РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2012г. до 31.10.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 608/2012, V състав Административни дела М.2009 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 31.8.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
2 Гражданско дело No 710/2011, V състав Други дела О. Б. Р. ЕООД Х К. ЕООД,
Х
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.6.2012г., в законна сила от 2.10.2012г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни всички решения, взети на проведеното на 20.06.2011г. общо събрание на етажната собственост на сграда „Д”, изградена в комплекс „Обзор Бийч Ресорт” – гр.Обзор, ПИ с идентификатор 53045.213.560 по плана на гр.Обзор.  ОСЪЖДА „Х.К.Д 1.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 1.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 2.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 2.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 2.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 2.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 3.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 3.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 3.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 3.” ЕООД с ЕИК ****, „Х.К.Д 4.” ЕООД с ЕИК *****, „Х.К.Д 4.” ЕООД с ЕИК *****, всички със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, ул...... и „Б.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, ул.”Радко Симитриев № 7, ет.2, ап.6 да заплатят на „Обзор Бийч Ресорт ІV” ЕООД с ЕИК 148028359, със седалище и адрес на управление: гр-****************, сумата в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева, представляващи заплатена държавна такса.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
3 НОХД No 516/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.К.К. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 2.10.2012г., в законна сила от 2.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 516/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия П.К. и неговия защитник адв. С.М., както следва:  Подсъдимият П.К.К.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.11 г. в курортен комплекс ”С.б.”, х-л „Г........ е отнел чужда движима вещ: преносим компютър марка „Асус” модел Х52JC – EX435D на стойност 776 лева от владението на Х.Б.ЦV от гр.С., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като откраднатата вещ е заместена до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което и на основание чл.197, т.1 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, със следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца,   - безвъзмезден труд в полза на обществото по 120 /сто и двадесет/ часа за срок от една година.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 516/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.К.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
П.К.К.
4 НОХД No 555/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.П. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 2.10.2012г., в законна сила от 2.10.2012г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 555/2012 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Районна прокуратура- гр.Н., подсъдимия С.П. и неговия защитник адв. С.М., както следва:  Подсъдимият С.И.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012г., около 01.40 часа, в курортен комплекс “С.б.”, общ.Н., на главната алея в близост до хотел „С.”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ф.е.” с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.43 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 55 ал.2, б. „б”от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК, със следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца,   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно, за срок от една година.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия С.И.П. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.П. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.29 (четиридесет лева и двадесет и девет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 555/2012 г. по описа на РС- Н..  Определението е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.И.П. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
С.И.П.
5 НАХД No 455/2012, V състав Административни дела Н.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.9.2012г., в законна сила от 3.10.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 252 от 07.06.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.81, ал.2, т.2 от Закона за българските документи за самоличност /ЗБДС/, на Н.А.А. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 70 /седемдесет/ лева, за административно нарушение по чл.7, ал.1 от ЗБДС.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.    
6 НОХД No 552/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.И.Р. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 2.12.2011г., в законна сила от 4.10.2012г.
ПРИЗНАВА К.И.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2010г. в гр. Свети Влас, общ. Несебър, ул. „Цар Симеон”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ 318I” с ДК № ******, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл.20, ал.1 и ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), а именно: “Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват”; “Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват със състоянието на пътя и на превозното средство, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”, и чл. 21, ал.1 от ЗДвП- “При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч- за движение в населено място- 50 км/ч”, и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на обща стойност 8453.03 лева (осем хиляди четиристотин петдесет и три лева и три стотинки), от които: 1) на „К.****” ЕООД, представлявано от пълномощника М.П. ***, имуществени вреди в общ размер 4462.50 лева; 2) на „БТК” АД- клон Бургас, имуществени вреди в размер на 1910.30 лева; 3) на Кметство гр. Свети Влас, общ. Несебър, имуществени вреди в общ размер 2080.23 лева, поради което и на основание чл.343, ал.1, б.”а”, вр. чл.342, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. “б” от НК, вр. с чл.20, ал.1 и 2 и чл.21, ал.1 от ЗДвП, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, при периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343, ал.1, б. “а”, вр. с чл. 342, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К.И.Р. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.И.Р. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 257.00 (двеста петдесет и седем) лева, представляваща разноски по делото.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.И.Р. с посочена самоличност да заплати на “К.****” ЕООД- гр. Поморие, ЕИК *********, сумата от 4462.50 лева (четири хиляди четиристотин шестдесет и два лева и петдесет ст.), представляваща имуществени вреди от престъплението.  ОСЪЖДА подсъдимия К.И.Р. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 178.50 лева (сто седемдесет и осем лева и петдесет ст.), представляваща държавна такса за разглеждане на гражданския иск.  ВРЪЩА вещественото доказателство лек автомобил „БМВ 318I” с ДК № ****** на собственика му Ц.И. ***.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.  
К.И.Р.
Мотиви от 30.12.2011г.
7 НОХД No 858/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Г.Г. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 4.10.2012г., в законна сила от 4.10.2012г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 858/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: М.Ч.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият П.Г.Г. и неговия защитник адв. К.Т., съгласно което:  Обвиняемият П.Г.Г.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, управител на „Е.и.” ЕООД, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2012 г. в курортен комплекс ”с.б.”, пред хотел „б..”, в посока Главен път І-9, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „н.п.”, с ДК № *******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 674/20.12.2011г. по чл.177, ал.1, т.2 предл. първо от ЗДвП на сектор ПП- ОД МВР- б., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. »б» от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, при периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА;  - включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 858/2012 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Г. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.Г.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- б. в 7-дневен срок от днес.  
П.Г.Г.
8 НОХД No 404/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Л.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 19.9.2012г., в законна сила от 5.10.2012г.
ПРИЗНАВА Д.Л.П. - родена на ***год. в гр.П., с постоянен адрес ***, българка, български гражданин, разведена, осъждана, със средно образование, понастоящем в Затвора гр. Сливен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив извършила следното:  - На 14.05.2008год. за времето от 12.00ч. до 14.30ч. в гр.Свети Влас от частен дом, находящ се на ул."Б.", №2, чрез използване на техническо средство секретен ключ за входна врата отнела чужди движими вещи - сумата от 5800/пет хиляди и осемстотин /лева, сумата от 190 долара, равняващи се на 240,69 лева /двеста и четиридесет лева и шестдесет и девет стотинки/, сумата от 100евро, равняващи се на 195,58 лева /сто деветдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки/, 8/осем/броя кутии цигари марка "Марлборо" - бяло с единична цена 3,40 лева. на обща стойност 27,20 лева /двадесет и седем лева и двадесет стотинки/, 8 /осем/ броя кутии цигари марка "Марлборо" - червено с единична цена 3,40лв.на обща стойност 27,20 лева, 1/една/кутия цигари, марка "Давидов", бял – плочка на стойност 3,40лв., 3броя кутии луксозни американски цигари с единична цена 3,40 лв. на обща стойност 10,20 лева /десет лева и двадесет стотинки/, 1/един/брой мъжка златна гривна, 70 грама на стойност 2380,00 /две хиляди триста и осемдесет/ лева, 1/един/брой мъжки златен часовник, марка "Ориент", на стойност 290,00 лв. /двеста и деветдесет лева/, 1/един/брой позлатен часовник, марка "Ситизен" на стойност 170,00 /сто и седемдесет лева/, 1/един/брой златна брачна халка на стойност 51,00 /петдесет и един лева/, 1/един/брой златен масивен пръстен, 30грама на стойност 1170,00 /хиляда сто и седемдесет лева/, 1/един/брой златен пръстен, 20гр, с черен камък „Оникс", на стойност 780,00лева, 1/един/брой мъжки златен пръстен със сини камъни, 10гр. на стойност 490,00 /четиристотин и деветдесет/ лева, червен платнен сак на стойност 12,00 /дванадесет/ лева, 4 /четири/ броя мъжки фланели с единична цена 8,00 лева на обща стойност 32,00лв. /тридесет и два/ лева, всички вещи на обща стойност 11 679,27 лева /единадесет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и двадесет и седем стотинки/ от владението на А.К.М. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;  -На 14.05.2008год. за времето от 07.30ч. до 14.30ч. в гр.Свети влас, от пристройка към къща, находяща се на улица „Б.", №2, чрез използване на секретен ключ отнела чужди движими вещи: сумата от 60лв. /шестдесет лева/, 1 бр. жълта раница от промазка, марка „Бию" на стойност 17.00 лв ./седемнадесет лева/, 2бр.ампули „Инсулин" и 1бр.спринцовка на стойност 8.00лв. /осем лева/, 1кутия лекарство „Ренаприл" на стойност 9,80 лв./девет лева и осемдесет стотинки/, 5 бр.кутии цигари, марка „Мурати слим", с единична цена 2,80 лв. на стойност 13,75лв. /тринадесет лева и седемдесет и пет стотинки/, 1бр.сешоар на стойност 5.00 /пет/ лева, 2бр.опаковки крем за лице, марка „Нивея" с единична цена 2,00 лв. на обща стойност 4,00 /четири/ лева, дамски парфюм, марка „Рой Перволезе", употребяван на стойност 5,00 /пет/ лева, кожен несесер, ръчно ушит на стойност 12,00 /дванадесет лева/, спирала за очи на стойност 12,00лв. /дванадесет лева/, нокторезачка на стойност 5,00 /пет/ лева, пинсета на стойност 2,00 /два/ лева, слънцезащитен крем, марка „Авен" на стойност 8,00 /осем/ лева, 20 броя червила за устни с единична цена 1,00 /един/ лев на стойност 20,00/двадесет лева/, 1/един/брой.дамска гривна, 14 карата, 5грама изработена от бяло и жълто злато на стойност 175, 00 /сто седемдесет и пет/ лева, дамски златен пръстен, 2грама с бяло злато в горната си част на стойност 70.00 /седемдесет /лева, 1/един/брой дамски златен пръстен, 4грама с четири бели камъка в горната си част на стойност 140,00 /сто и четиридесет/ лева, 1/един/брой дамски златен пръстен, 4грама на стойност 136,00 /сто тридесет и шест/ лева, 1/един/брой дамски златен пръстен, 4грама във формата на разлята мида на стойност 140,00 /сто и четиридесет/ лева, 1/един/брой дамски златен пръстен, във формата на роза, 4грама на стойност 140,00 /сто и четиридесет/ лева, 1/един/брой дамски златен пръстен, 2грама на стойност 68,00 /шестдесет и осем/ лева, вещи на обща стойност 1050,55 /хиляда и петдесет лева и петдесет и пет стотинки/ от владението на Я.М. Я. гр. Горна Оряховица и сумата от 80,00 /осемдесет/ лева, мъжко пролетно яке на стойност 12.00 /дванадесет лева/, 1/един/брой спрей за крака на стойност 2,00 /два/ лева, мъжки парфюм на стойност 5,00 /пет лева/, вещи на обща стойност 99,00 /деветдесет и девет/ лева от владението Г.П.Г. ***, общо всички вещи на стойност 12 828,82лв. без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196 , ал.1 , т.2 , вр. с чл. 195, ал.1, т.4, предл. второ , вр. с чл.194, ал.1 , вр. с чл. чл.29 , ал.1, б. „а” и „б”, вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради и което на основание чл. 196 , ал.1 , т.2 , вр. с чл. 195, ал.1, т.4, предл. второ , вр. с чл.194, ал.1 , вр. с чл. чл.29, ал.1, б. „а”и „б”, вр. с чл.26, ал.1 от НК вр. чл. 54 от НК вр. чл. 58а, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ Лишаване от свобода”, които да изтърпи при първоначален „ строг режим” в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Д.Л.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 53,56 (петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки)лева, представляваща направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас.    
Д.Л.П.
Мотиви от 19.9.2012г.
9 НОХД No 553/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 5.10.2012г., в законна сила от 5.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 553/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г.Р. - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия И.П.С. и неговия защитник адв.Г., съгласно което:  Подсъдимият И.П.С., роден на *** г. в гр. Добрич, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно безработен, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 08.05.2012 г., около 02.10 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до автобусна спирка „Палма”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ”, модел „320Д” с ДК№ ........, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.36 на хиляда, установено с протокол от химическа експертиза №283/09.05.2012 г. на СХЛ при БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК подсъдимия И.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността на упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 08.05.2012 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият И.П.С. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.29 лева (четиридесет лева и двадесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 553/2012г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.  
И.П.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 553/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г.Р. - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия И.П.С. и неговия защитник адв.Г., съгласно което:  Подсъдимият И.П.С., роден на *** г. в гр. Добрич, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно безработен, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 08.05.2012 г., около 02.10 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до автобусна спирка „Палма”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ”, модел „320Д” с ДК№ ........, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.36 на хиляда, установено с протокол от химическа експертиза №283/09.05.2012 г. на СХЛ при БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК подсъдимия И.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността на упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 08.05.2012 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият И.П.С. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.29 лева (четиридесет лева и двадесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 553/2012г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    
10 НОХД No 554/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 5.10.2012г., в законна сила от 5.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 554/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор, подсъдимият Г.И.С. и неговия защитник адв.Желев, съгласно което:  Г.И.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, реабилитиран, неженен, с основно образование, безработен с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 26.06.2012г., около 01.05 часа, в гр.Несебър, в близост до почивна станция на „Булгар Табак” АД, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Сеат Толедо” с рег. № ........, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.70 на хиляда, установена по надлежния ред с химическа експертиза № 457/27.06.12г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия Г.И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Г.И.С. е бил лишен от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 26.06.2012г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия да заплати по сметка на Държавата сумата от 47.89 лева /четиридесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 554/2012г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    
Г.И.С.
11 НОХД No 557/2012, VI състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 5.10.2012г., в законна сила от 5.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 557/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор, подсъдимият А.П.С. и неговия защитник адв.Желев, съгласно което:  Подсъдимият А.П.С., роден на ***г. в гр.Поморие, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, строителен работник, с постоянен адрес:***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 08.07.2010г. до 02.12.2011г., в с.Т., общ.Несебър, на ул.”Х.” № .., е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „ВиК” ЕАД- Бургас, представлявано от Изп.директор Г.Й.Т., чрез монтиране във водопроводната шахта на имота на мека връзка на мястото на водомера, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер на СТО ЛЕВА.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 557/2012г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    
А.П.С.
12 Гражданско дело No 1394/2011, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК АРТЕ ООД КМ-КОМЕРС-БГ ООД Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 10.5.2012г., в законна сила от 8.10.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “КМ- Комерс- БГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. “М.” .., вх.А, ет.4, ап.21, ЕИК ......... представлявано от К.П.П. и М.Д.К., че съществува вземането на “А.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “В. № 22, ЕИК ......... представлявано от Юлиян П. Г., по Заповед № 1040/31.10.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1169/2011 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от сумата от 700.70 лева (седемстотин лева и седемдесет ст.), представляваща неизпълнено парично задължение по договор от 21.05.2011 г. за продажба на хранителни и промишлени стоки с отложено плащане, по фактура № 0000022541/21.05.2011 г., както и сумата от 75.36 лева (седемдесет и пет лева и тридесет и шест ст.), представляваща лихва за забава за периода 29.05.2011 г. – 26.10.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 28.10.2011 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА “К.БГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. “М.” .., вх.А, ет.4, ап.21, ЕИК ......... представлявано от К.П.П. и М.Д.К., да заплати на “А.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “В. № 22, ЕИК ......... представлявано от Ю. П. Г., сумата от 225.00 (двеста двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.    
13 НОХД No 238/2012, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 20.6.2012г., в законна сила от 8.10.2012г.
ПРИЗНАВА А.А.А. – роден на ***г***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2011г., около 03.00 часа в к.к.Слънчев бряг на плажната ивица пред хотел „Хелиос палас”, отнел чужди движими вещи: черна мъжка кожена чанта марка „Армани” на стойност 82,40 лева, ведно с намиращите се в нея портмоне от естествена кожа на стойност 18,40 лева; сумата от 600 /шестотин/ лева; лични документи; дебитна карта; връзка ключове /неустановена бройка/ на стойност 6,00 лева; флаш памет 4GB, М.„К. на стойност 25,30 лева и парфюм марка „Азаро” на стойност 40 лева, общо вещи на стойност 772,10 лв. /седемстотин седемдесет и два лева и десет стотинки/ от владението на В.С.У. от к.к.Слънчев бряг, к-с „Стария възел” с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – нанесъл удари с юмрук в лявото око на пострадалия и издърпал чантата с намиращите се в нея вещи от врата на същия, поради което и на основание чл.198, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание една година „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.А.А. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство, общо в размер на 90,80 лв. /деветдесет лева лева и осемдесет стотинки/.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
А.А.А.
Мотиви от 26.6.2012г.
14 НАХД No 558/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.9.2012г., в законна сила от 8.10.2012г.
Мотивиран от изложените съображения и на осн. чл.378, ал.4, т.1 НПК, съдът    Р Е Ш И:    ПРИЗНАВА А.С.К., роден на ***г***, с ЕГН - **********, българин, български гражданин, неосъждан, живущ на адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2012г., около 23.40 часа, в гр.Обзор, на ул.”Славянска” в близост до клуб „Авеню”, е управлявал МПС - л.а. „БМВ 540И” с рег.№ ............, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 12/12 от 19.01.2012г. на Началника на ІV-то РУП-Варна, влязло в сила на 09.03.2012г. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.  
А.С.К.
Мотиви от 17.9.2012г.
15 НОХД No 872/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.10.2012г., в законна сила от 8.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 872/2012 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. *** и Х.М.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА Х.М.М.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***, ***, ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2012 година, около 04.10 ч., в к.к Слънчев бряг, община Несебър, по главната алея, в близост до хотел “***”, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***” модел “***”, с ДК № *** без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление №139/2012 г. на Началника на РУП- Несебър, влязло в законна сила на 31.03.2012 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 872/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Х.М.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК  О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-1404/2012 год. по описа на РУП- Несебър спрямо Х.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Х.М.М.
16 НОХД No 873/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Л. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.10.2012г., в законна сила от 8.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 873/2012 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.П. *** и В.Л. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА В. А*** Л., роден на ***г. в ***, ***, с ***, ***, живущ на адрес: ***, ул.”***”, № 56, вх.3, ап.4,1 за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2012 г., около 00.45 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея в близост до хотел „***”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Поло” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабричен № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият В. А*** Л. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.  ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 04.10.2012 год.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 873/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият В.Л. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ взетата по БП № 14-2402/2012 год. по описа на РУП- Несебър спрямо В. А*** Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПОДСЪДИМИЯТ: Заявявам, че не желая препис от протокола на разбираем за мен език. Запознат съм с протокола.   ПОДСЪДИМ:   /В.Л./  
В.Л.
17 НОХД No 874/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Й.Д. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.10.2012г., в законна сила от 8.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 874/2012 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Г.Б. *** и А.Й.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:  ПРИЗНАВА А.Й.Д.- роден на *** ***, ***, ***, ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.09.2012 год., около 01.20 часа, в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на алея до х-л „***”, управлявал моторно превозно средство- автобус „Мерцедес” с ДК***, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промили, а именно 1.12 /едно цяло и дванадесет/ промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 802/05.09.2012 год., след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД 2252/2004 год. на РС- Бургас за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл. 42а от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1,2 и т.6, вр.с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца,  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем / месеца.  ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС от 03.09.2012 год.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.Д. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 40.29 лв. /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 874/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият А.Й.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-2081/2012 год. по описа на РУП- Несебър спрямо А.Й.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
А.Й.Д.
18 НОХД No 877/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.С.И. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.10.2012г., в законна сила от 8.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 877/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Благой Потеров от АК-гр.Бургас- защитник на подсъдимия И. и подсъдимият З.С.И. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият З.С.И.- роден на *** ***, ***, ***, ***, ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2012 г., около 21.35 часа в с.***, общ.Несебър, по ул.”***”, управлявал МПС- л.а. марка „Форд” модел „Фиеста”с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.44 (едно цяло четиридесет и четири) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1,2 и т.4, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 25 /двадесет и пет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 25 /двадесет и пет/ месеца,   - включване в програми за обществено въздействие за срок от 1 /една/ година  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 877/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :   ОТМЕНЯ взетата по НП № 14-2392/2012г. по описа на РУП-Несебър спрямо З.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
З.С.И.
19 ЧГД No 786/2012, V състав Други ЧГД Г.Ж.Т. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 9.10.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
РАЗРЕШАВА на Г.Ж.Т. с ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното си дете П. Г. Т., родена на ***г., с ЕГН **********, двамата с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 31 да продаде собствената на П. Г. Т.съответна идеална част от следния недвижим имот, представляващ: ЛОЗЕ от 1 (един) декар, четвърта категория, имот № 82010, находящо се в местността „Кокалу”, землището на гр.Несебър, описан в нотариален акт за собственост на недвижим имот, възстановен по ЗСПЗЗ с план за земеразделяне № 11, том ХІV от 18.12.1995г., а съгласно скица № 1063 от 08.06.1994г. на ОПК-гр.Несебър - парцел № 10 от масив № 82 по плана на гр.Несебър, ЕКНМ 51500, общ.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
20 ЧНД No 878/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.М.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 9.10.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-1215/2012г. по описа на РУП – Несебър, О.М.Р. ***, адв.А.Ж. от БАК.    
21 НОХД No 879/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.М.Р. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 9.10.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 879/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия О.М.Р. и защитника адв. А.Ж. ***, съгласно което:  Обвиняемият О.М.Р., роден на *** г. в гр.Карнобат, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, *** ***, ***, ***, ***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2012 г. в гр.Несебър, до Градски стадион, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Форд” модел “Галакси”, с ДК №***, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №424/09.05.2011год. по чл.177, ал.1, т.2, предл. първо от ЗДвП на РУП – Поморие, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 14 (четиринадесет) месеца;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 (четиринадесет) месеца;   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от 1 (една) година.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 879/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия О.М.Р. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия О.М.Р. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
О.М.Р.
22 НОХД No 208/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Ж.В. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 12.9.2012г., в законна сила от 10.10.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл 306, ал. 1, т. 1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И:    ОПРЕДЕЛЯ на основаниена чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на В.Ж.В. с ЕГН ********** наказания по НОХД № 2330/2011г. на РС-С.З. и НОХД № 208/2012г. на РС-Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК наложеното на В. по НОХД № 208/2012г. на РС-Несебър наказание - лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес за РП-Несебър и за защитника на подсъдимия - адв.А.Ж. ***, а за осъденото лице - от получаване на съобщението за това.  УКАЗВА съобщението до осъденото лице да се връчи чрез неговия защитник адв.А.Ж. ***.  
В.Ж.В.
23 НОХД No 213/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.З.Р.,
С.К.М.,
Т.С.К.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 2.10.2012г., в законна сила от 10.10.2012г.
съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ДОПУСКА тълкуване на присъда № 38/14.06.2012 г., постановена по НОХД № 213/2012 г. по описа на РС ***, като на стр. 6 от присъдата, на ред 9-ти, изразът: „изпълнението на така наложеното на подсъдимия С.К.М.”, да се чете: „изпълнението на така наложеното на подсъдимия Т.С.К.”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
С.З.Р.
С.К.М.
Т.С.К.
24 НОХД No 883/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.О.Й. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 10.10.2012г., в законна сила от 10.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 883/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият Д.Й. и неговия защитник- адв.А.Ж., съгласно което:   ОБВИНЯЕМИЯТ Д.О.Й., роден на ***г***, с ЕГН **********, турчин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, „Файтонджийско селище”, се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода от 29.09.2012 г. до 30.09.2012 г., в лозов масив, находящ се в местността „Казанлъшка река”, в землището на с.Оризаре, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с Р.Д. И. с ЕГН **********, като съизвършител, е отнел чужди движими вещи- 284 кг. грозде сорт „Димят” на стойност 184.60 лева, от владението и без съгласието на собственика Земеделска кооперация ”Задружен Труд”-с.Оризаре, представлявана от Председателя Х.В.Н. с ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.2, вр. чл.194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:.  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на СТО ЧАСА за срок от една календарна година.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.О.Й. да заплати по сметка на Държавата сумата от 25 лева (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 883/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.    
Д.О.Й.
25 ЧНД No 884/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 10.10.2012г., в законна сила от 10.10.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-2406/2012г. по описа на РУП – Несебър, Х.Д.Х. с ЕГН – ********** ***, адв.Д.П. от БАК.  Определението е окончателно.  
26 НОХД No 885/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Д.Х. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 10.10.2012г., в законна сила от 10.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 885/2012г. по описа на РС– гр.Несебър между М.Ч.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият с неговия защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.Д.Х.- роден на *** год. в гр.Върбица, с постоянен адрес:***, настоящ адрес: к.к.”Слънчев бряг”, х-л „Велла”, стая № 101, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ведомствена охрана, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2012 год., около 23.50 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, на Главната алея пред хотел „Авеню”, управлявал МПС – лек автомобил марка „Фолксваген Голф”, с ДК№ ......., с концентрация на алкохол в кръвта си на 0.5 на хиляда, а именно 2.12 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство Алкотест – Дрегер 7410+, фабр.№0106, след като е осъден с влязла в сила на 20.04.2011 год. присъда по НОХД 315/2011 год. по описа на РС - Несебър, за деяние по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» и «ГЛОБА» в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 /осемнадесет/ месеца при периодичност ДВА ПЪТИ седмично.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, Х.Д.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 885/2012 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
Х.Д.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 885/2012г. по описа на РС– гр.Несебър между М.Ч.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият с неговия защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.Д.Х.- роден на *** год. в гр.Върбица, с постоянен адрес:***, настоящ адрес: к.к.”Слънчев бряг”, х-л „Велла”, стая № 101, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ведомствена охрана, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2012 год., около 23.50 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, на Главната алея пред хотел „Авеню”, управлявал МПС – лек автомобил марка „Фолксваген Голф”, с ДК№ ......., с концентрация на алкохол в кръвта си на 0.5 на хиляда, а именно 2.12 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство Алкотест – Дрегер 7410+, фабр.№0106, след като е осъден с влязла в сила на 20.04.2011 год. присъда по НОХД 315/2011 год. по описа на РС - Несебър, за деяние по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» и «ГЛОБА» в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 /осемнадесет/ месеца при периодичност ДВА ПЪТИ седмично.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, Х.Д.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 885/2012 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
27 НАХД No 480/2011, IV състав Административни дела ВИЗАРТ-В ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 11.10.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 107/14.03.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „В.- В” ЕООД- гр. София, представлявано от В. Е.в Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
28 НАХД No 841/2011, V състав Административни дела В.С.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 11.10.2012г.
НП-отменено  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 551 от 04.10.2011г. на Директора на Държавно ловно стопанство /ДЛС/ „Несебър” – гр.Несебър, с което на основание чл.83г, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на В.С.Т. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право на ловуване за срок от една година, за административно нарушение по чл.22, ал.2 от ЗЛОД.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
29 НАХД No 870/2011, II състав По ЗД по пътищата Н.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.2.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2385/28.07.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Н.С.Д. с ЕГН – ********** ***, на осн.чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв./двеста/лева и на същия са отнети 6 контролни точки, като незаконосъобразно.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2385/28.07.2011г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част, с което на Н.С.Д. с ЕГН – ********** ***, на осн.чл.183, ал.4, т.7, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв./петдесет/лева  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
30 НОХД No 486/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.В. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 11.10.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 486/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър между Г.Р.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Д.Н.В. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.С. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА Д.Н.В., роден на ***г***, българин, български гражданин, несемеен, осъждан, безработен, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2003 г., от бунгало № 8 на Почивна станция „Пътно управление" в КК "Слънчев бряг", обл.Бургаска, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - разкъсване на противокомарна мрежа на прозорец, отнел чужди движими вещи- сумата от 70.00 лева, мобилен телефон „Сименс А 50", със СИМ-карта, на стойност 170.00 /сто и седемдесет/ лева, лична карта на името М.Б.С. *** на стойност 10.00 лева, дамско портмоне на стойност 4.00 лева, автобусен билет от фирма „Етап адрес", за пътуване от гр.Несебър до гр.София на стойност 18.00 лева от владението на М.Б.С. ***, както и сумата от 150.00 лева, лична карта на името на А.А.П. на стойност 10.00 лева, автобусен билет от фирма „Етап адрес”, за пътуване от гр.Несебър до гр.София на стойност 18.00 лева, от владението на А.А.П. ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетото имущество възлиза на 450 лева /четиристотин и петдесет/ лева, от които 224 лева /двеста двадесет и четири/ лева на М.Б.С. и 176 лева /сто седемдесет и шест/ лева на свидетелката А.А.П., поради което и на основание чл.195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.Н.В. да плати в полза на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 486/2012 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
Д.Н.В.
31 НОХД No 560/2012, VI състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.П. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 11.10.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 560/2012 г. по описа на РС-Несебър, а именно прокурор Анна Пантелеева от РП- Несебър, подсъдимия И.К.П. и неговия защитник адв.Д.С. ***, както следва:  Подсъдимият И.К.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, ***, ***, ***, ***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.05.2012 г. около 16.00 ч. в с.***, общ.Несебър, вилна зона „***”, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като е отправил обидни думи към репортера на „***” Д.П.Г., а именно: “ще ти еба майката, курво, мръсна кучка, виновна е путката на майка ти, че те е родила такъв боклук” и обидни думи към оператора на “***” Н.Е.К., а именно: “педерасче малко, махайте се от тука, няма да снимаш, ще ти еба майката”, и ги бутал с ръце, поради което и на основание чл. 325, ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 (дванадесет) месеца при периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 (дванадесет) месеца;  - „Поправителен труд” за срок от 3 (три) месеца, който да се изпълнява по месторабота на подсъдимия в ***” с ЕИК ***, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10 на сто в полза на държавата.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3, вр. чл.325, ал.1 от НК, на подсъдимия И.К.П. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Обществено порицание”.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 560/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.К.П. мярка за неотклонение “Гаранция” в размер на 1000 лева.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
И.К.П.
32 НАХД No 721/2011, VI състав По ЗД по пътищата В.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 29.12.2011г., в законна сила от 12.10.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление наказателно постановление № 1115/07.07.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено на В.И.П. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ, за това, че на 30.10.2010 г. около 17.10 ч. на път 3 клас № 9061, притежава МПС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е спряно от движение, но не е сключило договор за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
33 НАХД No 734/2011, IV състав Административни дела А.Г.П. ДНСК-СЕКТОР БУРГАС-РДНСК Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 14.10.2011г., в законна сила от 12.10.2012г.
ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 734/2011 г. по описа на РС- Несебър   Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на жалбоподателя за изготвянето му.  
34 НОХД No 892/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.В.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 12.10.2012г., в законна сила от 12.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 892/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: М.Ч.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия А. В.М. и неговия защитник адв. П.П., съгласно което:  Обвиняемият А. В.М., роден на *** г. в Р., с постоянен и настоящ адрес:***, руски гражданин, постоянно пребиваващ в Р.Б., неженен, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********, ЛНЧ *********, с месторабота игрална зала „Ц.”- гр.К., „И.” ООД, крупие, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2012 година около 03.30 часа в курортен комплекс „С.б.” на кръстовището до хотел „К.” и складова база, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „***” с рег.№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.58 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б. ”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, при периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  - поправителен труд за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, който да се изпълнява по месторабота в игрална зала „Ц.”- гр.К., с работодател „И.” ООД, включващ удръжки от трудовото му възнаграждение в размер на 15 % в полза на Държавата.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия А. В.М. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият А. В.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 31.08.2012 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия А. В.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.29 (четиридесет лева, двадесет и девет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 892/2012 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия М. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А. В.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
А.В.М.
35 НАХД No 696/2012, II състав По ЗД по пътищата П.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.9.2012г., в законна сила от 15.10.2012г.
Мотивиран от изложените съображения, съдът    Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1719/05.06.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на П.Г.Г. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.179, ал.2, предл.2-ро от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието на 100лв./сто/ лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1719/05.06.2012г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
36 ЧНД No 893/2012, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Протокол от 15.10.2012г., в законна сила от 15.10.2012г.
Протоколът прочетох лично. Показанията ми са записани правилно.     Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.40 часа.  
37 ЧНД No 894/2012, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Протокол от 15.10.2012г., в законна сила от 15.10.2012г.
Протокола прочетох лично. Показанията ми са записани правилно.     Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа.  
38 НОХД No 901/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Ж.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 15.10.2012г., в законна сила от 15.10.2012г.
 ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 901/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: М.Ч.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият И.Ж.М. и неговия защитник адв.Х., съгласно което:  Обвиняемият И.Ж.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2012 г. в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, в близост до хотел „Кристал”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел Вектра”, с ДК №......., без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №1544/22.10.2010 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 4, предл.второ, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА при периодичност два пъти седмично.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.   - Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 901/2012г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.      
И.Ж.М.
39 Гражданско дело No 740/2012, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ РП НЕСЕБЪР,
М.М.М.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.9.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
НАСТАНЯВА детето М.Р.Н., роден на ***г. с ЕГН ********** в ДДУИ „Св.С.П.” – с.К., общ.Несебър, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката.  Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Поморие.  Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
40 ЧНД No 249/2012, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ВРАЦА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Р.Ц.Т. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 24.7.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
Съдът констатира следното:  Срещу осъденото лице Р.Т. са постановени шест влезли в сила присъди, последната от които на РС- Несебър по НОХД № 721/2010 г. С протоколно определение от 01.02.2011 г., постановено по ЧНД № 1072/2010 г., НРС е определил общо наказание в размер на най-тежкото от наказанията, наложени с влезли в сила към този момент присъди. По делото няма данни за влезли в сила след тази дата нови присъди срещу Т..  В производството по чл.306, ал.1, т.1 от НПК съдът е длъжен да обсъди и прецени наличието на предпоставките на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК за всички постановени срещу осъденото лице присъди, като извърши групиране на наказанията по най-благоприятния за последното вариант. В конкретния случай на осъдения Т. е определено по ЧНД 1072/2010 г. общо наказание по всички влезли в сила присъди. Нови осъждания след извършване на групирането няма и следователно не са налице основания за ново произнасяне на съда по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК (в този смисъл Тълкувателно решение № 3 от 16.11.2009 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2009 г., ОСНК). Обстоятелството, че с определение № 315/11.11.2011 г. по ЧНД № 1072/2010 г. на ОС- Враца наказанието пробация е заменено с лишаване от свобода, не е от естество да промени този извод, доколкото не се касае за постановена срещу Т. нова присъда. С предложението за определяне на общо наказание в случая се цели друг резултат- привеждане в изпълнение наказанието по НОХД № 92/2008 г. на РС- Белоградчик, което излиза извън процесуалното предназначение на настоящото производство по чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК. Ето защо, съдът счита, че производството е недопустимо и следва да се прекрати.  Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по ч.н.дело № 249/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок, който за РП- Несебър тече от днес, а за осъдения- от датата на съобщението.    
41 ЧНД No 512/2012, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.К. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 19.9.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т.С.К. с ЕГН ********** по НОХД № 276/2011г., НОХД № 1010/2011г. и НОХД № 213/2012г., всички по описа на РС-Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание „две години лишаване от свобода”, за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър и защитника на осъдения - адв.Д.П., а за осъденото лице от датата на получаване на съобщението за това.    
Т.С.К.
42 ЧНД No 767/2012, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.Я. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.9.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С.И.Я. с ЕГН ********** наказания по НОХД № 4796/2010г. и НОХД № 6269/2010г., двете по описа на РС-Варна, а именно – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание – четири месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Я. наказания по НОХД № 537/2011г. на РС-Провадия, НОХД № 1402/2011г. на РС-Шумен и НОХД № 747/2012г. на РС-Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър, а за осъденото лице Я. от получаване на съобщението за това пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
С.И.Я.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С.И.Я. с ЕГН ********** наказания по НОХД № 4796/2010г. и НОХД № 6269/2010г., двете по описа на РС-Варна, а именно – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание – четири месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Я. наказания по НОХД № 537/2011г. на РС-Провадия, НОХД № 1402/2011г. на РС-Шумен и НОХД № 747/2012г. на РС-Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър, а за осъденото лице Я. от получаване на съобщението за това пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
43 НОХД No 478/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.Г.Й. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 1.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ПРИЗНАВА Й.Г.Й., роден на ***г. в гр.Добрич, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.11.2010 г., около 22.30 часа, в к.к.с.б., срещу бензиностанция „Д.” в посока главен път I-9, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „ф.п.”, с ДК № ....... в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с НП № 1345/11.05.2010г. по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, поради което и на основание чл.343в, ал.2 във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание от четири месеца „лишаване от свобода” спрямо Й.Г.Й. за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК Й.Г. Й. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 22 лв. /двадесет и два/ лева, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Й.Г.Й.
Мотиви от 9.10.2012г.
44 НОХД No 710/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.Ч. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Анна Пантелеева –- прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия В.К.Ч. /със снета по делото самоличност/ и адв. Д.К. от АК-гр.Бургас- служебен защитник на подсъдимия, съгласно което:  В.К.Ч. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, руски гражданин, със статут на постоянно пребиваващ в страната чужденец с разрешение за пребиваване № 700720747, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.06.2012г., около 02.50 часа, в гр.Свети Влас, по ул. „Свети Василий” в посока към в.с. „Елените”, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет „Сузуки” с ДК № ..........., с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,92 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест дрегер 7410+, с фабричен № 0325, след като е бил осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с влязла в сила присъда по НОХД № 40/2006г. от 07.06.2006г., по описа на РС- Смолян – престъпление по чл. 343Б, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 343Б, ал.2 вр. чл. вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК, го ОСЪЖДА на „Пробация”, при следните пробационни мерки:  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 /дванадесет/ месеца при периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 /дванадесет/ месеца;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 часа годишно, за една календарна година.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3, вр. чл.343б, ал.2 от НК, на подсъдимия Ч. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” от сто до триста лева.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК, подсъдимия Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 /две/ години.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия Ч. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 16.06.2012г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 710/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, с оглед изхода на делото и на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо В.К.Ч. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа.     СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:      
В.К.Ч.
45 НОХД No 720/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 720/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно А.П. – прокурор в РП-Несебър и адв.П. от АК-гр.Бургас, назначен за защитник на подсъдимия споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Д.С., роден на ***г. в гр.В., Р., руснак, руски гражданин, постоянно пребиваващ на територията на Република България, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2012г., около 11.40 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, кв.”Чайка”, в близост до Комплекс „Мида”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Ауди А6” с рег.№ ......., без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 4732/11 от 21.09.2011г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в законна сила на 26.04.2012г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:  - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност два пъти седмично;  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10 /десет/ месеца;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 /сто/ часа за една година.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 720/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
Д.Д.С.
46 НОХД No 906/2012, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Ж.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 906/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.С.З. ***, упълномощена за защитник на подсъдимия Ж.Ж.С., съгласно което:   ПРИЗНАВА Ж.Ж.С.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***, *** ***, ЕГН:********** , за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2012 год. в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество – коноп /тетрахидроканабинол/ със съдържание на основното вещество 10.40% с тегло 3.781 грама на стойност 22.68 /двадесет и два лева и шестдесет и осем стотинки/ лева, определена според приложение номер 2 към чл.единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, вр. с чл.54 ал.1, от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 400 /четиристотин/ лева.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението – неизразходената част от наркотичните вещества, предадени на съхранение на ОД на МВР- Бургас, сектор „УССД”, както и 2 броя хартиени плика, като ПОСТАНОВЯВА същите да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Ж.Ж.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 87,30 лева /осемдесет и седем лева и тридесет стотинки/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 906/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Ж.Ж.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.Ж.С. мярка за неотклонение “Подписка” .     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Ж.Ж.С.
47 НАХД No 550/2012, II състав Административни дела Е.Ф. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 18.10.2012г.
Мотивиран от изложените съображения, съдът    Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201376/28.02.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Е.Ф-*” ООД, седалище и адрес на управление гр.П., район „с.”, ул.”Ц. Б. *** О.” № **, представлявано от управителя П.А.С. за нарушение на чл.128, т.2, от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ е наложено административно наказание в размер на 300лв./триста/лева, като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
48 ЧНД No 551/2012, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.З.Р. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 2.10.2012г., в законна сила от 18.10.2012г.
О П Р Е Д Е Л И:     НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения С.З.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъдите по НОХД № 438/2011 г., НОХД № 443/2011 г., НОХД № 452/2011 г., НОХД № 770/2011 г., НОХД № 276/2011 г. и НОХД № 213/2012 г., всички по описа на РС- Несебър, а именно: две години лишаване от свобод  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от две години лишаване от свобода с дванадесет месеца лишаване от свобод  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 и чл.61 от ЗИНЗС и чл.25, ал.4 от НК първоначален “строг” режим за изтърпяване на така определеното наказание, в затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното след 09.06.2011 г. наказание лишаване от свобода по НОХД № 438, НОХД № 443/2011 г., НОХД № 452/2011 г., НОХД № 770/2011 г., НОХД № 276/2011 г. на РС- Несебър.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
С.З.Р.
49 НОХД No 668/2012, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 3.10.2012г., в законна сила от 19.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.П., роден на *** г. в гр.С.З., с постоянен адрес:***1, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, след като е осъден с Решение № 180/27.11.2003 г. на РС- С.З. по гражданско дело № 2086/2003 г., влязло в сила на 16.12.2003 г. да издържа свой низходящ – непълнолетната си дъщеря Т.И.П. с ЕГН **********, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър за периода 01.01.2004 г. до 04.05.2010 г., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно вноски за 70 (седемдесет) месеца и 10 (десет) дни на база 60 лв. (шестдесет) лева месечна издръжка, като общата сума на неплатената издръжка за периода е в размер на 4 217,76 лв. (четири хиляди двеста и седемнадесет лева и седемдесет и шест стотинки) , както и че след като е осъден с Решение № 14/11.02.2011 г. на РС- Несебър по гражданско дело № 614/2010 г. да издържа свой низходящ – непълнолетната си дъщеря Т.И.П. с ЕГН **********, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър за периода 05.05.2010 г. до 31.03.2012 г., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно вноски за 10 (десет) месеца и 11 (единадесет) дни на база 110 лв. (сто и десет) лева месечна издръжка, като общата сума на неплатената издръжка за периода е в размер на 1135,85 лв. (хиляда сто тридесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки), като размера на общо дължимата сума за издръжка е 5 353,61 лв. (пет хиляди триста петдесет и три лева и шестдесет и една стотинки), поради което и на основание чл.183, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1, вр.чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.2 от НПК И.П.П. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 300лв.(триста) лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.      
И.П.П.
Мотиви от 23.10.2012г.
50 НОХД No 880/2012, IV състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.Я. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 19.10.2012г., в законна сила от 19.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 880/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Делото НЕЗАБАВНО да се изпрати на Върховният касационен съд с предложение за промяна на местната подсъдност.  
51 ЧНД No 891/2012, V състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК А.И.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 12.10.2012г., в законна сила от 19.10.2012г.
на основание чл. 65, ал.4 от НПК Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И:    ИЗМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия по ДП № 321/2012г. по описа на ОД на МВР - гр.Б. А.И.С. с ЕГН **********, мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава, а именно „Домашен арест”.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 3-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Б..  Насрочва делото в случай на жалба или протест пред Окръжен съд - гр.Б. на 19.10.2012г. от 14.00 часа, за които дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 13.25 часа, като бе разяснен редът и срокът за обжалването на определението и бе съобщена датата за разглеждане на делото от въззивния съд в случай на постъпване на жалба или протест против настоящото определение.  
52 НАХД No 316/2012, I състав Административни дела И.С.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.9.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010173 от 06.03.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл.32, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания във връзка с чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на И.С.Г. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.38, ал.3 от НВМОП.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
53 НАХД No 326/2012, I състав Административни дела Д.А.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.9.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010059 от 06.03.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл.32, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания във връзка с чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на Д.А.С. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.21, ал.1, т.3 вр. чл.20, ал.1 от НВМОП.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
54 НАХД No 330/2012, I състав Административни дела В.Б.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.9.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010166 от 02.03.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание 32, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания във връзка с чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на В.Б.Б. с ЕГН *********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.2, т.6 от Закона за обществените поръчки във връзка с §2 от ПЗР на НВМОП.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
55 НАХД No 681/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.С.Ч. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
 ПРИЗНАВА Х.С.Ч., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2012г., около 22.40 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, на ул.”Дюни”, в близост до дискотека „Хелп”, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – коноп с нетно тегло 0,258 грама, със съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 4,70 % на стойност 1.55 /един лев и петдесет и пет стотинки/ и коноп с нетно тегло 0,742 грама, със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 6,50 % на стойност 4.45 /четири лева и четиридесет и пет стотинки/, всички наркотични вещества с общо нетно тегло 1 грам на обща стойност 6.00 /шест/ лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на Република България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: коноп с нетно тегло 0,258 грама, със съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 4,70 % и коноп с нетно тегло 0,742 грама, със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 6,50 % , както и един брой безцветно полиетиленово пликче, които след влизане на решението в сила, да бъдат унищожени.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.   .  
Х.С.Ч.
Мотиви от 21.9.2012г.
56 НОХД No 810/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.С. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 810/2012г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.О. ***, защитник на подсъдимия С. и подсъдимият Д.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:   Подсъдимият Д.С., роден на ***г***, графство ***, ***, ***, с паспорт № ***, изд. на ***. във ***, валиден до ***., ***, ***, ***, с постоянен адрес:***, графство ***, ***, ул.”***” № 18, и настоящ адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2012г., на главен път Е 87, клас І-9, при кръстовището за с.Тънково, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,24 промила, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 715/15.08.12г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното му наказание за срок от 3/три/ години.   ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия Д.С. от право да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимия Д.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 15.08.2012 год.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.С. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски за преводи и експертизи в размер на 281.69 лева /двеста осемдесет и един лева и шестдесет и девет стотинки/.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 810/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам изцяло съдържанието на споразумението. Заявявам, че не желая да ми бъде връчван препис на английски език.  
Д.С.
57 ЧНД No 899/2012, II състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
А.К.К.
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 16.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
 ОСТАВЯ без уважение молбата по чл.65, ал.1 от НПК на А.К.К. с ЕГН -**********, обвиняем по ДП № 321/12г. по описа на ОД на МВР-Бургас, за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава като неоснователна.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 3-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.  Насрочва делото в случай на жалба или протест пред Окръжен съд - гр.Бургас на 23.10.2012г. от 14.00 часа, за които дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът обяви определението си в присъствието на представителя на РП-Несебър и обвиняемия по делото в 17.00 часа, като бе разяснен редът и срокът за обжалването на определението и бе съобщена датата за разглеждане на делото от въззивния съд в случай на постъпване на жалба или протест против настоящото определение.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17,10 часа с  Оставя без уважение
58 ЧНД No 905/2012, II състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Г.Д.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 17.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ без уважение молбата по чл.65, ал.1 от НПК на Г.Д.П. с ЕГН -**********, обвиняем по ДП № 2401/12г по описа на РУП-Несебър за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава като неоснователна.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.65, ал.5 от НПК едномесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане по реда на чл.65, ал.1 от НПК от Г.Д.П. с ЕГН -**********, обвиняем по ДП № 2401/12г. по описа на РУП-Несебър за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение”Задържане под стража” е недопустимо.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 3-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.  Насрочва делото в случай на жалба или протест пред Окръжен съд - гр.Бургас на 24.10.2012г. от 14.00 часа, за които дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът обяви определението си в присъствието на представителя на РП-Несебър, обвиняемия по делото и неговия защитник в 16.30 часа, като бе разяснен редът и срокът за обжалването на определението и бе съобщена датата за разглеждане на делото от въззивния съд в случай на постъпване на жалба или протест против настоящото определение.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.40 часа с прочитане определението на съда.    СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
59 НОХД No 941/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.С. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 941/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър между М.Ч.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Х.И.С. със снета по делото самоличност, с неговия защитник адв.С. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.И.С.- роден на *** г. в Руска Федерация, с постоянен адрес:*** Загора, с настоящ адрес:***, руснак, руски гражданин – постоянно пребиваващ чужденец в Република България, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2012 г., около 04.10 часа, на главен път І-9, в к-с „Слънчев бряг”, до хотел ”Кокиче”, управлявал МПС – л.а. марка”Фиат Пунто”, с рег. №........, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,47 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията алкохол или друго упойващо вещество в кръвта с №801/05.09.2012год. на БНТЛ при ОД МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност 2 (два) пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, Х.И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.   ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което Х.И.С. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 01. 09. 2012 г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Х.И.С. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър, сумата в размер на 40,29 лв. (четиридесет лева и двадесет и девет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 941/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
Х.И.С.
60 Гражданско дело No 797/2012, II състав Развод по взаимно съгласие И.И.К.,
П.И.К.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. ПОМОРИЕ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 24.10.2012г., в законна сила от 24.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 104/16.11.1996г. на Община Несебър граждански БРАК между И.И.К. с ЕГН – ********** *** и П.И.К. с ЕГН – ********** ***, двамата със съдебен адрес гр.Несебър,    Стр.2 на Решение от 24.10.2012г. по гр.д. № 797/2012г. по описа на РС-Несебър.    ул.”***” № 29А, офис № 7, поради сериозно и непоколебимо съгласие на страните.   УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което:  1. Родителските права по отношение на детето И*** И*** К., ЕГН: **********, ще се упражняват от майката П.И.К..  2.. Местожителството на детето И*** И*** К., ЕГН: ********** ще бъде при майката П.И.К.,***, Несебърска община. Бургаска област, ул."" ***.  3. Личните отношения на детето с бащата И.И.К. се уреждат по следният начин: През учебната година детето може да бъде взимано от бащата по всяко време, като през ваканциите той ще прекарва с него едната от тях пролетна или зимна след допълнителна уговорка между родителите и един месец от лятната ваканция , когато бащата ползва годишният си отпуск и по всяко време, с допълнителна уговорка, между родителите, без ограничение за бащата.  4. Бащата И. И. К. ще заплаща месечна издръжка до навършване на пълнолетие на детето в размер на 100лв./сто/лева.  5. Семейното жилище, което е придобито по време на брака, се предоставя за ползване и ще остане в дял и в изключителна собственост на съпругата П.И.К., а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № ***/****** ***/, находящ се в гр. Несебър , Несебърска община , Бургаска област, адрес: ул. " ***", № 31 , ет. 2 , ап.А6, Предназначение : Жилище апартамент , съседни самостоятелни обекти: На същият етаж : № ***, Под обекта : № *** , Над обекта : № *** , Площ по документ: 100.00 кб.м. / сто кб. метра I, ведно с 18.50 кв.м. / осемнадесет цяло и петдесет стотни кв. метра / ид. части от общите части на сградата, като самостоятелният обект възлиза на площ от 118.5 кв.м. / сто и осемнадесет цяло и пет десети кв. метра /, който самостоятелен обект е изграден в ЖИЛИЩНА СГРАДА № 7 / седем / изградена в собствените на съпруга И.И.К. 1/4ид. части / една четвърт / от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ *** / ***^***, *** / , гр.Несебър, Несебърска община. Бургаска област, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД -18 - 46 / 18.08.2006 г. на Изп. Директор на АК, изменена със Заповед № КД ~ 14-02-1755 / 18.10.2006 г. на Началник на СК- Бургас, Адрес : ул. " *** " № 29 , на площ от 645 кв.м.,трайно предназначение -Урбанизирана. Данъчната оценка на имота е 82678,80лв.  6. След прекратяване на брака страните не си дължат никаква издръжка един на друг.  7. Съпрузите уреждат имуществените си отношения по отношение на придобитите по време на брака недвижими имоти , а именно: В дял    Стр.3 на Решение от 24.10.2012г. по гр.д. № 797/2012г. по описа на РС-Несебър.    и изключителна собственост съпруга на И.И.К. остават следните недвижими имоти, а именно:  - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № ***.7.1 / ****** точка, едно /, находящ се в гр. Несебър , Несебърска община, Бургаска област, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД- 18- 46 / 18.08.2006 год. на Изп.директор на АК, адрес: ул. " ***", № 31, ет.0 / нула / , ап. 01 / нула,едно / , Предназначение : За офис , съседни самостоятелни обекти: На същият етаж : № ***.7.2 , Площ по документ: 16.00 кв.м./ шестнадесет кв. метра / , ведно с 2.78 кв.м. / две цяло м седемдесет и осем стотни кв. метра / ид. части от общите части на сградата, като самостоятелният обект възлиза на площ от 18.78 кв.м.. Данъчната оценка на имота е 13103лв.  - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № ***.*** / ****** точка, девет /, находящ се в гр. Несебър , Несебърска община , Бургаска област , адрес: ул." ***", № 31 , ет.4, ап.А9 , Предназначение : Жилище, апартамент, съседни самостоятелни обекти: На същият етаж : № ***.*** , Под обекта : № ***.***, Площ но документ: 63.00 кв.м. / шестдесет и три кв. метра /, ведно с 10.09 кв.м. / десет цяло и девет стотни КБ. метра / ид. части от общите части на сградата, като самостоятелният обект възлиза на площ от 73.09 кв.м.. Данъчната оценка на имота е 50995,70лв.  - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № ***.*** / ****** точка, десет / , находящ се в гр. Несебър , Несебърска община , Бургаска област, адрес: ул. " ***" № 31 , ет. 4 , ап.А10 , Предназначение : Жилище, апартамент , съседни самостоятелни обекти: На същият етаж : № ***.*** , Под обекта : № ***, Площ по документ: 45.00 ьсв.м. / четиридесет и пет кв. метра /, ведно с 7.58 кв.м. / седем цяло и петдесет и осем стотни кв. метра / ид. части от общите части на сградата, като самостоятелният обект възлиза на площ от 52.58 кв.м., които самостоятелни обекти са изградени в ЖИЛИЩНА СГРАДА №.7 / седем / изградена в собствените на съпруга И.И.К. 1/4ид, части / една четвърт / от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ *** / ***,***, *** / , гр.Несебър, Несебърска община. Бургаска област, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД -18 - 46 / 18.08.2006 г. на Изп. Директор на АК, изменена със Заповед № КД - 14-02-1755 / 18.10.2006 г. на Началник на СК- Бургас, Адрес : ул. " *** " № 29 , на площ от 645 кв.м. / шестстотин четиридесет и пет кв. метра / ,трайно предназначение – Урбанизирана. Данъчната оценка на имота е 36685,60лв.  - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 51500.502Л53.7.11 / ****** точка, единадесет / , находящ се в гр. Несебър , Несебърска  Стр.4 на Решение от 24.10.2012г. по гр.д. № 797/2012г. по описа на РС-Несебър.    община , Бургаска област, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД - 18-46 / 18.08.2006 год. на Изп.директор на АК, адрес: ул. " ***", № 31 , ет.-1 / минус едно / , Предназначение : За склад , съседни самостоятелни обекти: Над обекта : № ***.7.2, № ***.7.1 Площ по документ: 115.00 кв.м. / сто и петнадесет кв. метра / , ведно с 19.74 кв.м. / деветнадесет цяло и седемдесет и четири стотни кв. метра / ид. части от общите части на сградата, като самостоятелният обект възлиза на площ от 134.74 кв.м. / сто тридесет и четири цяло и седемдесет и четири стотни кв. метра /, който обект се намира в ЖИЛИЩНА СГРАДА № 7 / седем /изградена в собствените на съпруга И.И.К. 1/4ид. части / една четвърт / от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 51500.502Л53 / ***,***, *** / , гр.Несебър, Несебърска община. Бургаска област, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД -18 - 46 / 18.08.2006 г. на Изп. Директор на АК, изменена със Заповед № КД - 14-02-1755 / 18.10.2006 г. на Началник на СК- Бургас, Адрес : ул. " *** " № 29 , на площ от 645 кв.м. / шестстотин четиридесет и пет кв. метра / ,трайно предназначение -Урбанизирана. Данъчната оценка на имота е 94009,60лв.  8. В дял и изключителна собственост на съпругата П.И.К. остават следните недвижими имоти, а именно:  - САМО
61 НОХД No 943/2012, IV състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.П.Ж. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 24.10.2012г., в законна сила от 24.10.2012г.
ОДОБРЯВА, постигнатото между страните по НОХД № 943/2012 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.С.К. *** и Ж.П.Ж. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА, Ж.П.Ж.- роден на *** год. в гр.Поморие, живущ ***, ***, *** ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.09.2012 год., около 22.30 ч., в землището на с.***. общ.Несебър държал огнестрелно оръжие- двуцевна ловна пушка марка „***", кал.12, с фабричен №***, турско заводско производство, и боеприпаси - 2бр. ловни патрони, кал.12, марка „***”, заводски снарядени със сачми 12/0/8.0м/, предназначени за стрелба с ловни оръжия от същия калибър по смисъла на чл.76, ал.1 и ал.З, т.1 от Закона за оръжията, взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 10 /десет/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години.   ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б. «А» от НК, в полза на Държавата двуцевна ловна пушка марка „***", кал.12, с фабричен №***, турско заводско производство,  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Ж.П.Ж., с посочена по- горе самоличност, да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно- деловодни разноски в размер на 45,70 /четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/ лева.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 943/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      ПРЕДСЕДАТЕЛ:      След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Ж.П.Ж. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14- 2373/12 година по описа на РУП- Несебър спрямо Ж.П.Ж. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Ж.П.Ж.
62 НОХД No 718/2012, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.К. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 25.10.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 718/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно А.П. – прокурор в РП-Несебър и адв.Ж. от АК-гр.Бургас, назначен за защитник на подсъдимия Г.И.К. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА Г.И.К.– роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, безработен с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.09.2010 г. в търговски обект – магазин, находящ се в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, базер “Феникс”, като управител на фирма ЕТ “Ани – Г.К.”***, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13 ал.1 от ЗМГО – да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я използват без негово съгласие в търговската си дейност знак, идентичен на марката или знак, който според своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите, дадено съгласно чл.22 ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България, с лицензионен договор в писмена форма, използвал в търговската си дейност следните марки, обект на защита по ЗМГО, поставени на изложени за продажба стоки, както следва: 202 /двеста и два/ броя анцуг /комплект/ на обща стойност 4545 лв. /четири хиляди петстотин четиридесет и пет лева/; 246 /двеста четиридесет и шест/ броя горници от анцуг на обща стойност 1845лв./ хиляда осемстотин четиридесет и пет лева/; 105 /сто и пет/ броя долници на анцуг на обща стойност 787,50 лв. /седемстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/; 160 /сто и шестдесет/ броя спортни гащета на обща стойност 800 лв. /осемстотин лева/, всички носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя на марката “Адидас”, притежание на Адидас АГ Германия и идентичен на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, както и 71 /седемдесет и един/ броя тениски на обща стойност 426 лв. /четиристотин двадесет и шест лева/, носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя на марката “Найки”, притежание на Найки Интернешънъл Лимитид, САЩ и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, или стоки на обща стойност 12 903,50 лв. /дванадесет хиляди деветстотин и три лева и петдесет стотинки/, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки, поради което и на основание чл.172б, ал.1 вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА от ДВЕСТА ЛЕВА.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия К. наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ОТНЕМА на основание чл.172б, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението, както следва: 202 /двеста и два/ броя анцуг /комплект/; 246 /двеста четиридесет и шест/ броя горници от анцуг; 105 /сто и пет/ броя долници на анцуг; 160 /сто и шестдесет/ броя спортни гащета, които след влизане на споразумението в сила да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.И.К. , с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-Несебър сумата общо в размер на 310 (триста и десет) лева, представляваща направените разноски в хода на съдебното производство.  
Г.И.К.
63 НАХД No 711/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.А.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.10.2012г., в законна сила от 29.10.2012г.
ПРИЗНАВА Х.А.А., роден на *** ***, обл.Бургас, ул.”М.” № 9, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, строител, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2012 г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества – коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 2.00 %, с тегло 0.560 грама, на стойност 3,36 лв. /три лева и тридесет и шест стотинки/ и амфетамин със съдържание на основното вещество – 8 %, с тегло 0.456 грама, на стойност 13.60 лв. /тринадесет лева и шестдесет стотинки/, като случая е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Х.А.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 54.69 лв. /петдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.  
Х.А.А.
Мотиви от 10.10.2012г.
64 ЧНД No 953/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.И.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 30.10.2012г., в законна сила от 30.10.2012г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-1261/2012г. по описа на РУП – Несебър, М.И.П. ***, адв.С.М. от БАК.  Определението е окончателно.  
65 НАХД No 762/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.М. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.10.2012г., в законна сила от 31.10.2012г.
на осн. чл.378, ал.4, т.1 НПК, съдът    Р Е Ш И:    ПРИЗНАВА А.П.М., роден на *** ***, българин, българско гражданство, неженен, не осъждан, средно образование, безработен, живущ ***, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2012 г., около 09.30 часа по улица „с.в.”, управлявал МПС л.а.”Х.”, модел „С.” с ДК№ ******, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние наложено с НП №20456/15.12.2010год. на Началника на ПП-КАТ при ОДМВР Пловдив, влязло сила на 26.07.2011год.– престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.  
А.П.М.
Мотиви от 9.10.2012г.
66 НОХД No 972/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Ж.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 31.10.2012г., в законна сила от 31.10.2012г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Г.Р. - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Д.Ж.Д. и неговият защитник адвокат П.Ч., споразумение по НОХД № 972/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  Д.Ж.Д. - роден на *** г. в гр.С., живущ ***, българин, български гражданин, осъждан, основно образование, неженен, месторабота „М. и Д.” ООД гр. С., ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2012 г. около 05.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър на главната алея до дискотека „Гранд”, управлява моторно превозно средство- лек автомобил “ БМВ”, модел „Х5” С ДК№ ******** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.64 /едно цяло шейсет и четири/ промила, установено по надлежния ред протокол от химическа експертиза №429/22.06.2012 г. на БНТЛ при ОД МВР Бургас- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.  НАЛАГА на основание чл.343б ал.1,вр. с чл.54 ал.1 от НК на обвиняемия Д.Ж.Д. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д.Ж.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Д.Ж.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 21.06.2012 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемата Д.Ж.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 35.89 (тридесет и пет лева, осемдесет и девет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 972/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
Д.Ж.Д.