Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 886/2017, VI състав Обида и квалифицирана обида Т.Й.А. А.Б.Р. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 16.8.2018г.
Съдът на основание чл.88, ал.1 НПК вр.234, ал.1 ГПК О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в посочените по – горе параметри. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД №886/2017г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
В законна сила на 1.9.2018г.
2 АНД No 617/2018, II състав КАТ А.О.Ю. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.8.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-001077/06.06.2018г. на Началник сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър , с което на А.О.Ю. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ и на осн.чл.638, ал.1, т.1, вр.чл.461, т.1 е наложено административно наказание ”Глоба” в размер на 250 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.9.2018г.
3 Гражданско дело No 149/2018, III състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Е.Г.У. СТАРТ ИНВЕСТ ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.6.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 18.02.2013г. между „С.И.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Ю.П.Б., от една страна като продавач, и Е.Г.У., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град М., улица С.В.**, корпус 1, ап.6, от друга страна като купувач, предварителен договор за покупко-продажба на следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 25А, със застроена площ от 35,34 кв.м., разположен на 2-и жилищен етаж, заедно с 4,84 кв.м. идеални части от общите части на сградата, предвиден за изграждане в Повичен комплекс „А.***” в УПИ І-29, кв.****, по действащия ПУП на к.к. С.Б.– запад, община Н., който имот според действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на град Н., одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед КД-14-02-371 / 07.03.2012г. на Началника на СГКК – Бургас, се индивидуализира като: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор *****.***.**.*.** (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка шестдесет и девет точка едно точка тридесет и пет), адрес на имота: град Н., к.к. С.Б.– запад, етаж 2, ап.25, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор *****.***.**, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 30.50 кв.м. (тридесет цяло и 50 стотни квадратни метра); прилежащи части: 4.84 кв.м. общи части (четири цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метри) от общите части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с кадастрален идентификатор *****.***.**.*.** и обект с кадастрален идентификатор *****.***.**.*.**, под обекта – обект с кадастрален идентификатор *****.***.**.*.**, над обекта – обект с кадастрален идентификатор *****.***.**.*.**, за СУМАТА в размер на 21 200 евро (двадесет и една хиляди и двеста евро), която на 01.03.2013г. е заплатена изцяло от купувача Е.Г.У. на продавача „С.И.” ЕООД. ОСЪЖДА „С.И.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Ю.П.Б., ДА ЗАПЛАТИ на Е.Г.У., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град М., улица С.В.**, корпус 1, ап.6, сумата в размер на 1 778,20 лв. (хиляда седемстотин седемдесет и осем лева и 20 ст.), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Е.Г.У., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град М., улица С.В.**, корпус 1, ап.6, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Н.ския районен съд, сумата в размер на 412,20 лв. (четиристотин и дванадесет лева и 20 ст.), представляваща нотариална такса. ОСЪЖДА Е.Г.У., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град М., улица С.В.**, корпус 1, ап.6, ДА ЗАПЛАТИ на Община Н. сумата в размер на 1 243,90 лв. (хиляда двеста четиридесет и три лева и 90 ст.), представляваща дължим местен данък. НАРЕЖДА да се впише възбрана върху САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор *****.***.**.*.** (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка шестдесет и девет точка едно точка тридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Н., одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед КД-14-02.371 / 07.03.2012г. на Началника на СГКК – Бургас, адрес на имота: град Н., к.к. С.Б.– запад, етаж 2, ап.25, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор *****.***.**, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 30.50 кв.м. (тридесет цяло и 50 стотни квадратни метра); прилежащи части: 4.84 кв.м. общи части (четири цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метри) от общите части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с кадастрален идентификатор *****.***.**.*.** и обект с кадастрален идентификатор *****.***.**.*.**, под обекта – обект с кадастрален идентификатор *****.***.**.*.**, над обекта – обект с кадастрален идентификатор *****.***.**.*.**, за сумата от 1 656,10 лв. (хиляда шестстотин петдесет и шест лева и 10 ст.), представляваща разноски за нотариална такса и местен данък по прехвърлянето на имота. ДА НЕ СЕ ИЗДАВА препис от решението докато ищецът Е.Г.У., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град М., улица С.В.**, корпус 1, ап.6, не представи по делото доказателства, че са заплатени разноските по прехвърлянето, дължими към държавата и към Община Н.. ПРЕДОСТАВЯ шестмесечен срок на Е.Г.У., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град М., улица С.В.**, корпус 1, ап.6, да извърши отбелязване на решението, считано от влизането му в сила, като след изтичането на този срок, вписването на исковата молба губи действието си. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 4.9.2018г.
4 АНД No 381/2018, III състав НАП НЮ ВИЖЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД НАП ЦУ НА НАП,ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 8.8.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 312555-F365814 / 28.12.2017г., издадено от Д.Т.В.– Началник на Сектор „Оперативни дейности” – Бургас в Централно управление на НАП упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „Н.В.Б.” ЕООД, ЕИК ******със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала З.К.К., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 4.9.2018г.
5 НОХД No 1214/2018, V състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Р.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1214/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно - Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Г. ***, упълномощен защитник на подсъдимата В.Р.Д. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА В.Р.Д., родена на ***г***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, неосъждана, безработна, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че На 20.07.2017г., около 09:05 часа, в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, на ул.”Свети Власий”, в близост до кръстовището за хотел „Ялта”, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен”, модел „Ксара” с рег. № А .... МА, движейки се в лявата лента за движение с посока на движение от к.к. „Слънчев бряг” към гр. Свети Влас, нарушила правилата за движение, визирани в чл.5, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, чл.6, т.1, чл.20, ал.1 и ал.2, чл.21, ал.1, чл.47, чл.116, чл.119, ал.1 и ал.2 от Закона за движение по пътищата, като не се е съобразила с въведената за гр.Свети Влас максимална скорост за движение на МПС от 50 км/ч., а се движела със скорост от 57,4 км/ч, не се съобразила със знак номер А28 – „пешеходна пътека” и в лявата лента за движение в посока от к.к. „Слънчев бряг” към гр. Свети Влас допуснала пътно транспортно произшествие с пресичащия пътното платно на пешеходна пътека тип М 8.1, отдясно наляво на посоката й на движение пешеходец С. Тюленев /С.Т./, роден на ***г. в Естония, не пропуснала същия, не спряла и го ударила с предната част на автомобила, вследствие на което по непредпазливост причинила на същия тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, като водеща за квалификацията е причинената тежка черепно-мозъчна травма, както и три средни телесни повреди: 1) фрактура на подбедриците, която се определя като трайно затруднение на движението за срок от около 6-8 месеца; 2) фрактура на дясна гривнена става, която води до трайно затруднение на движението на десен горен крайник за срок от около 3-5 месеца и 3) фрактура на хълбочинната кост, която се определя като трайно затруднение на движението за срок от около 4-5 месеца, при обичайно протичане на оздравителния процес, като деянието е извършено на пешеходна пътека, поради което и на основание чл.343, ал.3, предл. последно, б.„а”, предл.първо и второ, вр. с ал.1, б.„б“, вр. с чл.342, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимата наказание - една година лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата В.Р.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата В.Р.Д. е била лишена от право да управлява МПС по административен ред, считано от 20.07.2017г. до 10.07.2018г. ПОСТАНОВЯВА тестова касета от техническо средство „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041, да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата В.Р.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата общо в размер на 872,04 лева (осемстотин седемдесет и два лева и четири стотинки) и сумата общо в размер на 401 лева (четиристотин е един лева), платими по сметка на Районна проркуратура гр.Несебър- BG29UNCR.........., представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №1214/2018г. по описа на РС – гр.Несебър.
В.Р.Д.
на основание чл.343, ал.3, предл. последно, б.„а”, предл.първо и второ, вр. с ал.1, б.„б“, вр. с чл.342, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимата наказание - една година лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата В.Р.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата В.Р.Д. е била лишена от право да управлява МПС по административен ред, считано от 20.07.2017г. до 10.07.2018г.
В законна сила на 5.9.2018г.
6 НОХД No 1247/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.И.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 5.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1247/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – младши прокурор в РП-Несебър, адв. С.П. – защитник на обвиняемия, и обвиняемият П.И.К. споразумение, съгласно което: Обвиняемият П.И.К.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, работи като начален учител при СУ „Отец Паисий“-гр. Куклен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2018 г., около 04:10 часа, в гр.Несебър, на улица „Първа”, пред резиденция „Какао”, с посока на движение от хотел „Свежест” към хотел „Нобел”, управлявал МПС – лек автомобил марка „Мицубиши”, модел „Спейс Стар” с рег. № РВ .... МТ, след употреба на наркотични вещества, а именно амфетамин (АМР) и канабис (ТНС 25) – представляващи високорискови наркотични вещества, установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство – «Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, съдът го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три /години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия П.И.К. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 250 лв. /двеста и петдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, т.7 от НК, на обвиняемия П.И.К. наказание „Лишаване от право да управлява оторно превозно средство“ за срок от 6/шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия П.И.К. е било отнето по административен ред, считано от 25.08.2018 г.
П.И.К.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, съдът го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три /години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия П.И.К. кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 250 лв. /двеста и петдесет/ лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, т.7 от НК, на обвиняемия П.И.К. наказание „Лишаване от право да управлява оторно превозно средство“ за срок от 6/шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия П.И.К. е било отнето по административен ред, считано от 25.08.2018 г.
В законна сила на 5.9.2018г.
7 НОХД No 1268/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Б.Д.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 7.9.2018г.
на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на 3/ТРИ/ месеца «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на Б.Д.Б. ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата Б.Д.Б., кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Б.Д.Б. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Б.Д.Б. е било отнето по административен ред, считано от 30.07.2018г.
Б.Д.Б.
на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на 3/ТРИ/ месеца «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на Б.Д.Б. ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата Б.Д.Б., кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Б.Д.Б. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Б.Д.Б. е било отнето по административен ред, считано от 30.07.2018г.
В законна сила на 7.9.2018г.
8 НОХД No 1271/2018, VI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР О.Н.Я. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 7.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД 1271/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – мл. прокурор в РП-Несебър, адв. А.Ж.– упълномощен защитник на обвиняемия, и обвиняемия О.Н.Я. споразумение, съгласно което: Обвиняемият О.Н.Я., роден на ***г., в гр. Търговище, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 25.08.2018г., около 01.00 часа, в к.к. “Слънчев бряг“, на входа на „Какао бийч”, без надлежно разрешително държал в десния джоб на панталона си високорискови наркотични вещества, по смисъла на Приложение № 1 – Списък І –„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, както следва: обект №1 – суха зелена растителна маса, с нетно тегло 0,307 гр. - коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 9,90%, на стойност – 1,84 лв. /един лев и осемдесет и четири ст./; обект № 2- таблетки, с общо нетно тегло 2,093 гр., с наличие на 3,4 метилендиоксиметамфетамин, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент MDMA- 24,60%, на стойност- 52,33 лв. /петдесет и два лева и тридесет и три ст./, на обща стойност 54,17 лв. /петдесет и четири лева и седемнадесет ст./, като стойностите са определени, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/ 29.01.1998 г. на МС, за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, ПОРАДИ което и на основание чл. 354а, ал. 3, т.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, съдът го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 НК, кумулативно предвиденото наказание «Глоба», превидено в чл. 354а, ал. 3 НК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – неизразходваната част от коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 9,90% и таблетки, с общо нетно тегло 2,093 гр., с наличие на 3,4 метилендиоксиметамфетамин, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент MDMA- 24,60%,, изпратени на ЦМУ град София, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал. 2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – 1 бр. запечатан бял хартиен плик, подпечатан в задната си част с три броя мокри печати на сектор БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас, съдържащ опаковки по Експертиза № Е1537/2018 г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, които да бъдат унищожени като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НК обвиняемият О.Н.Я. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 61.25 лева /шестдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1271/2018 г. по описа на РС – Несебър.
О.Н.Я.
и на основание чл. 354а, ал. 3, т.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, съдът го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 НК, кумулативно предвиденото наказание «Глоба», превидено в чл. 354а, ал. 3 НК.
В законна сила на 7.9.2018г.
9 НОХД No 1296/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.С.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 10.9.2018г.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца . ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3, кумулативно предвиденото наказание Глоба. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Т.С.Т., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Т.С.Т. е било отнето по административен ред, считано от 30.08.2018 година.
Т.С.Т.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца . ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3, кумулативно предвиденото наказание Глоба. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Т.С.Т., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Т.С.Т. е било отнето по административен ред, считано от 30.08.2018 година.
В законна сила на 10.9.2018г.
10 НОХД No 1297/2018, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.К.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 10.9.2018г.
на чл.354а, ал.3, т.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1/. „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане диспозитива на влязлото в сила споразумение по радиоуредбата на Професионална гимназия по туризъм „И.В.” – КК С.Б. и чрез поставяне на същото на таблото за обяви в горепосоченото училище за срок от един месец. ОТНЕМА на основане чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата остатъка от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ-София, както и опаковките на същите, които да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ОТНЕМА на основане чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата 1бр. електронна везна, която да бъде предадена на НАП след влизане на споразумението в сила. ОТМЕНЯ взетата спрямо С.К.А. мярка за неотклонение “Надзор на Инспектор ДПС”.
С.К.А.
на чл.354а, ал.3, т.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1/. „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане диспозитива на влязлото в сила споразумение по радиоуредбата на Професионална гимназия по туризъм „И.В.” – КК С.Б. и чрез поставяне на същото на таблото за обяви в горепосоченото училище за срок от един месец. ОТНЕМА на основане чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата остатъка от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ-София, както и опаковките на същите, които да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ОТНЕМА на основане чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата 1бр. електронна везна, която да бъде предадена на НАП след влизане на споразумението в сила. ОТМЕНЯ взетата спрямо С.К.А. мярка за неотклонение “Надзор на Инспектор ДПС”.
В законна сила на 10.9.2018г.
11 Гражданско дело No 19/2014, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.К.Н. Т.К.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2018г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за едноличен собственик Г.К.Н. с ЕГН **********, на следните недвижими имоти, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор ******** (........... 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ********.1.1 3. Сграда с идентификатор ********.3 (.......... 4. 1/2 (една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор *********** ……. 5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***********.1.3 (...... 6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***********.1.4 (..... 7. Сграда с идентификатор ***********.2 (...... 8. Сграда с идентификатор ***********.3 (..... ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за едноличен собственик Г.К.Н. с ЕГН **********, на следните движими вещи: 1. Бойлер 200 л. чешки хоризонтален с две серпентини; 2. Бюро OSB 120/60 см., цвят череша с чекмеджета; ............................ 85.Тефлонови и текстолитови заготовки; 86.Лек автомобил марка „Тойота”, м Пазарната стойност на дела, включващ гореизброените недвижими имоти и движими вещи е в общ размер на 401 503 лв ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за едноличен собственик Т.К.Т. с ЕГН **********, на следните недвижими имоти, а именно: 1. 1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор *********** (....... 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***********.*** (..... 3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***********.1.1 (...... 4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***********.1.2 (... 5. Сграда с идентификатор ***********.4 (...... ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за едноличен собственик Т.К.Т. с ЕГН **********, на следните движими вещи: 1. Бойлер 300 л. хоризонтален с две серпентини; 2. Бойлер 80 л. „Елдом”; 3. ............. ......... 132.Стол офисен на колелца; 133.Лек автомобил марка „Ситроен”, ........... Пазарната стойност на дела, включващ гореизброените недвижими имоти и движими вещи е в общ размер на 400 380 лв. ОСЪЖДА Г.К.Н. с ЕГН …… ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.Т. с ЕГН ……, сумата в размер на 562 лв. представляваща уравнение на дяловете. ОСЪЖДА Т.К.Т. с ЕГН … ДА ЗАПЛАТИ на Г.К.Н. с ЕГН …, сумата в размер на 200 лв. (двеста лева), представляваща направени по делото разноски за възнаграждения за вещи лица. ОСЪЖДА Г.К.Н. ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 16 060,12 лв.представляваща държавна такса върху стойността на дела му. ОСЪЖДА Т.К.Т. ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 16 015,20 лв. представляваща държавна такса върху стойността на дела й. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския районен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
12 Гражданско дело No 112/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.А.Я. Д.Д.М.,
ДСП ПОМОРИЕ
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 4.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 112/2018г. по описа на Районен съд Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Габрово. ОТМЕНЯ на основание чл. 253 ГПК определение № 288 от 14.05.2018г. по гр.д. № 112 по описа на Районен съд Несебър за 2018г., с което е насрочено делото за разглеждане на молбата за привременни мерки по чл. 127, ал. 3 СК в открито съдебно заседание на 27.06.2018г. от 10.00 часа. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца. След влизане на настоящото определение в сила делото да се изпрати на Районен съд Габрово. Препис от определението да се връчи на страните и Д.П. като им се укаже изрично, че определението за насрочване разглеждане на молбата за привременни мерки е отменено и на 27.06.2018г. няма да се проведе откритото съдебно заседание, за което са призовани.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.7.2018
Гражданско дело № 1071/2018
В законна сила на 11.9.2018г.
13 Гражданско дело No 342/2018, VI състав Искове по ЗУЕС Р.И.П.   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 21.5.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2624/16.04.2018г. по описа на Районен съд Несебър, подадена от Р.И.П., ЕГН **********, с адрес ***, по която е образувано гр. д. № 342/2018г. по описа на Районен съд Несебър, заедно с приложенията към исковата молба.
В законна сила на 11.9.2018г.
14 НОХД No 1312/2018, I състав Кражба в големи размери РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.М.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 12.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № ..12/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.М.М. със защитник адв. Л.Т. от АК-гр.Перник споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ В.М.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** О.№ .., ет.5, ап..., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2002год в к.к.”Слънчев бряг” около 23.00ч. на Главната алея до х-л “Кубан” в съучастие с И.М.Е.от с.Горни Лозен, обл.София в качеството на помагач, пропускайки бягащия срещу него Е.и спъвайки при разминаване бягащия след него П.Е.Р.от гр.Добрич отнел чужди движими вещи: златни накити и бижута, а именно 24бр. мъжки пръстени от 14каратово злато и 60бр. дамски златни пръстени от 14каратово злато с общо тегло - 394,55гр. на стойност 8 285.55лв., 70бр.мъжки гривни от 14каратово злато и ..бр.дамски златни гривни от 14каратово злато с общо 1054,19гр. на стойност 22 ..7,99лв., 103бр. бижутерийни синджири от 14каратово злато и 23бр. комплекти всеки състоящ се от /гривна, колие и обици/ от 14каратово злато - общо 1 104,53гр. на стойност 23 195,..лв., 12бр.висулки и 9бр.обици с камъчета с общо тегло – ..2,66гр. на стойност 2 785,86лв., златни накити от 14каратово злато – общо 2 685,93гр. на стойност 56 404,53лв, мъжки златен часовник марка “Женева” на стойност 2200лв., мъжки златен часовник марка “Женева” на стойност 2400лв., дамски златен часовник марка “Женева” на стойност 950лв., както и 10бр. дамски сребърни гривни тип -”белезници” – с общо тегло от 150гр. на стойност 1000лв., 5бр.колиета с пресовани гривни, всяко с тегло от 40гр. – с общо тегло - 200гр. на стойност 700лв., 2бр.сребърни часовници всички с тегло от по 35гр. – с общо тегло 70гр. на стойност 240лв., 4бр. сребърни брошки, всяка с тегло от 6гр. – с общо тегло от 24гр. на стойност 40лв., 14бр. сребърни бижутерийни синджири с тегло от по 16гр. – с общо тегло 224гр. на стойност 980лв., като стойността на сребърните бижута и 3 – те броя златни часовници е 8510лв., а общата стойност на отнетите вещи възлиза на сумата от 64 914,53лв. от владението и без съгласието на П.Е.Р.от гр.Добрич, собственост на ЕТ „Н. ... П.Р.” с управител П.Р.от гр.Несебър с намерение противозаконно да ги присвои, като стойността на отнетите вещи е в особено големи размери, поради което и на основание чл.195, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.194, ал.1 чл.20, ал.4, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА НА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. На основание чл.381, ал.3 от НПК, СЪДЪТ приема, че причинените имуществени вреди от деянието, описано по- горе, са възстановени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия В.М.М. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 80.00 лв. (осемдесет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №..12/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В.М.М.
В законна сила на 12.9.2018г.
15 НОХД No 1313/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.Д.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 12.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1313/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева- мл.прокурор в РП- Несебър и адв.А.Д. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия Х.Д.Д., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Д.Д.- роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, висше образование, управител на „Росбул Бизнес консулт“ ЕООД, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.08.2018 г., около 11:20 часа, в гр.Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, на улица „Хан Крум”, до магазин „Алдо”, с посока на движение от гр. Несебър към к.к. „Слънчев бряг”, управлявал МПС- товарен автомобил марка „Дачия ”, модел „Д.” с рег. № А .... НК, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис (ТНС 25), установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца и „ГЛОБА” в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното на подсъдимия Х.Д.Д. наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три /години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Х.Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия Х.Д.Д. е било отнето по административен ред, считано от 30.08.2018 г. УКАЗВА Дрегер касетата, приложена към делото, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1313/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Х.Д.Д.
на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца и „ГЛОБА” в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното на подсъдимия Х.Д.Д. наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три /години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Х.Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия Х.Д.Д. е било отнето по административен ред, считано от 30.08.2018 г.
В законна сила на 12.9.2018г.
16 НОХД No 1323/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Ц.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 14.9.2018г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1323/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият, И.Ц.В., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, барман в хотел „Тракия Плаза“- к.к. „Сл.бряг“, ЕГН **********. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2018 год., около 01.30 часа, в гр.Св.Влас, общ.Несебър, обл.Бургаска, на ул.“Св.Власий“, до хотел „Джулия“ в посока на движение хотел “Северина“ управлявал МПС- л.а. „Мерцедес”, модел „ЦЛК 200“ с рег. № ********след употреба на наркотични вещества „Амфетамин“ и „Метаамфетамин“, установено по надлежния ред с техническо средство «Drug Test 5000», с фабр.№ ARJJ-0041, тестова касета ARLH – 0194, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието четири месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия И.Ц.В. кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер от 500 до 1500 лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия И.Ц.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство е било отнето по административен ред, считано от 10.09.2018 година. Разноски по делото не са направени. ВЕЩЕСТВЕНОТО доказателствено средство- тестова касета ARLH – 0194 следва да остане по делото до изтичане срока на съхранение на същото. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1323/2018 г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия И.Ц.В., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
И.Ц.В.
основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието четири месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия И.Ц.В. кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер от 500 до 1500 лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия И.Ц.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
В законна сила на 14.9.2018г.
17 Гражданско дело No 183/2018, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.М.М. Д.Г.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.7.2018г.
ИЗМЕНЯ присъдената с решение от 07.06.2011 г., постановено по гр.д. № 349/2011 г. по описа на РС- Несебър, месечна издръжка, дължима от Д.Г.Н., ЕГН **********, за детето й Г.М.М., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител М.Г.М., ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА размера на същата от 80 лв. месечно на 150 лв. /сто и петдесет лева/ месечно, считано от датата на завеждане на исковата молба- 27.02.2018 г., ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска, до настъпване на основание за нейното изменяване или прекратяване. ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над присъдената сума от 150 лв. месечно до претендираната 180 лв. месечно. ОСЪЖДА Д.Г.Н., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 100,80 лв. /сто лева и осемдесет стотинки/, представляващи държавна такса. ОСЪЖДА Д.Г.Н., ЕГН **********, да заплати на М.Г.М., ЕГН **********, сумата от 140 лв. /сто и четиридесет лева/, представляващи направени разноски съобразно уважената част. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр.Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 15.9.2018г.
18 Гражданско дело No 887/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА "КОТ ДАЗУР" С.В.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.В.К., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес в Република България: к.к. Слънчев бряг, квартал Пясъците 133, комплекс Кот Дазур, вход А, етаж 2, ап.1, Код по БУЛСТАТ 176113877, че дължи на Етажната собственост на сграда „Кот Дазур” в к.к. Слънчев бряг, с идентификатор 51500.507.567.1, представлявана от Управителя Н.С.П., сумата в размер на 100 лв. (сто лева), представляваща годишна такса управление на общите части на етажната собственост, дължима за 2017-а година, въз основа на решение на ОСЕС от 27.11.2016г., ведно със законната лихва за забава, считано от 02.08.2017г. до окончателното изплащане на сумата, за която сума е издадена Заповед № 404 от 11.08.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 720/2017г. по описа на Несебърския районен съд. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Етажната собственост на сграда „Кот Дазур” в к.к. Слънчев бряг, с идентификатор 51500.507.567.1, представлявана от Управителя Н.С.П., иск за признаване за установено по отношение на С.В.К., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес в Република България: к.к. Слънчев бряг, квартал Пясъците 133, комплекс Кот Дазур, вход А, етаж 2, ап.1, Код по БУЛСТАТ 176113877, че същият дължи такси за управление за 2013г., 2014г., 2015г. и 2016г., чиито общ размер след изменението на иска е 344,80 лв. (триста четиридесет и четири лева и 80 ст.), за която сума е издадена Заповед № 404 от 11.08.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 720/2017г. по описа на Несебърския районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА С.В.К., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес в Република България: к.к. Слънчев бряг, квартал Пясъците 133, комплекс Кот Дазур, вход А, етаж 2, ап.1, Код по БУЛСТАТ 176113877, ДА ЗАПЛАТИ на Етажната собственост на сграда „Кот Дазур” в к.к. Слънчев бряг, с идентификатор 51500.507.567.1, представлявана от Управителя Н.С.П., сумата в размер на 65 лв. (шестдесет и пет лева), представляваща направени по настоящото производство разноски, и сумата в размер на 5 лв. (пет лева), представляваща направени разноски в заповедното производство, съобразно уважената част от исковете. ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда „Кот Дазур” в к.к. Слънчев бряг, с идентификатор 51500.507.567.1, представлявана от Управителя Н.С.П., ДА ЗАПЛАТИ на С.В.К., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес в Република България: к.к. Слънчев бряг, квартал Пясъците 133, комплекс Кот Дазур, вход А, етаж 2, ап.1, Код по БУЛСТАТ 176113877, сумата в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева), представляваща направени по делото разноски, съобразно отхвърлената част от исковете. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 17.9.2018г.
19 НОХД No 1353/2018, I състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Х.П.,
А.С.Ч.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 17.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1353/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП- Несебър и подсъдимият А.Х.П. с защитник адв.А. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ А.Х.П., роден на ***г***, българин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***»Х.Д.»№2, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 02.00 часа до 03.10 часа на 04.09.2018г., к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, в храсти, находящи се в района между хотел „Континентал“ и хотел „Сънсет бийч 3“, в съучастие като съизвършител с А.С.Ч., отнели чужди движими вещи,както следва: 1/един/ брой мъжка кожена чанта за носене през рамо на стойност 16,00лева, 1/един/брой мобилен телефон марка „Хуауей“, модел „АLE-L21“ с ИМЕЙ № 862838036250330 и ИМЕЙ № 862838036231801, ведно с черен силиконов калъф на стойност 217,50 лева и 2 /два/ броя СИМ карти с номера №8935901990834563026 и №8935901187055677516, 1/един/ брой кожен портфейл на стойност 6,40 лева, сумата от общо 70,00 /седемдесет/ лева в брой, лична карта № ........, издадена на Т.М.О.,дебитна карта на „ЦКБ“ с №........... на името на Т.О., 1бр. банкова карта на „Уникредит Булбанк“ с № ........., или всички вещи на обща стойност 309,90/триста и девет лева и деветдесет ст./лева, от владението и собствеността на Т.М.О. с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила- нанесли му удари с ръце по тялото и главата и скъсали презрамката на чантата му, за да я издърпат от ръцете му, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОПРЕДЕЛЯ на на основание чл.57, ал.1, т.2, б. «б» от ЗИНЗС първоначален «Строг» режим на изтърпяване на наказанието. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Х.П. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 41.81лв. (четиридесет и един лева и осемдесет и една стотинки), представляваща разноски по делото. ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1353/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП- Несебър и подсъдимият А.С.Ч. с защитник адв.А. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ А.С.Ч., роден на ***г в гр.София, българин, български гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за времето от 02.00часа до 03.10 часа на 04.09.2018г., в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, в храсти , находящи се в района между хотел „Континентал“ и хотел „Сънсет бийч 3“, в съучастие като съизвършител с А.Х. П., отнели чужди движими вещи, както следва: 1/един/ брой мъжка кожена чанта за носене през рамо на стойност 16,00 лева, 1/един/ брой мобилен телефон марка „Хуауей“, модел „АLE-L21“ с ИМЕЙ № 862838036250330 и ИМЕЙ № 862838036231801, ведно с черен силиконов калъф на стойност 217,50 лева и 2 /два/броя СИМ карти с номера №8935901990834563026 и №8935901187055677516, 1/един/ брой кожен портфейл на стойност 6,40 лева, сумата от общо 70,00 /седемдесет/ лева в брой, лична карта № ........, издадена на Т.М.О.,дебитна карта на „ЦКБ“ с №........... на името на Т.О., 1бр. банкова карта на „Уникредит Булбанк“ с № ........., или всички вещи на обща стойност 309,90/триста и девет лева и деветдесет ст./лева, от владението и собствеността на Т.М.О. с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила- нанесли му удари с ръце по тялото и главата и скъсали презрамката на чантата му, за да я издърпат от ръцете му, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА“. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на А.С.Ч. наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.С.Ч. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 41.81лв. (четиридесет и един лева и осемдесет и една стотинки), представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразуменията, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1353/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.Х.П.
на основание чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОПРЕДЕЛЯ на на основание чл.57, ал.1, т.2, б. «б» от ЗИНЗС първоначален «Строг» режим на изтърпяване на наказанието.
А.С.Ч.
В законна сила на 17.9.2018г.
20 Гражданско дело No 657/2017, III състав Искове по ЗУЕС О.П.Г. ЕС НА ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС "АПАРТХОТЕЛ АВАЛОН" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.7.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни ВСИЧКИ решения на проведеното на 02.06.2017г. Общо събрание на собствениците на Етажната собственост на ваканционен комплекс „Апартхотел Авалон”, с адрес: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ваканционен комплекс „Апартхотел Авалон”, представлявана от Председателя на Управителния съвет на ЕС Раиса Левченко, обективирани в протокол от проведено ОСЕС от -2.06.2017г.. ОСЪЖДА Етажната собственост на ваканционен комплекс „Апартхотел Авалон”, с адрес: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ваканционен комплекс „Апартхотел Авалон”, представлявана от Председателя на Управителния съвет на ЕС Раиса Левченко, ДА ЗАПЛАТИ на О.П.Г., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, с адрес: град Москва, улица Скобелевская, дом 3, квартира 103, сумата в размер на 135 лв. (сто тридесет и пет лева), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 18.9.2018г.
21 Гражданско дело No 688/2017, VI състав Делба А.Н.М. Д.Е.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.8.2018г.
Така мотивиран, съдът Р Е Ш И: ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба недвижим имот: жилище с идентификатор ******************, находящо се в гр. С.В., комплекс „К.”, вх. Б, ет. 3, ап. 2, с площ от 34,94 кв. м., на третия жилищен етаж и състоящо се от дневна с кухненски бокс, санитарен възел и тераса, при граници за апартамента: на същия етаж имоти с идентификатори ******************и ******************, под обекта: имоти с идентификатори ******************и ******************, над обекта: имоти с идентификатори ******************и ******************, ведно със съответния процент ид. части от правото на строеж върху терена, с пазарна стойност 40 555 лв., като действителното получената при публичната продан сума да се разпредели както следва: 1/2 за Д.Е.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. София, с. П., ул. „Л.Ч.” № 7А и 1/2 за А.Н.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***. ОСЪЖДА А.Н.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Несебър сумата от 811,10 лв. – държавна такса за производството по съдебна делба. ОСЪЖДА Д.Е.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. София, с. П., ул. „Л.Ч.” № 7А, да заплати по сметка на Районен съд Несебър сумата от 811,10 лв. – държавна такса за производството по съдебна делба. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 18.9.2018г.
22 Гражданско дело No 761/2017, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.А.С. Й.Л.С.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.А.С., ЕГН **********, срещу Й.Л.С. – М., ЕГН **********, иск с правно основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР, за признаване на установено, че С.А.С. е собственик на реална част с площ от 13 кв. м., отразена в комбинираната скица на л. 190 от гр. д. № 761 по описа на Районен съд Несебър за 2017г. към заключението на съдебно-техническата експертиза, по гранични точки с номера 1, 2, 3, оцветена с жълт цвят, и че е налице грешка в одобрената със заповед № РД-18-48 от 03.10.2005г. на изпълнителния директор на АК-София кадастрална карта на гр. Свети Влас, изразяваща се в погрешно нанасяне на спорната част от 13 кв. м. по комбинираната скица като част от ПИ с идентификатор 11538.504.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, вместо като част от ПИ с идентификатор 11538.504.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас. Скицата на вещото лице Т.Т.П. по съдебно-техническата експертиза – на л. 190 от гр. д. № 761 по описа на Районен съд Несебър за 2017г., е приподписана от съдията и следва да се счита за неразделна част от решението. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК С.А.С., ЕГН **********, да заплати на Й.Л.С. – М., ЕГН **********, сумата от 150 лв., представляваща направени по делото разноски – заплатени депозити за възнаграждения на вещото лице по допусната по делото експертиза. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 18.9.2018г.
23 Гражданско дело No 1100/2017, III състав Искове по ЗУЕС ИНВЕСТБАНК АД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ.СГРАДА, ВХ.:C,D,E,F,G,K3,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ.СГРАДА ВХ.: А,В,К1,К2 И ВЪНШНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ НН
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.8.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни всички решения, взети на съвместното общо събрание на етажните собствености на комплекс „Робинзон Бийч”, състоящ се от „Жилищна сграда за сезонно ползване с 22 броя апартаменти и рецепция – вход А, вход В, вход К1, вход К2 и външно кабелно захранване НН”, построена в ПИ № 11538.13.61, и 2) „Пететажна жилищна сграда за сезонно обитаване, входове C, D, E, F, G, K3”, състояща се от 80 апартамента и 3 мезонета, построена в ПИ № 11538.13.49, проведено на 10.08.2017г. от 10:00 часа в кафе-бара на комплекс „Робинзон Бийч”, град Свети Влас, местност „Козлука”, община Несебър и обективирани в протокол от 10.08.2017г. ОСЪЖДА Етажната собственост на „Жилищна сграда за сезонно ползване с 22 броя апартаменти и рецепция – вход А, вход В, вход К1, вход К2 и външно кабелно захранване НН”, построена в ПИ № 11538.13.61, и Етажната собственост на „Пететажна жилищна сграда за сезонно обитаване, входове C, D, E, F, G, K3”, състояща се от 80 апартамента и 3 мезонета, построена в ПИ № 11538.13.49, с адрес землището на град Свети Власт, местност „Козлука”, община Несебър, ДА ЗАПЛАТЯТ на „И.” АД, ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Р.Б.Н. – изпълнителен директор (заличена), и Весела Иванова Колева-Джиджева – член на Управителния съвет (понастоящем Изпълнителен директор), сумата в размер на 440 лв. (четиристотин и четиридесет лева), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.9.2018г.
24 Гражданско дело No 252/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД К.И.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.7.2018г.
Воден от горното, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска предявен по реда на чл.422 от ГПК от ищеца „А1България“ ЕАД, правоприемник на „М.“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Александър Василев и Димитров и Младен Маркоски-заедно, чрез: адв.В.П.Г., САК, Съд. адрес: ***, против К.И.К. с ЕГН: ********** Адрес ***, за приемане за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от 512,38лв./петстотин и дванадесет лева и тридесет и осем ст./лева, ведно със законната лихва върху главницата начиная от датата на подаване на заявлението в съда-08.01.2018г. до окончателното изплащане от които: 346,85лв.- представляваща стойността на далекосъобщителни услуги по договор № К1116402/27.04.2007г. предоставена за периода от 21.06.2015г. до 20.09.2015г. и договор № М3898103/03.12.2013г., предоставени за периода от 28.11.2014г. до 27.06.2015г.; сумата от 165,53лв.-представляващи неустойки за прекратяване на двата договора, както следва: 111,78лв. по договор № К1116402/27.04.2007г., за която е издадена фактура № 566800126/20.08.2015г. с падеж на плащане 20.08.2015г. за периода от 21.07.2015г. до 20.08.2015г. и сумата от 53,75лв. –неустойка за прекратяване на договор № М3898103/03.12.2013г, начислена с фактура № 566683408/17.06.2015г. с падеж 17.06.2015г. за период от 28.04.2015г. до 27.05.2015г.; сумата от 39,54лв.-представляваща обезщетение за забавено плащане върху главницата по договор № К1116402/27.04.2007г. за периода от 15.10.2015г. до 18.12.2017г., сумата от 41,12лв.-представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата по договор № М3898103/03.12.2013г. за периода от 23.07.2015г. до 18.12.2017г, както и сумата от 205лв./двеста и пет/лева, представляваща разноски по заповедното производство, от които 25лв. за заплатена държавна такса и 180лв. за заплатено адв.възнаграждение. за които суми е издадена заповед за изпълнение №10/09.01.2018г. по ч.гр.д.№13/2018 г. по описа на РС Несебър. Решението подлежи на обжалване пред ОС-Бургас в двуседмичен срок от връчване на съобщението за обявяването му, ведно с препис от съдебния акт.
В законна сила на 18.9.2018г.
25 Гражданско дело No 290/2018, III състав Искове за развод и недействителност на брака В.А.И. В.И.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с Акт № 85 от 10.11.2001г. в град Несебър, граждански брак между В.А.И. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца – непълнолетния А.В.И. с ЕГН ********** и малолетния И.В.И. с ЕГН **********, се предоставя на техния баща В.А.И. с ЕГН **********, при когото се определя тяхното местоживеене ***. Определя следния режим на лични контакти между децата А.В.И. и И.В.И. с тяхната майка В.И.И. с ЕГН **********, а именно всяка седмица от 18:00 часа на петъчния ден до 18:00 часа на неделния ден, както и един месец през летния сезон, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата. Майката В.И.И. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на А.В.И. с ЕГН **********, със съгласието на баща му В.А.И. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 130 лева, платима до 10-о число на съответния месец, за който се дължи, считано от 18.09.2018г. до навършване пълнолетие на детето или настъпване на други законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. Майката В.И.И. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на В.А.И. с ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете И.В.И. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 130 лева, платима до 10-о число на съответния месец, за който се дължи, считано от 18.09.2018г. до навършване пълнолетие на детето или настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг. Семейното жилище, собственост на родителите на съпруга, находящо се на адрес село Р., улица П.К.Я.№ 2, община Несебър, се предоставя за ползване на В.А.И. с ЕГН **********. След прекратяването на брака съпругата В.И.И. с ЕГН ********** запазва придобитото със сключването на брака фамилно име И.. Страните заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи са поделени доброволно и извънсъдебно между тях и че нямат претенции един към друг по отношение на тях; нямат общи придобити по време на брака спестявания във влогове и депозити в банки и нямат претенции в тази насока един спрямо друг. Поставя в дял на В.А.И. с ЕГН ********** и той става едноличен собственик на : 1) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *****.***.***.*.* (петдесет и едва хиляди и петстотин точка петстотин и три точка триста и единадесет точка едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК; последно изменение със заповед КД-14-02-1451 / 10.11.2008г. на Началник на СГКК – Бургас; адрес на имота: град Несебър, ж.к. Ч.М., етаж 2, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор *****.**.***; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; с площ по документ: 69 кв.м.; прилежащи части: 13,343% (13,343 кв.м.) идеални части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж няма, под обекта – *****.**.***.1.1, *****.**.***.7, над обекта – *****.**.***.1.8, и 2) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *****.**.***.1.7 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и три точка триста и единадесет точка едно точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК; последно изменение със заповед КД-14-02-1451 / 10.11.2008г. на Началник на СГКК – Бургас; адрес на имота: град Несебър, ж.к. Ч.М., етаж 1, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор *****.**.***; предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда; брой нива на обекта: 1; с площ по документ: 15,16 кв.м.; прилежащи части: 2,884% (2,932 кв.м.) идеални части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – *****.**.***.1.1, под обекта няма, над обекта – *****.***.***.*.*. За уравнение на дяловете страните са уредили извънсъдебно взаимоотношенията си и нямат претенции за в бъдеще. Направените по делото разноски оставят за страните така както са направени. ОСЪЖДА В.А.И. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева), както и държавна такса върху придобития от него дял в размер на 611,32 лв. (шестстотин и единадесет лева и 32 ст.) по сметка на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА В.И.И. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева), както и държавна такса върху присъдените издръжки в размер на 187,20 лв. (сто осемдесет и седем лева и 20 ст.) по сметка на Несебърския районен съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.9.2018г.
26 Гражданско дело No 761/2018, VI състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.Р.Д.,
В.Р.В.
  Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.8.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на О.Н. че Р.В.Х., с ЕГН **********, е починал на 15.12.2017г. в 12:00 часа в с. Р., о.Н. вследствие на „остра сърдечна недостатъчност”. ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по гражданско състояние при О.Н. да състави акт за смърт на починалото лице и да извърши отбелязване в регистрите за гражданско състояние. Заверен препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на О.Н. за сведение и изпълнение. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 18.9.2018г.
27 НОХД No 1355/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.С.Р. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 18.9.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1355/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър между Христина Апостолова- прокурор в РП- Несебър и адв.Я.Н., в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимият А.С.Р. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.С.Р.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, висше образование, живее и работи във Финландия, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2018г., около 16.50 часа, в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, от базар „Палма“, с посока на движение хотел „Болеро“, до хотел“Мида“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“ модел „320 Д“, с рег. № А 06 89 КТ, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис 25 /ТНС 25/, установено по надлежен ред чрез техническо средство „Drager drug Test 5000”, поради което и на основание чл. 343Б, ал. 3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НЕ НАЛАГА, на основание чл. 343Б, ал. 3 от НК, вр. чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия А.С.Р., със снета по-горе самоличност, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, А.С.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимия А.С.Р. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 29.08.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложената към досъдебното производство един брой тестова касета Дрегер да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1355/2018г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия А.С.Р. мярка за неотклонение и като счете, че същата следва да бъде отменена, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 304-ЗМ-1614/2018г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия А.С.Р. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
А.С.Р.
на основание чл. 343Б, ал. 3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НЕ НАЛАГА, на основание чл. 343Б, ал. 3 от НК, вр. чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия А.С.Р., със снета по-горе самоличност, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, А.С.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
В законна сила на 18.9.2018г.
28 НОХД No 480/2018, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Л.И.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 11.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249 ал.1, вр. чл.248, ал.1, т.3 НПК съдебното производство по НХОД №480/2018г. по описа на Районен съд Несебър. ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на допуснатите нарушения описани в обстоятелствената част на настоящото определение.
В законна сила на 19.9.2018г.
29 НОХД No 940/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Е.О. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 19.9.2018г.
на основание чл.343б, ал.2, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален “ОБЩ„ РЕЖИМ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Н.Е.О. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 18 (осемнадесет) месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от така наложеното наказание „Лишаване от права”, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Н.Е.О. е било отнето по административен ред, считано от 25.07.2018г.
Н.Е.О.
основание чл.343б, ал.2, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален “ОБЩ„ РЕЖИМ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Н.Е.О. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 18 (осемнадесет) месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от така наложеното наказание „Лишаване от права”, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Н.Е.О. е било отнето по административен ред, считано от 25.07.2018г.
В законна сила на 19.9.2018г.
30 НОХД No 1374/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.М.Ш. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 19.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1374 /2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър, адв.Х.Г. *** – защитник на обвиняемия, и обвиняемият С.М.Ш. споразумение, съгласно което: Обвиняемият С.М.Ш., роден на ***г. в гр. Провадия, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, продавач-консултант в оптика, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2018 година, около 01:50 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на главна алея, до бензиностанция „Петрол“, в посока към гр. Свети Влас е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка «Алфа Ромео» с рег. № В .... НК след употреба на наркотични вещества – канабис, установено по надлежния ред – с техническо средство „Drager drug Test 5000” /Дрегер дръг тест 5000/, с идентификационен номер ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия С.М.Ш., кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, наказание „глоба“. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия С.М.Ш., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият С.М.Ш. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 08.09.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тестова касета “Drager Drug Test 5000 с фабричен № ARJJ- 0041 от извършена проба, да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1374/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
С.М.Ш.
на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия С.М.Ш., кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, наказание „глоба“. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия С.М.Ш., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият С.М.Ш. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 08.09.2018г.
В законна сила на 19.9.2018г.
31 НОХД No 1375/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 19.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1375/2018 г. по описа на РС – Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.А.В. със защитник адв.В.П. *** споразумение, съгласно което подсъдимият М.А.В. – роден на *** ***, обл.Бургаска, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, студент трети курс във ВХТИ„Д-р проф.Асен Златаров“-Бургас, с ЕГН-**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.09.2018 год., около 11.30 часа в гр.Несебър, обл.Бургаска, кв.“Камелия“, на алеята до общежитие „Парк“ с посока на движение от ресторант „Джани“ към автогара Слънчев бряг, управлявал МПС- л.а. „Лексус”, модел „IS200“ с рег. № А ....НК след употреба на наркотични вещества „Амфетамин“ и „Метаамфетамин“ установено по надлежния ред с техническо средство «Drug Test 5000», с фабр.№ ARJJ-0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 250лв./ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.чл.343б, вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК М.А.В. с ЕГН-********** от Право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия М.А.В. е било отнето по административен ред, считано от 09.09.2018 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателствено средство – 1 бр. тестова касета «Drug Test 5000», с фабр.№ ARJJ-0041 от извършената проба, да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1375/2018 г. по описа на РС – Несебър поради изчерпване предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
М.А.В.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 250лв./ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.чл.343б, вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК М.А.В. с ЕГН-********** от Право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия М.А.В. е било отнето по административен ред, считано от 09.09.2018 година.
В законна сила на 19.9.2018г.
32 АНД No 663/2018, III състав МВР Х.Т.Т. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №663/2018г.по описа на Районен съд Несебър. ОБЯВЯВА за влязло в сила Наказателно постановление № 03/27.06.2018г., издадено от главен инспектор Пламен Колев Колев – началник н.Р.с. „П.б.и з.н.н.”*** към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” град Бургас, считано от 10.07.2018г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, пред Административен съд- Бургас.
В законна сила на 20.9.2018г.
33 НОХД No 1395/2018, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Б.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 20.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1395/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Стела Мешова– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.Б.В. със защитник адв.ТатянаТотева от АК-Бургас споразумение, съгласно което подсъдимият Р.Б.В., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан /с наложено административно наказание по чл.78а от НК/, безработен, ЕГН- **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на на 09.07.2018г., около 04:45 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, до светофара на автомивка „Лазур“, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък I “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ – коноп с нетно тегло 2.136гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 11.80% и коноп с нетно тегло 0.257 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 11.80%, общо нетно тегло на тревната маса 2.393 грама /две цяло триста деветдесет и три грама/ на стойност 14.35 лева /четиринадесет лева и тридесет и пет стотинки/, като стойността е определена съгласно приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр. с ал.3, предл.второ, т.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 200 /двеста/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, вр. с чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК в полза на Държавата вещественото доказателство - остатъкът от неизразходваното количество наркотично вещество – коноп с нетно тегло 2.136гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 11.80% и коноп с нетно тегло 0.257 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 11.80%, както и опаковките на наркотичните вещества, запечатани в хартиен плик, приложен по делото, да се унищожат след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Б.В. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 76.65 лв. /седемдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1395/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Р.Б.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Р.Б.В.
и на основание чл.354а, ал.5 вр. с ал.3, предл.второ, т.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 200 /двеста/ лева.
В законна сила на 20.9.2018г.
34 НОХД No 1396/2018, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.А.Р. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 20.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1396/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова –прокурор в РП-Несебър и адв. В.И. ***- упълномощен защитник на подсъдимия К.А.Р., споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА К.А.Р., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че На 08.07.2018г., около 15:00ч., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на паркинга на хотел „Юпитер”, в сак, намиращ се в багажник на моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди А4” с рег. Р 5884 ВТ, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества, установени с Протокол за химична експертиза № 532/17.07.2018г. по описа на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас, а именно: - суха зелена растителна маса – коноп с нетно тегло 0.166 гр. /нула цяло сто шестдесет и шест грама/ със съдържание на тетрахидроканабинол 7.10% на стойност 1.00 лв. /един лев/, съдържаща се в саморъчно свита цигара; - суха зелена растителна маса – коноп с нетно тегло 5.429 гр. /пет цяло четиристотин двадесет и девет грама/ със съдържание на тетрахидроканабинол 8.50% на стойност 32.57 лв. /тридесет и два лева и петдесет и седем стотинки/, съдържаща се в полиетиленов плик; - суха зелена растителна маса – коноп с нетно тегло 5.516 гр. /пет цяло петстотин и шестнадесет грама/ със съдържание на тетрахидроканабинол 7.80% на стойност 33.10 лв. /тридесет и три лева и десет стотинки/, съдържаща се в полиетиленов плик; - суха зелена растителна маса – коноп с нетно тегло 1.091 гр. /едно цяло нула деветдесет и един грама/ със съдържание на тетрахидроканабинол 7.00% на стойност 6.55 лв. /шест лева и петдесет и пет стотинки/, съдържаща се в полиетиленов плик; - суха зелена растителна маса – коноп с нетно тегло 0.473 гр. /нула цяло четиристотин седемдесет и три грама/ със съдържание на тетрахидроканабинол 9.10% на стойност 2.84 лв. /два лева и осемдесет и четири стотинки/, съдържаща се в полиетиленов плик - Всички наркотични вещества с общо тегло 12.846 гр. /дванадесет цяло осемстотин четиридесет и шест грама/ на обща стойност 76.06 лв. /седемдесет и шест лева и шест стотинки/, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл първо, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание девет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия К.А.Р. кумулативно предвиденото в чл.354А, ал.3,т.1 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354А, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: метален гриндер и електронна везна, които да бъдат предадени на НАП. ОТНЕМА на основание чл.354А, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно:остатъкът от наркотичните вещества, изпратени на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР- НОП“- София, 1 бр. плик с празни опаковки, както и кутия с цигари с надпис Dunhill които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.А.Р. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 269.54 лв. /двеста шестдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
К.А.Р.
В законна сила на 20.9.2018г.
35 НОХД No 844/2018, II състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Ж.Ж. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 25.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 844/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – младши прокурор в РП-Несебър, адв.Силвия Миланова – служебен защитник на подсъдимия Р.Ж.Ж. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Ж.Ж., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че На неустановена дата в началото на 2016 г., на ул. „П.“№..в с. Т., община Несебър, област Бургас, държал и предал на Н.В.З.огнестрелно оръжие, а именно гладкоцевна двуцевна ловна пушка, белгийско фабрично производство от 30-те години на XX век, с дървен приклад и ложа, дванадесети калибър, с диаметър на патронника 20.5 мм., диаметър на дулния срез 18 мм., дължина на цевите-750 мм., с фабричен номер 424 на главата, с надписи на главата и цевите „Manifakture D Drmes Dе Luxe, Ch. Makuielier Lieg, Antiope“, представляваща огнестрелно оръжие по смисъла ан ЗОБВВПИ, установено с експертиза №103/17.11.2016 г. и експертиза №40/27.04.2018 г. на БНТЛ-ОД на МВР Бургас, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 /три /години ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 844/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството, не подлежат на обжалване и протестиране.
Р.Ж.Ж.
В законна сила на 25.9.2018г.
36 НОХД No 392/2018, VI състав Обсебване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.К.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 7.9.2018г.
ПРИЗНАВА Д.К.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан /реабилитиран/ с висше образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2017г., в курортен комплекс „Слънчев бряг“, комплекс „С.В.“, от ап. № ..., противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел, а именно - преносим компютър марка „Сони Вайо“, модел № SVF13N1X2ES, със сериен № 546382010000605, на стойност 1062,97 лв., собственост на И.Е.Г., като присвоеното имущество е било възстановено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което и на основание чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. с ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Д.К.Т. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата от 46,37 лв. (четиридесет и шест лева и тридесет и седем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.К.Т.
Мотиви от 11.9.2018г.
В законна сила на 26.9.2018г.
37 НОХД No 690/2018, VI състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.А.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 7.9.2018г.
Така мотивиран и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, вр.чл. 25, ал. 1 и ал. 3, вр. чл. 23, вр. чл.309, ал.1 НК, съдът ОПРЕДЕЛИ: №1324 НАЛАГА на осъдения А.А.Т., ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ по присъдите по НОХД № 11000/2013г. по описа на Софийски районен съд, НОХД № 1207/2015г. на Районен съд Несебър, НОХД № 2989/2015г. по описа на Софийски районен съд и НОХД № 21295/2014г. по описа на Софийски районен съд, като на основание чл. 191, ал. 2 от ЗИЗНС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „ОБЩ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказание. На основание чл. 25, ал. 2 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода времето, през което А.А.Т. е изтърпявал наложеното му по ЧНД № 3598/2015г. по описа на Софийски районен съд общо наказание по НОХД № 2989/2015г. по описа на Софийски районен съд и НОХД № 21295/2014г. по описа на Софийски районен съд, като наказанието от ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода следва да се счита за ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО на 05.05.2017г. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Задържане под стража”, взета по НОХД № 2093/2017г. по описа на РС- Несебър спрямо А.А.Т. с протоколно определение от 01.11.2017г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.
А.А.Т.
В законна сила на 26.9.2018г.
38 НОХД No 1467/2018, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Г.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 26.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1467/2018г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.В.П. в качеството му на защитник на подсъдимия Н.Г.Г., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.Г.Г.- роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно специално образование, работи в супермаркет в к.к. Слънчев бряг, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2018 год., в 11.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, пред хотел „Бор“, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.30, чл.73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества- коноп, с процентно съдържание на активния наркотично- действащ компонент тетрахидроканабинол 11.00% и общо нетно тегло 0.117 грама, на стойност 0.70лв., установено с физикохимична експертиза №672/08.08.2018 год. по описа на БНТЛ –Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на ТРИСТА ЛЕВА, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, съставляващи опаковката, в която се е намирало наркотичното вещество, която след влизане в сила на споразумението следва да бъде унищожена. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Н.Г.Г. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 51,25лв. (петдесет и един лева и двадесет и пет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1467/2018 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Н.Г.Г.
В законна сила на 26.9.2018г.
39 АНД No 939/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.А.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.9.2018г.
на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000/хиляда/ лева в полза на Държавата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.354а, ал.6 НК предмета на престъплението, а именно гореописаните наркотични вещества да се отнемат в полза на държавата и същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. чл.53, ал.1, б.“а“ НК празните опаковки, в които са били гореописаните наркотични вещества да се отнемат в полза на държавата и същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила, като вещи без стойност.
Д.А.Г.
на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000/хиляда/ лева в полза на Държавата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.354а, ал.6 НК предмета на престъплението, а именно гореописаните наркотични вещества да се отнемат в полза на държавата и същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. чл.53, ал.1, б.“а“ НК празните опаковки, в които са били гореописаните наркотични вещества да се отнемат в полза на държавата и същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила, като вещи без стойност.
Мотиви от 12.10.2018г.
В законна сила на 27.9.2018г.
40 НОХД No 1474/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.К.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 27.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1474/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Г.К.Д., роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, работи като работник поддръжка, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 17.09.2018г., около 04.00 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, на ул.Първа, пред бензиностанция „Петрол”, срещу хотел „Свежест”, посока хотел ”Диамант” – хотел „Смолян” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка Ауди 100, с рег.№ А ....ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.41 /едно цяло четиридесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 № ARDN 0053, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 НК на обвиняемия Г.К.Д. по-лекото наказание „Глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК, на обвиняемия Г.К.Д. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Г.К.Д. е било отнето по административен ред, считано от 17.09.2018 г. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1474/2018г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.К.Д.
и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 НК на обвиняемия Г.К.Д. по-лекото наказание „Глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК, на обвиняемия Г.К.Д. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Г.К.Д. е било отнето по административен ред, считано от 17.09.2018 г.
В законна сила на 27.9.2018г.
41 ЧГД No 932/2018, V състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа РАЙОНЕН СЪД СОФИЯ,
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
АГЕНЦИЯ"ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 28.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.г.д. № 932/2018г. по описана РС- Несебър. УКАЗВА заверен препис от протокола да се изпрати по факс и по пощата на Р.с.С. за прилагане по гр.д № 22879/2015г. по описа на Р.с.С.
В законна сила на 28.9.2018г.
42 НОХД No 1485/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Я.А.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 28.9.2018г.
на основание чл. 343б, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на Я.А.И. за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години.
Я.А.И.
на основание чл. 343б, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА». ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на Я.А.И. за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Я.А.И., наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
В законна сила на 28.9.2018г.
43 НОХД No 1486/2018, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.П.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 28.9.2018г.
на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на В.П.В. ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. на основание по чл. 343в, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на В.П. Василевза изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.343в, ал.2 , във вр.чл.55, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК, на обвиняемия В.П.В., ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 300/ТРИСТА/ лева. НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 НК на обвиняемият В.П.В., ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание за престъпленията по чл.343б, ал.3 и чл. 343в, ал.2 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на В.П.В. ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, наложено на В.П.В., ЕГН ********** изцяло наказанието „ГЛОБА“ в размер на 300/триста/ лева, наложено за престъплението по чл.343в, ал.2 от НК.
В.П.В.
на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на В.П.В. ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. на основание по чл. 343в, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на В.П. Василевза изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.343в, ал.2 , във вр.чл.55, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК, на обвиняемия В.П.В., ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 300/ТРИСТА/ лева. НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 НК на обвиняемият В.П.В., ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание за престъпленията по чл.343б, ал.3 и чл. 343в, ал.2 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на В.П.В. ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, наложено на В.П.В., ЕГН ********** изцяло наказанието „ГЛОБА“ в размер на 300/триста/ лева, наложено за престъплението по чл.343в, ал.2 от НК.
В законна сила на 28.9.2018г.