РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2015г. до 30.9.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 949/2014, I състав Облигационни искове С.М.В. В.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.6.2015г.
ОСЪЖДА В.Т., род. на ***г. в гр.Краснояркс, РФ с адрес в РБ: гр.Несебър, ************ да заплати на С.М.В., гражданин на РФ , родена на 31.05.19778г. с адрес: РФ, Република Хакасия, гр.Абакан, п.к.************, Чрез: адв. С.Ч.,БАК – пълномощник, Със съдебен адрес:*** парична сума в размер на 7832.10/седем хиляди осемстотин тридесет и два лева и десет стотинки/ лева/равностойността на 5000 щ.д./, претендирана като дадена на неосъществено основание, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА В.Т., род. на ***г. в гр.Краснояркс, РФ с адрес в РБ: гр.Несебър, ************ да заплати на С.М.В., гражданин на РФ , родена на 31.05.19778г. с адрес: РФ, Република Хакасия, гр.Абакан, п.к.************, Чрез: адв. С.Ч.,БАК – пълномощник, Със съдебен адрес:***, разноските по делото в размер на 1813.30 /хиляда осемстотин и тринадесет лева и тринадесет стотинки/ лева.на осн. чл. 78от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 1.9.2015г.
2 Гражданско дело No 133/2015, VI състав Вещни искове ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД В.Б.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 4.8.2015г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявения от „ФОНД З.Р.Н.Б.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление *** срещу В.Б.Д., роден на ***г. в гр. Душанбе, гражданин на Руската Федерация, с постоянен адрес: Руска Федерация, гр. Краснодар, ул********, иск с правно основание чл. 108 от ЗС за осъждане на ответника да предаде на ищеца владението върху самостоятелен обект с идентификатор *******.1.69, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, представляващ апартамент № 10, находящ се в комплекс „К.М.” в с. Равда, в сграда ********. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от връчването му. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 1.9.2015г.
3 НОХД No 961/2015, III състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.М.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 961/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Р.М.К.- роден на ***г***, с постоянени настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно специално образование, неженен, неосъждан, работи като шофьор в «И.К. ЕООД, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на това, че в периода от 01.09.201 Зг. до 15.09.201 Зг. в к.к Слънчев Бряг и гр.Свети Влас, община Несебър, от *************- гр.Б. със седалище в гр. Б., ул. Темно езеро №2 представлявано от управителя Г.К.Ш, при условията на продължавано престъпление, като са осъществени тринадесет деяния, които осъществяват по отделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в качеството си на длъжностно лице- "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Слънчев Бряг по сключен между страните Трудов договор № 9 от 15.05.201Зг. и длъжностна характеристика, връчена му на 15.05.2013г., присвоил пари в размер на 1662,59 лева /хиляда шестстотин шейсет и два лева и петдесет и девет стотинки/, получени от продажба на хранителни стоки, които доставил в механа "Б." намираща се в к.к Слънчев Бряг, общ.Несебър търговската дейност, в която се осъществявала от С**ЕООД и в пицария "Венеция- Виго" намираща се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, в която търговската дейност се осъществявала от "М." ЕООД, поверени му в това му качество да ги управлява, а именно: 1. На 01.09.2013г., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к. к. Слънчев Бряг, присвоил сумата от 131,98 лева {сто тридесет и осем лева и деветдесет и осем ст.), представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за съставена стокова разписка №0000005658 от 01.09.201 Зг. на стойност 131,98 лева. 2. На 02.09.2013г., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к. Слънчев Бряг, присвоил сумата от 193,66 лева {сто деветдесет и три лева и шейсет шест ст.), представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка била съставена стокова разписка №0000005697 от 02.09.201 Зг. на стойност 193,66 лева. 3. На 03.09.201 Зг., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Слънчев Бряг, присвоил сумата от 143,34 лева {сто четиридесет и три лева и тридесет и четири ст.), представляващи паричнитесредства* получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за доставка била съставена стокова разписка №0000005732 от 03.09.201 Зг. на стойност 143,34 лева. 4. На 04.09.201 Зг., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Слънчев Бряг, присвоил сумата от 205,04 лева {двеста и пет лева и четири ст.), представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка съставена стокова разписка 0000005795 от 04.09.201 Зг. на стойност 205,04 лева 5. На 05.09.201 Зг., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Слънчев Бряг, присвоил сумата от 1,80 лева {един лев и осемдесет ст.), представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка била стокова разписка 0000005802 от 05.09.201 Зг. на стойност 1,80 лева, както и сумата от 14,10 лева {четиринадесет лева и десет ст.), представляващи паричните средства получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка била съставена стокова разписка 0000005806 от 05.09.201 Зг. на стойност 14,10 лева 6. На 06.09.201 Зг., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Слънчев Бряг, присвоил сумата от 133,36 лева {сто тридесет и три лева и тридесет и шест ст.), представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка била съставена стокова разписка 0000005844 от 06.09.201 Зг. на стойност 133,36 лева 7. На 07.09.201 Зг., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Слънчев Бряг, присвоил сумата от 161,98 лева {сто шейсет и един лева и деветдесет и осем ст.), представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка била съставена стокова разписка 0000005873 от 07.09.2013г. на стойност 133,36 лева 8. &. На 09.09.201 Зг., вие Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в и Слънчев Бряг, присвоил сумата от 193,11 лева {сто деветдесет и три лева и единадесет ст.), представляващи паричните средства, от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка била съставена стокова разписка 0000005944 от 09.09.2013г. на стойност 193,11 лева 9. На 10.09.201 Зг., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Слънчев Бряг, присвоил сумата от 79,65 лева [седемдесет и девет лева и шейсет и пет ст.), представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка била съставена стокова разписка 0000005989 от 10.09.201 Зг. на стойност 79,65 лева 10. На 11.09.2013г., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Слънчев Бряг, присвоил сумата от 88,17 лева [осемдесет и осем лева и седемнадесет ст.), представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка била съставена стокова разписка 0000006007 от 11.09.2013г. на стойност 88,17 лева 11. На 12.09.201 Зг., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Слънчев Бряг, присвоил сумата от 176,04 лева [сто седемдесет и шест лева и четири ст.), представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка била съставена стокова разписка0000006042 от 12.09.201 Зг. на стойност 176,04 лева 12. На 15.09.2013г., в к.к Слънчев Бряг, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Слънчев Бряг, присвоил сумата от 121,62 лева /сто двадесет и един лева и шейсет и две ст./, представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки, които доставил на С**ЕООД, за която доставка била съставена стокова разписка 0000006142 от 15.09.201 Зг. на стойност 121,62 лева 13. На 15.09.2013г., в гр.Свети Влас, община Несебър, в качеството си на длъжностно лице - "шофьор" с месторабота склад на ************* в к.к Бряг присвоил сумата от 18,74 лева /осемнадесет лева и седемдесет и четири ст./, представляващи паричните средства, получени от продажбата на хранителни стоки,
Р.М.К.
В законна сила от 1.9.2015г.
4 НОХД No 963/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 1.9.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 963/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър, адв. М.С. ***- служебен защитник на подсъдимия П. и подсъдимият С.П., съгласно което: ПРИЗНАВА С.И.П.- роден на ***г. в гр. София, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес ***, к.с „Ф.Н” № *** български гражданин, българин, неосъждан, неженен, основно образование, ученик, не работи, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2015г. около 03:45 часа в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, на главен път I-9, в близост до кръстовището за с. Кошарица, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка ”Рено“, модел „Клио” с рег. *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,33 /едно цяло тридесет и три промила/ на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза № 799/25.08.2015г., съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 63, ал. 1, т. 4 от вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, така наложеното на подсъдимия П. наказание за срок от 1 /една/ година. НЕ НАЛАГА наказание лишаване от правоуправление, тъй като обвиняемият е неправоспособен. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, С.И.П. да заплати в полза на държавата по сметката на несебърския районен съд сумата от 35,89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 963/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо С.И.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.И.П. мярка за неотклонение “Подписка”. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
С.И.П.
В законна сила от 1.9.2015г.
5 НОХД No 964/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.К.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 964/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър, адв.С.М. ***- служебен защитник на подсъдимия и подсъдимият Х.К.Д., съгласно което: Подсъдимият Х.К.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, готвач, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2015г., около 03:20 часа в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, в близост до х-л “******” в посока гр.Несебър управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ”Рено“, модел „19” с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,77 /едно цяло седемдесет и седем промила / на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза номер 798/25.08.2015г., съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Х.К.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Д. е било отнето по административен ред, считано от 25.08.2015 год.. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.К.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 35.89 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 964/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са налице основания за отмяна на същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.К.Д. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.
Х.К.Д.
В законна сила от 1.9.2015г.
6 Гражданско дело No 130/2015, VI състав Искове по СК Р.М.Д. А.Е.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.8.2015г.
Р Е Ш И: ЗАМЕСТВА СЪГЛАСИЕТО на А.Е.А., ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***, майка на детето Р.М.Д., роден на ***г., ЕГН **********,***, общежитие „Строител” № 1, ет. 3, ап. 306, за това детето да напуска пределите на Република България, само със съгласието на своя баща М.М.Д., ЕГН **********, като пътува извън територията на страната, придружавано от баща си до Република Турция с цел посещение на роднини или във връзка с служебни ангажименти на М.Д., за следните периоди: 25.09 - 29.09.2015г., 23.10 - 27.10.2015г., 20.11 - 25.11.2015г., както и през съботите и неделите за месеците декември 2015г., януари 2016г. и февруари 2016г. и за пет дни през месец март 2016г., като ЗАМЕСТВА съгласието на майката А.Е.А. за издаването на международен паспорт и всички необходими документи за тези пътувания на детето извън страната. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 2.9.2015г.
7 АНД No 139/2015, III състав Административни дела А.-А.Ж. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024721 / 13.11.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на ЕТ „А. – А.Ж.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец А.М.Ж. с ЕГН **********, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.9.2015г.
8 НОХД No 350/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 2.9.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 350/2014 г. по описа на РС–Несебър, а именно Радост \.- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.В.Б. със защитник адв.П.П. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Г.В.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2014г., около 10.10 ч. в гр. Несебър, обл. Бургас, по ул. „Несебър”, в близост до почивен дом на „МВР”, управлява моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Ф.”, модел „Г.-*” с рeг. № ****, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление № 3652/30.12.2013 г. по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП от Началник на сектор „Охранителна полиция” в РУП гр. Несебър, влязло в законна сила на 23.07.2014г., връчено на 15.07.2014г. лично на Б., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр.ал.1, чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.3, т.1 и т.3, вр. ал.2, т.1, т.2 и т.6, вр. с ал.1 от НК следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***«Д.» * с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА годишно, в рамките на ЕДНА календарна година НЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 343г от НК кумулативно наказание лишаване от право да управлява МПС, тъй като подсъдимият е неправоспособен. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 350/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Г.В.Б. мярка за неотклонение и като намери че са отпаднали основанията за налагането й О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.В.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Г.В.Б.
В законна сила от 2.9.2015г.
9 АНД No 722/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Б.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.8.2015г.
ПРИЗНАВА Ж.Б.Х., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.03.2015г. около 22.00 часа в с. О., общ. Н., ул. „П.р.“ в близост до кметството с. О., посока гр.Каблешково, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „О.О.“ с рег. № ....., без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление №14-0304-000503/28.04.2014г. на РУП- Н., влязло в законна сила на 17.07.2014г. - престъпление по чл.343 В, ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ж.Б.Х.
Мотиви от 27.8.2015г.
В законна сила от 2.9.2015г.
10 НОХД No 981/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 2.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 981/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. А.Ж. *** в качеството му на служебен защитник на подсъдимия И.И.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА И.И.Т.- роден на ***г. в гр. Х., адрес за призоваване гр. Л., общ. Л., ул. «*******», № 3, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, барман, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2015г., около 00.10 часа, на алеята до общежитие “*****”, к.к.”Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от “Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП” вр. чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от “Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък I- растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, както следва: Обект № 1- коноп с общо нето тегло 0,157 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол- 2,20%, на стойност 0.94 лв. /нула лева, деветдесет и четири стотинки/. Обект № 2- коноп с общо нето тегло 0,127 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол- 3,50%, на стойност 0.76 лв. /нула лева, седемдесет и шест стотинки/, или всичко коноп с общо нетно тегло 0,284гр., на обща стойност 1.70 лв. /един лев и седемдесет стотинки/, като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на “Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, вр. чл. 73, ал.1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.30 от ЗКНВП, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства- опаковката, в която се е съдържало наркотично вещество, които след влизане в сила на определението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал.3 от НК, подсъдимият да заплати в полза на Държавата, по сметката на РС- Несебър, сумата в размер на 52,67 лева /петдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 981/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата по БП № 304-ЗМ-1559/2015 год. по описа на РУП- Несебър спрямо И.И.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.И.Т.
В законна сила от 2.9.2015г.
11 НОХД No 789/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 4.9.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 789/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.Г.Д. със защитник адв.П.Ч. споразумение, съгласно което: Подсъдимият И.Г.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, барман-сервитьор в клуб по Боб слей в гр. С., ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2015 година около 22.45 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до хотел „Шатовалон”, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: - коноп, с нетно тегло 4.011 гр. /четири цяло, нула единадесет грама/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3.20 % /три цяло и двадесет теглови процента/, на стойност 24.07 лв. /двадесет и четири лева и седем стотинки/; - коноп, с нетно тегло 0.136 гр. /нула цяло, сто тридесет и шест грама/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3.00 % /три цяло и нула теглови процента/, на стойност 0.82 лв. /нула лева и осемдесет и две стотинки/; - 3,4- метилендиоксиметамфетамин /MDMA/, с нетно тегло 0.555 грама /нула цяло, петстотин петдесет и пет грама/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент - MDMA 52.00 % /петдесет и два цяло и нула теглови процента/, на стойност 22.20 лв. /двадесет и два лева и двадесет стотинки/; - 3,4 - метилендиоксиметамфетамин / MDMA /, с нетно тегло 0.212 гр. /нула цяло, двеста и дванадесет грама/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент MDMA- 27.30 % /двадесет и седем цяло и тридесет теглови процента/, на стойност 8.48 лева /осем лева и четиридесет и осем стотинки/, като всичко на обща стойност 55.57 лева /петдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки/ лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 от 29.01.1998 г. на МС за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, във вр. с чл.7, чл.16, чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВ, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 вр. с чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наложеното наказание, което да се изтърпи в Затвор. НАЛАГА на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, вр. чл. 55, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия И.Г.Д. наказание „Глоба” в размер на 1 900 (хиляда и деветстотин) лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Г.Д., ЕГН **********, с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на РС Несебър сумата от 74.17 лева (седемдесет и четири лева и седемнадесет стотинки), представляващи разноски по делото. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно неизразходваната част от наркотични вещества, изпратени на ЦМУ отдел МРР- НОП гр. С., които следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1 от НК в полза на Държавата веществените доказателства опаковки от наркотичните вещества, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност след влизане на присъдата в сила. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 789/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.306, ал.1, Т. 3 от НПК, връзка чл. 383, ал. 2 от НПК, вр. чл. 68, ал. 1 от НК и след като установи, че деянието ,предмет на настоящото обвинение е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане, а именно това по НОХД 819/2013 г. по описа на РС Несебър, влязло в сила на 18.09.2013 г., по което му е било наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от пет месеца, изпълнението на което е било отложено с изпитателен срок от три години, намира, че са налице основанията за привеждане в изпълнение на наказанието по това осъждане. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието, наложено на подсъдимия И.Г.Д. ЕГН ********** по НОХД № 819/2013 г. по описа на РС Несебър, а именно ПЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим в затворническо общежитие от открит тип. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред ОС- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо И.Г.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
И.Г.Д.
В законна сила от 4.9.2015г.
12 АНД No 996/2015, IV състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР В.И.Р. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.9.2015г.
РЕШИ: ПРИЗНАВА нарушителя В.И.Р., роден на *** ***, ром, български гражданин, несемеен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2015 г., около 18.00 ч., в с.Р., на ул. „М.”, № **, нанесъл неколкократно шамари в областта на лицето на В.Н. Н., ЕГН **********, с което е проявил оскърбително отношение и държание към него, нарушил обществения ред и спокойствието му, поради което и на основание чл. 6, ал. 1, б. А, вр. чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ, му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева, платими в полза на Държавата. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред ОС- Бургас. В случай на постъпване на жалба, съдът насрочва делото за разглеждане пред ОС Бургас за 07.09.2015 г. от 14.00 ч. Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя в 14.40 ч., от който час обяви, че започва да тече срокът за обжалване. За решението да се уведоми РП- Несебър. Препис от решението да се изпрати на началника на РУП- Несебър за сведение.
В.И.Р.
Мотиви от 3.9.2015г.
В законна сила от 4.9.2015г.
13 НОХД No 1024/2015, IV състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 4.9.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 1024/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. Б.П. *** в качеството му на защитник на А.А.С. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА А.А.С.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, с основно образование, осъждан, работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че около 23.50 ч. на 30.08.2015 г. в гр. Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, на тротоар в близост до отбивката за нос Аркутиря, до бензиностанция ”Петрол” в гр. Несебър, отнел чужди движими вещи, а именно- 1 бр. дамска чанта, черна на цвят от естествена кожа, на стойност 47.00 лв., 1 бр. портфейл, марка”Страдивариус” на стойност 15.00 лв., лична карта, шофьорска книжка, адресна карта, здравноосигурителна карта, дебитна карта за Тексо, карта за фитнес, карта за пазаруване в Аухан, 1 бр. мобилен телефон, марка „Самсунг Галакси”, модел “S4” мини, бял на цвят на стойност 304.00лв., лилав силиконов протектор за телефона на стойност 6.00 лв., 2/два/ бр. сим карти на оператор “Водафон” на обща стойност 10 лв., 1бр. мобилен телефон, модел „Нокия”, модел „С” на стойност 50.00 лв., черен кожен калъф с метална верижка с дължина 80 см. на стойност 19.00 лв., 1 бр. розова вода ”Българска роза”от 100 мл., с останала на дъното вода на стойност 1.30 лв., малко парфюмче на стойност 1.00 лв., кутия с цигари „Филип Мориц” с 5 бр. цигари вътре на стойност 1.30лв., 2 бр. запалки на обща стойност 0.40лв., 1 бр. ключодържател с метално квадратче с 2 бр. секретни ключа на него на обща стойност 8.00лв., 1 бр. химикал с лого “ICELAND” на стойност 1.60 лв. и сумата от 1210 /хиляда двеста и десет/ унгарски форинта с равностойност 7.52 лв., като общата стойност на отнетите вещи е 472.12 лв /четиристотин седемдесет и два лева и дванадесет стотинки/от владението на Д.А.А. /*******/, от гр. Будапеща, Унгария, унгарска гражданка, без нейно съгласие, с намерение противозаконно до ги присвои, като употребил за това сила- издърпал силно чантата, преметната през лявото рамо на пострадалата, при което я съборил на земята, като при дърпането на чантата, дръжката й се е скъсала и я е отнел, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 17 /седемнадесет/ месеца, което на основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 61, т. 2 вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.2 от НК времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража с Постановление от 01.09.2015г. на РП- Несебър, по ДП 1846/2015г. по описа на РУП- Несебър, считано от 15.00 часа на 01.09.2015г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.А.С. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата от 153.00 лева /сто петдесет и три лева/, представляващи разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като се произнесе по внесеното споразумение и като взе предвид, че деянието е извършено в изпитателния срок по присъдата по НОХД № 414/2013 г. по описа на РС- Несебър, намира, че наказанието по същото следва да бъде приведено в изпълнение, поради което и ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал.1 от НПК, в изпълнение наказанието по НОХД № 414/2015 г. по описа на РС- Несебър в размер на 3 /три/ месеца „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес пред ОС- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед одобряване на сключеното между страните споразумение, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1024/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
А.А.С.
В законна сила от 4.9.2015г.
14 НОХД No 1038/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.А.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 4.9.2015г.
СЪДЪТ счита, че споразумението противоречи на закона и морала и не отговаря на изискванията, постановени от законодателя в разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК, поради което намира, че същото не следва да бъде одобрено. Видно от доказателствата по делото, същото е било образувано за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. Нито вида, нито количеството наркотични вещества, нито доказателствата за личността на подсъдимия дават основания да се приеме, че случая е маловажен. Видно от справката за съдимост, същият е извършил настоящото деяние в изпитателния срок на осъждане за престъпление по чл.354а, ал.1 от НК, при условията на чл.23 от НК, поради което съдът намира, че така предложеното споразумение и правната квалификацията на деянието не съответстват с доказателствата по делото, поради което и противоречат. Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.8 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1038/2015 г. по описа на РС– гр.Несебър споразумение, а именно: Радост Бошнакова – командирован прокурор в РП-Несебър, адв.Б.П. ***, защитник на подсъдимия И. и подсъдимият С.А.И., ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1038/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър и ВРЪЩА досъдебното производство на РП- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.9.2015г.
15 НОХД No 1021/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.К.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 7.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 1021/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв. П.Г. *** в качеството му на упълномощен защитник на Н.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Н.К.Г.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, сервитьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2015г., около 23.30 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до х-л «*******», без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.30, вр. с чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал в портфейла си високорискови наркотични вещества- 3.4 метилендиоксиметам-фетамин /МDМА, екстази/ с нетно тегло 1.960 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- МDМА- 39.20%, на стойност 58.80лв. /петдесет и осем лева и осемдесет стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС, за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл.второ от НК вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СБОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66 ал. 1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, комулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- останалата неизразходвана част от наркотичното вещество и опаковките, в които същото се е съдържало, които следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Н.Г. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата от 43,01 лева /четиридесет и три лева и една стотинки/, представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1021/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че не са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.К.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Н.К.Г.
В законна сила от 7.9.2015г.
16 НОХД No 1033/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Ж.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 7.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 1033/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв. Б.П. *** в качеството му на служебен защитник на И.И., съгласно което ПРИЗНАВА И.Ж.И.- роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:*** българин, български гражданин, неженен, осъждан, полувисше образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2015 год., около 22.00 часа, в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас до хотел „******”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), ДЪРЖАЛ високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) - метаамфетамин с основно съдържание на активния наркотично действащ компонент метаамфетамин 19.00 % тегловни процента, с нетно тегло 0.713 гр., на стойност 17,83 лв. (седемнадесет лева и осемдесет и три стотинки), определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год.за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр.ал.3 т.1 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 900 /деветстотин/ лева. ОТНЕМА, на основание чл.354 а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно остатъка от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е съдържало, които следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.И. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата от 44,17 лева /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1033/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че не са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Ж.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Ж.И.
В законна сила от 7.9.2015г.
17 АНД No 123/2015, III състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ЕВРОТУР-93 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.8.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 545 / 15.09.2014г. на Директора на ТД на НАП – Бургас, в частта, с което на „Е. - 93” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя Ж.М.М., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.26, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на „Е. - 93” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя Ж.М.М., на основание чл.185, ал.2, вр. ал.1 от ЗДДС, от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева). Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 8.9.2015г.
18 НОХД No 619/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 8.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 619/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Радост Бошнакова - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. В.Г. от АК- гр. Хасково- упълномощен защитник на подсъдимия Д.Д.С., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Д.Д.С.- роден на ***г. в гр. Волгоград- Русия, с настоящ адрес:***, руснак, руски гражданин, осъждан, неженен, продавач-консултант, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2015г. около 00.30 часа в к-с „Слънчев бряг”,общ.Несебър, обл. Бургас, на централната алея пред х-л „Кубан”, без надлежно разрешително съгласно чл.7,чл.16 и чл.ЗО и чл.73,ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП,вр. чл.73,ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.З,ал.1,ал.2,ал.З и ал.4,вр.Приложение №1 от наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък 1-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина съгласно приложение №1, както следва : Обект №1- един брой станиолова опаковка, /целофанов свитък/ с размери 5/6см./съдържаща суха тревна маса с нетно тегло 7,824гр., която се определя като КОНОП със съдържание на тетрахидроканабинол 5,10% на стойност 46,94лв.; Обект№2- полиетиленово пликче/свитък/ с размери 1/1 см./,съдържащо кафеникаво прахообразно вещество, което се определя като МЕТАМФЕТАМИН с нетно тегло 0,385гр., със съдържание на активно вещество метамфетамин 56,80%, на стойност 9,62лв. , като стойността е определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството – Престъпление по чл. 354а, ал.З, предл.второ , т.1,предл. първо от НК ,вр. чл.73,ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКНВП,вр. чл.30 от ЗКНВП, вр.Списък 1 растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от НРКРВН, поради което и на основание чл. 354А, ал. 3, предл. 2, т.1, предл. 1 от НК вр. с чл. 55, ал. 1, т.1 НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /осем/ месеца и „ГЛОБА“ в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – наркотични вещества: коноп, с нето тегло 7,824 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5,10 %, и метамфетамин, с нето тегло 0,385 грама, със съдържание на активното вещество метамфетамин 56,80 %, изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София на 17.07.2015г., които след влизане на присъдата в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки , които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Д.Д.С. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, чрез НРС, сумата в размер на 73.83лв. (седемдесет и три лева и осемдесет и три стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 619/2015 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо Д.Д.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Д.Д.С.
В законна сила от 8.9.2015г.
19 ЧНД No 909/2015, II състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК М.К.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 4.9.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо М.К.К. с ЕГН **********- обвиняем по ДП № 304 ЗМ-704/2015 г. по описа на РУП- Несебър, преписка вх.№ 757/2015 г. по описа на Районна прокуратура- Несебър мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. ОПРЕДЕЛЯ на осн.чл.65, ал.6 от НПК 2-месечен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане по чл.65 НПК на обвиняемия или неговите защитници по ДП № 304 ЗМ-704/2015 г. по описа на РУП- Несебър е недопустимо. Определението подлежи на незабавно изпълнение. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 3- дневен срок от днес. НАСРОЧВА делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 10.09.2015г. от 11,00ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 8.9.2015г.
20 НОХД No 1105/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.П.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 8.9.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 1105/2015г. между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура гр.Несебър, адв. С.Н. ***, защитник на обвиняемият К. и обвиняемия Х.П.К. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Х.П.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2015 г., около 03:30 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”- Запад, общ. Несебър, в жилищна сграда „Бисер”, ет. 6, стая № 254, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКВНП/, държал високорискови наркотични вещества, както следва: - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МДМА/, с нето тегло 18,268 грама, със съдържание на основно вещество 57,50 % на стойност 456,70 лева; - смес от тютюн и коноп с нето тегло 0,191 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1,70%; - смес от тютюн и коноп с нето тегло 0,206 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 2.10%; - коноп с нето тегло 0,142 грама, със съдържание на активнодействащ компонент тетрахидроканабинол 3,60%; - смес от тютюн и коноп с нето тегло 0,344 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 2,20%; - коноп с нето тегло 0,202 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1,80%; - коноп с нето тегло 0,071 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,70%; - коноп с нето тегло 0,043 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 4,80%, като общото количество смес от тютюн и коноп е с нето тегло 1.199 грама, на стойност 07,19 лева (седем лева и деветнадесет стотинки), съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цените на наркотичните вещества, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 11 /единадесет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, предмета на престъплението, а именно 3,4 метилендиоксиметамфетамин /МДМА/, с нето тегло 18,268 грама, със съдържание на основно вещество 57,50 % и смес от тютюн и коноп с нето тегло 1.199 грама, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки , които следва да бъдат унищожени, като вещи на незначителна стойност. НА ОСНОВАНИЕ чл. 111, ал. 1 НПК връща на обвиняемия веществените доказателства – 2 бр. везни. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия Х.П.К. да заплати в полза на Държавата по сметка на НРС сумата в размер 129.25 лева (сто двадесет и девет лева и двадесет и пет стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1105/2015г. по описа на РС-гр.Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.П.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Х.П.К.
В законна сила от 8.9.2015г.
21 АНД No 81/2015, III състав Административни дела МЕЛЛОН 77 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.7.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-000196 / 21.01.2015г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” град София, с което на „М.7.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Х.К.Х., за нарушение на чл.152 от КТ, на основание чл.414, ал.1 от КТ е наложена „Имуществена санкция” в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 9.9.2015г.
22 АНД No 300/2015, I състав По ЗД по пътищата А.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.6.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14-0304-000714/27.05.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП, за нарушение по чл.150 от ЗДвП на А.Н.Н., ЕГН:**********,*** е наложено наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 9.9.2015г.
23 АНД No 301/2015, VI състав По ЗД по пътищата А.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 16.6.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-000713 от 27.05.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на А.Н.Н., ЕГН ********** на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 и чл. 185 от ЗДвП за извършени нарушения по чл.150 от ЗДвП и чл. 147, ал. 1 от ЗДвП са му наложени наказания „глоби” общо в размер на 120 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 9.9.2015г.
24 НОХД No 1124/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.В.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 9.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1124/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. П.П. ***- служебен защитник на обвиняемия С.В.С., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА С.В.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, средно образование, неженен, неосъждан, викач в заведение „*****”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2015г., около 09.00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, на главната алея в района на комплекс „*****” и в квартирно жилище в хотел „*****”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП вр. чл.73, ал.1 от ЗКВНП, ДЪРЖАЛ високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични, „Списък I - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1, а именно: – КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,60 /четири цяло и шестдесет/ тегловни процента с нето тегло 0,728 гр. /нула цяло седемстотин двадесет и осем/ грама на стойност 4,37 /четири лева и тридесет и седем стотинки/ лв.; - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,80 /четири цяло и осемдесет/ тегловни процента с нето тегло 5,433гр. / пет цяло четиристотин тридесет и три/ грама на стойност 32,60 /тридесет и два лева и шестдесет стотинки/ лв., наркотични вещества с общо нето тегло 6,161 гр. на стойност 36,97 /тридесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза №384/16.07.2015 год. по описа на БНТЛ – гр.Бургас - престъпление по чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.30 от ЗКВНП, вр. с Списък чл.3, ал.1,т.1 и ал.2,вр.чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. Списък І - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина от НКРВН, поради което и на основание по чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т. 1, пр. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 12 /дванадесет/ месеца и „ГЛОБА“ в размер на 2000 (две хиляди) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ години. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – наркотични вещества, изпратени в ЦМУ- София на 17.07.2015г., които следва да се унищожат, като останалите веществени доказателства – запечатан хартиен плик с опаковки и стъклен буркан да се унищожат като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия С. да заплати в полза на Държавата по сметката на РС - Несебър сумата в размер на 62.83 лв. /шестдесет и два лева и осемдесет и три стотинки/, представляваща направените по ДП разноски. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1124/2015 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо С.В.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
С.В.С.
В законна сила от 9.9.2015г.
25 ЧНД No 1037/2015, II състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Й.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 4.9.2015г.
ИЗМЕНЯВА взетата спрямо Я.Й.А. с ЕГН ********** - обвиняем по ДП № 304 ЗМ-484/2015 г. по описа на РУП- Несебър, мярка за неотклонение “Домашен арест”, в по-тежка такава, а именно „Задържане под стража“. Определението подлежи на незабавно изпълнение след изтичане срока за обжалване. Лицето да бъде освободено от съдебна зала, като ЗАДЪЛЖАВА ОД „Охрана”- Бургас да конвоира лицето до дома му в гр.Несебър. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 3- дневен срок от днес. НАСРОЧВА делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 10.09.2015г. от 11,30ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Я.Й.А.
В законна сила от 10.9.2015г.
26 НОХД No 1133/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.В.Ч. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 10.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1133/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв. А.Ж. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия К.В.Ч. споразумение, съгласно което: Обвиняемият К.В.Ч.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, к-с Стария възел, №2, ап.12, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 13.08.2015 г., около 17.00 часа в гр.Несебър, община Несебър, к-с Стария възел, №2, ап.12, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високо рискови наркотични вещества: – метаамфетамин с нето тегло 4.310 гр. /четири цяло триста и десет хилядни грама/, със съдържание на метаамфетамин 10.20 % /десет цяло и две десети процента/; – метаамфетамин с нето тегло 0.621 гр. /нула цяло шестстотин двадесет и една хилядни грама/, със съдържание на метаамфетамин 1.40 % /едно цяло и четири десети процента/; – метаамфетамин с нето тегло 0.163 гр. /нула цяло сто шестдесет и три хилядни грама/, със съдържание на метаамфетамин 6.70 % /шест цяло и седем десети процента/; – метаамфетамин с нето тегло 0.264 гр. /нула цяло двеста шестдесет и четири хилядни грама/, със съдържание на метаамфетамин 6.80 % /шест цяло и осем десети процента/; – метаамфетамин с нето тегло 0.130 гр. /нула цяло сто и тридесет хилядни грама/, със съдържание на метаамфетамин 32.20 % /тридесет и две цяло и две десети процента/; – метаамфетамин с нето тегло 0.275 гр. /нула цяло двеста седемдесет и пет хилядни грама/, със съдържание на метаамфетамин 10.70 % /десет цяло и седем десети процента/; – метаамфетамин с нето тегло 0.159 гр. /нула цяло сто петдесет и девет хилядни грама/, със съдържание на метаамфетамин 10.50 % /десет цяло и пет десети процента/; -метаамфетамин с нето тегло 0.163 гр. /нула цяло сто шестдесет и три хилядни грама/, със съдържание на метаамфетамин 7.00 % /седем процента/, или общо нето тегло на метаамфетамин 6.085 гр., /шест цяло осемдесет и пет хилядни грама/ на обща стойност 152.12 лв., /сто петдесети два лева и дванадесет стотинки/, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цени на наркотичните вещества, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т. 1, пр. 1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВЕ ГОДИНИ и „ГЛОБА” в размер на 2000 (ДВЕ ХИЛЯДИ) лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за изпитателен срок от 4 /четири/ години. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото: метаамфетамин с нето тегло 4.310 гр. /четири цяло триста и десет хилядни грама/; метаамфетамин с нето тегло 0.621 гр. /нула цяло шестстотин двадесет и една хилядни грама/; метаамфетамин с нето тегло 0.163 гр. /нула цяло сто шестдесет и три хилядни грама/; метаамфетамин с нето тегло 0.264 гр. /нула цяло двеста шестдесет и четири хилядни грама/; метаамфетамин с нето тегло 0.130 гр. /нула цяло сто и тридесет хилядни грама/; метаамфетамин с нето тегло 0.275 гр. /нула цяло двеста седемдесет и пет хилядни грама/; метаамфетамин с нето тегло 0.159 гр. /нула цяло сто петдесет и девет хилядни грама/; метаамфетамин с нето тегло 0.163 гр. /нула цяло сто шестдесет и три хилядни грама/, с общо нето тегло на метаамфетамин 6.085 гр., изпратени в ЦМУ гр. София на 19.08.2015г., които да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – опаковки с три сини печата, които следва да бъдат унищожени, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия К.В.Ч. със снета самоличност да заплати в полза на Държвата по сметка на РС- Несебър сумата от 111,37 лв. (сто и единадесет лева и тридесет и седем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1133/2015 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
К.В.Ч.
В законна сила от 10.9.2015г.
27 НОХД No 1135/2015, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 11.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1135/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият В.И.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, работи като IT специалист и сервизен техник на касови апарати при „ЯНАК СОФТ „ ЕООД – София, неженен, неосъждан, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2015година в периода от 00.50ч. до 02.00ч., в условията на продължавано престъпление, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, до хотел „Престиж” и с.Равда, общ.Несебър, хотел „Хавай” ст.34, без надлежно разрешително съгласно чл.7,чл.16 и от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от 1, държал високо рискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.2 и ал.3, вр.с Приложение №1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - чл.3, ал.1 „Списък I - растения и вещества с висока степен на риск за общественотопоради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение №1, установено с Протокол за физикохимическа експертиза № 164/14.05.2015г. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас, а именно КОНОП /канабис, марихуана/, с общо нетно тегло 106,932 грама с процентно съдържание на активно действащ компонент в различно процентно съотношение: 5.20%, 7.50%, 4.60%, 5,80% , 8.40%, 7.40%, на обща стойност 641,59лв. (шестстотин четиридесет и един лева и петдесет и девет стотинки), определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС /29-01-98г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, както следва: - На 13.05.2015год. около 00.50ч. в к.к.Сл.бряг, до хотел „Престиж", общ.Несебър, обл.Бургас без надлежно разрешително, държал високо рискови наркотични вещества, установени с Протокол за физикохимическа експертиза № 164/ 14.05.2015г. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас, а именно: 1бр.полиетиленов плик, съдържащ коноп, с процентно съдържание на активното действащо вещество тетрахидроканабинол 5,20% и общо нетно тегло 0,871 грама; 1бр. полиетиленов плик, съдържащ коноп, с процентно съдържание на активното действащо вещество тетрахидроканабинол - 7,50% и общо нетно тегло 0,133 грама; 16р. саморъчно свита цигара, съдържаща коноп, с процентно съдържание на активното действащо вещество тетрахидроканабинол 4,60% и общо нетно тегло 0,332 грама; 16p. мелничка, съдържаща коноп, с процентно съдържание на активното наркотично вещество тетрахидроканабинол- 5,80% и общо нетно тегло 0,222 грама; - На 13.05.2015 год. около 02.00ч. в с.Равда, общ.Несебър, хотел „Хаваи” , ст.34, без надлежно разрешително, държал високо рискови наркотични вещества, установени с Протокол за физикохимическа експертиза № 164/14.05.2015г. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас, а именно: 1бр.стъклен буркан, съдържащ коноп, с процентно съдържание на активното наркотично действащо вещество - тетрахидроканабинол 8,40% и общо нетно тегло 98,050 грама; 1бр. стъклен буркан съдържащ 8бр. пликчета, съдържащи коноп, с процентно съдържание активното наркотично действащо вещество тетрахидраканабинол -7.40% и общо нетно тегло 7,324 грама - престъпление по чл.354А, ал. 3, предл.ІІ-ро, т.1, пр.І-во ,вр.чл.26,ал.1 от НК, вр. чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП , вр. с чл.3,ал.1,т.1 , вр. ал.2 ,вр. Приложение №1 от ЗКНВП , чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите (НУРРД) по чл.73,ал. 1 от ЗКНВП, вр. Списък І Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), поради което и на основание чл.354а, ал. 3, предл. второ, т.1, предл. първо, вр. чл.26,ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА” и „ГЛОБА” в размер от ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание една година и шест месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ. ОТНЕМА, на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, във вр. чл.354а, ал.6 и чл.53, ал.2, б.”а „ от НК, в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 1бр. мелничка; 2бр.стъклени буркани; 1бр.електронна везна и опаковки по експертиза № Е 164/2015г. на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.И.В. да заплати в полза на Държавата сумата от 183,47лв. (сто осемдесет и три лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи направени разноски. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1135/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.И.В.
В законна сила от 11.9.2015г.
28 Гражданско дело No 630/2015, IV състав Облигационни искове Р.Т.С. Т.Т.С.,
И.Г.Г.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 2.9.2015г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№ 5836/21.07.2015 г., изпратена по подсъдност на РС- Несебър по претенцията по чл.19, ал.3 от ЗЗД, ведно с приложените към нея доказателства, на ищецът. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 630/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищците за изготвянето му.
В законна сила от 14.9.2015г.
29 ЧНД No 695/2015, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.М.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 4.9.2015г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 695/15г. по описа на Несебърския районен съд като неподсъдно нему. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Бургаския районен съд. Определението подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок от днес.
В законна сила от 14.9.2015г.
30 АНД No 738/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Н.Й. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.8.2015г.
Р Е Ш Е Н И Е № 283 27.08.2015 година гр.Несебър В ИМЕТО НА НАРОДА НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ На двадесет и седми август две хиляди и петнадесета година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИ УЗУНОВ Секретар: Румяна Бончева Прокурор: като разгледа докладвано от председателя УЗУНОВ Административно наказателно дело № 738 по описа за 2015г. Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Ц.Н.Й., родена на ***г. в Руска Федерация, българка, българска гражданка, средно образование, неомъжена, неосъждана, танцьорка в “Р.Р.” в к.к. “Слънчев бряг”, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 26.07.2015, около 22.30 часа в к.к. “Слънчев бряг”- запад, общ. Несебър, в близост до к-с “Г.К.”, без надлежно разрешително /съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП/, държала високо рискови наркотични вещества- кофеин и амфетамин с нето тегло 0,138 грама и със съдържание на основното вещество /амфетамин/ 9,80% и амфетамин с нето тегло 0,0638 грама, и със съдържание на основно вещество /амфетамин/ 11,00 %, и по същото време в к.к. “Слънчев бряг”- запад, к-с “Г.К.”, ******** държала високо рискови наркотични вещества- амфетамин с нето тегло 0,242 гр. със съдържание на основното вещество /амфетамин/ 11,50%, като общото нето тегло на държаните високо рискови наркотични вещества е 1,018 грама амфетамин на стойност 30.54 лева /тридесет лева и петдесет и четири стотинки/, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3, предл. второ, т.1 предл. първо, от НК вр. чл.7, чл.16, и чл.30 от ЗКНВП и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, вр. Списък- растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина съгласно Приложение №1 от НРКРВН вр. чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда/ в полза на Държавата. На основание чл. 354а, ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно Митническо Управление, отдел „МРР-НОП” като ПОСТАНОВЯВА, след влизане в сила на решението да бъдат унищожени. На основание чл.53, ал.1 б „А” от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: опаковки, които след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени, като вещи без стойност. ОСЪЖДА но основание чл. 189, ал.3 от НПК в полза на Държавата, обвиняемата Ц.Н.Й. със снета по делото самоличност, да заплати сумата в размер на 64,17лв /шестдесети четири лева и седемнадесет стотинки/ по сметка на РС- Несебър, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ц.Н.Й.
Мотиви от 27.8.2015г.
В законна сила от 14.9.2015г.
31 АНД No 739/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.К.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.8.2015г.
Р Е Ш Е Н И Е № 284 27.08.2015 година гр.Несебър В ИМЕТО НА НАРОДА НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ На двадесет и седми август две хиляди и петнадесета година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИ УЗУНОВ Секретар: Румяна Бончева Прокурор: като разгледа докладвано от председателя УЗУНОВ Административно наказателно дело № 739 по описа за 2015г. Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Ю.К.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, работи, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2015г. около 03.00 часа в к.к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. “Камелия” в близост до хотел “К.”, без надлежно разрешително /съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП/, държал в себе си високо рисково наркотично вещество- 2,102 грама нето тегло коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 3,05% всичко на обща стойност 12,61 лева /дванадесет лева и шестдесет и една стотинки/ определена според Приложение № 2 към чл. единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за установена физикохимична експертиза 0438/28.07.2015г. по описа на БНТЛ Бургас, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК вр. чл.7, чл.16 и чл.30 от ЗКНВП и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП вр. Списък- растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина съгласно Приложение № 1 от НРКРВН, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на лева 1000 /хиляда/ в полза на Държавата. На основание чл. 354а, ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно Митническо Управление, отдел „МРР-НОП” като ПОСТАНОВЯВА, след влизане в сила на решението да бъдат унищожени. На основание чл.53, ал.1 б „А” от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: опаковки, които след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени, като вещи без стойност. ОСЪЖДА но основание чл. 189, ал.3 от НПК в полза на Държавата, обвиняемата Ю.К.К. със снета по делото самоличност, да заплати сумата в размер на 44,17лв /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/ по сметка на РС- Несебър, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ю.К.К.
Мотиви от 27.8.2015г.
В законна сила от 14.9.2015г.
32 НОХД No 1108/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 14.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1108/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Сълза Христова – командирован прокурор в РП-Несебър и защитникът на подсъдимия С.г.К.- адв.А.Д. ***, съгласно което: Подсъдимият С.Г.К., роден на ***г. в гр. София, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29. 08. 2015г., около 02.45 часа в к.к. Сл. бряг, общ. Несебър, обл. Бургас на главна алея в близост до хотел „*********“ управлявал МПС – л.а. марка „Ауди“ , модел „А-4“ с ********* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,69/ едно цяло и шестдесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № 824/ 31. 08. 2015г. съгласно Наредба № 30/ 27.06. 2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на подсъдимия К. за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия К. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което е отнето свидетелството за управление на МПС на подсъдимия С.К. по административен ред, считано от 29. 08. 2015г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1108/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Г.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
С.Г.К.
В законна сила от 14.9.2015г.
33 ЧНД No 1104/2015, I състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК И.Д.Й. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 11.9.2015г.
Оставя без уважение ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И.Д.Й. с ЕГН ********** - обвиняем по ДП № 304 ЗМ-395/2015 г. по описа на РУП- Несебър, преписка вх.№ 757/2015 г. по описа на Районна прокуратура- Несебър за изменение на взетата му с определение от 20.05.2015г. по ЧНД № 326/2015г. по описа на РС- Несебър мярка неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, потвърдена с определение № 30 от 27.05.2015г. по ВЧНД № 404/2015г. на БОС. Определението подлежи на незабавно изпълнение. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 3- дневен срок, считано от днес. НАСРОЧВА делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 18.09.2015г. от 14.00ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 15.9.2015г.
34 НОХД No 1176/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Т.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 15.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1176/2015г. по описа на РС- гр.Н. между Сълза Христова- прокурор в РП- Н. и адв. Д.С. в качеството му на защитник на подсъдимият Г. Сталев Т. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.Т.Д.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, барман в ресторант Д.“ в гр. Н., женен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2015 г., около 22.20 часа в с. Равда, общ. Н., обл. Бургас, ул. „Лазур“, до дом № 4, управлявал лек автомобил марка „Ауди 3“ с рег. № ....., лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,60 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 861/08.09.2015г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Г.Т.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият Г.Т.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 07.09.2015г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Г.Т.Д., с посочена по- горе самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на РС- Н., сумата в размер на 35,89 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1176/2015 г. по описа на РС - Н.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Г.Т.Д.
В законна сила от 15.9.2015г.
35 Гражданско дело No 412/2015, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Л.Л.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на “В.И К.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., за приемане за установено по отношение на Л.Л.П., ЕГН **********,***, съществуването на част от вземането по Заповед № 123/06.03.2015 г., постановена по ч.гр.д. № 187/2015 г. по описа на РС- Несебър, за сумата в размер на 160,28 лв. /сто и шестдесет лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща част от неплатено задължение на аб.№ 217784 за обект- хотел „Р.”, находящ се в гр. Несебър, м. „К.”, дължимо за периода от 17.12.2013 г. до 24.01.2015 г., с отчетен период по фактури от 06.11.2013 г. до 03.06.2014 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 04.03.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 325 лв. /триста двадесет и пет лева/, представляващи разноски. ОСЪЖДА Л.Л.П., ЕГН **********,***, да заплати на „В.И К.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., сумата от 615,90 лв. /шестстотин и петнадесет лева и деветдесет стотинки/, представляващи направени по делото съдебно- деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на сумата от 25 лв.- държавна такса за образуване на настоящото производство. Сумата от 100 лв., представляваща депозит по допуснатата СИЕ, да се върне на ищеца. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните.
В законна сила от 16.9.2015г.
36 АНД No 527/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Н.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.2 от НК, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Г.Н.Д. с ЕГН **********,***, за НЕВИНОВЕН в това, че на 23.07.2014г. около 21.15 часа в началото на к.к.Слънчев бряг, община Несебър, в близост до стадиона, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП държал високорисково наркотично вещество – коноп с нетно тегло 1,859 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 7.00 % на стойност 11,15 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопризводството, като с оглед малкото количество ниската стойност на наркотичното вещество и предвид чистото и необременено съдебно минало на извършителя, случаят е маловажен, и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.2-ро, т.1, предл.1-во от НК. ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - един брой самозалепващо се полиетиленово пликче, съдържащо 47 броя розови на цвят таблетки; един брой найлонова сгъвга, съдържаща три броя розови на цвят таблетки и един брой свивка от станиол с неправилна форма, съдържаща полиетиленов плик с растителна маса с нетно тегло 1,859 грама, която се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 7,00%,, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени. След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
Г.Н.Д.
Мотиви от 24.10.2014г.
В законна сила от 16.9.2015г.
37 НОХД No 439/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Р.Й. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 16.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 439/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Р. ***, адв. Благой Потеров – служебен защитник на обвиняемия, и обвиняемия М.Р.Й. споразумение, съгласно което: Подсъдимият М.Р.Й. – роден на *** *** З., с постоянен адрес:***34А, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, охранител, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 13.09.2011 год., около 23.20 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър в близост до х-л „Наутилус” управлявал МПС – лек автомобил „Опел”, модел „Корса” с регистрационен №....., без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с Наказателно постановление №777/25.10.2010 год. на Началника на РУП- Айтос, влязло в законна сила на 17.05.2011 год., връчено лично на Й. на 09.05.2011г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 439/2015 г. по описа на РС – Несебър. Определението, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежи на обжалване и протестиране.
М.Р.Й.
В законна сила от 16.9.2015г.
38 АНД No 601/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.Е. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 31.8.2015г.
ПРИЗНАВА Д.Т.Е.- родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неосъждана, средно образование, безработна, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВНА в това, че на 08.07.2015г. около 18.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг", общ. Несебър, обл. Бургас, квартал „Стария възел”, бл.1, ет.3, ап.3, държала високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 2, вр. Приложение № 1 от ЗКНВП, а именно: коноп с нето тегло от 5,919 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 4,15 % на стойност 35,51 лева и коноп с нето тегло от 0,141 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 4,25% на стойност 0,85 лева или всичко с общо нето тегло от 6,060 грама, на обща стойност 36,36 лева (тридесет и шест лева и тридесет и шест стотинки), без да има за това надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, като случаят е маловажен, и я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление гр.София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Д.Т.Е.
Мотиви от 11.9.2015г.
В законна сила от 16.9.2015г.
39 НОХД No 813/2015, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.Ч. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 31.8.2015г.
ПРИЗНАВА А.Д.Ч.- роден на ***г. в гр.П., с постоянен адрес:***, турски циганин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, след като е бил осъждан на наказание „Лишаване от свобода” с определение № 242/05.09.2012г. по ЧНД № 479/2012г. по описа на РС- Н. за тежки умишлени престъпления по НОХД № 226/2012г. и НОХД № 288/2012г. – и двете по описа на РС- Н., като наказанието не е било отложено по реда на чл.66 от НК: - На 06.02.2015г., около 03.00 часа в с.К., ул. „******”, община Н., от ресторант „******”, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (счупил с камък стъкло на прозорец на ресторанта), отнел чужди движими вещи- сумата от 40.00 лева, собственост на Р.П. ***- МОЛ на обекта от владението на същата, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; - И на 15.02.2015г., около 08.30 часа в с.К., ул. „******” № *, общ.Н., чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот (чрез натиск с рамо върху входна врата на стая на първия етаж) направил опит да отнеме чужди движими вещи: три броя смесителни батерии на стойност 120.00 лева; два броя душ батерии на стойност 83.20 лева; два броя батерии за мивка на стойност 41.60 лева; гаечен ключ употребяван от хром марка „Ванадиум” на стойност 3.60 лева; 9 броя предходници за батерии на стойност 7.20 лева; един брой кранче на стойност 3.70 лева; 2 броя лайсни на стойност 6.20 лева; един брой шайба за смесителна батерия на стойност 0.10 лева; един брой мека връзка за душ батерия /140 см./ на стойност 6.20 лева; един брой кранче за газова бутилка на стойност 3.50 лева; един брой платнена чанта на стойност 3.50 лева, всичко на обща стойност 278.80 лева (двеста седемдесет и осем лева и осемдесет стотинки), собственост на Н.П. *** от владението на същата, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независеща от дееца причина – заловен е на място от полицейски служители, всички вещи на обща стойност 318.80 лева (триста и осемнадесет лева и осемдесет стотинки), поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.26, вр. чл.29, ал.1, б.”а”, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 от НК времето, през което спрямо подсъдимия А.Д.Ч. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 16.02.2015г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.Ч. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- Н. сумата в размер на 117.62 лева /сто и седемнадесет лева и шестдесет и две стотинки/, представляваща направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.
А.Д.Ч.
Мотиви от 2.9.2015г.
В законна сила от 16.9.2015г.
40 НОХД No 1106/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Е.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 15.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1106/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Димитър Попов от АК- гр.Бургас- служебен защитник на подсъдимия Г. и подсъдимият М.Е.Г., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.Е.Г., роден ***г. в гр.София, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, реабилитиран, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2015 г., около 03.45 часа, в к.к. „Сл.бряг”, община Несебър, област Бургас на главната алея до х-л „******” в посока гр.Св.Влас управлявал моторно превозно средство – мотопед „Пиаджо”, модел „Сфера” с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 2.28 /две цяло двадесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред – с Протокол от химическа експертиза №774/2015 год. на БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а го ОСЪЖДА на „Пробация” ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 20 /двадесет / месеца, при периодичност на явяването 3 /три/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 20/двадесет / месеца; - включване в програми за общественно въздействие за срок от 6 /шест/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Е.Г. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 35.89 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1106/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Е.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
М.Е.Г.
В законна сила от 16.9.2015г.
41 НОХД No 1175/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Р.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 16.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1175/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв. Б.П. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия И.Р.Т. споразумение, съгласно което: Обвиняемият И.Р.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, осъждан, неженен, главен готвач в ресторант „Л.” в к.к. „Слънчев бряг”с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 15.07.2015г., около 11.00 ч. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, в заведение „Луксор" и в апартамент № 75, находящ се на пети етаж в жилищна сграда, срещу хотел „Континентал", без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКВНП, в чантичката си и в кухненски шкаф, ДЪРЖАЛ високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал. 1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични, „Списък I - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1, а именно: - КОНОП/КАНАБИС, МАРИХУАНА/ със съдържание на активния наркотично-веществи компонент тетрахидроканабинол 4,90/четири цяло и деветдесет/ тегловни процента с нето тегло 0.308гр. /нула цяло триста и осем /грама, на стойност 1,85лв. /един лев и осемдесет и пет стотинки/ лв.; - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,30 /четири цяло и тридесет/ тегловни процента с нето тегло 15,866гр. /петнадесет цяло осемстотин шестдесет и шест/ грама, на стойност 95,20лв. /деветдесет и пет лева и двадесет стотинки/ лв., наркотични-вещества с общо нето тегло 16,174гр. на стойност 97,04лв. /деветдесет и седем лева и четири стотинки/, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за на съдопроизводството, установено с физикохимична №386/16.07.2015 год. по описа на БНТЛ гр.Бургас, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА и „ГЛОБА” в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за изпитателен срок от 4 /четири/ години. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – наркотични вещества: - КОНОП/КАНАБИС, МАРИХУАНА/ със съдържание на активния наркотично-веществи компонент тетрахидроканабинол 4,90 тегловни процента с нето тегло 0.308гр. и КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,30 тегловни процента с нето тегло 15,866гр., които да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки , които следва да бъдат унищожени като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия И.Р.Т. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на НРС, сумата от 62,83 лв. (шестдесет и два лева и осемдесет и три стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1175/2015 г. по описа на РС – Несебър.
И.Р.Т.
В законна сила от 16.9.2015г.
42 НОХД No 495/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 17.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 495/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Петров, в качеството му на служебен защитник на подсъдимия С.С.С. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият С.С.С.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, сервитьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2015 г., около 03.15 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алеята, водеща от дискотека „Какао бийч” в посока хотел „Фаворит”, управлявал моторно превозно средство – л.а. „Ауди”, модел „А3” с ДК№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.37 /едно цяло тридесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер” 7510 с № ARSM0083, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основаниечл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7/седем/ месеца, при периодичност на явяването 2 /два/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият С.С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия С.С.С. е било отнето по административен ред, считано от 06.06.2015 год. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 495/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.С.С.
В законна сила от 17.9.2015г.
43 НОХД No 1196/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Й. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1196/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Б.Й. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият Б.Й. – роден на *** год. в Турция,с настоящ адрес ***, турчин, турски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, студент в ********* се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.09.2015, около 03.00 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, в близост до х-л „******” управлявал МПС- л.а. „БМВ” модел „745 I” с рег. ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.32 с протокол от химическа експертиза №871/2015 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на чл. 343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 7/седем / месеца, при периодичност на явяването 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем / месеца. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия Б.Й. да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 09.09.2015 год. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.Й. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 35.89лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1196/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Б.Й. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Б.Й. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ: Заявявам, че не желая да получа копие от съдебния протокол на разбираем за мен език. Разбрах всичко. ПОДСЪДИМ: / Б.Й./
Б.Й.
В законна сила от 17.9.2015г.
44 НОХД No 1206/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.Ц. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 17.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1206/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият М.А.Ц. – роден на *** год. в гр.**********, с настоящ адрес: Гърция, гр.****, кв.”******” грък, гръцки гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.09.2015, около 21.50 часа в гр.Несебър, обл.Бургаска, на КПП „Хит” в посока кръговото движение управлявал МПС- л.а. „Мерцедес” модел „Е320” с ДК№ ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.41 установено по надлежния ред с помощта на техническо средство алкотест 7510 с №0065, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.54, от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 3 /три месеца/. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3/три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК обвиняемия М.А.Ц. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 11.09.2015 год.. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1206/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия М.А.Ц. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ОБВИНЯЕМИЯТ: Заявявам, че не желая да получа копие от съдебния протокол на разбираем за мен език. Разбрах всичко. ОБВИНЯЕМ: / М.Ц./
М.А.Ц.
В законна сила от 17.9.2015г.
45 НОХД No 285/2015, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.Е. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 2.9.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Е., роден на *** *** с постоянен адрес:***, български гражданин, женен, неосъждан, управител на „А." ЕООД, гр. Бургас, с ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление ***3, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2014 г. в търговски обект- магазин за дрехи, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, на крайбрежната алея, пред хотел „Гларус”, стопанисван от „А.” ЕООД, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл. 13, ал 1 от ЗМГО, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, като включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл. 22, aп. 1 от ЗМГО /притежателят на право върху марките може да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/, използвал в търговската си дейност, като излагал за продажба стоки, носещи инициали на марки, обект на това изключително право, без правно основание, именно: 1. 240 /двеста и четиридесет/ броя тениски „БОС” /BOSS”/- с единична цена, като неоригинали 18.00 лв., 30.00 лв. като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „БОС”/„BOSS”/, притежание на „HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG”; 2. 365 /триста шестдесет и пет/ броя тениски „Томи Хилфигер” „Tommy Hilflger”- с единична цена, като неоригинали- 18.00 лв. /30.00 лв. като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрирана марка „Томи Хилфигер” „Tommy Hilfiger”, притежание на „TOMMY HILFIGER LICENSING LCC”; 3. 76 /седемдесет и шест/ броя тениски „Джи Стар” /„G-STAR” с единична цена, като неоригинали - 15.00 лв. /25.00 лв. като оригинали/ и 4 /четири/ броя потници „Джи Стар” /„G-STAR”- с единична цена, като неоригинали- 10.00 лв. /15.00 лв. като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрирана марка „Джи Стар” /„G-STAR”, притежание на „FACTON LTD”; 4. 63 /шестдесет и три/ броя тениски „Пол Шарк” /„Paul Shark”/- с единична цена, като неоригинали- 15.00 лв. /25.00 лв. като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Пол Шарк” /„Paul Shark”/, притежание на „DAMA SPA”; 5. 17 /седемнадесет/ броя жилетки „Пол Шарк” /„Paul Shark”/- с единична цена, като неоригинали- 90.00 лв. /150.00 лв. като оригинали/, означение със знак сходен на регистрираната марка „Пол Шарк” /„Paul Shark”/, притежание на „DAMA SPA”; 6. 300 /триста/ броя тениски „Поло-Ралф Лорън” /„Polo Ralph Lauren”/- с единична цена, като неоригинали- 15.00 лв. /25.00 лв. като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Поло- Ралф Лорън” /„Рою Ralph Lauren”/, притежание на „The Polo/Lauren Company L.P.”, идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на гореописаните търговски марки , като общата стойност на вещите като неоригинали е 19 045.00 лв. /деветнадесет хиляди и четиридесет и пет лева/ и 31 735.00 /тридесет и една хиляда седемстотин тридесет и пет лева/ като оригинали, поради което и на основание чл.172б, ал.1, от НК, вр. с чл. 13, ал.1 и чл. 22, ал. 1 от ЗМГО, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.А.Е., ЕГН **********, с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на РС Несебър сумата от 215.00 (двеста и петнадесет лева) лева, представляващи разноски по делото. ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал.3, вр. чл. 53, ал. 1 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, които следва да бъдат унищожени след влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
М.А.Е.
Мотиви от 5.10.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
46 АНД No 438/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Б.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.9.2015г.
ПРИЗНАВА А.Б.Т., роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, работи като барман, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.01.2012г. около 08.50 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до комплекс Ирис е управлявал МПС- л.а. Форд, модел Скорпио с ДК № ***** без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, НП № 662/2011г. на Началник РУП- Несебър /влязло в сила на 11.08.2011г./ и затова, че на 09.06.2012г. в к.к. Слънчев бряг на главната алея в близост до КПП Магура е управлявал МПС- л.а. Опел, модел Астра с ДК № ***** без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, НП № 1221/2011г. на Началник РУП- Поморие /влязло в сила на 18.01.2012г./- престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата по сметка на Несебърския Районен съд. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.Б.Т.
Мотиви от 14.9.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
47 НОХД No 486/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Н.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 2.9.2015г.
ПРИЗНАВА П.Н.П.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, има наложено Административно наказание по чл. 78а от НК, със средно специално образование, работи, като поддръжка във „ф а” ООД, к.к. Слънчев бряг, ЕГН: **********, за НЕВИНОВЕН в това, че 06.06.2014г., около 00.30 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. цс, в близост до дом № 33А управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка Фолксваген, модел Лупо, с рег. № ....., без съответното свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 218/2013г от 15.02.2013г., издадено от Началник РУ на МВР гр. Несебър, влязло в законна сила от 29.01.2014г. за същото деяние /управление на МПС като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
П.Н.П.
Мотиви от 5.10.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
48 АНД No 544/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.9.2015г.
ПРИЗНАВА С.М.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, барман в хотел „******” в к.к. „Слънчев бряг”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2015г., около 01.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, в района до дискотека „******”, до хотел „******”, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП държал високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. Приложение № 2 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно коноп с нето тегло 3.733 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол 4.30 % на стойност 22.40 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената за наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физико- химическа експертиза № 273 от 24.06.2015г. по описа на БНТЛ Бургас, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.731, ал.1 от ЗКНВП, вр. Списък № 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., вр. чл.78а от НК го ОСОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 400 (четиристотин) лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението- наркотични вещества, изпратени с протокол № 1640 от 26.06.2015г. и писмо до ЦМУ № 251000/15160 от 26.06.2015г., като след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: плик с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на основание 189, ал.3 от НПК С.М.К. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 43.01 лева /четиридесет и три лева и една стотинка/, представляващи направените по делото съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
С.М.К.
Мотиви от 17.9.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
49 АНД No 559/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.9.2015г.
ПРИЗНАВА Д.Н.Д.- родена на ***г***, българка, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, средно образование, продавач в магазин за обувки в к.к. „Слънчев бряг”, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 01.07.2015г., около 01.40 часа в к.к. „Слънчев бряг”, в близост до хотел „*****” държала в себе си без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП високо рисково наркотично вещество – амфетамин с нето тегло 0.460 грама със съдържание на активен компонент амфетамин 12.10 % тегловни процента на стойност 13.80 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената за наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физико- химична експертиза № 310 от 02.07.2015г. по описа на БНТЛ Бургас, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.2, т.1, предл.1 от НК, вр. чл.7, 16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Списък растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина, съгласно Приложение № 1 от НРКРВН, вр. чл.78а от НК я ОСОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (триста) лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението- наркотични вещества, изпратени с протокол № 1657 от 03.07.2015г. и писмо до ЦМУ № 251000/15767 от 03.07.2015г., като след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: един брой плик с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на основание 189, ал.3 от НПК Д.Н.Д. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на РС- Несебър сумата от 45.38 лева /четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи направените по делото съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Д.Н.Д.
Мотиви от 17.9.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
50 Гражданско дело No 1050/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ФРЕШ ДРИНКС ГРУП ООД СД МЕНИДЖМЪНТ НЕСЕБЪР ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.8.2015г.
ОСЪЖДА СД „М.Н.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:*** („Р.В.”), блок А, ет.0, ап.офис, представлявано от управителя М.У., ДА ЗАПЛАТИ на „Ф.Д.Г.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, „П.П.” АД, склад 10-1Б, представлявано от управителя Я.И.В., сумата в размер на 1 452,60 лв. (хиляда четиристотин петдесет и два лева и 60 ст.), представляваща неизплатени задължения по търговски продажби на стоки по издадени фактури №№ 0000000597 / 31.07.2014г., 0000000594 / 06.08.2014г., 0000000606 / 14.08.2014г.,0000000615 / 19.08.2014г. и 0000000645 / 03.09.2014г., ведно със законната лихва, считано от 16.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА СД „М.Н.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:*** („Р.В.”), блок А, ет.0, ап.офис, представлявано от управителя М.У., ДА ЗАПЛАТИ на „Ф.Д.Г.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, „П.П.” АД, склад 10-1Б, представлявано от управителя Я.И.В., сумата в размер на 558,10 лв. (петстотин петдесет и осем лева и 10 ст.), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 19.9.2015г.
51 АНД No 159/2015, III състав Административни дела М.-С.П. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 25.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024489 / 05.11.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, с което на ЕТ „М. – С.П.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец С.П.М., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), за нарушение по чл.62, ал.1 от Кодекса на труда във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.9.2015г.
52 АНД No 337/2015, V състав По ЗД по пътищата Б.Е.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 6.7.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 2176 от 25.06.2008 г., издадено от началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Б.Е.М., ЕГН *********** на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 2, т. 3 от ЗДвП й е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, както и на жалбоподателката са били отнети 10 контролни точки. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 23.9.2015г.
53 ЧНД No 412/2015, III състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Д.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 3.9.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ПОСТАНОВЯВА осъдения Б.Д.Б., ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес:***, на основание чл. 70, ал.7 от НК да изтърпи отделно неизтърпяната част от общото наказание от три години и два месеца лишаване от свобода, наложено му с определение № 367 от 26.02.2013г. по ЧНД № 529/ 2013 по описа на РС- Варна, по НОХД 527/2011г. и НОХД 1289/2012 на РС- Варна, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА И ДЕСЕТ ДНИ, за който срок с горепосоченото определение е установен и изпитателен срок. На основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор с първоначален СТРОГ РЕЖИМ. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок считано от днес пред бургаски Окръжен съд.
В законна сила от 23.9.2015г.
54 ЧНД No 553/2015, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 3.9.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения Х.М.М.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, общ работник на частно, ЕГН ********* ОБЩИ НАКАЗАНИЯ измежду наложените му, както следва: В първа група: по НОХД № 872/2012 по опис на РС- Несебър, НОХД № 2449/2013 по описа на РС Бургас, НОХД 441/2015 по описа на РС- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл. 66 от НК; Втора група: по НОХД 865/2013 по описа на РС Несебър и по НОХД №30/2013 по описа на РС- Поморие, в размер на най- тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от три години с периодичност 3 пъти седмично, на основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години на основание чл.42а, ал.2 ,т.2 от НК; безвъзмезден труд полза на обществото от 300 часа годишно за срок от две календарни години на основание чл. 42а, ал2, т.6 от НК; Трета група: по НОХД 676/2014г. по описа на РС Несебър, НОХД 291/2014г. по описа на РС- Поморие и НОХД 842/2014г по описа на РС- гр.Поморие в размер на най- тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от три години с периодичност 3 пъти седмично, на основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК; безвъзмезден труд полза на обществото от 320 часа годишно за срок от три поредни календарни години на основание чл. 42а, ал2, т.6 от НК ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК от така определеното общо наказание от Втората група осъждания изтърпяната част от наказанията попадащи в съвкупността, а именно наказание ПРОБАЦИЯ наложено с Определение № 179 от 02.12.2013г. по ЧНД 444/2013г. по описа на РС Поморие, с което му е наложено общо наказание измежду наказанията по НОХД 2449/2013 на РС Бургас, НОХД 865/13 на РС Несебър и НОХД 30/2013 на РС Поморие за срок от три години с начало 23.10.2013г. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Х.М.М.
В законна сила от 23.9.2015г.
55 ЧНД No 685/2015, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 4.9.2015г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 и ал.2 от НК на осъдения С.К.Б.- роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, без образование, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 203/2014г. по описа на Окръжен съд- Бургас; НОХД № 129/2014 г. по описа на PC- Поморие; НОХД № 607/2014 г. по описа на PC- Несебър, НОХД № 817/2014 г. по описа на PC- Несебър и НОХД № 40/2015г. по описа на РС- Несебър в размер на най- тежкото измежду наложените по отделните осъждания, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ при СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК от общото наказание изтърпяната част от общото наказание на основание чл.25 и чл.24 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 203/2014г. по описа на Окръжен съд- гр.Бургас, НОХД № 129/2014г. на РС- Поморие, НОХД № 607/2014г. на РС- Несебър и НОХД № 40/2015г. по описа на РС- Несебър, определено с влязло в сила определение № 269/19.05.2015г. по ЧНД 214/2015г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЪДЪТ обяви определението си в 10.25 часа в присъствието на страните по делото, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
С.К.Б.
В законна сила от 23.9.2015г.
56 НОХД No 1242/2015, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Я.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 24.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1242/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият К.Я.И. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият К.Я.И., роден на *** г. в с.О., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, женен, кондуктор в „Д.Б.”, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.04.2015г., в къща, намираща се в с.Гюльовца, община Несебър, ул.Лале № 31, държи акцизни стоки без бандерол – цигари различни марки – 140 кутии, /сто и четиридесет кутии/, цигари всяка съдържаща по 20 къса цигари, /двадесет къса цигари/ марка „SWISSE BLACK” на обща стойност 700 лв., /седемстотин лева/ и 610 кутии /шестстотин и десет кутии/ с цигари, всяка от които съдържа по 20 къса цигари, /двадесет къса цигари/ марка „MARBLE FILTER DE LUXE” на обща стойност 4575 лв. или всички цигари на обща стойност 5275 лв., /пет хиляди двеста седемдесет и пет/ лева, всички без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл.25, ал.1 и 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.2, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, поради което и на основание чл.234, ал.1, предл.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.234, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К.Я.И. от право да упражнява професия „търговец” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. НЕ НАЛАГА, на основание чл.234, ал.1, вр. с чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия К.Я.И. кумулативно предвиденото по- леко наказание „Глоба”. ОТНЕМА, на основание чл.234, ал.3 от НК, в полза на Държавата предмета на престъплението, представляващи 140 кутии, /сто и четиридесет кутии/, цигари всяка съдържаща по 20 къса цигари, /двадесет къса цигари/ марка „SWISSE BLACK” и 610 кутии /шестстотин и десет кутии/ с цигари, всяка от които съдържа по 20 къса цигари, /двадесет къса цигари/ марка „MARBLE FILTER DE LUXE”, които да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия К.Я.И. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 92.47 лв. (деветдесет и два лева и четиридесет и седем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1242/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
К.Я.И.
В законна сила от 24.9.2015г.
57 НОХД No 1244/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 24.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1244/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв. Е.С. – служебен защитник на обвиняемия, и обвиняемият И.Д.Д. споразумение, съгласно което: Обвиняемият И.Д.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, барман в „Х.Ш.”, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2015 год., около 09.40 часа на Главен път І-9, около 178 км. между с.Баня и разклона за местност «Ираклии», общ.Несебър, обл.Б., без надлежно разрешително, съгласно чл. 7,чл.16, чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), ДЪРЖАЛ високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), - амфетамин и кофеин с основно съдържание на активния наркотично действащ компонент амфетамин 2.30 % тегловни процента, с нетно тегло 0.581 гр. на стойност 17,43 лв. (седемнадесет лева и четиридесте и три стотинки), определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год.за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 639/16.09.2015 год. по описа на БНТЛ –Б., като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал. 5, вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл. първо, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото – амфетамин 2.30 % тегловни процента, с нетно тегло 0.581 гр., които да бъдат УНИЩОЖЕНИ на основание чл.112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото – един брой плик с опаковки, които да бъдат унищожени като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия И.Д.Д. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 45,38 лв. (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1244/2015 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
И.Д.Д.
В законна сила от 24.9.2015г.
58 НОХД No 459/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 25.9.2015г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 459/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Потеров от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия С.Г. и подсъдимия С.К.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което: С.К.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, циганин, български гражданин, начално образование, неженен, осъждан, понастоящем в Затвора Бургас, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2013 г. около в близост до Провлака в гр.Несебър, посока Новия град, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2105” с ДК № А 8906 ВР, без да притежава съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 315/19.06.2012г., издадено от Началника на РУП Айтос, влязло в законна сила на 18.05.2013 г., за същото деяние /управление на моторно превозно средство, като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца при първоначален СТРОГ режим. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 459/2015г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.К.Г.
В законна сила от 25.9.2015г.
59 АНД No 548/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.А.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.9.2015г.
ПРИЗНАВА С.А.Х.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2015г., в гр.Обзор, община Несебър, пред дискотека „Ивент 87”, държал в себе си без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, високо рисково наркотично вещество- амфетамин с нето тегло 0.091 грама със съдържание на активен компонент амфетамин 7.20 % тегловни процента; амфетамин с нето тегло 0.737 грама със съдържание на активен компонент амфетамин 10.40 % тегловни процента, всичко на обща стойност 24.84 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 290/30.06.2015г. по описа на БНТЛ- Бургас, като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата неизразходената част от наркотичното вещество, предадено на съхранение в ЦМУ- София с писмо рег.№ 251 000- 15414 от 30.06.2015г., които след влизане в сила на решението да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: един брой плик с опаковки, които след влизане на решението в сила, да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия С.А.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 54.62 лв. /петдесет и четири лева и шестдесет и две стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.А.Х.
Мотиви от 14.9.2015г.
В законна сила от 28.9.2015г.
60 НОХД No 690/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 28.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 690/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Димитър Узунов– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.П.П. ***- служебен защитник на подсъдимия С.Д.В., със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА С.Д.В.- роден на ***г. в гр.Провадия, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2011 год., около 21.10 часа, на ул. „******” в с.******, общ.Несебър, в близост до дом № 10, управлявал МПС – л.а. марка „Форд”, модел „Фиеста” с рег.№ ******, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство /неправоспособен/, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 2832/22.07.2015 год. на Началник на група сектор „ПП” при ОД на МВР – гр.Бургас, влязло в сила на 19.08.2011 год., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, б. „Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки : - На основание чл.42а, ал.2, т.1, вр. ал.3, т.1, вр. чл.42б, ал.1 от НК, „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване на подсъдимия пред пробационния служител, или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично; - На основание чл.42а, ал.2, т.2, вр. ал.3, т.1, вр. чл.42б, ал.2 от НК, „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДВЕ ГОДИНИ; - На основание чл.42а, ал.2, т.6, вр. ал.3, т.3 от НК, „Безвъзмезден труд в полза на обществото” 200 часа годишно за срок от две поредни години. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 690/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ, взетата по ДП № 304 ЗМ-157/15г. по описа на РУП- гр.Несебър спрямо С.Д.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
С.Д.В.
В законна сила от 28.9.2015г.
61 НОХД No 711/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Р. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 28.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 711/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев– прокурор в РП- гр.Несебър, и адв.Н.И. ***- служебен защитник на подсъдимата Н.П.Р. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Н.П.Р.- родена на *** ***, с адрес ***, основно образование, неомъжена, не работи, българка, български гражданин, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 22.07.2015 год., около 10.45 ч., в апартамент № 14, находящ се в к/с „*****”, местността „*****”, землището на с.*****, общ.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държала високо рискови наркотични вещества, както следва: 1. Кокаин, с основно съдържание 70,20 % /седемдесет цяло и двадесет тегловни процента/, с нето тегло 0,343 гр. /нула цяло триста четиридесет и три грама/, на стойност 54,88 лв. /петдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки/; 2. Коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 7,30 % /седем цяло и тридесет тегловни процента/, с нето тегло 0,137 гр. /нула цяло сто тридесет и седем грама/, на стойност 0,82 лв. /осемдесет и две стотинки/; 3. Амфетамин, с основно съдържание 14,60 % /четиринадесет цяло и шестдесета тегловни процента/ с нето тегло 0,270 гр. /нула цяло двеста и седемдесет грама/, на стойност 8,10 лв. /осем лева и десет стотинки/; 4. Коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 6,00 % /шест тегловни процента/, с нето тегло 0,253 гр. /нула цяло двеста петдесет и три грама/, на стойност 1,52 лв. /един лев и петдесет и две стотинки/; 5. Коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 8,00 % /осем тегловни процента/, с нето тегло 0,705 гр. /нула цяло седемстотин и пет грама/, на стойност 4,23 лв. /четири лева и двадесет и три стотинки/; всички наркотични вещества на обща стойност 69,55 лв. /шестдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 415/24.07.2015 год. по описа на БНТЛ – гр.Бургас, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т. 1 от НК вр. с чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 13 /тринадесет/ месеца и „ГЛОБА” в размер на 2000 (две хиляди) лева, платима в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното й наказание от 13 месеца „Лишаване от свобода”, за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Н.П.Р. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, направените по делото разноски в размер на 84.17 лева. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал. 6 от НК, в полза на Държавата, веществените доказателства- останалата неизразходвана част от наркотичните вещества, и опаковките, в които същите са се съдържали, които следва да бъдат унищожени. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 711/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Н.Р. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ, взетата по БП № 1069/15г. по описа на РУП- гр.Несебър спрямо Н.П.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.
Н.П.Р.
В законна сила от 28.9.2015г.
62 НОХД No 1256/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 28.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1256/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв. Е.С. от БАК в качеството му на защитник на подсъдимият Х.М.М. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.М.М.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2015 г., в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главната алея пред дискотека „****”, в посока хотел „********”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел”, модел „Мерива”, с регистрационен № ******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 14-0320-000293/14.07.2014 г. на Началника на РУП- Поморие, влязло в законна сила на 06.04.2015 г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 и т.6, вр. ал.3, т.1 и т.3 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ МЕСЕЦА. - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 200 (двеста) часа годишно за срок от ТРИ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1256/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Х.М.М.
В законна сила от 28.9.2015г.
63 НОХД No 1266/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Д.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1266/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.Д.Д. със защитник адв.С. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ В.Д.Д., роден на ***г. в гр. П., Р.М., с постоянен адрес:***, българин, българско и руско гражданство, неосъждан, женен, висше образование, управител на „М.Г.”, ЕООД гр.София, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2015г., около 03.22 часа в гр.Несебър, кв. ”Камелия”, община Несебър на главната алея до бензиностанция „Петрол”, управлява моторно превозно стредство – лек автомобил марка „Хонда ЦРВ„ с рег. № ..... с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.42 /едно цяло, четиридесет и две / на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 921/23.09.2015г. на Сектор “БНТЛ “ при ОД-МВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1, от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия В.Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия В.Д.Д. е било отнето по административен ред, считано от 22.09.2015 г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Д.Д. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразуменията, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1266/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В.Д.Д.
В законна сила от 29.9.2015г.