Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 583/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.А.И.,
Л.З.И.
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА гр.д. № 583/2017 г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 1.8.2017г.
2 АНД No 487/2017, IV състав КАТ И.П.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.7.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001174/30.06.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.4 вр. ал.1, т.2, предл.1 от същия закон, на И.П.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 1.8.2017г.
3 АНД No 565/2017, II състав НАП ЕТА 2016 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.7.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1893/04.08.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „Е.2.“ ЕООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Е.Т.А., за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.8.2017г.
4 АНД No 644/2017, V състав КАТ Ю.Е.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 619/13 от 27.03.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.315, ал.2, предл.1 от Кодекса за застраховане /КЗ/, на Ю.Е.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.С.В. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за извършено нарушение по чл.315, ал.1, предл.2 от КЗ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 1.8.2017г.
5 АНД No 661/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.7.2017г.
ПРИЗНАВА И.Г.Х., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.06.2017г., около 03.37 часа, в к. к. „Слънчев бряг”, срещу хотел „Ирис”, с посока на движение главната алея, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ауди“, модел „А3“ с рег.№ В ....ВМ, след употреба на наркотични вещества ТНС- тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с техническо средство „Drug Test 5000“, тестова касета „Drager Drug Test 5000“, с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.343б, ал. 3 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3 вр. чл. 78 А, ал. 4 от НК на И.Г.Х. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 /ДВА/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от наказанието „Лишаване от права” времето през което И.Г.Х. е бил лишен от възможността да упражнява правото си да управлява МПС, чрез изземването на свидетелството му за управление на МПС по административен ред, считано от 12.06.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета „Drager Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041 от извършената проба да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.Г.Х.
Мотиви от 17.7.2017г.
В законна сила на 1.8.2017г.
6 АНД No 675/2017, VI състав Общини П.И.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.И., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 500 от 21.12.2016г. на вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 800 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 1.8.2017г.
7 АНД No 698/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.7.2017г.
ПРИЗНАВА П.Д.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2017г., около 01.00 часа, в к. к „Слънчев бряг”, на главна алея срещу хотел „Авеню”, в посока към гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан”, модел „Алмера", с per № А ....КТ, след употреба на наркотични вещества, а именно: „канабис 5” (ТНС 5) по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, и ал. 2 от ЗКНВП, вр. Приложение № 1 - Списък 1 - „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", към чл. 3, ал. 1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежен ред чрез техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с идентификационен номер: ARJJ-0041, поради което и на основание чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3 вр. чл. 78 А, ал. 4 от НК на П.Д.А. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 /ДВА/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от наказанието „Лишаване от права” времето през което П.Д.А. е бил лишен от възможността да упражнява правото си да управлява МПС, чрез изземването на свидетелството му за управление на МПС по административен ред, считано от 05.06.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета „Drager Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041 от извършената проба да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
П.Д.А.
Мотиви от 17.7.2017г.
В законна сила на 1.8.2017г.
8 АНД No 621/2017, VI състав Общини Т.П.Т. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.П.Т., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 460 от 19.12.2016г. на вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателката на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 1200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 2.8.2017г.
9 НОХД No 1128/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Х.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 2.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1128/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – прокурор в РП-Несебър, адв.П.Х. – защитник на обвиняемия, и обвиняемият споразумение, съгласно което: Обвиняемият Х.Х.С., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ученик в 12- клас в ПТГ „Ш.П.“ – гр.Р., ЕГН**********, телефон: ........, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2017г., около 23.50ч., в гр. Обзор, общ. Несебър, обл.Бургас, по ул. „Черноморска“, на кръстовището с ул. „Отец Паисий“, с посока на движение към ул. “Рибарска“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено“, модел “Лагуна“, с рег. № РР 6529 ВА /собственост на Павлина Петрова Стоева от гр.Р. – негова майка/, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол (ТНС 5) – представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство – „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJJ- 0041, тестова касета “Drager Drug Test 5000 – STK 6“, № ARJD-0574, поради което и на основание чл.343б, ал.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на обвиняемия Х.Х.С. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. НАЛАГА, на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, на обвиняемия Х.Х.С. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемият Х.Х.С. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 21.07.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тестова касета “Drager Drug Test 5000 – STK 6“, № ARJD-0574 от извършена проба с „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJJ- 0041, да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1128/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
Х.Х.С.
В законна сила на 2.8.2017г.
10 ЧНД No 1129/2017, II състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 2.8.2017г.
НАЗНАЧАВА адв. Г.Г. от БАК за служебен защитник на обвиняемия по БП № 304-ЗМ-1304/2017г. по описа на РУ-Несебър, Любен Лазаров Манолов с ЕГН-....... Определението е окончателно.
В законна сила на 2.8.2017г.
11 НОХД No 1130/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Л.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 2.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1130/2017г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.Г. в качеството му на защитник на подсъдимия Л.Л.М. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Л.Л.М.- роден на *** г. в гр. София, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, барман в бар „Лос Мохитос“, КК “Слънчев бряг“, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че около 23.45 часа на 21.07.2017г., в курортен комплекс “Слънчев бряг“, общ.Несебър, срещу х-л „Мида”, посока на движение към х-л „Болеро“, управлявал МПС- лек автомобил, марка "Фолксваген Пасат", peг. № *******, след употреба на наркотични вещества, а именно: „кокаин" и „канабис 5", установено по надлежния ред с техническо средство „DRUG TEST 5000", с фабричен № ARJJ 0041, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Л.Л.М. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Л.Л.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като ЗАЧИТА времето, през което М. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 21.07.2017 г. След влизане в сила на определението приложената по досъдебното производство тестова касета да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1130/2017 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетите спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по БП № 304 ЗМ-1304/2017г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия Л.Л.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Л.Л.М.
В законна сила на 2.8.2017г.
12 АНД No 523/2017, V състав КАТ П.И.Ц. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.7.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3156/13 от 24.09.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.175, ал.1, т.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на П.И.Ц. с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и 2 /два/ месеца лишаване от право да управлява МПС, за извършено нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 3.8.2017г.
13 АНД No 631/2017, V състав Общини Х.А.Е. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.7.2017г.
НП-потвърденоМотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 411 от 13.12.2016г. на Вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на основание чл.14, ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет – гр.Несебър за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на О.Н. на Х.А.Е. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.4, ал.1, т.7 от Наредбата. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 3.8.2017г.
14 АНД No 632/2017, V състав МВР М.Т.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 528 от 27.12.2016г. на Вр.И.Д. Кмет на О.Н. с което на основание чл.2, ал.8 от Наредба № 1 на Общински съвет - гр.Несебър, на М.Т.Р. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:***, офис № 2 /чрез адв.М.П. от АК-Сливен/, са наложени административни наказания, както следва: глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.2, ал.2 от Наредба № 1 и глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.2, ал.3 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
В законна сила на 3.8.2017г.
15 АНД No 700/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.7.2017г.
ПРИЗНАВА С.С.Д.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2017 година, около 23.00 часа, в град Свети Влас, общ.Несебър, пред хотел „Синева“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“ с рег. № ******, след употреба на наркотично вещество- амфетамин и метамфетамин по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Drager drug test 5000” с идентификационен номер ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.3 от НК, обвиняемия С.С.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което свидетелството за управление му е било отнето по административен ред, считано от 19.06.2017г. След влизане в сила на решението, приложената към досъдебното производство един брой тестова касета Дрегер да бъде унищожена като вещ без стойност. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.С.Д.
Мотиви от 25.7.2017г.
В законна сила на 3.8.2017г.
16 НОХД No 1133/2017, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 3.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1133/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.С. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия Т.М. /Т.М./ споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Т.М. /Т.М./- роден на ***г. в с. О., Македония, с персонален номер ........, с адрес:***, македонец, македонски гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен, с паспорт № ......., издаден на 29.07.2008г., за ВИНОВЕН в това, че около 17:30 часа на 28.07.2017г. в КК“Слънчев бряг“, общ. Несебър, в автобус № 1, пътуващ по линията гр. Несебър - к.к. „Слънчев бряг”, отнел чужди движими вещи: портфейл с надпис „Lagen“ на стойност 21.99 лева, ведно със сумата от 314, 60 евро, равняващи се на 615,29 лева, сумата от 4316 чешки крони, равняващи се на 323,70 лева, и сумата от 288 лева, две европейски здравни карти, две банкови карти, лична карта на името на П.К., СУМПС на името на П.К., ключ карта от х-л „Жерави“, КК“Слънчев бряг“, и талон за регистрация на МПС, част 1 номер UAN 425456 за лек автомобил марка „Ситроен Берлинго”, като общата стойност на отнетите вещи е в размер на 1248,98 лева, от владението и без съгласието на П.К./PAVEL KUDLACEK/, роден на ***г. в гр. П., Ч., чешки гражданин, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ / ГОДИНИ. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Т.М. /Т.М./, със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас1 сумата от 16,14 лв. /шестнадесет лева и четиринадесет стотинки/, представляваща направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №1133/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед одобряване на сключеното споразумение, имащо характер на присъда, и влизащи в сила веднага, съдът намира, че са отпаднали основанията за продължаване действието на взетата с постановление от 29.07.2017 г. забрана на подсъдимия за напускане на страната, поради което О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата с постановление от 29.07.2017 г. на РП- Несебър спрямо подсъдимия Т.М. мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок считано от днес пред ОС- Бургас. След влизане в сила на определението заверен препис от същото да се изпрати незабавно и по факс на ОДМВР- Бургас, както и на Дирекция „Миграция” към МВР, за снемане на наложеното ограничение, като се уведомят, че оригинала на картата с данни за наложената мярка на чужденец по ЗЧРБ не се намира в кориците на делото, нито в досъдебното производство.
Т.М.
В законна сила на 3.8.2017г.
17 НОХД No 1142/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Н.З. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 3.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1142/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Е.Н.З. със защитник адв.С. *** споразумение, съгласно което подсъдимата Е.Н.З. - родена на *** год. в гр.П., с адрес: ***«С.П.» №.., вх.А, ет.3 ап.9, ромка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, начално образование- 7-ми завършен клас, сервитьорка, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 01.08.2017г., около 19:00ч, в к.к.Сл.бряг, общ.Несебър, в автобус пътуващ по линията КК „Сл.бряг”-гр.Несебър от чанта носена през рамо, чрез използване на специален начин – ловкост, откопчала ципа на чантата и направила опит да отнеме чужди движими вещи - 1 бр. мъжки кожен портфейл на стойност 10.00лв. и сумата от 400 евро - левова равностойност 782.00лв. /съгласно фиксиран курс на БНБ от 1,95583лв. за едно евро/, като общата стойност на отнетите вещи 792 00лв./седемстотин деветдесет и два/ лева от владението на Я.М.- чешки гражданин, живущ в гр.Б., Република Чехия, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини, била е задържана на място от полицейски орган, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ МЕСЕЦА/. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1142/2017 г. по описа на РС – Несебър.
Е.Н.З.
В законна сила на 3.8.2017г.
18 ЧНД No 1143/2017, II състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Протокол от 3.8.2017г.
Протоколът ми беше прочетен и преведен от български на чешки език, и с подписът си удостоверявам, че казаното от мен е записано правилно.
В законна сила на 3.8.2017г.
19 АНД No 660/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.7.2017г.
ПРИЗНАВА Р.С.С.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2017 г. около 11.15 часа в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, обл. Бургас, в районна на общежитие „Парк“ без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30, вр. с чл.73, ал. 1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества, установени с протокол от физикохимическа експертиза №273/2017г., а именно: коноп с нетно тегло 3.050 гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8.30% на стойност 18.30 лева, определена съгласно приложение № 2 към член Единствен на постановление № 23 от 29.01.1998 година на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен- престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, вр. чл. 30 и чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. Списък № 1 от Наредба за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и Постановление № 23 на МС от 1998 г., поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т.1, предл.първо, вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление гр.София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Р.С.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата в полза на ОД на МВР Бургас сумата от 63,50 лева (шестдесет и три лева и петдесет стотинки), представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Р.С.С.
Мотиви от 1.8.2017г.
В законна сила на 4.8.2017г.
20 НОХД No 1121/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Х.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1121/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Валя Диамандиева- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Виктор Паскалев от АК-гр.Бургас, в качеството му на защитник на подсъдимия П.Х.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият П.Х.Б. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, тел.0893919229, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2017г. в гр.Несебър, обл.Бургас, ж.к. „Черно море 3“ до дом №28, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Нисан Алмера” с рег. № А 1534 НА, след употреба на наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 – Списък 1 – “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл. 3 т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, а именно: амфетамин, метамфетамин и канабис, установено с техническо средство – Дрегер Drug Test 5000 с идент.№ АRJJ-0041,поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /ТРИ/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното наказание. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба по чл.343б, ал.3 от НК. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия П.Х.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 /ЕДНА/ година. ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета Дрегер Drug Test 5000 с идентификационен № АRJJ-0041 от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1121/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като се произнесе по одобряване на споразумението и съобразно приложена справка за съдимост по досъдебното производство установи, че горното деяние е извършено в изпитателния срок на наказанието по НОХД № 46/2016г. по описа на РС-Бяла Слатина, по което с влязло в законна сила определение № 20/03.02.2016г., с което е одобрено споразумение на П.Б. с ЕГН-********** е наложено за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, вр.чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК наказание от осем месеца лишаване от свобода, изпълнието на което е отложено за срок от три години, намира, че са налице предпоставките на чл.68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на посоченото наказание. Мотивиран от горното и на осн.чл.383, ал.2, вр.чл.306, ал.1, т.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА на осн.чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наложеното с влязло в законна сила определение № 20/03.02.2016г. по НОХД № 46/2016г. по описа на РС-Бяла Слатина, по което с което е одобрено споразумение на П.Б. с ЕГН-********** е наложено за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, вр.чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода“, изпълнеието на което е отложено за срок от три години. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че същата е правилна и законосъобразна, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо П.Х.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
П.Х.Б.
В законна сила на 4.8.2017г.
21 НОХД No 1123/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1123/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Т.Д. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия Г.С.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият Г.С.Б. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, неженен, работи като организатор „Международен транспорт“ в „Сага транс“ ООД Бургас, с ЕГН **********се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на На 22.07.2017 година, около 22.30 часа в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургас, до задния вход на хотел „Континентал”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна, с рег.№ ****, след употреба на наркотично вещество – амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041, съгласно Наредба №30/27.06.2001 г. за реда за установяване употреба наалкохол или друго упойващо вещесто от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5 /ПЕТ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1, НК изпълнението на наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба по чл.343б, ал.3 от НК в размер на 500 /петстотин/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Г.С.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 /ПЕТ/ месеца. ПРИСПАДА основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на Г.Б. е било отнето по административен ред, считано от 22.07.2017г. ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета Дрегер Drug Test 5000 с идентификационен № АRJJ-0041 от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК Г.С.Б., със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – Несебър направените разноски в размер на 12 /дванадесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1123/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.С.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Г.С.Б.
В законна сила на 4.8.2017г.
22 НОХД No 1156/2017, II състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Д.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №1156/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият К.Д.А. със защитник адв.В.А. *** споразумение, съгласно което: К.Д.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** , българин ,български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.01.2017 година в К.К. „Слънчев бряг ", общ. Несебър , обл. Бургас пред младши автоконтрольор Тихомир Тенев при РУ - Несебър съзнателно се е ползвал от неистински официален документ - полско свидетелство за управление на моторно превозно средство със № 01829 / 16/ 2164 издадено на 09.09.2016 година на името на ************, роден на *** год. в BULGARIA , на което е придаден вид, че е издадено от съответната служба имаща право на това в Република Полша, когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316 ,във вр. с чл.308, ал.2 вр. с ал. 1 вр. с чл. 54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7/седем/ месеца, ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. К.Д.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** , българин ,български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на30.01.2017 година в К.К. „Слънчев бряг ", общ. Несебър , обл. Бургас , срещу магазин „ Ваня" , посока главен път 1-9 , управлява лек автомобил „БМВ" модел „520Д" с ДК№ ******/ собственост на Д.К.А. от с. Житница/ без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за такова деяние с НП № 15-0304-003137/ 17.11.2015 година на „ Пътна полиция „ при Районно управление ***, влязло в сила на 02.07.2016г., поради което и на основание чл. чл.343в, ал.2, вр. с чл. 55 ал.1,т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5/пет/ месеца, ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание по чл.343в, ал.2 от НК глоба в размер от 500 лв. до 1200 лв. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23 от НК общо наказание измежду наложените по – горе, а именно - “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 7 месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от 3 /три/години. ОСЪЖДА К.Д.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 58.00 /петдесет и осем/лева. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК в полза на държавата вещественото доказателство по делото неистински официален документ - полско свидетелство за управление на моторно превозно средство със № 01829 / 16/ 2164, издадено на 09.09.2016 година на името на KRASIMIR DIMITROV ATANASOV, роден на *** год. в BULGARIA, което да бъде унищожено след влизане в сила на споразумението. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1156/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия К.Д.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.Д.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
К.Д.А.
В законна сила на 4.8.2017г.
23 ЧНД No 1158/2017, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 5.8.2017г.
Протоколът ми беше прочетен и преведен от български на чешки език, и с подписът си удостоверявам, че казаното от мен е записано правилно.
В законна сила на 5.8.2017г.
24 ЧНД No 1159/2017, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 5.8.2017г.
Протоколът ми беше прочетен и преведен от български на чешки език, и с подписът си удостоверявам, че казаното от мен е записано правилно.
В законна сила на 5.8.2017г.
25 ЧНД No 1161/2017, VI състав Производство по молби за реабилитация П.Н.И.   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 7.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1161/2017г. по описа на Районен съд Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Пловдив. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.8.2017г.
26 НОХД No 1164/2017, VI състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 7.8.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 1164/2017г. между Валя Диамандиева- младши прокурор в Р.п.г. адв. Е.С. ***, защитник на обвиняемият А. и обвиняемия С.С.А. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия С.С.А.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2017г., около 03:30 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, на плажа пред заведение „Мексо”, направил опит да отнеме чужди движими вещи, както следва: 1 бр. дамска чанта от естествена кожа на стойност 23,00 лева /двадесет и три лева/, 1 бр. мобилен телефон „Айфон 6 Ес”, със залепен на него черен силиконов джоб, с напукан дисплей на стойност 509,00 лева /петстотин и девет лева/, 1 външна батерия с надпис „Jula” на стойност 6,89 лева /шест лева и осемдесет и девет стотинки/, 1 бр. захранващ кабел бял, на стойност 5.00 лева /пет лева/, всички на обща стойност 543,89 лева /петстотин четиридесет и три лева и осемдесет и девет стотинки/ от владението на С.В.С.Х./S.V.S.H./, родена на *** г. в гр. С.Н., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като опитът останал недовършен по независещи от дееца причини, а случаят е немаловажен и деянието е извършено повторно /след като извършителят е бил осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и трето, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК със Споразумение № 596/04.11.2016 г. по НОХД № 902/2016 г. на РС- гр. Габрово, влязла в законна сила на 04.11.2016 г./, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 2, вр. ал. 1, вр. с чл. 58, б. „а” вр. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия С.С.А. да заплати в полза на ОД на МВР Бургас сумата в размер 18.14 лева (осемнадесет лева и четиринадесет стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1164/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.С.А. мярка за неотклонение „задържане за срок до 48 часа”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
С.С.А.
В законна сила на 7.8.2017г.
27 АНД No 619/2017, V състав Общини Ц.Г.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 459 от 19.12.2016г. на Вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър /Наредбата/, на Ц.Г.П. с ЕГН ***********, с адрес: ***, подадена чрез упълномощения адв.В.В.К. ***, със съдебен адрес:***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредбата. ОСЪЖДА Ц.Г.П. с ЕГН ***********, с адрес: *** да заплати по сметка на РС-Несебър направените по делото разноски за явяването на свидетел общо в размер на 12 /дванадесет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 8.8.2017г.
28 АНД No 655/2017, V състав ДИТ ДЖИДЖИКО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.7.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000865 от 10.05.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „Д.” ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от А.А.К., със съдебен адрес:*** /чрез адв.И.И. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 8.8.2017г.
29 НОХД No 1064/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 8.8.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1064/2017 г. по описа на РС Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимия А.Д.Д. с упълномощен защитник адв.Виктор Паскалев споразумение, съгласно което: Подсъдимият А.Д.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като сервитьор в ресторант „Стек Хаус Джнъм“ в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2017г., около 03.30 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, в близост до хотел „Авеню“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, „Пежо 407“, с рег.№*****, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис и амфетамин –установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000“, с идентификационен № ARJJ-0041,поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1, НК изпълнението на наказанието за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал.3, вр. чл. 343б, ал.3 от НК на подсъдимия А.Д.Д. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” . ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият А.Д.Д. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 14.07.2017 г. ОТНЕМА на основание чл.53 НК вещественото доказателство по делото, а именно тестова касета„Drager Drug Test 5000“, с идентификационен № ARJJ-0041, която следва да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1064/2017г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.Д.Д.
В законна сила на 8.8.2017г.
30 Гражданско дело No 549/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Я.В.Е.К.,
В.И.К.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 9.8.2017г.
На основание чл.330, ал.5 от ГПК, решението, с което се допуска развод по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване. Водим от гореизложените съображения, съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с акт № .... от 05.11.2015г. в град София, граждански брак между В.И.К. с ЕГН **********,***, и Я.В.К. с ЕГН **********, адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали в режим на съпружеска имуществена общност недвижимо имущество и нямат имуществени претенции един спрямо друг. Поставя в дял на Я.В.К. с ЕГН **********, и тя става едноличен собственик на : Лек автомобил марка „Сеат”, модел „Ибиза”, с ДК № .....КТ, рама № WSSZZZ6KZXR104347, двигател № AFH032871, цвят – тъмно син металик, с дата на първоначална регистрация: 21.10.1998г. За уравнение на дяловете страните са уредили извънсъдебно взаимоотношенията си и нямат претенции за в бъдеще. Страните не са придобивали друг движими вещи по време на брака им, а тези, придобити от тях по дарение, придобити преди брака и личните им вещи, са получени от всеки от тях. Съпрузите не са живели съвместно през времетраенето на брака им, поради което и не уреждат въпроса на кого да бъде поставено за ползване семейно жилище. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг. След прекратяването на брака съпругата Я.В.К. с ЕГН ********** възстановява предбрачното си фамилно име Е.. Разноските в производството се поемат от страните поравно, както са ги направили. ОСЪЖДА В.И.К. с ЕГН **********, адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева) по сметката на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА Я.В.К. с ЕГН **********, адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева) и държавна такса върху придобития от него дял в размер на 10 лв. (десет лева), по сметката на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2017г.
31 Гражданско дело No 556/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.М.В.,
Н.И.В.
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.8.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА сключеният между Ц.М.В., ЕГН: ********** *** и адрес за призоваване: гр.В., ж.к.Ч., бл.**, ет.*, ап.*и Н.И.В.,ЕГН:********** *** с адрес за призоваване: гр.С.В., Г.М.М. граждански брак, за който е издаден акт за граждански брак №398 видно от Удостоверение сер. ГБ-83 №10**1 от 18.08.1990г., издадено въз основа на акт за сключен граждански брак от гр.Михайловград, общ.В. - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ц.М.В., ЕГН: ********** *** и адрес за призоваване: гр.В., ж.к.Ч., бл.**, ет.*, ап.*и Н.И.В.,ЕГН:********** *** с адрес за призоваване: гр.С.В., Г.М.М., споразумение по силата на което: Относно упражняването на родителските права. От брака нямат ненавършили пълнолетие деца. Относно издръжката между съпрузите. Заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг. относно ползуването на семейното жилище, издръжката между страните, имуществото и фамилното име: Страните се споразумяват семейното жилище, находящо се р.В., ж.к.“Д.“ бл.*, вх.*, ет.*, ап.**, собственост на молителите , ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗУВАНЕ и на двамата. Страните заявяват, че имуществените си отношения ще уредят в друг процес. Страните се споразумяват, че не си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака им. Страните заявяват, че след прекратяването на брака им съпругата ще носи брачната си фамилия „В.". ОСЪЖДА Ц.М.В., ЕГН: ********** *** и адрес за призоваване: гр.В., ж.к.Ч., бл.**, ет.*, ап.*да заплати сума в размер на 10/десет/ лева – допълнителна държавна такса по делото за допускане на развода . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. УКАЗВА препис от решението да се изпрати служебно на РД ГРАО – В. и Община В. и гр.Монтана.
В законна сила на 9.8.2017г.
32 Гражданско дело No 687/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.И.И.,
Е.В.И.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 9.8.2017г.
На основание чл.330, ал.5 от ГПК, решението, с което се допуска развод по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване. Водим от гореизложените съображения, съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с акт № 9 от 10.09.2012г. в град Обзор, община Несебър, между А.И.И. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, и Е.В.И., гражданин на Руската Федерация със статут на продължително пребиваване на територията на Република България ЛНЧ **********, на адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг. След прекратяването на брака с развод съпругата Е.В.И. запазва придобитото със сключването на брака фамилно име И.. Семейното жилище, представляващо първи етаж от къща в сграда с административен адрес: град Обзор, улица Утро № 7, община Несебър, собственост на родителите на съпруга, се предоставя за ползване от А.И.И., а съпругата няма каквито и да е претенции по отношение ползването на семейното жилище. Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали в режим на съпружеска имуществена общност недвижимо имущество и нямат имуществени претенции един спрямо друг. Страните не са придобивали друг движими вещи по време на брака им, а тези, придобити от тях по дарение, придобити преди брака и личните им вещи, са получени от всеки от тях. Разноските в производството се поемат от страните поравно, както са ги направили. ОСЪЖДА А.И.И. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева) по сметката на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА Е.В.И., гражданин на Руската Федерация със статут на продължително пребиваване на територията на Република България ЛНЧ **********, на адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева) по сметката на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2017г.
33 АНД No 527/2017, II състав НАП ЛИЛИЯ-ССБ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3196/12.12...16г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „Л.“ ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***.Св.К.М.№ .., представлявано от С.С.Б. за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
34 НОХД No 887/2017, VI състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.В.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 9.8.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:№79 ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД №887/2017 г. по описа на РС – гр.Н., а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Н., адв.Виктор Паскалев– служебен защитник на подсъдимия П.В.Н. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимия П.В.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес:***»Б.»№.., с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, строителен работник, осъждан, ЕГН **********., в това, че на 18.09.2016г.,около 15.00ч.,в гр.Н., на ул.“Х.К.“ пред №43, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи:1/един/ брой велосипед марка „Драг“ с № „DRAGA 00111“ на стойност 195,92лв. /сто деветдесет и пет лева и деветдесет и две стотинки/; 1бр. велокомпютър на стойност 12,50лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/ и 1бр. заключващо устройство за велосипед-гумирана метална проволка с ключалка на стойност 9,00лв. /девет/ лева, или всички вещи на обща стойност 217,42лв. /двеста и седемнадесет лева и четиридесет и две стотинки/ от владението и собствеността на А.М.М.,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите не са били под постоянен надзор, поради което и на основание чл.196,ал.1,т.2, вр.чл.195,ал.1,т.2, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.29,ал.1, б.а“ и б.“б“, вр. с чл.55, ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57,т.2, б. „б” от ЗИНЗС, първоначален «строг» режим на изтърпяване на наказанието. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия П.В.Н. (със снета самоличност) да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 80,40 лв. (осемдесет лева и четиридесет) стотинки, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл..., ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №887/2017 г. по описа на РС – Н.. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството, не подлежат на обжалване и протестиране.
П.В.Н.
В законна сила на 9.8.2017г.
35 НОХД No 1236/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 10.8.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1236/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият С.С.В.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***«С. з.», № **, ет.**, ап. № **, българин, български гражданин, вдовец, със средно образование, неосъждан (реабилитиран по право), безработен- с право на обезщетение, ЕГН**********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2017 г., около 18.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на КПП-Перота, посока главен път I- 9 Варна-Бургас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ситроен”, модел «Ксантия» с регистрационен № ****, собственост на Йовка Вълева, от с.Гавраилово, общ. Сливен, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.08 на хиляда /две цяло нула осем/, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 419/07.07.2017 г. по описа на БНТЛ при ОД на МВР, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия С.С.В. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият С.С.В. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 05.07.2017 г. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия С.С.В. кумулативно предвиденото наказание „глоба”. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.С.В. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 36.09 лева (тридесет и шест лева и девет стотинки), представляващи направените по делото разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1236/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия С.С.В. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
С.С.В.
В законна сила на 10.8.2017г.
36 НОХД No 1275/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 11.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1275/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.К.А. със защитник адв.В. *** споразумение, съгласно което подсъдимият М.К.А., роден на ***г*** с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, управител на фирма «М. ..»ООД-гр.П., неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2017г., около 05.45ч. в к.к-с „Слънчев бряг", общ.Несебър, на главна алея до хотел „Перла" в посока гр.Свети Влас , управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мерцедес МЛ 320 ЦДИ", с рег.№ ......, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно - 1,52 /едно цяло петдесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез протокол за химическа експертиза № 316/ 06.06.17г. на БНТЛ-ОД-МВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3/ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1, във, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия М.К.А. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на 150лв. /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА. ЛИШАВА на основание чл.343г., вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия М. К.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5/ПЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия М.К.А. е било отнето по административен ред, считано от 04.06.2017 год. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.К.А. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 47.73 лв. (четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1275/2017 г. по описа на РС – Несебър.
М.К.А.
В законна сила на 11.8.2017г.
37 НОХД No 1276/2017, VI състав Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 11.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1276/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.В.П.– защитник на обвиняемия, и обвиняемия М.С.Д. споразумение, съгласно което: Обвиняемият М.С.Д., роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, българин, женен, осъждан, средно образавоние, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 09.08.2017 г., около 02.00 ч. в гр.Обзор, общ. Несебър, пред дискотека „А.Д.“, в близост до автогарата, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на лявото око, вследствие на което повалил на земята Й.П.Й. *** - полицейски орган при изпълнение на службата му – старши полицай от 05 РУ СДВР, командирован в РУ-Несебър за оказване помощ по охраната на обществения ред и противодействие на престъпността през активния туристически сезон -лято 2017 год., и му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване в областта на големия туберкул на дясна мишнична кост в горна трета, което е довело до трайно затруднение във функцията на десен горен крайник за период от около 2-2,5 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, поради което и на основание чл.131, ал.2, т.2, вр. с чл.129, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ ГОДИНИ. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия М.С.Д., със снета самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, сумата от 63,48 лв. (шестдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1276/2017 г. по описа на РС – Несебър.
М.С.Д.
В законна сила на 11.8.2017г.
38 НЧХД No 178/2017, I състав Обида и квалифицирана обида Д.Д.К. И.А.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 24.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №178/2017г. по описа на Несебърският районен съд. Определението подлежи на обжалване чрез Районен съд Несебър пред Бургаския окръжен съд - с частна жалба в 15-дневен срок от съобщението до тъжителя.
В законна сила на 14.8.2017г.
39 АНД No 620/2017, VI състав Общини К.И.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.И.И., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 576 от 28.12.2016г., издадено от вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 800 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 14.8.2017г.
40 ЧГД No 731/2017, III състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. А.К.Й.   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 15.8.2017г.
Предвид гореизложеното, съдът намира молбата за основателна, поради което и на основание чл.6, ал.2 от СК, О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на шестнадесетгодишната непълнолетна А.К.Й. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да сключи граждански брак с пълнолетния Х.А.С. с ЕГН **********,***. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.8.2017г.
41 АНД No 529/2017, IV състав Комисия за защита на потребителите ЗВЕГА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 41777 от 27.03.2017 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл. 68в вр. чл.68г, ал.4 вр. чл. 68д от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 210а от същия закон, на „З.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, КК „*****************”, хотел „*****”, представлявана от прокурист М.М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 15.8.2017г.
42 АНД No 782/2017, III състав КАТ М.Н.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 4.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 782/2017г. по описа на Несебърския районен съд. ВРЪЩА жалбата на М.Н.А. *** и град София, ж.к. Връбница – 1, 505, вход Д, етаж 3, против Наказателно постановление № 16-0304-002119 от 09.08.2016г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, поради подаването й след изтичането на седемдневния срок за обжалване. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок, считано от съобщаването му, пред Административен съд - Бургас.
В законна сила на 15.8.2017г.
43 НОХД No 1365/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.К.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 15.8.2017г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1365/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Р.Б.- прокурор в РП- Несебър и адв. Т.Д.-И., в качеството ? на упълномощен защитник на подсъдимия К.К.Т. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.К.Т.- роден на *** г. в гр.М., постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, съдружник във фирма за строителен надзор „Е.Е.“ ООД- гр.Несебър, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2017г., около 00.35 часа, в к.к. „Слънчев бряг“, общ.Несебър, обл.Бургас, по главна алея, до бензиностанция „Петрол”, с посока на движение от к.к. „Слънчев бряг“ към гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Инфинити“, с рег.№ ****, след употреба на наркотични вещества, а именно Канабис 5 (ТНС 5), установено по надлежният ред, чрез извършване на проверка с техническо средство „Drager Drug Test 5000“ с фабричен №ARJJ- 0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал. 2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимия К.К.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимия К.К.Т. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 08.08.2017 г. Приложената по ДП тестова касета, неприобщена като веществено доказателство по надлежния ред, следва да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1365/2017 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо К.К.Т. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
К.К.Т.
В законна сила на 15.8.2017г.
44 НОХД No 1372/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 16.8.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1372/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно С.С.- прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия С.Г.С., съгласно което: ПРИЗНАВА С.Г.С., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, общ работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2017 год. в 04.15 часа, в гр. Несебър, кв. „Камелия“ до к-с „Камелия Гърдън“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „ВАЗ 21011“ с peг. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта му над 1.2 на хиляда, а именно 1.52 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание пет месеца „Лишаване от свобода“ за срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3, вр. чл.343б, ал.1 от НК, на подсъдимия С.Г.С. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба”. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1372/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на споразумението, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо С.Г.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Г.С. мярка за неотклонение “Подписка” .
С.Г.С.
В законна сила на 16.8.2017г.
45 НОХД No 1373/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Л.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 16.8.2017г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между С.С.- прокурор в РП- Несебър, обвиняемата В.Л.Г. и нейния защитник адв. Г.Г. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия В.Л.Г.- родена на *** ***, постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, разведена, неосъждана, със средно-специално образование, управител на „Експент 81” ЕООД, със седалище гр. Елин Пелин, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 05.08.2017 г., около 03.20 часа в КК “Слънчев бряг“, общ. Несебър, на главна алея пред „Резиденция Какао“ посока хотел „Нобел“, управлявала МПС- лек автомобил, марка „Фолксваген Туарег", с peг. № СО 7872 ВР, след употреба на наркотични вещества, а именно „кокаин“, установено по надлежния ред с техническо средство „DRUGER DRUG TEST 5000", с фабричен № ARJJ 0041, поради което и на основание чл. чл.343Б, ал. 3, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НК й НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. чл.55, ал.3 от НК на обвиняемата В.Л.Г. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемата В.Л.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемата В.Л.Г. е била лишена по административен ред от правото да упражнява да управлява моторно превозно средство, считано от 05.08.2017 г. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство, а именно: техническо средство тестова касета „Druger Drug Test 5000", с фабричен № ARJJ 0041, което следва да бъде унищожено като вещ без стойност, след влизане на споразумението в сила. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1373/2017 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия В.Л.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
В.Л.Г.
В законна сила на 16.8.2017г.
46 АНД No 406/2017, I състав КАТ П.М.Й. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №2764 от 27.08.2013 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което за извършени административни нарушения по чл.5 ал.3 т.1 предл.първо от ЗДвП, и по чл.100 ал.1 т.1 ЗДвП на жалбоподателя П.М.Й. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 700 /седемстотин/ лева,и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 7/седем/ месеца на осн.чл.174 ал.1 от ЗДвП; и са му отнети 10 контролни точки. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 17.8.2017г.
47 АНД No 532/2017, III състав КАТ В.Й.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.8.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002295 от 24.08.2016г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на В.Й.А. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени наказания „Глоба” в размер на 650 лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 (седем) месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП административно наказание – Глоба от 650 лв. (шестстотин и петдесета лева) на 500 лв. (петстотин лева), и размера на наложеното на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП административно наказание – Лишаване от право да управлява МПС от 7 (седем) месеца на 6 (шест) месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002295 от 24.08.2016г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в останалата му част, с която на В.Й.А. с ЕГН **********,***, са му отнети 10 (десет) контролни точки, за нарушението по чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2017г.
48 АНД No 622/2017, III състав Общини Т.П.Т. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.7.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд. Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 364 / 03.11.2016г., издадено от Кмета на О.Н. с което на Т.П.Т. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, във връзка с чл.61, ал.1, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. й е наложена административна санкция – глоба в размер на 800 лв. (осемстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.8.2017г.
49 НОХД No 836/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Н.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.8.2017г.
ПРИЗНАВА Л.Н.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работи като експедитор на летище Бургас през летния сезон, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2017г. в с.Равда, община Несебър, област Бургас, на пътна отсечка от с.Равда, община Несебър, област Бургас към главен път I-9 /Е-87/, срещу магазин „Лидъл“ в посока от с.Равда към главен път I-9 /Е-87/ е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Тойота“, модел „Корола“ с рег. № ....след употреба на наркотични вещества, а именно: канабис 5 /TНС 5“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във връзка с Приложение № 1- Списък 1- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /Drager drug Test 5000/ с идентификационен номер ARJJ-0041, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК и чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във връзка с Приложение № 1- Списък 1- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /Drager drug Test 5000/ с идентификационен номер ARJJ-0041, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Л.Н.Г. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Л.Н.Г. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 03.07.2017 г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено средство- 1 брой тестова касета от извършена проба, да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Л.Н.Г.
Мотиви от 2.8.2017г.
В законна сила на 17.8.2017г.
50 АНД No 875/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.8.2017г.
ПРИЗНАВА М.А.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със с редно образование, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2017г., около 23.00 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас в близост до сградата на „Слънчев бряг“ АД, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, във вр. с чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение № 1 ОТ Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични Списък I- растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, съгласно Приложение № 1, както следва: коноп /канабис, марихуана/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол“- 9.00 %, с нетно тегло 4.035 грама, установено с физикохимична експертиза № 312/23.06.2017г., на стойност 24.21 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998т. на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и случаят е маловажен- – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК, вр. с чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. Списък І – растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление гр.София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия М.А.М. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 63,75 лв. /шестдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/, представляващи направени разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
М.А.М.
Мотиви от 2.8.2017г.
В законна сила на 17.8.2017г.
51 НОХД No 1274/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Н.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 17.8.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1274/2017 г. по описа на РС–Несебър, а именно Радост Бошнакова- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.Н.Д. със защитник адв.Виктор Паскалев споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА А.Н.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, заварчик в „Техстрой“ ЕООД, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2017 г., около 13.10 часа в гр. Несебър, кв. „Чайка“ до базар „Палма“, в посока на движение от спирка „Палма“ към жилищна сграда „Бисер“, управлявал моторно превозно средство лек автомобил „БМВ”, модел „316 И“ с ДК № ****, собственост на К.Д.К.от гр. Пловдив, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.67 (едно цяло и шестдесет и седем) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с номер ARDN- 0053, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал. 1 т.7 от НК, подсъдимия А.Н.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, с оглед одобряването на споразумението, производството по делото следва да бъде прекратено, поради което съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1274/2017г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Н.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.Н.Д.
В законна сила на 17.8.2017г.
52 НОХД No 1411/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1411/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – Районен прокурор в РП-Несебър и адв.В.П. *** - упълномощен защитник на подсъдимия С.М.П. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА С.М.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с двойно гражданство- българско и английско, неженен, със средно образование, монтажист, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2017г., около 10:30 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, на главна алея срещу хотел „Роял Център”, в посока гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан“, модел „ Микра“, с рег.№ СВ .... ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,67 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия С.М.П. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия С.М.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимия С.М.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 02.07.2017 год. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.М.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 36.09 лв. (тридесет и шест лева и девет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №1411/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.М.П.
В законна сила на 17.8.2017г.
53 НОХД No 1413/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Г.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1413/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.Г.Х. със защитник адв.Н. *** споразумение, съгласно което подсъдимият В.Г.Х., роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен с ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2017г., около 23.20 часа в гр. Свети Влас по ул. „Свети Власий“ пред х-л „Юлия“ в посока КК“Слънчев бряг“, управлявал МПС- л.а."Фолксваген Бора" с рег. № СТ .... ВМ след употреба на наркотични вещества, а именно- „канабис", установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер „DRUG TEST 5000", с фабричен № ARJJ 0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване отсвобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия В.Г.Х. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на подсъдимия В.Г.Х. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на подсъдимия В.Г.Х. е било отнето по административен ред се приспада, считано от 04.08.2017 г. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателствено средство – 1 бр. тестова касета Дрегер „DRUG TEST 5000", с фабричен № ARJJ 0041 от извършената проба, да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1413/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В.Г.Х.
В законна сила на 17.8.2017г.
54 ЧНД No 1472/2017, IV състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР С.Д.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 17.8.2017г.
Прочетох протоколът и с подписът си удостоверявам, че показанията ми са записани вярно.
В законна сила на 17.8.2017г.
55 ЧНД No 1386/2017, IV състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство К.Г.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 18.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1386/2017 г. по описа на РС- Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила на 18.8.2017г.
56 НОХД No 1412/2017, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 18.8.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1412/2017г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Г. *** и адв.Г. ***- назначен за защитник на подсъдимата Т.С.П. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Т.С.П.- родена на *** г. в гр.м., Г., с постоянен и настоящ адрес:***, германка, германски гражданин, разведена, основно образование, промоутър в бар „Амиго” в к.к. „Слънчев бряг”, ЛНЧ **********, за ВИНОВНА в това, че на 01.07.2017г., около 01.20 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до хотел „Кубан” и бар „Корнер”, без надлежно разрешително, държала високорискови наркотични вещества, както следва: - Прахообразно вещество - кокаин, с нетно тегло 0.788 грама, със съдържание на активно вещество - 40.50%, на стойност 98.50 лева; - Прахообразно вещество – кокаин, с нетно тегло 0.428 грама, със съдържание на активно вещество - 28.30%, на стойност 53.50 лв., като всички наркотични вещества са на обща стойност 152 /сто петдесет и два/ лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание шест месеца „Лишаване от свобода“ за срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3, вр. чл.354а, ал.3, т.1 от НК, на подсъдимата Т.С.П. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба”. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, веществените доказателства по делото, както следва: остатъкът от наркотичните, изпратени на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР- НОП“- гр.с., както и празните опаковки от същите, които да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Т.С.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 106,27 лева (сто и шест лева и двадесет и седем стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство, както и 30.00 (тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1412/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Т.С.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.С.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Т.С.П.
В законна сила на 18.8.2017г.
57 НОХД No 1473/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 18.8.2017г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между Р.Б.- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият А.С.С. и нейния защитник адв. В.П. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия А.С.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** Т., българин, български гражданин, средно образование, неженен, барман в „The One“ в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, неосъждан- реабилитиран по право, ЕГН: **********, тел. № ******, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2017г. около 21.00 часа в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, обл. Бургас, на главната алея до хотел „Сирена Вип“, с посока на движение от главната алея към хотел „Какао бийч“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка «БМВ», модел «520», с рег. № **** /собственост на З.Т.К.от гр.П./, след употреба на наркотични вещества, а именно кокаин (СОС)- представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJJ- 0041, тестова касета “Drager Drug Test 5000- STK 6“, с фабричен № ARJM 0713, REF №8319495, поради което и на основание чл. чл.343Б, ал. 3, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК му НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл. чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия А.С.С. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемия А.С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият А.С.С. е бил лишен по административен ред от правото да упражнява да управлява моторно превозно средство, считано от 12.08.2017 г. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал. 2, б. „а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство, а именно: техническо средство тестова касета “Drager Drug Test 5000- STK 6“, с фабричен № ARJM 0713, REF №8319495, което следва да бъде унищожено като вещ без стойност, след влизане на споразумението в сила. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1473/2017 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.С.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
А.С.С.
В законна сила на 18.8.2017г.
58 АНД No 786/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.З.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 3.8.2017г.
ПРИЗНАВА Н.З.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, работи като барман, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2017 год., около 11.20 часа, в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, кв.“Камелия“, пред хотел „Бумеранг“, с посока на движение от автогарата в к.к.“Слънчев бряг“ към супермаркет „Младост“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, с рег. № *****, след употреба на наркотични вещества, а именно: метамфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с техническо средство „Drug Test 5000“ с фабричен № АRJJ-0041, с касета № АRJМ-0713, поради което и на основание чл. 78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.3, от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (Хиляда) лева. НАЛАГА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл. 78 А, ал. 4 от НК на Н.З.Х. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от наказанието „Лишаване от права” времето, през което Н.З.Х. е бил лишен от възможността да упражнява правото си да управлява МПС, чрез изземването на свидетелството му за управление на МПС по административен ред, считано от 26.06.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тестова касета № АRJМ-0713 от „Drager drug Test 5000“ с фабричен № АRJJ-0041, от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.З.Х.
Мотиви от 7.8.2017г.
В законна сила на 21.8.2017г.
59 АНД No 566/2017, IV състав НАП КРАСИАНИ 2010 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.7.2017г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2479/03.10.2016 г. на Зам. Директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС, на „К.2.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.К.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 22.8.2017г.
60 АНД No 669/2017, IV състав КАТ Я.А.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.7.2017г.
РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001237 от 18.05.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.2, т.1 от същия закон, на Я.А.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 20 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 22.8.2017г.
61 НОХД No 1537/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.С.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 22.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1537/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – Прокурор в РП-Несебър, адв.А.С. – защитник на обвиняемата, и обвиняемата З.С.И. споразумение, съгласно което: Обвиняемата З.С.И., родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, омъжена, със средно специално образование, работи като озвучител, неосъждана, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновна в това, че на 04.06.2017 г. в 01.55 ч в гр.Обзор, общ. Несебър, на ул. „Славянска" в близост до бензиностанция „Лукойл" управлявала моторно превозно средство -лек автомобил марка „Нисан" модел „Примера" с per. №******с концентрация на алкохол в кръвта й над 1.2 на хиляда, а именно 1.27 (едно цяло и двадесет и седем) на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №315/06.06.2017 год. на БНТЛ ОДМВР гр.Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание „Глоба”. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на З.С.И. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемата З.С.И. е била лишена от възможността да управлява МПС по административен ред. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 НК обвиняемата З.С.И. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 47.73лв. (четиридесет и седем лева, седемдесет и три ст.) - за съдебно – химическа експертиза. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1537/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата З.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
З.С.И.
В законна сила на 22.8.2017г.
62 АНД No 402/2017, III състав НАП МИЛЕНИУМ МБ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1367/06.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам.директор на ТД на НАП – Бургас, упълномощен със заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „М.***” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление *** О.№ ***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.Д.Д., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.7, ал.1 във връзка с чл.3, ал.8 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването м на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 23.8.2017г.
63 АНД No 486/2017, II състав КАТ В.Н.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 31.7.2017г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001409/26.06.2015г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на В.Н.Н. с ЕГН-********** ***, с посочен съдебен адрес ***, чрез адв.А.Т. на осн.чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 30лв., на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца и на осн.чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и 2 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 10лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.8.2017г.
64 ЧНД No 787/2017, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 7.8.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И:№193 ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на И.М.А., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 3241/2015г.; НОХД № 1167/2015г. по описа на РС-Несебър, НОХД № 1817/2015г по описа на РС-Несебър; НОХД № 3450/2016г. по описа на РС- Варна; НОХД № 5282/2016г. по описа на РС- Варна и НОХД № 549/2017г. по описа на РС-Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА. УВЕЛИЧАВА, на основание чл.24 от НК, така определеното общо най-тежко наказание с ДВА МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС, така определеното общо наказание да се изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изтърпяното до момента наказание „Лишаване от свобода“. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.25, вр. чл.23, ал.3 от НК, ИЗЦЯЛО наказанието „Глоба“ в размер на 700 /СЕДЕМСТОТИН/ ЛЕВА. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.25, вр. чл.23, ал.2 от НК, наказанието „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24/ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на И.М.А., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 197/2016г. и НОХД № 511/2016г., двете по описа на РС-Несебър, а именно „Пробация“ при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години и шест месеца с периодичност два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и шест месеца и Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150часа годишно за срок от две години. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изтърпяното до момента наказание„Пробация“ по ЧНД № 4091/2016г. по описа на РС-Варна. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му.
И.М.А.
В законна сила на 23.8.2017г.
65 НОХД No 1054/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.В.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.8.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:№*00 ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протокол от 27.07.2017 г., съставен по НОХД № 1054/2017 г. по описа на РС- Несебър, в който е инкорпорирано и одобрено споразумение, като на страница първа, в заглавната част, вместо посочената 2016 г. за образуване на делото, да се чете 2017 г., както и вместо посочването, че за РП- Несебър се явява прокурор С., да се чете, че се явява прокурор Русев. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок пред Окръжен съд- гр.Бургас като за явилите са страни срока започва да тече считано от днес, а за подсъдимия- от датата на уведомяването му. РАЙОНЕН СЪДИЯ: СЪДЪТ ОБЯВИ определението си в 10.15ч. присъствието на прокурора и адв. Ж., като им бе разяснен реда и срока на обжалване и протестиране. Адв. Ж.: Моля осъденото лице да се счита за уведомено за постановеното определение чрез мен.
К.В.А.
В законна сила на 23.8.2017г.
66 ЧНД No 1566/2017, IV състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 23.8.2017г.
ВНАСЯМ делото в открито съдебно заседание по реда на Глава двадесет и девета от НПК. НАСРОЧВАМ делото за 23.08.2017г. от 10.30 часа, за които дата и час да се призоват РП-гр.Несебър, подсъдимия Амакалу Одинака Луиз и назначения му защитник – адв.Виктор Паскалев от АК-Бургас.
В законна сила на 23.8.2017г.
67 НОХД No 1588/2017, V състав Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.О.Л. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 23.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1588/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.В.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия А.О.Л. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА А.О.Л., роден на *** год. в Нигерия, с паспорт № ......., издаден на 06.04.20.. год., валиден до 05.04.2021 год., с настоящ адрес:***, ж.к-с. „М.” № 4, бл...., вх.2, ап..., нигериец, нигерийски гражданин, неженен, със средно образование, не работи, настанен в КК „Слънчев бряг”, общ.Несебър, „К.Р.”, за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2017г., около 23.00 часа, в к.к.„Слънчев бряг”, общ. Несебър, на пейка пред заведение „Кокун”, без надлежно разрешително, държал в джоба си високорисково наркотично вещество, както следва: Суха зелена растителна маса, определена като „коноп”, със съдържание нае на активното вещество – тетрахидроканабинол 10.10%, с нетно тегло 9.10 грама, на стойност 54.60 лева, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание «шест месеца лишаване от свобода» за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.О.Л. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: остатъкът от наркотичните вещества, изпратени на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР- НОП“- София, както и 1 бр. плик с празни опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.О.Л. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 69,82 лева (шестдесет и девет лева и осемдесет и две стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство, както и 30 (тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1588/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.О.Л.
В законна сила на 23.8.2017г.
68 НОХД No 1593/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 23.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1593/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова– прокурор в РП-Несебър, адв.Е.С. – защитник на обвиняемия, и обвиняемият В.И.И. споразумение, съгласно което: Обвиняемият В.И.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** Ал.Б.№ .., вх.Б, ет.1, ап.1, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като дюнерджия в „Т.“ ЕООД- гр.Стара Загора, ЕГН:**********, тел.0892/......, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 14.08.2017г., около 01.30 часа, в к.к Слънчев бряг, общ. Несебър, обл.Бургас, на главна алея пред бензиностанция “Петрол”, до хотел ”Свежест”, в посока на движение от хотел ”Алба” към хотел ”Нобел”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Толедо“, с рег.№ В .... СН /собственост на К.С.Б.от гр.В./, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 (едно цяло тридесет и осем) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510 с № ARDN- 0053, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, във вр. с чл.55, ал.1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на СТО ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по чл. 343г от НК, вр. чл. 343б, ал. 1 от НК наказание „Лишаване от право” да управлява МПС. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1593/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
В.И.И.
В законна сила на 23.8.2017г.
69 НОХД No 1594/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.П.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 23.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1594/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър и адв.Н.Н. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Б.П.П. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Б.П.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2017г., около 00:20 часа, в к.к. Слънчев бряг, кв.”Камелия”, до блок „Строител”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка «БМВ» модел «320», с рег. № СА .... НР от Автогара Слънчев бряг към главен път I-9, след употреба на наркотични вещества - канабис, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „четири месеца лишаване от свобода“, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Б.П.П. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Б.П.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Б.П.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 17.08.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложената към досъдебното производство един брой тестова касета „Drager Drugtest 5000“ /Дрегер Драг тест 5000/, с номер ARJJ 0041, да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1594/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Б.П.П.
В законна сила на 23.8.2017г.
70 АНД No 457/2017, III състав КАТ К.М.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-003467 / 22.12.2016г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането, на К.М.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.8.2017г.
71 ЧНД No 1625/2017, V състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 24.8.2017г.
Прочетох протоколът и с подписът си удостоверявам, че казаното от мен е записано правилно.
В законна сила на 24.8.2017г.
72 АНД No 578/2017, III състав НАП МИР ТОДОРОВИ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3213/12.12.2016г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам.директор на ТД на НАП – Бургас, упълномощен със заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „М.Т.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Л.А.Т., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.41, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването м на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 25.8.2017г.
73 АНД No 784/2017, IV състав Общини А.Д.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.7.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 116/23.05.2017 г. на Кмета на О.Н. с което, за нарушение на чл.4, ал.1, т.7 от Наредба № 2 на Общински съвет- гр. Несебър за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на общината, на основание чл. 53 вр. чл.3, ал.2 и чл.27, всички от ЗАНН, на А.Д.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 25.8.2017г.
74 АНД No 874/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Д.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 9.8.2017г.
ПРИЗНАВА М.Д.П., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2017г., около 03.20 часа в гр.Несебър, кв.Чайка, в близост до хотел „Ел Енд Би“, в посока от хотел „Шато Валон“ към хотел „Браво“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № У ....АТ, след употреба на наркотични вещества - канабис и кокаин, установено по надлежния ред- с техническо средство „Drager Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041, с касета ARJM- 0713, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) лева. НАЛАГА, на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, на обвиняемия М.Д.П. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, от наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“, времето през което обвиняемият М.Д.П. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 04.07.2017г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК М.Д.П. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас направените по досъдебното производство разноски в размер на 15.14 лева (петнадесети лева и четиринадесет стотинки). ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета ARJM- 0713 от извършената проба с техническо средство „Drager Drug Test 5000“, с фабричен № ARJJ-0041, да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.Д.П.
Мотиви от 10.8.2017г.
В законна сила на 25.8.2017г.
75 НОХД No 1653/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №1653/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – прокурор в РП-Несебър, и подсъдимият И.М.К. със защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.М.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***»Йордан Йовков» № 2, ет.1, ап.3, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2017г. около 16.20 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, в кв.»Черно море» срещу супермаркет «Де лукс», с посока на движение от с.Равда към гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ксантия“ с рег ........, след употреба на наркотични вещества, а именно: „канабис 5/ТНС 5/ по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000”/ с идентификационен номер:ARJJ-0041, съгласно Наредба №30 / 27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС - престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК и чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП /, вр. Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, вр. Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал. 3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото по чл.343б, ал. 3 от НК наказание „Глоба“ в размер на 250 лв. /Двеста и петдесет лева/. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, И.М.К., с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1653/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.М.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
И.М.К.
В законна сила на 25.8.2017г.
76 НОХД No 1661/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.Т. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 25.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №1661/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител в РП-Несебър и подсъдимият А.М.Т. със защитник адв.С.М. *** споразумение, съгласно което: А.М.Т., роден на ***г*** , постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, средно образование, работи като продавач в ЕТ“ К.„ Стара Загора“, неженен, неосъждан. GSM: *******, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2017г. около 21.40 часа в гр.Несебър, обл.Бургас, кв.“ Чайка“ пред №54 посока ресторант „ Джани“ –хотел „ Изола Парадайз“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка «БМВ», модел «320Д» , с рег.№ *******/собственост на Г.Л.Р./, след употреба на наркотични вещества , а именно метамфетамин (МЕТ), установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство – «Drager Drug Test 5000” , с фабричен № ARJJ- 0041, тестова касета №ARJM 0713, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК вр. чл.55, ал.3 от НК комулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият А.М.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 20.08.2017г. год. ОТНЕМА приложеното доказателство по делото тестова касета №ARJM 0713, ползвана с техническо средство – «Drager Drug Test 5000” , с фабричен № ARJJ- 0041, която да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1661/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия А.М.Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.М.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
А.М.Т.
В законна сила на 25.8.2017г.
77 НОХД No 1504/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Х.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1504/2017г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Валя Диамандиева – мл.прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Вачев от АК-гр. Плевен - упълномощен за защитник на подсъдимия Т.К., съгласно което: ПРИЗНАВА Т.Х.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, заварчик, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2017 г., около 03.10 часа в к.к Слънчев бряг, община Несебър, на главната алея до хотел „Континентал“, с посока на движение от гр. Несебър към гр. Свети Влас, управлявал лек автомобил марка „БМВ 323“, с рег.№ ЕН .... КА, след употреба на високо рискови наркотични вещества, а именно- канабис 5/ THC 5/, амфетамин /АМР/, и метамфетамин/МЕТ/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „четири месеца лишаване от свобода” за срок от 3 /три /години. НЕ НАЛАГА на подсъдимия Т.Х.к. на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 т.7 от НК подсъдимия Т.Х.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 / осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Т.Х.К. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 10.08.2017 г. ПОСТАНОВЯВА техническото средство „Drager test 5000“ с номер „ ARJJ-0041, да бъде унищожено след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1504/2017г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Т.Х.К.
В законна сила на 28.8.2017г.
78 НОХД No 1505/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Б.Ф. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1505/2017г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно Валя Диамандиева – мл.прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Антон Желев от АК-гр.Бургас - упълномощен за защитник на подсъдимия, съгласно което: ПРИЗНАВА Е.Б.Ф., роден на ***г. в гр.Шумен, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, готвач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2017г., около 03.35 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, на главната алея пред хотел „Авеню“, управлявал лек автомобил марка „БМВ 740 И“, с рег.№ А ....МВ след употреба на високорискови наркотични вещества, а именно- тетрахидроканабинол /ТНС 5/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Три месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Е.Б.Ф. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НКподсъдимия Е.Б.Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Е.Б.Ф. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 07.08.2017г. ПОСТАНОВЯВА тестова касета „Drager Drug Test 5000” STK 6“, с фабричен № ARJM 0713, RFF №8319495, да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1505/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Е.Б.Ф.
В законна сила на 28.8.2017г.
79 АНД No 394/2017, IV състав НАП ДИ ПОНТЕ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2631/20.10.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „Д.П.” ООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.И.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 29.8.2017г.
80 НОХД No 1503/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1503/2017г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Сариев от АК-гр.Бургас - упълномощен за защитник на подсъдимия Д.Д., съгласно което: ПРИЗНАВА Д.В.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, барман, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2017г. около 22:30 ч. в гр. Несебър, в района на КПП „Рио”, с посока на движение от с. Равда, общ. Несебър към гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген Венто“, с рег. № ТХ .... КХ, след употреба на наркотични вещества – канабис, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „четири месеца лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Д.В.Д. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК, наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Д.В.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето през което подсъдимия Д.В.Д. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 10.08.2017г. ПОСТАНОВЯВА тестова касета от техническото средство Drager Drug Test 5000“ /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041 да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1503/2017г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Д.В.Д.
В законна сила на 29.8.2017г.
81 НОХД No 1665/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Х.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 29.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №1665/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – Младши прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.Х.Р. със защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което: И.Х.Р., роден на *** г. в гр.Варна, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, работи като татуист, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2017 г., около 23.10 часа в к.к Слънчев бряг, община Несебър, пред супермаркет „Ваня“, с посока на движение от главната алея на к.к Слънчев бряг, към първокласен път I-9, управлявал товарен автомобил марка „Ауди А3“, с рег. ********, след употреба на наркотично вещество, а именно кокаин- представляващ високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите, и Списък I към Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Drager test 5000“ с номер „ ARJJ-0041„, поради което и на основание чл.343 б ал.3, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343 б ал.3, вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият И.Х.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 06.08.2017г. ОТНЕМА приложеното доказателство по делото тестова касета № ARJJ-0041, ползвана с техническо средство – «Drager Drug Test 5000” , с фабричен № ARJJ- 0041, която да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1665/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия И.Х.Р. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Х.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
И.Х.Р.
В законна сила на 29.8.2017г.
82 ЧНД No 1675/2017, VI състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 29.8.2017г.
НАЗНАЧАВА адв. Е.С. от БАК за служебен защитник на Янислав Р. Георгиев, ЕГН .... по ДП № 304 ЗМ - 2045/2017г. по описа на РУ гр. Несебър. Определението е окончателно.
В законна сила на 29.8.2017г.
83 НОХД No 1676/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 29.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №1676/2017г. по описа на РС – Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител в РП-Несебър и подсъдимият С.Д.С. със защитник адв.В.П. *** споразумение, съгласно което: С.Д.С., роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, съдружник в дружество „****“ ООД – Бургас, неженен, неосъждан, GSM: ****, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2017г. около 23:40 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър на входа на КПП „Какао бийч“ в посока на движение от главна алея на к.к. Слънчев бряг към дискотека „Какао бийч“ в комплекса, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мини Купър СД“, с рег. № ****/собственост на С. Д.С. ***/, след употреба на наркотични вещества, а именно кокаин (СОС)– представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство – «Drager Drug Test 5000” , с фабричен № ARJJ – 0041 (Test №123) , тестова касета “Drager Drug Test 5000 STK 6, с фабричен №ARJM 0713, REF№8319495, поради което и на основание чл.343 б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343 б ал.3, вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият С.Д.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 19.08.2017г. ОТНЕМА приложеното доказателство по делото тестова касета № ARJM 0713, REF№8319495, ползвана с техническо средство – «Drager Drug Test 5000” , с фабричен № ARJJ- 0041, (Test №123), която да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1676/2017г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия С.Д.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.Д.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
С.Д.С.
В законна сила на 29.8.2017г.
84 НОХД No 1677/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Р.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 29.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1677/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – младши прокурор в РП-Несебър и адв.Е.С. *** – назначен за защитник на подсъдимия Я.Р.Г. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Я.Р.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2017г., около 21.10 часа, в к.к Слънчев бряг, община Несебър, на алеята пред хотел „Бисер“, управлявал лек автомобил марка „Ланчия“, модел „Тесис“ с рег. № ********, след употреба на високорисково наркотично вещество, а именно – канабис, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Drager test 5000“ с номер „ ARJJ-0041”, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири месеца/. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на така наложеното наказание „четири месеца лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 НК на подсъдимия Г., кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 НК Я.Р.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 21.08.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложената по досъдебното производство тестова касета № ARJJ-0041, ползвана с техническо средство – «Drager Drug Test 5000” , с фабричен № ARJJ- 0041, да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1677/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Я.Р.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Я.Р.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Я.Р.Г.
В законна сила на 29.8.2017г.
85 НОХД No 1691/2017, III състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 30.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1691/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият М.Г.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като багерист към „В.К. ЕАД-Б., клон О., ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2015 год. в гориста местност, на около четири километра от гр. О., община Несебър, в лек автомобил марка - Сузуки" модел „С." с рег.№ВН .... ВН, прибрал намерени от него огнестрелно оръжие - едноцевна карабина с болтов затвор, калибър 7.62x39, без фабричен номер и боеприпас за огнестрелното оръжие - ловен патрон с калибър 7.62x39, без да притежава за това надлежно разрешение по чл.50, ал. 3, вр. с ал. 1 от ЗОБВВПИ, поради което и на основание чл.339, ал.5, във вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.„а“ от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото - огнестрелно оръжие - едноцевна карабина с болтов затвор, калибър 7.62x39, без фабричен номер и боеприпас за огнестрелното оръжие - ловен патрон с калибър 7.62x39. ВРЪЩА, на основание чл.111, ал.1 от НПК, на обвиняемия М.Г.М. веществените доказателства по делото – 1бр. голям черен фенер; 1бр. нож с черна дръжка и 1бр. фенер сив на цвят. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия М.Г.М. да заплати по сметка на ОД на МВР- Б. сумата от 126,55лв. (сто двадесет и шест лева и петдесет и пет стотинки), представляващи направени разноски. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1691/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.Г.М.
В законна сила на 30.8.2017г.
86 НОХД No 1692/2017, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Г.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 30.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1692/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемата В.Г.Д., родена на ***г. в гр. Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, работи като продавач- консултант, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 15.07.2017г., около 20:30 ч. в с. Равда, общ. Несебър, на ул. „Сирена“, пред дом № 10, в парково пространство зад «Лунапарка», в дамската си чанта, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) държала високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични вр. Приложение № 1, Списък I “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, както следва: кристално вещество, с нето тегло 0.194 гр. /нула цяло сто деветдесет и четири грама/, със съдържание на метамфетамин 6.70% /шест цяло и седемдесет процента/ на стойност 4,85 лв. /четири лева и осемдесет и пет стотинки/; кристално вещество, с нето тегло 0.142 гр. /нула цяло сто четиридесет и два грама/, със съдържание на метамфетамин 6.90% /шест цяло и деветдесет процента/ на стойност 3,55 лв. /три лева и петдесет и пет стотинки/; кристално вещество, с нето тегло 0.173 гр. /нула цяло сто седемдесет и три грама/, със съдържание на метамфетамин 7.50% /седем цяло и петдесет процента/ на стойност 4,33 лв. /четири лева и тридесет и три стотинки/; суха зелена растителна маса с нето тегло 4.132 гр. /четири цяло сто тридесет и два/ грама, определена като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 7,00 % /седем процента/, на стойност 24,79 лв. /двадесет и четири лева и седемдесет и девет стотинки/- всички наркотични вещества на стойност 37.52 лв. /тридесет и седем лева и петдесет и две стотинки/- престъпление по чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК вр. чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) вр. чл.3, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН) вр. Приложение № 1, Списък I “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от НРКРВН, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. Първо, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемата В.Г.Д. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства: неизразходената част от наркотичните вещества – предадени в ЦМУ гр.София с писмо рег. № 251000-17106/21.07.2017г. по описа на ОД на МВР гр. Бургас, които да се унищожат., както и опаковките от наркотичните вещества, запечатани в плика на л.35 от досъдебно производство, които също да се унищожат като вещ без стойност. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемата В.Г.Д. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 95,50лв. (деветдесет и пет лева и петдесет стотинки), представляващи направени разноски. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1692/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Г.Д.
В законна сила на 30.8.2017г.
87 НОХД No 1693/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 30.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1693/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Д.Х. /DIMITRIOS CHARAMIS/, роден на *** година в гр.А. Република Гърция, паспорт № ......., издаден на 06.10.2014г., валиден до 05.10.2019г., с постоянен адрес: Гърция, гр.А., ул.“А.Т.“ №.., грък, гръцки гражданин, със средно образование, работи в предприятие за обработка на мрамор, неженен, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2017г., около 04.15ч. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл.Бургас, на главна алея до хотел „Континентал“, с посока на движение от гр. Несебър към гр. Свети Влас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Тойота Корола“, с гръцки рег. № ...../негова собственост/, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно - 1,30 /едно цяло тридесет/ на хиляда, установено по надлежния ред, чрез техническо средство Алкотест 7410 + Дрегер, с фабричен № ARSM 0026, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА И „ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от три години. НАЛАГА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Д.Х. наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО» ЗА СРОК от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл..., ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Д.Х. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 19.08.2017 година. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1693/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Х.
В законна сила на 30.8.2017г.
88 НОХД No 1141/2017, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.Р.,
Г.И.К.,
С.К.Б.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 31.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 1141/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимите Г.Д.Р. и С.К.Б. със защитник адв.А.Ж. ***, и подсъдимият Г.И.К. със защитник адв.Петя Чернаева от АК- Бургас споразумения, съгласно които: ПРИЗНАВА Г.Д.Р., роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, живущ в барака до Гробищен парк гр.Несебър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2017год., в 23.00ч. в гр.Несебър, от товарен автомобил марка „ИФА” с рег. А .... ВН, паркиран на улицата срещу сградата на „БКС” гр.Несебър, като непълнолетен, но след като могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си,в съучастие със С.К.Б. с ЕГН ********** и Г.И. К. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на техническо средство – гаечен ключ №10, отнел чужди движими вещи: два броя акумулатори със сериен номер 412042736, всеки по 78,60лв., на обща стойност 157,20лв. /сто петдесет и седем лева и двадесет стотинки/, от владението и без съгласието на Д.Н.Н. с ЕГН ********** ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са върнати до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6вр. с ал.3 т.1 и т.3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност 2 /два/ пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ часа за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Д.Р. със снета самоличност, чрез неговата майка Д.Т.Р., да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 35.00лв. (тридесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРИЗНАВА Г.И.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, в бунгало в бивш Софийски лагер, до супермаркет „Жанет“, ЕГН **********, тел. ......., за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2017год., в 23.00ч. в гр.Несебър, от товарен автомобил марка „ИФА” с рег. А .... ВН, паркиран на улицата срещу сградата на „БКС” гр.Несебър, в съучастие с непълнолетния Г.Д. Р. с ЕГН ********** и С.К.Б. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на техническо средство – гаечен ключ №10, отнел чужди движими вещи: два броя акумулатори със сериен номер 412042736, всеки по 78,60лв., на обща стойност 157,20лв. /сто петдесет и седем лева и двадесет стотинки/, от владението и без съгласието на Д.Н.Н. с ЕГН ********** ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б”, вр. чл. 20, ал.2, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.„б“ от ЗИНЗС, първоначален „Строг“ режим на изтърпяване на наказанието. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.И.К. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 35.00лв. (тридесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРИЗНАВА С.К.Б., роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2017год., в 23.00ч. в гр.Несебър, от товарен автомобил марка „ИФА” с рег. А .... ВН, паркиран на улицата срещу сградата на „БКС” гр.Несебър в съучастие с непълнолетния Г.Д. Р. с ЕГН ********** и Г.И.К. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на техническо средство – гаечен ключ №10, отнел чужди движими вещи: два броя акумулатори със сериен номер 412042736, всеки по 78,60лв., на обща стойност 157,20лв. /сто петдесет и седем лева и двадесет стотинки/, от владението и без съгласието на Д.Н.Н. с ЕГН ********** ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194,ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б”,вр. чл. 20, ал.2, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС първоначален „Строг“ режим на изтърпяване на наказанието. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.К.Б. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 35.00лв. (тридесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1141/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Г.Д.Р.
Г.И.К.
С.К.Б.
В законна сила на 31.8.2017г.
89 НОХД No 1723/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.С.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 31.8.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №1723/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, и подсъдимият ДС. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА ДСЕРГЕЙОВИЧ С. – роден на *** ***, Украйна, живущ ***, украинец, украински гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, шофьор, паспорт №FC809842 за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2017, около 21.00 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър, обл.Бургаска, ул.”Сирена” №1 посока на движение ул.”Св.Власий” к-с „Синева Дел Сол” управлявал МПС- л.а. „Тойота”, модел „Камри” с рег. № ******с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.96 промила установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с Фабр.№ АRDN0053, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото по чл.343б, ал. 1 от НК наказание „Глоба“ в размер на 150 лв. /Сто и петдесет лева/. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, ДСЕРГЕЙОВИЧ С. от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 28.08.2017 година. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1723/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия ДСЕРГЕЙОВИЧ С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Д.С.С.
В законна сила на 31.8.2017г.