Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 561/2018, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.7.2018г.
поради което и на основание чл. 78А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, предл. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.
Д.К.
основание чл. 78А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, предл. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.
Мотиви от 19.7.2018г.
В законна сила на 1.8.2018г.
2 НОХД No 882/2018, II състав Квалифицирани състави на измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.С.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Разпореждане от 1.8.2018г.
ПРЕКРТЯВА съдебното производство по НОХД № 882/2018г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА делото на определения с Определение № 175/16.12.2013г. по НЧД № 2214/2013г. от ВКС за компетентен съд – РС-Самоков. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.8.2018г.
3 НОХД No 884/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Й.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 1.8.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 884/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.В.П. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия Н.Й.Н., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Й.Н.- роден на *** ***, обл.Ямбол, ул.”Георги Кирков”, № 8, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, работи в „М М Комерс“ ООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2018 год., около 03.15 часа, в гр.Несебър, обл.Бургаска, посока на движение ул.“Хан Крум“, управлявал МПС- л.а. „Мерцедес”, рег. № У 3639 АТ, след употреба на наркотични вещества- „амфетамин“ и „метаамфетамин“, установено по надлежния ред с техническо средство «Drug Test 5000», с фабр.№ ARJJ-0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Н.Й.Н. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Н.Й.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия Н.Й.Н. е било отнето по административен ред, считано от 22.07.2018 г. УКАЗВА Дрегер касетата, приложена към делото, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 884/2018г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.Й.Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата по БП № 304 ЗМ- 997/2018г. по описа на РУ- гр.Несебър спрямо подсъдимия Н.Й.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Н.Й.Н.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Н.Й.Н. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Н.Й.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия Н.Й.Н. е било отнето по административен ред, считано от 22.07.2018 г.
В законна сила на 1.8.2018г.
4 НОХД No 885/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ф.Д.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 1.8.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 885/2018г. по описа на РС- гр.Несебър между Стела Мешова -прокурор в РП- Несебър и адв. П.Ч. в качеството на защитник на обвиняемия Ф.Д.Х. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Ф.Д.Х., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи в строителството, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.07.2018г. около 23:15 часа. в к.к. Слънчев бряг, на главна алея срещу хотел „Мида”, в посока на движение към хотел „Болеро”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег. № А 9381 КА, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин, установена по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000“ /Дрегер Друг тест 5000/ фабричен № ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС - поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5/пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3/три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 НК, на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. НАЛАГА на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия Ф.Д.Х. ЕГН **********, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от права” времето, през което Х. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 25.07.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателства - 1 брой тест касета дрегер от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРИЗНАВА Ф.Д.Х., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи в строителството, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на: на 24.07.2018 година, около 23:15 часа, в к.к. Слънчев бряг, в кутия от цигари с надпис „Victory“ /“Виктори“/, намираща се до скоростния лост на лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег. № А 9381 КА, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал: високорисково наркотично вещество – метамфетамин с нето тегло 0.872 гр., със съдържание на метамфетамин 21.30%, на стойност 21.80 лева; високорисково наркотично вещество – коноп с нето тегло 0.165 гр., със съдържание на активното наркотично вещество – тетрахидроканабинол 7.90% на стойност 0.99лв.; високорисково наркотично вещество – амфетамин, с нето тегло 0.006 гр., със съдържание на амфетамин 17.20%, на стойност 0.18лв., установено с физикохимична експертиза № 616/30.07.2018г. по описа на Сектор „БНТЛ” при ОД на МВР гр. Бургас, като случаят е маловажен, а стойността на всички наркотични вещества е 22.97лв., ПОРАДИ което и на основание чл. 354а, ал.5 вр. ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 200 /двеста/ лева. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото съставляващи останалата неизразходвана част от наркотичните вещества - метамфетамин с нето тегло 0.872 гр., със съдържание на метамфетамин 21.30%, коноп с нето тегло 0.165 гр., със съдържание на активното наркотично вещество – тетрахидроканабинол 7.90% и амфетамин, с нето тегло 0.006 гр., със съдържание на амфетамин 17.20%, които да бъдат унищожени; ОТНЕМА на основание чл. 354, ал.6 от НК в полза на Държавата кутия от цигари с надпис „Victory“ /“Виктори“/, в която са съхранявани наркотичните вещества, и 1 бр. плик с опаковки, които да се унищожат като вещи на незначителна стойност. ВРЪЩА на основание чл. 111, ал. 1 НПК 1 брой Електронна везна на обвиняемия Ф.Д.Х., ЕГН **********. . ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Ф.Д.Х., ЕГН ********** с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 127.01 лева(сто двадесет и седем лева и една стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. НАЛАГА, на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Ф.Д.Х., ЕГН **********, едно общо най -тежко наказание за престъпленията по чл.343б, ал.3 от НК и по чл. 354а, ал.5 вр. ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното, на Ф.Д.Х., ЕГН **********, общо наказание от 5 /пет/ месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към определеното най-тежко общо наказание наложеното, на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на Ф.Д.Х., ЕГН **********, наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от права” времето, през което Х. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 25.07.2018г. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание наложеното на Ф.Д.Х., ЕГН ********** наказанието „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева. С оглед одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 885/2018 г.по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетите спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Ф.Д.Х., ЕГН **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Ф.Д.Х.
НАЛАГА, на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Ф.Д.Х., ЕГН **********, едно общо най -тежко наказание за престъпленията по чл.343б, ал.3 от НК и по чл. 354а, ал.5 вр. ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното, на Ф.Д.Х., ЕГН **********, общо наказание от 5 /пет/ месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към определеното най-тежко общо наказание наложеното, на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на Ф.Д.Х., ЕГН **********, наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от права” времето, през което Х. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 25.07.2018г. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание наложеното на Ф.Д.Х., ЕГН ********** наказанието „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева.
В законна сила на 1.8.2018г.
5 АНД No 147/2018, III състав ДИТ АЙ ХОТЕЛ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.6.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 22-003861 / 06.11.2017г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „А.Х.” ЕАД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Х.Р.Г., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.8.2018г.
6 АНД No 438/2018, IV състав Общини СЪНРАЙЗ АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 880/30.10.2017г. на Кмета на О.Н. с което за нарушение на чл.13, ал.1, т.3 от Наредба № 6 на Общински съвет- гр.Несебър, на „С.” АД, ЕИК ******със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.Б., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 15000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 2.8.2018г.
7 НОХД No 540/2018, II състав Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Д.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 2.8.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 540/2018 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Мария Николова от АК-гр.Бургас, в качеството й на защитник на подсъдимия М.Д.С. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият М.Д.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, работи като строител в частния сектор, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.12.2017г., в 17:30 часа, в с.Кошарица, общ. Несебър, ул.“******, противозаконно пречил на орган на властта – Антон Михайлов Калчев – старши полицай в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Районно управление *** да изпълни задължението си по служба, а именно – да задържи на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР лицето Б.Д.С. като го хванал с ръце за врата откъм гърба и го дърпал назад, за да не доближава Б.Д.С., поради което и на основание чл. 270, ал.1 , вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (ЧЕТИРИ) месеца. ОТЛАГА основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) години. Подсъдимият М.Д.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, работи като строител в частния сектор, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.12.2017г., в 17:30 часа, в с.Кошарица, общ. Несебър, ул.“******, противозаконно повредил чужда движима вещ – чрез удар с ръка счупил заден ляв стоп на автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ксара Пикасо“ с рег.№ ******, на стойност 157.11 лв., собственост на ОД на МВР Бургас, с МОЛ Д.П.С. – началник склад „Авточасти“ към сектор „Управление на собствеността и социалните дейности“, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.54, ал.1от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (ШЕСТ) месеца. ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените за двете престъпления такива, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание от шест месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ години. ОСЪЖДА М.Д.С. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР- Бургас, направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 117.72 лв. /сто и седемнадесет лева и седемдесет и две стотинки/. ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства, представляващи част от счупен стоп на служебната лека кола да бъдат унищожени след влизане на определението в сила като вещи без стойност. ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.24, ал. от НПК наказателното производство по НОХД № 540/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът след като се произнесе по споразумението се занима с взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения М.С. и като намери, че са отпаднали основанията за същата и на осн.чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения М.Д.С., с ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване или протестиране в едноседмичен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
М.Д.С.
В законна сила на 2.8.2018г.
8 АНД No 363/2018, II състав МВР А.С.Б.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 15.6.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: №116 ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 363/2018г. по описа на Районен съд- Несебър, поради просрочие на жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от уведомяване на страните, пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 4.8.2018г.
9 Гражданско дело No 262/2018, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ Е.М.Ю.,
И.Г.Ю.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.4.2018г.
На основание чл.15, ал.2 от ЗЗДН, въз основа на решението, следва да бъде издадена и заповед за защита. Така мотивиран, съдът РЕШИ:№64 ЗАДЪЛЖАВА И.Г.Ю., родена на ***г. в България, с норвежко гражданство, с паспорт № 29778208, издаден на 10.06.2012г. в Норвегия, да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Е.М.Ю., родена на ***г. в Норвегия, с паспорт № ......., издаден на 27.03.2015г. от Норвегия. НАЛАГА на основание чл.5, ал.4 от ЗЗДН на И.Г.Ю., родена на ***г. в България, с норвежко гражданство, с паспорт № 29778208, издаден на 10.06.2012г. в Норвегия, глоба в размер на 200 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 11, ал. 2 от ЗЗДН И.Г.Ю., родена на ***г. в България, с норвежко гражданство, с паспорт № 29778208, издаден на 10.06.2012г. в Норвегия, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 25 лв., представляваща държавна такса, както и сумата от 200 лв. – направени разноски от бюджета на съда – заплатено възнаграждение за особен представител. Да се издаде заповед за защита на основание чл.15, ал.2 от ЗЗДН, която да съдържа предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл.21, ал.3 от ЗЗДН. Препис от решението и заповедта за защита да се връчат на страните, както и на РУ на МВР гр. Несебър. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр. Бургас в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 7.8.2018г.
10 АНД No 2241/2017, III състав КАТ М.М.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001669 от 16.06.2017г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на М.М.И. с ЕГН ********** ***, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 10 лв. (десет лева) и на основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. са отнети 12 (дванадесет) контролни точки. ОСЪЖДА М.М.И. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 66,88 лв. (шестдесет и шест лева и 88 ст.), представляваща направени по делото пътни разноски на свидетел. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
11 НОХД No 344/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.А.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 7.8.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №344/2018 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно:Стела Мешова – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия М.А.К. със снета по делото самоличност, съгласно което подсъдимият М.А.К.- роден на *** г. Русия, с настоящ адрес ***, руски гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, собственик на траурна агенция „Небеса“ ЕООД, ЛНЧ **********; ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.04.2018г., около 17:38 часа, в гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, на ул. „Славянска“, до бензиностанция „Лукойл“, с посока на движение към гр. Варна, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Волво“, модел „ЦХ 60“ с рег. № В 5885 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 2.81 /две цяло осемдесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза с № 176/23.04.2018г. по описа на сектор „БНТЛ“ при ОД на МВР гр. Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 8 /осем/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» на М.А.К., за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия М.А.К. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на180 /сто и осемдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия М.А.К. “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 15 /петнадесет/месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия М.А.К. е било отнето по административен ред, считано от 22.04.2018 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимия М.А.К. със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Бургас, направените разноски в досъдебното производство в размер на 50.26 /петдесет лева и двадесет и шест стотинки/. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 344/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.А.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.А.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
М.А.К.
на основание чл.343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 8 /осем/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» на М.А.К., за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия М.А.К. кумулативно предвиденото наказание «Глоба» в размер на180 /сто и осемдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия М.А.К. “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 15 /петнадесет/месеца.
В законна сила на 7.8.2018г.
12 НОХД No 592/2018, IV състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.Х.Ю. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 31.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 592/2018 г. по описа на РС- Несебър. ВРЪЩА делото на Р.п.Н. за отстраняване на посочените нарушения. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-мо дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд-Бургас.
В законна сила на 8.8.2018г.
13 НОХД No 968/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.Д.Ц. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 10.8.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 968/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Стела Мешова– прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Х.Д.Ц. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което Х.Д.Ц., родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, със средно специално образование, неомъжена, неосъждана, сервитьор, ЕГН**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 11.08.2017г., около 01:00ч. в гр.Несебър, по ул. „Струма“ пред дом № 23, с посока на движение към сградата на Община Несебър, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил „Мазда 6“ с рег. № А .... НА, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно – 1.99 /едно цяло деветдесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410+“ с № ARSM 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимата Х.Д.Ц. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимата Х.Д.Ц. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на Х.Д.Ц. е било отнето по административен ред, считано от 11.08.2017г. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД № 968/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Х.Д.Ц.
на основание чл.343б, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимата Х.Д.Ц. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимата Х.Д.Ц. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на Х.Д.Ц. е било отнето по административен ред, считано от 11.08.2017г.
В законна сила на 10.8.2018г.
14 Гражданско дело No 385/2018, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Д.Х. Н.И.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.7.2018г.
ОСЪЖДА Н.И.Д. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, ДА ЗАПЛАЩА на Р.Д.Х. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Антон Николаев Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, ежемесечна издръжка в размер на 160 лв. (сто и шестдесет лева), считано от 27.04.2018г. до навършване пълнолетие на детето или настъпването на друга законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане, като искът над уважения до пълния претендиран размер за ежемесечна издръжка от 250 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Н.И.Д. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Х. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Антон Николаев Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, сумата в размер на 192 лв. (сто деветдесет и два лева), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА Р.Д.Х. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Антон Николаев Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.Д. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, сумата в размер на 108 лв. (сто и осем лева), представляваща направени по делото разноски съобразно отхвърлената част от иска. ОСЪЖДА Н.И.Д. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 230,40 лв. (двеста и тридесет лева и 40 ст.), представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта, относно присъдената издръжка. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от деня на постановяването му.
В законна сила на 14.8.2018г.
15 АНД No 655/2018, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Н.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.7.2018г.
ПРИЗНАВА Н.Н.К.- роден на *** г., постоянен адрес *** и с настоящ адрес к.к. Слънчев бряг, хотел „А.“, стая 1-1А, българин, български гражданин, средно образование, работи като шофьор, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2018 г. около 16.30 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, кв. Пясъците, в хотел „А.“, стая № 1-1А, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗДКНВП/ държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. с чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, списък 1 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, както следва: -коноп, съдържащ се в полиетиленов плик, с нето тегло – 4,569 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8,70% на стойност 27.41 лева; -коноп, установен върху електронна везна, с нето тегло 0,014 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол на стойност 0,08 лева, всички наркотични вещества на обща стойност 27.49 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.второ, т.1 предл. първо, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ ЛЕВА, платими в полза на Държавата. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НК, обвиняемият Н.Н.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 92,56 лв. /деветдесет и два лева и петдесет и шест стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. ОТНЕМА, на основание чл..354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата 1 брой електронна везна, както и останалата неизразходвана част от наркотичните вещества, както и опаковките, в които наркотичните вещества са се намирали, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.Н.К.
на основание чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.второ, т.1 предл. първо, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ ЛЕВА, платими в полза на Държавата. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НК, обвиняемият Н.Н.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 92,56 лв. /деветдесет и два лева и петдесет и шест стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.
Мотиви от 13.8.2018г.
В законна сила на 16.8.2018г.
16 НОХД No 999/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Л.Л.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 16.8.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №999/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и адв.Д.Е. *** – упълномощена за защитник на подсъдимия Л.Л.Н. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Л.Л.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че На 04.08.2018г., около 01.00 часа, в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, по ул.”Свети Власий”, до дом № 25, в посока на движение от к.к. „Елените” към к.к.”Сл.бряг”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Форд”, модел „Фокус”, с рег. № Н 5620 ВК, след употреба на наркотични вещества, а именно: амфетамин /АМР/ и метамфетамин /МЕТ/, установено по надлежния ред чрез техническо средство дрегер „Дръг тест 5000” /Drager drug Test 5000/, с идентификационен номер АRJJ-0041, тест № 366, поради което и на основание чл. 343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на подсъдимия Л.Л.Н. на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал.3 от НК наказание „Глоба” в размер от 500 /петстотин/ до 1500 /хиляда и петстотин/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Л.Л.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият Н. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 04.08.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложената по досъдебното производство тестова касета, ползвана с техническо средство – „Дръг тест 5000” /Drager drug Test 5000”/, с фабричен № АRJJ-0041, тест № 366, да бъде УНИЩОЖЕНА след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 999/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Л.Л.Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Л.Л.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Л.Л.Н.
на основание чл. 343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на подсъдимия Л.Л.Н. на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал.3 от НК наказание „Глоба” в размер от 500 /петстотин/ до 1500 /хиляда и петстотин/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Л.Л.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.
В законна сила на 16.8.2018г.
17 НОХД No 1004/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 16.8.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1004/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. *** – упълномощена за защитник на подсъдимия С. М.споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА С. М., роден на ***г. в гр.Радовиш, Република Македония, с постоянен адрес:***, настоящ адрес: Република Македония, гр.Радовиш, ул.“*****“ № 9, македонец, с двойно гражданство - македонски и български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, шофьор на тир в „AM-PA SPEED” ЕООД – гр.Петрич, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че На 09.08.2018г., около 05:30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, на главна алея, пред хотел ”Зара”, в посока на движение от гр.Несебър към к.к.Слънчев бряг, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат“, с рег. №*****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две десети/ на хиляда, а именно 1,95 / едно цяло деветдесет и пет/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за Химическа експертиза № 414/09.08.2018г. по описа на БНТЛ при ОД на МВР-Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на подсъдимия С. М.на основание чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1, от НК наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК С. М.от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият М.е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 09.08.2018г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С. М., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, сумата в размер на 50,26 (петдесет лева двадесет и шест стотинки), представляваща разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1004/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия С. М.мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С. М.мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
С.М.
на основание чл.343б, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на подсъдимия С. М.на основание чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1, от НК наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК С. М.от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
В законна сила на 16.8.2018г.
18 АНД No 383/2018, II състав КАТ К.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-000808/ 30.04.2018г. на Началник Сектор към ОД на МВР-Бургас, упълномощен със Заповед № 8121з-952/20.07.2017г. на Министъра на вътрешните работи, с което на К.К., гражданин на Република Полша, родена на ***г. в Полша, с адрес в България: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад, комплекс „А.Г., ап.... представлявана чрез пълномощника адв.П.А. ***, съдебен адрес:***, адвокатска кантора „П.А.“ за административно нарушение на осн.чл.174, ал.3 от ЗДвП на К.К. е наложена Глоба в размер на 2000лв. и двадесет и четири месеца лишаване от право да управлява МПС и на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложена глоба от 180лв. и пет месеца лишаване от право да управлява МПС. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2018г.
19 НОХД No 1009/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Н.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.8.2018г.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание 4 /четири/ месеца «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на И.Д.Б. Н.Г. комулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК И.Д.Б. Н.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият И.Д.Б. Н.Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 02.08.2018 година.поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на 500/петстотин/ лева. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия И.Д.Б. Н.Г. ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените му, а именно - «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ наказание 4 /четири/ месеца «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ, наложеното на подсъдимия И.Д.Б. Н.Г. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият И.Д.Б. Н.Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 02.08.2018 година. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ, наложеното на подсъдимия И.Д.Б. Н.Г. наказание ГЛОБА в размер на 500/петстотин/ лева. ОТНЕМА на основане чл.354а, ал.6 от НК в полза на държвата остатъка от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ-София, както и опаковките на същите, които да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ПОСТАНОВЯВА приложената по досъдебното производство тестова касета от техническо средство «Drug Test 5000», с фабр.№ ARJJ-0041, да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила.
Д.Н.Г.
поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание 4 /четири/ месеца «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на И.Д.Б. Н.Г. комулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК И.Д.Б. Н.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на 500/петстотин/ лева. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия И.Д.Б. Н.Г. ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените му, а именно - «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ наказание 4 /четири/ месеца «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ, наложеното на подсъдимия И.Д.Б. Н.Г. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият И.Д.Б. Н.Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 02.08.2018 година. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ, наложеното на подсъдимия И.Д.Б. Н.Г. наказание ГЛОБА в размер на 500/петстотин/ лева. ОТНЕМА на основане чл.354а, ал.6 от НК в полза на държвата остатъка от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ-София, както и опаковките на същите, които да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила.
В законна сила на 17.8.2018г.
20 НОХД No 1010/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.П.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.8.2018г.
на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Б.П.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Б.П.М. е било отнето по административен ред, считано от 18.05.2018г.
Б.П.М.
на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Б.П.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
В законна сила на 17.8.2018г.
21 НОХД No 1011/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Р.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 17.8.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №1011/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Н.Р.С. с упълномощен защитник адв.Б.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.Р.С., родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, хостеса в дискотека „Планета“, КК“Слънчев бряг“, общ. Несебър, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 12.06.2018г. около 01:15ч. в КК“Слънчев бряг“, общ. Несебър на главна алея, срещу бензиностанция „Петрол“ в посока гр. Свети Влас управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мазда Примаси", с peг. № А 6379 КТ, след употреба на наркотични вещества, а именно - амфетамин и метамфетамин установено по надлежния ред, с техническо средство - „Drager Drug Test 5000", /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на осн. чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал. 3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемата Н.Р.С., ЕГН: ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимата е било отнето по административен ред, считано от 12.06.2018г. РАЗПОРЕЖДА вещественото доказателство- тестовата касета, използвана с техническо средство „Drager Drug Test 5000", /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041, да бъде отнета в полза на държавата и унищожена след влизане на споразумението в сила поради липсата на стойност. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1011 /2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Н.Р.С., ЕГН: **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд – Бургас, считано от днес.
Н.Р.С.
на основание чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на осн. чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал. 3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемата Н.Р.С., ЕГН: ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
В законна сила на 17.8.2018г.
22 НОХД No 1012/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.В.Ш. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.8.2018г.
поради което и на основание чл.343б, ал.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.В.Ш. наказание - три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.В.Ш. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК Наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия А.В.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПОСТАНОВЯВА приложената тестова касета от Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000”/ с идентификационен номер АRJJ-0041, да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила.
А.В.Ш.
на основание чл.343б, ал.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.В.Ш. наказание - три месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.В.Ш. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК Наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия А.В.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
В законна сила на 17.8.2018г.
23 НОХД No 1013/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.8.2018г.
на основание чл.343Б, ал. 1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четри/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 100/сто/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. 343Б, ал. 1 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК А.А.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия А.А.П. е било отнето по административен ред, считано от 08.08.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1013/2018г. по описа на РС – Несебър,поради изчерпване предмета на делото.
А.А.П.
на основание чл.343Б, ал. 1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четри/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр.чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 100/сто/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. 343Б, ал. 1 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК А.А.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия А.А.П. е било отнето по административен ред, считано от 08.08.2018г.
В законна сила на 17.8.2018г.
24 НОХД No 1028/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.М.Р. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 20.8.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1028/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.М.Р. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Р.М.Р.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, оператор на машина в завод „А.“ гр. М., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2018г., около 09:40ч. в гр.Несебър на ул.Несебър в близост до бензиностанция „Петрол“ с посока на движение от гр.Несебър към с.Равда, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф 4", с peг. № СТ .... ВС, след употреба на наркотични вещества, а именно - канабис, включен в Приложение № 1 - Списък 1 - „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, и чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред чрез измерване с тест за употреба наркотични вещества - „Drager Drug Test 5000", /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал. 3, вр. с чл.55 ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Р.М.Р. наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Р.М.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето през което подсъдимият Р.М.Р. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 10.08.2018 г. ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателствено средство тестова касета „Drager Drug Test 5000“, с фабричен № ARJJ-0041 да остане по делото до изтичане на срока му за съхранение. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1028/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Р.М.Р.
на основание чл.343б, ал. 3, вр. с чл.55 ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Р.М.Р. наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Р.М.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето през което подсъдимият Р.М.Р. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 10.08.2018 г.
В законна сила на 20.8.2018г.
25 НОХД No 1029/2018, V състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 20.8.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 1029/2018г. по описа на Районен съд- Несебър. ВРЪЩА делото на Р.п.Н. за изготвяне и внасяне на обвинителен акт за разглеждане на делото по общия ред.
В законна сила на 20.8.2018г.
26 АНД No 211/2018, III състав МВР Ф.Ш.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2018г.
Звезделинов Даскалов на длъжност Началник на РУ – Несебър, с което на основание чл.116, ал.2 от ЗГР е наложил на Ф.Ш.Х. с ЕГН **********,***, административно наказание Глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл.99, ал.1 от ЗГР, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.8.2018г.
27 АНД No 504/2018, II състав КАТ К.Д.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.8.2018г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 18-0304-000930/15.05.2018г. на Началник сектор към ОДМНР-Бургас, РУ-Несебър, с което на К.Д.С. с ЕГН-********** ***, ж.к.Черно море-2 № 40 за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП и на осн.чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.8.2018г.
28 НОХД No 1073/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Р.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 22.8.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1073/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – младши прокурор в РП-Несебър и адв.А.И. *** – упълномощена за защитник на подсъдимия С.Р.С. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА С.Р.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***№6, и настоящ адрес: к.к Слънчев Бряг, общежитие „Грамада“, стая №108, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, студент в „Технически университет“- гр. София, касиер в търговски обект на „Съмър Турс“ ЕООД, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че На 17.06.2018 г., около 15.10 часа, в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, кв. „Камелия“, пред супермаркет „Дъга“, до общежитие „Строител, с посока на движение автогара - складова база, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Субару Легаси“, с рег.№ *******, след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред със съдебно-химическа/токсикологична експертиза с изх.№ И-6326/31.07.2018 г. на Военно медицинска академия- гр.София, поради което и на основание чл.343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на наложеното наказание - четири месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на С.Р.С. на основание чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал.3 от НК наказание „Глоба” в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК С.Р.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което С.Р.С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 17.06.2018г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.Р.С. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 117.30 лв. /сто и седемнадесет лева и тридесет стотинки/, представляваща направените разноски в хода на досъдебното производство. ПОСТАНОВЯВА приложената по досъдебното производство тестова касета, ползвана с техническо средство – „Дръг тест 5000” /Drager drug Test 5000”/, с фабричен № АRJJ-0041, да бъде УНИЩОЖЕНА след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1073/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия С.Р.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.Р.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
С.Р.С.
на основание чл.343б, ал.3 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на наложеното наказание - четири месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на С.Р.С. на основание чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал.3 от НК наказание „Глоба” в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК С.Р.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.
В законна сила на 22.8.2018г.
29 НОХД No 1075/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР О.Н.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 23.8.2018г.
на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на 4/ЧЕТИРИ/ месеца «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на О.Н.Х. за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия О.Н.Х. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на О.Н.Х., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на О.Н.Х. е било отнето по административен ред, считано от 10.08.2018 година.
О.Н.Х.
на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на 4/ЧЕТИРИ/ месеца «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на О.Н.Х. за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия О.Н.Х. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на О.Н.Х., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на О.Н.Х. е било отнето по административен ред, считано от 10.08.2018 година.
В законна сила на 23.8.2018г.
30 НОХД No 1081/2018, III състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.М.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 23.8.2018г.
поради, което и на основание 195, ал.1, т.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на 6/ШЕСТ/ месеца «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на Р.М.Б. за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. Вещите, предмет на престъплението, са възстановени на пострадалите лица. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемата Р.М.Б. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 74.69/седемдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/ лева
Р.М.Б.
поради, което и на основание 195, ал.1, т.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на 6/ШЕСТ/ месеца «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на Р.М.Б. за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години.
В законна сила на 23.8.2018г.
31 НОХД No 1003/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.Л.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 24.8.2018г.
, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЧЕТИРИ месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Т.Л.Т. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“ в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Т.Л.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 / ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Т.Л.Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 01.08.2018 г. ПОСТАНОВЯВА приложената към досъдебното производство един брой тестова касета „Drager Drugtest 5000“ /Дрегер Драг тест 5000/, с номер ARJJ-0041, проба №362 да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Т.Л.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Т.Л.Т.
поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЧЕТИРИ месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Т.Л.Т. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“ в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Т.Л.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 / ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Т.Л.Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 01.08.2018 г.
В законна сила на 24.8.2018г.
32 НОХД No 823/2018, III състав Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Д.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 17.8.2018г.
С оглед гореизложеното и на основание чл.249, ал.2, вр.чл.248, ал.1, т.3, вр.чл.248, ал.5, т.1 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №823/2018г. по описа на Районен съд- Несебър. ВРЪЩА материалите по досъдебно производство №304 ЗМ-1077/2016г. на Р.п.Н. за отстраняване на горепосочените съществени процесуални нарушения. ПОТВЪРЖДАВА взетата на 06.03.2018г. мярка за неотклонение „Подписка“ по отношение на обвиняемия С.. Определението, включително и в частта относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила на 25.8.2018г.
33 НОХД No 1145/2018, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР З.Й.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.8.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 1145/ 2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият З.Й.И. със служебен защитник адв.С.М. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА З.Й.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2017г. в с.Оризаре, общ.Несебър, обл.Бургаска, на ул.”Младост” №16, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „ВиК" ЕАД гр.Бургас, представлявано от Изпълнителния директор инж.Ганчо Тенев –изразяваща се в демонтиране на монтираната тапа и пломба от холендера, чрез монтиране във водомерната шахта на имота на тръба,с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода –ПОРАДИ което и на основание по чл.234в, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 , вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК се определя наказание: «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание „Глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „ЛОС”. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1145/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия З.Й.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия З.Й.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Бургаски окръжен съд.
З.Й.И.
на основание по чл.234в, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 , вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК се определя наказание: «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
В законна сила на 29.8.2018г.
34 АНД No 423/2018, III състав КАТ С.К.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 8.8.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002826 / 08.10.2015г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на С.К.К. с ЕГН **********, адрес: ***, му е наложена санкция в размер на 500 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.), като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание – Глоба от 500 лв. (петстотин лева) на 250 лв. (двеста и петдесет лева), на основание чл.638, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), във връзка с чл.3, ал.2 от ЗАНН. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.8.2018г.
35 Гражданско дело No 701/2018, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Й.М.М.   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.8.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.19 от ЗГР, съдът Р Е Ш И: ДОПУСКА на осн.чл.19, вр.чл.15, ал.2 от ЗГР промяна на бащиното име на детето от Й.М.М. ЕГН-********** на Й. ВАСИЛЕВ М.. Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние за отбелязване на промяната в регистрите на населението. УКАЗВА на осн.чл.129 от ПАРОАВАС след влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати служебно в ГРАО-Пловдив и на бюро „Съдимост”. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 31.8.2018г.
36 НОХД No 1169/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Ц.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 31.8.2018г.
на основание чл.343б, ал.3, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НАЛАГА на подсъдимият М.Ц.И. със снета по-горе самоличност кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева, която следва да бъде платена в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.3, вр.чл.37, т.7 от НК, М.Ц.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
М.Ц.И.
на основание чл.343б, ал.3, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НАЛАГА на подсъдимият М.Ц.И. със снета по-горе самоличност кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева, която следва да бъде платена в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.3, вр.чл.37, т.7 от НК, М.Ц.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
В законна сила на 31.8.2018г.