РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2014г. до 31.10.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 698/2013, VI състав По ЗД по пътищата Л.М.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 13.11.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2207/17.07.2013 на началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 179, ал.2, вр. Ал.1, т.5, предл.6 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Л.М.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 35, ал.2 от ЗДвП, за това, че на 10.07.2013 г. около 09.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, пред дискотека „Гранд” при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ......, при завой надясно отнема предимство и допуска ПТП с материални щети. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 1.10.2014
Наказателно дело № 323/2014
В законна сила от 1.10.2014г.
2 АНД No 812/2013, IV състав Административни дела А.-Д.Н. ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.11.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № **-2502301/07.12.2012 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на ЕТ „А.- Д.Н.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 2 000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.10.2014
Наказателно дело № 2948/2013
В законна сила от 1.10.2014г.
3 АНД No 913/2013, IV състав Административни дела В..... ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-2002985/23.09.2013 г., двете на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за административно нарушение на чл.11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на „В.2.” ЕООД, ЕИК ........... със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Б.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.10.2014
Наказателно дело № 366/2014
В законна сила от 1.10.2014г.
4 АНД No 916/2013, IV състав Административни дела Ж....... ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024068/11.07.2013 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Б., с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „Ж.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ж.Г. Щ., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 2500 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..
В законна сила от 1.10.2014г.
5 АНД No 925/2013, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК С.... Т..... ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.11.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 96/17.01.2013г. на Директора на ТД на НАП гр.Б.,с което на „С.т.” ЕООД, ЕИК:*****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.Р.Ш., ЕГН:********** е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание на основание чл.185 ал.2, изр.последно, вр.чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.2 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Б. в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.10.2014
Наказателно дело № 2983/2013
В законна сила от 1.10.2014г.
6 АНД No 59/2014, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С............ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 31.3.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26073 от 24.10.20..г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.221 от Закона за туризма /ЗТ/, на „С.2.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.Й.И. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.221 от ЗТ. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.10.2014
Наказателно дело № 1036/2014
В законна сила от 1.10.2014г.
7 Гражданско дело No 153/2013, IV състав Облигационни искове ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА Ж.К-С "АКРОТИРИЯ АПАРТМЕНТС" Р.Д.Ф. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.9.2014г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на Етажната собственост на жилищен комплекс „******* Апартментс”, находящ се в гр. Несебър, м. „*******”, идентификатор *******, представлявана от А.П.М., за осъждане на Р.Д.Ф., гражданин на Великобритания, роден на *** г., да заплати сумите, дължими като разноски за управление и поддържане на общите части на посочената сграда и на имота, в който е построена същата, както следва: 1158,10 лв. /хиляда сто петдесет и осем лева и десет стотинки/, представляващи вноска за 2011 г.; 233.40 лв. /двеста тридесет и три лева и четиридесет стотинки/, представляваща лихва за забава за периода от 01.04.2011 г. до 14.03.2013 г.; 1158,10 лв. /хиляда сто петдесет и осем лева и десет стотинки/, представляващи вноска за 2012 г.; 113.39 лв. /сто и тринадесет лева и тридесет и девет стотинки/, представляващи лихва за забава за периода от 01.04.2012 г. до 14.03.2013 г., ведно със законната лихва върху главниците, начиная от датата на подаване на исковата молба- 13.03.2013 г. до окончателното изплащане на сумите. ОСЪЖДА Р.Д.Ф., гражданин на Великобритания, роден на *** г., да заплати на Етажната собственост на жилищен комплекс „******* Апартментс”, находящ се в гр. Несебър, м. „*******”, идентификатор *******, представлявана от А.П.М., сумата от 1196,52 лв. /хиляда сто деветдесет и шест лева и петдесет и две стотинки/, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 2.10.2014г.
8 АНД No 837/2013, V състав По ЗД по пътищата З.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.8.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2229 от 17.07.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на З.И.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:***, офис № 5, са наложени административни наказания – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 2.10.2014г.
9 Гражданско дело No 847/2013, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС П.В.П. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.3.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.В.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, че съществува вземането на “В.и к.” ЕАД със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., по Заповед № 652/29.07.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 719/2013 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 155.40 лева (сто петдесет и пет лева и четиридесет ст.), представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода 24.06.2011 г. – 27.09.2012 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.07.2013 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА П.В.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на “В.и к.” ЕАД със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., сумата от 458.00 (четиристотин петдесет и осем) лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 8.9.2014
Гражданско дело № 1224/2014
В законна сила от 3.10.2014г.
10 Гражданско дело No 920/2013, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК С.С.Т.,
Д.П.П.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 1.9.2014г.
Определение 659/01.09.2014 г.- Прекратява. Обезсилва заповедта
В законна сила от 3.10.2014г.
11 Гражданско дело No 608/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т.В.Н. СЕЗОНИ 94 ООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.9.2014г.
ОТМЕНЯ определение от 27.08.2014г., с което съдът е внесъл делото за разглеждане в открито съдебно заседание и го е насрочил за 17.09.2014г. от 09.30 часа с призоваване на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 608/2014г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 3.10.2014г.
12 АНД No 892/2013, I състав По ЗД по пътищата М.И.М. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.НЕСЕБЪР,
ОД НА МВР-СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" БУРГАС
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.1.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш спрямо М.И.М., ЕГН: **********,с адрес: *** за налагане на глоба в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К, № 0694672 издаден от ОДМВР гр.Бургас,в който е посочено,че на 05.09.2013 г.,в 10.50 ч. в гр.С.в., до хотел „Л.”, посока в.с.”Е.” с МПС „Ф.д.” с рег.№**** е извършено нарушение за скорост установено и заснето с автоматизирано техническо средство №0542 ,като при разрешена скорост за движение от 50 км/ч за движение в населено място е установена скорост на движение от 83 км/ч,с което е налице превишение на разрешената скорост за движение с 33 км/ч. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 3.10.2014
Наказателно дело № 377/2014
В законна сила от 3.10.2014г.
13 АНД No 928/2013, IV състав Административни дела ДУ. Х. ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000027/23.09.2013 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „Д.Х.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Д.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.10.2014
Наказателно дело № 450/2014
В законна сила от 3.10.2014г.
14 НОХД No 490/2014, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.В. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 17.9.2014г.
ПРИЗНАВА А.С.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, На 30.06.2013г., около 01.11 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, от каса на магазин - супермаркет „****”, находящ се в близост до дискотека „****”, отнел чужди движими вещи – сумата от 1703,71 лева /хиляда седемстотин и три лева и седемдесет и една стотинки/ от владението и без съгласието на А.М.Я., собственост на „****и 0571” ЕООД, представлявано от Д.Б.Д., с намерение противозаконно да ги присвои, Както и че на същата дата, около 01.15 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, пред магазин - супермаркет „****”, находящ се в близост до дискотека „****”, чрез използване на техническо средство – ключ, отнел чужда движима вещ – велосипед марка „Макензи” с 25 скорости на стойност 351 лева /триста петдесет и един лева/ от владението и без съгласието на И.Б.М., с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.304 от НПК го ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение, за това че е извършил първото деяние в качеството му на длъжностно лице – продавач-консултант и отговорник нощна смяна, като се възползвал от служебното си положение – престъпление по чл.195, ал.1, т.6 от НК. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.С.В. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ВРЪЩА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК на „****и 0571” ЕООД, представлявано от Д.Б.Д., веществените доказателства по делото – два броя CD, съдържащи записи от охранителните камери в супермаркет „****”, КК Слънчев бряг. ОСЪЖДА А.С.В., с постоянен адрес:*** да заплати на „****и 0571” ЕООД с ЕИК *****, представлявано от Д.Б.Д., сумата в размер на 1703,71 лева /хиляда седемстотин и три лева и седемдесет и една стотинки/, представляваща обезщетение за нанесените на пострадалото дружество имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия В., както и сумата в размер на 600 /шестстотин/ лева, представляваща заплатени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА А.С.В., с постоянен адрес:*** да заплати И.Б.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата в размер на 351,60 лева /триста петдесет и един лева и шестдесет стотинки/, представляваща обезщетение за нанесените на пострадалия М. имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия В.. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.С.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата общо в размер на 240 (двеста и четиридесет) лева, представляващи направени по делото разноски, както и сумата общо в размер на 118,15 лева /сто и осемнадесет лева и петнадесет стотинки/, представляващи държавна такса върху уважения размер на предявените от пострадалите граждански искове. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.С.В.
Мотиви от 24.9.2014г.
В законна сила от 3.10.2014г.
15 НОХД No 613/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.И.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 3.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 613/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Силвия Миланова от АК- гр.Бургас- служебен защитник на подсъдимия А. и подсъдимия Б.И.А., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Б.И.А., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес *** А, българин, български гражданин, женен, осъждан, безработен, тел. 0876 514860, за ВИНОВЕН в това, че около 21:40 ч., на 20.07.2014 г., в гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургаска, на ул. “Иван Вазов”, в близост до дом № 11 и бистро „Лилия“, управлявал МПС - марка – „Форд“, модел – „Транзит“, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,73 ‰ /едно цяло седемдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред, с помощта на техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабричен № ARDN 0065, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 следните пробационни мерки: • задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца, с периодичност – два пъти седмично; • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца; • безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа в рамките на една календарна година. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ години. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимият А. е било отнето по административен ред, считано от 20.07.2014 г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.И.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 39.08 лв. /тридесет и девет лева и осем стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 613/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.И.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Б.И.А.
В законна сила от 3.10.2014г.
16 НОХД No 694/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 3.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 694/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър, адв.Д.П. *** и подсъдимият В.В.М., съгласно което: Подсъдимият В.В.М., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, работещ като *******, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2014 г., около 23.10 часа, в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, до КПП – Кошарица, пътуващ в лек автомобил, марка „БМВ”, модел „320”, без надлежното разрешително, съгласно чл.7, ал.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, е държал високорискови наркотични вещества – коноп /канабис, марихуана/, с общо нето тегло 1.160 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 7.70 % и коноп /канабис, марихуана/, с общо нето тегло 0.299 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 6.30 % или общо нето тегло 1.459 гр., на обща стойност 8.75 лв. /осем лева и седемдесет и пет стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС, за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 3, т. 1, пр. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА, в размер на 750 лева /седемстотин и петдесет/. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6, вр. ал.5 от НК в полза на държавата наркотичното вещество – предмет на престъплението, което не е изразходено за целите на назначената по делото съдебна физико–химическа експертиза, предадено за съхранение в ЦМУ – гр. София, с приемо–предавателен протокол № 1364/25.09.2014 г., както и един брой плик с опаковки, които след влизане на споразумението в сила следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.В.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 62.38 лева /шестдесет и два лева и тридесет и осем стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 694/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия В.В.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо В.В.М. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В.В.М.
В законна сила от 3.10.2014г.
17 Гражданско дело No 882/2013, I състав Други дела Т.М.В. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА В.С.ЕЛИТ-2 Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 19.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 882/2013г. по описа на Несебърския районен съд образувано по предявения иск от Т.М.В., ЕГН: ********** ***-БАК, съдебен адрес:*** срещу ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на в.с. „ЕЛИТ 2” , находяща се в к.к. Слънчев Бряг, гр.Несебър, представлявано от Председател на Управителния съвет И.Х.И.,*** за отмяна на Общо събрание на собствениците на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на в.с. „ЕЛИТ 2”, находяща се в к.к. Слънчев Бряг, гр.Несебър, взети на 13.04.2013г ,като процесуално недопустим . ОСЪЖДА Т.М.В., ЕГН: ********** ***, да заплати на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на в.с. „ЕЛИТ 2” , находяща се в к.к. Слънчев Бряг, гр.Несебър, представлявано от Председател на Управителния съвет И.Х.И.,*** с пълномощник - адв.Н.К.-***, съдебен адрес *** , съдебно-деловодни разноски в размер на 353.76 лева /триста петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки/ лева. Определението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава от 27.5.2014
Гражданско дело № 911/2014

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 6.10.2014
Гражданско дело № 4120/2014
В законна сила от 6.10.2014г.
18 АНД No 435/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.9.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд РЕШИ: ПРИЗНАВА В.В.Н. родена на *** ***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 01.07.2014 г., около 04,10 ч., в КК „Слънчев бряг”, в близост до „Какао бийч”, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата на условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държала високорисково наркотично вещество- 3,4- метилендиоксиметамфе-тамин /МДМА/ с нетно тегло 1,292 грама, със съдържание на МДМА 61,40 %, на стойност 32,30 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1, предложение първо от НК вр. чл.78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лв. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- опаковките, в които се е съдържало наркотичното вещество, както останалата, неизразходвана част от наркотичното вещество, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.В.Н. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 45,38 лв. /четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинка/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В.В.Н.
Мотиви от 9.9.2014г.
В законна сила от 6.10.2014г.
19 АНД No 487/2014, V състав По ЗД по пътищата Р.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.9.2014г.
НП-изменено. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-000733 от 28.05.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.183, ал.5, т.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Р.И.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.119, ал.1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с която на основание чл.183, ал.5, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя Б. е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто лева за административно нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 6.10.2014г.
20 АНД No 646/2014, III състав По УБДХ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 11.9.2014г.
Производството е образувано въз основа на влязло в сила Решение № 238 от 14.08.2014г., постановено по АНД № 249/2014г. по описа на Несебърския районен съд., с което Д.Т.Х. с ЕГН **********,***, е призната за невиновна в това, че на 12.07.2010г. в гр.Несебър, на улица Емона № 15, извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като отправила обидни думи към Ива Радева от гр.Несебър – „Ще ви еба майката”, „Искам всички да ви видя в гроба”, изскубала и изхвърлила на улицата цветята от сандъчетата, служещи за украса на ресторант „Прага” – престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което е била оправдана по повдигнатото й обвинение. Със същото решение съдът е разпоредил след влизане на решението в сила, делото да се изпрати като преписка на Несебърския районен съд за разглеждане по реда на УБДХ във връзка с чл.36, ал.2 от ЗАНН. Настоящият съдебен състав намира, че не са налице условията за разглеждане на делото по реда на УБДХ. В чл.2, ал.1 от УБДХ е предвидено за констатираната проява на дребно хулиганство да бъде съставен акт от ограничен кръг субекти – органите на МВР, кметовете, съответно заместник-кметовете. Такъв акт, който да отговаря на изискванията на чл.4, ал.1 от Правилника за прилагане на Указ № 904 за борба с дребно хулиганство, в материалите по делото липсва. От друга страна, след като в горецитираното решение е прието, че Д.Х. не е отправяла обидни думи, не е проявила държание, с което да е нарушен обществения ред и спокойствие, то съдът не намира, че по същество се твърди, че лицето и извършило дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ. Разглеждането на производство по реда на УБДХ предполага осъществено административно производство от съответния административен орган или орган на изпълнителната власт, който е констатирал проява на дребно хулиганство, за който е съставен акт, по отношение на който да бъде осъществен контрол за законосъобразност. Една от задачите на съда, след внасяне на преписката от органите на МВР, която предпоставка в случая също не е налице, при решаване на делото е и произнасяне на законосъобразността на това административно производство и на съставения акт по смисъла на чл.4 и чл.5 от ППУБДХ. В случая нито нарушителят е задържан, нито писмено е уведомен районният прокурор (чл.3, ал.3 от УБДХ, чл.9 от ППУБДХ). Липсата в случая на проведено такова административно производство и на съставен акт, както и че преписката не е внесена в съда от органите на МВР (чл.4 от УБДХ), по същество означава, че не са налице предпоставките за решаване от районния съдия в открито съдебно заседание, поради което и производството следва да бъде прекратено. Предвид гореизложеното, Несебърския районен съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 646/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението подлежи на обжалване от Д.Т.Х. ***, в едноседмичен срок от връчването му пред Бургаския окръжен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 6.10.2014
Наказателно дело № 913/2014
В законна сила от 6.10.2014г.
21 Гражданско дело No 554/2014, III състав Дела по Закона срещу домашното насилие Д.К.П. С.Д.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 28.7.2014г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 554/14г. по описа на Несебърския районен съд, поради недопустимост на молба с правно основание чл. 8 от ЗЗДН. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, който за ответника по молбата тече от днес, а за молителката от датата на съобщаването
В законна сила от 7.10.2014г.
22 Гражданско дело No 734/2014, III състав Дела по Закона срещу домашното насилие Б.В.Б. Т.С.Ч. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 29.9.2014г.
СЪДЪТ намира, че с оглед изявлението на молителката, че не поддържа молбата си срещу Т.С.Ч. и желае делото да бъде прекратено, въпреки че не посочва изрично дали оттегля молбата си или прави отказ от искането си, съдът приема, че са налице условията на чл. 232 от ГПК, а именно хипотезата на оттегляне на искането. Тъй като съгласието на ответника не се изисква, предвид че оттеглянето е направено до приключване на първото съдебно заседание, каквото е настоящото, съдът счита, че са налице условията на чл. 232 от ГПК, поради което О П Р Е Д Е Л И : ДОПУСКА оттегляне на молбата на Б.В.Б. с ЕГН **********, с която е поискано издаване на заповед за незабавна защита, с която на ответника Т.С.Ч. с ЕГН ********** да бъдат наложени следните мерки за защита, а именно: да бъде задължен извършителя на домашно насилие Т.С.Ч. да се въздържа от извършване на домашно насилие; второ- да му бъде забранено да приближава жилището, в което молителката живее, както и местата за социални контакти и отдих, при условия определени от съда и трето - да бъде временно определено местоживеенето на детето при неговата майка, при условията и срокове определени от съда. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 734/2014 г. по описа на Районен съд гр. Несебър, поради оттегляне на молбата. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.
В законна сила от 7.10.2014г.
23 АНД No 29/2014, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) РУЕЛ ТРЕЙДИНГ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 24.2.2014г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №26014/10.10.2013 г. на директора на КЗП – РД – Бургас, с което на основание чл.206 от Закона за туризма, е наложено на „Р.Т.” ООД, ЕИК:......... със седалище и адрес на управление:*** административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение по чл.114 т.1 от ЗТ. Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.10.2014
Наказателно дело № 785/2014
В законна сила от 7.10.2014г.
24 Гражданско дело No 704/2014, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие Г.Т.Т. Т.П.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.9.2014г.
НАЛАГА мярка за защита на Г.Т.Т. с ЕГН **********, с адрес: *** и с адрес за призоваване: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”Еделвайс” № 38А /чрез адв.А.Ж. ***/ срещу домашно насилие, осъществено на 30.08.2014г. от съпруга й Т.П.Т. с ЕГН **********, живущ на същия адрес, изразяващо се в отправени обиди и заплахи, както следва: „Мръсен боклук, ще ти счупя главата. Ти няма ли да се научиш, че аз командвам в тази къща!”, „Курво с курво, при кой любовник си вечеряла преди това, с един юмрущ ще ти размажа мутрата!” ЗАДЪЛЖАВА Т.П.Т. да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу съпругата си Г.Т.Т.. ОТСТРАНЯВА Т.П.Т. от съвместно обитаваното със съпругата му семейно жилище, находящо се в с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”Бриз” № 14, ет.1, за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ЗАБРАНЯВА на Т.П.Т. да приближава на по-малко от 50 /петдесет/ метра съпругата му Г.Т.Т., местоработата й и местата за социални контакти, и отдих на същата за срок от 12 /дванадесет/ месеца. НАЛАГА глоба на Т.П.Т. с ЕГН **********, с адрес: *** в размер на 300 /триста/ лева. ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебна заповед за защита. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА Т.П.Т. с ЕГН **********, че на основание чл.21, ал.2 от ЗЗДН, при неизпълнение на заповедта, полицейският орган констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. Заверен препис от заповедта да се връчи на страните и да се изпрати служебно на РУ на МВР по местоживеене на извършителя и на пострадалото лице. ОСЪЖДА Т.П.Т. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на РС-гр.Несебър сумата в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляваща държавна такса за разглеждане на молбата. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас. Препис от решението да се връчи на страните по делото, а след влизането му в сила и на Началника на РУ на МВР по настоящия адрес на извършителя и на пострадалото лице за сведение.
В законна сила от 8.10.2014г.
25 АНД No 966/2013, IV състав По ЗД по пътищата П.М.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3525 от 17.08.2012 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което на П.М.В., ЕГН **********, действащ със съгласието на баща му М.Н.В., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП; на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП на същия е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП; на основание чл.181, ал.1, предл.1 от ЗДвП на В. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП, и на последно място, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.2 от ЗДвП, на жалбоподателя е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137Е, предл.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2014
Наказателно дело № 552/2014
В законна сила от 8.10.2014г.
26 ЧНД No 713/2014, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.Б. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.10.2014г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд О П Р Е Д Е Л И : НАЗНАЧАВА за защитник на К.А.Б. с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-1078/2014г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.С.М. ***. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.10.2014г.
27 НОХД No 714/2014, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.Б. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 8.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 714/2014г. между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура гр.Несебър, адв. С.М. ***, защитник на подсъдимия Б. и подсъдимия К.А.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.Б. - роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2014год. около 11.00 часа в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър, в кв.”****** без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. От Наредбата за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества: полиетиленов плик тип клипс с размери 4/5см., в който се намира суха зелена растителна маса, която се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 10.00% с нетно тегло на раастителната маса 0.327гр. на стойност 1.96лв., определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, педл.второ, т.1 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на 300 /триста/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата, предмета на престъплението - високорисково наркотично вещество, както и опаковките, в които наркотичното вещество е държано – ВД-а по делото, като след одобрение на настоящото споразумение същите следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия К.А.Б. да заплати в полза на РС- гр.Несебър сумата в размер 42.67 лева (четиридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 714/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К.А.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо К.А.Б. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.А.Б.
В законна сила от 8.10.2014г.
28 АНД No 60/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СТАКОЗ 2009 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 26074 от 24.10.20..г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.20..г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „С.2.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Й.И., на основание чл.206, ал.1 от Закона за туризма, във връзка с чл.114, т.1 от Закона за туризма, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2014
Наказателно дело № 1264/2014
В законна сила от 10.10.2014г.
29 НОХД No 180/2014, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.Г.,
Т.А.Р.,
М.Р.М.,
Х.Т.Р.,
П.Д.П.,
В.К.Б.,
Д.С.Г.
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 10.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатите споразумения по НОХД № 180/2014г. между Калина Георгиева- прокурор в Районна прокуратура гр.Несебър, подсъдимите Т.А.Р., Х.Т.Р., М.Р.М., Д.С.Г. и В.К.Б. и И.К.Г. и П.Д.П. и техните защитници- адв.Д.К., адв. Г.И. и адв.П.П., съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимият П.Д.П., ЕГН: **********, роден на *** г., в гр.Стара Загора, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, с основно образование, осъждан, неженен, рибовъд, ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив е извършил следното: - На 27.09.2006год. в местността „Стролата”, находяща се в землището на с.Равда, общ.Несебър от далекопроводи „Урожай" и „Полевъд", собственост на „Напоителни системи" ЕАД гр.Бургас, в съучастие с лицата Т.А.Р., М.Р.М., Х.Т.Р., В.К.Б. и Д.С.Г., в качеството на съизвършител, чрез използване на технически средства: ножици за рязане и каруца /собственост на П.П./, отнел чужди движими вещи: - 540метра меден проводник, както следва от далекопровод „Урожай" - 2бр.многожичен проводник от стълб №18 до стълб №19, 2бр. многожичен проводник от стълб №19 до стълб №20, 1бр.многожичен проводник от стълб №20 до стълб №21 от далекопровод „ Полевъд" - 4бр.многожичен проводник от стълб №118 до стълб №122, всички със сечение 50кв.мм., на обща стойност 819, 07лв. /осемстотин и деветнадесет лева и седем стотинки/, от владението на С.С. - ръководител ХТУ „Несебър", без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, - На 02.10.2006год. в с.Оризаре, общ.Несебър от далекопровод „Полевъд", собственост на „Напоителни системи" ЕАД гр.Бургас в съучастие с лицата П.Д.П. и И.К.Г., в качеството на съизвършител, чрез използване на техническо средство ножици за рязане /собственост на П.П./ отнел чужди движими вещи - 780метра медни проводници, както следва 2бр.многожични проводника - от стълб №182 до стълб №183, 1бр.многожичен проводник от стълб №183 до №184, 1бр.многожичен проводник от стълб №184 до стълб №185, 3бр.многожични проводника от стълб №185 до стълб №186, 3бр.многожични проводника от стълб №186 до стълб №187, 3 бр.многожичен проводник от стълб №187 до стълб №188, всички със сечение 50кв.мм, на обща стойност 1183,10 лв. /хиляда сто осемдесет и три лева и десет стотинки/, всичко вещи на обща стойност 2002,17 лв./ две хиляди и два лева и седемнадесет стотинки/ от владението на С.С. - ръководител ХТУ „Несебър", без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. с чл.194, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с чл. 29, ал. 1, б.”б” вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, което на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим, в затворническо заведение „Затвор”. ПРИЗНАВА подсъдимият И.К.Г., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***6, ром, български гражданин, образование – завършен втори клас, осъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2006год. в с.Оризаре, общ.Несебър от далекопровод „Полевъд", собственост на „Напоителни системи" ЕАД гр.Бургас, в съучастие с лицата П.Д.П. и Т.А.Р., в качеството на съизвършител, чрез използване на техническо средство ножици за рязане /собственост на П.П./ отнел чужди движими вещи - 780метра медни проводници, както следва 2бр.многожични проводника - от стълб №182 до стълб №183, 1бр.многожичен проводник от стълб №183 до №184, 1бр.многожичен проводник от стълб №184 до стълб №185, 3бр.многожични проводника от стълб №185 до стълб №186, 3бр.многожични проводника от стълб №186 до стълб №187, 3 бр.многожичен проводник от стълб №187 до стълб №188, всички със сечение 50кв.мм, на обща стойност 1183,10 лв. /хиляда сто осемдесет и три лева и десет стотинки/ от владението на С.С. - ръководител ХТУ „Несебър", без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.второ и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. д чл.20, ал.2, вр. с чл.28, ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, което на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим, в затворническо заведение „Затвор”. ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал. 1 НК, в изпълнение и наказанието, наложено на подсъдимия И.К.Г., ЕГН: ********** по НОХД № 161/2005 г., по описа на РС Карнобат - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, което на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим, в затворническо заведение „Затвор”. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.А.Р., ЕГН: **********, роден на *** ***, област Сливен, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неосъждан, неженен, с начално образование, чистач в с.Градец, общ.Котел, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление е извършил следното: - На 27.09.2006год. в местността „Стролата”, находяща се в землището на с.Равда, общ.Несебър от далекопроводи „Урожай" и „Полевъд", собственост на „Напоителни системи" ЕАД гр.Бургас, в съучастие с лицата П.Д.П., М.Р.М., Х.Т.Р., В.К.Б. и Д.С.Г., в качеството на съизвършител, чрез използване на технически средства: ножици за рязане и каруца /собственост на П.П./, отнел чужди движими вещи: - 540метра меден проводник, както следва от далекопровод „Урожай" - 2бр.многожичен проводник от стълб №18 до стълб №19, 2бр. многожичен проводник от стълб №19 до стълб №20, 1бр.многожичен проводник от стълб №20 до стълб №21 от далекопровод „ Полевъд" - 4бр.многожичен проводник от стълб №118 до стълб №122, всички със сечение 50кв.мм., на обща стойност 819, 07лв. /осемстотин и деветнадесет лева и седем стотинки/, от владението на С.С. - ръководител ХТУ „Несебър", без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, - На 02.10.2006год. в с.Оризаре, общ.Несебър от далекопровод „Полевъд", собственост на „Напоителни системи" ЕАД гр.Бургас в съучастие с лицата П.Д.П. и И.К.Г., в качеството на съизвършител, чрез използване на техническо средство ножици за рязане /собственост на П.П./ отнел чужди движими вещи - 780метра медни проводници, както следва 2бр.многожични проводника - от стълб №182 до стълб №183, 1бр.многожичен проводник от стълб №183 до №184, 1бр.многожичен проводник от стълб №184 до стълб №185, 3бр.многожични проводника от стълб №185 до стълб №186, 3бр.многожични проводника от стълб №186 до стълб №187, 3 бр.многожичен проводник от стълб №187 до стълб №188, всички със сечение 50кв.мм, на обща стойност 1183,10 лв. /хиляда сто осемдесет и три лева и десет стотинки/, всичко вещи на обща стойност 2002,17 лв./ две хиляди и два лева и седемнадесет стотинки/ от владението на С.С. - ръководител ХТУ „Несебър", без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.второ, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 /
И.К.Г.
Т.А.Р.
М.Р.М.
Х.Т.Р.
П.Д.П.
В.К.Б.
Д.С.Г.
В законна сила от 10.10.2014г.
30 АНД No 443/2014, IV състав Административни дела Е.М.Ц. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.9.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 411/20.09.2013 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на Е.М.Ц., ЕГН **********, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 700 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 10.10.2014г.
31 АНД No 481/2014, V състав Административни дела В.К.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.9.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16 от 19.06.2014г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.226, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, на В.К.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.213, т.2 от ЗГ и на основание чл.5 от Наредбата за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горски фонд, на същият е определено да заплати обезщетение в размер на 25 /двадесет и пет/ лева в полза на Община Несебър. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 10.10.2014г.
32 АНД No 539/2014, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Б.П. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 16.9.2014г.
ПРИЗНАВА И.Б.П., родена на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, с ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на ...07.2014г., около 02.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, до р-т „Каручката”, без надлежно разрешително съгласно чл. 73 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 вр. чл. 30 от ЗКНВП, в маловажен случай държала високорискови наркотични вещества – един брой недопушена саморъчно направена цигара с нето тегло 0.100 грама, съдържаща коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 7.40 % и полиетиленов плик тип „клипс” с размери 4/5 см., съдържащ коноп с нето тегло 0.7.. грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 9.00 %, или общо нето тегло на конопа 0.8.. грама на обща стойност 4.95 лева, поради което и на основание чл. 78 А от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 354 А, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК и й НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 300 /триста/ лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на държавата предмета на престъплението – коноп общо тегло 0.8.. гр., от които 0.100 гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 7.40 % и 0.7.. грама коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 9.00 %, предадени за съхранение на ЦМУ- гр.София, които да се унищожат след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК И.Б.П. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Несебър направените по делото разноски в размер на 52.67 лева Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемата, а за РП- гр.Несебър – от уведомяването им за решението.
И.Б.П.
Мотиви от 14.10.2014г.
В законна сила от 10.10.2014г.
33 АНД No 715/2014, IV състав По УБДХ М.А.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 9.10.2014г.
НАЛАГА на М.А.А.- роден на ***г***, българин, бълг.гражданин, семеен, осъждан, ЕГН **********, наказание „ГЛОБА” в размер на 100 (сто) лева, платими в полза на Държавата, за това, че на 03.09.2014 г., около 19.30 часа, в гр.Несебър, на ул.”О.П.”, № .., е ритал паркирания пред търговския обект на парко място № 72 лек автомобил- собственост на свидетелката П.М. и нарекъл нея и съпруга й „селяндури”, като след направената му забележка от страна на последната, същият я е хванал за косата, съборил я на земята и отправил закани и заплахи за семейството й. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в срок до 24 часа пред Окръжен съд- гр.Бургас, считано от 15,20 ч. на 09.10.2014 г. РАЙОНЕН СЪДИЯ: В случай на постъпване на жалба или протест, НАСРОЧВА делото за разглеждане пред Окръжен съд- Бургас за 14.10.2014г. от 14.00 часа. СЪДЪТ ОБЯВИ решението си в 15,20 ч. в присъствието на нарушителя А., свидетелите М., И. и Тодоров, като разясни на нарушителя реда и срока за обжалване.
М.А.А.
В законна сила от 10.10.2014г.
34 АНД No 52/2014, IV състав По ЗД по пътищата Б.Б.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.4.2014г.
НП-измененона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 202/13/15.02.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.15, ал.1, предложение първо, от ЗДвП, на основание чл.180, ал.1, т.1, предложение 4, от същия закон, на Б.Б.Р., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв., като ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останалата му част. ОСЪЖДА Б.Б.Р., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 6 лв. /шест лева/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.10.2014г.
35 АНД No 264/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Р.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.7.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.2 от НК, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Р.Р.С. с ЕГН **********,***, за НЕВИНОВЕН в това, че на 19.04.2014г. около 01.40 часа в град Несебър, на улица Иван Вазов, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП държал високо рисково наркотично вещество – метаамфетамин със съдържание на основното вещество – коноп със съдържание на основното вещество тетрахидрокарабинол – 4,40 %, с нетно тегло 0,552 грама на стойност 3,31 лв., коноп със съдържание на основното вещество тетрахидрокарабинол – 4,65 %, с нетно тегло 0,329 грама на стойност 1,97 лева, всички наркотични вещества с общо нетно тегло 0,881 грама на стойност 5,28 лева съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.2-ро, т.1 от НК. ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - 0,881 гр. коноп и 2 броя полиетиленови пликчета, в който наркотичното вещество се намира, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени. След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
Р.Р.С.
Мотиви от 14.7.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 13.10.2014
Наказателно дело № 727/2014
В законна сила от 13.10.2014г.
36 АНД No 585/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.9.2014г.
ПРИЗНАВА Д.А.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2014 г., около 00.15 часа в к.к. „Слънчев бряг” общ.Несебър, на главна алея до хотел „Регата Палас”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ар. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно метаамфетамин с основно съдържание 16.40 % с нетно тегло 0.163 грама на стойност 04.07 лева (четири лева и седем стотинки) и MDMA /3.4- метилендиоксиметамфетамин/ с нетно тегло 0.278 гр., със съдържание на активно наркотично действащ компонент MDMA 21.50 % на стойност 06.95 лева (шест лева и деветдесет и пет стотинки), определена съгласно приложение № 2 към член Единствен на постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, - престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000 (хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП”, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.А.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 57.38 лева (петдесет и седем лева и тридесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Д.А.Д.
Мотиви от 6.10.2014г.
В законна сила от 13.10.2014г.
37 АНД No 612/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Х.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.9.2014г.
ПРИЗНАВА Л.Х.М., роден на *** г. в гр. Благоевград, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2014 г., около 23.45 часа в к.к. „Слънчев бряг” общ.Несебър, на централна алея до бар „Корнер”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ар. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: 3.4- метилендиоксиметамфетамин /MDMA екстази/ с нетно тегло 0.570 гр., със съдържание на активно наркотично действащ компонент MDMA 29.60 % на стойност 14.25 лева (четиринадесет лева и двадесет и пет стотинки) и 3.4- метилендиоксиметамфетамин /MDMA екстази/ с нетно тегло 0.234 гр., със съдържание на активно наркотично действащ компонент MDMA 28.70 % на стойност 5.85 лева (пет лева и осемдесет и пет стотинки), като всички наркотични вещества с общо нетно тегло 0.804 грама, на обща стойност 20.10 лева (двадесет лева и десет стотинки), съгласно приложение № 2 към член Единствен на постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000 (хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП”, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Л.Х.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 52.38 лева (петдесет и два лева и тридесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Л.Х.М.
Мотиви от 6.10.2014г.
В законна сила от 13.10.2014г.
38 ЧНД No 701/2014, IV състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Д.П.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 8.10.2014г.
УважаваИЗМЕНЯ взетата спрямо Д.П.А. с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 400/2014г. по описа на ОД на МВР- Бургас мярка за неотклонение „Задържане под стража” в „Гаранция” в размер на 3000 лева. ОПРЕДЕЛЯ 5- дневен срок, считано от днес, за внасяне на сумата по сметка на РС- Несебър, като след влизане в сила на определението и представяне на доказателства за внасянето на сумата, обвиняемият следва да бъде освободен незабавно. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 3- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. В случай на жалба или протест, НАСРОЧВА делото пред Окръжен съд- Бургас за 15.10.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час обвиняемият да се призове чрез Следствения арест- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Препис-извлечение от протокола да се изпрати на Началника на Следствения арест- гр.Бургас. След влизане в сила на определението, досъдебното производство да се върне на РП- Несебър. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.15 часа с прочитане определението на съда, като на страните бе разяснен реда и срока за обжалване и протестиране.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 13.10.2014г.
39 Гражданско дело No 655/2014, V състав Вещни искове М.С.Д. М.Г.Б.,
Г.Н.Л.,
Т.Д.Л.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 655/2014г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
В законна сила от 14.10.2014г.
40 АНД No 92/2013, I състав Административни дела ДИЧЕВ-ДДД ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЙСКА ОБЛАСТ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.4.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №23-2306217/ 07.12.2012г. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”,гр.София, с което за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „Д.”ЕООД ЕИК:.........,седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.Д.Д.-управител е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000лв /пет хиляди/ лева., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 5000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление№23-2306217/ 07.12.2012г. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”,гр.София в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.10.2014г.
41 АНД No 19/2014, III състав Административни дела СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ АД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 67 / 22.11.2013г., издадено от Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на „Б.Е.” АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, офис 26, представлявано от изпълнителния директор Ж.Е.Д., на основание чл.108, ал.1 от Закона за хазарта, за нарушение на чл.27 от Задължителните правила за организацията на работата и финансовия контрол за хазартни игри в игрално казино, утвърдени от ДКХ на основание чл.18, ал.1, т.9 от ЗХ (отм.), му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2014
Наказателно дело № 1316/2014
В законна сила от 14.10.2014г.
42 НОХД No 679/2014, IV състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 29.9.2014г.
на основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд РАЗПОРЕДИ: ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 679/2014 г. по описа на РС- Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения. Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.
В законна сила от 14.10.2014г.
43 АНД No 1019/2013, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВЕНДИТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.1.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26152 от 28.10.2013 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Б., Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения на чл.117, ал.1 и ал.3 от Закона за туризма, на основание чл.211 от същия закон, на „В.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.Г., са наложени административни наказания „Имуществена санкция” в размер на по 500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2014
Наказателно дело № 569/2014
В законна сила от 15.10.2014г.
44 АНД No 511/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.9.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд РЕШИ: ПРИЗНАВА С.К.Т., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2014 г., около 22,00 ч., в КК „Слънчев бряг”, кв. „Камелия”, в близост до дом № 47, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата на условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество- метамфетамин с основно съдържание 30,00 % с нетно тегло 0,147 грама на стойност 3,67 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 200 /двеста/ лв. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- опаковките, в които се е съдържало наркотичното вещество, както останалата, неизразходвана част от наркотичното вещество, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.К.Т. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 46,18 лв. /четиридесет и шест лева и осемнадесет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
С.К.Т.
Мотиви от 19.9.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.
45 НОХД No 732/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Б.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 15.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 732/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. *** и подсъдимият К.Б.П., съгласно което: Подсъдимият К.Б.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, комплекс „*******”, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2014 година, около 18.00 ч. в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас на плажната ивица в близост до заведение „*******”, при условията на повторност, след като е осъден с влязла в сила на 29.12.2012 година присъда, постановена по н.о.х.д. №378/2012 година по описа на РС Провадия за друго такова престъпление по чл.194 ал.1 от НК, е отнел чужди движими вещи: мобилен телефон марка „APPLE”, модел „I-Phone 5S” на стойност 871.96 лв. /осемстотин седемдесет и един лев и деветдесети шест стотинки/, мобилен телефон марка „Нокиа”, модел Х2 – 02”, на стойност 7.32 лв., /седем лева и тридесет и две стотинки/ и мъжка платнена чанта, на стойност 32.99 лв., /тридесет и два лева и деветдесет и девет стотинки/, или всички вещи на обща стойност 912.27 лв., /деветстотин и дванадесет лева и двадесет и седем стотинки/, собственост на ******* от Украйна, от владението на същия, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на « ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 6 /шест/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимя П. наказание да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затворническо заведение „затвор”. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Б.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 30.00 лева. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 732/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К.Б.П. мярка за неотклонение и като намери, че не са налице основания за отмяна на същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо К.Б.П. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, като взе предвид, че видно от приложено свидетелство за съдимост по ДП деянието по настоящото наказателно производство е извършено в изпитателния срок на наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 месеца, чието изпълнение е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години съгласно протоколно определение № 130 от 29.11.2012г. с което е одобрено постигнато между страните споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 135/12г. по описа на РС-Провадия намира, че са налице основанията на чл.68, ал.1 от НК, поради което и отложеното наказание по НОХД № 135/12г. на РС-Провадия следва да бъде приведено в изпълнение. Мотивиран от горното и на основание чл.306, ал.1 т.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, чието изпълнение е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години, съгласно протоколно определение № 130 от 29.11.2012г., с което е одобрено постигнато между страните споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 135/12г. по описа на РС-Провадия. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС приведеното в изпълнение наказание да бъде изтърпяно при първоначален СТОРГ режим в Затвор. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.Б.П.
В законна сила от 15.10.2014г.
46 Гражданско дело No 1005/2013, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МАКСТОН ЕООД АТЛАНТ 2010 ЕООД Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 14.4.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „А.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Т.А.К., че съществува вземането на „М.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.С., по Заповед № 745/04.09.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 813/2013 г. по описа на РС- Несебър за сумата от сумата от 2 203.28 лева, представляваща задължение по договор за доставка на стоки, по фактура № 692 от 11.12.2012 г. ОСЪЖДА „А.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Т.А.К., да заплати на „М.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.С., сумата от 501.41 лева (петстотин и един лева и четиридесет и една ст.), представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.10.2014
Гражданско дело № 1431/2014
В законна сила от 17.10.2014г.
47 Гражданско дело No 1059/2013, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ ООД А.Н.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.4.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Н.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, че съществува вземането на „Х.А.-А.Л.” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Т.Б. и П.Ш., за сумата общо в размер на 2509 евро /две хляди петстотин и девет евро/, представляваща вземане по два броя записи на заповед, издадени от ответницата К. в полза на ищцовото дружество на 24.09.2007г., по Заповед № 650 от 30.08.2012г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 748/2012г. по описа на РС-Несебър, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 28.08.2012г., до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА А.Н.К. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на „Х.А.-А.Л.” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Т.Б. и П.Ш., сумата общо в размер на 769,47 лева /седемстотин шестдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки/, представляваща заплатени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.10.2014
Гражданско дело № 1262/2014
В законна сила от 17.10.2014г.
48 НЧХД No 735/2014, IV състав НЧХД Н.Д.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 17.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 735/2014 г. по описа на РС- Несебър. ИЗПРАЩА „искова молба”, от Н.Д.М., без посочено ЕГН, живуща ***, с входящ номер 7443/16.10.2014 г. на РП- Несебър по компетентност. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
49 Гражданско дело No 202/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД М.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 7.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №202/2014г. по описа на Районен съд гр. Несебър, поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред Окръжен съд гр. Бургас, считано от датата на съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.10.2014г.
50 АНД No 162/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД П.Г.К. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.4.2014г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 108/26.02.2013 г. на директора на РДГ- Бургас, издадено срещу П.Г.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, в частта му, с която е отнет в полза на държавата лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Голф” с ДК № ***. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.10.2014
Наказателно дело № 1113/2014
В законна сила от 22.10.2014г.
51 АНД No 40/2014, V състав По ЗГ и ЗЛОД СЪНИ ТРАНС ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.3.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 616 от 09.12.2013г. на Директора на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – гр.Бургас, с което на основание чл.265, ал.2 от Закона за горите /ЗГ/, на „С.Т.” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от К.Г.Н. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.265, ал.2 от ЗГ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2014
Наказателно дело № 952/2014
В законна сила от 23.10.2014г.
52 НОХД No 272/2014, III състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.О.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 15.10.2014г.
ДОПУСКА тълкуване на присъда № 30 от 09.07.2014г. по НОХД № 272/2014г. по описа на РС- Несебър в частта, относно първата пробационна мярка, като вместо „Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от /1/ една година с периодичност 2 /два/ пъти седмично”, следва да се чете „Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от /1/ една година”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считан от днес, пред Окръжен съд- Б..
Е.О.А.
В законна сила от 23.10.2014г.
53 ЧНД No 364/2014, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 15.10.2014г.
ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение № 258 от 20.08.2014г. по НОХД № 364/2014г. по описа на РС- Несебър, в частта, с която е приспаднато на основание чл.25 ал.3 от НК изтърпяната част от наказанието „Пробация” по НОХД № 470/2013г.на РС- Айтос, като следва да бъде определен режима на приспадане, като същата в тази му част следва да се чете: ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.3 от НК, изтърпяната част до момента наказание „Пробация” по НОХД № 470/2013г. по описа на РС- Айтос, считано от 06.02.2014г. до 30.06.2014г., а именно: по чл.42а, ал.2 т.1 от НК – 4 (четири) месеца и 24 (двадесет и четири) дни; по чл.42а, ал.2 т.2 от НК- 4 (четири месеца) и 24 (двадесет и четири) дни; чл.42а ал.2 т.6 от НК- положил 60 (шестдесет) часа безвъзмезден труд в полза на обществото, при режим на приспадане - 2 (два) дни „Пробация”, да се зачитат за 1 (един) ден лишаване от свобода. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
А.С.М.
В законна сила от 23.10.2014г.
54 НОХД No 661/2014, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.П.Е. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 24.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 661/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Н. ***- защитник на подсъдимия Р.Е. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Р.П.Е.- роден на ***г*** А, българин, български гражданин, несемеен, осъждан, безработен, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2013 г., около 02.45 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до хотел „Свежест”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно: производно на амфетамина- 3.4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0.253 грама със съдържание на основно вещество 3.4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ 45.60%, на стойност 10.12 лв.; производно на амфетамина – 3.4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0.313 грама със съдържание на основно вещество 3.4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ 45.60 %, на стойност 12.52 лв.; производно на амфетамина- 3.4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0.309 грама със съдържание на основно вещество 3.4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ 45.60%, на стойност 12.36 лв., общо производни на амфетамина 3.4 метилендиоксиме-тамфетамин /MDMA/, с общо нетно тегло 0.875 грама със съдържание на основно вещество 3.4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ 45.60%, на обща стойност 35.00 лв., определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предложение второ, т.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 и 5, предложение първо, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, вр. с чл.73, ал.1, чл.30 и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 Б” от ЗКНВП, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2 т.1, 2 и 4, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8/осем/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично. -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца. - Включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 /шест/ месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Обществено порицание” на подсъдимия. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, веществените доказателства по делото, съставляващи опаковките, в които са се намирали наркотичните вещества, както и неизразходваната част от наркотичните вещества, които след влизане в сила на определението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Р.П.Е. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 125,70 лв. (сто двадесет и пет лева и седемдесет стотинки), представляваща направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 661/2014г. по описа на РС – гр.Несебър.
Р.П.Е.
В законна сила от 24.10.2014г.
55 ЧНД No 976/2012, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Ц.Т. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 17.10.2014г.
на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: Диспозитива на Определение от 06.02.2013г. по ЧНД №976/2012г. по описа на РС-Несебър да се чете по следния начин: ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, определено с Определение по ЧНД №1072/2010г. на РС -Несебър, влязло в сила на 17.02.2011г. измежду наложените наказания с присъда №204/25.11.2009г. по НОХД №92/2008 г. по описа на РС- Белоградчик и с Определение №164/27.07.2009г. по НОХД №954/2009г. по описа на РС- Враца. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната част от наказанието „Лишаване от свобода”, наложено по НОХД №92/2008г. на РС -Белоградчик. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК изцяло изтърпяното наказание „Пробация”, наложено на осъдения по НОХД №954/2009г. на РС-Враца за времето от 06.08.2009г. до 06.05.2010г., като два дни „Пробация” се зачитат за един ден „Лишаване от свобода”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – Бургас.
Р.Ц.Т.
В законна сила от 27.10.2014г.
56 АНД No 583/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.Л. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.9.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд РЕШИ: ПРИЗНАВА А.М.Л., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2014 г., около 00,30 ч., в КК „Слънчев бряг”, в района на комплекс „Съни Холмс”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата на условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество- метамфетамин с основно съдържание 17,10 % с нетно тегло 0,618 грама на стойност 4,20 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 200 /двеста/ лв. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- опаковките, в които се е съдържало наркотичното вещество, както останалата, неизразходвана част от наркотичното вещество, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.М.Л. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 46,18 лв. /четиридесет и шест лева и осемнадесет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
А.М.Л.
Мотиви от 19.9.2014г.
В законна сила от 27.10.2014г.
57 ЧНД No 752/2014, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.О.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 27.10.2014г.
Уважавана осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-2026/2014г. по описа на РУП Х.О.Х. с ЕГН – **********, адв.П.Ч. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.10.2014г.
58 ЧНД No 753/2014, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Щ.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 27.10.2014г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-163/2014г. по описа на РУП Ц.Щ.Б. с ЕГН – **********, адв.А.Ж. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.10.2014г.
59 НОХД No 754/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.О.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 27.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 754/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.П.Ч. *** и подсъдимият Х.О.Х., съгласно което: Подсъдимият Х.О.Х., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, гробар в гробищен парк гр.Бургас, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2014 г., около 17.50 часа, в КК Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас в близост до хотел „Континентал парк”, в посока гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет „Иж 350”, без регистрационни номера, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно – с 1.91 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №778/02.09.2014г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК така определеното наказание за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА наказание „Лишаване от право да управлява МПС”, тъй като подсъдимият е неправоспособен. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.О.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 39.08 лева /тридесет и девет лева и осем стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 754/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х.О.Х. мярка за неотклонение и като намери, че не са налице основания за отмяна на същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.О.Х. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.
Х.О.Х.
В законна сила от 27.10.2014г.
60 НОХД No 755/2014, IV състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Щ.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 755/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- защитник на Ц.Щ.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Ц.Щ.Б.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, турчин, българско гражданство, основно образование, женен, осъждан, общ работник в БКС- Несебър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода 19.03.2012 г. до 19.02.2014 г. в Гюльовца, общ.Несебър, обл.Бургас, на ул.............. 23, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „ВиК" ЕАД гр.Бургас, представлявано от Изпълнителния директор инж.Ганчо Тенев, чрез монтиране във водомерната шахта на имота на мека връзка на мястото на водомера, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 , вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, при периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, по- лекото наказание „Глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „ЛОС” . ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 755/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ОТМЕНЯ взетата спрямо Ц.Щ.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Ц.Щ.Б.
В законна сила от 27.10.2014г.
61 Гражданско дело No 204/2013, V състав Облигационни искове В.Н.И. В.Г.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.4.2014г.
ОТМЕНЯ ДАРЕНИЕ на недвижими имот, извършено с нотариален акт № 116, том ХІІІ, нот.дело № 2380 от 05.08.2005г. на Нотариус Ст.А., с рег. № 208 и район на действие - Районен съд-гр.Несебър, с който В.Н.И. с ЕГН **********, с адрес: *** Е ДАРИЛА на В.Г.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, собствения си недвижим имот, представляващ: 365/1030 кв.м идеални части от НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ: УПИ ****, в кв.23 по действащия план на с.Гюльовца, общ.Несебър, целият на площ от 1030 кв.м, при граници: улица, УПИ Ст.А., ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от изградената в това място ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от първи етаж на площ от 63 кв.м и втори етаж на площ от 66 кв.м. ОТМЕНЯ определение, постановено в съдебно заседание на 22.01.2014г., в частта, в която е даден ход по същество на предявения от В.Н.И. против В.Г.А. иск с правно основание чл.55, ал.1, предл. трето от ЗЗД. ПРЕКРАТЯВА производството по иска с правно основание чл.55, ал.1, предл. трето от ЗЗД, поради недопустимост. ОСЪЖДА В.Г.А. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на В.Н.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.М.М. ***/, сумата общо в размер на 1400,54 лева /хиляда и четиристотин лева и петдесет и четири стотинки/, представляващи заплатени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 28.10.2014
Гражданско дело № 1412/2014
В законна сила от 28.10.2014г.
62 АНД No 939/2013, I състав Административни дела С.С.С. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Н.ския районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № (6) НП-15/04.10.2013г. на Заместник Министъра на културата с което на С.С.С., ЕГН:********** *** е наложено наказание „Глоба” в размер на 5000 (пет хиляди) лева за това, че в периода декември 2012 година - 17.01.2013 година, като собственик и инвеститор на имот УПИ IV-289, кв. 55 е идентификатор 51500.501.313, с адрес: ул. М. № **, гр. Н., попадащ в границите на Националния археологически и архитектурно-градоустройствен резерват „Старинен Н." е започнал осъществяването на инвестиционен проект, като строителството е извършено без съгласуван конструктивен проект от Министерство на културата – нарушение по чл. 83, ал.1, т.2, б"а" във вр. с чл. 84, ал.1 и ал.2 от Закона за културното наследство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен Съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.10.2014
Наказателно дело № 551/2014
В законна сила от 28.10.2014г.
63 АНД No 940/2013, IV състав Административни дела М.Н.С. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № (7)НП-16/04.10.2013 г. на Заместник министър на културата, с което за административни нарушения на чл.161, ал.1 и чл.161, ал.2 от Закона за културното наследство, на основание чл.221а, ал.1 от същия закон, на М.Н.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.10.2014
Наказателно дело № 598/2014
В законна сила от 28.10.2014г.
64 АНД No 4/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ФЛАЙ ИНС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.3.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26143 / 10.10.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.2013г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което „Ф.И.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Н. С. М., на основание чл.214 от Закона за туризма във връзка с чл.132, ал.1 от Закона за туризма, му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), и на основание чл.208 от Закона за туризма във връзка с чл.114, т.2 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.10.2014
Наказателно дело № 861/2014
В законна сила от 28.10.2014г.
65 АНД No 361/2014, III състав По ЗГ и ЗЛОД П.Д.Д. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.10.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29 от 26.05.2014г., издадено от Директора на РДГ Бургас, което на П.Д.Д. с ЕГН **********,***, на основание чл.275, ал.1, т.2, чл.272 във връзка с чл.270 от Закона за горите, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 150 лева, за нарушение на т.25 от Заповед № 722 от 18.10.2012г. на ИАГ София. Разпореждането подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 28.10.2014г.
66 АНД No 524/2014, I състав По ЗД по пътищата А.П.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.10.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРДЖАВА Наказателно постановление № 14-0304-001001/20.06.2014г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на А.П.Б., ЕГН **********, с адрес: *** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 500/петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца и Глоба” в размер на 10 /десет/ лева на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.трето от ЗДвП; Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 28.10.2014г.
67 АНД No 552/2014, I състав По ЗД по пътищата С.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.10.2014г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3255/10.10.2013г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на С.Г.С., ЕГН:********** *** е наложено наказание Глоба в размер на 300/триста/ лева за нарушение на чл.177 ал.1, т.1 ЗДвП; Глоба в размер на 50 /петдесет/ лв., на основание чл.183 ал.4, т.7 от ЗДвП, за нарушение на чл.137А, ал.1, предл.първо от ЗДвП и Глоба в размер на 10 /десет/ лева на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.трето от ЗДвП за нарушение по чл.100 ал.1, т.2, предл.първво от ЗДвП Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.10.2014г.
68 Гражданско дело No 376/2014, II състав Делби Т.Г.Д. Т.П.Д.,
С.Г.С.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 2.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 376/2014г. по описа н РС-Несебър.
В законна сила от 29.10.2014г.
69 АНД No 424/2014, IV състав По ЗД по пътищата М.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.8.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1453/20.06.2013 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушения по чл.177, ал.1, т.1, и чл.139, ал.5, двете от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение второ и чл.179, ал.3, т.4, предложение първо, от същия закон, на М.А.И., ЕГН **********,***, са наложени две административни наказания- глоби в размер на по 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.10.2014г.
70 АНД No 563/2014, IV състав По ЗД по пътищата Н.В.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.10.2014г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304/09.07.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, в частта, с която за нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Н.В.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание- глоба в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.10.2014г.
71 АНД No 636/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.С.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.10.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд РЕШИ: ПРИЗНАВА Д. С. С., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2014 г., около 02,30 ч., в КК „Слънчев бряг”, пред бар „Тифани”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата на условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рискови наркотични вещества- коноп с основно съдържание на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 5,10% с нетно тегло 0,157 гр., на стойност 0,94 лв., и метамфетамин с основно съдържание 21,00 % с нетно тегло 0,187 грама, на стойност 4,68 лв., всички наркотични вещества на обща стойност 5,62 лв. съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лв. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- опаковките, в които се е съдържало наркотичното вещество, както останалата, неизразходвана част от наркотичното вещество, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д. С. С. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 52,67 лв. /петдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
Д.С.С.
Мотиви от 8.10.2014г.
В законна сила от 30.10.2014г.
72 Гражданско дело No 528/2014, V състав Облиг.искове - дела по гл.8-ма от ЗЗППТ ЗД БУЛ ИНС АД ГР.СОФИЯ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.10.2014г.
Р Е Ш И: ОСЪЖДА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”Еделвайс” № 10, представлявана от Кмета Николай Кирилов Димитров да заплати на ЗД „Б.И.” АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителния директор С.П., със съдебен адрес:*** /чрез адв.Мариян Г. ***/, сумата в размер на 132,20 лева /сто тридесет и два лева и двадесет стотинки/, представляваща изплатено застрахователно обезщетение за нанесени от претърпяно на 22.04.2010г. пътно транспортно произшествие материални щети по лек автомобил „Ситроен Ксара” с рег.№ ***, собственост на Министерството на вътрешните работи, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска – 02.07.2013г. до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер от 132,20 лева до претендирания такъв от 134,32 лева /сто тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки/, като недоказан по размер. ОСЪЖДА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”Еделвайс” № 10, представлявана от Кмета Николай Кирилов Димитров да заплати на ЗД „Б.И.” АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителния директор С.П., със съдебен адрес:*** /чрез адв.Мариян Г. ***/, сумата общо в размер на 256 лева /двеста петдесет и шест лева/, представляващи заплатени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска. Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 31.10.2014г.
73 АНД No 451/2014, I състав Административни дела ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2013 ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.10.2014г.
НП-измененона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № КБ-256/27.06.2014г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.116 ал.2 от Закона за туризма е наложено на Е.Х. 2013” ООД, гр.Бургас, ЕИК: ......... административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000/две хиляди/ лева за това, че на 17.06.2014г. в 14.00 ч. в с.Р., ул.”М.” №.., при проверка в апартаментен комплекс „Е.Р. и СПА”, се установило, че регистъра на настанените туристи не отговаря та изискванията на образеца, утвърден от Министъра на МИЕТ като НАМАЛЯВА размера на наказанието на 200 /двеста/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 31.10.2014г.
74 АНД No 463/2014, I състав По ЗД по пътищата С.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.10.2014г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-000752/27.05.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, в ЧАСТТА в която е наложено на С.Г.С., ЕГН: **********,с адрес: ***, „Глоба” в размер на 2000 /две/ хиляди лева на осн.чл.178, ал.1, т.2, предл.второ от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-000752/27.05.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, в ЧАСТТА в която е наложено на С.Г.С., ЕГН: **********,с адрес: ***, „Глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.183 ал.4. т.7, пр.1 от ЗДвП. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 31.10.2014г.
75 НОХД No 601/2014, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 29.8.2014г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка чл.248, ал.2, т.З НПК съдията - докладчик РАЗПОРЕЖДАМ ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД №601/2014 г. по описа на РС Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - Несебър за отстраняване на нарушенията, констатирани в мотивите на настоящото разпореждане. Разпореждането подлежи на обжалване и/или протест в 7-дневен срок от получаване на препис от същото пред Бургаски окръжен съд. Препис от разпореждането да се изпрати на обвиняемия, защитника му и на РП Несебър .
В законна сила от 31.10.2014г.