РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2013г. до 30.9.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 547/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 14.8.2013г.
 ПРИЗНАВА А.П.С.- роден на ***г***, обл.Плевен, ул.”К.О.” № 4, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, сервитьор, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2013г., около 02.10 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алеята в близост до „Роял Бийч Мол”, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества- коноп смесен с тютюн с нетно тегло 0.347 грама, със съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 2.50 %, на стойност 2.10 лева (два лева и десет ст.), и коноп със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 1.80 % с нетно тегло 0.299 грама, на стойност 1.79 лв. (един лев и седемдесет и девет ст.), съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на Република България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лева.  ОСЪЖДА А.П.С. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 50.30 лева (петдесет лева и тридесет ст.), представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП- Несебър от датата на съобщението.    
А.П.С.
Мотиви от 27.8.2013г.
В законна сила от 2.9.2013г.
2 НАХД No 653/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 14.8.2013г.
ПРИЗНАВА П.Д.Д.- родена на *** ***, обл.Пловдив, ул.”Т.М.” № .., българка, българска гражданка, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 22.07.2013г., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на тротоара зад хотел „Диаманд”, в близост до РУП- Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда на разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държала високорискови наркотични вещества- амфетамин с кофеин, с нетно тегло 0.525 грама, със съдържание на основно вещество амфетамин- 35.50 %, на стойност 15.75 лева, определено съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.199г. на МС на Република България за определяне цената на наркотичните вещества , като случаят е маловажен – престъпление по чл.354, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 400 (четиристотин) лева.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК П.Д.Д. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 75.38 лева (седемдесет и пет лева и тридесет и осем ст.) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемата, а за РП- Несебър от съобщението.    
П.Д.Д.
Мотиви от 27.8.2013г.
В законна сила от 2.9.2013г.
3 НАХД No 755/2013, VI състав Административни дела Ф. Т.-2. ООД ИАРА, ГД"РК" Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 2.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 755/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.   ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Поморие.    
В законна сила от 2.9.2013г.
4 НОХД No 759/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 2.9.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия П.А.А. и неговият защитник адвокат А.К. споразумение по НОХД № 759/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА П.А.А., роден на *** г. в гр.Б., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, общ работник в строителството, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2013год. около 04.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на плажа пред бар „Мексо”, отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. дамска чанта, тъмно червена на цвят, на стойност 4,00 лв.; 1 бр. портмоне, с формата на пеперуда, на стойност 5,00 лв.; 1 бр. блистер с 3 бр. таблетки /хапчета/, на стойност 3,00 лв.; 1 бр. слънчеви очила с розова, пластмасова рамка, на стойност 4,00 лв.; 1бр. слънчеви очила, с кафява, пластмасова дръжка и кафяви стъкла, на стойност 4,00 лв.; 1 бр. полиетиленов плик с филтри за цигари, марка „Gizeh 120”, на стойност 5,00 лв.; 1 бр. плик за тютюн „Drum”, със съдържание на тютюн за около 2 цигари, на стойност 1,00 лв.; 1 бр. лентов фотоапарат „Paradies”, за еднократна употреба, на стойност 6,00 лв.; 1 бр. запалка за цигари, синя на цвят, на стойност 2,00 лв.; 1 бр. мобилен телефон марка „Сони Ериксон", модел „Експерия”, с поставена в него сим-карта на немски мобилен оператор „Телко” на стойност 200,00 лв.; 1 бр. чантичка /калъфче/ от плат за мобилен телефон, на стойност 4,00 лв.; 1 бр. дамско портмоне, кожено, червено на цвят, на стойност 4,00 лв.; 1бр. портмоне от плат, тип торбичка, с капаче и две метални копчета, на стойност 5,00 лв.; 1 бр. комплект /кутийки/ хартия за цигари ОСВ, на стойност 4,00 лв.; 1 бр. плик с тютюн „Pueblo" c тютюн, със съдържание на тютюн за около 10 цигари, на стойност 4,00 лв.; 1 бр. картонена опаковка с хартия за цигари марка „Turbo", на стойност 3,00 лв.; 5 бр. снимки, на стойност 10,00 лв. и 14 карти и визитки; 1 бр. дървена обеца, на стойност 3,00 лв.; Сумата от 8,20 лева (осем лева и 20 стотинки) и сумата от 206,47 евро (двеста и шест евро и 47 цента), равняващи се на 403,82 (четиристотин и три лева и 82 стотинки) български лева, всички вещи на обща стойност 683,02 лева (шестстотин осемдесет и три лева и две стотинки) от владението и без съгласието на Патриция Леман /Patrycja Lekmann/ от гр.Берлин, Германия, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, вещите са върнати - поради което и на основание чл. 197, т. 1, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. «б» от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6, вр. с ал. 3, т. 1 и т. 3 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящия адрес-*** за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца.  - безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност от 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ календарна година.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия П.А.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 114,60 лева (сто и четиринадесет лева, шестдесет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 759/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК.    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Б..  
П.А.А.
В законна сила от 2.9.2013г.
5 НОХД No 761/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.Н.У. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 2.9.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Красимира Жекова- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Й.Н.У. и неговият защитник адвокат Е.М. споразумение по НОХД № 761/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА Й.Н.У.- роден на ***г***, с постоянен и настоящи адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик в ХІ клас в ПИГ „Проф. д-р Д.Т.”- гр. С., неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2013г. около 07.00 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „Грамада”, като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество, а именно: коноп с нетно тегло 0.294 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,10% на стойност 1.76лева (един лев и седемдесет и шест стотинки) и метамфетамин с нетно тегло 1,147 грама и съдържание 8,40% на стойност 28,67 лева (двадесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки), всички вещества на обща стойност 30.43 лева (тридесет лева и четиридесет и три стотинки), определени според Приложение № 2 към Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, го ОСЪЖДА на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което бъде закрепено за срок от 30 /тридесет/ дни на таблото за обяви и съобщения в ПИГ „Проф. д-р Д.Т.”- гр. С..  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: коноп с нетно тегло 0.294 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,10% и метамфетамин с нетно тегло 1,147 грама и съдържание 8,40%, изпратени с писмо рег. № 27150/28.08.2013 г. на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП”, които да се унищожат след влизане на споразумението в сила.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства 2 /два/ броя полиетиленови пликчета, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Й.Н.У. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 71.46 лева (седемдесет и един лев и четиридесет и шест стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 761/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК.    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Й.Н.У. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Й.Н.У.
В законна сила от 2.9.2013г.
6 НОХД No 577/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.П.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 3.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 577/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Иванова от АК- гр.Бургас- защитник на подсъдимия П.М. и подсъдимият П.П.М., със снета по делото самоличност, съгласно което:  ПРИЗНАВА подсъдимия П.П.М. – роден на *** ***, обл.Бургаска, ул.”*****” № 8, българин, български гражданин, осъждан, основно образование, работи в „Т.Ж. *****” ЕООД- гр.Несебър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2013 год. около 07.00 часа в с.Кошарица, общ.Несебър от частен имот-производствена база за ПВС дограма /бивш стопански двор/, собственост на „Масив Инве*****” ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала И.С.С. отнел чужди движими вещи – елемент от метална конструкция за покрив на ферма с триъгълна форма на стойност 656.37лв. от владението на И.С.С., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои- престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като до приключване на съдебното следствие щетите са възстановени в пълен размер, поради което и на основание чл.197, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1 т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5 вр. с ал.3 т.1, 2 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично,   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца,   - поправителен труд с удръжки върху трудовото възнаграждение на осъдения в размер на 15 на сто в полза на държавата за срок от 10 месеца.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия П.П.М. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 577/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо П.П.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    
П.П.М.
В законна сила от 3.9.2013г.
7 НАХД No 469/2013, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) У. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 25694 от 05.12.2012 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, в часта, с която за нарушение по чл. 46, т. 2 от Закона за туризма на, на „У.” АД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление КК „Слънчев бряг”, апартхотел „Х.”, представлявано от Г.С.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лв., като ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останалата му част.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 4.9.2013г.
8 НАХД No 544/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Н. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 24.7.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Н.ският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА С.С.Н., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2013 г., около 21,40 часа, в КК „С.б.”, общ. Н., в близост до хотел „Б.”, без надлежно разрешително държи наркотични вещества, съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 310 от ЗКНВП- коноп с нетно тегло 0.869 грама, със съдържание на активния компонент тртрахидроканабинол 4.00%, на стойност 5.21лв.., съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 100 /сто/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, представляващи остатъка от неизразходваната част от наркотичното вещество ведно с опаковката му, които след влизане в сила на решението да се унищожат.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.С.Н. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 44,17 лв. /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
С.С.Н.
Мотиви от 25.7.2013г.
В законна сила от 4.9.2013г.
9 НОХД No 769/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 4.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 769/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия М.Г.М. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:   Обвиняемият М.Г.М., роден на *** г. в гр. Ямбол, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, с месторабота ресторант „***” в курортен комплекс “Слънчев бряг”, салонен управител, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2013 г. около 06.37 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, община Несебър, на главната алея, на кръстовището до хотел „Свежест”, е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Фиат Брава” с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.21 на хиляда, установено по надлежния ред- с протокол за химическа експертиза № 805 от 27.08.2013 г., поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия М.Г.М. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 12 (дванадесет) месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият М.Г.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 26.08.2013 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия М.Г.М. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 35.89 лева (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 769/2013г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия М.Г.М. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.Г.М. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
М.Г.М.
В законна сила от 4.9.2013г.
10 НОХД No 770/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Н. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 4.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 770/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. Д.Г., надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия С.С.Н., съгласно което:  ПРИЗНАВА С.С.Н.- роден на ***г***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, кондуктор, с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2013 г. в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел „Бор”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества: коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол 7,40%, с нетно тегло 0,947 /нула цяло, деветстотин четиридесет и седем/ грама, на стойност 5,68 лв., определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр ал.3, предл. второ, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/лв. в полза на Държавата.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК веществените доказателства по делото, както следва: опаковки от наркотични вещества, найлонов плик, съдържащ празна кутия от цигари марка „Виктори”, 1бр.запалка, както и останалата част от наркотичното вещество в размер на 0,647гр. коноп със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 7,40% в полза на Държавата, които след одобрение на настоящето споразумение да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.С.Н. с посочена по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата сумата в размер на 46.98 лева /четиридесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/, представляващи направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 770/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С.С.Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.С.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ПРЕДСЕДАТЕЛ  
С.С.Н.
В законна сила от 4.9.2013г.
11 ЧНД No 771/2013, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 4.9.2013г.
В законна сила от 4.9.2013г.
12 ЧНД No 772/2013, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 4.9.2013г.
В законна сила от 4.9.2013г.
13 ЧНД No 773/2013, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Н.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.9.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на П.Н.К. с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14-2073/2013г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.9.2013г.
14 НОХД No 774/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Н.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 4.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 774/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. П.Ч. ***- служебен защитник на подсъдимия П.Н.К., съгласно което:   ПРИЗНАВА П.Н.К. - роден на *** год. в гр.Пловдив, живущ ***, понастоящем живущ на същия адрес, вх.”, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, висше образование, безработен , ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2013 година, около 04.30 ч. в к.к. „Сл.бряг”, общ. Несебър, в близост до х-л „Кубан", без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. с приложение №1 от ЗКНВП, а именно: един брой опаковка от дъвки „Орбит” с намиращите се в нея четири броя таблетки с кръгла форма, светло жълти на цвят и една таблетка с неправилна форма , светло жълта на цвят с общо нетно тегло 0.744 грама със съдържание на основното вещество производно на амфетамина – 3,4-метилендиоксимеетамфетамин /MDMA Екстази/ 38.40% теглови процента на стойност 18.60 лв., определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 год. на МС на Р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ т.1, вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца .   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.   НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от 2000 лева до 10000 лева на подсъдимия П.К..  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: четири броя таблетки с кръгла форма, светло жълти на цвят и една таблетка с неправилна форма , светло жълта на цвят с общо нетно тегло 0.744 грама със съдържание на основното вещество производно на амфетамина – 3,4-метилендиоксимеетамфетамин /MDMA Екстази/ 38.40% теглови процента изпратени на ЦМУ, отдел „МРР-НОП с писмо рег. № 27123/28.08.2013г., които следва да бъдат унищожени.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.1, б.А от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: един брой опаковка от дъвки „Орбит”, която следва да бъде унищожена като вещ без стойност.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Н.К. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 46.98 /четиридесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/ лева.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 774/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо П.Н.К. мярка за неотклонение “Подписка” .   Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
П.Н.К.
В законна сила от 4.9.2013г.
15 ЧНД No 775/2013, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.А.В. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.9.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на Р.А.В. с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14-2175/2013г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.9.2013г.
16 НОХД No 776/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.А.В. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 4.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 776/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. П.Ч. ***- служебен защитник на подсъдимия Р.А.В., съгласно което:   ПРИЗНАВА Р.А.В. – роден на *** год. в гр.Шумен, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, с месторабота фирма „Л.С.” ЕООД гр.Варна, асансьорен техник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2013, около 02.50 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър, обл.***ка, срещу до х-л „Менчев” управлявал МПС- л.а. „Ситроен С1”, с ДК№ *** собственост на „Л.С.” ЕООД гр.Варна с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.92 промила установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №822/2013 год., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия Р.А.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет/ месеца.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.А.В. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 34.52 /тридесет и четири лева и петдесет и две стотинки/ лева.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 776/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.А.В. мярка за неотклонение “Подписка” .   Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- *** в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Р.А.В.
В законна сила от 4.9.2013г.
17 НОХД No 777/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.В.К. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 4.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 777/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.Ц.М. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Я.В.К., съгласно което:   ПРИЗНАВА Я.В.К. – роден на *** год. в гр.Гдиня, Полша, живущ ***, поляк, полски гражданин, разведен, неосъждан, средно образование, финанасов съветник, паспорт № ***, издаден на ***., валиден до ***., за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2013, около 16.20 часа в к.к.„Сл.бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, до кръстовище „Емона”, управлявал МПС - л.а. „Рено Клио”, с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,45 на хиляда /едно цяло и четиридесет и пет на хиляда/, установено по надлежния, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.І от НК, изпълнението на така наложеното наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Я.В.К. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият К. е бил лишен от право да управялва МПС по административен ред, считано от 29.08.2013 година.  ОСЪЖДА подсъдимият Я.В.К. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 130.52 лева /сто и тридесет лева и петдесет и две стотинки/, представляващи направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 777/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Я.В.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Я.В.К. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПОДСЪДИМИЯТ К.: Заявявам, че не желая да получа копие от съдебния протокол на разбираем за мен език. Разбрах всичко.     ПОДСЪДИМ:   /Я.К./  
Я.В.К.
В законна сила от 4.9.2013г.
18 НОХД No 779/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.Г. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 5.9.2013г.
на основание чл. 382, ал. 7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 779/2013 г. по описа на РС Несебър, а именно: прокурор Красимира Жекова при РП Несебър, обвиняемия М.Г.Г. и защитника адв.П.Ч. ***, съгласно което:  Обвиняемият М.Г.Г., роден на *** ***, ЕГН **********, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес: курортен комплекс „Слънчев бряг”, хотел „Лилия”, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с месторабота хотел „Лилия” курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ работник, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 04.07.2013 г. около 2.50 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” община Несебър, в близост до хотел „Глобус” е управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил „Форд Транзит” с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.55 на хиляда, установения по надлежния ред- с химическа експертиза № 536 от 04.07.2013 г., поради което на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 5, вр. ал. 3, т. 1 и т. 2 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 24 (двадесет и четири) месеца с периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 месеца;  - Поправителен труд за срок от три месеца, който да се изпълнява чрез удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 20% по месторабота в „Богородица” ООД.  ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемия М.Г.Г. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 34.52 лева (тридесет и четири лева и петдесет и две стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК производството по НОХД № 779/2013 г. по описа на РС Несебър.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Съдът след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” спрямо обвиняемия и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309 ал. 2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.Г.Г. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.  
М.Г.Г.
В законна сила от 5.9.2013г.
19 НОХД No 781/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.А.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 5.9.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Красимира Жекова - прокурор в РП- Несебър, обвиняемит Г.А.А. и неговия защитник адв. П.П. споразумение по НОХД № 325/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА Г.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, месторабота „Роял Бийч Барсело” в к.к. „Слънчев бряг”, готвач, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2013 г., около 22.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „Престиж Хаус”, без надлежно разрешение съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество: коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 6.70%, с нетно тегло 9.191 грама, на стойност 55.14 лева.  И за това, че на 28.08.2013 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, хотел „Риор”, в стая № А 22, без надлежно разрешение съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество: коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 4.50%, с нетно тегло 0.108 грама на стойност 0.65 лева, или всички наркотични вещества с общо нетно тегло 9.299 грама на обща стойност 55.79 лева (петдесет и пет лева седемдесет и девет стотинки), определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление Н 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1 и предл.първо, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.  ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание четири месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 6.70%, с нетно тегло 9.191 грама, на стойност 55.14 лева, коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 4.50%, с нетно тегло 0.108 грама на стойност 0.65 лева, изпратени с писмо на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП”, които да се унищожат след влизане на споразумението в сила.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства опаковки, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, както и електронна везна, цилиндричен предмет с диаметър 5 см и цилиндричен дървен предмет, червен на цвят, които следва д се изпратят на ТД на НАП Бургас.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.А.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 56.97 лева (петдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 781/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Г.А.А.
В законна сила от 5.9.2013г.
20 НОХД No 782/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.Р. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.9.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 782/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. Ц.К. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Ю.Р., съгласно което:   ПРИЗНАВА Ю.Р.- роден на *** г. в гр. Лир, Белгия, с постоянен и настоящ адрес:***, белгиец, белгийски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, л.к.№591384426361, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2013, около 05.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургас, от маса в бар „Централ”, отнел чужди движими вещи, както следва: мъжка чантичка за носене през рамо с надпис „Адидас” от платнена материя на стойност 10.00 (десет) лева, мобилен телефон „Самсунг Галакс”, модел „S3”, бял на цвят, с предпазно капаче за дисплея на стойност 250 (двеста и петдесет) лева, свидетелство за управление на МПС № 232927361 и лична карта № 641739165 и двата документа на името на Ю.Пл. С., както и сумата от 500 (петстотин) лева, всичко на обща стойност 760 (седемстотин и шестдесет) лева, от владението на Ю. П. С., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл. 197, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.І от НК, изпълнението на така наложеното наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/години.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Ю.Р. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 216.20 лева /двеста и шестнадесет лева и двадесет стотинки /, представляващи направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 782/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Ю.Р. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Ю.Р. мярка за неотклонение “Подписка” .     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът като намери, че са отпаднали основанията за налагане на мярка за процесуална принуда спрямо Ю.Р., на основание чл.306, ал.1, т. 3 от НПК      О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия Ю.Р. забрана за напускане пределите на Република България.  Определението подлежи на незабавно изпълнение, за което да се уведомят ГД „Гранична полиция” гр. София, като им бъде изпратено копие от протокола по факса и по пощата.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
Ю.Р.
В законна сила от 5.9.2013г.
21 НАХД No 294/2013, II състав Административни дела К.-Д ЕООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ,
ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР.БУРГАС
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2013г.
Р.    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-231/20.03.2013 г. на Главен директор на ГД „ИДТН”, с което за административно нарушение на чл.7а, т.3 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, на „К.” ЕООД с ЕИК - ******, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”П.Б.А.” № *, представлявано от управителя Д.С.Б. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 9.9.2013г.
22 НАХД No 543/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Л.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 24.7.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:  ПРИЗНАВА В.Л.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2013 г., около 22,30 часа, в КК „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до хотел „Кокиче”, без надлежно разрешително държи наркотични вещества, съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 310 от ЗКНВП- метамфетамин, с нетно тегло 0,259 грама, със съдържание на активния компонент 11.00%, на стойност 6.48 лв., съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 300 /триста/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- неизразходваната част от наркотичното вещество и 1 брой полиетиленова опаковка от цигара с размери 6/6 см., които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.Л.П. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 44,17 лв. /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
В.Л.П.
Мотиви от 24.7.2013г.
В законна сила от 9.9.2013г.
23 ЧНД No 615/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Й.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 22.8.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:     НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъденото лице Л.Й.С., роден на *** г. в гр.П., ЕГН **********, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъди по НОХД № 128/2010 и НОХД № 990/2010 г., двете по описа на Районен съд- Несебър, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по горните присъди, през периода 27.12.2012 г. - 27.03.2013 г.   НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъденото лице Л.Й.С. с ЕГН ********** общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъди по НОХД № 1078/2012 г., НОХД № 939/2012 г. и НОХД № 285/2013 г., трите по описа на РС- Несебър, и НОХД № 490/2013 г. на Окръжен съд- Бургас, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от две години лишаване от свобода с лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 и чл.61 от ЗИНЗС първоначален “строг” режим за изтърпяване на така наложеното наказание, в затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така наложеното общо наказание изтърпяното след 27.03.2013 г. наказание лишаване от свобода по присъдите от съвкупността.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Л.Й.С.
В законна сила от 9.9.2013г.
24 НОХД No 785/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 9.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 785/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Красимира Жекова- прокурор в РП- Несебър, подсъдимата М.Г.К. със снета по делото самоличност, с нейния защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Г.К.- родена на *** г. в гр.Русе, с постоянен адрес-***, настоящ адрес-***, ромка, български гражданин, неомъжена, осъждана, без образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 03.09.2013 г., около 18:30 ч., в гр.Несебър, ул. "Хан Крум", в близост до хотел „Феста Панорама", от мини маркет „Сезони", е отнела портфейл на стойност 12,80 лв., сумата от 270.00 лв., и 3 щатски долара с левова равностойност 4,45 лв. /по фиксинг на БНБ за 03.09.2013г./, или вещи на обща стойност 287,25 лв. (двеста осемдесет и седем лева и двадесет и пет стотинки), от владението на Й.Д.Д. от гр.Търговище, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ».   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (ДВЕСТА) часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.Г.К. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 25 лв. (двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 785/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
М.Г.К.
В законна сила от 9.9.2013г.
25 ЧГД No 821/2013, V състав Други ЧГД Т.И.Н.,
Е.И.Н.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.9.2013г.
РАЗРЕШАВА на непълнолетната Т.И.Н., родена на ***г. с ЕГН **********,***, действаща със съгласието на баща си И.Х.Н. с ЕГН **********, да продаде собствените си 7/432 (седем четиристотин тридесет и втори) идеални части от следния недвижим имот, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51500.69.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: местност „ИНДЕКЬОЙСКО БЛАТО/БЛАТО”, с площ: 2701 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: 51500.69.44; 51500.69.33; 51500.69.7; 51500.69.4; и 51500.69.1, за сумата от по 240 лева /двеста и четиридесет лева/.  РАЗРЕШАВА на И.Х.Н., в качеството му баща и законен представител на малолетното си дете Е.И.Н., родена на ***г. с ЕГН **********, двамата с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”Г.С.Раковски” № 29, да продаде собствените на детето Е.И.Н. 7/432 (седем четиристотин тридесет и втори) идеални части от следния недвижим имот, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51500.69.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: местност „ИНДЕКЬОЙСКО БЛАТО/БЛАТО”, с площ: 2701 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: 51500.69.44; 51500.69.33; 51500.69.7; 51500.69.4; и 51500.69.1, за сумата от по 240 лева /двеста и четиридесет лева/.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.9.2013г.
26 НАХД No 546/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Н.Х. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 2.9.2013г.
ДОПУСКА тълкуване на решение № ... от 18.10.20..г. по НАХД № 546/20..г. на РС- Несебър досежно фамилното име на обвиняемия, като навсякъде в решението името „К.Н.Х.” да се чете „К.Н. Киров”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
К.Н.Х.
В законна сила от 10.9.2013г.
27 НАХД No 585/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.Х. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 10.9.2013г.
на основание чл. 288, т. 1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 585/2013 г. по описа на РС Несебър.  ВРЪЩА делото на РП Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, съобразно горните указания.  
В законна сила от 10.9.2013г.
28 ЧНД No 622/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.А. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 22.8.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:     НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице И.М.А.- роден на *** г. в гр.Бургас, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образоване, понастоящем в Затвора Варна, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъди по НОХД № 3706/2007 г. на РС- Бургас, НОХД № 1898/2008 г. на РС- Варна и НОХД № 975/2011 г. на РС- Несебър, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода през периода 11.07.2006 г. - 07.08.2006 г.   НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице И.М.А. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъди по НОХД № 3706/2007 г. на РС- Бургас, НОХД № 1898/2008 г. на РС- Варна и НОХД № 975/2011 г. на РС- Несебър, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от две години лишаване от свобода с лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 и чл.61 от ЗИНЗС първоначален “строг” режим за изтърпяване на така наложеното наказание, в затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така наложеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по присъдите от съвкупността.  НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице И.М.А. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъди по НОХД № 7282/2009 г., НОХД 2375/2010 г., НОХД 2869/2010 г. и НОХД 6545/2010 г., всички по описа на РС- Варна, НОХД № 836/2010 г. на РС- Ямбол и НОХД № 440/2013 г. на РС- Несебър, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от две години лишаване от свобода с лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал.2 от НК наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от две години, наложено с присъдата по НОХД № 440/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по горните присъди през периода 06.08.2010 г. – 07.07.2013 г.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
И.М.А.
В законна сила от 10.9.2013г.
29 ЧНД No 794/2013, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 10.9.2013г.
Протоколът ми беше преведен от български на руски език и заявявам, всичко в него е записано правилно.    
В законна сила от 10.9.2013г.
30 НОХД No 795/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 10.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 795/2013г. по описа на РС- гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият К.С.П. с неговия защитник адв.Г. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.С.П.- роден на *** г. в гр.Айтос, с постоянен и настоящ адрес-***, ром, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, шпакловчик– бояджия в „Е.И.”– гр.Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2013 г., около 22.30 часа, в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, срещу хотел „Сапфир”, в посока гр.Свети Влас е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Опел Корса”, с ДК № ......., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.42 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №823/29.08.13 год. на БНТЛ при ОД МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, във вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, във вр. с ал.3, т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност от 200 /двеста/ часа за срок от една календарна година.  ЛИШАВА, на осн.чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия К.С.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.  ПРИСПАДА, на осн.чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият К.С.П. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 28.08.2013 г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, К.С.П. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 34,52 лв. (тридесет и четири лева и петдесет и две стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №795/2013 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
К.С.П.
В законна сила от 10.9.2013г.
31 НОХД No 797/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.К.Б. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 10.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №797/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Красимира Жекова- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Й.К.Б. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Й.К.Б.- роден на *** г. в гр.Сливен, с постоянен адрес-***3, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.13г, около 15.20 ч., в курортен комплекс „Слънчев бряг” общ.Несебър, срещу хотел „Жасмин", в посока „Складова база Сънчев бряг”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Форд Фиеста" с ДКН ......., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,46 промила алкохол на хиляда /едно цяло и четиридесет и шест промила алкохол на хиляда/, установено по надлежния ред, чрез техническо средство Алкотест „Дрегер” 7410+№ 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Й.К.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА, на осн.чл.59, ал.3 от НК, времето през което подсъдимият Й.К.Б. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 01.09.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 797/2013 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
Й.К.Б.
В законна сила от 10.9.2013г.
32 НОХД No 713/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.И.Д. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 11.9.2013г.
ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 713/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумения, а именно: Георги Русев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- служебен защитник на подсъдимия Д. и подсъдимия Й.И.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:  ПРИЗНАВА подсъдимия Й.И.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2013г., около 00.55 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до хотел „Кубан”, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно: коноп с общо нетно тегло 5.710 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 2.40% теглови процента на обща стойност 34.26 лв. и коноп с общо нетно тегло 1.087 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 1.90% теглови процента на обща стойност 6.52 лв, с общо тегло на растителната маса 6.797 грама на стойност 40.78 лева (четиридесет лева и седемдесет и осем стотинки), определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. Второ, т.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК комулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева на обвиняемия.  ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал.6 от НК, неизразходваната част от наркотичното вещество, както и опаковките от изследваните наркотични вещества, които след влизане в сила на присъдата, следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Й.И.Д. да заплати по сметка на Държавата сумата от 73.38 лева (седемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 713/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ взетата спрямо Й.И.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
Й.И.Д.
В законна сила от 11.9.2013г.
33 НАХД No 730/2013, VI състав По ЗД по пътищата Л.М.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 27.8.2013г.
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Л.М.Б. с ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 2207/17.07.2013 г. на началника на РУП- Несебър. Жалбата е с вх. № 6566/23.08.2013 г.  На 14.08.2013 г. в НРС е постъпила идентична жалба- със същото съдържание и против същото наказателно постановление, по която е образувано н.а.х.д. № 698/2013 г. по описа на съда.  Предмет на двете дела е контрол за законосъобразност на едно и също наказателно постановление, на същите основания и конституираните страни са едни и същи, поради което по-късно образуваното дело следва да се прекрати служебно от съда.   Мотивиран от горното, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 730/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Материалите по делото да се приложат по НАХД № 698/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 11.9.2013г.
34 ЧНД No 798/2013, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 11.9.2013г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-2255/2013г. по описа на РУП – Г.С.Б., ЕГН:********** адв. П.Ч. от БАК.  Определението е окончателно.    
В законна сила от 11.9.2013г.
35 НОХД No 799/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Б. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 11.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 799/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.Ч. ***, и Г.С.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Г.С.Б.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.08.2013г., около 23.25 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на алея в близост до хотел „****", без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества: коноп с нетно тегло 3.717 /три цяло седемстотин и седемнадесет/ грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол- 3.70 /три цяло и седемдесет/ теглови процента, на стойност 22.30 /двадесет и два лева и тридесет стотинки/ лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, във вр. с чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал. 1 от ЗКНВП, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева.   ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата неизразходваната част от наркотичното вещество, ведно с опаковката на наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Г.С.Б. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 47,39 лв. /четиридесет и седем лева и тридесет и девет стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 799/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Г.С.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по БП № 14-2255/2013година по описа на РУП- Несебър спрямо Г.С.Б. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Г.С.Б.
В законна сила от 11.9.2013г.
36 ЧГД No 840/2013, I състав Отказ от наследство И.Д.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 13.9.2013г.
ВПИСВА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО от И.Д.Д. с ЕГН **********, притежаваща лична карта № 107981629 издадена на 02.08.2005г. от МВР гр.Бургас, останало от покойния и наследодател – НИКОЛАЙ БОРИСОВ ДАНАИЛОВ,ЕГН: **********, починал на 27.08.13 година в гр. Несебър.   ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителката удостоверение за вписания отказ от наследството.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.9.2013г.
37 ЧГД No 841/2013, I състав Отказ от наследство Д.Н.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 13.9.2013г.
ВПИСВА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО от Д.Н.В. с ЕГН **********, притежаваща лична карта № 602167137 издадена на 18.03.2010г. от МВР гр.Бургас, останало от покойния и наследодател – НИКОЛАЙ БОРИСОВ ДАНАИЛОВ,ЕГН: **********, починал на 27.08.13 година в гр. Несебър.   ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителката удостоверение за вписания отказ от наследството.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.9.2013г.
38 ЧГД No 842/2013, I състав Отказ от наследство Л.Н.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 13.9.2013г.
ВПИСВА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО от Л.Н.Д. с ЕГН **********, притежаващ лична карта № 601892371 издадена на 13.09.2009г. от МВР гр.Бургас, останало от покойния му наследодател – НИКОЛАЙ БОРИСОВ Д.,ЕГН: **********, починал на 27.08.13 година в гр. Несебър.   ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя удостоверение за вписания отказ от наследството.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.9.2013г.
39 НОХД No 805/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 13.9.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:     ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 805/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия К.Г.К. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв. П.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.Г.К., роден на *** г. в гр.А., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, готвач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2013, около 23.10 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Б., на кръстовище „Емона”, в посока главен път І-9, до хотел „Северина”, управлявал МПС- л.а. „Фиат Брава”, с ДК № А **** КК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.77 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 6, вр.с ал.3 т.1 и 3 ,вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца, като ЗАЧИТА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което същият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява МПС, считано от 05.09.2013 г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, К.Г.К. да заплати в полза на Държавата сумата от 35.89 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 805/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Г.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Б..  
К.Г.К.
В законна сила от 13.9.2013г.
40 НОХД No 806/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.И.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 13.9.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 806/2013 г. по описа на РС- Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия К.И.С. и неговия защитник адв. П.Д., съгласно което:  Обвиняемият К.И.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.13 г. около 12.00 часа на главен път Е-87, клас І-9, на км 175 в община Несебър, област Бургас, при управление на МПС- лек автомобил марка „Рено Сафран” с регистрационен № *****, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП, а именно: чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП: „Всеки участник в движението по пътищата, с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди; чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП: „На водача на ППС е забранено да управлява ППС под въздействие на алкохол, наркотици и други упойващи вещества”; чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗДвП: „На пътно платно с двупосочно движение, на водача на ППС е забранено: 1- Когато платното за движение има две пътни ленти- да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне”; чл.20, ал.1, от ЗДвП: „Водачите за длъжни да контролират ППС, които управляват”, и след като загубил контрол над управлявания от него лек автомобил, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в товарен автомобил /влекач/ марка „MAH TG 460 A” с рег. № **** АТ с прикачено към него полуремарке „KRONE” с рег. № ******, собственост на „Тигре 78 Транс” ЕООД с управител А.Г.Х., вследствие на което по непредпазливост му причинил значителни имуществени вреди на обща стойност 12082.70 лева (дванадесет хиляди и осемдесет и два лева и седемдесет ст.), поради което и на основание чл.343 ал.1 б.а, вр.чл.342 ал.1, вр. с чл.54 от НК вр.чл.5 ал.1 т.1, чл.5 ал.3 т.1, чл.16 ал.1 т.1 и чл.20 ал.1 от ЗДвП го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 (три) години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343, ал.1, б. а, вр. с чл.342, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия К.И.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.    Обвиняемият К.И.С. с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.13г. около 12.00 ч. по главен път Е-87 клас І-9 км 175 в община Несебър, област Бургас, е управлявал МПС- лек автомобил марка „Рено Сафран” с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.37 на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол №197/20.02.13г. на химическа експертиза, извършена от специализирана лаборатория за изследване на алкохол при МБАЛ „Света Анна” Варна АД, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (месеца) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 (три) години.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, във вр. ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия К.И.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (пет) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното общо наказание лишаване от свобода, за срок от 3 (три) години.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 (десет) месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият К.И.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 15.02.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия К.И.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 265.17 лева (двеста шестдесет и пет лева и седемнадесет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 806/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия С. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.И.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
К.И.С.
В законна сила от 13.9.2013г.
41 НАХД No 841/2012, VI състав По ЗД по пътищата Х.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 10.1.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3699/27.08.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено на Х.И.Д. ***, к-с “***” бл. 52, вх.Г, ет.7, ап.11, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ, за това, че на 20.08.2012 г. около 00.40 ч. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. “Чайка” до “Шатовалон”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № *** не представя валидна полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност”, като притежава ППС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е спряно от движение, но не е сключило договор за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 16.9.2013г.
42 НОХД No 562/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.А.,
Х.С.И.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 16.9.2013г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :   ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 562/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумения, а именно: Красимира Жекова– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- защитник на подсъдимите и подсъдимите А.С.А. и Х. Слвов И. със снети по делото самоличности, съгласно което:  ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.А., роден на *** г. в гр.П., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2012 г., около 02.00 часа, в с.О., община Несебър, на ул.”Г.С.Р.”, № *, като непълнолетен но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, при условията на повторност, след предварителен сговор и в съучастие с Х.С.И., като съизвършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - счупване на предна лява врата на товарен автомобил марка „Форт Ескорт” с рег. № *****, и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда” с рег.№ *****, собственост на Р. Н. Ч., отнел от владението и без съгласието на Н.Т.Т. товарен автомобил марка „Форт Ескорт” с рег. № ***** на стойност 800 лв. /осемстотин лева/, собственост на Б. М. Ж., с намерение противозаконно да го присвои, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл.195 ал.1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.28 ал.1, вр. с чл.20, ал.2 във връзка с чл.5 ал.1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание пет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, А.С.А. да заплати в полза на Държавата сумата от 70,00 лева (седемдесет), представляващи направени разноски.   ПРИЗНАВА подсъдимия Х.С.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2012 г., около 02.00 часа, в с.О., община Несебър, на ул.”Г.С.Р.”, № *, след предварителен сговор и в съучастие с А.С.А., като съизвършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - счупване на предна лява врата на товарен автомобил марка „Форт Ескорт” с рег. № *****, и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда” с рег.№ *****, собственост на Р. Н. Ч., отнел от владението и без съгласието на Н.Т.Т. товарен автомобил марка „Форт Ескорт” с рег. № ***** на стойност 800 лв. /осемстотин лева/, собственост на Б. М. Ж., с намерение противозаконно да го присвои, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл.195 ал.1, т.3, 4 и 5 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20, ал.2 във връзка с чл.55, ал.1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание пет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Х.С.И. да заплати в полза на Държавата сумата от 70,00 лева (седемдесет), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 562/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетите спрямо подсъдимите А. и И. мерки за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същите  О П Р Е Д Е Л И :  ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо А.С.А. мярка за неотклонение “Под надзор на родителя”.  ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Х.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
А.С.А.
Х.С.И.
В законна сила от 16.9.2013г.
43 НОХД No 714/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 16.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 714/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Г. ***, адв.П.П. от АК- гр.Бургас- защитник на подсъдимия Г.К. и подсъдимият Г.Д.К., със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.К.- роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 30.06.2013 г., около 18.20 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на главен път Е-87, клас І-9 на около 202км, в близост до Аква парк „Екшън” посока гр.Бургас гр.Варна управлявал МПС – л.а. марка „Форд Торнео Конект” с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.39 (две цяло и тридесет и девет) на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол от химическа експертиза №525/01.07.2013 год, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 4 /четири/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК подсъдимия Г.Д.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца.  ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия е било отнето по административен ред от 30.06.2013 год.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Г.Д.К. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 34.52 /тридесет и четири лева и петдесет и две сдтотинки/ лева.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 714/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Д.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Г.Д.К.
В законна сила от 16.9.2013г.
44 НАХД No 308/2013, VI състав По ЗД по пътищата И.Х.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 213/15.02.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, в частта, с която на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено на И.Х.Ш. с ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 20 лева за нарушение по чл. 70, ал.3 от ЗДвП, за това, че на 02.02.2013 г. около 16.10 часа на главен път І-9 Е87 до комплекс “Съни дей” е управлявал лек автомобил с рег. № *****, без включени задължителни светлини през деня.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 213/15.02.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, в останалата му част, с която на основание чл. 178, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП, е наложено на И.Х.Ш. с ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 2000 лева, за това, че на 02.02.2013 г. около 16.10 часа на главен път І-9 Е87 до комплекс “Съни дей” е управлявал лек автомобил с рег. № ***** с изменена конструкция- с липсваща задна дясна седалка.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 17.9.2013г.
45 НАХД No 417/2013, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК КООПЕРАЦИЯ МИНИБУСЕКСПРЕС НЕСЕБЪР ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.7.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 171/29.01.2013 г. на директора на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС, е наложено на Кооперация “М. Несебър” със седалище и адрес на управление: с. Р., местност “Т.ч.”, гаражна база 1, с ЕИК ........., представлявано от председателя С.К.П., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лева, за нарушение по чл. 33, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, за това, че на 03.10.2012 г. в обект- билетна каса, находяща се на Автогара в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, в касовата книга няма направени записвания за промяна на касовата наличност за разлика в размер на 4 669 лева- разчетена е касова наличност от фискалното устройство 861 лева, а фактическата наличност е 5 530 лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание имуществена санкция от 2000 лева на 700.00 (седемстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 17.9.2013г.
46 НАХД No 537/2013, V състав По ЗД по пътищата Г.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.8.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1114 от 30.04.2013г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на Г.Г.Г. с ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и адрес за призоваване: гр.Б., ул.”В.А. № .. ет.1, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..    
В законна сила от 17.9.2013г.
47 НАХД No 634/2013, IV състав Административни дела КОРШУТОВ 64-ГЕОРГИ КОРШУТОВ ЕТ МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 27.8.2013г.
Производството е образувано по повод жалбата на Г.Х.К. в качеството му на ЕТ „К. 64- Г.К.”, против Наказателно постановление № 23-2303243/26.09.2011 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда- Софийска област”. Съдът констатира, че по повод жалба от същото лице против същото наказателно постановление вече е било образувано НАХД № 1024/2011 г. по описа на РС- Несебър, което е приключило. С решението си настоящата инстанция е изменила наказателното постановление, но по повод инстанционна проверка с решение № 224/28.01.2013 г., постановено по КНАХД № 1037/2012 г., Административен съд- Бургас е отменил решението и е потвърдил наказателното постановление. След служебна справка по НАХД № 1024/2011 г. се установи, че едноличния търговец се е представлявал от надлежно упълномощен защитник- адв. Димитър Попов. В тази връзка изложеното в жалбата е невярно. Предвид на това настоящото производство следва да бъде прекратено.  Мотивиран от горното, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 634/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 17.9.2013г.
48 ЧНД No 727/2013, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Д.Х.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 27.8.2013г.
Уважава ОТМЕНЯ Постановление за прекратяване на наказателното производство от 01.03.2013 г. по ДП №14-2507/2011 г. по описа на РУП – Несебър, пр. пр. №2767/2011 г. по описа на Районна прокуратура – Несебър водено срещу ВИНОВНОТО ЛИЦЕ /НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ/ за престъпление по чл.209 ал.1 от НК   ВРЪЩА делото на прокурора с указания относно прилагането на закона.   Определението може да се обжалва и/или протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя Д.Х.А., ЕГН: ********** и адв.Е.И., БАК, пълномощник на адрес:***,както и на РП-гр.Несебър.  
В законна сила от 17.9.2013г.
49 НОХД No 809/2013, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ф.Ш.Ю. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 17.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 809/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Р.Р. *** и Ф.Ш.Ю. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Ф.Ш.Ю., родена на ***г***, туркиня, български гражданин, неосъждана, неомъжена, начално образование, управител на ЕТ „*** - Ф.Ш.“, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 20.06.2012 г., в гр.Обзор, общ.Несебър, в два броя павилиони за дрехи, находящи се на ул. „***“, като управител на ЕТ „***- Ф.Ш.“, без съгласието на притежателят на изключителното право по чл.13, ал.1 от ЗМГО, използвало в търговската си дейност следните марки обект на защита по ЗМГО, поставени на изложени за продажба стоки както следва:  - 2 бр. дамски потници „Puma”, 1 бр. дамска тениска „Puma”, 38 бр. мъжки тениски „Puma“, 6 бр. мъжки шорти „Puma”, 8 бр. детски спортни комплекта „Puma”, 4 бр. спортни комплекти „Puma“, 2 бр. спортни горнища „Puma“, 2 бр. спортни комплекта „Puma“, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Puma”/ „Пума”/, притежание на PUMA SE, (DE) и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;  - 2 бр. дамски потници ”Versace”, 5 бр. дамски тениски “Versace”, носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Versace”/ „Версаче”, притежание на GIANNI VERSACE S.P.A.,ITALIА, и идентични на стоките, за които регистрираната марка е получила закрила;   - 7 бр. дамски тениски “Dolce and Gabbana”, 9 бр. дамски потници “Dolce and Gabbana”, 2 бр. пакетирани тениски “Dolce and Gabbana”, 3 бр. суитчъри “Dolce and Gabbana”, 4 бр. детски долнища на анцуг “Dolce and Gabbana”, 1 бр. мъжка тениска “Dolce and Gabbana”, всички носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Dolce and Gabbana”/„Долче и Габана”, притежание на Gado S.A.R.I.,LU и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;  - 12 бр. дамски тениски „Adidas”, 21 бр. дамски потници „Adidas”, 13 бр. спортно горнище на анцуг „Adidas”, 4 бр. детски спортен комплект „Adidas”, 11 бр. детски тениски „Adidas”, 35 бр. мъжки тениски „Adidas”, 11 бр. шорти „Adidas”, 1 бр. суитчър „Adidas”, 10 бр. спортни комплекта „Adidas”, 17 бр. спортни комплекта „Adidas”, 35 бр. детски спортни комплекта „Adidas”, 9 бр. детски спортни комплекта „Adidas”, 1 бр. суитчър „Adidas”, 10 бр. долнища ? „Adidas”, 1 бр. спортно горнище „Adidas”, 4 бр. детски спортни комплекта „Adidas”, всички носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Adidas”/„Адидас ”, притежание на Adidas AG, GERMANY и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;  - 4 бр. мъжки тениски Nike, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Nike”/„Найк”, притежание на NIKE INTERNATIONAL, LTD, USA, и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила ;  - 4 бр. дамски тениски Gucci, всички носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Gucci”/ „Гучи”, притежание на GUCCIO GUCCI S.P.A.(IT), и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила;  - 13 бр. детски тениски “Lacoste”, 2 бр. дамски потници ”Lacoste”, всички носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „LACOSTE”/ „Лaкост”, притежание на LACOSTE (FR), и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки, поради което и на основание чл. 172б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева, платими в полза на Държавата.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното й наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА, на основание чл.172б, ал.3 от НК, в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението, а именно: 2 бр. дамски потници „Puma", 1 бр. дамска тениска „Puma", 38 бр. мъжки тениски „Puma", 6 бр. мъжки шорти „Puma", 8 бр. детски спортни комплекта „Puma", 4 бр. спортни комплекти „Puma", 2 бр. спортни горнища „Puma", 2 бр. спортни комплекта „Puma, 2 бр. дамски потници ""Versace", 5 бр. дамски тениски "Versace", 7 бр. дамски тениски "Dolce and Gabbana", 9 бр. дамски потници "Dolce and Gabbana", 2 бр. пакетирани тениски "Dolce and Gabbana", 3 бр. суитчъри "Dolce and Gabbana", 4 бр. детски долнища на анцуг "Dolce and Gabbana", 1 бр. мъжка тениска "Dolce and Gabbana", 12 бр. дамски тениски „Adidas", 21 бр. дамски потници „Adidas", 13 бр. спортно горнище на анцуг „Adidas", 4 бр. детски спортен комплект „Adidas", 11 бр. детски тениски „Adidas", 35 бр. мъжки тениски „Adidas", 11 бр. шорти „Adidas", 1 бр. суитчър „Adidas", 10 бр. спортни комплекта „Adidas", 17 бр. спортни комплекта „Adidas", 35 бр. детски спортни комплекта „Adidas", 9 бр. детски спортни комплекта „Adidas", 1 бр. суитчър „Adidas", 10 бр. долнища % „Adidas", 1 бр. спортно горнище „Adidas", 4 бр. детски спортни комплекта „Adidas", 4 бр. мъжки тениски Nike, 4 бр. дамски тениски Gucci, 13 бр. детски тениски "Lacoste", 2 бр. дамски потници "Lacoste", които след влизане в сила на настоящото споразумение следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Ф.Ш.Ю. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 187,80 лв./сто осемдесет и седем лева и осемдесет стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 809/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Ф.Ш.Ю. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-623/2012 година по описа на РУП- Несебър спрямо Ф.Ш.Ю. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Ф.Ш.Ю.
В законна сила от 17.9.2013г.
50 НАХД No 518/2013, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ТОМОПЛАСТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.8.2013г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 25588/25.10.2012 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.47, ал.1, т.1 от Закона за туризма /отм./, на основание чл.87, ал.2 от същия закон, на „Томопласт” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „*****”, № 199, представлявано от М.А.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
В законна сила от 18.9.2013г.
51 НАХД No 584/2013, VI състав Административни дела П.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 3.9.2013г.
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от П.И.Д. с ЕГН ...................с адрес: с. Равда, общ. Несебър, против наказателно постановление № 295/04.07.2013 г. на началника на РУП- Несебър, с което е наложено на жалбоподателя административно наказание “глоба” в размер на 20 лева за нарушение по чл. 60, ал.2 от ЗМВР, за това, че след като писмено е бил призован да се яви на 27.06.2013 г. за даване на сведения по полицейска преписка като свидетел, не се е явил и до края на работния ден не е посочил уважителни причини за неявяването си.   По делото е постъпила молба от жалбоподателя П.Д., с която същият заявява, че оттегля депозираната жалба и желае да се прекрати производството по делото. Към молбата е приложено платежно нареждане № М 20922 от 29.08.2013 г., от което се установява, че наложената глоба от 20 лева е заплатена изцяло от санкционираното лице. С така постъпилата молба съдът се десезира. Ето защо, образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено.  Мотивиран от горното, Несебърският районен съд    О П Р Е Д ЕЛ И:     ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 584/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 18.9.2013г.
52 НОХД No 819/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 18.9.2013г.
нна основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 819/2013 г. по описа на РС- Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия И.Г.Д. и неговия защитник адв. Д.Т., съгласно което:  Обвиняемият И.Г.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление:  На 08.09.2013г. около 21.20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” до супермаркет „Зора”, в лек автомобил „Тойота Корола” с peг. № PA 36 41 ВН, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване па дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, е държал високорисково наркотично вещество- 3,4-метилендиоксиметамфетамин /МДМА/, със съдържание на основно вещество 37% с нетно тегло 1.411 грама на стойност 35.28 лева, метамфетамин, със съдържание на основно вещество 28.40% с нетно тегло 0.254 грама на стойност 6.35 лева.  На 09.09.2013 г. около 01.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, комплекс „Роза”, вх. 2, ап. 50, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКВНП, е държал високо рисково наркотично вещество- 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МДМА/, със съдържание на основно вещество 37% с нетно тегло 6.929 грама на стойност 173.23 лева; коноп със съдържание на основното вещество 7.80% с нетно тегло 0.823 грама на стойност 4.94 лева; коноп със съдържание на основно вещество 8.10% с нетно тегло 2.000 грама на стойност 12.00 лева, на обща стойност 231.79 лева, определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС/29.01.98г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (пет) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 (три) години.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия И.Г.Д. наказанието „Глоба”, предвидено в разпоредбата на чл. 354а, ал.3, т.1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Г.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 123.57 лева (сто двадесет и три лева и петдесет и седем стотинки), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: обект №1/1- 1,361 гр.- МДМА- екстази, обект №1/2- 6,859 гр. - МДМА - екстази, обект № 2/1- растителна маса - 0,423гр. - коноп, обект № 2/2 - кристално вещество - 0,214 гр. - метаамфетамин, обект № 3- растителна маса - 2,000 гр. - коноп, 4 броя полиетиленови пликове и 5 броя полиетиленови пликчета с размери 8х6см. и 1 брой хартиен плик с восъчен печат, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящия съдебен акт.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 819/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Д. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.Г.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
И.Г.Д.
В законна сила от 18.9.2013г.
53 ЧНД No 820/2013, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 18.9.2013г.
В законна сила от 18.9.2013г.
54 ЧНД No 821/2013, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 18.9.2013г.
В законна сила от 18.9.2013г.
55 НОХД No 540/2013, V състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Б.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 19.9.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 540/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.Ч. ***, назначена за защитник на подсъдимия Г. и подсъдимия Х.Б.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Б.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пловдив, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2012 год. около 22.00 часа в гр.Несебър, обл.Бургас, при условията на опасен рецидив, като сервитьор в ресторант „Емона”, противозаконно присвоил чужди движими вещи- пари общо в размер на 691.08 лева /шестотин деветдесет и един лев и осем стотинки/, собственост на „Емона 02” ООД- гр.Несебър, представлявано от Д.Д., която сума представлява дневния оборот на сервитьора в горепосоченото заведение, като до приключване на съдебното следствие парите са възстановени в пълен размер, поради което и на основание чл.206, ал.6, т.2, вр. ал.3, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „Б”, вр. чл.55, ал.1, б. „Б” от НК, го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК предвидените в чл.206, ал.3 от НК по-леки наказания, а именно- лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6 и т. 7 и конфискация на имущество.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 540/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИН ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.Б.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Х.Б.Г.
В законна сила от 19.9.2013г.
56 ЧНД No 823/2013, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 19.9.2013г.
Не желая да ми се предявяват материалите след приключване на разследването.  Протоколът ми бе прочетен и заявявам, че всичко в него е записано правилно.  
В законна сила от 19.9.2013г.
57 НОХД No 824/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.В.Ф. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 19.9.2013г.
 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 824 /2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев– прокурор в РП-Несебър и адв.Л.К. от АК-гр.София, упълномощен защитник на подсъдимата М.В.Ф. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА М.В.Ф. - родена на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес-***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с полувисше образование, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 07.09.2013г., около 02.35 часа, в курортен компллекс “Слънчев бряг”, общ.Несебър, по главна алея до вила “Коста” в посока гр.Свети Влас, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка “Пежо 206”, с рег.№ ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.55 /едно цяло и петдесет и пет/ на хиляда, установено по надлежният ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. 343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата М.В.Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимата е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 07.09.2013г.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 824/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
М.В.Ф.
В законна сила от 19.9.2013г.
58 НАХД No 29/2013, II състав Административни дела С. ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203381/19.11.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „С.2.” ЕООД с ЕИК-............3, седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Ген.колев” № 21, вх.А, ап.9, представлявано от управителя К.Т.А., чрез процесуален представител адв.М.И.Ж. ***, съдебен адрес гр.Варна, ул.”Х.за нарушение на чл.11, ал.5, вр.чл.16, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв./триста/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.9.2013г.
59 НАХД No 211/2013, I състав Административни дела СДХ ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.3.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0203556/14.01.2013 г. на Директор на „Инспекция по труда”- Бургас, с което на „С.” ЕООД ЕИК : ........., със седалище и адрес на управление :гр.Н., ул.”Р.” №2 , представлявано от управителя С.Д.Х. за нарушение на чл. 415 ал.1 от КТ , на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415, ал.1 от КТ, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 20.9.2013г.
60 НАХД No 750/2013, V състав Административни дела ФИШ ТРЕЙДИНГ-2010 ООД ИАРА, ГД"РК" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 2.9.2013г.
Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.  Образувано е по повод жалбата на „ФИШ ТРЕЙДИНГ – 2010” ООД с ЕИК .........., със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, кв.”Запад” № 5, представлявано от управителя Т.И.М., подадена чрез пълномощника му – адв.М. Д. от АК-Бургас против Наказателно постановление № ГД-91 от 08.08.2013г. на Директора на Главна Дирекция „Рибарство и контрол” в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.  С разпореждане от 30.08.2013г., съдът внесе делото в открито съдебно заседание и го насрочи за 18.10.2013г. от 14.00 часа.  След допълнителен прочит на материалите по делото, съдът констатира, че не е местно компетентен да разгледа и да се произнесе по жалбата, предмет на настоящото административно-наказателно производство. Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН, наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. В случаят това е Районен съд-гр.Поморие, тъй като нарушението е извършено на изхода на гр.Ахелой, което населено място попада на територията на Община Поморие.  Предвид гореизложеното, разпореждането за насрочване на делото следва да бъде отменено, съдебното производство по него – прекратено, а делото изпратено по подсъдност на РС-гр.Поморие.  Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ разпореждане от 30.08.2013г. за внасяне на делото в открито съдебно заседание и насрочването му за 18.10.2013г. от 14.00 часа.  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 750/2013г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Поморие.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 20.9.2013г.
61 НАХД No 768/2013, V състав По ЗД по пътищата Н.В.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.9.2013г.
Съдът като взе предвид, че предмет на обжалване по НАХД № 670/2013г. и НАХД № 768/2013г., двете по описа на РС-гр.Несебър, е едно и също Наказателно постановление № 335 от 19.07.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, във връзка с което са образувани две административно-наказателни производства намира, че са налице основания за прекратяване на производството по по-късно заведеното дело. Касае се до приложението на принципа "нон бис ин идем", визиран в разпоредбата на чл.21, ал.1, т.6 от НПК, към която препраща чл.84 от ЗАНН, съгласно която, за едно и също нарушение, ако има образувано административно-наказателно производство, второ такова не може да се образува, а ако то е било вече образувано, следва да бъде прекратено.   Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 768 по описа за 2013г. на Районен съд-гр.Несебър, материалите по което да се приложат по НАХД № 670/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 20.9.2013г.
62 НОХД No 828/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 20.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 828/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър, адв. С.Н. ***- защитник на подсъдимия Н.И. и подсъдимият Н.П.И., съгласно което:  ПРИЗНАВА Н.П.И. - роден на ***год. в гр.Търговище, живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, електротехник в „****” ЕООД – гр.Варна, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2013г. около 13.30 часа в к.к.”Слънчев бряг”, срещу „Аквапарк” в посока главната алея е управлявал МПС - л.а. марка „БМВ”, с ДКН №**** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление, наложено с НП 630/04.07.2012г. по чл. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП от Началник на 02 РУП - Варна, влязло в сила на 11.01.2013год., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК следните пробационни мерки:  – „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;.  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  - Полагане на поправителен труд с 20% /двадесет процента/ удръжки върху възнаграждението му в „****” ЕООД – гр.Варна за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА .   ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 828/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.П.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.П.И. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Н.П.И.
В законна сила от 20.9.2013г.
63 НОХД No 612/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 7.8.2013г.
На основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд  РАЗПОРЕДИ:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 612/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посоченото в мотивната част нарушение.  Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.  
В законна сила от 23.9.2013г.
64 НОХД No 840/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.В. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 23.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 840/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.А.В. със защитник адв.З. *** споразумение, съгласно което обвиняемият М.А.В. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКВНП е държал високо рискови наркотични вещества, както следва:  - На 30.06.2013г. около 23:50ч. в курортен комплекс "Слънчев бряг", до ресторант „Джани", държал - 1,062гр. таблетки с наличие на 3,4-метилендиоксиметамфетамин /МДМА/, съдържание на метилендиоксиметамфетамин 26,00 % на стойност 26,55лв., 0,564гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол - 5.20%, 0,697гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол-5.90%, 1,787гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол - 6.30% и 2,565гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол - 6.70 % или общо количество канабис 5,613гр. на стойност 33,67лв. /съгласно постановление №23на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества/;  - На 17.08.2013год. около 15:00ч. в курортен комплекс "Слънчев бряг" общ.Несебър на плажната ивица пред хотел, „Нептун” държал - 0,987гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол -2.80%; 0,497гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол- 1.90%; 0,102гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол - 2,40% или общо количество канабис 1,586гр. на стойност 9,51лв. и 2,922гр. хашиш със съдържание на тетрахидроканабинол - 0,90 % на стойност 26,29лв. /съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества/, поради което и на основание чл.354а, ал.З, предл.второ, т.1, вр. чл.26, ал., вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.  - За това, че на 17.08.2013г. около 15:00ч. в курортен комплекс "Слънчев бряг", на плажната ивица пред хотел „Нептун, направил опит да отнеме чужди движими вещи - дамска чанта на стойност 7,50лв., мобилен телефон „Самсунг Галакси Мини" на стойност 147,20лв. и сумата от 5лв., общо вещи на стойност 159,70лв./сто петдесет и девет лева и седемдесет стотинки/ от владението Каталин Киш от Унгария, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е маловажен и деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр.с чл.18, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия М.А.В. по- лекото наказание „глоба” предвидено в чл.354а, ал.3, т.1 от НК, наред с наказанието „лишаване от свобода”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия М.В. ОБЩО наказание в размер на по– тежкото от така наложените, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, така определеното общо наказание от пет месеца лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в Затворническо общежитие от закрит тип.  ОТНЕМА на основаниечл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- таблетки - МДМА– екстази – 1,012гр.; растителна маса – 0,264гр. – коноп; растителна маса – 0,397гр. – коноп; растителна маса – 1,287гр. – коноп; растителна маса – 2,065гр. – коноп, ведно с три броя полиетиленови плика и два броя полиетиленови торбички, запечатани в плик с восъчен печат; растителна маса – 0,687гр. – коноп; растителна маса – 0,197гр. – коноп; растителна маса – 2,369гр. – хашиш; растителна маса – 0,153гр. – хашиш, изпратени на ЦМУ- отдел МРР- НОП- София, с писма рег. № 21837 от 10 юли 2013г. и рег.№ 28840 от 11.09.2013г., както и един брой прозрачно полиетиленово пликче и три броя прозрачни целофанови опаковки, запечатани в плик с восъчен печат, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящия съдебен акт.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.А. Вшанов с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 314.96лв. (триста и четиринадесет лева и деветдесет и шест стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 840/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.А.В. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за нейната отмяна   ОПРЕДЕЛИ:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия М.А.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Делото продължава по реда начл.306, ал.1, т.3 от НПК.   ПРОКУРОРЪТ: Моля да приведете в изпълнение наказанието по НОХД № 588/2013г. по описа на РС- Несебър, тъй като деянията по настоящото производство са извършени в изпитателния срок на това осъждане.   Адв.З.: Присъединявам се към становището на представителя на държавното обвинение.  СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и съобрази закона,     О П Р Е Д Е Л И:    НА основание чл.68 ал.1 от НК, ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 588/2013г. по описа на РС- Несебър с присъда влязла в сила на 16.07.2013г., с която на обвиняемия М.В. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което е било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК с изпитателен срок от три години. Тъй като в този изпитателен срок е извършил деянията по настоящото дело, което наказание на основание чл.61, т.2 вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, да започне при първоначален ОБЩ режим и да бъде търпяно в Затворническо общежитие от Закрит тип, отделно.  Определението подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.    
М.А.В.
В законна сила от 23.9.2013г.
65 НАХД No 41/2013, VI състав Административни дела ПЕТРОВ И ПЕТЕРС ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 23-2305984/07.12.2012 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “П.и П.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “............, ЕИК.....представлявано от управителя П.Х.П., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 152 от КТ, за това, че за периода 02.06.2012 г. – 03.06.2012 г. в качеството на работодател, не е осигурил непрекъсната междудневна почивка на лицето Марияна Господинова Ангелова с ЕГН ********** на длъжност „Барман” в ресторант „Релакс”, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 24.9.2013г.
66 НОХД No 841/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Д.Г. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 24.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 841/2013 г. по описа на РС- Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Л.Д.Г. и неговия защитник адв. Н.И. ***, съгласно което:   Обвиняемият Л.Д.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2013 г. около 00.36 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея в близост до бензиностанция „Петрол” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген”, модел „Кади” с ДК № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.77 на хиляда, установено по надлежния ред- с протокол от химическа експертиза № 910/19.09.2013 г., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8 (осем) месеца, с периодичност два пъти седмично;   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК обвиняемия Л.Д.Г. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 9 (девет) месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което обвиняемият Л.Д.Г. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 18.09.2013 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Л.Д.Г. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 841/2013г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Л.Д.Г. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК  О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Л.Д.Г. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Л.Д.Г.
В законна сила от 24.9.2013г.
67 ЧНД No 842/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Н.Н. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 24.9.2013г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. П.Х.Ч. *** за защитник на А.Н.Н. с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-2465/2013 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.    
В законна сила от 24.9.2013г.
68 НОХД No 843/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Н.Н. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 24.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 843/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия А.Н.Н. и неговия защитник адв. Ч., съгласно което:   Обвиняемият А.Н.Н., роден на *** година в гр. Айтос, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно специално образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2013 г. в гр. Св.Влас, общ. Несебър, на спирката до казино „Влас”, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, е държал високорисково наркотично вещество- коноп с нетно тегло 0.248 грама, със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 7.00 %, на стойност 1.49 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл. първо, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 400 (четиристотин ) лева.   ОТНЕМА на основание 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- запечатан плик, съдържащ найлонова опаковка от наркотичното вещество, който да бъде унищожен след влизане в сила на настоящия съдебен акт.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия А.Н.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.69 (тридесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 843/2013 г. по описа на РС- Несебър.   Определението е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение спрямо обвиняемия А.Н.Н. и като счете, че са отпаднали основанията за нейното налагане, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.Н.Н. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
А.Н.Н.
В законна сила от 24.9.2013г.
69 ЧНД No 844/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.М. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 24.9.2013г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. А.И.Ж. *** за защитник на С.К.М. с ЕГН ..............., обвиняем по досъдебно производство № 14-1676/2013 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно  
В законна сила от 24.9.2013г.
70 НОХД No 845/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 24.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 845/2013 г. по описа на РС- Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия С.К.М. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:   Обвиняемият С.К.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2013 г. около 17.30 часа, в гр. Обзор, общ. Несебър, по ул. ”Трети март”, в близост до къмпинг „Зора”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Нисан Ванет” с ДК№ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.70 на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза №709/2013 г., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 11 (единадесет) месеца, с периодичност два пъти седмично;   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11(единадесет) месеца.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК обвиняемия С.К.М. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 15 (петнадесет) месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което обвиняемият С.К.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 08.08.2013 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия С.К.М. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.29 лева (четиридесет лева и двадесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 845/2013г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия С.К.М. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК  О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.К.М. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
С.К.М.
В законна сила от 24.9.2013г.
71 ЧНД No 635/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Д. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 9.9.2013г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на И.Н.Д. с ЕГН ********** наказания по НОХД № 150/2008г. по описа на РС-гр.Поморие, НОХД 94/2009г. и НОХД № 326/2009г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при пърновачален СТРОГ режим на изтърпяване в Поправителен дом – гр.Бойчиновци  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание три месеца лишаване от свобода, наложеното на Д. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ по НОХД № 150/2008г. на РС-Поморие.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. наказания по НОХД № 558/2009г., НОХД № 30/2010г., НОХД № 116/2010г., НОХД № 217/2010г. и НОХД № 469/2010г., всички по описа на РС-Несебър, а именно – ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ТРИ ПЪТИ седмично; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Ограничения в свободното придвижване за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, включващи: забрана за напускане на населеното място по настоящ адрес за повече от 24 часа без разрешение на пробационния служител или на прокурора; забрана за напускане на жилището, което обитава за времето от 21.00 часа до 07.00 часа на другия ден; 4.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА ГОДИШНО в рамките на ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – пробация, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. наказания по НОХД № 837/2010г., НОХД № 996/2010г. и НОХД № 418/2013г., всички по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Поправителен дом.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 14.20 часа.  След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа с прочитане определението на съда.    СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
И.Н.Д.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на И.Н.Д. с ЕГН ********** наказания по НОХД № 150/2008г. по описа на РС-гр.Поморие, НОХД 94/2009г. и НОХД № 326/2009г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при пърновачален СТРОГ режим на изтърпяване в Поправителен дом – гр.Бойчиновци  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание три месеца лишаване от свобода, наложеното на Д. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ по НОХД № 150/2008г. на РС-Поморие.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. наказания по НОХД № 558/2009г., НОХД № 30/2010г., НОХД № 116/2010г., НОХД № 217/2010г. и НОХД № 469/2010г., всички по описа на РС-Несебър, а именно – ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ТРИ ПЪТИ седмично; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Ограничения в свободното придвижване за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, включващи: забрана за напускане на населеното място по настоящ адрес за повече от 24 часа без разрешение на пробационния служител или на прокурора; забрана за напускане на жилището, което обитава за времето от 21.00 часа до 07.00 часа на другия ден; 4.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА ГОДИШНО в рамките на ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – пробация, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. наказания по НОХД № 837/2010г., НОХД № 996/2010г. и НОХД № 418/2013г., всички по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Поправителен дом.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 14.20 часа.  След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа с прочитане определението на съда.    СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
В законна сила от 25.9.2013г.
72 ЧНД No 643/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.К. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 9.9.2013г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К.Г.К. с ЕГН ********** по НОХД № 94/2009г., НОХД № 326/2009г., НОХД № 362/2009г. и НОХД № 217/2010г., всички по описа на Районен съд-гр.Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на К. общо наказание – четири месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 395/2009г. на РС-гр.Айтос, НОХД № 505/2009г. и НОХД № 558/2009г., последните две по описа на РС-гр.Несебър, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание – три месеца лишаване от свобода, наложеното на К. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ по НОХД № 395/2009г. на РС-Айтос.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на К. общо наказание – три месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 318/2011г. и НОХД № 958/2011г., двете по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание – една година лишаване от свобода с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което К. следва да изтърпи общо – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание – една година и шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 469/2010г. и НОХД № 418/2013г., двете по описа на РС-гр.Несебър, а именно - ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ, с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ ЧАСА ГОДИШНО за ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – пробация, изтърпяната част по НОХД № 469/2010г. на РС-Несебър, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  Определението бе обявено в 15.00 часа в присъствието на представителя на РП-гр.Несебър и осъденото лице.  След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.10 часа с прочитане определението на съда.    СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
К.Г.К.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К.Г.К. с ЕГН ********** по НОХД № 94/2009г., НОХД № 326/2009г., НОХД № 362/2009г. и НОХД № 217/2010г., всички по описа на Районен съд-гр.Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на К. общо наказание – четири месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 395/2009г. на РС-гр.Айтос, НОХД № 505/2009г. и НОХД № 558/2009г., последните две по описа на РС-гр.Несебър, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание – три месеца лишаване от свобода, наложеното на К. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ по НОХД № 395/2009г. на РС-Айтос.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на К. общо наказание – три месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 318/2011г. и НОХД № 958/2011г., двете по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание – една година лишаване от свобода с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което К. следва да изтърпи общо – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание – една година и шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 469/2010г. и НОХД № 418/2013г., двете по описа на РС-гр.Несебър, а именно - ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ, с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ ЧАСА ГОДИШНО за ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – пробация, изтърпяната част по НОХД № 469/2010г. на РС-Несебър, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  Определението бе обявено в 15.00 часа в присъствието на представителя на РП-гр.Несебър и осъденото лице.  След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.10 часа с прочитане определението на съда.    СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
В законна сила от 25.9.2013г.
73 НОХД No 847/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Л.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 847/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв. Н.К. ***, защитник на подсъдимия Д.Д. и подсъдимият Д.Л.Д., съгласно което:   ПРИЗНАВА Д.Л.Д., родeн на 1***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2013 г. около 19.30 часа в гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургаска, по ул.”Странджа” управлявал МПС- лек автомобил „Нисан Примера” с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.96 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7510 с фабр.№ 0065, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 4, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 12/дванадесет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12/дванадесет/ месеца;   -включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 /шест/ месеца.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Д.Л.Д. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 847/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Л.Д. мярка за неотклонение “Подписка” .   Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Д.Л.Д.
В законна сила от 25.9.2013г.
74 ЧНД No 603/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Г. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 10.9.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъденото лице И.Н.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- Варна, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъдите по НОХД № 146/2011 г. и НОХД № 375/2011 г., двете по описа на Районен съд- Несебър, и НОХД № 6684/2011 г. по описа на Районен съд- Варна, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 и чл.59, ал.1 от НК от така наложеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по присъдите от съвкупността, както и времето на предварителното задържане по посочените производства.  НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъденото лице И.Н.Г. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъди по НОХД № 1165/2013 г. на РС- Варна, НОХД № 473/2013 г. и НОХД № 472/2013 г., двете на РС- Несебър, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК от така наложеното общо наказание времето, през което осъденият И.Н.Г. е бил задържан по посочените производства.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
И.Н.Г.
В законна сила от 26.9.2013г.
75 НОХД No 758/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.К.К. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 26.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 758/2013 г. по описа на РС-Несебър, а именно прокурор Мариян Чернаев от РП- Несебър, подсъдимия Н.К.К. и неговия защитник адв. Н.И. от АК- Варна, както следва:   Подсъдимият Н.К.К., роден на *** ***, обл. Варненска, ул.”*****” № 4, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2013 г. в 03.30 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в района на дискотека „Мания”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, е държал високорисково наркотично вещество- метамфетамин с нетно тегло 1.302 грама, със съдържание на основното вещество 8.80%, на стойност 32.55 лева, определена съгласно приложение № 2 към постановление №23 от 29.01.1998 година на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. чл.55, ал.1, вр. ал.2, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.   ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- метаамфетамин с нетно тегло 1.212 грама, със съдържание на основното вещество 8.80%, предадено за съхранение в ЦМУ, както и опаковките от наркотичното вещество, приложени по делото, които да бъдат унищожени, след влизане на настоящото определение на съда.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.К.К. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 41.80 лева (четиридесет и един лева и осемдесет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 758/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.    
Н.К.К.
В законна сила от 26.9.2013г.
76 НОХД No 848/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.Б. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 26.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 848 /2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Красимира Жекова- прокурор в РП- Несебър и адв.Ч. ***- защитник на подсъдимия И.Г.Б. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Г.Б.- роден на ***г. в гр.К., с постоянен адрес-***«П.Р.С.», № 5, българин, български гражданин, средно специално образование, женен, неосъждан-реабилитиран, с месторабота- пицар към ЕТ „И.”-гр.К., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2013 г., около 01.59 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главната алея, срещу хотел „Свежест", управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Хонда Сивик", с рег.№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.23 /едно цяло и двадесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред / техническо средство Алкотест "Дрегер"7410+, №АRDN0065, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.Г.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият И.Г.Б. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство, считано от 17.09.2013 год.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 848/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.    
И.Г.Б.
В законна сила от 26.9.2013г.
77 ЧНД No 849/2013, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 26.9.2013г.
Прочетох протоколът и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са вярно записани.
В законна сила от 26.9.2013г.
78 НАХД No 903/2012, VI състав Административни дела Ф.ЕООД МТСП, ИА"ГИТ", ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" СЛИВЕН Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 29.1.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 202002233/17.08.2012 г. на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Ф.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. О., общ. Несебър, ул. “С.” № 8, ЕИК ........., представлявано от управителя А.Т., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ, за това, че на 06.07.2012 г. във времето от 22.45 до 23.23 часа, е приел на работа в ресторант “А.”, находящ се в гр. О., ул. “С.” № .., лицето И.И.И. с ЕГН **********, без сключен трудов договор в писмена форма, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 3 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 27.9.2013г.
79 НОХД No 360/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.В. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 11.9.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.В.– роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно специално образование, понастоящем в Затвора Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че при условията на продължавано престъпление в периода от 01.11.2010 год. до 11.11.2010 год. на територията на к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър и гр.Свети Влас извършил следното:  - На 01.11.2010г. от кафе автомат, намиращ се пред магазин „Холидей мини маркет" в жилищен комплекс „Форт Нокс" в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър, отнел чужди движими вещи: монетник (устройство за отчитане и връщане на ресто) модел CASH FLOW - 530 - на цена 192.50лв. и монети на обща сума 20 лв., на обща стойност 212.50 лв. (двеста и дванадесет лева и петдесет стотинки) от владението на С.Н.С. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;  - На 06.11.2010г. в гр.Свети Влас от апартамент №1 на вх.А на коплекс „Д.", в съучастие като съизвършител с Б.К.К. с ЕГН **********, чрез използване на техническо средство /клещи и ножовка/ за срязване на кабели и тръби, и чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил с неустановени марка, модел и държавен контролен номер, отнел чужди движими вещи, както следва: един брой климатик марка „Тошиба", модел: 1. Външно тяло: RAS-10GAV-E2, сериен номер 63000293; 2. Вътрешно тяло: RAS-10GКV-E2, сериен номер 62800973 на стойност 470.00лв. и един брой климатик, марка «Тошиба», модел: 1. Външно тяло: RAS-13GAV-E2, сериен номер 63100078; 2. Вътрешно тяло: RAS-М13SКV-E, сериен номер 72300340 на стойност 410.00лв., на обща стойност 880.00 лв. (осемстотин и осемдесет) лева от владението на Д.С.П. ***, собственост на ирландските граждани О.Б.М.К., роден на ***г. в Монахан, с паспорт №R ...../15.08.2001г. и А.М.М.К., родена на ***г. в Монахан, с паспорт №..../15.08.2001г., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;  - На 11.11.2010г. в гр.Свети Влас чрез използване на специален начин и техническо средство за отваряне на прозорец от ПВЦ дограма, е проникнал в апартаменти 2а и 1б на комплекс „Д." и отнел чужди движими вещи, както следва: телевизор марка JVC модел DV-21FTISUG с цена 252.00лв. и DVD марка JVC модел XV-N4225 с цена 112.00лв., на обща стойност 364.00 лв. (триста шестдесет и четири) лева от владението на Д.С.П. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи възлиза на сумата от 1456.50 лева (хиляда четиристотин петдесет и шест лева и петдесет стотинки), поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр.с чл.26, ал.1, във вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» при първоначален «Общ» режим на изтърпяване в Затворническо общежитие от открит тип.  ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.В. с посочена по- горе самоличност за НЕВИНОВЕН по повдигнатото му обвинение, че на 06.11.2010г. е извършил кражба с МПС – лек автомобил марка «Сеат», модел «Толедо» с рег. № ....., поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение в тази част.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Г.Д.В. с ЕГН ********** да заплати на Д.С.П. с ЕГН ********** с адрес- ж.к.Слънчев бряг, бл.С. № 1, ет.2, ап.... сумата общо в размер на 364 /триста шестдесет и четири/ лева, представляващи нанесени на пострадалия П. имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия В., подробно квалифицирана в обстоятелствената част на обвинителния акт, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на извършване на деликта- 11.11.2010г. до окончателното изплащане на сумата.  ВРЪЩА на основание чл.301 ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото, а именно: един брой лек автомобил марка „Сеат”, модел „Толедо”, с ДК № ....., намиращ се на съхранение в РУП- Несебър, ведно със шест броя секретни ключа и един брой автомобилен ключ за лекия автомобил.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, Г.Д.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство, общо в размер на 209.40 лв. /двеста и девет лева и четиридесет стотинки/, представляващи по делото разноски, както и сумата в размер на 14,56 лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
Г.Д.В.
Мотиви от 13.9.2013г.
В законна сила от 27.9.2013г.
80 НОХД No 825/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.Ш. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 825/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.И.Ш. със защитник адв.Д. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.И.Ш.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.09.2013 год. в гр.Несебър, на ул.„Отец Паисий", в близост до пицария „Кинг Конг", е управлявал лек автомобил марка „Фолксваген Кади", с ДК № ......, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с №0065, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА, на осн. чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.И.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА, на основаниечл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият И.И.Ш. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 15.09.2013г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №825/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
И.И.Ш.
В законна сила от 27.9.2013г.
81 НОХД No 852/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.В.С. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №852/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Б. ***, защитник на подсъдимия Е.В.С. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Е.В.С.– роден на *** год. в гр.София, с постояне и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, висше образование, пенсионер, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2013г., около 14.00 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургаска, по ул.”Славянска”, в близост до газ станцията, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ауди 100”, с ДК№ ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.59 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7510 с фабр.№ 0065, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 4, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  -Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 15 /петнадесет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.  -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 /петнадесет/ месеца.  -Включване в програма за обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия Е.В.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 /шестнадесет/ месеца.  ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство на подсъдимия Е.В.С. е било отнето по административен ред, считано от 12.08.2013 год.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 852/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Е.В.С.
В законна сила от 27.9.2013г.
82 НОХД No 470/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Ж.С. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 30.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 470/2013г. по описа на РС–Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.Ж.С. със защитник адв. М. *** споразумение, съгласно което А.Ж.С.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес-***, ром, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, общ работник в склад за дърва за огрев, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, на 26.06.2012 год., около 05.40 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, хотел „Л.” от стая №... на етаж 1, отнел чужда движима вещ - един брой мобилен телефонен апарат марка „Нокия 6700”, с ИМЕЙ №355364040891716, черен на цвят на стойност 313.90лв. от владението на С.Г. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б. „б”, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, първоначален «Строг» режим на изтърпяване на така наложеното наказание дванадесет месеца лишаване от свобода, в Затвор.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия А.Ж.С. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет/ лева, представляващи направените по делото съдебно- деловодни разноски.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 470/2013г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
А.Ж.С.
В законна сила от 30.9.2013г.
83 НАХД No 697/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Г.Д. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.9.2013г.
ПРИЗНАВА Л.Г.Д. - родена на ***г. в гр.Велинград, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, студентка, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 02.08.2013г., около 02.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в лек автомобил „Тойота Ярис” с ДК № ......., паркиран до северната стена на БТК „Далекосъобщения”- гр.Бургас, ТВД - Слънчев бряг, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП, държала високорискови наркотични вещества- един брой полиетиленов плик тип „Клипс” с размери 4/5 см., съдържащ жълто кристално вещество с нетно тегло 0.122 грама, със съдържание на активния компонент метаамфетамин 9.60 %, на стойност 3,05 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: останалата част от наркотичните вещества, находящи се на съхранение в ЦМУ-гр.София, както и опаковките от наркотичните вещества, като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК Л.Г.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 45,38 лева (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки.), представляващи направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемата, а за РП- Несебър - от уведомяването им.  
Л.Г.Д.
Мотиви от 12.9.2013г.
В законна сила от 30.9.2013г.
84 ЧНД No 856/2013, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Д.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 30.9.2013г.
на основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Л.Д.Н. в качеството й на обвиняем по БП № 14-2619/2013 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат П.П. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.9.2013г.
85 НОХД No 857/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Д.Н. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 30.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 857/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, служебният защитник адв.П.П. *** и Л.Д.Н. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА, Л.Д.Н. – родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, със средно образование, неомъжена, неосъждана, ****”, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 28.09.2013 година, около 23.45 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, до р-т „Стария Възел”, управлява моторно превозно средство- лек автомобил марка “Мерцедес С 320”, с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.47 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата Л.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.   ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимата Н. е било отнето по административен ред, считано от 28.09.2013 год.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 857/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Л.Д.Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по НП № 14-2619/2013година по описа на РУП- Несебър спрямо Л.Д.Н. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Л.Д.Н.
В законна сила от 30.9.2013г.