Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 741/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Т.К.,
А.К.К.
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между П.Т.К., ЕГН **********, Постоянен адрес: *** А.К.К., ЕГН **********, Постоянен адрес: *** граждански брак, сключен на 24.09.2016г.в гр.Несебър -представено Удостоверение №5150160073 от 24.09.2018г., издадено въз основа на акт за сключен граждански брак №0073 от 24.09.2016г.- по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.Т.К., ЕГН **********, Постоянен адрес: *** и А.К.К., ЕГН **********, Постоянен адрес: *** споразумение по силата на което: 1. Семейното жилище представляващо втори етаж от самостоятелна къща в гр. Несебър, ж.к.“М.“ № 78, собственост на родителите на молителя П.К., ще се ползва след развода от съпруга П.К., като съпругата заявява, че няма претенции за ползването му. 2. Относно личните отношения между съпрузите - страните заявяват, че не си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака. 3. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ - След развода съпругата ще запази предбрачното си фамилно име - КОНТЕВА. 4. ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА: 4.1. Родителските права по отношение на роденото от брака дете Кристиана Петрова К., родена на ***г., се предоставят на майката А.К.К.. 4.2. Бащата П.Т.К., ще има право на лични контакти с детето си Кристиана Петрова К., родена на ***г. всяка сряда и събота от седмицата, без преспиване, като до навършване на три годишна възраст на детето, свиждането на детето ще се осъществява в присъствие на майката. След навършване на три годишна възраст на детето, бащата ще има право да вижда детето при същия режим на свиждане, но самостоятелно, като свижданията ще се съобразяват и с режима на детето. 4.3. При съгласие между родителите, детето, ще се вижда с баща си и извън определения режим на лични отношения, в присъствието на майка до навършване на три години, както и по време на официалните празници по предварителна уговорка с майката. 5. Относно издръжката на детето: бащата П.Т.К.,се задължава да плаща на майката А.К.К. в качеството на законен представител на малолетната им дъщеря - Кристиана Петрова К., родена на ***г., издръжка в размер 130 /сто и тридесет/ лева, считано от датата на влизане в сила на решението за развод. 6. Съпругът П.Т.К. се задължава в срок от три години считано от влизане в сила на решението за развод да заплати на А.К.К. сумата от 3000 /три хиляди/ лева, представляващи уравнение на дела за придобитите и оставащи в семейното жилище оборудване и мебели. 7. Разноските по делото се поемат от страните по равно, таксата за издръжка от съпруга, а таксата по т.7 е за сметка на съпругата. 8. Страните нямаме за уреждане други имуществени отношения и претенции един към друг. ОСЪЖДА П.Т.К., ЕГН **********, Постоянен адрес: *** да заплати сума в размер на 88.56 лева /осемдесет и осем лева и петдесет и шест ст./- допълнителна държавна такса за споразумението в частта за издръжката . ОСЪЖДА А.К.К., ЕГН **********, Постоянен адрес: *** да заплати сума в размер на 60 лева / шестдесет лева/- допълнителна държавна такса за споразумението в в частта на споразумението разпределение в индивидуална собственост на личните вещи-уравнение на дела за придобитите и оставащи в семейното жилище оборудване и мебели. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.10.2018г.
2 НОХД No 1505/2018, V състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Г.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 2.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1505/2018г. по описа на РС – гр.Н., а именно Христина Апостолова– прокурор в РП-Н. и адв.Ч. ***, надлежно упълномощени за защитници на подсъдимия И.Г.Н. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА И.Г.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***»Х.А.» № .., вх.Д, ап..., българин, български гражданин, неженен, със средно образование, таксиметров шофьор, осъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че: - В периода от 26.08.2018г до 28.08.2018г. в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Н., пред фризьорски салон, находящ се в хотел „М.“ и пред заведение „А.Н.”, находящо се в хотел „М.“, при условията на продължавано престъпление, не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие №18/24.08.2018г., издадена на основание чл.15, ал.2 от ЗЗДН във връзка с Решение №.../24.08.2018г. по гражданско дело № .../2018г. по описа на РС-Н., за налагане на мерки за защита на М.З.Д. с ЕГН **********, с която е задължен да се въздържа от домашно насилие по отношение на М.З.Д. и му се забранява да се доближава до нея и мястото, където работи- фризьорски салон, находящ се в хотел „М.” в к.к.”Слънчев бряг и да посещава заведение „А.Н.”, находящо се в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Н., хотел „М. за срок от 18 месеца, както следва: - На 26.08.2018г., около 22.30 часа, пред фризьорски салон, находящ се в хотел „М.“ в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Н., не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие № 18/24.08.2018г., издадена на основание чл.15 ,ал.2 от ЗЗДН във връзка с Решение №.../24.08.2018г. по гражданско дело № .../2018г. по описа на РС-Н., за налагане на мерки за защита на М.З.Д. ЕГН **********, с която е задължен да се въздържа от домашно насилие по отношение на М.З.Д. и му се забранява да се доближава до нея и мястото, където работи - фризьорски салон, находящ се в хотел „М.” в к.к.”Слънчев бряг” за срок от 18 месеца, като отишъл и стоял пред него в непосредствена близост; - На 27.08.2018г., около 22.00 часа, пред фризьорски салон, находящ се в хотел „М.“, к.к.”Слънчев бряг”, общ.Н., не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие № 18/24.08.2018г., издадена на основание чл.15, ал.2 от ЗЗДН във връзка с Решение №.../24.08.2018г. по гражданско дело № .../2018г по описа на РС-Н. за налагане на мерки за защита на М.З.Д. ЕГН **********, с която е задължен да се въздържа от домашно насилие по отношение на М.З.Д. и му се забранява да се доближава до нея и мястото, където работи - фризьорски салон, находящ се в хотел „М.” в к.к.”Слънчев бряг” за срок от 18 месеца, като отишъл и стоял пред него в непосредствена близост; - На 27.08.2018г., около 23.00 часа, пред фризьорски салон, находящ се в хотел „М.“, к.к.”Слънчев бряг”, общ.Н., не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие № 18/24.08.2018г., издадена на основаниечл.15, ал.2 от ЗЗДН във връзка с Решение №.../24.08.2018г. по гражданско дело № .../2018г. по описа на РС-Н. за налагане на мерки за защита на М.З.Д. ЕГН **********, с която е задължен да се въздържа от домашно насилие по отношение на М.З.Д. и му се забранява да се доближава до нея и мястото, където работи - фризьорски салон, находящ се в хотел „М.” в к.к.”Слънчев бряг” за срок от 18 месеца, като отишъл и стоял пред него в непосредствена близост; - На 28.08.2018г., около 22.30 часа, пред заведение „А.Н.”, находящо се в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Н., хотел „М.”, не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие № 18/24.08.2018г., издадена на основание чл.15, ал.2 от ЗЗДН и във връзка с Решение №.../24.08.2018г. по гражданско дело № .../2018г. по описа на РС - Н., за налагане на мерки за защита на М.З.Д. ЕГН **********, с която е задължен да се въздържа от домашно насилие по отношение на М.З.Д. и му се забранява се доближава до нея и да посещава заведение „А.Н.”, находящо се в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Н., като отишъл и стоял пред него в непосредствена близост, поради което и на основание чл.296, ал.1, предл.второ, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. ПРИЗНАВА И.Г.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***»Х.А.» № .., вх.Д, ап..., българин, български гражданин, неженен, със средно образование, таксиметров шофьор, осъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че: - В периода от 26.08.2018г. до 28.08.2018г. в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Н., пред фризьорски салон, находящ се в хотел „М.“ и пред заведение „А.Н.”, находящо се в хотел „М.“, при условията на продължавано престъпление, се заканвал на М.З.Д. с ЕГН ********** с престъпление против нейната личност, а именно - с убийство, и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, както следва: - На 26.08.2018г., около 22.30 часа, пред фризьорски салон, находящ се в хотел „М.“, к.к.”Слънчев бряг”, общ.Н., се заканил с убийство на М.З.Д. ЕГН ********** с думите - ”Ще те унищожа, ти няма да живееш, ще те вкарам в гроба“ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му; - На 27.08.2018г., около 22.00 часа, пред фризьорски салон, находящ се в хотел „М.“, к.к.”Слънчев бряг”, общ.Н., се заканил с убийство на М.З.Д. с ЕГН ********** с думите -”Няма да те оставя да живееш, ще те вкарам в гроба” и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му; - На 28.08.2018г., около 22.30 часа, пред заведение „А.Н.”, находящо се в к.к“Слънчев бряг“, хотел „М.”, се заканил с убийство на М.З.Д. с ЕГН **********, с думите - ”Курво мръсна, ще те унищожа, мастийо” и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, поради което и на основание чл.144, ал.3, предл. първо, вр.ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“, при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***»Х.А.»№ .., вх.»Д», ап..., с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените на И.Г.Н. с ЕГН ********** по настоящото дело, а именно – ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***»Х.А.»№ .., вх.»Д», ап..., с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание, наложеното на И.Г.Н. с ЕГН ********** наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева за извършеното от него престъпление по чл.296, ал.1, предл. второ вр. чл.26, ал.1 от НК. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 от НК времето, през което подсъдимият И.Г.Н. е бил задъ
И.Г.Н.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените на И.Г.Н. с ЕГН ********** по настоящото дело, а именно – ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***»Х.А.»№ .., вх.»Д», ап..., с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание, наложеното на И.Г.Н. с ЕГН ********** наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева за извършеното от него престъпление по чл.296, ал.1, предл. второ вр. чл.26, ал.1 от НК. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 от НК времето, през което подсъдимият И.Г.Н. е бил задържан под стража, считано от 29.08.2018г., като един ден задържане под стража се зачита за три дни пробация.
В законна сила на 2.10.2018г.
3 АНД No 664/2018, VI състав МВР Р.Й.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.9.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 482 от 14.06.2018г., издадено от началника на РУ Несебър, с което на Р.Й.М., ЕГН **********, на основание чл. 184, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), за извършено нарушение на чл. 60, ал. 1, т. 3, буква „е” ЗОБВВПИ, са наложени наказания глоба в размер на 500 лв. и отнемане на разрешението му за срок от 6 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14 -дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 3.10.2018г.
4 АНД No 689/2018, I състав КАТ В.П.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.9.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-0304-004446/11.01.2018г. на Началник сектор при ОДМВР Бургас, РУ - Несебър, с което на основание чл.177 ал.4 предл.първо вр.чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП , за нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП на В.П.К., ЕГН **********,*** е наложено наказание „глоба” в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 3.10.2018г.
5 НОХД No 1526/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.С.Щ. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 3.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1526/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.С.Щ. със защитник адв.В.П. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ С.С.Щ., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, таксиметров шофьор, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: -На 09.08.2018год., около 23.30ч. в к.к. Слънчев бряг, гр.Несебър, общ. Несебър, обл.Бургас, пред хотел „Поморие", с посока на движение към хотел „Планета", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел", модел „Вектра", с рег.№ А .... НК, след употреба на наркотични вещества, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП /, вр. Приложение № 1 - Списък 1 - „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични / НРКРВН /, а именно : кокаин, установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство - «Drager Drug Test 5000", с фабричен № ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 год. за реда за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия С.С.Щ. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал. 3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.С.Щ. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на подсъдимия С.С.Щ. е било отнето по административен ред, считано от 10.08.2018 г. ПОДСЪДИМИЯТ С.С.Щ.,***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, таксиметров шофьор, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2018год., около 23.58ч. в к.к. Слънчев бряг,гр.Несебър, общ. Несебър, обл.Бургас, на паркинга пред сградата на РУ на МВР гр.Несебър, в лек автомобил, марка „Опел", модел „Вектра", с рег.№ А .... НК, в заден джоб на предна дясна седалка, без надлежно разрешително съгласно чл.7,чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високо рискови наркотични вещества, по смисъла на Приложение №1 -Списък I - „Растения и вещества с висока степен па риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл.З,т.1 от Наредбата за реда и класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, съгласно Протокол за физикохимична експертиза № 743/21.08.2018год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, както следва: коноп с нетно тегло 1,345гр. и съдържание на тетрахидроканабинол- 7,10% на стойност 8, 07 лева / осем лева и седем стотинки/; кокаин с нетно тегло 0,110гр. със съдържание на активно вещество - 69,80 % на стойност 24,20 лв. /двадесет и четири лева и двадесет стотинки/; кокаин с нетно тегло 0,258гр. със съдържание на активно вещество - 58,40 % на стойност 41,28 лв. /четиридесет и един лева и двадесет и осем стотинки/, като общата стойност на наркотичните вещества е в размер на 73.55 лева/седемдесет и три лева и 55 стотинки/ - определени според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС /29-01-98г., за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр. Първо, вр. чл.55, ал.1, т.1 от HK, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание пет месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия С.С.Щ. кумулативно предвиденото в чл.354а, ал. 3, т.1, предл. първо от НК наказание „Глоба“. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 23, ал. 3 от НК, едно ОБЩО наказание измежду така наложените на подсъдимия С.С.Щ., а именно най-тежкото - „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното общо най- тежко наказание пет месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното на С.С.Щ. ОБЩО най- тежко наказание, и наказанието “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с ал. 3, т. 1 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно- неизразходваното количество от наркотичните вещества: коноп с нетно тегло 1,345гр. и съдържание на тетрахидроканабинол- 7,10%; кокаин, с нетно тегло 0,110гр. със съдържание на активно вещество - 69,80 %; кокаин, с нетно тегло 0,258гр. със съдържание на активно вещество - 58,40 % – предадени на съхранение в МПУ, отдел „МРР-НОП” – гр. София, които да бъдат унищожени след влизане в сила на настоящото споразумение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.С.Щ. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 122.06 лв. (сто двадесет и два лева и шест стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1526/2018 г. по описа на РС – Несебър, поради изчерпване на предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.С.Щ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 23, ал. 3 от НК, едно ОБЩО наказание измежду така наложените на подсъдимия С.С.Щ., а именно най-тежкото - „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното общо най- тежко наказание пет месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното на С.С.Щ. ОБЩО най- тежко наказание, и наказанието “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
В законна сила на 3.10.2018г.
6 АНД No 120/2018, VI състав ДИТ ПРЕСТИЖ ХОТЕЛС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22-003904 от 27.10.2017г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. София, с което на „П.Х.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 79, ал. 4 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност във вр. с чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците, за извършено нарушение на чл. 76, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 4.10.2018г.
7 АНД No 342/2018, I състав КАТ Т.А.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.6.2018г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К №202482 от 23.04.2012 г. на ОДМВР Бургас, РУ-гр.Несебър, с което за извършено административно нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП на жалбоподателя Т.А.С. с ЕГН **********о*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева, на осн.чл.189, ал.4, вр.чл.182, ал.2, т.2 от ЗДвП. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 4.10.2018г.
8 НОХД No 1543/2018, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.А.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 4.10.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №1543/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия Н.А.П. с упълномощен защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.А.П., роден на *** г., постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданино, неграмотен, вдовец, неосъждан, пенсионер, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че за периода 2014 год. до 07.07.2017 год. в с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургаска, в частен дом на ул.”Преслав” №17 осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „ВиК" ЕАД гр.Бургас, представлявано от Изпълнителния директор инж.Ганчо Тенев –изразяваща се в монтиране във водомерната шахта на имота на ПВП /полиетилен висока плътност/, връзка – представляваща тръба с диаметър ? цола, и водоснабдил неправомерно чешма в къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание „Глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „ЛОС”. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1543 /2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.А.П., ЕГН: **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд – Бургас, считано от днес.
Н.А.П.
на основание чл.234в, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
В законна сила на 4.10.2018г.
9 АНД No 2751/2017, VI състав НАП ДРЯНОВО ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 6.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2003 от 28.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Д.” ЕООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 5.10.2018г.
10 АНД No 150/2018, IV състав ДИТ М И С ФАРМАГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-001224/18.12.2017 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „М.Ф.Г.” ООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.А.Й., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 4 000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 5.10.2018г.
11 ЧНД No 942/2018, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.Т.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 19.9.2018г.
П.Т.П.
В законна сила на 5.10.2018г.
12 Гражданско дело No 644/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.А.Ч. А.К.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 8.10.2018г.
Така мотивиран и на основание чл. 127, ал. 1 СК, съдът Р Е Ш И: УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.А.Ч., ЕГН **********, и А.К.Т., ЕГН **********, споразумение по чл. 127, ал. 1 СК, както следва: МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето Е.А.Т., родена в гр. Бургас на ********., с ЕГН **********, се определя в дома на нейната майка: в к. к. „С.Б.”, кв. „К.”, хотел „Г. К.” вх. Д, ет. 5, ап. **. УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху детето Е.А.Т., родена в гр. Бургас на ********., с ЕГН **********, се предоставя на майката П.А.Ч., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ СЕ режим на личните отношения между бащата А.К.Т., ЕГН **********, и детето Е.А.Т., родена в гр. Бургас на ********., с ЕГН **********, както следва: съобразно с влязлото в сила Решение № 182 от 20.11.2017г. по гр.д. № 1029/2017г. по описа на Районен съд Несебър: всеки понеделник за времето от 15:00 до 16:00 часа в дома на родителите на П.А.Ч., находящ се в к. к. „С.Б.”, кв. К., хотел „Г. К.” вх. Д, ет. 5, ап. **, в нейно присъствие, в присъствието на родителите й, както и в присъствието на социален работник от Д.П. за срок от 18 месеца, считано от 29.11.2017г. – датата на влизане в сила на съдебното решение; до навършване на 5 години на детето: всяка първа и трета събота от месеца, от 14:00 до 16:00 часа, в присъствието на майката П.А.Ч., в дома на родителите й, находящ се в к. к. „С.Б.”, кв. К., хотел „Г. К.” вх. Д, ет. 5, ап. **; след навършване на 5 години на детето: всяка първа и трета събота от месеца от 10:00 часа до 18:00 часа, в присъствието на майката П.А.Ч., в дома на родителите й, находящ се в к. к. „С.Б.”, кв. К., хотел „Г. К.” вх. Д, ет. 5, ап. **; след навършване на 7 години на детето: всяка първа и трета събота от месеца от 10:00 часа до 18:00 часа, в присъствието на майката П.А.Ч., в дома на родителите й, находящ се в к. к. „С.Б.”, кв. К., хотел „Г. К.” вх. Д, ет. 5, ап. **, както и 15 дни през лятото, когато бащата ползва годишен платен отпуск. Бащата А.К.Т., ЕГН **********, се задължава да заплаща в полза на детето си Е.А.Т., родена в гр. Бургас на ********., с ЕГН **********, издръжка в размер на 150 лв. месечно, дължима от датата на постановяване на съдебното решение, платима до 10-то число на съответния месец до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със съответната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжката следва да се заплаща чрез майката П.А.Ч., ЕГН **********, по банкова сметка ***: IBAN ***. ОСЪЖДА А.К.Т., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 108 лв., представляваща задължение за държавна такса върху постигнатото по делото споразумение относно издръжката. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.10.2018г.
13 АНД No 138/2018, V състав ДИТ АЙ ХОТЕЛ ЕАД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.4.2018г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-001846 от 09.11.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Софийска област, с което за административно нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, на основание чл.76, ал.1 вр. чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, на „А.Х.” ЕАД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, р-н Централен, бул.”С.П.№ 1, ет.14, ап.81, представлявано от Христо Радев Гълбачев, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.
В законна сила на 8.10.2018г.
14 АНД No 214/2018, VI състав КАТ Д.И.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-000001 от 07.01.2015г., издадено от началник сектор към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, с което на Д.И.И., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 3 ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право” да управлява МПС за 24 месеца, а на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1, 2 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 8.10.2018г.
15 Гражданско дело No 801/2018, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.А.Ч. М.Р.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 9.10.2018г.
Адв. АРНАУДОВА: Оттегляме искането си за привременни мерки, тъй като сме постигнали спогодба. Адв. ЖЕЛЕВ: Действително между страните бе постигната спогодба. Съдът, с оглед направеното изявление ОПРЕДЕЛИ:№720 НЕ ДАВА ХОД на производството. ПРЕКРАТЯВА производството по привременни мерки. Определението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 9.10.2018г.
16 АНД No 2629/2017, III състав ДИТ РУЖЕСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-001832 / 17.10.2017г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение по чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на „Р.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление *** Влас, комплекс „М.Р.”, блок 1, ап.103, община Несебър, представлявано от В.Д.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) на основание чл.79, ал.4, във връзка с чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.10.2018г.
17 АНД No 2654/2017, III състав ДИТ АСП-ЕЙНДЖЪЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.5.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-002054 / 13.10.2017г., издадено от Е.Х.А., изпълняваща длъжността Директор на Д. „И.п.т. *** със седалище *** към Главна Дирекция „Инспектиране на труда”, с което за нарушение по чл.9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, във връзка с чл.142, ал.2 от Кодекса на труда, на „АСП ЕЙНДЖЪЛ” ООД, ЕИК*****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.М.Ц., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.10.2018г.
18 АНД No 263/2018, I състав КАТ П.К.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0304-004249/13.12.2017 г. на Началник сектор при ОДМВР Бургас, РУ- Несебър на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на П.К.П., ЕГН:**********,***, с полномощник адв.Ст.И.-БАК е наложено административно наказание „ Глоба“ в размер на 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.1, от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.10.2018г.
19 АНД No 334/2018, II състав КАТ П.Щ.Щ. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-000447/19.03.2018г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, упълномощен със Заповед № 8121з-952/20.07.2017г., с което на П.Щ.Щ. с ЕГН-********** ***, заявена чрез пълномощника адв.К.К. от БАК за нарушение на осн.чл.137а, ал.1, и на осн.чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 50лв.. ОСЪЖДА П.Щ.Щ. с ЕГН-********** *** да заплати по с/ка на Районен съд – Несебър сумата от 9,94лв./девет лева и деветдесет и четири ст./, представляващи сторените по делото съдебни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.10.2018г.
20 АНД No 356/2018, VI състав Агенция "Митници" К.-С.- С.Д. ЕТ МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2059 от 08.03.2018г. на изпълняващия длъжността началника на М.Б. с което на ЕТ „К.- С.Д.”, ЕИК*****, със седалище и адрес на управление ***, на основание 123, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв., на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС стоките – предмет на нарушението: водка „Руская” – 19 бр. бутилки по 0,5 литра, с алкохолно съдържание 40 % vol, без акцизен бандерол и уиски „Джони Уокър” – 11 бр. бутилки по 1 литър, с алкохолно съдържание 40 % vol, без акцизен бандерол, са отнети в полза на държава, а на основание чл. 124а, ал. 1 вр. чл. 123, ал. 2 от ЗАДС на ЕТ „К.- С.Д.” е наложено административно наказание Лишаване от право да упражнява дейност с акцизни стоки в обект, представляващ помещение, пригодено като склад в избеното помещение на приземния етаж на хотел „Е.”, находящ се в с. Равда, община Несебър, ул. „С.№ 16, за срок от 1 месец. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 10.10.2018г.
21 АНД No 357/2018, V състав Агенция "Митници" К.-С.- С.Д. ЕТ МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2057 от 08.03.2018г. на Зам.Началника на Митница - гр.Бургас, с което на основание чл.126, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на ЕТ „К.- С. - С.Д.” с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.Д.Д., със съдебен адрес:*** /чрез адв.И.А. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2027,52 лева /две хиляди двадесет и седем лева и петдесет и две стотинки/, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е отнета в полза на Държавата стоката, предмет на нарушението – 205 литра етилов алкохол с различно алкохолно съдържание по обем, подробно описан в обжалваното наказателно постановление, с общ размер на дължимия акциз 1013,76 лева /хиляда и тринадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ и на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.126 от ЗАДС, едноличният търговец е лишен от право да упражнява дейност с акцизни стоки в обект, представляващи два броя помещения, пригодени като склад и склад за амбалаж, находящ се в избеното помещение на приземния етаж на хотел „Е.” и търговски обект – магазин за хранителни стоки, неразделна част от сградата на хотел „Е.”, за срок от 1 /един/ месец. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 10.10.2018г.
22 АНД No 618/2018, VI състав КАТ Н.С.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.9.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 18-0304-000889 от 04.05.2018г., издадено от началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Н.С.В., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 177, ал. 4, предл. 1 вр. чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 1200 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП размера на глобата от 1200 лв. на 200 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 10.10.2018г.
23 НОХД No 982/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ф.Д.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 11.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 982/2018 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Антон Желевот АК- Бургас, в качеството му на служебен защитник на подсъдимия Ф.Д.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Ф.Д.Б., роден на ***г. в гр. София, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2017г., около 00:25 часа, на територията на община Несебър, на кръстовището на път I-9 и път 9061 /кръстовище за с.Тънково, управлявал лек автомобил „Опел Зафира с рег.№ А ....МВ в посока от с.Тънково към к.к.Слънчев бряг, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,11 /две цяло и единадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 470/19.07.2017г. на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Ф.Д.Б. кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Ф.Д.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето , през което подсъдимият Ф.Д.Б. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 17.07.2017г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимия Ф.Д.Б. със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Бургас, направените разноски в досъдебното производство в размер на 47,73лв. /четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 982/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Ф.Д.Б.
на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Ф.Д.Б. кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Ф.Д.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето , през което подсъдимият Ф.Д.Б. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 17.07.2017г.
В законна сила на 11.10.2018г.
24 АНД No 180/2018, III състав МВР З.И.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001342 от 23.06.2015г., издадено от Ивайло Миланов Петров на длъжност ВНД Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на З.И.М. с ЕГН **********, адрес: *** поляна І част 26А, вход Б, етаж 4, ап.26, на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание Глоба в размер на 300 лв. (триста лева) за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2018г.
25 АНД No 368/2018, VI състав МВР Г.Д.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № I-479 от 11.05.2017г., издадено от началник сектор „ОП” РУ Несебър, с което на Г.Д.М., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 257, ал. 1 ЗМВР, за извършено нарушение на чл. 64, ал. 1 ЗМВР, е наложено наказание „глоба” в размер на 250 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 250 лева на 100 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 12.10.2018г.
26 АНД No 1147/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.9.2018г.
ПРИЗНАВА М.А.А. – роден на ***г. в гр. К., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, работи като , с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2017г. около 02.00 часа, в град Свети Влас, община Несебър, в двора на хотел „Л.“, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск и общественото здраве поради вредният ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ – кокаин, с нето тегло 0.269/нула цяло двеста шестдесет и девет/ грама, със съдържание на кокаин 66.50%/шестдесет и шест цяло и петдесет процента/, на стойност 43.04/четиридесет и три рева и четири стотинки/ лева, изчислена съобразно Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал.5, вр.ал.3 предл. второ т.1 предл. първо от НК поради, което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 800/ осемстотин/ лева в полза на Държавата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.354а, ал.6 НК предмета на престъплението, а именно гореописаното наркотично вещество – Кокаин, предадено за съхранение в ЦМУ с приемо-предавателен протокол №2961/04.09.2017г. да се отнеме в полза на държавата и същото да бъде унищожено след влизане на решението в сила. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. чл.53, ал.1, б.“а“ НК празните опаковки, в които е било гореописаните наркотично вещество – кокаин да се отнемат в полза на държавата и същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила, като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимия М.А.А. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД МВР Бургас разноските направени в хода на досъдебното производство за изготвяне на фотоалбум и извършване на физикохимична експертиза в общ размер на 64.50/шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/ лева.
М.А.А.
на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 800/ осемстотин/ лева в полза на Държавата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.354а, ал.6 НК предмета на престъплението, а именно гореописаното наркотично вещество – Кокаин, предадено за съхранение в ЦМУ с приемо-предавателен протокол №2961/04.09.2017г. да се отнеме в полза на държавата и същото да бъде унищожено след влизане на решението в сила. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. чл.53, ал.1, б.“а“ НК празните опаковки, в които е било гореописаните наркотично вещество – кокаин да се отнемат в полза на държавата и същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила, като вещи без стойност.
Мотиви от 24.10.2018г.
В законна сила на 12.10.2018г.
27 Гражданско дело No 175/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.,КЛОН БЪЛГАРИЯ Б.Т.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.10.2018г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника Б.Т.А. с ЕГН-********** ***, че съществува вземането на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, ЕИК- 130697606, адрес: ***, Бизнес Парк-София, сгр.14, тел: 02/4035193, факс: 02/4899866, представлявано от Н.Н.и Д.Д.-прокуристи чрез пълномощник юк.Б.Т.А. по Заповед № 550/14.11.2017г., постановена по ч.гр.д. № 1091/2017г. по описа на РС-Несебър в размер на 754,92лв., представляваща дължима главница по договор за заем № CREX-14013858/04.10.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението пред РС-Поморие, от където делото е получена по подсъдност - 23.10.2017г. до окончателното изплащане на сумата; сумата от 96,72лв., представляващи възнаградителна лихва-надбавка за периода от 05.11.2016г. до 05.10.2017г.; сумата от 65,27лв., представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 05.12.2016г. до 11.10.2017г., ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК Б.Т.А. с ЕГН-********** ***, да заплати на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, ЕИК- 130697606, адрес: ***, Бизнес Парк-София, сгр.14, тел: 02/4035193, факс: 02/4899866, представлявано от Н.Н.и Д.Д.-прокуристи чрез пълномощник юк.Б.Т.А. сумата от 75,00лева, представляващи разноски по заповедното производство, от които 25,00 лева - заплатена държавна такса и 50 лева – юрисконсултско възнаграждение, както и разноските по исковото производство. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК Б.Т.А. с ЕГН-********** ***, да заплати на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, ЕИК- 130697606, адрес: ***, Бизнес Парк-София, сгр.14, тел: 02/4035193, факс: 02/4899866, представлявано от Н.Н.и Д.Д.-прокуристи чрез пълномощник юк.Б.Т.А. сторените разноски в исковото производство, както следва: 125,00лева за заплатена държавна такса и 100 лева – юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните. УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – Б.Т.А. с ЕГН-********** ***, че може да поиска от ОС-Бургас неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК. ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 1091/2017г. по описа на РС-Несебър, като ВРЪЩА същото в гражданско деловодство. УКАЗВА Заверен препис от настоящото решение да се приложи по ч.гр.д. № 1091/2017г. на НРС.
В законна сила на 15.10.2018г.
28 АНД No 290/2018, IV състав КАТ И.Д.Е. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-000399/13.03.2018 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.47 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.2, предложение 1, от същия закон, на И.Д.Е., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 16.10.2018г.
29 АНД No 303/2018, IV състав ДИТ СЕЛЕКТ МЮЗИК МЕДИЯ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0001535/26.01.2018г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на „С.М.М.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление *** ливади, представлявано от Георги Енчев, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева, за административно нарушение на чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 16.10.2018г.
30 АНД No 413/2018, III състав КАТ Ц.Р.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.9.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0304-000689 от 18.04.2018г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с която на Ц.Р.Г. с ЕГН **********,***, комплекс „Стария възел” 1, вход 6, етаж 3, ап.2, за нарушение на чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.4, предл.1 от ЗДвП е наложен наказание „Глоба” в размер на 200 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – Глоба от 200 лв. (двеста лева) на 100 лв. (сто лева). ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-000689 от 18.04.2018г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, в частта, с която на Ц.Р.Г. с ЕГН **********,***, комплекс „Стария възел” 1, вход 6, етаж 3, ап.2, за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лв. (десет лева) на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 16.10.2018г.
31 АНД No 566/2018, IV състав НАП АДАМОТО ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.9.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1873/18.08.2017 г. на Зам. Директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС вр. чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „А.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Й.М.Л., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 1000 лв. на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 17.10.2018г.
32 НОХД No 1002/2018, II състав Неизпълнение на съдебно решение РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.И.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.10.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1002/2018 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Антон Желев от АК-гр.Бургас, в качеството му на служебен защитник на подсъдимия В.И.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият В.И.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем живее в бунгало, находящо се в парцел по пътя от Слънчев бряг за село Тънково в близост до земеделска кооперация Аграрно химичен център /АХЦ/ - с.Тънково, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, ЕГН **********, тел.0896 35 35 51 се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че Около 20:00 на 16.04.2017 г. в с.Тънково , общ. Несебър на ул. „Васил Левски" № 5 не изпълнил заповед за защита от домашно насилие № 3, издадена на 10.03.2016г. по гражданско дело № 147 /2016г. по описа на Районен съд —гр.Несебър , с която му е забранено да приближава на по-малко от сто метра жилището на децата си Александър Нелев Михалев, Анелия Нелева Михалева, Димитър Нелев Михалев, Стефан Нелев Михалев, Ташко Анев Михалев и Нела Анева Михалева, находящо се на горния адрес за срок от 18/осемнадесет/ месеца, като влязъл в него, започнал да крещи на майката на децата – Нела Ташкова Михалева и изнесъл от къщата в двора два дивана, печка и хладилник, поради което и на основание чл. 296, ал. 1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и т.2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал. 4 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1002/2018г. по описа на РС-гр.Несебър поради изчерпване на предмета. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът след като се произнесе по споразумението се занима с взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения В.Д. и като намери, че са отпаднали основанията за същата и на осн.чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения В.И.Д., с ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване или протестиране в едноседмичен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
В.И.Д.
на основание чл. 296, ал. 1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и т.2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал. 4 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
В законна сила на 17.10.2018г.
33 НОХД No 1762/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.Х.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 17.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1762/2018 г. по описа на РС – гр.Н., а именно Севдалина Станева – прокурор в РП- Н., адв. А.Ж.– защитник на обвиняемия, и обвиняемият К.Х.М. споразумение, съгласно което: Обвиняемият К.Х.М., роден на ***г. в гр. София, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, работи като охранител към звено за Самоохрана при О.Н., с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 16.05.2018г., около 21.00 часа в с. Баня, общ. Н., на кръстовището на ул. Витоша и ул. Стара Планина в посока Главен път І – 9 – ул. Витоша, управлявал МПС - л.а. „Пежо Експерт” с рег. № Н .... ВС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2,15 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 222/17.05.2018г. на БНТЛ-Бургас и съдебно-медицинска експертиза № 295/2018г. на УМБАЛ-Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия К.Х.М. кумулативно предвиденото по чл. 343б, ал.1 от НК по-леко наказание „глоба“. НАЛАГА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал. 1, вр.с чл.37 т.7 от НК на обвиняемия К.Х.М. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемият К.Х.М. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 16.05.2018г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия К.Х.М., със снета самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, сумата от 85,45 лв. (осемдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1762/2018 г. по описа на РС – Н..
К.Х.М.
на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия К.Х.М. кумулативно предвиденото по чл. 343б, ал.1 от НК по-леко наказание „глоба“. НАЛАГА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал. 1, вр.с чл.37 т.7 от НК на обвиняемия К.Х.М. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемият К.Х.М. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 16.05.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
34 Гражданско дело No 778/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД М.И.В. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 26.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 778/2018г. по описа на Районен съд Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца. След влизане на настоящото определение в сила делото да се изпрати на Районен съд Добрич.
В законна сила на 18.10.2018г.
35 НОХД No 619/2018, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.Р.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 18.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 619/2018г. по описа на РС–Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия К.Р.К. със защитник адв.Панов от АК- гр.Варна споразумение, съгласно което: Подсъдимият К.Р.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2017г., около 13:20ч., в гр. Обзор, общ. Несебър, в шкаф в стая на частен дом на ул. „Странджа“ №3, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по см. на чл.3, ал.1, 1.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. чл.3, т.1 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, а именно - коноп, както следва: обект №1 – коноп, съдържащ се в 1 (един) бр. пластмасова кутийка с надпис „Vaseline“ /“Вазелин“/ с нето тегло на растителната маса 6.373 гр. /шест цяло триста седемдесет и три грама/ на стойност 38.24 лв. /тридесет и осем лева и двадесет и четири стотинки/; обект № 2 – коноп /върху електронна везна/ с нето тегло на растителната маса 0.009 гр. /нула цяло и девет хилядни грама/ на стойност 0.05 лв. /нула лева и пет стотинки/; обект № 3 – коноп, съдържащ се в 1 бр. полиетиленов плик с нето тегло на растителната маса 0.960 гр. /нула цяло деветстотин и шестдесет грама/ на стойност 5.76 лв. /пет лева и седемдесет и шест стотинки/; обект № 4 – коноп, съдържащ се в 1 бр. полиетиленов плик с нето тегло на растителната маса 0.820 гр. /нула цяло осемстотин и двадесет грама/ на стойност 4.92 лв. /четири лева и деветдесет и две стотинки/; обект № 5 – коноп, съдържащ се в 1 бр. полиетиленов плик с нето тегло на растителната маса 0.936 гр. /нула цяло деветстотин тридесет и шест грама/ на стойност 5.62 лв. /пет лева и шестдесет и две стотинки/; обект № 6 – коноп, съдържащ се в гриндер /мелничка/ с нето тегло на растителната маса 0.021 гр. /нула цяло двадесет и една хилядни грама/ на стойност 0.13 лв. /нула лева и тринадесет стотинки/; обект №7 – коноп, съдържащ се в 1 бр. метална кутийка с нето тегло на растителната маса 0.454 гр. /нула цяло четиристотин петдесет и четири грама/ на стойност 2.72 лв. /два лева и седемдесет и две стотинки/, - всички наркотични вещества на обща стойност 57.44 лв. (петдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки), изчислени съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.2, т.1, предл.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОТНЕМА, на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, във вр. чл.354а, ал.6 и чл.53, ал.2, б.”а„ от НК, веществените доказателства- коноп с общо нето тегло 9.573 грама, изпратени на ЦМУ- гр.София предадени с писмо № 251000- 23144 от 09.10.2017г., опаковките от наркотични вещества, везна, мелничка, пластмасова кутийка с надпис „Vaseline“ и метална кутийка, които да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия К.Р.К. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 217,97лв. (двеста и седемнадесет лева и деветдесет и седем стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 619/2018г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
К.Р.К.
В законна сила на 18.10.2018г.
36 АНД No 1299/2018, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Х.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.10.2018г.
на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1, пред.1 от НК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (триста) лева, платими в полза на Държавата.
Н.Х.И.
на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1, пред.1 от НК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (триста) лева, платими в полза на Държавата.
Мотиви от 8.10.2018г.
В законна сила на 18.10.2018г.
37 ЧНД No 1646/2018, II състав Производство по чл. 244 НПК Л.В.   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 18.10.2018г.
На основание чл.244, ал.5 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ постановление от Постановление от 10.08.2018г. на Районна прокуратура-Несебър за спиране на наказателното производство по ДП № 304-ЗМ-150/2017г. по описа на ОД на МВР, РУ-Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр.Несебър. Препис от определението да се връчи на РП-Несебър и на жалбоподателя. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
38 НОХД No 1807/2018, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.В.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 18.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХДело № 1807/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител прокурор в РП-Несебър и А.В.Б. със защитник адв.В.А. *** споразумение, съгласно което: А.В.Б., роден на ***г***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, к-с „Рубин“, кв*********, българин, български гражданин, средно образование, неженен, работи без трудов договор като викач на ресторант „Водопадите“- гр.Свети Влас, осъждан, тел.*********, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.07.2018г. около 23.00ч. в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас в района зад хотел „Диамант”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал в себе си /в десен джоб на дънков панталон/ високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ”Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, а именно - АМФЕТАМИН с общо нетно тегло 0,757 грама (седемстотин петдесет и седем милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент амфетамин - 26,10 % (двадесет и шест цяло и десет процента), възлизащо на стойност 22,71лв. (двадесет и два лева седемдесет и една стотинки), съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. , като случаят е маловажен , поради което и на основание чл.354А, ал.5, вр. ал.3, алтернатива ІІ-ра, т.1, пр.І-во от НК, вр. с чл. чл.54, ал.1 и ал.2, вр. чл. 47, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата опаковките от наркотичното вещество, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, находяща се на съхранение в ЦМУ- София, които след влизане в сила на споразумението следва да се унищожат. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.В.Б. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноските по досъдебното производство в размер на 66.65лв. (шестдесет и шест лева, шестдесет и пет ст.) за физико-химическа експертиза и фотоалбум. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1807/2018г. по описа на РС – Несебър, поради изчерпване предмета на делото. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия А.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.В.Б., ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
А.В.Б.
В законна сила на 18.10.2018г.
39 Гражданско дело No 870/2018, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.И.Х.,
С.Б.Х.
  Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.10.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.330 от ГПК във връзка с чл.50 от СК, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 0137 от 22.11.2008г. на Община Несебър граждански брак между А.И.Х. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** и С.Б.Х. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, КК„Слънчев Бряг”, к/с „Зорница Резиденс”, тел: 0888212127, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1.Малолетното ни дете БЕЛОСЛАВА СИМЕОНОВА Х., с ЕГН **********, родена на *** г. в гр.Бургас, след прекратяване на брака ще има местоживеене при своята майка А.И.Х. с ЕГН **********,***. 2.Родителските права относно роденото от брака малолетно дете БЕЛОСЛАВА СИМЕОНОВА Х., с ЕГН **********, родена на *** г. в гр.Бургас се предоставят за упражняване на майката А.И.Х., с ЕГН **********,***. 3.Определя се следният режим на лични отношения на детето БЕЛОСЛАВА СИМЕОНОВА Х., с ЕГН **********, родена на *** г. с бащата С.Б.Х. с ЕГН **********,*** и с настоящ адрес:***, к.к.„Слънчев бряг", к/с „Зорница Резиденс": Бащата ще има право да взема детето при себе си: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 09.00 на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден; 30 дни през лятната ваканция по избор на бащата; по време на коледните официални празници през четните години; по време на новогодишните официални празници през нечетните години; на рождените дни на детето през нечетните години, през първата половина на зимната и пролетната ваканция през четните години и през втората половина на зимната и пролетната ваканция през нечетните години, както и по всяко едно време по споразумение на двамата родители. 4.Бащата С.Б.Х. с ЕГН **********,*** се задължава да заплаща чрез майката А.И.Х., с ЕГН **********,***, МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА на детето БЕЛОСЛАВА СИМЕОНОВА Х., с ЕГН **********, родена на *** г. в гр.Бургас в размер на 130 лева (сто и тридесет лева) месечно, считано от подаване на исковата молба в съда – 27.08.2018г. до настъпването на законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, платима до 30-то число на месеца, предхождащ месеца за който се отнася плащането, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. 5. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. 6.След прекратяване на брака А.И.Х., с ЕГН **********,*** ще носи предбрачното си фамилно име - ТЕНЕВА и в бъдеще ще се именова А.И. ТЕНЕВА. 7.Разноските по делото се поемат по равно от страните. ОСЪЖДА С.Б.Х. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, КК„Слънчев Бряг”, к/с „Зорница Резиденс”, тел: 0888212127 да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 93,60 лева /деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/ за присъдената на детето Белослава Симеонова Х. издръжка, както и сумата в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща остатък от дължимата по делото държавна такса за разглеждане на молбата. ОСЪЖДА А.И.Х. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща остатък от дължимата по делото държавна такса за разглеждане на молбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.10.2018г.
40 АНД No 717/2018, IV състав КАТ К.П.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.10.2018г.
РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0304-001525/29.06.2018 г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл. 174, ал.3, предл.1 от ЗДвП, на К.П.С., ЕГН **********,***, са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лева, и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.10.2018г.
41 Гражданско дело No 70/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖИ-ЕМ-8 ООД С.В.Ч. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.10.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422 ГПК, че С.В.Ч., родена на ***, гражданка на Руската Федерация, с постоянен адрес ***, к-с „Т. 2”, бл. Б сгр. №2, ет.3, ап. ***, БУЛСТАТ: *********, дължи на „Д.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, ж. к. „М.П.” ул. ***№ 1, сумите както следва: - на основание чл. 422 ГПК вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 286 ЗЗД – 1170,60 лв. (с равностойност 598,52 евро), от които 882,50 лв. (451,20 евро), представляващи дължима такса за 2017г. по договор от 01.09.2014г. за поддръжка и управление на комплекс „Т.” и 288,13 лв. (147,32 евро), представляващи дължима за 2017г. годишна такса за телевизия, интернет и телефонен пост по договор от 01.09.2014г. за поддръжка и управление на комплекс „Т.”, ведно със законната лихва върху главницата от 13.11.2017г. до окончателното изплащане на задължението. - на основание чл. 422 ГПК вр. чл. 86 ЗЗД – 100,06 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата от 1170,60 лв. за периода от 11.01.2017г. – 13.11.2017г., от които 75,45 лв. – лихва върху главницата от 882,50 лв. за периода от 11.01.2017г. – 13.11.2017г. и 24,61 лв. – лихва върху главницата от 288,13 лв. за периода от 11.01.2017г. – 13.11.2017г. ОСЪЖДА С.В.Ч., родена на ***, гражданка на Руската Федерация, с постоянен адрес ***, к-с „Т. 2”, бл. Б сгр. №2, ет.3, ап. ***, БУЛСТАТ: *********, да заплати на Д.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, ж. к. „М.П.” ул. ***№ 1, сумата от 325,41 лв., представляваща направените в заповедното производство разноски, от които 25,41 лв. – за платена държавна такса и 300 лв. – за платена адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА С.В.Ч., родена на ***, гражданка на Руската Федерация, с постоянен адрес ***, к-с „Т. 2”, бл. Б сгр. №2, ет.3, ап. ***, БУЛСТАТ: *********, да заплати на Д.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, ж. к. „М.П.” ул. ***№ 1, на основание чл. 78, ал.1 ГПК, сумата от 425,50 лв., представляваща разноски в настоящото производство, от които 25,50 лв. – платена държавна такса и 400 лв. – платени възнаграждения за вещи лица Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 20.10.2018г.
42 Гражданско дело No 755/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Д.К. С.Д.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.9.2018г.
ИЗМЕНЯ размера на присъдената с Решение № 19/30.01.2013г., постановено по гр.дело № 1160/2013г. по описа на РС-Несебър месечна издръжка, дължима от С.Д.К. с ЕГН ********** на неговата дъщеря Л.С.К., ЕГН ********** платима чрез неговата майка П.Д. Ж. с ЕГН ********** от 150лв., като я УВЕЛИЧАВА на 250лв./двеста и петдесет/лева, считано от 19.07.2018г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА С.Д.К. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС-Несебър държавна такса в размер на 144лв./сто четиридесет и четири/лева, дължима върху увеличения размер на присъдената издръжка. ОСЪЖДА С.Д.К. с ЕГН ********** да заплати на П.Д. Ж. с ЕГН ********** сторените съдебни разноски в размер на 500лв./петстотин/лева за заплатен адв.хонорар. ДОПУСКА на осн. чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените издръжки. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните пред Окръжен съд-Бургас .
В законна сила на 20.10.2018г.
43 Гражданско дело No 854/2018, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Д.С.,
Е.С.
  Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 3.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.330, ал.2 от ГПК производството по гр.дело № 854/2018г. по описа на НРС. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила на 20.10.2018г.
44 АНД No 909/2018, I състав ИААА К.П.Д. АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22 - 0000155 / 17.07.2018 г., на и.д.Началник Областен Отдел ”АА” гр.Бургас /определен от министъра на МТИТС, с което за нарушение на Чл. 17,т. 1, буква „а“ от Наредба №Н-8 от 27.06.2008г. на Министъра на транспорта на основание чл. чл.93 ал.2 от ЗАв.П на К.П.Д. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева и за нарушение на Чл. 17,т. 3, буква „б“ от Наредба №Н-8 от 27.06.2008г. на Министъра на транспорта , на основание чл.93 ал.2 от ЗАв.П му наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22 - 0000155 / 17.07.2018 г., на и.д.Началник Областен Отдел ”АА” гр.Бургас /определен от министъра на МТИТС,В ЧАСТТА с което за нарушение на Чл. 17,т. 3, буква „8“ от Наредба №Н-8 от 27.06.2008г. на Министъра на транспорта на основание чл. чл.93 ал.1, т.1 от ЗАв.П на К.П.Д. ***, ЕГН ********** е наложена наказание „Глоба“ в размер на 2000 лева /две хиляди лева/. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 20.10.2018г.
45 Гражданско дело No 307/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА В.С.ЕЛИТ 4 Л.Ж.Ж. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 28.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 307/2018 г. на Районен съд- гр.Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 23.10.2018г.
46 Гражданско дело No 915/2018, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Ц.П.,
В.Е.П.
  Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 51 от 28.06.1997 г. на Община Лом граждански брак между А.Ц. Георгиева, ЕГН **********, и В.Е.П., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете- Златин Василев Е., ЕГН **********, се предоставят на майката, като занапред детето ще живее при нея. На бащата се определя свободен режим на лични контакти с детето, без ограничения. 2. Бащата се задължава да заплаща на своето дете Златин Василев Е., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 150 лева (сто и петдесет) лева, считано от 01.10.2018 г., до настъпване на обстоятелства за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за забава за всяка просрочена вноска до окончателното погасяване на задължението. 3. Придобитите по време на брака недвижими имоти и лек автомобил се разделят, както следва: 3.1. В дял на В.Е.П. се поставя и същия става изключителен собственик на АПАРТАМЕНТ № 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.336.2.5, с посочена в документа площ от 57,94 кв.м., прилежащи части: 1,443% идеални части от общите части на сградата и съответния процент идеални части от правото на строеж върху имота, като общата застроена площ на апартамента възлиза на 66,39 кв.м. квадратни метра, състощ се от: дневна- трапезария с кухненски бокс, спалня, антре, баня- тоалетна и тераса, с предназначение на СО- жилище, апартамент, брой нива на обекта- едно, с адрес: град Несебър, п.к.8230, комплекс «БАРКО ДЕЛ СОЛ», №1, етаж 1- партерен, апартамент № 7, при съседни СО- на същия етаж- СОС с идентификатор 51500.506.336.2.6, под обекта- няма и над обекта- СОС с идентификатор 51500.506.336.2.13. 3.2. В дял на А.Ц.П. се поставя и същата става изключителен собственик на АПАРТАМЕНТ № 110, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.341.1.119, находящ се на първи етаж, със застроена площ на апартамента от 22,00 квадратни метра, ведно с 0,462% идеални части от общите части на сградата, с предназначение на СО: жилище- апартамент, брой нива на обекта- едно, състоящ се от работно помещение, входно предверие, санитарно помещение и тераса, при граници: на същия етаж- СОС с идентификатор 51500.506.341.1.120, под обекта- няма и над обекта- СОС с идентификатор 51500.506.341.1.219, с административен адрес: град Несебър, к.к Слънев бряг- запад, Грамада 2, ет.1, ап. 110. 3.3. В дял на В.Е.П. се поставя и същия става изключителен собственик на лек автомобил марка- Фолксваген, модел- Пасат, с рег.№ А5652КХ, идентификационен номер на превозното средство- WVWZZZ3AZRE039950, двигател № ABS784606, цвят- червен. 4. За уравняване на дяловете страните не си дължат суми един на друг. 5. Страните нямат претенции към спестовните влогове на името на някой от тях, както и към дяловите участия на някой от тях в търговски дружества. 6. Страните се споразумяват, че ипотечния кредит към „ПроКредит Банк България” АД2, с който е закупен посочения апартамент № 7, след прекратяване на брака ще се заплаща изключително от В.Е.П.. 7. Семейното жилище, представляващо апартамент № 7, находящо се в град Несебър, п.к.8230, комплекс «БАРКО ДЕЛ СОЛ», № 1, етаж 1, се предоставя на В.Е.П., на когото това жилище е поставено в дял. На А.П. и сина на страните се предоставя за ползване апартамент № 110, който е поставен в дял на А.П.. 8. След прекратяване на брака страните не си дължат взаимна издръжка. 9. След прекратяване на брака съпругата възстановява предбрачното си фамилно име и ще се нарича А.Ц. Георгиева. ОСЪЖДА А.Ц.П., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 200 лв. /двеста лева/, представляваща държавна такса. ОСЪЖДА В.Е.П., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 1208 лв. /хиляда двеста и осем лева/, представляваща държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.10.2018г.
47 АНД No 1326/2018, III състав ДИТ АРИА 8 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 4.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 1326/2018г. по описа на Несебърския районен съд, поради оттегляне на жалбата, подадена срещу наказателно постановление № 02-0001864 от 21.08.2018г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок, считано от съобщаването му на страните, пред Административен съд - Бургас.
В законна сила на 23.10.2018г.
48 Гражданско дело No 936/2018, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Д.К. Я.И.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ -ГР. ПОМОРИЕ
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 27.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 936/2018 г. на Районен съд- гр.Несебър. ИЗПРАЩА делото на Районен съд- Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищцата.
В законна сила на 24.10.2018г.
49 АНД No 803/2018, VI състав НАП ДИМ 2013 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.9.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1755 от 13.11.2015г., издадено от заместник-директора на ТД на НАП Бургас, с което на „Д.2.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 39, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя на посочения от него съдебен адрес ***, офис № 7 – адв. Е. Сиракова. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 24.10.2018г.
50 АНД No 932/2018, I състав НАП АСПИКОР ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2558 от 27.11.2017г. на Зам. Директор на ТД на НАП град Бургас., с което на „А.“ ООД, БУЛСТАТ *****Адрес за призовки и съобщения: гр. Пловдив, ул.“*****“ №.6А, ет.2 , представлявано от В.И.К. Управител е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основаниечл.118 ал.1 от ЗДДС за нарушение на Чл.25, ал.1 т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен Съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 24.10.2018г.
51 НОХД No 1828/2018, III състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Ю.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 24.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1828/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Н.Ю.А. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование /завършен 6-и клас/, частен ученик в 7-ми клас в училището в с. Росен, неженен, неосъждан, сметосъберач към „БКС“ – Несебър, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 15.11.2016г., около 15:30 часа в с. Оризаре, общ. Несебър, ул. „Младост“ съзнателно се ползвал от неистински официален документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство, на което е придадено вид, че е издадено на 10.12.2014г. от съответната служба, имаща право на това в Кралство Великобритания с лицензен № ATANA893029IB9WD на NIKOLAY YULIANOV ATANASOV /Н.Ю.А./, роден на ***г. в BULGARIA /България/, със срок на валидност 10.12.2025г., което е представил, при извършена проверка, на Димитър Иванов Минчев – полицейски инспектор при РУ на МВР – Несебър, като от А. за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност, ПОРАДИ което и на основание чл.316, вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** с явяване и подписване на обв. А. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца; ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено неистински официален документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство /л.42 от ДП/ след влизане в сила на споразумението да бъде отнето в полза на държавата, да остане по делото до изтичане срока на съхранение, след което да бъде унищожено като вещ без стойност. От деянието не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Н.Ю.А. с ЕГН ********** и посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 147.51 лева /сто четиридесет и седем лева и петдесет и една стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1828/2018г. по описа на Районен съд град Несебър. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Н.Ю.А. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Н.Ю.А.
на основание чл.316, вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** с явяване и подписване на обв. А. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;
В законна сила на 24.10.2018г.
52 АНД No 364/2018, V състав РИОСВ СЪНРАЙЗ АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ГР. БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 130 от 05.04.2018г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – гр.Бургас, с което на основание чл.136, ал. 2, т.1, предложение второ от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на „С.” АД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:***, представлявано от Изпълнителния директор Н.И.Б., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 7000 /седем хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.7, ал.1 от ЗУО. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 25.10.2018г.
53 АНД No 380/2018, IV състав НАП В.А.В. ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2600/11.12.2017 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „В.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 25.10.2018г.
54 АНД No 571/2018, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.П.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.10.2018г.
ПРИЗНАВА П.П.И., роден на ***г. в гр.Варна, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, управител на „Ф.Д.“ ЕООД- гр. Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че: - В периода от 21.03.2016 г. до 17.09.2016 г. в гр. Свети Влас, след като е бил осъден с Решение № 977 от ...06.2016 г., постановено по гр. дело № ..82/2016г. по описа на Районен съд гр.Бургас, влязло в законна сила на 30.06.2016г., да издържа свой низходящ - Б.П.И. с ЕГН **********, като заплаща месечна издръжка на същия в размер на 140,00 /сто и четиридесет/ лева, чрез неговата майка и законен представител П.Х.З.с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно- в размер на седем месечни вноски, като общият размер възлиза на сумата от 839.72 /осемстотин тридесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/ И -В периода от 21.03.2016 г. до 17.09.2016 г. в гр. Свети Влас, след като е бил осъден с решение № 977 от ...06.2016 г., постановено по гр. дело № ..82/2016г. по описа на Районен съд гр.Бургас, влязло в законна сила на 30.06.2016г., да издържа свой низходящ -Р.П.И. с ЕГН **********, като заплаща на същия месечна издръжка в размер на 140,00 /сто и четиридесет/ лева, чрез неговата майка и законен представител П.Х.З.с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно в размер на седем месечни вноски, като общият размер възлиза на сумата от 839,72 /осемстотин тридесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/ - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в ..-дневен срок, считано от днес.
П.П.И.
Мотиви от 19.10.2018г.
В законна сила на 25.10.2018г.
55 НОХД No 1825/2018, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Р.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 25.10.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1825/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.В.В., в качеството й на защитник на подсъдимият Т.Р.Г. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Т.Р.Г.- роден на ***г. в гр.Нова Загора, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /освобождаван от наказателна отговорност по чл. 78а от НК/, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2018 година, около 02.50 ч., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в района до бл.“Роза“, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високо рискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал. 4, както следва: – 8 /осем/ бр. таблетки с общо нето тегло 0,523 /нула цяло петстотин двадесет и три/ грама, съдържащи 3,4-метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ и амфетамин, със съдържание на MDMA 1,20 % /едно цяло и двадесет/ тегловни процента и съдържание на амфетамин 0,50 % /нула цяло и петдесет/ тегловни процента, на стойност 13,07 лв. /тринадесет лева и 07 стотинки/; – 6 /шест/ бр. таблетки с общо нето тегло 2,536 /две цяло петстотин тридесет и шест/ грама, съдържащи 3,4-метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/, със съдържание на MDMA - 35,30 % /тридесет и пет цяло и тридесет/ тегловни процента, на стойност 63,40 лв. /шестдесет и три лева и 40 стотинки/; - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 6,10 % /шест цяло и десет/ тегловни процента, с нето тегло 0,817 /нула цяло осемстотин и седемнадесет/ грама, на стойност 4,90 /четири лева и 90 стотинки/ лв.; - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 6,80 % /шест цяло и осемдесет/ тегловни процента, с нено тегло 0,417 /нула цяло четиристотин и седемнадесет/ грама, на стойност 2,50 /два лева 50 стотинки/ лв.; - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 7,30 % /седем цяло и тридесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,376 /нула цяло триста седемдесет и шест/ грама, на стойност 2,26 /два лева и 26 стотинки/ лв.; - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 8,40 % /осем цяло и четиридесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,484 /нула цяло четиристотин и седемнадесет/ грама, на стойност 2,90 /два лева и деветдесет/ лв.; - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 6,30 % /шест цяло и тридесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,423 /нула цяло четиристотин двадесет и три/ грама, на стойност 2,54 /два лева 54 стотинки/ лв.; - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 6,00 % /шест/ тегловни процента, с нето тегло 1,031 /едно цяло нула тридесет и един/ грама, на стойност 6,17 /шест лева 17 стотинки/ лв.; - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 7,20 % /седем цяло и двадесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,409 /нула цяло четиристотин и девет/ грама, на стойност 2,45 /два лева и 45 стотинки/ лв.; - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 7,60 % /седем цяло и шестдесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,465 /нула цяло четиристотин шестдесет и пет/ грама, на стойност 2,79 /два лева и 79 стотинки/ лв.; - коноп, с основно съдържание на тетрахидроканабинол 5,40 % /пет цяло и четиридесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,424 /нула цяло четиристотин двадесет и четири/ грама, на стойност 2,54 /два лева и 54 стотинки/ лв.; - метамфетамин, с основно съдържание 10,50 % /десет цяло и петдесет/ тегловни процента, с общо нето тегло 1,801 /едно цяло осемстотин и един/ грама, на стойност 45,02 /четиридесет и пет лева и 02 стотинки/ лв.; - амфетамин, с основно съдържание 6,40 % /шест цяло и четиридесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,358 /нула цяло триста петдесет и осем/ грама, на стойност 10,74 /десет лева и 74 стотинки/ лв.; - амфетамин, с основно съдържание 5,80 % /пет цяло и осемдесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,421 /нула цяло четиристотин двадесет и един/ грама, на стойност 12,63 /дванадесет лева и 63 стотинки/ лв.; - метамфетамин, с основно съдържание 22,80 % /двадесет и две цяло и осемдесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,500 /нула цяло петстотин/ грама, на стойност 12,50 /дванадесет лева и 50 стотинки/ лв., всички наркотични вещества на обща стойност 186,14 лв. /сто осемдесет и шест лева и 14 стотинки/, установени с химическа експертиза- Протокол № 682/10.08.2018 год. по описа на сектор „БНТЛ“ при ОД на МВР гр.Бургас, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр. I-во, във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 (ПЕТ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, на подсъдимият Т.Р.Г. със снета по-горе самоличност кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, съставляващи останалата неизразходвана част от наркотичните вещества, и опаковките, в които същите са се намирали, които след влизане в сила на споразумението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Т.Р.Г. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 221.95 лева (двеста двадесет и един лев и деветдесет и пет стотинки), представляващи направени разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1825/2018г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Т.Р.Г.
В законна сила на 25.10.2018г.
56 НОХД No 1845/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Х.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 25.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1845/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. С.М. *** – упълномощен защитник на подсъдимия Т.Х.С. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Т.Х.С. – род. ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, строител, с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2017 год. около 22.04 часа, на главен път ІІІ 9061, до КПП „Перота“ с посока на движение главен път І-9 управлявал МПС- л.а. „Рено”, модел „Меган Сценик“ с рег. № А 8591 КК, след употреба на наркотично вещество „Метаамфетамин“, установено по надлежния ред със съдебно /токсилогична/ експертиза №6703/29.08.2017 год. на ВМА гр.София, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание шест месеца „Лишаване от свобода“ за срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Т.Х.С. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК Наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Т.Х.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 17 /СЕДЕМНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Т.Х.С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 22.05.2017 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното по ДП Дрегер касета реф. № 8319493 да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Т.Х.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 221.80 лева (двеста двадесет и един лева и осемдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №1845/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Т.Х.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.Х.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Т.Х.С.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание шест месеца „Лишаване от свобода“ за срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Т.Х.С. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК Наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Т.Х.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 17 /СЕДЕМНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Т.Х.С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 22.05.2017 година.
В законна сила на 25.10.2018г.
57 НОХД No 1846/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Х.Й. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 25.10.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1846/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър между Радост Бошнакова- Административен ръководител- прокурор в РП- Несебър и адв.В.П., в качеството му на защитник на подсъдимата И.Х.Й. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Х.Й.- родена на ***г***, постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, средно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 09.08.2018г., около 04.10ч., в гр.Несебър, обл.Бургас, по ул.“Първа“, до бензиностанция “Петрол“, с посока на движение от хотел “Тия Мария“ към хотел „Кубан“, управлявала моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Опел “, модел „Астра“, с рег.№ Р 5947 КВ, след употреба на наркотични вещества, а именно метамфетамин (МЕТ), установено по надлежният ред, чрез заключение по съдебно- химическа /токсикологична/ експертиза № И- 7063/24.08.2018г. по описа на Военномедицинска Академия- гр.София, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, чл.55, ал.1, т.1 я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. от НК, на подсъдимата И.Х.Й. със снета по-горе самоличност, кумулативно предвиденото наказание Глоба. ЛИШАВА, на основание чл. 343Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, И.Х.Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимата И.Х.Й. е била лишена от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 09.08.2018 година. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата И.Х.Й. да заплати по сметка на ОДМВР- Бургас сумата от 90.00 /деветдесет/ лева, представляваща разноски, направените в хода на досъдебното производство. Приложената по ДП тестова касета да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1846/2018г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимата И.Х.Й. мярка за неотклонение и като счете, че същата следва да бъде отменена, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № №304-ЗМ-1301/2018г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимата И.Х.Й. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
И.Х.Й.
на основание чл. 343б, ал.3, чл.55, ал.1, т.1 я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. от НК, на подсъдимата И.Х.Й. със снета по-горе самоличност, кумулативно предвиденото наказание Глоба. ЛИШАВА, на основание чл. 343Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, И.Х.Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
В законна сила на 25.10.2018г.
58 Гражданско дело No 297/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД А.М.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.9.2018г.
ОСЪЖДА А.М.М., ЕГН **********,***, да заплати на „Т.Б.” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление *** Бизнес Парк София, сграда 6, на основание чл. 415, ал. 1, т. 3 ГПК вр. чл. 79 ЗЗД сумата от 117,57 лв. - стойността на незаплатени далекосъобщителни услуги по кредитно известие № **********/05.03.2016г. по договор с абонатен номер № *********, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 02.04.2018г., до окончателното й изплащане, на основание чл. 415, ал. 1, т. 3 ГПК вр. чл. 92 ЗЗД сумата от 1012,20 лв. – неустойка за предсрочно прекратяване на индивидуален договор за ползван абонамент с абонатен номер № *********, и на основание чл. 415, ал. 1, т. 3 ГПК вр. чл. чл. 345, ал. 1 ТЗ вр. чл. 232, ал. 2 ЗЗД вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД сумата от 558,18 лв. – лизингови вноски, дължими за предоставени устройства марка HTC модел Desire 620 White Grey и LG модел Leon White по договор с абонатен номер № *********. ОСЪЖДА А.М.М., ЕГН **********,***, да заплати на „Т.Б.” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление *** Бизнес Парк София, сграда 6, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата от 355,67 лв., представляваща направените по делото разноски, от които 25 лв. – платена държавна такса по ч.гр.д. № 1117/2017г. по описа на Районен съд Несебър, 111,20 лв. – платена държавна такса по настоящото производство и 219,47 лв. – платено възнаграждение за един адвокат в настоящото производство. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 26.10.2018г.
59 АНД No 26/2018, II състав ДИТ ВАГ ИНВЕСТМЪНТ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЙСКА ОБЛАСТ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 3.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Наказателно постановление № 23-002076/26.10.2017г. на ИД Директор на Д. „И.п.т.”- С.о. към Главна Дирекция „Инспектиране на труда“, Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“, с което на „В.И.“ АД с ЕИК-******, със седалище и адрес на управление:***, партер, представлявано от изп.Директор Г.Д.Т., с което за нарушение на чл.9, ал.2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, вр.чл.142, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на жалбоподателя, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1 500лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.10.2018г.
60 АНД No 113/2018, V състав ИААА К.Т.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000332 от 02.10.2017г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” /ОО „АА”/ – гр.Бургас, с което на основание чл.178а, ал.7, т.1, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.Т.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***, офис 6, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.43, ал.1, т.1, б.”а”, предл.1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на МТИТС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 26.10.2018г.
61 НОХД No 1186/2018, III състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Й.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 18.10.2018г.
Констатираните допуснати съществени процесуални нарушения по смисъла на чл.249, ал.4 т.1 от НПК са отстраними. Делото следва да се върне на прокурор за отстраняване на посочените пропуски и привеждане съдържанието на обвинителния акт в съответствие с изискванията на процесуалния закон, поради което и на основание чл.249, ал.2, вр. с чл.248 ал.1 т.3, вр. чл.248 ал.1 т.5 от НПК, и на основание чл.249, ал.3, вр. чл.248, ал.1, т.6 от НПК РАЗПОРЕЖДАМ: №1349 ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 1186/2018г. по описа на Несебърския районен съд. ВРЪЩАМ делото на Р.п.Н. за отстраняване на допуснатите нарушения при при изготвянето на обвинителния акт ПОТВЪРЖДАВАМ взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимя С. мярка за неотклонение „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО поделжи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред бургаски окръжен съд.
В законна сила на 26.10.2018г.
62 Гражданско дело No 943/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Г.Ч.,
Ф.З.Ч.
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между Д.Г.Ч.,***, с л.к. №*********/19.03.2015г. издадена от МВР Бургас с ЕГН ********** и Ф.З.Ч. с постоянен адрес:***, с л.к. №*********/18.03.2015г. издадена от МВР Бургас, с ЕГН ********** граждански брак, сключен на 12.02.2011.в гр.Несебър -представено Удостоверение сер.НСББ, №110008 от 12.02.2011г., издадено въз основа на акт за сключен граждански брак №0008 от 12.02.2011г..- по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Г.Ч., с ЕГН ********** и Ф.З.Ч., с ЕГН ********** споразумение по силата на което: 1.Двамата са съгласни бракът ни да бъде прекратен по взаимно съгласие, което и при двама ни е сериозно и непоколебимо. 2.Семейното жилище представляващо двуетажна къща с адрес: с.Кошарица, ул.“Първи май“ №17, собственост на Д.Г.Ч., ще се ползва след развода от съпруга Д.Г.Ч., като съпругата заявява, че няма претенции за ползването му. 3.Относно личните отношения между съпрузите - страните заявяват, че не си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака. 4.ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ - След развода съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име - ИВАНОВА. 5.ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА: 5.1.Родителските права по отношение на родените от брака деца АВРААМ ДАНЧЕВ Ч., роден на ***г., с ЕГН: ********** и БИНКА ДАНЧЕВА Ч., родена на ***г., с ЕГН: ********** се предоставят на бащата Д.Г.Ч., като децата ще останат да живеят при баща си Д.Г.Ч. в притежаваната от него двуетажна къща на адрес: с.Кошарица, ул.“Първи май“ №17, където живеят и неговите родители, 5.2.Майката Ф.З.Ч., ще има право на лични контакти с децата, като има право да вижда и да взема децата всяка събота и неделя на всяка седмица на всеки месец през цялата година с преспиване при майката от 10.00ч в събота до 17.00 ч. в неделя, през училищни ваканции - зимна ваканция - 5 дни, пролетна ваканция - 5дни и лятна ваканция - 30 дни /при възможност на майката в удобни за нея дни/, официални празници - Коледа, Нова година, Великден, Гергьовден, Трети март и др. и лични празници на децата, както и по друго време, съгласувано с бащата. 6.Относно издръжката на детето БИНКА ДАНЧЕВА Ч., родена на ***г., с ЕГН: **********: майката Ф.З.Ч.,се задължава да плаща на бащата Д.Г.Ч. в качеството на законен представител на малолетното дете Бинка Ч.., издръжка в размер 130 лева, считано от датата на влизане в сила на решението за развод. 7.Относно издръжката на детето АВРААМ ДАНЧЕВ Ч., роден на ***г., с ЕГН: ********** : майката Ф.З.Ч.,се задължава да плаща на бащата Д.Г.Ч. в качеството на законен представител на малолетното дете Авраам Ч.-., издръжка в размер 150 /сто и петдесет/ лева, считано от датата на влизане в сила на решението за развод. 8. Относно имуществените отношения: От брака молителите имат придобит 1 бр. МПС: Лек автомобил, МАРКА И МОДЕЛ: СЕАТ КОРДОБА, РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР А0575КА, с идентификационен номер: VSSZZZ6KZTR075401 с дата на първоначална регистрация: 15.11.1995г., тъмно син металик и талон: 008288558/17.01.2017г. и със застрахователна стойност 200 лева, което по взаимно съгласие на съпрузите след допускане на развода остава еднолична собственост на Д.Г.Ч.. 9.Разноските по делото се поемат от страните по равно. 10.Страните нямаме за уреждане други имуществени отношения и претенции един към друг. ОСЪЖДА Д.Г.Ч., с ЕГН ********** да заплати сума в размер на 4 лева /четири лева/- допълнителна държавна такса в частта на споразумението за разпределение в индивидуална собственост на движими вещи-автомобил. ОСЪЖДА Ф.З.Ч., с ЕГН ********** да заплати сума в размер на 231 лева / двеста тридесет и един лева/- допълнителна държавна такса за споразумението в частта на издръжката и допълнителна държавна такса по допускане на развода. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.10.2018г.
63 АНД No 563/2018, II състав Агенция "Митници" И.И.-О. ЕТ МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.8.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2876/2017г. от 08.05.2018г. на Началника на Митница-Бургас, с което на ЕТ „И.И.“ с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, представляван от И.С.И. с ЕГН-*********** за нарушение на чл.88, ал.6, вр.чл.88б от ЗАДС и чл.79а от ППЗАДС и на основание чл.126а, ал.1 Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 29.10.2018г.
64 НОХД No 1873/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Й.В.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 29.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1873/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.С.М. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия Й.В.П. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Й.В.П. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, ж.к.Д.1, бл...., ет.1, ап..., българин, български гражданин, със средно специално образование, нежен, неосъждан, шофьор в „С. ..“ ЕООД, ЕГН**********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 22.10.2018 год., около 20.00 часа, в к.к. Слънчев бряг, в посока гр. Свети Влас, управлявал МПС - товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер”, с рег. № В ....ВТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.25 промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 547/23.10.2018 год. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Й.В.П. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Й.В. Петорв е било отнето по административен ред, считано от 22.10.2018 година. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Й.В.П. /със снета самоличност/ да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас, сумата от 50,26 лв. (петдесет лева и двадесет и шест стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1873/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
Й.В.П.
на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Й.В.П. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Й.В. Петорв е било отнето по административен ред, считано от 22.10.2018 година.
В законна сила на 29.10.2018г.
65 АНД No 341/2018, III състав КАТ А.Й. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 15.10.2018г.
СЪДЪТ, с оглед направеното от жалбоподателя десезиране на съда по произнасяне по законосъобразността на наказателното постановление, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено на основание чл.326, вр. чл.324, ал.1 от НПК, към които разпоредби препраща тази на чл.84 от ЗАНН. Предвид на това и на посоченото основание, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ:№1344 ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 341/2018г. по описа на Несебърски районен съд, поради оттегляне на жалбата, подадена от А.Й. срещу НП № 18- 0304-000587 от 17.04.2018г., издадено от П.И.К.на длъжност началник сектор към ОД на МВР- Бургас, РУ- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, пред Административен съд гр.Бургас.
В законна сила на 30.10.2018г.
66 АНД No 343/2018, IV състав КАТ И.Д.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002897/11.08.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП, на И.Д.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лева за нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП, и на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лева, и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца. ОСЪЖДА И.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 220 лв. /двеста и двадесет лева/, представляваща заплатени от съда разноски на вещото лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
67 АНД No 984/2018, II състав КАТ В.К.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-000491/19.03.2018г. на Началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на В.К.Н. с ЕГН-********** *** на осн.чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и на осн.чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП е наложена глоба от 10лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
68 АНД No 985/2018, I състав КАТ В.К.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 0304-004444 от 11.01.2018г. на Павел Колев на длъжност - Началник сектор към ОД МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което е наложено на В.К.Н. с ЕГН:**********,*** административно наказание: „глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл.638 ал.3 от КЗ . Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 30.10.2018г.
69 Гражданско дело No 377/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД А.Р.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 31.10.2018г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника А.Р.А. с ЕГН-********** ***, че съществува вземането на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, ЕИК- 130697606, адрес: ***, Бизнес Парк-София, сгр.14, тел: 02/4035193, факс: 02/4899866, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров-прокуристи чрез пълномощник юк.Ц.С. по Заповед № 619/22.12.2017г., постановена по ч.гр.д. № 1196/2017г. по описа на РС-Несебър в размер на 1784,48лв., представляваща дължима главница по договор за потребителски паричен кредит № PLUS-12414165/29.12.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението пред съда- 21.12.2017г. до окончателното изплащане на сумата; сумата от 740,56лв., представляващи възнаградителна лихва-печалба на дружеството кредитор за периода от 20.11.2016г. до 20.01.2019г.; сумата от 177,17лв., представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 20.12.2016г. до 11.12.2017г.. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК А.Р.А. с ЕГН-********** *** да заплати на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, ЕИК- 130697606, адрес: ***, Бизнес Парк-София, сгр.14, тел: 02/4035193, факс: 02/4899866, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров-прокуристи чрез пълномощник юк.Борис Тодоров Ангелов сумата от 104,04лв./сто и четири лева и четири ст./лева, представляващи разноски по заповедното производство, от които 54,04лв. за заплатена държавна такса и 50лв. за юк.възнаграждение,. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК А.Р.А. с ЕГН-********** *** да заплати на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, ЕИК- 130697606, адрес: ***, Бизнес Парк-София, сгр.14, тел: 02/4035193, факс: 02/4899866, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров-прокуристи чрез пълномощник юк.Борис Тодоров Ангелов сторените разноски в исковото производство, както следва: 117,34лева за заплатена държавна такса и 100 лева – юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните. УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – А.Р.А. с ЕГН-********** ***, че може да поиска от ОС-Бургас неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК. ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 1196/2017г. по описа на РС-Несебър, като ВРЪЩА същото в гражданско деловодство. УКАЗВА Заверен препис от настоящото решение да се приложи по ч.гр.д. № 1196/2017г. на НРС.
В законна сила на 31.10.2018г.
70 АНД No 395/2018, I състав Агенция "Митници" СЪНИ БЕСТ ХОЛИДЕЙС ЕООД МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 10.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2575/2017 г.от 18.04.2018 г.,на В.Е.С.- Началник на М.Б. в частта в която на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС на „С.Б.Х.“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, с управител К.В.К. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение по чл.126 ал.1 т.2 от ЗАДС , както и в частта в която на „С.Б.Х.“ ЕООД, ЕИК *****, е наложено наказание „Лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки4 в търговски обект, представляващ наргиле-бар, намиращ се на адрес: к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, пред хотел Европа, ЗА СРОК от 1 /един/ месец, на основание чл. 124а, ал. 1, във връзка е чл. 126 от ЗАДС. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2575/2017 г.от 18.04.2018 г.,на В.Е.С.- Началник на М.Б. с което на основание чл.124 , ал.1 от ЗАДС спрямо С.Б.Х.“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, с управител К.В.К. са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението- 1 /един/брой кутия, с вместимост 200 гр., с надпис „MAZAYA Minati“ - установено количество в опаковката - 175 гр.; 1 бр. брой кутия, с вместимост 200 гр., с надпис „MAZAYA Cherry Molasses“ – с установено количество в опаковката - 200 гр.; и 1 брой кутия, с вместимост 200 гр., с надпис „MAZAYA Grape with Berry »„ - установено количество в опаковката -151 гр., с размер на дължимия акциз 79,95 лв. /седемдесет и девет лева и деветдесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 31.10.2018г.