Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 826/2017, III състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Л.Д.Ч.,
Е.Д.Ч.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 2.10.2017г.
РАЗРЕШАВА на Л.Д.Ч. с ЕГН **********, ДА ПРОДАДЕ, притежаваните от нея идеална част от лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с рег.№ А 8852 МК, година на производство: 2000, цвят светло сив металик, рама: W0L0TGF48Y5184961, двигател X20DTL17620010, като при сключване на договора за покупко-продажба на МПС в качеството й на продавач, да бъде представлявана от нейния баща и законен представител Д.Г.Ч. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***. РАЗРЕШАВА на Е.Д.Ч. с ЕГН **********, ДА ПРОДАДЕ, притежаваните от нея идеална част от лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с рег.№ А 8852 МК, година на производство: 2000, цвят светло сив металик, рама: ........ двигател...... като при сключване на договора за покупко-продажба на МПС в качеството й на продавач, да бъде представлявана от нейния баща и законен представител Д.Г.Ч. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***.
В законна сила на 2.10.2017г.
2 НОХД No 2258/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 2.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №2258/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – Мл.прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ш. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия Д.Д.П. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Д.Д.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ж.к „Даме Греуев”, №11, вх.В, ет. 1, ап. №4, българин, български гражданин, студент, неженен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 30.08.2017 г. около 03:30 ч., в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на главната алея пред бензиностанция „Петрол“, срещу хотел „Свежест“, в посока хотел „Лагуна парк“- дискотека „Гранд“, управлявал МПС - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С200”, с рег. № С......., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.23 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ № АRDN0053, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК вр с чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание „Глоба”. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Д.Д.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 10 (десет) месеца. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2258/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата Д.Д.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Д.Д.П.
на основание чл. 343б, ал. 1 от НК вр с чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание „Глоба”. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Д.Д.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 10 (десет) месеца.
В законна сила на 2.10.2017г.
3 ЧНД No 656/2017, VI състав Производство по чл. 243 НПК   РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
И.И.К.,
И.Г.Б.,
К.Г.М.,
И.И.Ш.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 21.6.2017г.
ОТМЕНЯ Постановление от 14.07.2016г. за частично прекратяване на ДП № 14-110/2011г. по описа на РУ на МВР гр. Несебър, вх. № 236/2011г. на РП гр. Несебър, с което на основание чл. 199 НПК вр. чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НК, е прекратено частично досъдебното прозиводство, водено срещу И.И.К. за извършено престъплениуе по чл. 195, ал. 2 вр. ал. 1, т. 3, т. 4 пр. първо и второ и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно с указанията, дадени в мотивите на настоящото определение. Определението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд гр. Бургас в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.10.2017г.
4 Гражданско дело No 497/2015, I състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Б.И.Д. ПОЛИНЕЛ ИНВЕСТ ООД ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.1.2016г.
ОБЯВАВА за недействителен трудов договор, сключен на 20.03.2013 г. между Б.И.Д., ЕГН **********-работник и „******************, ЕИК ********-Работодател на основание чл. 74, ал. 1 КТ, поради противоречие със закона- липса на изискуемата по чл. 62, ал. 1 КТ писмена форма на договора; ОСЪЖДА „******************, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя ******************** да заплати на Б.И.Д., ЕГН **********, л. к. № *********, издадена на 10.01.2012 г. от МВР- Русе, с постоянен адрес:*** 13А, Съдебен адрес:***-офисен, офиси №6 и №7, п.к. „И Е.С.” 1. На основание чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда да трудово възнаграждение в общ размер на 1370.24 лв. /хиляда триста и седемдесет лева и двадесет и четири стотинки /, резпределени както следва: сумата от 297,88 лв., уговорено и незаплатено нетно трудово възнаграждение за месец май 2012 г.; сумата от 297,88 лв.-юни 2012 г.; сумата от 297,88 лв.- юли 2012 г.; сумата от 297,88 лв.-август 2012 г.; сумата от 178,72 лв.- септември 2012 г., както и сумата от 392.99 лв. (триста деветдесет и два лева и деветдесет и девет стотинки стотинки)- законна лихва на основание чл. 245, ал. 2 КТ за забава, считано от деня на възникване на задължението на ответника за заплащане на трудовото възнаграждение (денят следващ 20-то число на следващия месец, през който е положен труда) до 09.06.2015 г., разпределени както следва: 90.12 лева законна лихва от 21.05.2012 г. до 09.06.2015 г. върху главницата за неизплатено трудово възнаграждение за месец май 2012 г.;- 87.60 лева - законна лихва от 21.06.2012 г. до 09.06.2015 г. върху главницата за неизплатено трудово възнаграждение за месец юни 2012 г.; 84.99 лева - законна лихва от 21.07.2012 г. до 09.06.2015 г. върху главницата за неизплатено трудово възнаграждение за месец юли 2012 г.; 82.38 лева - законна лихва от 21.08.2012 г. до 09.06.2015 г. върху главницата за неизплатено трудово възнаграждение за месец август 2012 г.; 47.90 лева - законна лихва от 21.09.2012 г. до 09.06.2015 г. върху главницата за неизплатено трудово възнаграждение за месец септември 2012 г.,ведно със законната лихва върху главницата от 1370.24 лв. /хиляда триста и седемдесет лева и двадесет и четири стотинки, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане КАТО ОТХЪРЛЯ ИСКА В ЧАСТТА над установения до претендирания, като неоснователен и недоказан;ДА ЗАПЛАТИ и сумата в общ размер на 13.06 лв. /тринадесет лева и шест стотинки/- сборна главница от 41.95 лв. /четиридесет и един лева и деветдесет и пет стотинки/ и сборна законна лихва от 12.44 лв. /дванадесет лева и четиридесет и четири стотинки/ върху всяка една от главниците за дължимо и неизплатено допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за месеците май 2012 г., юни 2012 г., юли 2012 г., август 2012 г. и септември 2012 г.,ведно със законната лихва върху ретендираната главница от 41.95 лв. /четиридесет и един лева и деветдесет и пет стотинки/, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане; ОСЪЖДА „******************, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя ******************** да заплати на Б.И.Д., ЕГН ********** На основание чл. 128, т. 2, във връзка с чл. 75, ал. 1 от Кодекса на труда месечно трудово възнаграждение по трудов договор, сключен на 20.03.2013 г., в общ размер на 5273.99 лв. /пет хиляди двеста седемдесет и три лева и деветдесет и девет стотинки за осем работни дни от месец март 2013 г.; за месец април 2013 г.; за месец май 2013 г., за месец октомври 2013 г.;за ноември 2013 г.; за месец декември 2013 г.; за месец януари 2014 г.; за месец февруари 2014 г.;, за месец март 2014 г.;и за девет работни дни от месец април 2014 г както и сумата от 636.91 лв. (шестстотин тридесет и шест лева и деветдесет и една стотинки)- законна лихва на основание чл. 245, ал. 2 КТ за забава, считано от деня на възникване на задължението на ответника за заплащане на трудовото възнаграждение (денят следващ 20-то число на следващия месец, през който е положен труда) до 09.06.2015 г., считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане, като ОТВЪРЛЯ иска в останалата част на претендираната лихва над установения като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА „******************, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя ******************** да заплати на Б.И.Д., ЕГН ********** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща сторени в производството разноски. ОСЪЖДА „******************, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя ******************** да заплати на да заплати по сметка на РС Несебър СУМАТА от 415.77 /четиристотин и петнадесет лева и седемдесет и седем стотинки/ лева, държавна такса за производството по делото, както и СУМАТА от 360/триста и шестдесет/ лева лева - разноски за СИЕ, в полза на държавата по сметка на РС Несебър. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяването.
В законна сила на 4.10.2017г.
5 НОХД No 821/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.М.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 12.7.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.М.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2017г., около 01,30 часа, в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, пред бензиностанция „Петрол”, до хотел „Свежест”, управлявал лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег.№ ЕН ....КК, след употреба на наркотично вещество- кокаин, представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.2, т.1, вр. ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Списък 1- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Драг Тест 5000”, с идентификационен № ARJJ- 0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.58а от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.”Б” от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, както и „ГЛОБА” в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ лева, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г от НК, подсъдимият Т.М.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /ДЕСЕТ МЕСЕЦА/, като ЗАЧИТА времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 26.06.2017г. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. След влизане в сила на присъдата, приложената към досъдебното производство тестова касета да бъде унищожена като вещ без стойност.
Т.М.Г.
на основание чл.57, ал.1, т.2, б.”Б” от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, както и „ГЛОБА” в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ лева, платими в полза на Държавата.
Мотиви от 21.7.2017г.
В законна сила на 4.10.2017г.
6 АНД No 1388/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.9.2017г.
ПРИЗНАВА Д.П.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, озвучител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2016г., около 00,30 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас, на ул. „Отец Паисий“, в близост до дом №8, в посока ул.“Т.Пенчев“, към ул.“Черноморска“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с рег.№ В .... ВВ след употреба на наркотични вещества- канабис /ТНС/ и амфетамин /АМР/, установено с техническо средство „Дрегер Драг Тест 5000“ /Drager Drug Test 5000/ с идентификационен номер ARHJ-0005 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Д.П.Д. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Д.П.Д. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 10.08.2016г. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.П.Д.
на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Д.П.Д. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 19.9.2017г.
В законна сила на 4.10.2017г.
7 АНД No 216/2017, I състав МВР Т.Н.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №3223/18.11.2016г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което е наложено на Т.Н.Н., ЕГН********** ,с адрес: *** административно наказание: „глоба” в размер на 500 /петстотин лева/ на основание чл.212 от ЗОБВВПИ – Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия за нарушение на чл.5 ал.2, вр.чл.1, т.3 от ЗОБВВПИ. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 5.10.2017г.
8 НОХД No 1595/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.9.2017г.
ПРИЗНАВА И.П.П., роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно-специално образование, неосъждан- реабилитиран, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2016г., около 21.50 часа в гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас, по ул.„Първомайска“, с посока на движение от ул.“Струма“ към ул.“Кокиче“, управлявал моторно превозно средство категория L1е, мотопед марка „Ямаха“, модел „Джог“, с рег.№ ******, /собственост на с.д.д./, след употреба на високорискови наркотични вещества, а именно канабис /ТНС 5/ и опиати /OPI/, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000“ тестова касета „Drager Drug Test 5000 Test- Kit“, с фаричен №ARHJ 0005, поради което и на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият И.П.П. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 10 (десет) месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
И.П.П.
на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият И.П.П. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 10 (десет) месеца.
Мотиви от 9.10.2017г.
В законна сила на 5.10.2017г.
9 НОХД No 2268/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Х.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2268/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно - Валя Диамандиева – младши прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***- назначен защитник на подсъдимия С.Х.Д. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА С.Х.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2017г., около 23.20 часа, в КК„Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, по главната алея, до хотел „Калофер“, с посока на движение към град Свети Влас, управлявал МПС- лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, с рег.№ СН .... АС, след употреба на високорисково наркотично вещество -„амфетамин“, установено по надлежния ред, с техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /„Drager Drug Test 5000“/ с идентификационен номер „ARJJ-0041”, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 НК, на подсъдимия С.Х.Д. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „ГЛОБА“. ПОСТАНОВЯВА тестова касета от техническо средство „Drager Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041, да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2268/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.Х.Д.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 НК, на подсъдимия С.Х.Д. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „ГЛОБА“.
В законна сила на 5.10.2017г.
10 НОХД No 1823/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Р.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 6.10.2017г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1823/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: С.С.- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.С.М.от АК-гр.Бургас, в качеството й на защитник на подсъдимия В.Р.В. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият В.Р.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***9, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2017 г. в 02.00 ч. в гр.Несебър, обл.Бургас, к-с „С.В.“ пред блок № *, в посока от хотел „Перла“ към главен път I- 9, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел „318” с рег. № ****, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис, установено по надлежния ред чрез техническо средство Dreger Drug Test 5000 с фабричен № ..... съгласно Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /ТРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба по чл.343б, ал.3 от НК. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия В.Р.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият В.Р.В. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано 05.07.2017 г. ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета Dreger Drug Test 5000 с фабричен № АRJМ-0713 от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1823/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Р.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
В.Р.В.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1823/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: С.С.- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.С.М.от АК-гр.Бургас, в качеството й на защитник на подсъдимия В.Р.В. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият В.Р.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***9, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2017 г. в 02.00 ч. в гр.Несебър, обл.Бургас, к-с „С.В.“ пред блок № *, в посока от хотел „Перла“ към главен път I- 9, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел „318” с рег. № ****, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис, установено по надлежния ред чрез техническо средство Dreger Drug Test 5000 с фабричен № АRJМ-0713, съгласно Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /ТРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба по чл.343б, ал.3 от НК. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия В.Р.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият В.Р.В. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано 05.07.2017 г.
В законна сила на 6.10.2017г.
11 НОХД No 2285/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 6.10.2017г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 2285/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Валя Диамандиева- младши прокурор в РП- Несебър и адв. В.С., в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия С.Г.Г. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Г.Г.- роден на *** г. в гр. Шумен, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, студент, неосъждан, трудово ангажиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2017 година, около 01.00 часа в к.к. „Слънчев бряг“, общ.Несебър, до хотел „Карлово“, с посока на движение към град Сети Влас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна“ с рег. № Н 7119 АМ, след употреба на наркотични вещества- канабис, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager drug Test 5000” с идентификационен номер ARJJ-0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал. 2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимият С.Г.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимия С.Г.Г. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 02.10.2017 г. Приложената по ДП тестова касета, неприобщена като веществено доказателство по надлежния ред, следва да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2285/2017 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Г.Г. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
С.Г.Г.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал. 2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, подсъдимият С.Г.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимия С.Г.Г. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 02.10.2017 г.
В законна сила на 6.10.2017г.
12 НОХД No 1674/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 9.10.2017г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1674/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Р.Б.- Районен прокурор на РП-гр.Несебър и адв.Р.К.от АК- гр.Бургас - упълномощен защитник на подсъдимия П., съгласно което: ПРИЗНАВА В.И.П.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, aп. 1, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, Управител на „У.С.Т.Б.“ ООД - София, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2017г., около 20.50 часа, в к. к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, обл. Бургас, на алеята пред хотел „Сирена Вип“, с посока на движение от дискотека „Какао бийч“ към главна алея на комплекса, управлявал моторно превозно средство лек автомобил, марка „Мазда 6“ с peг. № *****, след употреба на високорискови наркотични вещества, а именно - кокаин (СОС), тетрахидроканабинол (ТНС 5) и метамфетамин (MET), установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство - «Drager Drug Test 5000", с фабричен № ARJJ - 0041 (Test №114), поради което и на основание чл. 343б, ал. 3 , вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на В.И.П. наказание- шест месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на В.И.П. кумулативно предвиденото в чл.343, ал.3 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК В.И.П. от право до управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимия В.И.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.08.2017 г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, веществените доказателства по делото- 1 брой плик с тестова касета “Drager Drug Test 5000 STK 6, с фабричен №ARJM 0713, REF№8319495, която след влизане на споразумението в сила да бъде унищожена. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1674/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо В.И.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
В.И.П.
чл. 343б, ал. 3 , вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на В.И.П. наказание- шест месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на В.И.П. кумулативно предвиденото в чл.343, ал.3 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК В.И.П. от право до управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимия В.И.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.08.2017 г.
В законна сила на 9.10.2017г.
13 АНД No 1980/2017, III състав ДИТ В.-Д.-Д.К. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 19.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 1980/2017 г. по описа на Несебърски районен съд. Препис от административно-наказателната преписка да се приложи по АНД № 1660/2017 г. по описа на Несебърскси районен съд. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок, считано от съобщаването му, пред Административен съд-Бургас.
В законна сила на 9.10.2017г.
14 АНД No 2097/2017, III състав ДИТ ММ ХОЛИДЕЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 21.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 2097/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Препис от административно-наказателната преписка да се приложи по АНД № 1796/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок, считано от съобщаването му, пред Административен съд - Бургас.
В законна сила на 9.10.2017г.
15 Гражданско дело No 629/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.О.Х.,
Х.М.Х.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ
  Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 0003/10.10.1999г. на кметство с.Рожден, общ.Руен, обл.Бургас граждански БРАК между С.О.Х. с ЕГН-********** *** и Х.М.Х. с ЕГН-********** ***, поради сериозно и непоколебимо съгласие на страните . УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: 1. ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕЦАТА: Родените по време на брака деца: О.Х.Х., роден на ***г. в гр.Поморие с ЕГН-**********; С.Х.Х., роден на ***г. в гр.Поморие с ЕГН-**********; М.Х.Х., роден на ***г. в гр.Поморие с ЕГН-********** и А.Х.Х., родена на ***г. в гр.Бургас с ЕГН-********** ще живеят при майка си в семейното жилище, собственост на родителите на майката, представляващо къща с двор с административен адрес в с.О., ул.П.№ 8А, общ.Несебър. 2. ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА: Страните се споразумяват - Родителските права по отношение на родените от брака деца – О.Х.Х. с ЕГН-**********; С.Х.Х. с ЕГН-**********; М.Х.Х. с ЕГН-********** и А.Х.Х. с ЕГН-********** се предоставят на МАЙКАТА С.О.Х. с ЕГН-**********. 3. ОТНОСНО РЕЖИМА НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: Бащата Х.М.Х. с ЕГН-**********, да има право на лични контакти с децата О., Сюлейман, М.и А.всяка първа и трета неделя в месеца от 09,00ч. до 17,00ч.. 4. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА: Страните се споразумяват- Бащата Х.М.Х. с ЕГН-**********, ще заплаща месечна издръжка за всяко едно от децата О.Х.Х. с ЕГН-**********; С.Х.Х. с ЕГН-**********; М.Х.Х. с ЕГН-********** и А.Х.Х. с ЕГН-********** чрез тяхната майка и законен представител С.О.Х. с ЕГН-********** в размер на по 100лв./сто/лева, за всяко от децата, начиная от влизане на решението в сила, до настъпване на законно основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане. 5. ОТНОСНО ПОЛЗУВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ, ИМУЩЕСТВОТО И ФАМИЛНОТО ИМЕ: 5.1 Страните се споразумяват семейното жилище, с административен адрес в с.О., ул.П.№ 8, общ.Несебър, собственост на родителите на съпругата ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗУВАНЕ на майката с децата. 6. Страните заявяват, че по време на брака не са придобили недвижими имоти, нямат открити банкови сметки, влогове и теглени банкови кредити. 7. Страните заявяват ,че по време на брака са придобивали три броя моторни превозни средство – л.а.“Пежо 106“ с рег.№ А 5296 ВХ, л.а.“Рено Клио“ с рег.№ А ....ВВ и л.а.“Рено Клио“ с рег.№ А ....КВ, които след прекратяването на брака желаят да останат в режим на обикновена съсобственост, като останалите придобити движими вещи представляват обикновена покъщина и са поделени между страните извънсъдебно. 8. Страните се споразумяват че не си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака им. 9. След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име М.. ОПРЕДЕЛЯ окончателна д.т. по делото 50/петдесет/ лева, 40лв. от които платени от С.О.Х. при завеждане на делото. ОСЪЖДА Х.М.Х. с ЕГН-********** да заплати по с/ка на НРС д.т. в размер на 10лв./десет/ лева, както и д.т. върху присъдената издръжка за децата в размер на 288лв./двеста осемдесет и осем/лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. УКАЗВА на осн.чл.129 от ПАРОАВАС препис от решението да се изпрати служебно в РД ГРАО-Бургас.
В законна сила на 10.10.2017г.
16 АНД No 658/2017, IV състав КАТ А.Х.О. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.9.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-001111/17.05.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушения на чл.20, ал.2 и чл.123, ал.1, т.2, б.”Б”, двата от Закона за движение по пътищата, на основание чл.179, ал.2, предолжение първо и чл.175, ал.1, т.5, двата от същия закон, на А.Х.О., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 200 лв., респективно 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 10.10.2017г.
17 АНД No 1248/2017, VI състав НАП ДРОН-16 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 25.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „възражение”, подадено от „Дрон 16” ЕООД, срещу Наказателно постановление № 246239-F240803/16.02.2017г. на началник на сектор „Оперативни дейности” Бургас в ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1248/2017г. по описа на РС-Несебър. Препис от разпореждането да се връчи на страните, като на жалбоподателя преписът да бъде връчен след провеждане на телефонен разговор с управителя на дружеството на известния му телефонен номер за връзка и уточняване на актуален адрес, на който да му бъдат връчвани съобщенията по делото. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 10.10.2017г.
18 НОХД No 2314/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Н.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 10.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2314/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Ж. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия А.Н.Д., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.Н.Д.- роден на *** год. в гр.О., Нигерия, ЛНЧ **********, паспорт №........, с настоящ адрес:***, нигериец, нигерийски гражданин, неженен, средно образование, студент в България, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2017г., около 23.10 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до дискотека „Оксижен”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл.16, чл. 30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗКНВП, както следва- коноп/канабис/ марихуна, с нетно тегло 6.881 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 8.90%, на стойност 41.28лв., и 3.4- метилендиоксиметаамфетамин /МDМА/, екстази, с нетно тегло 0.942 гр., със съдържание на МDМА 59.10%, на стойност 23.55лв., като общата стойност на всички наркотични вещества възриза на 64.83лв., поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр.второ, т.1, пр. първо, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия А.Н.Д. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно опаковките, в които са се намирали наркотичните вещества, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, предадено на съхранение в ЦМУ- София, които да се унищожат след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия А.Н.Д. /, със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 108,09 лв. /сто и осем лева и девет стотинки/, представляваща направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2314/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър.
А.Н.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2314/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Ж. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия А.Н.Д., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.Н.Д.- роден на *** год. в гр.О., Нигерия, ЛНЧ **********, паспорт №........, с настоящ адрес:***, нигериец, нигерийски гражданин, неженен, средно образование, студент в България, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2017г., около 23.10 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до дискотека „Оксижен”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл.16, чл. 30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗКНВП, както следва- коноп/канабис/ марихуна, с нетно тегло 6.881 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 8.90%, на стойност 41.28лв., и 3.4- метилендиоксиметаамфетамин /МDМА/, екстази, с нетно тегло 0.942 гр., със съдържание на МDМА 59.10%, на стойност 23.55лв., като общата стойност на всички наркотични вещества възриза на 64.83лв., поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр.второ, т.1, пр. първо, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия А.Н.Д. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.
В законна сила на 10.10.2017г.
19 Гражданско дело No 755/2017, I състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Д.Д.П.,
И.А.П.,
Г.А.С.,
А.И.П.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.10.2017г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните Д. Д. П., ЕГН **********,***; И. А.П., ЕГН **********, с адрес ***; Г.А. С., ЕГН **********,*** и А.И.П., ЕГН: **********, с постоянен адрес: UNITED STATES OF AMERICA, 8004 Capistrano PI, Alexandria, VA 2230, Чрез: адв. Й.Б., с адрес: ***ЕНИЕ ПО ЧЛ.128 от СК, с което : Бабата Д.Д. П., ЕГН **********. И дядото И. А.П., ЕГН **********,с адрес *** имат право на лични контакти с внука си А.А.П.. ЕГН **********, както следва: РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ ДО 04.01.2019г. Всяка четна събота и неделя от съответната година дядото И.А.П. и/или бабата Д.Д. П., да вземат детето А.А.П., с ЕГН ********** от адреса на майката, без преспиване, от 10 ч. в събота до 19 ч. в събота и от 10 ч. в неделя да 19 ч. в неделя, като го връщат в дома на майката Г.А. С.. ЕГН **********. Режимът на лични отношения може да се променя, като дядото И.А.П. и/или бабата Д.Д. П., имат право на лични отношения с детето А.А.П., ЕГН **********, и по всяко друго време по предварително взаимно съгласие и уговорка на страните, като вземането и връщането на детето става според взаимната договореност за всеки конкретен случай. РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД 04.01.2019 г.: Всяка четна събота и неделя от съответната година дядото И.А.П. и/или бабата Д.Д. П., да виждат и вземат детето А.А.П., с ЕГН **********, от адреса на майката, с преспиване, от 16 ч. в петък до 19 ч. в неделя, като го връщат в дома на майката Г.А. С., ЕГН **********. Страните се споразумяват този режим да се осъществява на място различно от обичайното местоживеене на детето, включително и в гр. Пловдив. Всяка календарна година дядото И.А.П. и/или бабата Д.Д. П.,да виждат и вземат детето А.А.П., с ЕГН **********, за период от 10 непрекъснати дни с преспиване през летните месеци юни, юли, и 10 непрекъснати дни с преспиване през летните месеци август, несъвпадащи с годишния платен отпуск на майката и несъвпадащи с режима на лични контакти на бащата. Режимът на лични отношения може да се променя, като дядото И.А.П. и/или бабата Д.Д. П., имат право на лични отношения с детето А.А.П., ЕГН **********, и по всяко друго време по предварително взаимно съгласие и уговорка на страните, като вземането и връщането на детето става според взаимната договореност за всеки конкретен случай. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2017г.
20 ЧГД No 913/2017, IV състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа РАЙОНЕН СЪД КЪРДЖАЛИ С.Г.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 11.10.2017г.
С оглед изпълнение на съдебната поръчка, съдът ОПРЕДЕЛИ:№640 ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 9../2017г. по описа на Районен съд- Несебър.
В законна сила на 11.10.2017г.
21 НОХД No 2337/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.И.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 11.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2337/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Л.И.В. със защитник адв.Б. *** споразумение, съгласно което подсъдимият Л.И.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2017г. около 19.00 часа в близост до хотел „ Плиска" в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите държал в джоба на дънките си високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал. 2, т.1 от ЗКНВП, вр. с чл. 3, т. 1 и Приложение N2 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно метамфетамин, с нето тегло 1,874 грама със съдържание на метамфетамин 23,40%, на стойност 46,85 лв. /четиридесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки/, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, във вр. с ал. 3, предл. второ, т.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 500 /петстотин/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК, в полза на Държавата вещественото доказателство - остатъкът от неизразходваното количество наркотично вещество – 1,849гр. Метамфетамин, както и опаковки от същото, което да се унищожи след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.И.В. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 64.50 лв. (шестдесет и четири лева и петдесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2337/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Л.И.В.
на основание чл. 354а, ал.5, във вр. с ал. 3, предл. второ, т.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 500 /петстотин/ лева.
В законна сила на 11.10.2017г.
22 Гражданско дело No 266/2017, II състав Искове по ЗУЕС Д.Е.Н.,
А.А.Л.,
О.Д.С.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕС В ЖИЛ.СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ А И Б КАЗА РЕАЛ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.9.2017г.
ОТМЕНЯ по иск с правно основание чл. 40, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, предявен от Д.Е.Н., гражданин на Руска Федерация, род. на 20.01.21962г. в Черногорская обл. СССР, с постоянен адрес: Руска Федерация, гр.М., ул.*************************, А.А.Л., гражданин на Руска Федерация, род. на ***г***, с постоянен адрес:***, дом 2, корп.3, кв.87 и О. Д.С., гражданин на Руска Федерация, род. на***г. в гр.Варкута, Република Коми, СССР, с постоянен адрес: Руска Федерация, гр.**********************************, Решенията взети от Общото събрание проведено на 21.02.2017г.. на Етажната собственост на жилищни сгради А и Б с апартаменти за сезонно ползване с идентификатори по КК *********и *********, находящи се в ПИ с идентификатор *********и жилищни сгради А1 и Б1 с апартаменти за сезонно ползване с идентификатори по КК *********и *********, находящи се в ПИ с идентификатор *********по плана на КЗ между Морски саториум и гр.Св.Влас-юг, местност „Юрта под пътя“ в землището на гр.Св.Влас, общ.Несебър, представляващи комплекс „К.Р.*“, представлявани от управителя на етажната собственост А.И.Г., като незаконосъобразни. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Етажната собственост на жилищни сгради А и Б с апартаменти за сезонно ползване с идентификатори по КК *********и *********, находящи се в ПИ с идентификатор *********и жилищни сгради А1 и Б1 с апартаменти за сезонно ползване с идентификатори по КК *********и *********, находящи се в ПИ с идентификатор *********по плана на КЗ между Морски саториум и гр.Св.Влас-юг, местност „Юрта под пътя“ в землището на гр.Св.Влас, общ.Несебър, представляващи комплекс „К.Р.*“, представлявани от управителя на етажната собственост А.И.Г.да заплати на Д.Е.Н., гражданин на Руска Федерация, род. на 20.01.21962г. в Черногорская обл. СССР, с постоянен адрес: Руска Федерация, гр.М., ул.*************************, А.А.Л., гражданин на Руска Федерация, род. на ***г***, с постоянен адрес:***, дом 2, корп.3, кв.87 и О. Д.С., гражданин на Руска Федерация, род. на***г. в гр.Варкута, Република Коми, СССР, с постоянен адрес: Руска Федерация, гр.********************************** сторените съдебни разноски в размер на 50лв./петдесет/ лева, като ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на съдебни разноски на ищците за заплатен адвокатски хонорар. Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - Бургас.
В законна сила на 12.10.2017г.
23 НОХД No 714/2017, II състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Г.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.9.2017г.
ПРИЗНАВА Р.Г.С.- роден на *** г. в гр.Каларне, Швеция, поданик на Кралство Швеция, живущ в Кралство Швеция, с. ****************, със средно образование, работник в по измерване на дървесина, разведен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2017 година, около 22.30 часа в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургас, в коридор към рецепцията на хотел „М.“, по хулигански подбуди, чрез нанасяне на удар с крак в областта на главата /лицето/ причинил лека телесна повреда на лицето Д.И.П., ЕГН: **********, изразяваща се в мозъчно сътресение и оток с кръвонасядания на долната челюст, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, предл.първо, вр.чл.130, ал.1 от НК , поради което и на основание чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 4500лв./четири хиляди и петстотин/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Г.С. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 583.76лв. /петстотин осемдесет и три лева и седемдесет и шест ст./. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Г.С. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС-Несебър направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 30лв./тридесет/лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Р.Г.С.
на основание чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 4500лв./четири хиляди и петстотин/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Г.С. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 583.76лв. /петстотин осемдесет и три лева и седемдесет и шест ст./. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Г.С. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС-Несебър направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 30лв./тридесет/лева.
Мотиви от 3.11.2017г.
В законна сила на 12.10.2017г.
24 НЧХД No 1471/2017, IV състав Лека телесна повреда А.С.С. П.Х.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 4.10.2017г.
Адв.ЛЮБЕНОВА: Съгласни сме да постигнем спогодба. ПОДСЪДИМИЯТ: Извинявам се на тъжителя за това, че той ме провокира и понеже аз съм избухлив, го ударих на 25 април 2017г., около 08.00 часа в м.Юрта в землището на с.Емона по десния крак. Имам възможност още днес да внеса сумата от 600 лева. Поемам задължението от тук нататък да нямам съприкосновение с тъжителя по никакъв повод, да му отправям закани, заплахи или да се саморазправям с него, тъй като съзнавам, че за това нося отговорност пред закона. ТЪЖИТЕЛЯТ: Леко резервирано приемам извиненията на подсъдимия. Поемам също задължението да не саморазправям с подсъдимия. ПОДСЪДИМИЯТ: Съгласен съм и доброволно изплащам на тъжителя сумата от 600 /шестстотин/ лева за реализираните съдебни разноски, съобразно постигнатата спогодба. ТЪЖИТЕЛЯТ: Съгласен съм и получих от подсъдимия сумата от 600 /шестстотин/ лева. С П О Г О Д И Л И СЕ: ТЪЖИТЕЛ: ПОДСЪДИМ: /А.С.С./ /П.Х.Д./ СЪДЪТ намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала и няма пречка да бъде одобрена във вида, в който е сключена, като РАЗЯСНИ на страните последиците от неспазването на поетите задължения. С оглед горното ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните в посочения по- горе смисъл. РАЙОНЕН СЪДИЯ: С оглед одобряване на спогодбата, съдът ОПРЕДЕЛИ:№241 ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 1471/2017г. по описа на Районен съд- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд.- гр.Бургас.
В законна сила на 12.10.2017г.
25 НОХД No 2339/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Х.З. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 12.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №2339/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият със защитник адв.А. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Я.Х.З. - роден на *** год. в гр.Провадия, живущ ***, българин, български гражданин, женен, реабилитиран, основно образование, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2017 г., около 05.45 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър пред хотел «Хелена» с посока на движение от главната алея към хотел «Платиниум», управлявал МПС- л.а. „Алфа”, модел «Ромео», с рег№ Е ....ВР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.01 на хиляда /две цяло и нула едно/ на хиляда, установено по надлежния с протокол от химическа експертиза №547/03.08.2017 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Я.Х.З. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Я.Х.З. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 9 /девет/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Я.Х.З. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 47.73лв. (четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2339/2017 г. по описа на РС – Несебър.
Я.Х.З.
на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Я.Х.З. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Я.Х.З. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 9 /девет/ месеца.
В законна сила на 12.10.2017г.
26 АНД No 780/2017, II състав КАТ М.Н.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 9.8.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 780/2017 г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред АС Бургас.
В законна сила на 13.10.2017г.
27 АНД No 835/2017, IV състав КАТ Г.С.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.9.2017г.
НП-отмененоРЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002124/10.07.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.98, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.180, ал.1, т.1 от същия закон, на Г.С.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 20 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 13.10.2017г.
28 АНД No 876/2017, III състав НАП ИМОБАЙЛ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕЗ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.9.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2668/25.11.2016г., издадено от К.П.П.– зам.директор на ТД на НАП – Бургас, упълномощен със заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „И.М.С.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И. А.И., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването м на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 13.10.2017г.
29 Гражданско дело No 973/2016, V състав Искове за развод и недействителност на брака З.Л.Л. К.П.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 6 от 02.11.2010г. на Община Бяла, обл.Варна граждански брак между З.Л.Л. с ЕГН **********, с адрес: *** и К.П.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.49, ал.4 от СК, съгласно което: 1.УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху детето С.К.К., роден на ***г. с ЕГН **********, се предоставят на МАЙКАТА З.Л.Л.. 2.БАЩАТА К.П.К. има право на лични контакти с детето, както следва: - Всяка първа и трета седмица, с преспиване при бащата от 18.00ч. в петък до 18.00 часа в неделя, като бащата ще взима и връща детето на майката по местоживеенето й. - През Коледните празници бащата ще осъществява режим на лични отношения с детето С.К.К., за времето от 10.00 часа на 24 декември до 19.00 часа на 26 декември всяка четна година, с преспиване в дома на бащата, като детето ще бъде върнато на майката по местоживеенето й, а когато годината е нечетна, режимът ще се осъществява с преспиване в дома на бащата от 18.00 часа на 30 декември до 18.00 часа на 3 януари. - През Великденските празници - от 10.00 часа на първия ден /петък/ от Великден до 19.00 часа на втория ден от празниците всяка четна година, с преспиване в дома на бащата, като детето ще бъде върнато на майката по местоживеенето й, а когато годината е нечетна, режимът ще се осъществява с преспиване в дома на бащата от 10.00 часа на Великден до 18.00 часа на последния ден от Великден. - През лятото - един месец, когато майката не е в годишен отпуск. - За личните празници (имен ден и рожден ден) на детето С.К.К., бащата ще осъществява лични отношения на деня на съответния празник за времето от 16.00 часа до 18.00 часа. 3.БАЩАТА К.П.К. се задължава да ЗАПЛАЩА на З.Л.Л., в качеството й на майка и законен представител на малолетното им дете С.К.К. МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 130 лева (сто и тридесет лева), до 5-то (пето) число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства погасяващи това задължение, и/или до настъпването на обстоятелства, обосноваващи изменението на размера на издръжката. 4.Местоживеенето на детето С.К.К. ще бъде на настоящия адрес на майката З.Л.Л. ***. 5.Съпрузите заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг след прекратяване на брака. 6.След прекратяване на брака З.Л.Л., ще продължи да носи предбрачното си фамилно име – Л.. 7.Разноските по делото остават за страните така, както са ги направили. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 14.10.2017г.
30 АНД No 2394/2016, III състав КАТ Д.А.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 21.6.2017г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-003220 от 29.11.2016г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.177, ал.4, предл.1, във връзка с чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, на Д.А.Б. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 900 лева за нарушение по чл.150 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2017г.
31 АНД No 44/2017, III състав КАТ Х.П.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-003469 от 22.12.2016г., издадено от П.И.К на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на Х.П.К. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 550 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП административно наказание – Глоба от 550 лв. (петстотин и петдесета лева) на 500 лв. (петстотин лева). ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-003469 от 22.12.2016г., издадено от П.И.К на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в останалата му част, с която на Х.П.К. с ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 (шест) месеца, и с което за му отнети 10 (десет) контролни точки, за нарушението по чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2017г.
32 АНД No 368/2017, II състав МВР С.В.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.5.2017г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 2696/15.09.2016г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на С.В.Б., в качеството му на управител на „Д.К.” ООД, срещу наказателно постановление № 2685 от 15.09.2016г., на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 4000 лв., като НАМАЛЯВА размера на санкцията на 2000лв./две хиляди/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2696/15.09.2016г. на Началника на РУ на МВР-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2017г.
33 АНД No 413/2017, II състав Агенция "Митници" ТИМ 58 ЕООД МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2790/2016г. от 24.03.2017г. на Началника на Митница-Бургас, с което „Т.5.“ ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представляван от И.В.Т., заявена чрез адв.Е.И. ***, съдебен адрес *** за нарушение на чл.99, ал.2, т.2 ЗАДС и на основание чл.123,ал.2 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв./две хиляди/лева; на чл. 124, ал.1 от ЗАДС предмета на нарушението е отнет в полза на държавата и наложено административно наказание Лишаване от право да се упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.10.2017г.
34 АНД No 424/2017, II състав КАТ А.Д.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.6.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-003256/25.11.2014г. на Началник Сектор към ОД МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на А.Д.С. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. и на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.1-во и 2-ро от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2017г.
35 АНД No 807/2017, IV състав Общини К.С.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.9.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 505/21.12.2016 г. на Вр.и.д. Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на К.С.Г., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 1200 лв. на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 16.10.2017г.
36 Гражданско дело No 847/2017, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.Л.Л. К.П.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.10.2017г.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 15, ал.1 от ЗЗДН, Районен съд-Несебър Р Е Ш И: НАЛАГА мярка за защита на З.Л.Л. с ЕГН-********** *** срещу домашно насилие, осъществено на 25.09.2017г. в гр.О.от К.П.К. с ЕГН-********** ***, като: ЗАДЪЛЖАВА К.П.К. с ЕГН-********** да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу З.Л.Л. с ЕГН-********** за срок от 6/шест/месеца. ЗАБРАНЯВА на К.П.К. с ЕГН-********** да приближава на по-малко от 100 метра З.Л.Л., както и жилището й, находящо се в гр.Обзор, ул.Ч.№ ..С, ет.2, ап.5, общ.Несебър, както и местоработата й в магазин в гр.О.за срок от 6/шест/месеца.. НАЛАГА на осн.чл.5, ал.4 от ЗЗДН на К.П.К. с ЕГН-**********, ГЛОБА в размер на 200лв./двеста/ лева в полза на Държавата. ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебна заповед за защита по ЗЗДН. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на осн.чл.21, ал.1 от ЗЗДН на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА К.П.К. с ЕГН-**********, че на основание чл.21, ал.3 от ЗЗДН, при неизпълнение на съдебната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. ОСЪЖДА К.П.К. с ЕГН-********** *** сума в размер на 50лв./петдесет/лева, представляваща дължимата по делото държавна такса. ЗАПОВЕДТА и препис от настоящото Решение да се връчат на страните и да се изпратят служебно на РПУ по местоживеене на извършителя К. и на пострадалото лице. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 17.10.2017г.
37 НОХД No 2395/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Т.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 17.10.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 2395/2017г. между Христина Апостолова- прокурор в Р.п.г.Р.С.Р. ***, упълномощен защитник на обвиняемият Т. и обвиняемия Е.Т.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Е.Т.Т. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с със средно-специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2017 г. около 03.15 часа в гр. Обзор, общ. Несебър, на ул. „Черноморска“, в близост до дом №2, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фиат“, модел „Браво“, с рег. №***, с концентрация на алкохол в кръвта му над 1.2 на хиляда, а именно 2.15 (две цяло и петнадесет) на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №348/20.06.2017 год. на БНТЛ ОДМВР гр.Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Е.Т.Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия Е.Т.Т. е било отнето по административен ред, считано от 20.06.2017 година. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Е.Т.Т. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 44,60 лв., представляваща направените по делото разноски за СХЕ. СЪДЪТ ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2395/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Т.Т. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Е.Т.Т.
на основание чл. 343б, ал. 1 НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Е.Т.Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия Е.Т.Т. е било отнето по административен ред, считано от 20.06.2017 година.
В законна сила на 17.10.2017г.
38 АНД No 380/2017, II състав НАП Н.-П.Н. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.6.2017г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2559/06.10.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на ЕТ„Н. – П.Н.” с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от П.Д.Н. на основание чл.185,ал.2, изр.последно, вр.1 от ЗДДС за нарушение на чл. 118, ал.4, т.1 ЗДДС във връзка с чл.42, ал.1, т.2 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв./петстотин/лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 18.10.2017г.
39 АНД No 583/2017, V състав КАТ Д.Г.Д. ОД НА МВР- ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба, серия К, № 1546376 на ОДМВР Бургас, с който на основание чл.182, ал.1, т.4 във връзка с чл.189, ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.Г.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева за административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 18.10.2017г.
40 АНД No 824/2017, V състав ДИТ ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.9.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000649 от 24.10.2016г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „Х.” ЕООД с ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.Л.Г., със съдебен адрес:***, лява секция, ет.4, ап.25 /чрез адв.Станислав Станев от АК-Пловдив/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 18.10.2017г.
41 АНД No 826/2017, IV състав ДИТ ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.9.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000677/24.10.2016 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което за нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда вр. чл.1, ал.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „Х.” ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление в КК „Слънчев бряг”, западна част, представлявано от М.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 3000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 18.10.2017г.
42 АНД No 857/2017, II състав Комисия за защита на потребителите Ш.-Х.Х. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.9.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 41848/11.04.2017г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, издадено против ЕТ“Ш.Х.“ с ЕИК-......., седалище и адрес на управление ***, к-с“С.в., бл.7, вх.1, ет.1, ап.3, представляван от Х. Хаазим И. с ЕГН-********** като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2017г.
43 АНД No 888/2017, IV състав ДИТ ИНФИНИТИ-СПА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.9.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000839/28.06.2017 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „И.- СПА” ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К. Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 3000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 18.10.2017г.
44 АНД No 366/2017, VI състав МВР С.В.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.5.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2690 от 15.09.2016г., издадено от началник РУ Несебър, с което на С.В.Б., ЕГН **********, в качеството му на управител на „Д.К.” ООД, на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 4000 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание от 4000 лв. на 2000 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 19.10.2017г.
45 АНД No 442/2017, II състав Общини И.Л.Ф. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.6.2017г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 63/21.03.2017г. на Кмета на Община-Несебър, с което на И.Л.Ф. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.13, ал.1, т.3 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на О.Н. *** и на осн.чл.125, вр.чл.128 от Наредба № 6 на ОС-Несебър е наложено наказание глоба в размер на 500лв.. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 19.10.2017г.
46 АНД No 841/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.8.2017г.
ПРИЗНАВА Г.М.П., роден на ***г. в гр.Варна, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2016г., около 20.30 часа в гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас, на ул.“Славняска“, с посока на движение от път III- 90611 към ул.“Рибарска“ в близост до заведение „Бадема“, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Форд“, модел „Екскорт“ с рег.№ В ....СР, след употреба на наркотични вещества, а именно: канабис 5/ТНС 5/ по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение №1- Списък 1- „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /Drager drug Test 5000“/ с идентификационен номер ARHJ- 0005, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК и чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение №1- Списък 1- „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, вр. Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.78а от НК, вр. чл.2, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Г.М.П. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.М.П.
Мотиви от 18.8.2017г.
В законна сила на 19.10.2017г.
47 АНД No 952/2017, IV състав КАТ Д.Р.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.9.2017г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3600/13/17.12.2013г. на Началник сектор ОП при РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя е наложено административно наказание- глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137А, ал.1, предл.1 от ЗДвП, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на Д.Р.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание- глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 19.10.2017г.
48 Гражданско дело No 588/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФОРЕСТ 2000 ООД ДЕНИЦА ЛУКС-3 ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 1.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №588/2017г. по описа на Несебърски районен съд поради оттеглянето на исковата молба. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаски окръжен срок в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.10.2017г.
49 АНД No 1971/2016, III състав НАП ЛЕМОНД МГ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № *542/19.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Л.М.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.П.Г., на основание чл.185, ал.2, изр. последно, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС, му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл.25, ал.7 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 20.10.2017г.
50 АНД No 389/2017, I състав Патентно ведомство Н.А.Х. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.5.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №21/2017 от 14.02.2017г год. на Зам.председател н. П.в.н.Р.Б. с което на Н.А.Х.-ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 / петстотин/ лева на основание чл. 81, ал.1 от ЗМГО за това, че на 16.08.2016г., в търговски обект магазин за промишлени стоки, находящ се в к.к. Слънчев бряг, базар „Палма“, използва в търговската дейност по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗМГО като предлага за продажба стоки - 19 (деветнадесет) дамски чанти, означени със знак „Michael Kors“ и 12 (дванадесет) броя дамски портмонета, означена със знак „Michael Kors“, сходни на регистрираната марка с peг. №3235397, без съгласието на притежателя на марката - Michael Kors (Switzerland) International GmbH, Швейцария. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №21/2017 от 14.02.2017 год. на Зам.Председателя н. П.в.н.Р.Б. в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.10.2017г.
51 НОХД No 2393/2017, I състав Принуда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 20.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №2393/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.Ц.Г. със защитник адв. К.Т. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Ц.Г., роден на ***г***, постоянен адрес:***, тел***********, понастоящем в Затвора Бургас, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на за времето от 23.30ч. на 16.01.2017г. до 05.30ч. на 17.01.2017г. в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас и в к.к Слънчев бряг,общ.Несебър ,обл.Бургас, в условията на продължавано престъпление принудил К.А.Г., ЕГН: ********** да извърши и претърпи неща противни на волята му, като употребил за това сила и заплашване, като деянията са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, както следва: За времето от 23.30ч. на 16.01.2017г до 03.00ч. на 17.01.2017г. в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, в комплекс “Диамант Диневи Резорт”- Свети Влас, принудил К.А.Г. ЕГН: ********** да извърши и претърпи неща противни на волята му – да напише и подпише на лист хартия списък с имена на дилъри и разпространители на наркотични вещества в региона , и който списък след това да предаде в РУ на МВР – Несебър, да се съблече чисто гол, да целува и облизва облечен с презерватив гумен вибратор с поставен на него презерватив, вкарал облечения с презерватив вибратор в ануса му, връзвал ръцете му с кожен колан, изрисувал със спрей въпросителен знак на корема и гърба му , като употребил за това сила– удрял му шамари, стъпвал с крак върху главата му, късал му дрехите и заплашване – опрял в главата му черен на цвят газ- сигнален пистолет марка ”Зораки”, модел “917В” със заличени данни и му казал, че ако не го направи ще го застреля; На 17.01.2017г. около 05.00ч. в гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас пред комплекс “Диамант Диневи Резорт”- Свети Влас, принудил К.А.Г. ЕГН: ********** да извърши и претърпи неща противни на волята му – да се качи и да се вози в багажника на лек автомобил , марка “БМВ М5” с рег. .....(управляван от И.Й.Д., ЕГН:********** ***) , като употребил за това сила – бутал го с ръце и нанасял удари с юмруци по тялото и главата му; На 17.01.2017г. около 05.20ч. в к.к Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас пред сградата на РУ на МВР – Несебър, принудил К.А.Г. ЕГН: ********** да извърши и претърпи неща противни на волята му –да предаде на Данаил Радославов Й. – старши полицай в група “Охрана на обществения ред” при РУ на МВР – Несебър лист хартия със списък на имена на дилъри и разпространители на наркотични вещества в региона, като употребил за това сила – удрял го по рамото и зад врата; На 17.01.2017г. около 05.30ч. в к.к Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас в заведение “Мания Калейдо”, принудил К.А.Г. ЕГН: ********** да претърпи нещо противно на волята му – да прави свирка на бутилка от бира, като употребил за това сила – натиснал с ръка главата му към барплота на заведението, насочил към дясното му ухо метален меч с кафява на цвят дръжка и дължина на острието 67,5см. и заплашване - като му казал, че ще му отреже ухото и ще го изпрати на полицията сутринта, поради което и на основание чл.143,ал.1, предл.І-во , ІІІ-то, ІV-то и V-то, вр.чл.26, ал.1 вр.чл.54, ал.1, вр. чл.39, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2 /две/ години. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС първоначален „СТРОГ“ режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода. ЗАЧИТА на основание чл. 59, ал.2 от НК времето, през което обвиняемия М. Ц.Г. е бил задържан за времето от 20.01.2017 год. До 02.10.2017 г. ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК вещите, които са послужили за извършване на престъплението, а именно: 1бр. газ – сигнален пистолет, марка „Екол“ , модел „ Арас-2005“ със заличени данни и 1бр. газ – сигнален пистолет, марка „ Зораки“ , модел „ 917В“ със заличени данни приобщени по делото с Протокол за доброволно предаване от 20.01.2017г.- оставени на съхранение при Домакина на РУ на МВР – Несебър. ВРЪЩА на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, във вр. чл.111, ал.1 и ал.2 от НПК на И.Й.Д., ЕГН:********** *** следните движими вещи: мобилен телефонен апарат -марка „Нокия“–/черен на цвят/, с IMEI № 354189025412605 с батерия за него без СИМ карта 1бр. самурайски меч с кафява дръжка и инкрустирани сини камъни по дръжката, ведно с кафява кания за него. ВРЪЩА на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, във вр. чл.111, ал.1 и ал.2 от НПК на К.А.Г., ЕГН: ********** *** следните движими вещи: 1бр. зимна плетена тъмно -синя шапка с етикет с надпис „ Warmkeeper chareen design“ и 1бр. кожен колан с метална тока, скъсан на две, като една част от него е с дължина 1м., а втората 30 см. ОСЪЖДА на основание чл.189,ал.3 НПК М.Ц.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОДМВР Бургас, направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 234.80 лв. /двеста тридесет и четири лева и осемдесет стотинки/. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2393/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.Ц.Г. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия М.Ц.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение “ ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Бургаски окръжен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът след като установи,чуе деянието предмет на настоящото споразумение е извършено на 16.01.2017 г.намира че същото е извършено в изпитателния срок по НОХД № 348/2013 г. поописа на |РС Несебър, с което му е наложено наказание 1 година и 4 месеца лишаване от свобода отложено за изпълнение за срок от 4 /четири/години. Присъдата е влязла в сила на 26.06.2013 г. Налице е необходимост от продължаване на производството по реда на чл. 36 ал. 1 т.3 от НПК, поради което и О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА в изпълнение наказание по НОХД № 348/2013 г. по описа на РС Несебър, а именно 1 /една/ година и 4 /четири/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА осъждането по което е влязло в сила на 26.06.2013 година. ОПРЕДЕЛЯ изпълнението на наказанието да се извърши при първоначален „СТРОГ“ режим . На основание чл. 59 ал.1 от НК ПРИСПАДА изпълнението на това наказание като изтърпяно ИЗЦЯЛО. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес.
М.Ц.Г.
основание чл.143,ал.1, предл.І-во , ІІІ-то, ІV-то и V-то, вр.чл.26, ал.1 вр.чл.54, ал.1, вр. чл.39, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2 /две/ години. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС първоначален „СТРОГ“ режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода. ЗАЧИТА на основание чл. 59, ал.2 от НК времето, през което обвиняемия М. Ц.Г. е бил задържан за времето от 20.01.2017 год. До 02.10.2017 г.
В законна сила на 20.10.2017г.
52 НОХД No 2429/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Ц.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 20.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2429/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител прокурор в РП-Несебър и адвокат А.Ж., в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия Н.Ц.М. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Ц.М., ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2017г., около 13.20 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл.Бургас, по главна алея, срещу бензиностанция “Петрол”, на кръстовище “Свежест“, с посока на движение от к.к.Слънчев бряг към гр.Несебър , управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Ауди А3”, с рег.№ ........, след употреба на наркотични вещества по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I, а именно амфетамин (АМР) и тетрахидроканабинол (ТНС 5), представляващи високорискови наркотични вещества, установено по надлежният ред чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000“, с фабричен №ARJJ – 0041, поради което и на основание чл.343Б, ал. 3 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 месеца и ГЛОБА в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Н.Ц.М. от право да управлява МПС за срок от 8 (ОСЕМ) месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което Н.Ц.М. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 13.10.2017година. След влизане в сила приложената по делото тестова касета “Drager Drug Test 5000 STK6“, с фабричен №ARJM 0713, REF№8319495, да бъде унищожена. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2429/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.Ц.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.Ц.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд.- гр.Бургас.
Н.Ц.М.
основание чл.343Б, ал. 3 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 месеца и ГЛОБА в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Н.Ц.М. от право да управлява МПС за срок от 8 (ОСЕМ) месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което Н.Ц.М. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 13.10.2017година.
В законна сила на 20.10.2017г.
53 АНД No 2395/2016, III състав КАТ П.И.Ч. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002960 от 15.10.2015г., издадено от Павел И. Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на П.И.Ч. с ЕГН **********,***: 1) на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 250 лева за нарушение по чл.150 от ЗДвП, и 2) на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 700 лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 9 (девет) месеца, за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размерите на наложените административни наказания: 1) Глоба на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП от 250 лв. (двеста и петдесет лева) на 100 лв. (сто лева), и 2) Глоба и Лишаване от право да управлява МПС, съответно от 700 лв. (седемстотин лева) на 500 лв. (петстотин лева), и от 9 (девет) на 6 (шест) месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.10.2017г.
54 АНД No 837/2017, III състав КАТ Т.Л.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.9.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-001766 от 20.06.2017г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Т.Л.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл.179, ал.2, във връзка с ал.1, т.5, предл.5 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл.44, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.10.2017г.
55 АНД No 1190/2017, I състав Общини Д.Е.А. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.9.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление НП313/18.07.2017 г. на вр.ид.д.Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.61 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на Д.Е.А., ЕГН:********** с адрес ***тративно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за това, че на 02.07.2017г., около 03.30 часа в като управител на бар „Какао“ допуска използването на озвучителна техника след 24 часа, без заведението да има необходимата шумоизолация. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 23.10.2017г.
56 АНД No 1038/2017, VI състав Общини Е.А.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.10.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Е. А.К., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 413 от 13.12.2016г. на вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 24.10.2017г.
57 НОХД No 2447/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Т.Ж. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 24.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 2447/2017г. по описа на РС- гр.Несебър между Валя Диамандиева- мл.прокурор в РП- Несебър и адв.Ж. в качеството му на защитник на подсъдимата Н.Т.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.Т.Ж.- родена на ***г***, българка, българска гражданка, разведена, със средно образование, осъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 16.06.2017 г., около 02:15ч., в к.к „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, пред ресторант „Морска звезда“, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държала високорискови наркотични вещества по смисъла на Приложение №1- Списък № 1, както следва: 1,263 гр. със съдържание на тетрахидронабанило 7,60%, на стойност 7,58 лв.; 1 брой саморъчно свита цигара, съдържаща смес от коноп и тютюн с нето тегло 0.431 гр., със съдържание на тетрахидроканабиниол 4.60%, на стойност 2.58 лв.; 7 броя таблети-3.4 метилендиок-симетамфетамин /MDMA, екстази/ с нето тегло 2.077 гр., съдържание на MDMA 29 %, на стойност 51.92 лв., както и по същото време, в бунгало, находящо се в к.к „Слънчев бряг“- запад, Община Несебър, зад ресторант „Джани“, в еднокрилен гардероб, в горно чекмедже, държала високорискови наркотични вещества, както следва: коноп с нето тегло 2.357 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол 7.10% на стойност 14.14 лв., коноп с нето тегло 7.856 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол 7.30% на стойност 47.13 лв, и 15 броя таблети- 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с нето тегло 4.2015 грама и съдържание на MDMA 26.90 %, на стойност 105.37 лв.; коноп с нето тегло 0,390 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 5,70%, на стойност 2,34 лв., всички обекти на обща стойност 231,06 лв. /двеста тридесет и един лев и шест стотинки/, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо НК, вр.чл.73, ал.1 и чл.30 ЗКНВП, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален „Общ“ режим. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 НК, на подсъдимата Н.Т.Ж. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателство по делото- 1 брой портативна везна, което след влизане в сила на споразумението да бъде предадено на НАП. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото съставляващи останалата неизразходвана част от наркотичните вещества и опаковките, в които същите са се намирали, които след влизане в сила на споразумението следва да бъдат унищожени. ВРЪЩА вещественото доказателство- 1 брой кафяв портфейл, на М.Б.М., който да бъде уведомен за това, както и за обстоятелството, че ако не потърси в едногодишен срок вещта, същата ще бъде отнета в полза на Държавата. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Н.Т.Ж. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 314,26 лв. (триста и четиринадесет лева и двадесет и шест стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2447/2017 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Н.Т.Ж.
на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо НК, вр.чл.73, ал.1 и чл.30 ЗКНВП, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален „Общ“ режим. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 НК, на подсъдимата Н.Т.Ж. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“.
В законна сила на 24.10.2017г.
58 Гражданско дело No 347/2017, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАСКАДАС РЕЗИДЪНС ООД В.А.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по гр.дело №347/2017г. по описа на РС-Несебър съдебна спогодба с горепосоченото съдържание. Определението в тази част не подлежи на обжалване и има значение на влязло в сила решение по смисъла на чл.234, ал.3 ГПК. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Съдът на основание чл.78, ал.9 от ГПК ВРЪЩА на ищцовото дружество 1/2 /една втора/ от внесената по настоящото дело държавна такса. Препис от протокола да се даде на Гл.счетоводител на съда за сведение и изпълнение. Поради изчерпване предмета на делото, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №347/2017 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 25.10.2017г.
59 АНД No 2542/2016, III състав НАП ОБЗОР БИЙЧ ООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2410/28.09.2016г. на Кирил Петров Пологов – зам. директор н.Т.н.Н.Б. упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „О.Б.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала А.Г.А., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 25.10.2017г.
60 АНД No 217/2017, II състав Комисия за защита на потребителите Г И А КОМПАНИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 41760/24.10.2016г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „Г.И.А-К.” ЕООД, ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.А. и съдебен адрес *** от БАК за административно нарушение на чл.132, ал.1 и на осн.чл.214 от Закона за туризма /ЗТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.10.2017г.
61 АНД No 506/2017, VI състав КАТ Р.Т.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 6.6.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-000330 от 13.03.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Р.Т.С., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 179, ал. 2, пр. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 25.10.2017г.
62 АНД No 1208/2017, I състав НАП ЛЮБИМЕЦ 2013 ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.9.2017г.
, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление №235640-0157235 от 22.12.2016 г. на Д.Т. В.- Началник сектор „Оперативни дейности“ - Бургас, отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с което на Л.2.“ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***** представлявано от Я.Т.Б. ЕГН ********** е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.39 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 25.10.2017г.
63 АНД No 1242/2017, I състав Общини Д.А.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.10.2017г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление НП27017.07.2017 г. на вр.ид.д.Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.3 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на Данаил А.П., ЕГН:********** административно наказание „глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева за това, че на 21.06.2017г., около 02.40 часа в Слънчев бряг, в хотел „А.“, бар „О.“ използва озвучителна техника след 00.00ч., като обекта е без необходимата шумоизолация. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 25.10.2017г.
64 НОХД No 2413/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Е. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 25.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 2413/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Стела Мешова- прокурор в РП- Несебър и адв.Миланова в качеството й на защитник на подсъдимия Г.С.Е. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.С.Е.- роден на ***г. в гр.Плевен, българин, български гражданин, неосъждан, шофьор, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2017г., около 21,10 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, до хотел „Болеро”, посока на движение към комплекс „Стария възел”, управлявал МПС- лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. № А .... МС, след употреба на наркотични вещества- амфетамин, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Дрегер Драг Тест 5000“, с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Г.С.Е. кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Г.С.Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Г.С.Е. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 09.10.2017г. УКАЗВА Дрегер касетата, приложена към делото, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД №2413/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Г.С.Е.
на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Г.С.Е. кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Г.С.Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият Г.С.Е. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 09.10.2017г.
В законна сила на 25.10.2017г.
65 Гражданско дело No 765/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.К.Я.   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.10.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на О.Н. че К.Д.К. с ЕГН **********, роден на ***г., с последен постоянен адрес:***, е починал на 04.07.2017г., в 16.00 часа в дома си в гр.Несебър. Да се състави акт за смърт на починалото лице. Препис от влязлото в сила решение да се изпрати на О.Н. за отбелязване в регистрите по гражданското състояние. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 27.10.2017г.
66 АНД No 1145/2017, II състав КАТ М.И.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.10.2017г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 17-0304-002050/30.06.2017г. на Началник Сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, в частта, с която М.И.М. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** – „М.Б.“ ООД-гр.Бургас за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП и на осн.чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено наказание Глоба в размер на 100лв. и Лишаване от право да управлява МПС за срок от пет месеца, като НАМАЛЯВА размера на наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002050/30.06.2017г. на Началник Сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, против М.И.М. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** – „М.Б.“ ООД-гр.Бургас в останалата му част, с която за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.179, ал.2, вр.чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.10.2017г.
67 АНД No 1725/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ПРИЗНАВА С.И.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно-специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2017г. около 00.30 ч. в гр. Несебър, общ. Несебър, кв. „Ч.М.2“, в близост до парка, без надлежно разрешително, държал в чантата си високорискови наркотични вещества, а именно- коноп, с нето тегло 9,000 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 10,50%, на стойност 54.00 /петдесет и четири/ лева, като случая е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал. 3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, като на основание чл.78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 700 /седемстотин/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата, веществените доказателства по делото, както следва: остатъкът от наркотичните, изпратени на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР- НОП“- гр.София, както и празните опаковки от същите, които да бъдат унищожени след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 63,50 лева (шестдесет и три лева лева и петдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.И.Д.
на основание чл.78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 700 /седемстотин/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата, веществените доказателства по делото, както следва: остатъкът от наркотичните, изпратени на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР- НОП“- гр.София, както и празните опаковки от същите, които да бъдат унищожени след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 63,50 лева (шестдесет и три лева лева и петдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Мотиви от 13.10.2017г.
В законна сила на 27.10.2017г.
68 НОХД No 2498/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 27.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 2498/2017 г. по описа на РС гр. Несебър, а имнно: Обвиняемият П. Д. П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес,***, българин, български гражданин, женен, с висше образование, финансов анализатор, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2017г., около 02.00 часа, в с.Равда, общ.Несебър, ул.“Несебър“ до дом №13, в посока на движение от гр.Несебър към центъра на с.Равда, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Пежо” модел „206” с рег.№ В 84 DMP, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,80 на хиляда, установено по надлежния ред чрез Протокол за химическа експертиза № 400/04.07.2017год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66 , ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА, на основание чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия П.Д.П. кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. НАЛАГА, на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемия П.Д.П. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8/осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на П.Д.П. е било отнето по административен ред, считано от 02.07.2017 година. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия П.Д.П. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 36.09 / тридесет и шест лева и девет стотинки / лева, представляващи направени разноски в досъдебното производство. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2498 /2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия П.Д.П. мярка за неотклонение „Подписка”.
П.Д.П.
и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66 , ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА, на основание чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия П.Д.П. кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. НАЛАГА, на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемия П.Д.П. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8/осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на П.Д.П. е било отнето по административен ред, считано от 02.07.2017 година.
В законна сила на 27.10.2017г.
69 Гражданско дело No 283/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Г.А. Б.И.Ж. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 30.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 283/2017 г. по описа на РС Несебър, поради одобрена спогодба. Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес, пред ОС Бургас.
В законна сила на 30.10.2017г.
70 АНД No 806/2017, V състав ДИТ ПАУЛА ФЕШЪН 38 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.10.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024300 от 28.04.2014г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „П.Ф.3.” ЕООД с ЕИК 202858754, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.Д.М., със съдебен адрес:***, офис 8 /чрез адв.Милена Ф. от АК-Пасково/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева за административно нарушение по чл.63, ал.2 от КТ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 30.10.2017г.
71 АНД No 1502/2017, V състав ДИТ Е.А.Д. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.10.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0203232 от 25.10.2012г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.415в от Кодекса на труда /КТ/, на Е.А.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.403а, ал.1 от КТ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 30.10.2017г.
72 АНД No 2330/2017, II състав МВР А.Г.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНДело № 2330/2017г. по описа на РС-Несебър. УКАЗВА приложената по настоящото производство административно-наказателна преписка по обжалваното НП да се приложи служебно по АНД № 2267/17г.. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 30.10.2017г.
73 Гражданско дело No 840/2017, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС НИК ВИОЛАРИС ЛИМИТИД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.10.2017г.
на основание чл.232 от ГПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 840/2017г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
В законна сила на 31.10.2017г.
74 НОХД No 2468/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Р.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 31.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 2468/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Даниела Коларова в качеството й на защитник на подсъдимия Ж.Р.К. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Ж.Р.К. - роден на *** год. в гр.Поморие, живущ ***, българин, български гражданин, неосъждан, основно образование, неженен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2017 г., около 23.30 ч., в гр.Несебър, ул.”Хан Крум”, района на кръговото кръстовище, в близост до х-л „Котва”, с посока на движение от к.к. „Сл.бряг към гр.Несебър, управлявал МПС- л.а. „Фиат”, модел „Пунто” с рег. № А .... КА, след употреба на наркотични вещества- канабис, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер” DRUG Test 5000 със сериен номер ARJJ, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Ж.Р.К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Ж.Р.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия Ж.Р.К. е било отнето по административен ред, считано от 12.10.2017 година. УКАЗВА Дрегер касетата, приложена към делото, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 2468/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Ж.Р.К.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Ж.Р.К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Ж.Р.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия Ж.Р.К. е било отнето по административен ред, считано от 12.10.2017 година.
В законна сила на 31.10.2017г.