РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2012г. до 31.12.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 513/2012, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Х.Ю. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 19.9.2012г., в законна сила от 3.12.2012г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Р.Х.Ю. с ЕГН ********** наказания по НОХД № 1060/2000г. и НОХД № 930/2001г., двете по описа на РС-Петрич, а именно – ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Ю. наказания по НОХД № 1086/2005г. на РС-Петрич и НОХД № 301/2012г. на РС-Несебър, а именно – ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.   ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – осемнадесет месеца лишаване от свобода, изтърпяното от Ю. наказание ПРОБАЦИЯ, наложено му по НОХД № 509/2011г. на РС-Несебър, както и изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода по включените в съвкупността присъди, както следва: шест месеца лишаване от свобода, наложено по НОХД № 1086/2005г. на РС-Петрич и изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода по НОХД № 301/2012г. на РС-Несебър, считано от 25.01.2012г. до влизане в сила на настоящото определение, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
Р.Х.Ю.
2 НОХД No 675/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.О. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 3.12.2012г., в законна сила от 3.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 675/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж., служебен защитник на подсъдимия К.О., съгласно което ПРИЗНАВА К.О.- роден на *** г. в Армения, с постоянен адрес ***, арменец, арменски гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.04.2012 г., за времето от 10.30 ч. до 11.30 ч., от магазин на ул. „***”, № 48, в гр.Несебър, отнел чужда движима вещ – мобилен телефон марка “Iphone 3 GS”- 16 гигабайта, на стойност 475.00 /четиристотин седемдесет и пет/ лв., от владението на М.Й.К., ЕГН **********, без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3, мвр. Ал.1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на наказание “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година с периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за една календарна година   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия К.О. с посочена по- горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР-гр.Бургас сумата в размер на 40.00 лева /четиридесет лева/, представляваща направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 675/2012 г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОТМЕНЯ взетата спрямо К.О. взетата в хода на ДП мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалвани и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес.  
К.О.
3 НАХД No 680/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.11.2012г., в законна сила от 3.12.2012г.
ПРИЗНАВА Г.К.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, пл.”****” № 3, бар „****” – офис, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно-специално образование, барман, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2012г., около 04.00 часа, в КК„Слънчев бряг” и в сградата на РУП-гр.Несебър, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество - кокаин с нетно тегло от 0,319 гр. със съдържание на основното вещество 15,50 тегловни процента, на стойност 28,71 лева /двадесет и осем лева и седемдесет и една стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.   ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК веществените доказателства по делото, а именно – останалата част от наркотичното вещество, като постановява същото да бъде унищожено след влизане на решението в законна сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.К.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 36,08 лева /тридесет и шест лева и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП-Несебър от датата на съобщаването му.  
Г.К.Г.
Мотиви от 20.11.2012г.
4 НАХД No 848/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.Ш. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.11.2012г., в законна сила от 3.12.2012г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА Г.К.Ш., роден на *** г. в гр. Поморие, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, студент, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2012 г., около 02.30 часа, в к.к.„Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до хотел „Фламинго”, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 във вр. с чл.30 и чл.7 от ЗКНВП, в кутия от цигари „Дънхил”, държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп с общо нетно тегло 0,798 грама със съдържание на активния му компонент тетрахидроканабинол 7,00% на стойност 4,79 лева /четири лева и седемдесет и девет стотинки/, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС на Република България за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354А, ал.5, вр. с ал.3, предложение второ, т.1, вр. с ал.1 от НК, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на по 1000 /хиляда/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: кутия от цигари марка „Дънхил”, ведно с полиетиленово пликче с размери 5х5см., съставляващи опаковка на наркотичното вещество, които след влизане в сила на решението да се унищожат.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Г.К.Ш. с посочена по- горе самоличност, да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 37,98 лв. /тридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
Г.К.Ш.
Мотиви от 12.11.2012г.
5 НАХД No 860/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Д. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.11.2012г., в законна сила от 3.12.2012г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА А.А.Д., роден на *** г. в гр. София, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2012 г., около 02.00 часа, в к.к.„Слънчев бряг”, община Несебър, на крайбрежната алея в близост до дискотека „Викинг”, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, както следва: метамфетамин сол, със съдържание на основно вещество 5,00 % с нетно тегло 0,144 грама, на стойност 3,60 /три лева и шестдесет стотинки/, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС на Република България за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354А, ал.5, вр. с ал.3, предложение второ, т.1, вр. с ал.1 от НК, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на по 1000 /хиляда/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: опаковки от наркотични вещества, които след влизане в сила на решението да се унищожат.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.А.Д. с посочена по- горе самоличност, да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 36,68 лв. /тридесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
А.А.Д.
Мотиви от 12.11.2012г.
6 НОХД No 948/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 3.12.2012г., в законна сила от 3.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 948/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв.***, упълномощен защитник на подсъдимата С.П., съгласно което ПРИЗНАВА С.Г.П., род. на *** год., с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, ЕГН: **********, за ВИНОВНА в това, че на 29.08.2012 г., около 11:10 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на пътна отсечка до х-л „Байкал”, управлявала МПС- л.а. марка „Рено”, модел „Меган” с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.30 (едно цяло и тридесет) на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 776/30.08.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от три месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА, на основание чл. 343г, във вр. чл. 343б, ал. 1 от НК, подсъдимата от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което на подсъдимата е било отнето свидетелството за правоуправление, считано от 29.08.2012 г.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата С.П. с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР-гр.Бургас общо сумата в размер на 44.36 лева /четиридесет и четири лева и тридесет и шеста стотинки/, представляваща направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №948/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Г.П. взетата в хода на ДП мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалвани и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес.  
С.Г.П.
7 Гражданско дело No 814/2011, VI състав Други дела П. ДЕ. ЕООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КУРОРТНО-АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ЕМЕРАЛД РЕЗОРТ БИЙЧ И СПА",СГРАДА А Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 2.11.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни решенията на Общо събрание на етажната собственост на курортно-апартаментен комплекс “Е*** Р*** Б*** и СПА”, сграда “А”, вход “Е***”, вход “К***” и вход “Да***”, проведено на 01.07.2011 г. в конферентната зала на същия комплекс, а именно: 1) освобожда***е на лицата Г.о Л.и М. Димитров като членове на Управителния съвет на етажната собственост, и избор на нови членове- “Синара БГ” ЕООД и “Е*** хоспиталити” ООД; 2) приемане за сведение на доклад-отчет на управляващата компания “Е*** хоспиталити” ООД за 2010 г. и за периода 01.01.2011 г. – 31.05.2011 г.; 3) решение да бъде направен преразчет на сметките за комунални разходи за 2010 г. и е приет годишен доклад на Управителния съвет на етажната собственост в комплекс “Е***”; 4) приемане на годишен доклад на Контролния съвет на етажната собственост в комплекс “Е***”; 5) решение разпределението на комунални разходи по площи да се прави съобразно нормите на ЗУЕС; 6) решение такса поддръжка и управление да бъде в размер на 1.20 евро с ДДС, като включва и разходите за общодостъпни части; упълномоща***е на управителния съвет на етажната собственост да проведе конкурс, избере и сключи договор с управляваща компания от 01.01.2012 г.; упълномоща***е на председателя на УС на ЕС да открие банкова сметка ***; решение за преразчитане на сметките за комунални разходи за 2010 г.  ОСЪЖДА Етажна собственост на курортно-апартаментен комплекс “Е*** Р*** Б*** и СПА”, сграда “А”, вход “Е***”, вход “К***” и вход “Да***”, представля***а от председателя на Управителния съвет “Е*** хоспиталити” ООД, ЕИК ***, да заплати на “П.д.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Д*** Б***” № 76А, ет.5, представля***о от управителя И*** В. М***, сумата от 3 300 (три хиляди и триста) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връч***ето му на страните.  
8 НАХД No 490/2012, IV състав По ЗД по пътищата Д.В.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.10.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1189/12/04.05.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което, за нарушение на чл.137а ал.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на Д.В.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1189/12/04.05.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което, за нарушение на чл.157, ал.6, от ЗДвП, на основание чл.181, т.3, от същия закон, на Д.В.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 20 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
9 НАХД No 564/2012, IV състав По ЗД по пътищата Т.Р.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.10.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Н.ският районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1413/22.05.2012 г. на Началника на РУП- гр. Н., с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо от същия закон, на Т.Р.Р., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” и „лишаване от право да управлява МПС”, като НАМАЛЯВА размера на същите, както следва: глобата от 400 лв. на 200 лв. /двеста лева/, а лишаване от право да управлява МПС от 8 месеца на 6 /шест/ месеца.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
10 НОХД No 610/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.К. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 10.10.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
ПРИЗНАВА М.Г.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, ***, ***, ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 07.06.2011г. до 28.06.2011г., на територията на общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност .. 414,89 лева /дванадесет хиляди четиристотин и четиринадесет лева и осемдесет и девет стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:  - на 07.06.2011г., между 20:30 и 23:20 часа. в гр.Несебър, местността „***", бл.А, ет.3, ап.10, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - счупване патрона на входната врата, отнел чужди движими вещи на обща стойност 11 271,19 лв.. както следва: черен мъжки портфейл от естествена кожа на стойност 10.00 лв. ведно със съдържащите се в него 2бр. лични карти, шофьорска книжка, 2 бр. банкови дебитни карти. 2 бр. карти за здравни застраховки, регистрационен талон на МПС, сумата от 800.00 швейцарски франка, равняващи се на 1 280.00 лв. по курса на БНБ и 100.00 евро, равняващи се на 196.00 лв. по курса на БНБ, мъжка чантичка тип паласка на стойност 10.20 лв., оригинален ключ за лек автомобил марка „Мерцедес 500 SL" на стойност 440.00 лв., устройство за дистанционно управление на гаражна врата на стойност 49.00 лв., очила с диоптър на стойност 392.50 лв., кожен калъф за очила на стойност 40.00 лв., лаптоп марка „Хюлет Пакард", модел „Павилион", на стойност 658.50 лв.. лаптоп марка „Тошиба" на стойност 418.00 лв., мобилен телефон марка „Айфон 308" на стойност 436.50 лв., мобилен телефон марка „Нокиа" на стойност 110.00 лв., 3 бр. хард дискове „Уестърн дигитал" 640 гигабайта на стойност 149.25 лв.. 1 бр. хард диск „Уестърн дигитал" 1терабайт на стойност 156.00 лв., дигитален фотоапарат марка „Хюлет Пакард" на стойност 78.50 лв„ навигационна система марка „Гармин Нуви" на стойност 280.00 лв., айпод марка „Самсунг", модел „Галакси" на стойност 579,00 лв., мъжки ръчен часовник марка „Сертина" на стойност 572.00 лв., и мъжки ръчен часовник марка „Джастекс" на стойност 568.00 лв., от владението и без съгласието на Ж.Т.Л. от ***; и дамски ръчен часовник марка „Сертина" на стойност 864.00 лв., дамски кварцов часовник на стойност 347.10 лв., гердан от розов кварц на стойност 89.50 лв., гердан от бял метал на стойност ..7.84 лв., гердан от сладководни перли на стойност 50.00 лв., гердан от сладководни перли на стойност 60.00 лв., гердан от бели перли и черен оникс на стойност 90.00 лв., 5 чифта обеци от неблагороден метал на стойност 85.80 лв., гривна от бял метал на стойност 95.00 лв., гердан от сладководни перли на стойност 90.00 лева, 3бр. „модерни” гердани на стойност на стойност 73.00 лв., кехлибарен гердан с дължина около 70 см на стойност 96.00 лв., кехлибарен гердан с дължина около 50 см на стойност 96.00 лв., 3бр. пръстени от сребро и кехлибар на обща стойност 229.50 лв., сребърен пръстен с три броя сладководни бели перли на стойност 75.00 лв., 2 чифта сребърни обеци с кехлибар на обща стойност 86.50 лв., чифт обеци от сребро с камъче цирконий на стойност 20.00 лв., чифт обеци от сребро със сладководна перла на стойност 30.00 лв., чифт обеци от сребро с формата на тънки халки на стойност 28.00 лв., сребърно синджирче с дължина около 55 см на стойност 165.00 лв., 3 бр. „модерни" гривни на обща стойност 30.00 лв., гривна триредова от естествени майоркански перли бели на цвят на стойност 50.00 лв., синджир от жълто злато с дължина около 65 см, 18 карата, на стойност 450.00 лв., златна гривна от жълто злато, широка около 1 см на стойност 750.00 лв., комплект от колие от бяло, жълто и червено злато с дължина около 55-60 см и обеци на обща стойност 600.00 лв., гривна от сребро с оплетка от малки сърца на стойност 54.50 лв. и комплект от сребърен синджир с дължина около 60 см и гривна на обща стойност 115.00 лв., от владението и без съгласието на М.Г.Л. от ***;  - на 27.06.2011г., между 21:00 и 23:30 часа, в к.к.Слънчев бряг, к-с „Браво 3”, бл.4. ет.2, ап.4, чрез повреждане на преграда, здраво направена защита на имот - счупване патрона на входната врата, отнел лаптоп марка „Тошиба Сателит" на стойност 690.00 лв., текстилна чанта за лаптоп с надпис „Фуджицо Сименс" на стойност 11.70 лв., „мишка” за лаптоп на стойност 2.00 лв., мъжки парфюм „Хюго Бос" - 100 мл., на стойност 40.00 лв. и сумата от 400.00 лв. – всички вещи на обща стойност 1 143.70 лв., от владението и без съгласието на С.Й.Ш. от ***, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.54, ал.1 вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от ОТКРИТ ТИП.  ВРЪЩА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК на М.Г.К. веществените доказателства по делото, както следва: 1бр. Розова чанта; 4 бр. Латескови жълти на цвят ръкавици; 4бр. Отверки; 1бр. «раздвижен» гаечен ключ; 1бр. Бежов джоб с червени окантвания; 1бр. Бежов сак; 1 бр. Самобръсначка «Венус»; цифров фотоапарат марка «Олимпус» със сер.№ Q65230004; черна на цвят връзка с надпик „Джим Бим” със закачени на нея 6бр. секретни ключове и 1бр. ключ № 2, както и: 4бр. банкноти с номинал 10 рубли, 6бр. банкноти с номинал 20 рубли, 6бр. банкноти с номинал 50 рубли, 5бр. банкноти с номинал 100 рубли, 1бр. банкнота с номинал 500 рубли; 1бр. банкнота с номинал 1000 рубли.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Г.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 254,60 лева /двеста петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/, представляваща направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
М.Г.К.
Мотиви от 23.10.2012г.
11 НОХД No 638/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.С.,
Х.К.П.
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.12.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
ОДОБРЯВА, постигнатото между страните по НОХД № 638/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.Б. ***- защитник на подсъдимия Х.П. и подсъдимият Х.К.П. със снета по делото самоличност, съгласно което:   Подсъдимият Х.К.П. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан/реабилитиран/, строителен работник се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.03.2012г. около 12:00 часа от строителен обект на „Б." ЕООД намиращ се в местността „Кокалу", в землището на с.Равда, общ.Несебър, чрез използването на моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Астра" с рег. № РК 5416 АК, собственост на А. Г. С., в съучастие с А.А.С., като съизвършител, отнел чужди движими вещи, а именно 10 /десет/ броя телескопични подпори на обща стойност 90,00 лева от владението на „Булстрой" ЕООД, представлявано от Д.К.К. с ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА „Пробация”, при следните пробационни мерки:.  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12/дванадесет/ месеца при периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12/дванадесет/ месеца;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 часа годишно, за срок от една календарна година.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 638/2012г. по описа на РС-гр.Несебър по отношение на подсъдимия Х.К.П..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х.К.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.К.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  Съдът, като взе предвид, че е постановил определение по настоящото НОХД 638/2012г., с което е одобрил сключеното между РП- Несебър и подсъдимия Х.К.П. и неговия служебен защитник адв.Б. споразумение за решаване на делото, а в същото време производството е образувано по обвинител акт внесен от РП Несебър и за друго лице а именно подс.А.А.С. намира, че са налице основанията на чл.29, ал.1, т.1, б.Б от НПК поради което настоящият съдебен състав следва да бъде отведен при продължаване разглеждането на производството по отношение на втория подсъдим А.А.С..  Мотивиран от горното и на основание чл.29, ал.1, т.1, б.Б от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОТВЕЖДА съдебния състав от разглеждане на НОХД № 638/2012г. по описа на РС-Несебър.  Делото да се ДОКЛАДВА на председателя на съда за определяне на нов докладчик.  
А.А.С.
Х.К.П.
12 НАХД No 742/2012, I състав Административни дела Д.В.П. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.10.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000644/24.07.2012г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ"-Бургас, с което на Д.В.П. с ЕГН - ********** ***, с което за нарушение на члЛ8, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министъра на транспорта/МТ/ и на осн.чл.93, ал.2, T.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 500 лв  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
13 НОХД No 991/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.И.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 9.11.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
на основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът   Р А З П О Р Е Д И:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №991/2012 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.   ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.   Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от връчването му.  
14 ЧНД No 1001/2012, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Разпореждане от 13.11.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ без разглеждане Предложение на РП-Несебър по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК за приспадане на изтърпяното по НОХД № 196/2011г. по описа на РС-Несебър наказание от определеното общо наказание по НОХД № 377/2012г. на НРС.   ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 1001/2012г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.       РАЙОНЕН СЪДИЯ:    
15 ЧНД No 1013/2012, VI състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
PUMA SE,
FAKTON LTD.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 12.11.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по ч.н.дело № 1013/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  Материалите по настоящото дело да се приложат по ЧНД № 1010/2012 г. на НРС.    
16 ЧНД No 1040/2012, V състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК А.К.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.11.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
Уважавана основание чл.65, ал.4 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ИЗМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия по ДП № 321/2012г. по описа на ОД на МВР - гр.Бургас А.К.К. с ЕГН **********, мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава, а именно „Домашен арест”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 3-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.  Насрочва делото в случай на жалба или протест пред Окръжен съд - гр.Бургас на 05.12.2012г. от 14.00 часа, за които дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Определението бе обявено в 16.00 часа в присъствието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник.  След обявяване на определението си, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
17 Гражданско дело No 236/2012, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВРОАЛУМИЛ ЕООД БЪЛГАРСКИ МИСТЕРИИ 54 ООД Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.8.2012г., в законна сила от 5.12.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Б.М.54” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”Любен Каравелов” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., че съществува вземането на „Е.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул.”Хан Аспарух” № 8, ет.4, ап.9, представлявано от управлителя А.Г.М., по Заповед № 126 от 06.02.2012г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 129/2012г. по описа на РС-гр.Несебър, включващо сумата в размер на 4512 лева /четири хиляди петстотин и дванадесет лева/, представляваща неизпълнено задължение по Договор от 01.06.2008г. за изработка, доставка и монтаж на алучиниева и ПВЦ дограма, стъклопакети, остъкляване на монтираната дограма, врати и прозорци, съгласно издадена фактура № 266 от 18.12.2008г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението – 02.02.2012г. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА „Б.М.54” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”Любен Каравелов” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д. да заплати на „Е.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул.................9, представлявано от управлителя А.Г.М., сумата в размер на 860,24 лева /осемстотин и шестдесет лева и двадесет и четири стотинки/, представляващи заплатени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
18 НОХД No 453/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.З.О. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 19.11.2012г., в законна сила от 5.12.2012г.
 ПРИЗНАВА Х.З.О. – роден на ***г***, общ. Поморие, обл. Бургаска, ул „***” № 17, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, за времето от 09.02.2012г. до 10.00 часа на 13.02.20012г. в гр.Обзор, общ.Несебър, ул „***” от почивна база „***” /ученически лагер/ към УОС – ЕАД с ЕИК *** ***, от сграда, кухня и столова, чрез използване на техническо средство – водопроводен ключ и тесла противозаконно е отнел чужди движими вещи – 6 бр. единични кранове за чешма от месинг с единична цена 04.50лв. обща стойност 27.00лв., 7 бр. смесителни батерии за мивки от месинг с единична цена 11.30лв. общо на стойност 79.10лв., 1 бр. удължител със спирателен кран от месинг на стойност 08.90лв., 50 метра четирижилен меден проводник със сечение 3х4+2.5мм с единична цена 1.10лв. на стойност 55.00лв. всички движими вещи на обща стойност 179.90лв. /сто седемдесет и девет лева и деветдесет стотинки/ от владението на МОЛ на лагера А.Р. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.4 предл.второ, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б”б”, вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Х.З.О. с ЕГН ********** да заплати на Ученически отдих и спорт ЕАД с ЕИК *** сумата от 45.90 лв./ четиридесет и пет лева и деветдесет стотинки/ лева, представляващи невъзстановената част от нанесената щета на обща стойност от 179.90 лева, следствие извършаната кражба, подробно описана по-горе, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 09.02.2012г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за горницата до претендирания размер от 179.90 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото, представляващи полиетиленов плик с чифт маратонки черно- жълти с надпис „Найк Кубе” № 47, найлонова торба на „Лидъл” с една метална дръжка от врата на хладилник, един брой кръгъл метален елемент и с два отвора – голям и малък, един брой метална скоба, два броя метални елемента и два броя тройника да бъдат върнати на подсъдимия.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.З.О. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 206.93 /двеста и шест лева и деветдесет и три стотинки/ лева, включително включващи и държавната такса върху уважения размер на гражданския иск.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – град Бургас.    
Х.З.О.
Мотиви от 22.11.2012г.
19 НАХД No 978/2011, II състав По ЗД по пътищата А.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.2.2012г., в законна сила от 6.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 4781/27.09.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на А.П.С. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв. и осем месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва - глобата на 200лв./двеста/ лева и пет месеца лишаване от право да управлява МПС.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4781/27.09.2011г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
20 НАХД No 74/2012, II състав Административни дела СИМС ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.4.2012г., в законна сила от 6.12.2012г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2303531/26.09.2011г. на Изпълнителния Директор на ИА „ Главна инспекция по труда”, с което на „Симс” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Х.П.” № 13, представлявано от управителя П.В.Д. за нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв.., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1000лв./хиляда/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303531/26.09.2011г. на Изпълнителния Директор на ИА „ Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
21 НОХД No 365/2012, IV състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Д.Р. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 20.11.2012г., в законна сила от 6.12.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Д.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, със средно-специално образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, на 01.07.2008 г. около 03.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на плажа пред дискотека „Ориндж", като употребил сила, направил опит да отнеме чужди движими вещи - 1бр. дамска кожена чанта на стойност 18 лева, ведно с 1бр. мобилен телефон марка „LG” модел "шоколад" на стойност 441 лева, 1бр. мобилен телефон марка „Сони Ериксон" К 550 I на стойност 257 лева, 1бр. мобилен телефон марка „ Нокиа" слайдер на стойност 157 лева, 1бр.малка чантичка с форма на банан на стойност 16 лева, 1бр.цифров фотоапарат марка „Олимпус" на стойност 314 лева, пластир за рани на стойност 1 лев, малка ножичка на стойност 1 лев, 1 бр. гланц за устни на стойност 1 лев, козметични продукти на стойност 8 лева, както и сумата от 30 лева, всичко на обща стойност 1244 лева /хиляда двеста четиридесет и четири лева/ от владението на И.А.Б. от гр. Н., Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като опитът е останал недовършен, поради независещи от дееца причини и ЗА ТОВА, ЧЕ      По същото време и място е отнел чужди движими вещи -1бр. дамска кожена чанта на стойност 18 лева, ведно с 1бр. мобилен телефон марка „LG” модел "шоколад" на стойност 441 лева, 1бр. мобилен телефон марка „Сони Ериксон" К 550 I на стойност 257 лева, 1бр. мобилен телефон марка „ Нокиа" слайдер на стойност 157 лева, 1бр.малка чантичка с форма на банан на стойност 16 лева, 1бр.цифров фотоапарат марка „Олимпус" на стойност 314 лева, пластир за рани на стойност 1 лев, малка ножичка на стойност 1 лев, 1 бр. гланц за устни на стойност 1лев, козметични продукти на стойност 8 лева, както и сумата от 30 лева, всичко на обща стойност 1244 лева /хиляда двеста четиридесет и четири лева/ от владението на К.С.Б. от гр. К., Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.2 от НПК подсъдимия Р.Д.Р. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 134,21 /сто тридесет и четири лева, двадесет и една стотинки/ лева, представляваща направените по делото разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Р.Д.Р.
Мотиви от 11.12.2012г.
22 НОХД No 902/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Д.,
В.В.Ч.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 6.12.2012г., в законна сила от 6.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 902/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. ***, подсъдимия И.Н.Д. и защитника адв.М., съгласно което:   Подсъдимият И.Н.Д., роден на *** ***, обл. Сливен, кв. Запад № 235, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 01.05.2012 г. около 10.00 часа в с. Равда, общ. Несебър, в Почивна база „Стара Загора”, при условията на повторност, в съучастие с В.В.Ч. ЕГН:**********, като извършител, е отнел чужди движими вещи, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, на обща стойност 167.00 (сто шестдесет и седем) лева, а именно: 7 броя употребявани метални пружини с размери 215х90 см., всяка от които на стойност 10.00 лева, употребяван бойлер марка „TESY 2000W” със сериен № 02350 на стойност 25 лева, 9 броя употребявани метални рамки за единични легла с размери 90х74см., всяка от които на стойност 8.00 лева, от владението В.С. Д.- домакин в „Ученически отдих и спорт” ЕАД, звено „Експлоатация почивни бази-Бургас”, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от НК първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н.Д. с ЕГН ********** да заплати на ОДМВР- Бургас сумата от 19.40 лева (деветнадесет лева и четиридесет ст.), представляваща разноски по делото.    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 902/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. ***, подсъдимата В.В.Ч. и защитника адв.М., съгласно което:   Подсъдимата В.В.Ч., родена на *** ***, обл. Сливен, кв. запад № 63, ром, български гражданин, с начално образование, неомъжена, осъждана, безработна, ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че на 01.05.2012 г. около 10.00 часа в с. Равда, общ. Несебър, в Почивна база „Стара Загора”, при условията на повторност, в съучастие с И.Н.Д. ЕГН **********, като извършител, е отнела чужди движими вещи, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, на обща стойност 167.00 (сто шестдесет и седем) лева, а именно: 7 броя употребявани метални пружини с размери 215х90 см., всяка от които на стойност 10.00 лева, употребяван бойлер марка „TESY 2000W” със сериен № 02350 на стойност 25 лева, 9 броя употребявани метални рамки за единични легла с размери 90х74см., всяка от които на стойност 8.00 лева, от владението В.С. Д.- домакин в „Ученически отдих и спорт” ЕАД, звено „Експлоатация почивни бази- Бургас”, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание по чл. 195, ал.1, т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата В.В.Ч. с ЕГН ********** да заплати на ОДМВР- Бургас сумата от 19.40 лева (деветнадесет лева и четиридесет ст.), представляваща разноски по делото.  ВРЪЩА на собственика „Ученически отдих и спорт” ЕАД, веществените доказателства- 7 броя употребявани метални пружини с размери 215х90 см. и 9 броя употребявани метални рамки за единични легла с размери 90х74см., намиращи се на съхранение в пункт за изкупуване на отпадъци в с. Тънково, експлоатиран от “Стоян строй” ООД.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 902/2012г. по описа на РС - Несебър.  
И.Н.Д.
В.В.Ч.
23 Гражданско дело No 131/2012, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.Х.С. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ-АКВА-ЛГ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 1.11.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
ОСЪЖДА ЕТ “Л.Г.-АКВА-ЛГ” със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “Р.” № 26, ЕИК ......... представляван от Л.С.Г., да опразни и предаде на основание чл. ..3, ал.1 от ЗЗД на И.Х.С. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, недвижим имот, представляващ телчарник (краварник) № 17 със закрита площ от 500 кв.м. и открита площ 1000 кв.м., находящ се в Кравекомплекс- гр. Несебър.  ОСЪЖДА ЕТ “Л.Г.-АКВА-ЛГ” със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “Р.” № 26, ЕИК ......... представляван от Л.С.Г., да заплати на И.Х.С. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, сумата от 330.00 (триста и тридесет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.    
24 НАХД No 41/2011, IV състав Административни дела ЕВРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,ДНСК Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.10.2011г., в законна сила от 7.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № Б- 12- ДНСК- 221/30.07.2010 г. на Заместник- началник на ДНСК, с което за нарушение по чл. 237, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на „Е.П.М.”***, представлявано от П.Н.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 10 000 лв. на 5 000 лв. /пет хиляди лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
25 НАХД No 564/2011, IV състав Административни дела ВИЗАРТ-В ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 7.12.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 104/14.03.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „В.- В” ЕООД- гр. София, представлявано от В.Е.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
26 НАХД No 892/2011, VI състав По ЗД по пътищата Н.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 28.12.2011г., в законна сила от 7.12.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4076/29.08.2011 на началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл. 179, ал.3, т.2, предл. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Н.Д.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Долни Чифлик, ул. “Камчия” № 53, административно наказание “глоба” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл.100, ал.2, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 22.08.2011 г. около 14.00 часа на път клас 3 № 90611 след с. Раковсково в посока с. Паницово е управлявал товарен автомобил ГАЗ 53 А с рег. № ******, без валиден винетен стикер за платена винетна такса за 2011 г.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
27 НАХД No 979/2011, I състав Административни дела РОЯЛ-АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ЕТ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 29.2.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление №562/ 24.10.2011 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на ЕТ „Р.С.”, представлявано от А.А.С., с ......... със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Лазур”, бл.102, ет.2, ап.3, на основание чл.42, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ е наложено наказание глоба в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
28 НАХД No 997/2011, V състав Административни дела МАРТИН-АТАНАС ПЕТРОВ СМИЛЯЙКОВ ЕТ МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303655 от 26.09.2011г. на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на ЕТ „М.П.С.” с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Крайбрежна” № 28, представлявано от А.П.С. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА санкцията в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
29 НАХД No 1013/2011, VI състав По ЗД по пътищата Х.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.5.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 2232/29.06.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, в частта му, с която на основание чл.174, ал.2 от ЗДвП е наложено на Х.И.Б. с ЕГН **********, с адрес:***, административно наказание “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, за това, че на 24.06.2011 г. около 23.35 часа в гр. Несебър, пътна отсечка Несебър-Равда до бензиностанция „Петрол”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № СА 88 20 РН, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.69 промила, установена с протокол за химическа експертиза № 559 от 27.06.2011 г., след влязло в сила НП на 29.12.2010 г. по чл. 174, ал.1 от ЗДвП.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2232/29.06.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър в останалата му част, с която на основание чл.174, ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Х.И.Б. с ЕГН **********, с адрес:***, административно наказание „глоба” в размер на 10 лева, за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП, за това, че на 24.06.2011 г. около 23.35 часа в гр. Несебър, пътна отсечка Несебър-Равда до бензиностанция „Петрол”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № СА 88 20 РН, не е носел свидетелство за управление на МПС.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
30 НАХД No 1031/2011, I състав Административни дела Е.Д.О. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 5.3.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №725 от 24.11.2011 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите - гр. Бургас, с което за нарушение на чл.22, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на Е.Д.О., с ЕГН **********, живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 500 лева и „Лишаване от право на ловуване” за срок от 1 година.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
31 НАХД No 318/2012, V състав Административни дела К.В.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.6.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010171 от 06.03.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което на основание чл.32, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на К.В.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.39, ал.1 от НВМОП.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
32 НОХД No 677/2012, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 7.12.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 677/2012 г. по описа на РС-Несебър, а именно прокурор Г. Русев от РП- Несебър, подсъдимия Г.Д.Д. и неговия защитник адв.Антон Желев от АК- Бургас, както следва:  Подсъдимият Г.Д.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че 27.05.2012 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до дискотека „”, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- амфетамин сол, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 8.00 % и тегло 4.893 грама (четири грама осемстотин деветдесет и три милиграма), на стойност 146.79 лева (сто четиридесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки), определена съгласно приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС/29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на чл.354а, ал.3, т.1, предл. второ, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Г.Д.Д. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от 2000 лева до 10000 лева.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.А от НК в полза на Държавата, вещественото доказателство – наркотично вещество амфетамин сол 4.893 грама със съдържание на основно вещество 8.00 процента, намиращо се на съхранение в ЦМУ- гр.София, което след влизане на настоящия съдебен акт в сила да бъде унищожено.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Д.Д. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОДМВР- Бургас сумата от 49.68 лева (четиридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 677/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението е окончателно.    
Г.Д.Д.
33 НОХД No 1078/2012, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.С.,
Л.Й.С.
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 7.12.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1078/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж., упълномощен защитник на подсъдимите С.Й.С. и Л.Й.С., съгласно което:   ПРИЗНАВА С.Й.С. – р. 2***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2012 година около 00.30 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в близост до общежитие “Строител” в съучастие с Л.Й.С., като съизвършител, отнел чужди движими вещи – дамска чанта от изкуствена кожа, марка “Калиопа” на стойност 27.75 лв., дамски портфейл от изкуствена кожа, марка “Луи Вютон” на стойност 19.00 лв., мобилен телефон марка “Нокия”, модел 5230 на стойност 87.44 лв., собственост на *** С., сим карта на мобилен оператор “Глобул”, секретен ключ за врата на стойност 3.50 лв., лична карта, карта за градски транспорт, всички вещи на обща стойност 137.69 лв. от владението и без съгласието на ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – нанесъл удар с ръка по гърба на пострадалата, поради което и на основание по чл.198 ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 2 /две / години.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 4 /четири / години.     ПРИЗНАВА Л.Й.С. – р. 3***г. в гр. Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2012 година около 00.30 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в близост до общежитие “Строител” в съучастие със С.Й.С., като съизвършител, отнел чужди движими вещи – дамска чанта от изкуствена кожа, марка “Калиопа” на стойност 27.75 лв., дамски портфейл от изкуствена кожа, марка “Луи Вютон” на стойност 19.00 лв., мобилен телефон марка “Нокия”, модел 5230 на стойност 87.44 лв., собственост на *** С., сим карта на мобилен оператор “Глобул”, секретен ключ за врата на стойност 3.50 лв., лична карта, карта за градски транспорт, всички вещи на обща стойност 137.69 лв. от владението и без съгласието на ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – нанесъл удар с ръка по гърба на пострадалата, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61 от ЗИНЗС, така наложеното наказание “Лишаване от свобода” да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим в ЗАТВОР.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите С.С. и Л.С. с посочена по-горе самоличност да заплатят по равно по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата общо в размер на 40 /четиридесет/ лева, представляващи разноски по делото.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение, на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1078/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатите споразумения, съдът на основание се занима с взетите спрямо двамата подсъдими мерки за неотклонение, като    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Й.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Л.Й.С. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   След одобряване на споразумението и произнасяне по мерките за неотклонение делото продължава по реда на чл.306 ал.1 т.3 от НПК.   Предвид обстоятелството, че осъденото лице Л.Й.С. е извършил деянието по настоящето наказателно производство в изпитателния срок на осъжданото по НОХД №990/2010г. на РС-Несебър, влязло в сила на 24.02.2011г. С присъда от това дело осъденият Л.С. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.198, ал.1, вр чл.63 ал.1 т.3 и вр. чл.54 от НК за извършено на 27.02.2010г. деяние, като му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ месеца, чието изпълнение на осн. чл.69, ал.1 от НК е било отложено с изпитателен срок от 3/ТРИ/ години.   С оглед горното съдът установи, че осъжданото по НОХД №1078/2012г. е за деяние извършено от Л.С. на 18.05.2012г. т.е. в изпитателния срок на осъждането по НОХД №990/2010г. по описа на РС-Несебър.   Аргументиран от горното съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено на Л.Й.С. – р. 3***г. в гр. Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** по НОХД №990/2010г. по описа на РС-Несебър, 3/ТРИ/ МЕСЕЦА лишаване от свобода на основание чл.68 ал.1 от НК.  Наказанието 3/ТРИ/ МЕСЕЦА лишаване от свобода осъденият С. да изтърпи отделно при първоначален СТРОГ режим в ЗАТВОР.  Определението подлежи на обжалване и атестиране в 15-дневен срок от днес.  
С.Й.С.
Л.Й.С.
34 НАХД No 69/2012, I състав Административни дела ФИНАНС ФАКТОР ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 21.3.2012г., в законна сила от 10.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №23-2303538/26.09.2011 г. на Румяна Михайлова Михайлова на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.152 от КТ и на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ на „Ф.Ф.” ЕООД, с ЕИК ......... седалище и адрес на управление гр.София, ул. „А.Б.” №2, представлявано от управителя Ян С.К., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500 лв.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
35 НАХД No 71/2012, VI състав Административни дела ФИНАНС ФАКТОР ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.5.2012г., в законна сила от 10.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 23-2303539/26.09.2011 г. на Изпълнителния директор на “Главна инспекция по труда”- София, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Ф.ф.” ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр. София, Р.Т., ул. “А.Б.” № 2, представлявано от управителя Ян С.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 152 от КТ, за това, че в обект “Б., находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”-изток, морски плаж Южен, в качеството на работодател не е гарантирал правото на непрекъсната междудневна почивка на лицето Г.М.Л.Л. с ЕГН **********, което е полагало труд на 18.06.2011 г. от 22.00 часа до 06.00 часа на 19.06.2011 г. и на 19.06.2011 г. от 10.00 часа до 18.00 часа.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
36 НОХД No 695/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.П.Б. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 10.12.2012г., в законна сила от 10.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 695/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.С.М., упълномощене за защитник на подсъдимия Й.П.Б., съгласно което:  ПРИЗНАВА Й.П.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин, образование - основно, неженен, безработен, осъждан, понастоящем в Затвор, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 11.30 часа до 15.50 часа на 19.07.2011 год. в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, при условията на опасен рецидив и чрез използване на специален начин – особена ловкост – покатерил се през отворено прозорче на баня на ап.№1 на к-с „***” ет.1 и е отнел чужди движими вещи –портфейл на стойност 33.00лв., сумата от 180.00лв., лична карта, дебитна карта към банка „***” и дебитна карта към банка „***” всички вещи на обща стойност 213.00лв. /двеста и тринадесет лева /, от владението на Х.П.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, 4, пр.последно, вр. с чл.29, ал.1, б”б”,вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на“Лишаване от свобода” за срок от 22/двадесет и два/ месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наложеното на подсъдимия Й.П.Б. наказание „Лишаване от свобода” да бъде изтърпяно при „СТРОГ” режим в Затвор, или затворническо общежитие от затворен тип.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Й.П.Б. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 44.00/четиридест и четири/лв. и по сметка на РС-Несебър в размер на 20.00/двадесет/лв.представляващи направените по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.    2.  Предвид одобреното споразумение, на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 695/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:  ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Й.П.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.    2.   След произнасяне по горното делото продължава по реда на чл.306, ал.1 т.1 от НПК.   Съдът установи, че деянието по настоящето осъждане е извършено преди да е влязло в сила определение, с което е одобрено споразумение по НОХД №3829/2012г. на РС-гр.Пловдив, а именно с което Б. е осъден за деяние извършено на 30.05.2012г. гр.Пловдив по чл.196 ал.1, т.1 вр. с чл.194, ал.1 вр. чл.29 ал.1 б „а” и б „б” от НК и му е наложено наказание 18/осемнадесет/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изпълни при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор или затворническо общежитие от „Закрит” тип.   На осн. чл.59, ал.1 от НК е зачетено времето през, което Б. е бил задържан, считано от 30.05.2012г. до 01.06.2012г.   Съдът установи, че са налице предпоставките на чл.25 във вр. с чл.23 от НК, а именно налице са предпоставките за определяне на общо наказание по НОХД №3829/2012г. на РС-Гр.Пловдив и по НОХД №695/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.     Предвид горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И:     ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на осъденото лице Й.П.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, образование - основно, неженен, безработен, осъждан, понастоящем в Затвор, ЕГН: **********, по осъжданията по НОХД № 3829/2012г. на РС-Пловдив и по НОХД № 695/2012 по описа на РС-Несебър, а именно най-тежкото от тях 22/двадесет и два/ месеца „Лишаване от свобода”. Така определеното общо наказание, следва да изтърпи при първоначален „Строг” режим в Затвор.   На осн. чл. 59 ал.1 ЗАЧИТА времето през което Б. е бил задържан, считано от 30.05.2012г. до 01.06.2012г. задържан по НОХД № 3829/2012г. на РС-Пловдив.   На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното от части наказание „Лишаване от свобода” по НОХД 3829/2012г. по описа на РС-Пловдив.     Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок считано от днес.  
Й.П.Б.
37 НОХД No 990/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.И.Ж. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 10.12.2012г., в законна сила от 10.12.2012г.
ОДОБРЯВА, постигнатото между страните по НОХД № 990/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Димитър Попов от АК-гр.Бургас- защитник на подсъдимия Ж.Ж. и подсъдимият Ж.И.Ж. със снета по делото самоличност, съгласно което:  Подсъдимият Ж.И.Ж., роден на ***г. в гр.Добрич, с ЕГН **********, българин, български гражданин, осъждан, със средно образование, неженен, безработен, с постоянен и настоящ адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2012г., около 00.30 часа, в гр.Обзор, на ул.”Рибарска”, в близост до дом № 3, управлявал МПС - лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег.№ ЕН 5252 ВА, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 1097/12 от 20.03.2012г. на Началника на Сектор „ПП” при ОДМВР-Плевен, влязло в законна сила на 28.05.2012г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”, със следните пробационни мерки:  - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12/дванадесет/ месеца, при периодичност два пъти седмично;  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12/дванадесет/ месеца;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа годишно, за една календарна година.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 990/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:       След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ж.И.Ж. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата     О П Р Е Д Е Л И:   ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.И.Ж. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
Ж.И.Ж.
38 НАХД No 519/2011, VI състав По ЗД по пътищата С.Ж.У. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 27.10.2011г., в законна сила от 11.12.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1701/10.06.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на С.Ж.У. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за това, че на 05.06.2011 г. около 09.00 часа на главен път І-9 Е-87, на кръстовище “Камелия”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № А 75 17 ВР без предна регистрационна табела.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
39 НАХД No 894/2011, V състав По ЗД по пътищата С.Д.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 11.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2861 от 20.07.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Д.С. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управялва МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева, за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
40 НАХД No 909/2011, VI състав Административни дела СЪНИ ТРАНС ЕООД ИА ГИТ,ДИРЕКЦИЯ"ИТ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.2.2012г., в законна сила от 11.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-2303260/26.09.2011 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “С.т.” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Равда, общ. Несебър, ул. ул.Б.№. ЕИК........., представлявано от управителя К.Г.Н., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 07.07.2011 г. в 21.37 часа е допуснал до работа в обект: скара-бира “Парадайс”, находящ се в с. Равда, общ. Несебър, ул. ул.Б.№. лицето Мария Василева Нанкова с ЕГН **********, на длъжност “барман”, преди да му предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 10 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
41 НАХД No 140/2012, IV състав Административни дела ТУРИСТ КОМЕРС ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.5.2012г., в законна сила от 11.12.2012г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303653/26.09.2011 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.153, ал.1 от Кодекса на труда, на „Турист Комерс” ЕООД- гр. Бургас, представлявано от И.М.П., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 2000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
42 НОХД No 942/2012, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.П.И. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 11.12.2012г., в законна сила от 11.12.2012г.
    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 942/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.М.А. ***, защитник на подсъдимия И. и подсъдимият Х.П.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия Х.П.И. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес:*** , ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2012 год., в общ.Несебър, к.к. „Сл.бряг”, в нарушение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. От Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП , без надлежно разрешително държи високо рисково наркотично вещество метамфетамин /установено с физикохимична експертиза 304/30.08.2012 год./, съдържащо се в три броя полиетиленови пликчета със процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 13.00% и тегло 2.110 грама на стойност 52.75лв. /петдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, определена според приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС/29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на чл.354а, ал.3, предл.второ т.1, вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА “Лишаване от свобода” за срок от 6/шест/ месеца .   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия наказание шест месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Х.И. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НПК в полза на Държавата останалата част от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ отдел „МРР-НОП” – гр.София, които след влизане на споразумението в сила да се унищожат.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.П.И. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 88,99 лева /осемдесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/, представляваща направени разноски по досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 942/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИН ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК   О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.П.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  
Х.П.И.
43 НАХД No 142/2012, II състав Административни дела ТИКТОНИ И ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.6.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303253/26.09.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „Т.И” ЕООД с ЕИК-...... седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Ц.К.” № 8, представлявано от И.С.Р. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000лв./две хиляди/лева, за административно нарушение по чл.139, ал.1 от КТ вр. чл.4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските /обн., ДВ, бр.6 от 1987г./.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.    
44 НАХД No 160/2012, IV състав Административни дела В.Б.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 7.5.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010054 от 09.02.2012 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание 32, ал.1, т.2 от Закона за административните нарушения и наказания вр. чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, на В.Б.Б., ЕГН *********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
45 НАХД No 278/2012, I състав Административни дела Г.Х.Б. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202420/09.03.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда"- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.З от КТ, на Г.Х.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „ГЛОБА" в размер на 2000 /две хиляди/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
46 НАХД No 331/2012, IV състав Административни дела В.Б.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.6.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010161 от 02.03.2012 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което на основание чл. 47, ал.3 от Закона за обществените поръчки вр. § 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, на В.Б.Б., ЕГН *********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
47 НАХД No 825/2012, VI състав По ЗД по пътищата М.И.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.11.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2632/11.07.2012 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на М.И.Ц. с ЕГН **********, с адрес:***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 29.06.2012 г. около 04.21 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, пред РУП- Несебър е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.82 на хиляда, установено с техническо средство Дрегер 7410 № 0106, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 400 лева на 200 (двеста) лева и размера на наложеното наказание “лишаване от право да управлява МПС” от 8 месеца на 4 месеца.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
48 НАХД No 896/2012, II състав По ЗГ и ЗЛОД П.М.С. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.11.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 764/27.09.2012г. на Директора на РДГ-Бургас, с което на П.М.С. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.213, т.2 от Закона за горите/ЗГ/ и на осн.чл.275, ал.1, т.2, вр.чл.266, ал.1, вр.чл.273, ал.1 от ЗГ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 800лв., като вещите предмет на нарушението, представляващи 8куб.м. дърва за огрев от цер са отнети в полза на Държавата.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
49 НОХД No 1094/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.О.М. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 13.12.2012г., в законна сила от 13.12.2012г.
НЕ ОДОБРЯВА сключеното между страните споразумение.  ВРЪЩА делото на РП- Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия.  
50 Гражданско дело No 698/2012, V състав Други дела ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИ ООД УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА" А " "ЕМЕРАЛД" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.11.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни всички решения, взети на проведеното на 23.07.2012г. заседание на Управителния съвет на Етажната собственост на сграда „***” в Курортно-апартаментен комплекс „Емералд Резорт Бийч и СПА” – ***, общ.Несебър, изградена в УПИ ХІV-467,468,480 в кв.22 от действащия регулационен план на ***, с адрес: ***, ул.”***” № 61, представлявана от Председателя ***.  ОСЪЖДА Управителния съвет на Етажната собственост на сграда „***” в Курортно-апартаментен комплекс „Емералд Резорт Бийч и СПА”, изградена в УПИ ХІV-467,468,480 в кв.22 от действащия регулационен план на ***, с адрес: ***, ул.”***” № 61, представлявана от Председателя *** да заплати на „Емералд Хоспиталити” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”***” № 61, представлявано от управителя ***, сумата общо в размер на 3300 /три хиляди и триста/ лева, представляващи заплатени държавна такса и адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
51 НАХД No 18/2012, V състав Административни дела ЗАРЕВ-63-ЗАРО ЗАРЕВ ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.3.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1195 от 17.10.2011г. на Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на ЕТ „З. – 63 – З.З.” с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., кв.”В.”, ул.”К.” № **, представлявано от З.Г.З. с ЕГН **********, със съдебен адрес:*** от АК-Бургас/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.42, ал.1, т.4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на Министерството на финансите.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
52 НАХД No 72/2012, IV състав Административни дела ФИНАНС ФАКТОР ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.4.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23- 2303911/26.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. ***, с което за нарушение на 261 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.1 от КТ, на „***” ЕООД- гр. ***, представлявано от Ян С.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:
53 НАХД No 774/2012, I състав По Закона за авторското право РАДКА БЕРБАТОВА ЕООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.11.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  Р Е Ш И:  ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №144/2012 от 03.08.2012 год. на Председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на “Р.Б.” ЕООД, гр.БУЛСТАТ : ******** , със седалище и адрес на управление : с.Р., общ.Н., ул.”К.” №**, представлявано от управителя Р.К.Б. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева на основание чл.65, ал.1 от ЗПД и на основание чл.65, ал.4 от ЗПД продуктите /14 бр.сапуни / са отнети в полза на държавата и са предадени за унищожаване.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
54 НАХД No 775/2012, I състав По Закона за авторското право ДАЛМАТИНО-ЙОЗО УРСИЧ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.11.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №145/2012 от 03.08.2012 год. на Председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на ЕТ „Д-Й.У.” , ЕИК : ******** , със седалище и адрес на управление : с.Р., общ.Н., ул.”М.” №**, представлявано от едноличния търговец Й.У., ЕГН : ********** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева на основание чл.65, ал.1 от ЗПД и на основание чл.65, ал.4 от ЗПД продуктите /45 бр.сапуни / са отнети в полза на държавата и са предадени за унищожаване.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
55 НАХД No 844/2012, IV състав Административни дела В.П.В. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000819/27.08.2012 г. на Началника на областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.15, § 5, б.”Б”, предложение 2 от Регламент 3821/85 вр. чл. 78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози, на основание чл.93в, ал.15, т.3 от Закона за автомобилните превози, на В.П.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
56 НАХД No 898/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Л.М. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.11.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
на осн. чл.378, ал.4, т.1 НПК, съдът    Р Е Ш И:    ПРИЗНАВА А.Л.М., родена на ***г***, с ЕГН **********, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, бизнес консултант в „С.Ф.Б.” ЕООД, живуща ***, за ВИНОВНА в това, че на 06.07.2012г., около 01.40 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до автогарата, управлявала МПС - л.а. „Опел Корса” с рег.№ ******, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването й по административен ред за такова деяние с НП № 3157/10 от 29.07.2010г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 03.04.2012г. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.  
А.Л.М.
Мотиви от 22.11.2012г.
57 НАХД No 980/2012, I състав По ЗД по пътищата Л.Й.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 4.12.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
На осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с посочен подател Л.Й.С. *** против Наказателно постановление № 4654/26.10.2011г. на Началника на РУП-Несебър  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №980/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.    
58 ЧНД No 1097/2012, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.К.Я. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 14.12.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Л.К.Я. в качеството му на обвиняем по БП № 14-2547/2012 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат Д.П. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
59 НАХД No 801/2011, V състав Административни дела ПЕРЧЕМЛИЕВ ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.3.2012г., в законна сила от 15.12.2012г.
НП-потвърдено   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201884 от 22.08.2011г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.3 от КТ, на „П.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Калоян” № 6, х-л „Рила”, офис 209, представлявано от управителя Т.В.П., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
60 НАХД No 1060/2011, I състав Административни дела ЕЛДИНА-ДИМО ДИМОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 5.3.2012г., в законна сила от 15.12.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16193 от 01.10.2010 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „Е.Д.“, ЕИК *********, представлявано от Д.А.Д., на основание чл.72 от Закона за туризма е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лева за нарушения по чл. 46, т.2 от Закона за туризма,.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
61 НОХД No 811/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.П.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 15.12.2012г., в законна сила от 15.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 811/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ян П. със защитник адв.Я.Н. *** споразумение, съгласно което Ян П.П. – род. *** год. в РЧехия, жив. в гр.Хавличков брод, ул.”***” №17, чех, чешки гражданин, женен, неосъждан, средно образование, управител на фирма се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2012г., около 22.47 часа в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър, обл.Бургаска, в близост до хотел „Свежест” управлявал МПС л.а. „марка „Ауди”, модел „А5” с рег.№ *** с концентрация на алкохол кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.77 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза №299/14.05.2012 год. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1 във вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА”   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК подсъдимия П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет/ месеца.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ян П. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40,29лв. /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХ дело № 811/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Ян П.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалван е и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Съдът връчи препис-извлечение от диспозитива на определението с което е одобрено споразумението на чешки език.  
Я.П.П.
62 ЧНД No 1055/2012, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Б.О.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 29.11.2012г., в законна сила от 15.12.2012г.
На осн.чл.24 ал.1 т.6 от НПК съдът :    ОПРЕДЕЛИ :     ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1055 / 2012г.по описа на РС Несебър.    Препис да се изпрати на Б.О.М., ЕГН : ********** понастоящем в Затвора гр.Варна .    Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок пред ОС Бургас.    
63 Гражданско дело No 257/2012, V състав Облигационни искове Р.И.Х. П.И.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.7.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
ОСЪЖДА П.И.П. с ЕГН **********,*** да заплати на Р.И.Х. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр.Н***, ул.”***” № 23, ет.2 /чрез адв.И.П. ***/, сумата в размер на 5600 лева /пет хиляди и шестстотин лева/, представляваща договорена неустойка за периода от 25.03.2011г. до 31.12.2011г. за неизпълнение на договор за прехвърляне на вещно право на строеж срещу задължение за строителство, обективиран в нот.акт ***, том ***, рег.№ ***, дело № ***. по описа на Нотариус С*** А*** с рег.№ *** на Нотариалната камара, с район на действие – РС-гр.Н***.  ОСЪЖДА П.И.П. с ЕГН **********,*** да заплати на Р.И.Х. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр.Н***, ул.”***” № 23, ет.2 /чрез адв.И.П. ***/, сумата общо в размер на 699 лева /шестстотин деветдесет и девет лева/, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
64 НАХД No 228/2011, VI състав По ЗД по пътищата Т.Д.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.8.2011г., в законна сила от 17.12.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 200/09.02.2011 г. на Началника на РПУ- Н., с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Т.Д.Т. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. София, кв. “Драгалевци”, ул. “Г. Димитрова” № 8, с настоящ адрес: гр. Н., ул. “О. П.” № **, оф.*, административно наказание “глоба” в размер на 50 лева за нарушение по чл. 137А, ал.1, предл.1 от ЗДвП и на основание Наредба № І-1959 на МВР са отнети на същия 8 контролни точки.  ОСЪЖДА Т.Д.Т. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. София, кв. “Драгалевци”, ул. “Г. Димитрова” № 8, с настоящ адрес: гр. Н., ул. “О. П.” № **, оф.*, да заплати по сметката на Районен съд- Н. сумата от 10.00 (десет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
65 НОХД No 738/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Х.Й. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 29.11.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.Х.Й., родена на *** г. в гр.Добрич, с постоянен и настоящ адрес:***, туркиня, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с основно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 21.08.2007г., около 14.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в бар „Авеню” на хотел „Еврика”, противозаконно отнела чужда движима вещ – златен синджир на стойност 430 (четиристотин и тридесет) лева от владението на Р.А.Л. от Ирландия, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 от НК във връзка с чл.54 ал.1 от НК я ОСЪЖДА на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от „открит” тип.    ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОПРАВДАВА С.Х.Й., ЕГН ********** по обвинението по чл.195, ал.1, т.4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.18, ал.1 от НК.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.Х.Й., ЕГН **********, с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР-гр.Бургас сумата от 30.00 (тридесет) лева и сумата в размер на 1894.80 /хиляда осемстотин деветдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ лв. по сметка на РС-Несебър, представляващи разноски по делото.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
С.Х.Й.
Мотиви от 30.11.2012г.
66 НАХД No 1047/2011, V състав По ЗД по пътищата С.И.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.5.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3486 от 16.08.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.И.З. с ЕГН **********,***, неправоспособен водач на МПС, е наложено административно наказание – глоба в размер на 350 /триста и петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, на същата е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
67 НАХД No 112/2012, I състав Административни дела РЕВОЛЮШЪН ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.5.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 123-2303245/26.09.2011г.. на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”, с което на „Р.” ЕООД с ЕИК-......... седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Приморски”, ж.к.”В.”, ул.”К.” №28, представлявано от управителя Г.К. на чл. 138 ал.1 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв.. , като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 123-2303245/26.09.2011г.. на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
68 НАХД No 523/2012, I състав Административни дела М.В.В. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.11.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КБ-191 от 18.06.2012г. на Кмета на Община Н., с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Н. /Наредбата/, на М.В.В. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Н., ул.”О.П.” № .. офис № 7 /чрез адв.С.Ч. и адв.Ц.Д./, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредбата.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
69 НАХД No 524/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.В.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.10.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА С.В.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2012 г., около 01,30 ч., в КК „с.б.”, до хотел „Х.-”, управлявал МПС- лек автомобил ”Ф.Г.” с рег. № А **** КВ, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с наказателно постановление № 1710/28.02.2011 г. на Началник група в сектор ПП на ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
С.В.К.
Мотиви от 29.10.2012г.
70 НОХД No 614/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Б.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.12.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 614/2012 г. по описа на РС– гр.Несебър, а именно: С.С.– прокурор в РП-Несебър и адв.Д.Б. ***, назначен за защитник на подсъдимия Д.Б.С. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Д.Б.С. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като барман, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление:  - На 27.06.2009год., около 22.30ч. от пост терминал с №01052719 на „Сибанк", находящ се в гр.Несебър, ул."Иван Вазов", чрез използване на техническо средство - дебитна карта „Маестро" с №.........., собственост на И.Й.Б. ***, отнел чужди движими вещи, а именно — сумата от 40 /четиридесет/лева от владението на М.Й. ***, без нейното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои И  - На 08.07.2009год., около 10.30ч. в гр.Несебър, от частна квартира, находища се на ул."Отец Паисий", бл.25, ет.5, апартамент ляв отдел чужди движими вещи, а именно - един брой златна дамска гривна с тегло 20 /двадесет/ грама, изработена от 14каратово злато, на стойност 820 лв. /осемстотин и двадесет/ лева от владението на М.Й. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са заместени чрез изплащане на равностойността им, поради което и на основание чл.197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.4, предл.второ, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.   - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа /сто и петдесет часа/ за една календарна година.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Б.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бугас сумата в размер на 40 лева (четиридесет лева), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 614/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Д.Б.С.
71 НАХД No 803/2012, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) АМАНДА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.11.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
Р Е Ш И:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27078/06.08.2012г. на Директора на КЗП РД-Бургас, с което на „А.” ЕООД, ЕИК-********, седалище и адрес на управление гр.С. З., ул.”П. Е.” № ***, представлявано от едноличния собственик Е.Д.Г. за административно нарушение на осн.чл.47, ал.1, т.1, вр.чл.87, ал.2 от Закона за туризма /ЗТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
72 НАХД No 855/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.П.Г. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.11.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК във връзка с чл.78а от НК, съдът    Р Е Ш И:    ПРИЗНАВА С.П.Г., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, музикален техник - озвучител, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на на 16.08.2012г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество – амфетамин със съдържание на основното вещество – 6%, с нетно тегло 0,550 грама, на стойност 16,50 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.2, т.1, предл.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1000лв. /хиляда/ лева.   Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.  
С.П.Г.
Мотиви от 22.11.2012г.
73 НОХД No 1109/2012, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Я.Г. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.12.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 1109/2012г. между Г.Р. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. С.Д. ***, защитник на подсъдимия Д.Г. и подсъдимия Д.Я.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което:  Д.Я.Г. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно-специално образование, безработен, ЕГН:**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2012г. около 18:00ч. в КК "Сл.бряг", общ.Несебър, на централна алея в близост до х-л "Кубан", без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1 , т. 1 и ал. 2, вр. приложение № 1 от ЗКНВП - 2,099 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 4,90 %, на стойност 12,59 лв. и 4,897 гр. метамфетамин със съдържание на основно вещество 9 % на стойност 122,42 лв. /съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества / - престъпление по чл. 354а, ал.З, т.1 от НК и субсидиарно прилагане на чл.З, ал.1, т.1 и ал.2 , вр. приложение №1, чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекусорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. и 73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.30 от ЗКНВП./, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ т.1, вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 8 /осем/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.  НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК кумулативно предвиденото по – леко наказание глоба в размер от 1000 /хиляда/ лв.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществени доказателства- наркотични вещества в грамажите, останали след експертизата, които съгласно приложение към заключителното постановление от 05.12.2012 г. на разследващ полицай Георгиев при РУП Несебър са изпратени за унищожение на ЦМУ- София.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Д.Я.Г. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 93.68/деветдесет и три лева, шестдесет и осем стотинки/лева.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1109/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Я.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.    
Д.Я.Г.
74 ЧНД No 475/2012, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.У. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 10.12.2012г., в законна сила от 18.12.2012г.
на основание чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение № 181/16.07.2012 г. по ЧНД № 475/2012 г. по описа на РС Несебър, с което е определено общо наказание по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 25, ал. 1, вр. 23, ал. 1 НК по отношение осъдения Х.И.У. с ЕГН ********** на наказанията по НОХД № 357/2011 г. и НОХД № 499/2011 г. и двете по описа на РС Несебър, в частта, досежно третата пробационна мярка, която следва да се чете по следния начин: „безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 (триста и двадесет) часа годишно, който да бъде положен в рамките на две поредни календарни години.”  Обръща внимание на бюро съдимост при РС Чирпан да се извърши корекция при отбелязването на наказанията по НОХД № 499/2011 г. по описа на РС Несебър, като се впише, че „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа следва да бъде положен 320 (триста и двадесет) часа годишно в рамките на две календарни години, тъй като думата годишно е пропусната в справката за съдимост.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред ОС Бургас.  
Х.И.У.
75 НАХД No 786/2012, V състав Административни дела И.В.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 18.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 606 от 23.08.2012г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на основание чл.52 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, на И.В.Ж., руски гражданин, с адрес:***, к-с”Емералд”, със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”***” № 23, ет.1 /чрез адв.С.М. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение на чл.4 от ЗЧРБ.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  НП-отменено
76 НАХД No 788/2012, V състав По ЗД по пътищата Д.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 18.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3221 от 08.08.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.8, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.Г.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение на чл.98, ал.2, т.3 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
77 Гражданско дело No 159/2012, IV състав Вещни искове БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Ч/З МРРБ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ОБЛ ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.7.2012г., в законна сила от 19.12.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Несебър, представлявана от Н*** К*** Д*** в качеството му на кмет, че Българската Държава, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е собственик на поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на с. Емона, община Несебър, с площ от 569 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот, съседи: ***, ***, ***, ***, И на поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на с. Емона, община Несебър, с площ от 511 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот, съседи: ***, ***, ***, ***, ***.  ОТХВЪРЛЯ исковете на Българската Държава, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, за осъждане на Община Несебър, представлявана от Н*** К*** Д*** в качеството му на кмет, да предаде владението върху поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на с. Емона, община Несебър, с площ от 569 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот, съседи: ***, ***, ***, ***, И върху поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на с. Емона, община Несебър, с площ от 511 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот, съседи: ***, ***, ***, ***, ***.  ОСЪЖДА Община Несебър, представлявана от Н*** К*** Д***, да заплати на Българската Държава, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, сумата от 310 лв. /триста и десет лева/, представляваща съдебно- деловодни разноски съобразно уважената част на исковете.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
78 НАХД No 592/2011, IV състав Административни дела ТАНЯ-М-ТАНЯ ПОПОВА ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.2.2012г., в законна сила от 19.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 71/02.03.2011 г. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване и спорове” в Патентно ведомство на РБ, с което за нарушение по чл.81, ал.1 от Закона за марките и географските означения, на Т.Г.П. в качеството си на ЕТ „Таня- М- Т.П. гр. Несебър, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева и на основание чл.81, ал.5 от ЗМГО, са отнети в полза на Държавата стоките- предмет на нарушението.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
79 НАХД No 711/2011, I състав По ЗД по пътищата П.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 19.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА наказателно постановление №2796/11 от 20.07.2011 г. на Началника на РУП – Несебър В ЧАСТТА, с която на основание чл.174, ал.3, предл. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за административно нарушение по чл.174, ал.3, предл.1 от същия закон, на П.С.П., ЕГН **********, с адрес за призоваване - гр. Бургас, ул. „П. Евтимий“ №67, е наложена “глоба” в размер на 700 /седемстотин/ лева, като НАМАЛЯВА същата до размера на 500 /петстотин/ лева.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2796/11 от 20.07.2011 г. на Началника на РУП – Несебър в останалата част.  ОСЪЖДА П.С.П. да заплати по сметка на РС-Несебър направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
80 НАХД No 930/2011, I състав Административни дела Ф. ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 17.1.2012г., в законна сила от 19.12.2012г.
Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201894/07.09.2011 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на на „Ф.Т.” ЕООД, седалище и адрес на управление гр.В., ул. „С.” №**, представлявано от управителя Н.Н.А., за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв., като на основание чл.415в от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 100 лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
81 НАХД No 601/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Ш.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 19.12.2012г.
ПРИЗНАВА С.Ш.С., роден на *** ***, обл. Варна, ул. О. № 3, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 28.11.2011 г. в с. Баня, общ. Несебър, си служил с контролен знак, неиздаден от съответните органи- неистинска регистрационна табела с № ......., неотговаряща на изискванията на БДС- 15980 и БДС- ISO7591- престъпление по чл. 345 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1000.00 (хиляда) лева.  ОСЪЖДА С.Ш.С., роден на *** ***, обл. Варна, ул. О. № 3, ЕГН **********, да заплати на ОДМВР- Бургас сумата от 55.00 (петдесет и пет) лева, представляваща разноски по досъдебно производство № 14-2495/2011 г. по описа на РУП- Несебър.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.2, б. “а” от НК в полза на държавата вещественото доказателство регистрационна табела с контролен номер ......., която след влизане в сила на решението да бъде унищожена.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.  
С.Ш.С.
Мотиви от 23.11.2012г.
82 НОХД No 1110/2012, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Г.Ч. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 19.12.2012г., в законна сила от 19.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1110/2012г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г. Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.С.Д. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Г.Г.Ч. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Г.Г.Ч. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***0, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че  - Около 01.00 часа на 19.08.2012г., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в района до дискотека „Какао бийч”, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: 1/един/ брой полиетиленово пликче, съдържащо 7 /седем/ броя зелени таблетки с лого „ябълка", а именно: метилендиоксиметамфетамин с нетно тегло 1.818 /едно цяло осемстотин и осемнадесет/ грама със съдържание на основно вещество метилендиоксиметамфетамин – 33 /тридесет и три/ теглови процента, на стойност 72,72 лева /седемдесет и два лева и седемдесет и две стотинки/, и за това, че  - Около 03.30 часа на 19.08.2012г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, комплекс „*** 2", апартамент Н-3, ет.3, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: 1/един/ брой полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 1,204 /едно цяло двеста и четири/ грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол – 2,80 /две цяло и осемдесет/ теглови процента, на стойност 7,22 лв. /седем лева и двадесет и две стотинки/; 1/един/ брой полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 6,958 /шест цяло деветстотин петдесет и осем/ грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол - 7.00 /седем цяло нула нула/ теглови процента, на стойност 41,75лв. /четиридесет и един лева и седемдесет и пет стотинки/, всичко обща стойност 121,69лв. /сто двадесет и един лева и шестдесет и девет стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание седем месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Г.Г.Ч. ГЛОБА в размер от 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК останалата част от наркотичните вещества, предадени на съхранение на ЦМУ, отдел „МРР-НОП” – гр.София, както и опаковките на наркотичните вещества, като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Г.Ч. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОДМВР-Бургас сумата в размер на 72,90 лева (седемдесет и два лева и деветдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1110/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Г.Ч. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Г.Г.Ч.
83 Гражданско дело No 610/2012, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ДЪБРАВА ЕАД ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.11.2012г., в законна сила от 20.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Д.” ЕАД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”***” № 8, представлявано от изпълнителния директор *** искова против Държавно ловно стопанство – Несебър ТП, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”***” № 21, представлявано от директора инж.***, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 2113лв., представляваща неоснователно задържана гаранция за изпълнение по договор № Д17/20.04.2011г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на завеждане на иска, както и сумата от 1605лв., представляваща неоснователно задържана гаранция за изпълнение по договор № Д18/20.04.2011г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на завеждане на иска  Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщението пред Окръжен съд - Бургас.  
84 НАХД No 920/2011, II състав Административни дела МАКСИ 73-79 ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.3.2012г., в законна сила от 20.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2303677/26.09.2011г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”-София, с което на „М.7.” ЕООД с ЕИК-......... седалище и адрес на управление гр.Несебър, ж.к.”М., бл.62, вх.А, ет.1, ап.2 представлявано от Ц.Е.С., чрез пълномощник адв.Д.П. от БАК, съдебен адрес *** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303677/26.09.2011г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”-София в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
85 НАХД No 995/2011, IV състав Административни дела МАРТИН-АТАНАС ПЕТРОВ СМИЛЯЙКОВ ЕТ МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.2.2012г., в законна сила от 20.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303373/26.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за нарушение на 415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415, ал.1 от КТ, на ЕТ „Мартин- А.П.С.”***, представляван от А.П.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
86 НАХД No 12/2012, VI състав По ЗД по пътищата М.Д.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 20.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 3115/2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на М.Д.И. с ЕГН**********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.2, т.3 от ЗДвП, за това, че на 21.07.2010 г. около 04.55 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до хотел “Арда” в посока главна алея, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № А 25 22 КА, с концентрация на алкохол в кръвта си 1.20 на хиляда, установено с Дрегер 7410 с № 106, и на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП е наложено на същия административно наказание “глоба” в размер на 300 лева за това, че не посочената дата и място не е представил на контролните органи свидетелство за управление на моторно превозно средство, като НАМАЛЯВА размера на наказанията, наложени за нарушението по чл.174, ал.1, предл.1 от ЗДвП, както следва: на наказанието “глоба”- от 500 лева на 400 (четиристотин) лева, на наказанието “лишаване от право да управлява МПС”- от 12 месеца на 10 месеца, както и размера на наказанието “глоба”, наложено за нарушението по чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП, от 300 лева на 100 (сто) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
87 НАХД No 314/2012, VI състав Административни дела ШЕРИФ СТРОЙ ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.7.2012г., в законна сила от 20.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202350/03.04.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на “Ш.с.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Ружа” № 28, ЕИК ***, представлявано от управителя Й.И.Т., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 16, ал.1, т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), за това, че в качеството на работодател към 09.03.2012 г. не е планирал превантивни мерки и методи на работа в съответствие с оценката на риска, които да осигуряват подобряване нивото на защита на работещите в строителен обект: хотел “Аква Невис”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, зона Запад, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 3000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
88 НАХД No 875/2012, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) РАДЕКС-С ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.11.2012г., в законна сила от 20.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25112 от 06.01.2012 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл. 68в вр. чл.68г, ал.4, чл.68д, ал.2, т.2, предложение първо и чл.68д, ал.1 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.233, ал.2 от същия закон, на „р.” ЕООД- гр. Варна, ЕИК ........., представлявано от Р.Щ.И., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на по 1000 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
89 НАХД No 972/2011, V състав Административни дела ХАРД 91 ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303673 от 26.09.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „Х.91” ООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.София 1407, бул.”Никола Вапцаров”, бл.36, ап.75, представлявано от управителя В.Г.В. с ЕГН **********, със съдебен адрес:*** /чрез адв.А.Ц. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
90 НАХД No 1025/2011, II състав Административни дела АЙДЪН-ФИКРЕТ ОСМАН ЕТ МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.3.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2303322/26.09.2011г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”-София, с което на ЕТ„АЙДЪН- Ф.О.” с ЕИК-......... седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”И.А.” № 9 представлявано от Ф.И.О., чрез пълномощник адв.Биляна Ив.Вавова от БАК, съдебен адрес правна кантора”Иванова и съдружие” гр.Бургас, ж.к./Славейков”, бл.126, вх.А, ет.3, офис 6 и 7 за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2303322/26.09.2011г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”-София в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
91 НАХД No 52/2012, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ДИДЕСОЦ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 19.5.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24992/23.11.2011 г. на Комисията за защита на потребителите- РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол, с което на основание чл.73 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на „Д.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “Х.К.” № .., ЕИК ........., представлявано от управителя Д.Д.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за нарушение по чл. 46, т.1 от ЗТ, за това, че на 06.08.2011 г. извършва туристическа дейност- хотелиерство в категоризиран туристически обект- хотел “Б.”, находящ се в с. Равда, общ. Несебър, ул. “М.З. № .., в който не са спазени минималните задължителни изисквания от Наредбата за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, като липсват: инвалидна количка; място за обслужване на хора с увреждания с височина до 80 см.; бюро за обмяна на валута; щанд за сувенири или пакетирани стоки, паник-бутон в стаите, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 5 000 лева на 1 000 (хиляда) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
92 ЧНД No 513/2012, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Х.Ю. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.12.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение № 252 от 19.09.2012г., постановено по НЧД № 513/2012г. по описа на РС-Несебър, в частта му, касаеща приспадане на изтърпяното от Р.Х.Ю. с ЕГН ********** наказание лишаване от свобода по втората група присъди, като ПОСТАНОВЯВА израза в третия абзац: „изтърпяното от Ю. наказание ПРОБАЦИЯ, наложено му по НОХД № 509/2011г. на РС-Несебър, както и” ДА НЕ СЕ ЧЕТЕ.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  Препис от определението да се изпрати за сведение и изпълнение на Затвора-гр.Бургас, на РП-Несебър и на бюро „Съдимост” при РС-Айтос за прилагане към досието на осъдения Ю..  
Р.Х.Ю.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение № 252 от 19.09.2012г., постановено по НЧД № 513/2012г. по описа на РС-Несебър, в частта му, касаеща приспадане на изтърпяното от Р.Х.Ю. с ЕГН ********** наказание лишаване от свобода по втората група присъди, като ПОСТАНОВЯВА израза в третия абзац: „изтърпяното от Ю. наказание ПРОБАЦИЯ, наложено му по НОХД № 509/2011г. на РС-Несебър, както и” ДА НЕ СЕ ЧЕТЕ.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  Препис от определението да се изпрати за сведение и изпълнение на Затвора-гр.Бургас, на РП-Несебър и на бюро „Съдимост” при РС-Айтос за прилагане към досието на осъдения Ю..  
93 НАХД No 641/2012, V състав Административни дела Д.Л.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.11.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № БХ 278 от 17.07.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.42, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/, на Д.Л.Г. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.12, ал.1 от ЗХ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
94 НАХД No 738/2012, II състав Административни дела НАРМАГ - 2009 ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ " ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.11.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
Мотивиран от изложените съображения, съдът    Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 16-1602500/08.08.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”, с което на „Н.-****” ООД с ЕИК-********, седалище и адрес на управление гр.С.В., ж.к.”Р.”, ет.*, ап.*, представлявано от управителя С.Ж.Ж. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 2500лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-1602500/08.08.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
95 НАХД No 854/2012, IV състав Административни дела Г.Ц.Х. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОО "КД-ДАИ" БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22- 0000847/04.09.2012 г. на Началника на областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ, на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на Г.Ц.Х., ЕГН **********, живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1500 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
96 НОХД No 1003/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Т.М. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.12.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1003/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Пепа Стоилова от АК- гр.Стара Загора- защитник на подсъдимия М. и подсъдимият М.Т.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:  ПРИЗНАВА подсъдимият М.Т.М., роден на ***г***, с ЕГН **********, циганин, български гражданин, осъждан, с начално образование, неженен, безработен, с постоянен и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 31.10.2012г., около 11.00 часа, в гр.Несебър, супермаркет „***”, направил опит да отнеме чужди движими вещи – дамски портфейл на стойност 5 лева, ведно със сумата от 250 лева и лични документи, като общата стойност на вещите е в размер на 255 лева, от владението и без съгласието на С.Х.Б., германски гражданин, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 18, ал. 1, вр. чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК, го ОСЪЖДА на „Пробация”, със следните пробационни мерки:  - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 3 /три/ години, при периодичност три пъти седмично;  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 3 /три/ години;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа годишно, за три поредни календарни години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.Т.М. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 25 лева /двадесет и пет лева/.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.Т.М. да заплати по сметка на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 12 лева /дванадесет лева/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1003/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата по БП № 14-2469/2012г. по описа на РУП-Несебър спрямо М.Т.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
М.Т.М.
97 НОХД No 1117/2012, IV състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.С.Б. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.12.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1117/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимата Н.С.Б. със снета по делото самоличност и адв. А.Ж. *** защитник на подсъдимата, съгласно което:  ПРИЗНАВА Н.С.Б., родена на *** ***, с постоянен адрес:*** Загора, ромка, българска гражданка, без образование, осъждана, понастоящем в затвора гр.Сливен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че за периода от месец май 2008 година до месец юли 2008 година не се е занимавала с общественополезен труд, а е получавала нетрудови доходи по неморален начин, /извършвала секс услуги на туристи срещу заплащане/, на централната алея в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, поради което и на основание чл.329 ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца,  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от 2 /две/ поредни календарни години.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1117/2012 г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемата Н.С.Б. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ, взетата на ДП № 14-1062/2012 г. по описа на РУП- гр. Несебър спрямо обвиняемата Н.С.Б. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 7- дневен срок от днес.  
Н.С.Б.
98 Гражданско дело No 268/2012, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци НТТ-3 ООД ЕКСПЕРТ БИЛД ООД Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 18.12.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.   Адв.Е.: Моля да утвърдите постигнатото между нас споразумение, като заявявам, че по сметката на представляваното от мен търговско дружество, е постъпила сумата от 9 750.00 лева /девет хиляди седемстотин и петдесет/ лева, включваща следните главници: 6953.20 лева /шест хиляди деветстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки/ и 1779.36 лева /хиляда седемстотин седемдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки/, като останалата сума до посочения от мен по-горе размер, представлява част от ефективно направените от ищеца разноски по делото, включваща и 50 % от държавната такса по делото и част от платения адвокатски хонорар и разходи за експертизи. С настоящата спогодба считаме, че окончателно се уреждат отношенията- предмет на настоящото производство. Молим да я одобрите така, както е записана и прекратите производството по делото. Молим за определение, с което да възстановите 50 % от заплатената държавна такса, като същата бъде възстановена на ищцовото дружество по сметка № ...........   Адв.Н.: Поддържам спогодбата. Молим да бъде одобрена.       С П О Г О Д И Л И С Е:    ЗА ИЩЕЦА: ЗА ОТВЕТНИКА:   /Адв.Е./ /Адв.Н./     СЪДЪТ като счете, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала, намира, че същата следва да бъде одобрена така, както е записана по-горе в протокола. С оглед одобряването на спогодбата, производството подлежи на прекратяване, поради изчерпване на предмета на делото. С оглед одобряването на спогодбата, съдът следва да постанови връщане на половината държавна такса, съобразно разпоредбата на чл.78, ал.9 от ГПК в размер на 501.43 лева. Тъй като първоначално делото е заведено в Окръжен съд- гр.Бургас, впоследствие съдията-докладчик е разделил производството, като съобразно родовата подсъдност, е изпратил за разглеждане пред РС- Несебър част от исковете, цялата държавна такса е внесена от ищеца по сметка на Окръжен съд- Бургас. Ето защо, счетоводството следва да бъде задължено, с оглед постигането на спогодбата, да осигури прехвърлянето на средствата от сметка на Окръжен съд- Бургас по сметка на РС- Несебър и да разпореди връщането на сумата от 501.43 лева по посочената сметка на ищеца.   Мотивиран от горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И:     ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както е записано по-горе в протокола.   ВРЪЩА на основание чл.78, ал.9 от ГПК сумата от 501.43 лева на ищеца, която следва да бъде преведена на посочената в спогодбата банкова сметка, *** държавна такса за разглежданите в настоящото производство искове.   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 268/2012г. по описа на РС- Несебър, поради изчерпване предмета на делото   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас    
99 НАХД No 908/2011, II състав По ЗД по пътищата Б.Л.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.5.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4064/25.08.2011г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на Б.Л.Т. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.183, ал.3, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 30лв. и са отнетни 4 к.т., на осн.чл.183, ал.1, т.1 от ЗдвП е наложено наказание глоба в размер на 10лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
100 НАХД No 931/2011, IV състав По ЗД по пътищата Й.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.3.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3893/29.08.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо от същия закон, на Й.И.М., живущ ***, са наложени наказания глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
101 НАХД No 58/2012, VI състав Административни дела ЛОРЪН ЛИМИТИД ООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 19.5.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202166/30.09.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Л.Л.” ООД със седалище и адрес на управление: с. Р. общ. Несебър, ул. “С.” № 8, ЕИК ........., със съдебен адрес: гр. Несебър, ул. “И.В.” № ... административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 500 лева за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, за това, че на 01.06.2011 г. е допуснал до работа в обект- бирария “Боут инн”, находящ се в с. Р. общ. Несебър, ул. “Х.Б.” № 2, лицето А.Б. с ЛНЧ .......... на длъжност “сервитьор”, без сключен договор в писмена форма, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 2 500 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
102 НАХД No 205/2012, V състав Административни дела В.Б.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.5.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010069 от 20.02.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което на основание 32, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл.56 от Правилника за прилагане за Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, на В.Б.Б. с ЕГН *********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.7, ал.1, т.3 във връзка с чл.5, ал.1, т.10 от ППЗОП.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
103 НАХД No 246/2012, V състав По ЗД по пътищата С.С.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.5.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2259 от 25.06.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта му, с която на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на С.С.Е. с ЕГН ********** са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 лева /сто лева/ и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 /един/ месец за административно нарушение по чл.140, ал.1, предл.5 от ЗДвП.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с която на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.С.Е. с ЕГН **********, със съдебен адрес:*** /чрез адв.С.П. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 лева /петдесет лева/ за административно нарушение по чл.137Е, предл.1 от ЗДвП, и на основание чл.181, т.3 от ЗДвП, на Е. е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 лева /двадесет лева/ за административно нарушение по чл.157, ал.6 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
104 НАХД No 313/2012, V състав Административни дела ШЕРИФ СТРОЙ ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.6.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202349 от 03.04.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.153, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1 от КТ, на „Ш.С.” ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул.”Р.” № .., представлявано от управителя Й.И.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1600 /хиляда и шестстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
105 НАХД No 647/2012, V състав По ЗД по пътищата А.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4209 от 26.04.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.185 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.Г.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение на чл.40, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП на същата е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б.”в” от ЗДвП.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
106 НАХД No 705/2012, V състав По ЗД по пътищата И.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.11.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1305 от 15.05.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на И.А.И. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.315, ал.1, предл.второ от КЗ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  НП-отменено
107 НАХД No 737/2012, V състав Административни дела НАРМАГ - 2009 ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ " ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.11.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-1602506 от 08.08.2012г. на И.ф. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „Н.-2009” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.С.В., общ.Несебър, обл.Бургас, ж.к.”Р.”, ет.5, ап.3, представлявано от управителя С.Ж.Ж., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за административно нарушение на чл.152 от КТ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
108 НАХД No 799/2012, II състав Административни дела Г.Т.П. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.11.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000730/08.08.2012г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ”-Бургас, с което на Г.Т.П. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.37а, т.1 от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта/МТ/ и на осн.чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв./двеста/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
109 НОХД No 944/2012, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.П.,
Б.М.А.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 11.12.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
ПРИЗНАВА К.А.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 14.05.2012г., около 10.20 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на плажа в близост до хотел „***”, в съучастие с Б.М.А. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел от владението и без съгласието на И.П.И. с ЕГН ********** златен синджир с тегло 17 грама, изработен от 14 каратово злато, проба 585, на стойност 1054 лева /хиляда и петдесет и четири лева/, ведно със златна висулка с тегло 20 грама, представляваща плосък кръст с изображение на „Разпятието на Исус Христос”, изработен от 14 каратово злато, на стойност 1240 лева /хиляда двеста и четиридесет лева/, всички вещи на обща стойност 2294 /две хиляди двеста деветдесет и четири/ лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИЗНАВА Б.М.А., роден на ***г. в гр.Бяла, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 14.05.2012г., около 10.20 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на плажа в близост до хотел „***”, в съучастие с К.А.П. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел от владението и без съгласието на И.П.И. с ЕГН ********** златен синджир с тегло 17 грама, изработен от 14 каратово злато, проба 585, на стойност 1054 лева, ведно със златна висулка с тегло 20 грама, представляваща плосък кръст с изображение на „Разпятието на Исус Христос”, изработен от 14 каратово злато, на стойност 1240 лева, всички вещи на обща стойност 2294 /две хиляди двеста деветдесет и четири/ лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ПЕТ ГОДИНИ.        ОСЪЖДА К.А.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********и Б.М.А., роден на ***г. в гр.Бяла, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** да заплатят по равно на И.П.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес:***«Райна Попович» № 18 и адрес ***, сумата общо в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, представляваща обезщетение за нанесени на пострадалия И. неумиществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, както и сумата общо в размер на 600 /шестотин/ лева, представляваща обзещетение за нанесени на пострадалия И. имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимите, подробно описана в обстоятелствената част на обвинителния акт.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите К.А.П. и Б.М.А. с посочени по-горе самоличности да заплатят по равно по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 40 /четиридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство, както и сумата в размер на 84 /осемдесет и четири/ лева, по сметка на РС- Несебър, представляващи държавна такса по предявения граждански иск.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
К.А.П.
Б.М.А.
Мотиви от 27.12.2012г.
110 НАХД No 951/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.А.Х. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 7.12.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
ПРИЗНАВА Е.А.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно специално образование, продавач- консултант, за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2012 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, при условията на продължавано престъпление, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Мазда 121” с рег. № ***, както следва: около 12.00 часа в близост до магазин „Перла” и около 14.45 часа в близост до хотел „***”, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 4410/2011 г. от 30.12.2011 г. на началника на група в сектор „ПП” при ОД на МВР- Х., влязло в сила на 08.03.2012 г.- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП- Несебър- от датата на съобщението.  
Е.А.Х.
Мотиви от 27.12.2012г.
111 Гражданско дело No 173/2012, V състав Чл.19 ЗГР К.З.Р. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА-НЕСЕБЪР
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.5.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на К.З.Р. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.***, ул.”***” № 29, п.к.№ 5 /чрез адв.Р.П. ***/, за допускане промяна на собственото, бащино и фамилно име на молителя от К.З.Р. на *****.  Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя пред Окръжен съд-гр.***.  
112 НАХД No 103/2012, II състав По ЗГ и ЗЛОД РИКИ ЛЕС ЕООД МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.6.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление 760/30.12.2011г. на Директора на РДГ-Б., с което на „Р.л.” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к.”И., бл.... вх.1, ет.5, представляван от Е.Н.Н. за нарушение на чл.206 от ЗГ и на осн.чл.275, ал.1,т.2, вр.чл.270 от ЗГ на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв./триста/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
113 НАХД No 345/2012, I състав По ЗД по пътищата М.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 823/05.04.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание осн.чл.179 ал.2 от ЗДвП на М.И.С. , ЕГН ********** е наложено на административно наказание : „глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл.20 ал.2 от ЗДвП    Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
114 НАХД No 403/2012, V състав Административни дела МИСТИК 2003 ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.9.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303290 от 26.09.2011г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „М.2.” ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр.Н., ж.к.”М.” № **, представлявано от управителя В.М.М., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.153, ал.2 от КТ.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
115 НАХД No 501/2012, IV състав По ЗД по пътищата П.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 18.10.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД 501/2012г. по описа на РС- гр. Несебър.  Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр.Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за това.  
116 НАХД No 640/2012, V състав Административни дела СТРОЙИНВЕСТ 2005 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0202600 от 02.07.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „С.2.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”***” № 2Б, етаж първи офисен, представлявано от управителя С.В.Г., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
117 НАХД No 724/2012, V състав По ЗД по пътищата Ж.М.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1796 от 05.06.2012г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ж.М.Д. с ЕГН **********,***, е наложено наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП.  ОСЪЖДА Ж.М.Д. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 6 /шест/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
118 НОХД No 869/2012, IV състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Х.Д. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 28.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 869/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимата М.Х.Д. със снета по делото самоличност, и защитника й адв.Ж., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Х.Д.- родена на *** *** Търново, с постоянен адрес:***, ромка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че при условията на продължавано престъпление:  - В периода 08.06.2011 г. до 27.07.2011 г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, системно /на 08.06.2011 г., в близост до базар „Лотос” и на 27.07.2011 год. в близост до ресторант „Чучура”/ използвала за вършене на просия лица, намиращи се под нейните грижи- детето си С.М.Д., с ЕГН **********, и   - В периода 06.06.2011 г. до 14.07.2011 г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, системно /на 06.06.2011 г., в района на супермаркет „Перла” и на 08.06.2011 год. в близост до базар „Лотос”/ използвала за вършене на просия лица, намиращи се под нейните грижи- детето Х.М.Д. с ЕГН **********, поради което и на основание чл.189, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, както и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, като последното следва да се изпълни чрез излагане на присъдата на таблото за обяви в кметството на населеното място, където живее в момента лицето.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №869/2012г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
М.Х.Д.
119 НАХД No 889/2012, IV състав По ЗД по пътищата А.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4226/10/10.09.2010 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.259, ал.1, т1 от Кодекса за застраховането, на основание чл.315, ал.1, т.1 от същия кодекс, на А.Д.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
120 НАХД No 907/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.И.Т. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
ПРИЗНАВА Б.И.Т., роден на ***г***, постоянен адрес-***, и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.09.2011г., около 00.45 часа, в к.к.Слънчев бряг, в нарушение на ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКВНП, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – коноп с нетно тегло 0,349 гр. със съдържание на основното вещество тетрохидроканабинол- 2,70 % - коноп с нетно тегло 0,306 гр. със съдържание на основно вещество тетрохидроканабинол- 5,60 % и коноп с нетно тегло 0,201 гр. със съдържание на основно вещество тетрохидроканабинол – 6,00 %, всички с общо нетно тегло 0,856 гр., на стойност 5.13 лв. (пет лева и тринадесет стотинки), определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл. второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК веществените доказателства по делото, а именно: опаковките на наркотичните вещества, които след влизане на решението в сила, да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Б.И.Т. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 78.00 лв. (седемдесет и осем лева), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- Несебър- от получаване на съобщението.  
Б.И.Т.
Мотиви от 6.12.2012г.
121 НАХД No 913/2012, IV състав Административни дела МАРКОВ КЪМПАНИ ЕООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 117/27.08.2012 г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.13, ал.1, т.3 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър, на „М. ***811, представлявано от Д.В.М., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
122 НАХД No 916/2012, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) НАДЕЖДА ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26941 от 23.05.2012 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения на чл.56, ал.2 и чл. 47, ал.2, двата от Закона за туризма, на основание чл.85 респективно чл.86 от същия закон, на „Н.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. Н., представлявано от В.Д.Г., са наложени административни наказания „Имуществена санкция” в размер на 200 лв. респективно 500 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
123 НАХД No 922/2012, IV състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 26.11.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
СЪДЪТ констатира, че жалбата е просрочена, поради което производството следва да бъде прекратено. С разпореждане от 22.10.2012 г., на жалбоподателят е указано да представи доказателства, че жалбата е подадена в срок. Определен е тридневен срок за представянето им. Призовката е получена от адв.И., посочена като съдебен адресат на жалбоподателя, на 05.11.2012г. По делото е постъпила молба, очевидно подписана от адв.И., предвид различията на подписите положени под молбата и жалбата, като нито към жалбата, нито към молбата е приложено пълномощно, от което да се направи извод, че адв.И. е упълномощена да упражнява процесуални действия от името на жалбоподателя. В тази връзка съдът намира, че подадената молба с вх.№ 7971 от 09.11.2012г. не отстранява нередовността на жалбата. На следващо място, дори и да се приеме, че молбата е подадена от упълномощено лице, към същата са представени доказателства за изпращане на пратка от „Викинг- Н.” ЕООД, което дружество не е жалбоподател по настоящото производство. Наред с това, в представените доказателства никъде не е посочено, че пратката е изпратена до РУП- Несебър. Приложения опис на писма не удостоверява изпращането на настоящата жалба до РУП-Несебър, тъй като на първо място на същия липсва дата. На следващо място, не е посочено какво точно се изпраща по визираните в него петнадесет пункта. Посочването само на РУП на МВР- гр.Несебър не е достатъчно за да се приеме, че е изпратена пратка до РУП-Несебър, съдържаща жалбата- предмет на настоящото производство. С оглед горното, съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 922/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от уведомяването на страните за това.  
124 НАХД No 949/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.Д. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
ПРИЗНАВА С.М.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2012г., около 03.30 часа, в КК„Слънчев бряг” на алеята между хотел „Парк хотел Континентал” и ресторант „Старата къща”, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества: метамфетамин с нетно тегло 0.281 грама., със съдържание на основното вещество 7.50 % на стойност 7.025 лева, коноп с тегло 0.223 грама, със съдържание на основвното вещество тетрахидроканабинол – 7.30 % на стойност 1.338 лева и коноп с тегло 0.043 грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 9.10 % на стойност 0.258 лева, всичко на обща стойност 8.621 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предложение второ, т.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.   ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НПК в полза на Държавата останалата част от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ отдел „МРР-НОП” – гр.София, както и опаковките на наркотичните вещества, като постановява същите да бъдат унищожени, след влизане на решението в сила.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.М.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата общо в размер на 124.68 лева /сто двадесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.   Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП-Несебър от датата на съобщаването му.  
С.М.Д.
Мотиви от 13.12.2012г.
125 НОХД No 977/2012, I състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 10.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Т.И. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора- Бургас, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2012г. около 16.30ч. в гр.Несебър, от новостроящ се к-с „Габана”, находящ се в кв.”Черно море” отнел чужди движими вещи: мъжки кожен портфейл от естествена кожа на стойност 7.50 лв., ведно с намиращата се в него сумата от 50лв. от владението на Ъ.И.О. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 194, ал.3, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. ал.3 от НК във връзка с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на 300.00/ТРИСТА/ лева ГЛОБА.  ОПРАВДАВА подсъдимият Д.Т.И. по обвинението по чл.194 ал.3 вр. ал.1 от НК, в частта в която противозаконно отнел чужди движими вещи: лична карта, СУМПС от владението на Ъ.И.О. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай.  ОСЪЖДА подсъдимият Д.Т.И. с ЕГН **********, на основание чл.189, ал.3 от НПК, с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР-гр.Бургас сумата от 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи разноски по делото.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Д.Т.И.
Мотиви от 14.12.2012г.
126 НОХД No 1123/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Й.О. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1123/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Севдалина Станева – Районен прокурор на РП-Несебър и адв.А.Ж. ***- назначен за защитник на подсъдимия В.Й.О., съгласно което:   ПРИЗНАВА В.Й.О. – роден на ***г. в гр.Ботевград, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с висше образование, поддръжка към „*** ЕООД-София , с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2012 година, около 17.00 часа, на главен път І-9, на 202-ри км, общ.Несебър, в посока гр.Бургас – гр.Варна, управлявал МПС – мотопед „Жан Вай АА” с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 5852/18.07.2011г. на Началник Група в Сектор ПП при ОД на МВР-гр.Бургас, влязло в сила на 15.12.2011г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:   -„Задължителна регистрация по настоящия адрес”*** за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 /дванадесет/ месеца;   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от една година.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1123/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо В.Й.О. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Й.О. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
В.Й.О.
127 НОХД No 1125/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.П.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1125/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, назначен за служебен защитник на подсъдимия К. К. и подсъдимият К.П.К., съгласно което:   Подсъдимият К.П.К. – роден на ***г. в гр.Чирпан, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, работи като охрана, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.12.2012 година, около 22.55 ч. в гр. Несебър, ул. „***”, в близост до ***, посока с. Равда, управлявал МПС – товарен автомобил „Пежо Боксер” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.28 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на чл.343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 /дванадесет/ месеца;   - „Безвъзмезден труд, в полза на обществото” в размер на 200 часа в рамките на една календарна година.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1125/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия К.П.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо К.П.К. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
К.П.К.
128 НАХД No 319/2012, II състав Административни дела С.Д.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.11.2012г., в законна сила от 29.12.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление 11010169/06.03.2012г на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, което за административно нарушение по чл.38, ал.3 от НВМОП и на основание чл.32, ал.1, вр.чл.53 от ЗАНН, вр.чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на С.Д.К. с ЕГН - **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300лв. /триста/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.