година. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1046/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Р.А.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Р.А.С.
В законна сила от 3.8.2016г.
12 ЧГД No 555/2016, IV състав Назначаване особен представител Н.В.Г.   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 4.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 555/2016 г. по описа на РС- Несебър. Внесената сума от 1000 лв. да бъде върната на посочената в молба вх.№ 6117/03.08.2016 г. банкова сметка, ***ел. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.8.2016г.
13 АНД No 513/2016, VI състав КАТ Д.А.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 13.7.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ протоколно определение от открито съдебно заседание от 23.06.2016г., постановено по АНД № 513/2016г. по описа на Районен съд гр. Несебър, с което съдебното следствие е обявено за приключено и е пристъпено към изслушване на съдебните прения. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Д.А.Б., срещу наказателно постановление № 16-0304-000180 от 16.02.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на жалбоподателя на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 513/2016г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 7-дневен срок от датата на връчването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя на адрес в с. Тънково, ул. „Стара планина” № 22.
В законна сила от 4.8.2016г.
14 АНД No 626/2016, I състав КАТ Н.Н.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.7.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРДЖАВА Наказателно постановление № 16-0304-000842 от 12.05.2016г. г. от Началник сектор към ОДМВР Бургас РУ Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП е наложено на Н.Н.В., ЕГН:**********,*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 800/осемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца и Глоба” в размер на 10 /десет/ лева на осн.чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП за нарушение по чл.100 ал.1, т.2 от ЗДвП; ОСЪЖДА Н.Н.В., ЕГН:**********,***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 12.00 лв. /дванадесет лева/, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 4.8.2016г.
15 НОХД No 1051/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Д.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 4.8.2016г.
О П Р Е Д Е Л И :№113 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1051/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Р. - прокурор в РП- Несебър и адв.Р.Р. *** в качеството му на защитник на подсъдимият М.Д.Т. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Д.Т.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, не осъждан, женен, земеделски производител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2016 година, около 17.00 часа, на главен път ІІІ-90611, в близост до главен път І-9, посока Бургас- Варна, управлява моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено", модел „Клио", с рег.№........, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.58 /едно цяло петдесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза № 505 от 21.06.2016 година на сектор БНТЛ при ОД МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 5 /пет/ месеца ОТЛАГА, на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по- леко наказание глоба от 200 лв. до 1000 лв. ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, М.Д.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето,през което свидетелството за управление на моторно превозно средство е било отнето, считано от 18.06.2016 година. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.Д.Т. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас, сумата от на 35.78 /тридесет и пет и седемдесет и осем/, представляваща направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1051/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 304 ЗМ - 698/2016 г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия М.Д.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15,00 ч.
М.Д.Т.
В законна сила от 4.8.2016г.
16 НОХД No 1052/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.Я. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.8.2016г.
ОПРЕДЕЛИ:№114 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1052/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият със защитник адв.Р.Р. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което подсъдимия Т.С.Я. - роден на ***г***, с адрес *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2016 год. около 22.15 ч. в гр. Обзор, общ. Несебър, на ул......." в близост до бензиностанция „Лукойл" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ" модел „318Д" с per. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта му над 1.2 на хиляда - а именно 2.27 (две цяло двадесет и седем) на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 536/28.06.2016г., поради което и на основание чл.343б,ал. 1 от НК, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА, на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК, кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 35.78 лв. (тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1052 /2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Я. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Т.С.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.20 ч.
Т.С.Я.
В законна сила от 4.8.2016г.
17 НОХД No 1056/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.В.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.8.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 1056/2016г. между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Д.Г. от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия Х.Н. и подсъдимия Х.В.Н. със снета по делото самоличност, съгласно което: Х.В.Н.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ателие 1, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, търговски представител на „Студио Модерна България” ЕООД, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2016 година , около 04.16 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър на главната улица срещу х-л „Парк хотел Континентал”, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ”, модел „525Д”, с рег.№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.70 /едно цяло и седемдесет/ на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза №506 от 21.06.2016 година на сектор БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343 б ал.1, вр. , вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4/четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият Н. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 18.06.2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Х.В.Н. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 35.78 лева /тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1056/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.В.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Х.В.Н.
В законна сила от 4.8.2016г.
18 НОХД No 1058/2016, VI състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 4.8.2016г.
О П Р Е Д Е Л И :№242 НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия А.М.И., адвокат П. *** споразумение за решаване на БП № 304 ЗМ 1487/2016г. по описа на РУП Несебър. ВРЪЩА делото на районна прокуратура гр. Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.00
В законна сила от 4.8.2016г.
19 АНД No 510/2016, VI състав ДНСК Н.В.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.7.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 8 от 04.05.2016г., издадено от зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост”, заместващ кмета на О.Н. с което на Н.В.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 232, ал. 2 от ЗУТ е наложено наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 5.8.2016г.
20 НОХД No 645/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ж.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 20.7.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия М.Ж.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2016г. около 01.00ч в КК „Слънчев бряг“, общ.Несебър, обл.Бургас, кв.“Камелия“ до №47, в посока автогарата – хотел „Пеликан“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“ модел „Корса“ с рег....... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 /едно цяло шестдесет и четири/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство - Алкотест „Дрегер 7410+“ с фабр. №0106 - поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, както и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното, на подсъдимия Г. наказание „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.343б, вр. с ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Ж.Г., да заплати по сметка на РС-Несебър, направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
М.Ж.Г.
Мотиви от 17.8.2016г.
В законна сила от 5.8.2016г.
21 НОХД No 1084/2016, VI състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 5.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1084/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Надя Загорова - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. А.Ж. ***- упълномощен защитник на обвиняемия Г.В.П., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Г.В.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неосъждан, неженен, работи като шофьор в „***** ЕООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.02.2015 година около 04.00 ч. на третокласен път 9061 – в пътния участък между разклона за с.Тънково и главен път І-9 Варна – Бургас до ЗПК „Несебър при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен”, модел „Ксантия” с рег.№ *******, движейки се в лентата за движение с посока на движение от разклона за с.Тънково към главен път І-9 Варна – Бургас е нарушил правилата за движение, визирани в следните разпоредби на Закона за движение по пътищата: чл.5, ал.1, т.1 и ал.3, т.1, чл.6, т.1, чл.16, ал.1, т.1, чл.21, ал.1 от ЗДвП, като не се съобразил с разрешената максимална скорост за движение на моторно превозно средство извън населено място от 90 км/ч., а се движел със скорост от 104 км/ч., и при навлизане в ляв, по посока на движение завой, загубил контрол над горепосочения автомобил и навлязъл в насрещната лента за движение, като не се съобразил с пътната маркировка – единична непрекъсната осева линия, и допуснал пътно транспортно произшествие, с което по непредпазливост причинил тежка телесна повреда на К.М.П., с ЕГН **********, изразяваща се във фрактура – луксация на два шийни прешлена с компресия на гръбначния мозък, от което е последвала квадрипареза/ невъзможност за движение на крайниците, поради притискане на гръбначния мозък/, довела до осакатяване на долните и горните крайници, като деянието е извършено в пияно състояние – управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си 1.26 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 137 от 23.02.2015 година, поради което и на основание чл.343, ал.3, предложение първо, буква „а”, предложение първо, вр. с чл.343 ал.1, буква”б” предложение 1, вр. с чл. 342 ал.1, във вр. с чл.5, ал.1, т.1 и ал.3, т.1, вр. с чл.6, т.1 вр. с чл.16, ал.1, т.1 вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП, вр. с чл. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343г, вр. с чл.37, т.7 от НК на обвиняемия Г.В.П. наказание „Лишаване от право” да управлява моторно превозно средство” за срок от една година, един месец и седем дни. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 21.02.2015 год. до 30.03.2016г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия Г.В.П. да заплати в полза на Държавата по сметката на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 625.40 лв. /шестстотин двадесет и пет лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща направените по досъдебното производство разноски. ВРЪЩА на основание чл. 111 НПК на Г.В.П. веществените доказателства по делото – лек автомобил марка „Ситроен”, модел „Ксантия” с рег.№ *******, с номер на рама – ***********, иззет с протокол за оглед на местопроизшествие. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1084/2016 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо Г.В.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: За одобряване на постигнатото между страните споразумение да се изпрати съобщение на пострадалия К.М.П. на основание чл. 382, ал. 10 от НПК, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.
Г.В.П.
В законна сила от 5.8.2016г.
22 НОХД No 1085/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Л.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 5.8.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 1085/2016г. между Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия С.С. и подсъдимия С.Л.С. със снета по делото самоличност, съгласно което: С.Л.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, касиер в „Термоизолации“ ЕООД- Стара Загора ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2016 г. около 03.25 ч. в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър по главната алея пред хотел „Континентал”, в посока гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ”, модел „320D” с рег. № РВ 3782 СК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.26 /едно цяло двадесет и шест стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+”, с фабричен № 0325, поради което и на основание чл.343 б ал.1, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” в размер от 200 лв. до 1000 лв. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано 26.07.2016 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1085/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Л.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
С.Л.С.
В законна сила от 5.8.2016г.
23 Гражданско дело No 989/2015, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА "МАРАК 1" Л.А.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОСЪЖДА Л.А.Н., гражданка на Руската федерация, родена на ***г. в Туркменистан, СССР с Булстат-........, в качеството й на етажен собственик с адрес общ.Несебър, КК”Слънчев бряг-запад”, кв..............., многофункционална сграда ......., ет.5, ап. № 506 да заплати на Етажна собственост/ЕС/ на самостоятелни обекти в сграда ....... находяща се в общ.Несебър, КК”Слънчев бряг-запад”, кв..............., с идентификатор 51500.507.134.1, представлявана от председателя на управителния съвет .................., британски гражданин, роден на ***г. в Бирмингам, чрез пълномощник адв.Велина С.Ф. ***, съдебен адрес ***, партер сумата от 384,86лв./триста осемдесет и четири лева и осемдесет и шест ст./, представляваща неплатена годишна вноска за разходите за управление и поддържане на общите части на посочената сграда за периода от 01.03.2013г. – 28.02.2014г.; сумата от 101,56лв./сто и един лева и петдесет и шест ст./ – обезщетение за забава върху главницата от 384,86лв. за периода от 01.04.2013г. до 04.11.2015г.; сумата от 260,35лв./двеста и шестдесет лева и тридесет и пет ст./ – неплатена годишна вноска за разходите за управление и поддържане на общите части на посочената по-горе сграда за периода от 01.03.2014г. до 28.02.2015г.; сумата от 42,24лв./четиридесет и два лева и двадесет и четири ст./ – обезщетение за забава върху главницата от 260,35лв., за периода от 01.04.2014г. до 04.11.2015г.; сумата от 56,60лв./петдесет и шест лева и шестдесет ст./, представляваща неплатена вноска за фонд „Ремонт и обновяване“ на сградата за периода от 01.03.2014г. до 28.02.2015г.; сумата от 276,19лв./двеста седемдесет и шест лева и деветнадесет ст./, представляваща неплатена годишна вноска за разходите за управление и поддържане на общите части на посочената сграда за периода от 01.03.2015г. – 29.02.2016г.; сумата от 36,22лв./тридесет и шест лева и двадесет и две ст./, представляващи неплатена вноска за фонд „Ремонт и обновяване“ на сградата за периода от 01.03.2015г. до 29.02.2016г., ведно със законните лихви върху посочените по-горе главници, начиная от датата на завеждане на иска пред съда - 04.11.2015г., до окончателното изплащане на сумите. ОСЪЖДА Л.А.Н., гражданка на Руската федерация, родена на ***г. в Ту.н, СССР с Булстат-........, в качеството й на етажен собственик с адрес общ.Несебър, КК”Слънчев бряг-запад”, кв..............., многофункционална сграда ......., ет.5, ап. № 506 да заплати на Етажна собственост/ЕС/ на самостоятелни обекти в сграда ....... находяща се в общ.Несебър, КК”Слънчев бряг-запад”, кв..............., с идентификатор 51500.507.134.1, представлявана от председателя на управителния съвет .................., британски гражданин, роден на ***г. в Бирмингам, чрез пълномощник адв.Велина С.Ф. ***, съдебен адрес ***, партер сторените по делото съдебни разноски в общ размер от 837,31лв./осемстотин тридесет и седем лева и тридесет и една ст./. Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 8.8.2016г.
24 АНД No 428/2016, III състав ДНСК Ж.А.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № Б-10-РДНСК-9 / 14.03.2016г., издадено от Началник Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО „НСК”) – Бургас при Р.д.з.н.с.к. ***, с което за нарушение на чл.178, ал.1 от ЗУТ, на Ж.А.М. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева на основание чл.233 от ЗУТ, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – Глоба от 300 лв. (триста лева) на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.8.2016г.
25 АНД No 452/2016, III състав Комисия за защита на потребителите ФЛАЙ ИНС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29439 от 08.09.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” при К.з.з.н.п. с което на основание чл.208 от Закона за туризма, на „ФЛАЙ ИНС”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Н.С.М., е наложено административно наказание – Имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.114, т.2 от Закона за туризма, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 8.8.2016г.
26 АНД No 485/2016, III състав РДГ В.С.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1370 от 18.03.2016г., издадено от Директора на Регионалната дирекция по горите – град Бургас, с която: 1) на В. С.Б. с ЕГН **********,***, на основание чл.270 от Закона за горите му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева за нарушение по чл.213, ал.1, т.4 от Закона за горите; 2) на основание чл.273, ал.1 от Закона за горите вещите, предмет на нарушението: 25 кг. гъби сорт манатарки, са отнети в полза на държавата, а сумите от продажбата им да се привеждат в приход на Р.д.п.г. ***; 3) на основание чл.273, ал.1 от Закона за горите вещите, послужили за извършване на нарушението: моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди 80”, цвят – черен металик, с рег.№ СН .... АМ, 2 броя ключове, са отнети в полза на държавата, а сумите от продажбата им да се привеждат в приход на Р.д.п.г. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.8.2016г.
27 Гражданско дело No 983/2015, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Н.Я.Т.,
С.Я.Т.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.Я.Т. с ЕГН ********** *** и С.Я.Т. с ЕГН ********** ***, иск за признаване за установено по отношение на О.Н. Код по Булстат 000047122, с адрес гр.Несебър, ул**********, представлявано от Кмета на Общината, че са собственици на Поземлен имот с идентификатор **************************************) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Г., о.Н. одобрени със Заповед РД-18-25/08.07.2005г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: село Г., улица *************, площ 1 001 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при съседи: ПИ №№ **********************, **********************, на основание наследствено правоприемство и „одворяване” по ЗТПС (отм.) на техния баща и наследодател Я.Н. Т. с ЕГН **********, починал на 01.06.1997г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.Я.Т. с ЕГН ********** *** и С.Я.Т. с ЕГН ********** ***, иск за признаване за установено по отношение на О.Н. Код по Булстат 000047122, с адрес гр.Несебър, ул**********, представлявано от Кмета на Общината, че са собственици на Поземлен имот с идентификатор **************************************) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Г., о.Н. одобрени със Заповед РД-18-25/08.07.2005г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: село Г., улица *************, площ 1 001 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при съседи: ПИ №№ **********************, **********************, на основание наследствено правоприемство и придобивна давност в резултат на давностно владение, осъществено през периода от 12.07.1946г. до 12.07.1966г. от техния баща и наследодател Я.Н. Т. с ЕГН **********, починал на 01.06.1997г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 9.8.2016г.
28 АНД No 530/2016, I състав НАП Г.-Л.К. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 364/26.02.2016г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на ЕТ “Г.К.“***, ЕИК:......., представляван от Л.Н.К., ЕГН:********** е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.25 ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 9.8.2016г.
29 НОХД No 1130/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.С.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 9.8.2016г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия В.С.С. и неговия защитник адв. А.Ж. споразумение по НОХД № 1130/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА В.С.С.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, неосъждан, неженен, готвач в ресторант „Амур” в с.Равда, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2016 година , в с.Равда, общ.Несебър до хотел „Миляна”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел „106”, с рег.№ЕВ 4790 ВА след употреба на наркотични вещества, установено с техническо средство Дрегер DRUG Test 5000 с идентификационен номер ARHJ-0059, съгласно наредба №30/27.06.2001 год. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл.55, ал.1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание четири месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на В.С.С. комулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемия В.С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИЗНАВА В.С.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, неосъждан, неженен, готвач в ресторант „Амур” в с.Равда, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2016 година , в с.Равда, общ.Несебър до хотел „Миляна”, без надлежно разрешително е държал високорисковми наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, 2,3 и ал.4, вр. с Приложение №1 от „Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък -1 растения и вещества с висока степен на риск за обществено здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина, съгласно Приложение №1, както следва: 1 бр. прозрачна полиетиленова опаковка, съдържаща жълто на цвят прахообразно вещество, с нетно тегло 0.325гр., се определя като амфетамин със съдържание на основно вещество- 2.00% на обща стойност 8.125 лв., престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3 от НК, вр. с чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.30 от ЗКНВП, вр. с Списък 1 растения и вещества с висока степен на риск за обществено здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина., поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3 от НК, вр. с чл.54, ал.2 от НК от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП”, което да се унищожи след влизане на споразумението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на споразумението в сила. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду така наложените на обвиняемия наказания за горепосочените деяния, а именно най-тежкото от тях “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание четири месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК наложеното на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3 от НК, вр. с чл.54, ал.2 от НК наказание „Глоба” в размер на 150 (сто и петдесет) лева към определеното общо наказание и наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 28.07.2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия В.С.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 47.08 лева (четиридесет и седем лева и осем стотинк), представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1130/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия В.С.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
В.С.С.
В законна сила от 9.8.2016г.
30 АНД No 578/2016, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 1.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК наказателното производство по АНД № 578/2016г. по описа на Районен съд гр. Несебър, образувано по внесено от РП гр. Несебър постановление с предложение за освобождаване на К.Г.П. от наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл. 345 НК. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „А” от НК в полза на Държавата веществените доказателства – 2 бр. регистрационни табели с № ****, които след влизане на определението в сила да бъдат изпратени на сектор „ПП” към ОД на МВР гр. Бургас за УНИЩОЖАВАНЕТО им по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. ОТМЕНЯ взетата по отношение на К.Г.П. на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд гр. Бургас.
В законна сила от 10.8.2016г.
31 АНД No 587/2016, VI състав КАТ Е.П.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1476/13 от 27.05.2013г., издадено от началник на РУП Несебър към ОД на МВР гр. Бургас, с което на Е.П.Д., ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 10.8.2016г.
32 АНД No 656/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.М.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.7.2016г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА К.М.М., родена на ***г. в гр.Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, със висше образование, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 19.08.2015 година в гр.Несебър, обл.Бургаска, в търговски обект – магазин за дрехи, находящ се на ул.“О.П.“ №**, стопанисван от ЕТ „К.М.“***, представляван от К.М.М., без надлежно разрешение, приела на работа лице не навършило 18 годишна възраст - непълнолетната ......................, родена на *** год. - престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
К.М.М.
Мотиви от 1.8.2016г.
В законна сила от 10.8.2016г.
33 ЧНД No 715/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 25.7.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, на осъдения Х.М.М.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, общ работник на частно, ЕГН *********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените му, както следва: Първа група- по НОХД № 872/2012г. по опис на РС- Несебър, НОХД № 2449/2013г. по описа на РС Бургас, НОХД 441/2015г. по описа на РС- Несебър, НОХД№664/2015г. по описа на РС-Несебър, общото наказание, което следва да е наложено е в размер на най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, чието изпълнение се отлага за изпитателен срок от три години на основание чл. 66 от НК предвид обстоятелството, че деянията са били осъществени без да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Втората група- по НОХД 865/2013г. по описа на РС Несебър и по НОХД №30/2013г. по описа на РС- Поморие, в размер на най- тежкото от тях, а именно „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от три години с периодичност 3 пъти седмично, на основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години на основание чл.42а, ал.2 ,т.2 от НК; безвъзмезден труд полза на обществото от 300 часа годишно за срок от две календарни години на основание чл. 42а, ал2, т.6 от НК. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал2 от НК от така определеното общо наказание по втората група осъждания, изтърпяната част от наказанията попадащи в съвкупността а именно наказание „ПРОБАЦИЯ” наложено с определение №179/02.12.2013г., по ЧНД№443/2013г. на РС-Поморие, с което му е наложено общо наказание измежду наказанията по НОХД№2449/2013г. на РС-Бургас, НОХД№865/2013г. на РС-Несебър и НОХД№30/2013г. на РС-Поморие, за срок от три години, с начало 23.10.2013г. Трета група- по НОХД 676/2014г. по описа на РС Несебър, НОХД 291/2014г. по описа на РС- Поморие и НОХД 842/2014г. по описа на РС- гр.Поморие в размер на най- тежкото от тях, а именно “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от три години с периодичност 3 пъти седмично, на основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК; безвъзмезден труд полза на обществото от 320 часа годишно за срок от три поредни календарни години на основание чл. 42а, ал.2, т.6 от НК. В четвърта група – по НОХД№1256/2015г. по описа на РС-Несебър и по НОХД№1739/2014г. по описа на РС-Несебър, и НОХД№548/2016г. по описа на РС-Несебър, в размер на най-тежкото от тях а именно „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от три години с периодичност 3 пъти седмично, на осн чл.42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 320 часа годишно, за срок от три поредни, календарни години. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ обяви определението си в 13.55 часа в присъствието на прокурора, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.00 часа.
Х.М.М.
В законна сила от 10.8.2016г.
34 НОХД No 1162/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1162/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Надя Загорова - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия И.К.П. и неговия защитник адв. М.С. ***, съгласно което: ПРИЗНАВА И.К.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно специално образование, разведен, работи като барман в х-л «******» в к.к. Слънчев бряг, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на на 29.06.2016г., около 11:30ч., в КК”Сл.бряг”, общ.Несебър, х-л „******” в стая на трети етаж, без надлежно разрешително /съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКВНП/, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, т.1, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, съгласно Протокол № 428/04.07.2016г. за извършена ХЕ, а именно: обект 2/2 – кокаин с нето тегло 3,483гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент кокаин 28,70%, на стойност 313,47лв.; обект 1/1 - коноп /канабис марихуана/ с нето тегло 0,371гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.80% на стойност 2,23лв.; обект 1/2 - коноп /канабис марихуана/ с нето тегло 23,653гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.05% на стойност 141,92лв.; обект 2/1 - 45бр. таблетки със съдържание на активно наркотично действащ компонент 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МDMA/ с общо нето тегло 13,518гр. със съдържание на МDMA 38,70% на стойност 337,95лв., съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, пр.2 т. 1, пр. I-во, вр. чл.54 от НК, вр.чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.1 и сл. от Наребата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр.с чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, вр. с Приложение № 1 - Списък № 1 към чл. 3 т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Постановление № 23 от МС от 29.01.1998 год. го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от една година. ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от три години. НАЛАГА на основание чл. 354а, ал. 3, пр.2 т. 1, пр. I-во от НК вр. с чл.381, ал.4 от НПК, вр. с чл.54, ал.1 от НК кумулативно предвиденото наказание – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6, вр.чл.53 ал.2,б.”А” от НК в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства - високорискови наркотични вещества приобщени с Протоколи за доброволно предаване и оглед на ВД /лист 26 и лист 13-18 от ДП/, а именно: - обект 2/2, съгласно Протокол № 428/04.07.2016г. за извършена ХЕ, представляващ кокаин с нето тегло 3,483гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент кокаин 28,70%; - обект 1/1, съгласно Протокол № 428/04.07.2016г. за извършена ХЕ, представляващ коноп /канабис марихуана/ с нето тегло 0,371гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.80% ; - обект 1/2, съгласно Протокол № 428/04.07.2016г. за извършена ХЕ, представляващ коноп /канабис марихуана/ с нето тегло 23,653гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.05%; - обект 2/1, съгласно Протокол № 428/04.07.2016г. за извършена ХЕ, представляващ 45бр. таблетки със съдържание на активно наркотично действащ компонент 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МDMA/ с общо нето тегло 13,518гр. със съдържание на МDMA 38,70%, като същите следва да се унищожат по законоустановения ред, след влизане на споразумението в сила. ОТНЕМА в полза на Държавата приложените по делото веществени доказателства - 1бр. запечатан бял хартиен плик, подпечатан в задната си част с три бр. мокри печати на сектор БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас, съдържащ опаковки по Експертиза №Е 428/2016г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, един брой плик, подпечатан в задната си част с три бр. мокри печати на сектор БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас, които след влизане в сила на настоящото определение да се унищожат като вещи без стойност, а вещественото доказателство ел. везна – обект № 3 по Експертиза №Е 428/2016г., да се изпрати на ТД на НАП- Бургас. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.К.П. да заплати направените по делото разноски в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас в общ размер на 102,51лв. (сто и два лева и петдесет и една стотинки). ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1162/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.К.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
И.К.П.
В законна сила от 10.8.2016г.
35 НОХД No 1165/2016, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.В.А.Ж. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 10.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1165/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Надя Загорова – прокурор в РП-Несебър и обвиняемата Л.В.А.Ж. /***********************/, със служебен защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемата Л.В.А.Ж. / ***********************/, родена на *** год. в гр.*******************, постоянен адрес: ********************************, живуща в Белгия, французойка, френска гражданка, неомъжена, средно образование, студентка – парамедик, неосъждана, с електронен адрес: ******************** за ВИНОВНА в това, че на 01.08.2016 год. около 01.00 ч. в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в бар „*****” отнела чужди движими вещи – дамско портмоне марка „Келвин Клайн” на стойност 83,33 /осемдесет и три лева и 33 стотинки/ лв., съдържащо паричната сума 1330,00 /хиляда триста и тридесет/ лв. – всички вещи на обща стойност 1413,33 лв. от владението на Д.Н.И., с ЕГН ********** от гр.Ахелой, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното й наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемата Л.В.А.Ж. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър сумата от 28,98лв. /двадесет и осем лева и деветдесет и осем ст./, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1165/2016 г. по описа на РС- гр. – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата Л.В.А.Ж. /***********************/ мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ОБВИНЯЕМАТА: Заявявам, че не желая да получа копие от съдебния протокол на разбираем за мен език. Разбрах всичко. ОБВИНЯЕМА: /Л.В.А.Ж./
Л.В.А.Ж.
В законна сила от 10.8.2016г.
36 НОХД No 463/2016, V състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Н.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 15.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 463/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Живка Мангърова – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия К. и подсъдимият В.Н.К. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА В.Н.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, пенсионер по болест, с постоянен и настоящ адрес:***, ***************************, понастоящем в затвора, гр.Бобов Дол, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2015г. в к.к. „Слънчев бряг“ запад, общ. Несебър от бунгало отнел чужди /собственост на А.Н.К./ движими вещи: 1 бр. преносим компютър марка „Леново“, модел G50-30, черен на цвят, ведно със зарядно марка „Леново“, модел „*********“ на стойност 344,46 лева и 1бр. DVD/ДВД/ плейър марка „НЕО“, модел „************“ сив на цвят, на стойност 50,00 лева, или на обща стойност 394,46 лева от владението на А.Н.К. без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, буква „а“ и буква „б“, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 /десет/ месеца, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Н.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски общо в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 463/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В.Н.К.
В законна сила от 15.8.2016г.
37 Гражданско дело No 318/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РОПОТАМО-ШАНС ООД ГЛИОН ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Р.Ш.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.Т.Т., иск за признаване за установено по отношение на „Г.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг, хотел „Ф. М”, улица **************, представлявано от управителя Г.Ж.К. че последният му дължи сумата в размер на 1 460,32 лв. (хиляда четиристотин и шестдесет лева и 32 ст.), представляваща стойността на консумирана ел. енергия за периодите 01.06.2011г. – 01.07.2011г. и 01.07.2011г. – 01.08.2011г. за обект хотел „Ф. Б. М”, находящ се в к.к. Слънчев бряг, заплатена от „Р.Ш.” ООД, за която сума е издадена фактура № 347/26.08.2011г., сумата в размер на 651,55 лв. (шестстотин петдесет и един лева и 55 ст.), представляваща лихва за периода от 26.08.2011г. до 06.01.2016г., ведно със законната от 07.01.2016г. до окончателното изплащане на главницата, както и сумата в размер на 54,21 лв. (петдесет и четири лева и 21 ст.), представляваща направени разноски, за които суми е издадена Заповед № 9/12.01.2016г. за изпълнение на парично задължение в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 14/2016г. по описа на Несебърския районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА „Р.Ш.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.Т.Т., ДА ЗАПЛАТИ на „Г.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг, хотел „Ф. М”, улица **************, представлявано от управителя Г.Ж.К. сумата в размер на 380 лв. (триста и осемдесет лева), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 16.8.2016г.
38 Гражданско дело No 320/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РОПОТАМО-ШАНС ООД ГЛИОН ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Р.Ш.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.Т.Т., иск за признаване за установено по отношение на „Г.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг, хотел „Ф. М”, улица ****************, представлявано от управителя Г.Ж.К., че последният му дължи сумата в размер на 891,93 лв. (осемстотин деветдесет и един лева и 93 ст.), представляваща стойността на консумирана ел. енергия за периода 01.08.2011г. – 19.05.2011г. и промишлена вода за периода 01.06.2011г. – 01.09.2011г. за обект хотел „Ф. Б. М”, находящ се в к.к. Слънчев бряг, заплатена от „Р.Ш.” ООД, за която сума е издадена фактура № 348/29.09.2011г., сумата в размер на 384,33 лв. (триста осемдесет и четири лева и 33 ст.), представляваща лихва за периода от 30.09.2011г. до 18.12.2015г., ведно със законната от 19.12.2015г. до окончателното изплащане на главницата, както и сумата в размер на 50 лв. (петдесет лева), представляваща направени разноски, за които суми е издадена Заповед № 652/23.12.2015г. за изпълнение на парично задължение в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 1152/2015г. по описа на Несебърския районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА „Р.Ш.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.Т.Т., ДА ЗАПЛАТИ на „Г.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг, хотел „Ф. М”, улица ****************, представлявано от управителя Г.Ж.К., сумата в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 16.8.2016г.
39 ЧГД No 751/2016, I състав ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ В.К.   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 16.8.2016г.
Да се изготви формуляр по Регламент ЕС 1329/14, съгласно чл.627е, ал.2 ГПК. Наследницата преживяла съпруга и син. Да се укаже валидност 6 месеца.
В законна сила от 16.8.2016г.
40 АНД No 545/2016, III състав НАП ВЕНТУРА ГРУП ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 874/04.12.2014г., издадено от Кирил Петров Пологов – заместник териториален директор на ТД на НАП – Бургас, с което на „В.Г.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.Г.Д., за нарушение по чл.29, ал.3 от Наредба Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5 000 лева на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 16.8.2016г.
41 АНД No 616/2016, II състав РДГ В.И.Щ. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 163/12.05.2016г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр.Бургас, в частта с която на В.И.Щ. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ и на осн.чл.266, от ЗГ е наложено административно наказание – глоба в размер на 50лв/петдесет/лева и на осн.чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението, представляващи 0,5пространствени метра/кубик дърва за огрев от дървесен вид“дъб“. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 163/12.05.2016г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр.Бургас, в частта с която на осн.чл.273, ал.1 от ЗГ е отнета веща, послужила за извършване на нарушението – л.а.“Фолксваген Голф“ с рег. № ****. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 17.8.2016г.
42 АНД No 856/2016, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.У. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.8.2016г.
ПРИЗНАВА А.С.У. – роден на ***г***, българин, български граждани, неженен, безработен, средно образование, неосъждан, с адрес ***. ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2016г. в КК „Слънчев бряг“, общ.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр.с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества – коноп с нетно тегло 2,580 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,00%, на стойност 15,48 лв., и метамфетамин с нетно тегло 0,656 гр., със съдържание на основното вещество 22,80%, на стойност 16,40 лв., като случая е маловажен, поради което и на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354 а, ал.5, вр. ал.3, т. 1, предл.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – коноп с нетно тегло 2,580 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,00% и метамфетамин с нетно тегло 0,656 гр., със съдържание на основното вещество 22,80%, изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София, които след влизане на решението в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – 1 брой плик с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението, като вещи на незначителна стойност. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на обвиняемия А.С.У., веществените доказателства по делото представляващи обект №3, със съдържащия се в него полиетиленов плик тип „Клипс”, с размери 101,5/15 см., съдържащ полиетиленов плик тип „Клипс” с 4/5 см., в който има златиста, станиолова свивка, съдържаща 1 брой светлозелена таблетка с размери 0,3/0,6 см. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия А.С.У. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР Бургас, сумата в размер на 65.76 лв. (шейсет и пет лева и седемдесет и шест стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.С.У.
Мотиви от 9.8.2016г.
В законна сила от 17.8.2016г.
43 НОХД No 1163/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.С.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 17.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1163/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП- гр.Несебър, адв. Петя Чернаева от АК- гр.Бургас- служебен защитник на подсъдимия Д. и подсъдимият Л.С.Д., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Л.С.Д. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, основно образование, работник в склад за строителни материали в гр.**************” ООД, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2016 г., около 03.10 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър до бензиностанция „Петрол” управлявал л.а. . „Пежо 206” с ДК№ ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.90 на хиляда/две цяло и деветдесет/ на хиляда, установено по надлежния с протокол от химическа експертиза №751/02.08.2016 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 4 /четири/ години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 от НК на подсъдимия Л.С.Д. и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 24 / двадесет и четири / месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство е било отнето по административен ред, считано от 31.07.2016 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.С.Д. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 42.16 лева /четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1163/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.С.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Л.С.Д.
В законна сила от 17.8.2016г.
44 НОХД No 1254/2016, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 17.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1254/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Бояна Дичева - прокурор в РП- Несебър, обвиняемият М.К.В. и неговият защитник адв. Б.П., съгласно което: ПРИЗНАВА М.К.В., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 02,00ч. до 03,00ч. на 06.01.2015 год., в с.О., общ. Несебър, ул.“************, при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-разбиване на катинара на помощна постройка –хамбар, направил опит да отнеме чужди движими вещи- 1бр.мотофреза марка“Тексас“, на стойност 110лв. и 1бр. водна помпа марка „Гардена”, на стойност 127,50лв., всички вещи на обща стойност 237,50лв., от владението на собственика *************** от гр.Несебър, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини- изплашил се от гръм на пиратка, оставил вещите и избягал, поради което и на основание по чл. 196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б.”Б”, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 2 / две/ години, което на основание чл. 60, ал.1 и чл.61, т.1 ЗИНЗС да бъде изтърпяно в Затвор при първоначален „СТРОГ” режим. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия В. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 60 /шестдесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1254/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия В. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия М.К.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
М.К.В.
В законна сила от 17.8.2016г.
45 АНД No 511/2016, II състав ДНСК Н.В.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.8.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7/04.05.2016г. на зам.Кмета на Община-Несебър, с което на Н.В.Д. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:***, чрез адв.П.А. от БАК за административно нарушение на чл.232, ал.2 от ЗУТ е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Окръжен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.8.2016г.
46 НОХД No 1286/2016, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Б.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 19.8.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1286/2016г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. *** - упълномощен защитник на подсъдимата И.Б.П. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА И.Б.П.- родена на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, безработна, с висше образование, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 20.06.2016г., около 20.10 часа в гр. Несебър, на кръговото кръстовище преди бензиностанцията на „Луккойл” в посока изхода на града в л.а. „Мини Купър” с ДК № ****, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.16, чл. 30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държала високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък I-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно Приложение №1, както следва : обект № - амфетамин, с нетно тегло- 2.881 грама, в което е установено наличие на метамфетамин, със съдържание на активно вещество- метамфетамин- 39.00%, на обща стойност 72.02лева /седемдесет и два лева и две стотинки/, като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр. 1-во, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание пет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата И.Б.П. комулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА на основание 354а, ал.6 от НК в полза на държавата неизразходваната част от наркотичното вещество, както и опаковките от същите, които след влизане на споразумението в сила следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата И.Б.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас, сумата в размер на 44.55 лева (четиридесет и четири лева и петдесет и пет стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №1286/2016г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата И.Б.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата И.Б.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
И.Б.П.
В законна сила от 19.8.2016г.
47 НОХД No 1287/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1287/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Р.- прокурор в Р.п.г. и адв.С.Г. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Н.П.А. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Н.П.А.- роден на *** ***, с постоянен адрес ***3, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2016 г., около 05.00 часа, в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на главана алея до х-л «*****», в посока гр.Несебър, управлявал л.а. „Мерцедес” с ДК № ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.52 на хиляда /едно цяло и петдесте и две на хиляда/, установено по надлежния с Алкотест Дрегер 7410+ с фабр.№0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на подсъдимия А. «Лишаване от свобода» за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия А. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 12.08.2016 година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1287/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Н.П.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата по БП № 304 ЗМ 1843/2016 год. по описа на РУП- Несебър спрямо Н.П.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Н.П.А.
В законна сила от 19.8.2016г.
48 НОХД No 1289/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.И.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.8.2016г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1289/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв. Д.К., в качеството му защитник на подсъдимия Н.И.И. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.И.И.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, студент, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2016 г., около 17.20 часа, в к.к. „Слънчев бряг“- Запад, общ. Несебър, административен адрес гр. Несебър, кв. „Чайка“, УПИ 6, срещу магазин „Нонстоп“, в посока главен път I-9, управлявал МПС- лек автомобил марка „Рено Клио“, с рег.№ ....., след употреба на наркотични вещества, а именно „амфетамин и метамфетамин“, установено с техническо средство „Dreger Drug test 5000“ с идентификационен номер „ARHJ - 0059“, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.354а, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК по-леко наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Н.И.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимия Н.И.И. е била лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 07.07.2016 г. ОТНЕМА, на основание чл. 53, ал. 1, б. „б“ от НК, в полза на Държавата 1 брой касетка от дрегер за извършена проба, която следва да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1289/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.И.И. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Н.И.И.
В законна сила от 19.8.2016г.
49 ЧНД No 1290/2016, VI състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 19.8.2016г.
НАЗНАЧАВА адв. Е.С. от БАК за служебен защитник на Д. Р. К., ЕГН **********, и Т.в В. Т., ЕГН **********, обвиняеми по ДП № 304 ЗМ - 834/2016г. по описа на РУП гр. Несебър. Определението е окончателно.
В законна сила от 19.8.2016г.
50 НОХД No 1291/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Р.К.,
Т.В.Т.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.8.2016г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1291/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Надя Загорова- прокурор в РП- Несебър и адв. Е.С., в качеството му на защитник на подсъдимия Д.Р.К. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Р.К.- роден на ***г***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2016 г., около 12.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, на плажа пред хотел „Вянд”, в съучастие като съизвършител с Т.В.Т., ЕГН **********, отнел чужди движими вещи, а именно: 1 бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 22,40 лв./двадесет и два лева и четиридесет стотинки/; 1 бр. мобилен телефон, марка „Самсунг”, модел «Галакси Еидж 6 +» на стойност 1072,50 лева /хиляда и седемдесет и два лева и петдесет стотинки/; 1 бр. калъф за телефон на стойност 29,00 /двадесет и девет/ лева; 1 бр. сим карта за телефон на стойност 5,00 /пет/ лева; 1 бр. обица за пиърсинг на стойност 19,00 /деветнадесет/ лева; 3 бр. кутии от цигари «LМ», червени на цвят, на обща стойност 7,59 лева /седем лева и петдесет и девет стотинки/; 1 бр. фиба за коса на стойност 0,12 лева /нула лева и дванадесет стотинки/; 2 бр. запалки, марка «BIC», ***,20 лева /един лев и двадесет стотинки/; 1 бр. пластмасов химикал с надпис «Sunny Beach» Bulgaria, бял на цвят, на стойност 1,10 лева /един лев и десет стотинки/, както и 1 бр. пласмасов химикал, прозрачен, с черен пълнител, на стойност 0,60 лева /нула лева и шестдесет стотинки/ от владението Т.Р. /Т. R./, от гр. Щ., Г., германска гражданка, както и 1 бр. мобилен телефон, марка «Самсунг», модел «Ноте- II», N7100, ведно с калъф, бял на цвят, на стойност 65,00 /шестдесет и пет/ лева, както и 1 бр. сим карта на стойност 5,00 /пет/ лева от владението на В.Ф. /V. F./, от гр. Щ., Г., германски гражданин, общо движими вещи на стойност 1228,51 лева /хиляда двеста двадесет и осем лева и петдесет и една стотинки/, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Д.Р.К. да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас сумата от 34,32 лева (тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки), представляващи направени разноски. ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1291/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Надя Загорова- прокурор в РП- Несебър и адв. Е.С., в качеството му на защитник на подсъдимия Т. В. Т. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Т. В.Т.- роден на ***г***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, барман в бистро „Шелф“ в гр.Поморие, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2016 г., около 12.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл. Бургас, на плажа пред хотел „Вянд”, в съучастие като съизвършител с Д.Р.К., ЕГН **********, отнел чужди движими вещи, а именно- 1 бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 22,40 лв./двадесет и два лева и четиридесет стотинки/; 1 бр. мобилен телефон, марка „Самсунг”, модел «Галакси Еидж 6 +» на стойност 1072,50 лева /хиляда и седемдесет и два лева и петдесет стотинки/; 1 бр. калъф за телефон на стойност 29,00 /двадесет и девет/ лева; 1 бр. сим карта за телефон на стойност 5,00 /пет/ лева; 1 бр. обица за пиърсинг на стойност 19,00 /деветнадесет/ лева; 3 бр. кутии от цигари «LМ», червени на цвят на обща стойност 7,59 лева /седем лева и петдесет и девет стотинки/; 1 бр. фиба за коса на стойност 0,12 лева /нула лева и дванадесет стотинки/; 2 бр. запалки, марка «BIC», ***,20 лева /един лев и двадесет стотинки/; 1 бр. пластмасов химикал с надпис «Sunny Beach» Bulgaria, бял на цвят на стойност 1,10 лева /един лев и десет стотинки/, както и 1 бр. пласмасов химикал, прозрачен, с черен пълнител, на стойност 0,60 лева /нула лева и шестдесет стотинки/ от владението Т.Р. /Т. R./, от гр. Щ., Г., германска гражданка, както и 1бр. мобилен телефон, марка «Самсунг», модел «Ноте- II», N7100, ведно с калъф, бял на цвят, на стойност 65,00 /шестдесет и пет/ лева, както и 1 бр. сим карта на стойност 5,00 /пет/ лева, от владението на В.Ф. /V. F./, от гр. Щ., Г., германски гражданин, общо движими вещи на стойност 1228,51 лева /хиляда двеста двадесет и осем лева и петдесет и една стотинки/, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Т. В. Т. да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас сумата от 34,32 лева (тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1291/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същите, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Р.К. мярка за неотклонение “Подписка”. ОТМЕНЯ взетата спрямо Т. В. Т. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Д.Р.К.
Т.В.Т.
В законна сила от 19.8.2016г.
51 Гражданско дело No 871/2015, VI състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Р.В.Ф.,
М.Н.Ф.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ. СГРАДА"ЗЛАТНА ДЮНА"БЛ."А" И БЛ. "Б" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 7.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, предявен от Р.В.Ф., ЕГН **********,***, за отмяна на всички решения от 20.08.2015г., взети от Общото събрание на Етажната собственост на жилищни сгради „*******”, блок А и блок Б, в кв. *************, в гр. Несебър, обективирани в т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Протокол № 8 от проведеното общо събрание на 20.08.2015г., като ОСТАВЯ В СИЛА на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост посочените решения. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК Р.В.Ф., ЕГН **********,***, да заплати на Етажната собственост на жилищни сгради „*******”, блок А и блок Б, в кв. *************, в гр. Несебър, представлявана от управителя Р.П. П., сумата от 250 лв., представляваща направени по делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 23.8.2016г.
52 АНД No 563/2016, I състав Комисия за защита на потребителите СЪНИ ДРИЙМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29596 от 25.02.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на основание чл232 ал.2 от ЗТ, за нарушение по чл.224 от Закона за туризма на„С.Д.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя О.К.Г., с пълномощник адв.И.Н.-***, съдебен адрес:*** е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/лева. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 23.8.2016г.
53 АНД No 681/2016, IV състав КАТ Х.Н.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 26.7.2016г.
СЪДЪТ, с оглед изисканите служебно и представени доказателства от страна на ОД на МВР- Пловдив, намира следното: Предмет на настоящото производство е обжалване на НП № 4284 от 21.09.2011г. на Началника на РУП- Несебър. Видно от изпратената от ОД на МВР- Пловдив, сектор „Пътна полиция“ документация, и в частност приложена докладна от Павел Зайков- полицай при група „ООРП“ в РУП- гр.Копривщица, обжалваното наказателно постановление е било връчено на 12.01.2013 г. лично на Х.К., като при връчването му полицай Зайков е иззел и свидетелството за управление на МПС, което е отразено и в изпратеното наказателно постановление в оригинал. В разписката на последното е отбелязано, че на 12.01.2013г. наказателното постановление е връчено лично на Х.К., като от същия е иззето и свидетелство за управление на МПС № 242511614, каквото свидетелство за управление, видно от справката за нарушител, лицето в действителност е притежавало. В тази връзка съдът намира, че срокът за обжалване на наказателното постановление е изтекъл на 20.01.2013г., поради което подадената жалба се явява недопустима, като просрочена. С оглед горното ОПРЕДЕЛИ: № 232 ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 681/2016г. по описа на Районен съд- Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от уведомяването на страните, пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 23.8.2016г.
54 НОХД No 1164/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 23.8.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1164/2016 г. по описа на РС Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.К.В. със защитник адв.П.Ч. споразумение, съгласно което: Подсъдимият В.К.В., роден на *** год. в гр. Стара Загора, с постоянен адрес:***, адрес ***, зад гробищен парк на палатка, ромска етническа група, български гражданин, не женен- живее на семейни начала, осъждан, без образование, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2016г., около 20.40 часа в гр.Несебър, обл.Бургас, по ул. ”Иван Вазов”, до почивната станция на МВР, управлявал л.а. „БМВ 318И” с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.23 /едно цяло, двадесет и три/ на хиляда, установено по надлежния с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС „строг” режим на изтърпяване на наказанието в Затвор. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия В.К.В. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НЕ НАЛАГА на подсъдимия В.К.В. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство”, тъй като същият е неправоспособен. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1164/2016г. по описа на РС Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Производството продължава по реда на чл. 306, ал.1, т. 3 от НПК. Съдът установи, че деянието, предмет на настоящото обвинение е извършено при условията на чл. 68, ар. 1 от НК в изпитателния срок на предходно осъждане за деяние, извършено на 29.08.2013 г. по чл. 215, ал. 1 от НК, с което на подсъдимия е наложено наказание 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода”, чието изпълнение е било отложено с изпитателен срок 3 /три/ години. определението, с което е одобрено споразумение по НОХД № 529/2015 г. на РС Несебър е влязло в сила на 07.10.2015 г. Поради горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал. 1 НК в изпълнение наложеното на подсъдимия В.К.В. ЕГН ********** по НОХД № 529/2015 г. по описа на РС Несебър наказание от 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода”, което на основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 62, ал. 2 ЗИНЗС да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ОС Бургас в 15 дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо В.К.В. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
В.К.В.
В законна сила от 23.8.2016г.
55 НОХД No 1316/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 23.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1316 /2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Д.Д. - роден на ***г. във Великобритания, гражданин на Великобритания, с удостоверение за постоянно пребиваване на гражданин на територията на Република България № ........ издаден на 11.05.2011г. от МВР-Бургас, адрес на постоянно пребиваване в Република България: гр.Св.Влас, .................., община Несебър, неосъждан, разведен, завършил колеж в Англия, управител на Търговско дружество, ЛНЧ **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2016год., около 03.48 часа в КК “Сл.бряг“, общ.Несебър, по алеята на х-л .... срещу заведения „Оксижен“ е управлявал моторно превозно средство – мотопед, марка „Пиаджо“, с рег. ........ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,42 /две цяло четиридесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред с алкотест-дрегер 7410+ с № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр.с чл.55, ал.1, т.1 НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 от НК, изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на обвиняемия Д.Д. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1 НК, обвиняемия Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК към наказанието „Лишаване от право да управлява МПС”, времето през което на обвиняемия Д.Д. е било отнето свидетелството му за управление на МПС, считано от 27.07.2016г. По делото няма веществени доказателства. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото не са направени. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1316 /2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Д.Д. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.40 часа.
Д.Д.
В законна сила от 23.8.2016г.
56 АНД No 595/2016, II състав КАТ М.П.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.8.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001073/30.05.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на М.П.П. с ЕГН-********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 500лв. и шест лишаване от право да управлява МПС, като са отнети и 10к.т. по Наредба № Iз-2539 на МВР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.8.2016г.
57 НОХД No 1321/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.Г.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 24.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1321/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Й.Г.С. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, понастоящем пребиваващ на адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без трудово правоотношение, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2016г. около 00:30 часа в к.к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, по главна алея, до хотел “Свежест”, пред бензиностанция “Петрол”, с посока на движение от хотел “Кубан” към хотел “Смолян”, управлявал МПС – лек автомобил марка “Ауди”, модел “А6” с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда, а именно 2,13 /две цяло и тринадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410+” с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г от НК обвиняемият от право по чл.37 т.7 от НК да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК от така определеното наказание, времето през което обвиняемият е бил лишен от това си право по административен ред, считано от 17.08.2016. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1321/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Й.Г.С. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.30 часа.
Й.Г.С.
В законна сила от 24.8.2016г.
58 АНД No 501/2016, VI състав КАТ К.П.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.7.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-000382 от 12.03.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на К.П.К., ЕГН **********,***, на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 25.8.2016г.
59 НОХД No 1323/2016, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 25.8.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1323/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият М.К.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, к-с С. к., № *, вх. *, ет. *, ап. **, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, понастоящем в Затвора гр.Бургас, ЕГН: **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 13,00 часа до 19,00 часа на 26.06.2015г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, при условията на опасен рецидив, влизайки през незатворен прозорец в апартамент, намиращ се на първи етаж в комплекс „Селена”, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, отнел чужди движими вещи, а именно: 1 /един/ брой компютър /лаптоп/ марка „DELL”, модел „Латитюд” с № P.... сив металик, с идентификационен номер.......010 на стойност 210,00 лева; 1 /един/ брой зарядно устройство за компютър /лаптоп/ марка „DELL”, модел „Латитюд” с № PP17L, на стойност 54,60 лв.; 1 /един/ брой мишка за компютър /лаптоп/ марка „DELL”, модел „ Латитюд” с № PP17L на стойност 6.00 лв.; 1 /един/ брой дамски синджир от жълт метал с дължина 50 см на стойност 175,00 лв.; 1 /един/ чифт дамски обеци от жълт метал на стойност 70,00 лв.; 1 /един/ брой висулка от жълт метал във формата на „подкова” на стойност 35,00 лв.; 1 /един/ брой висулка от жълт метал във формата на „делфинче” на стойност 35,00 лв.; 1 /един/ брой висулка от жълт метал във формата на „сърце” с инкрустирани 9 бр. камъчета на стойност 105,00 лева, всичко на обща стойност 690,60 лева /шестстотин и деведесет лева и шестдесет стотинки/ от владението на Н. Димитрова М. ЕГН ********** ***, без нейното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр с чл.194, ал.1, вр. с чл..29, ал.1, б. „А и Б”,вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в Затвор. Вещите, предмет на престъплението, са възстановени на пострадалото лице ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.К.К. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 81.42 лева (осемдесет и един лев и четиридесет и две стотинки), представляващи направените по делото разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1323/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия М.К.К. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
М.К.К.
В законна сила от 25.8.2016г.
60 НОХД No 1324/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Г.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.8.2016г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между Радост Бошнакова- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Ж.Г.П. и неговия защитник адв. Б.П. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Ж.Г.П., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан барман в ПС „Софарма”- Поморие, ЕГН:*********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2016г. около 02.00ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг“, на КПП до Аквапарк с посока на движение от изхода на к.к. „Слънчев бряг” към главен път Е-87, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф” с рег.№ А.......КК /негова собственост/, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис (THC 5), амфетамин (AMP) и кокаин (COC)- представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство- „Drager Drug Test 5000“ тестова касета “Drager Drug Test 5000 Test - Kit“, с фабричен №ARHJ 0005- престьпление по чл.343Б, ал. 3 от НК и чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1- Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” , вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН). НАЛАГА на основание чл.343Б, ал. 3 от НК и чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" , вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НК на обвиняемия Ж.Г.П. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл. чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия Ж.Г.П. наказание „ГЛОБА” в размер на 300 /триста/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемия Ж.Г.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 15.08.2016 г. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: техническо средство „Drager Drug Test 5000“ тестова касета “Drager Drug Test 5000 Test - Kit“, с фабричен №ARHJ 0005, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на споразумението в сила. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1324/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Ж.Г.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Ж.Г.П.
В законна сила от 25.8.2016г.
61 НОХД No 1325/2016, III състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.И.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 25.8.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1325/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият К.И.Г.- роден на *** г. в гр. Сливен, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, общ работник в Районна кооперация „Зърнени храни“- гр. Стралджа, ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от около 07.50 часа на 06.09.2015г. до около 17.00 часа на 02.10.2015г. в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, в условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи, а именно златни накити на обща стойност 2 025 /две хиляди и двадесет и пет/ лева от владението и собственост на различни лица, с намерението противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- издърпване на златните накити от шията на лицата, които ги владеят, както следва: - на 06.09.2015г., около 07.50 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ. Несебър, в близост до хотел „Дюн“, отнел чужда движима вещ- синджир от 14 каратово злато с обикновена плетка, тип „халка в халка“, средно едра, ведно с висулка кръстче, с орнаменти по краищата и дължина на кръстчето 3-4 см на стойност 575,00 /петстотин седемдесет и пет/ лева, от владението и собственост на В. Й. П. от гр. Кърджали, с ЕГН **********, с намерението противозаконно да го присвои, като употребил за това сила- издърпване на синджира от шията на П.а; - на 02.10.2015г., около 17.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ. Несебър, в близост до хотел „Сапфир“, отнел чужда движима вещ- ромбоидна висулка от злато, проба 585, с тегло 2,5 /две цяло и пет/ грама, с инкрустиран в средата бял диамант и по краищата по-малки, на стойност 1 450,00 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева, от владението и собственост на Юлия Нестеровна Копитова, руски гражданин, родена на ***г. в Русия, с намерението противозаконно да я присвои, като употребил за това сила- издърпване на синджира от шията на Копитова, поради което и на основание чл.198 ал.1 вр с чл.26 ал.1,вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ. Вещите, предмет на престъплението, са възстановени на пострадалите лица в пълен размер. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, К.И.Г. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 136.86 лева (сто тридесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки), представляващи направените по делото разноски, както следва: сумата от 69,85 лева за съдебнооценителни експертизи, сумата от 52,01 лева за техническа експертиза и сумата от 15.00 лева възнаграждение за преводач. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1325/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия К.И.Г. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
К.И.Г.
В законна сила от 25.8.2016г.
62 НОХД No 1326/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 26.8.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1326/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият М.К.М., роден на *** г. в гр.Д., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, висше образование, управител на «Б.» ЕООД- гр.П., ЕГН:**********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2016 г., около 04.40 часа на кръстовището на главната алея и «Какао бийч» в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в посока главната алея, управлявал л.а. „Т.”, модел «Л.К.» с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.50 на хиляда /едно цяло и петдесет/ на хиляда, установено по надлежния с Алкотест Дрегер 7410+ с фабр. № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия М.К.М. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият М.К.М. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 13.08.2016 г. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия М.К.М. кумулативно предвиденото наказание „глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. Разноски по делото не са направени. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1326/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия М.К.М. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
М.К.М.
В законна сила от 26.8.2016г.
63 НОХД No 1334/2016, III състав Привилегирован състав на длъжностно присвояване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.П.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 26.8.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1334/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемата Г.П.С., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, ЕГН: **********, се признава ЗА ВИНОВНА в това, че на 21.07.2015г. около 01:05ч., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в супермаркет „Диамант” до дискотека „Ориндж“, в качеството си на длъжностно лице - касиер в „Диаманти 0517” ЕООД, от касата на обекта присвоила чужди пари, а именно сумата от 2566.49 лева /две хиляди петстотин шестдесет и шест лева и четиридесет девет стотинки/, връчени й в това качество, собственост на „Диаманти 0517” ЕООД с ЕИК . представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д. Б. Д., като присвоената сума е внесена /възстановена/, поради което и на основание чл.205, ал.1 т.1, вр. с чл.201 вр. чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото не са направени. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1334/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемата Г.П.С. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Г.П.С.
В законна сила от 26.8.2016г.
64 ЧГД No 787/2016, I състав Приемане и отказ от наследство С.З.Г.   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 29.8.2016г.
ВПИСВА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО от от С.З.Г. с ЕГН **********, останало от покойния му наследодател – М.С. Б., ЕГН: **********, починала на 14.12.2015 година в гр.Варна. ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя удостоверение за вписания отказ от наследството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.8.2016г.
65 НОХД No 259/2016, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Л.Ж. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 11.8.2016г.
ПРИЗНАВА Н.Л.Ж., роден на ***г. в гр.Айтос, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 02.04.2015г. до 02.01.2016г. включително, в гр.Несебър, обл.Бургас, след като е бил осъден с Решение № .../02.10.2014г. по гр.д. № .../2014г. по описа на Районен съд Несебър да изплаща издръжка на свой низходящ- дъщеря си Н.Н.Ж., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 250.00 лева, чрез нейната майка и законен представител В.А.Х., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно в размер на 9 /девет/ месечни вноски, възлизащи на сумата от 2250 лв. (две хиляди двеста и петдесет) лева и не са налице условията за прекратяване на наказателното производство, поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. чл. 54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 5 от НК следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа годишно за срок от две поредни календарни години. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Бургас в 15-дневен срок от днес.
Н.Л.Ж.
Мотиви от 26.8.2016г.
В законна сила от 29.8.2016г.
66 НОХД No 1351/2016, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 29.8.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1351/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият П.А.П. – роден на ***г*** , с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, средно образование, работи като продавач в магазин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2016г. в КК”Слънчев бряг”,общ.Несебър, обл. Бургас, пред х-л”Кристал”, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите (НУРРД) по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП държал в джоба на панталона си, високорискови наркотични вещества по смисъла на Приложение № 1 - Списък I– „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), а именно: 0,976 грама метамфетамин, със съдържание на метамфетамин 7,60%, на стойност 24,40лв.; 0,113грама кокаин със съдържание на кокаин 51,50%.- на стойност18,08лв. и 0,413грама коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 7,10% , на стойност 2,48лв., поради което и на основание чл. 354а, ал.3 предл.второ, т.1, предложение първо от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК, изпълнението на така определеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2, във вр. с ал.1, т.1 от НК, на обвиняемия П. “Глоба“ в размер на 1000 /хиляда/лева, предвидено в чл. 354 а, ал. 3, т.1 от НК. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.2, б.”а” и чл.354а, ал.6 от НК, в полза на държавата приобщените като веществени доказателства по делото наркотични вещества - празни опаковки от иззетите наркотични вещества, които следва да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила, като такива без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия П., със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 98.86 лв. (деветдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1351/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия П.А.П. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.15 часа.
П.А.П.
В законна сила от 29.8.2016г.
67 АНД No 1001/2016, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.8.2016г.
ПРИЗНАВА М.Н.М., родена на ***г***, българка, българска гражданка, средно образование, неомъжена, неосъждана, козметик, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 21.07.2016г., около 04.45 часа, в гр. Несебър, в близост до кръгово кръстовище и бензиностанция „Лукойл”, управлявала моторно-превозно средство – лек автомобил „Опел Астра” с рег. № *********, след употреба на наркотични вещества – канабис, амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред – с техническо средство „Drager Drygtest 5000”, с идентификационен № *********, поради което и на основание чл. 78 А, ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.Н.М.
Мотиви от 15.8.2016г.
В законна сила от 30.8.2016г.
68 НОХД No 1353/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Х.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 30.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1353/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Бояна Дичева - прокурор в РП- Несебър, обвиняемият А.Х.А. и неговият защитник адв. А.Ж., съгласно което: ПРИЗНАВА А.Х.А., роден на ***г***, общ.Поморие, обл.Бургас, турска етническа принадлежност, български гражданин, средно образование, неженен, работещ като сервитьор в р-т “*****“, неосъждан, ЕГН: **********, тел.*********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2016г., в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, по главна алея, в района на хотел „********”, в посока на движение гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Джета”, с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,69 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410 +”, с фабр. № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.1 НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3/три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3/три/ години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия А.Х.А. и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1 от НК обвиняемия А.Х.А. от право да управлява МПС, за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което А.Х.А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 20.08.2016г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1353/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия А.Х.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.Х.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
А.Х.А.
В законна сила от 30.8.2016г.
69 НОХД No 1354/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Х.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 30.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1354/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Бояна Дичева – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия М.Х.А., съгласно което: ПРИЗНАВА М.Х.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, мюсюлманин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********, тел.********* за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2016 година в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, по главна алея в района на бензиностанция „Петрол”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка «Фолксваген», модел «Джета» с рег. № ********* с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 /едно цяло четиридесет и три / промила, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест «Дрегер 7410+» с фабричен номер 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3/три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца за изпитателен срок от 3/три/ години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия М.Х.А. и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1 НК подсъдимия М.Х.А. от право да управлява МПС, за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК времето, през което М.Х.А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 20.08.2016г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1354/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо М.Х.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Х.А. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
М.Х.А.
В законна сила от 30.8.2016г.
70 Гражданско дело No 692/2015, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Р.Б. РЕШЕНИЯ НА УС НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ВС "САН СИТИ-1" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ решенията на Управителния съвет на Етажната собственост във ваканционно селище „*******”, град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад”, обективирани в Протокол от 16.05.2015г., с които е освободен като Председател на Управителния съвет Н.И.Ц. и за такъв е избран Д.Х., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ. ОСЪЖДА Управителния съвет на Етажната собственост във ваканционно селище „*******”, град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад”, представляван от Председателя Д.К., ДА ЗАПЛАТИ на Р. В. Б. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 50 лв. (петдесет лева), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 31.8.2016г.
71 ЧГД No 799/2016, V състав Приемане и отказ от наследство С.С.Л.   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 31.8.2016г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН в Районен съд - Несебър отказът на С.С.Л. с ЕГН **********, с адрес: ***, от наследството на сина му Г. С.Л. с ЕГН **********,***, починал на 11.12.2011г., удостоверено с Акт за смърт № 0016 от 12.12.2011г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.8.2016г.
72 ЧНД No 961/2013, IV състав Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
М.Д.С.
  Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 8.11.2013г.
чл. 243, ал.5, т.1 от НПК, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 02.09.2013 г. на Р.п.г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 14-1113/2013 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.152, ал.1, т.2 от НК. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас. Жалбоподателката да бъде уведомена посредством обратна разписка като на същата бъде изпратено определението в превод на английски език.
В законна сила от 31.8.2016г.
73 АНД No 570/2016, VI състав Общини Д.Б.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.7.2016г.
НП-изменено. ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 460 от 30.10.2015г., издадено от вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на Д.Б.Г., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 2, ал. 8 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 2, ал. 6 от Наредбата е наложено наказание „глоба” в размер на 150 лв., като НАМАЛЯВА размера на глобата от 150 лв. на 50 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 31.8.2016г.