Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 819/2017, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.З.А.,
Л.В.А.
  Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 68 от 10.05.2003г. на Община Враца граждански брак между С.З.А. с ЕГН **********, с адрес: *** и Л.В.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1.Родителските права върху роденото от брака дете – И.Л.А. с ЕГН **********, роден на ***г. ще се упражняват от МАЙКАТА С.З.А.. 2.Детето И.Л.А. ще се отглежда в жилището на МАЙКАТА, находящо се в с.*****, общ.Несебър, ул.”*****” № 18. 3.БАЩАТА Л.В.А. ще заплаща месечна издръжка на детето И.Л.А., действащо със съгласието на майка си С.З.А., в размер на 115 лева /сто и петнадесет лева/, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска от датата на влизане на съдебното решение в сила до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване. 4.Режимът на лични контакти между БАЩАТА Л.В.А. и детето И.Л.А. се определя, както следва: Всяка първа и трета седмица от месеца, от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката. 5.По време на брака страните не са придобили недвижими имоти. 6.По време на брака страните не са придобили дялове, акции, влогове, фирми. 7.Страните са уредили извънсъдебно имуществените си отношения във връзка с движимите вещи, придобити по време на брака им. 8. След прекратяването на брака, съпругата ще запази брачното си фамилно име – А.. ОСЪЖДА Л.В.А. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 82,80 лева /осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ за присъдената на детето В.издръжка. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2017г.
2 НОХД No 1277/2017, VI състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.И.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1277/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – Мл.прокурор в РП-Несебър, адв.П.Ч. – служебен защитник на подсъдимата, и подсъдимата М.И.И. споразумение, съгласно което: Подсъдимата М.И.И.– родена на *** ***, българка, българска гражданка, с постоянен адрес:***, настоящ адрес: Германия, гр.Берлин, начално образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновна в това, че като непълнолетна, но разбираща свойството и значението на извършеното и можеща да ръководи постъпките си на 09.08.2015г., около 12.00 часа, до басейна на хотел „Хризантема“ в к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, е направила опит да отнеме от владението и без съгласието на беларуската гражданка О.В.К., родена на ***г. в гр.Бобруйск, Беларус, чужди движими вещи: един брой черни слънчеви очила на стойност 63,00 лева; един брой черна плажна чанта, на стойност 25,00 лева; един брой мобилен телефон марка „Самсунг 3322“, с два имеи номера, на стойност 65.00 лв.; един брой фотоапарат, марка „Канон“ на стойност 809.50лв. един брой карта памет 32 Гб. на стойност 48.00 лв.; един брой карта памет 16 гб. на стойност 19.28 лв.; един брой ключ с държател с надпис „436“ на стойност 4,00 лв.; един брой черна четка за фотоапарат, марка „Канон“, на стойност 21,50 лв.; един брой кутия цигари, марка „Кент“, съдържаща четири броя цигари на стойност 1,02 лв.; един брой червено сгъваемо ножче с тирбушон на стойност 70.00 лв.; един брой черна чанта за фотоапарат, марка „Акрополис“ на стойност 13,90 лв.; един брой пакетче мокри кърпички „Веста“ на стойност 0.95 лв.,всичко на обща стойност от 1 141.15 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини –след като е взела вещите е била задържана от отговорник на басейна А.Н.Т. ***, поради което и на основание чл. 194, ал.1 вр.чл.18, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3, вр.чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК СЪДЪТ я ОСЪЖДА на “ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което следва да бъде поставено на таблотото на Кметството в град Павликени за обяви и съобщения за срок от 30 дни. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимата да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас направените в досъдебното производство разноски в размер на 131,10лв /сто тридесет и един лев/, както и по сметка на Районен съд Несебър направените разноски по делото в размер на 36,98 лв. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1277/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата М.И.И. мярка за неотклонение “Надзор на инспектор при ДПС при РУ Павликени”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
М.И.И.
на основание чл. 194, ал.1 вр.чл.18, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3, вр.чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК СЪДЪТ я ОСЪЖДА на “ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което следва да бъде поставено на таблотото на Кметството в град Павликени за обяви и съобщения за срок от 30 дни. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимата да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас направените в досъдебното производство разноски в размер на 131,10лв /сто тридесет и един лев/, както и по сметка на Районен съд Несебър направените разноски по делото в размер на 36,98 лв.
В законна сила на 1.11.2017г.
3 АНД No 1360/2017, IV състав Общини М.М.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.10.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 236/14.07.2017 г. на Вр.и.д. Кмет на О.Н. с което, за нарушение на чл.2, ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 2, ал.8 от наредбата, на М.М.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 1.11.2017г.
4 НОХД No 2512/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2512 /2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – прокурор в РП-Несебър, адв.В.П. *** – защитник на обвиняемия, и обвиняемият споразумение, съгласно което: Обвиняемият П.А.С., роден на *** ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, месторабота –Фабрика за производство на полуфабрикати – Bakkavor Holbeach , Spalding – UK /Обединено Кралство Великобритания, с ЕГН ********** , се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2016 год., около 05:00 часа, в гр. Обзор, общ. Несебър, област Бургас, по ул.“Черноморска“, в близост до хотел „Лука Хелиос Бийч“, в посока към ул. „Рибарска“, управлявал моторно превозно средство –лек автомобил, марка „Фолксваген Голф“, с регистрационен номер ЕН 0804 ВХ /собственост на П. ***), с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда , а именно – 1,35 /едно цяло тридесет и пет/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 623/12.07.2016г., изготвена от БНТЛ при ОД на МВР – Бургас, след като е осъден с Присъда по НОХД № 1465/2014г. по описа на РС –Плевен, влязла в законна сила на 15.05.2014г., за деянието по чл. 343б, ал. 1 от НК, ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл. 343б, ал.2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (ПЕТ) месеца и ГЛОБА в размер на 250 лв. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание “ Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 (три) години. НАЛАГА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, на обвиняемия П.А.С. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/¬ месеца, считано от влизане в сила на споразумението - 01.11.2017 година. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия П.А.С. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 40.84 лева, представляващи направени разноски в досъдебното производство.
П.А.С.
на основание чл. 343б, ал.2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (ПЕТ) месеца и ГЛОБА в размер на 250 лв. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание “ Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 (три) години. НАЛАГА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, на обвиняемия П.А.С. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/¬ месеца, считано от влизане в сила на споразумението - 01.11.2017 година.
В законна сила на 1.11.2017г.
5 Гражданско дело No 792/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки С.Ф.Ф. М.Й.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 18.10.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 7068/31.08.2017г. по описа на Районен съд Несебър, по която е образувано гр. д. № 792/2017г. по описа на Районен съд Несебър, заедно с приложенията към исковата молба.
В законна сила на 2.11.2017г.
6 АНД No 1122/2017, II състав КАТ Г.Д.Й. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-000309/07.03.2017г. на Началника сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Г.Д.Й. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ и на осн.чл.638, ал.1, т.1, вр.чл.461, т.1 от КЗ е наложено административно наказание ”глоба” в размер на 250 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2017г.
7 АНД No 1802/2017, IV състав КАТ И.П.Я. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.10.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002852/11.08.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на И.П.Я., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 2.11.2017г.
8 НОХД No 1920/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Ю.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 1920 /2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – прокурор в РП-Несебър, адв.В.П.– защитник на подсъдимия споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ю.С., роден на *** ***. Същият е българин, български гражданин, неженен, с основно образование, трудово ангажиран, осъждан през 2017 г. за извършено престъпление против собствеността на гражданите, с постоянен адрес:***. с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2017г г., около 16:00ч., в к.к „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на Приложение №1-Списък №1- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, съгласно Протокол за физикохимична експертиза №274/15.06.2017 г на БНТЛ при ОДМВР Бургас, както следва: смес от коноп и тютюн с нето тегло 0.345 гр., със съдържание на тетрахидроканабиниол 5.00%, на стойност 2.07 лв.; коноп/канабис с нето тегло 1.296 гр., със съдържание на тетрахидроканабиниол 7.10 %, на стойност 7.77 лв.; смес от кофеин и амфетамин с нето тегло 3.053 гр, със съдържание на амфетамин 39.40%, на стойност 91.59 лв.; смес от кофеин и амфетамин с нето тегло 0.228 гр., със съдържание на амфетамин 25.20%, на стойност 6.84 лв., и коноп с нето тегло 18.782 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 7.20% на стойност 112.69 лв.- всички наркотични вещества на обща стойност 220.96 лв. / двеста и двадесет лева и деветдесет и шест стотинки/, съгласно Приложение №2, към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354А, ал.3, предл. второ, т.1, предл. Първо, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 НК, на подсъдимия Д.Ю.С. по -лекото наказание Глоба. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Д.Ю.С. (със снета самоличност) да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 170,40 лв. (сто и седемдесет лева и четиридесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1920/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството, не подлежат на обжалване и протестиране.
Д.Ю.С.
на основание чл.354А, ал.3, предл. второ, т.1, предл. Първо, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 НК, на подсъдимия Д.Ю.С. по -лекото наказание Глоба.
В законна сила на 2.11.2017г.
9 АНД No 2055/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Я.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.10.2017г.
ПРИЗНАВА К.Я.Х., роден на ***г. в гр. С., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2016г., около 20:00 часа, в района на бензиностанция „Петрол“ в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, а именно: бяло прахообразно вещество: кокаин със съдържание на активното вещество кокаин 51% /петдесет и един тегловни процента/ с нето тегло 0.608 /нула цяло шестстотин и осем/ грама на стойност 97.28 лв. /деветдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/, определена съгласно Постановление № 23/29.01.1998г. на МС, за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, предл. второ, т.1, предл.първо от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата неизразходваната част от наркотични вещества, предадени на ЦМУ-София. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, представляващи опаковките от наркотичните вещества, които след влизане на решението в сила, като вещи без стойност следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия К.Я.Х. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 47.84 лева /четиридесет и седем лева лева и осемдесет и четири стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
К.Я.Х.
Мотиви от 25.10.2017г.
В законна сила на 2.11.2017г.
10 НОХД No 2228/2017, V състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2228/2017г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Петя Чернаева от АК-гр. Бургас – упълномощен защитник на подсъдимия И.Н.Н., съгласно което: ПРИЗНАВА И.Н.Н., роден на ***г. в гр.София, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, монтьор, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2017г., около 00:00ч., в гр. Несебър, кв.„Чайка" пред „Вива Клиник", съзнателно се ползвал от преправен и неистински официални документи, както следва: - преправен официален документ - свидетелство за управление на моторно превозно средство с № ******, на името на И.Н.Н., ЕГН:**********, като оригиналният документ е с № 234785121, издаден по съответния ред от МВР-гр.Перник на името на на Г.А.М.с ЕГН ********** - неистински официален документ - контролен талон с номер № 4891696 към СУМПС № ******, на който е придаден вид, че е издаден от органите на МВР - Пазарджик, като ги е представил при извършване на полицейска проверка, пред младши автоконтрольор Марин Видер Михайлов, служител при РУ-Несебър, когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316, вр. чл.308, ал. 2 вр. ал. 1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5 вр. с ал.3, т.1 и т.2 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; - поправителен труд, изразяващ се в месечни удръжки в размер на 20% /двадесет процента/ от трудовото възнаграждение на подсъдимия Н., съгласно трудов договор № 0106/05.07.2014г. с работодател „******” ЕООД - София за срок от 6 /шест/ месеца. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.„а“ от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: свидетелство за управление на МПС с № ****** и контролен талон с №4891696, които да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимият И.Н.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 109,50 лева /сто и девет лева и петдесет стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2228/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Н.Н. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
И.Н.Н.
на основание чл.316, вр. чл.308, ал. 2 вр. ал. 1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5 вр. с ал.3, т.1 и т.2 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; - поправителен труд, изразяващ се в месечни удръжки в размер на 20% /двадесет процента/ от трудовото възнаграждение на подсъдимия Н., съгласно трудов договор № 0106/05.07.2014г. с работодател „******” ЕООД - София за срок от 6 /шест/ месеца.
В законна сила на 2.11.2017г.
11 Гражданско дело No 856/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.К.С.,
А.П.С.
А.Р. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.10.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А. Л.Р. с ЕГН **********, със статут на постоянно пребиваване в Чешката република, с деклариран постоянен адрес ***, настоящ адрес:***, че С.К.С. с ЕГН ********** и А.П.С. с ЕГН **********,***, са собственици в режим на съпружеска имуществена общност на следния недвижим имот, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ******* (единадесет хиляди петстотин тридесет и осем точка петстотин и едно точка сто и едно точка едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С.В., община Н., одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.10.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1750 / 04.11.2013г. на Началника на СГКК-Бургас; адрес на имота град С.В., улица С.П.№ **, етаж *; намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор *******; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); площ по документ 60 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – *******.1.1, над обекта – няма, която собственост е придобита по силата на договор за покупко-продажба на недвижим имот от 17.09.2015г., сключен между Л.А.Р., от една страна в качеството му на продавач, и С.К.С., от друга страна в качеството му на купувач, обективиран в нотариален акт № ***, том *, рег.№ ****, дело № ****/г. по описа на нотариус С.А. *** действие Н.ския районен съд. ОСЪЖДА А. Л.Р. с ЕГН **********, със статут на постоянно пребиваване в Чешката република, с деклариран постоянен адрес ***, настоящ адрес:***, ДА ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО върху следния недвижим имот, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ******* (единадесет хиляди петстотин тридесет и осем точка петстотин и едно точка сто и едно точка едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С.В., община Н., одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.10.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1750 / 04.11.2013г. на Началника на СГКК-Бургас; адрес на имота град С.В., улица С.П.№ **, етаж *; намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор *******; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); площ по документ 60 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – *******.1.1, над обекта – няма, на собствениците С.К.С. с ЕГН ********** и А.П.С. с ЕГН **********,***. ОСЪЖДА А. Л.Р. с ЕГН **********, със статут на постоянно пребиваване в Чешката република, с деклариран постоянен адрес ***, настоящ адрес:***, ДА ЗАПЛАТИ на С.К.С. с ЕГН ********** и А.П.С. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 3 300 лв. (три хиляди и триста лева), представляваща обезщетение за ползването без основание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ******* (единадесет хиляди петстотин тридесет и осем точка петстотин и едно точка сто и едно точка едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С.В., община Н., одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.10.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1750 / 04.11.2013г. на Началника на СГКК-Бургас; адрес на имота град С.В., улица С.П.№ **, етаж *; намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор *******; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); площ по документ 60 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – *******.1.1, над обекта – няма, за периода от 17.09.2015г. до 16.09.2016г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 17.09.2016г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА А. Л.Р. с ЕГН **********, със статут на постоянно пребиваване в Чешката република, с деклариран постоянен адрес ***, настоящ адрес:***, ДА ЗАПЛАТИ на С.К.С. с ЕГН ********** и А.П.С. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 1 698,87 лв. (хиляда шестстотин деветдесет и осем лева и 87 ст.), представляваща направени по делото разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на А. Л.Р. с ЕГН **********, със статут на постоянно пребиваване в Чешката република, с деклариран постоянен адрес ***, настоящ адрес:***, за солидарното осъждане на С.К.С. с ЕГН ********** и А.П.С. с ЕГН **********,***, да му заплатят направени по делото разноски в размер на 1 050 лева, съгласно приложен списък на разноските по чл.80 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 3.11.2017г.
12 Гражданско дело No 836/2017, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.В.М. Н.А.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 20.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.129, ал.3 ГПК производството по гр.д. № 836/2017г. по описа на РС-Несебър.
В законна сила на 3.11.2017г.
13 Гражданско дело No 842/2017, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Д.Б.,
И.Н.К.
  Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 0002 от 10.01.2009г. на Община Стара Загора граждански брак между И.Д.Б. с ЕГН **********, с адрес ***, офис 4 /чрез адв.К.А. ***/ и И.Н.К., гражданка на Руската Федерация, с адрес за призоваване: гр.Бургас, ж.к.”************вх.Г-партер /чрез адв.М.С. ***/, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1.Родителските права относно роденото от брака дете М.И.Б., с ЕГН **********, родена на ***г., се предоставят за упражняване на майката И.Н.К.. 2.Ненавършилото осемнадесет години дете ще живее заедно с майката И.Н.К. и ще има следното местоживеене: Руска Федерация, гр.Москва, **********деревня - 80", дом 9, кв.178. 3.Определя се следният режим на лични отношения на детето М.И.Б.с бащата И.Д.Б.: Бащата има право да взема детето при себе си всяка първа седмица от месеца от 10 часа в петък до 18 часа в неделя - с преспиване, но винаги в рамките на град Москва, както и за периодите: първите седем дни от зимната ваканция на детето и един месец през лятото - от 15 юли до 15 август, като вземането на детето ще се извьршва в 10 часа на началната дата от периода, а връщането до 18 часа на крайната дата на периода, от и в дома на майката, на адреса посочен в точка втора от споразумението. „Зимна ваканция" за смисъла на това споразумение означава официалната училищна ваканция, определена за учениците от гр.Москва, като бащата уведомява майката за местонахождението на детето. Родителите могат да определят различни периоди за лични контакти на бащата с детето при постигнато споразумение между тях, за всеки конкретен случай. 4.Бащата И.Д.Б.. ЕЕН ********** се задължава да плаща по банков път - по банкова сметка № 42304.810.6.3818.1909073/92 в банка „СБЕРБАНК РОССИИ” на името на майката И.Н.К., до пето число на месеца, издръжка за детето М.И.Б.в размер на 200 лева (двеста лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до навършване на пълнолетие на детето, или до настъпване на обстоятелства, променящи или погасяващи това задължение. Банковите такси за международния превод на издръжката са споделени. 5.Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. 6.След прекратяване на брака фамилните имена на съпрузите остават непроменени, предвид на това, че не са променяни при встъпването в брак. 7.Семейното жилище, вписано като постоянен адрес на страните, находящо се на адрес: град Стара Загора, кв. "*********, е собственост на сестрата на съпруга И.Д.Б. и към него страните нямат претенции за ползването му. Фактическото семейно жилище, в което страните са живели по време на брака си, находящо се на адрес: град Несебър, к.к. "Слънчев бряг - з*********, е лична собственост на И.Д.Б., тъй като е придобито преди брака и към него И.Н.К. няма претенции, като жилището ще се ползва от съпруга И.Д.Б.. 8.НЕДВИЖИМИЯТ ИМОТ, придобит по време на брака с Нотариален акт №158, том I, рег.№1903, н.д. №62 от 26.04.2013г. по описа на Нотариус Весела Червенкова, с рег.№210 на НК, с район на действие PC-София, вписан в СВ при РС-София с вх.рег. №19246/26.04.2013г., акт №150. том XLVI, дело №15084, представляващ Празно дворно място, находящо се в гр.София, район "Панчарево", село Кокаляне, вилна зона "Китката", цялото на площ от 526 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) Іа-1410, в кв.12 по плана на град София, местността "Вилна тона Китката", при съседи; улица, УПИ VIІ-1396, УПИ І-1410 и УПИ VI-1410, след прекратяване на брака между страните ще остане еднолична собственост на И.Д.Б., срещу което И.Д.Б. се задължава да заплати на И.Н.К. сумата в размер на 500 евро (петстотин евро), в срок до 31.12.2017г., по банкова сметка № 42304.810.6.3818.1909073/92 в банка „СБЕРБАНК РОССИИ". 9.Моторното средство, придобито по време на брака, представляващо лек автомобил маарка и модел „Фиат 500”, цвят бял, с рег.№ ******, с рама №ZFA3120000J1603981, двигател № **************, страните декларират, че е придобито е лични средства на съпруга и остава в еднолична собственост на И.Д.Б.. 10.Разнозките по делото се поемат от И.Д.Б.. ОСЪЖДА И.Д.Б. с ЕГН **********, с адрес ***, офис 4 /чрез адв.К.А. ***/ да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 144 лева /сто четиридесет и четири лева/ за присъдената на детето М.издръжка, държавна такса в размер на 23,64 лева /двадесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ лева за поставяне в дял и негова изключителна собственост на Поземлен имот с идентификатор ***********, землището на с.Кокаляне, обл.София, държавна такса в размер на 300 лева /триста лева/ за поставяне в дял и негова изключителна собственост на лек автомобил „Фиат 500” с ДК№ ******, както и сумата в размер на 15 лева /петнадесет лева/, представляваща остатък от дължимата по делото държавна такса за разглеждане на молбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.11.2017г.
14 Гражданско дело No 856/2017, IV състав Делба Б.Г.А.,
М.Г.А.
А.Й.А.,
Л.Й.А.,
Г.А.С.,
Ю.А.С.Щ.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за продължаване на дадения в разпореждане от 28.09.2017 г. срок. ВРЪЩА искова молба с входящ номер 8130/28.09.2017 г. на подателите й.
В законна сила на 3.11.2017г.
15 НОХД No 601/2017, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.П.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 13.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.П.Г. /B.P.G./, роден на ***г. в гр. У., Н., нигериец, нигерийски гражданин, с разрешение за пребиваване в Р България № ****, издадено на 12.10.2016г., валидно до 03.10.2017г., ЛНЧ: **********, с адрес ***, осъждан, викач в бар „С.Д.“ в к.к. „С.б.“, общ. Н., с адрес за призоваване: к.к. „С.б.“, общ. Н., общежитие „П.“, ет. *, ст. ***, за ВИНОВЕН в това, че на 30.05.2017г., около 12:00 часа, в к.к. „С.б.“, общ. Н., в квартира, находяща се в общежитие „П.", ет.*, ст.***, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП вр. чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, както следва: Обект № 1 - растителна маса, с общо нетно тегло - 3,159 грама, което се определя като коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол - 5,10%, на стойност 18,95 лева /осемнадесет лева и деветдесет и пет стотинки/. Обект № 2/1 - прахообразно вещество, с нетно тегло - 0,464 грама със съдържание на амфетамин - 8,30%, на стойност 13,92 лева/ тринадесет лева и деветдесет и две стотинки/; Обект № 2/2 - прахообразно вещество, с нетно тегло - 0,356 грама, със съдържание на кокаин - 20,40%, на стойност 32.04 лева /тридесет и два лева и четири стотинки/; Обект № 2/3 - прахообразно вещество, с нетно тегло - 0,419 грама, със съдържание на амфетамин - 7,10%, на стойност 12,57 лева /дванадесет лева и петдесет и седем стотинки/; Обект № 2/4 - прахообразно вещество, с нетно тегло - 0,347 грама, със съдържание на кокаин - 17,70%, на стойност 31.23 лева /тридесет и един лева и двадесет и три стотинки/; Обект № 2/5- прахообразно вещество, с нетно тегло - 0,334 грама, със съдържание на кокаин - 18,50%, на стойност 30.06 лева /тридесет лева и шест стотинки/; Общото нето тегло на бледожълтото прахообразно вещество в Обект 2, съдържащо амфетамин - 0,883 гр. Общото нето тегло на бялото прахообразно вещество в Обект 2, съдържащо кокаин - 1,037 гр. Всички обекти на обща стойност 138,77 лева /сто тридесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо във връзка с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАДЕСЕТ И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим и ГЛОБА в размер на 3000 (три хиляди) лева. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.2 от НК времето, през което подсъдимият Г. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР, считано от 30.05.2017г. до 31.05.2017г. ОТНЕМА на основание 354а, ал.6 от НК в полза на държавата неизразходваната част от наркотичните вещества, предадени за съхранение в ЦМУ-София, както и опаковките от същите, които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.П.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Б., сумата в размер на 182,40 лева (сто осемдесет и два лева и четиридесет стотинки), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски, както и в полза на Държавата, по сметка на РС Н. сумата в размер на 30 (тридесет) лева, представляващи направени в хода на съдебното производство разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Б..
Б.П.Г.
Мотиви от 16.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 3.11.2017
Наказателно дело № 728/2017
В законна сила на 3.11.2017г.
16 НОХД No 2443/2017, VI състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Д.,
Ж.Р.Г.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 3.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 2443 /2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. – защитник на подсъдимия С.Д. и адв. В.П. – защитник на подсъдимия Ж.Г. споразумения, съгласно които: ПОДСЪДИМИЯТ Ж.Р.Г., роден на ***г***, с ЕГН:**********, постоянен адрес: *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление в к.к."Слънчев бряг", общ. Несебър, обл. Бургас, пред автосервиз , зад комплекс „Голдън Форт", чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Шевролет",с неустановен регистрационен номер в съучастие като извършител със С.С.Д. ЕГН ********** - извършител отнел от владението и без съгласието на собственика - Т.Х.Х. чужди движими вещи - съответно : на 13.05.2017 г. около 05:00 часа -един брой употребяван автомобилен дизелов двигател , 6 цилиндров , за автомобил марка „БМВ", модел „Х5", неработещ, повреден, на стойност 162,00 лв. /сто шестдесет и два лева/ и на 16.05.2017г. около 05:00 часа - един брой употребяван автомобилен бензинов двигател за автомобил марка „БМВ", модел „740", 8-цилиндров, V-образен, повреден, с липсващи части, на стойност 150 лв. /сто и петдесет / лева с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са на обща стойност 312.00 лева, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.4, предложение първо във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б” от НК вр. чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца’ - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една календарна година. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Ж.Р.Г. (със снета самоличност) да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 49,35 лв., представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПОДСЪДИМИЯТ С.С.Д., роден на ***г***, с ЕГН:**********, постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление в к.к."Слънчев бряг", общ. Несебър, обл. Бургас, пред автосервиз , зад комплекс „Голдън Форт", чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Шевролет",с неустановен регистрационен номер в съучастие като извършител със Ж.Р.Г. ЕГН **********- извършител отнел от владението и без съгласието на собственика - Т.Х.Х. чужди движими вещи - съответно : на 13.05.2017 г. около 05:00 часа -един брой употребяван автомобилен дизелов двигател , 6 цилиндров , за автомобил марка „БМВ", модел „Х5", неработещ, повреден, на стойност 162,00 лв. /сто шестдесет и два лева/ и на 16.05.2017г. около 05:00 часа - един брой употребяван автомобилен бензинов двигател за автомобил марка „БМВ", модел „740", 8-цилиндров, V-образен, повреден, с липсващи части, на стойност 150 лв. /сто и петдесет / лева с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са на обща стойност 312.00 лева, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.4, предложение първо във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б” от НК вр. чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца’ - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една календарна година.
С.С.Д.
на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.4, предложение първо във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б” от НК вр. чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца’ - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една календарна година.
Ж.Р.Г.
на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.4, предложение първо във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б” от НК вр. чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца’ - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една календарна година.
В законна сила на 3.11.2017г.
17 Гражданско дело No 894/2017, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ -ГР. ПОМОРИЕ С.Н.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.10.2017г.
НАСТАНЯВА С.Н.А. с ЕГН **********, роден на ***г., с родители: майка – Н.С.А.с ЕГН ********** и баща – Н.Й.И. с ЕГН ********** /последният към момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвор в Гърция/, в семейството на негови близки, определящи се, като биологичните му баба и дядо по бащина линия – В.А.И. с ЕГН ********** и Й.Й.И. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, до навършване на 18-годишна възраст. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 4.11.2017г.
18 Гражданско дело No 895/2017, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ -ГР. ПОМОРИЕ М.Н.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.10.2017г.
НАСТАНЯВА М.Н.А. с ЕГН **********, роден на ***г., с родители: майка – Н.С.А.с ЕГН ********** и баща – Н.Й.И. с ЕГН ********** /последният към момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвор в Гърция/, в семейството на негови близки, определящи се, като биологичните му баба и дядо по бащина линия – В.А.И. с ЕГН ********** и Й.Й.И. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, до навършване на 18-годишна възраст. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 4.11.2017г.
19 Гражданско дело No 896/2017, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ М.Н.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.10.2017г.
на основание чл.28, ал.4 от Закона за закрила на детето, Несебърският районен съд Р Е Ш И : НАСТАНЯВА М.Н.А. с ЕГН **********, родена на ***г., с родители: майка – Н.С.А. с ЕГН ********** и баща – Н.Й.И. с ЕГН ********** /последният към момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвор в Гърция/, в семейството на нейни близки, определящи се, като биологичните й баба и дядо по бащина линия – В.А.И. с ЕГН ********** и Й.Й.И. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, до навършване на 18-годишна възраст. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 4.11.2017г.
20 Гражданско дело No 897/2017, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ И.Н.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.10.2017г.
НАСТАНЯВА И.Н.А. с ЕГН **********, роден на ***г., с родители: майка – н.с.а.с ЕГН ********** и баща – Н.Й.И. с ЕГН ********** /последният към момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвор в Гърция/, в семейството на негови близки, определящи се, като биологичните му баба и дядо по бащина линия – В.А.И. с ЕГН ********** и Й.Й.И. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, до навършване на 18-годишна възраст. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 4.11.2017г.
21 АНД No 308/2017, III състав КАТ Е.А.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-000205 от 23.02.2017г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, упълномощен със Заповед № 304з-322 / 18.12.2015г. на Началник РУ-Несебър, с което на Е.А.Х. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП са й отнети 8 контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.12 от НАРЕДБА № Iз-2539 от 17.12.2012 г., издадена от министъра на вътрешните работи, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2017
Наказателно дело № 1679/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
22 АНД No 374/2017, VI състав НАП Р.-М.К. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.5.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1358 от 06.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „р. - М.К.”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 и т. 3 ЗДДС, е наложено наказание „глоба” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2017
Наказателно дело № 1709/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
23 АНД No 439/2017, V състав Комисия за защита на потребителите А.-Д.С. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 41847 от 27.03.2017г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.216 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на ЕТ „А. – Д.С.” с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.С.У. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.77, ал.1 от ЗЗП. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2017
Наказателно дело № 2216/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
24 АНД No 1803/2017, IV състав КАТ И.П.Я. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002956/17.08.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от същия закон, на И.П.Я., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” като НАМАЛЯВА размера на същото от 200 лв. на 100 лв. ОСЪЖДА И.П.Я., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 82,98 лв. /осемдесет и два лева и деветдесет и осем стотинки/, представляващи направени разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 6.11.2017г.
25 АНД No 1941/2017, I състав Общини К.Ж.Т. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление НП442/10.08.2017 год. на КМЕТА НА О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр. ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на К.Ж.Т., ЕГН ********** с адрес: *** административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за това, че на 30.07.2017 01:00 ч. в к.к. С.Б.като управител в бар "К. бийч" използва озвучителна техника без необходимата шумоизолация след 23 часа . Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 6.11.2017г.
26 АНД No 1943/2017, I състав Общини М.Т.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление НП528/23.08.2017 год. на И.Д. КМЕТ НА О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр. ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на М.Т.Г. с ЕГН:**********, с адрес *** административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за това, че на 13.08.2017 00:40 ч. в к.к. С.Б., плаж „Юг“, като управител на заведение „ B.B.“, стопанисвано от фирма „Б.“ ЕООД, гр. София, ул. „Леге“ 2, вх. „Б. премиум“, ЕИК ........., в заведение от открит тип използва озвучителна техника /10 бр. тонколони, лаптоп/ като предизвиква шум след 24 часа. РАЗПОРЕЖДА връщане на иззетите веществени доказателства: озвучителен пулт „P.j.“ ctc сериен номер РСМР004113ЕН, модел, DJM-900NXS2. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 6.11.2017г.
27 НОХД No 2556/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.Ю. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 6.11.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2556 /2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – прокурор в РП-Несебър, адв.В.А. *** – защитник на обвиняемия, и обвиняемият Р.Ю. , споразумение, съгласно което: Обвиняемият Р.С.Ю. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 26.10.2017 г. около 02:10 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, на главна алея срещу хотел “Корал сити“, с посока на движение от гр. Несебър към гр. Свети Влас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4 “, с рег.№ ....КК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.40 /едно цяло и четиридесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с Техническо средство ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7410+, с № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА НА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 (три) години. НАЛАГА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, на обвиняемия Р.С.Ю. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 26.10.2017 г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2556 /2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
Р.С.Ю.
на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА НА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 (три) години. НАЛАГА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, на обвиняемия Р.С.Ю. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца.
В законна сила на 6.11.2017г.
28 Гражданско дело No 368/2013, VI състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН ТРАНСТУРИСТ ООД КАЗИНО БИЙЧ РИЗОРТ ГРУП ООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.12.2016г.
РАЗПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 353 ГПК, недвижими имот с идентификатор № ***. по кадастралната карта на гр. Несебър с площ от 10 230 кв. м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг курортно-рекреационен обект, при граници ПИ с идентификатор № ***********, ПИ с идентификатор № ***********, ПИ с идентификатор № *********** и ПИ с идентификатор № ***********, допуснат до делба с Решение № 47 от 18.03.2014г. по гр.д. № 368/2013г. по описа на Районен съд гр. Несебър, между Т.” ООД и „К.Б.Р.Г.” ООД, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ на „Т.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, поземлен имот с проектен идентификатор № *********** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със заповед № РД-18-46/18.08.20016г. на изпълнителния директор на АК, с проектна площ от 5114 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: ***********, ***********, ***********, ***********, ***********, съобразно скица-проект № 15-385780 от 05.08.2016г. на СГКК гр. Бургас, представляващ УПИ I-127 в кв. 23 по плана на к. к. „Слънчев бряг - изток”, съобразно ЧИ на ПУП-ПР, с пазарна стойност от 3 336 000 лв. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на „К.Б.Р.Г.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***-9, поземлен имот с проектен идентификатор № *********** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със заповед № РД-18-46/18.08.20016г. на изпълнителния директор на АК, с проектна площ от 5114 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: ***********, *********** и ***********, съобразно скица-проект № 15-385780 от 05.08.2016г. на СГКК гр. Бургас, представляващ УПИ VII-127 в кв. 23 по плана на к. к. „Слънчев бряг - изток”, съобразно ЧИ на ПУП-ПР, с пазарна стойност от 3 336 000 лв. ОСЪЖДА „Т.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 133 440 лв. – държавна такса за производството по съдебна делба. ОСЪЖДА „К.Б.Р.Г.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***-9, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 133 440 лв. – държавна такса за производството по съдебна делба. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 7.11.2017г.
29 Гражданско дело No 14/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОД НА МВР- ГР.БУРГАС ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО НЕСЕБЪР/ХРАМ"СВЕТА БОГОРОДИЦА"/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.10.2017г.
РЕШИ: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземане на О.Д.М.- Б., БУЛСТАТ ******, представлявано от К.К., в качеството му на Директор, с адрес в гр. Б., ул. „Х.Б.”, № **, против Ц. Н. Н.- Х. „С. Б.”, ЕИК *****, с адрес в гр. Н., ул. „Х.”, № **, представлявано от П.К.К., за което е издадена заповед № 207/15.03.2016 г., постановена по ч.гр.д. № 268/2016 г. по описа на РС- Н., за сумата от 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/, представляваща неизплатено възнаграждение за охрана за периода от месец април 2013 г. до месец декември 2013 г., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09.03.2016 г., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 450 лв. до претендираните 600 лв., ведно със законната лихва върху нея, като погасена по давност. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземане на О.Д.М.- Б., БУЛСТАТ ******, представлявано от К.К., в качеството му на Директор, с адрес в гр. Б., ул. „Х.Б.”, № **, против Ц. Н. Н.- Х. „С. Б.”, ЕИК *****, с адрес в гр. Н., ул. „Х.”, № **, представлявано от П.К.К., за което е издадена заповед № 207/15.03.2016 г., постановена по ч.гр.д. № 268/2016 г. по описа на РС- Н., за сумата от 106,20 лв. /сто и шест лева и двадесет стотинки/, представляваща мораторна лихва за периода от 06.04.2013 г. до 31.12.2015 г., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 106,20 лв. до 154,27 лв., съставляваща лихва за периода от 06.01.2013 г. до 05.04.2013 г., и ПРЕКРАТЯВА производството за сумата над 154,27 лв. до претендираните 169,48 лв. ОСЪЖДА Ц. Н. Н.- Х. „С. Б.”, ЕИК *****, с адрес в гр. Н., ул. „Х.”, № **, представлявано от П.К.К., да заплати на О.Д.М.- Б., БУЛСТАТ ******, представлявано от К.К., в качеството му на Директор, с адрес в гр. Б., ул. „Х.Б.”, № **, сумата от 273 лв. /двеста седемдесет и три лева/, представляващи разноски по заповедното и исковото производство, разбити в мотивната част на решението. ОСЪЖДА О.Д.М.- Б., БУЛСТАТ ******, представлявано от К.К., в качеството му на Директор, с адрес в гр. Б., ул. „Х.Б.”, № **, да заплати на Ц. Н. Н.- Х. „С. Б.”, ЕИК *****, с адрес в гр. Н., ул. „Х.”, № **, представлявано от П.К.К., сумата от 83 лв. /осемдесет и три лева/, представляващи разноски по исковото производство. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 207/15.03.2016 г., постановена по ч.гр.д. № 268/2016 г. по описа на РС- Н., за сумите, за които претенциите са отхвърлени. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, пред Окръжен съд- Б., считано от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 7.11.2017г.
30 АНД No 935/2017, IV състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 474/20.12.2016 г. на Вр.и.д. Кмет на О.Н. с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на Д.Р.Р., ЕГН **********,***, е наложено наказание “Глоба” в размер на 2700 лв.
В законна сила на 7.11.2017г.
31 АНД No 1654/2017, V състав Общини Н.М.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 339 от 24.07.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на Н.М.И. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Д.Г. ***/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 600 /шестстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 7.11.2017г.
32 АНД No 1656/2017, V състав Общини Д.А.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 331 от 24.07.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/ на Д.А.П. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Д.Г. ***/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 7.11.2017г.
33 АНД No 1788/2017, I състав Общини С.Й.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.10.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 418/10.08.2017г. на Кмета на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр. ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на С.Й.Г., ЕГН:********** с адрес *** административно наказание „глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева за това, че на 20.07.2017г., около 05.15 часа в к.к. Слънчев бряг, заведение „Баунс“, като управител на заведението, допуска използването на озвучителна техника, като се намира в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 7.11.2017г.
34 АНД No 2056/2017, II състав Общини К.П.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 20.10.2017г.
На осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.П.С. *** Букурещлиев № 26 против Наказателно постановление Наказателно постановление № НП433/10.08.2017г. на Кмета на Община- Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 2056/2017г. по описа на РС-Несебър. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 7.11.2017г.
35 НОХД No 2442/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Б.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 7.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 2442/2017г. по описа на РС – Несебър, а именно Радост Бошнакова – Адм.ръководител на РП-Несебър, подс.Ж.Б.И. и неговия защитник адв. А.Ж. споразумение, съгласно което Ж.Б.И. – роден на *** ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, средно специално образование, неженен, осъждан, реабилитиран , със ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това ,че на 13.08.2017 около 04.45 часа в к.к. „слънчев бряг“ общ. Несебър, обл. Бургас, на главна алея,пред хотел „ котва“ към хотел „Кубан“, управлявал моторно превозно средство – л.а. марка „Инфинити“ , модел „ФХ 45“ , с рег. № СН 9018 АМ, /собственост на БожанкаГеоргиева Василева от гпр. Сливен/, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол / ТНС5/ - представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3 ал.1, т.1 и ал.-2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 – списък 1 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл.3 т.1 от Наредебата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническосредество – „Dragger Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041 тестова касета „Dragger Drug Test 5000“- STK6, с фабричен № ARJM 0713 REF №8319495 – Престъпление по чл. 343 Б, ал.3 от НК и чл.3, ал.1 т.1 и ал.2 от Закон законтрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение №1 – Списък 1 – „растения и вещества с висока степен на риск за обществено здраве порадивредния ефект от злоупотребата стях, забранени за приложение в хубанната и ветеринарната медицина“ вр. чл.3 т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/поради което и на на основание престъпление по чл.343б ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на“Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така ноложеното наказание от четири месеца, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3 от НК комулативно предвиденото наказание „Глоба” от петстотин до хиляда и петстотин лева на подсъдимия. ЛИШАВА На осн.чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК Ж.Б.И. с ЕГН-********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето през което, подс.Ж.Б.И. с ЕГН-********** е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред считано от 13.08.2017г.. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски - не са извършени разноски в наказателното производство. ОТНЕМА в полза на Държавата Веществените доказателства, представляващи Dragger Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041 тестова касета „Dragger Drug Test 5000“- STK6, с фабричен № ARJM 0713 REF №8319495, които след влизане в сила на споразумението да се увищожат, поради липса на стойност. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2442/2017г. по описа на РС-Несебър поради изчерпване предмета на делото. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ след като обяви присъдата се занима с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията на същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.Б.И. с ЕГН-********** в досъдебното производство Мярка за неотклонение ПОДПИСКА. Определението подлежи на обжабване в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ж.Б.И.
на на основание престъпление по чл.343б ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на“Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така ноложеното наказание от четири месеца, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3 от НК комулативно предвиденото наказание „Глоба” от петстотин до хиляда и петстотин лева на подсъдимия. ЛИШАВА На осн.чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК Ж.Б.И. с ЕГН-********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето през което, подс.Ж.Б.И. с ЕГН-********** е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред считано от 13.08.2017г..
В законна сила на 7.11.2017г.
36 Гражданско дело No 862/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Х.К.,
С.Х.К.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 8.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения в гр. Несебър граждански брак между П.Х.К., ЕГН **********, и С.Х.К., ЕГН **********, за което е съставен акт за граждански брак № 2/11.01.2004г. от длъжностното лице по гражданското състояние при Община Несебър. УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.Х.К., ЕГН **********, и С.Х.К., ЕГН **********, споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва: 1. Родителските права върху роденото от брака дете – Пролет Стефанова К., ЕГН **********, родена на ***г. в гр. Бургас с акт № II-364 от 26.03.2004г., да се предоставят на майката П.Х.К., като бащата ще има право на лични отношения, като я взема и вижда всяка събота и неделя от месеца от 9:00 часа сутринта на съботния ден до 18:00 часа на неделния ден, с преспиване, както и тридесет дни през лятото, когато майката не ползва редовния си платен годишен отпуск, както и по всяко време по взаимно съгласие на страните. Местоживеенето на детето е при майката в гр. Бургас, ул. „Македония” № 32; 2. Бащата С.Х.К., ЕГН **********, ще заплаща месечна издръжка на детето – Пролет Стефанова К., ЕГН **********, в размер на 300 (триста) лева, чрез нейната майка и законен представител, считано от подаване на исковата молба за развода, както и занапред до настъпване на законни причини за нейното прекратяване или изменяване; 3. Семейното жилище, собственост на родителите на съпруга, находящо се в гр. Несебър, ж. к. „Младост” бл. 46, ет. 3, на площ от 100 кв. м., състоящо се от две спални, кухня, хол, баня-тоалетна, се предоставя за ползване на съпруга – С.Х.К.; 4. След развода съпругата ще носи брачното си фамилно име – К.; 5. След развода издръжка между съпрузите няма да се дължи. 6. Няма да делим недвижим имоти, придобити в режим на СИО, в настоящото производство, нито движими вещи на значителна стойност. Нямаме общи банкови сметки, нито дялове в търговски дружества. С настоящото споразумение уреждаме отношенията си по окончателен начин и никой от страните няма и не може да има за в бъдеще никакви претенции една спрямо друга. Разноските по делото се поемат от двамата съпрузи по равно, без ДТ върху размера на присъдената издръжка. ОСЪЖДА С.Х.К., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд - Несебър държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 15 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, С.Х.К., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 216 лв., представляваща задължение за държавна такса върху постигнатото по делото споразумение относно издръжката. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2017г.
37 АНД No 586/2017, I състав РИОСВ Н.К.Д. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ГР. БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.8.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 48/10.05.2017 год, изд.от Директора на РИОСВ - гр. Бургас с което на основание чл. 19, ал. 3, т. 15 във вр. с чл. 151, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците на Н.К.Д. с ЕГН- **********,е наложена глоба в размер на 3 000 /три хиляди/ лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 8.11.2017
Наказателно дело № 2640/2017
В законна сила на 8.11.2017г.
38 АНД No 645/2017, VI състав КАТ Ю.Е.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-002548 от 19.09.2014г. на Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на Ю.Е.Т., ЕГН **********,***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.11.2017
Наказателно дело № 2141/2017
В законна сила на 8.11.2017г.
39 АНД No 705/2017, II състав ДНСК В.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-83-ЮИР-5/28.04.2017г. на Началник на РДНСК - Югоизточен район-Бургас, с което на арх.В.К.Д. с ЕГН-**********-***, с адрес за призоваване гр.Н., ул.Е.№ .., ет.3, за нарушение по чл. 143, ал.1, т.4, чл.148, ал.8 от ЗУТ, на основание чл.232, ал.1, т.2, предл.2-ро от ЗУТ на жалбоподателя е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1 000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 8.11.2017
Наказателно дело № 2647/2017
В законна сила на 8.11.2017г.
40 АНД No 953/2017, VI състав КАТ Е.О.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-001835 от 22.06.2017г., издадено от началник сектор към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, с което на Е.О.И., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право” да управлява МПС за 24 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.11.2017
Наказателно дело № 2715/2017
В законна сила на 8.11.2017г.
41 АНД No 1538/2017, V състав КАТ Й.С.Д. РУ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-003042 от 03.11.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, Р.Н. с което на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Й.С.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 8.11.2017г.
42 АНД No 1540/2017, V състав КАТ С.Ж.Ж. РУ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002624 от 03.08.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, Р.Н. с което на основание чл.174, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Ж.Ж. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП на същата е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.20, ал.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 8.11.2017г.
43 АНД No 1541/2017, V състав ДИТ ИНТЕР СЪНИ ХОЛИДЕЙС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202138 от 06.10.2011г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „И.С.Х.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.Д.Х., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.63, ал.2 от КТ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 8.11.2017г.
44 АНД No 1658/2017, I състав Общини А.К.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.10.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление НП343, от 24.07.2017 г на.Кмет ана О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.31 вот Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на А.К.К., ЕГН **********, с адрес: ***, п.к. ****, ул. „****“ № ** административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за това, че на 10.07.2017 около 01:15 ч. в гр. гр. Обзор, плажна алея, като управител в бар „Антураж“ допуска използването на озвучителна техника в заведение от открит тип за времето след 00:00 часа. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 8.11.2017г.
45 НОХД No 2526/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 8.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2526 /2017 г. по описа на РС-Несебър споразумение, а именно: Георги Русев прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Д. П. ***, в качеството й на защитник на подсъдимия Д.Т. Илев със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият Д.Т.И. роден на *** *** Търново, с постоянен и настоящ адрес ***, българин ,български гражданин, семеен, осъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.10.2017г. около 07.40 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, обл. Бургас, на алеята пред х-л „Дариус” без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал в джоба на дънковия си панталон в найлонов плик, високо рисково наркотично вещество - по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. Приложение № 1 от наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, държал смес от тютюн и коноп /марихуана/, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 0,40% с нетно тегло 0.866 гр.и коноп /марихуана/, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 4,40% с нетно тегло 1.585 гр. , като общото количество на наркотииииичното вещество е 2.451 грама, /установен с физикохимическа експертиза 813/24.10.2017г./ на стойност 14.70лв. /определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС 1 29-01- 98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1, предл.първо от НК, вр. чл.30 и чл.73 , ал.1 от ЗКНВП, вр.е чл.3, ал.1,т.1 и ал.2,вр. с чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, вр. Списък № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Постановление № 23 от МС от 29.01.1998 год., поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т. 1, предл.първо, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5/пет/ месеца и ГЛОБА в размер на 2000лв./две хиляди лева/. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание от пет месеца Лишаване от свобода на Д.Т.И. с ЕГН **********, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства - високо рисковото наркотично вещество както и опаковките в които е държано, запечатани в плик – ВД ,които след влизане в сила на споразумението да се унищожат, поради липса на стойност. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимия Д.Т.И. /със снета самоличност/ да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 83.63 лева/осемдесет и три лева и шестдесет и три стотинки/. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 2526/2017 г. по описа на РС Несебър . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че основанията за същата са отпаднали, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Т.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Д.Т.И.
на основание чл. 354а, ал.3, т. 1, предл.първо, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5/пет/ месеца и ГЛОБА в размер на 2000лв./две хиляди лева/. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание от пет месеца Лишаване от свобода на Д.Т.И. с ЕГН **********, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства - високо рисковото наркотично вещество както и опаковките в които е държано, запечатани в плик – ВД ,които след влизане в сила на споразумението да се унищожат, поради липса на стойност. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимия Д.Т.И. /със снета самоличност/ да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 83.63 лева/осемдесет и три лева и шестдесет и три стотинки
В законна сила на 8.11.2017г.
46 Гражданско дело No 737/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение А.С.М. Ю.Д.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 9.11.2017г.
СЪДЪТ констатира, че страните постигнаха спогодба по делото в следния смисъл: Страните приемат, че дължимата от бащата Ю.Д.Х. с ЕГН ********** месечна издръжка за детето С.Ю.Х. с ЕГН ********* ще бъде увеличена от дължимите към момента 100 лева и занапред дължимата месечна издръжка ще бъде в размер на 130 лева /сто и тридесет/ лева, платима до 20-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за нейното изменяване или отменяване. Страните се споразумяват, освен посочената месечна издръжка в размер на 130 лева, бащата да заплаща и ежемесечната такса за детска градина, която посещава детето, която ежемесечна такса следва да бъде заплащана до 10-то число на месеца следващ месеца на посещаемостта, която такса за детската градина не се фиксира в спогодбата, тъй като варира за всеки месец в зависимост от посещаемостта, но нейният максимален размер към момента е 30 лева при пълен месец посещение на детето, като страните се съгласяват при отсъствие на детето от детската градина, бащата да заплаща на майката сумата от 30 лева, като поеме и дължимата държавна такса върху увеличение на издръжката в размер на 21.60 лева. С П О Г О Д И Л И СЕ: ЗА ИЩЕЦА:........................... ОТВЕТНИК:................ /Адв.Н.С./ /Ю.Х./ СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба, не противоречи на закона и на добрите нрави, и на основание чл.234, ал.1 от ГПК О П Р Е Д Е Л И:№753 ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както е записано по- горе в протокола. ОСЪЖДА Ю.Д.Х. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Несебър държавна такса, определена по реда на чл.78, ал.9 от ГПК в размер на 2%, а именно 21.60 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 737/2017г. по описа на РС- Несебър, поради изчерпване на предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което е одобрена спогодбата, е окончателно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за разноските подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас
В законна сила на 9.11.2017г.
47 НОХД No 1678/2017, VI състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Ц.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 24.10.2017г.
ПРИЗНАВА Р.Ц.К. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с адрес:***, средно образование, женен, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.09.2015 г.,в магазин с площ 36 кв.м., находящ се в гр.Несебър, ул. ******** без съгласието на притежателя на изключителното право Michael Kors, L.L.С., US, по смисъла на чл. 13, ал.1 от ЗМГО да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност знак, идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката, е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/, дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма, без правно основание използвал в търговската си дейност марката „М.К.” (MICHAEL KORS), като предлагал за продажба стоки, обозначени със знаци, сходни на марките, както следва: 3 бр. дамски чанти с надпис „М.К.” /MICHAEL KORS/, на обща стойност като неоригинали от 324.00 лв. /2040 лева като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „М.К.” /MICHAEL KORS/; 2 бр. дамски чанти тип „плик“ с надпис „М.К.” /MICHAEL KORS/, на стойност от 66 лв., а като оригинали – на стойност от 388 лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „М.К.” /MICHAEL KORS/; 4 бр. дамски несесери с надпис „М.К.” /MICHAEL KORS/, на стойност 54.48 лв., а като оригинали на стойност 688.00 лв., означени със знак, сходен на регистрираната марка „М.К.” /MICHAEL KORS/; 6 бр. дамски чанти тип „преметни“ с надпис „М.К.” /MICHAEL KORS/, на стойност 795.00 лв., а като оригинали на стойност 4470.00 лв., означени със знак, сходен на регистрираната марка „М.К.” /MICHAEL KORS/; 12 бр. дамски портфейли с надпис „М.К.” /MICHAEL KORS/, на стойност 195.96 лв., и като оригинали на стойност 3360.00 лв., означени със знак, сходен на регистрираната марка „М.К.” /MICHAEL KORS/, като общата стойност на вещите като неоригинали е 1435.44 лева, а като оригинали - 10 946.00лв., поради което и на основание чл. 172Б, ал.1 от НК, вр. с чл.13,ал.1 и 2, т.2 и чл.22, ал.1 от ЗМГО във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на Р.Ц.К. кумулативно предвиденото в чл.172б , ал.1 НК наказание „Глоба”. На основание чл.172б, ал.3 вр.чл.53, ал.1, б.”б” ОТНЕМА в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението, както следва: дамски чанти с надпис „М.К.” /MICHAEL KORS/ - 3 бр., означени със знак, сходен на регистрираната марка „М.К.” /MICHAEL KORS/; дамски чанти тип „плик“ с надпис „М.К.” /MICHAEL KORS/ 2 бр., означени със знак, сходен на регистрираната марка „М.К.” /MICHAEL KORS/; дамски несесери с надпис „М.К.” /MICHAEL KORS/ - 4 бр., означени със знак, сходен на регистрираната марка „М.К.” /MICHAEL KORS/; дамски чанти тип „преметни“ с надпис „М.К.” /MICHAEL KORS/ - 6 бр., означени със знак, сходен на регистрираната марка „М.К.” /MICHAEL KORS/; дамски портфейли с надпис „М.К.” /MICHAEL KORS/ - 12 бр., означени със знак, сходен на регистрираната марка „М.К.” /MICHAEL KORS/, като след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Р.Ц.К. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на ОД МВР Бургас направените по досъдебното производство разноски в размер на 473.80 лева (Четиристотин седемдесет и три лева и осемдесет стотинки). Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Р.Ц.К.
на основание чл. 172Б, ал.1 от НК, вр. с чл.13,ал.1 и 2, т.2 и чл.22, ал.1 от ЗМГО във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на Р.Ц.К. кумулативно предвиденото в чл.172б , ал.1 НК наказание „Глоба”.
Мотиви от 25.10.2017г.
В законна сила на 9.11.2017г.
48 НОХД No 2577/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.А.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 9.11.2017г.
поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66 , ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на З.А.Т. с ЕГН ********** „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55 ал. 3 от НК не налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ на З.А.Т.. НАЛАГА на основание чл.343г. вр. с чл. 343б , ал.1 , вр. с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемата З.А.Т. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8/осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на З. А. Т. е било отнето по административен ред, считано от 05.08.2017 година. гражданка, образование висше ,разведена, неосъждана, служител в община Бургас ЕГН:**********, се признава за ВИНОВНА в това, че на 05.08.2017, около 03.00 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на ул.”Първа” до хотел „Калипсо” в посока гр.Св.Влас за гр.Несебър управлявала МПС- л.а. марка „Ауди”, модел „А3” с рег. № А....МР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.55 промила установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № ОХ 17-115/11.10.2017 год. - поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66 , ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на З.А.Т. с ЕГН ********** „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55 ал. 3 от НК не налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ на З.А.Т.. НАЛАГА на основание чл.343г. вр. с чл. 343б , ал.1 , вр. с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемата З.А.Т. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8/осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на З. А. Т. е било отнето по административен ред, считано от 05.08.2017 година.
З.А.Т.
на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66 , ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на З.А.Т. с ЕГН ********** „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55 ал. 3 от НК не налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ на З.А.Т.. НАЛАГА на основание чл.343г. вр. с чл. 343б , ал.1 , вр. с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемата З.А.Т. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8/осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на З. А. Т. е било отнето по административен ред, считано от 05.08.2017 година.
В законна сила на 9.11.2017г.
49 Гражданско дело No 240/2017, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ З.И.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 22.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №240 по описа на НсРС за 2017 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 10.11.2017г.
50 АНД No 582/2017, VI състав Агенция "Митници" М.М-КОМЕРС ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.7.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2615 от 28.04.2017г. на Началника на Митница Бургас, с което на „М.К.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, на основание 121, ал. 5 от ЗАДС е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв., на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС стоките – предмет на нарушението: бутилиран етилов алкохол с марка „JM”, „RIO” и „RIO FINE” – общо 94 бутилки с поставени употребявани акцизни бандероли съгласно приложение № 3, неразделна част от НП, са отнети в полза на държава, а на основание чл. 124а, ал. 1 вр. чл. 121, ал. 5 от ЗАДС на „М.К.” ЕООД е наложено административно наказание Лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в търговски обект – склад на едро, намиращ се на адрес: к. к. „С.б.”, община Несебър, складова база „З.*”, за срок от 1 месец. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2017
Наказателно дело № 2465/2017
В законна сила на 10.11.2017г.
51 АНД No 676/2017, IV състав КАТ К.И.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.7.2017г.
РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-000937/09.05.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2 вр. чл179, ал., т.5, предложение първо и второ от същия закон, на К.И.Т., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2017
Наказателно дело № 2333/2017
В законна сила на 10.11.2017г.
52 АНД No 805/2017, III състав ДИТ ПАУЛА ФЕШЪН 38 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.8.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024576 / 28.04.2014г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „П.Ф.3.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Е.Д.М., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – „Имуществена санкция” от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2017
Наказателно дело № 2623/2017
В законна сила на 10.11.2017г.
53 АНД No 1500/2017, V състав НАП ХАРД ТРЕЙД 70 ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1604 от 04.08.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Х.Т.7.” ЕООД с ЕИК 202557007, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителяН.Б.М., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 10.11.2017г.
54 АНД No 1866/2017, V състав Общини Д.А.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 429 от 10.08.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на Д.А.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 10.11.2017г.
55 АНД No 1867/2017, V състав Общини Д.А.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 446 от 10.08.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на Д.А.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 600 /шестстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 10.11.2017г.
56 АНД No 2239/2017, VI състав КАТ Г.И.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-000801 от 20.04.2017г., издадено от началник сектор към ОДМВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Г.И.П., ЕГН **********,***, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 10.11.2017г.
57 АНД No 1590/2017, V състав Общини Б.И.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 284 от 18.07.2017г. на Вр.И.Д.Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на Б.И.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 13.11.2017г.
58 АНД No 2260/2017, IV състав НАП НИКИ 011 ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 26.10.2017г.
В законна сила на 13.11.2017г.
59 Гражданско дело No 534/2017, II състав Искове за трудово възнаграждение Р.Л.Л. ЕСПИИИНВЕСТ ООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 7.8.2017г.
СЪДЪТ, след като изслуша страните, включително и изявлението на ищеца, взе предвид представените до момента писмени доказателства, по въпроса за подсъдността намира следното: Безспорно е между страните, че е налице трудово правоотношение, оформено с трудов договор № 168 от 04.11.2015г., по силата на който ищецът е започнал работа като технически ръководител при ответното дружество като работодател. Седалището и адресът на управление на ответното дружество, е в гр.П.. Не е спорно между страните, видно и от изявленията им, че ищецът в качеството на технически ръководител, е бил изпращан да работи на различни обекти, сред които такива и в гр.О. и такива в гр.П.. Твърди се от ответника, че дружеството осъществява строителна дейност на територията на цялата страна. Доказателства, освен за тези два града, не са сочени, като такива не са и предмет на делото. След като приключи строителството на съответния строителен обект, ищецът в качеството му на технически ръководител, бива изпращан на друг, за който фирмата е поела ангажимент за строителство. Самият ищец и в предходното и в днешното съдебно заседание сочи, че е бил командирован на тези обекти, без това документално да е било оформяно от работодателя, но са му били изплащани средства за пътни, дневни и квартирни от работодателя, с които той е заплащал на хазяите си. По отношение допълнително споразумение № 70 от 09.05.2016г. към основния трудов договор, на което се базира и исковата молба, и въз основа на което исковата молба е подадена до Районен съд- Несебър, установи се по делото следното: Посоченото с ръкописен текст място на работа в гр.О. и период на договора са извършени по изявление на ищеца от самият него еднолично. Липсва съгласие по тези дописвания за определяне на срока на договора и мястото на работа от страна на работодателя. В този смисъл, следва да се посочи, че дори и да има някакви дописвания/допълнения в договора, страните могат да оформят самия договор, като допълнително подпишат и допълванията, които са направени ръкописно в договора, с което да удостоверят, че са съгласни с тези допълнения. В конкретния случай това липсва. Следователно, не е постигнато и липсва съгласие за постоянно място на работа на служителя в гр.О.. Нещо повече. Установи се, че на практика липсва съгласие от страна на работодателя за сключване на това допълнително споразумение, тъй като за работодател е посочено поименно лицето Петър Кирилов, а е подписано от лице, което няма представителна власт за дружеството- работодател. Факта, че последните три месеца лицето е работило на строителен обект в гр.О., не попада в хипотезата на чл.114 от ГПК- място където обичайно се полага труд, поради което делото следва да бъде изпратено по правилата на общата подсъдност на РС- П.. Мотивиран от горното и на основание чл.118 ал.2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И:№498 ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 534/2017г. по описа на Районен съд- Несебър. ИЗПРАЩА гр.дело № 534/2017г. по подсъдност на Районен съд- П.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2017
Гражданско дело № 1357/2017
В законна сила на 14.11.2017г.
60 АНД No 306/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ПРИЗНАВА А.М.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***4, българин, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, неосъждан, готвач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2016г., около 01.10 часа в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, по главната алея до бензиностанция „Петрол“, в посока от гр.Свети Влас към гр.Несебър, е управлявал лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Поло“ с рег.№ ******, след употреба на наркотични вещества- „канабис“, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Drug Test 5000“ с фабричен № ARHJ-0005- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия А.М.К. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият А.М.К. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 20.08.2016г. ПОСТАНОВЯВА приложената по делото 1 бр. тестова касета „Drager Drug Test 5000“ с фабричен № ARHJ-0005 да бъде унищожена след влизане на решението в законна сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.М.К.
на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия А.М.К. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият А.М.К. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 20.08.2016г.
Мотиви от 3.11.2017г.
В законна сила на 14.11.2017г.
61 АНД No 654/2017, V състав ДИТ ДЖИДЖИКО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.7.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000866 от 10.05.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „Д.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от А. Аристиддов К., със съдебен адрес:***, /чрез адв.И.И. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 14.11.2017
Наказателно дело № 2332/2017
В законна сила на 14.11.2017г.
62 АНД No 1050/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.З. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.10.2017г.
ПРИЗНАВА И.С.З., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно специално образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.06.2017 г., около 23:00 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, общ.Несебър, до хотел „К.Г.“, с посока на движение хотел „Кубан“, управлявал МПС – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 200“ с рег.№ В .... ВС /собственост на И.С.З./, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол /ТНС/, установено по надлежния ред чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Chek 5000“, с фабричен № ARJJ – 0041, тестова касета „Drager Drug Test 5000 Test – Kit“, с фабричен № ARJH 0635, референтен № 8319495 - престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78 а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. с чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия И.С.З. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият И.С.З. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 16.06.2017 г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тестова касета „Drager Drug Test 5000 Test – Kit“, с фабричен № ARJH 0635, референтен № 8319495 от извършена проба, да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение.
И.С.З.
на основание чл.78 а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. с чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия И.С.З. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият И.С.З. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 16.06.2017 г.
Мотиви от 20.11.2017г.
В законна сила на 14.11.2017г.
63 АНД No 1185/2017, II състав Общини К.К.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП311/18.07.2017г. на К. Маринов М. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:***, чрез адв.Д.М. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 14.11.2017г.
64 АНД No 1187/2017, II състав Общини П.Х.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП312/18.07.2017г. на Иван Гургов, вр.и.д. кмет на Община -Несебър, с което на П.Х.М. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:***, чрез адв.Д.М. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.2, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 14.11.2017г.
65 АНД No 1193/2017, VI състав Общини Н.М.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.М.И., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 230/13.07.2017г. на кмета на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 14.11.2017г.
66 АНД No 1243/2017, II състав Общини Д.А.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП277/17.07.2017г. на И.Г., вр.и.д. кмет на Община -Несебър, с което на Данаил А.П. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 700лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 14.11.2017г.
67 Гражданско дело No 546/2016, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Н.С.,
Д.И.М.,
Г.М.Н.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ. СГРАДА"ЗЛАТНА ДЮНА"БЛ."А" И БЛ. "Б" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Н.С., ЕГН **********,***, ж. к. ************************, Д.И.М., ЕГН **********,***, ж. к. ************************, и Г.М.Н., ЕГН **********,***, ж. к. ************************, срещу Етажната собственост на жилищни сгради „****************************, в гр. Несебър, представлявана от управителя Р.П.П., иск с правно основание чл. 270, ал. 2 ГПК, за прогласяване нищожността на Определение № 107 от 22.02.2016г. по гр.д. № 6102/2015г. по описа на ВКС, I гр. о. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК Д.Н.С., ЕГН **********,***, ж. к. ************************, Д.И.М., ЕГН **********,***, ж. к. ************************, и Г.М.Н., ЕГН **********,***, ж. к. ************************, да заплатят на Етажната собственост на жилищни сгради „****************************, в гр. Несебър, представлявана от управителя Р.П.П., сумата от 300 лв., представляваща направени по делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. След приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт делото, ведно с приложенията към него, да се изпрати на ВКС за произнасяне по останалите искания на ищците, обективирани в „Молба” вх. № 4853/24.03.2016г. по описа на Окръжен съд гр. Бургас. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 15.11.2017г.
68 АНД No 1192/2017, II състав Общини Н.М.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП157/27.06.2017г. на Н. ***-Несебър, с което на Н.М.И. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 15.11.2017г.
69 АНД No 1655/2017, V състав Общини Н.М.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 347 от 24.07.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на Н.М.И. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Д.Г. ***/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 700 /седемстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 15.11.2017г.
70 АНД No 1937/2017, I състав Общини З.Я.А. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление НП269/17.07.2017 г. на вр.ид.д.Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл. ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на З.Я.А., ЕГН:********** административно наказание „глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева за това, че на 04.08.2017г., около 01.30 часа в Слънчев бряг-крайбрежна алея, като управител на бар „Д.К.“ допуска използването на озвучителна техника в близост до хотели и жилищни сгради без необходимата шумоизолация. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 15.11.2017г.
71 АНД No 2248/2017, VI състав НАП Г.В. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.10.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 248640-F242190 от 24.02.2017г., издадено от началник на сектор „Оперативни дейности” – Бургас в ЦУ на НАП, с което на ЕТ „Г.В.”, ЕИК 102696301, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 39, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя на посочения от него адрес в гр. Несебър, ж. к. „Ч.М.3” № 110, ет. 3, ап. 10. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 15.11.2017г.
72 НЧХД No 2579/2017, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Р.И.Х. Д.Н.Й. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.11.2017г.
на основание чл.41, ал.1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОБЕДИНЯВА наказателните производства по НЧХД № 2186/2017 г. и НЧХД № 2579/2017 г., двете по описа на РС- Несебър, като занапред делото ще продължи под номер 2186/2017 г. Да се уведомят страните за настоящото определение като им се укаже, че двете производства ще се разгледат на 29.11.2017 г. от 13,30 ч. и не следва да се явяват на 01.12.2017 г., когато е било насрочено разглеждането на НЧХД № 2579/2017 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.11.2017г.
73 АНД No 2105/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.И.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.10.2017г.
ПРИЗНАВА Б.И.Б.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2016г., около 01.50 ч., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, при КПП „Ориндж“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ситроен Джъмпер“ с рег.№СН ....АК, след употреба на наркотични вещества- метамфетамин и канабис, установено по надлежния ред с техническо средство Drager Drug Test 5000 с фабричен № ARHJ- 0005, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 лв. (хиляда лева), платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия Б.И.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Б.И.Б. е бил лишен по административен ред, считано от 07.08.2016 г. След влизане в сила на решението приложената по делото 1 брой тестова касета „Дрегер Драг Тест 5000“ /Drager Drug Test 5000/ с идентификационен номер ARHJ- 0005, следва да бъде унищожена като вещ без стойност. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Б.И.Б.
на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 лв. (хиляда лева), платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия Б.И.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Б.И.Б. е бил лишен по административен ред, считано от 07.08.2016 г.
Мотиви от 21.11.2017г.
В законна сила на 16.11.2017г.
74 Гражданско дело No 794/2016, V състав Делба К.Д.И. Й.Д.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.11.2017г.
Съдът, като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, на основание чл.234, ал.1 от ГПК О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която: ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Й.Д.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, който става изключителен собственик на следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *********** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Обзор, общ.Несебър, на площ от 404 кв.м, с адрес на имота: гр.Обзор 8250, ул.”***********, при граници: ПИ ***********, ПИ ***********, ПИ ***********, ПИ ***********, с пазарна стойност на имота – 24 337 лева /двадесет и четири хиляди триста тридесет и седем лева/, ВЕДНО с изградените в него постройки, както следва: 1.СГРАДА с идентификатор ***********.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Обзор, общ.Несебър, със застроена площ от 67 кв.м, на 2 /два/ етажа, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, над която са изградени две стаи и коридор със застроена площ от 33 кв.м, от които едната е обособена, като кухня с водопровод и канализация, със светла височина – 2.16 м. Пазарната стойност на имота е в размер на 59 374 лева /петдесет и девет хиляди триста седемдесет и четири лева/. 2.СГРАДА с идентификатор ***********.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Обзор, общ.Несебър, със застроена площ от 33 кв.м, на 1 /един/ етаж, с предназначение: ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ, над която е изграден навес с площ от 15 кв.м, с метална конструкция, а над стаите – дървена, паянтова конструкция. Пазарната стойност на имота е в размер на 15 202 лева /петнадесет хиляди двеста и два лева/. 3.СГРАДА с идентификатор ***********.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Обзор, общ.Несебър, със застроена площ от 20 кв.м, на 1 /един/ етаж, с предназначение: ПОСТРОЙКА ЗА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ. Пазарната стойност на имота е в размер на 9556 лева /девет хиляди петстотин петдесет и шест лева/. ЗА УРАВНЕНИЕ НА ДЕЛА на съделителя К.Д.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, Й.Д.Г. се задължава да заплати по банков път на посочена от съделителя И. банкова сметка, ***,50 лева /петдесет и четири хиляди двеста тридесет и четири лева и петдесет стотинки/, в едномесечен срок от влизане в сила на спогодбата, ведно със законната лихва върху главницата до окончателното й изплащане. Определението е окончателно. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Съдът, като взе предвид постигнатата между страните спогодба по отношение на допуснатите до делба имоти, както и направените от процесуалните им представители изявления, с които оттеглят предявените от тях претенции по сметки, счита, че са налице основания за прекратяване на производството по делото, поради изчерпване предмета на същото. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 794/2016г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 17.11.2017г.
75 Гражданско дело No 863/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.А.С. В.А.С.,
А.В.С.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.3.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между ищеца: В.А.С., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв.П.А.-***. Адвокатска кантора .“П.А.“ и ОТВЕТНИЦИТЕ: В.А.С., ЕГН **********,*** и А.В.С., ЕГН **********,***, ЧЕ ищеца В.А.С., ЕГН ********** Е СОБСТВЕНИК на НЕДВИЖИМ ИМОТ собственик на ПАВИЛИОН Б.», представляващ СГРАДА с идентификатор ************************* шест, точка, едно/, изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ******** *************************, със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв. метра, на един етаж, с предназначение - Промишлена сграда, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ******** *************************, целия на площ от 52 /петдесет и два/ кв. метра, с трайно предназначение - Урбанизирана територия, начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до десет метра), при граници: Поземлени имоти с идентификатори *************************, и двата имота с административен адрес град Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. „*********., която реална част е щрихирава в розов цвят та СКИЦА №1 към СТЕ на в.л.К.П., находяща се на лист 74-ти по делото,която приподписана от съда е неразделна част от Решението, въз основа на релевираното придобивно основание от ищцовата страна – правна сделка – ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ, обективиран в Нотариален акт за дарение на недвижим имот №********************** на нотариус С.А., peг. №208 на НК, с район на действие Районен съд Несебър, КАТО ОСЪЖДА ответниците В.А.С., ЕГН **********,*** и А.В.С., ЕГН **********,*** ДА ПРЕДАДАТ ВЛАДЕНИЕТО върху РЕАЛНАТА ЧАСТ на ПАВИЛИОН Б.», представляващ СГРАДА с идентификатор ************************* шест, точка, едно/, изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ******** *************************, със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв. метра, на един етаж, с предназначение - Промишлена сграда, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ******** *************************, целия на площ от 52 /петдесет и два/ кв. метра, с трайно предназначение - Урбанизирана територия, начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до десет метра), при граници: Поземлени имоти с идентификатори *************************, и двата имота с административен адрес град Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. „*********, на основание чл.108 ЗС. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между В.А.С., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв.П.А.-***. Адвокатска кантора .“П.А.“ Срещу: В.А.С., ЕГН **********,*** и А.В.С., ЕГН **********,***, ЧЕ ОТВЕТНИКЪТ А.В.С., ЕГН **********,*** ПРЕЧИ на В.А.С., ЕГН ********** да осъществява в пълен обем правото си на собственост върху ПАВИЛИОН Б.», представляващ СГРАДА с идентификатор ************************* шест, точка, едно/, изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ******** *************************, със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв. метра, на един етаж, с предназначение - Промишлена сграда, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ******** *************************, целия на площ от 52 /петдесет и два/ кв. метра, с трайно предназначение - Урбанизирана територия, начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до десет метра), при граници: Поземлени имоти с идентификатори *************************, чрез позициониране на сергия / Сергия за продажба на сувенири, мед, подправки и други стоки; пред източната фасада на сградата в процесния имот и закриването на прозорец на спалня ( така както е показано на цитираната от съда , неразделна част от Решението скица №1 приложената на л.74-ти по делото, частта, щрихирана в син цвят, КАТО ОСЪЖДА ответника А.В.С., ЕГН ********** *** да ВЪЗСТАНОВИ в пълен обем правото на собственост на ищеца върху собственият му имот с идентификатор ********, КАТО ПРЕМАХНЕ поставен преместваем обект пред собствения на ищеца недвижим имот СГРАДА с идентификатор ********.1 по плана на гр.Несебър , на основание чл. 109 ЗС . ОТХВЪРЛЯ предявения негаторен иск, предявен от В.А.С., ЕГН ********** с искане да бъде прието за УСТАНОВЕНО в отношенията между него и ответника В.А.С., ЕГН **********,***, че ответника В.С. пречи на В.А.С., ЕГН ********** да осъществява в пълен обем правото си на собственост върху ПАВИЛИОН Б.», представляващ СГРАДА с идентификатор ********.1 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ******** чрез позициониране на сергия /Сергия за продажба на сувенири, мед, подправки и други стоки; пред източната фасада на сградата в процесния имот и закриването на прозорец на спалнят, и да бъде ВЪЗСТАНОВЕНО в пълен обем правото на собственост като неоснователен и недоказан, на основание чл. 109 ЗС. ОСЪЖДА ответниците В.А.С., ЕГН **********,*** и А.В.С., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на „В.А.С., ЕГН ********** СУМАТА от ОБЩО 733.20 лева /седемстотин тридесет и три лева и двадесет ст./.представляващи сторени от ищцовата страна съдебно-деловодни разноски пред настоящата инстанция за заплатени такси и депозити, съобразно уважените искови претенции, на основание чл.78, ал.1 ГПК . РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд, в ДВУСЕДМИЧЕН срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено. ПРЕПИС от Решението да се връчи на страните по делото чрез процесуалните им представители. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.10.2017
Гражданско дело № 795/2017
В законна сила на 17.11.2017г.
76 Гражданско дело No 877/2016, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЕС ПИ ЕС ЕООД И ПИ ЕН ООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.4.2017г.
ОСЪЖДА на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗД „И П.Е.” ООД, ЕИК *******, със седалище адрес на управление:***, к. к. „Слънчев бряг-запад”, в. с. „П.К.”, офис партер, да заплати на „Е.П.Е.” ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, к. к. „Слънчев бряг-запад”, в. с. „П.К.“, ап. партер, представлявано от синдика С.М.М., сумата от 8850 лв., представляваща обезщетение за периода от 25.07.2015г. до 24.08.2016г. за лишаване от ползването на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ************ по КККР на гр.Несебър, обл. Бургас, с адрес на имота: гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, „П.К.”, бл.Г, ет. 0, обект М3, предназначение: за търговска дейност, брой нива: 1, площ 46.00 кв.м., прилежащи части: 6.54 кв.м. ид.части, от които 215 лв. за периода 25.07.2015г. - 31.07.2015г., по 950 лв. месечно за месеците август и септември 2015г., по 450 лв. месечно за месеците от октомври 2015г. до април 2016г. включително, по 950 лв. месечно за месеците от май 2016г. до юли 2016г. включително и 735 лв. за периода от 04.08.2016г. до 24.08.2016г. - 735 лв., ведно със законната лихва върху обезщетението от датата на подаване на исковата молба – 27.09.2016г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 9500 лв. ОСЪЖДА „И П.Е.” ООД, ЕИК *******, със седалище адрес на управление:***, к. к. „Слънчев бряг-запад”, в. с. „П.К.”, офис партер, да заплати на „Е.П.Е.” ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, к. к. „Слънчев бряг-запад”, в. с. „П.К.“, ап. партер, представлявано от синдика С.М.М., сумата от 279,47 лв. представляваща направените по делото разноски – заплатено възнаграждение за вещо лице, съразмерно на уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК „И П.Е.” ООД, ЕИК *******, със седалище адрес на управление:***, к. к. „Слънчев бряг-запад”, в. с. „П.К.”, офис партер, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Несебър държавна такса в размер на 354 лв., съобразно размера, до който е уважен искът. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2017
Гражданско дело № 1079/2017
В законна сила на 17.11.2017г.
77 АНД No 2552/2016, III състав ДИТ ВЕНЕЦИАНА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЙСКА ОБЛАСТ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001044 от 10.09.2016г. на Директора на Д. „И.п.т.” С.о. ***, с което на „В.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.И.Н., за нарушение на чл.61, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложено наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – Имуществена санкция от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2017
Наказателно дело № 2036/2017
В законна сила на 17.11.2017г.
78 АНД No 427/2017, IV състав НАП СЪРБОВИ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.6.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2427/29.09.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „С.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Я., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2017
Наказателно дело № 2160/2017
В законна сила на 17.11.2017г.
79 АНД No 1660/2017, V състав ДИТ В.-Д.-Д.К. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР.ПЛОВДИВ
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-001719 от 18.08.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на ЕТ „ВЕГА ДК – Д.К.” с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представляван от Д.К.К., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.61, ал.1 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 17.11.2017г.
80 АНД No 2002/2017, I състав КАТ К.А.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 15.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от АЛХУСЕИН К.,*** против Наказателно постановление № 15-0304-002581/17.09.2015г. на ОДМВР Бургас, РУ Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №1058/2017г. по описа на РС-Несебър. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 17.11.2017г.
81 АНД No 581/2017, VI състав Агенция "Митници" М.М-КОМЕРС ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.7.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2616 от 28.04.2017г. на Началника на Митница Бургас, с което на „М.К.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, на основание 126а, ал. 1 от ЗАДС, за извършено нарушение на чл. 123, ал. 4 от ЗАДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.11.2017
Наказателно дело № 2415/2017
В законна сила на 20.11.2017г.
82 АНД No 1927/2017, V състав НАП АСО 4 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И:№251 ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1927/2017г. по описа на Районен съд- гр.Несебър.
В законна сила на 20.11.2017г.
83 Гражданско дело No 554/2017, V състав Искове по ЗОДОВ А.С.А. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.10.2017г.
Предвид гореизложеното и на основание чл.238, ал.2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И:№ 687 ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 554/2017г. по описа на Районен съд- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Окръжен съд- гр.Бургас, считано от днес за РП- Несебър, а за ищеца – от получаване на съобщението.
В законна сила на 21.11.2017г.
84 АНД No 522/2017, I състав НАП Т.Х.Х. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1926/08.08.2016Г. на Кирил Петров Пологов Зам.Директор НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП БУРГАС, с което на Т.Х.Х. ЕГН **********,*** е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.3 , ал.8 във вр. с чл.7 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 21.11.2017г.
85 АНД No 556/2017, III състав КАТ Н.Я.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.8.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-000715 от 05.04.2017г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Н.Я.К. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. (петдесет лева) и на основание чл.6, т.9 от Наредба Із – 2539 от 17.12.2012г. са отнети 6 (шест) контролни точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2017
Наказателно дело № 2674/2017
В законна сила на 21.11.2017г.
86 АНД No 1719/2017, V състав НАП АНДИ-СИ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1626 от 31.07.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „А.” ЕООД с ЕИК........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя И.Ж.Р., със съдебен адрес:***, офис 4 /чрез адв.К.А. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.118, ал.4 от ЗДДС във връзка с чл.7 и чл.3, ал.8 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 21.11.2017г.
87 АНД No 1721/2017, V състав НАП СТУДИО С-22 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1616 от 31.07.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „С.С...” ЕООд с ЕИК........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.Т.В. с ЕГН**********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 21.11.2017г.
88 АНД No 1870/2017, I състав КАТ И.Н.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002828 от 11.08.2017г., издадено от ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър,в частта в която на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.150а ал.1 от ЗДвП на И.Н.И., ЕГН **********, адрес: *** е наложено наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева, като ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останала му част. РАЗПОРЕЖДА връщане на иззетите веществени доказателства: регистрационни табели – 2 бр. с № Т0995КТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.11.2017г.
89 АНД No 2062/2017, IV състав НАП МИР ТОДОРОВИ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1831/16.08.2017 г. на Зам. Директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС, на „М.Т.” ЕООД, ЕИК.........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Л.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 1000 лв. на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 21.11.2017г.
90 АНД No 2127/2017, VI състав НАП АНДИ-СИ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.10.2017г.
НОТМЕНЯ наказателно постановление № 1890 от 18.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „А.С.” ЕООД, ЕИК 201946525, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно от ЗДДС вр. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 21.11.2017г.
91 АНД No 2133/2017, VI състав НАП ЕТ К.-К.В. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1905 от 22.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „Коца - К.В.”, ЕИК......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание имуществена санкция в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 21.11.2017г.
92 НОХД No 2292/2017, IV състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.С.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 3.11.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ю. С.И., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че ...08.2016г. гр.О., общ. Несебър, обл. Бургас, ул. Р. №3, използвал в търговската си дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО търговските марки "Конверс" - притежание на ALL STAR C.V, USA, „Адидас" - притежание на ADIDAS AG, DE, „Найк" - притежание на NIKE INNOVATE C.V., USA, c упълномощен представител за територията на Република България е А.К. ЕООД, ЕИК .......и „Пума" - притежание на PUMA SE, DE, „Хуго Бос" - притежание на HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG, DE, „Поло" - притежание на THE POLO/ LAUREN COMPANY L.P, USA, „Томи Хилфингер" - притежание на TOMMY HILFIGER LICENSING, B.V., USA, Холистър" - притежание на ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SAGL, CK, „Бенч" - притежание на AMERICANA INTERNATIONAL LIMITED, UK, „Шанел" - притежание на CHANEL SARL, CH, c упълномощен представител за Република България „Т.Т.и Т." ООД, ЕИК ........., без съгласието на притежателите на изключителното право по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗМГО, дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, без правно основание, като предлагал за продажба стоки с изобразени знаци на посочените търговски марки, както следва: -В търговски обект - павилион № 17: 33 броя тениски, с единична стойност 15.00лв. и обща стойност по цена на имитации 495.00 лева, с единична стойност 88.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 2904.00 лева; 1 брой спортен комплект, с единична стойност 59.00 лева по цена на имитация и с единична стойност 245.00 лева по цена на оригинал, всички с изобразени знаци, сходни на търговските марки „Chanel“; 4 броя къси панталони с единична стойност 25.00лв. и обща стойност по цена на имитации 100.00 лева, с единична стойност 60.99лв. и обща стойност по цена на оригинали 243.96 лева; 24 броя горници на анцуг с единична стойност 45.00лв. и обща стойност по цена на имитации 1080.00 лева, с единична стойност 120.99лв. и обща стойност по цена на оригинали 2903.76лева; 10 броя тениски с къс ръкав с единична стойност 15.00лв. и обща стойност по цена на имитации 150.00 лева, с единична стойност 37.99лв. и обща стойност по цена на оригинали 379.90 лева, всички с изобразени знаци, сходни на търговските марки „CONVERSE“; 6 броя къси панталони с единична стойност 25.00лв. и обща стойност по цена на имитации 150.00 лева, с единична стойност 76.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 456.00 лева; 45 броя горници на анцуг с единична стойност 45.00лв. и обща стойност по цена на имитации 2025.00 лева, с единична стойност 95.90лв. и обща стойност по цена на оригинали 4315.50 лв.; 3 броя долнища на анцуг, с единична стойност 40.00лв. и обща стойност по цена на имитации 120.00 лева, с единична стойност 68.50лв. и обща стойност по цена на оригинали 205.50 лева; 43 броя тениски с къс ръкав, с единична стойност 15.00лв. и обща стойност по цена на имитации 645.00 лв. /шестстотин четиридесет и пет/ лева, с единична стойност 48.90лв. и обща стойност по цена на оригинали 2102.70 лв. (две хиляди сто и два лева и седемдесет стотинки) лева, всички с изобразени знаци, сходни на търговските марки „Hollister“; 12 броя тениски с къс ръкав с единична стойност 15.00 лв. и обща стойност по цена на имитации ..0.00 лв. /сто и осемдесет/ лева, с единична стойност 59.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 708.00 лв. (седемстотин и осем) лева с изобразени знаци, сходни на търговските марки „Polo“; 32 броя тениски с къс ръкав с единична стойност 15.00лв. и обща стойност по цена на имитации 480.00 лева, с единична стойност 49.90лв. и обща стойност по цена на оригинали 1596.80 лева; 7 броя горнища на анцуг с единична стойност 45.00лв. и обща стойност по цена на имитации 315.00 лева, с единична стойност 119.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 833.00 лева; 22 броя спортни комплекти с единична стойност 59.00лв. и обща стойност по цена на имитации 1298.00 лева, с единична стойност 149.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 3278.00 лева, всички с изобразени знаци, сходни на търговските марки „NIKE“; 9 броя фланелки с къс ръкав с единична стойност 15.00лв. и обща стойност по цена на имитации 135.00 лева, с единична стойност 46.99лв. и обща стойност по цена на оригинали 422.91 лева с изобразени знаци сходни на търговските марки „TOMMY HILFIGER"; 6 броя спортни комплекти с единична стойност 59.00 лв. и обща стойност по цена на имитации 354.00 лева, с единична стойност 145.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 870.00 лв. (осемстотин и седемдесет) лева; 4 броя тениски с къс ръкав с единична стойност 15.00лв. и обща стойност по цена на имитации 60.00 лева, с единична стойност 49.99 лв. и обща стойност по цена на оригинали 199.96 лева, всички с изобразени знаци, сходни на търговските марки „Puma“; 40 броя горници на анцуг с единична стойност 45.00лв. и обща стойност по цена на имитации ..00.00 лева, с единична стойност 115.90лв. и обща стойност по цена на оригинали 4636.00 лева; 8 броя долнища на анцуг с единична стойност 40.00лв. и обща стойност по цена на имитации 320.00 лв. лева, с единична стойност 105.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 840.00 лева; 58 броя тениски с къс ръкав с единична стойност 15.00лв. и обща стойност по цена на имитации 870.00 лева, с единична стойност 38.90 лв. и обща стойност по цена на оригинали 2256.20 лева; 79 броя къси панталони с единична стойност 25.00лв. и обща стойност по цена на имитации 1975.00 лева, с единична стойност 47.90 лв. и обща стойност по цена на оригинали 3784.10 лева, всички с изобразени знаци, сходни на търговските марки „Bench“;8 броя рокли с единична стойност 36.00лв. и обща стойност по цена на имитации 288.00 лева, с единична стойност 79.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 632.00 лева; 50 броя тениски с единична стойност 15.00лв. и обща стойност по цена на имитации 750.00 лева, с единична стойност 46.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 2300.00 лева; .. броя потници с единична стойност 12.00лв. и обща стойност по цена на имитации 216.00 лева, с единична стойност 45.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 810.00 лева; 61 броя къси панталони с единична стойност 25.00лв. и обща стойност по цена на имитации 1525.00 лева, с единична стойност 45.75лв. и обща стойност по цена на оригинали 2790.75 лева; 6 броя долнища на анцуг с единична стойност 40.00лв. и обща стойност по цена на имитации 240.00 лева, с единична стойност 95.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 570.00 лева; 25 броя горнища на анцуг с единична стойност 45.00лв. и обща стойност по цена на имитации 1125.00 лева, с единична стойност 96.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 2400.00 лева; 156 броя спортни комплекти с единична стойност 59.00лв. и обща стойност по цена на имитации, 9204.00 лева, с единична стойност 149.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 23244.00 лева, всички с изобразени знаци, сходни на търговските марки „Adidas“; -В търговски обект - павилион № ..: -5 броя къси панталони с единична стойност 25.00лв. и обща стойност по цена на имитации 125.00 лева, с единична стойност 57.90лв. и обща стойност по цена на оригинали 289.50 лева; 8 броя горници на анцуг с единична стойност 45.00лв. и обща стойност по цена на имитации 360.00 лева, с единична стойност 95.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 760.00 лева; 71 броя тениски с единична стойност 15.00лв. и обща стойност по цена на имитации 1065.00 лева, с единична стойност 35.00лв. и обща стойност по цена на оригинали 2485.00 лева, всички с изобразени знаци, сходни на търговските марки „Hugo Boss“; 7 броя къси панталони с единична стойност
Ю.С.И.
на основание чл.172б, ал.2, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Ю. С.И. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“.
Мотиви от 23.11.2017г.
В законна сила на 21.11.2017г.
93 АНД No 2326/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.А.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.11.2017г.
ПРИЗНАВА В.А.В.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***0, българин български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 28.07.2017г., около 02.40 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в пресечка в близост до хотел „Бор“ в паркиран лек автомобил марка „Н.“, модел „М.“ с рег.№ СА ....МВ, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30, вр. с чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, както следва: обект №1- суха, зелена тревна маса коноп с нетно тегло 1,230 гр. със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинолв 6.20% на стойност 7,38лв.; обект №2- суха, зелена тревна маса коноп с нетно тегло 0,964 гр. със съдържание на активно наркотично действат компонент тетрахидроканабинол 6,80% на стойност 5,78лв. и обект № 3- суха, зелена тревна маса коноп с нетно тегло ,,275гр. със съдържание на активно наркотично действат компонент тетрахидроканабинол 7,70% на стойност 7,65лв.- всички обекти на обща стойност 20,81 лева /двадесет лева и осемдесет и една стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член Единствен на Постановление № 23 от 29.01.1998г. на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.9, ал.2 от НК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, съставляващи останалата неизразходвана част от наркотичните вещества и опаковките, в които същите са се намирали, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НК, обвиняемия В.А.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 69,36 лв. /шестдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.
В.А.В.
поради което и на основание чл.9, ал.2 от НК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК.
Мотиви от 28.11.2017г.
В законна сила на 21.11.2017г.
94 Гражданско дело No 738/2017, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Б.Р. ВИТОША ООД,
Е.Н.Б.,
М.А.М.Б.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.11.2017г.
ОСЪЖДА „В.“ООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 147186527, представлявано от Управителя Е.Н.Б., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА А.Б.Р., ЕГН **********,*** Сумата в размер на 13690.81 /тринадасет хиляди шестстотин и деветдесет лева и осемдесет и едно стотинки/ лева /равностойност на 7000 евро/, представляваща платено от Р., като солидарен длъжник парично задължение към кредитора „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД, ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление:***-20, 31.07. 2012г“ по споразумение от 31.07.2012г, иск с правно основание чл.143 ЗЗД, ведно със законната лихва върху присъдената главница за времето от подаване на исковата молба до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта за претендирани лихви в размер на 4180.10 лева-законна лихва за период от три години назад от датата на завеждане на исковата молба, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Б.Р., ЕГН **********,*** срещу Е.Н.Б., ЕГН **********,*** и М.А.М.-Б., ЕГН **********,*** за сумата от 13690.81 лева главница, представляваща платено от него тяхно парично задължение към кредитора, както и за сумата от 4180.10 лева законна лихва за период от три години назад от датата на завеждане на исковата молба, ведно със законна лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното погасяване на задължението, иск с правно основание чл.127 ЗЗД, както и искането за присъждане на разноски. ОСЪЖДА „В.“ООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 147186527, представлявано от Управителя Е.Н.Б., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА А.Б.Р., ЕГН **********,*** сума в размер на 167.20 /сто шестдесет и седем лева и двадесет ст./ лева, представляваща направени разноски по делото, на основание чл. 78 ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.
В законна сила на 22.11.2017г.
95 АНД No 412/2017, IV състав КАТ И.Б.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002624 от 20.09.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.Б.Б., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 22.11.2017г.
96 АНД No 1718/2017, II състав НАП МАТ-06 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1691/03.08.2017г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „М.“ ЕООД с ЕИК-147036495, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик М.Д.Д., за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.11.2017г.
97 НОХД No 2392/2017, VI състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.П.М.,
Д.Н.Я.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 17.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 2392/2017г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура гр. Несебър за отстраняване на посочените съществени нарушения на процесуалните правила.
В законна сила на 22.11.2017г.
98 Гражданско дело No 817/2015, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН А.В.С. С.В.С.,
Е.А.Л.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.10.2017г.
ПОСТАНОВЯВА изнасянето на публична продан на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор ***** по КККР на гр.Свети влас, одобрени със Заповед № РД-18-48/03-10.2005г. на ИД на АК в м.Юрта, с административен адрес гр.Св.Влас, м.***** на площ от 71,91кв.м., заедно с 7,026% от правото на строеж и съответните ид.части от общите части на сградата равняващи се на прилежащи части 8,24кв.м./ид.ч., описан в нотариален акт № 110/10.09.2009г., том ХVІІІ, рег.№ 11751, дело № 3473/2009г., вписан в СВ при НРС вх.рег.№ 6609/11.09.2009г., Акт № 99, том 28, дело № 5228/09г. при първоначална цена от 81 500лв./осемдесет и една хиляди и петстотин/лева. ОСЪЖДА А.В.С., роден на ***г., гражданин на Руска Федерация, с постоянен адрес *****, Израел, гр.Х., *****, съдебен адрес ***, офис 8, съдебен адресат-адв.Т.П. от БАК, да заплати по с/ка на РС-Несебър д.т. върху своя дял от изнесеното на публична продан делбено имущество в размер на 1630лв./хиляда шестстотин и тридесет/лв. ОСЪЖДА С.В.С., гражданин на Руска Федерация, родена на ***г. в Москва, адрес за призоваване: Руска Федерация, гр.Москва, ул.*****, *****, съдебен адрес:*** и съдебен адресат- адв.М.М. *** да заплати по с/ка на РС-Несебър д.т. върху своя дял от изнесеното на публична продан делбено имущество в размер на 815лв./осемстотин и петнадесет/лева. ОСЪЖДА Е.А.Л. гражданин на Руска Федерация, родена на ***г., с адрес за призоваване: Руска федерация, гр.Москва, *****, съдебен адрес:*** и съдебен адресат- адв.М.М. *** да заплати по с/ка на РС-Несебър д.т. върху своя дял от изнесеното на публична продан делбено имущество в размер на 815лв./осемстотин и петнадесет/лева. Указва на съдия-изпълнителя да уведоми съда за продажната цена, като при извършване на публичната продан на цена, по-висока от първоначалната, делото да се докладва за определяне на окончателна държавна такса. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 23.11.2017г.
99 АНД No 238/2017, III състав Комисия за защита на потребителите П.-В.-В.С.-ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 41881 от 24.10.2016г. на Директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на ЕТ „П.-В.-В.С.”, ЕИК 202524174, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец В.В.С. с ЕГН **********, за нарушение на чл.9, ал.2 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.9, ал.1 от Закона за защита на потребителите, е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 3.11.2017
Наказателно дело № 2142/2017
В законна сила на 23.11.2017г.
100 АНД No 1246/2017, II състав НАП ДРОН-16 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 30.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1246/2017 г. по описа на РС Несебър поради недопустимост. Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд Бургас, считано то уведомяването.
В законна сила на 23.11.2017г.
101 ЧГД No 1076/2017, II състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 24.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 1076/2017г. по описа на Районен съд- Несебър.
В законна сила на 24.11.2017г.
102 АНД No 1816/2016, III състав КАТ М.Д.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.8.2017г.
чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002472 от 09.09.2016г., издадено от П.И. К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП, на М.Д.Д. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***. Св. К.М.№ **, община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева за нарушение по чл.102 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2017
Наказателно дело № 2519/2017
В законна сила на 24.11.2017г.
103 АНД No 395/2017, IV състав КАТ А.И.Я. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002908 от 14.10.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ Несебър, с което, на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.И.Я., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. ОСЪЖДА А.И.Я., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 9,36 лв. /девет лева и тридесет и шест стотинки/, представляващи пътни разноски за явилия се свидетел. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 24.11.2017г.
104 АНД No 580/2017, IV състав Агенция "Митници" Т.Е.Д.ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.7.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2629/2016 от 24.04.2017г. на Началника на Митница- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.121, ал.5 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на основание чл.128, ал.2 от същия закон, на „Т.Е.Д” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Т. Е., е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 2000 лева, като на основание чл.124а, ал.1 вр. чл.121, ал.5 ЗАДС, е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец, и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките- предмет на нарушението, а именно бутилиран етилов алкохол с марки „JM”, „RIO” и „RIO FINE” общо 64 броя бутилки с поставени употребявани акцизни бандероли Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2017
Наказателно дело № 2560/2017
В законна сила на 24.11.2017г.
105 АНД No 588/2017, I състав Общини Т.Г.Т. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.8.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 438/16.12.2016 г. на вр.ид.д.Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.61 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на Т.Г.Т., ЕГН********** с адрес за връчване на съобщения: гр.Несебър, ул.”с.с.к.м.”№**, ет.*административно наказание „глоба” в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 24.11.2017
Наказателно дело № 2714/2017
В законна сила на 24.11.2017г.
106 АНД No 635/2017, I състав МОСВ В.В.М. МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.8.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 72 от 25.05.2017 г.,издадено от Д.Н.К.- Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/, с което на В.В.М., ЛНЧ: **********, с адрес: Ваканционен комплекс „С.Х.“, ап...., в.з „Ч.Ч.“, с. К., община Несебър, област Бургас, с адрес на призоваване:гр. Несебър, ул. „И.В.“ № .., ет. 1, офис 4 чрез адв. К.А.,*** е наложено административно наказание „Глоба” в размер 1 000 /хиляда/ лева, на основание чл.200, ал.1, т.31 от Закона за водите за нарушение по чл.200, ал.1, т.31 от Закона за водите, във връзка с чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите, чл.188, ал.1, т.З и т.4 от Закона за водите и чл.23, ал.1, т.5 от Закона за управление на етажната собственост. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в ..-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2017
Наказателно дело № 2573/2017
В законна сила на 24.11.2017г.
107 АНД No 647/2017, III състав КАТ Ю.Е.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.8.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001162 / 27.06.2014г., издадено от Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Ю.Е.Т. с ЕГН **********,***, му е наложена санкция в размер на 600 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 24.11.2017
Наказателно дело № 2517/2017
В законна сила на 24.11.2017г.
108 АНД No 701/2017, II състав НАП АЛЗ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 3.8.2017г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2606/18.10.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „А.” ООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя З.Р.К., на основание чл.182, ал.2, изр.последно, вр.чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2017
Наказателно дело № 2723/2017
В законна сила на 24.11.2017г.
109 АНД No 838/2017, VI състав КАТ С.Д.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.8.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-001301 от 05.06.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на С.Д.Г., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, са наложени наказания „глоба” в размер на 750 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2017
Наказателно дело № 2518/2017
В законна сила на 24.11.2017г.
110 НОХД No 1994/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.В.Ф. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 24.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1994/2017г. по описа на РС–Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия А.В.Ф. с упълномощения си защитник адв. А.А. споразумение, съгласно което: подсъдимият А.В.Ф., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, общ работник в пристанище Бургас, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2017г. около 01.10 часа в гр.Свети Влас, общ.Несебър, вилни зони „Инцараки“,на кръстовището срещу комплекс „Антония“,в посока хотел „Хелена“, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Пежо“модел „Партнер“ с рег № ******, след употреба на наркотични вещества, а именно: „канабис 5/ТНС 5 / по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП /, вр. Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000”/ с идентификационен номер:ARJJ-0041, съгласно Наредба №30 / 27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС - престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК и чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП /, вр. Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични / НРКРВН /, вр. Наредба №30 / 27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС поради което и на основание основание чл. 343б, ал. 3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4/четри/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия А.В.Ф. кумулативно предвиденото по–леко наказание “Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК подсъдимия А.В.Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия е било отнето по административен ред. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1994/2017г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А.В.Ф. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.В.Ф. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.В.Ф.
основание чл. 343б, ал. 3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4/четри/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия А.В.Ф. кумулативно предвиденото по–леко наказание “Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК подсъдимия А.В.Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия е било отнето по административен ред.
В законна сила на 24.11.2017г.
111 АНД No 2058/2017, IV състав НАП БОКОРОДО ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1775/10.08.2017 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 26, ал.1, т.5 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „Б.” ООД, ЕИК 114112262, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Б.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 24.11.2017г.
112 АНД No 2130/2017, VI състав НАП П-ИНВЕСТ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.11.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1866 от 21.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „П.И.” ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 24.11.2017г.
113 ЧНД No 2662/2017, III състав Производство по искане на прокурор за разкриване на банкова тайна РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 24.11.2017г.
УважаваРазпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.11.2017г.
114 АНД No 2332/2017, VI състав КАТ С.И.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 31.10.2017г.
и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003387 от 07.09.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на С.И.Д., ЕГН **********, на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 25.11.2017г.
115 НОХД No 283/2017, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Г.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 5.5.2017г.
ПРИЗНАВА Г.Г.И. - роден на *** в България, руснак, руски гражданин, несемеен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********,***, за НЕВИНОВЕН в това, че на 26.06.2015 год., около 03.00 часа в курортен комплекс Слънчев бряг, общ. Несебър, обл.Бургас, в близост до бар „Мексо“ отнел чужди движими вещи – 1 брой мобилен телефон марка „Айфон 5 с“на стойност 1021.90 и 1 брой сим карта на стойност 10.95 лв., всичко на обща стойност 1032.85 лв. /хиляда тридесет и два лева, осемдесет и пет стотинки/ от владението и без съгласието на ирландската гражданка К.П.А. от Великобритания с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.194, ал.1 НК. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Г.Г.И.
Мотиви от 25.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Присъда от 10.11.2017
Наказателно дело № 683/2017
В законна сила на 26.11.2017г.
116 Гражданско дело No 423/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РИЪЛ ДС ООД КИМ-ЮНИОН ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОСЪЖДА „К.“ ЕООД с ЕИК-*******със седалище и адрес на управление ***, к-с Съни дей, бл.Д13, ет.3, ап.23, представлявано от управителя М.Б.К. да заплати на „Р.Д.“ ООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.К.Ж., съдебен адрес *** чрез адв.Н.Д.Г. сумата от 905,20лв./деветстотин и пет лева и двадесет стотинки/, представляващи стойността на извършен от ищеца ремонт и сервиз на собствен на ответника лек автомобил марка BMW, модел 330 xd, рег.№ *******с материали и труд на ищеца, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на исковата молба пред съда-10.05.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА на осн. чл.78, ал.1 от ГПК „К.“ ЕООД с ЕИК-*******със седалище и адрес на управление ***, к-с Съни дей, бл.Д13, ет.3, ап.23, представлявано от управителя М.Б.К. да заплати на „Р.Д.“ ООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.К.Ж., съдебен адрес *** чрез адв.Н.Д.Г. сумата от общо 940лв./деветстотин и четиридесет/ лева, представляващи сторените съдебни разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 27.11.2017г.
117 АНД No 2134/2017, VI състав НАП ЙОХАН 1981 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.11.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1855 от 21.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Й.1.” ЕООД, ЕИК........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 27.11.2017г.
118 НОХД No 2238/2017, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 27.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2238/2017г. по описа на РС–Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия М.М.Д. с упълномощения си защитник адв. Б.П. споразумение, съгласно което подсъдимият М.М.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ж.к.Черно море 2, №41, ет.1, ап.2, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, безработен, студент редовна форма на обучение, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2017г., около 12:35 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, срещу хотел „Зефир”, в посока към хотел „Котва”, управлявал МПС – мотоциклет марка „Сузуки”, модел „GSX 750 FN”/“Джи Ес Хикс 750 Еф Ен/, с номер на рама GR78A-121544 /Джи Ер ......../, номер на двигателя R712-131675 /Ер712-131675/, което не е регистрирано по надлежния ред, поради което и на основание чл.345, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева. Престъплението е извършено от подсъдимия М.М.Д. с ЕГН ********** при форма на вината Пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. От деянието не са причинени имуществени вреди. ВРЪЩА, на основание чл.111, ал.1 от НПК на подсъдимия М.М.Д. вещественото доказателство- мотоциклет, марка „Сузуки”, модел „GSX 750 FN”/“Джи Ес Хикс 750 Еф Ен/, с номер на рама GR78A-121544 /Джи Ер ......../, номер на двигателя R712-131675 /Ер712-131675/ и ключ за мотоциклета/ на съхранение в РУ на МВР гр. Несебър. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия М.М.Д. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 44,87лв. (четиридесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки), представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2238/2017г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.М.Д.
на основание чл.345, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева.
В законна сила на 27.11.2017г.
119 НОХД No 2325/2017, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Разпореждане от 11.10.2017г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК, ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 2325/2017г. по описа на РС-Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - Несебър за изпълнение на горните указания. Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.11.2017
Наказателно дело № 1197/2017
В законна сила на 27.11.2017г.
120 Гражданско дело No 396/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ПРЕСТИЖ БИЛДИНГ КОМЕРС ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.10.2017г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявените от „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, срещу „П.Б.К.”, ЕИК 147085574, със седалище и адрес на управление *** ж. к. „М.С.”, „Б.”, искове както следва: - с правно основание чл. 422 ГПК вр. с чл. 415 ГПК вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, за установяване дължимостта на сумата от 1721,13 лв., представляваща стойността на допълнителна начислена електрическа енергия за периода 30.04.2016г. – 29.07.2016г., за обект, находящ се в гр. С.В., ул. „Ю.” № **, с ИТН *****, ведно със законната лихва от 13.02.2017г. до окончателното изплащане на задължението; - с правно основание чл. 422 ГПК вр. с чл. 415 ГПК вр. с чл. 86, ал. 1 ЗЗД за установяване дължимостта на сумата от 53,07 лв., представляваща мораторна лихва върху главницата за периода 22.10.2016г. – 09.02.2017г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „П.Б.К.”, ЕИК 147085574, със седалище и адрес на управление *** ж. к. „М.С.”, „Б.”, сумата от 600 лева, представляваща направените пред настоящата инстанция разноски – заплатено адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 28.11.2017г.
121 АНД No 1233/2017, II състав КАТ С.Г.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001843/28.06.2017г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.Г.С. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и на осн.чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба от 100лв./сто/лева и са отнети осем к.т.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.11.2017г.
122 Гражданско дело No 361/2017, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.А.М.,
А.Ю.Д.,
Г.П.К.,
Е.Н.Л.,
Л.А.Б.,
Н.В.Г.,
Т.В.С.
ЕВРАЗИЯ 2010 ЕООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от А.А.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, А.Ю.Д., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, Г.П.К., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, Е.Н.Л., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, Л.А.Б., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, Н.В.Г., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация и Т. В.С., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, всички със съдебен адрес *** /чрез адв.А.С. от АК-Сливен/, искове с правно основание чл.55, ал.1, предл.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД против „Е.2.“ ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.В.Д., за осъждане на ответното дружество да заплати на ищците сумата общо в размер на 4073 /четири хиляди и седемдесет и три/ евро и сумата общо в размер на 1935,74 лева /хиляда деветстотин тридесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки/, представляваща годишни такси за поддръжка за 2016г. на к-с „А.П.“ за 2016г., платени в периода от 16.06.2016г. до 28.08.2016г. без основание, ведно със законната лихва върху посочените главници, считано от датата на завеждане на исковата молба – 19.04.2017г. до окончателното изплащане на сумите. ОСЪЖДА А.А.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, А.Ю.Д., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, Г.П.К., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, Е.Н.Л., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, Л.А.Б., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, Н.В.Г., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация и Т. В.С., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, всички със съдебен адрес *** /чрез адв.А.С. от АК-Сливен/ да заплатят на „Е.2.“ ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.В.Д., сумата в размер на 500 /петстотин/ лева, представляваща заплатени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 29.11.2017г.
123 АНД No 1928/2017, I състав НАП АСО 4 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 2.11.2017г.
Връща жалбата на „ А.4“ ЕООД с ЕИК 203555703 със седалище и адрес на управление *** представлявано от И.А.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1928/2017 година по описа на РС гр. Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
124 АНД No 2129/2017, VI състав НАП П-ИНВЕСТ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.11.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1867 от 21.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „П - Инвест” ЕООД, ЕИК 147139463, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 29.11.2017г.
125 АНД No 2266/2017, VI състав КАТ К.И.Л. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 8.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-002276/14.07.2017г. на началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на К.И.Л., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 3, пр. 2 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право” да управлява МПС за 24 месеца, а за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 3, т. 5, пр. 1 от ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 30 лв.
В законна сила на 29.11.2017г.
126 АНД No 1132/2017, II състав МВР Я.А.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № І-591/30.05.2017г. на Началник сектор ОП-РУ на МВР-Несебър, с което на Я.А.К. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** чрез адв.Б.Т. е наложено административно наказание на осн.чл.257, ал.1 от ЗМВР - глоба в размер на 200лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.11.2017г.
127 АНД No 1722/2017, VI състав НАП Н.Д. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.11.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1622 от 31.07.2017г. на заместник директора н.Т.н.Н.Б. с което на ЕТ „Н.Д.”, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 30.11.2017г.
128 НОХД No 2338/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.П.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 30.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2338/2017г. по описа на РС–Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия Л.П.М. с упълномощения си защитник адв. Андон Андонов споразумение, съгласно което: Подсъдимият Л.П.М. – роден на *** г. в гр. Поморие, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, работи като таксиметров шофьор, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че На 15.07.2017г. около 03.30ч. в к.к.”Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл.Бургас, на главната алея, след хотел „Авеню”,до входа на платен паркинг на хотел „Меркурий“, с посока на движение от к.к.”Слънчев бряг” към гр.Свети Влас, управлявал моторно превозно средство – таксиметров лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е220“, с рег.№ А 3933 КН /негова собственост /, след употреба на наркотични вещества, а именно кокаин (СОС) – представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,установено по надлежният ред, чрез извършване на проверка с техническо средство – „Drager Drug Test 5000“, с фабричен №ARJJ – 0041, тестова касета “Drager Drug Test 5000 Test - STK“, с фабричен № ARJМ 0713, REF №8319465, съгласно Наредба №30 / 27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.343Б, ал. 3 от НК и чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина",вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН) /, вр. Наредба №30 / 27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС. И за това,че 1.2. на 15.07.2017 год., около 04:00 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, на главната алея, срещу хотел „Авеню”,пред паркинга на сградата на Районно управление ***, с посока на движение от гр.Свети Влас към к.к.”Слънчев бряг” , без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал в джоб на предна дясна седалка на собствения си лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е220“, с рег.№ А 3933 високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ”Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, КОКАИН с общо нетно тегло 1,690 (един грам шестстотин и деветдесет милиграма) в различно процентно отношение, възлизащи на обща стойност 295,48 (двеста деветдесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки) лева , както следва: ? КОКАИН с нетно тегло 0,420гр. /четиристотин и двадесет милиграма/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент кокаин 54,90 % /петдесет и четири цяло и деветдесет процента / възлизащ на стойност 67.20лв. /шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г; ? КОКАИН с нетно тегло 0,439 /четиристотин тридесет и девет милиграма/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент кокаин 54,10 % /петдесет и четири цяло и десет процента/ възлизащ на стойност 70.24лв. / седемдесет лева двадесет и четири стотинки /, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г; ? КОКАИН с нетно тегло 0,413 /четиристотин и тринадесет милиграма/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент кокаин 55,30 % /петдесет и пет цяло и тридесет процента/ възлизащ на стойност 66.08лв. / шестдесет и шест лева и осем стотинки/, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г; КОКАИН с нетно тегло 0,418 /четиристотин и осемнадесет милиграма/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент кокаин 62,10 % /шестдесет и две цяло и десет процента/ възлизащ на стойност 91.96лв. /деветдесет и един лева и деветдесет и шест стотинки /, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г; - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 354А, ал.3, алтернатива II -ра, т.1, пр. I-во от НК, вр. чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.3 , ал.1, т.1, вр. с ал.2, вр. Приложение №1 от ЗКНВП, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите( НУРРД) по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с Списък I- Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН) 2. Деянията по чл.343Б,ал.3 от НК и по чл. 354А, ал.3, алтернатива II -ра, т.1, пр. I-во от НК, са извършени от подсъдимия Л.П.М. : виновно, с форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал. 2 от НК. 3. За посоченото в точка 1.1 престъпление ,на подсъдимия Л.П.М. на основание чл. 343б, ал. 3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години. Определя, на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, на подсъдимия Л.П.М. наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8/осем/ месеца. На основание чл. 343б, ал.3 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК вр. с чл.55, ал.3 от НК не налага комулативно предвиденото наказание „Глоба” от петстотин до хиляда и петстотин лева на подсъдимия. 4.За посоченото в точка 1.2 престъпление на подсъдимия Л.П.М. на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК,се определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7/седем/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3/три/ години. На основание чл. 55, ал. 3, вр. чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, на подсъдимия Л.П.М., не се налага кумулативно предвиденото по–леко наказание “Глоба” от две хиляди до десет хиляди лева. 5. На основание чл. 53, ал. 1, б. “б”, вр. чл.354а, ал.6, вр.ал.3 от НК, предметът на престъплението се отнемат в полза на държавата. 6. Веществените доказателства по делото - опаковки на наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата на осн.чл.53,ал.1,б.“А“ от НК,като същите следва да бъдат унищожени поради ниската им стойност. 7. Разноски по делото-79,36лева за ФХЕ се възлагат в тежест на подсъдимия Л.П.М. 8. ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕЯНИЕТО ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ – от деянията не са нанесени съставомерни имуществени вреди. 9.На осн.чл.23,ал.1 от НК се определя общо наказание измежду наложените на подсъдимия Л.П.М. и описани в т.3 и т.4 наказания,а именно лишаване от свобода за срок от 7/седем/месеца,изпълнението на което на осн.чл.66,ал.1 от НК се отлага за срок от 3/три/години На основание чл.
Л.П.М.
9.На осн.чл.23,ал.1 от НК се определя общо наказание измежду наложените на подсъдимия Л.П.М. и описани в т.3 и т.4 наказания,а именно лишаване от свобода за срок от 7/седем/месеца,изпълнението на което на осн.чл.66,ал.1 от НК се отлага за срок от 3/три/години На основание чл.23,ал.2 от НК към така определеното общо наказание се присъединява и наказанието лишаване от право да управлава моторно превозно средство за срок от 8/осем/месеца. 10. На осн. чл.59, ал.4 от НК зачита времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред,считано от 15.07.2017г.
В законна сила на 30.11.2017г.
129 АНД No 2548/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.И.Р. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.11.2017г.
ПРИЗНАВА Д.И.Р., родена на ***г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:***, ж.к.Младост бл.46, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 25.03.2017г., около 23.30 часа, в гр.Несебър по ул. И.В.до №11, с посока на движение от ул.Х.К. към ул.О.П., управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка А.“, модел „А5“, с рег. № А ....МС, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол /ТНС/, представляващ високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП вр. приложение № 1 – Списък I към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред - чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Check 3000“, тестова касета „Drager Drug Check 3000“ с фабричен № ARJL-0133, REF № 8325554, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК и НАЛАГА на същата административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 (хиляда) лева. НАЛАГА, на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, на обвиняемата Д.И.Р. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 7 (седем) месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, от наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“, времето през което обвиняемата Д.И.Р. е била лишена от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 26.03.2017г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Д.И.Р. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по досъдебното производство разноски в размер на 14.14 лева (четиринадесет лева и четиринадесет стотинки). ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета REF № 8325554 от извършената проба с техническо средство „Drager Drug Check 3000“, тестова касета „Drager Drug Check 3000“ с фабричен № ARJL-0133, да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение.
Д.И.Р.
Мотиви от 15.11.2017г.
В законна сила на 30.11.2017г.