РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2014г. до 30.11.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 714/2014, VI състав Развод по взаимно съгласие В.Т.С.,
Е.Х.Ю.
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 3.11.2014г.
Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения между В.Т.С. – Ю., ЕГН ********** и Е.Х.Ю., ЕГН ********** *** граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № **/06.10.2001 г. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Т.С. – Ю., ЕГН ********** и Е.Х.Ю., ЕГН ********** споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва: 1. Родителските права по отношение на роденото от брака ненавършило пълнолетие дете Маргарет Е.Ю., ЕГН ********** ще се упражняват от майката В.Т.С. – Ю. до навършване на пълнолетие на детето. 2. Местоживеенето на детето Маргарет Е.Ю. ще бъде в семейното жилище на адрес: община Несебър, ***. 3. Режимът на лични отношения между детето и бащата се урежда по следния начин: бащата Е.Х.Ю. ще има право на лични контакти с детето Маргарет всяка втора и четвърта събота от месеца от 10 до 18 часа на същия ден, както и две седмици през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск. Бащата може да осъществява лични контакти с детето и винаги когато пожелае, но след изрична уговорка с майката за това. 4. Бащата Е.Х.Ю., ЕГН ********** ще заплаща на детето Маргарет Е.Ю., ЕГН ********** чрез майката В.Т.С. – Ю. като законен представител месечна издръжка в размер на 80 (осемдесет) лева, платима до края на всеки календарен месец по банков път или в брой срещу разписка от датата на подписване на споразумението до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното й изплащане. 5. В семейното жилище, находящо се в община Несебър, *** след прекратяване на брака ще живеят В.Т.С. – Ю. и роденото от брака дете - М.т Е.Ю.. 6. След прекратяване на брака страните нямат претенции една към друга за лична издръжка. 7. В ДЯЛ на Е.Х.Ю. се поставя и същият става едноличен собственик на следната придобита по време на брака движима вещ, представляваща съпружеска имуществена общност: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „АУДИ”, модел „А 4 АВАНТ” комби, цвят – тъмно син металик, рег. № ***, шаси ***, двигател ***, година на производство – 1996 г, със застрахователна стойност – 600 лева. Съпрузите нямат претенции за уравняване на дялове от движимата вещ. 8. Страните заявяват, че по време на брака нямат придобито в режим на СИО недвижимо имущество. Всички движими вещи с незначителна стойност, придобити по време на брака са поделени извънсъдебно и страните нямат взаимни претенции от имуществен характер спрямо тях. 9. Е.Х.Ю. се задължава да изплаща изцяло отпуснатия на двамата съпрузи жилищен кредит по договор за жилищен кредит № ***/19.02.2009 г., отпуснат от „ПРОКРЕДИТ БАНК (България)” АД, като Е.Х.Ю. се задължава да изплаща целия размер на определената от банката месечна вноска по посочената в договора за кредит сметка. Не съществуват парични влогове в банки, предмет на съпружеска имуществена общност. Съпрузите нямат претенции помежду си за парични влогове, открити на името на който и да било от двамата. Всеки от съпрузите запазва в свой дял дяловете от капитала на търговски дружества, които е придобивал през време на брака и нямат претенции помежду си за уравняване на дяловете. 10. Ако някой от съпрузите е теглил или получил кредит по време на брака, който не е издължен до настоящия момент, той се задължава да го изплати до неговото пълно погасяване, без да има претенции спрямо другия съпруг за това. 11. След прекратяване на брака съпругът ще носи фамилното си име Ю., а съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име С., като отпадне тире Ю.. 12. Разноските по делото ще се поемат поравно от съпрузите. Страните считат, че с постигнатото споразумение напълно са уредили отношенията си, свързани с брака и имуществото и заявяват, че след неговото подписване никоя от страните не може да има каквито и да било претенции към другата. ОСЪЖДА Е.Х.Ю., ЕГН **********, с адрес: ***, *** да заплати по сметка на НРС държавна такса в размер на 69.60 лева. ОСЪЖДА В.Т.С., ЕГН **********, с адрес: ***, *** да заплати по сметка на НРС държавна такса в размер на 15 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2014г.
2 НОХД No 245/2014, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 16.10.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Т.- роден на ***г***, с адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, понастоящем в Поправителен дом- Бойчиновци, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, на 21.08.2013г., около 05.30 часа в с.Равда, общ.Несебър, от апартамент №1 на бл.”А” на ул.”?=” № .., прониквайки в него през не заключена входна врата, отнел чужди движими вещи- сумата от 500 000 беларуски рубли, равняващи се на 82.13 лева; сумата от 80 щатски долара, равняващи се на 116.19 лева; сумата от 50 евро, равняващи се на 98.79 лева; сумата от 200 лева; мобилен телефон марка „НТС”, модел „Дизайър” на стойност 250.88 лева и ключ за лек автомобил „Додж”, модел „Гранд Каравана” на стойност 278 лева, всички вещи на обща стойност 1024.83лв. (хиляда двадесет и четири лева и осемдесет и три стотинки) от владението и без съгласието на В.Д. от Беларус, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен и деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, във вр. чл.194, ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.58а от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.69 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия А.А.Т. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Висш съдебен съвет сумата от 60лв. /шестдесет/ лева. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия А.А.Т. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 31лв. (тридесет и един) лева. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.
А.А.Т.
Мотиви от 20.10.2014г.
В законна сила от 3.11.2014г.
3 АНД No 343/2014, III състав Административни дела МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.10.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 62 от 12.05.2014г. на Директора на Областна дирекция „Безопасност на храните” град Бургас, с което за нарушение на разпоредбите на чл.21а, ал.1 от Закона за храните, на „М.Р. – Н.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Г.Ж.М., на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните е наложена имуществена санкция „Глоба” в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.11.2014г.
4 АНД No 354/2014, V състав По ЗД по пътищата С.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.9.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-000491 от 28.04.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Х.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, с адрес за призоваване: гр.Несебър, ул.”Х.К.” № **, ет.7, са наложени административни наказания – глоба в размер на 900 /деветстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 /девет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП, на жалбоподателят е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 3.11.2014г.
5 АНД No 592/2014, I състав По ЗД по пътищата Д.З.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.10.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001351/09.07.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Д.З.С., ЕГН: **********,с адрес: *** административно наказание: „глоба” в размер на 100 /сто/ лева на основание чл.183 ал.5. т.1 от ЗДвП. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 3.11.2014г.
6 АНД No 1034/2013, IV състав По ЗД по пътищата Я.С.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.3.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2329/13/17.09.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушения на чл.25, ал.1, и чл.123, ал.1, т.3, б.”В”, предложение първо, двата от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5, предложение 6, и чл.175, ал.1, т.5, от същия закон, на Я.С.Ч., ЕГН **********,***, са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв., 50 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.11.2014г.
7 АНД No 1075/2013, V състав По Закона за стандартизация ПС ГРУП АД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.2.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-1290 от 14.11.2013г. на Главния директор на ГД „ИДТН” към ДАМТН – гр.С., с което на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, на „П.Г.” АД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителния директор Р.Д.Д., със съдебен адрес:***, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.7а, т.3 вр. чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори /НБЕТНА - обн.ДВ, бр.33/2003г./. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 4.11.2014г.
8 АНД No 442/2014, IV състав Административни дела Е.М.Ц. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.10.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 163/28.08.2013 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на Е.М.Ц., ЕГН **********, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 4.11.2014г.
9 Гражданско дело No 679/2012, VI състав Други дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕСЕБЪР,
А.Н.К.,
М.Н.Б.,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 25.4.2013г.
Р Е Ш И : ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № Ж 845/28.10.2008 г. на Общинската служба по земеделие в гр. Несебър, с което е възстановено на наследниците на Никола Матакиев Б.,***, поч. на 15.03.1996 г., правото на собственост върху недвижим имот с площ от 6 дка, находящ се в строителните граници на гр. Несебър в местността “Кротирия”, съставляващ ПИ № 51500.510.127 по кадастралната карта на гр. Несебър. Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 5.11.2014г.
10 НОХД No 123/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 20.10.2014г.
ПРИЗНАВА Г.Д.К.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2013 г. около 18.30 ч. на главен път Е 87, клас І – 9, около 202 км, при регулирано кръстовище с пътен знак Б- 2, в близост до Аквапарк „Екшън”, в посока гр.Бургас- гр.Варна, при управление на МПС л.а. марка „Форд Торнео конект” с рег. № А .... МВ, собственост на В.В. ***, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл.21, ал.1 от ЗДвП, като при управление на пътно превозно средство от категория „В” извън населено място, при ограничение на скоростта от 90 км/ч, е управлявал лек автомобил „Форд Торнеоконект” с рег.№ А .... МВ със скорост 152 км/ч, вследствие на което предизвикал удар с движещият се пред него лек автомобил „Хонда Сивик” с рег.№ ....., управляван и собственост на Г.Т.К. *** и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на автомобила на обща стойност 5 026,06 лв. (пет хиляди и двадесет и шест лева и 06 ст.) – престъпление по чл.343, ал.1, б.”а”, във връзка с чл.342, ал.1 от НК, вр. със субс. състав на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на което основание и във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за нарушения на чл.5, ал.1, т.1 и чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗДвП и чл.46, ал.2 от ППЗДвП. . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Г.Д.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 (петнадесет) месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия е било отнето по административен ред от 30.06.2013г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Г.Д.К. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 385.00лв.(триста осемдесет и пет) лева, представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Г.Д.К.
Мотиви от 28.11.2014г.
В законна сила от 5.11.2014г.
11 НЧХД No 329/2014, III състав НЧХД Н.Д.М. М.Д.Г.У.,
Й.У.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 20.10.2014г.
СЪДЪТ, с оглед изявлението на страните по настоящото дело и положените от тях подписи, с които удостоверяват съдържанието на постигнатата между тях спогодба, установи, че в действителност страните са се помирили, което е прекратително основание по смисъла на чл.24 ал.4 т.3 от НПК, на което основание и във вр.с чл.289 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 329/2014г. по описа на Несебърски районен съд като спогодено. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок от страните, считано от днес, пред бургаски окръжен съд.
В законна сила от 5.11.2014г.
12 АНД No 431/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Ю.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.10.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.2 от НК, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА А.Ю.Н. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.06.2014г. около 02.40 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, пред входа на хотел „К. 1”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП държал високо рискови наркотични вещества – амфетамин, със съдържание на основното вещество 34% на стойност 9,21 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като с оглед малкото количество, чистото съдебно минало на извършителя и ниската му възраст, случаят е маловажен, и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.2-ро, т.1 от НК. ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - прахообразното вещество с него тегло 0,307 грама, съдържащо кофеин и амфетамин, със съдържание на амфетамин 34%, и полиетиленовото пликче, в което наркотичното вещество се намира, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени. След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
А.Ю.Н.
Мотиви от 3.10.2014г.
В законна сила от 5.11.2014г.
13 АНД No 578/2014, I състав Административни дела С.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.10.2014г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 359/04.08.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на С.И.Т., ЕГН: ********** *** е наложена Глоба в размер на 500 /петстотин/ лв., на основание 257 ал.1 от ЗМВР, за нарушение на чл.64 ал.4 от ЗМВР, като НАМАЛЯВА размера на наказанието „Глоба”от 500 /петстотин/ лв. на 250лв./двеста и петдесет/лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 359/04.08.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.11.2014г.
14 АНД No 645/2014, IV състав Административни дела ЕПОС ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.10.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КБ- 264/20.08.2014 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.127, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, на „Е.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.В.И., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Б. в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 5.11.2014г.
15 АНД No 969/2013, V състав По ЗД по пътищата И.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2761 от23.08.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.И. Н. с ЕГН **********, подадена чрез процесуалния й представител – адв.А.Т. ***, със съдебен адрес:***, е наложено административни наказания – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3, предл.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на жалбоподателката е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, на Н. е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 6.11.2014г.
16 АНД No 13/2014, I състав Административни дела АКВА ИСТЕЙТ ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.2.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 133/04.12.2013г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.132, ал.3 от Наредба №6 на Общински съвет гр.Несебър, на основание чл.125, във вр.с чл.129 от Наредба №6 на Общински съвет-Несебър е наложено на „А.И.”ООД ЕИК:******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от И.В.Д. и Г.Г.Д. административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева.
В законна сила от 6.11.2014г.
17 НОХД No 305/2014, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ч.М.Ч. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 23.6.2014г.
ПРИЗНАВА Ч.М.Ч., роден на *** г. в гр. Поморие, българин, български гражданин, средно образование, женен, осъждан, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2013 г., около 08.30 часа в гр.Н., Стария град, на улицата между ресторант „Крим” и гърба на църквата, чрез нанасяне на два удара с юмрук в лицето, причинил лека телесна повреда на лицето Н.Х.Д. ***, изразяваща се в ранички с кръвонасядане по лигавицата на лявата буза, довели до болки и страдания, поради което и на основание чл. 130, ал. 2 от НК му определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 (две) години с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 (две) години на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 (сто и петдесет) часа годишно за две поредни календарни години на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК; Като го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Ч.М.Ч. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 60.00 (шестдесет) лева, представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Ч.М.Ч.
Мотиви от 2.7.2014г.
В законна сила от 6.11.2014г.
18 НОХД No 540/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 15.10.2014г.
ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение № 115 от 07.08.2014г. по НОХД № 540/2014г. по описа на Районен съд- Несебър, относно пробационната мярка на наложеното на осъдения наказание „Пробация”, а именно „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, която следва да се чете „Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, който за РП- Несебър и за защитника на осъдения тече от днес, а за осъдения С.С.- от датата на съобщаването му, пред Окръжен съд Бургас.
С.Г.С.
В законна сила от 6.11.2014г.
19 АНД No 75/2014, III състав По ЗД по пътищата С.К.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР СЕКТОР ОП Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.5.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3551 от 29.11.2013г. на Началник сектор ОП в РУП – Н., с което на С.К.Б. с ЕГН **********, постоянен адрес ***, на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП, за извършено нарушение по чл.174, ал.3, предл.2 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, и на основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредба Із – 2539 от 17.12.2012г. са отнети 12 (дванадесет) контролни точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.11.2014г.
20 АНД No 111/2014, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ИНТЕНСО 2012 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 31.3.2014г.
НП-отмененона основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0032237 от 28.10.2013г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.208 от Закона за туризма /ЗТ/, на „И.2.” ООД с ЕИК ......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.Ж.Ж., с адрес за призоваване: гр.В., ул.”Т.И.” № ..., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.114, т.2 вр. подраздел ІІ.1-т.ХІ.4; подраздел ІІ.2-т.ІV.2.2.2.; т.ІV.2.2.4. и т.ІV.3.3. от Приложение № 2 към Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 7.11.2014г.
21 НОХД No 675/2014, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Г.З. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Разпореждане от 10.10.2014г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК, Р А З П О Р Е Ж Д А М ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 675/2014г. по описа на НРС. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - Несебър за изпълнение на горните указания. Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 7.11.2014г.
22 АНД No 988/2013, V състав По ЗД по пътищата Й.К.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.2.2014г.
и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2107 от 12.07.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Й.К.А. с ЕГН **********,*** и адрес за кореспонденция: гр.Д., ул.”Б.”, бл.**, вх.*, ап.*, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение на чл.47 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.183, ал.2, т.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателката Й.К.А. с ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.6, т.1, предл.3 от ЗДвП. ОСЪЖДА Й.К.А. с ЕГН **********,*** и адрес за кореспонденция: гр.Д., ул.”Б.”, бл.**, вх.*, ап.* да заплати по сметка на РС-Несебър направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 10.11.2014г.
23 АНД No 1009/2013, VI състав Административни дела С.-8.-С.А. ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 14.4.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 27-2703164/30.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на ЕТ „С-**- С.А.” с ЕИК ****** административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 281, ал.5 от КТ във вр. чл. 2, ал.1 и чл. 6, ал.1, т.1, 2 и 3 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр.102 от 2009г.), за това, че към 26.08.2012 г. в качеството на работодател не е изпълнил задължението си във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, „с това, че не е осигурил обучение по безопасност и здраве при работа за лицето С.А.А., което изпълнява функциите на орган по БЗР и провежда инструктажите по безопасност и здраве при работа”. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 10.11.2014г.
24 АНД No 1041/2013, VI състав По ЗД по пътищата З.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 5.3.2014г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2770/24.09.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, в частта му, с която на основание чл.174, ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на З.С.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, административно наказание “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 16.08.2013 г. около 04.40 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, пред бензиностанция „Петрол”, до хотел „Свежест”, в посока хотел „Нобел” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.51 на хиляда, установено с Дрегер 7410 № 0325. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2770/24.09.2013 г. на Началника на РУП- Несебър в останалата му част, с която на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП е наложено на З.С.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, наказание „глоба” в размер на 10 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 10.11.2014г.
25 АНД No 7/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) МЕКСО ГРУП ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.4.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26193 / 04.11.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.2013г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което "М.Г."ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.П.Ч., на основание чл.214 от Закона за туризма във връзка с чл.132, ал.1 от Закона за туризма, му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), и на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. НП-потвърдено
В законна сила от 10.11.2014г.
26 АНД No 78/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЗАЛОЖНА КЪЩА РЕМАР ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.4.2014г.
НП-изменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 26138 от 04.11.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.2013г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, В ЧАСТТА, с която на „З.К.Р.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, на основание чл.83 от ЗАНН във връзка с чл.36, ал.2 и чл.11, ал.3 от Наредба за дейността на заложните къщи, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева). ПОТВЪРЖДАВА № 26138 от 04.11.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.2013г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, В ЧАСТТА, с която на „З.К.Р.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, на основание чл.222, във връзка с чл.127, ал.2 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 10.11.2014г.
27 АНД No 368/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Л.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.8.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.2 от НК, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Т.Л.И. с ЕГН **********,***, за НЕВИНОВЕН в това, че на 06.06.2014г. около 01.30 часа в курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, до общежитие „Парк”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП държал високо рисково наркотично вещество – 1,221 грама канабис със съдържание на основното вещество тетрахидрокарабинол – 3,10 %, на стойност 7,32 лева съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК. ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - 1,221 гр. коноп и 1 брой полиетиленово пликче, в което наркотичното вещество се намира, както и вещите без стойност - хартиен свитък оранжев на цвят, съдържащ бяло прахообразно вещество, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени. След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
Т.Л.И.
Мотиви от 11.8.2014г.
В законна сила от 10.11.2014г.
28 ЧНД No 372/2014, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Д.Г.Б. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.7.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д.Г.Б. с ЕГН ********** по НОХД № 901/2008г. и НОХД № 180/2010г., двете на РС-Сливен, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното ОБЩО най-тежко наказание - една година лишаване от свобода с ЕДИН МЕСЕЦ и ШЕСТ ДНИ, при което Б. следва да изтърпи общо – ЕДНА ГОДИНА ЕДИН МЕСЕЦ И ШЕСТ ДНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание – една година един месец и шест дни лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК към така увеличеното общо наказание, наложеното на Б. наказание „ГЛОБА” в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА по НОХД № 180/2010г. на РС-Сливен. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Б. ***/2014г. на РС-Несебър, а именно – ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от така определеното общо наказание – три години и четири месеца лишаване от свобода времето, през което Б. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” в периода от 09.12.2011г. до 14.06.2012г., както и времето, през което същият е търпял наложеното му наказание по НОХД № 203/2012г. на ОС-Сливен, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ. ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание, наложеното на Б. наказание „ГЛОБА” в размер на 20 000 /ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА по НОХД № 203/2012г. на ОС-Сливен. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 10.11.2014г.
29 АНД No 537/2014, I състав Административни дела ЛАГУНА РУ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.10.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление 02-02024245/12.05.2014 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.4, ал.3 от Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ/ДВ бр.1/2003г./, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414в, ал.1 от КТ, на „Л.Р.”ЕООД ЕИК:......, със седалище и адрес на управление: гр.С.В., к/с”Ю.Б.”, бл.1, вх.1, ет.1, ап.8, представлявано от управителя А. Д.К. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300/триста/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 10.11.2014г.
30 НОХД No 780/2014, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 10.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия А.К.Т. и неговият защитник адв.А.Ж. споразумение по НОХД № 780/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА А.К.Т. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2011 година около 04.30 ч. в град Свети Влас, община Несебър, пред баничарница, находяща се на ул***, чрез нанасяне на удари с ръце, крака и разгъваема гумена палка, причинил леки телесни повреди на повече от едно лице, а именно на Андрей Георгиев Гетов от гр.София лека телесна повреда изразяваща се в две разкъсно - контузни рани на главата, една контузна рана на горна устна, отчупване на част от режещия ръб на преден зъб, кръвонасядания по предмишницата и гръдния кош, охлузване по долни крайници, довели до временно разстройство на здравето, не опасно за живота и на Георги Василев Топалов от гр.София лека телесна повреда, изразяваща се в две успоредни една на друга разкъсно – контузни рани по лява теменна част на главата, кръвонасядане с травматичен оток на клепачите на лявото око, кръвонасядане с травматичен оток на лява ушна мида и околността й, кръвонасядания с охлузване по горни крайници, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131 ал.1, т.4, предл.3 и т.12, вр. с чл.130 ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК , следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от тридесет и четири месеца, при периодичност три пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от тридесет и четири месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от две поредни календарни години. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия А.К.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 70.00 лева (седемдесет лева) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 780/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.К.Т. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
А.К.Т.
В законна сила от 10.11.2014г.
31 НОХД No 781/2014, VI състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.И. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 10.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 781/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият И.С.И. и неговия защитник адв.А.Ж., съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия И.С.И., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2013г. около 04.30 ч., пред хотел „Кристал”, в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта по главата, в областта на лицето на Валентин Георгиев Ченгелиев, му причинил средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на първи горен ляв зъб, фрактура на първи горен десен зъб, довело до трайно затруднение на дъвченето, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от двадесет и пет месеца, при периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от двадесет и пет месеца; - включване в програма за обществено въздействие за срок от осем месеца. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия И.С.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 50.00 лева (петдесет лева) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 781/2014г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.
И.С.И.
В законна сила от 10.11.2014г.
32 НОХД No 785/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Б.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 10.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 785/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Н.Б.Г. – родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, регистриран като едноличен търговец, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2013г. в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър, в търговски обект стопанисван от ЕТ" Ина- Н.Б.", находящ се в базар „Палма", без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения/ „правото върху марка включва правото на притежателят и да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак ,който е идентичен на марката за стоки или услуги ,идентични на тези , за които марката е регистрирана или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, като включва възможност за свързване на знака с марката, е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, като по ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването и без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по ранната марка или би ги увредило дадено съгласно чл.22, ал.1 от Закона за марките и географските означения/ „притежателят на право върху марките може да разреши използването й за всички или аз част от стоките и услугите, за които е регистрирана и част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма" /, използвал в търговската си дейност марките „ Адидас", „ Конвърс", „Пума", „Ливайс", "Джи Стар", „ Томи Хилфигър", „ Хуго Бос", „Найк", „Ралф Лорен ", „Холистъър", обект на защита по ЗМГО, като предлага за продажба стоки както следва: 1. Тениски с надпис „Конвърс" - 36 броя с единична цена , като неоригинали 15,00 лв. / 45,00лв.като оригинали / , означени със знак сходен на регистрираната марка „Конверс" 2. Тениски с надпис „ Ливайс" - 67 броя с единична цена , като неоригинали 15,00 лв. /; 65,00лв.като оригинали / , означени със знак сходен на регистрираната марка „Ливайс" 3. Тениски с надпис „ Джи Стар"- 120 броя с единична цена , като неоригинали 40,00 лв. / 79,00лв.като оригинали /, означени със знак сходен на регистрираната марка „Джи Стар" 4. Тениски с надпис „ Пума" - 220 броя с единична цена , като неоригинали 15,00 лв. / 64,00лв.като оригинали /, означени със знак сходен на регистрираната марка „Пума" 5. Тениски с надпис „ Томи Хилфигър" - 126 броя. с единична цена , като неоригинали 40,00 лв. / 185,00лв.като оригинали / ,^начени със знак сходен на регистрираната марка „Томи Хилфигър" 6. Тениски с надпис „ Хуго Бос" - 201 броя с единична цена , като неоригинали 20,00 лв. / 120,00лв.като оригинали /, означени със знак сходен на регистрираната марка „Хуго Бос" 7. Къси панталони с надпис „ Найк"- 9 броя с единична цена, като неоригинали 20,00 лв. / 70,00лв.като оригинали /, означени със знак сходен на регистрираната марка „Найк" 8. Суичъри с надпис „Конверс" - 10 бр. с единична цена , като неоригинали 30,00 лв. / 90,00лв.като оригинали / , означени със знак сходен на регистрираната марка „Конверс" 9. Тениски с надпис „Ралф Лорен" - 43 броя с единична цена , като неоригинали 40,00 лв. / 154,00лв.като оригинали / , означени със знак сходен на регистрираната марка „Ралф Лорен" 10. Тениски с надпис „ Холистер" - 56 броя с единична цена , като неоригинали 15,00 лв. / 40,00лв.като оригинали / , означени със знак сходен на регистрираната марка „Холистер" 11. Долница с надпис „ Холистер" - 45 броя с единична цена , като неоригинали 25,00 лв. / 70,00лв.като оригинали / , означени със знак сходен на регистрираната марка „Холистер" 12. Долница с надпис „ Адидас" - 20 броя с единична цена , като неоригинали 35,00 лв. / 110,00лв.като оригинали / , означени със знак сходен на регистрираната марка „Адидас" 13. Шорти с надпис •„ Адидас" - 16 броя с единична цена , като неоригинали 20,00 лв. / 60,00лв.като оригинали / , означени със знак сходен на регистрираната марка „Адидас" 14.Комплект/ горница, долница/ с надпис „ Адидас" - 5 бр. с единична цена , като неоригинали 50,00 лв. / 168,00лв.като оригинали / , означени със знак сходен на регистрираната марка „Адидас" - идентични на стоките , за които регистрираните марки са получили закрила,всички носещи графично и словно изображение на гореописаните търговски марки , като общата стойност на вещите като неоригинали е 24140,00 лв./ двадесет и четири хиляди сто и четиридесет лв./ и 94507,00/ деветдесет и четири хиляди петстотин и седем лв./ като оригинали, поради което и на основание чл. 172б, ал.1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от три години. и наказание ГЛОБА в размер на 500 лева /петстотин лева/. ОТНЕМА, на основание чл. 172б, ал. 3 от НК, предметите на престъплението, на съхранение в РУП-Несебър, в полза на Държавата, а именно: Тениски с надпис „Конвърс" - 36 броя; Тениски с надпис „Ливайс" - 67 броя; Тениски с надпис „ Джи Стар"- 120 броя; Тениски с надпис „ Пума" - 220 броя; Тениски с надпис „ Томи Хилфигър" - 126 броя; Тениски с надпис „ Хуго Бос" - 201 броя; Къси панталони с надпис „ Найк"- 9 броя; Суичъри с надпис „Конверс" - 10 бр.; Тениски с надпис „Ралф Лорен" - 43 броя; Тениски с надпис „ Холистер" - 56 броя; Долница с надпис „ Холистер" - 45 броя; Долница с надпис „ Адидас" - 20 броя; Шорти с надпис „ Адидас" - 16 броя; Комплект/ горница, долница/ с надпис „ Адидас" - 5 бр. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.Б.Г. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 350.00 лева /триста и петдесет лева/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 785/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Н.Б.Г. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Н.Б.Г.
В законна сила от 10.11.2014г.
33 Гражданско дело No 551/2014, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ДЕПЛАН ООД ЯНУЛОВ И КО ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.10.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Я.и К.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Л.Я.Я., съществуването на вземане на “Д.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от П.Д.П., по Заповед № 381/22.04.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 386/2014 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 2114,08 лв. /две хиляди сто и четиринадесет лева и осем стотинки/, представляващи неизплатена част от задължения по фактури № 480928/12.04.2013 г.- 255,05 лв., фактура № 482321/16.04.2013 г.- 1015,80 лв., фактура № 470742/14.03.2013 г.- 843,23 лв., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 18.04.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Я.и К.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Л.Я.Я., съществуването на вземане на “Д.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от П.Д.П., по Заповед № 381/22.04.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 386/2014 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 684,52 лв. /шестстотин осемдесет и четири лева и петдесет и две стотинки/, представляващи лихва за забава в плащанията по фактури, както следва: 59,07 лв. върху общата сумата от 1876,04 лева по фактура №0000469975/ 12.03.2013г., за периода от 13.03.2013 г.- 03.07.2013г.; 101.37 лева върху сумата от 1417.16 лева по фактура №0000469975/12.03.2013г., дължим остатък за периода от 04.07.2013г. до 17.03.2014г.; 112.52 лева върху сумата от 1095.22 лева по фактура № 0000470742/14.03.2013 г. за периода от 14.03.2013г-17.03.2014г.; 19.24 лева върху сумата от 190.39 лева по фактура № 0000472780/20.03.2013 г, за периода от 20.03.2013-17.03.2014 г.; 4.48 лева върху сумата от 44.40 лева по фактура № 0000472808/20.03.2013 г. за периода от 20.03.2013г.- 17.03.2014г.; 27.19 лева върху сумата от 268.98 лева по фактура № 0000472849/20.03.2013 г. за периода от 20.03.2013- 17.03.2014г.; 73.34 лева върху сумата от 727.74 лева по фактура № 0000473180/21.03.2013 г. за периода от 21.03.2013-17.03.2014г.; 41.45 лева върху сумата от 417.01 лева по фактура № 0000474816/26.03.2013 г, за периода от 26.03.2013-17.03.2014г.; 43.65 лева върху сумата от 441.66 лева по фактура № 0000475504/28.03.2013 г, за периода от 28.03.2013-17.03.2014г.; 60.24 лева върху сумата от 616.37 лева по фактура № 0000476612/01.04.2013 г., за периода от 01.04.2013- 17.03.2014г.; 24.28 лева върху сумата от 251.99 лева по фактура № 0000478768/06.04.2013 г., за периода от 06.04.2013г- 17.03.2014г.; 24.14 лева върху сумата от 255.05 лева по фактура № 0000480928/12.04.2013 г., за периода от 13.04.2013-17.03.2014г.; 95.02 лева върху сумата от 1015.80 лева по фактура № 0000482321/16.04.2013 г., за периода от 16.04.2013-17.03.2014г., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над тази сума до претендираните 820,70 лв. ОСЪЖДА „Я.и К.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Л.Я.Я., да заплати на “Д.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от П.Д.П., сумата от 828 лв. /осемстотин двадесет и осем лева/, представляваща направени разноски по настоящото производство съобразно уважената част на исковете. ОСЪЖДА “Д.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от П.Д.П., да заплати на „Я.и К.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Л.Я.Я., сумата от 25 лв. /двадесет и пет лева/, представляваща направени разноски по настоящото производство съобразно отхвърлената част на иска. ОСЪЖДА „Я.и К.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Л.Я.Я., да заплати на “Д.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от П.Д.П., сумата от 636 лв. /шестстотин тридесет и шест лева/, представляващи разноски по ч.гр.д. № 386/2014 г. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 381/22.04.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 386/2014 г. по описа на РС- Несебър, в частта досежно разликата над сумата от 2114,08 лв. до посочената в заповедта главница в размер на 6801,73 лв., както и за сумата от 684,52 лв. до претендираните 820,70 лв.- лихви за забава, както и за сумата над 636 лв. до 1936,03 лв., представляващи присъдени разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 11.11.2014г.
34 АНД No 997/2013, VI състав По ЗД по пътищата М.Й.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 30.1.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1792/05.06.2012 г. на началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 179, ал.1, т.5, предл.3 и чл. 181, т.3 от ЗДвП са наложени на М.Й.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, административни наказания- глоба в размер на 100 лева, съответно глоба в размер на 20 лева, за това, че на 31.05.2012 г. около 10.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея, кръстовище „Камелия” в посока гр. Несебър, при управление на лек автомобил с рег. № ******, е извършил неправилно изпреварване и е застрашил останалите участници в движението. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 11.11.2014г.
35 АНД No 291/2014, III състав По ЗД по пътищата М.Т.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.9.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2823/10 от 20.07.2010г. на началника на РПУ – Несебър към ОДМВР - Бургас, с което за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, на М.Т.М. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, и са му били отнети 7 контролни точки. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 11.11.2014г.
36 Гражданско дело No 161/2013, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД М.И.О. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.4.2014г.
ОСЪЖДА М.И.О. с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството й на наследник на И.С.К. с ЕГН **********,***, починал на 09.04.2013г. да заплати на ЗК „***” АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителния директор С.С., със съдебен адрес:***9 /чрез адв.Г.В. от Адвокатско дружество „В., Урдев и партньори”/, сумата в размер на 574,20 лева /петстотин седемдесет и четири лева и двадесет стотинки/, представляваща изплатено обезщетение за нанесени материални щети на лек автомобил "ф.Т." с ДК№ ***, собственост на "Т.-К." ООД с ЕИК 126705591, представлявано и управлявано от Т.Н.Г., от претърпяно на 21.11.2008г. пътно транспортно произшествие, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска – 14.03.2013г. до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер от 574,20 лева до претендирания такъв от 2652,51 лева /две хиляди шестстотин петдесет и два лева и петдесет и една стонтинки/, като недоказан по размер. ОСЪЖДА М.И.О. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на ЗК „***” АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителния директор С.С., със съдебен адрес:***9 /чрез адв.Г.В. от Адвокатско дружество „В., Урдев и партньори”/, сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща заплатени по делото разноски, съразмерно с уважената част от исковете. ОСЪЖДА ЗК „***” АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителния директор С.С., със съдебен адрес:***9 /чрез адв.Г.В. от Адвокатско дружество „В., Урдев и партньори”/ да заплати на М.И.О. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата в размер на 313 /триста и тринадесет/ лева, представляваща заплатени по делото разноски, съразмерно с отхвърлената част от исковете. Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 12.11.2014г.
37 АНД No 20/2014, I състав Административни дела СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ АД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.3.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №266/22.11.2013 г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта /ДКХ/, с което на основание чл.108 ал.1 от Закона за хазарта, във вр.с чл. 19 от „Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол за хазартни игри в игрално казино. Образци за счетоводна отчетност при провеждане на хазартни игри в игрално казино", утвърдени от ДКХ на основание чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗХ /отм./е наложено на „С.Б.Е." АД с ЕИК: ****** със седалище и адрес на управление:***, р-н Л., ул. „З.р." № **, ет. **, офис **, представлявано от изпълнителния директор Ж.-С. Е.Д. административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 /три хиляди/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 12.11.2014г.
38 АНД No 323/2014, I състав По ЗД по пътищата Н.И.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.6.2014г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14-0304-000457/24.04.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на Н.И.Н., ЕГН: ********** *** е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.11.2014г.
39 АНД No 678/2014, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.С. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 28.10.2014г.
ПРИЗНАВА Г.М.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2014г., около 00.25 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на централната алея до хотел „Кубан”, без надлежно разрешително съгласно чл. 73 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 вр. чл. 30 от ЗКНВП, в маловажен случай държал високорискови наркотични вещества –коноп с нетно тегло 0.227 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 5.05 % и на стойност 1.36 лева и метаамфетамин с нетно тегло 0.081 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 23.10 % на стойност 2.03 лева, с обща стойност на наркотичните вещества 3.39 лева, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. второ, т. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 800 /осемстотин/ лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на държавата предмета на престъплението – коноп с нетно тегло 0.227 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 5.05% и метаамфетамин с нетно тегло 0.081 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 23.10%, предадени за съхранение на ЦМУ- гр.София, които да се унищожат след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на държавата 1 бр. запечатан плик, съдържащ опаковки от наркотичните вещества. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Г.М.С. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Несебър направените по делото разноски в размер на 73.83 лева Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Б. в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.М.С.
Мотиви от 25.11.2014г.
В законна сила от 13.11.2014г.
40 НОХД No 688/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Я.В.Л. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 28.10.2014г.
ПРИЗНАВА Т.Я.В.Л., роден на ***г. в гр.Афолгем, Белгия, с постоянен адрес:***,белгиец, белгийски гражданин, неосъждан, средно образование, работи като строител, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2014г. около 06.40 часа в к.к. “Слънчев бряг”, общ.Несебър, по главна алея до хотел ”Свежест”, управлявал МПС лек автомобил “Порше Кайен”, с рег.№***,с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.14 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във връзка с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание за срок от ТРИ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, във връзка с чл.343б, ал.1, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Т.Я.В.Л., роден на ***г. в гр.Афолгем, Белгия, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ месеца, ЗАЧИТА времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето, считано от 13.08.2014г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Т.Я.В.Л., роден на ***г. в гр.Афолгем, Белгия, да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 67.29 лева (шестдесет и седем лева и двадесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Т.Я.В.Л.
Мотиви от 30.10.2014г.
В законна сила от 13.11.2014г.
41 ЧНД No 798/2014, IV състав Други дела РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР С.Н.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 14.11.2014г.
Оставя без уважение на осн.чл.68, ал.5 от ЗМВР, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх.№ 8233 от 14.11.2014 г. от разследващ полицай при РУП- Несебър за разрешение да бъде извършена принудителна полицейска регистрация на обвиняемия С.Н.С., ЕГН **********, по реда на чл.68, ал.5 от ЗМВР. Определението е окончателно.
В законна сила от 14.11.2014г.
42 НОХД No 799/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 14.11.2014г.
на основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Севдалина Станева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Д.К.К., със снета по делото самоличност, и адв. Д. *** защитник на подсъдимия К., съгласно което: Д.К.К., роден на ***г. в гр.Плевен, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:*** българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2014 г. около 17.10 часа в КК „Слънчев бряг”, общ. Несебър до бензиностанция „Дамянов”, в посока кръстовище „Камелия”, управлявал МПС- т.а. „Мерцедес Вито” с рег. №........с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 0,55 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 02.04.2008г. споразумение, одобрено по НОХД № 3852/2008г. по описа на РС-София, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б”, вр. чл. 42 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година, при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една /една/ година, - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /триста/ часа за една календарна година. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 2 от НК по-леко наказание „глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Д.К.К. от право да управлява МПС за срок от 1/една/ година. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 799/2014г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Д.К.К.
В законна сила от 14.11.2014г.
43 АНД No 88/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) МОНА 09 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.6.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26231 / 05.11.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.2013г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „МОНА 09”, ЕИК 201524965, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от К.С.С., на основание чл.216 от Закона за защита на потребителите, за нарушение на чл.77, ал.1 от Закона за защита на потребителите, му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 16.11.2014г.
44 Гражданско дело No 222/2014, VI състав Искове по КТ М.М.С. ДЕЧИ-СА АД Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 17.11.2014г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА „"Д.-С." АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** да заплати на М.М.С., ЕГН **********, адрес: *** сумата от 1845.98 лв., представляваща неизплатени седем на брой нетни трудови възнаграждения за месеците август, септември и октомври 2011 г.; август и септември 2012 г.; април и май 2013 г., както и сумата от 353.54 лв., представляваща лихва за забава върху дължимите възнаграждения за периода 21.09.2011г. - 26.02.2014г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК „"Д.-С." АД, ЕИК *** да заплати на М.М.С., ЕГН ********** направените деловодни разноски в размер на 250 лв. ОСЪЖДА „"Д.-С." АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** да заплати по сметка на Несебърски районен съд сумата от 253.84 лв., представляваща дължими държавни такси и разноски. На основание чл. 239, ал. 4 ГПК решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.11.2014г.
45 АНД No 1018/2013, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВЕНДИТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 17.2.2014г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 26153/28.10.2013 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.211, вр. чл. 117, ал.3 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на „В.” ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Ж.Г., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че на 12.07.2013 г. в бар-спортен център-басейн „И.П.”, прилежащ към хотел „И.П.” в курортен комплекс „Слънчев бряг”, при извършване на туристическа дейност- ресторантьорство, предлага за консумация алкохолни и безалкохолни коктейли, шотове, топли алкохолни напитки, алкохолни напитки, вино, бира, ядки, топли напитки и безалкохолни напитки, чрез менюта с надпис „Bar Card”, изписани само на английски език. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 17.11.2014г.
46 АНД No 1074/2013, VI състав По Закона за стандартизация ПС ГРУП АД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.3.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 13-1291/14.11.2013 г. на главния директор на ГД „ИДТН” при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на основание чл. 55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е наложено на “П.Г.” АД със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК *****, представлявано от изпълнителния директор Р.Д.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 24, ал.1, т.2 и чл. 7а, т.3 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, за това, че на 18.07.2013 г. в хотел „с.м.п.”, гр. Несебър, е допуснал експлоатация на пътнически хидравличен асансьор с рег. № Бс АС 3963, зав. № 11012, на шест спирки, който не е преминал успешно периодичен технически преглед. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 17.11.2014г.
47 АНД No 388/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.10.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.2 от НК, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА К.Г.И. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, настоящ адрес:***, за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.06.2014г. около 01.00 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в близост до общежитие „Парк”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП държал високо рискови наркотични вещества – 0,203 гр. кофеин и амфетамин със съдържание на амфетамин 31,30 %, и 0,234 гр. кофеин и амфетамин със съдържание на амфетамин 33,90 % на обща стойност 13.11 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества, като случаят е маловажен, и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.2-ро, т.1 от НК. ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - 0,203 гр. амфетамин със съдържание на активното вещество – 31,30 %, и 0,234 гр. амфетамин със съдържание на активното вещество – 33,90 %, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени. След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
К.Г.И.
Мотиви от 3.10.2014г.
В законна сила от 17.11.2014г.
48 АНД No 663/2014, III състав По ЗД по пътищата М.К.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.10.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-000325 от 28.03.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, в частта, с което на М.К.М. с ЕГН **********, адрес: ***, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП му е наложена „Глоба” в размер на 300 лв. (триста лева) на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.11.2014г.
49 НОХД No 729/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 17.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 729/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Камен Господинов– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Манол Иванов от АК- гр.Бургас- защитник на подсъдимия К.А.К., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА К.А.К.- роден на *** ***, общ. Несебър, ул. „*******, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно специално образование, водопроводчик, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2014 година, около 14.30 часа, по ІІ-класен път 9061, в близост до комплекс „*******”, в посока кръстовището за село Т., община Несебър, област Бургас, управлявал мотопед марка „Шенги” , с рег. № ****** без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с Наказателно постановление № 2585/13 от 23.08.2013 год., издадено от Началника на РУП- Несебър, влязло в законна сила считано от 12.02.2014 год., поради което и на основание чл.343 в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 729/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на ДП № 14-1122/2014г. по описа на РУП- Несебър спрямо К.А.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
К.А.К.
В законна сила от 17.11.2014г.
50 Гражданско дело No 860/2014, I състав Облигационни искове ЕВРО БУЛ ЕАД К.Д.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 24.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 860/2014 г. по описа на НРС. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 18.11.2014г.
51 НОХД No 700/2014, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.Х. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 18.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото в съдебно заседание споразумение между представител на РП-Несебър – прокурор Господинов, подсъдимия Х.М.Х. и адв.К., както следва: ПРИЗНАВА подсъдимия Х.М.Х., 38г., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2012 г. в к.к. «Слънчев бряг» в търговски обект находящ се срещу х-т «Астория» стопанисван от «ПОЛАД» ЕООД с ЕИК по Булстат: 201171974у с адрес ***, п.код 8000, ул. «Зора» № 25 без съгласието на притежателите на изключително право по смисъла на чл. 13 ал. І от ЗМГО, дадено съгласно чл. 22 ал. І от ЗМГО използва в търговската си дейност търговски марки Раul End Shark; G-Star; Diesel; Polo, като излага и предлага за продажба стоки с изобразени знаци сходни на търговски марки Раul End Shark; G-Star; Diesel; Polo както следва: 10 /десет/ броя тениски с изобразени знаци сходни а търговски марки, Раul End Shark, 7 /седем/ броя с изобразени знаци сходни с търговска марка G-Star, 2 /два/ броя дънки с изобразени знаци сходни на търговски марки G-Star, 26 /двадесет и шест/ броя дънки с изобразени знаци сходни на търговски марки Diesel и 6 /шест/ броя тениски с къс ръкав с изобразени знаци сходни на търговски марки Polo, всички вещи на обща стайност 2345,00 лв без лицето и стопанския субект да притежават за това изрично съгласие на притежателя на изключително право да използват в търговската дейност горепосочените марки, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.55, ал.1 т.2, б.«Б» от НК, го ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ, при следните задължителни пробационни мерки: - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност 2 (два) пъти седмично; -ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал.3 от НК веществените доказателства, предмет на престъплението, предадени на съхранение при ОД на МВР гр.Бургас, които да бъдат унищожени. ОСЪЖДА Х.М.Х. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър разноските по делото в размер на 360 лв.(триста и шестдесет лева). Определението не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед одобряването на постигнатото в съдебно заседание споразумение и на основание чл. 24, ал.3 от НПК производството по делото следва да бъде прекратено, поради което съдът О П Р Е Д ЕЛ И: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №700/2014 г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на споразумението съдът се занима с вземтата по отношение на подсъдимия взета по ДП мярка Подписка, като на основание чл. 309, ал.2 от НПК мярката, следва да бъде отменена. Така мотивиран, съдът О П Р Е Д ЕЛ И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Х.М.Х. със снета по делото самоличност мярка за неотклонение от ДП «Подписка». Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок пред Окръжен съд гр.Бургас, считано от днес.
Х.М.Х.
В законна сила от 18.11.2014г.
52 Гражданско дело No 503/2014, II състав Облигационни искове Н.А.Б. В.С.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 19.11.2014г.
ОТВЕТНИЦАТА В. СТЕВЧОВА А. ще заплати на ищеца Н.А.Б. сумата от 2000 /две хиляди/ лева на четири равни месечни вноски от по 500 /петстотин/ лева, които ще бъдат платени в рамките на месеците януари 2015г. – 500 лева; м.февруари 2015 г. – 500 лева; м.март 2015г. – 500 лева и м.април 2015г. – 500 лева, дължими до 30-то число на съответния месец, като сумите ще бъдат превеждани по банков път по сметка посочена от Н.А.Б.. През месец май 2015г. до 30- то число на същия ответницата ще заплати на ищеца и направените разноски за особен представител в размер на 370 /триста и седемдесет/ лева. Разноските за процесуално представителство по делото остават за страните така, както са направени. Ищецът няма претенции към ответницата за лихви и неустойки върху главницата от 2000 лева така, както са заявени с исковата молба, като няма претенции и за разноските, които е платил за своя адвокат. Последните остават за негова сметка. С П О Г О Д И Л И СЕ: ИЩЕЦ:........................... ОТВЕТНИК:................... /Н.А.Б./ /В.С.А./ Съдът като намери че постигнатата между страните спогодба, не противоречи на закона и морала О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба така, както е записана по горе в протокола. ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради изчерпване предмета на същото.
В законна сила от 19.11.2014г.
53 АНД No 174/2014, V състав По ЗД по пътищата В.Д.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.5.2014г.
НП-отмененона основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 158 от 28.01.2013г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.180, ал.1, т.1, предл.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.Д.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.С.В. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение на чл.6, т.1, предл.4 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
В законна сила от 19.11.2014г.
54 НОХД No 807/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 807/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- упълномощен защитник на С.С.С. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА С.С.С.- роден на *** г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, работи като охранител в „****”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.11.2014 година, около 21.41 часа, в с.О., община Несебър, на кръстовището на ул.”Хр.Ботев” и ул.”Оборище”, управлявал мотопед марка „Сънсто Ерома 50” с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно, 1.99 промила /едно цяло деветдесет и девет стотни на хиляда/, установено по надлежния ред с химическа експертиза №978 от 11.11.2014 г. на МНТЛ при ОД на МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият С.С.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 39.08 лева /тридесет и девет лева и осем стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 807/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият С.С.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ, взетата по БП № 14-2534/2014 год. по описа на РУП- Несебър спрямо С.С.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
С.С.С.
В законна сила от 19.11.2014г.
55 Гражданско дело No 900/2014, VI състав Облигационни искове И.М. М.Г.К. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 3.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 900/2014г. по описа на НРС, шести състав, като ИЗПРАЩА делото по родовата компетентност на Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 20.11.2014г.
56 АНД No 56/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД Е.К.Б. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.6.2014г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 670/02.01.2014г. на Директора на РДГ-Бургас, с което на Е.К.Б. с ЕГН-********** *** на основание чл.263, ал.1, т.1 от ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.11.2014г.
57 АНД No 172/2014, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Р.Х. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.6.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление №26230/19.12.2013 г. на директора на КЗП – РД – Бургас с което на основание чл.216 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложено на ЕТ”Р.Х.”, със седалище и адрес на управление:*** ЕИК: ****, представлявано от Р.И.Х., ЕГН:**********, съдебен адрес: ***6-партер, офис 2 чрез адв.С. К. административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение по 77 ал.1 от ЗЗП. Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 21.11.2014г.
58 АНД No 199/2014, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) БУМЕРАНГ-ВТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.7.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 032285 от 30.12.2013 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.208 от Закона за туризма вр. чл. 114, т.2 от същия закон вр. с НКСПМНЗХР- Приложение № 4, раздел ІІ, ІІ.3, т.2.1 и 3.1, на „Б.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.В.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 21.11.2014г.
59 АНД No 350/2014, IV състав По ЗД по пътищата К.Д.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.7.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3815/31.08.2012 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, на основание чл.315, ал.1, т.1 от с.з., на К.Д.Р., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.11.2014г.
60 АНД No 549/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Н.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.2 от НК, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Н.Н.Н. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, за НЕВИНОВЕН в това, че на 29.07.2014г. около 23.30 часа в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, в близост до хотел „Тракия”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП държал високорискови наркотични вещества – MDMA таблетка, с нето тегло 0,294 грама, със съдържание на MDMA (3,4 метилендиоксиметамфетамин) 24,80%, MDMA таблетка, нето тегло 0,244 гр., със съдържание на MDMA (3,4 метилендиоксиметамфетамин) 26,90 %, MDMA таблетка, с нето тегло 0,289 гр., със съдържание на MDMA (3,4 метилендиоксиметамфетамин) 36 %, с общо нето тегло 0,827 гр., на обща стойност 20,67 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопризводството, като с оглед малкото количество ниската стойност на наркотичното вещество и предвид чистото и необременено съдебно минало на извършителя, случаят е маловажен, и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.2-ро, т.1, предл.1-во от НК. ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - три броя таблетки с неправилни форми, с общо нето тегло 0,827 гр. със съдържание на MDMA (3,4 метилендиоксиметамфетамин) във всяка от тях, съответно 24,80%, 26,90% и 36%, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени. След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
Н.Н.Н.
Мотиви от 22.10.2014г.
В законна сила от 21.11.2014г.
61 АНД No 692/2014, IV състав По ЗД по пътищата Д.И.Н. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.10.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДАИ-0000042/06.08.2014 г. на Началник отдел „АНД”, Дирекция „АИ”, гр. София, с което за нарушение на чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ, на основание чл. 93, ал.2 от Закона за автомобилните превози, на Д.И.Н., ЕГН **********,***, комплекс „Стария възел”, 5, ет.1, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 21.11.2014г.
62 АНД No 704/2014, IV състав По ЗД по пътищата А.Г.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.10.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001737/30.07.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.Г.Х., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.11.2014г.
63 НОХД No 220/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.Е. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Присъда от 10.9.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Е.– роден на ***г***, живущ ***, понастоящем в Затвора – гр.София, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2002год. в к.к.”Слънчев бряг”, около 23.00ч. на главна алея до х-л “****”, в съучастие с В.М.М. от гр.И. в качеството на извършител отнел от владението на П. Енев Р., чрез издърпване с ръце на полиетиленов плик с дръжки чужди движими вещи: златни накити и бижута, а именно 24бр. мъжки пръстени от 14 каратово злато и 60 броя дамски златни пръстени от 14 каратово злато с общо тегло - 394,55гр. на стойност 8 285.55лв.; 70 броя мъжки гривни от 14 каратово злато и 33 броя дамски златни гривни от 14 каратово злато с общо тегло 1054,19гр. на стойност 22 137,99лв.; 103 броя бижутерийни синджири от 14 каратово злато и 23 броя комплекти всеки състоящ се от гривна, колие и обици от 14 каратово злато - общо 1 104,53 гр. на стойност 23 195,13 лева; 12 броя висулки и 9 броя обици с камъчета с общо тегло – 132,66 гр. на стойност 2 785,86 лева; мъжки златен часовник марка “Женева” на стойност 2200 лева; мъжки златен часовник марка “Женева” на стойност 2400 лева; дамски златен часовник марка “Женева” на стойност 950 лева, както и 10 броя дамски сребърни гривни тип ”белезници” с общо тегло от 150 гр. на стойност 1000 лева; 5 броя колиета с пресовани гривни, всяко с тегло от 40гр., с общо тегло – 200 гр. на стойност 700 лева; 2 броя сребърни часовници всеки с тегло от по 35гр. с общо тегло 70 гр. на стойност 240 лева; 4 броя сребърни брошки, всяка с тегло от 6 гр., с общо тегло от 24 гр. на стойност 40 лева; 14 броя сребърни бижутерийни синджири с тегло от по 16 грама с общо тегло 224 грама на стойност 980 лева, като общата стойност на отнетите вещи възлиза в размер на 64 914,53 лв. /шестдесет и четири хиляди деветстотин и четиринадесет лева и петдесет и три стотинки/ лева, собственост на ЕТ „**** – П.Р.” с управител П.Р., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като стойността на отнетите вещи е в особено големи размери и деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.29, ал.1,б.”б”, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ години. НА ОСНОВАНИЕ чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание в затвор. НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 от НК НАЛАГА най-тежкото измежду определените наказания с Присъда № 107/02.04.2012 г., в сила от 01.07.2014 г. по НОХД № 4529/2010г. по описа на Софийски градски съд, наказателно отделение, VІІ-и състав и с настоящата присъда наказание, а именно ОСЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 45 от ЗЗД ОСЪЖДА подсъдимия И.М.Е. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ на гражданската ищца П.Е.Р. сумата от 64 914,53 лева – обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 14.08.2002 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.М.Е. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 2736.58 лева /две хиляди седемстотин тридесет и шест лева и петдесет и осем стотинки. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас.
И.М.Е.
Мотиви от 1.10.2014г.
В законна сила от 24.11.2014г.
64 АНД No 758/2014, II състав По ЗД по пътищата В.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 29.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХДело № 758/2014г. по описа на РС-Несебър. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 24.11.2014г.
65 ЧНД No 397/2014, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.М.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 30.7.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Д.М.Д., ЕГН **********, по НОХД № 98/2014 г., НОХД № 381/2014 г., НОХД № 204/2014 г., НОХД № 307/2014 г., всички по описа на Районен съд-Несебър, НОХД № 78/2014 г. по описа на РС- Поморие, НОХД № 74/2014 г. по описа на РС- Котел, НОХД № 92/2014 г. по описа на РС- Поморие, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да бъде изтърпяно в поправителен дом. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното на Д. общо наказание, времето, през което същия е търпял наказание „Пробация” като два дни пробация следва да се зачита за един ден лишаване от свобода. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание, наложеното на Д. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ по НОХД № 974/2013 г. на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Определението бе обявено в присъствието на всички страни в 11.15 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото. Съдът констатира, че в справката за съдимост неправилно е посочена датата на деянието по НОХД № 307/2014 г. по описа на РС- Несебър като е отбелязано, че деянието е извършено през 2014 г., а не през 2013 г. Предвид на това заверен препис от присъдата да се изпрати на РС- Стара Загора за правилното отразяване датата на деянието.
Д.М.Д.
В законна сила от 25.11.2014г.
66 АНД No 554/2014, II състав По ЗД по пътищата С.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.11.2014г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2756/23.08.2013г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.Г.С. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.174, ал.2 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административни наказания глоба в размер на 1000лв. и осемнадесет лишаване от право да управлява МПС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2014г.
67 АНД No 641/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.11.2014г.
ПРИЗНАВА Д.Д. М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, студент, ЕГН: **********, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 12.07.2014г. около 10.40 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, на алея пред хотел „Кубан”, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно: - коноп /канабис, марихуана/, с общо нетно тегло 3.437 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 7.30 % на стойност 20.62 лв. /двадесет лева и шестдесет и две стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС, за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо рег. № Рег-22337/17.07.2014 на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП”, а именно: коноп /канабис, марихуана/, с общо нетно тегло 3.437 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 7.30 %, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. След влизане на решението в сила препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Д.Д.М.
Мотиви от 17.11.2014г.
В законна сила от 26.11.2014г.
68 АНД No 687/2014, IV състав Административни дела А.К.У. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.11.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КБ- 280/09.09.2014 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.114, ал.3 от Закона за туризма, на А.К.У., гръцка гражданка, с постоянен адрес ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 26.11.2014г.
69 АНД No 202/2014, V състав По ЗД по пътищата Р.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.5.2014г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2759 от 23.08.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Р.Г.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева, за административно нарушение по чл.157, ал.6 от ЗДвП. ИЗМЕНЯ наказателното постановление, в частта, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя К., е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА глобата на 900 /деветстотин/ лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя К., е наложено административно наказание – лишаване от право да управлява МПС за срок от 11 /десет/ месеца, за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 27.11.2014г.
70 АНД No 159/2014, VI състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 21.8.2014г.
на основание чл. 63 ЗАНН, Несебърски районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 203/29.08.2013 г. на Кмета на община Несебър. Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 28.11.2014г.
71 АНД No 486/2014, V състав По ЗД по пътищата В.К.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.9.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001373 от 11.07.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.К.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Антон Желев от АК-Бургас/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 600 /шестстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас. НП-потвърдено
В законна сила от 28.11.2014г.
72 АНД No 521/2014, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.С.И. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 16.9.2014г.
ПРИЗНАВА Д.С.И., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, с висше образование, неосъждан, неженен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2014 г. около 23:45 часа в к.к. „Слънчев бряг” в района на хотелите „Изола Парадайс” и „Ориндж” без надлежно разрешение съгласно чл. 73 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 вр. чл. 30 от ЗКНВП в маловажен случай държал високорисково наркотично вещество –суха зелена растителна маса 2.040 гр., която се определя като коноп (канабис) със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.90 % на стойност 12.24 лева, поради което и на основание чл. 78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 354 А, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 400 /четиристотин/ лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на държавата предмета на престъплението - 2.040 гр. канабис със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.90 % , предаден за съхранение на ЦМУ- гр.София, който да се унищожи след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Д.С.И. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Несебър направените по делото разноски в размер на 45.38 лева Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- гр.Несебър – от уведомяването им за решението.
Д.С.И.
Мотиви от 10.10.2014г.
В законна сила от 28.11.2014г.
73 АНД No 719/2014, IV състав По ЗД по пътищата Д.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 7.11.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002671/25.09.2014 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, на Д.С.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 28.11.2014г.
74 НОХД No 749/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 28.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 749/2014 г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.К.Б. със защитник адв. А.Ж. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Г.К.Б., роден на ***г. в гр. Поморие, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ******* в гр. Несебър, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен ЕГН **********, понастоящем Затвора- гр. Бургас се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.03.2014 год. от складово помещение на база „К. Ф." ООД, находяща се до гробищен парк гр.Несебър, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и е могьл да ръководи постъпките си, в съучастие с М.С.Р., с ЕГН ********** и М.Н.С. ЕГН **********, като извършител, отнел чужди движими вещи - метална, огнеупорна каса с размери 80/50 см., на стойност 86,40 лева, от владението и без съгласието на «К.Ф. ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, к.к. „Слънчев бряг”, общежитие „*******”, ет.1, представлявано от управоителя Г.Д.П., с намерение противозаконно я присвои, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 194, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 63, ал. 1,т. 4 и 5, вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за една календарна година ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Г.Б. да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 749/2014г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г.К.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.К.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Г.К.Б.
В законна сила от 28.11.2014г.
75 НОХД No 824/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.В.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №824/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата М. В.К. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което М. В.К., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, със средно образование, омъжена, неосъждана, собственик на ЕТ ”М. К.”***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 03.06.201З г., в курортен комплекс Слънчев бряг, в търговски обект, стопанисван от нея в качеството си на ЕТ "М. К." с ЕИК ......, представляващ магазин, находящ се в базар "Лазур" в курортен комплекс Слънчев бряг, общ. Несебър, без съгласието на притежателите на изключителните права, използвала в търговската си дейност по см. на чл. 13, ал.2, т.2 от Закон за марките и географските означения изброените по - долу марки по см. на чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските означения, обект на тези изключителни права, без правно основание, а именно: предлагала за продажба и съхранявала с тази цел стоки, както следва: - 12 /дванадесет/ броя портмонета, носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки PRADA /"Прада"/- словна марка Ml №439174, комбинирана марка СТМ №9981663, комбинирана марка СТМ №9402405, комбинирана марка Ml №662397, комбинирана марка Ml № 650695, комбинирана марка Ml №572096, комбинирана марка Ml №660545, комбинирана марка Ml № 661532 и комбинирана марка Ml № 721819, собственост на Prada S.A., LU /"Прада С.А., Люксембург/, представлявано за територията на Р.България от "Турку, Таджер и Турку"ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку"ООД/ като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 300,00лв. /триста лева/; - 7 /седем/ броя портмонета, носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки SHANEL /Шанел/ - комбинирана марка HP №38897,СС, комбинирана марка Ml №731984,СС и комбинирана марка Ml №517325,С, собственост на Shanel SARL, SH /"Шанел САРЛ, Швейцария/, представлявано за територията на Р.България от "Турку, Таджер и Турку"ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку"ООД/, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 154,00лв. /сто петдесет и четири лева/; - 4 /четири/ броя портмонета, носещи словно изображение, сходно на защитените търговски марки BOSS /"Бос"/ - словна марка СТМ №49221, собственост на "HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH &Co KG, DE /"Хюго Бос Трейд Марк Мангджмънт ГмвбН & Ко, Германия"/, представлявано за територията на Р.България от "Турку, Таджер и Турку"ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку"ООД/, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 76,00лв. /седемдесет и шест лева/; 45/ четиридесет и пет/ броя колани, /носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки BptfS /"Бос"/ - словна марка СТМ №49221, словна марка СТМ №49254, комбинирана марка СТМ №49262, словна марка Ml №773035, комбинирана марка Ml №516345, словна марка Ml №515189, комбинирана марка Ml №606620 и комбинирана марка М1№754225, собственост на "HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH &Co KG, DE /"Хюго Бос Трейд Марк Мангджмънт ГмвбН & Ко, Германия"/, представлявано за територията на Р.България от "Турку, Таджер и Турку"ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку"ООД/, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 3 145,50лв. /три хиляди сто четиридесет и пет лева и 50 стотинки/; - 12 /дванадесет/ броя колани, носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки TOMMY HILFIGER /"Томи Хилфигер"/- фигуративна марка СТМ №138529, комбинирана марка СТМ №131631, словна марка СТМ №131706, комбинирана марка СТМ №131656 и словна марка СТМ №10451383, собственост на "Tommy Hilhiger Licensing LCC, USA" /"Томи Хилфигер ЛСС, САЩ"/, представлявано за територията на Р.България от "Турку, Таджер и Турку"ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку"ООД/, кат стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 478,80лв. /четиристотин-седемдесет и осем лева и 80 стотинки/; - 20 /двадесет/ броя колани, носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки G-STAR /"Джи Стар"/ - комбинирана марка СТМ №3445401, словна марка СТМ № 344262, комбинирана марка СТМ № 1132005, словна марка СТМ №1660018, комбинирана марка СТМ №333185, комбинирана марка Ml №898360, словна марка Ml №898359 и комбинирана марка Ml №898658, собственост на "Facton LTD, Netherlands" /"Фактон ООД, Холандия/, представлявано за територията на Р.България от "Турку, Таджер и Турку"ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку"ООД/, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 698,00лв. /шестстотин деветдесет и осем лева /; - 22 /двадесет и два/ броя колани, носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки DOLCE & GABBANA /Долче енд Габана/ -комбинирана марка СТМ №452359, словна марка СТМ №454066, словна марка Ml №655152, комбинирана марка Ml №628886, словна марка Ml №872676 и славна марка Ml №649385, собственост на " Gado Sri, IT" / Гадо Срл, Италия/, представлявано за територията на Р.България от "Турку, Таджер и Турку"ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку"ООД/, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 877,80лв. /осемстотин седемдесет и седем лева и 80 стотинки/; - 4 /четири/ броя портмонета, носещи словно изображение, сходно на защитените търговски марки DOLCE & GABBANA /"Долче енд Габана/ - словна марка СТМ №454066, собственост на " Gado Sri, IT" / Гадо Срл, Италия/, представлявано за територията на Р.България от "Турку, Таджер и Турку"ООД, със седалище и адрес ***, /с предишно фирмено наименование "Турку енд Турку"ООД/, като стойността на предлаганите за продажба стоки възлиза на 76,00лв. /седемдесет и шест лева/; - 9 /девет/ броя колани, носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки LOUIS VUITTON /Луи Вюитон/ - комбинирана марка HP №32456,VL, комбинирана марка HP №32757,VL, словна марка IIP №32758 и словна марка СТМ №15610, собственост на Louis Vuitton Malletier S.A., FR /"Луи Вюитон Малетие СА., Франция/, представлявано за територията на Република България от "Арсис консултинг" ЕООД, съ/6 седалище и адрес ца управление в гр.София, ул. "Едисон" №47-476, ет.5, като с/ойност/га на предлаганите за продажба стоки възлиза на 314,10лв. /триста и четиринадесет лева и 10 стотинки/; - 22 /двадесет и два/ броя портмонета, носещи словно и графично изображение, сходно на защитените търговски марки LOUIS VUITTON /Луи Вюитон/ -комбинирана марка HP №32456,VL, комбинирана марка HP №32757,VL, словна марка HP №32758, словна марка СТМ №15610, комбинирана марка СТМ №15628,LV, комбинирана марка СТМ №9844391,LV, фигуративна марка СТМ №6587851, фигуративна марка СТМ №3958444, фигуративна марка СТМ №3891397, фигуративна марка СТМ №311985, фигуративна марка СТМ №310151, комбинирана марка СТМ №15602, комбинирана марка СТМ №9844127,словна марка Ml №416052, комбинирана марка Ml №447981, фигуративна марка Ml №561516, ф
М.В.К.
В законна сила от 28.11.2014г.
76 ЧНД No 825/2014, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.С. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 28.11.2014г.
Уважавана осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по БП № 14-2573/2014 г. по описа на РУП – Несебър К.С.С., ЕГН ********** адв. Б.П. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 28.11.2014г.
77 НОХД No 826/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №826/2014 г. по описа на РС – гр.Н., а именно Георги Русев – прокурор в РП-Н. и подсъдимият К.С.С. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което подсъдимият К.С.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, шофьор във фирма „Ж.” ООД гр.Н., ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2014 г., около 21.50 часа, в с.Оризаре, община Н., област Бургас по ул.”Първи май” до дом №40 в посока с.Гюльовца, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Вектра” с ДК№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 1.57 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с №0253, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия К.С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА, на осн.чл.59, ал.3 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство на подсъдимия К.С.С. е било отнето по административен ред, считано от 22.11.2014 год. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №826/2014 г. по описа на РС – Н.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
К.С.С.
В законна сила от 28.11.2014г.