РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.12.2011г. до 31.01.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 1199/2011, IV състав Други ЧГД А.Н.Г.,
И.Д.Д.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 01.12.2011г., в законна сила от 01.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1178/01.12.2011Г. - РАЗРЕШАВА на А.Н.Г., ЕГН **********,***, 42, и И.Д.Д., ЕГН **********,***, в качеството им на родители и законни представители на малолетния Кристиян Ивов Д., ЕГН **********, да изтеглят сумата от 189,81 евро /сто осемдесет и девет евро и осемдесет и един евроцента/, ведно с лихвите по детски спестовен влог в евро с IBAN ***, BIC ***:CRBABGSF, при „Алфа Банка”- клон България, офис Несебър, открит на името на Кристиян Ивов Д..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
2 НАХД No 1086/2010, I състав Административни дела А. К.-В. ЕТ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ГР. БУРГАС,
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ БУРГАС
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 16.03.2011г., в законна сила от 01.12.2011г.
Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03 – 557 от 13.10.2010 година на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ гр. Бургас, издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 25819/18.08.2010 г., на Едноличен търговец с фирма "А.К.-В-**", представлявана и управлявана от Анета Любенова Кисьова, за нарушение по чл. 12, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/, за което на основание чл.42, ал.2 от ЗХ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
3 НАХД No 469/2011, VI състав По ЗД по пътищата К.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 27.10.2011г., в законна сила от 01.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4480/20.09.2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на К.С.Т. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за това, че на 13.09.2010 г. около 03.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, между хотел “Алба” и дискотека “Викинг”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № А 81 39 ВК е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
4 НАХД No 728/2011, V състав Административни дела И.И.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 08.11.2011г., в законна сила от 01.12.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000460 от 17.08.2011г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което на основание чл.93в, ал.17, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на И.Иб С. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.15, §7, б.”а”, т.i от Регламент 3821/85 във връзка с изр.последно от същата буква ъвв връзка с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
5 НАХД No 735/2011, IV състав Административни дела Е. Ф. ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 27.10.2011г., в законна сила от 01.12.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № Д 338/29.08.2011 г. на Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните- гр. Бургас /ОБДХ/, с което, за нарушения по чл. 15 и чл.16 от Закона за храните, на основание чл.48, ал.2 и чл.43, ал.2 от същия закон, на „Еко Фрут 1” ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С., е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 4000 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
6 Гражданско дело No 378/2011, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК А. ООД А.-К.-В. К. ЕТ Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.12.2011г., в законна сила от 02.12.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ „А.-К. – В. К.”, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, общ.Несебър, ул.”Х. Б.” № **, представляван от управителя Валентин Върбанов Кръстев, че съществува вземането на „А.-****” ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.В., ул.”М. Д.” № **, партер, факс: *********, представлявано от управителя Зарка Братанова Кунева с ЕГН, с адрес за призоваване: ГР.В., БУЛ.”Ц. О.” № ** /чрез ст.юрк.Нели Станева/, по Заповед № 207 от 16.03.2011г., издадена по ч.гр.д. № 217/2011г. на РС-Несебър, в размер на 261,08 лева /двеста шестдесет и един лева и осем стотинки/, представляваща лихва за забава, считано от датата на падежа на фактурата – 27.03.2008г. до 07.03.2011г., както и законната лихва върху главницата от 712,80 лева, считано от 15.03.2011г. до датата на изпълнението на паричното задължение – 23.03.2011г.
ОСЪЖДА ЕТ „А.-К. – В. К.”, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, общ.Несебър, ул.”Х. Б.” № **, представляван от управителя Валентин Върбанов Кръстев да заплати на „А.-****” ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.В., ул.”М. Д.” № **, партер, факс: *********, представлявано от управителя Зарка Братанова Кунева с ЕГН, с адрес за призоваване: ГР.В., БУЛ.”Ц. О.” № **, сумата общо в размер на 175 лева представляваща направени по делото разноски.
Решението решението не подлежи на обжалване, на основание чл.239, ал.4 ГПК.

 
7 Гражданско дело No 1159/2011, V състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
  Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 28.10.2011г., в законна сила от 02.12.2011г.
НАСТАНЯВА детето *** Н., роден на ***г. с ЕГН ********** в ДДМУИ „***” – с.***, общ.***, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.***.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.***.

 
8 НАХД No 1020/2010, I състав По ЗД по пътищата Д.Г.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 02.12.2011г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Наказателно постановление № 1000/10 от 09.04.2010 г. на Началник на РПУ-Несебър, в частта, в която на Д.Г.Б., с ЕГН **********,*** 14, със съдебен адрес гр. Бургас, ул. „Л. Каравелов” №5, вх. „А”, ет.1, ап. десен /чрез адв. А.М.-Евтимова/, на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП за административно нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, както и на основание Наредба № Із – 1959/ 2007 год. на МВР са отнети 7 /седем/ контролни точки от общия размер на водача, като ОПРЕДЕЛЯ административно наказание, а именно ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
9 НОХД No 873/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.С.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 02.12.2011г., в законна сила от 02.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 873/2011г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимия К.И. и неговия защитник адв. Паскал Паскалев и прокурор Георги Русев, както следва:
Подсъдимият К.С.И. – роден на *** *** Загора, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това че на 15.09.2010 г., около 01.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър в близост до хотел „Калипсо”, посока град Свети Влас, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Е200” с ДК№ СТ 3809 АР, в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП /наложено му с НП №769/2010 год. на Началника на РУП Раднево, влязло в сила на 17.08.2010 год./, след като е наказан за същото деяние по административен ред /с НП 2023/23.04.2010 год. на Началника на Сектор ПП КАТ Стара Загора/, поради което и на основание чл. 343в, с ал.1 , вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343 г., във вр. чл. 343 в, ал. 1 от НК подсъдимият К.С.И. да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 873/2011г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

К.С.И.
 
10 НОХД No 722/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.М.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 25.11.2011г., в законна сила от 05.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.
ИЗПРАЩА по подсъдност на основание чл. 39, ал. 1 от НПК молбата за групиране на наказания на И.М.Н. ***.
УКАЗВА молбата да бъде окомплектована ведно с изисканите от настоящия съдебен състав актуална справка за съдимост, справка на Затвора Бургас и на ГД „Изпълнение на наказанията”, цитирани по-горе в протокола.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред ОС-Бургас.

 
11 НАХД No 372/2011, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Й.-Г.И. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.06.2011г., в законна сила от 05.12.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22329 от 01.04.2011г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.216 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на ЕТ „Й.И.”, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: ГР.Б., УЛ.Х. К.” № **, представляван от Г.И.И. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.77, ал.1 от ЗЗП и на основание чл.216 от ЗЗП, на същия е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за административно нарушение по чл.77, ал.3, т.2 от ЗЗП.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.

 
12 НАХД No 639/2011, I състав Административни дела М. ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 01.11.2011г., в законна сила от 05.12.2011г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №02-0201936 от 11.07.2011 г., издадено от Директора на Дирекция ИТ - Бургас, с което на „Мартин“ ЕООД, гр. Поморие, за нарушение по чл.62, ал.1 във вр. с чл.1, ал.2 от КТ на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от КТ е определена имуществена санкция в размер на 3 000 /три хиляди/ лева, като я НАМАЛЯВА на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението може да бъде обжалвано пред БАС в 14-дневен срок от съобщението.


 
13 ЧНД No 988/2011, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.М.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 05.12.2011г., в законна сила от 05.12.2011г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка с чл.21, т.3 от ЗПП, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА адв. П.Ч. *** за защитник на А.М.Д., с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14 - 632/2011 г. по описа на РУП – Несебър.
Определението е окончателно.
Препис от определението да се изпрати на РП-Несебър и АК-гр.Бургас за сведение.

 
14 НОХД No 989/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.М.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 05.12.2011г., в законна сила от 05.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 989/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, назначена за защитник на подсъдимия А.М.Д. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.М.Д. - роден на *** *** Загора, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че
На 11.06.2011 г., около 03.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, от стая № 210 в хотел „Пеликан”, чрез използване на техническо средство – ключ за бравата, в съучастие с Калоян Димитров Каменов с ЕГН:**********, като съизвършител, проникнал в стаята и отнел чужди движими вещи, както следва: сумата от 1770 лева, 3070 евро, равняващи се на 6017.20лв., 200 щатски долара, равняващи се на 272лв. и 20 динара, равняващи се на 0.50 лв., или всичко на обща стойност 8059.70 лева (осем хиляди петдесет и девет лева и седемдесет стотинки) от владението на Мариола Петрова Гатева, без нейното съгласие е с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи е върната на собственика й, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.2 вр. с чл.194, ал.1 , вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 989/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.М.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

А.М.Д.
 
15 Гражданско дело No 810/2011, VI състав Вещни искове В.И.И. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 23.11.2011г., в законна сила от 06.12.2011г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1158 / 23.11.2011
О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА исковата молба с вх. № 5005/21.07.2011 г. на В.И.И. с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване: гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 810/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.

 
16 ЧГД No 1157/2011, II състав Процедура по регламент 1393/2007   П.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 06.12.2011г., в законна сила от 06.12.2011г.
Определение № 1189/06.12.2011г. - ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1157/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
Определението е окончателно.

 
17 ЧГД No 1158/2011, I състав Процедура по регламент 1393/2007   П.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 06.12.2011г., в законна сила от 06.12.2011г.
Определение № 1188/06.12.2011г. - ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1158/2011 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
Определението е окончателно. 
18 НОХД No 999/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.И.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 06.12.2011г., в законна сила от 06.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 999/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно РП-гр.Несебър, обвиняемият П.И.И. и неговия защитник адв.Г., съгласно което:
Обвиняемият П.И.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен осъждан, средно образование, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 22.07.2011 г., около 03.30 часа, в с.Равда, общ.Несебър, на пътна отсечка, в близост до хотел „Пеев”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел Астра” рег № С 9652 МС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.20 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство „Алкотест- Дрегер” № 7410+ № 0106, след като е бил осъден с влязла в сила на 20.04.2007 г. присъда по НОХД № 88/2007 г. по описа на Районен съд- Пирдоп за деяние по чл.343б, ал.1, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, т.2 и т.6, вр. с ал.3, т.1 и т.3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 (три) години, с периодичност ДВА ПЪТИ седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 (три) години;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 150 (сто и петдесет часа) часа годишно за ТРИ поредни календарни години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия П.И.И. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 3 (три) години.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 999/2011г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.

П.И.И.
 
19 НОХД No 1000/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.В.У. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 06.12.2011г., в законна сила от 06.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1000/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.В.У. със защитник адв.Е.Ж. *** споразумение, съгласно което М.В.У., роден на *** *** Загора, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, управител на фирма, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2011год., около 03.20ч. в гр.Несебър, по ул.”Несебър” управлявал МПС – л.а. марка “Пежо 207”, с ДК№ СА 58 07 ВС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №3447/30.07.2010год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.второ от ЗДвП, поради което и на основание чл.343в, ал.2, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 1000/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране

М.В.У.
 
20 Гражданско дело No 1136/2011, V състав Искове по СК С.З.С. С.П.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 17.11.2011г., в законна сила от 07.12.2011г.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1136/2011г. по описа на РС-Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.

 
21 НОХД No 1002/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 07.12.2011г., в законна сила от 07.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1002/2011 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: К.Г. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, защитник на подсъдимия П.П. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА П.П. – роден на *** г. в Австрия, с постоянен и настоящ адрес:***, к-с “С. Х.” ап.**, швейцарец, швейцарско гражданство, със средно образование, женен, осъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че около 15.26 часа на 06.11.2011 година на пътната отсечка с.Кошарица посока к.к. Слънчев бряг в близост до к-с Съни Хаус управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Мерцедес А140” с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.20 /две цяло и двадесет промили/, установено по надлежния ред, след като е бил осъден по н.о.х.д. № 290/2008 година на РС Несебър, в сила от 18.12.2008 година за деяние по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343 б ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер по 200 /двеста/ часа на година за срок от две календарни години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимият П.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК П.П. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 52.00 (петдесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1002/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо П.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, на основание чл.55, ал.3 от НПК предостави писмен превод на определението, с което се одобрява сключеното между страните споразумение на осъденото лице на немски език.

П.П.
 
22 ЧНД No 1003/2011, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Л.С.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 07.12.2011г., в законна сила от 07.12.2011г.
Уважава на основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка с чл.21, т.3 от ЗПП, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА адв. А.Ж. *** за защитник на Л.С.Г., с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14 - 774/2011 г. по описа на РУП – Несебър.
Определението е окончателно.
Препис от определението да се изпрати на РП-Несебър и АК-гр.Бургас за сведение.


 
23 НОХД No 1004/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Л.С.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 07.12.2011г., в законна сила от 07.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1004/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно М.Ч. – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия Л.С.Г. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Л.С.Г. – роден на ***г***, постоянен адрес,***»Р. Д.», №***, понастоящем в Затвора– гр.Стара Загора, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че
На 24.06.2011год. около 05.30ч. в к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър при условията на опасен рецидив, като извършител, в съучастие със ***, през незатворена балконска врата от ап.№1, находящ се в к-с "Амадеус 3", ет.1 отнел чужди движими вещи, както следва: черна текстилна мъжка паласка на стойност 14.80лв., ключ за л.а. марка „Тойота Корола" на стойност 240.00лв., 5 бр.секретни ключове за катинари на велосипеди на стойност 10.00лв., 1 бр.ключ за кафеавтомат на стойност 6.00 лв., 1 бр. малък ключ за катинар на стойност 2.00лв., 1 бр. секретен ключ за частен дом на стойност 3.00лв., 1 бр.секретен ключ за ограда на хотелски комплекс на стойност 3.00лв., 3 бр.секретни ключове за магазин на стойност 6.00лв., 6 бр.семейни снимки с размер на паспортна снимка, 20 бр. визитни картички, квитанции и бележки на стойност 0.60 лв., 1 бр.машинка за правене на цигари на стойност 4.25 лв, 15 бр.празни филтри за цигари на стойност 0.15 лв., лична карта, СУМПС и контролен талон към него, карта за безплатно пътуване на пенсионер в градски транспорт, карта за магазин „Метро", смарт карта за зареждане на гориво, удостоверение по ДДС, картонче за булстат, ловно-рибарски билет, документи на микробус марка „Мерцедес 207" с рег.№ РВ 94 91 ММ. документи на л.а. марка „Тойота Корола"" с рег.№ РВ 96 86 ММ. един български лев изваден от обръщение /стара емисия/ и сумата от 4.00 долара х 1.38 лв., равняващи се на 5.52 лв. или всичко вещи на обща стойност 295.32 лева (двеста деветдесет и пет лева и тридесет и две стотинки) от владението на Минко Панчев Пешкин от гр.Пловдив без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1. т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.29, ал.1, б."б", вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. чл.61, т.2 от ЗИНЗС така определеното наказание ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” да бъде изтърпяно при първоначален «СТРОГ» режим в Затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.С.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 26.40 лева (двадесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1004/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.С.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

Л.С.Г.
 
24 Гражданско дело No 230/2011, VI състав Искове по КТ В.Б.К. П. ЕООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 09.09.2011г., в законна сила от 08.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.Б.К. с ЕГН **********,***, против “П.” **** с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. ****, ****, за заплащане на сумата от 5 950 (пет хиляди деветстотин и петдесет) лева, представляваща трудово възнаграждение за периода 12.09.2009 г. - 12.02.2011 г., както следва: за сумата от 1 624.57 лева- КАТО ПОГАСЕН ЧРЕЗ ПРИХВАЩАНЕ с насрещното вземане на “П.” **** за неотчетен остатък от предоставен служебен аванс за командировка през периода м. януари - м. ноември 2010 г., а в останалата част до претендирания размер от 5 950 лева- КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.Б.К. с ЕГН **********,***, против “П.” **** с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. ****, ****, за заплащане на сумата от 2 649.39 лева (две хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и тридесет и девет ст.), представляваща командировъчни разходи за реализиран международен курс през периода м.септември-м.декември 2010 г., КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА В.Б.К. с ЕГН **********,***, да заплати на “П.” **** с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. ****, ****,, сумата от 300 (триста) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението. 
25 НАХД No 749/2011, I състав Административни дела Г.С.С. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 08.12.2011г.
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд на основание чл.63 от ЗАНН

Р Е Ш И :
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №101 от 01.08.2011 г. на И.С.ГV, вр.и.д. кмет на Община Несебър, с което на Г.С.С. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес – гр. Б., ул. „Ш.” №**, партер, на основание чл.53, ал.3 във вр. с чл.61, ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет – гр. Несебър, за извършено нарушение на чл.53, ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет – гр.Несебър, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, като я НАМАЛЯ в размер на 50 /петдесет/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
26 НАХД No 900/2010, II състав Административни дела Е.Ф. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0201133/12.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Е.Ф. – 1” ООД, седалище и адрес на управление гр.П., район „С.”, ул.”Ц.Б.ІІІО.” № .., представлявано от управителя П.А.С. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 5000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 5000лв. на 2000лв./две хиляди/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201133/12.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
27 НОХД No 787/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.С.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 23.11.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение осъдения П.С.С. с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД 1645/09г., НОХД 225/10г. и НОХД 91/10г. всички по описа на РС- Враца в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим.
ПРИСЪЕДИНЯВА на осн. чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание от шест месеца лишаване от свобода и наказанието ГЛОБА в размер на 100 лева, наложено по НОХД 91/10г. на РС- Враца.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание от три месеца Лишаване от свобода като изцяло изтърпяно.
ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение осъдения П.С.С. с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД 1633/10г. и НОХД 437/11г. и двете по описа на РС- Враца в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален строг режим.
ПРИСПАДА на осн. чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание от шест месеца Лишаване от свобода като изцяло изтърпяно.
ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение осъдения П.С.С. с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД 625/11г. по описа на РС- Сливен, НОХД 859/11г. по описа на РС- Враца и НОХД 787/11г. по описа на РС- Несебър в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
УВЕЛИЧАВА на осн.чл.24 от НК така определеното общо наказание от 10 месеца Лишаване от свобода с ЕДИН МЕСЕЦ.
ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.1 от НК от така увеличеното общо наказание от 11 МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което спрямо осъдения П.С. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД 859/11г. по описа на РС- Враца, считано от 24.04.2011г. до 13.05.2011г..
ПРИСПАДА на осн.чл.25, ал.2 от НК от така увеличеното наказание от 11 МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА изтърпяната част от наказанието до момента, считано от 13.05.2011г..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.


П.С.С.
Мотиви от 23.11.2011г.
 
28 НОХД No 1010/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.С.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 09.12.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1010/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Т.С.К. със защитник адв.П.П. от БАК споразумение, съгласно което Т.С.К., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН - ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в края на м.февруари 2011год. в с.Оризаре, общ.Несебър от пристройка в частен дом, находящ се на ул.”Яне Сандански” № 7, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи: моторна резачка марка „Дружба” на стойност 86лв./осемдесет и шест/лева и 13 литра нафта на стойност 32,73лв./тридесет и два лева и седемдесет и три стотинки/, общо вещи на стойност 118,73лв. /сто и осемнадесет лева седемдесет и три стотинки/ от владението на Димитър Киряков Щерионов от гр.Поморие без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр. с ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.4, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, 4 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 (седем) месеца, при периодичност 2 (два) пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (седем) месеца.
- Включване в курсове за професионална квалификация за срок от 6 (шест) месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа за срок от една календарна година.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Т.С.К. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 35.00лв. /тридесет и пет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1010/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Т.С.К.
 
29 Гражданско дело No 1254/2010, VI състав Чл.19 ЗГР П.Т.Т.М.,
Г.Т.М.
ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 27.01.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на П.Т.Т.-М. с ЕГН ********** и Г.Т.М. с ЕГН **********,***, за промяна фамилните имена на малолетните им деца Д.Г. М. с ЕГН ********** и Т.Г. М. с ЕГН **********, съответно на “Д.Г. Т.-М.” и “Т.Г. Т. -М.”.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
30 Гражданско дело No 555/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. П. ООД О.Л. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
ОСЪЖДА О.Л., роден на *** г., ЕГН ****** ***, гражданин на ***, живущ ***, КК „***”, апартамент № 31, да заплати на „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 55, вх.В, ап.50, представлявано от ***, сумата от 1000 лв. /хиляда лева/, представляващи част от сумата от 44 870 евро или 87 758,09 лв., последната съставляваща авансово заплатена от ищеца сума съгласно споразумение за покупко- продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, с административен адрес- гр. ***, ул. „***”,блок Б, ет.4, ап.33, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор ***; самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***.***, с административен адрес- гр. ***, ул. „***”,блок Б, ет.4, ап.31, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор ***; самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***.***, с административен адрес- гр. ***, ул. „***”,блок Б, ет.4, ап.32, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, ведно със законната лихва върху сумата от 1000 лв., начиная от датата на подаване на исковата молба- 15.06.2011 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 300 лв. /триста лева/, представляваща съдебно- деловодни разноски.
Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на страните.

 
31 Гражданско дело No 707/2011, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Д.С.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д*** С.Д., ЕГН **********,***, че съществува вземане на „***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 37, по Заповед № 408 от 20.05.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена в полза на ищцовото дружество срещу ответника по ч.гр.д.№ 448/2011 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 1857,10 лв. /хиляда осемстотин петдесет и седем лева и десет стотинки/, представляващи неизплатено задължение за доставена и консумирана електрическа енергия за периода от 21.05.2009 г. до 06.03.2010 г., сумата от 310,73 лв./триста и десет лева и седемдесет и три стотинки/, представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 26.07.2009 г. до 19.05.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считно от датата на подаване на заявлението до съда- 20.05.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Д*** С.Д., ЕГН **********,***, да заплати на „***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***”, № 37, сумата от 313,36 лв. /триста и тринадесет лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща разноски по делото.
Решението е неприсъствено и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се връчи на страните.
Заверен препис от решението да се приложи по ч.гр.д. № 448/2011 г. по описа на РС- Несебър.


 
32 НОХД No 376/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.В.С.,
Д.Г.Т.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 24.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
ПРИЗНАВА Е.В.С.- родена на ***г***, настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, осъждана, безработна, с ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че при условията на продължавано престъпление като извършител, в съучастие с Д.Г.Т. с ЕГН **********, в качеството му на помагач,
- за времето от 21:00 ч. на 30.06.2004г. до 08:00ч. на 01.07.2004г. в КК"***", общ. ***, хотел "***" от стая № 209 отнела чужди движими вещи, както следва: дамска чанта на стойност 12.00 лева, 1 брой секретен ключ за сейф на стойност 50.00 лева, мобилен телефон "Моторола 190" на стойност 90.00 лева, всички вещи на обща стойност 152.00 /сто петдесет и два/ лева от владението на В. *** от Сърбия, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
- около 03:00ч. на 29.07.2004г. в КК"***" , общ. ***, хотел "Чайка бийч" от стая 410-В е отнела чужди движими вещи, както следва: дамско портмоне на стойност 47.00 лева, сумата от 80 лева и 200 украински гривни, равняващи се на сумата от 61.15 лева, всички вещи на обща стойност 188,15 /сто осемдесет и осем лева и петнадесет стотинки/ лева от владението на Е.В.П. от Украйна, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетото имущество е в размер на 340.15 /триста и четиридесет лева и петнадесет стотинки/ лева, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2 б.Б, вр. Чл.42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ»
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИЗНАВА Д.Г.Т.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление като помагач, в съучастие с Е.В.С., в качеството й на извършител
- за времето от 21:00ч. на 30.06.2004г. до 08:00ч. на 01.07.2004г. в КК"***", общ. ***, х-л "***" от стая № 209 улеснил отнемането на чужди движими вещи, както следва: дамска чанта на стойност 12.00 лева, 1 брой секретен ключ за сейф на стойност 50.00 лева, мобилен телефон "Моторола 190" на стойност 90.00 лева., всички вещи на обща стойност 152.00 /сто петдесет и два/ лева, от владението на В. *** от Сърбия, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
- и около 03:00ч. на 29.07.2004г. в КК"***", общ. ***, от хотел "Чайка бийч", стая 410-В улеснил отнемането на чужди движими вещи, както следва: дамско портмоне на стойност 47.00 лева, сумата от 80 лева и 200 украински гривни, равняващи се на сумата от 61.15 лева, всичко на обща стойност 188,15 /сто осемдесет и осем лева и петнадесет стотинки/ лева от владението на Е.В.П. от Украйна, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетото имущество е в размер на 340.15 /триста и четиридесет лева и петнадесет стотинки/ лева, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2 б.Б, вр. Чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ»
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, както следва: мобилен телефон „Филипс”, 9 броя сим карти за телефон и монети както следва: една украинска гривна, 115 копейки, 50 пфенинга и 32 евроцента, като ПОСТАНОВЯВА след влизане на присъдата в сила мобилният телефон и сим картите да бъдат унищожени, поради липса на данни за собствеността на същите, а монетите да бъдат предадени на БНБ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Е.В.С. и Д.Г.Т. с посочена по-горе самоличност да заплатят по равно в полза на Държавата сумата общо в размер на 30.00 /тридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд – гр. Бургас, считано от днес за подсъдимия Д.Т., неговия защитник и РП- ***, а за подсъдимата Е.С.- от получаване на съобщението за това.


Е.В.С.
Д.Г.Т.
Мотиви от 24.11.2011г.
 
33 НОХД No 643/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.М.Б. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 24.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
ПРИЗНАВА Д.М.Б. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора - Бургас, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и повторност извършил следното:
- На 26.07.2002год. в с.Равда, общ.Несебър, от Национален детски комплекс, стая № 7 на вила „Ропотамо” в съучастие, като съизвършител с непълнолетния ***, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот -избутване и повреждане на заключващото устройство на прозорчето на банята, отнел чужди движими вещи, както следва: фотоапарат марка "Олимпус”, черен на цвят на стойност 189 /сто осемдесет и девет/ лв.; две фонокарти "Бетком" и една украинска фонокарта на стойност 8 /осем/ лв. от владението на О. А*** М. от Украйна и фотоапарат марка "Рекам" на стойност 110 /сто и десет/ лв., слънчеви очила с рамка имитация на метал на стойност 10 /десет/ лева от владението на К. Викторевна Ф., всички вещи на обща стойност 317 /триста и седемнадесет/ лева, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай;
- За това, че на 30.07.2002 год. за времето между 22 – 23 часа в с.Равда, общ.Несебър, от Национален детски комплекс, стая № 5 на вила "Велека", в съучастие като съизвършител с непълнолетния ***, отнел чужди движими вещи, както следва: фотоапарат марка „Панасоник” на стойност 192 /сто деветдесет и два/ лева; касетофон марка "Панасоник", син на цвят, на стойност 200 /двеста/ лева; зарядно устройство за мобилен телефон „Сименс" С-35 на стойност 15 /петнадесет/ лева; дамска козметична чантичка с козметика на стойност 20 /двадесет/ лева; уолкмен марка "Панасоник" на стойност 46 /четиридесет и шест/ лева; два чифта очила - диоптърни и слънчеви на стойност 60 /шестдесет/ лева; черна раница на стойност 12 /дванадесет/ лева; четири броя аудиокасети на стойност 20 /двадесет/ лева; два броя компактдискове с музика на стойност 12 /дванадесет/лева и 1 брой слънчеви очила на стойност 10 /десет/ лева, всички вещи на обща стойност 587 /петстотин осемдесет и седем/ лева от владението на М.Ю.В. от Русия, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и
- За това, че на 01.09.2002 год., около 05.00 часа, в гр.Несебър, ул.”Дюни”, № 4, бл.”Лотос” ет.2 направил опит да отнеме чужда движима вещи: видеокамера марка „Сони 280" на стойност 595 /петстотин деветдесет и пет/ лева от владението на Д.В.Л. от Русия, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим на изпълнение в Затвор.
ОСВОБОЖДАВА изцяло на основание чл.69, ал.2 от НК Д.М.Б. от изтърпяване на наложеното му наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 796/2001г. на РС – гр.Сливен, чието изпълнение е било отложено за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд– гр.Бургас, считано от днес.


Д.М.Б.
Мотиви от 13.12.2011г.
МОТИВИ:

Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура – гр.Несебър от 12.08.2011г. против Д.М.Б. с ЕГН **********, за това, че при условията на продължавано престъпление и повторност извършил следното:
- На 26.07.2002год. в с.Равда, общ.Несебър, от Национален детски комплекс, стая № 7 на вила „Ропотамо” в съучастие, като съизвършител с непълнолетния ***, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот -избутване и повреждане на заключващото устройство на прозорчето на банята, отнел чужди движими вещи, както следва: фотоапарат марка "Олимпус”, черен на цвят на стойност 189 /сто осемдесет и девет/ лв.; две фонокарти "Бетком" и една украинска фонокарта на стойност 8 /осем/ лв. от владението на О. А*** М. от Украйна и фотоапарат марка "Рекам" на стойност 110 /сто и десет/ лв., слънчеви очила с рамка имитация на метал на стойност 10 /десет/ лева от владението на К. Викторевна Ф., всички вещи на обща стойност 317 /триста и седемнадесет/ лева, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай;
- За това, че на 30.07.2002 год. за времето между 22 – 23 часа в с.Равда, общ.Несебър, от Национален детски комплекс, стая № 5 на вила "Велека", в съучастие като съизвършител с непълнолетния ***, отнел чужди движими вещи, както следва: фотоапарат марка „Панасоник” на стойност 192 /сто деветдесет и два/ лева; касетофон марка "Панасоник", син на цвят, на стойност 200 /двеста/ лева; зарядно устройство за мобилен телефон „Сименс" С-35 на стойност 15 /петнадесет/ лева; дамска козметична чантичка с козметика на стойност 20 /двадесет/ лева; уолкмен марка "Панасоник" на стойност 46 /четиридесет и шест/ лева; два чифта очила - диоптърни и слънчеви на стойност 60 /шестдесет/ лева; черна раница на стойност 12 /дванадесет/ лева; четири броя аудиокасети на стойност 20 /двадесет/ лева; два броя компактдискове с музика на стойност 12 /дванадесет/лева и 1 брой слънчеви очила на стойност 10 /десет/ лева, всички вещи на обща стойност 587 /петстотин осемдесет и седем/ лева от владението на М.Ю.В. от Русия, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и
- За това, че на 01.09.2002 год., около 05.00 часа, в гр.Несебър, ул.”Дюни”, № 4, бл.”Лотос” ет.2 направил опит да отнеме чужда движима вещи: видеокамера марка „Сони 280" на стойност 595 /петстотин деветдесет и пет/ лева от владението на Д.В.Л. от Русия, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1,
- на 16.08.2004 г. за времето от 18.00 ч. - 22.00 ч. в гр. Обзор, общ. Несебър чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /разбиване на стъкло на балконска врата/ от стая №5 на хотел "Елеганс" отнел чужди движими вещи, както следва: сумата от 455.00 словашки крони х 0.48 лв. за 10.00 крони, равняващи се на сумата общо в размер на 21.84 лв., 1000 евро х 1.96 лв., равняващи се на сумата от 1960.00 лв. и 5 670 полски злоти х 0.44 лв., равняващи се на сумата от 2494.80 лв., 2 бр. сребърни детски пръстенчета с единична цена 5.00 лв. на обща стойност 10.00 лв., 1 бр. златно детско пръстенче на стойност 37.00 лв. и 1 бр. сребърна детска гривна на стойност 12.00 лв. или всички вещи на обща стойност 4 535.64 лева (четири хиляди петстотин тридесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) от владението на Олеш Гжегож от Полша без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.
- на 24.08.2004 г. за времето от 21.00 ч. до 23.00 ч. в гр. Несебър, обл. Бургас чрез натиск върху касата на балконската врата проникнал в апартамент, находящ се на ул. „Христо Кудев” № 11, ет. 2 и отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. раница, марка „Стар” на стойност 21.00 лв., 1 бр. кафяво кожено портмоне на стойност 6.20 лв., сумата от 400.00 евро х 1.96 лв., равняващи се на сумата от 784.00 лв., 1 бр. връзка с 20 бр. секретни ключове на нея с единична цена на ключовете 1.50 лв., всички ключове на обща стойност 30.00 лв., 1 бр. тъмно син сиучер /анорак/ на стойност 16.50 лв., 1 чифт дънки марка „Левис” на стойност 14.00 лв., 5 бр. тениски с единична цена 2.50 лв. на обща стойност 12.50 лв., 1 чифт маратонки марка „Адидас” на стойност 25.00 лв. и 1 бр. пътническа чанта марка „Суйминг” на стойност 25.00 лв. или всички вещи на обща стойност 934.20 лева (деветстотин тридесет и четири лева и двадесет стотинки) от владението на Маркус Брандс от Германия и без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.
- на 24.08.2004 г. за времето от 21.00 ч. до 23.00 ч. в гр. Несебър през незатворено вентилационно прозорче на балконска врата от частна квартира, находяща се на ул. „Кирил и Методий” № 22, отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. сребърно синджирче с кръст 2 гр. на стойност 21.00 лв., 1 чифт мъжки маратонки марка „Кей Суис” на стойност 30.00 лв., 1 бр. дамски маратонки марка „Скечърс” на стойност 52.00 лв., 1 чифт тъмно сини мъжки дънки на стойност 14.00 лв. и 1 бр. раница марка „Рийбок” на стойност 15.00 лв. или всички вещи на стойност 132.00 лева (сто тридесет и два лева) от владението на Милан Мирич от Република Сърбия без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.
- за времето от 21.00 ч. на 24.08.2004 г. до 04.00 ч. на 25.08.2004 г. в гр. Несебър, обл. Бургас през незатворена балконска врата от частна квартира, находяща се на ул. „Кирил и Методий” № 17, втори етаж отнел чужди движими вещи, както следва: 2 бр. зарядни устройства за мобилен телефон с единична цена 12.00 лв. на обща стойност 24.00 лв., 2 чифта дънки с единична цена 14.00 лв. на обща стойност 28.00 лв., 9 бр. шарени памучни тениски с единична цена 2.60 лв. на обща стойност 23.40 лв. и 1 бр. пътнически сак на стойност 11.50 лв. или всички вещи на обща стойност 86.90 лева (осемдесет и шест лева и деветдесет стотинки) от владението на Иван Любенов Тенев от гр. Пловдив без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи е в размер н 5 688.74 лева (пет хиляди шестотин осемдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) – престъпление по чл.195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия Б.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.58а, ал.1 от НК във връзка с чл.372, ал.4, във връзка с чл.373, ал.2 от НПК, чрез налагане на наказание „единадесет месеца лишаване от свобода”, при първоначален „строг” режим на изтърпяване в Затвор. Наред с това, представителят на обвинението предага на основание чл.68, ал.1 от НК да бъде приведено в изпълнение наложеното на Б. наказание по НОХД № 796/2001г. на РС-Сливен – „шест месеца лишаване от свобода”.
Подсъдимият Б. в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство. В последната
 
34 НОХД No 758/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Х.Ч. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 02.12.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 758/2011г. по описа на РС-Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- гр.Несебър за отстраняване на посочените по-горе процесуални нарушения.
Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.

 
35 НАХД No 777/2011, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С. В.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд
РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19785/05.07.2011 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл. 46, т.2, чл.47, т.2, чл.47, ал.6 и чл.46, т.4, всички от Закона за туризма, на „С.В.” ЕООД- гр. Бургас, представлявано от Н.В.П., са наложени административни наказания „Имуществена санкция” в размер на 1000 лв., 500 лв., 500 лв., 500 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
36 НОХД No 834/2011, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.И.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 12.12.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 834/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.И.Д. със защитник адв.П. споразумение, съгласно което И.И.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2010 година в търговски обект намиращ се в базар „Малина” на алея „Кубан” в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър като управител на ЕТ „Стив-И.Д.”***, без съгласието на носителя на изключителното право по чл. 13 ал.1 от ЗМГО - да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност /да ползват знак идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/, дадено съгласно чл. 22 ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма, използвал в търговската си дейност следните марки обект на защита по ЗМГО, поставени на изложените за продажба стоки, както следва: 2/два/ броя ръчни часовници на стойност 420 (четиристотин и двадесет) лева, носещи марка OFFICIANE PANERAІ /Официане Панерай/ притежание на „Офичине Панерай” с адрес на управление Холандски Антили, град Кюрасао, ул. „Шарловег” № 33; 18/осемнадесет/ броя ръчни часовници на стойност 3960 (три хиляди деветстотин и шестдесет) лева,с изобразена марка RADO /Радо/ притежание на „Радо Урен Аг” с адрес ***; 15/петнадесет/ броя ръчни часовници на стойност 4275 (четири хиляди двеста седемдесет и пет) лева с изобразена марка HUBLOT /Хублот/ притежание на „Хублот С.А.” с адрес ***; 83 /осемдесет и три/ броя ръчни часовници на стойност 13 280 (тринадесет хиляди двеста и осемдесет) лева с изобразена марка BREITLING /Брейтлинг/ притежание на „Брайтлинг С.А. с адрес ***; 72 седемдесет и два/ броя ръчни часовници на стойност 22 320 (двадесет и две хиляди триста и двадесет) лева с изобразена марка ROLEX /Ролекс/ притежание на „Ролекс С.А.” с адрес ***,5,7; 4 /четири/ броя ръчни часовници на стойност 700 (седемстотин) лева с изобразена марка FRANCK MULLER /Франк Мюлер/ притежание на „Ф.” Д.” ЕООД с адрес на управление Британски Вирджински острови гр. Роуд ул. Мейн; 28/двадесет и осем/ броя ръчни часовници на стойност 8680 (осем хиляди шестотин и осемдесет) лева с изобразена марка CHANEL /Шанел/ притежание на „Шанел Сарл” с адрес ***; 17седемнадесет/броя ръчни часовници на стойност 3315 (три хиляди триста и петнадесет) лева с изобразена марка TAG HAUER /Таг Хауер/ притежание на „Таг Хойер” с адрес на управление Швейцария Луи Жозеф Шевролет 6-А, Ла шо де Фон и 4 /четири/броя ръчни часовници на стойност 700 (седемстотин) лева с изобразена марка PATEK PHILIPPE /Патек Филип/ притежание на „Патек Филип” с адрес ***, или стоки на обща стойност 57 650 (петдесет и седем хиляди шестстотин и петдесет) лева, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки, поради което и на основание чл.172Б, ал.1 от НК, във вр. с чл.13, ал.1 и чл.22, ал.1 от ЗМГО, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТНЕМА, на основание чл.172Б, ал.3 от НК, в полза на Държавата вещите предмет на престъплението, които да се унищожат, а именно: -2/два/ броя ръчни часовници носещи марка OFFICIANE PANERAL/Официане Панерай/,-18/осемнадесет/ броя ръчни часовници,с изобразена марка RADO /Радо/,-15/петнадесет/ броя ръчни часовници с изобразена марка HUBLOT /Хублот/,-83 /осемдесет и три/ броя ръчни часовници с изобразена марка BREITLING /Брейтлинг/,- 72 /седемдесет и два/ броя ръчни часовници с изобразена марка ROLEX /Ролекс/,- 4 /четири/ броя ръчни часовници с изобразена марка FRANCK MULLER /Франк Мюлер/,- 28/двадесет и осем/ броя ръчни часовници с изобразена марка CHANEL /Шанел/,- 17 /седемнадесет/броя ръчни часовници с изобразена марка TAG HAUER /Таг Хауер/,-4 /четири/броя ръчни часовници с изобразена марка PATEK PHILIPPE /Патек Филип/.
ВРЪЩА на подсъдимия И.И.Д. иззетите в хода на досъдебното производство като веществени доказателства 1 /един/ брой ръчен часовник с изобразена марка LEISINI /Лейсини; 1 /един/ брой ръчен часовник с изобразена марка COLLECTION /Колекшън/ и 1 /един/ брой ръчен часовник с изобразена марка SINOBI /Синоби/.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.И.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 588 (петстотин осемдесет и осем) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 834/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.И.И.Д.
 
37 ЧНД No 1014/2011, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 12.12.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на И.А.М. в качеството му на обвиняем по ДП № 14- 132/2011 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат С.М. ***.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
38 НОХД No 1015/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.А.М. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 12.12.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 1015/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър между Г.Р.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия И.А.М. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв.С.М. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.А.М.- роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че, при условията на опасен рецидив, за периода от месец октомври 2010 г. до 21.02.2011 г., от къща на ул.”Л.”, № **, в с.К., общ. Несебър, отнел чужда движима вещ: пералня „Иберна”, модел ILF 436, на стойност 277.50 лв. /двеста седемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ от владението на М. Л. А. Т. от Ш. без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.196 ал.1, т.1, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.29 ал.1 б.”Б”, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, И.А.М. да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 35 лв. /тридесет и пет лева/, представляващи направени разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1015/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо И.А.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.


И.А.М.
 
39 НАХД No 568/2011, VI състав По ЗД по пътищата И.Т.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 27.10.2011г., в законна сила от 13.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.И. с ЕГН **********,***, Пловдивска област, ул. “Тунджа” № 6, против наказателно постановление № 1511/28.05.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл. 175, ал.1 т.1 от ЗДвП са наложени на И.Т.И. административни наказания глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, и на основание чл. 183, ал.4, т.7, предл.2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50 лева, за това, че на 24.05.2011 г. около 10.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, до хотел “Парк” е управлявал мотопед, който не е регистриран по надлежния ред и не е поставил предпазна каска.
ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 568/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 
40 НАХД No 766/2011, IV състав По ЗД по пътищата И.В.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 13.12.2011г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 943/11/21.04.2011 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1, предложение първо, от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на И.В.Я., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
41 НАХД No 771/2011, IV състав По ЗД по пътищата С.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.11.2011г., в законна сила от 13.12.2011г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 3522/16.08.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо, на основание чл.174, ал.1, предложение първо от същия закон, на С.С.К., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 500 лв. на 400 лв. /четиристотин лева/.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3522/16.08.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо и чл.183, ал.1, т.1, предложение второ от същия закон, на С.С.К., живущ ***, са му наложени наказания „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 8 месеца и „Глоба” в размер на 10 лв.
ОСЪЖДА С.С.К., живущ ***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 20 лв. /двадесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
42 Гражданско дело No 830/2010, I състав Други дела С. П. ООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН К-С ПРОСТОР БЛ. Б Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 14.12.2011г., в законна сила от 14.12.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни решенията, взети с протокол от 11.06.2010 г., на Общото събрание на етажната собственост на жилищен комплекс „***”, блок Б, изграден в имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. ***, находящ се в курортен комплекс „***-север”, общ. Несебър.
ОСЪЖДА Етажна собственост на Жилищен комплекс „***”, БЛОК „Б”, находящ се в ***, построена в имот с идентификатор № ***, представлявана от управителя Т.Л., вписана в регистъра на сградите в режим на етажна собственост под № 2009-ОС-02 да заплатят на „С.П.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя М.Й.Й. с ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща заплатена държавна такса.
На основание чл.239, ал.4 от ГПК неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
Неприсъственото решение да се връчи на страните.

 
43 НАХД No 878/2010, II състав По ЗД по пътищата Н.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 14.12.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 4818/11.10.2010г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на Н.И.Б. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.140, ал.1 и на осн.чл.175, ал.1,т.1, предл.1 от ЗДП е наложено наказание глоба от 50лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление№ 4818/11.10.2010г. на Началника на РПУ-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
44 НОХД No 1075/2010, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.П.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 28.11.2011г., в законна сила от 14.12.2011г.
ПРИЗНАВА П.П.Н., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от време от 11.08.2010 год. до 16.08.2010 год. в гр.Обзор, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив отнел чужди движими вещи, както следва:
-На 11.08.2010 год., между 20.00 ч. и 23.00 ч., на ул.”К. и Методий”, №10, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – разкъсване на комарник на прозорец, проникнал в стая на първия етаж на частен дом и отнел чужди движими вещи – платнена чанта марка „Наманни” на стойност 20.00лв., лаптоп марка „Фуджитсу Сименс”, модел „Амило – Р3540” на стойност 912.00лв., флаш памет марка „Трансценд 310” на стойност 10.00лв., плеър марка „Соник 310 -166” на стойност 60.00лв., мобилен телефон марка „Нокиа 6500” на стойност 156.00лв., сумата от 260 евро, равняващи се на левовата равностойност на 508.50лв., 750щ.д., равняващи се на левовата равностойност на 1 127.00лв., 850украински гривня, равняващи се на левовата равностойност на 162.00лв., всичко вещи на обща стойност 2 955.50лв., от владението на В.В.С. ***, Украйна, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,
- На 14.08.2010 год., между 08.30 ч. и 13.00 ч,. на ул.”Места”, №7, в гр.Обзор, общ.Несебър, отнел чужди движими вещи- фотоапарат марка „Панасоник Лумикс DMC-FS3” с две карти памет от по 4 гигабайта на обща стойност 178.00 лв. от владението на Н.Р.Ж. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,
- На 14.08.2010 год., около 14.30 ч., на ул.”Витоша”, №7, в гр.Обзор, общ.Несебър, отнел чужди движими вещи фотоапарат марка „Самсунг L 730” на стойност 183.00 лв. от владението на М.И.Д. *** без нейно съгласие и с намерение противозаконно да го присвои,
- На 16.08.2010 год., между 15.00 ч. и 19.30 ч., на ул.”Искър”, №6А, в гр.Обзор, общ.Несебър, отнел чужди движими вещи: лаптоп марка „Тошиба Сателит А 210 -11С” на стойност 986.00 лв. от владението на Д.И. *** без нейно съгласие и с намерение противозаконно да го присвои и
- На 16.08.2010 год., около 20.30 ч., на ул.,”Трети март”, №26, в гр.Обзор, общ.Несебър, отнел чужди движими вещи: мъжки кожен портфейл на стойност 5.00 лв. и сумата от 20.00лв. от владението на М.М.С. ***, Полша негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 4 327.50 лв., поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”б”, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така определеното наказание да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, П.П.Н. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Районен съд - Несебър сумата в размер на 195 (сто деветдесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

П.П.Н.
Мотиви от 28.12.2011г.
МОТИВИ към Присъда № 72/28.11.2011 г. по НОХД № 1075/2010 г.

Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура- гр.Несебър от 22.12.2010 г. против подсъдимия П.П.Н., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за това, че за периода от време 11.08.10 год. до 16.08.10 год. в гр.Обзор, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив отнел чужди движими вещи както следва:
1. На 11.08.10 год. между 20.00 ч. и 23.00 ч. на ул. ”К. и Методий”, №10, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – разкъсване на комарник на прозорец, проникнал в стая на първия етаж на частен дом и отнел чужди движими вещи – платнена чанта марка „Наманни” на стойност 20.00 лв., лаптоп марка „Фуджитсу Сименс”, модел „Амило – Р3540” на стойност 912.00 лв., флаш памет марка „Трансценд 310” на стойност 10.00 лв., плеър марка „Соник 310-166” на стойност 60.00 лв., мобилен телефон марка „Нокиа 6500” на стойност 156.00 лв., сумата от 260 евро, равняващи се на левовата равностойност на 508.50 лв., 750щ.д., равняващи се на левовата равностойност на 1 127.00 лв., 850 украински гривня, равняващи се на левовата равностойност на 162.00 лв., всичко вещи на обща стойност 2 955.50 лв. от владението на В.В.С. ***, Украйна без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,
2. На 14.08.10 год. между 08.30 ч. и 13.00 ч. на ул. ”Места”, №7, в гр.Обзор, общ.Несебър, отнел чужди движими вещи фотоапарат марка „Панасоник Лумикс DMC – FS3” с две карти памет от по 4 гигабайта на обща стойност 178.00 лв., от владението на Н.Р.Ж. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,
3. На 14.08.10 год. около 14.30 ч. на ул. ”Витоша”, №7, в гр.Обзор, общ.Несебър, отнел чужди движими вещи фотоапарат марка „Самсунг L 730” на стойност 183.00 лв. от владението на М.И.Д. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да го присвои,
4. На 16.08.10 год. между 15.00 ч. и 19.30 ч. на ул. ”Искър”, №6А, в гр.Обзор, общ.Несебър, отнел чужди движими вещи: лаптоп марка „Тошиба Сателит А 210 -11С” на стойност 986.00 лв., от владението на Д.И. *** без нейно съгласие и с намерение противозаконно да го присвои и
5. За това, че на 16.08.10 год. около 20.30 ч. на ул. ”Трети март”, № 26, в гр.Обзор, общ.Несебър, отнел чужди движими вещи: мъжки кожен портфейл на стойност 5.00лв. и сумата от 20.00 лв. от владението на М.М.С. ***, Полша, негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 4 327.50 лв. - Престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”б” от НК.
Представителят на Районна прокуратура- гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия Н.. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия като се наложи наказание „Лишаване от свобода”, за срок, близък до минималния предвиден в НК за съответното деяние.
Подсъдимият не изрази становище предвид обстоятелството, че производството се разви по реда на чл.269 от НПК.
Защитникът на подсъдимия пледира при определяне на наказанието да бъде взето предвид обстоятелството, че подсъдимия, в хода на досъдебното производство, бил признал вината си и съдействал за връщане на част от отнетите вещи.
След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Подсъдимият П.П.Н. е със средно образование, неженен, осъждан, безработен.
Свидетелят В.В.С. пристигнал в България на 05.08.2010 г. като организиран турист. Същият ден се настанил в квартира в частен дом в гр. Обзор, ул. „К. и Методий”, № 10, на първия етаж. На 11.08.2010 г., около 17 ч., свидетелят излязъл от стаята като взел със себе си и личния си лаптоп. Към 19 ч. се върнал в стаята и включил лаптопа да се зарежда, след което отново излязъл и заключил външната врата. Около 23.30 ч. се върнал в стаята и установил, че противокомарната мрежа на прозореца, който бил оставил отворен, е скъсана и лаптопа му го няма. Последният бил марка „Фуджитсо Сименс Амило Р3540”, бял на цвят, закупен през 2009 г. От стаята липсвали и платнена чанта за лаптоп марка „Наманни”, флаш памет марка „Трансценд 310”, плеър марка „Соник 310-166”, мобилен телефон марка „Нокиа 6500”, сумата от 260 евро, 750щ.д., 850 украински гривня. Видно от справка на „Уникредит Булбанк” към дата 11.08.2010 г. фиксинга на БНБ за 1 евро е 1,95583 лв., за 1 щ.д. е 1,50264 лв., за 1 украинска гривня е 0,19065 лв.
Св. Н.Р.Ж. *** на 14.08.2010 г. на почивка и се настанил в частен дом на ул. „Места, № 7. Същият носел фотоапарат марка „Панасоник Лумикс DMC- F S3”, който извадил от чантата си и оставил върху секцията. Към апарата имало и две карти с памет от по 4 гигабайта всяка една. Излязъл от стаята. След връщане от плажа установил, че посочените по- горе вещи липсвали.
Св. Д. ***0.06.2010 г. Настанила се в частна квартира, находяща се на ул. „Витоша”, № 7, заедно с приятеля си- св. К.. На 14.08.2010 г. сутринта същата била на работа, а св. К. подреждал стаята. Той оставил фотоапарат марка „Самсунг Л 730”, собственост на свидетелката, върху бюфет в коридора на къщата. След връщането си към 02 ч. на 15.08.2010 г. Д. установила, че апарата й го няма.
Св. Д.К., на 01.11.2007 г., закупила лаптоп марка „Тошиба Сателит А 210- 11С”, черен на цвят, който предоставила на дъщеря си- св. Б.К., за ползване. Последната обитавала стая на последния етаж от къща, находяща се в гр. Обзор, ул. „Искър”, № 6. На 16.08.2010 г. св. Б.К. установила, че лаптопа го нямало в стаята. Свидетелката го била оставила върху шкафа и излязла като не заключила стаята. При връщането си към 19 ч. установила липсата на лаптопа.
Св. Гжегож Дариуш Блашик пристигнал в България на 10.08.2010 г. и отседнал в частен дом, находящ се в гр. Обзор, ул. „Трети март”, № 26. На 16.08.2010 г., около 21 ч., при излизане от банята видял човек в стаята, който осветявал с телефона си. Виждайки свидетеля човека избягал. Свидетелят побягнал след него. След около 20- 30 метра настигнал лицето и го хванал за тениската. Последното се опитало да избяга, но не успяло. От съседното заведение излезли хора, на които свидетеля обяснил, че това лице било в стаята му. Извикана била полиция и заедно с органите на реда отишли до квартирата на свидетеля. Пред входа до вратата намерили портфейл, който впоследствие се установило, че бил на св. С.. Лицето било отведено в полицията.
Св. М.М.С. пристигнал в България на 10.08.2010 г. и отседнал в частен дом, находящ се в гр. Обзор, ул. „Трети март”, № 26. На 16.08.2010 г., около 21 ч., свидетелят, заедно с още няколко човека, играели карти в кухнята. В един момент чул бързи стъпки. Обърнал се и видял непознато лице да бяга, а св. Блашик да го гони. Св. С. излязъл след тях и видял, че след няколко метра св. Блашик хванал непознатия. Пристигнала полиция, която казала на св. С. да провери дали от стаята нещо не е изчезнало. Отивайки свидетелят установил, че портфейла, който бил оставил на масата, не бил там. Отишъл при органите на реда и заявил това, при което същите му показали портфейла, който намерили до входа на дома. Св. С. разпознал п
 
45 НОХД No 1020/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 14.12.2011г., в законна сила от 14.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1020/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият Д.Г. със снета по делото самоличност, със защитник адв.М.Ч. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Г., роден на *** ***, Латвия, руснак, латвийски гражданин, живущ ***«Хипократа», дом 35, кв. 83, паспорт № LM 0735753, валиден до 27.04.2016 год., неженен, неосъждан, средно образование, служител, за ВИНОВЕН в това, че на 08.12.2011 г., в 00,20 ч., в к.к. «Слънчев бряг», по главната алея в близост до супермаркет «Зора», управлява моторно превозно средство- лек автомобил марка «Фолксфаген Пасат» с рег. № А 0739 КХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,97 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство «Алкотест Дрегер» 7410+ № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Д.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Д.Г. е било отнето по административен ред, считано от 08.12.2011 год.
ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на преводача за положения труд в размер на 20 (двадесет) лева, платени от подсъдимия Г. в съдебната зала.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 1020/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.

Д.Г.
 
46 Гражданско дело No 293/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АТП . ООД П. ЕООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 07.11.2011г., в законна сила от 15.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „А.Т.П.Е.” ООД, ЕИК*****ъс седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „България”, № 286, представлявано от М.Ч., за осъждане на „П. ЕООД, ЕИК 1******, със седалище и адрес на управление понастоящем гр. София, ул. „Калоян”, № 6, хотел „Рила”, офис- стая 209, представлявано от Т.В.П., да заплати на ищеца сумата от 10 520,99 лв., представляващи стойността на доставени на ответника стоки по договор № 100099/12.08.2010 г.
ОСЪЖДА „П. ЕООД, ЕИК****** със седалище и адрес на управление понастоящем гр. София, *******, представлявано от Т.В.П., да заплати на „А.Т.П.Е.” ООД, ЕИК 200770451, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ******, представлявано от М.Ч., законната лихва върху сумата от 990,32 лв., представляваща сбор от главниците по фактури № 3000001941/29.10.2010 и фактура № 3000002020/03.11.2010 г., дължима за периода от датата на подаване на исковата молба- 28.03.2011 г. до 26.04.2011 г.
ОСЪЖДА „П. ЕООД, ЕИК 102100477, със седалище и адрес на управление понастоящем гр. София*********, представлявано от Т.В.П., да заплати на „А.Т.П.Е.” ООД, ЕИК******wsila, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „България”, № 286, представлявано от М.Ч., законната лихва върху сумата от 9995,89 лв., представляваща сбор от главниците по № 3000001857/26.10.2010 г., фактура № 3000001907/28.10.2010 г., фактура № 3000001986/01.11.2010 г., фактура № 3000002092/08.11.2010 г., фактура № 3000002120/09.11.2010 г., фактура № 3000002143/10.11.2010 г., фактура № 3000002167/12.11.2010 г., фактура № 3000002319/24.11.2010 г., фактура № 3000002342/25.11.2010 г., фактура № 3000002378/29.11.2010 г., фактура № 3000002385/30.11.2010 г., фактура № 3000002391/30.11.2010 г., фактура № 3000002401/01.12.2010 г., фактура № 3000002405/01.12.2010 г., фактура № 3000002406/01.12.2010 г., фактура № 3000002420/02.12.2010 г., фактура № 3000002423/02.12.2010 г., фактура № 3000002425/02.12.2010 г., фактура № 3000002439/03.12.2010 г., фактура № 3000002448/06.12.2010 г., дължима за периода от датата на подаване на исковата молба- 28.03.2011 г. до 26.04.2011 г..
ОСЪЖДА „П. ЕООД, ЕИК*******, със седалище и адрес на управление понастоящем гр. София, ****** представлявано от Т.В.П., да заплати на „А.Т.П.Е.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „България”, № 286, представлявано от М.Ч., сумата от 912,40 лв. /деветстотин и дванадесет лева и четиридесет стотинки/, представляващи сбор от неустойки по фактури, дължими за периода от 11.12.2010 г. до 28.03.2011 г.
ОСЪЖДА „П. ЕООД, ЕИК 102100477, със седалище и адрес на управление понастоящем гр. София, *****, хотел „Рила”, офис- стая 209, представлявано от Т.В.П., да заплати на „А.Т.П.Е.” ООД, ЕИК******, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „България”, № 286, представлявано от М.Ч., сумата от 1051,60 лв. /хиляда петдесет и един лев и шестдесет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му. 
47 НОХД No 886/2011, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.М.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 29.11.2011г., в законна сила от 15.12.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.М.П., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2011 г. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – коноп с нетно тегло 1, 168 грама, със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 0, 15 процента, на стойност 7, 00 лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, предл. първо вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „Глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева.
ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК неизразходената част от 0, 868 грама високорисково наркотично вещество - коноп със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 0, 15 процента, което след предаването му в ЦМУ, отдел „МРР-НОП” – гр. София да бъде унищожено по съответния ред.
ОСЪЖДА Е. Петков П. да заплати по сметка на Районен съд – Несебър сумата в размер на 42, 80 лева /четиридесет и два лева и осемдесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

Е.М.П.
Мотиви от 29.12.2011г.
МОТИВИ по НОХД № 886/2011 г. по описа на РС-Несебър
Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура-гр.Несебър против Е.М.П. с ЕГН **********,***, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с настоящ адрес:***, за това че на 11.08.2011 г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - коноп с нетно тегло 1,168гр., със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 0,15 процента, на стойност 7,00 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК
Представителят на Районна прокуратура-гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия. Излага аргументи, установяващи извършването на престъпното деяние и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при превес на смекчаващите вината обстоятелства.
Подсъдимият, в производство по чл.371, т.2 от НПК, признава фактите по обвинителния акт.
Защитата на подсъдимия пледира за приложение на чл.9, ал.2 от НК поради ниската стойност на предмета на престъплението, както и прави възражение в насока, че подзащитният му не е осъзнавал, че извършва престъпление, поради което и моли за оправдателна присъда. При алтернативност пледира за налагане към минимално възможното и допустимо от законодателя наказание „глоба”.
След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:
На 11.08.2011 г., Е.М.П. се явил в РУП-Несебър с административен адрес:***, след призоване от И. Г. К. - младши разузнавач в група „КП” при РУП-Несебър, за беседа във връзка с регистрирана при управлението кражба на златни накити.
При извършен му в полицейското управление на същата дата от полицай Киричев личен обиск по ЗМВР, у П. била намерена кибритена кутийка, пълна със суха, зелена тревна маса, за която същият дал обяснението, че е „див канабис”. При извършен полеви нарко-тест на намерената тревна маса, същата реагирала на канабис. Полицай Киричев е разпитан в качеството на свидетел на досъдебното производство и в показнията си подробно разказва за обстоятелствата около намерената у подсъдимия тревна маса.
Предвид горното, на 11.08.2011 г., на основание чл.356, ал.1 от НПК, срещу Е.М.П., било започнато бързо производство № 14-1622/2011 г.по описа на РУП-Несебър, за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1 от НК.
С постановление на прокурор при РП-Несебър от 19.08.2011 г., на основание чл.357, ал.2 от НПК, бързото производство е било преобразувано в досъдебно производство по общия ред.
Видно от заключението на извършената в хода на разследването от СХЛ при БНТЛ към ОДМВР-Бургас, физикохимична експертиза № 140/18.08.2011 г., растителна маса – обект на експертизата, съдържаща се в иззетата на 11.08.2011 г. от Е.М.П. кибритена кутийка, е с нетно тегло 1,168 грама и на база морфологични белези и химичен състав, наличие на канабиноиди, включително на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол, се идентифицира като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 0,15%.
Конопът (канабис, марихуана) и активния му компонент тетрахидроканабинол, нямат легално производство и употреба, и подлежат на контрол /забрана/ съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (Приложение № 1 към чл.3, ал.2 - „Растения и вещества с висока степен на риск за здравето, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”).
Поради деструктивния характер на химичните анализи, в процеса на изследване по извършената физико-химичната експертиза са били изразходени 0,300 грама от общото количество растителна маса.
Видно от приложена по делото справка за съдимост на Е.М.П., към инкриминираната дата - 11.08.2011 г., същият е бил вече осъждан три пъти с влезли в сила присъди.
На досъдебното производство подсъдимият П. се признава за виновен и дава обяснения по предявеното му обвинение по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, изразява съжаление и самокритичност за извършеното.
От така изяснената и възприета фактическа обстановка, въз основа на събраният по делото доказателствен материал - свидетелски показания, обяснения на обвиняем, протокол за личен обиск, протокол за оглед на веществени доказателства, справка за съдимост, физикохимична експертиза и др., се налага от правна страна обоснован и несъмнен извод, че подсъдимият П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК - на 11.08.2011 г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - коноп с нетно тегло 1,168 грама, със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 0,15 тегловни процента, на стойност 7,00 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.
Подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на деянието си и предвиждайки неговите обществено-опасните последици, чието настъпване е искал, като с оглед вида, количеството и стойността на наркотичното вещество, и личността на обвиняемия, извършеното от последния се явява маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК.
Не се възприе направеното от защитника искане за приложението на чл.9, ал.2 от НК. Съдът, при преценката освен степента на обществена опасност на конкретното деяние, отчете и обществената опасност на дееца, която е в посока над средната. Видно от данните от справката за съдимост, не се касае до отделен и инцидентен престъпен акт в живота на подсъдимия, а до проява на трайно формирано съзнание у подсъдимия в насока неглижиране и незачитане на правовия ред, установен в РБългария. Поради това и не може да се сподели и тезата на защитата, че обществената опасност на деянието е незначителна до степен, че да обоснове приложението на чл.9, ал.2 от НК.
Не се възприе направеното възражение, че подсъдимият не съзнавал престъпния характер на деянието си. Незнанието на правото не извинява дееца, като в конкретния случай от обясненията на подсъдимия се установява, че същият е имал съзнание за същността на тревната маса. Последното е достатъчно за ангажира наказателната отговорност на дееца.
При отмерване размера на предвидената санкция „глоба“ за престъплението по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи обстоятелства. От една страна са младата възраст, невисоката, почти незначителна стойност на предмета на престъплението, направените от подсъдимия самопризнания, с което улеснява и ускорява протичането на съдебното производство по реда на чл.371, т.2 от НПК, както и оказаното съдействие за разкриване на престъплението на досъдебното производство. От друга страна, са отегчаващите обстоятелства, каквито са данните за личността на подсъдимия, които обективно сочат, че е налице трайно формирано негативно отношение срещу установения правов ред.
При баланс на отегчаващите и смекчаващите обстоятелства, посочени по-горе, съдът определи наказание глоба около средния, предвиден от законодателя в разпоредбата н
 
48 Гражданско дело No 565/2011, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД АРМЕЕЦ АД ГР.СОФИЯ МАКСИМУМ КОМЕРСИАЛ ЕООД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 16.12.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника „М.К.” ЕООД с ЕИК-*** със седалище и адрес на управление гр.***, ул.”***” № 21, представлявано от управителя ***, че съществува вземането на ***” АД, ЕИК-***, седалище и адрес на управление гр.***, ул.”***” № 2, представлявано от ***-изпълнителен директор, чрез пълномощника юк.*** по Заповед № 350/13.05.2011г., постановена по ч.гр.д. № 391/2011г. по описа на НРС в размер на 3055,73лв./три хиляди и петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки/лева, представляващи главница по платено застрахователно обезщетение по щета № ***, поради възникване на застрахователно събитие - неизпълнение на задължение за плащане на лизингови вноски по договор за лизинг № 04913/03.06.2009 г., сумата от 79,08лв./седемдесет и девет лева и осем стотинки/лева, представляваща мораторна лихва за периода от 11.02.2011 г. до 13.05.2011г. включително, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението – 12.05.2011г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА „М.К.” ЕООД с ЕИК-*** със седалище и адрес на управление гр.***, ул.”***” № 21, представлявано от управителя *** да заплати на ***” АД, ЕИК-***, седалище и адрес на управление гр.***, ул.”***” № 2, представлявано от ***-изпълнителен директор, чрез пълномощника юк.*** сумата от 638,90лв./шестстотин тридесет и осем лева и деветдесет стотинки/лева, представляващи разноски по настоящото ГрДело № 565/11 на НРС.
РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се връчи на страните.
УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – „М.К.” ЕООД с ЕИК-***, че може да поиска от ОС-Бургас неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК.
ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 391/11г. по описа на РС-***, като ВРЪЩА същото в гражданско деловодство.
Заверен препис от настоящото решение да се приложи по ч.гр.д. № 391/11г. на НРС. 
49 НАХД No 530/2010, I състав Административни дела ИЗИТ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 07.03.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0200833/02.02.2010 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „И.” ООД, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул. „Г.С.Р.” №9, представлявано от управителя И.И.И., за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв., като намалява размера на наложената имуществена санкция от 15 000 лв. на 1 500 лв.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
50 НАХД No 789/2010, VI състав По ЗД по пътищата Г.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3277/06.08.2010 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.5 от ЗДвП са наложени на Г.П.П. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: „глоба” в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца, за това, че на 26.07.2010 г. около 09.39 часа на път 3 клас № 9061, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № А **** ВН със скорост 87 км/ч при ограничение от 40 км/ч.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
51 НАХД No 915/2010, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б . Х.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 13769/01.10.2010 г. на КЗП- Бургас, с коет... със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ***** представлявано от управителя Г.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева, за нарушение по чл. 46, т.1 от ЗТ, за това, че стопанисваният от него обект- хотел „Биляна бийч”, находящ се в гр. Несебър, южен плаж, не отговаря на изискванията за хотел- 4 звезди: 1) няма магазин за сувенири, цветя и вестници; 2) не се предоставят бръснаро-фризьорски услуги; 3) не се предоставя възможност за обмяна на валута- в хотела има обменно бюро, но не работи; 4) няма пилони или стойки за знамена; 5) няма в близост до рецепция термометър и барометър- термометър е поставен на лоби бара; 6) няма плот за обслужване на инвалиди до 80 см; 7) няма инвалидна количка; 8) няма табло за температурата на въздуха и водата; 9) към обзавеждането на хотелските стаи няма чаши, чинии и салфетки при мини-бара; художествени произведения; вази; меню за рум сервиз; халати и чехли; гребени, мъжки и дамски комплекти; книжни тоалетни кърпички; 10) банята в стая 216 е с обща площ 4.8 кв.м.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
52 НАХД No 1051/2010, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Е.-Д.Д. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.04.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16246 от 02.08.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл. 46, т.2 от Закона за туризма, на „Валентис” ЕООД- гр. Несебър, представлявано от В. М. М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
53 НАХД No 1076/2010, IV състав По ЗД по пътищата Ч.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3791/24.08.2010 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.174, ал.3, предложение първо от ЗДвП, на Ч.И.Д., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 700 лв., „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.
ОСЪЖДА Ч.И.Д., живущ ***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 20 лв. /двадесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
54 НАХД No 29/2011, II състав Административни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
Г.Б. ЕООД
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 16.03.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 130/10.11.2010г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.105,т.1 от ЗУО на „Г.б.” ЕООД с ЕИК-*********, седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, бул.”България” № 2, представлявано от Стела Михайлова Аександрова е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 50лв., като УВЕЛИЧАВА размера на имуществената санкция на 2000лв./две хиляди/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 130/10.11.2010г. на Кмета на Община Несебър, в останалата му част, като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
55 НАХД No 95/2011, VI състав По ЗД по пътищата Н.З.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 07.04.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4158/24.09.2009 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което са наложени на жалбоподателя административни наказания, както следва: на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено на Н.З.К. с ЕГН **********,***, административно наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, за нарушение по чл. 103, предл.2 от ЗДвП, за това, че на 23.07.2009 г. около 08.50 часа на главен път 1-9, 202 км., при управление на лек автомобил с рег. № ......, не е спрял на подаден сигнал със стоп палка по образец; на основание чл. 183, ал.3, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 30 лева, за нарушение по чл. 6, т.1 от ЗДвП, за това, че не е съобразил поведението си с пътните знаци- извършил маневра изпреварване при наличие на пътна маркировка М-2; на основание чл. 183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 137А, ал.1, предл.1 от ЗДвП, за това, че не е поставил предпазен колан.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
56 НАХД No 726/2011, VI състав Административни дела С. Б. ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 31.10.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
СЪДЪТ, по направеното от юрисконсулт Николова възражение, намира следното:
Наказателното постановление, предмет на настоящото производство, е издадено на 15.10.2008г. и е изпратено с писмо изх.№VІ-5-2813 от 26.11.2008г. на санкционираното дружество „Макдоналдс България” ЕООД,...... Видно от приложената по делото обратна разписка, писмо изх.№VІ-5-2813, ведно с наказателното постановление е връчено на адреса на управление на търговското дружество, вписан в Търговския регистър към момента на връчването, а именно: гр.София, ........ Същото е прието от служител на търговското дружество, а именно лицето Р.Г. която, видно от представената днес справка, през периода 05.03.2007г. – 22 август 2009 г. е била служител на дружеството и е заемала длъжността „секретар”. Срокът за обжалване на наказателното постановление е изтекъл на 15.12.2008г. – първият присъствен ден след 13.12.2008г. и на тази дата наказателното постановление е влязло в сила. Ето защо, настоящото производство се явява недопустимо, поради което следва да се прекрати, а жалбата, като просрочена, да се остави без разглеждане.
Мотивиран от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „С.Б.” ЕООД против НП № 02-0200232 от 15.10.2008г. на Директора на ДИТ-Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 726/2011г. по описа на Районен съд-Несебър.
Определението може да се обжалва пред Административен съд гр.Бургас в 7-дневен срок, който за наказващия орган тече от днес, а за жалбоподателя от датата на съобщението.


 
57 НОХД No 844/2011, I състав ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.С.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.12.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 844/2011 г. по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: Камен Господинов– прокурор в РП-гр.***, адв.П.П. ***, защитник на подсъдимия Т. и подсъдимият Д.С.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.Т.- роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, строителен работник, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2010 година около 21.00 часа, в к.к. „***” общ. ***, влязъл в чуждо жилище, а именно апартамент № *** в общежитие „***-1” в к.к. „***”, собственост на И.Т.К., като употребил за това сила и бил въоръжен, поради което и на основание член 170, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. с ал.1, пр.1, вр.чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Т. да заплати разноски в размер на 10 /десет/ лева по сметка на РС- ***.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 844/2011г. по описа на РС-гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Д.С.Т.
 
58 ЧНД No 1032/2011, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Протокол от 16.12.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН
 
59 Гражданско дело No 832/2010, V състав Делби Н.Т.К. С.Г.Ж.,
Г.Т.В.,
А.Д.С.,
Т.Д.А.,
З.Д.А.,
М.Д.А.,
Й.Д.А.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 26.10.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1017 / 26.10.2011г.
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 832/2010г. по описа на Районен съд-гр.Н***.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.Т.К. с ЕГН **********,***, за присъждане на направените от него разходи за снабдяване с изискуемите документи за завеждане на исковата молба за делба на съсобствените му недвижими имоти, като бъдат осъдени останалите съдебители да му заплатят суми, както следва: наследниците на М.Т***ова А. – 774 лева и наследниците на П. Т***ова Ж. – 774 лева.
ОСЪЖДА Н.Т.К. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС-Н*** сумата в размер на 40 /четиридесет/ лева, представляваща държавна такса за разглеждане на делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
60 Гражданско дело No 1174/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.Х.И. Е.ЕООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 20.06.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от И.Х.И. с ЕГН **********,***, против “Е. *” ****, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “Х. К.” № **, ЕИК *********, представлявано от управителя И. Р.С., искове с правно основание чл. 79, ал.1, вр. 232, чл. 92 и чл. 86, ал.1 от ЗЗД, за заплащане на сумата от 1056.00 (хиляда и петдесет и шест) лева, представляваща наемна цена по договор за наем от 19.10.2009 г. за обект- квартира З-1, за периода 19.10.2009 г. – 24.12.2009 г.; сумата от 270.00 (двеста и седемдесет) лева, представляваща обезщетение по чл. 17 от договора за наем от 19.10.2009 г. за неспазено предизвестие за прекратяване на наемните отношения; сумата от 852.87 лева (осемстотин петдесет и два лева и осемдесет и седем ст.), представляваща консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, предмет на договора за наем от 19.10.2009 г.; сумата от 672.00 (шестстотин седемдесет и два) лева, представляваща наемна цена по договор за наем от 30.10.2009 г. за периода 30.10.2009 г. – 24.12.2009 г., за обекти Е1 и Е2; сумата от 180.00 (сто и осемдесет) лева, представляваща обезщетение по чл. 17 от договора за наем от 30.10.2009 г. за неспазено предизвестие за прекратяване на наемните отношения; сумата от 678.67 лева (шестстотин седемдесет и осем лева и шестдесет и седем ст.), представляваща консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, предмет на договора за наем от 30.10.2009 г.; сумата от 1157.86 лева (хиляда сто петдесет и седем лева и осемдесет и шест ст.), представляваща договорна неустойка за забавено плащане на наемната цена и консумативните разноски, както и сумата от 183.86 лева (сто осемдесет и три лева и осемдесет и шест ст.), представляваща лихва за забавено плащане на сумата от 3 859.54 лева- наем и консумативни разноски за периода 24.12.2009 г. – 10.06.2010 г.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
61 НАХД No 458/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Г.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 19.12.2011г.
НП-отменено.ОТМЕНЯ наказателно постановление №**** от ****г. на Директора на Регионална дирекция за областите Б****, Сливен и Ямбол със седалище Б**** към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на "****, с ЕИК ****, представлявано от Г.И.И., със седалище и адрес на управление – гр. ****, бул. „****, ****, за административно нарушение по чл.9, ал.3 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Б**** в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
62 НАХД No 555/2011, IV състав Административни дела П. ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 25.11.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4/16.06.2011 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, на „Пелето” ЕООД, БУЛСТАТ 1*******, със седалище и адрес на управление с. Трънак, община Руен, обл. Бургас, ул. „Божур”, № 25, представлявано от Х.М.Х., е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 10 000 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.

 
63 НАХД No 577/2011, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) К.-Т. Н. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 19749 от 13.05.2011г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на ЕТ „***.” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.”***” № 39, представлявано от управителя Т.К.Н. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.127, ал.2 от ЗЗП.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
НП-отменено.
 
64 НАХД No 778/2011, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С. В.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
НП-потвърдено.ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19786 от 05.07.2011г. на Директора на КЗП-РД-гр.***, с което на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на „С.В.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.*** ***, ул.”***” № 34, представлявано от управителя Н.В. *** с ЕГН **********, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.127, ал.2 от ЗЗП.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- ***.

 
65 НОХД No 916/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.В.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 19.12.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 916/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.М. Ж.от АК-гр.Пловдив и подсъдимият В.В.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.К., роден на ***г***, ***, с ЕГН **********, руснак, руски гражданин притежаващ разрешение за постоянно пребиваване в Р.България с № ***, изд. на 18.03.2010г., валидно до 26.02.2015г., разведен, неосъждан, със средно образование, програмист при „***” ООД, с постоянен и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 26.09.2011г., около 04.15 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея, в близост до бистро „Фара”, управлявал МПС - л.а. „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,59 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 4, вр. ал. 3, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”, при следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 10/десет/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10/десет/ месеца;
- „Включване в програми за обществено въздействие” за срок от 10/десет/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия В.В.К. от право да управлява МПС за срок от 12/дванадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 26.09.2011г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 916/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

В.В.К.
 
66 НОХД No 3115/2008, II състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.М.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 29.11.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ДОПУСКА тълкуване на присъда № 663 от 01.12.2009г. по НОХД 115/08г. по описа на РС- Несебър, досежно начина на изпълнение на наложеното наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез поставяне на присъдата на таблото за обяви на съответното кметство към община Бургас, в чийто район попада к-с „Славейков” за период от един месец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас.


С.М.М.
Мотиви от 29.11.2011г.
 
67 НОХД No 552/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.И.Р. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 02.12.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ПРИЗНАВА К.И.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2010г. в гр. Свети Влас, общ. Несебър, ул. „Цар Симеон”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ 318I” с ДК № ******, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл.20, ал.1 и ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), а именно: “Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват”; “Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват със състоянието на пътя и на превозното средство, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”, и чл. 21, ал.1 от ЗДвП- “При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч- за движение в населено място- 50 км/ч”, и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на обща стойност 8453.03 лева (осем хиляди четиристотин петдесет и три лева и три стотинки), от които: 1) на „К.****” ЕООД, представлявано от пълномощника М.П. ***, имуществени вреди в общ размер 4462.50 лева; 2) на „БТК” АД- клон Бургас, имуществени вреди в размер на 1910.30 лева; 3) на Кметство гр. Свети Влас, общ. Несебър, имуществени вреди в общ размер 2080.23 лева, поради което и на основание чл.343, ал.1, б.”а”, вр. чл.342, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. “б” от НК, вр. с чл.20, ал.1 и 2 и чл.21, ал.1 от ЗДвП, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343, ал.1, б. “а”, вр. с чл. 342, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К.И.Р. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.И.Р. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 257.00 (двеста петдесет и седем) лева, представляваща разноски по делото.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.И.Р. с посочена самоличност да заплати на “К.****” ЕООД- гр. Поморие, ЕИК *********, сумата от 4462.50 лева (четири хиляди четиристотин шестдесет и два лева и петдесет ст.), представляваща имуществени вреди от престъплението.
ОСЪЖДА подсъдимия К.И.Р. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 178.50 лева (сто седемдесет и осем лева и петдесет ст.), представляваща държавна такса за разглеждане на гражданския иск.
ВРЪЩА вещественото доказателство лек автомобил „БМВ 318I” с ДК № ****** на собственика му Ц.И. ***.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.

К.И.Р.
Мотиви от 30.12.2011г.
 
68 НОХД No 915/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.О.Т. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 20.12.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ОДОБРЯВА, постигнатото между страните по НОХД № 915/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.М*** Ла*** от АК-гр.Бургас- защитник на подсъдимия Т. и подсъдимият П.О.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА, подсъдимият П.О.Т., роден на ***г*** с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.10. 2011 г., около 16.00 часа, в к.к. „***”, общ.Несебър, при условията на опасен рецидив, и чрез използване на техническо средство- ръчна метална количка, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор до сградата на хотел „***” в к.к. „***”- пет броя метални скоби с надпис „Интеса” с единична цена 51.90 лв., на обща стойност 259.50 лв. /двеста петдесет и девет лева и петдесет стотинки/, собственост на хотела, от владението на управителя на хотела ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.2 и 4, пр.второ, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б. ”Б”, във вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, така наложеното му наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в Затвор.
ОТНЕМА, на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство по делото – ръчна метална количка с едно колело.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Т. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 31.60 лева /тридесет и един лева и шестдесет стотинки/.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 915/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Т. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА взетата по БП № 14- 2405/2011 год. по описа на РУП- Несебър спрямо П.О.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

П.О.Т.
 
69 НОХД No 1030/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Л.Л.Ф. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 20.12.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1030/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.К.К. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Л.Л.Ф. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Л.Л.Ф. - роден на на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че:
На 08.07.2011г., около 01.00 часа, в КК Сл.бряг, до х-л "Лагуна парк", противозаконно присвоил чужди движими вещи, които владеел, а именно: "Айфон Ейпъл 4" на стойност 1148 лева и мъжки златен пръстен на стойност 343 лева, всички вещи на обща стойност 1491 лева /хиляда четиристотин деветдесет и един лева/, собственост на А. Б.г от гр.Пета-Тиква, Израел, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца «лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.
И В ТОВА, ЧЕ на 07.07.2011г., около 06.30 часа, в КК Слънчев бряг, от стая № С4, на хотел „Даймънд Скай", отнел чужди движими вещи, както следва:
- мобилен телефон „Блекбърри" със сим карта на стойност 844,92 лева от владението на М.н В. К.н от Холандия;
- мобилен телефон - Смартфон марка „НТС", модел „Уайлд файър” със сим - карта на стойност 355,96 лева и сумата от 460 лева от владението Д. М. В.от Холандия;
- айпод "Ейпъл Нано" на стойност 152,55 лева и цифров фотоапарат "Канон Иксус 9518" с мемори карта от 4 гигабайта на стойност 156,46 лева от владението на Й. Т.он "Нокия 2700 С-2" със сим карта на стойност 105,61 лева, цифров фотоапарат "Сони DSC –W50" в калъф с две мемори карти „Сони”, едната от които от два гигабайта на стойност 109,53 лева, а другата - от един гигабайт на стойност 10.00 лева, кожен портфейл на стойност 10.00 лева, свидетелство за управление на МПС, студентска карта, шест магнитни карти и една пластична карта на „S" банк от владението на Франк Винсент от Холандия, или общо вещи на стойност 2205,03 лева /две хиляди двеста и пет лева и три стотинки/, без съгласие на пострадалите и с намерение противозаконно да присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл..66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца «лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание на подсъдимия Л.Л.Ф. в размер най–тежкото от така наложените му, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното ОБЩО наказание - шест месеца “лишаване от свобода” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото, както следва: 14 /четиринадесет/ броя банкноти с номинал 20 /двадесет/ лева, емисия 1991г. и 5 /пет/ броя банкноти с номинал 50 /петдесет/ лева, емисия 1992г., поради изваждането им от обращение, които след влизане в сила на споразумението да се предадат на БНБ за унищожаване, КАКТО и хартиена /гланцирана/ опаковка, съдържаща светло-кафяво прахообразно вещество, които след влизане на определението в сила да се унищожат.
ВРЪЩА на Л.Л.Ф. иззетото от него веществено доказателство, както следва: електрошокова палка 618 тайн.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.Л.Ф. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1030/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър

Л.Л.Ф.
 
70 Гражданско дело No 968/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. ЕООД А.-КРЪСТЕВ-ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ ЕТ Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 17.08.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ОСЪЖДА ЕТ “***.” със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. “***” № 4, ЕИК ***, представляван от управителя В.В.К., да заплати на “С.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. “***” № 21, ЕИК ***, представлявано от управителя ***, сумата от 3 504.60 лева (три хиляди петстотин и четири лева и шестдесет ст.), получена ЕТ “***.” на 27.12.2007 г. без основание, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.08.2010 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ “***.” със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. “***” № 4, ЕИК ***, представляван от управителя В.В.К., да заплати на “С.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. “***” № 21, ЕИК ***, представлявано от управителя ***, сумата от 145.00 (сто четиридесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
71 Гражданско дело No 264/2011, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК М. Т. ООД П. ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 25.11.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от „***“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, общ. ***, ул. *** №10, представлявано от ***, против „***“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. *** №10А, представлявано от ***, за признаване за установено в отношенията между страните, че в полза на ищеца съществува вземане по ч.гр.д. №122/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър, по което е издадена заповед №113 от 14.02.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК срещу ответника за сумата от 1 353, 60 лева /хиляда триста петдесет и три лева и шестдесет стотинки/, представляващи неизпълнено задължение по договор за продажба на строителни материали, получени от ответника със складови разписки №318 от 25.04.2006 г. на стойност от 1 128 лева и №345 от 27.04.2006 г. на стойност от 225, 60 лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на заявлението – 11.02.2011 г. до окончателното плащане.
Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
72 Гражданско дело No 748/2011, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Ж.М.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 28.11.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Ж.М.П. с ЕГН **********,***, че съществува вземането на “****” ЕАД- ****, рег. по ф.д. №7184/1991 г. на Окръжен съд- ****, със седалище и адрес на управление гр. ****, ж.к. “****”, ул. “****” № 3, представлявано от изпълнителния директор ****, по Заповед № 482/09.06.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 533/2011 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 846.08 лева (осемстотин четиридесет и шест лева и осем ст.), представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури през периода от 18.08.2009 г. до 20.04.2011 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.06.2011 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Ж.М.П. с ЕГН **********,***, да заплати на “****” ЕАД- ****, рег. по ф.д. №7184/1991 г. на Окръжен съд- ****, със седалище и адрес на управление гр. ****, ж.к. “****”, ул. “****” № 3, представлявано от изпълнителния директор ****, сумата от 125.00 (сто двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- **** в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
73 ЧГД No 1350/2011, I състав Други ЧГД Н.Д.М. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 21.12.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
Определение № 1219/21.12.2011г. - РАЗРЕШАВА на Н.Д.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, к-с „Съни дей” №6, бл.18, ап.18, действаща в качеството на родител и законен представител на детето Митко Добромиров Митев, с ЕГН **********, да изтегли сумата в общ размер на 1 300 лева от сметка, открита на името на детето в Банка „Обединена Българска Банка”, клон Слънчев бряг, с IBAN ***.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
74 ЧГД No 1381/2011, IV състав Други ЧГД С.Д.Й.,
Д.К.Х.
  Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 21.12.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
НАЗНАЧАВА за особен представител на непълнолетната Д.К.Х., ЕГН **********,***, адв. Пенка Христова Тодорова от АК- Велико Търново, ЕГН **********, която да представлява детето и защитава интересите му при изповядване на сделка, с която С.Д.Й., ЕГН **********, ще дари на дъщеря си Д.К.Х. ? ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.601.2.1.22, с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.2, вх.1, ет.6, разположен в сграда № 1, последната разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.601.2, с предназначение на самостоятелния обект- жилище, апартамент, брой нива на обекта- 1, с площ от 40,99 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- 07079.601.2.1.23, 07079.601.2.1.21, под обекта- 07079.601.2.1.18, над обекта- 07079.601.2.1.26, ведно с прилежащите към обекта избено помещение на площ от 7,01 кв.м. и 0,831 % ид.ч. от сградата, описан в нотариален акт № 162, т.ІV, н.д. № 1478/1994 г. от 18.02.1994 г., като апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.2, вх.А, ет.6, ап.23, с източно изложение, застроен върху 40,99 кв.м., ведно с избено помещение от 7,01 %, както и 0,831 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавен терен.
 
75 НОХД No 867/2011, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Х.Р. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 05.12.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ПРИЗНАВА А.Х.Р., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неосъждан, несемеен, средно специално образование, собственик на фирма, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2010 г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високо-рискови наркотични вещества, а именно- коноп (канабис, марихуана) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент- тетрахидроканабинол 1,00 % с нетно тегло 10,548 гр. на стойност 63,29 лева и амфетамин-сол с нетно тегло 5,501 гр. със съдържание на основното вещество 8,80 % на стойност 165,03 лева, или общо високорискови наркотични вещества на обща стойност 228,32 лв. (двеста двадесет и осем лева тридесет и две стотинки), като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, вр. с чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.354а, ал.3, т.1 от НК
ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6, във вр. с чл.53, ал.2, б.”а” от НК, в полза на Държавата остатъка от веществените доказателства по делото- 10,248 гр. коноп /канабис, марихуана/ и 5,401 гр. амфетамин- сол, които са на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП”, като ПОСТАНОВЯВА същите да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

А.Х.Р.
Мотиви от 09.01.2012г.
МОТИВИ по НОХД № 867/2011 г. по описа на РС- Несебър

Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура- гр.Несебър от 21.10.2011 г. против подсъдимият А.Х.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, несемеен, ЕГН **********, за това, че на 16.07.2010 г., в КК „Слънчев бряг”, без надлежно разрешително държал високо рискови наркотични вещества, а именно: коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на тетрахидроканабинол 1,00 % с нетно тегло 10,548 гр. на стойност 63,29 лв., и амфетамин- сол с нетно тегло 5,501 гр. със съдържание на основното вещество 8,80 % на стойност 165,03 лв.- престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура- гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимият. Излага аргументи относно правната квалификация на деянието. Пледира за реализация на наказателната отговорност при превес на отегчаващите отговорността обстоятелства чрез налагане на наказание „Лишаване от свобода”, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл.66 от НК.
Подсъдимият в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство. В последната си дума изразява съжаление и критично отношение към извършеното.
Защитникът на подсъдимият пледира за преквалификация на деянието по ал.5 на чл.354а от НК и ангажиране на отговорността по чл.78а от НК.
След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Подсъдимият А.Х.Р. е със средно специално образование. Не е женен. Не е осъждан.
На 16.07.2010 г. се е провеждала специализирана полицейска операция на територията на КК „Слънчев бряг”. По този повод били задържани няколко лица, измежду които и подсъдимия. На последният бил извършен обиск, при който били установени и иззети като веществени доказателства черна платнена чанта с надпис „Дизел”, мобилен телефон марка „Нокия 6300” с карта на Виваком, мобилен телефон марка „Нокия 6600i слайд” с карта на М- тел, фиш за глоба от 13.07.2010 г. на името на Нели Христова Рохова, застрахователна полица за застраховка „Гражданска отговорност” № 19019374 22 3 0 10 9715068/07.04.2010 г. на Застрахователна компания „Лев Инс” за автомобил марка „Ланд Роувър” с ДК № СН 5040 КК, членска карта на Асоциация на служители на МВР на името на А.Х.Р. № 849/01.06.2009 г., както и 1 брой полиетиленова бяла торба със суха, зелена, тревна маса, и 8 броя полиетиленова прозрачни пликчета с размери 5 см./4 см., съдържащо бяло прахообразно вещество.
Видно от заключението на вещото лице, изготвило назначената по делото физикохимична експертиза № 144/20.07.2010 г. на Базова научно- техническа лаборатория при ОДП- Бургас, изследвано е нетното тегло, физико- химичния състав и активнодействащия компонент на иззетите веществени доказателства. За първия обект- суха, зелена, тревна маса е установено, че общото й нетно тегло е 10,548 гр. и е определено като коноп със съдържание на тетрахидронакабинол 1,00 % . Стойността на това вещество възлиза на сумата от 63,29 лв. За втория обект- бяло, кристално, прахообразно вещество е установено, че общото му нетно тегло е 5,501 грама и е идентифицирано като амфетамин- сол със съдържание на основното вещество 8,80 %., и е на стойност 165,03 лв. За последните вещества вещото лице е дало заключение, че съставляват такива със силно наркотично действие, подлежат на контрол съгласно ЗКНВП, приложение № 1, към чл. 3, ал. 2 и съставляват високо рискови наркотични вещества.
Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по ДП № 14- 79/2011 г. по описа на РУП- Несебър, приети като доказателство по делото.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира за безспорно доказано, че на инкриминираната дата- на 16.07.2010 г., в КК „Слънчев бряг”, без надлежно разрешително, подсъдимия държал високо рискови наркотични вещества, а именно: коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на тетрахидроканабинол 1 % с нетно тегло 10,548 гр. на стойност 63,29 лв., и амфетамин- сол с нетно тегло 5,501 гр. със съдържание на основното вещество 8,80 % на стойност 165,03 лв. Настоящата инстанция намира, че в случая се касае за маловажен случай. На първо място стойността на откритите наркотични вещества е под минималната за страната работна заплата. Това обаче не е единственият критерий, който характеризира случая като маловажен. Степента на засягане на обществените отношения, имащи решаващо значение, следва да се преценява във всеки конкретен случай. В настоящият случай не са настъпили вредни последици. Р., към датата на деянието, е неосъждан, изразява критично отношение към извършеното и съжалява за това. При тези данни, преценени в тяхната съвкупност и взаимна връзка, съдът намира, че извършеното от подсъдимия деяние представлява маловажен случай. Предвид на това съдът намери, че Р. следва да носи наказателна отговорност по чл.354а, ал.5 от НК.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
Видно от приложената по делото справка за съдимост, към датата на деянието, подсъдимият е неосъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава двадесет и осма от НК. За извършеното от него деяние се предвижда наказание глоба до 1000 лв. Предвид на това следва, на основание чл.78а от НК, Р. да бъде освободен от наказателна отговорност. При определяне размера на санкцията съдът съобрази чистото му съдебно минало, младата му възраст, изразеното критично отношение към извършеното и направеното самопризнание. В тази връзка наказанието бе определено в неговия минимален размер от 1000 лв.
Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното престъпление като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в разпоредбата на чл.36 от НК.
Накрая съдът се произнесе по въпроса с иззетите като веществени доказателства наркотични вещества, които на основание чл.354а, ал.6 вр. чл.53, ал.2, б.”А” от НК отне в полза на държавата, тъй като притежаването им е забранено от закона, и постанови тяхното унищожаване.
Мотивиран от гореизложените съображения съдът постанови присъдата.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
76 НОХД No 900/2011, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.А.Ж. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 21.12.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 900/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Г.П. ***, назначена за защитник на подсъдимия Ж. и подсъдимият Г.А.Ж. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.А.Ж., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес:***, неженен, осъждан, с основно образование, с ЕГН **********,*** ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2004г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество — марихуана /коноп, канабис/ с тегло 2,583гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабиол 0,05%, на стойност 15,50 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.98г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 и 5, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 14/ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”.
- И в това, че на 09.07.2004г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително държал рисково наркотично вещество - 4бр. таблетки бромазепам с общо тегло 0,807гр., на стойност 12,11 лева, определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.98г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.2, вр. с чл.63, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10/ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК, на подсъдимия Г.А.Ж. общо наказание в размер на най – тежкото от така наложените му наказания, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 14/ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание „Лишаване от свобода” за срок от 14/четиринадесет/ месеца и наложеното на Ж. наказание „Обществено порицание”.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият Ж. е бил задържан, а в последствие спрямо него е била взета постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража” в периода 09.07.2004г., 13.07.2005г. включително.
ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК предмета на престъплението – наркотичните вещества, предадени за съхранение в Агенция „Митници” гр. София, които след влизане на определението в сила да се унищожат.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.А.Ж. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 324 /триста двадесет и четири/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 900/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Г.А.Ж.
 
77 НОХД No 901/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.В.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 21.12.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 901/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.В.С. със служебен защитник адв.Петя Чернаева от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което П.В.С. роден на *** ***, ЕГН **********,***, вилна зона „Инцараки”, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работи като общ работник в строителството се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2011 година около 11.30 часа в град Свети Влас, общ. Несебър, к-с „Хелиос”, чрез използване на специален начин- ловкост за да се покатери и прехвърли през две външни огради, отнел чужда движима вещ – велосипед марка „М.” на стойност 243,30 лева от владението на собственика му Д.Г.Ч., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.3, вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.В.С. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 25,00 /двадесет и пет/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 901/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


П.В.С.
 
78 Гражданско дело No 454/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Е.Д.Х.,
Р.К.У.
Б.И. ООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 04.10.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
ОСЪЖДА “Б.И.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. “М.” № **, ЕИК *********, представлявано от управителя П.Н.К., да заплати на Е.Д.Х., британски поданик, роден на *** г. в Л., притежаващ паспорт № *********, издаден на 23.11.2006 г. от Паспортна агенция на Великобритания, и Р.К.У., британски поданик, родена на *** г. в К., притежаваща паспорт №*********, издаден на 26.04.2005 г. от Паспортна агенция на Великобритания, двамата с адрес: К. Т. *, Л.Ж. *, Л. Б. Т. *****, И., съдебен адрес: гр. С., р “Л.”, ул. “Я.” № **, ет.*, офис *, сумата от 12 700 (дванадесет хиляди и седемстотин) евро, частично от сумата 53 098.01 евро (петдесет и три хиляди и деветдесет и осем евро и един евроцента), представляваща неустойка по т. 6.2 от предварителен договор от 09.09.2005 г. за продажба на недвижим имот- апартамент с идентификатор 39164.15.467.14.3, находящ се на трети етаж в жилищна сграда с идентификатор 39164.15.467.14 по кадастралната карта на с. К..
ОСЪЖДА “Б.И.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. “М.” № **, ЕИК *********, представлявано от управителя П.Н.К., да заплати на Е.Д.Х., британски поданик, роден на *** г. в Л., притежаващ паспорт № *********, издаден на 23.11.2006 г. от Паспортна агенция на Великобритания, и Р.К.У., британски поданик, родена на *** г. в К., притежаваща паспорт №*********, издаден на 26.04.2005 г. от Паспортна агенция на Великобритания, двамата с адрес: К. Т. *, Л.Ж. *, Л. Б. Т. *****, И., съдебен адрес: гр. С., р “Л.”, ул. “Я.” № **, ет.*, офис *, сумата от 2 315.68 лева (две хиляди триста и петнадесет лева и шестдесет и осем ст.), представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
79 НАХД No 636/2011, V състав По ЗД по пътищата И.Ж.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 08.11.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2046 от 22.06.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.185 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.Ж.Ж. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева, за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл1 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137А, ал.1от ЗДвП и на основание чл.181, т.3 от ЗДвП, на Ж. е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева, за административно нарушение по чл.157, ал.6 от ЗДвП.
ОСЪЖДА И.Ж.Ж. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 6 /шест/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
80 НОХД No 947/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Г.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 22.12.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
ОДОБРЯВА, постигнатото между страните по НОХД № 947/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Паскал Паскалев от АК-гр.Бургас- защитник на подсъдимия Д. и подсъдимият М.Г.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Г.Д.– роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, контрольор „***” ЕАД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.11 год., около 21.04 ч., в к.к..»Слънчев бряг», по главната алея, до бензиностанция «Петрол», управлявал МПС- електромопед, неустановена марка и модел, без регистрационен номер, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,56 на хиляда установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №932/16.09.11год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.Г.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 27.00 лева /двадесет и седем/ лв..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 947/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14- 2206/2011 год. по описа на РУП- Несебър спрямо М.Г.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


М.Г.Д.
 
81 НОХД No 1055/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Ж.Б. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 22.12.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1055/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият С.Ж.Б. и неговият защитник адв.А.Ж., съгласно което:
С.Ж.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 02.00ч. до 06.00ч. на 31.08.11год. в гр.Несебър, ул.”***” №24, е отнел чужда движима вещ на стойност 460.00 (четиристотин и шестдесет) лева, а именно: преносим компютър марка „Аcсеr Аspire ONE”, модел „D250 – 1151” от владението на *** от гр.*** без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. »б» от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа за срок от една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия С.Ж.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 38.20 лева (тридесет и осем лева и двадесет стотинки), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 1055/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

С.Ж.Б.
 
82 НАХД No 445/2010, V състав По ЗД по пътищата П.З.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 23.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1074 от 17.05.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на П.З.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”Л.Каравелов” № 5, вх.А, ет.1, ап.1 /чрез адв.С.К./, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
ОСЪЖДА П.З.С. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата в размер на 10 /десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
83 НАХД No 482/2010, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА-НЕСЕБЪР МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БДЧР - ВАРНА Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 23.03.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 645/16.06.2010г. на Директора на Б.Д. Варна, с което на О.Н. за административно нарушение на чл.46, ал.1, т.3, вр.чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв./две хиляди/лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
84 НАХД No 763/2010, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б . Х. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
НП-изменено
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16108/09.09.2010 г. на КЗП- Бургас, в частта му, с която на основание чл.77 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на „Б И Г Х.” ЕООД с ЕИК 102831756, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 2, представлявано от управителя Г.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева, за нарушение по чл. 55, ал.1 от ЗТ, за това, че на 18.08.2010 и 19.08.2010 г. в стопанисвания от него хотел „Биляна бийч”, находящ се в гр. Несебър, южен плаж, не е поставено на видно място Удостоверение № РКК-19-6214/27.12.2006 г. за категория четири звезди, с капацитет 135 стаи, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 5000 лева на 500 (петстотин) лева.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16108/09.09.2010 г. на КЗП- Бургас, в частта му, с която на основание чл.86 от ЗТ е наложено на „Б И Г Х.” ЕООД с ЕИК 102831756, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 2, представлявано от управителя Г.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗТ, за това, че осъществява туристическа дейност- хотелиерство в хотел „Биляна бийч”, находящ се в гр. Несебър, южен плаж, без да е обявил цените на предлаганите допълнителни услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепция, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 3000 лева на 500 (петстотин) лева.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16108/09.09.2010 г. на КЗП- Бургас, в частта му, с която на основание чл.86 от ЗТ е наложено на „Б И Г Х.” ЕООД с ЕИК 102831756, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, *****, представлявано от управителя Г.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 46, т.4 от ЗТ, за това, че в близост до стопанисвания от него хотел „Биляна бийч”, находящ се в гр. Несебър, южен плаж, не е поставена информация за фирмата и седалището на търговеца, както и името и фамилията на лицето, управител на обекта, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 3000 лева на 500 (петстотин) лева.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16108/09.09.2010 г. на КЗП- Бургас, в частта му, с която е наложено на основание чл.73 от ЗТ на „Б И Г Х.” ЕООД с ЕИК ****** със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 2, представлявано от управителя Г.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева, за нарушение по чл. 46, т.1 от ЗТ, за това, че предоставя туристическа услуга в хотел “Биляна бийч”, категоризиран с 4 звезди, който не отговаря на следните изисквания: няма магазин за сувенири, цветя и вестници; не се предоставят бръснаро-фризьорски услуги; няма обмяна на валута; няма пилони или стойки за знамена; няма в близост до рецепция термометър и барометър, и плот за обслужване на инвалиди до 80 см; няма инвалидна количка; няма табло за температурата на въздуха и водата; към обзавеждането на стаята и банята няма чаши, чинии и салфетки при мини-бара; художествени произведения; вази; меню за рум сервиз; халати и чехли; гребени, мъжки и дамски комплекти; книжни тоалетни кърпички; банята в проверената стая е с обща площ 4.375 кв.м.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
85 НАХД No 809/2010, IV състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Й.Д.Й. М. Р. БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 30.03.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 63 от 16.09.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за околната среда и водите- Бургас, с което за нарушение по чл. 21 от Закона за защита на животните, на основание чл.64, ал.1 от същия закон, на Й.Д.Й., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2000 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.


 
86 НАХД No 903/2010, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) П-.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19419/07.09.2010 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на “П.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, *****, представлявано от управителя П.Я.П., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за нарушение по чл.47, ал.1, т.1 от ЗТ, за това, че на 25.06.2010 г. не е поставил ценоразпис с обявени цени на нощувките във вряка стая на експлоатирания от него хотел „Регата”, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
87 НАХД No 989/2010, VI състав Административни дела Р. К. ООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДНСК Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 07.03.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 7-ДНСК-307/29.10.2010, издадено от инж. Георги Даракчиев- зам.началник на ДНСК, с което на основание чл.237, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложено на „Р.К.” ООД с ЕИК ******, представлявано от управителя Н.Д.Й.,***, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева, за това, че в качеството на консултант на строеж “Кабелна разпределителна мрежа за радио и телевизионни сигнали” в гр. Несебър нов град и ул. “Месамбрия” до т.91-стар град при започване на строителството на обекта не е изпълнило задължението си по чл. 157, ал.2 и чл.158, ал.1 от ЗУТ за съставяне на протокол за откриване на строителната площадка с участието на служители по чл. 223, ал.2 от ЗУТ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
88 НАХД No 590/2011, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Ф. ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
НП-потвърдено.ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1484 от 22.12.2010г. на Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 и чл.186, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Ф.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.”***” № 49, представлявано от управителя Е.И. *** с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на Министерството на финансите.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
89 НАХД No 730/2011, II състав Административни дела М.М.М. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 24.11.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
Р Е Ш И:


ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 143/19.08.2011г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.53, ал.1, на основание чл.53, ал.3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение територията на община Несебър, опазване на околната среда на територията на Община Несебър М.М.М., ЕГН – **********,*** е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 150 /сто и петдесет/ лв. на 100 /сто/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
90 НАХД No 755/2011, II състав Административни дела Н.М.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 30.11.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000461/17.08.2011г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ”-Бургас, с което на Н.М.А. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.21, ал.1, т.14 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министъра на транспорта/МТ/ и на осн.чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв./двеста/лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
91 Гражданско дело No 708/2011, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Я.Г.Я. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 29.11.2011г., в законна сила от 27.12.2011г.

ОТХВЪРЛЯ иска на “Е.Б.Е.” АД със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. “***” № 37, ЕИК ***, представлявано от *** и ***, за установяване по отношение на Я.Г. Я*** с ЕГН **********,***, че съществува вземането на “Е.Б.Е.” АД по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 444/2011 г. по описа на РС- *** за сумата от 1 641.64 лева (хиляда шестстотин четиридесет и един лева и шестдесет и четири ст.), представляваща стойността на доставена електрическа енергия през периода 08.07.2010 г. – 05.11.2010 г. за обект, находящ се в с. ***, общ. ***, ул. “***”, ИТН ***, и за сумата от 105.70 лева (сто и пет лева и седемдесет ст.), представляваща лихва за забава за периода 16.09.2010 г. – 19.05.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.05.2011 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Я.Г. Я*** с ЕГН **********,***, да заплати на “Е.Б.Е.” АД със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. “***” № 37, ЕИК ***, представлявано от *** и ***, сумата от 225.72 лева (двеста двадесет и пет лева и седемдесет и две ст.), представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок, а в частта му за разноските, имаща характер на определение- в едноседмичен срок от връчването му.


 
92 НАХД No 708/2011, I състав По Закона за авторското право К.-Д-Д. К. ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 23.11.2011г., в законна сила от 27.12.2011г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ наказателно постановление №74 от 02.05.2011 г. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове“ при Патентно Ведомство на РБългария, с което на основание чл.81, ал.1 от ЗМГО на ЕТ „К. – Д – Д.К.“, представляван от Д.С.К., със седалище и адрес на управление – гр. Б., кв. С., ул. „М.“ №**, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3 000 /три хиляди/ лева и на основание чл.81, ал.5 от ЗМГО са отнети в полза на държавата и се предават за унищожение вещите, подробно описани в наказателното постановление.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
93 НЧХД No 775/2011, II състав НЧХД М.М.Х. Е.А.Е. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 16.12.2011г., в законна сила от 27.12.2011г.
Като счете, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала, съдът намира, че същата следва да бъде одобрена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както е записана по-горе в протокола.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 775/2011г. по описа на РС-гр.Несебър, поради изчерпване на предмета на делото.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

 
94 НОХД No 872/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Я.Т.Ж. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 08.12.2011г., в законна сила от 27.12.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Я.Т.Ж., родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 14.08.2011 г., около 04,45 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, по главната алея, до хотел „Авеню”, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди А 8” с ДК № В 92 60 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,56 (едно цяло и петдесет и шест) на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. с чл.42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване и подписване на подсъдимата пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимата Я.Т.Ж. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което за същото деяние подсъдимата Я.Т.Ж. е била лишена по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 14.08.2011г.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


Я.Т.Ж.
Мотиви от 14.12.2011г.
 
95 НАХД No 955/2011, IV състав Административни дела М.ЕООД ДНСК-СЕКТОР БУРГАС-РДНСК,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДНСК
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 23.11.2011г., в законна сила от 27.12.2011г.
Производството е образувано по повод изпратената по компетентност от ДНСК жалба на „Мастербилд” ЕООД- гр. Бургас против Наказателно постановление № Б-43-ДНСК-723/17.10.2011 г. на Началника на ДНСК. Съдът констатира, че по повод същата жалба против същото наказателно постановление вече е образувано НАХД № 912/2011 г. по описа на РС- Несебър. По последното е било указано на наказващият орган да изпрати окомплектована цялата преписка, по повод на която е издадено атакуваното постановление. В изпълнение на това си задължение ДНСК е изпратила постъпилата при тях жалба ведно с цялата преписка без да посочи, че е в изпълнение на резолюцията на съдията по НАХД № 912/2011 г. Това е довело до повторно образуване на ново дело по същата жалба срещу същото наказателно постановление. Предвид на това, че настоящото производство е последващо същото следва да бъде прекратено, а преписката приложена към НАХД № 912/2011 г.
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 955/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Преписката на ДНСК да се докладва на съдията- докладчик по НАХД № 912/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
96 НАХД No 657/2010, I състав Административни дела И.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 06.01.2011г., в законна сила от 28.12.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 22-0000728 от 22.07.2010 година на Началника на областен отдел „КД – ДАИ” – гр. Бургас, с което на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози на И.Д.С., с ЕГН **********,*** 11, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение по чл.40, т.4 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта във вр. с чл.7а, ал.1 от Закона за автомобилните превози, като НАМАЛЯВА наложената “глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
97 НАХД No 789/2011, II състав По ЗД по пътищата В.Т.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 23.11.2011г., в законна сила от 28.12.2011г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 2841/22.07.2011г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на В.Т.В. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.179, ал.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието на 100лв./сто/ лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2841/22.07.2011г. на Началника на РПУ-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
98 НОХД No 796/2011, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.П.М.,
М.С.Д.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 12.12.2011г., в законна сила от 28.12.2011г.
ПРИЗНАВА А.П.М. – роден на ***г*** Тръмбеш, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2011г., около 04.30 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в дискотека „***”, в съучастие като съизвършител с М.С.Д., отнел чрез употреба на сила чужди движими вещи: чантичка за носене през рамо на стойност 07.00 лева, парична сума от 490.00 лева, мобилен телефон „Нокия- 1600” със СИМ карта на стойност 30.00 лева, ключ за секретна брава на стойност 03.00 лева, лична карта и дебитна карта, или всички вещи на обща стойност 530 /петстотин и тридесет/ лева от владението на М.В.М. с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание от две години „Лишаване от свобода” спрямо А.М. за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА М.С.Д. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2011г., около 04.30 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в дискотека „***”, в съучастие като съизвършител с А.П.М., отнел чрез употреба на сила чужди движими вещи: чантичка за носене през рамо на стойност 07.00 лева, парична сума от 490.00 лева, мобилен телефон „Нокия- 1600” със СИМ карта на стойност 30.00 лева, ключ за секретна брава на стойност 03.00 лева, лична карта и дебитна карта, или всички вещи на обща стойност 530 /петстотин и тридесет/ лева от владението на М.В.М. с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание от две години „Лишаване от свобода” спрямо М.Д. за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.М. и М.Д. с посочена по-горе самоличност да заплатят в полза на Държавата сумата в размер на 25.40 лева (двадесет и пет лева и четиридесет стотинки), представляваща направени по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.

А.П.М.
М.С.Д.
Мотиви от 17.01.2012г.
 
99 НАХД No 851/2011, I състав Административни дела П.И.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 29.11.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 851/2011 г. по описа на РС Несебър.
Определението подлежи на обжалване пред АС-Бургас в седемдневен срок, считано от съобщението.

 
100 НОХД No 965/2011, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Г.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 14.12.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
ПРИЗНАВА Д.Г.Н.- родена на ***г***, живуща ***, българка, български гражданин, разведена, неосъждана, средно образование, безработна, с ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че за периода месец юни 2011г. до месец септември 2011г., след като е била осъдена с решение от 07.06.2011г. по гр.д. № 349/2011г. по описа на РС- Несебър да издържа свой низходящ – малолетното си дете *** с ЕГН ********** съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно четири месечни вноски, равняващи се на сумата от 320.00 лева – престъпление по чл. 183, ал.1 от НК, като на основание чл.183, ал.3 от НК не я наказва.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас.

Д.Г.Н.
Мотиви от 17.01.2012г.
МОТИВИ към Присъда № 81/14.12.2011г. по НОХД № 965/11г.
Съдeбното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура – гр.Несебър против подсъдимата Д.Г.Н. ***, за това, че за периода месец юни 2011г. – месец септември 2011г. в гр.Несебър, след като била осъдена с Решение № 67/07.06.2011г. по гр.д. № 349/2011г. по описа на НРС да издържа свой низходящ – малолетното си дете *** с ЕГН - **********, съзнателно не изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно четири месечни вноски равняващи се на сумата от 320лв. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа обвинението против подсъдимата изцяло, така както е въведено с обвинителния акт. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите относно правната квалификация на същото. С оглед направеното в съдебно заседание изявление на свидетеляМариян М., в качеството му на баща на малолетното дете, че подсъдимата е изплатила напълно и в брой дължимите издръжки, представителят на държавното обвинение пледира за приложението на чл.183, ал.3 от НК.
Подсъдимата признава вината си, изразява съжаление а това, че не разполага с финансова възможност да заплаща своевременно дължимите издръжки, обяснява забавянето със забавените от работодателя й заплати.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
С Решение № 67/07.06.2011г. по гр.д. № 349/2011г. по описа на РС-Несебър, съдът е одобрил постигнатата между страните спогодба , по силата на която подсъдимата и св.М.М. са се споразумели сключеният между тях граждански брак да бъде прекратен, родителските права върху роденото от брака малолетно дете Габриела да се предоставят на бащата, а майката да заплаща месечна издръжка за детето в размер на 80лв.. Поради неизпълнението от страна на подсъдимата за заплащане на присъдената на дететето издръжка, свид.М.М. е депозирал жалба до Районна прокуратура – гр.Несебър, въз основа на която е било образувано настоящото наказателно производство. Видно от изявленията на подсъдимита, дадени в съдебно заседание и потвърдени от св.М. забавените месечни издръжки за детето са изцяло изплатени от подсъдимата включително до месец октомври 2011г., като св.м. заяви че е получил от нея общо сума в размер на 400лв., поради което няма претенции за неплатени издръжки.
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира, че в посочения по-горе период от месец юни 2011г. – месец септември 2011г. включително, с действията си подсъдимата Д.Н. е осъществила от обективна и субективна страна фактическия състав на чл.183, ал.1 от НК, като престъплението е извършено умишлено, при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Изложената и възприета от съда фактическа обстановка се потвърждава по категоричен и безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. С оглед настъпило пълно погасяване на задължението до приключване на производството пред първоинстанционния съд подсъдимата следва да бъде призната за виновна, но същата не следва да бъде наказвана съобразно разпоредбата на чл.183, ал.3 от НК. Тъй като по делото разноски не са извършени, то произнасяне в тази насока не следва.
Мотивиран от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
101 НОХД No 1065/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Г.Г. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 29.12.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1065/2011 г. по описа на РС- гр.***, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП-гр.***, обвиняемият С.Г.Г. и неговият защитник адв.З.К., съгласно което:
С. Г.Г.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.11.2011 год. около 23.50 часа в к.к. „***”, общ. ***, до хотел „***” в посока гр. ***, е управлявал лек автомобил марка „***» с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.03 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 1096/07.11.2011 год., поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.Б от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» за срок от осем месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.2, т.1, 2 и т. 6, вр. с ал.1, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 (осем) месеца, при периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа, в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия С. Г.Г. от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия С.Г.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 22.00 (двадесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 1065/2011 г. по описа на РС - ***.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия С.Г.Г. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.Г.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

С.Г.Г.
 
102 Гражданско дело No 1067/2011, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС МПМ ПРОПЪРТИС ООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 30.12.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че „М.П.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.”***” № 23, ет.2, представлявано от С.Н.С. дължи на "В.и к." ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.***, ул."***", № 3, представлявано от Изпълнителния директор ***, сумата в размер на 232,99 лева /двеста тридесет и два лева и деветдесет и девет стотинки/, представляваща стойността за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 23.09.2009г. до 21.06.2011г. с отчетен период по фактури от 16.06.2010г. до 14.06.2011г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 05.08.2011г. до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА „М.П.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.”***” № 23, ет.2, представлявано от С.Н.С. да заплати на "В.и к." ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.***, ул."***", № 3, представлявано от Изпълнителния директор ***, сумата в размер на 125 лева /сто двадесет и пет лева/, представляваща направени по делото разноски.
Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 ГПК

 
103 НАХД No 550/2010, I състав По Закона за митниците ДАРСИ - АНАСТАСИЯ ДЕЛИЕВА ЕТ МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 30.12.2011г.
НП-потвърдено. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 282 от 08.07.2010 г. на Началника на Митница-Бургас, с което на ЕТ „Д.-А.Д.” с ЕИК/Код по Булстат:*********, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Г.В.” №., ет.., ап.., представляван от А.Н.Д., ЕГН **********, на основание чл.108а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове са отнети в полза на държавата стоките-предмет на нарушението-513 броя кутии – 10240 къса цигари и 7 пакета тютюн за пушене, съгласно Приложение № 1, неразделна част от наказателното постановление, на основание чл.108а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложена имуществена санкция в размер на 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева, на основание чл.124а, ал.1, във вр. с чл.108а, ал.1 от ЗАДС е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 /един/ месец в търговски обект -магазин, находящ се в гр. Несебър, П.ю..
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административния съд в гр.Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
104 НАХД No 51/2011, VI състав Административни дела ЕКО ФРУТ-1 ООД МЗ РИОКОЗ БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 04.04.2011г., в законна сила от 30.12.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03-638/22.11.2010 г. на директора на РИОКОЗ- Бургас (сега РЗИ- Бургас), с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните (ЗХ) е наложено на “ЕКОФРУТ-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Цар Борис ІІІ Обединител” № 42, представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 000 лева, за това, че не е уведомил писмено РИОКОЗ- Бургас за промяна на фирмата, извършваща търговска дейност- обстоятелство, подлежащо на вписване в издаденото удостоверение за регистрация на обекта по реда на чл.14, ал.1, т.6 от ЗХ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
105 НАХД No 788/2011, I състав Административни дела Р.В.С. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 09.12.2011г., в законна сила от 30.12.2011г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ наказателно постановление №Д318 от 25.08.2011 г. на Директора на ОДБХ-Бургас, с което на Р.В.С., с ЕГН **********,***, на основание чл.43, ал.1 от Закона за храните е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева за административно нарушение по чл.18, ал.1 от Закона за храните.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
106 НОХД No 828/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.С.Л. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 06.12.2011г., в законна сила от 30.12.2011г.
ПРИЗНАВА С.С.Л., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.05.2011 г., около 04.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до базар „Палма”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксфаген Голф” с ДК № СН **** НС, без съответното свидетелство за управление, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за такова деяние – престъпление по чл.343в, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър и защитника на подсъдимия, а за подсъдимия Л. – от получаване на съобщението за това.

С.С.Л.
Мотиви от 14.12.2011г.
 
107 НАХД No 769/2011, V състав По ЗД по пътищата Г.М.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 01.12.2011г., в законна сила от 03.01.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3693 от 15.08.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта му, с което на основание чл.175, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Г.М.Г. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Варна, ул.”Панайот Волов” № 18, ет.1, офис № 1, /чрез адв.А.Д. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за административно нарушение по чл.123, ал.1 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Г.М.Г., е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.20, ал.2, предл.1 от ЗДвП
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
108 НАХД No 830/2011, I състав Административни дела Г.А.К. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 03.01.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ наказателно постановление №197 от 20.09.2011 г. на Н.Д. на длъжност кмет на Община Несебър, с което на Г.А. К., с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.4, ал.1, т.5 от Наредба №2 на Общинския съвет – гр. Несебър на основание чл.16, ал.1 във вр. с чл.18, ал.2 от същата наредба е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
109 НАХД No 839/2011, IV състав По ЗД по пътищата Е.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 25.11.2011г., в законна сила от 03.01.2012г.
НП-измененоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2046/10/23.06.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушения на чл.21, ал.2 и чл.157, ал.1, двете от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.4 и чл.183, ал.1, т.1, предложение второ, от същия закон, на Е.П.П., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв. и в размер на 10 лв.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2046/10/23.06.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.4 от същия закон, на Е.П.П., живущ ***, е наложено административно наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен

 
110 НАХД No 984/2011, I състав Административни дела Т. А.ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 14.12.2011г., в законна сила от 03.01.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №984/2011 г. по описа на РС-Несебър, като изпратената АНП по НП №29-0000000362/04.10.2011 г. на ИА”Главна инспекция по труда”-София се приложи по образуваното НАХД №969/2011 г. по описа на РС-Несебър.
Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.

 
111 НОХД No 1/2012, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.З.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 03.01.2012г., в законна сила от 03.01.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият Х.З.А. и неговият защитник адв.Д.П., съгласно което:
Х.З.А. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2011г. в град Обзор, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал високорискови наркотични вещества, а именно метаамфетамин-сол, с нетно тегло 0.103 гр., със съдържание на основното вещество 7.45 % на стойност 2.57 лева /два лева и 57 ст./; метаамфетамин-сол с нетно тегло 0.086 гр., със съдържание на основното вещество 6.30% на стойност 1.12 лева /един лев и 12 ст./; метаамфетамин - сол, с нетно тегло 0.055 гр., със съдържание на основното вещество 9.65% на стойност 1.37 лева /един лев и 37 ст./; метаамфетамин -сол, с нетно тегло 0.082 гр., със съдържание на основното вещество 21.5% на стойност 2.05 лева /два лева и 5 ст./; метаамфетамин - сол, с нетно тегло 0.073 гр., със съдържание на основното вещество 7.80% на стойност 1.82 лева /един лев и 82 ст./; метаамфетамин - сол, с нетно тегло 0.078 гр., със съдържание на основното вещество 11.40 % на стойност 1.95 лева /един лев и 95 ст./; коноп, с нетно тегло 0.201 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 1.94% на стойност 1.21 лева /един лев и 21 ст./; коноп,с нетно тегло 0.262 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 2.35% на стойност 1.57 лева /един лев и 57 ст./; коноп, с нетно тегло 0.227 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 1.90% на стойност 1.36 лева /един лев и 36 ст./; коноп, с нетно тегло 0.249 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 2.40% на стойност 1.49 лева /един лев и 49 ст./; коноп, с нетно тегло 0.208 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 2.05% на стойност 1.25 лева /един лев и 25 ст./; коноп, с нетно тегло 0.242 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 2.20% на стойност 1.45 лева /един лев и 45 ст./; коноп, с нетно тегло 0.255 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 1.90% на стойност 1.53 лева /един лев и 53 ст./; коноп, с нетно тегло 0.244 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 2.10% на стойност 1.46 лева /един лев и 46 ст./; коноп, с нетно тегло 0.165 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 3.50% на стойност 0.99 лева /99 ст./; коноп, с нетно тегло 0.187 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 2.50% на стойност 1.12 лева /един лев и 12 ст./; коноп, с нетно тегло 0.107 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 2.20% на стойност 0.64 лева/ 64 ст./; коноп, с нетно тегло 0.146 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 2.50% на стойност 0.88 лева /88 ст./; коноп с нетно тегло 0.199 гр., със съдържание на тетрахидрокарабинол 2.65% на стойност 1.19 лева /един лев и 19 ст./, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-леко предвиденото наказание «Глоба».
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Х.З.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 120, 40 /сто и двадесет лева и четиридесет ст./ лева, представляваща разноски по делото.
ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б. „б” в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно наркотични вещества- 0.477 гр. метамфетамин, съдържание на основно вещество 7.45 %, 6.30 %, 9.65%, 21.5%, 7.80 %, 11.40 %, 1.888 гр. коноп със съдържание на основното вещество тетрахидрокабинол 1.94 %, 2.35 %, 1.90 %, 2.40 %, 2.05 %, 2.20 %, 1.90 %, 2.10 %, 0.804 гр. коноп със съдържание на активното вещество тетрахидроканабинол 3.50 %, 2.20 %, 2.50 %, 2.65 %, общо нетно тегло на растителната маса 2.692 гр. и 19 броя полиетиленови пликчета ведно с 19 броя отрязъка тестова хартия, които да бъдат унищожени след влизане в сила на настоящото определение.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 1/2012 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Х.З.А. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Х.З.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Х.З.А.
 
112 ЧНД No 2/2012, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 03.01.2012г., в законна сила от 03.01.2012г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.З от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на А. П. Ж. в качеството му на обвиняем по ДП № 14- 233/2011 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат А.Ж. ***.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
113 НОХД No 6/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.П.Ж. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 03.01.2012г., в законна сила от 03.01.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 6/2012г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия Александр П.Ж. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА АЛЕКСАНДР П.Ж. – роден на ***г***, К. област, Русия, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес ***,, руснак, руски гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, безработен, с карта за постоянно пребиваващ в Р.България чужденец №*********, неправоспособен водач на МПС, за ВИНОВЕН в това, че:
На 27.03.2011год. около 19:30часа, на около три километра след разклона от с.* общ.Несебър, в посока на движение към главен път І-9, при управление на моторно превозно средство – мотоциклет марка „*" с ДК№ *******, нарушил правилата за движение, визирани в чл.5, ал.1, т.1, чл.8, ал.1 и чл.20, ал.1 от ЗДвП, като навлязъл рязко в лентата за насрещно движение и допуснал пътно транспортно произшествие с лек автомобил *******" с ДКН *******, управляван от *******, вследствие на което причинил по непредпазливост средни телесни повреди на ******* с ЕГН **********, изразяващи се в: черепно мозъчна травма, водеща до разстройство на здравето, временно опасно за живота; контузия на белия дроб, водеща до разстройство на здравето, временно опасно за живота; излив на кръв в дясна гръдна половина, водеща до разстройство на здравето, временно опасно за живота; счупване на залавните места на ребрата 8, 9, 10, 11 и 12, водещо до трайно затруднение движението на снагата; счупване на гръдните прешлени, водещо до трайно затруднение движението на снагата; счупване на десните трансверзални израстъци на 8 и 10 гръдни прешлени, водещо до трайно затруднение движението на снагата; счупване на дясната подбедрица, водеща до трайно затруднение движението на десния крак на пострадалата Петрова – пътник, возещ се на мотоциклета, като деянието е извършено в пияно състояние, при концентрация на алкохол в кръвта на водача - 2,00 /два/ промила, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза номер 425/07.04.2011г., поради което и на основание чл.343, ал.3, б."а", вр. чл.342, ал.1 от НК, във вр. чл.5, ал.1, т.1, чл.8, ал.1 и чл.20, ал.1 от ЗДвП го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл..66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца «лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК АЛЕКСАНДР П.Ж. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 292,80 лева (двеста деветдесет и два лева и осемдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 6/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” и като намери, че са отпаднали основанията за същата, счита, че следва да бъде отменена.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо АЛЕКСАНДР П.Ж. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

А.П.Ж.
 
114 ЧГД No 1290/2011, I състав Други ЧГД К.И.М. М.С.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 09.12.2011г., в законна сила от 04.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1191/09.12.2011Г.- ОТМЕНЯ обезпечението, допуснато с определение от 04.09.2003 г. по гр.д. №189/2003 г. на Несебърски районен съд по осъдителния иск, предявен от М.С.А. срещу Е. К. Л., за сумата от 4420 лева и направени разноски, чрез налагане на обезпечителна мярка възбрана на първи жилищен етаж от източен близнак на жилищна сграда – близнак, състоящ се от гаражен, първи жилищен, втори жилищен и тавански етажи на площ от 58 кв.м., изградена в УПИ VI-72 в кв. 7 по плана на Св. Влас, Бургаска област, ведно със 170/340 ид.ч. от терена и правото на строеж при граници на имота: от две страни – улици, УПИ I – 71, УПИ II -71.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му.


 
115 НАХД No 764/2011, V състав По ЗД по пътищата Б.А.Ю. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 01.12.2011г., в законна сила от 04.01.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1354 от 08.06.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Б.А.Ю. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.181, т.3 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.4 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
116 НОХД No 8/2012, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.П.Ш. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 05.01.2012г., в законна сила от 05.01.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 8/2012 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.С.П. *** и П.П.Ш. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА П.П.Ш.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, със средно образование, неженен, осъждан, управител на фирма, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 25.07.2011 год., около 17.20 ч., в к.к. "***", в магазин за промишлени стоки „Футбол шоп", находящ се в хотел „***" в качеството си на управител на „*** 2010" ЕООД- гр.Несебър, без съгласието на притежателите, използвал в търговската си дейност марките „***”, „***” и „***”, като излагал за продажба: Детски екип /къси панталонки и тениска/- 54 бр., означени със знак, идентичен на запазената търговска марка „***"; Раничка- 2 бр., означени със знак, идентичен на запазената търговска марка „***"; Мъжки шорти- 1 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Фланелки- 3 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Комплект- горнище и долнище- 2 бр., означени със знак идентичен на запазените търговски марки „***"; Тениски- 53 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Фланелки с дълъг ръкав- 9 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Анцузи- 6 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Ранички- 3 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Тениски- 41 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Комплект шорти и тениска- 8 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Комплект шорти и тениска- 9 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Блузи- 2 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Шорти- 2 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Ранички- 4 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Комплект шорти и тениска- 6 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***", и Тениски- 36 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***", без правно основание, поради което и на основание чл. 172б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр.с ал.3, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца и наказание «Глоба» в размер на 500 лв., платима в полза на Държавата.
ОТНЕМА, на основание чл.172б, ал.3, вр. с чл.53, ал.1, б. „А” от НК, в полза на Държавата: Детски екип /къси панталонки и тениска/- 54 бр., означени със знак, идентичен на запазената търговска марка „***"; Раничка- 2 бр., означени със знак, идентичен на запазената търговска марка „***"; Мъжки шорти- 1 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Фланелки- 3 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Комплект- горнище и долнище- 2 бр., означени със знак идентичен на запазените търговски марки „***"; Тениски- 53 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Фланелки с дълъг ръкав- 9 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Анцузи- 6 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Ранички- 3 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Тениски- 41 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Комплект шорти и тениска- 8 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Комплект шорти и тениска- 9 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Блузи- 2 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Шорти- 2 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Ранички- 4 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***"; Комплект шорти и тениска- 6 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***", и Тениски- 36 бр., означени със знак, идентичен на запазените търговски марки „***".
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият П.П.Ш., с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно- деловодни разноски в размер на 205 /двеста и пет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 8/2012г. по описа на РС- гр.Несебър.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият П.П.Ш. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата по ДП № №14-1281/2011год. по описа на РУП- Несебър спрямо П.П.Ш. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Съдът, с оглед направените изявления от страна на представителя на РП Несебър и защитника на подсъдимия на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК намира, че са налице основания за кумулиране на присъдата по настоящото производство с тази по НОХД 137/2011г. по описа на РС-Чепеларе, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, вр чл.23 от НК общо наказание по присъди по НОХД 8/2012г. по описа на РС Несебър и НОХД 137/2011г. по описа на РС Чепеларе в размер на най-тежкото от тях, а именно Пробация при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца при периодичност два пъти седмично;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
Глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.
ЗАЧИТА на основание чл.25, ал.2 от НК времето, през което П.П.Ш. е изтърпявал наказание Пробация по НОХД 137/2011г. по описа на РС Чепеларе, считано от 5.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.

П.П.Ш.
 
117 НАХД No 837/2011, I състав По ЗД по пътищата М.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 13.12.2011г., в законна сила от 06.01.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №830/11 от 12.04.2011 г., издадено от Началника на РУП-Несебър, с което на М.Г.Д., ЕГН **********,***, за нарушение по чл.6, т.1, предл. 4 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 30 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред БАС в 14-дневен срок от съобщението.

 
118 НАХД No 205/2011, I състав По ЗД по пътищата Д.С.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.05.2011г., в законна сила от 09.01.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №3948/10 от 30.08.2010 г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което на Д.С.И. с ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.1, пр.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
119 НОХД No 652/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.И.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 22.12.2011г., в законна сила от 09.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения П.И.П. с ЕГН ********** общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 207/2011 г. и НОХД № 652/2011 г., двете по описа на Районен- ***, а именно: ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, при периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и поправителен труд за срок от осем месеца чрез удръжки в размер на 10% от месечното трудово възнаграждение.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното през периода 26.04.2011 г. – 26.10.2011 г. наказание пробация по НОХД № 207/2011 г. по описа на Районен- *** и изтърпяното след 18.11.2011 г. наказание пробация по НОХД № 652/2011 г. по описа на Районен- ***.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца, наложено на П.И.П. по НОХД № 207/2011 г. по описа на Районен- ***.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.


П.И.П.
Мотиви от 22.12.2011г.
Съдът, след като се запозна с материалите по делото, намира следното:
С влязло в сила на 08.04.2011 г. определение по НОХД № 207/2011 г. по описа на Районен- *** е одобрено споразумение за решаване на делото, с което осъденият П.И.П. е осъден на пробация за деяние, извършено на 23.01.2011 г. На същия са определени следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, при периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и поправителен труд за срок от шест месеца чрез удръжки в размер на 10% от месечното трудово възнаграждение. На основание чл. 343г от НК П. е лишен от право да управлява МПС за срок от осем месеца.
С влязло в сила на 08.11.2011 г. определение по НОХД № 652/2011 г. по описа на Районен- *** е одобрено споразумение за решаване на делото, с което осъденият П.И.П. е осъден на пробация за деяние, извършено на 12.03.2011 г. На същия са определени следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, при периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и поправителен труд за срок от осем месеца чрез удръжки в размер на 10% от месечното трудово възнаграждение.
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду така наложените наказания в размер на най-тежкото от тях, а именно: пробация при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, при периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и поправителен труд за срок от осем месеца чрез удръжки в размер на 10% от месечното трудово възнаграждение. На основание чл. 23, ал.2 от НК към така определеното наказание следва да се присъедини наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца. На основание чл. 25, ал.2 от НК следва да се приспадне изцяло изтърпяното наказание по НОХД № 207/2011 г. и изтърпяната част от наказанието по НОХД № 652/2011 г. по описа на Районен- ***.

 
120 НАХД No 903/2011, IV състав Административни дела А.Т.Л. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 14.12.2011г., в законна сила от 09.01.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000652/14.10.2011 г. на Началника на областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.37а, т.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили на Министерството на транспорта и съобщенията, на основание чл.105, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на А.Т.Л., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
121 НОХД No 1004/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Л.С.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.12.2011г., в законна сила от 10.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Л.С.Г. с ЕГН ********** по НОХД № 456/2009г. и НОХД № 965/2009г., двете по описа на РС-Свиленград, а именно – ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното на Г. общо най-тежко наказание – единадесет месеца лишаване от свобода с ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание – ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така увеличеното общо наказание – една година и два месеца лишаване от свобода, наложеното на Г. по НОХД № 965/2009г. по описа на РС-гр.Свиленград наказание – ГЛОБА в размер на 1500 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на Г. наказание по НОХД № 148/2006г. на ОС-Хасково – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяно изцяло от осъденото лице.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Г. по НОХД № 313/2011г. на РС-Свиленград и НОХД № 1004/2011г. на РС-гр.Несебър, а именно – ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – осемнадесет месеца лишаване от свобода, времето, през което осъденият е изтърпял наказание лишаване от свобода по НОХД № 313/2011г. на РС-Свиленград в размер на 1 /един/ месец и 17 /седемнадесет/ дни към 23.12.2011г., като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – осемнадесет месеца лишаване от свобода, наложеното на Г. по НОХД № 313/2011г. по описа на РС-Свиленград наказание – ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Определението бе обявено на страните в 14.30 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.
След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр.Несебър, на бюро „Съдимост” при РС-Хасково и на Затвора-гр.Стара Загора.
След влизане в сила на определението за кумулация, да се върне на РП-Несебър приложеното ДП № 774/2011г. по описа на РУП-Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия спрямо обвиняемия ***.

Л.С.Г.
Мотиви от 23.12.2011г.
Видно от приложената по делото справка за съдимост, ведно с приложените към същата бюлетини за съдимост на осъденото лице, Л.С.Г. с ЕГН ********** е осъждан, както следва:
1.С присъда по НОХД № 416/2003г. на ОС-Хасково, за деяние извършено на 25/26.09.2002г., на Г. е наложено наказание ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в разчмер на 1500 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.
Присъдата е влязла в сила на 16.02.2005г.
2.Със споразумение по НОХД № 148/2006г. по описа на ОС-Хасково, за деяние извършено в периода от месец юни 2005г. до 29.09.2005г., на Г. е наложено наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Споразумението е влязло в сила на 31.10.2006г.
3.Със споразумение по НОХД № 456/2009г. на РС-гр.Свиленград, за деяние извършено на 01.04.2009г., на Г. е наложено наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. На основание чл.68, ал.1 от НК, съдът е ПРИВЕЛ В ИЗПЪЛНЕНИЕ наложеното на Г. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 148/2006г. на ОС-Хасково, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.
Споразумението е влязло в сила на 14.07.2009г.
Видно от приложената справка от Затвора – гр.Стара Загора, осъденият Г. е изтърпял изцяло приведеното в изпълнение наказание по НОХД № 148/2006г. на ОС-Хаково – шест месеца лишаване от свобода.
4.Със споразумение по НОХД № 965/2009г. на РС-Свиленград, за деяния извършени на 25.04.2009г., на основание чл.23, ал.1 от НК, на Г. е определено ОБЩО наказание, в размер на най-тежкото от наложените му, а именно – ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване. На основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание, съдът е ПРИСЪЕДИНИЛ ИЗЦЯЛО наложеното на Г. наказание – ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА.
Споразумението е влязло в сила на 14.04.2010г.
С определение по НОХД № 965/2009г. на РС-Свиленград, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, съдът е определил на Г. ОБЩО наказание в размер на най-тежкото по НОХД № 456/2009г. и НОХД № 965/2009г., двете по описа на РС-Свиленград, а именно – ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип, което на основание чл.24 от НК съдът е УВЕЛИЧИЛ с ТРИ МЕСЕЦА, и на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК е ПРИСЪЕДИНИЛ ИЗЦЯЛО наложеното на Г. наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА по НОХД № 965/2009г. на РС-Свиленград.
Определението е влязло в сила на 29.04.2010г.
Видно от приложената справка от Затвора – гр.Стара Загора, осъденият Г. е изтърпял изцяло увеличеното му общо наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

5.С присъда по НОХД № 313/2011г. на РС-Свиленград, за деяние извършено на 13.11.2010г., на Г. е наложено наказание ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип и ГЛОБА в размер на ДВЕХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.59, ал.2 от НК, съдът е ПРИСПАДНАЛ времето, през което Г. е бил задържан в периода от 14.11.2010г. до 16.11.2010г. вкл.
Присъдата е влязла в сила на 20.10.2011г.
6.Със споразумение по НОХД № 1004/2011г. на РС-гр.Несебър, за деяние извършено на 24.06.2011г., на Г. е наложено наказание ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
Споразумението е влязло в сила на 07.12.2011г.

Видно от изложеното състояние за съдимост, налице е усложнена форма на престъпна дейност на осъдения Г., при която следва да се групират наложените наказания с влезлите в сила присъди в съчетание, най-благоприятно за осъденото лице. Съгласно посочения принцип, настоящият съдебен състав намира за установено следното:
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Г. по НОХД № 456/2009г. и НОХД № 965/2009г., двете по описа на РС-Свиленград, а именно – ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор, тъй като към датата на извършване на деянията по тези присъди, Г. не е бил осъждан с влязла в сила присъда за което и да е от тях. Съдът обсъди усложнената форма на престъпна дейност на осъденото лице и прецени, че въпреки наложените му наказания, същият е продължил престъпната си дейност и с така наложените наказания целите на чл.36 от НК за индивидуалната превенция не са изпълнени, което дава основание на настоящият състав да счита, че следва да се приложи разпоредбата на чл.24 от НК и така определеното общо най-тежко наказание да се УВЕЛИЧИ с ТРИ МЕСЕЦА, при което Г. следва да изтърпи общо – ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. На основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание – една година и два месеца лишаване от свобода следва да бъде ПРИСПАДНАТО, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО, видно от приложената по делото справка от Затвора-гр.Стара Загора. На основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, съдът счита, че към така увеличеното общо наказание от една година и два месеца лишаване от свобода следва да се ПРИСЪЕДИНИ ИЗЦЯЛО наложеното на осъдения Г. по НОХД № 965/2009г. по описа на РС-гр.Свиленград наказание – ГЛОБА в размер на 1500 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА. На основание чл.68, ал.1 от НК, следва да се ПРИВЕДЕ в изпълнение наложеното на Г. наказание по НОХД № 148/2006г. на ОС-Хасково – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяно изцяло от осъденото лице.
На второ място, съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Г. по НОХД № 313/2011г. на РС-Свиленград и НОХД № 1004/2011г. на РС-гр.Несебър, а именно – ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор, тъй като към датата на извършване на деянията по тези присъди, Г. не е бил осъждан с влязла в сила присъда за което и да е от тях. На основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – осемнадесет месеца лишаване от свобода следва да бъде ПРИСПАДНАТО времето, през което осъденият е изтърпял наказание лишаване от свобода по НОХД № 313/2011г. на РС-Свиленград в размер на 1 /един/ месец и 17 /седемнадесет/ дни към 23.12.2011г., видно от приложената по делото справка видно от Затвора-гр.Стара Загора, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ. На основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, съдът счита, че към така определеното общо наказание от осемнадесет месеца лишаване от свобода следва да се ПРИСЪЕДИНИ ИЗЦЯЛО наложеното на осъдения Г. наказание – ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА по НОХД № 313/2011г. по описа на РС-гр.Свиленград

 
122 НАХД No 923/2010, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б .ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13772 от 25.10.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения на чл.68д, ал.1, предложение първо вр. чл.68г, ал.4 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.210а от същия закон, на „Б и Г Холидейс” ЕООД- гр. Бургас, представлявано от Г.Т.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 10 000 лв. на 1 000 лв. /хиляда лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.


 
123 НАХД No 935/2010, VI състав Административни дела И.Д.Л. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 179/2010 г. на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 81 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е наложено на И.Д.Л. с ЕГН **********,***,административно наказание “глоба” в размер на 1 500 лева, за това, че на 23.07.2007 г. е съхранявал и предлагал в търговски обект- сергия за дрехи, находяща се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на ъгъла на базар „Палма” общо 316 броя тениски, жилетки и фланели, сходни с регистрираните марки: LACOSTE с рег. № 437001 (фигуративна), рег. № 2979524 (словна) и рег. № 297958 (фигуративна) с притежател „LACOSTE” Франция; DIESEL с рег. № 608499 (словна), рег. № 679973 (комбинирана) и 583708 (комбинирана), с притежател DIESEL S.p.A; DOLCE&GABBANA с рег. № 30541 (словна), рег. № 688886 (комбинирана) и рег. № 454066 (словна), с притежател Gado.S.a.r.l.,LU; Emporio Armani с рег. № 536698 (комбинирана) и рег. № 505594 (комбинирана) с притежател GA MODEFINE S.A.,CH; BOSS с рег. № 773035 (словна) с притежател HUGO BOSS,DE, без съгласието на притежателите на марките, и са отнети в полза на държавата и предадени за унищожаване 316 броя тениски, жилетки и фланели, сходни с описаните марки. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление и се иска неговата отмяна.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
124 НАХД No 2/2011, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СДРУЖЕНИЕ"СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 01.04.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16100 от 08.11.2010 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на Сдружение „С.С.Б.”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”Н.Ц.” №***, представлявано от В.Т.Д., на основание чл.74 ЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
125 НАХД No 606/2011, IV състав По ЗД по пътищата Ж.В.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 14.12.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд
РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1829/11/17.06.2011 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.43, т.4 и чл.137а, ал.1, предложение първо от Закона за движение по пътищата, на основание чл.179, ал.1, т.5, предложение 7 и чл.183, ал.4, т.7, предложение първо, от ЗДвП, на Ж.В.Т., живущ ***5, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв. и 50 лв.
ОСЪЖДА Ж.В.Т., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 10 лв. /десет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
126 НАХД No 838/2011, V състав По ЗД по пътищата Т.Ч.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.12.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3273 от 28.07.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.183, ал.3, т.5, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Т.Ч.Т. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 30 /тридесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, за административно нарушение по чл.6, т.1, предл.3 от ЗДвП. Наред с това, на основание Нареба № І-1959 на МВР на жалбоподателя са отнети 4 /четири/ контролни точки.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
127 Гражданско дело No 547/2011, IV състав Вещни искове А.И.С.,
П.П.С.
А.Г.А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 14.12.2011г., в законна сила от 12.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1199 / 14.12.2011 г.

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 547/2011 г. на Районен съд- гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от съобщението.


 
128 НОХД No 376/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.В.С.,
Д.Г.Т.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.12.2011г., в законна сила от 12.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Е.В.С. с ЕГН ********** по НОХД № 2236/2005г. на РС-Бургас и НОХД № 376/2011г. на РС-***, в размер на най-тежкото от тях, а именно – ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО И ДВАДЕСЕТ ЧАСА за ЕДНА ГОДИНА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д.Г.Т. с ЕГН ********** по НОХД № 1979/2007г. на РС-Бургас, НОХД № 191/2008г. на РС-Бургас, НОХД № 1031/2008г. на РС-Бургас и НОХД № 376/2011г. на РС-***, в размер на най-тежкото от тях, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на Т. общо наказание – шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – шест месеца лишаване от свобода, наложеното на Т. наказание по НОХД № 1979/2007г. на РС-Бургас – ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на Т. наказание по НОХД № 121/2005г. на ВС-Варна – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяно изцяло от осъденото лице.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес за РП-***, осъденият Т. и адв.Ж.Х. ***, а за осъдената С. – от съобщаването й.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Определението бе обявено в 14.00 часа в присъствието на представителя на РП-***, осъденият Т., както и на назначеният на осъдените лица защитник – адв.Ж.Х..
След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.
УКАЗВА след влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр.***, на бюро „Съдимост” при РС-Бургас и бюро „Съдимост” при РС-Ихтиман.
УКАЗВА определението за кумулация да бъде съобщено на осъдената С., чрез нейната майка на тел:***.

Е.В.С.
Д.Г.Т.
Мотиви от 23.12.2011г.
 
129 НАХД No 815/2011, IV състав Административни дела Г.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 12.01.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22- 0000487/23.08.2011 г. на Началника на областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.52, ал.1, изречение първо, предложение първо, от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, на основание чл.105, т.1 от Закона за автомобилните превози, на Г.Д.Г., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
130 НАХД No 586/2010, I състав Административни дела К. К. ООД ОД НА МВР-БУРГАС,ЗВЕНО"ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И СПАСЯВАНЕ" Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 13.04.2011г., в законна сила от 13.01.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление №19 от 26.07.2010 г. на Заместник Директора на ЗПБС към ОДМВР-гр.Бургас, с което на основание чл.232, ал.1, т.1 във вр. с чл.142, ал.5, т.3 във вр. с чл.169, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на П.Д.Л., с ЕГН **********, управител на „К.К.“ ООД, ЕИК 102917917, е наложено административно наказание в размер на 1 000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.168, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.142, ал.5, т.3 във вр. с чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ и във вр. с чл.464 и чл.452 от Наредба №2 за противопожарните строително – технически норми /ПСТН Обн. ДВ бр.58/1987 г./.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
131 НАХД No 1021/2010, V състав По ЗД по пътищата С.М.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 31.03.2011г., в законна сила от 13.01.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4945 от 27.10.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.М.Я. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.20, ал.2, предл.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
132 НАХД No 66/2011, IV състав Административни дела В.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 31.03.2011г., в законна сила от 13.01.2012г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0001153/27.12.2010 г. на Началника на Областен отдел „КД- ДАИ”- Бургас, с което за нарушение на чл.31, ал.5, т.2 от Наредба № 32 от 05.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства вр. чл.147, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.178а, ал.10, пр.2 от същия закон, на В.И. ***, к-с „Младост”, № 40, ет.3, ап.9, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
133 НАХД No 121/2011, IV състав Административни дела И.Р. Р. ЕТ МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 14.04.2011г., в законна сила от 13.01.2012г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201153/12.11.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на ЕТ „Ивелин- Р.Р.”***, представляван от Р.Д.Р., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 5 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
134 НАХД No 169/2011, IV състав Административни дела В. А. М.Т ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 15.04.2011г., в законна сила от 13.01.2012г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201365/14.01.2011 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.16, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на ЕТ „В.А.М.”***, представляван от В.А.М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 1600 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
135 НАХД No 704/2011, VI състав По ЗД по пътищата С.А.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 23.12.2011г., в законна сила от 13.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.А. с ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 61/2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което са наложени на жалбоподателя административни наказания, както следва: на основание чл. 174, ал.1 предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца, и на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10 лева, за това, че на 09.01.2010 г. около 01.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея до хотел “Фламинго” е управлявал лек автомобил с рег. № А 25 46 КС с концентрация на алкохол в кръвта 0.90 промила и не е носел контролен талон.
ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 704/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.


 
136 НАХД No 3/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.А.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 13.01.2012г., в законна сила от 13.01.2012г.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 3/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър.

 
137 НАХД No 709/2011, II състав По ЗД по пътищата Н.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 16.12.2011г., в законна сила от 16.01.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3309/02.08.2011г. на н.р.у.м.в.р., с което на Н.Д.М. с ЕГН – ********** *** за административно нарушение на осн.чл.174, ал.3, предл.1-во от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000лв., осемнадесет месеца лишаване от право да управлява МПС и са отнети 12 контролни точки, на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.1-во от ЗДвП е наложена глоба от 10лв. и на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.3-то от ЗДвП е наложена глоба от 10лв..
ОСЪЖДА Н.Д.М. с ЕГН – ********** *** да заплати на РС-Несебър направените съдебни разноски в размер на 20лв./двадесет/лева.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
138 ЧНД No 29/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.С.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 16.01.2012г., в законна сила от 16.01.2012г.
Уважавана основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за защитник на А.С.М. с ЕГН **********, обвиняем по БП № 14-2496/2011г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.


 
139 НОХД No 31/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.С.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.01.2012г., в законна сила от 16.01.2012г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 31/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.С.М. със служебния защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което А.С.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, адрес:***, комплекс «Стария възел” бл.3, ап.18, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.11.2011 г., около 23.45 часа, в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, западна част, до общ. «Парк» управлява МПС – марка «Фиат Пунто» с рег № А 9935 КК с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,78 на хиляда, установено по надлежния ред след като е бил осъден с влязла в сила присъда /споразумение/ № 353 / 15.06.2010 г. по НОХД № 389/2010 г. на РС – Несебър, поради което и на основание чл.343б, ал.2, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, 2 вр. с ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, А.С.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.С.М. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 27 лева (двадесет и седем) лева, представляващи разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 31/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

А.С.М.
 
140 НОХД No 32/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.Д.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 16.01.2012г., в законна сила от 16.01.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 32/2012г. по описа на РС–гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.Д.К. със защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което подсъдимият Г.Д.К. – роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2011 г., около 09.30 часа, на път ІІІ-906 около 41.7–ми километър в близост до с.Оризаре, община Несебър при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген Голф” с ДК № А 63 08 КН, лична собственост, нарушил правилата за движение, визирани в Закона за движение по пътищата, а именно: чл.5, ал.1, т.1, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, чл.20, ал.1 от ЗДвП: чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП: “Всеки участник в движението по пътищата: с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”; чл.6, т.1 от ЗДвП: “Участниците в движението: съобразяват своето поведение с пътните знаци и пътната маркировка”; чл.8, ал.1 от ЗДвП:Водачите на пътни превозни средства използват дясната половина на пътя по посока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или светлинен сигнал е указано нещо друго” ; чл.20, ал.1 от ЗДвП: “Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват”, след като рязко навлязъл в лентата за насрещно движение и по непредпазливост допуснал пътно –транспортно произшествие с товарен фургон марка “УАЗ 374106” с ДК № А 57 84 ВН, управляван от Й.А. Г. от с.Тънково, община Несебър, в следствие на което причинил средна телесна повреда на . И.И., пътник в товарния фургон, изразяваща се в трайно затруднение движението на дясната ръка за срок от около 2.5 – 3 месеца, като деянието е извършено в пияно състояние, при наличие на алкохол в кръвта – 0.99 промили, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 625 от 11.07.2011 г., поради което и на основание чл.343, ал.3, б.”а”, във вр. с чл.342, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия Г.Д.К. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА.
ЗАЧИТА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Г.Д.К. е било отнето по административен ред, считано от 08.07.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Д.К. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 264,40 лева (двеста шестдесет и четири лева и четиридесет стоитнки), представляващи направени в досъдебното производство разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 32/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Г.Д.К.
 
141 Гражданско дело No 943/2011, II състав Вещни искове М.Г.,
М.О.
С.А.,
О.В.К.,
К.А.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 27.12.2011г., в законна сила от 17.01.2012г.
Определение № 1236/27.12.2011г. - ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 943/2011г. по описа на РС-Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.

 
142 ЧНД No 33/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР ПРОПЕРТИ ИНТЕРИОР ООД,
И.Й.К.,
М.Г.Н.,
А.Н.В.,
Я.В.И.,
Г.Й.Г.,
К.Д.Н.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.01.2012г., в законна сила от 17.01.2012г.
на основание чл.62, ал.6, т.1 във връзка с ал.2 от ЗКИ, Несебърският районен съд

Р Е Ш И :

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна, засягаща сведения от всички банки на територията на РБългария, а именно – наличието на банкови сметки на името на: „П.И.” ООД *** с ЕИК 200882863, И.Й.К. с ЕГН **********, М.Г.Н. с ЕГН **********, А.Н.В. с ЕГН **********, Я.В.И. с ЕГН **********, Г.Й.Г. с ЕГН **********, К.Д.Н. с ЕГН **********, движението на паричните средства по тях, наличието на извършени плащания по банков път, чрез предоставяне на банковите извлечения, ведно с платежните нареждания, искания за безкасово плащане, дебитни операции, банкови бордера, суифт нареждания за реализираните преводи, договори и фактури, прилагани като основания за тях, спесимени и други, договори за кредит и извършени плащания по същите, както и всички съпровождащи договорите за кредит документи, извършени през периода 01.01.2010г. до 31.10.2011г. включително.
ОПРЕДЕЛЯ двумесечен срок за разкриване на посочените сведения.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


 
143 Гражданско дело No 1183/2011, IV състав Искове по КТ В.М.К. П. ЕООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 07.12.2011г., в законна сила от 18.01.2012г.
Определение № 1185/07.12.2011г. - ВРЪЩА исковата молба ведно с приложените към нея доказателства на ищеца В.М.К., ЕГН **********,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1183/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищцата за изготвянето му.

 
144 ЧГД No 1343/2011, IV състав Съдебни поръчки   М.К.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 18.01.2012г., в законна сила от 18.01.2012г.
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1343/2011 г. по описа на РС Несебър.

 
145 ЧГД No 43/2012, V състав Други ЧГД Я.Н.Я.,
Н.Я.Я.,
З.Я.Я.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.01.2012г., в законна сила от 18.01.2012г.
РАЗРЕШАВА на Я.Н.Я. с ЕГН **********, в качеството му на законен представител на малолетния си син З.Я.Я. с ЕГН ********** и Н.Я.Я. с ЕГН **********, като непълнолетен, действащ със съгласието на баща си Я.Н.Я.,*** да заменят собствените на всяко едно от децата З. и Н. по 1/6 (една шеста) идеална част от недвижим имот, представляващ:Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 51500.502.403.7.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46 от 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Несебър, п.к. 8230, ул.”Отец Паисий” № 68, ет.2, ап.1, на площ от 105 /сто и пет/ кв.м, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с прилежаща част: изба № 1, с площ от 15,68 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 51500.502.403.7.3, находящ се в сграда с идентификатор 51500.502.403.7, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.502.403 със недвижим имот, представляващ: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 51500.502.395.7.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46 от 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Несебър, п.к. 8230, у.”Дюни” № 1, бл.26, ет.5, ателие 2, на площ от 39 /тридесет и девет/ кв.м, с предназначение: АТЕЛИЕ за творческа дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.502.395.7.14, 51500.502.395.7.13; под обекта: 51500.502.395.7.6; над обекта: няма, находящ се в сграда с идентификатор 51500.502.395.7, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.502.395, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата, както и ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
146 НАХД No 703/2011, VI състав По ЗД по пътищата Г.Д.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 18.01.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 2748/27.07.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено на Г.Д.Т. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ, за това, че на 10.07.2011 г. около 21.30 ч. в гр. Несебър, е “като водач на МПС- лек автомобил с рег. № РВ 51 94 ВМ, притежава МПС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е спряно от движение, но не е сключило договор за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите”.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
147 ЧНД No 36/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.01.2012г., в законна сила от 18.01.2012г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за защитник на ПЕТЪР ИЛИЕВ ЙОРДАКИЕВ с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14-692/2008г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.П. ***.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
 
148 НОХД No 39/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.И.Й. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 18.01.2012г., в законна сила от 18.01.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 39/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият П.И.Й. и неговият защитник адв.П., съгласно което обвиняемият П.И.Й., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:*** българин, български гражданин, с начално образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на неустановени дати през периода от 10.06.2008 г. до 20.06.2008 г. в гр.Свети Влас, в новопостроена сграда, находяща се до комплекс “Долче вита”, от коридора на четвърти етаж и от ап. 19, използван за склад на строителни материали и техника, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 598.94 лева (петстотин деветдесет и осем лева деветдесет и четири стотинки), а именно: Винтовер марка “Бош” на стойност 260.00 лева; бормашина “350Е” на стойност 103.80 лева; бъркалка на стойност 15 лева; чувал с мазилка “Терацекн” на стойност 24 лева; 2 торби х 25 кг. шпакловъчна смес на стойност 44.80 лева; чувал със сатен гипс 7 кг. на стойност 3.07 лева; чувал с лепило “Вебер” 25 кг. на стойност 12 лева; коаксиален кабел с дължина 11 метра на стойност 16.50 лева; телефонен кабел 5 метра на стойност 5.00 лева; ФТП кабел с дължина 5 метра на стойност 12.50 лева; мостов кабел 3x2 квадрата с дължина 3 метра на стойност 5.40 лева; маламашка на стойност 3.50 лева; 4 броя шпакли на стойност 10.00 лева; тръбен ключ за ВиК на стойност 5.00 лева; 9 броя тапи за тръби на стойност 4.50 лева; 3 броя видии за бетон на стойност 24.00 лева; армираща лента с дължина 45 метра на стойност 4.00 лева; крушка “Филипс” на стойност 4.70 лева; диск за Флекс на стойност 12.00 лева; ел. ключ на стойност 2.50 лева; ел. контакт на стойност 2.50 лева; чувал с лепило “Евромикс МТ 131”- 15 кг. на стойност 7.50 лева; отверка тип звезда на стойност 2 лева.; 11 броя анкерни болта с размер 10x72 на стойност 11.00 лева; комплект набори от ключове шестограм на стойност 6.70 лева; 2 парчета фибран с размер 1.20 х 0.60м с дебелина 2.5 см стойност 7.77 лева, от владението на Георги Фотев Кондов от гр.Бургас, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК П.И.Й. да заплати по сметка на РС-гр.Несебър сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 39/2012г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.


П.И.Й.
 
149 Гражданско дело No 986/2011, VI състав Вещни искове Г.Х.П. В.А.,
Д.И.А.,
В.И.Б.,
Г.П.Д.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 30.12.2011г., в законна сила от 19.01.2012г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №1250 / 30.12.2011 година
О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА исковата молба с вх. № 6203/12.09.2011 г. на Г.Х.П. с ЕГН **********,***, съдебен адрес: гр. Варна, ул. „Шипка” № 21, чрез адв. Т.С. ***, против В. Ангелова А. с ЕГН **********, Д.И.А. с ЕГН **********,***, В.И. ***, ЕГН ********** и Г.П.Д. с ЕГН **********.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 986/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.


 
150 НАХД No 732/2011, V състав Административни дела А.Г.П. ДНСК-СЕКТОР БУРГАС-РДНСК Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 16.12.2011г., в законна сила от 19.01.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-26-ЮИР-50 от 20.07.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югоизточен район, с което на основание чл.232, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на А.Г.П. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.177, ал.3 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
151 НАХД No 733/2011, V състав Административни дела А.Г.П. ДНСК-СЕКТОР БУРГАС-РДНСК Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 16.12.2011г., в законна сила от 19.01.2012г.
НП-потвърдено
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-27-ЮИР-51 от 20.07.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югоизточен район, с което на основание чл.232, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на А.Г.П. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.177, ал.3 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
152 НАХД No 797/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.И.Я. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 28.11.2011г., в законна сила от 19.01.2012г.
ПРИЗНАВА Г.И.Я., ЕГН ********** ***, с постоянен и настоящ адрес,***, българин, български гражданин, женен, със средно специално образование, неосъждан, безработен за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.11год. около 20.30ч. по Главен път Е-87, клас І-9 на около 201км., в близост до к-с”Пасифик 3” в посока гр.Бургас управлявал МПС – л.а. марка “Фиат Улайс”, с ДК№ *** собственост на *** от гр.Бургас без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №11669/19.11.10год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.второ от ЗДвП, влязло в законна сила на 06.12.2010год.-Престъпление по чл.343в; ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.

Г.И.Я.
Мотиви от 28.11.2011г.
Производството по делото е образувано по повод постъпило постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Г.И.Я., ЕГН ********** ***, с постоянен и настоящ адрес,***, българин, български гражданин, женен, със средно специално образование, неосъждан, безработен - за това, че на 26.04.11год. около 20.30ч. по Главен път Е-87, клас І-9 на около 201км., в близост до к-с”Пасифик 3” в посока гр.Бургас управлявал МПС – л.а. марка “Фиат Улайс”, с ДК№ *** собственост на *** от гр.Бургас без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №11669/19.11.10год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.второ от ЗДвП, вл. в законна сила на 06.12.2010год. – Престъпление по чл.343в, ал.2.
Представител на Районна прокуратура – гр.Несебър, редовно уведомени не се явява.
Обвиняемият Я., се явява редовно уведомен, не оспорва фактическата обстановка и правните изводи, изложени в постановлението на РП-Несебър. Не сочи доказателства.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВОКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
Свид.*** – мл.автоконтрольор при РУП – Несебър бил на работа нощна смяна за времето от 19.30ч. на 26.04.11г. до 07.30ч. на 27.04.11г. заедно с колегата си свид.***. Около 20.30ч. на 26.04.11г. на Главен път Е-87, клас І-9, на около 201км. в близост до к-с „Пасифик 3”, свид.Желев спял за проверка водача на л.а.марка „Фиат Улайлс”, с ДК№ *** – лицето Г.И.Я. с ЕГН-********** ***. При проверката се установило, че водача не представя СУМПС и контролен талон към него, а автомобила е собственост на лицето ***в от гр.Бургас. След извършената справка с дежурния ОДЧ се установило, че Я. не притежава валидно СУМПС, т.е. е неправоспособен. В тази връзка свид.*** му съставил АУАН №1097/26.04.11год. по чл.150 от ЗДвП. От изисканата и приложена по делото справка от ОД МВР – Бургас се е установило, че лицето Г.И.Я., ЕГН ********** *** е неправоспособен водач /СУМПС му е отнето на 13.07.2007год./ и има множество наложени наказания по ЗДвП.
В показанията си свид.*** е посочил, че е закупил л.а. марка „Фиат Улайлс”, с ДК№ *** през 2007год. През м.май или юни същата година, няколко месеца, след като го закупил и регистрирал на свое име, той го продал на лицето Г.Я. ***, което познавал от много години. За продажбата на автомобила не сключили договор за покупко – продажба с нотариална заверка на подписите, така както се изисква по закон, тъй като Я. не заплатил цялата продажба цена за л.а. Петров му дал малкият талон за л.а. и единия от ключовете, като се разбрали при заплащането на останалата част от продажната цена да прехвърли автомобила на Я.. В заключение той е добавил, че до настоящия момент Г. не му е изплатил напълно л.а., поради което същия не е прехвърлен, но въпреки това той няма никакви претенции спрямо Я..
При така установената фактическа обстановка деянието, извършено от Г.И.Я. е съставомерно по чл.343В, ал.2 от НК. От обективна страна деянието е извършено като на 26.04.11год. около 20.30ч. по Главен път Е-87, клас І-9 на около 201км., в близост до к-с”Пасифик 3” в посока гр.Бургас управлявал МПС – л.а. марка “Фиат Улайс”, с ДК№ *** собственост на *** от гр.Бургас без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №11669/19.11.10год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.второ от ЗДвП, вл. в законна сила на 06.12.2010год.. От субективна страна деянието е извършено умишлено, тъй като обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е целял именно тяхното настъпване.
От събраните по делото доказателства се установява, че обвиняемия до настоящият момент има и други наложени наказания по реда на ЗДвП и е извършил настоящото деяние в едногодишния срок от наказването му по административен ред без съответното свидетелство за управление, което е видно от цитираната по-горе справка на ОДП-ПП-Хасково, не е осъждан към датата на деянието, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК, от престъплението не са настъпили имуществени вреди. За престъплението се предвиждат до две години лишаване от свобода съгласно разпоредбите на чл.343В, ал.1 от НК. В с.з.обвиняемият признава вината си и изразява съжаление на стореното. С оглед изложеното и като взе предвид сравнително ниската обществена опасност на деянието и с оглед индивидуализацията на наказанието, по мнение на съда административно наказание глоба определена към минимума при баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства биха постигнали възпитателен и предупредителен ефект върху обвиняемия и същият ще бъде принудително мотивиран да спазва правилата за движение п пътищата под страх, че при следващо нарушение ще последва реализиране на наказателна отговорност. Отчитайки гореизложеното, съдът намира подходящо в конкретния случай санкция “Глоба” в размер на 1000лева в полза на държавата. Съобразно разпоредбата на чл.343г от НК не се предвижда наказание по чл.37,т.7 от НК за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което такова не следва да бъде налагано.

 
153 НАХД No 672/2011, I състав По ЗД по пътищата М.Т.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 22.12.2011г., в законна сила от 20.01.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №573/11 от 16.03.2011 г., издадено от Началника на РУП-Несебър в ЧАСТТА, с която на М.Т.Т., ЕГН **********,***, за нарушение по чл.137а, т.1, предл. 1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. 1 от ЗДвП е наложева глоба в размер на 50 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
154 ЧНД No 50/2012, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР П.Д.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 20.01.2012г., в законна сила от 20.01.2012г.
 
155 НАХД No 724/2011, VI състав Административни дела А.Х.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 29.12.2011г., в законна сила от 21.01.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000459/17.08.2011 г. на началника на Областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) е наложено на А.Х.И. ***, ЕГН **********, административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл.15 § 7, б. “а”, т.І от Регламент 3821/85 г., вр. чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАП, за това, че на 09.06.2011 г. около 16.50 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”- главна алея срещу хотел “Континентал”, при извършване на специализиран превоз на пътници по маршрут с. Карагеоргиево – Свети Влас (130 км.), с пътен лист № 936447/09.06.2011 г., с автобус марка “Сетра” с рег. № А 30 93 КА, собственост на ЕТ “Г.С.”, оборудван с аналогов тахограф, няма тахографски листи 28 дни назад, служебна бележка или друг документ, че е освободен от работа.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
156 НОХД No 24/2012, V състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.К.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 13.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
НЕ ОДОБРЯВА внесеното в съда споразумение.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД 24/2012г. по описа на РС- ***.
ВРЪЩА делото на РП- *** за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно указанията на съда.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.


 
157 НАХД No 717/2011, I състав Административни дела К.ООД КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 07.12.2011г., в законна сила от 23.01.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №54 от 27.07.2011 г. на Иван Гургов, вр. и. дл. кмет на Община Несебър, с което на „Карас“ ООД, с ЕГН **********, с ЕИК 127531581, със седалище и адрес на управление - гр. Шумен, ул. „Оборище” №33, ап.3, представлявано от управителя Д.Н.К., за административно нарушение на чл.46, т.3 от Наредба №6 на Общинския съвет – гр. Несебър, на основание чл.91 във вр. с чл.95 от същата наредба е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
158 НОХД No 426/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Г.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 16.12.2011г., в законна сила от 24.01.2012г.
ПРИЗНАВА В.Г.Д., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, понастоящем в Затвора-гр. Бургас, за ВИНОВЕН в това, че в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, за периода от 24.06.2009 год. до 10.08.2009 г., в условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи, както следва:
- на 24.06.2009 год. от стая № 115Р в хотел «» - мобилен телефон марка «Сони Ериксон 25501» ведно със зарядното му устройство на стойност 172.00 /сто седемдесет и два/ лева, мобилен телефон марка «Сименс» на стойност 55.00 /петдесет и пет лева/ лева, дигитален фотоапарат «Канон» модел «Иксус 8601» на стойност 323.00 /триста двадесет и три/ лева, дигитална видеокамера марка «Самсунг 8МХ 34» на стойност 439.00 /четиристотин тридесет и девет/ лева и ръчен часовник «Касио» на стойност 28.00 /двадесет и осем/ лева, или вещи на обща стойност - 1017.00 /хиляда и седемнадесет/ лева от владението на И.С.Б.;
- на 25.06.2009 год. от стая № 106 в хотел «» – дигитален фотоапарат «Канон А 580» на стойност 284.00 /двеста осемдесет и четири/ лева и паричната сума от 150 /сто и петдесет/ евро равняваща се на 294.00 /двеста деветдесет и четири/ лева, или вещи на обща стойност 578.00 /петстотин седемдесет и осем/ лева от владението на Н.Р.;
- на 14.07.2009 год. от стая 271 в хотел «» - два чифта мъжки шорти черни памучни 7/8 дължина на стойност 35.00 /тридесет и пет/ лева, мъжки шорти сиви памучни 7/8 дължина на стойност 55.00 /петдесет и пет/ лева, чанта тип паласка за рамо марка «Шампион» на стойност 12.00 /дванадесет/ лева, чанта тип паласка за рамо синя на стойност 15.00 /петнадесет/ лева, чифт мъжки бели обувки «Порше» на стойност 123.00 /сто двадесет и три лева/ лева, мобилен телефон «Нокия 6233» на стойност 110.00 /сто и десет/ лева, парична сума от 100 /сто/ евро равняваща се на 196.00 /сто деветдесет и шест/ лева, 70.00 /седемдесет/ лева и 4000 /четири хиляди/ сръбски динара равняващи се на сумата от 83.80 лева /осемдесет и три лева и осемдесет стотинки/, или вещи на обща стойност 699.80 лева /шестстотин деветдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ от владението на С.К.;
- на 02.08.2009 год. от стая № 2207 в хотел « » - 3 /три/ броя портмонета, сумата от 83 лева, сумата от 200 евро равняващи се на 392.00 /триста деветдесет и два/ лева, мобилен телефон «Сони Ериксон 85001» на стойност 147.00 /сто четиридесет и седем/ лева, мобилен телефон «ЕОКР502» на стойност 110.00 /сто и десет/ лева, или вещи на обща стойност 732.00 /седемстотин тридесет и два/ лева от владението на Н.А.Д.;
- на 02.08.2009 год. от стая 2265 в хотел « » - два броя мобилни телефони марка «Водафон» на обща стойност 90.00 /деветдесет/ лева, медальон – мощохранилница от гранит и сребро на стойност 152.00 /сто петдесет и два/ лева, синджирче от неблагороден метал на стойност 26.00 /двадесет и шест/ лева и сумата от 1208 /хиляда двеста и осем/ лева, или вещи на обща стойност – 1476.00 /хиляда четиристотин седемдесет и шест/ лева от владението на М.К.М.;
- на 10.08.2009 год. от стая № 169 в хотел «» - парична сума от 800.00 /осемстотин/ лева, парична сума от 200.00 /двеста/ евро равняващи се на 392.00 /триста деветдесет и два/ лева и мобилен телефон «Нокия» на стойност 149.00 /сто четиридесет и девет/ лева, всичко на обща стойност 1341.00 /хиляда триста четиридесет и един/ лева от владението на М.К.И., или всички вещи на обща стойност 5 843.80 лева /пет хиляди осемстотин четиридесет и три лева и осемдесет стотинки/, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. «Б», вр. чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по третото деяние за следните движими вещи: лична карта и здравноосигурителна карта.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 във вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 от НК времето, през което подсъдимият е бил задържан, както следва: от 29.11.2009 година до 19.04.2010 година и от 16.03.2011 година до 28.03.2011 година.
ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.Д. на основание чл.45 от ЗЗД да заплати на И.С.Б. сумата от 1017.00 лева /хиляда и седемнадесет/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното плащане.
ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.Д. на основание чл.45 от ЗЗД да заплати на М.К.М. сумата в размер на 1476.00 лева /хиляда четиристотин седемдесет и шест/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Г.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 459.44 лева /четиристотин петдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/ и държавна такса по гражданските искове в размер на 109.04 лева /сто и девет лева и четири стотинки/.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър, адв. Г. и подсъдимия и считано от датата на съобщението за частния обвинител и граждански ищец М., и за гражданския ищец Б., като гражданските ищци могат да обжалват присъдата само в гражданската част при наличие на правен интерес.


В.Г.Д.
Мотиви от 19.01.2012г.
 
159 НОХД No 444/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Ц.Г.,
Г.Х.Д.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 24.01.2012г., в законна сила от 24.01.2012г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 444/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумения, а именно: Г. ***, адв.А.Ж. от АК-гр.Бургас- защитник на подсъдимите Г. и Д. и подсъдимите М.Ц.Г. и Г.Х.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Ц.Г.- роден на *** ***, живущ ***-ска, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, строител, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 01.00 часа до 01.30 часа на 07.12.2010 год. от магазин за хранителни стоки „Алекс” в к.к. „Сл.бряг- запад”, общ.Несебър, в съучастие като съизвършител с непълнолетния Г.Х.Д., сговорили се предварително, чрез използване на техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи – охранителна камера марка „VC1036SN„ на стойност 130.00лв. и охранителна камера марка „RELONG„ на стойност 163.80лв. от владението на Е.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – всички вещи на стойност 293.80 лв. /двеста деветдесет и три лева и осемдесет стотинки/, като случаят е немаловажен;
- И за това, че около 02.00 часа на 07.12.2010 год. от вилно селище „Елит-1” в к.к. „Сл.бряг- запад”, общ.Несебър, в съучастие, като съизвършител с непълнолетния Г.Х.Д., сговорили се предварително, чрез използване на техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи – охранителна камера марка „RELONG IR„ модел „СОНИ” на стойност 199.80лв. /сто деветдесет и девет лева и осемдесет стотинки/, собственост на „УОК” ЕАД представлявано от Ж.Д.К. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, като деянията за извършени при условията на продължавано престъпление, поради което и на основание чл.195, ал.1 т.4 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 4 /четири / години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.Ц.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 38.80 лева /тридесет и осем лева и осемдесет стотинки/.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Х.Д. - роден на *** ***, живущ ***-ска, българин, български гражданин,с основно образование, неженен, не осъждан, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че в нощта на 03 срещу 04.12.2010 год., от магазин за хранителни стоки „Ревю”, находящ се в гр.Св.Влас, общ.Несебър ул.”Русалка”, №8, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си, чрез използване на техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи – камера за видеонаблюдение марка „Сони 420„ на стойност 184.86лв /сто осемдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/ и захранващ блок стойка за скрити кабели на стойност 108.81лв. /сто и осем лева и осемдесет и една стотинки/, всички вещи на обща стойност 293.67 /двеста деветдесет и три лева и шейсет и седем ст./ от владението на К.И.В. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
И за това, че за времето от 01.00 часа до 01.30 часа на 07.12.2010 год. от магазин за хранителни стоки „Алекс” в к.к. „Сл.бряг- запад”, общ.Несебър, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с М.Ц.Г., сговорили се предварително, чрез използване на техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи – охранителна камера марка „VC1036SN„ на стойност 130.00 лв. и охранителна камера марка „RELONG„ на стойност 163.80 лв., от владението на Е.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – всички вещи на стойност 293.80 лв. /двеста деветдесет и три лева и осемдесет стотинки/, като случаят е немаловажен;
- И за това, че около 02.00 часа на 07.12.2010 год. от вилно селище „Елит-1” в к.к. „Сл.бряг- запад”, общ.Несебър, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с М.Ц.Г., сговорили се предварително, чрез използване на техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи – охранителна камера марка „RELONG IR„ модел „СОНИ” на стойност 199.80,лв. /сто деветдесет и девет лева и осемдесет стотинки/, собственост на „УОК” ЕАД, представлявано от Ж.Д.К. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, като деянията са извършени при условията на продължавано престъпление, поради което и на чл.195, ал.1 т.4 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.63, ал.1, т.3 , вр. с чл.54, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.69, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три / години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Г.Х.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 38.80 лева /тридесет и осем лева и осемдесет стотинки/.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 444/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.
След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетите спрямо подсъдимите Г. и Д. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите

О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ взетата в съдебното производство спрямо М.Ц.Г. мярка за неотклонение “ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ” в размер на 500 лева.
ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14- 2399/2010 год. по описа на РУП- Несебър спрямо Г.Х.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

М.Ц.Г.
Г.Х.Д.
 
160 НАХД No 676/2011, II състав По Закона за авторското право П. ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 16.12.2011г., в законна сила от 24.01.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1549/28.02.2011г., издадено от Министъра на Културата, с което за нарушение на чл.97, ал.1, т.5, пр.1 вр. чл.18, ал.1 и ал.2, т.3 вр. чл.35 и чл.58 от ЗАПСП на „П." ЕООД, ЕИК-102179948, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК”Слънчев бряг”, х-л”Юпитер”, представлявано от Г.С.Ж. с ЕГН – **********,***, офис 1, чрез адв.А. Панайотва, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 1000 лева на 500лв. /петстотин лева/.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
161 НАХД No 866/2011, V състав Административни дела Д. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.12.2011г., в законна сила от 24.01.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 8 от 15.05.2011г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, с което на основание чл.42, ал.9 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, на Д.ДК” ООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.П., бул.”Х. Б.” № **, представлявано от А.Н.П., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляда/ лева, за административно нарушение на чл.18, ал.3 вр. ал.2, т.2 и т.3 вр. чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД и на основание чл.42, ал.9 от ЗЗЛД, на жалбоподателят е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.23, ал.4 вр. ал.1 от ЗЗЛД.

 
162 НОХД No 939/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.М.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 12.01.2012г., в законна сила от 24.01.2012г.
на основание чл. 289, ал.1 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 939/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър, водено срещу С.М.П. *** с ЕГН **********, поради настъпила смърт на подсъдимия.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 
163 НОХД No 28/2012, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.С.Р. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 16.01.2012г., в законна сила от 24.01.2012г.
НЕ ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 28/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият И.С.Р. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.Д.Т., споразумение.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 28/2012г. по описа на РС- Несебър.
ВРЪЩА делото на РП- Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок пред ОС- Бургас.


 
164 НОХД No 57/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.М.Ф. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 24.01.2012г., в законна сила от 24.01.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 57/2012 г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър, подсъдимият С.М.Ф. и неговият защитник адв. С.А. споразумение, съгласно което С.М.Ф., ЕГН **********,***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, живущ ***, осъждан, понастоящем в Затвора гр. Бургас се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2011 г., около 05.30 часа, в к.к. „Слънчев бряг” общ. Несебър, при условията на опасен рецидив в съучастие като съизвършител с Л.н С. Г.чрез проникване през незатворена балконска врата на апартамент №1, находящ се в комплекс „Амадеус 3” ет.1, отнел чужди движими вещи: черна текстилна мъжка чанта – тип паласка на стойност 14,80 лв.; ключ за лек автомобил марка „Тойота Корола” на стойност 240 лв.; пет броя секретни ключове за катинари на велосипеди на стойност 10 лв.; един брой ключ за кафе автомат на стойност 6 лв.; един брой малък ключ за катинар на стойност 2 лв.; един брой секретен ключ на стойност 3 лв.; един брой секретен ключ на стойност 3 лв.; три броя секретни ключове на обща стойност 6 лв.; 20 бр.визитни картички на обща стойност 0,60 лв.; четири американски долара на стойност общо 5,52лв., или всичко вещи на обща стойност 295,35 лева (двеста деветдесет и пет лева, тридесет и пет стотинки) от владението на Минко Панчев Пешкин без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б. „б”, вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВАДЕСЕТ И ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ф. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 52,80 лева (петдесет и два лева и осемдесет стотинки), представляващи разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 57/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

С.М.Ф.
 
165 НАХД No 891/2011, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.С.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 14.12.2011г., в законна сила от 25.01.2012г.
ПРИЗНАВА Т.С.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, основно образование, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.03.2008 г., около 10,50 ч., по главен път І- 9, на КПП „Кошарица”, управлявал МПС- лек автомобил „БМВ” с ДК№ ****, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с наказателно постановление № 14242/10.01.2007 г. на началника на ПП „КАТ” при ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Т.С.Г.
Мотиви от 14.12.2011г.
Производството по делото е по реда на част V, глава 28 от НПК.
Производството е образувано по повод постановление на Районна прокуратура- гр. Несебър от 01.11.2011 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Т.С.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, основно образование, живущ ***, ЕГН **********, за това, че на 02.03.2008 г., около 10,50 ч., по главен път І- 9, на КПП „Кошарица”, управлявал МПС- лек автомобил „БМВ” с ДК№*****, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с наказателно постановление № 14242/10.01.2007 г. на Началника на ПП „КАТ” при ОДМВР- Бургас- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.
В съдебно заседание не се явява представител на Районна прокуратура- Несебър, редовно уведомена.
Обвиняемият се явява лично като изразява съжаление за случилото се.
Съдът, като взе предвид приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
На инкриминираната дата св. Дойчев бил на работа като автопатрул по КАТ. Около 10,50 ч. по главен път І- 9, на КПП „Кошарица”, спрял за проверка лек автомобил „БМВ” с ДК№ ..., управляван от обвиняемия. При извършената проверка се установило, че Г. няма свидетелство за управление. Видно от приложеното Наказателно постановление № 14242/10.01.2007 г. /влязло в сила на 30.05.2007 г./ обвиняемият е санкциониран за такова деяние по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП. Така описаната фактическа обстановка се подкрепя от материалите по ДП № 14- 216/2009 г. по описа на РУП- гр. Несебър, а именно протокол за разпит на св. Дойчев, акт за установяване на административно нарушение № 462044/01.12.2006 г., цитираното по- горе наказателно постановление, и не се оспорва от обвиняемия.
С оглед изложеното настоящата инстанция намира, че Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.343в, ал.2 от НПК, съгласно който се наказва всеки, който в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление извърши такова деяние. Видно от отбелязването на приложеното наказателно постановление, считано от 30.05.2007 г. е започнал да тече посочения в нормата срок като към 02.03.2008 г. /датата на деянието/ не е бил изтекъл. Ето защо настоящата инстанция намира, че Г. абсолютно съзнателно е управлявал МПС, знаейки че не притежава съответното свидетелство и въпреки че няма право на това.
При определяне на наказанието съдът споделя изложеното в постановлението на РП- Несебър, че са налице предпоставките за прилагане на чл.78а от НК. Съгласно цитираната норма пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато са налице едновременно следните условия: 1. за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; 2. деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел; 3. причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Предвиденото от законодателят наказание за извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК е лишаване от свобода до две години. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост обвиняемия е неосъждан, не е освобождаван е от наказателна отговорност по реда на глава 28, и от деянието не са били причинени имуществени вреди. Ето защо Г. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложена глоба. При определяне размера на същата съдът отчете младата възраст на обвиняемия, съжалението за извършеното, данните за имущественото му състояние. С оглед на това настоящата инстанция намира, че на обвиняемия следва да бъде определено наказание в минимален размер от 1000 лв., което съдът намира, че в достатъчна степен би допринесло за дисциплинирането му и би му подействало превантивно.

 
166 НОХД No 60/2012, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.С.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 25.01.2012г., в законна сила от 25.01.2012г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 60/2012г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г.Р. – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия М.С.К. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.С.К. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, българско гражданство, без образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че
На 21.08.2011 година около 03.00 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на улицата между хотел “Янтра” и хотел “Тунджа”, отнел чужди движими вещи- дамска чанта от изкуствена кожа с една дръжка на стойност 61.00 лв./шестдесет и един лева/, мобилен телефон марка “Самсунг” на стойност 100.00 лв. /сто лева/, дигитален фотоапарат марка “Олимпус” на стойност 361.86 лв./триста шестдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки/, сумата от 60 лв. /шестдесет лева/, дебитна карта “Виза електрон” и свидетелство за управление на МПС на името на Т.Т.Л., секретен ключ за сейф на стойност 11.50 лв. /единадесет лева и петдесет стотинки/ или всички вещи на обща стойност 594.36 лв. /петстотин деветдесет и четири лева и тридесет и шест стотинки/ от владението на Т.Т.Л., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила /съборил пострадалата на земята и издърпал чантата с намиращите се в нея вещи от раменете й/, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание една година „лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ВРЪЩА на пострадалата Т.Т.Л. веществените доказателства по делото, а именно: мобилен телефон марка “Самсунг” розов на цвят с ИМЕЙ № 353044041135311, ведно с батерия, дигитален фотоапарат марка “Олимпус”, розов на цвят, сериен № И92А03476.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.С.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 60 лева (шестдесет лева), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 60/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.С.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ наложената на М.С.К. ЕГН ********** с постановление от 03.09.2011 г. на РП Несебър забрана на К. да напуска пределите на Република България. Определението е окончателно.
Да се уведоми Директора на ОДП Бургас за отмяната на наложената забрана.
Да се уведоми пострадалата Л., че в едногодишен срок от получаване на съобщението за това може да получи вещите си от административния секретар на РС Несебър.
След изпълнение на влязлото в сила споразумение досъдебното производство да се върне на РП Несебър за продължаване на съдоброизводствените действия по отношение на обвиняемия С. М.Х..

М.С.К.
 
167 Гражданско дело No 1328/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. ЕООД П. ЕООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 18.01.2012г., в законна сила от 26.01.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатата между „С.” ЕООД и „П.” ЕООД спогодба в посочения по-горе смисъл.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1328/2011 г. по описа на РС Несебър.
Определението, в частта, с която се прекратява производството подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред ОС Бургас.

 
168 НАХД No 819/2011, V състав Административни дела Н.П.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.12.2011г., в законна сила от 26.01.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000559 от 07.09.2011г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на Н.П.М. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.40, ал.1, т.5 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. на МТ и на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева, за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
169 НОХД No 527/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Ц.Л. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 27.01.2012г., в законна сила от 27.01.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 527/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимият В.Ц.Л. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което подсъдимият В.Ц.Л. се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода 10-12.10.2009г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на моторно превозно средство- л.а. „Форд Ескорд” с рег. № ****** собственост на К.Т.М. с ЕГН **********, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 396.70 лева (триста деветдесет и шест лв. и седемдесет ст.), както следва:
- на 10.10.2009г. в хотел „Сънрайз клуб”, е отнел от владението на Т.П.Х., чужди движими вещи, а именно: телевизор „LG”, модел „NR CK-14F84”, сос сериен № 20300552, ведно с устройство за дистанционно управление, собственост на „З.2.” ЕООД на стойност 68,00 лева, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои;
- на 12.10.2009г., в хотел „Хелена 2”, чрез използване на техническо средство- ключ, е отнел от владението на К.Т.М. чужди движими вещи, а именно: телевизор „Краун” със сериен № 6438134800086, ведно с устройство за дистанционно управление, собственост на „П.” ООД на стойност 92,00 лева;
- на 12.10.2009г., в хотел „Сънрайз клуб”, е отнел от владението на Т.П.Х. чужди движими вещи, а именно: телевизор „LG”, модел „CE-29Q26ET”, със сериен № 201КТ00058, ведно с устройство за дистанционно управление, на стойност 118,00 лева, и компютър с монитор - неустановени марка и модел, на стойност 118,75 лева, собственост на „З. ЕООД,
като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са заместени, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият В.Ц.Л. да заплати по сметка на Държавата сумата от 55.00 (петдесет и пет) лева, представляваща разноски по делото
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 527/2011г. по описа на РС - Несебър.

В.Ц.Л.
 
170 НАХД No 895/2011, IV състав Административни дела А. ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 14.12.2011г., в законна сила от 27.01.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202351/30.09.2011 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.16, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на „Александрина 2000” ЕООД- гр. Бургас, представлявано от П.С.П., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 1800 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
171 НАХД No 959/2011, IV състав Административни дела И.С.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 27.01.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22- 0000458/17.08.2011 г. на Началника на областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.15, § 7, б. „А”, т. „И” от Регламент 3821/85 вр. с изречение последно от същата буква вр. чл. 78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози, на основание чл.93в, ал.17, т.1 от Закона за автомобилните превози, на И.С.А., живущ ***8, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1500 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
172 НАХД No 675/2011, I състав По ЗД по пътищата Й.Н.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 31.01.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2508/11 от 21.07.2011 г. на Началника на РПУ – Несебър, с което на Й.Н.К., ЕГН **********,***, на основание чл.179, ал.3, т.4, предл. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева за нарушение по чл.100, ал.2, предл.1 от ЗДвП.
ОСЪЖДА Й.Н.К., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС-Несебър разноските по делото в размер на 10 /десет/ лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
173 НОХД No 79/2012, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Д.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 31.01.2012г., в законна сила от 31.01.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №79/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.В.В. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Д.Д.М. споразумение, съгласно което:
Д.Д.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:
На 22.09.2011 г. в к.к. "С.Б.", общ.Несебър в к-с „Голдън Дриймс", в близост до общежитие „Парк", в л.а. „*******" , рег. № *******, собственост на В.Ц.А. от гр.С., без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, а именно:
- коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.40 % /четири цяло и четири десети процента/ с нетно тегло 0,175 гр. /нула цяло сто седемдесет и пет грама/ на стойност 1,05 лв.,
- коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.00 % /пет процента/ с нетно тегло 1,080 гр./едно цяло и осемдесет грама/ на стойност 6,48 лв.,
- коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.90 % /четири цяло и девет десети процента/ с нетно тегло 0,996 гр. /нула цяло деветстотин деветдесет и шест грама/ на стойност 5,97 лв.,
-амфетамин- сол със съдържание на основно вещество 4,50 % /четири цяло и пет десети процента/ , с нетно тегло 2,000 гр./два грама/ на стойност 60 лв.
- амфетамин- сол със съдържание на основно вещество 4,00% /четири процента/ с нетно тегло 10,743 гр./ десет цяло седемстотин четиридесет и три грама/ на стойност 332, 29 лв.;
На 22.09.2011 г. в к.к. С.Б., общ. Несебър, хотел „Планета" в стая № 8 406, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, а именно:
- коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.80 % /четири цяло и осемдесет процента/ с нетно тегло 55,910 гр./петдесет и пет цяло деветстотин и десет грама/ на стойност 335,46 лв.,
- коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.80 % / пет цяло и осем десети процента/ с нетно тегло 6,195 гр./ шест цяло сто деветдесет и пет грама/ на стойност 37,17 лв.,
всички наркотични вещества с общо нетно тегло 77,099 гр./ седемдесет и седем цяло и деветдесет и девет грамма/, на обща стойност 768,92 лева /седемстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на “лишаване от свобода” за срок от 10 /десет/ месеца..
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание «глоба».
ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 вр. с чл.53, ал.2, б. „а” от НК от НК неизразходената част от веществените доказателства по делото, предмет на престъплението, а именно - коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.00 % /пет процента/ с нетно тегло 1,080 гр./едно цяло и осемдесет грама/; коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.90 % /четири цяло и девет десети процента/ с нетно тегло 0,996 гр. /нула цяло деветстотин деветдесет и шест грама/; амфетамин- сол със съдържание на основно вещество 4,50 % /четири цяло и пет десети процента/ , с нетно тегло 2,000 гр./два грама/; амфетамин - сол със съдържание на основно вещество 4,00% /четири процента/ с нетно тегло 10,743 гр./ десет цяло седемстотин четиридесет и три грама/ на стойност 332, 29 лв.; коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.80 % /четири цяло и осемдесет процента/ с нетно тегло 55,910 гр./петдесет и пет цяло деветстотин и десет грама/; коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.80 % / пет цяло и осем десети процента/ с нетно тегло 6,195 гр./ шест цяло сто деветдесет и пет грама/, които да бъдат унищожени по съответния ред.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Д.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата от 114 ( сто и четиринадесет) лева, представляваща разноски по делото.
С оглед одобреното споразумение, съдът

О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 79/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Д.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Д.Д.М.