РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2015г. до 30.11.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 723/2015, III състав Вещни искове Д.И.Г. ТЕКСИМ БАНК АД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 23.10.2015г.
Прекратява производството по гр.д.№ 723/2015г. по описа на Несебърския районен съд, като неподсъдно нему. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Бургаския окръжен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.
В законна сила от 2.11.2015г.
2 АНД No 246/2015, III състав По ЗД по пътищата Д.С.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000209 от 25.02.2015г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Д.С.Ш. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. (триста лева), като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.11.2015
Наказателно дело № 1476/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 214 от 06.07.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 246/2015г. по описа на Районен съд – Несебър.
В законна сила от 2.11.2015г.
3 АНД No 256/2015, I състав По Закона за авторското право МУСОНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.6.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 4625/20.03.2015гг., издадено от Б.И.-Заместник-министър на Културата, с което за нарушение но чл. 97, ал. 1, т. 5 пр. 2, предл.първо от ЗАПСП, на „„М.Б." ЕООД, ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление:***, ресторант „Х.", представлявано от И.В.П. е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 2500 лева на 2000 лв. /две хиляди лева/. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 2.11.2015
Наказателно дело № 1451/2015
ОТМЕНЯ решение № 190/19.06.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 256/2015г., по описа на Районен съд – Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4625/20.03.2015г., издадено от заместник-министъра на културата, с което за нарушение на чл.97, ал.1, т.5, пр.2, предл. второ ЗАПСП, на основание чл.98в, ал.1 ЗАПСП, във вр.чл.97, ал.1, изр.последно ЗАПСП, на „М.Б.“ЕООД с ЕИК по Булстат 1****, е наложена имуществена санкция в размер на 2 500.00 лева.
В законна сила от 2.11.2015г.
4 АНД No 718/2015, I състав По ЗД по пътищата В.Г.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.10.2015г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-001522/07.07.2015г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на В.Г.Р., ЕГН: ********** *** е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.11.2015г.
5 Гражданско дело No 451/2015, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС ПЕРФЕКТСТРОЙ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.9.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „В.и к.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, срещу „П.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, иск с правно основание чл. 422 ГПК вр. с чл. 415 ГПК вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, за установяване дължимостта на сумата 54,33 лв., представляваща главница по издадени фактури за периода 25.08.2014г. – 18.12.2014г., с отчетен период по тях от 18.09.2013г. до 26.09.2014г., за доставена, отведена и пречистена вода до имот, находящ се в гр. Несебър, к.к. ************ - с абонатен № ******, ведно със законната лихва от 04.03.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „П.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „В.и к.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 325 лв., представляваща направените в заповедното производство разноски, от които 25 лв. за заплатена държавна такса и 300 лв. - юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „П.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „В.и к.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 325, представляваща направените пред настоящата инстанция разноски, от които 25 лв. за заплатена държавна такса и 300 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 3.11.2015г.
6 Гражданско дело No 713/2015, II състав Развод и недейств. на брака Х.Б.Б.Д. К.Е.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 3.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 194/04.11.2006г. на Община Сандански граждански БРАК между Х.Б.Б. – Д. с ЕГН-********** с постоянен адрес ***, съдебен адрес ***-2, чрез адв.Е.М. против К.Е.Д. с ЕГН-********** от гр.Несебър, ***************, поради сериозно и непоколебимо съгласие на страните. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: - Упражняването на родителските права върху родените от брака малолетни деца ******* *********** ЕГН ********** и **** ********., ЕГН ********** се предоставят и ще се упражняват от майката Х.Б.Б., която ще бъде и техен законен представител. - Местоживеенето на децата се определя в дома на майката в *********************** - Ползването на жилище, представляващо съпружеска имуществена общност – апартамент находящ се в гр.София, ж.к. „Дружба 2”, блок 282, вх.Д, ет.8, ап.8.1, състоящо се от антре, килер, баня, дневна- трапезария с кухненски бокс, спалня, тераси със застроена площ от 55.94 кв.м. се предоставя на съпругата Х.Б.Б., заедно с децата без да се заплаща наемно обезщетение на другия съсобственик К.Д.. - Ползването на семейното жилище, също представляващо семейна имуществена общност – апартамент с площ от 57 кв.м., състоящо се от две стаи, тоалетна, антре и две тераси, на административен адрес: ***********************1, ап.ляв се предоставя се за ползване на съпруга К.Е.Д., като същият няма да дължи за ползването наемно обезщетение на съпругата. - Осъжда К.Е.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес*********************** да заплаща месечна издръжка на малолетните си деца чрез тяхната майка и законен представител Х.Б.Б. по банков път по посочена от нея сметка, както следва: за детето ******* **********. сумата от 120лв./сто и двадесет/ лева месечно, а за детето **** ********. 100лв./сто/ лева месечно, начиная от датата на предявяване на иска – 15.06.2015г. до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва. - Определя се режим на личните отношения на бащата с малолетните деца, както следва: всяка втора и четвърта седмица от събота 10.00 часа до неделя 18.00 часа като децата ще се взимат и връщат от бащата в дома на майката, както и един месец през лятото децата ще бъдат при бащата, когато майката не е в платен отпуск, както и 5 дни по време на зимната ваканция, както и на четна година по време на великденските празници и Нова година ще бъдат при бащата, а всяка нечетна година по време на коледните празници децата ще бъдат при бащата. - Съпрузите не си дължат взаимна лична издръжка. - Съпругата възстановява предбрачното си фамилно име като същото ще бъде Б.. - Разноските остават за страните, както са направени. - Страните заявяват, че ползването на движимите вещи е разпределено по взаимно споразумение преди настоящото дело. ОПРЕДЕЛЯ окончателна д.т. по делото 40/четиридесет/ лева, двадесет и пет, от които платени от ищцата при завеждане на делото. ОСЪЖДА К.Е.Д. с ЕГН-********** от гр.Несебър, *************** да заплати по с/ка на РС-Несебър държавна такса в размер на 15лв./петнадесет /лева, представляващи доплащане на д.т. за образуване на делото. ОСЪЖДА К.Е.Д. с ЕГН-********** от гр.Несебър, *************** да заплат по равно по с/ка на РС-Несебър държавна такса в размер на 316,80лв./триста и шестнадесет лева и осемдесет стотинки/лева, представляващи общо дължимата д.т. върху присъдените издръжки. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. УКАЗВА препис от решението да се изпрати служебно в РД ГРАО-Бургас и РД ГРАО-Сандански.
В законна сила от 3.11.2015г.
7 АНД No 135/2015, III състав По ЗД по пътищата Г.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.8.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002842 от 26.09.2014г. на Началника РУП към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП, на Г.С.Г. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание Глоба в размер на 300 лева за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2015
Наказателно дело № 1832/2015
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 276/13.08.2015 г., постановено по НАХД № 135/2015 г. на Районен съд Несебър.
В законна сила от 3.11.2015г.
8 АНД No 571/2015, II състав По ЗД по пътищата Д.И.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001187/08.06.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Д.И.В. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.11.2015г.
9 НОХД No 1632/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 3.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1632/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мария Маркова – прокурор в РП-Несебър, адв. А.Ж. – защитник на обвиняемия, и обвиняемият С.К.П. споразумение, съгласно което: Обвиняемият С.К.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 26.10.2015г. около 22.40 часа в гр. Несебър, общ.Несебър, обл. Бургас, до хотел „Мариета Палас”, в посока ул. „Дюни”, управлявал мотопед марка „ Хонда такт”, с рег. № ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,70 /едно цяло и седемдесет/ промила, установено по надлежния ред /взета кръв за анализ и изготвена химическа експертиза с Протокол № 1039/ 27.10.2015г. на БНТЛ при ОДМВР – Бургас/, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „глоба”, наред с наказанието „лишаване от свобода”. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1 от НК, обвиняемия С.К.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият С.К.П. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 26.10.2015г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия С.К.П. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 35,89 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1632/2015 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
С.К.П.
В законна сила от 3.11.2015г.
10 НОХД No 1633/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Л.Х. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 3.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1633/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.Л.Х. със защитник адв.А.В. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Н.Л.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че около 05.00ч. на 08.09.2015г. в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, обл. Бургас, в комплекс „Р.", до комплекс „Б. 5", на втори етаж в апартамент № А7, в раница намираща се на земята до вратата на стая от ап. №А7, без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВН държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. Приложение № 1 от наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно: -обект № 1 КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 4,50% с нетно тегло 0,739 гр. /установен с физикохимическа експертиза № 627/10.09.2015г./ на стойност 4,43 лв. /определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС/ 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството -обект № 2 КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 3,30% с нетно тегло 0,356гр. /установен с физикохимическа експертиза № 627/10.09.2015г. / на стойност 2,14 лв. /определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС/ 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; - обект № 3 КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 4,90% с нетно тегло 0,319 гр. /установен с физикохимическа експертиза № 627/10.09.2015г./ на стойност 1,91 лв. /определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС/ 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; - обект № 4 КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 4,30% с нетно тегло 0,354 гр. /установен с физикохимическа експертиза № 627/10.09.2015г на стойност 2,12 лв. /определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС/ 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; - обект № 5 КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, със съдържание на основното вещество тетрахидрокаиабинол 4,10% с нетно тегло 0,683 гр. /установен с физикохимическа експертиза № 627710.09.2015г./ на стойност 4,10 лв. /определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството всичко на общо нетно тегло 2,451 гр. на обща стойност 14,70 лв. /четиринадесет лева и 0,70/; - обект № 6 Смес от тютюн и КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 3,30% с нетно тегло 0,509 гр. /установен с физикохимическа експертиза № 627/10.09.2015г ла стойност 3,05 лв. /определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС / 29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, всичко на обща стойност 17,75 лв. (седемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки/, поради което и на основание чл. 354а, ал.З, т.1, пр.второ, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Н.Л.Х. комулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева. ОТНЕМА на основане чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: празни опаковки, както и остатъкът от наркотичните вещества, изпратени на съхранение в ЦМУ София – които да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.Л.Х. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 94.17лв. (деветдесет и четири лева и седемнадесет стотинки), представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразуменията, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1633/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Н.Л.Х.
В законна сила от 3.11.2015г.
11 Гражданско дело No 946/2015, III състав Развод по взаимно съгласие Д.Б.Ф.,
И.Х.Ф.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.11.2015г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с акт № 0153 от 18.09.1988г. в град Бургас граждански брак между И.Х.Ф. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, и Д.Б.Ф. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: Родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете ************. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката Д.Б.Ф. с ЕГН **********, като се определя тяхното местоживеене ***. Режимът на лични отношения на бащата И.Х.Ф. с ЕГН **********, с детето ************. с ЕГН **********, се определя както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване, за времето от 09:30 часа на съботния ден до 16.30 часа на неделния ден; един месец през летния сезон, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката от 10:00 часа на първия ден до 13:00 часа на последния ден; през Коледните и Новогодишните празници, като по време на Коледните празници на всяка нечетна календарна година детето ще бъде при майка си, а на Новогодишните – при баща си, и обратно – всяка четна календарна година по време на Коледните празници детето ще бъде при баща си, а на Новогодишните празници – при майка си; бащата ще взема детето и в дните, следващи рождените и именните му дни като, ако това е почивен ден, ще бъде при него от 10:00 часа до 17:00 часа, а ако е работен ден – от 17:00 часа до 21:00 часа. В дните на осъществяване на личните си контакти с детето бащата се задължава да взема детето от дома на майката и да го връща отново там в края на свиждането. Бащата И.Х.Ф. с ЕГН **********, се задължава да заплаща на Д.Б.Ф. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете ************. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 200 лв. (двеста лева), платими до 10-то число на текущия месец, считано от 21.10.2015г. до навършване пълнолетие на детето или настъпването на други обстоятелства, водещи до изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали в режим на съпружеска имуществена общност банкови сметки и парични влогове, нямат съвместни дялови и/или акции в търговски дружества, а недвижимите и движимите вещи са поделени доброволно и извънсъдебно между тях и заявяват, че нямат имуществени претенции един спрямо друг. Поставя в дял на Д.Б.Ф. с ЕГН ********** и тя става едноличен собственик на : Лек автомобил марка „************************** с ************************, двигател *************, година на производство 2007г. За уравнение на дяловете страните са уредили извънсъдебно взаимоотношенията си и нямат претенции за в бъдеще. Семейното жилище, находящо се на адрес: град Несебър, кв.Черно море ІІІ № 32, УПИ ІV, с идентификатор 51500.503.258.1, и притежавано от съпрузите при режим на съпружеска имуществена общност, се предоставя за ползване на Д.Б.Ф. с ЕГН **********. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг. След прекратяването на брака съпругата Д.Б.Ф. с ЕГН ********** възстановява предбрачното си фамилно име Б.. ОСЪЖДА Д.Б.Ф. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева), както и държавна такса върху придобития от нея дял в размер на 60 лв. (шестдесет лева), по сметката на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА И.Х.Ф. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева), както и държавна такса върху присъдените издръжки в размер на 144 лв. (сто четиридесет и четири лева), по сметката на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 4.11.2015г.
12 АНД No 33/2015, III състав Административни дела СПИЙД БАРС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.5.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-000393 от 01.12.2014г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” - С., с което на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда на „С.Б.” ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д.З.Д. е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) за нарушение на чл.4а, ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2015
Наказателно дело № 1374/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 154 от 20.05.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 33/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.11.2015г.
13 НОХД No 217/2015, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.В.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 19.10.2015г.
ПРИЗНАВА Н.В.Б., родена на ***г***, обл.Ловеч, ул.”А.С.” № .., българка, българска гражданка, несемейна, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че като непълнолетна, но разбираща свойството и значението на извършеното и можеща да ръководи постъпките си, на 27.08.2014г., около 12.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на плажната ивица пред хотел „Империал” отнела чужди движими вещи: мъжка платнена чанта за носене през рамо с надпис „Адидас” на стойност 08.00 лева; кожен портфейл „Арт” на стойност 26.00 лева; сумата от 14.00 лева; мобилен телефон „Самсунг Галакси Нот 2” със сим карта и силиконов калъф на стойност 791.00 лева; чифт мъжки кожени чехли на стойност 4.00 лева и метален жетон за автомивка на самообслужване на стойност 1.00 лева от владението и без съгласието на М.К.Р. *** и мобилен телефон „Самсунг Галакси Ес 2” със сим карта на стойност 361.00 лева; дамски слънчеви очила на стойност 11.33 лева и плажна кърпа на стойност 2.00 лева от владението на З.Б.Ю. ***, като всички вещи са на обща стойност 1218.44 лв. (хиляда двеста и осемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки) лева, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. -Включване в програма за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Н.В.Б. с ЕГН **********, да заплати на М.К.Р. с ЕГН **********,***, сумата от 791.00 лева, представляваща равностойността на мобилен телефон телефон „Самсунг Галакси Нот 2” със сим карта в него и силиконов калъф, която сума представлява обезщетение от претърпените от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва за забава, считано от 27.08.2014г. до окончателното изплащане, както и сумата от 120 лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Н.В.Б. с ЕГН **********, да заплати на З.Б.Ю. с ЕГН **********,***, сумата от 361.00 лева, представляваща равностойността на мобилен телефон телефон „Самсунг Галакси Ес 2” със сим карта в него, която сума представлява обезщетение от претърпените от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва за забава, считано от 27.08.2014г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Н.В.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър, сумата общо в размер на 25 (двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, в полза на Държавата метален жетон за автомивка, съставляващ веществено доказателство по делото, който след влизане в сила на присъдата, да бъде унищожен като вещ без стойност. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Н.В.Б.
Мотиви от 29.10.2015г.
В законна сила от 4.11.2015г.
14 АНД No 287/2015, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЮНИПРАЙД ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР - ОТДЕЛ"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП37/15.04.2015г. на Община Несебър Началник отдел Местни данъци и такси, с което на „Ю.“ ЕООД ***, адрес за призоваване гр.б., ул.“К.“ № .., ет.4 за нарушение на чл.61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и на осн.чл.127, ал.1 от ЗМДТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 100лв.. Решението може да се обжалва пред Административен съд- б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 4.11.2015
Наказателно дело № 1477/2015
ОТМЕНЯ решение № 204 от 26.06.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 287/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП37/15.04.2015 г., издадено от началника на отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, с което на основание чл. 127, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е наложено на „Ю.“ ЕООД с ЕИК 200714221 административно наказание- имуществена санкция в размер на 100 лева за нарушение по чл. 61р, ал.5 от същия закон. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.11.2015г.
15 АНД No 354/2015, II състав Административни дела К.М.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2015г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 435/10.12.2014г. на Кмета на Община Несебър, с което на К.М.Д. с ЕГН – **********, съдебен адрес *** е наложено наказание глоба в размер на 1000лв. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър, като намалява размера на глобата от 1000лв. на 500лв./петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 435/10.12.2014г. на Кмета на Община Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 4.11.2015
Наказателно дело № 1434/2015
ОТМЕНЯ решение № 198 от 26.06.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 354/2014 по описа на Районен съд- Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 435/10.12.2014 г. на кмета на община Несебър, с което на основание чл. 3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър е наложено на К.М.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, административно наказание- глоба в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 3, ал.1 от същата наредба. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.11.2015г.
16 НОХД No 1176/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Т.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 19.10.2015г.
на основание основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение от 15.09.2015 г., постановено по НОХД №1176/2015 г. по описа на РС- Н., като в диспозитивната част, с която се одобрява сключеното между страните споразумение да се счита, че споразумението е било сключено между НРП и адв. Д.С. в качеството му на защитник на подсъдимия, чието име вместо Г. С. Т. да се чете Г.Т.Д.. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок пред Окръжен съд- гр.Бургас, който за НРП тече от днес, а за осъденото лице и защитника му- от уведомяването. РАЙОНЕН СЪДИЯ: В 15,05 ч. съдът обяви определението си в присъствието на прокурора като бе разяснен реда и срока на обжалване и протестиране
Г.Т.Д.
В законна сила от 4.11.2015г.
17 ЧНД No 567/2015, II състав Реабилитации чл.85-88а НК К.К.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 22.10.2015г.
на основание чл.436, ал.1 НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата по чл.87 от НК на К.К.К. с ЕГН-********** *** за съдебна реабилитация по НОХД № 521/2010г. по описа на РС-Несебър. УКАЗВА на осн чл.436, ал.4 от НПК на осъдения К.К.К. с ЕГН-**********, че може да подаде нова молба за съдебна реабилитация не по-рано от една година от постановяване на настоящото определение. Препис от настоящото определение, след влизането му в сила да бъде изпратен служебно на бюро Съдимост при РС-Варна. Определението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила от 5.11.2015г.
18 НОХД No 1684/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Т.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 5.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1684/2015г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.Т.С. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което: М.Т.С., роден на *** г. в гр.Ямбол, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: к.к. „Сл.бряг”, жилищна сграда ********************* българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, женен, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2015 година, около 01.00 ч. в к.к. „Сл.бряг”, общ. Несебър, обл.Бургаска, пред бистро „Кондор” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „*************************************** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.50 /едно цяло и петдесет/ на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+ с фабр.№0325, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на осн. чл.343б, ал.1 на подсъдимия М.Т.С. и наказанието „ГЛОБА” в размер на 200 /двеста/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият М.С. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 9 /девет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 28.10.2015 година. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1684/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на осн. чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.Т.С., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
М.Т.С.
В законна сила от 5.11.2015г.
19 Гражданско дело No 1131/2013, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.М.Г.,
А.В.Г.,
М.А.М.
С.К.С.,
СТОИЛОВ АГРОИНВЕСТ ЕООД
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.9.2015г.
В законна сила от 6.11.2015г.
20 Гражданско дело No 1132/2013, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.М.Г.,
А.В.Г.,
М.А.Г.
СТОИЛОВ АГРОИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.9.2015г.
на основание чл. 232 ГПК ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1131/2013 г. по описа на РС Несебър. ОСЪЖДА А.В.Г. ЕГН ********** и М.А.Г. ЕГН **********, двамата с адрес: ***, да заплатят по равно на „С.А.” ЕООД ЕИК ***, представлявано от К.С.С. сумата от 350.00 (триста и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски, изразяващи се в останалата част от платено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА А.В.Г. ЕГН ********** и М.А.Г. ЕГН **********, двамата с адрес: *** да заплатят по равно на С.К.С. ЕГН **********,*** сумата от 200.00 (двеста) лева, представляващи направени съдебно-деловодни разноски, изразяващи се заплатено адвокатско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в едноседмичен срок, считано от днес, а за неявилите се страни, считано от уведомяването им.
В законна сила от 6.11.2015г.
21 Гражданско дело No 364/2014, II състав Облигационни искове Д.Н.В. Р.А.У. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.4.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.194, ал.3 във връзка ал.2 ГПК, по заявеното от ответника Р.А.У. с ЕГН-********** ***, чрез проц.представител, адв.Ц.В.-БАК, оспорване на истинността на представения от ищеца договор за наем на недвижим имот с посочена дата на сключване 25.08.2012г. с посочени страни Д.Н.В. – наемодател и Р.А.У. – наемател в частта на положените в договар подписи в графи „наемател”не е доказано. ОСЪЖДА Р.А.У. с ЕГН-********** *** да заплати на Д.Н.В. с ЕГН-********** *** сума в размер на 2700 /две хиляди и седемстотин/ лева , дължима наемна ц. за наем на недвижим имот: п апартамент № 3, находящ се на ********** КК”Слънчев бряг” общ.Несебър на площ от 66 кв.м за периода от 25.08.2012г. до 25.04.2013г., съгласно Договора за наем на недвижим имот от 25.08.2012г. заедно със законната лихва, начиная от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска в останалата му част до претендирания размер 3050 лева като неоснователен и недоказан, както и иска за сумата в размер на 381.21 лихва за минал период от 26.04.2013г. до 08.04.2014г. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Р.А.У. с ЕГН-********** *** да заплати на Д.Н.В. с ЕГН-********** *** сума в размер на 672 лева /шестстотин седемдесет и два / лева-обезщетение за неоснователно обогатяване по чл. 59 от ЗЗД, поради плащането от страна на ищеца на задълженията за консумирана от ответника ел. енергия за периода 25.08.2012г. до 25.04.2013г при ползването на същия имот, заедно със законната лихва върху присъдената главница за времето от подаване на исковата молба до окончателното плащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Н.В. с ЕГН-********** *** срещу Р.А.У. с ЕГН-********** *** да заплати сума в размер на 270.25 лева-оезщетение за консумирана вода и ползвани ВиК услуги за периода 25.08.2012г. до 25.04.2013г. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА„Р.А.У. с ЕГН-********** *** да заплати на Д.Н.В. с ЕГН-********** *** в размер на 520 /петстотин и двадесет/ лева , представляваща направени разноски по делото, на основание чл. 78 ал.3 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Определение от 7.10.2015
Гражданско дело № 1530/2015
Протоколно определение от 07.10.2015г. по в.гр.д. № 1530/2015г. по описа на БОС - Прекратява производството по гр.д. № 364/2014г. по описа на НРС и в.гр.д. № 1530/2015г. по описа на БОС. Обезсилва решение № 38/01.042015г. постановено по гр.д. № 364/14г. по описа на НРС. Определението подлежи на обжалване в едноиседмичен срок от съобщението.
В законна сила от 6.11.2015г.
22 Гражданско дело No 877/2014, III състав Вещни искове Л.К.К.,
Д.К.К.
П.А.К.,
П.Б.К.,
И.П.С.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 30.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 877/2014г. по описа на Несебърския районен съд, поради липса на спор относно разпределението на ползването на процесния поземлен имот и доброволно определения начин на ползване между страните по настоящото дело – всички съсобственици. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 6.11.2015г.
23 Гражданско дело No 992/2014, I състав Вещни искове Н.Д.М. М.Д.Г.У. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.6.2015г.
РАЗПРЕДЕЛЯ ползуването на следния съсобствен имот: недвижим имот представляващ СГРАДА с идентификатор ***** /*********ка, две/, находящ се в с. Равда, Област Бургас, Община Несебър, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-58/ 16.04.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: с. Равда, п.к. 8221 /осем хиляди двеста двадесет и едно/, ул. „******** (дванадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор ******** /***********/, предназначение на - селскостопанска сграда, застроена площ: 53 кв.м. (петдесет и три квадратни метра), брой етажи - 1/един/, стар идентификатор - няма, номер по предходен план – няма, между съсобствениците Н.Д.М. и Н.Д.М., ЕГН:**********, и двамата с пост.адрес: *** от една страна и М.Д.Г.-У., ЕГН:**********, пост.адрес: ***,от друга страна при квоти от по 1/2ид.ч. за ищцата и ответницата както следва: В ДЯЛ на Н.Д.М. и Н.Д.М., ЕГН:**********, и двамата с пост.адрес: ***, се поставя за реално ползуване общо 26.50 кв.м./двадесет и шест цяло и петдесет стотни/ кв.м. от съсобственият им им имот: СГРАДА с идентификатор ***** /*********ка, две/, находящ се в с. Равда, Област Бургас, Община Несебър, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-58/ 16.04.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: с. Равда, п.к. 8221 /осем хиляди двеста двадесет и едно/, ул. „******** (дванадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор ******** /***********/, предназначение на - селскостопанска сграда, застроена площ: 53 кв.м. (петдесет и три квадратни метра), брой етажи - 1/един/, стар идентификатор - няма, номер по предходен план – няма, оцветен в червен цвят в представената скица на вещото лице/. В ДЯЛ на М.Д.Г.-У., ЕГН:**********, пост.адрес: *** се поставя за реално ползуване общо общо 26.50 кв.м./двадесет и шест цяло и петдесет стотни/ кв.м. от съсобственият им им имот: СГРАДА с идентификатор ***** /*********ка, две/, находящ се в с. Равда, Област Бургас, Община Несебър, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-58/ 16.04.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: с. Равда, п.к. 8221 /осем хиляди двеста двадесет и едно/, ул. „******** (дванадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор ******** /***********/, предназначение на - селскостопанска сграда, застроена площ: 53 кв.м. (петдесет и три квадратни метра), брой етажи - 1/един/, стар идентификатор - няма, номер по предходен план – няма, оцветен в син цвят в представената скица на вещото лице/. ОБЯВЯВА скица от заключението на вещото лице С.Р. по извършената съдебно-техническа експертиза за неразделна част от настоящото решение. Разноските остават в тежест на страните, както са понесени. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2015
Гражданско дело № 1623/2015
Решение 136/06.11.2015г.: ПОТВЪРЖДАВА решение № 85 / 15.06.2015 год. по гр.д. № 992 / 2014 год. по описа на Несебърския районен съд . ОСЪЖДА Н.Д.М. , ЕГН:********** , с пост.адрес: *** да заплати на М.Д.Г.-У., ЕГН:**********, пост.адрес: *** направени пред настоящия съд разноски в размер на 400 лв. / четиристотин лева /. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .
В законна сила от 6.11.2015г.
24 ЧГД No 766/2015, IV състав Приемане по наследство ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 6.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 766/2015 г. по описа на РС- Несебър. Заверено копие от определението да се изпрати на съдебния изпълнител към РС- Несебър с оглед прекратяване на предприетите мерки по проверка и извършване на опис на наследството на Николай Борисов Данаилов. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.11.2015г.
25 НОХД No 685/2014, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.И.Х. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 21.10.2015г.
ПРИЗНАВА П.И.Х., роден на ***г***, българин, български гражданин, несемеен, осъждан, основно образование, понастоящем в Затвора- гр. Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 28.08.2013 г. до 08.09.2013 г. в гр.Несебър, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление и повторност, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи на обща стойност 8953.10 лв. /осем хиляди деветстотин петдесет и три лева и десет стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: -за времето от 15.00 ч. на 28.08.2013 г. до 01.00 ч. на 29.08.2013 г. в гр.Несебър, през отворен прозорец от стая, находяща се на ул.******* отнел чужди движими вещи - преносим компютър марка „Тошиба" на стойност 494.00 лв., чанта за лаптоп на стойност 15.00 лв., чантичка тип паласка на стойност 176.00 лв., задграничен паспорт, мъжки портфейл марка „Лаура Биаджоти" на стойност 95.20 лв., мъжки портфейл, черен на цвят на стойност 18.00 лв., дебитна карта на банка „Уни Кредит Булбанк", карта за бензиностанция „Шел", 4 бр. секретни ключове на стойност 12.00 лв., метален ключодържател на стойност 1.00 лв., ключ-аларма за л.а. марка „Ауди А4" на стойност 20.00 лв. и сумата от 120.00 евро х 1.96 лв. на стойност 235.20 лв. и 9 долара х 1.47 лв. на стойност 13.23 лв. и 5 000.00 лв. от владението и без съгласието на С.В.Б. ***; - за времето от 18.10 ч. на 04.09.2013 г. до 00.30 ч. на 05.09.2013 г. в гр.Несебър, през отворена балконска врата от стая №102, находяща се на ул."******* отнел чужди движими вещи - сумата от 700.00 лв. и парфюм марка „Гучи" на стойност 45.00 лв. от владението и без съгласието на Р.С.Х. ***; - за времето от 14.30 ч. на 04.09.2013 г. до 02.10 ч. на 05.09.2013 г. в гр.Несебър, през отворена балконска врата от стая №204, находяща се на ул******* отнел чужди движими вещи - сумата от 390.00 лв. и мобилен телефон марка „Андроид Ноут" ведно със зарядно устройство на стойност 300.55 лв. от владението и без съгласието на Х.А.Х. ***; - за времето от 23.00 ч. на 07.09.2013 г. до 07.30 ч. на 08.09.2013 г. в гр.Несебър, през отворен прозорец от стая №105, находяща се на ул******* отнел чужди движими вещи - сумата от 100.00 евро х 1.96 лв. на стойност 196.00 лв., 180.00 лв. и 30.00 паунда х 2.32 лв. на стойност 69.60 лв., цифров фотоапарат марка „Олимпус М 810" на стойност 58.70 лв., златни обици с циркониево камъче на стойност 58.70 лв., златен пръстен с циркониево камъче на стойност 97.80 лв., сребърен пръстен с перличка на стойност 97.80 лв., сребърно синджирче с висулка листо на стойност 78.20 лв., сребърни обици с перли на стойност 58.70 лв., бижу с ахат на стойност 39.10 лв. и сребърен пръстен с циркониево камъче на стойност 78.20 лв. от владението и без съгласието на Т.Б. от Украйна и сумата от 160.00 лв., цифров фотоапарат марка „Никор Кулпикс" на стойност 138.00 лв. и мобилен телефон марка „Нокиа 5530" на стойност 127.00 лв. от владението на Е.К. от Украйна, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.З, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наказанието по НОХД № 3390/2012г. по описа на СГС в размер на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия П.И.Х. със снета по делото самоличност да заплати на С.В.Б., ЕГН **********,*** сумата от 6079.63 лева /шест хиляди седемдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки/, представляващи нанесени имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 28.08.2013г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА П.И.Х. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Несебърски районен съд сумата в размер на 571.52 лева /петстотин седемдесет и един лева и петдесет и две стотинки/, представляваща направени съдебно-деловодни разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
П.И.Х.
Мотиви от 1.12.2015г.
В законна сила от 6.11.2015г.
26 АНД No 188/2015, VI състав По ЗД по пътищата С.М.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 3.6.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-002768 от 26.09.2014 г., издадено от Началника на РУ – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на С.М.Т., ЕГН ********** на основание чл. 185 от ЗДвП и чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП за извършени нарушения на чл. 6, т. 1 и чл. 150 от ЗДвП са му наложени наказания глоби общо в размер на 120 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2015
Наказателно дело № 1628/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 173/03.06.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 188/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.11.2015г.
27 ЧНД No 1209/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 21.10.2015г.
на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: № 529 ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК по отношение на Г.С.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 613/2015г. и НОХД № 514/2015г. в размер на най-тежкото, а именно „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от тридесет и два месеца с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице три пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от тридесет и два месеца; „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа годишно за всяка календарна година за срок от три поредни календарни години. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната до момента част от наложеното наказание „Пробация” по НОХД № 514/2015г. по описа на РС- Несебър, считано от 28.09.2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Г.С.Г.
В законна сила от 6.11.2015г.
28 ЧНД No 1444/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Б.Н.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 13.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 1444/15г. по описа на РС-Несебър. След влизане в сила на Определението за прекратяване, материалите да се приложат по НЧД 1260/2015г. по описа на НРС. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС-Бургас.
В законна сила от 6.11.2015г.
29 Гражданско дело No 699/2014, IV състав Други дела АДВАНСД КУОЛИТИ СЪРВИСИС ЕООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КОМПЛЕКС "МИДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2014г.
ОТМЕНЯ решения на общото събрание на етажната собственост на комплекс „****”, находящ се в к.к. „Слънчев бряг”- запад, представлявана от М.Д., проведено на 25.07.2014г., с които е решено: 1. Годишната такса за поддръжка и управлението на общите части за 2014 г. да остане в размер на 5 евро на квадратен метър, но не повече от 600 евро на обект; 2. Собственици, които не пребивават през годината да заплащат половината от дължимата годишна такса за обекта си; 3. Избран контролен съвет за срок от две години в състав А.Г., С.П. и Е.Н.; 4. Направа на хидроизолация на покрива на един пласт с качествени материали, 12 лв./кв.м. /около 6000 лв./, с гаранция 5 години, като 1500 евро да се платят от ап.62 за сметка на бъдещи плащания за такса за поддръжка на общите части, а останалите 1500 евро да се платят от резерва на бюджета; 5. Премахване дървения под и възстановяване първоначалния вид на тревната площ пред магазини 5 и 6, както и да се изгради разрушената ограда, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за отмяна на останалите взети решения. ОСЪЖДА етажната собственост на комплекс „****”, находящ се в КК „Слънчев бряг”- запад, представлявана от М.Д., да заплати на „А.К.С.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление КК „Слънчев бряг”, западна част, кв. ********, представлявано от А.К.У., сумата от 100 лв. /сто лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски съобразно уважената част. ОСЪЖДА „А.К.С.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление КК „Слънчев бряг”, западна част, кв. ********, представлявано от А.К.У., да заплати на етажната собственост на комплекс „****”, находящ се в КК „Слънчев бряг”- запад, представлявана от М.Д., да заплати на сумата от 400 лв. /четиристотин лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски съобразно отхвърлената част. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2015
Гражданско дело № 1277/2015
Решение № IV-120/09.11.2015г. по в.гр.д. № 1277/2015г. по описа на БОС - Потвърждава съдебно решение № 232/30.12.2014г. постановено по гр.д. № 699/2014г. по описана НРС. Решението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.
В законна сила от 9.11.2015г.
30 Гражданско дело No 330/2015, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС ЛИНИ ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на “В.И К.” ЕАД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор **********, за приемане за установено по отношение на „Л.И.” ЕООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от *******, съществуването на вземането по Заповед за изпълнение на парично задължение постановена по ч.гр.д. № 89/15г. по описа на НРС, за сумата от 536,47лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от от 30.04.2014г. до 18.12.2014г. с отчетен период по фактури от 11.04.2014г. до 25.09.2014г., като неоснователен, поради извършено погасяване на задължението. ОСЪЖДА Л.И.” ЕООД с ЕИК-******* да заплати на “В.И К.” ЕАД, ЕИК ****** сумата от 325лв./триста двадесет и пет/лева, представляваща разноски за платена държавна такса за юк. възнаграждение, представляващи направените от ищеца съдебни разноски по гр.дело № 330/2015г. по описа на РС-Несебър. ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 89/15г. по описа на РС-Несебър, като УКАЗВА същото да бъде върнато в гражданско деловодство, след приключване на производството с влязло в законна сила решение. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.11.2015г.
31 Гражданско дело No 768/2015, VI състав Издръжка А.С.И. Б.К.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 2.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба, според която Б.К.П. се задължава, считано от 01.11.2015г. да заплаща ежемесечна издръжка на сина си К.Б. К., чрез неговата майка и законна представителка А.С.И., месечна издръжка в размер на 120 лева, която издръжка ще бъде заплащана по следната банкова сметка: ***: *****F – в „*****” АД с титуляр А.С.И. от 25-то до 30-то число на текущия месец. Разноските по делото остават за страните така, както са направени. ОСЪЖДА К.Б. К. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на РС- Несебър държавна такса върху сумата, за която страните са се спогодили, в размер на 86.40 лева /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 768/15г. по описа на РС- Несебър. Определението, с което производството се прекратява подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила от 9.11.2015г.
32 АНД No 151/2015, III състав Административни дела МИДИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024424 от 14.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда на „М.” АД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Д.Д.Я., е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2015
Наказателно дело № 1343/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение №184/12.06.2015г. постановено по АНД № 151/2015г. на Районен съд - Несебър. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 9.11.2015г.
33 ЧНД No 1260/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Б.Н.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 22.10.2015г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на Б.Н.П., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 7319/2014г. по описа на РС- Пловдив; НОХД № 1026/2015г. по описа на РС- Пловдив; НОХД № 2177/2015г. по описа на РС- гр.Пловдив; НОХД № 1054/2015г. по описа на ОС- гр.Пловдив и НОХД 446/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА . ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК от така определеното общо наказание, изтърпяната част от наказанието, по което е започнало изпълнението до влизане на настоящото определение в сила. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК от така определеното общо наказание, времето през което осъденият е бил задържан по някое от осъжданията в групата ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 10.40 часа, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 9.11.2015г.
34 НОХД No 1702/2015, IV състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Я.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 9.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1702/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. С.К. ***, упълномощен защитник на подсъдимия И.Я.Т., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И.Я.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес***************************************** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от 14.11.2014 год. до 20.05.2015 год. в гр. Несебър, при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице- „Завеждащ техническа служба" назначен с трудов договор № Г- 207/31.03.14 год., като се възползвал от служебното си положение противозаконно присвоил чужди движими вещи - 24 /двадесет и четири/ броя телевизори марка „ТВ LED LCD) Сгоwn” модел 28126 на стойност 4320.00лв. и 3/три/ броя DVR –DS 7216HWI-SH/А на стойност 900.00 лв., 3 бр. кабели комууникационни за DVR –DS 7216HWI-SH/А на стойност 24.00лв., и 1бр. мишка компютърна на стойност 10.00лв., собственост на ***********, връчени му в това му качество да ги пази и управлява, като се разпоредил с вещта /заложил същите срещу определена сума пари в заложна къща „************; заложна къща **************» гр. Бургас, ******************** гр. Бургас/, от владението и без съгласието на ***********, представлявано от изпълнителен директор ************— всичко на обща стойност 5 254.00лв., поради което и на основание чл. 201, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 7 /седем/ месеца . ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на подсъдимия И.Я.Т. наказания Конфискация до една втора част от имуществто и лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6 и 7 от НК. ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал.3 от НК подсъдимият да заплати в полза на Държавата, по сметката на РС- Несебър, сумата в размер на 105.00 лева /сто и пет/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1702/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ, взетата по ДП 304- ЗМ 404/2015 год. по описа на РУП – Несебър спрямо И.Я.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” до привеждане в изпълнение на наложеното наказание. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
И.Я.Т.
В законна сила от 9.11.2015г.
35 Гражданско дело No 638/2015, IV състав Искове по СК И.С.П. Г.Г.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 4.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба в посочения по-горе смисъл. С оглед одобряване на спогодбата, ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 638/2015г. по описа на РС- Несебър. Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила от 10.11.2015г.
36 НОХД No 1717/2015, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 10.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1717 /2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв. А.Ж. – защитник, и подсъдимият С.К. К., споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА С.К.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, осъждан , неженен, със средно образование, работи в завод „Арсенал”, ЕГН: **********., за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2014 год., около 14.15 часа. в КК „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл. Бургас, кв.”Черно Море” УПИІІІ от магазин за бижута „Елементс” в близост до бар „Корнер” е отнел чужди движими вещи – мобилен телефон „Самсунг”, модел „Галакси Ноут”, на стойност 791.99 лв., /седемстотин деветдест и един лв. и деветдесет и девет стотинки/ от владението и без съгласието на ******************* от гр.Павел Баня, обл.Ст. Загора, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал.1 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия К. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата по сметка на НРС сумата от 25 /двадесет и пет/ лв., представляващи направени по делото разноски. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1717/2015 г. по описа на РС – Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.К.К., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
С.К.К.
В законна сила от 10.11.2015г.
37 НОХД No 1718/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Л.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 10.11.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№1718/2015г. по описа на РС-Несебър. ВРЪЩА досъдебното производство №304-ЗМ-1172015г. по описа на РПУ-Несебър, на Районна прокуратура гр. Несебър. Определението е окончателно.
В законна сила от 10.11.2015г.
38 Гражданско дело No 148/2015, III състав Вещни искове А.Л.Д.,
Д.И.Д.
З.Л.Й.,
Й.С.Й.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 5.11.2015г.
СЪДЪТ ПРИКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА, която се постигна в следния вид: РАЗПРЕДЕЛЯ между страните ползването на поземлен имот с идентификатор 61056.502.377 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Равда, община Несебър, одобрени със заповед № РД-18- 58 от 16.04.2008г. на изпълнителния директор на АГКК гр.Бургас, адрес на поземлен имот с.Равда, ул..............................., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване- ниско застрояване /до 10 метра/ при съседи: ПИ №№ 61056.502.547, 61056.605.376; 61056.502.378 и 61056.502.381, включващо застроена и незастроена част, както следва: ИЩЦИТЕ А.Л.Д. и Д.И.Д. ще ползват застроено и незастроено дворно място с площ от 348.90 кв.м., оградени със жълт цвят на скица № 3 от допълнителното заключение от 14.10.2015г. на съдебно- техническа експертиза от вещото лице С.Р. /трети вариант/, от които: 1./жилищна сграда и магазин- 122.10 кв.м.; 2. /общи части- 16.50 кв.м.; 3. /незастроено дворно място- 210.30 кв.м./ ОТВЕТНИЦИТЕ З.Л.Й. и Й.С.Й. ще ползват застроено и незастроено дворно място с площ от 317.30 кв.м., оградени със син цвят на скица № 3 от допълнителното заключение от 14.10.2015г. на съдебно- техническа експертиза от вещото лице С.Р. /трети вариант/, от които: 1./жилищна сграда, гараж и работилница- 165 кв.м.; 2./общи части- 16.50 кв.м.; 3./незастроено дворно място, в това число стопански постройки- 135.80 кв.м. Съсобственицете се съгласяват ищците А.Л.Д. и Д.И.Д. да изградят за тяхна сметка самостоятелен вход от ул.Рибарска със широчина 80 см. така, както е предвиден в скица № 3 и попадащ в дял втори, оцветен със жълт цвят. Разноските по делото остават за страните така, както са направени. С П О Г О Д И Л И СЕ: ИЩЦИ: 1................... ОТВЕТНИЦИ: 1.................. /А.Д./ /З.Й./ 2. .................. 2................... /Д.И.Д./ /Й.Й./ Съдът намира, че така постигнатата съдебна спогодба не противоречи на закона и морала, включително и на материалния закон, тъй като с нея страните доброволно уреждат спора във връзка на ползвания съсобствен между тях недвижим имот и в частност незастроената част от него, поради което същата следва да бъде одобрена. На основание чл.78, ал.9, изр.първо от ГПК, на ищците следва да се върне половината от първоначално внесената държавна такса за образуване на делото, а именно сумата от 40 лева. Поради гореизложеното, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба на ищците А.Л.Д. и Д.И.Д. от една страна и ответниците З.Л.Й. и Й.С.Й. от друга страна във вида, в който е постигната. ВРЪЩА на А.Л.Д. и Д.И.Д. половината от внесената държавна такса за образуване на делото, а именно сумата в размер на 40 /четиридесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 148/2015г. по описа на Несебърски районен съд, като спогодено. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството, подлежи на обжалване с частна жалба от страните в едноседмичен срок, считано от днес пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 11.11.2015г.
39 Гражданско дело No 545/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 3.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 545/2015г. по описа на РС-Несебър поради недопустимост. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес с частна жалба пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 11.11.2015г.
40 Гражданско дело No 632/2015, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БУЛГАРПЛОД ЕООД ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 23.10.2015г.
На основание чл.233 от ГПК съдът счита, че по делото е направен валиден отказ от предявения иск от лице, което е оправомощено да се разпорежда с предмета на спора, поради което гражданско дело № 632 от 2015г. по описа на Районен съд Несебър следва да бъде прекратено. Така мотивиран, съдът ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА поради отказ от иска от страна на „Б.” ЕООД с ЕИК ......... гр. дело № 632/2015г. по описа на Районен съд- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.11.2015г.
41 Гражданско дело No 700/2015, II състав Облигационни искове М.Х.В. И.В.Й.,
Н.Й.Г.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 21.10.2015г.
Прекратява на осн. чл.129, ал.3 ГПК производството по гр.д. № 700/2015г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред БОС.
В законна сила от 11.11.2015г.
42 АНД No 507/2015, IV състав Административни дела ИМПЕРИАЛ 88 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.10.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025112/09.02.2015 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „И.8.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.Р.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 11.11.2015г.
43 АНД No 997/2015, IV състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) С.И.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.10.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 40/13.07.2015 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.86, т.10 от Наредба № 6 на Общински съвет- гр. Несебър, на С.И.П., ЕГН *********, живуща ***, стая 211, е наложено наказание административно наказание “Глоба” в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 11.11.2015г.
44 Гражданско дело No 404/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ К-С "СЕЙНТ ДЖОРДЖ ПАЛАС"-ГР. СВЕТИ ВЛАС Н.Г.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 27.10.2015г.
По отношение на претенцията за извършени разноски от страна на ответника и възраженията на ищеца за прекомерност на разноските, съдът ще се произнесе с определение в закрито заседание по реда на чл.248 ал.3 от ГПК за което делото да се докладва. Поради горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: №724 ПРЕКРАТЯВА гр.дело № 404/2015г. по описа на Районен съд гр.Несебър на основание чл.232 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд Бургас в едноседмичен срок от днес.
В законна сила от 12.11.2015г.
45 АНД No 176/2015, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БИЗНЕС-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 07 ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.7.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24/24.02.2015 г. на Началник отдел ,.МДТ" на Община Несебър, с което за нарушение на Член 14 от ЗМДТ е наложено на „Б.Р.0." ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК *******, представлявано от Н.И.Н., с постоянен адрес:*** "а", с ЕГН ********** - прокурист административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.127 ЗМДТ. като намалява размера на санкцията от 500 лева на 100 /сто/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24/24.02.2015 г. на Началник отдел ,.МДТ" на Община Несебър, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.11.2015
Наказателно дело № 1583/2015
ОТМЕНЯ решение № 223/9.07.2015г., постановено по НАХД № 176/2015г. по описа на Районен съд – Несебър И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 24/24.02.2015г., издадено от началник отдел „МДТ” на Община Несебър, с което за нарушение на чл.14 от ЗМДТ, на „Бизнес –устойчиво развитие 07”ЕООД с ЕИК *******, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.123 от ЗМДТ. Решението е окончателно и неподлежи на обжалване.
В законна сила от 12.11.2015г.
46 АНД No 449/2015, IV състав По ЗД по пътищата И.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.10.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000654/22.04.2015 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл. 315, ал.2, пр.1, вр. чл.315 ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, на И.М.А., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:*** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2000 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 12.11.2015г.
47 НОХД No 1442/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.А.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 12.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1442/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С.Д. защитник на подсъдимия Н.А. и подсъдимият Н.А.А., съгласно което: ПРИЗНАВА Н.А.А., с ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, управител на „Никал 87” ЕООД, със седалище и адрес ***, за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2015г., около 03:30 часа пред хотел «******»/ в к.к „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл. Бургас е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди", модел „А6" с регистрационен № *********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,22 /едно цяло двадесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер №7410+, с фабр.№0325, поради което и на основание чл.343 „Б”, ал. 1, чл. 55, ал.1, т.2, б..Б, вр. чл.2, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. НАЛАГА на основание чл.343Г, вр.чл.343Б, ал.1 от НК на подсъдимия А. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред, а именно от 05.08.2015г. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1442/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.А.А. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Н.А.А.
В законна сила от 12.11.2015г.
48 НОХД No 1735/2015, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Й.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 12.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1735/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Димитрина Црънкова – прокурор в РП-Несебър, адв. П.Д. *** – защитник на подсъдимият Я.А., съгласно което: ОБВИНЯЕМИЯТ Я.Й.А., роден на ***г***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, не работи, с постоянен адрес:***, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че: За времето от 23:00 часа на 25.10.2014г. до 03.06.2015г. в гр.Несебър, общ. Несебър при условията на продължавано престъпление, в съучастие с различни съизвършители за отделните деяния, в качеството си на извършител, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, използване на техническо средство и използване на моторно превозно средство /различни по марка, модел и регистрационен номер за всяко отделно деяние/, отнел чужди движими вещи оставени без постоянен надзор на обща стойност 5325,21лв. (пет хиляди триста двадесет и пет лева и двадесет и една стотинки) от владението на различни граждани, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1. На 25.10.2014г. около 23:00 часа от лек автомобил „Фолксваген голф” паркиран на ул. ”****************** в гр. Несебър, общ. Несебър, в съучастие с непълнолетния ********************* - извършител, в качеството си на извършител, чрез използването на технически средства – маслен крик и кръст-ключ и моторно превозно средство – лек автомобил марка ******************** с рег.номер ********* и отнел чужди движими вещи, както следва: четири броя автомобилни гуми ***************** ведно с 19 цолови алуминиеви джанти и деветнадесет броя стоманени болтове, всички на обща стойност 461,28лв. (четиристотин шейсет и един лева и двадесет и осем стотинки) от владението на ******************* от гр. Несебър, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 2. На неустановена дата през месец януари 2015г. в периода от 14:00 часа на 08.01.2015г. до 12:30 часа на 16.01.2015г. от административна сграда „Морска гара”, втори етаж, от дискотека „Клуб 66” в гр. Несебър, общ. Несебър, в съучастие с непълнолетния ********************* - извършител, в качеството си на извършител чрез използване на техническо средство – „кози крак” за взломяване на халката на катинара поставен на входната врата и моторно превозно средство – лек автомобил марка ******************** с рег.номер *********, отнел чужди движими вещи, както следва: три броя полилеи от ковано желязо в златист цвят с форма на корона и орнаменти от меандър по всички шини на полилеите на обща стойност 1056,00 (хиляда петдесет и шест лева), два броя камери за видеонаблюдение на обща стойност 168,00 (сто шестдесет и осем лева), четири броя батерии за мивки марка „АСЕ” на обща стойност 105,00 (сто и пет лева), един брой обков за брава на стойност 30 (тридесет лева), 1бр. керамичен ботуш за мивка ва стойност 30,00лв. /тридесет лева/ или общо движими вещи на обща стойност 1389,00лв. /хиляда птриста осемдесет и девет лева/, собственост на ************ – гр. София, от владението на ************************ представител на ************– гр. София и Началник на Пристанище Несебър, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои ; 3. В периода от 15:30 часа на 12.01.2015г. до 10:00 часа на 13.01.2015г. от строителен обект в „Промишлена зона” в гр.Несебър, общ.Несебър, в съучастие с непълнолетния ********************* - извършител, в качеството си на извършител чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ******************** с рег.номер *********, отнел чужди движими вещи, както следва: климатик колонен тип марка „Осака”, модел „CH52LST” на стойност 1961,89лв. (хиляда деветстотин шейсет и един лева и осемдесети девет стотинки) от владението на ************************ от гр. Несебър, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои ; 4. На 31.01.2015г. от строителен обект на ул. ************ в гр. Несебър, общ. Несебър, чрез използването на моторно превозно средство – микробус марка „Форд” модел „Транзит” с рег.номер ********* е отнел чужди движими вещи, както следва: 46 бр. метални планки с размери 23см.х15см., на обща стойност на 276, 00 ( двеста седемдесет и шест лева ), 6 бр. горна част на метални хюнебеци и 6 бр. долна част на метални хюнебеци, на обща стойност 60,00 ( шестдесет лева ) или общо движими вещи на стойност 336,00лв. ( триста тридесет и шест лева от владението на *********************, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; 5. На 03.06.2015 г. гр.Несебър, общ.Несебър , на ул. „Морска”№1, в съучастие с неизвестно до момента лице, от тротоар пред търговски обекти – магазин за пакетирани стоки и дюнер, стопанисвани от „Алегрия 1” ООД с управители ************************ и ******************************, чрез използването на моторно превозно средство – товарен автомобил марка ******************** с рег.номер ********* е отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – три броя хладилни витрини, както следва: хладилна витрина марка „КРАУН” модел D372 и сериен номер *******************, хладилна витрина „КРАУН” модел D372 и сериен номер ******************* и двете с поставени рекламни стикери на изворна вода „Бачково” на обща стойност 842,80 (осемстотин четиридесет и два лева и осемдесет стотинки ) и хладилна витрина „EVEREST” модел EV24SD и сериен номер 1004425 с поставени рекламни стикери на бира „Туборг” на стойност 334,04 ( триста тридесет и четири лева и четири стотинки ) или общо движими вещи на стойност 1177,04лв. (хиляда сто седемдесет и седем лева и четири стотинки ), от владението на ************************ от гр.Несебър и ****************************** от гр.Ст.Загора, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои , поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.3 и т. 4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ВРЪЩА на фактическия собственик ************************ от с. Кошарица, ул. „Двадесет и трети септември” №50, товарен автомобил марка „Форд” модел „Транзит” с рег. ******** ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, арматурна ножица, ножовка, лост и два бр. кутии с инструменти, които принадлежат на обв. Я.Й.А. и са били предназначени за извършване на умишлени престъпления от него, в полза на държавата. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, да заплати в полза на Държавата сумата от 115.00 лв. (сто и петнадесет лева), представляващи направени разноски по направени експертизи. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1735/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Я.Й.А., ЕГН-**********, мярка за неотклонение “Задържане под стража” Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.10 часа.
Я.Й.А.
В законна сила от 12.11.2015г.
49 АНД No 179/2015, II състав По ЗД по пътищата Е.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0304-003425/07.01.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Е.С.П. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 1000лв. и десет месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва - глобата на 500лв./петстотин/ лева и шест месеца лишаване от право да управлява МПС. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-003425/07.01.2015г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 13.11.2015
Наказателно дело № 1475/2015
ОТМЕНЯ решение №203/26.06.2015г. постановено по АНД № 179/2015г. по описа на Районен съд Несебър в частта, в която е изменено наказателно постановление №14-0304-003425/07.01.2015г. на началника на РУП Несебър, с което за нарушение на чл.174, ал.1 от ЗДвП е намален размера на наложеното на Е.С.П. *** наказание глоба от 1000 лв. на 500лв. и размера на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от 10 месеца на 6 месеца. Вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №14-0304-003425/07.01.2015г. на началника на РУП Несебър, с което на Е.С.П. *** за нарушение на чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 1000 лв., като определя размер на наказанието глоба – 850 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №14-0304-003425 от 07.01.2015г. на началника на РУП Несебър, с което на Е.С.П. *** за нарушение на чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС от 10 месеца. ОСТАВЯ В СИЛА решение №203/26.06.2015г. постановено по АНД № 179/2015г. по описа на Районен съд Несебър в останалата му част.
В законна сила от 13.11.2015г.
50 АНД No 239/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Р.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.10.2015г.
ПРИЗНАВА Н.Р.М.- родена на ***г***, с постоянен адрес:***, ромка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, неграмотна, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че за периода 14.03.2012г. до месец 26.04.2013г., на дати 14.03.2012г., 21.03.2012г., 11.07.2012, 30.11.2012г. и 26.04.2013г., по главен път І-9 в района на отбивката след заведение „Ханска шатра” в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, като пълнолетно работоспособно лице, през продължителен период от време не се е занимавала с обществено полезен труд, като е получавала не трудови доходи по неморален начин- извършвала сексуални услуги (проституция) срещу заплащане- престъпление по чл.329, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същата административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Н.Р.М.
Мотиви от 4.11.2015г.
В законна сила от 13.11.2015г.
51 АНД No 282/2015, II състав По ЗД по пътищата А.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002760/26.09.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на А. С.К. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 30лв., на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6месеца и на осн.чл.185 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 20лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2015
Наказателно дело № 1436/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение №199/26.06.2015г. постановено по АНД №282/2015г. по описа на Районен съд - Несебър. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 13.11.2015г.
52 АНД No 533/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.В.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.9.2015г.
ПРИЗНАВА Н.В.Т.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работи като барман, неосъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 18.06.2015г., около 02.30 часа на паркинга на хотел „Калина Гарден”, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество: коноп с нето тегло 0,623 грама със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол 2,40 % на стойност 3.74 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което го ОПРАВДАВА за обвинението за престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл. второ, т.1 от НК, за което е предложено да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата неизразходената част от наркотичното вещество, предадено на съхранение в ЦМУ- София с писмо рег.№ 251000- 14922/24.06.2015г., които след влизане в сила на решението да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: един брой плик с опаковки, които след влизане на решението в сила, да бъдат унищожени. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.В.Т.
Мотиви от 15.9.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 13.11.2015
Наказателно дело № 955/2015
ПОТВЪРЖДАВА решение № 293 от 10. 09. 2015 година по НАХД № 533/2015 год. на Районен съд- гр. Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 13.11.2015г.
53 АНД No 593/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Л.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 31.8.2015г.
ПРИЗНАВА С.Л.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, ученик в ПГ „И.В.” к.к. „С.б.”- ** к., ЕГН: **********, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 30.09.2014 г. около 14:00 часа в курортен комплекс „С.б.”, общ. Несебър, област Бургас, пред комплекс „Гранд”, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното от него и е можел да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКВНП, държал високорисково наркотично вещество, а именно: коноп /канабис, марихуана/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,70% /пет цяло и седемдесет/ тегловни процента с общо нето тегло 4,20 /четири цяло и двадесет/ грама на обща стойност 25,20 лева (двадесет и пет лева и двадесет стотинки), определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т. 1, предл.първо, вр. чл. 63, ал. 1, т. 5, от НК. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление гр.София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
С.Л.Т.
Мотиви от 9.9.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 13.11.2015
Наказателно дело № 899/2015
ОТМЕНЯ решение № 286 от 31. 08. 2015 година по НАХД № 593/2015 год. на Районен съд - гр. Несебър в неговата наказателно-оправдателна част, като вместо нея ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА подсъдимия С.Л.Т. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин,, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик в ПГ „Иван Вазов“, к. к. „С.б.“- ** к., ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30. 09. 2014г. , около 14. 00 часа, в курортен комплекс „С.б.“, община Несебър, област Бургас, пред комплекс „Гранд“, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното от него и е можел да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсурите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 ал. 1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество, а именно: канап /канабис, марихуана/ със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,70% /пет цяло и седемдесет/ тегловни процента с общо нето тегло 4,20 / четири цяло и двадесет/ грама на обща стойност 35.20 лева / двадесет и пет лева и двадесет стотинки/, определена според Приложение № 2 към член единствен на постановление № 23 на МС от 29. 01. 1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен- престъпление по чл. 354а ал. 5 във вр. с ал. 3, предложение второ, т. 1, предложение първо от НК, като за деянието не се предвижда наказание лишаване от свобода, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а ал. 1 от НК и от деянието не са настъпили имуществени вреди, а деецът е бил непълнолетен, поради което и на основание 78а, ал. 6, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 2, ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ чрез прочитане на решението пред ученическия и педагогическия колектив на ПГ „Иван Вазов“ в курортен комплекс „С.б.“, община Несебър. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила от 13.11.2015г.
54 НОХД No 1746/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 13.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1746/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият И.И.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, общ работник в „*******” ООД, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2015 година, около 20.40 ч. в гр.Обзор, общ. Несебър, обл.Бургаска, по улица *******, посока кръстовище ул.*******, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд”, модел „Ескорт” с рег.ДК№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.39 /едно цяло тридесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510, с фабр.№ ARDN 0065, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 от НК на обвиняемия И.И.Д. и кумулативно предвиденото наказанието „ГЛОБА” в размер на 200 лв. (двеста) лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Д. да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 11.11.2015 година. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1746/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия И.И.Д. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
И.И.Д.
В законна сила от 13.11.2015г.
55 АНД No 228/2015, IV състав Административни дела СТАКОЗ 2009 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-292/30.10.2012 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол”- Бургас, с което, за нарушение на чл.38, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултурите /ЗРА/, на „С.2.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Й.И., са наложени административни наказания “Глоба” в размер на 2000 лв., като на основание чл.90, ал.1 от ЗРА са отнети 9 броя калкан с общо тегло 22,4790 кг., и е постановено да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 135 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.11.2015
Наказателно дело № 1823/2015
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 274/ 12.08.2015г., постановено по н.а.х.д. № 228 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Н.. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.11.2015г.
56 АНД No 835/2015, IV състав По ЗД по пътищата С.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001771/21.07.2015 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.3, т.4 от същия закон, на С.Д.П., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.11.2015г.
57 НОХД No 1248/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.С.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 29.10.2015г.
ПРИЗНАВА Е.С.М., роден на *** год. в Ирландия, с паспорт № **********, ирландски гражданин, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 15.09.2015г., около 12.15 часа в к.к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър, в района на паркинг, на дискотека “*****” управлявал четириколесно превозно средство – Голф количка с ДК№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.41 на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол от химическа експертиза № 899/2015год. на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното на подсъдимия М. наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Е.С.М. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 39.08 лева. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Е.С.М.
Мотиви от 5.11.2015г.
В законна сила от 16.11.2015г.
58 Гражданско дело No 446/2015, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Л.И.Л. АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 7.10.2015г.
ОСЪЖДА „А.М.К.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Л.И.Л., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, по предявения иск с правно основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на потребителите, сумата от 5840,47 лв., представляваща получена от ответника цена по развален договор за покупко-продажба № 0000000100/10.10.2014г. за закупуването на „Кухня Класик Дъблин”, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 21.05.2015г., до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА „А.М.К.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Л.И.Л., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, по предявения иск с правно основание чл. 113, ал. 5 от Закона за защита на потребителите, сумата от 500 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие на несъответствието между поръчаната и доставената кухня по договор за покупко-продажба № 0000000100/10.10.2014г. за закупуването на „Кухня Класик Дъблин”, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 21.05.2015г., до окончателното изпълнение на задължението, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от 500 лв. до пълния му предявен размер от 2000 лв. ОСЪЖДА „А.М.К.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Л.И.Л., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, сумата от 922,70 лв., представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от исковете. ОСЪЖДА Л.И.Л., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, да заплати на „А.М.К.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 184,88 лв., представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част от исковете. Решението е постановено при участието на трето лице помагач – „А.” ООД. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 17.11.2015г.
59 АНД No 373/2015, VI състав По ЗД по пътищата Н.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 29.7.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-000853 от 06.06.2014г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Н.И.С., ЛНЧ **********, на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2015
Наказателно дело № 1710/2015
БАС: Решение № 1732/17.11.2015г. по КНАХД № 1710/2015г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 217/29.07.2015г.
В законна сила от 17.11.2015г.
60 АНД No 663/2015, IV състав Административни дела Ц.Д.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.10.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024498/28.05.2015 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.24, ал.2, във вр. с чл.24, ал.1 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, обн. в ДВ. бр. 88/1998 г. на Ц.Д.Т., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1 000 лева, като на основание чл.415в от КТ налага на Т. административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв. /петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 17.11.2015г.
61 АНД No 1121/2015, I състав По ЗД по пътищата К.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.10.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №15-0304-001756/17.07.2015 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 175, ал.1,т.1 предл.трето от ЗДвП е наложено на К.К.П., ЕГН:********** *** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва: „Глоба” в размер на 100/сто/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец, като потвърждава Постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 17.11.2015г.
62 ЧНД No 1727/2015, VI състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК М.К.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 11.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.К.К.- ЕГН **********, български гражданин, осъждан, неженен, с основно образование, с постоянен адрес:***5, понастоящем в Следствен арест гр.Бургас, обвиняем по досъдебно производство № 304 – ЗМ – 704 2015г. по описа на РУП Несебър, за изменение на мярката му за неотклонение от “Задържане под стража” в по-лека такава. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 65, ал. 6 от НПК двумесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане от обвиняемия, или неговия защитник, на същото основание да бъде недопустимо. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд гр. Бургас в 3-дневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест, насрочва делото за 18.11.2015г. от 14,00 ч., за които дата и час страните са уведомени от днешното съдебно заседание.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 17.11.2015г.
63 НОХД No 106/2015, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.А.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 2.11.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.А.Х., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***8, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 01.00 часа до 16.30 часа на 22.11.2005г. в гр.Свети Влас, община Несебър, от частен дом на ул.”Ц.С.” № ..., е отнел чужди движими вещи: 2 броя бургии за къртач по 11.20 лв. всяка на стойност 22.40лв.; 3 броя жила за къртач на обща стойност 34.50лв.; секач на стойност 25.40 лв; перфоратор марка „Бош” на стойност 192.50лв. и къртач марка „Вюрт майстер МН 10Е” на стойност 212.50лв., всички вещи на обща стойност 487.30 лв. (четиристотин осемдесет и седем лева и тридесет стотинки) от владението на В.Ж.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били върнати, поради което и на основание чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него лице с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА - Включване в курсове за професионална квалификация с продължителност ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА Р.А.Х. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 115.00 лева (сто и петнадесет) лева, представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Р.А.Х.
Мотиви от 7.1.2016г.
В законна сила от 18.11.2015г.
64 Гражданско дело No 223/2015, VI състав Искове по КТ К.С.П. ИМПЕРИАЛ 55 ООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 12.11.2015г.
ВПИСВА в съдебния протокол сключената между страните спогодба: Ответникът „И.5.” ООД, чрез управителя си Й.Й. се задължава на основание чл.128, ал.2 от КТ да заплати на ищеца К.С.П., с ЕГН ********** сумата от 793.31 лева, съставляваща главница от неплатено трудово възнаграждение за месец август 2014г.; сумата от 793.31 лева, съставляваща главница от неплатено трудово възнаграждение за месец септември 2014г.; сумата от 793.31 лева, съставляваща главница от неплатено трудово възнаграждение за месец октомври 2014г.; сумата от 793.31 лева, съставляваща главница от неплатено трудово възнаграждение за месец ноември 2014г.; сумата от 793.31 лева за главница от неплатено трудово възнаграждение за месец декември 2014г. Ответното дружество се задължава на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД да заплати на ищеца сумата от 107.77 лева, съставляваща обезщетение за забава върху дължимото трудово възнаграждение за периода от 31.08.2014г. до подаване на исковата молба. Ответното дружество се задължава на основание чл.344, ал.1, т.3, вр. чл.225 от КТ да заплати на ищеца сумата от 1586.62 лева, съставляваща обезщетение за два месеца, като ищецът се отказва от обезщетение за останалите четири месеца от общо претендираните шест месеца. Ответното дружество се задължава на основание чл.224, ал.1 от КТ да заплати на ищеца сумата от 340.00 лева, съставляваща обезщетение за неизползван годишен отпуск за 2014г., като ищецът се отказва за горницата над 340.00 лева. Ответното дружество се задължава да заплати сумата от 1000.00 лева, съставляваща сторени разноски, а именно адвокатски хонорар. Дължимите от ответното дружество суми са заплатени на ищеца в деня на подписване на спогодбата по банков път, както следва: 6000.00 лв. (шест хиляди) лева за К.С.П. и 1000.00 лв. (хиляда) лева за адв.Стоянова, или общо 7000.00 лв. (седем хиляди) лева. С П О Г О Д И Л И С Е : ЗА ИЩЕЦА: ОТВЕТНИК: /адв.Стоянова/ /Й.Й./ РАЙОНЕН СЪДИЯ: СЪДЪТ намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави. Делото следва да бъде прекратено, с оглед сключената спогодба. На основание чл. 78, ал. 6, вр. ал. 9 ГПК ответникът следва да понесе държавната такса върху исковете по чл. 128, ал. 2 КТ, чл. 86, ал. 1 ЗЗД, чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225 КТ и чл. 224, ал. 1 от КТ, съобразно постигната между страните спогодба, в общ размер на 161,04 лева. Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатата спогодба, според която ответникът „И.5.” ООД, чрез управителя си Й.Й. се задължава на основание чл.128, ал.2 от КТ да заплати на ищеца К.С.П., с ЕГН ********** сумата от 793.31 лева, съставляваща главница от неплатено трудово възнаграждение за месец август 2014г.; сумата от 793.31 лева, съставляваща главница от неплатено трудово възнаграждение за месец септември 2014г.; сумата от 793.31 лева, съставляваща главница от неплатено трудово възнаграждение за месец октомври 2014г.; сумата от 793.31 лева, съставляваща главница от неплатено трудово възнаграждение за месец ноември 2014г.; сумата от 793.31 лева за главница от неплатено трудово възнаграждение за месец декември 2014г. Ответното дружество се задължава на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД да заплати на ищеца сумата от 107.77 лева, съставляваща обезщетение за забава върху дължимото трудово възнаграждение за периода от 31.08.2014г. до подаване на исковата молба. Ответното дружество се задължава на основание чл.344, ал.1, т.3, вр. чл.225 от КТ да заплати на ищеца сумата от 1586.62 лева, съставляваща обезщетение за два месеца, като ищецът се отказва от обезщетение за останалите четири месеца от общо претендираните шест месеца. Ответното дружество се задължава на основание чл.224, ал.1 от КТ да заплати на ищеца сумата от 340.00 лева, съставляваща обезщетение за неизползван годишен отпуск за 2014г., като ищецът се отказва за горницата над 340.00 лева. Ответното дружество се задължава да заплати сумата от 1000.00 лева, съставляваща сторени разноски, а именно адвокатски хонорар. Дължимите от ответното дружество суми са заплатени на ищеца в деня на подписване на спогодбата по банков път, както следва: 6000.00 лв. (шест хиляди) лева за К.С.П. и 1000.00 лв. (хиляда) лева за адв.Стоянова, или общо 7000.00 лв. (седем хиляди) лева. ОСЪЖДА „И.5.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър на основание чл. 78, ал. 6 вр. ал. 9 ГПК сумата от 161,04 лв., представляваща държавна такса върху исковете по чл. 128, ал. 2 КТ, чл. 86, ал. 1 ЗЗД, чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225 КТ и чл. 224, ал. 1 от КТ. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 223/15г. по описа на РС- Несебър, в частта му относно исковете по чл. 128, ал. 2 КТ, чл. 86, ал. 1 ЗЗД, чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225 КТ и чл. 224, ал. 1 от КТ. Определението, с което производството се прекратява подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила от 19.11.2015г.
65 Гражданско дело No 388/2015, III състав Установителни искове по чл.422 ГПК И АР БИ ЛИЗИНГ ЕАД Д.Х.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.11.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.Х. ДЕРМЕНДЖИЕВ с ЕГН **********,***, че същият ДЪЛЖИ ДА ПРЕДАДЕ на „И А.Б.Л.” ЕАД, ***************, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителите ******************* и ************************, един брой нов лек автомобил „Фиат Панда 1.2 8V Bz”, рама: ***************, двигател: 1*************, със застрахователна стойност 3 400 лева, представляващ неизплатена лизингова вещ по силата на Договор за лизинг № 005692-001 / 17.12.2007г., вписан при ЦРОС под № *************, за което действие е издадена Заповед за № 839/27.10.2014г. за изпълнение на задължение за предаване на вещи въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 29.09.2012г. в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 865/2014г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА Д.Х. ДЕРМЕНДЖИЕВ с ЕГН **********,***, да заплати на „И А.Б.Л.” ЕАД, ***************, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителите ******************* и ************************, сумата в размер на 486,80 лв. (четиристотин осемдесет и шест лева и 80 ст.), представляваща направени разноски за платена държавна такса и платено адвокатско възнаграждение в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 865/2014г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА Д.Х. ДЕРМЕНДЖИЕВ с ЕГН **********,***, да заплати на „И А.Б.Л.” ЕАД, ***************, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителите ******************* и ************************, сумата в размер на 629,60 лв. (шестстотин двадесет и девет лева и 60 ст.), представляваща общ размер на направените по настоящото дело разноски.
В законна сила от 19.11.2015г.
66 НОХД No 913/2014, I състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Я.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 10.9.2015г.
ПРИЗНАВА К.Я.Г., родена на ***г***, българка, български гражданин, с висше образование, омъжена, неосъждана, месторабота „**************” на длъжност „хаус дама” в гр.Б., Ф.Р.Г., с постоянен адрес:***3, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 18.06.2013г., около 01.00 часа в с.Р., общ.Несебър, пред къща за гости „********”, находяща се на ул. „Л.” № *, е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, както следва: отправила е обидни думи и изрази по адрес на пристигнали на горепосочения адрес полицейски служители, а именно: „Тъпи куки”, „Майка ви ще еба, тъпи полицаи”, „Храня прокуратурата в П. и ще ви уволня”, като деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост, поради което и на основание чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, като я ОПР.ВА за това да е употребила обидния израз „Боли ме путката”. ОТЛАГА изпълнението на наказанието на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА К.Я.Г., родена на ***г***, българка, български гражданин, с висше образование, омъжена, неосъждана, месторабота „**************” на длъжност „хаус дама” в гр.Б., Ф.Р.Г., с постоянен адрес:***3, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 18.06.2013г., около 01.30 часа в с.Р., общ.Несебър, на около 200 метра от къща за гости „********”, находяща се на ул. „Л.” № *, в патрулна кола на РУП- Несебър, управлявана от И.Х.Г.-***, причинила на полицейски орган – полицай П.Д.П.- полицейски служител в РУП- Несебър при изпълнение на службата му, чрез ухапване по дясна мишница лека телесна повреда, изразяваща се в охлузна рана по дясна мишница с кръвонасядания на околната мека тъкан, водещи до болка и страдание, поради което и на основание чл.131, ал.2, пр.4, т.4, вр. чл.130, ал.2, вр. чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ОТЛАГА изпълнението на наказанието на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ общо наказание по така наложените на подсъдимата К.Я.Г., а именно най-тежкото от тях „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимата К.Я.Г. да заплати на П.Д.П. сумата в размер на 700 /седемстотин/ лева обезщетение за причинените му неимуществени вреди в резултат на деянието по чл.131, ал.2, т.4, вр. чл.130, ал.2 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на деянието – 18.06.2013г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалия размер до 3000 лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата К.Я.Г. да заплати на П.Д.П. сумата в размер на 500 /петстотин/ лева адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК К.Я.Г. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Несебърски районен съд сумата в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски, от които 50.00 лева държавна такса върху уважената част на гражданския иск и 70.00 лева възнаграждение за вещо лице. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Б..
К.Я.Г.
Мотиви от 9.10.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 19.11.2015
Наказателно дело № 964/2015
БОС: Решение № 230/19.11.2015г по ВНОХД № 964/2015г. – ПОТВЪРЖДАВА присъда № 41/10.09.2015г., постановена по НОХД № 913/2014г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ОСЪЖДА К.Я.Г. да заплати на П.Д.П. направените от него разноски пред настоящата инстанция в размер на 400 лева.Решението е окончателно.
В законна сила от 19.11.2015г.
67 АНД No 175/2015, VI състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БИЗНЕС-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 07 ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на „Б.У.Р. 07” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, наказателно постановление № 23 от 24.02.2015г., издадено от Началника на отдел „МДТ” при Община Несебър, с което на жалбоподателя на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 19.11.2015г.
68 АНД No 312/2015, VI състав Административни дела НМ-2 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 30.6.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024485 от 03.11.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „...” ЕООД, ЕИК ........ на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2500 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2015
Наказателно дело № 1674/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 207/30.06.2015год., постановено по н.а.х.д. № 312 по описа за 2015г. на Районен съд Несебър. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.11.2015г.
69 АНД No 589/2015, VI състав Административни дела АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-000503 от 21.01.2015г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” гр. София, с което на „А.Е.С.Д.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за извършено нарушение на чл. 152 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 19.11.2015г.
70 АНД No 830/2015, VI състав Административни дела Н.Д.Н. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22-0000358 от 30.07.2015г., издадено от и. д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Бургас, с което на Н.Д.Н., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози за извършено нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. на Министерството на транспорта е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 19.11.2015г.
71 НОХД No 1785/2015, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Х.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 19.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1785/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мария Маркова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.Х.С. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ А.Х.С., роден на ***г*** общ.Несебър, ул.“".“ №8, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан /реабилитиран/, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.03.2015г., около 12.00 часа в с.Гюльовца, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.""." № 8, е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕУИ България"АД, представлявана от ръководителя на КЕЦ- Поморие Г.И.М., чрез отваряне на ел.таблото, находящо се пред дом №10, на улицата, и чрез свързване на захранващия кабел на ел.таблото директно към изходящия кабел на сградата на ул. ""."№8, чрез меден проводник със сечение 4кв.мм, към средството за търговско измерване /електромер/ с абонатен № 3584819, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 200 (двеста) лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРЕДВИД одобряване на споразуменията, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1785/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.Х.С.
В законна сила от 19.11.2015г.
72 Гражданско дело No 70/2015, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ИНТЕРМЕС ФУУД ЕООД СД МЕНИДЖМЪНТ НЕСЕБЪР ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.10.2015г.
ПРИЕМА за установено, че „СД М.Н.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** /*********с, дължи на „И.Ф.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, по предявения иск с правно основание чл. 422 ГПК вр. чл. 327, ал. 1 ТЗ вр. чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, сумата от сумата от 11718.66 лева, представляваща общ сбор на неизплатени суми по договор за покупко-продажба на стоки, за което са издадени следните данъчни фактури: фактура № 1000007698/25.09.2014г. на стойност 56.04 лв.; фактура № 1000007657/22.09.2014г. на стойност 34.02 лв.; фактура № 1000007553/15.09.2014г. на стойност 101.94 лв.; фактура № 1000007537/14.09.2014г. на стойност 95.78 лв.; фактура № 1000007535/13.09.2014г. на стойност 71.34 лв.; фактура № 1000007521/13.09.2014г. на стойност 388.24 лв.; фактура № 1000007511/12.09.2014г. на стойност 526.03 лв.; фактура № 1000007476/11.09.2014 г. на стойност 261.87 лв.; фактура № 1000007453/10.09.2014г. на стойност 331.99 лв.; фактура № 1000007437/09.09.2014г. на стойност 387.06 лв.; фактура № 1000007408/08.09.2014г. на стойност 650 лв.; фактура № 1000007374/07.09.2014г. на стойност 603.66 лв.; фактура № 1000007362/06.09.2014г. на стойност 41.52 лв.; фактура № 1000007351/06.09.2014г. на стойност 876.31 лв.; фактура № 1000007327/05.09.2014г. на стойност 538.03 лв.; фактура № 1000007315/04.09.2014г. на стойност 31 лв.; фактура № 1000007305/04.09.2014г. на стойност 423.16 лв.; фактура № 1000007276/03.09.2014г. на стойност 344.85 лв.; фактура № 1000007252/02.09.2014г. на стойност 470.23 лв.; фактура № 1000007227/01.09.2014г. на стойност 398.27 лв.; фактура № 1000007016/27.08.2014г. на стойност 482.77 лв.; фактура № 1000007074/28.08.2014г. на стойност 557.35 лв.; фактура № 1000007108/29.08.2014г. на стойност 453.75 лв.; фактура № 1000007142/30.08.2014г. на стойност 186.63 лв.; фактура № 1000007166/31.08.2014г. на стойност 237.63 лв.; фактура № 1000007001/26.08.2014г. на стойност 575.11 лв.; фактура № 1000006972/25.08.2014г. на стойност 53.28 лв.; фактура № 1000006954/25.08.2014г. на стойност 633.02 лв.; фактура № 1000006919/24.08.2014г. на стойност 1137.07 лв.; фактура № 1000006879/23.08.2014г. на стойност 770.71 лв., ведно със законната лихва, считано от 12.11.2014г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА „СД М.Н.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** /*********с, да заплати на „И.Ф.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, сумата от 1100,50 лв., представляваща направените в заповедното производство разноски, от които 234,50 лв. за заплатена държавна такса и 866 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „СД М.Н.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** /*********с, да заплати на „И.Ф.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, сумата, сумата от 234,37 лв., представляваща направените пред настоящата инстанция разноски за заплатена държавна такса. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 20.11.2015г.
73 АНД No 400/2015, IV състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ БГ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 38-30/04.05.2015 г. на Председател на Държавна Агенция „Национална сигурност”, с което за нарушение на чл.4, ал.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, на основание чл.23, ал.4, вр. ал.1 от същия закон, на „И.Б.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, КК „С.б.”, хотел „Х.”, представлявано от П.Д.Я., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 5000 лв. на 2000 лв. /две хиляди лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 20.11.2015
Наказателно дело № 2003/2015
ОТМЕНЯ решение №262/06.08.2015г. постановено по АНД № 400/2015г. по описа на Районен съд Несебър, в частта в която е изменен размера на наложената на „Империал БГ”, ЕИК **** с наказателно постановление № 38-30/04.05.2015г. издаден от председателя на ДАНС имуществена санкция от 5 000 лв. на 2 000 лв., вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 38-30/04.05.2015г. издадено от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, с което за нарушение на чл.4, ал.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл.23, ал.4, във вр.с ал.1 от същия законна на „Империал БГ”, ЕИК ****, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 20.11.2015г.
74 АНД No 833/2015, VI състав По ЗД по пътищата В.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 29.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.П., ЕГН **********, наказателно постановление № 15-0304-001686 от 16.07.2015г., издадено от ВНД Началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на жалбоподателя на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП, му е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 20.11.2015г.
75 АНД No 1443/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Е.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 4.11.2015г.
ПРИЗНАВА Х.Е.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.09.2015г., около 01.20 часа в гр.Несебър, обл.Бургас, до входа на градски стадион в посока к.к.Слънчев бряг, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено”, модел „Меган” с рег.№ ....., без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 15- 0335-000189/26.05.2015г. на Началник РУ- Руен, влязло в законна сила на 01.07.2015г., поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.Е.М.
Мотиви от 6.11.2015г.
В законна сила от 20.11.2015г.
76 Гражданско дело No 753/2013, I състав Вещни искове ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД К.Ц.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска предявен от „Ф. з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М. Д. срещу К.Ц.А., ЕГН: ********** с адрес ***, пост.адрес: София, ж.к. „****** и настоящ жр.София, ж.к. „****** за приемане за установено по отношение на К.Ц.А., че „Ф. з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М. Д., е собственик на: Самостоятелен обект с идентификатор ****** по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с адрес: с. Равда, комплекс „******", представляващ апартамент № 1, находящ се в блок 1, вход А, на партерен етаж, състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс, коридор и тераса, на площ от 84.50 кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 8.91 кв.м., три граници: над обекта - имот с идентификатор ******7;Самостоятелен обект с идентификатор ******6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с адрес: с. Равда, «омплекс „******", представляващ апартамент № 2, находящ се в блок 4, вход Б, на партерен етаж, състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс, коридор и -ераса, на площ от 102.88 кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 9.86 кв.м., три граници: над обекта - имот с идентификатор ***********.1.32; Самостоятелен обект с идентификатор ****** по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с адрес: с. Равда, - омплекс „******", представляващ апартамент № 13, находящ се в блок 1, вход А, на шести етаж, състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс, коридор и тераса, ча площ от 176.02 кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 18.78 кв.м., при -раници: на същия етаж- имот с идентификатор ******, под обекта - имоти с идентификатори *********** и осъждане на К.Ц.А. да предаде н. „Ф. з.р.н.Б.” ЕООД владението върху описаните по-горе имоти . ОСЪЖДА „Ф. з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М. Д. да заплати на К.Ц.А., ЕГН: ********** с адрес ***, пост.адрес: София, ж.к. „****** и настоящ жр.София, ж.к. „****** направените по делото разноски в общ размер на 495 лв. /четиристотин деветдесет и пет лева/ - възнаграждение на вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 15.4.2015
Гражданско дело № 381/2015
Решение № III-47/15.04.2015г. по вгр.д. № 381/2015г. по описа на БОС - Потвърждава Решение № 215/09.12.2014г. по гр.д. № 753/2013г. по описа на НРС. Оставя без разглеждане постъпилата частна жалба вх. № 405/20.01.2015г. на НРС от адв. К., с което на осн. чл.248 ГПК е изменено постановеното решение на районния съд в частта по разноските, като и е определено възнаграждение в размер на 200лв. и прекратява производството по жалбата.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 23.11.2015
Гражданско дело № 4334/2015
Определение № 588/23.11.2015г. по гр.д. № 4334/2015г. по описа на ВКС - Не допуска до касационно обжалване въззивното решение на БОС, постановено на 15.04.2015 по в.гр.д. № 381/2015г.
В законна сила от 23.11.2015г.
77 Гражданско дело No 898/2014, IV състав Вещни искове Е.П.Т. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на Е.П.Т., ЕГН **********,***, против Община Несебър, представлявана от Н.Д. в качеството му на Кмет, за приемане на установено по отношение на ответника, че ищеца е собственик по силата на одворяване, извършено през 1946 г., при условията на евентуалност изтекла в негова полза придобивна давност, върху поземлен имот с идентификатор ******* на площ от 1019 кв.м., с адрес на имота в с. Гюльовца, ул. „*******, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване, при съседи: *******, *******, *******, И върху поземлен имот с идентификатор ******* на площ от 688 кв.м., с адрес на имота в с. Гюльовца, ул. „*******, трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване, при съседи: *******, *******, *******. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр.Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2015
Гражданско дело № 1081/2015
Решение 86/14.10.2015г.: ПОТВЪРЖДАВА съдебно решение № 46 от 20.04.2015г., постановено по гр.д. № 898 по описа на РС Несебър за 2014г. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в едномесечен срок от връчването му на страните с касационна жалба пред ВКС.
В законна сила от 23.11.2015г.
78 АНД No 277/2015, IV състав По ЗД по пътищата П.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.7.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-000641/22.04.2015 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което нарушения на чл.5, ал.3, т.1 и чл.150а, ал.1, двата от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 и чл.177, ал.1, т.2 от същия закон, на П. Ганчев П., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 800 лв., „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 8 месеца и „Глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 23.11.2015
Наказателно дело № 1683/2015
ОТМЕНЯ Решение № 250/31.07.2015г., постановено по НАХД № 277/2015г. на Районен съд - Несебър и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000641/ 22.04.2015г. издадено от началника на РУ „Полиция“ гр. Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.11.2015г.
79 АНД No 358/2015, II състав Административни дела Д.Д.Б.-А.А. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.7.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024555/14.11.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на ЕТ„ Д.Д.Б. – А.А.” с ЕИК - ........, седалище и адрес на управление ***, представляван от А.Й.А. за нарушение на на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.413, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2015
Наказателно дело № 1758/2015
ОСТАВЯ в сила Решение № 234/17.07.2015год. постановено по НАХД № 358/2015г. по описа на Районен съд – Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.11.2015г.
80 АНД No 360/2015, II състав Административни дела Д.Д.Б.-А.А. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.7.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024554/14.11.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на ЕТ„ Д.Д.Б. – А.А.” с ЕИК - ........, седалище и адрес на управление ***, представляван от А.Й.А. за нарушение на на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.413, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2015
Наказателно дело № 1757/2015
ОСТАВЯ в сила Решение № 233/17.07.2015год. постановено по НАХД № 360/2015г. по описа на Районен съд – Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.11.2015г.
81 АНД No 467/2015, II състав По ЗД по пътищата Н.Н.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 3.11.2015г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0304-003082 от 29.10.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Н.Н.Д. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес ***, на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. и на жалбоподателя са отнети 8 контролни точки. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.11.2015г.
82 АНД No 752/2015, I състав По ЗД по пътищата И.Ж.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.10.2015г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №15-0304-0018 31/28.07.2015 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ вр.чл.249 т.1 от КЗ , за нарушение по чл.259 КЗ на И.Ж.Ж., ЕГН **********, с адрес *** е наложено наказание „глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 400/четиристотин/ лева, като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 23.11.2015г.
83 Гражданско дело No 733/2013, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ГОЛДЪН БЪГ ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от „Г.Б.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.М.А.,***, офис 1 /чрез адв.Минчо М. ***, представлявана от Кмета Н.Д., с правно основание чл.422 от ГПК вр. чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД, за приемане за установено, че Община Несебър дължи на ищцовото дружество сумата в размер на 24 000 лева /двадесет и четири хиляди лева/ по фактура № 1252 от 14.11.2012г. за обработени през 2011г. отпадъци, съгласно Договор за отдаване на концесия от 13.04.1999г., ведно със законната лихва от 30.05.2013г. – датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА „Г.Б.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.М.А.,***, офис 1 /чрез адв.Минчо М. от АК - Силистра/ да заплати на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, с адрес: гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, представлявана от Кмета Н.Д., сумата общо в размер на 220 лева /двеста и двадесет лева/, представляваща заплатени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 20.11.2014
Гражданско дело № 1328/2014
Решение № V-110/20.11.2014 по вгр.д. № 1328/2014г. по описа на БОС - Потвърждава решение на НРС.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 24.11.2015
Гражданско дело № 622/2015
Определение № 862/24.11.2015г. по гр.т.д. № 622/2015г. - Не допуска касационно обжалване.
В законна сила от 24.11.2015г.
84 Гражданско дело No 707/2015, II състав Чл.19 ЗГР Ц.Н.Ш.   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.10.2015г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на Ц.Н.Ш. с ЕГН-********** ***, чрез възстановяване на предбрачното й фамилно име М.. Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Пловдив, където молителката е родена и в Община Несебър, където е постоянния адрес на молителката на територията на РБългария за отбелязване на промяната в регистрите на населението. УКАЗВА на осн.чл.129 от ПАРОАВАС след влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати служебно в ГРАО-Бургас, ГРАО-Пловдив и на бюро „Съдимост” при РС-Пловдив. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 24.11.2015г.
85 АНД No 717/2015, II състав По ЗД по пътищата Н.А.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.11.2015г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 15-0304-001478/02.07.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Н.А.Т. с ЕГН-********** ***, ж.к.З.р. № .., вх.В, ет.2, ап... на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 600лв. и седем месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва - глобата на ..0лв./петстотин/ лева и шест месеца лишаване от право да управлява МПС. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001478/02.07.2015г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.11.2015г.
86 Гражданско дело No 557/2015, II състав Чл.19 ЗГР С.Я.О. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА ВАРНА
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молбата на С.Я.О.,ЕГН:**********,***, чрез пълномощника си: Адвокат Е.Р.С. ***80, Кантора: гр.Несебър, обл.Бургас, ул."Иван Вазов"№2, за допускане при условията и по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация промяна на фамилното ииме от „О.” на „*********” .
В законна сила от 25.11.2015г.
87 АНД No 368/2015, VI състав По ЗД по пътищата К.Х.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 27.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-000739 от 23.04.2015г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на К.Х.Н., ЕГН **********,***, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено
В законна сила от 25.11.2015г.
88 АНД No 836/2015, I състав По ЗД по пътищата Т.Е.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.10.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА НП №15-0304-001501/06.07.2015 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.второ от ЗДвП, за нарушение по чл.150 от ЗДвП на Т.Е.Д., ЕГН:**********,*** е наложено наказание „глоба” в размер на 300 /триста/ лева . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 25.11.2015г.
89 АНД No 952/2015, I състав Административни дела ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ КОМЕРС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.10.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 035716 от 10.02.2015г., издадено от Н.Ж.С. - Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите в частта в която на З.к. „Д.К.” ЕООД със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг. офис сграда ..К.Т." № 2. ЕИК .........., представлявано от М.Г.Г., Управител е наложено наказание административни наказания “имуществена санкция” , а именно: 500 (петстотин) лева на основание чл. 83 от ЗАНН във връзка с чл. 36, ал. 2 и чл. 23, ал. 6 от Наредба за дейността на заложните къщи /Дв. бр. 16 от 2009 г и 500 (петстотин) дева на основание чл. 83 от ЗАНН във връзка с чл. 36, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от Наредба за дейността на заложните къщи /Дв. бр. 16 от 2009 г/ ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 035716 от 10.02.2015г., издадено от Н.Ж.С. - Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите в останалата чу част като правилно и законосъобразно. Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 25.11.2015г.
90 НОХД No 1803/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Е.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия И.Е.С. и със служебен защитник адв. Д.П. споразумение по НОХД № 1803/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА И.Е.С. – роден на *** ***, обл.Бургаска, ул.”**********, българин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, работник в автомивка, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че около 20.50 часа на 16.11.2015год., в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, кв.”Чайка” в близост до поликлиника „Вива клиник”, посока ресторант „Каручката” управлявал МПС – лек автомобил „Ауди”, модел „80” с регистрационен №*******, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 15-0304-002518/ 12.09.2015 год. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, влязло в законна сила на 13.11.2015 год., връчено лично на извършителя, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.3, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор, или затворническо общежитие от закрит тип. НАЛАГА на обвиняемия И.С. и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 500 (петстотин) лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1803/2015 година по описа на РС- Несебър в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Производството продължава по реда на чл. 383, ал.2, вр. чл.306, ал.1, т.3 от НПК, вр. чл.68, ал.1 от НК. СЪДЪТ, след анализ на доказателствата по делото установи, че деянието предмет на споразумението по НОХД № 1803/2015г. на РС Несебър е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане, а именно по НОХД № 191/2014г. по описа на РС- Несебър, с което е одобрено споразумение, влязло в сила на 27.03.2014г. за деяние по чл.343в, ал.2 от НК извършено на 06.01.2014г. и по което му е наложено наказание три месеца лишаване от свобода, чийто срок на изпълнение е бил отложен за срок от три години. Деянието, предмет на настоящото обвинение е извършено на 16.11.2015г., поради което са налице предпоставките на чл.68, ал.1 от НК. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено на обвиняемия И.Е.С., роден на *** ***, обл.Бургаска, ул.”**********, българин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, работник в автомивка, ЕГН:********** наказанието по НОХД № 191/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно три месеца Лишаване от свобода. ОПРЕДЕЛЯ първоначален режим на изтърпяване на наказанието СТРОГ, в затвор, или затворническо общежитие от закрит тип. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че не са налице основания за отмяна на същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия И.Е.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
И.Е.С.
В законна сила от 25.11.2015г.
91 НОХД No 1806/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 25.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1806/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Г.И.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, разведен, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.11.2015 година, около 01.00 ч. в гр.Несебър, общ. Несебър, обл.Бургаска ж.к. „Черно море” в близост до № 22, посока с.Равда, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра” с рег.ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.20 /две цяло и двадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред, с химическа експертиза І1150/20.11.2015 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 от НК на обвиняемия Г.И.Г. и кумулативно предвиденото наказанието „ГЛОБА” в размер на 200 лв. (двеста) лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 20.11.2015 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.И.Г. да заплати в полза на Държавата, по сметка на Несебърски районен съд направените по делото разноски в размер на 35.89 лева. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1806/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Г.И.Г. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Г.И.Г.
В законна сила от 25.11.2015г.
92 АНД No 903/2014, III състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК К.-С.- С.Д. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд. Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 588 / 28.08.2012г. на Директора на ТД на НАП – Бургас, в частта, с което на ЕТ „К.– С.Д.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.Д.Д., на основание чл.185, ал.2 и чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 588 / 28.08.2012г. на Директора на ТД на НАП – Бургас, в частта, с което на ЕТ „К.– С.Д.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.Д.Д., на основание чл.185, ал.2 и чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯВА размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на ЕТ „К.– С.Д.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.Д.Д., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г., като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 26.11.2015
Наказателно дело № 1831/2015
ОТМЕНЯ решение № 250/3.08.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 903/2014г. по описа на Районен съд - Несебър. ВРЪЩА делото за ново разглеждане на друг състав на Районен съд- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 26.11.2015г.
93 АНД No 82/2015, II състав Административни дела СМИЛЕН ДЕЛИЕВ-76 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.6.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-000198/21.01.2015г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”- гр.София, с което на „С. Д.-**" ЕООД с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление **** за нарушение на чл.153, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2015
Наказателно дело № 1675/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 201/23.06.2015г., постановено по НАХД № 82/2015г. по описа на Районен съд – Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.11.2015г.
94 АНД No 313/2015, III състав Административни дела НМ-2 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.7.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024486 от 03.11.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „Н.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Н.С. М., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 500 лева за извършено нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, във връзка с чл.63, ал.1 от Кодекса на труда. Разпореждането подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2015
Наказателно дело № 1908/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 241/27.07.2015г., постановено по административно- наказателно дело № 313/2015г. по описа на Районен съд-Несебър.
В законна сила от 26.11.2015г.
95 АНД No 394/2015, IV състав По ЗД по пътищата И.И.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.8.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-0001261/14.10.2014 г. на Директор на Регионална дирекция „АА”- гр. Варна, с което за нарушение на чл.40, изречение първо, от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ, на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните преводи, на И.И.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2015
Наказателно дело № 1822/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 255/4.08.2015г., постановено по административно- наказателно дело № 394/2015г. по описа на Районен съд – Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 26.11.2015г.
96 АНД No 839/2015, II състав По ЗД по пътищата Г.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.11.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖАВА наказателно постановление №14-0304-001503/07.07.2015 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.183 ал.4, т.8 от ЗДвП , за нарушение по чл.98 ал.т.6 от ЗДвП на Г.С.С., ЕГН:**********,*** с пълномощник адв.А.Желев-БАК е наложено наказание „глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 26.11.2015г.
97 АНД No 840/2015, VI състав По ЗД по пътищата Г.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 30.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-001624 от 14.07.2015г., издадено от ВНД Началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ гр. Несебър, с което на Г.С.С., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50 лв., а на основание чл. 185 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 74, ал. 1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 26.11.2015г.
98 НОХД No 1207/2015, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 10.11.2015г.
ПРИЗНАВА А.А.Т., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, безработен, понастоящем в Поправителен дом– гр. Бойчиновци, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2013 г., за времето от 09.20 часа до 10.10 часа, в к. к. "Слънчев бряг", община Несебър, област Бургас, от офис на фирма „******” АД, находящ се в комплекс „******”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него и можещ да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи: сумите от 6096 лв. /шест хиляди и деветдесет и шест лева/ и 3745 евро /три хиляди седемстотин четиридесет и пет евро/, представляваща сумата от 7324.58 лв. /седем хиляди триста двадесет и четири лева и петдесет и осем стотинки/, според фиксирания курс на БНБ, посочен в писмо от 16.09.2013 г., всичко на обща стойност 13 420.58 лв. /тринадесет хиляди четиристотин и двадесет лева и петдесет и осем стотинки/, собственост на „******” АД, представлявано от Х.Р.Г. – изпълнителен директор на дружеството, от владението на К.Д.Д. от с. ******, област Пловдив – материално-отговорно лице на офиса на „******” АД в к. к. "Слънчев Бряг", община Несебър, област Бургас, комплекс „******”, заемаща длъжността „касиер - счетоводител”, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 13 420.58 лв. /тринадесет хиляди четиристотин и двадесет лева и петдесет и осем стотинки/, като деянието е извършено повторно, след като лицето е било осъдено с влязла в сила присъда за друго такова престъпление- по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, а именно – с протоколно определение от 09.04.2013г., постановено по НОХД № 128/2013 г., по описа на Софийски районен съд, влязло в законна сила на 09.04.2013 г. и случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК му определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.58а от НК, вр. чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, НАМАЛЯВА с 1/3 /една трета/ и го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното му наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.Б от НПК в полза на Държавата вещественото доказателство – един брой бял хартиен плик, с ръкописен надпис „Евра”, което след влизане на присъдата в сила да бъде унищожено като вещ без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.А.Т. със снета самоличност да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 128.22 лв. /сто двадесет и осем лева и двадесет и две стотинки/ лева, представляваща направени по делото съдебно-деловодни разноски. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
А.А.Т.
Мотиви от 24.11.2015г.
В законна сила от 26.11.2015г.
99 ЧНД No 1346/2015, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Б.Т.Х. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 10.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Б.Т.Х., с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Враца да му бъде определено общо наказание измежду това, наложено му с присъда № 730 от 29.10.2013г. по НОХД № 893/2013г. по описа на РС- Видин, влязла в сила на 17.03.2014г. и с присъда № 52 от 16.02.2014г. по НОХД № 851/2014г. по описа на РС- Несебър до размера на най тежкото от тях а именно Лишаване от свобода за срок от шест месеца. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Определението бе обявено в 16.30 часа в присъствието на представителя на РП-гр.Несебър, осъденото лице Х. и адв.М.. След като обяви определението, председателстващият съдебния състав разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 26.11.2015г.
100 НОХД No 1804/2015, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.М.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 26.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1804/2015г. по описа на РС- Несебър, споразумение, а именно: Димитрина Црънкова- командирован прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. *** защитник на подсъдимия Р. М.Д., съгласно което: ПРИЗНАВА Р.М.Д., роден на ***г***, турчин, български гражданин, осъждан, неженен, работи в автосервиз ЕТ „М.Д.”, начално образование, с постоянен адрес:***, к.к. „*****************, и с настоящ адрес:***, *****************, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 23:00часа на 25.10.2014г. до 13.01.2015г. в гр.Несебър, общ. Несебър, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и като е могъл да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с *******, в качеството си на извършител, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, използване на техническо средство и използване на моторно превозно средство /различни по марка, модел и регистрационен номер за всяко отделно деяние/, отнел чужди движими вещи оставени без постоянен надзор на обща стойност 3812,17лв. ( три хиляди осемстотин и дванадесет лева и седемнадесет стотинки) от владението на различни граждани, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1. На 25.10.2014г. около 23:00 часа от лек автомобил „Фолксваген голф” паркиран на ул.”********** в гр.Несебър, общ.Несебър, чрез използването на технически средства – маслен крик и кръст-ключ и моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд” модел „Куриер” с рег.номер ******* и отнел чужди движими вещи, както следва: четири броя автомобилни гуми „Марангони Зета”, ведно с 17 цолови алуминиеви джанти и деветнадесет броя стоманени болтове, всички на обща стойност 461,28 (четиристотин шейсет и един лева и двадесет и осем стотинки) от владението на собственика Ж.С. И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои ; 2. На неустановена дата в периода от 14:00 часа на 08.01.2015г. до 12:30 часа на 16.01.2015г. от административна сграда „Морска гара”, втори етаж, от дискотека „Клуб 66” в гр.Несебър, общ.Несебър, чрез използване на техническо средство – „кози крак” за счупване на халката на катинара поставен на входната врата и моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд” модел „Куриер” с рег.номер *******, отнел чужди движими вещи, както следва: три броя полилеи от ковано желязо в златист цвят с форма на корона и орнаменти от меандър по всички шини на полилеите на обща стойност 1056,00 (хиляда петдесет и шест лева), два броя камери за видеонаблюдение на обща стойност 168,00 (сто шестдесет и осем лева), четири броя батерии за мивки марка „АСЕ” на обща стойност 30,00 (тридесет лева), един брой обков за брава на стойност 30 (тридесет лева) и един керамичен ботуш за мивка на стойност тридесет лева или общо движими вещи на стойност 1389,00 (хиляда триста осемдесет и девет лева) от владението на С.Щ.Щ. представител на „В.” АД– гр.София и началник на ***** Несебър, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои ; 3. В периода от 15:30 часа на 12.01.2015г. до 10:00 часа на 13.01.2015г. от строителен обект в „*****” в гр.Несебър, общ.Несебър, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд” модел „Куриер” с рег.номер *******, отнел чужди движими вещи, както следва: климатик колонен тип марка „Осака”, модел „CH52LST” на стойност 1961,89 (хиляда деветстотин шестдесет и един лева и осемдесети девет стотинки) от владението на К.Х.Ч. от гр.Несебър, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т.2, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. 63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, Б. „Б” от НК го ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез залепване на диспозитива на присъдата на таблото на ОБЩИНА НЕСЕБЪР за срок от ЕДИН МЕСЕЦ. ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, както следва: маслен крик и кръст- ключ, един брой компакт диск със запис от камерите на „*********”- гр.Несебър, находящи се на съхранение в РУП- Несебър, както и един брой оптичен носител на файлове от системата за видеоконтрол при община Несебър, находящ се на лист 58, том 5 по ДП, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. ВРЪЩА на подсъдимия Р.М.Д. един чифт маратонки „Адидас”, сини на цвят, с три бели ивици, № 44, находящи се на съхранение в РУП- Несебър. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.М.Д. да заплати в полза на Държавата, по сметка на Несебърски районен съд направените по делото разноски в размер на 653,93 лева /шестстотин петдесет и три лева и деветдесет и три стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1804/2015г. по описа на РС- Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо Р.М.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Р.Д. мярка за неотклонение „Под надзора на инспектор ДПС” при РУП - гр. Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
Р.М.Д.
В законна сила от 26.11.2015г.
101 Гражданско дело No 348/2014, III състав Други дела БАВАРИЯ-2000 ЕООД ФЕСТИВИСТ ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.5.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Д., и ответникът „Ф.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:*** Д-р Георги Павлов № 23, вход В, етаж 3, ап.5, представлявано от управителя С.Х.В., че е допусната грешка в действащата кадастрална карта на град Свети Влас, община Несебър, одобрена със Заповед РД-18-48 / 03.10.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1332/09.10.2009г. на Началник на СГКК-Бургас, изразяваща се в това, че неправилно е заснета имотната граница между поземлен имот с идентификатор № *********** и поземлен имот с идентификатор ********, като не е отразена действителната западна граница на ПИ № *********** и погрешно е нанесена вътрешната регулационна разделителна линия между него и ПИ № ******** по материализирана на място фактическа граница, която не съответства на действителния обем на правото на собственост на всяка от страните, и според която грешка 36 кв.м. от имота на „Б.” ЕООД – ПИ № ***********, са неправилно заснети в съседния ПИ № ******** на „Ф.” ООД, като действителната граница съответства на регулационната и имотна граница между двата имота по регулационния план на град Свети Влас, местността „******”, одобрен със Заповед № 249/20.09.1990г. на Кмета на Община Несебър. ОСЪЖДА „Ф.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:*** Д-р Георги Павлов № 23, вход В, етаж 3, ап.5, представлявано от управителя С.Х.В., ДА ЗАПЛАТИ на „Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Д., сумата в размер на 1 450 лв. (хиляда четиристотин и петдесет лева), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2015
Гражданско дело № 1271/2015
Решение 108/23.10.2015г.: ПОТВЪРЖДАВА Решение №60 от 05.05.2015 г. , постановено от Районен съд – гр.Несебър по гр.д.№348 по описа на НРС за 2014 г. ОСЪЖДА „Ф.“ООД със седалище и адрес на управление *** , ЕИК-******** да заплати на „Б.-2000“ЕООД, ЕИК-*******, със седалище *** сумата от 800 / осемстотин/ лева – разноски по делото пред въззивната инстанция. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в едномесечен срок от уведомяването му на страните.
В законна сила от 27.11.2015г.
102 АНД No 271/2015, IV състав По Закона за авторското право А.М. ЕТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.8.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 4642/24.03.2015 г., издадено от Зам. министъра на Културата, с което за нарушение по чл.97, ал.1, т.6, пр.3 от Закона за авторското право и сродните му права, на ЕТ „А.М.”, ЕИК ****, представляван от А.Д.М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 8000 лева на 2000 лв. /две хиляди лева/. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 27.11.2015
Наказателно дело № 1853/2015
ОТМЕНЯ решение №270/11.08.2015г. постановено по АНД №271/2015г. по описа на Районен съд Несебър, вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №4642/24.03.2015г. издадено от зам.министъра на културата, с което за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл.3 от Закона за авторското право и сродните му права на ЕТ„А.М.”, ЕИК 102120992, със седалище и адрес на управление *** е наложена имуществена санкция в размер на 8 000 лв.
В законна сила от 27.11.2015г.
103 АНД No 413/2015, I състав Административни дела ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.10.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024716/29.10.2014 год. издаден от Директора на Дирекция „Инспекция по труда" - Бургас с което за нарушение на чл.70 ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта, вр.чл.1, ал.2 от КТ на „Е.Х.2." ООД, ***, представлявано и управлявано от И.В.Ж. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА размера на санкцията на 2000 /две хиляди/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановлениеи № 02-02024716/15.07.2014 год. издаден от Директора на Дирекция „Инспекция по труда" – Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 27.11.2015г.
104 АНД No 49/2015, III състав Административни дела МЕД. ЦЕНТЪР АСТЕРИ-МЕД ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025009 от 30.10.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „М.Ц.А.-М.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, М. ц „С. В.”, община Н., представлявано от управителя С.Н.Г., за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложено наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 500 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – Имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2015
Наказателно дело № 1910/2015
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 278/13.08.2015г. постановено по НАХД № 49/2015г. по описа на Районен съд – Н..
В законна сила от 30.11.2015г.
105 АНД No 359/2015, III състав Административни дела Д.Д.Б.-А.А. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024556 от 14.11.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда на ЕТ „Д.Д.Б. – А.А.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец А.Й.А. с ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2015
Наказателно дело № 1841/2015
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №275/12.08.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 359 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Несебър.
В законна сила от 30.11.2015г.
106 АНД No 395/2015, IV състав По ЗГ и ЗЛОД И.А.С. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1002/08.04.2015 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.1, т.2 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрол и опазване на горската територия, на основание чл.275, ал.1, т.2, чл.270 от Закона за горите и чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на И.А.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 500 лв. на 50 лв. /петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 30.11.2015
Наказателно дело № 1808/2015
ОТМЕНЯ Решение № 253/ 04.08.2015г., постановено по НАХД № 395/2015г. на Районен съд - Несебър. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1002/08.04.2015г. издадено от Директора на Регионална Дирекция по горите гр. Бургас.
В законна сила от 30.11.2015г.
107 АНД No 825/2015, IV състав По ЗГ и ЗЛОД Д.С.П. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 543 от 03.10.2011 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.22, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на основание чл.96, ал.1 и чл.83г, ал.2 от същия закон, както и чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на Д.С.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. и лишаване от право на ловуване за срок от една година. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 30.11.2015г.
108 НОХД No 881/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.З.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 15.9.2015г.
ПРИЗНАВА С.З.П., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, реабилитиран, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.07.2015г., около 03.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, в близост до бар „****”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества – коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 3.20 % тегловни процента с нето тегло 0.235 грама на стойност 1.41 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 309/02.07.2015г. по описа на БНТЛ- гр.Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 от НК. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: полиетиленово пликче с опаковки по експертизата, което да се унищожи след влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
С.З.П.
Мотиви от 15.10.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Решение от 13.11.2015
Наказателно дело № 1050/2015
ОТМЕНЯ присъда № 45 от 15. 09. 2015г. по НОХД № 881- 2015г. на Районен съд- гр. Несебър, като вместо нея ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА подсъдимия С.З.П.- роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01. 07.2015г., около 03.00 часа в к. к. „Слънчев бряг“, в близост до бар „****“, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсурите и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества- коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 3,20 тегловни процента с нето тегло 0. 235 грама на стойност 1, 41 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29. 01. 1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 309/02. 07. 2015г. по описа на БНТЛ- гр. Бургас, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, предложение 2, т. 1 във вр. с чл. 54 НК ГО ОСЪЖДА НА ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 / сто/ лева. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част. Решението, в неговата наказателно- осъдителна част подлежи на обжалване или протестиране в 15 дневен срок пред ВКС на РБ.
В законна сила от 30.11.2015г.
109 АНД No 1068/2015, VI състав Административни дела СТАМАТ - Р ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 30.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02025190 от 24.07.2015г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „С.Р” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение на чл. 62, ал. 1 вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лв, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2500 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 30.11.2015г.
110 НОХД No 1825/2015, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.З. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 30.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1825/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев– прокурор в РП-Несебър и адв.М. ***- упълномощен защитник на подсъдимия С.И.З. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА С.И.З., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, работи като сервитьор в гр.С.В., ресторант «М.И.», ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2015г., около 16.00 часа, в гр.С.В., общ.Несебър, област Бургас кв.”Русалка” до дом №34, управлявал моторно превозно средство – л.а.„Ландровер”, модел „Фрилендер” с ДК№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 2.96 /две цяло деветдесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1,вр. чл.2, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия С.И.З. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 17 /седемнадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство на подсъдимия С.И.З. е било отнето по административен ред, считано от 09.10.2015 г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.З. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата в размер на 31.16 лв. (тридесет и един лева и шестнадесет стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1825/2015г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.И.З.
В законна сила от 30.11.2015г.
111 НОХД No 1826/2015, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 30.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1826/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър между Евгени Милев- прокурор в РП- Несебър, адв.Ч. в качеството й на служебен защитник на подсъдимия А.А.Г. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.А.Г.- роден на ***г***, с адрес ***, ром, български гражданин, начално образование, осъждан, неженен, безработен, понастоящем в Затвора- Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.10.2014г., около 23.00 ч., в местността „Юрта”, общ. Несебър, при условията на повторност, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /деформиране на ПВЦ дограма на входна врата/ и използване на техническо средство /метална пила/, от апартамент № 2, находящ се к-с Ялта 3, къща № 1, направил опит да отнеме чужди движими вещи- мотопед марка Вангие Ви 50 КТ 4 с рег. № ....., син на цвят, на стойност 598,50 лв., от владението на С.И.И. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини /намесата на граждани и полицейски служители/ и случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 7 вр. чл. 194, ал. 1 във връзка чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 15 /петнадесет / месеца. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 61, т. 2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, така наложеното на подсъдимия А.А.Г. наказание да се изтърпи при първоначален „Строг” режим в Затвор. ОТНЕМА, на основание чл. 53, ал.1, б.„а” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства- 1 бр. метална пила с черна пластмасова дръжка и 1 бр. парче от пила, които след влизане в сила на определението следва да бъдат унищожени като вещи без стойност. ВРЪЩА, на основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, на С.И.И. веществените доказателства по делото, съставляващи 1 бр. връзка със секретни ключове, за което последния да се уведоми, като му се укаже, че при непотърсване на вещите в 1- годишен срок от уведомяването, същите ще бъдат отнети в полза на Държавата и унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.А.Г. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър, сумата в размер на 127,62 лв. (сто и двадесет и седем лева и шестдесет и две стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1826/2015 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
А.А.Г.
В законна сила от 30.11.2015г.