РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2014г. до 30.9.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 244/2014, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.М.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 1.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 244/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Калина Георгиева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С.Ч., надлежно упълномощен за защитник на подсъдимата М. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА П.М.М., родена на ***г***, българка, българска гражданка, разведена, неосъждана, с висше образование, икономист, телефон за връзка: *******, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ЕГН: **********, за ВИНОВНА в това, че на 21.04.2012 г., около 00.50 часа, в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, област Бургас, по главна алея до бензиностанция „Петрол” управлявала МПС - л.а. „Мерцедес” с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл.42а от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.5 от НК следните пробационни мерки: - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; - ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД по месторабота на осъденото лице – „***” ООД, с ЕИК 115736280 със седалище и адрес на управление: гр. *****, община *****, област Пловдив, ул. „*****” № 34, на длъжност технически сътрудник, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с удръжки върху трудовото й възнаграждение, в размер на 15 % в полза на държавата, считано от влизане на настоящето споразумение в законна сила. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК подсъдимата П.м.М. от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ, ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И ДВАДЕСЕТ ДНИ. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата е била лишена да управлява МПС по административен ред, считано от 21.04.2012 г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата П.М.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски общо в размер на 120.49 лева ( сто и двадесет лева и четиридесет и девет стотинки). ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 244/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо П.М.М. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
П.М.М.
В законна сила от 1.9.2014г.
2 НОХД No 393/2014, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Б.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 1.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 393/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.А.Ж., назначен за защитник на подсъдимия К.Б.П. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА К.Б.П. - роден на *** год. в гр.Провадия, с посоянен адрес:***.20 и с адрес за призоваване: х-л „*****” в к.к. „Сл.бряг”, българин, български гражданин, неженен, осъждан, начално образование, безработен, ЕГН **********, телефон за връзка: ****** / на майка му/ за ВИНОВЕН в това, че за периода 04.02.2014 год. до 02.03.2014 година, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност 207.90лв. с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: На 04/05.02.2014 год. в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, от магазин за хранителни стоки „*****” в к-с „Стария възел”, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – изкривяване на метална решетка и счупване на северния прозорец на обекта, отнел 8бр. кутии цигари „Мерилин” –син и розов на стойност 34.40лв., 2бр. кутии цигари „Кинг” – син на стойност 08.40лв., 6бр. кутии цигари „Карелия” 100мл. на стойност 26.40лв., 2бр. кутии цигари „Виктори” – бяло на стойност 09.20лв., всички вещи на обща стойност 78.40лв. от владението и без съгласието на ЕТ „***** М.В.”, представляван от М.Г.В. от гр.Ахелой; На 01/02.03.2014 год. в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър от търговски обект – магазин за обувки, находящ се между базар „*****” и хотел „***”, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - счупване на прозорец от западната страна на обекта, отнел 2 чифта маратонки марка „Мания” с единична цена 36.50лв. и 1 чифт кецове марка „Мания” с единична цена 36.50лв., всички вещи на обща стойност 109.50лв., от владението и без съгласието на „*****” ЕООД гр.Смолян, представлявано от А.В. ***, На 01/02.03.2014 год. в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър от кафе автомат марка „Зануси Спацио”, монтиран пред заложна къща находяща се в хотел „Роял Централ”, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на плоскост е отнел сумата от 20.00лв. монети с различен номинал, от владението и без съгласието на К.В.Д. ***, като до приключването на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени чрез тяхната равностойност изцяло, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.първо, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ». ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - х-л „*****” в к.к. „Сл.бряг”, три пъти седмично за срок от 25 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ месеца. - задължителни периодични рещи с пробационен служител за срок от 25 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от две поредни календарни години. ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство по делото един брой CD- носител, съдържащ записи, направени на 01.03.2014г. от камерите за видеонаблюдение, монтирани в хотел „Роял Централ” в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, който да бъде унищожен, след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Б.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски общо в размер на 385.84 лева (триста осемдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки). ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 393/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
К.Б.П.
В законна сила от 1.9.2014г.
3 АНД No 401/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.8.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд РЕШИ: ПРИЗНАВА М.Н.В., роден на *** г. в гр. Л., живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2014 г., около 02,00 ч., в КК „Слънчев бряг”, на плажната алея до х. „Глобус”, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата на условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество- амфетамин с основно съдържание 8,50 % с нетно тегло 0,352 грама на стойност 10,56 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лв. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- опаковките, в които се е съдържало наркотичното вещество, както останалата, неизразходвана част от наркотичното вещество, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.Н.В. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 43,01 лв. /четиридесет и три лева и една стотинка/, представляващи направените разноски в хода на
М.Н.В.
Мотиви от 5.8.2014г.

В законна сила от 1.9.2014г.
4 НОХД No 616/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 1.9.2014г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 616/2014 г. по описа на РС- гр.Н. между Павел Манукян- прокурор в РП- Н., подсъдимия А.С.К. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв. Б.П. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.С.К., роден на *** г., в гр. М., Б., с постоянен адрес на територията на Р България: гр. С.В., общ. Н., ул. „Ч.”, № **, гражданин на Б., временно пребиваващ в РБългария, неосъждан, неженен, средно специално образование, ЛНЧ **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2014 г., около 06:45 часа, в КК „Слънчев бряг”, общ. Н., обл. Бургас, по главната алея, до хотел „Кубан“ и хотел „Алба“, управлявал МПС- лек автомобил марка „Деу”, модел „Нексиа”, с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,02 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, А.С.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което обвиняемият А.С.К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 23.08.2014 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 616/2014 г. по описа на РС- Н.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.С.К. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
А.С.К.
В законна сила от 1.9.2014г.
5 Гражданско дело No 73/2014, VI състав Издръжка К.И.С. И.С.С. Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 6.8.2014г.
ОСЪЖДА И.С.С., ЕГН ********** ***, да заплаща на К.И.С., ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер 85 лв. (осемдесет и пет лева), считано от 12.01.2014 г. до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на издръжката. ОСЪЖДА И.С.С. да заплати по сметка на НРС държавна такса в размер 122.40 лв. (сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки), върху присъдения размер на издръжка. ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението, на основание 242, ал. 1 от ГПК. Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 2.9.2014г.
6 НОХД No 618/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Р.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 2.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 618/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.П. ***- защитник на А.Р.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА, А.Р.Д., роден на *** ***, с настоящ адрес:***, и с постоянен адрес:***, Република Чехия, българин, чешко гражданство, неженен, неосъждан, с висше образование, представител на туристическа агенция, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2014 г., около 03.35 часа, в КК Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас на главната алея в близост до хотел „***”, в посока град Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Шкода”, модел „Октавия”, с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 1.56 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 725/21.08.2014г. съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол, или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410 +”, с фабричен № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години: ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият А.Д. от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимият Д. е било отнето по административен ред, считано от 21.08.2014 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.Р.Д. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 40.29 лева /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 618/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият А.Р.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ, взетата по БП № 14-1828/2014 год. по описа на РУП- Несебър спрямо А.Р.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
А.Р.Д.
В законна сила от 2.9.2014г.
7 Гражданско дело No 612/2014, V състав Развод по взаимно съгласие С.Р.И.,
И.Г.И.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 0049 от 26.05.2007г. на Община Несебър граждански брак между С.Р.И. с ЕГН ********** и И.Г.И. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1.УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете С.С. И., роден на ***г. с ЕГН **********, се предоставят на МАЙКАТА И.Г.И.. 2.БАЩАТА С.Р.И. има право на лични контакти с детето, както следва: Всеки месец, всяка втора събота и неделя, и един месец в годината, когато майката не е в платен отпуск. 3.БАЩАТА С.Р.И. се задължава да ЗАПЛАЩА на детето С., чрез неговата майка и законен представител МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 80 лева /осемдесет лева/, в началото на всеки месец, считано от датата на влизане в сила на решението за развод. 4.СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо жилищна сграда, находяща се в гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”*****” № 6, собственост на бабата на съпругата И.Г.И., ще се ползва, както следва: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ – от съпругата И., заедно с роденото от брака дете С., а ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ – от съпруга С. Р.И.. 5.След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име – Г.. 6.Съпрузите заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг след прекратяване на брака. 7.По време на брака съпрузите не са придобили недвижими имоти, МПС и нямат открити влогове в банки. 8.Всички движими вещи са поделени между съпрузите извънсъдебно и същите заявяват, че взаимни претенции за тях. ОСЪЖДА С.Р.И. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 57,60 лева /петдесет и седем лева и шестдесет стотински/ за присъдената на детето С. издръжка и допълнителна държавна такса в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/ за разглеждане на молбата. ОСЪЖДА И.Г.И. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър допълнителна държавна такса в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/ за разглеждане на молбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 3.9.2014г.
8 НОХД No 580/2014, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Ж.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 21.8.2014г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка чл.248, ал.2, т.З НПК съдията - докладчик РАЗПОРЕЖДАМ ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД №580/2014 г. по описа на РС Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - Несебър за отстраняване на нарушенията, констатирани в мотивите на настоящото разпореждане. Разпореждането подлежи на обжалване и/или протест в 7-дневен срок от получаване на препис от същото пред Бургаски окръжен съд. Препис от разпореждането да се изпрати на обвиняемия, защитника му и на РП Несебър .
В законна сила от 3.9.2014г.
9 ЧНД No 621/2014, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 3.9.2014г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
В законна сила от 3.9.2014г.
10 АНД No 369/2014, I състав По ЗД по пътищата И.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.7.2014г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14-0304-000320/28.03.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на И.Н.М., ЕГН: ********** ***, съдебен адрес:***,чрез адв.Д.П. е наложена Глоба в размер на 500 /петстотин/ лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.5 ал.3, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.9.2014г.
11 АНД No 384/2014, IV състав Административни дела П.М.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.8.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 416/20.09.2013 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.4, ал.1, т.7 от Наредба № 2 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на П.М.П., ЕГН **********,***, е наложено наказание “Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 4.9.2014г.
12 НОХД No 452/2014, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.П.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 4.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 452/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Г.Г.- упълномощен защитник на подсъдимия М.П.М., съгласно което ПРИЗНАВА, М.П.М., роден на ***г***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2013г., в сградата на РУП „Несебър”, к.к Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежното разрешително, съгласно чл.7, ал.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества, установено с физико-химична експертиза №383/2013г. - коноп 0,111 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол 4,40 % на стойност 0,66лв. /шестдесет и шест стотинки/, определена според приложение номер 2 към чл.единствен на Постановление номер 23 на МС/29-01-98г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството/, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 500 лева /петстотин лева/. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно хартиен плик с опаковки, които след влизане на споразумението в сила да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.П.М. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 118,49 лева /сто и осемнадесет лева и четиридесет и девет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 452/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-2099/2013 г. по описа на РУП- Несебър спрямо М.П.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
М.П.М.
В законна сила от 4.9.2014г.
13 НОХД No 629/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.К.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 4.9.2014г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между Павел Манукян- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия К.К.А. и неговия защитник адв. А.Ж. споразумение по НОХД № 629/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия К.К.А.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан,със средно образование, технически ръководител в „Еко традекс” АД, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.09.2014 година около 02.20 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в района на кв. ”Чайка”, пред бистро „Лебед” е управлявал МПС- лек автомобил «Фолксваген Пасат», с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,35 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест «Дрегер 7410+» с фабр. № 0106 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. чл. 54 от НК на обвиняемия К.К.А. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемия К.К.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет/ месеца. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 629/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.К.А. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
К.К.А.
В законна сила от 4.9.2014г.
14 НОХД No 632/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.В.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 4.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 632/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- защитник А.В.А. на със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА А.В.А.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно специално образование, консултант в магазин „****” - гр.Несебър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2014, около 02.10 часа, в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на главната алея, пред хотел „****”, посока гр. Несебър, управлявал лек автомобил марка „Фиат Улайс” с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.53 /едно цяло петдесет и три/ промила установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с № 0106 след като е бил осъден за същото деяние с влязла в сила присъда по НОХД 1910/2011 год. на РС- Сливен в сила от 25.04.2012 год., поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл.42а, от НК, го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ». ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 30 /тридесет/ месеца, при периодичност 4 /четири/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 30 /тридесет/ месеца. - поправителен труд по местоработата на обвиняемия в «****» ООД гр.Несебър с удръжки върху въъзнаграждението от 20 % за срок от 10 месеца. НАЛАГА, на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, на подсъдимият А.А. и наказание „ГЛОБА” в размер на 200 лева /двеста/ в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимият А.В.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 30 /тридесет/ месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимият А.В.А. е било отнето по административен ред, считано от 01.09.2014год. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 632/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият А.В.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ, взетата по НП № 14-2065/2014 год. по описа на РУП- Несебър спрямо А.В.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
А.В.А.
В законна сила от 4.9.2014г.
15 НОХД No 633/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.М.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 4.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 633/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- защитник на Ц.М.К. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Ц.М.К., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, с полувисше образование, неосъждана, неомъжена, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 24.08.2014 година, около 07.20 ч., в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, на алеята пред хотел „Еврика”, управлява МПС – лек автомобил марка „Опел Астра”” с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.10 /две цяло и десет/ на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, съгласно Наредба №30 от 27.06.2001 година на Министерство на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на здравеопазването за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК, я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 4 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 7 /седем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца, -включване в програма за обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца. ЛИШАВА, на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимата К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето, считано от 24.08.2014 година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 633/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Ц.М.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата по БП № 14-1898/2014 год. по описа на РУП- Несебър спрямо Ц.М.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ц.М.К.
В законна сила от 4.9.2014г.
16 НОХД No 634/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.С.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 4.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 634/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- защитник на Б.С.С. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Б.С.С.- роден на *** г. в гр.Пловдив, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, без образование, реабилитиран, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.09.2014 година, около 21.35 ч., в с.Гюльовца, община Несебър, на ул.”*****”, до дом № 45, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Вектра” с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.67 /едно цяло шестдесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 /пет/ месеца ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия С. наказание за срок от 3 /три/ години: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 634/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Б.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата по НП № 14-2113/2014 год. по описа на РУП- Несебър спрямо Б.С.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Б.С.С.
В законна сила от 4.9.2014г.
17 НОХД No 635/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Х.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 4.9.2014г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 635/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър между Павел Манукян- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия М.Х.Д. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв. Г.Г. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Х.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2014 г., в 00:20 ч., на входа на гр. Несебър, в района на кръговото кръстовище, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Голф” с рег. № *****, след употреба на наркотични вещества, а именно: метамфетамин, включен в Приложение № 1 към чл.3 ал.2 от ЗКНВП /обн.ДВ бр.30.02.1999г. - “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, установено по надлежния ред с техническо средство дрегер “DrugCheck 1200 STK, с Протокол № 0001802, със срок на годност на теста до месец март 2015 г. и използван съгласно Заповед на Министъра на вътрешните работи с рег. № Iз-215/06.02.2012 г., одобрен като техническо средство за установяване на наркотични вещества, съгласно писмо изх. № 1446/2010 г. на Изпълнителна Агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването”, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “Б”, предл. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и 6, вр. с ал. 1 и чл. 42б, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от НК, следните пробационни мерки: -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично; -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер от 200 /двеста/ часа годишно, за срок от 1 /една/ година. ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 49, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет/ месеца, като ЗАЧИТА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което същият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява МПС, считано от 23.08.2014 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 635/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Х.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
М.Х.Д.
В законна сила от 4.9.2014г.
18 Гражданско дело No 257/2014, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД В. ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 11.7.2014г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№ 1824/10.03.2014 г., ведно с приложените към нея доказателства, на ищеца „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК ..................... ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 257/2014 г. по описа на РС- Несебър.
В законна сила от 5.9.2014г.
19 АНД No 982/2013, IV състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) БУБА 2009 ЕООД,
Н.С.В.
М. БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 51/15.10.2013 г. на Директора на РИОСВ- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, на основание чл.145, ал.1, т.1 и ал.2 от същия закон, на „Б.2.” ЕООД, представлявано от Н.С.В., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 30 000 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 23.5.2014
Наказателно дело № 734/2014

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.7.2014
Наказателно дело № 9276/2014
В законна сила от 5.9.2014г.
20 АНД No 249/2014, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.Х. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.8.2014г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Д.Т.Х., родена на ***г. в гр.Н., с ЕГН **********, с адрес: ***, българка, българска гражданко, омъжена, неосъждана, със средно професионално образование, безработна /в отпуск по майчинство/ за НЕВИНОВНА в това, че на 12.07.2010г., в гр.Н., на ул.”Е.” № **, извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като отправила обидни думи към И.Р. *** – „Ще ви еба майката”, „Искам всички да ви видя в гроба”, изскубала и изхвърлила на улицата цветята от сандъчетата, служещи за украса на ресторант „Прага” – престъпление по чл.325, ал.1 от НК., поР. което и на основание чл.378, ал.4, т.2 във връзка с чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по така повдигнатото й обвинение. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен /петнадесетдневен/ срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас. След влизане на решението в сила, делото да се изпрати, като преписка на Районен съд-гр.Н. за разглеждане по реда на УБДХ във връзка с чл.36, ал.2 от ЗАНН.
Д.Т.Х.
Мотиви от 18.8.2014г.

В законна сила от 5.9.2014г.
21 ЧНД No 364/2014, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 20.8.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на А.С.М.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********,***, наказания по НОХД №470/2013 по описа на РС- Айтос и НОХД № 368/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната част до момента наказание ПРОБАЦИЯ по НОХД 470/2013 г., по описан а РС Айтос, считано от 06.02.2014 г. до 30.06.2014 г., а именно: по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК- четири месеца и двадесет и четири дни; по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК- четири месеца и двадесет и четири дни; чл. 42а, ал.2, т.6 от НК– положил 60 часа безвъзмезден труд в полза на обществото. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК изтърпяната част до момента наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 368/2013 г. по описа на РС Несебър, считано от 30.06.2014 г. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
А.С.М.
В законна сила от 5.9.2014г.
22 АНД No 377/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.8.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд РЕШИ: ПРИЗНАВА И.Г.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2014 г., около 17,30 ч., в КК „Слънчев бряг”, в близост до ресторант „Троя”, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата на условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество- коноп с нетно тегло 2,510 грама със съдържание на активното вещество тетрахидроканабинол 6,55% на стойност 15,10 лв., и коноп с нетно тегло 0,307 грама със съдържание на активното вещество тетрахидроканабинол 4,85 % на стойност 1,84 лв., всички наркотични вещества с общо нетно тегло 2,817 грама на обща стойност 16,94 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лв. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- опаковките, в които се е съдържало наркотичното вещество, както останалата, неизразходвана част от наркотичното вещество, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.Г.И. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 62,38 лв. /шестдесет и два лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
И.Г.И.
Мотиви от 5.8.2014г.

В законна сила от 5.9.2014г.
23 Гражданско дело No 682/2014, V състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.8.2014г.
Р Е Ш И : НАСТАНЯВА непълнолетния С.Р.С., роден на ***г. в гр.Бургас, с ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип в гр.Бургас, кв.”Ветрен”, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Заверен препис от решението се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Бургас. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 6.9.2014г.
24 ЧНД No 587/2014, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Н.И.Ю. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 25.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 587/14г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС-Бургас.
В законна сила от 9.9.2014г.
25 НОХД No 643/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.К. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 9.9.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 643/2014г. между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура гр.Несебър, адв. С. ***, защитник на подсъдимия М.К. и подсъдимия М.С.К. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.К.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2014, около 05.00 часа в района на Аквапарк „Екшън” в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, управлявал л.а. „Тойота”, модел „Ярис” с ДК№ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.20 на хиляда, а именно 1.57 /едно цяло петдесет и седем/ промила установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК, подсъдимия М.С.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което обвиняемият М.С.К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 16.08.2014 г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 643/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М.С.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.С.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - Бургас.
М.С.К.
В законна сила от 9.9.2014г.
26 Гражданско дело No 576/2014, IV състав Искове по СК В.И.Т. С.В.Д.Т.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 10.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в следния смисъл: 1. Родените от брака на В.И.Т. с ЕГН********** и С.В.Д.-Т. с ЕГН********** деца, а именно : непълнолетно дете Иво Владимиров Т. с ЕГН ********** и акт за раждане №IV-300/10.12.1999 год. на Община-Бургас и малолетно Сияна Владимирова Т. с ЕГН ********** и с акт за раждане №IV-72/2003 год.на Община-Бургас ще живеят при С.В.Д.-Т. с ЕГН**********, на адрес: ***, и тя ще полага грижи за тяхното отглеждане и възпитание, упражнявайки родителските си права. 2. В.И.Т. с ЕГН********** ще заплаща месечна издръжка в размер от по 150 лева на С.В.Д.-Т. с ЕГН********** за детето Иво Владимиров Т. с ЕГН ********** и до настъпване на законова причина за нейното изменение или прекратяване. Издръжката следва да се заплаща по банковата сметка на майката, а именно: BG16UNCR70001520946105. 3. В.И.Т. с ЕГН********** ще заплаща месечна издръжка в размер от по 150 лева на С.В.Д.-Т. с ЕГН********** за детето Сияна Владимирова Т. с ЕГН ********** и до настъпване на законова причина за нейното изменение или прекратяване. Издръжката следва да се заплаща по банковата сметка на майката, а именно: BG16UNCR70001520946105. 4.В.И.Т. с ЕГН********** има право на лични отношения и контакти с децата Иво Владимиров Т. с ЕГН ********** и Сияна Владимирова Т. с ЕГН **********, ведно с режим на свиждане с тях, както следва: Всяка ПЪРВА и ТРЕТА Събота и Неделя от месеца от 09.00 часа до 19.00 часа и 20 дни през лятото, които не са почивни за С.В.Д.-Т. с ЕГН**********. СПОРАЗУМЕЛИ СЕ ИЩЕЦ:........... ОТВЕТНИК:............. /В.Т./ /адв.Габровски – пълномощник/ С оглед постигнатото споразумение между страните, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. 576/2014 г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ОСЪЖДА В.И.Т. ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 216 лв. /двеста и шестнадесет лева/, представляваща Държавна такса за присъдените издръжки.
В законна сила от 10.9.2014г.
27 АНД No 85/2014, III състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Д.Г.А. ТД НА НАП БУРГАС ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К13_175-0155254 от 16.12.2013г., издадено от Директора на дирекция „Контрол” при ТД на НАП, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 28 от 06.01.2010г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на Д. Г. А. с ЕГН **********,***, на основание чл.80б, ал.1 от ЗДДФЛ, за нарушение по чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ, е наложено административно наказание Глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 10.9.2014г.
28 НОХД No 644/2014, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.В.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 10.9.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 644/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия М.В.С., съгласно което: ПРИЗНАВА М.В.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, общ работник в „Комфорт” ООД- гр. Варна, ЕГН: **********, тел. ***** за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2014 г., около 22.40 часа, в к.к. "Слънчев Бряг", община Несебър, област Бургас, на главната алея до хотел „Диамант”, в посока гр.Св.Влас, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Рено”, модел „Меган”, с рег. № А 1217 МК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно – 1,40 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с периодичност 3 /три/ пъти седмично; - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 /дванадесет/ месеца; - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1/една/ година. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 644/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на споразумението, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо М.В.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.В.С. мярка за неотклонение “Подписка” .
М.В.С.
В законна сила от 10.9.2014г.
29 НОХД No 647/2014, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.Н. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 10.9.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 647/2014г. между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура гр.Несебър, адв. М.С. ***, защитник на подсъдимата Д.Н. и подсъдимата Д.Н.Н. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимата Д.Н.Н.- родена на *** г. в гр.Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждана, неомъжена, с висше образование, безработна, ЕГН:**********, за ВИНОВНА в това, че на 02.08.2012 год. в търговски обект, находящ се в базар „Лотос" в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, без съгласието на притежателя на изключителното право, използва в търговската си дейност като предлага за продажба, стоки с наименование на марките „LOUIS VUITTON” /Луис Витон/, „PRADA” /Прада/, „CHANEL"/ Шанел/, „МАЯС JACOBS" /Марк Джейкъбс/, „OMEGA" /Омега/, „VACHERON CONSTANTIN" /Вачерон Константин/, „BREITLING" /Брейтлинг/, „РАТЕК PHILIPPE GENEVE" /Патек Филип Дженев/, „RADO” /Радо/, „HUBLOT” /Хублот/, „ROLEX” /Ролекс/, „FRANCK MULLER” /Франк Мюлер/, „POLICE” /Полийс/, без правно основание, както следва: - дамски чанти с надпис «Louis Vuitton” /Луис Витон/- 115 бр. х 275.00/двеста седемдесет и пет/ лева за брой, на обща стойност 31 625 /тридесет и една хиляди, шестстотин двадесет и пет/ лева, на стойност като оригинал 115 бр. х 275.00 /двеста седемдесет и пет/ лв. за брой, на обща стойност 31 625 /тридесет и една хиляди и шестстотин двадесет и пет лева/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Louis Vuitto” /Луис Витон/; - дамски чанти с надпис „Prada" /Прада/- 58 бр. х 415.00 /четиристотин и петнадесет/ лева за брой, на обща стойност 24 070 /двадесет и четири хиляди и седемдесет лева/ лева, на стойност като оригинал 58 бр. х 415.00/четиристотин и петнадесет/ лева за брой, на обща стойност 24 070 /двадесет и четири хиляди и седемдесет лева /лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Prada" /Прада/; - дамски чанти с надпис „Chanel” /Шанел/ - 14 бр. х 420.00 /четиристотин и двадесет/ лева за брой, на обща стойност 5 880 /пет хиляди осемстотин и осемдесет/ лева, на стойност като оригинал 14 бр. х 420.00 /четиристотин и двадесет/ лева за брой, на обща стойност 5 880 /пет хиляди, осемстотин и осемдесет/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Chanel” / Шанел/; - дамски чанти с надпис „Marc Jacobs” /Марк Джейкъбс/- 4 бр. х 245.00 /двеста четиридесет и пет/ лева за брой, на обща стойност 980.00 /деветстотин и осемдесет/ лева, на стойност като оригинал 4 бр. х 245.00 /двеста четиридесет и пет/ лв. за брой, на обща стойност 980.00 /деветстотин и осемдесет/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка «Marc Jacobs" /Марк Джейкъбс/; - дамски портмонета с надпис „Louis Vuitton” /Луис Витон/ 50 бр. х 105.00 /сто и пет/ лева за брой, на обща стойност 5 250 /пет хиляди двеста и петдесет/ лева, на стойност като оригинал 50 бр. х 105.00 /сто и пет/ лв. за брой, на обща стойност 5 2504 /пет хиляди двеста и петдесет/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Louis Vuitton” /Луис Витон/; - дамски портмонета с надпис „Prada” /Прада/ 17 бр. х 139.00 /сто тридесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 2 363 /две хиляди триста шестдесет и три/ лева, на стойност като оригинал 17 бр. х 139.00 /сто тридесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 2 363.00 /две хиляди триста шестдесет и три/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Prada” /Прада/; - дамски портмонета с надпис „Chanel” /Шанел/- 16 бр. х 149.00 /сто четиридесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 2 384.00 /две хиляди триста осемдесет и четири / лева, на стойност като оригинал 16 бр. х 149.00 /сто четиридесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 2 384.00 /две хиляди триста осемдесет и четири/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Chanel” /Шанел/; - часовници с надпис „Omega" /Омега/- 8 бр. х 250.00 /двеста и петдесет/ лева за брой, на обща стойност 2 000.00 /две хиляди/ лева, на стойност като оригинал 8 бр. х 3800 /три хиляди и осемстотин/ лева за брой, на обща стойност 30 400.00 /тридесет хиляди и четиристотин/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Omega” /Омега/; - часовници с надпис „Vacheron Constantin” /Вачерон Константин/- 2 бр. х 290.00 /двеста и деветдесет/ лева за брой, на обща стойност 580.00 /петстотин и осемдесет/ лева, на стойност като оригинал 2 бр. х 21 500 /двадесет и една хиляди и петстотин/ лева за брой, на обща стойност 43 000.00 /петстотин четиридесет и три хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Vacheron Constantin” /Вачерон Константин/; - часовници, с надпис «Breitling" / Брейтлинг/- 46 бр. х 299.00 /двеста деветдесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 13 154.00 /тринадесет хиляди седемстотин петдесет и четири/ лева, на стойност като оригинал 46 бр. х 3600.00 /три хиляди и шестстотин/ лева за брой, на обща стойност 165 600 /сто шестдесет и пет хиляди и шестстотин/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка «Breitling" / Брейтлинг/; - часовници с надпис „Patek Philippe Geneve" /Патек Филип Дженев/ - 7 бр. х 285.00 /двеста осемдесет и пет/ лв. за брой, на обща стойност 1 995.00 /хиляда деветстотин деветдесет и пет/ лева, на стойност като оригинал 7 бр. х 15 000 /петнадесет хиляди/ лв. за брой, на обща стойност 105 000.00 /сто и пет хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Patek Philippe Geneve” /Патек Филип Дженев/; - часовници с надпис „Rado" /Радо/ 10 бр. х 300.00 /триста/ лв. за брой, на обща стойност 3 000.00 /три хиляди/ лева, на стойност като оригинали 10 бр. х 1600 /хиляда и шестстотин/ лева за брой, на обща стойност 16 000.00 /шестнадесет хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Rado” /Радо/; - часовници с надпис "Chanel" / Шанел/- 32 бр. х 399 / триста деветдесет и девет/ лв. за брой, на обща стойност 12 768 / дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем/ лева, на стойност Като оригинали 32 бр. х 559 / петстотин петдесет и девет/ лв. за брой, на обща стойност 17888 / седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева ,означени със знак сходен на регистрираната марка «Chanel" / Шанел/; - часовници с надпис „Hublot” /Хублот/- 7 бр. х 275 /двеста седемдесет и пет/ лева за брой, на обща стойност 1 925 /хиляда деветстотин двадесет и пет/ лева на стойност като оригинали 7 бр. х 11 000.00 /единадесет хиляди/ лева за брой, на обща стойност 77 000 /седемдесет и седем хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Hublot" /Хублот/; - часовници с надпис „Rolex” /Ролекс/- 29 бр. х 399.00 /триста деветдесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 11 571.00 /единадесет хиляди петстотин седемдесет и един/ лева, на стойност като оригинали 29 бр. х 14000.00 /четиринадесет хиляди/ лева за брой, на обща стойност 406 000.00 /четиристотин и шест хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Rolex” /Ролекс/; - часовници с надпис „Franck Muller” /Франк Мюлер/- 4 бр. х 280.00 /двеста и осемдесет/ лева за брой, на обща стойност 1 120.00 /хиляда сто и двадесет/ лева, на стойност като оригинали 4 бр. х 18000.00 /осемнадесет хиляди/ лева за брой, на обща стойност 72 000.00 /седемдесет и две хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Franck Muller” /Франк Мюлер/; - слънчеви очила с надпис „Prada" /Прада/- 19 бр. х 480.00 /четиристотин и осемдесет/ лева за брой, на обща стойност 9 120.00 /девет хиляди сто и двадесет/ лева, на стойност като оригинали 19 бр. х 480.00 /четиристотин и осемдесет/ лева за брой, на обща стойност
Д.Н.Н.
В законна сила от 10.9.2014г.
30 НОХД No 648/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Д.Ш. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 11.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 648/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Я.Д.Ш. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: к.к. „Слънчев бряг- запад”, х-л ******, българин, български гражданин, живее на семейни начала, осъждан, основно образование, работи сезонна работа, ЕГН **********, телефон за връзка: ******, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2014, около 16.45 часа по третокласен път 9061, в близост до стрелбище „Кондор” в посока с.Тънково, общ.Несебър, управлявал мотопед „Ямаха”, модел „Джог” с ДК№ ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 1.19 /едно цяло и деветнадесет/ промила установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с № 0106, след като е бил осъден за същото деяние с влязла в сила присъда по НОХД 195/2012 год. на РС- Средец, влязла в законна сила от 29.08.2012 год., поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл.42а, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”- к.к. „Слънчев бряг- запад”, х-л ******, общ.Несебър за срок от 30 /тридесет/ месеца, при периодичност 4 /четири/ пъти седмично, - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 30 /тридесет/ месеца. - «Безвъзмезден труд в полза на обществото» 200 часа годишно за срок от две поредни години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1 от НК на обвиняемия Я.Ш. наказание „ГЛОБА” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия Я.Д.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 23 /двадесет и три/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Я.Д.Ш. е било отнето по административен ред, считано от 25.05.2014год. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 648/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Я.Д.Ш. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Я.Д.Ш.
В законна сила от 11.9.2014г.
31 АНД No 952/2013, IV състав Административни дела ВЪЛКОВИ 08 ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.12.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № *0-2002988/28.08.2013 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „В.0.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ф.К.В., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 3 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.9.2014
Наказателно дело № 249/2014
В законна сила от 12.9.2014г.
32 НОХД No 649/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Х.Р. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 12.9.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 649/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият А.Х.Р.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, със средно-специално образование, осъждан, общ работник, ЕГН: **********., се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2014 г. около 02:45 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, по главната алея, до хотел „Арда”, с посока на движение към гр. Несебър, управлявал МПС - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А3” с рег. № ***** след употреба на наркотични вещества - установено с техническо средство - “Дрегер ДругЧек /Drager DrugCheck/ 1200 STK” с № S3011, с Протокол № 0001751, със срок на годност на теста до месец февруари 2015г. и използван, съгласно Заповед на Министъра на вътрешните работи с рег. № Iз-215/06.02.2012 г., одобрен като техническо средство за установяване на наркотични вещества съгласно писмо изх. № 1446/2010 г. на Изпълнителна Агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването, като при извършената проба, теста реагира на кокаин, опиум и амфетамин, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “Б”, предл.първо, вр. чл.42а, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание с чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и 6, вр. с ал. 1 и чл. 42б, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 2 (две) години и 6 (шест) месеца, с периодичност, 3 (три) пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 (две) години и 6 (шест) месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото” – в размер от 260 (двеста и шестдесет) часа годишно, за срок от 2 поредни години /т.е. за всяка от двете години по 260 часа/. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 649/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия А.Х.Р. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
А.Х.Р.
В законна сила от 12.9.2014г.
33 ЧНД No 650/2014, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 12.9.2014г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-1598/2014г. по описа на РУП – Несебър Николай Петров Герчев, ЕГН ********** адв. С.М. от БАК. Определението е окончателно. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 12.9.2014г.
34 НОХД No 651/2014, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 12.9.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 651/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият Н.П.Г. и неговия защитник адв. С.М., съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Н.П.Г.- роден на *** *** и настоящ адрес:***, к-с „М.Р.”, ул. „В.” №**, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2014 г. около 05.35 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър на плажа пред дискотека „Лазур”, отнел чужда движима вещ, а именно портмоне с цип на стойност 13.50 лв., мобилен телефон „НТС” с батерия и мемори карта на стойност 266.66 лв., сим-карта на оператор „Глобул” на стойност 05.00 лв., карта за БДЖ на стойност 01.00 лв. и сумата от 14.00 лв., или всички вещи на обща стойност 300.16 лева (триста лева и шестнадесет стотинки) от владението на Гергана Пламенова Иванова от гр.Монтана и без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната сума е върната на собственичката й, деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини- задържан от полицейски патрул на местопроизшествието, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.197, т.2, пр.1, вр. с чл.194, ал.3, вр. с чл.18, ал.1 вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 25 (двадесет и пет) месеца, с периодичност четири пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 25 (двадесет и пет) месеца. - безвъзмезден труд в полза на обществото 250 часа годишно за срок от две поредни години. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.П.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 25.00 лева (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 651/2014г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.П.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.
Н.П.Г.
В законна сила от 12.9.2014г.
35 НОХД No 654/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.И.З. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 12.9.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 654/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Д.И.З., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно-специално образование, мениджър в „Хайтек Пи Ди Ар” Чикаго, САЩ, ЕГН: **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2014 г., около 04.25 часа, в КК „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас на главната алея в близост до спирка „Палма” в посока град Свети Влас, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „Е 250”, с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 1.76 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия Д.И.З. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Д.И.З. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от : 06.09.2014 г. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 654/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Д.И.З. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Д.И.З.
В законна сила от 12.9.2014г.
36 АНД No 278/2014, IV състав По ЗГ и ЗЛОД Л.К.К. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.8.2014г.
и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 310 от 23.04.2014 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.84, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на Л.К.К., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 400 лева и „Отнемане в полза на държавата” вещите, послужили за извършването на нарушението- лек автомобил марка „О.Ф.” с рег. № ****, зелен металик **********. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 15.9.2014г.
37 АНД No 520/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ш.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.8.2014г.
ПРИЗНАВА М.Ш. ДЖЕВДЖЕТ, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, с поС.ен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2014г. в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до хотел „Джой”, управлявал МПС л.а. „Фиат Дукато” с ДК№ ****, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние наложено с НП №435/2010г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР Бургас, влязло в сила на 08.11.2011г.- престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с чл. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
М.Ш.Д.
Мотиви от 27.8.2014г.

В законна сила от 15.9.2014г.
38 ЧНД No 637/2014, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Л.М.Я. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.9.2014г.
Оставя без уважение на основание чл.244, ал.5 от НПК, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 08.04.2014 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за спиране на наказателното производство по ДП № 14-2194/2013 г. по описа на РУП- Несебър, образувано срещу неизвестен извършител. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила от 15.9.2014г.
39 НОХД No 656/2014, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 15.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 656/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият М.А.Х., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2014 г. около 02.30 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на алеята зад дискотека „Мания”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП е държал високорискови наркотични вещества, а именно: 7/седем/ броя оранжеви полиетиленови топчета, затопени в единият край със светложълто прахообразно вещество, в което се доказа наличие на амфетамин и кофеин, със съдържание на амфетамин – 3.20%, /три цяло и две десети процента/, с нетно тегло на прахообразното вещество 2.787, /две цяло седемстотин осемдесет и седем хилядни/ грама, на стойност 83.61 лв., /осемдесет и три лева, шестдесет и една стотинки/, съгласно Постановление №23 от 29.01.1998 година на Министерски съвет за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 вр. с чл. 55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС така налоеното му наказание да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК по-леко наказание „глоба”. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с ал. 3 от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно: опаковки, находящи по ДП, както и неизразходваното количество наркотично вещество, находящо се в ЦМУ –София, които след влизане в сила на споразумението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия М.Х. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 64.17 лева /шестдесет и четири лева и седемнадесет стотинки/. Съдът намира искането на прокурор Станева за произнасяне с отделно определение на въпроса за привеждането в изпълнение на наложеното на осъдения Х. наказание „Лишаване от свобода” по НОХД № 8059/2012г. по описа на Софийски районен съд за основателно, тъй като в случая са налице условията на чл.68, ал.1 от НК, тъй като деянието по настоящото дело представлява умишлено престъпление от общ характер, извършено до изтичане на определения от съда по горецитираното дело изпитателен срок на наложеното му наказание „Лишаване от свобода”. Предвид това, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал. 1 от НК в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, наложено на осъдения Х. в по НОХД № 8059/2012г. по описа на Софийски районен съд, влязло в сила на 29.11.2012г., което наказание да изтърпи отделно при първоначален СТРОГ режим в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Бургаския окръжен съд. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 656/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: СЪДЪТ, с оглед привеждането в изпълнение на влязла в сила присъда по друго дело, на основание чл.68, ал.1 от НК, с която на осъдения е наложено наказание „Лишаване от свобода”, както и предвид наложеното по настоящото дело наказание „Лишаване от свобода” с влязла в сила протоколно определение от 15.09.2014г., счита че не са налице основания за изменение на мярката за неотклонение „Подписка” взета по ДП № 14-972/2014г. по описа на РУП- Несебър, поради което и на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия М.А.Х. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
М.А.Х.
В законна сила от 15.9.2014г.
40 Гражданско дело No 786/2013, IV състав Вещни искове А.С.С.,
Е.С.С.
Н.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.9.2014г.
РЕШИ: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Т., гражданка на Естония, родена на *** г., живуща ***, 34-3, че А.С.С., гражданка на Руска Федерация, родена на *** г., и Е.С.С., гражданка на Руска Федерация, родена на *** г., двете живущи в гр. Норилск, район Талнах, са собственици на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, с предназначение за склад, находящ се в гр. Несебър, ***, с прилежащи части- 2,98 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: ***, ***, ***. ОСЪЖДА Н.Т., гражданка на Естония, родена на *** г., живуща ***, 34-3, да заплати на А.С.С., гражданка на Руска Федерация, родена на *** г., и Е.С.С., гражданка на Руска Федерация, родена на *** г., двете живущи в гр. Норилск, район Талнах, сумата от 526 лв. /петстотин двадесет и шест лева/, представляващи направени разноски. Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 17.9.2014г.
41 Гражданско дело No 388/2014, IV състав Облигационни искове Е.И.С. С.Й.Ч. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.9.2014г.
ОСЪЖДА С.И.Ч., ЕГН **********, живуща в КК „Слънчев бряг- запад”, многофункционална сграда „Еди”, ет.5, студио С15, да заплати на Е.И.С., ЕГН **********, с адрес за призоваване гр. Несебър, ул. „Е........ сумата от 640 лв. /шестстотин и четиридесет лева/, представляващ неплатени наемни вноски за месеците януари- април 2014 г. включително, дължими по договор от 01.10.2013 г., с който е отдадено под наем студио № С 15, находящо се на етаж 5 в многофункционална сграда „Еди”, КК „Слънчев бряг- запад”, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 16.04.2014 г.- датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и сумата от 400 лв. /четиристотин лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски/ ОСЪЖДА С.И.Ч., ЕГН **********, живуща в КК „Слънчев бряг- запад”, многофункционална сграда „Еди”, ет.5, студио С15, да предаде на Е.И.С., ЕГН **********, с адрес за призоваване гр. Несебър, ул. „Е........, отдаденото под наем студио № С 15, находящо се на етаж 5 в многофункционална сграда „Еди”, КК „Слънчев бряг- запад. Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 17.9.2014г.
42 Гражданско дело No 796/2012, I състав Вещни искове Ч.А.А. В.И.Т.,
Р.Г.П.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 2.4.2014г.
СЪДЪТ съобрази, че настоящото гражданско производство е образувано въз основа на искова молба от Ч.А.А. с ЕГН ********** чрез адв.Н. против В.И.Т.– С. с ЕГН ********** и Р.Г.П. с ЕГН **********, с която е предявен иск за съдебна делба на съсобствените им земеделски имоти. В докладваната молба ищецът и ответниците поотделно са декларирали с подписа си съгласие за прекратяване на настоящото производство, поради оттегляне на иска от ищеца. Производството по делото е в първата фаза на съдебна делба преди допускане на такава с решение. Молбата е подписана и от двете страни по делото, поради което съдът намира, че следва да бъде уважена и производството по делото прекратено. Искането за прекратяване на производството по настоящото дело е допустимо и своевременно предвид факта, че към настоящия момент все още няма постановено съдебно решение по допускане на делбата. Подадена е от надлежно легитимирана страна – ищецът по делото. Ответниците, предвид характера на производството, са депозирали съгласие, поради което са налице предпоставките по чл.232 от ГПК. Съгласно чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК при прекратяване на дело за делба не по спогодба, се събира такса до 100 лева, но не по- малко от 25 лева. Настоящият състав на съда намира, че ищецът и ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса, която съдът определя в общ размер на 60 лева. Ето защо на основание чл.232 от ГПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 796/2012г. по описа на Районен съд- Несебър, поради направено от страна на ищеца Ч.А.А. с ЕГН ********** оттегляне на предявения против В.И.Т.- С. ЕГН ********** и Р.Г.П. с ЕГН ********** иск за съдебна делба на съсобствените им земеделски имоти. ОСЪЖДА ищеца Ч.А.А. и ответниците В.И.Т.- С. и Р.Г.П. да заплатят по сметка на Районен съд- Несебър държавна такса в общ размер на 60 лева, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист за горната сума. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас чрез Районен съд- Несебър в едноседмичен срок от съобщението.
В законна сила от 18.9.2014г.
43 Гражданско дело No 900/2013, VI състав Други дела Р.А.Щ. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА В.С. САН СИТИ 2 Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 21.8.2014г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решенията, взети по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.12.1, т.12.2, т.12.3, от протокол от проведеното на 20.08.2013 г. общо събрание на етажната собственост на ваканционно селище „Сан Сити-2”, КК „Слънчев бряг”, находяща се в поземлени имоти с идентификатори *** и ***, по КК и КР, с административен адрес гр.Несебър, КК „Слънчев бряг”, в.с. „Сан Сити-2”, представлявана от председателя на управителния съвет Ирена Борисова Лашкова, ЕГН ********** ***, чрез пълномощника и съдебен адреса***-адв.Д.Т.-В., като незаконосъобразни. ОСЪЖДА етажната собственост на ваканционно селище „Сан Сити-2”, КК „Слънчев бряг”, находяща се в поземлени имоти с идентификатори *** и ***, по КК и КР, с административен адрес гр.Несебър, КК „Слънчев бряг”, в.с. „Сан Сити-2”, представлявана от председателя на управителния съвет Ирена Борисова Лашкова, ЕГН ********** ***, чрез пълномощника и съдебен адреса***-адв.Д.Т.-В., да заплати на Р.А.Щ., гражданин на Германия, роден на *** г., в Ансбах, Германия, чрез пълномощника и съдебен адреса*** - адв.Д.П., парична сума в размер 520 лв. (петстотин и двадесет лева), представляваща разноски по делото. Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщението.
В законна сила от 18.9.2014г.
44 Гражданско дело No 384/2014, III състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД АТЛАНТ 2010 ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.8.2014г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Йорг Золфелнер и Жанет Петкова Стойчева, иск за признаване за установено, че „А.2.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Т.А.К., му дължи сумата в размер на 3 988,99 лв. (три хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 99 ст.), представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя електрическа енергия за периода от 03.07.2013г. до 28.08.2013г., сумата в размер на 174,94 лв. (сто седемдесет и четири лева и 94 ст.), представляваща мораторна лихва за периода от 12.09.2013г. до 13.02.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.02.2014г. до окончателното изплащане на задължението, и сумата в размер на 348,20 лв. (триста четиридесет и осем лева и 20 ст.), представляваща разноски в заповедното производство, за които суми е издадена Заповед № 177 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 18.02.2014г., в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 178/2014г. по описа на Несебърския районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на от „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Йорг Золфелнер и Жанет Петкова Стойчева, за осъждането на „А.2.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Т.А.К., да му заплати направените по делото разноски за доплатена държавна такса в размер на 83,28 лв. (осемдесет и три лева и 28 ст.) и за юристконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 18.9.2014г.
45 ЧГД No 560/2014, III състав Приемане по наследство Т.П.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.9.2014г.
ДОПУСКА ПРИЕМАНЕ ПО ОПИС от страна на ТОДОР П.Г. с ЕГН **********, действащ със съгласието на майка си ***** с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, на наследството, оставено от ***** Г. с ЕГН **********, починал на 15.03.2014г., което наследство се състои от следните имущества: І. Недвижим имот - самостоятелен обект - апартамент № 2 с идентификатор *****, с площ от 53 кв.м., находящ се в гр. Свети Влас, ул. „*****" № 235, ет. 3, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и две тераси, при граници: на същия етаж: ***** и *****, под обекта: *****, над обекта: *****, ведно със съответния процент от идеалните части от общите части на пететажна жилищна сграда с идентификатор *****, както и правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор ***** по кадастралната карта на гр. Свети Влас, представляващ УПИ ***, кв. 30 по регулационния план на гр. Свети Влас, целият урегулиран от 170 кв.м.; II. Недвижим имот — самостоятелен обект — апартамент № 15, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „*******" № 117, вх. А, ет. 5, с идентификатор *******, на застроена площ от 44.05 кв.м., състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения, при граници: на същия етаж - обект *******, обект *******, под обекта: *******, ЗАЕДНО с прилежащото му таванско помещение № 6, с полезна площ от 3.95 кв.м., при граници: от север — апартамент от другия вход; от изток — таван № 7; от юг — коридор и от запад — таван № 5, както и ЗАЕДНО с 1.906 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което е построена жилищната сграда, представляващо УПИ I, кв. 19 по плана на гр. Стара Загора. III. Недвижим имот -1/2 идеална част от нива с площ от 1.250 дка, находяща се в землището на гр. Стара Загора, ЕКАТТЕ 68850, местност „Джелата", четвърта категория, представляваща имот № 001509 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 001678 - канал на МЗГАР - ХМС; имот № 001682 - пасище, мера - земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № ***** - населено място на община Стара Загора; имот № ***** - пасище, мера - земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. IV. Недвижим имот - празно дворно място от 505 кв.м., находящо се в село *******, обл. Стара Загора, съставляващ имот планоснимачен № ***, представляващо част и включено в парцел № ** ***, **, кв. 40 по плана на село *******, при граници: парцел V- **, парцел П-***, парцел VI-** и улица. V. Лек автомобил марка Опел, модел Астра, per. № ******* рама *******, двигател *******, цвят Бял, Свидетелство за регистрация № 005666470. ДА СЕ ВПИШЕ в Книгата за приемане и отказ от наследство направеното ПРИЕМАНЕ ПО ОПИС от страна на молителя. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.9.2014г.
46 АНД No 166/2014, VI състав Административни дела В.И.Й. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 21.8.2014г.
на основание чл. 63 ЗАНН, Несебърски районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 263/09.09.2013 г. на Кмета на община Несебър, като НАМАЛЯВА размера на административното наказание глоба, наложено на В.И.Й., ЕГН **********, от 500 лв. на 100 лв. ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 18.9.2014г.
47 АНД No 447/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Т.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.9.2014г.
ПРИЗНАВА С.Т.П., роден на *** г. в гр. Тополовград, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, работник в БКС Несебър, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.05.2014 г., около 14.30 часа в к.к. „Слънчев бряг” общ.Несебър, в. „Камелия” до бензиностанция „Дамянов”, управлявал МПС л.а. „Рено Клио” с ДК № ......, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 2789/2013 г. на Началника на сектор ПП КАТ при ОД на МВР Бургас, влязло в сила на 12.02.2014 г.- престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
С.Т.П.
Мотиви от 29.9.2014г.

В законна сила от 18.9.2014г.
48 АНД No 504/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.С.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.9.2014г.
ПРИЗНАВА Е. С. С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с адрес за призоваване: к.к. „Слънчев Бряг”, общ. Н., обл. Б., хотел „К.", стая № ***, ет. *, вх. *, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, помощник-готвач в „Бъргьр Кинг", ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2014г. около 23.10 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, на централната алея до хотел „Кубан”, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно: - коноп /канабис, марихуана/, с общо нетно тегло 2.473 гр. /две цяло, четиристотин седемдесет и три грама/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 5.15 % /пет цяло и петнадесет теглови процента/, на стойност 14.84 лв. /четиринадесет лева и осемдесет и четири стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС, за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, във вр. с чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000 (хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП”, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Е. С. С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 44.17 лева (четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки), представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Е.С.С.
Мотиви от 25.9.2014г.

В законна сила от 18.9.2014г.
49 Гражданско дело No 878/2013, VI състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Ж.М.И. ДЕЧИ-СА АД Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 6.8.2014г.
ОСЪЖДА „Д. са” ЕАД, със седалище и адрес ***, ЕИК 175350713, представлявано от А.Г.А., да заплати на Ж.М.И., ЕГН********** ***, чрез пълномощника и съдебен адреса***-адв.Д.Д., сума в размер 5 481 лв. (пет хиляди четиристотин осемдесет и един лева), представляваща сбора от неизплатеното на ищеца брутно трудово възнаграждение за периода от м. септември на 2010 г. до 11.11.2011 г., ведно със законната лихва върху сумата от предявяване на иска-20.09.2013 г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Д. са” ЕАД гр.София да заплати на Ж.М.И., чрез пълномощника адв.Д.Д., сума в размер 1 326.61 лв. (хиляда триста двадесет и шест лева и шестдесет и една стотинки), представляваща обезщетение за забавено плащане на паричните задължения за трудови възнаграждения за периода от м. септември на 2010 г. до 11.11.2011 г., в размер на законната лихва върху главницата по всяко трудово възнаграждение за период от датата на изискуемостта на възнаграждението до завеждане на иска - 20.09.2013 г. ОСЪЖДА „Д. са” ЕАД гр.София да заплати на Ж.М.И., чрез пълномощника адв.Д.Д., сума в размер 260 лв. (двеста и шестдесет лева), представляваща обезщетение за неизползван от ищеца платен годишен отпуск за 2011 г. ОСЪЖДА „Д. са” ЕАД гр.София да заплати на Ж.М.И., чрез пълномощника адв.Д.Д., сума в размер 390 лв. (триста и деветдесет лева), представляваща обезщетение при уволнение поради намаляване обема на работа в размер на брутното трудово възнаграждение на ищеца за времето от един месец, през което е останал без работа. ОСЪЖДА „Д. са” ЕАД гр.София да заплати на Ж.М.И., чрез пълномощника адв.Д.Д., сума в размер 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА „Д. са” ЕАД гр.София да заплати по сметка на НРС, държавна такса в размер 372.20 лв. (триста седемдесет и два лева и двадесет стотинки) върху уважените искове. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.
В законна сила от 19.9.2014г.
50 Гражданско дело No 940/2013, IV състав Искове по КТ В.Г.С. ГАРАНТ ТУРИСТ С И В ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.3.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 85 от 05.08.2013 г. на управителя на „Г.Т.- С.И.В.” ЕООД, ЕИК **., с която на В.Г.С., ЕГН **********,***, е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”. ОСЪЖДА „**.- С.И.В.” ЕООД, ЕИК **., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.С.Т., да извърши поправка в трудовата книжка на В.Г.С., ЕГН **********, досежно основанието, на което е прекратено трудовото правоотношение, като вместо уволнение по чл.190, ал.1, т.2 от КТ да бъде вписано чл.327, ал.1, т.2 от КТ. ОСЪЖДА „**.- С.И.В.” ЕООД, ЕИК **., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.С.Т., да заплати по сметка на РС- Несебър държавна такса в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.8.2014
Гражданско дело № 1203/2014
В законна сила от 19.9.2014г.
51 Гражданско дело No 700/2014, V състав Развод по взаимно съгласие А.М.Г.З.,
З.Т.З.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.9.2014г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 0096 от 12.11.2011г. на Община Несебър граждански брак между А.М.Г. - З. с ЕГН ********** и З.Т.З. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което, страните заявяват, че: 1.Нямат родени от брака им деца. 2.Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след прекратяване на брака. 3.Съпрузите нямат семейно жилище. Семейното жилище, в което са живели по време на брака, представляващо Апартамент № 13, находящ се на етаж трети в Секция Б, в сграда с идентификатор 51500.204.144.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, е било под наем. 4.По време на брака си съпрузите не са придобили недвижимо имущество. 5.ПОСТАВЯ В ДЯЛ и изключителна собственост на З.Т.З. с ЕГН **********: лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК№ ***, рама № ***, двигател № ***, цвят – тъмносин металик. 6.Движимите вещи, които са придобили по време на брака, са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер. 7.След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име – Г.. ОСЪЖДА А.М.Г. - З. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър допълнителна държавна такса в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/ за разглеждане на молбата. ОСЪЖДА З.Т.З. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 20 лева /двадесет лева/ за поставяне в дял и негова изключителна собственост на лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК№ *** и допълнителна държавна такса в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/ за разглеждане на молбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.9.2014г.
52 ЧГД No 816/2014, VI състав Отказ от наследство П.И.М. И.Г.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 19.9.2014г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на Районен съд – Несебър направеният от П.И.М., ЕГН **********, с адрес *** отказ от наследството, оставено от покойния й син И.Г.Г., ЕГН **********, починал на 23.11.2011 г. ДА СЕ ИЗДАДЕ на П.И.М., ЕГН **********, с адрес *** удостоверение за вписания отказ от наследството.
В законна сила от 19.9.2014г.
53 АНД No 529/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Ц.Й. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.8.2014г.
ПРИЗНАВА Т.Ц.Й., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2014г., около 21.40 часа, в к.к.„Слънчев бряг”, общ.Несебър, на 26.07.2014 г. около 21.40 часа в к.к. „Слънчев бряг, общ. Несебър, на паркинга на бл. „Странджа”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. От Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКВНП държал високорисково наркотично вещество- коноп с нетно тегло 1,037 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 7,40 теглови процента на стойност 6,22 (шест лева и двадесет и две стотинки) определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т. 1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 800 лева /осемстотин лева/ в полза на Държавата. ОТНЕМА на осн.чл.354а, ал.6 НК в полза на Държавата веществени доказателства по делото представляващи опаковки, както и остатъкът от наркотичното вещество, подробно описан в приемо-предавателен протокол № 1258/31.07.2014г. и придружително писмо към него № 23902/31.07.2014г., предадени на ЦМУ-София, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Т.Ц.Й., с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 42.67 лева /четиридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от получаване на съобщението за това пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Т.Ц.Й.
Мотиви от 27.8.2014г.

В законна сила от 19.9.2014г.
54 НОХД No 666/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.О. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 19.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 666/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият С.О., роден на *** г. в гр. Белград, Сърбия, с настоящ адрес:***, сърбин, сръбско гражданство, женен, неосъждан, средно специално образование, футболен мениджър, паспорт № 010019890, издаден на 04.12.2012 г., се признава за виновен в това, че на 17.09.2014 г., около 02.20 часа, в КК Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, на главната алея до хотел „Авеню”, в с посока гр.Св.Влас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Нисан”, модел „Патфандер”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 1.22 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с № 0065, поради което и на чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ месеца ЗАЧИТА времето, през което обвиняемият е бил лишен от право да управлява МПС по административен път, считано от 17.09.2014 г. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 666/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия С.О. мярка за неотклонение „Подписка”.
С.О.
В законна сила от 19.9.2014г.
55 НОХД No 667/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Й.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 19.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 667/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Г.Й.Г. и неговия защитник адв. С.А., съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Й.Г., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Русе, с настоящ адрес:***, българин, българско гражданство неженен, неосъждан, средно образование, студент, работи във ВС „Елените” барман, за ВИНОВЕН в това, че на 11.09.2014 г., около 04.35 часа, в к.к „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, на главната алея до хотел „Посейдон”, в посока хотел „Северина”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Ауди”, модел „80”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 1.37 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол №821/11.09.2014 год. от химическа експертиза на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т. 2, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от седем месеца, при периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК обвиняемия от право да управлява МПС за срок от седем месеца. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.Й.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем ст.) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 667/2014г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.Й.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.
Г.Й.Г.
В законна сила от 19.9.2014г.
56 Гражданско дело No 424/2014, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД М.Щ.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.8.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземането в полза на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, срещу М.Щ. Я., ЕГН **********,***, дължимо по Заповед № 275 от 17.03.2014 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена в полза на ищцовото дружество срещу ответника по ч.гр.д.№ 285/2014 г. по описа на РС- Несебър, в размер на 326,12 лв. /триста двадесет и шест лева и дванадесет стотинки/, представляваща стойността на електрическа енергия, дължима за периода от 15.08.2013 г. до 12.03.2014 г.; сумата от 5,97 лв. /пет лева и деветдесет и седем стотинки/, представляващи лихва за забава за периода от 16.11.2013 г. до 12.03.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 14.03.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ исковете в останалата им част до претендираните суми. ОСЪЖДА М.Щ. Я., ЕГН **********,***, да заплати на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 375 лв. /триста седемдесет и пет лева/, представляваща направени разноски по настоящото производство. Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.
В законна сила от 23.9.2014г.
57 АНД No 505/2013, IV състав По ЗД по пътищата Г.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 18.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 505/2013 г. по описа на РС- Несебър Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на жалбоподателя за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.6.2014
Наказателно дело № 1170/2014
В законна сила от 23.9.2014г.
58 ЧНД No 466/2014, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.З.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 5.9.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на А.З.Г., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 1366/2009 г. и по НОХД № 3132/2009 г., и двете по описа на РС Варна, а именно - наказанието по НОХД № 3132/2009 г., по описа на РС Варна - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 25, ал. 4 НК, така определеното общо наказание по първата група осъждания на Г. да бъде изтърпяно ефективно, при първоначален „СТРОГ" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА изцяло на основание чл. 25, ал. 3 НК, от така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ТРИ МЕСЕЦА, поради пълното изтърпяване на наказанието Пробация, попадащо във формираната група, за времето от 15.04.2009 г. до 15.04.2010 г., при режим на зачитане 2:1. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на А.З.Г., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 5220/2009 г., по описа на РС Варна, по НОХД № 2263/2010 г., по описа на РС Варна и по НОХД № 184/2010 г., по описа на РС Провадия, а именно - наказанието по НОХД № 184/2010 г., по описа на РС Провадия - Пробация, с налагане на следните пробационни мерки: Задължителна Регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /три/ години; при периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител- 3 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с Пробационен служител за срок от 3 /три/ години; Безвъзмезден труд в полза на обществото, в размер на по 100 /сто/ часа годишно, за срок от три поредни календарни години. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК, от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията, попадащи във формираната съвкупност. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2 НК, към така определеното общо наказание по втората група осъждания на Г., наказанието „Обществено порицание", наложено на Г. по НОХД № 2263/2010 г., по описа на РС Варна. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на А.З.Г., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 1793/2014 г. по описа на РС Варна и по НОХД № 654/2013 г., по описа на РС Несебър - Лишаване от свобода, за срок от шест месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ", в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо наказание по третата група осъждания, изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
А.З.Г.
В законна сила от 23.9.2014г.
59 АНД No 559/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Л.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.9.2014г.
ПРИЗНАВА Т.Л.П.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик в СОУ „Кирил и Методий” гр. Б., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2014г., около 23.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на кръстовището на хотел „Империал”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества – 1бр. полиетиленово пликче „клипс”, с размер 4/5, съдържащо коноп, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.50%, с нетно тегло на растителната маса 0.476 грама, на стойност 2.86 лева; 1 бр. полиетиленова опаковка, съдържаща коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.85%, с нетно тегло на растителната маса 0.634 грама, на стойност 3.80 лева; 1 бр. полиетиленово пликче с размер 4/5 см, съдържащо метаамфетамин, със процентно съдържание на активното вещество 20.70% и общо нетно тегло 0.071 грама, на стойност 1.77 лева, всичко на обща стойност 8.43 лева, определена съгласно Приложение №2 към член Единствен на Постановление №23 от 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл.2, т.1, вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал. 6 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” което да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение на таблото за обяви в СОУ „Кирил и Методий” гр.Б. за срок от две седмици. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: коноп, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.50%,; коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.85%; метаамфетамин, със процентно съдържание на активното вещество 20.70%, изпратени в хода на досъдебното производство до ЦМУ, отдел „МРР- НОП” с писмо рег.№ 20303 от 01.07.2014г., които след влизане в сила на настоящото решение, да бъдат унищожени. ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК веществените доказателства по делото, а именно: опаковки, приложени към кориците по делото, които след влизане в сила на решението да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Т.Л.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 101.17 лв. (сто и един лева и седемнадесет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Б. в 15-дневен срок, считано от днес.
Т.Л.П.
Мотиви от 30.9.2014г.

В законна сила от 23.9.2014г.
60 Гражданско дело No 609/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СИРОКО ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 609 по описа за 2014г. на Районен съд-гр.Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Пловдив.
В законна сила от 24.9.2014г.
61 Гражданско дело No 653/2014, VI състав Облигационни искове ТМТ-ЕЛКОМ ООД СЪНИ ДЕЙ 2006 ЕООД Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 8.9.2014г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 5695/13.08.2014г., по която е образувано гр.д. № 653/2014г. по описа на НРС, 6 състав.
В законна сила от 24.9.2014г.
62 АНД No 53/2014, VI състав По ЗД по пътищата М.Т.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.4.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление №3491/27.11.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на М.Т.Т. ,ЕГН:********** ,с адрес: *** и адрес за кореспонденция: гр.С.В., кв.”И.” №5,, .., п.к...,административно наказание: „глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за нарушение по по чл.259 ал.1 т.1 от КЗ. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 24.9.2014
Наказателно дело № 1200/2014
В законна сила от 24.9.2014г.
63 НОХД No 676/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 24.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 676/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Х.М.М. и неговия защитник адв.Б.П., съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Х.М.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2014г., около 03.20ч. в к.к. “Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „Маринер", управлявал МПС - лек автомобил „Рено Клио" с рег. №***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 14-0320-0075/ 20.01.2014г. на Началника на РУП- Поморие към ОДМВР - Бургас по чл.177, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП, влязло в сила на 25.03.2014г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години, с периодичност три пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за две поредни календарни години. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 676/2014г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Х.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.
Х.М.М.
В законна сила от 24.9.2014г.
64 Гражданско дело No 778/2014, V състав Развод по взаимно съгласие Г.Д.Г.,
Ж.Г.Г.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.9.2014г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № Іа-93 от 15.02.1987г. на Община Бургас граждански брак между Г.Д.Г. с ЕГН ********** и Ж.Г.Г. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което, страните заявяват, че: 1.От брака имат две родени деца, които са пълнолетни – К.Ж. Г. с ЕГН ********** и З.Ж. Г. с ЕГН **********. 2.Семейното жилище, представляващо: Апартамент, находящ се на трети етаж от жилищна сграда, с административен адрес – *** се предоставя за ползване на съпругата Г.Г.. 3.По време на брака си съпрузите не са придобили недвижими вещи. 4.Движимите вещи, които са придобили по време на брака, съпрузите са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер. 5.След прекратяване на брака съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. 6.След прекратяване на брака съпругата ще запази брачното си фамилно име – Г.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.9.2014г.
65 АНД No 813/2013, I състав Административни дела А.-Д.Н. ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.11.2013г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № ..-..02302 от 07.12.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което за административно нарушение на чл.408 ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.415в, ал.1 от КТ, на ЕТ „А.Н.” с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:*** е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 300лв. на 100лв./сто/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ..-..02302 от 07.12.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 25.9.2014
Наказателно дело № 2906/2013
В законна сила от 25.9.2014г.
66 НОХД No 681/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 25.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 681/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият И.К.М., роден на ***г. в гр. Долни Чифлик, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2014г. около 23,35 часа в с. Кошарица, общ. Несебър на кръстовището на ул. **** и ул**** управлявал МПС – л.а. „Фолксваген Голф” с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,62 на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият И.К.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия И.К.М. е било отнето по административен ред, считано от 12.09.2014 г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.К.М. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 39.08 лева /тридесет и девет лева и осем стотинки/. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 681/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия И.К.М. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
И.К.М.
В законна сила от 25.9.2014г.
67 Гражданско дело No 41/2014, III състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЕВРОПА ТУР ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.7.2014г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ж.П.С. и Й.З., иск за признаване за установено, че „"Е.-Т."ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.К.П., му дължи сумата в размер на 588,81 лева (петстотин осемдесет и осем лева и 81 ст.), представляваща стойността на консумираната от обектите на потребителя електрическа енергия и начислената цена за достъп до разпределителната мрежа за периода от 08.07.2010г. до 07.08.2013г., сумата в размер на 112,45 лева (сто и дванадесет лева и 45 ст.), представляваща общ размер на мораторните лихви върху всяко периодично вземане общо за периода от 11.09.2010г. до 12.11.2013г, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.11.2013г. до изплащане на вземането, както и сумата в размер на 125 лева (сто двадесет и пет лева), представляваща направени разноски, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 964 от 19.11.2013г. по ч.гр.д.№ 1065/2013г. по описа на Несебърския районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ искането на „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ж.П.С. и Й.З., за осъждането на „"Е.-Т."ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.К.П., да му заплати разноски за платена държавна такса в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева), както и разноски за юристконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 26.9.2014г.
68 АНД No 35/2014, I състав Административни дела РОБОТРОН ООД ОУПБЗН БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 24.2.2014г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление №02/13.12.2013 г. на Началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” /ОУПБЗН/ б. с което е наложено на Р." ООД, ЕИК: ........., седалище и адрес на управление:*** ,представлявано от К.В.П., ЕГН: ********** административно наказание: „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 10 000 лева /десет хиляди/ на основание на основание чл. 274, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи за нарушение по чл. 91 е, ал. 1 от Закона за МВР. Решението може да се обжалва пред Административен съд- б. в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.9.2014
Наказателно дело № 747/2014
В законна сила от 26.9.2014г.
69 ЧНД No 499/2014, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Г.О.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 30.7.2014г.
Уважава на основание чл.243, ал.5, т.3 НПК, Несебърския районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ Постановлението на РП Несебър от 04.07.2014г. за прекратяване на наказателното по ДП №334/2013 г. по описа на ОДМВР Бургас, пр. пр. №899/2013 г. по описа на Районна прокуратура – Несебър. ВРЪЩА делото на РП Несебър за продължаване на процесуално-следствените действия. Определението подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от съобщаването му на РП Несебър, обвиняемия, защитниците му и на пострадалите.
В законна сила от 26.9.2014г.
70 ЧНД No 513/2014, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Л.Н.Н. И.С.Т.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 4.8.2014г.
чл.24 ал.1 т. 6 от НПК. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 513/14г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС-Бургас. На пострадалия-жалбоподател да се изпрати препис от Определение от 30.07.2014г. по ЧНД 499/2014г. с което е отменено Постановлението на РП Несебър от 04.07.2014г. за прекратяване на наказателното по ДП №334/2013 г. по описа на ОДМВР Бургас, пр. пр. №899/2013 г. по описа на Районна прокуратура – Несебър
В законна сила от 26.9.2014г.
71 Гражданско дело No 812/2013, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗДРАВЕЦ ООД СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.2.2014г.
ОСЪЖДА „С.Б.” АД, ЕИК:*****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Зл.Д. – управител да заплати на „З.” ООД, ЕИК:****** със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.Д.-управител сумата от 12 763 лева (дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и три лева ) лева за главница от подлежаща на връщане сума получена без основание по изпълнително дело №20128000400073/2012 г.,по описа на частен съдебен изпълнител *****. с рег. № 800 в Камарата на частните съдебни изпълнители и район на действие – района на ОС Бургас, ведно със законна лихва върху тази сума от подаване на исковата му молба в съда до изплащането им, както и сумата от 769.43 лв (седемстотин шестдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки) лева разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по предявения иск от „З.” ООД, ЕИК:****** със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.Д.-управител за осъждане на „С.Б.” АД, ЕИК:*****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Зл.Д. – управител за сума в размер на 3293.78 /три хиляди двеста деветдесет и три лева и седемдесет и осем стотинки/ лв. представляващи такса по чл.26 от Тарифа към ЗЧСИ и такси за вдигане на запор и възбрана,внесени по сметка на частен съдебен изпълнител *****. с рег. № 800 в Камарата на частните съдебни изпълнители и район на действие – района на ОС Бургас по изпълнително дело №20128000400073/2012 г. ОСЪЖДА „З.” ООД, ЕИК:****** със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.Д.-управител да заплати на „С.Б.” АД, ЕИК:*****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Зл.Д. – управител сума в размер на 196.92 /сто деветдесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ лева представляваща направените от ответника съдебни разноски, съразмерно с отхвърлената част от исковете. Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 27.6.2014
Гражданско дело № 792/2014
В законна сила от 27.9.2014г.
72 Гражданско дело No 412/2013, I състав Вещни искове Г.С.Я. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
В.Н.С.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.4.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Кмета Н.К.Д., с адрес: гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10, административна сграда на Община Несебър, че Г.С.Я., ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес:*** е собственик на РЕАЛНА ЧАСТ от ПИ с идентификатор ***** по КК на с.Кошарица, м.”*****”, НТП „Пасище”-целият с площ от 1333 кв.м. с граници: ПИ *****. ПИ *****; ПИ *****; ПИ *****45; ПИ *****; ПИ *****; и ПИ *****, която реална част е с площ от 963.38 кв.м. и е с граници: запад–ПИ *****;северозапад-ПИ *****;север-ПИ *****; изток- ПИ *****; юг- ПИ ***** ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Н.С., ЕГН: ********** с адрес: ***., че Г.С.Я., ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес:*** е собственик на РЕАЛНА ЧАСТ от ПИ с идентификатор ***** по КК на с.Кошарица, м.”*****”, НТП „Пасище”, целият с площ 2000 кв.м. и с граници: ПИ *****; ПИ *****;ПИ *****;ПИ *****; и ПИ *****, която реална част е с площ 19.43 кв.м. и е с граници: запад - ПИ *****; север - ПИ *****; югоизток- ПИ *****. ОСЪЖДА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, представлявана от Кмета Н.К.Д., с адрес: гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10, административна сграда на Община Несебър и В.Н.С., ЕГН: ********** с адрес: *** , да заплатят на Г.С.Я., ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес:*** , сумата от 220 лева (двеста и двадесет лева), представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.9.2014
Гражданско дело № 1211/2014
В законна сила от 29.9.2014г.
73 АНД No 672/2013, V състав Административни дела НИКОЛОВ 2000 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203518 от 25.04.2013г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.3 от КТ, на „Н.2.” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, пл.”Р.Д.” № 1А, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.9.2014
Наказателно дело № 2783/2013
В законна сила от 29.9.2014г.
74 АНД No 908/2013, V състав Административни дела ХАРАЛАМБОВ 82 ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 20-2002983 от 23.09.2013г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „Х.8. ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.И.Х. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.9.2014
Наказателно дело № 115/2014
В законна сила от 29.9.2014г.
75 АНД No 927/2013, VI състав Административни дела Д.Н. ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.12.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 20-000033/23.09.2013 г. на изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на ЕТ “Д.Н.” с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Д.Н.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 11, ал.5, вр. чл. 12, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично учение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ бр. 102/2009 г., за това, че към 20.08.2013 г., в качеството на работодател, не е документирал провеждането на начален инструктаж на Д.Т.К., назначен на длъжност „Продавач хранителна продукция”. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.9.2014
Наказателно дело № 216/2014
В законна сила от 29.9.2014г.
76 АНД No 184/2014, V състав По ЗД по пътищата В.Н.С.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.8.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0674857 на ОД на МВР - Бургас, с който на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.Н.С.-Р. с ЕГН **********, с адрес: *** „В.п.”, ул.”***”, бл.”Л.”, вх.*, ап.**, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 29.9.2014г.
77 АНД No 491/2014, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Ю.Ш. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.9.2014г.
ПРИЗНАВА Е.Ю.Ш., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, животновъд, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2014г., около 22.10 часа, срещу хотел „******", в посока кръстовището за с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „230Е", с ДК № ******, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 536/27.03.2013г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 23.07.2013г. – престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- гр.Несебър – от уведомяването им за решението.
Е.Ю.Ш.
Мотиви от 11.9.2014г.

В законна сила от 29.9.2014г.
78 АНД No 497/2014, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.9.2014г.
ПРИЗНАВА В.К.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: к.к. „Слънчев бряг”, хотел *******, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, строителен работник, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2014г., около 23.40 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до комплекс "Браво 5 ", без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно: - метамфетамин с нетно тегло 0.166 /нула цяло, сто шестдесет и шест/ грама, със съдържание на основно вещество метамфетамин - 7.30 /седем цяло и тридесет/ тегловни процента, на стойност 4,15 лева /четири лева и петнадесет стотинки/; - метамфетамин с нетно тегло 0.160 /нула цяло, сто и шестдесет/ грама, със съдържание на основно вещество метамфетамин - 18.20 /осемнадесет цяло и двадесет/ тегловни процента, на стойност 4,00 лева /четири лева и нула стотинки/; - коноп с нетно тегло 0.075 /нула цяло, нула седемдесет и пет / грама, със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол - 7.10 /седем цяло и десет/ теглови процента, на стойност 0,45 лева /нула лева и четиридесет и пет стотинки/, като всичко е на обща стойност 8,60 лева /осем лева и шестдесет стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случаят е маловажен - - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 600 /шестстотин / лева в полза на Държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия В.К.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 66,17 лева (шестдесет и шест лева и седемнадесет стотинки ), представляващи направени по делото разноски. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК веществените доказателства по делото, а именно: един брой плик с опаковки, както и останалата част от наркотичните вещества, предадени за съхранение на ЦМУ- гр.София, които да се унищожат след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- гр.Несебър – от уведомяването им за решението.
В.К.С.
Мотиви от 11.9.2014г.

В законна сила от 29.9.2014г.
79 АНД No 548/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.В.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.9.2014г.
ПРИЗНАВА К.В.С., роден на *** г. в гр. Поморие, българин, български гражданин, с начално образование, общ работник, живее на семейни начала, постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец септември 2013г., в дома на родителите си, намиращ се в с.О., общ.Несебър, обл.Б., ул.”М.” №*, като непълнолетен, без да е сключил брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, а именно – Е.М.И., ЕГН **********, престъпление по чл. 191, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда ) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Б. в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
К.В.С.
Мотиви от 30.9.2014г.

В законна сила от 29.9.2014г.