РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2012г. до 30.11.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 966/2011, V състав Административни дела Т. А. ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.4.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 29-0000000522 от 04.10.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.142, ал.4 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.3 от КТ, на „Т.А.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Триадица, ул.”Адриана Будевска” № 2, ет.5, ап.48, представлявано от управителя И.Д.Д., със съдебен адрес:*** /чрез адв.Ц.В. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лева, като НАМАЛЯВА същото в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
2 НАХД No 1022/2011, VI състав Административни дела К.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 16.3.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 399/25.10.2011 г. на кмета на община Несебър, с което на основание чл.53, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър, е наложено на К.Т.П. с ЕГН **********, с адрес:***, административно наказание “глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл.53, ал.1 от същата наредба, за това, че на 13.07.2011 г. около 01.10 часа в гр. Свети Влас, на паркинга на хотел “Луксор”, е извършвал таксиметрова дейност с лек автомобил марка “Ф.М.” с рег. № А **** КК, собственост на Т.Х. П., като е спрял и изчаквал пътници с открита табела, включен таксиметров апарат и открит пътен лист, на необозначените за целта места- местостоянки, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание от 200 лева на 50 (петдесет) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
3 НАХД No 1063/2011, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Е. Б. С. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.3.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24894/28.10.2011г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „Ей Би Строй” ЕООД, ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.София, бул.”М. № 40, ет.5, ап.17 представлявано от управителя А.А.Б., чрез пълномощник адв.Е.Б. *** за административно нарушение на осн.чл.47, ал.2 и на осн.чл.86 от Закона за туризма /ЗТ/ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 500лв. и за административно нарушение на чл.46, т.1 от ЗТ и на осн.чл.73 от ЗТ е наложена глоба в размер на 1000лв..  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
4 НАХД No 35/2012, II състав Административни дела О.Х.ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.3.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22/02.12.2011г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.73, ал.6 от Наредба №10 на Общинския съвет – гр. Несебър на „О. Х.“ ЕООД, с ЕИК ......... с адрес и седалище на управление гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, х.к. „Олимп“, представлявано от Л.Б.В., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
5 НАХД No 38/2012, IV състав Административни дела О. Х. ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.3.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20/02.12.2011г. на Кмета на Община Несебър, с което, на основание чл.73, ал.6 от Наредба № 10 на Общинския съвет- гр. Несебър, на „Олимп Хотелс“ ЕООД- КК Слънчев бряг“, представлявано от Л.Б.В., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.    
6 ЧГД No 891/2012, VI състав Съдебни поръчки СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Д.К.Т. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 2.11.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 891/2012 г. по описа на РС Несебър.  Протоколът се изготви в два екземпляра, единият от които за прилагане по гр.д. № 44 789/2011 г. по описа на СРС.  
7 НАХД No 528/2011, IV състав Административни дела В. В ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 2.11.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 108/14.03.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „В.- В” ЕООД- гр. София, представлявано от В.Е.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
8 НАХД No 569/2011, I състав По ЗД по пътищата С.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 31.10.2011г., в законна сила от 2.11.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №1869/11 от 21.06.2011 г. на Началника на РПУ - Несебър, с което на С.И.С.,***, на основание чл.180, ал.1, т.1, предл. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.98, ал.1, т.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
9 НАХД No 607/2011, IV състав По ЗД по пътищата Д.С.Н.,
Д.Г.Г.
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.11.2011г., в законна сила от 2.11.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1871/11/21.06.2011 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.98, ал.1, т.1, на основание чл.180, ал.1, т.1, предложение 3 от ЗДвП, на Д.Г.Г., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
10 НАХД No 792/2011, II състав Административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДНСК Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2011г., в законна сила от 2.11.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-33-ДНСК-472/24.08.2011г. на Заместник- началник на ДНСК, с което за нарушение на чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от ЗУТ и на основание чл.237, ал.1, т.1 от ЗУТ на „В.К.” ЕАД- гр. Бургас, представлявано от Г.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5 000 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
11 НАХД No 1050/2011, IV състав Административни дела С.С. Ж. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.2.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1046/09.09.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. чл.186, ал.1, т.1, б. „А” от ЗДДС, на ЕТ „Стаси- Станислав Желев”- гр. Несебър, представляван от С.Н.Ж. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
12 НОХД No 975/2012, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.И.Б. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 2.11.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 975/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Я.И.Б. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Т. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Я.И.Б.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2012 год., около 14.30 ч., в гр.Несебър, в л.а.марка „Митсубиши Л 200”, с ДК№ ......., находящ се в близост до сградата на граничен пост- гр.Несебър, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп с нетно тегло 0,161 гр. със съдържание на активния му компонент тетрохидроканабинол – 4,50% на стойност 0,96 лв. и коноп с нетно тегло 1,205 гр. със съдържание на активния му компонент- тетрохидроканабинол- 5,60% на стойност 7,23 лв., всички наркотични вещества с общо нетно тегло 1,366 гр. на обща стойност 8,19 лв. (осем лева и деветнадесет стотинки), определена според приложение № 2, към член единствен, на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на ОСЕМСТОТИН ЛЕВА.  ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държават предметът на престъплението, а именно: прозрачно полиетиленово пликче «клипс» с размери 4х5см.; прозрачно полиетиленово пликче «клипс» с размери 6х10см, съдържащо суха, стрита, зелена растителна маса /връхче/ и 0,905гр.- коноп със съдържание на активния му компонент – тетрохидроканабинол – 5,60%, като след влизане в законна сила на настоящото споразумение, същите да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Я.И.Б. с посочена по- горе самоличност, да заплати по сметка на Районен съд- гр.Несебър, сумата в размер на 93,42 лв. (деветдесет и три лева и четиридесет и две стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 975/2012 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
Я.И.Б.
13 НОХД No 981/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 2.11.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между М.Ч. - прокурор в РП- Н., обвиняемия С.И. и неговият защитник адвокат А.Ж., споразумение по НОХД № 981/2012г. по описа на РС- гр.Н., съгласно което:  С.Й.И.- роден на *** г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, моряк в „К.Ш.” ООД – гр.В., ЕГН **********, признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.10.2012година около 17.25ч. в гр.О., общ.Н., на ул.”В.Л.”, в близост до кръстовището с ул.”Т.М.” управлявал моторно превозно средство л.а. марка “О.З.”, с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 2.86 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – алкотест “Дрегер 7410+” №0082, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на Районен Съд В. за деяние по чл.343б ал.1 от НК.  НАЛАГА на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54 от НК на обвиняемия С.Й.И. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НАЛАГА на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54 от НК на обвиняемия С.Й. ГЛОБА в размер на 200(двеста) лева.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.Й.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 981/2012 г. по описа на РС- Н..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.Й.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
С.Й.И.
14 ЧНД No 983/2012, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.М.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 2.11.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № ДП № 14-1323/2012г. по описа на РУП – Б.М.А. адв. П. Ч. от БАК.  Определението е окончателно.  
15 Гражданско дело No 258/2012, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.М-К.ЕООД С. ЕООД Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 11.10.2012г., в законна сила от 5.11.2012г.
СЪДЪТ докладва постъпила молба от адв.Петър Атанасов в качеството му на процесуален представител на ищеца, с която заявява отказ от иска.   С оглед горното и на основание чл.233 от ГПК, съдът   ОПРЕДЕЛИ:   НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 258/2012г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр.Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на страните.  
16 НОХД No 125/2012, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Т.Х. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 5.11.2012г., в законна сила от 5.11.2012г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА, постигнатото между страните по НОХД № 125/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: А.П.– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.Ч. от АК-гр.Бургас- защитник на подсъдимата Г.Х. и подсъдимата Г.Т.Х. със снета по делото самоличност, съгласно което:  Г.Т.Х., родена на ***г. в гр.П., с ЕГН **********, българка, български гражданин, неосъждана, с средно-специално образование, неомъжена, с постоянен адрес:***., се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 24.06.2010 г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в търговски обект – магазин, находящ се на централната алея пред хотел „Зорница”, използва в търговската си дейност, регистрирани търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях, като предлага за продажба стоки означени с тези марки както следва: 16 бр. ръчни часовници с марка „RADO”, притежание на „RADO UHREN AG, SWITZERLAND.”; 41 бр. ръчни часовници с марка „BREITLING”, притежание на „BREITLING S.A.,CH.”; 19 бр. ръчни часовници с марка „CHANEL”, притежание на „CHANEL SARL, CH.”; и 6 бр. ръчни часовници с марка „CHOPARD”, притежание на „CHOPARD International S.A., CH.”, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.   ОСЪЖДА на основание чл.172б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК Г.Т.Х. на „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Г.Т.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 732.80 лева /седемстотин тридесет и два лева, осемдесет стотинки/.  ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал.3 от НК в полза на държавата предмета на престъплението, а именно: 16 бр. ръчни часовници с марка „RADO”, притежание на „RADO UHREN AG, SWITZERLAND.”; 41 бр. ръчни часовници с марка „BREITLING”, притежание на „BREITLING S.A.,CH.”; 19 бр. ръчни часовници с марка „CHANEL”, притежание на „CHANEL SARL, CH.”; и 6 бр. ръчни часовници с марка „CHOPARD”, притежание на „CHOPARD International S.A., CH.”  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 125/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата в съдебното производство спрямо Г.Т.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
Г.Т.Х.
17 НАХД No 979/2012, I състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 5.11.2012г., в законна сила от 5.11.2012г.
на осн.чл.132 и чл.133 ал.1 от АПК съдът :    ОПРЕДЕЛИ :     ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 979 / 2012г.по описа на РС Несебър.  Изпраща жалбата, ведно с делото на Административния съд гр.Бургас по компетентност .    Препис да се изпрати на В.Г. *** .    Определението е окончателно.  
18 НОХД No 993/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.М.А.,
М.С.К.
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 6.11.2012г., в законна сила от 6.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 993/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно С.С.– прокурор в РП-Несебър и подсъдимите Б.М.А. и М.С.К. със защитник адв.П.Ч. споразумение, съгласно което:  ПОДСЪДИМИЯТ Б.М.А. с ЕГН **********, роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление на 30.07.2012г. за времето от 03.00 часа до 03.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър в хотел „Континентал 3-4”, в съучастие като извършител с М.С.К., последния като помагач е отнел чужди движими вещи:  - От стая № 167 - преносим компютър марка HP модел Pavilion DV 6 на стойност 1320.00 /хиляда триста и двадесет / лева, чанта за преносим компютър IKEA на стойност 43.00 /четиридесет и три / лева, оптична кабелна мишка за компютър марка Defender на стойност 3.30 /три лева и 30 ст./ лева, миниговорител марка NOKIA на стойност 30.00 / тридесет/ лева, USB модем Билайн на стойност 65 /шестдесет и пет/ лева, или всичко вещи на обща стойност 1461.30 лева от владението на Р.А.А., род. на *** г. в гр.Москва, Руска Федерация, живущ в Руска Федерация, гр. Москва, ул. ”В.П.” №..., ап.77, паспорт №........., изд. на 22.05.2012г., валиден до 22.05.2017г. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  - От стая № 161 - мобилен телефон марка „Самсунг Галакси У” на стойност 199.00 / сто деветдесет и девет/ лева ведно със Сим карта за мобилен телефон на стойност 10 /десет/ лв., или всичко вещи на обща стойност 209.00 лева от владението на А.А.Р. родена на ***г***, Русия, живуща в Русия, гр. Н., Кемеровска област, ул. “К.” №.. ап...., паспорт №........., изд. на 05.04.2012г. валиден до 05.04.2022г., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, 4 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност – два пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  - Включване в курсове за професионална квалификация за срок от ЕДНА ГОДИНА.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (ДВЕСТА) часа ГОДИШНО за две поредни календарна година.  ПОДСЪДИМИЯТ М.С.К. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление на 30.07.2012г. за времето от 03.00 часа до 03.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, хотел „Континентал 3-4”, в съучастие като помагач с Б.М.А., последния като извършител като пазел от поява на външни лица е подпомогнал А. да отнеме чужди движими вещи:  - От стая № 167 - преносим компютър марка HP модел Pavilion DV 6 на стойност 1320.00 /хиляда триста и двадесет / лева, чанта за преносим компютър IKEA на стойност 43.00 /четиридесет и три / лева, оптична кабелна мишка за компютър марка Defender на стойност 3.30 /три лева и 30 ст./ лева, миниговорител марка NOKIA на стойност 30.00 / тридесет/ лева, USB модем Билайн на стойност 65 /шестдесет и пет/ лева, или всичко вещи на обща стойност 1461.30 лева от владението на Р.А.А., род. на *** г. в гр. Москва, Руска Федерация, живущ в Руска Федерация, гр. Москва, ул. ”В.П.” №..., ап.77, паспорт №........., изд. на 22.05.2012г., валиден до 22.05.2017г. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  - От стая № 161 - мобилен телефон марка „Самсунг Галакси У” на стойност 199.00 / сто деветдесет и девет/ лева ведно със Сим карта за мобилен телефон на стойност 10 /десет/ лв., или всичко вещи на обща стойност 209.00 лева от владението на А.А.Р. родена на ***г***, Русия, живуща в Русия, гр. Н., Кемеровска област, ул. “К.” №.. ап...., паспорт №........., изд. на 05.04.2012г. валиден до 05.04.2022г., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ с периодичност – два пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (ДВЕСТА) часа ГОДИШНО за три поредни календарни години.  ВРЪЩА на основание чл.112 от ГПК веществените доказателства по делото на пострадалите, както следва:  На пострадалата А.Р. - мобилен телефон „Самсунг Галакси с ИМЕЙ №359259/04/968669/3;  На Руслан Агишев- миниговорител марка „Нокия”, модел MD-8 с № 016В2S60525.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите Б.М.А. и М.С.К. със снети самоличност, да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата в размер на 200.60лв. (двеста лева и шестдесет стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №993/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Б.М.А.
М.С.К.
19 НОХД No 670/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.И.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 30.10.2012г., в законна сила от 7.11.2012г.
на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение от 08.08.2012 г., постановено по НОХД № 670/2012 г. по описа на РС- Несебър, като на страница трета от протокола, съставляваща лист 7 от делото, вместо „ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.П.- роден на *** г. в гр. Бургас, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2011 г., около 23.13 часа, в КК”С.б.”, общ. Несебър, по главна алея, в района на автобусна спирка „Палма”, с посока на движение кръстовище „Свежест”, управлявал МПС - л.а. „К.К.” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,97 на хиляда, установено по надлежния ред /с физико- химическа експертиза № 297/14.05.2012 г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас/, поради което и на основание чл.343б ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, да се чете ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.П.- роден на *** г. в гр. Бургас, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2012 г., около 23.13 часа, в КК ”С.б.”, общ. Несебър, по главна алея, в района на автобусна спирка „Палма”, с посока на движение кръстовище „Свежест”, управлявал МПС - л.а. „К.К.” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,97 на хиляда, установено по надлежния ред /с физико- химическа експертиза № 297/14.05.2012 г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас/, поради което и на основание чл.343б ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.  
М.И.П.
20 НОХД No 1002/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 7.11.2012г., в законна сила от 7.11.2012г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:     ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 1002/2012 г. по описа на РС– гр.Несебър между М.Ч.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия П.А.П. със снето по делото самоличност и неговия защитник адв.Р.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА П.А.П.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2012 година, около 05.30 ч., в гр.Обзор, общ.Несебър, на ул.”С.” управлявал моторно превозно средство- мотоциклет марка “С.”, с ДК №******, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 2.18 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 1068/20.08.12 год., след като е бил осъден с влязла в сила присъда – Споразумение от 18.04.11 год. по НОХД № 2111/11год. по описа на Районен съд- Варна, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, П.А.П. да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 20 лв. (двадесет), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1002/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо П.А.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
П.А.П.
21 НОХД No 847/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.О.М.,
О.Ш.Р.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 8.11.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 847/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдими Б.М. и неговия защитник адв.С.П., както следва:  Подсъдимият Б.О.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, понастоящем в Затвора Варна, се признава за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и повторност, в немаловажен случай:  На неустановена дата в периода от 30.09.2010г. до 04.11.2010г. в с. Приселци, общ. Несебър, от стая в масивна сграда, част от атракционен комплекс, собственост на „П.****" ЕООД, е отнел чужди движими вещи - телевизор марка „Нео" на стойност 118.40 /сто и осемдесет лева и четиридесет стотинки/ лева от владението на И.Н.Е.- управител „П.****" ЕООД, без неговото съгласие с намерение противозаконно да го присвои;  На 26.10.2010г. в с. Приселци, общ. Несебър, след предварителен сговор и в съучастие с О.Ш.Р. с ЕГН ********** от с. Попович, като съизвършител, чрез използване на техническо средство-метални клещи и чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот- дървен капак на прозорец от бунгало, е отнел чужди движими вещи- 1брой велосипед марка "Адвентуре" на стойност 90/деветдесет/ лева, 1 брой велосипед марка „ Талера" на стойност 92 /деветдесет и два/ лева, 1 брой моторна резачка марка „Щил 250" на стойност 178 /сто седемдесет и осем/ лева и пластмасова гръбна пръскачка „Матаби" на стойност 87 /осемдесет и седем/ лева, от владението на И.М.К. ***, и без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен;  На 29.10.2010г. в с. Приселци, общ. Несебър, от бунгало отнел чужди движими вещи - 1брой велосипед неустановена марка на стойност 32 /тридесет и два/ лева от владението на И.М.К. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е в размер на 597,40 /петстотин деветдесет и седем лева и четиридесет стотинки/ лева, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, 4, 5 и 7, вр. чл.194, ал.1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1, вр. с чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален строг режим на изтърпяване на така определеното наказание „Лишаване от свобода”, в затвор.    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 847/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия О.Р. и неговия защитник адв.Е.Д., както следва:  Подсъдимият О.Ш.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, начално образование, безработен, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.10.2010г. в с. Приселци, общ. Несебър, след предварителен сговор и в съучастие с Б.О.М. ***, като съизвършител, чрез използване на техническо средство - метални клещи и чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - дървен капак на прозорец от бунгало, е отнел чужди движими вещи- 1бр. велосипед марка"Адвентуре" на стойност 90лв./ деветдесет лева/, 1бр. велосипед марка „ Талера" на стойност 92 лв. / деветдесет и два лева/, 1бр. моторна резачка марка „Щил 250" на стойност 178 лв. / сто седемдесет и осем лева/ и пластмасова гръбна пръскачка „Матаби" на стойност 87 лв. / осемдесет и седем лева/, от владението на И.М.К. ***, и без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, 4, 5, вр. чл.194, ал.1, във вр. с чл. 20, ал. 2 вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Б.О.М. и О.Ш.Р. с посочена самоличност да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата от 55.00 (петдесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 847/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  СЪДЪТ намира, че са налице основанията на чл. 68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение наложеното на подсъдимия Б.О.М. с присъда по НОХД № 557/2009 г. по описа на РС- Несебър наказание “лишаване от свобода” за срок от четири месеца, чието изпълнение е било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК и в изпитателния срок е било извършено деянието, предмет на настоящото производство. Ето защо     ОПРЕДЕЛИ:    ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия Б.О.М. с присъда по НОХД № 557/2009 г. по описа на РС- Несебър наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение и като счете, че не са отпаднали основанията за същите, на основание чл.309 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия Б.О.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия О.Ш. РАДЖЕБ мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Б.О.М.
О.Ш.Р.
22 НОХД No 1005/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 8.11.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1005/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия А.С.П., съгласно което:   ПРИЗНАВА А.С.П. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***, ***, ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.11.2012 година около 20.30 часа, в с.Равда, община Несебър, на ул.”***”, до училището, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет “Ямаха СГ 02”, с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,26 на хиляда, /едно цяло двадесет и шест на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство – Алкотест “Дрегер 7410+” с №0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т.4 от НК следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от 11 /единадесет/ месеца, с периодичност 3 /три/ пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 11 /единадесет/ месеца;   - „Включване в програми за обществено въздействие за срок от 6 /шест / месеца.   ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК А.С.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем / месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият П. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 01.11.2012г.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1005/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо А.С.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо А.С.П. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
А.С.П.
23 НАХД No 721/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Н.М. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.10.2012г., в законна сила от 9.11.2012г.
ПРИЗНАВА С.Н.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2012г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества – коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 1.80%, с нетно тегло 0,247 грама, на стойност 1,48 лева, и амфетамин със съдържание на основното вещество – 4%, с нетно тегло 0,089 грама, на стойност 2,67 лева, като общата стойност на наркотичните вещества, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, възлиза на 4,15 лева, и случая е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.2, т.1, предл.1 от НК като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда / лева в полза на Държавата.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд- гр.Бургас.    
С.Н.М.
Мотиви от 18.10.2012г.
24 НАХД No 734/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2012г., в законна сила от 9.11.2012г.
ПРИЗНАВА И.С.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, управител на търговско дружество, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.06.2012 г., около 08.45 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, кв.”Чайка”, в близост до хотел „Мида”, е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет „с.” с рег.№ ......, без съответно свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 3438/2011г. от 16.08.2011 г., влязло в сила на 06.10.2011 г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) лева.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП-Несебър от съобщаването му.  
И.С.С.
Мотиви от 8.11.2012г.
25 НОХД No 1014/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.А. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 9.11.2012г., в законна сила от 9.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1014/2012 г. по описа на РС- гр.Н., а именно Г.Р.- прокурор в РП- Н. и подсъдимият М.К.А. със снета по делото самоличност със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.К.А.- роден на *** ***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, на 05.11.2012 год., около 19.30 часа, в гр.Н. на ул. ”В.Л.”, № 2 от кафе- автомат, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имущество- пластмасова решетка, отнел чужди движими вещи- монети на стойност 11.15 лв. /единадесет лева и петнадесет стотинки/, от владението на А.К.Я., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи в Поправителен дом.  ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 1014/2012 г. по описа на РС – гр.Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.К.А. мярка за неотклонение. Тъй като наложената по ДП производство мярка за неотклонение е недопустима предвид на това, че подсъдимия е непълнолетен, намира, че същата следва да бъде изменена в „Под надзор на Инспектор ДПС”, поради което и    ОПРЕДЕЛИ:    ИЗМЕНЯ взетата по ДП № 14-2482/2012г. по описа на РУП- Н. спрямо подсъдимия М.К.А. мярка за неотклонение от “ПОДПИСКА” в „Под надзор на Инспектор ДПС”   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След произнасяне по споразумението, съдът на основание чл.306, ал.1, т.3 от НПК вр. чл.68, ал.1 от НК  ОПРЕДЕЛИ:     ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на М.К.А. по НОХД № 627/2010 г. по описа на РС- Н. наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, които следва да се изтърпят в Поправителен дом.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок, считано от днес, пред ОС- Бургас  
М.К.А.
26 НАХД No 575/2012, VI състав Административни дела Я.Д.П. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 19.10.2012г., в законна сила от 12.11.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202089/06.06.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.1 от Кодекса на труда е наложено на Я.Д.П. с ЕГН **********,***,административно наказание “глоба” в размер на 250 лева за нарушение по чл. ..4, ал.2 от КТ, за това, че на 24.04.2012 г. в 14.00 часа на строителен обект, находящ се в кв. “Ч.М.” на с. Р., УПИ Х, кв..., е изпълнявал строително монтажни работи (кофражни работи) на четвъртия етаж на строителния обект, където има опасност от падащи от височина предмети, без да използ0ва по предназначение предоставеното му от работодателя “Кесар груп” ЕООД лично предпазно средство- каска, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание от 250.00 лева на 100 (сто) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
27 НОХД No 1017/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.М.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 13.11.2012г., в законна сила от 13.11.2012г.
Съдът , след като се запозна с материалите по ДП – 14-2101/2012г. по описа на РУП Несебър , /пр.вх.№2479/2012 год.по описа на РП Несебър/ намира следното : В постановление за привличане на обвиняем от 15.10.2012г. , възпроизведено в Споразумението е допуснато отстранимо процесуално нарушение, изразяващо се в следното : В диспозитива на обвинението е описано, че обв.А. , на 07.08.2012 год. к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, до хотел „Мида” управлява МПС – л.а. „Рено”, модел „Лагуна” с ДК№ Н 5942 АР без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, влязло в сила на 26.12.2011 год. НП №10054/02.12.2011 год. на Началник група в сектор ПП към ОДМВР Шумен.  След проверка на приложените към материалите по досъдебното производство доказателства, се установи, че не е приложено наказателно постановление с тези индивидуализиращи признаци. Установи се, че под №10054 от 02.12.2011г. на началник група в сектор ПП при ОДМВР Шумен, е регистрирана и приложена по делото Заповед за прилагане на принудителни административни мерки, с която на 02.12.2011г. свидетелството за управление на МПС на обвиняемия, временно от отнето до отпадане на основанието ,а именно до заплащане на глоба по наказателно постановление №1573/2010 г. на ОДМВР Шумен. ЗППАМ не е годен акт за налагане на наказание по см.на ЗАНН и съответно е ирелевантен акт за съставомерността по чл.343в ал.2 от НК.  В този си вид представеното по делото Споразумение противоречи на Закона по см.на чл.382 ал.8 от НК, което налага неодобряването му и връщането му на Прокурора .    Мотивиран от горното и на осн.чл.382 ал.8 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ :  НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение за решаване на ДП – 14-2101/2012г. по описа на РУП Несебър , /пр.вх.№2479/2012 год.по описа на РП Несебър/   ВРЪЩА делото на РП Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
28 НАХД No 940/2011, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Д. ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1042 от 09.09.2011г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, на „Д.” ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: с.Р., общ.Н., обл.Б., ул.”В.” № *, представлявано от управителя Л.Х.Ч., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ и на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС, на същия е наложена принудителна административна мярка – „Затваряне на обект” – бистро „з.р.”, находящ се в с.Р., ул.”М.” № * за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта за същия срок.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
29 НАХД No 1039/2011, I състав Административни дела Р. И С. ЕООД НАП ТД БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 3.4.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1341/31.10.2011 г. на Директора на ТД на НАП- гр.Бургас, с което на “Р. и син” ЕООД, с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Атанас Шапарданов №11, представлявано от Н.М.Р., за нарушение на чл.42, ал.4 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева   Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
30 НАХД No 469/2012, II състав По ЗД по пътищата Т.Н.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.10.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3104/26.07.2010г. на Началника на РУП-Несебър, в частта с която на Т.Н. Д. с ЕГН-********** ***, на основание чл.175, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание чл.175, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3месеца.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3104/26.07.2010г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
31 НАХД No 546/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Н.Х. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.10.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
ПРИЗНАВА К.Н.Х. с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2010 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 5.40%, с нетно тегло 3.068 грама, на стойност 18.40 лева, като случаят е маловажен- престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 500 (петстотин) лева.  ОСЪЖДА К.Н.Х. с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Държавата сумата от 80.00 (осемдесет) лева, представляваща разноски по делото.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.      
К.Н.Х.
Мотиви от 18.10.2012г.
32 НАХД No 646/2012, II състав По ЗД по пътищата Р.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.10.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
Мотивиран от изложените съображения, съдът    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 1174/26.04.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Р.Н.М. с ЕГН – ********** *** на основание .чл.315, ал.1,т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв./четиристотин/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
33 НАХД No 888/2012, VI състав По ЗД по пътищата Х.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 12.10.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Х.И.Д. с ЕГН **********, с адрес:***, к-с “Възраждане” бл. 52, вх.Г, ет.7, ап.11, против наказателно постановление № 3699/27.08.2012 г. на началника на РУП- Несебър. Жалбата е с вх. № 7076/11.10.2012 г.  На 28.09.2012 г. в НРС е постъпила идентична жалба- със същото съдържание и против същото наказателно постановление, по която е образувано н.а.х.д. № 841/2012 г. по описа на съда.  Предмет на двете дела е контрол за законосъобразност на едно и също наказателно постановление, на същите основания и конституираните страни са едни и същи, поради което по-късно образуваното дело следва да се прекрати служебно от съда.   Мотивиран от горното, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 888/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
34 Гражданско дело No 710/2012, IV състав Искове по СК М.М.К. М.К.К.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.10.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.
ОСЪЖДА М.К.К., ЕГН **********,***, да заплаща на дъщеря си М.М.К., ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка С.И.Т., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 950 лв. /деветстотин и петдесет лева/, считано от 09.08.2012 г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА М.К.К., ЕГН **********,***, да заплати на дъщеря си М.М.К., ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка С.И.Т., ЕГН **********,***, сумата от 11 400 лв. /единадесет хиляди и четиристотин лева/, представляващи издръжка за детето за периода 09.08.2011 г.- 09.08.2012 г.  ОСЪЖДА М.К.К., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър държавна такса в размер на 1824 лв. /хиляда осемстотин двадесет и четири лева/.  ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението.  Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.  
35 НАХД No 907/2011, I състав По ЗД по пътищата Н.Й.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 14.3.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление №3213/11 от 28.07.2011 г. на Началника на РУП –Несебър В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, с която за извършено нарушение на чл.174, ал.3, предл. 1 от ЗДвП на Н.Й.С., с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца и на основание Наредба № I-1959 са му отнети общо 12 /дванадесет/ контролни точки.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
36 НОХД No 375/2012, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.А.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 30.10.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.
ПРИЗНАВА Б.А.С. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.05.2010г., около 02.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на пешеходна алея пред ресторант „Централ” е направил опит да отнеме чужди движими вещи, както следва: един брой дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 18.00 лева; един брой мобилен телефон марка „Нокия 5530” на стойност 96.00 лева; един брой мобилен телефон марка „Самсунг SGH-X 600” на стойност 80.00 лева; един брой сим- карта на мобилен оператор „Мобилтел” на стойност 5.00 лева; един брой мобилен телефон „Сименс А 70”, ведно със сим- карта за предплатени услуги на мобилен оператор „Виваком” на стойност 68.00 лева; един брой цифров фотоапарат марка „Панасоник Лумикс” на стойност 229.00 лева и сумата от 400.00 лева, всички вещи на обща стойност 896.00 /осемстотин деветдесет и шест/ лева от владението на И.М.М. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл.58а, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на Б.А.С. с посочена по-горе самоличност по НОХД № 1205/2009г. на РС-Бургас наказание ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК, времето, през което по отношение на Б.А.С. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 26.09.2012г. до влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.А.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски общо в размер на 319,80 лева /триста и деветнадесет лева и осемдесет стотинки/, направени в хода на досъдебното и съдебното производство.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.      
Б.А.С.
Мотиви от 13.11.2012г.
37 НАХД No 825/2011, I състав По ЗГ и ЗЛОД Г.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 21.1.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 542 от 03.10.2011 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите - гр. Бургас, с което за нарушение на чл.22, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на Г.И.Г., с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 500 лева и „Лишаване от право на ловуване” за срок от 1 година.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
38 НАХД No 847/2011, I състав По ЗГ и ЗЛОД С.Г.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 21.1.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 554 от 04.10.2011 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите - гр. Бургас, с което за нарушение на чл.22, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на С.Г.Б., с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 500 лева и „Лишаване от право на ловуване” за срок от 1 година.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
39 НАХД No 893/2011, I състав По ЗД по пътищата С.Д.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 19.1.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №3607/10 от 18.08.2010 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на С.Д.С. с ЕГН **********,***, за административно нарушение по чл.174, ал.3, предл. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл.174, ал.3, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 18 /осемнадесет/ месеца и за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл. 1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
40 НАХД No 918/2011, V състав Административни дела С.А.Ж. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 16.11.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 07.2-139 от 26.09.2011г. на Директора на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.287а, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, на С.А.Ж. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева за административно нарушение по чл.228, ал.1 от ЗЛПХМ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
41 НАХД No 1051/2011, V състав Административни дела С.-С. Ж.ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1044 от 09.09.2011г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, на ЕТ „СТАСИ – С.Ж.” с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Отец Паисий” № 62, ет.2, представлявано от управителя С.Н.Ж., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ и на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС на същия е наложена принудителна административна мярка – „Затваряне на обект” – супермаркет „Оазис-3”, находящ се в КК Слънчев бряг – запад, Бизнен център за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта за същия срок.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
42 НАХД No 20/2012, V състав Административни дела М.ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.4.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 272 от 24.10.2011г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщения /КРС/, с което на основание чл.325, ал.1 вр. чл.336 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, на „М.” ЕАД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.София, 1309, ул.”Кукуш” № 1, представлявано заедно от А.М. и П.П. - изпълнителни директори, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.325, ал.1 от ЗЕС вр. т.2.7.1 от Разрешение № 01395 от 08.04.2009г. вр. чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации, като НАМАЛЯВА същото на 30 000 /тридесет хиляди/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
43 НАХД No 37/2012, I състав Административни дела ОЛ.Х. ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 12.3.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №21 от 02.12.2011 г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.73, ал.6 от Наредба №10 на Общинския съвет – гр. Несебър на „Олимп Хотелс“ ЕООД, с ЕИК ........., с адрес и седалище на управление гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, х.к. „Олимп“, представлявано от Л.Б.В., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
44 НАХД No 75/2012, V състав Административни дела ММГ-2 ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303681 от 26.09.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на на „М.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”Изгрев” № 2, представлявано от управителя Г.М.Я. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.139, ал.1 от КТ вр. чл.4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските /обн., ДВ, бр.6 от 1987г./.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
45 НАХД No 77/2012, V състав Административни дела ММГ-2 ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303248 от 26.09.2011г. на Началник отдел „БТКД” при Дирекция „Инспекция по труда Софийска област”, с което на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на „М.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”Изгрев” № 2, представлявано от управителя Г.М.Я. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн., ДВ бр.102 от 2009г./., като на основание чл.415в от КТ НАЛАГА на жалбоподателя имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
46 НАХД No 481/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.П.,
А.М.П.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 24.10.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
ПРИЗНАВА А.М. П. родена на *** г. в гр. Ереван, Република Армения, арменка, арменска гражданка, омъжена, неосъждана, живуща ***, за ВИНОВНА в това, че на 23.08.2010 г. в КК „Слънчев бряг”, до ресторант „Пирати” в сграда „Форум апарт”, противозаконно си послужила с официален документ, издаден за друго лице- лична карта № ........., издадена на 13.06.2006 г. от ОД на МВР- Пазарджик на българската гражданка Я.В.В., ЕГН **********, с цел да заблуди орган на властта- младши полицейски инспектор И.В. от РУП- Несебър, поради което и на основание чл.318 вр. чл.78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лв.  ПРИЗНАВА Х. М. П. роден на *** г., в гр. Ереван, Република Армения, арменец, арменски гражданин, неженен, неосъждан, живуща ***, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2010 г. в КК „Слънчев бряг”, до ресторант „Пирати” в сграда „Форум апарт”, противозаконно си послужил с официален документ, издаден за друго лице- лична карта № ........., издадена на 19.09.2001 г. от ОД на МВР- Стара Загора на българския гражданин В.К.В. ЕГН **********, с цел да заблуди орган на властта- младши полицейски инспектор И.В. от РУП- Несебър, поради което и на основание чл.318 вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лв.  ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: лична карта № ........., издадена на 13.06.2006 г. от ОД на МВР- Пазарджик на българската гражданка Я.В.В., ЕГН **********, и лична карта № ........., издадена на 19.09.2001 г. от ОД на МВР- Стара Загора на българския гражданин В.К.В. ЕГН **********, които след влизане в сила на решението следва да бъдат изпратени на съответното ОДП за унищожаване.  ОСЪЖДА А.М. ***, и Х. М. П. живущ ***, да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата от 53,39 лв. /петдесет и три лева и тридесет и девет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
Х.М.П.
А.М.П.
Мотиви от 24.10.2012г.
47 НАХД No 310/2012, II състав Административни дела Ф. К. БЪЛГАРИЯ ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР - ОТДЕЛ"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.10.2012г., в законна сила от 19.11.2012г.
Р Е Ш И:    ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 70/06.04.2012г. на Началник отдел МДТ при Община Н., с което на „Ф.К.Б.” ООД с ЕИК-********* седалище и адрес на управление гр.С., община П., гр.П. ****, ул.”Ц. В. № *, чрез адв.О.Н.Н. ***, за нарушение на чл.14 от ЗМДТ е наложена глоба в размер на 500лв..   Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.  
48 НОХД No 388/2012, II състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Л. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 9.11.2012г., в законна сила от 19.11.2012г.
и на осн.чл.43, т.1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 388/12г. по описа на НРС.   ИЗПРАЩА на основание чл.43 т.1 от НПК делото на ВКС за решаване въпроса с подсъдността.   Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок, считано от днес.  
49 НАХД No 750/2012, I състав По ЗД по пътищата Я.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 31.10.2012г., в законна сила от 19.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от Я.С.К. ***, к/с”Бр.Миладинови” бл.42, вх.Б, ет.5, ап.21 против Наказателно постановление № 2882/09.07.2011г. на Началника на РУП-Несебър  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №750/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.  
50 НОХД No 776/2012, V състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.В.В. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 1.11.2012г., в законна сила от 19.11.2012г.
 ПРИЗНАВА С.В.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, сервитьор, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.06.2012г., в гр.О., бар „М.”, в качеството си на длъжностно лице – сервитьор при „Бийч- БГ” ЕООД, присвоил чужди пари – сумата от 191.55 лв. (сто деветдесет и един лева и петдесет и пет стотинки), собственост на „Бийч- БГ” ЕООД, връчени в това му качество да ги управлява, като случая е маловажен – престъпление по чл.204, б.”а” вр. с чл.201 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (ХИЛЯДА) лева.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.В.В. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 70 (седемдесет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
С.В.В.
Мотиви от 8.11.2012г.
51 НАХД No 778/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Р.Р. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.10.2012г., в законна сила от 19.11.2012г.
ПРИЗНАВА П.Р.Р., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2012г., в к.к.С.б., общ.Н., до хотел „Д.”, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества – коноп с нетно тегло 1.766 грама, със съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 3.70 %, на стойност 10,596 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на Република България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК веществените доказателства по делото, а именно - опаковките от наркотичните вещества, като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на решението в законна сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК П.Р.Р. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Н. сумата в размер на 40,78 лв. /четиридесет лева и седемдесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП-Н. от датата на съобщаването му.  
П.Р.Р.
Мотиви от 7.11.2012г.
52 НАХД No 466/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.Г. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.10.2012г., в законна сила от 20.11.2012г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК във връзка с чл.78а от НК, съдът    Р Е Ш И :    ПРИЗНАВА А.П.Г. ***, роден на ***г***, българин, български гражданин, разведен, не осъждан, средно образование, безработен , жив. в гр.С., ул.»Д.Т.» №*, вх.”*”, ет.*, ап.*, ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че през месец юни-юли 2011 год., в к.к. „с.б.”, общ.Несебър в качеството си на салонен управител на ресторант, без надлежно разрешение по чл.303, ал.3 от КТ от Дирекция «Областна инпекция» гр.Б., приел на работа като пиколо в ресторант „Б.” към х-л „Г.” не навършилия 18 годишна възраст А.М.М. от с.Д., общ.Р. с ЕГН:**********– престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.   Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Б.ки окръжен съд.  
А.П.Г.
Мотиви от 9.10.2012г.
53 НАХД No 510/2012, I състав Административни дела ГОЛДЪН ПИК ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР - ОТДЕЛ"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 31.10.2012г., в законна сила от 20.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от „Г.П.”ЕООД със седалище и адрес на управление : гр.Св.Влас, м.”Юрта”, к/с „Голдън Ай Резиденс”, вх.Б, партер, ап.4 , представлявяно от Ирина Зигфидовна Котлярова против Наказателно постановление № 84/16.05.2012г. на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №510/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.  
54 ЧНД No 974/2012, II състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
А.К.К.
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 2.11.2012г., в законна сила от 20.11.2012г.
О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 974/2012 г. по описа на РС Несебър.  Определението за прекратява подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от уведомяването пред ОС Бургас.  
55 НОХД No 1027/2012, VI състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.Т. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 20.11.2012г., в законна сила от 20.11.2012г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1027/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г.Р.- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Д.Н.Т. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:  Обвиняемият Д.Н.Т., роден на *** г. в с. О., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, шофьор в “Ж.” ООД гр. Несебър, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.03.2010 г. в гр. Несебър, пред Р. Димитрова М.- началник на отдел “ЧР и ТРЗ” при Община Несебър, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ- диплома за завършено средно образование серия *, **, № *****, рег. № *** от ******** г. с посочен издател “Вечерна гимназия- Варна”, на която е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на директора на гимназията А.В.Ч., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316, вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (пет) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия Д.Н.Т. наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.Н.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 131.28 (сто тридесет и един лев, двадесет и осем стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1027/2012г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
Д.Н.Т.
56 НОХД No 406/2012, I състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 22.11.2012г., в законна сила от 22.11.2012г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът      О П Р Е Д Е Л И:     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 406/2012 г. по описа на РС–Несебър, а именно А.П. – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.К.К. със защитник адв.П. Ч. споразумение, съгласно което: Подсъдимият В.К.К., роден на ***г. в гр.Поморие, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ученик, с постоянен и настоящ адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в периода между 21.30 часа на 18.02.2012г. и 06.30 часа на 19.02.2012г., в гр.Обзор, на ул.”Христо Ботев” № 4, чрез използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнел чуждо МПС - л.а. „Фолксваген Голф” с рег. № В 6136 КК, от владението и без съгласието на собственика И.С.Х. с ЕГН **********, с намерение да го ползва, след което го изоставил без надзор на главен път І-9 (Варна – Бургас), на около 10км. северно от к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1 и т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл. 55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА наа основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 346, ал. 4 от НК кумулативно наказание лишаване от право да управлява МПС  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.К.К. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 1.60 лева (един лев, шестдесет стотинки), и сумата в размер на 45.00 /четиридесет и пет лева/ лева по сметка на РС Несебър, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №406/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.       След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия В.К.К. мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо В.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Заседанието продължава по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.  След одобряване на споразумение и произнасяне по мярката за неотклонение, съдът установи, че спрямо К. са налице основания за прилагане на чл. 25, чл. 23 от НК, а именно определяне на общо наказание по следните осъждания: по НОХД № 571/2012 г. по описа на РС Несебър, влязло в сила на 25.07.2012 г.у за деяние, извършено на 17.07.2012 г., с което за престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК му е наложено наказание седем месеца „лишаване от свобода”, чието изпълнение, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, е било отложено с изпитателен срок от три години и по НОХД № 406/2012 г. по описа на РС Несебър, влязло в сила на 21.11.2012 г., за деяние, извършено на 18.02.2012 г. – 19.02.2012 г., с което, за престъпление по чл. 346, ал.2, т. 1 и т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК му е наложено наказание шест месеца „лишаване от свобода”, чието изпълнение, на основание чл. 66 от НК, е отложено с изпитателен срок от три години.  К. е осъден и по НОХД № 703/2012 г. на РС Несебър, влязло в сила на 20.08.2012 г. за деяние извършено на 10.08.2012 г. и за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК му е наложено наказание три месеца „лишаване от свобода”, което да търпи при първоначален „строг” режим в затвор.  Видно от гореописаното, по осъжданията по НОХД № 571/2012 г. и НОХД № 406/2012 г. и двете по описа на РС Несебър са налице условията за определяне на общо наказание, тъй като деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда по което и да е от тях. Осъждането по НОХД № 703/2012 г. осъденото лице К. следва да търпи отделно.  Мотивиран от горното и на основание чл. 306, ал. 1 т. 1 от НПК вр чл. 25, вр. чл. 23 от НК съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ по НОХД № 571/2012 г. и НОХД № 406/2012 г. и двете по описа на РС Несебър, а именно наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Наказанието по НОХД № 703/2012 г. по описа на РС Несебър да се изтърпи ОТДЕЛНО при първоначален „строг” режим в Затвор.  ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал. 1 от НК определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ по НОХД № 571/2012 г. и НОХД № 406/2012 г. и двете по описа на РС Несебър, а именно седем месеца „лишаване от свобода”, тъй като деянието, с което осъденото лице е осъдено по НОХД 703/2012 г. по описа на РС Несебър, е извършено в изпитателния срок на осъжданията в тази група.  ОПРЕДЕЛЯ общото наказание по НОХД № 571/2012 г. и НОХД № 406/2012 г. и двете по описа на РС Несебър, да се търпи отделно при първоначален „строг” режим в Затворническо общежитие от Закрит тип.  В тази част определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред ОС Бургас.  
В.К.К.
57 НОХД No 1036/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.М. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 22.11.2012г., в законна сила от 22.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1036/2012г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение между Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия А.М.М. със снета по делото самоличност и адв. А.Ж. *** защитник на подсъдимия, съгласно което:  ПРИЗНАВА А.М.М. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работи на частно в строителството, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2012 година, около 15.25 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на кръстовище “Свежест” управлявал моторно превозно средство: мотопед марка “Хонда 50”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно: 0.88 на хиляда, /нула цяло осемдесет и осем на хиляда/ установено по надлежния ред с техническо средство – алкотест “Дрегер 7410+” №0325, след като е бил осъждан за деяние по чл.343б ал.1 от НК, /с присъда по н.о.х.д. №375/2008 г. по описа на РС Смолян, влязла в сила от 25.10.2008 година/, поради което и на основание чл.343 б, ал.2, вр.ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5 /пет/ месеца и ГЛОБА в размер на 200лв./двеста/лева.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание пет месеца „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия А.М.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимия А.М.М. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 08.08.2012 година.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1036/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо А.М.М. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.  
А.М.М.
58 НАХД No 777/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.Т. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.10.2012г., в законна сила от 23.11.2012г.
ПРИЗНАВА Г.В.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2012г., около 01.35 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, до хотел „Парк”, в лек автомобил „Опел Корса” с ДК № ......., без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества – коноп с нетно тегло 0.269 грама със съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 5.10 %, на стойност 1,61 лв. (един лев и шестдесет и една стотинки), съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на Република България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.второ, т.1, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК веществените доказателства по делото, а именно: опаковки от наркотични вещества, които след влизане на решението в сила да се унищожат.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК Г.В.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 42,38 лева /четиридесет и два лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.   .  
Г.В.Т.
Мотиви от 7.11.2012г.
59 НОХД No 1023/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Х.Ф. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 23.11.2012г., в законна сила от 23.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1023/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Антон Желев от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимата Ф. и подсъдимата А.Х.Ф. със снета по делото самоличност, съгласно което:  Подсъдимата А.Х.Ф. – родена на *** г. в гр.***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българка, български гражданин, със средно образование, разведена, неосъждана, управител на “***” ЕООД, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 07.11.2012 година около 23.10 ч. в гр.Несебър, по улица “Несебър”, в близост до хотел “***” управлявала моторно превозно средство: лек автомобил марка “Фолксваген Поло” с ДК № ***, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно: 2.36 на хиляда, /две цяло тридесет и шест на хиляда/ установено по надлежния ред с техническо средство – алкотест “Дрегер 7410+” №0325, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното й наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимата А.Х.Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 17 /седемнадесет/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимата е била лишена от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 07.11.2012 година   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1023/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Ф. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Х.Ф. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
А.Х.Ф.
60 ЧНД No 1037/2012, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Т.М. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 23.11.2012г., в законна сила от 23.11.2012г.
Назначава адв. А.И.Ж. *** за защитник на К.т.м. отгр. Бяула Слатина. Определението е окончателно.
61 НОХД No 1038/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Т.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 23.11.2012г., в законна сила от 23.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1038/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г.Р.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия К.Т.М. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което:  Обвиняемият К.Т.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, разведен, строителен работник, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.11.2012 г. около 04.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, пред хотел „Централ”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „М.”, модел „Е 250” с ДК № *********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.96 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия К.Т.М. наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия К.Т.М. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият К.Т.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 17.11.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 1038/2012 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия М. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.Т.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
К.Т.М.
62 НОХД No 1039/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 23.11.2012г., в законна сила от 23.11.2012г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Г.Р. - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия С.Г.К. и неговият защитник адвокат Л. Кондол, споразумение по НОХД № 1039/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:   С.Г.К. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, разведен, управител на фирма „Марис”, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2012 г. около 22.20 ч. в с. Р., общ. Несебър на ул. „М.” № 26, управлява моторно превозно средство – л.а. “ Фолксваген”, модел „Пасат” С ДК№ ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.23 /едно цяло двайсет и три/ промила, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с № 0325 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК .   НАЛАГА на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК на обвиняемия С.Г.К. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.Г.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1039/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.Г.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
С.Г.К.
63 ЧНД No 1052/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 27.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
НАЗНАЧАВА за защитник на СТАЙКО ХРИСТОВ СТАЙКОВ с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-2410/2012г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
64 НОХД No 1053/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Х.С. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1053/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, споразумение между Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв. П.Ч.- служебен защитник и обвиняемия С.Х.С., съгласно което, ПРИЗНАВА С.Х.С. - роден на *** г. в гр. Кърджали, живущ ***, българин, български гражданин, осъждан, образование средно, неженен, управител на комплекс, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2012 г., около 23.30 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до х-л „Посейдон”, управлява моторно превозно средство- л.а. “Опел Корса” с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промили, а именно 0.60 /нула цяло и шестдесет/ промила, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с № 0106, след като е осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с влязла в сила присъда по НОХД 1443/2010 г. на РС- Стара Загора, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, С.Х.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет/ месеца.  ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторното превозно средство на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 04.09.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1053/2012г. по описа на РС- Несебър.  
С.Х.С.
65 НОХД No 452/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.Б.,
В.И.Д.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 12.11.2012г., в законна сила от 28.11.2012г.
ПРИЗНАВА Д. Д. Б. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 19.30 часа на 29.04.2011год. до 07.45 часа на 30.04.2011год. в к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър, от улицата пред блок „Странджа", в съучастие с В.И. ***, в качеството на съизвършител, чрез използване на техническо средство - автомобилен ключ отнел чужда движима вещ, която не е била под постоянен надзор, а именно – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто", с ДК № ,,,,,, червен на цвят, с рама №WVZZZ1HZRW105306, с двигател без номер, на стойност 1950 /хиляда деветстотин и петдесет/ лева от владението на Б.А.Д. ***.Търново, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2 и 4, предл. второ, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр чл.58а, ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на Д. Д. Б. наказание – една година лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА В.И.Д. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 19.30 часа на 29.04.2011год. до 07.45 часа на 30.04.2011год. в к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър, от улицата пред блок „Странджа", в съучастие с Д. Д. Б. ***, в качеството на съизвършител, чрез използване на техническо средство -автомобилен ключ отнел чужда движима вещ, която не е била под постоянен надзор, а именно – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто", с ДК № ,,,,,, червен на цвят, с рама №WVZZZ1HZRW105306, с двигател без номер, на стойност 1950 /хиляда деветстотин и петдесет/ лева от владението на Б.А.Д. ***.Търново, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2 и 4, предл. второ, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.58а, ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на В.И.Д. наказание – една година и четири месеца лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Д. Д. Б. и В.И.Д. с посочена по-горе самоличност да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата в размер на 50 /петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски в хода досъдебното производство.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
Д.Д.Б.
В.И.Д.
Мотиви от 15.11.2012г.
66 НОХД No 897/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Ф.П.И. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 28.11.2012г., в законна сила от 28.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 897/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимата С.П.-И. и неговия защитник адв.С., съгласно което:  Подсъдимата С.Ф.П.-И., родена на *** ***, с ЕГН **********, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, с висше образование, с месторабота: „С. СФМ” ЕООД, с постоянен адрес:***, се признава за ВИНОВНА в това, че на 28.07.2012 г., около 08.00 часа, в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главната алея в близост до хотел „Вила Коста”, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мерцедес” с рег. № ........ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.40 на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза № 639/31.07.12 г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал. 1, т. 2, б.„б” от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 2 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност два пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  - Поправителен труд за срок от ТРИ МЕСЕЦА, включващ удръжки върху трудовото възнаграждение на подсъдимата С.Ф.П.-И. в размер на 10 на сто в полза на Държавата, който да се изпълнява по месторабота в „С. СФМ” ЕООД, със седалище и адрес ***, пощенски код: 8800, ул. Константин Стоилов № 30.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимата С.Ф.П.-И. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимата е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 28.07.2012 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата С.Ф.П.-И. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 34.52 лева (тридесет и четири лева и петдесет и две стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 897/2012г. по описа на РС- Несебър.  
С.Ф.П.И.
67 НОХД No 900/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Х.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 28.11.2012г., в законна сила от 28.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 900/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна П.- прокурор, подсъдимият П.Х.Д. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което П.Х.Д., роден на ***г***, ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:*** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2012 г., около 10.25 часа, в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. ”Чайка”, в близост до хотел „Мида”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил ”Опел Астра” с рег.№ ........, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 0.91 хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, след като е осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с влязла в сила на 27.02.2008 г. присъда по НОХД № 471/2008 г., по описа на Районен съд- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, във вр. с чл. 55 ал.2, б. „б”, от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /три/ години при периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 180 /сто и осемдесет/ часа годишно, за три поредни години.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия П.Х.Д. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.2 от НК по-леко наказание „Глоба”.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия П.Х.Д. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 20 /двадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият П.Х.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 04.06.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 900/2012г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    
П.Х.Д.
68 ЧНД No 1028/2012, V състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК С.Н.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.11.2012г., в законна сила от 28.11.2012г.
На основание чл.244, ал.5 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ Постановление от 22.10.2012г. на Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура – гр.Несебър за спиране на наказателното производство по ДП № 14-1566/2012г. по описа на РУП-Несебър /пр.вх.№ 1960/2012г. по описа на на РП-Несебър/, образувано срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.  ВРЪЩА делото на прокурора за продължаване на действията по разследване.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.