РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2013г. до 31.12.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 857/2012, VI състав Вещни искове Р.В.Р. Д.Д.Р.,
Т.Я.С.,
Г.Т.С.,
ТРИНИТИ-2010 ООД
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 26.7.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.24 ал.4 от СК, предявен от Р.В.Р. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Димитровград, бул. “Д.Благоев” № 24, вх.Б, ап.9, против Д.Д.Р. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Димитровград, бул. “Д.Бл.” № 24, вх.Б, ап.9, Т.Я.С. с ЕГН ********** и Г.Т.С. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: гр. Хасково, ул. “Д.” № 38, вх.А, ет.3, ап.9, че договорът, сключен на 07.04.2010 г. с нотариален акт № *****.2010 г. на нотариус Л.Ч. с рег. № 600, с който Д.Д.Р., действащ лично и като пълномощник на Р.В.Р., продава на Т.Я.С. по време на брака й с Г.Т.С. недвижим имот, съставляващ ПИ с идент. № ***** по кадастралната карта на с. Равда, е недействителен по отношение на Р.В.Р..   ОСЪЖДА “Т.- 2010” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Южен, ул. “М.” № 84, ет.5, ап.13, представлявано от управителя Д.М.М., да предаде на Р.В.Р. с ЕГН ********** владението на недвижим имот, съставляващ ПИ с идент. № ***** по кадастралната карта на с. Равда с площ от 618 кв.м., идентичен с УПИ **** в кв. 57 по плана на с. Равда, при граници: ПИ с идентификатори ****, ****, ****, **** и ****.  ОСЪЖДА Т.Я.С. с ЕГН ********** и Г.Т.С. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: гр. Хасково, ул. “Д.” № 38, вх.А, ет.3, ап.9, да заплатят на Р.В.Р. с ЕГН ********** сумата от 126.25 лева (сто двадесет и шест лева и двадесет и пет ст.), представляваща разноски по делото.  ОСЪЖДА Д.Д.Р. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Димитровград, бул. “Д.Бл.” № 24, вх.Б, ап.9, да заплати на Р.В.Р. с ЕГН ********** сумата от 126.25 лева (сто двадесет и шест лева и двадесет и пет ст.), представляваща разноски по делото.  ОСЪЖДА “Т.- 2010” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Южен, ул. “М.” № 84, ет.5, ап.13, представлявано от управителя Д.М.М., да заплати на Р.В.Р. с ЕГН ********** сумата от 252.50 лева (двеста петдесет и два лева и петдесет ст.), представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му.  
В законна сила от 2.12.2013г.
2 АНД No 505/2013, IV състав По ЗД по пътищата Г.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 18.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 505/2013 г. по описа на РС- Несебър   Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на жалбоподателя за изготвянето му.    
В законна сила от 2.12.2013г.
3 АНД No 802/2013, V състав По ЗД по пътищата Р.Г.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.11.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2224 от 17.07.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта му, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Р.Г.Б.,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 900 /деветстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 /девет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същите, както следва: наложената глоба - на 700 /седемстотин/ лева, а лишаването от право да управлява МПС - на 7 /седем/ месеца.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2224 от 17.07.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в останалата му част, с което на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП, на Р.Г.Б.,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.20, ал.2 от ЗДвП; на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДвП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, на Б. е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 2.12.2013г.
4 Гражданско дело No 442/2012, II състав Вещни искове С.А.С.,
М.Н.С.
Х.А.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.1.2013г.
ОСЪЖДА Х.А.С. с ЕГН – ********** *** да заплати на С.А.С. с ЕГН – ********** и М.Н.С.,*** сумата от 2854,28лв./две хиляди осемстотин петдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки/ представляваща обезщетение за сторени от ищците необходими разноски за ремонт на покрива на двуетажна жилищна сграда , находяща се в недвижим имот представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.501.413 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, обл.Бургас, с административен адрес гр.Несебър, ул.”****” № 34, съобразно дела му о ? ид.ч. от общите части на сградата, ведно с обезщетение за забавено плащане върху    главницата в размер на 374,17лв./триста седемдесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, считано от датата на завършване на ремонта - 31.12.2010г. до датата на подаване на исковата молба-06.04.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на исковата молба до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявените искове над посочените размери до размерите претендирани в исковата молба като неоснователни и недоказани.  ОСЪЖДА Х.А.С. с ЕГН – ********** *** да заплати на С.А.С. с ЕГН – ********** и М.Н.С.,*** сумата от 492,65лв./четиристотин деветдесет и два лева и шестдесет и пет стотонки/, представляващи направените разноски по делото, съобразно уважения размер от претенцията.  ОСЪЖДА С.А.С. с ЕГН – ********** и М.Н.С.,*** да заплатят на Х.А.С. с ЕГН – ********** *** сумата от 155,57лв./сто петдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки/ представляващи направените разноски по делото, съобразно отхвърления размер от претенцията.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжан съд – Бургас.  
В законна сила от 3.12.2013г.
5 Гражданско дело No 1027/2013, IV състав Развод по взаимно съгласие А.Г.Н.,
М.С.Н.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 73/04.10.1998 г. на Община Несебър граждански брак между А.Г.Н., ЕГН **********, и М.С. Ч., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:  1. УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху децата Г.А. Н., ЕГН **********, и А.А. Н., ЕГН **********, се предоставят на МАЙКАТА М.С.Н..  2. На БАЩАТА А.Г.Н. се определя следния режим на лични контакти с децата: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. на съботния ден до 18.00 ч. на неделния ден, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Страните се споразумяват, при предварително уведомяване на майката, бащата да има възможност за срещи и контакти с децата и във всяко време извън посоченото в настоящото споразумение.  2. БАЩАТА А.Г.Н. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането на децата, както следва: за Г.А. Н. в размер на 90 лв., чрез майката и законен представител на детето; за А.А. Н. в размер на 90 лв., чрез майката и законен представител на детето, двете издръжки считано от момента на влизане в сила на съдебното решение по брачното дело, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  3. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка.  4. Семейното жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр. Несебър, ул. „****”, № 22, собственост на майката на жената, ще се ползва от М.С.Н. и заедно с двете й деца ще живеят в него.  5. Придобитите по време на брака вещи и имущество са поделени извънсъдебно. Страните нямат придобити по време на брака спестовни влогове в режим на СИО. По време на брака страните на се поемали общи задължения и всяка от страните ще отговаря за поетите от нея задължения лично.  6. След прекратяването на брака съпругата ще запази брачното си фамилно име- Н..  ОСЪЖДА А.Г.Н., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд- гр.Несебър държавна такса в размер на 129,60 лева /сто двадесет и девет лева и шестдесет стотинки/.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.12.2013г.
6 ЧГД No 1062/2013, V състав Други ЧГД С.В.Ц.,
Д.В.Ц.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.11.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ С.В.Ц. с ЕГН ********** и Д.В.Ц. с ЕГН **********, двамата непълнолетни, действащи лично и със съгласието на своята майка и законен представител З. Константинота Ц. с ЕГН **********,***, с която се моли съдът да даде разрешение на молителите С.Ц. и Д.Ц. да дарят на тяхната майка и законен представител наследената идеална част от учреденото на покойния им баща Венцислав Петров Ц. право на строеж за изграждане на жилищна сграда върху общински парцел в УПИ ХІ – 1/2 /една втора/ ид.ч. от него, в кв.26 по плана на ж.к. „Черно море” – гр.Несебър на площ от 468 кв.м., със застроена площ от 120 кв.м и РЗП 377 кв.м.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителите пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 3.12.2013г.
7 АНД No 839/2012, VI състав По ЗД по пътищата С.К.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 8.1.2013г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2981/23.07.2012 г. на началника на РУП- Несебър, с което са наложени на С.К.А. с ЕГН **********, с адрес:***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), за това, че на 16.07.2012 г. около 03.50 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, до хотел “Перла”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № **** е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества и е отказал да даде кръвна проба, в частта, относно наказанието “глоба”, като НАМАЛЯВА неговия размер от 800 лева на 500 (петстотин) лева.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2981/23.07.2012 г. на началника на РУП- Несебър в останалата част.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 3.12.2013г.
8 АНД No 900/2013, I състав По ЗД по пътищата Д.А.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.11.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 568/27.03.2013 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.2 от ЗДвП е наложено на Д.А.Д., ЕГН **********,***, административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 2000 /две хиляди/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от 24 месеца на 12 /дванадесет/ месеца, считано от отнемане на свидетелството. НАМАЛЯВА наложеното наказание „Глоба” в размер на 2000 /две хиляди лева/ лева на 1000 /хиляда/ лева .   ОТМЕНЯ Наказателното постановление в останалата му част.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 3.12.2013г.
9 АНД No 508/2013, IV състав По ЗД по пътищата Д.Л.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.8.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1272/13/17.05.2013 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.6, т.1, предложение 4 и чл.103, предложение 2, двете от ЗДвП, на основание чл.179, ал.1, т.5, предложение 3 и чл.175, ал.1, т.4, от същия закон, на Д.Л.Б., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв., 100 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 4.12.2013г.
10 АНД No 541/2013, VI състав По ЗД по пътищата М.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 27.9.2013г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1849/12.06.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на М.А.И. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за това, че на 02.06.2012 г. около 14.20 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, срещу хотел “Северина” в посока главната алея е управлявал лек автомобил с рег. № ..... след като свидетелството му за управление на моторно превозно средство е отнето със ЗПАМ от 22.03.2006 г., като намалява наложеното наказание „глоба” от 300 лева на 200 (двеста) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 4.12.2013г.
11 АНД No 694/2013, VI състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ВАЛ 2013 ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.11.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Н.ският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 62/27.06.2013 г. на кмета на Община Н., с което на основание чл. 91, вр. чл. 95 от Наредба № 6 на Общински съвет- Н. е наложено на „В.2.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „П.” № **, вх.*, ет.*, представлявано от управителя В.Ж.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение по чл. 61, т.10 от същата наредба, за това, че на 23.05.2013 г. в гр. Н.-Р. е констатирано: окачване (поставяне) на рекламни материали (афиши, плакати) върху кошчета за минувачи, съдове за битов отпадък, трафопостове и ел.табла, намиращи се по ул. „Х.К.”, ул. „С.”, отсечката от колелото до светофарите на гр. Н., ул. „М. с. Р., които рекламират организирано мероприятие на 23-25.05.2013 г. в дискотека- бар „Р.”, намираща се в гр. С.В.- „М.Д.”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 4.12.2013г.
12 АНД No 1023/2013, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ФЛАЙ ИНС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 4.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 1023/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  ВРЪЩА преписката на Комисията за защита на потребителите, Регионална дирекция- Бургас.  
В законна сила от 4.12.2013г.
13 АНД No 743/2013, IV състав По ЗД по пътищата А.Н.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.10.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2158/12.07.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.174, ал.3, предложение първо, от ЗДвП, на А.Н.Р., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на общо 2000 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца.  ОСЪЖДА А.Н.Р., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 141,90 лв. /сто четиридесет и един лев и деветдесет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.12.2013г.
14 АНД No 995/2013, IV състав По ЗД по пътищата Р.Ж.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 21.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 995/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Преписката на РУП- Несебър да се докладва на съдията- докладчик по НАХД № 897/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 5.12.2013г.
15 Гражданско дело No 678/2012, IV състав Други дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕСЕБЪР,
Б.Г.Б.,
М.Г.П.,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ протестът на Окръжна прокуратура- гр. Бургас за прогласяване нищожността на Решение № 569-Н/21.11.2008 г. на ОСЗ- Несебър.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Б.Г.Б. и М.Г.П. за присъждане на направените по делото съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 6.12.2013г.
16 Гражданско дело No 1048/2013, VI състав Развод по взаимно съгласие О.Ю.Д.,
З.И.З.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 27.12.2008 г. в гр. Монтана, с акт № 0239/27.12.2008 г., граждански брак между О.Ю.Д. с ЕГН **********, с постоянен адрес: курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, квартал „**** № 112, ап.39, и З.И.З. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Монтана, бул. „****” № 69, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.  ОСЪЖДА З.И.З. с ЕГН ********** да заплати по сметката на РС- Несебър сумата от 262.00 (двеста шестдесет и два) лева, представляваща държавна такса.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между О.Ю.Д. с ЕГН ********** и З.И.З. с ЕГН **********, относно последиците от развода, съгласно което:  Родителските права по отношение на роденото от брака дете А.З.И. с ЕГН ********** ще се упражняват след развода от майката О.Ю.Д., с местоживеене на детето при майката, при следния режим на лични контакти на детето с бащата З.И.З.: през месеците от май до септември включително-всяка седмица в дните петък, събота и неделя без преспиване, като бащата ще взема детето от дома на майката в 10.00 часа на съответния ден и ще го връща в дома на майката в 20.00 часа в същия ден, а в останалите месеци- от м.октомври до м. април включително, бащата ще вижда детето всяка последна седмица от месеца през дните петък, събота и неделя без преспиване, като взема детето от дома на майката в 10.00 часа на съответния ден и го връща също в дома на майката в 20.00 часа на същия ден.  Бащата З.И.З. ще заплаща чрез майката О.Ю.Д. до 10-то число на съответния месец издръжка за детето А.З.И. в размер на 350 (триста и петдесет) лева месечно, считано от влизане в сила на настоящото решение до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска до окончателното й изплащане.  Семейното жилище, находящо се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, квартал „****” № 112, ап.39, се предоставя за ползване на молителката О.Ю.Д., след прекратяване на брака.  Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг, след прекратяване на брака между тях.  След прекратяване на брака съпругата О.Ю.Д. ще запази фамилното име Д..  Страните заявяват, че по време на брака си не са придобили недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност, нямат спестовни влогове, а придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно, и нямат взаимни претенции от имуществен характер.  Страните декларират, че нямат каквито и да било претенции към дяловите участия на някой от тях в търговски дружества.    Решението е окончателно.  Препис от решението да се изпрати на РД “ГРАО”- Бургас и Община Несебър.    
В законна сила от 6.12.2013г.
17 АНД No 1051/2012, VI състав По Закона за стандартизация МИЛА ЛИФТ ООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 25.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 12-1343/22.10.2012 г. на главния директор на ГД „ИДТН” при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор- гр. София, с което на основание чл. 55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е наложено на “М.Л.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Младост 3” бл.355, вх.2, ет.3, ап.6, ЕИК 131220067, представлявано от В.Д.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 24, ал.1, т.2 и чл. 7а, т.3 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, за това, че е допуснал експлоатация на асансьор- пътнически с рег. № БсАС3573 в хотел “Делта палас”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, без да е извършен на същия периодичен технически преглед.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 6.12.2013г.
18 АНД No 244/2013, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ДИАМАНТ-91 ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ- ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.5.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 829/15.08.2011 г. на директора на ТД на НАП- Б., с което на основание чл.185, ал.2, вр.ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложено на “Д.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. “х.к.” № 38, представлявано от управителя Н.Д.Н., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 39, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, за това, че при осъществяване на търговска дейност в търговски обект- автомивка „Вили юг”, находяща се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, не е извадил дневен отчет с нулиране за 19.07.2011 г. в книгата за дневните финансови отчети.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 6.12.2013г.
19 АНД No 250/2013, I състав Административни дела В.К.Д. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,ДНСК Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 24.4.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-3-ЮИР-11/2013 от 13.02.2013 год. на и.д.Началник на Регионална Дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район , с което на В.К.Д., ЕГН : ********** *** в качеството му на Главен архитект на Община Н. е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева на основание ..2 ал.1 т.2 от ЗУТ за нарушения по чл.145 ал.1 като осъществил състава на чл...2,1ал.1,т.2 ЗУТ.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 6.12.2013г.
20 АНД No 306/2013, IV състав По Закона за авторското право Я.И.М. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 10.6.2013г.
Производството е образувано по повод жалбата на Я.И.М., ЕГН .........., с посочен адрес гр. Сливен, ул. „Устрем”, № 13, против Наказателно постановление № 191/17.10.2012 г. на Председателя на Патентно ведомство. Предвид на това, че с постановлението е наложена имуществена санкция на СД „Медиум- Ява- Маслинкови”, а жалбата е подадена от Я.М. в качеството си на физическо лице, съдът е указал на жалбоподателката на конкретизира в какво качество подава жалбата като представи доказателства относно съществуването на събирателното дружество, както и такива, установяващи кой може да представлява същото. В указания срок е постъпила молба, с която се моли производството да бъде прекратено, а иззетите вещи- върнати на дружеството поради отпадане на основанието за тяхното задържане.  Съдът намира, че производството действително следва да бъде прекратено, но на друго основание. Видно от атакуваното наказателно постановление със същото е наложена имуществена санкция на СД „М.”. Жалбата е подадена от Я.М. като физическо лице. С направеното уточнение с нарочната молба е посочено, че жалбата следва да се счита подадена от събирателното дружество. Въпреки дадените указания обаче по делото не са представени доказателства, от които да е видно, че Я.М. има правото сама да представлява дружеството с оглед наведените твърдения, че същата е управител заедно със съпруга си. Представеното копие касае вписване на колективна фирма на двама граждани, измежду които е и Я.М., но същото не касае събирателното дружество, което съставлява различен самостоятелен правен субект. Предвид на това, че СД „М. не е пререгистрирано в търговския регистър не може да се направи и служебна справка относно обстоятелството кой има правото да представлява дружеството. Предвид на това и с оглед неизпълнение на указанията в тази насока производството следва да бъде прекратено като образувано по повод жалба на лице, за което няма доказателства, че има правото да представлява дружеството. Що се отнася до искането за връщане на иззетите вещи то това не би било възможно предвид обстоятелството, че събирателното дружество вече е прекратено по твърденията на адв. К. в молба вх. № 3913/22.05.2013 г., поради което липсва правен субект.  Мотивиран от горното, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 306/2013 г. по описа на РС- Несебър   Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на жалбоподателя за изготвянето му.  
В законна сила от 6.12.2013г.
21 АНД No 652/2013, IV състав По ЗД по пътищата Я.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.10.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1631/10.07.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на Я.С.П., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 500 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 6.12.2013г.
22 АНД No 716/2013, V състав Административни дела А.Н.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.11.2013г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № КБ-243 от 31.07.2013г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.206, ал.1 от Закона за туризма /ЗТ/, на „П.И.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.Б., ж.к.”М.р.”, бл.**, вх.*, представлявано от управителя К.И. Ил.в, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.114, ал.1 вр. с чл.3, ал.2, т.2 от ЗТ, като НАМАЛЯВА същото на 1000 /хиляда/ лева.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Б..  
В законна сила от 6.12.2013г.
23 АНД No 24/2013, IV състав Административни дела Н.Д.Г. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО -БУРГАС,
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО-СОФИЯ
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.3.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-17-20/19.12.2012 г. на Председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, с което за нарушение на чл.7, ал.2 вр. ал.1 от Закона за закрила на детето, на основание чл.45, ал.11 от същия закон, на Н.Д.Г., ЕГН **********, живуща ***, к-с „Стария възел”, № 001, ет.2, ап.18, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 9.12.2013г.
24 АНД No 109/2013, IV състав Административни дела БЕДРОК 75 ООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.3.2013г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 27-2703047/30.10.2012 г. на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „Бедрок 75” ООД, ЕИК 200124256, със седалище и адрес на управление гр. Обзор, представлявано от И.В.И., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА същото от 2000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 9.12.2013г.
25 НОХД No 304/2013, IV състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.З.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 22.11.2013г.
ПРИЗНАВА Н.З.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, със средно образование, женен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.01.2001г., около 21.30 часа по пътя Бургас-Варна, в района на с.Баня, община Несебър, чрез стрелба с ловна пушка 12 кал., тип помпа, модел «Валтро» умишлено е повредил чужда движима вещ – микробус «Мицубиши» с рег. № ...... /украинска регистрация/, собственост на С.В.П. от Украйна и управляван от В.В.Т. от Украйна, като повредил задна врата на багажник, задна броня и странична лява врата и унищожил стъкло на предна лява врата, пластмасова лайсна на предна лява врата, странично ляво огледало, стъкло на заден капак на багажника, автомобилна гума «Сава» с размери 184/14, като общия размер на причинените щети е 516.50 /петстотин и шестнадесет лева и петдесет стотинки/, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр.55, ал.2, б.»б» , във вр. чл.2, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на ШЕСТОТИН ЛЕВА.  ПРИЗНАВА Н.З.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, със средно образование, женен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.01.2001г., около 21.30 часа по пътя Бургас-Варна, в района на с.Баня, община Несебър държал огнестрелно оръжие – ловна пушка тип «помпа», модел «Валтро», калибър 12/76 с цев № 006498 и боеприпаси – седем броя ловни патрони калибър 12, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1, вр. чл.55, ал.2, б.»б», във вр. с чл.2, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на ОСЕМСТОТИН ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23 от НК, ОБЩО наказание в размер на най-тежкото измежду така наложените на подсъдимия Н.З.В., а именно «ГЛОБА» в размер на ОСЕМСТОТИН ЛЕВА, платими в полза на Държавата.  ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.»а» от НК, в полза на Държавата иззетата като веществено доказателство пушка, тип «помпа», модел «Валтро», калибър 12/76 с цев № 006498, която след влизане в сила на присъдата, да бъде унищожена.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Н.З.В. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 476,36 лв. (четиристотин седемдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.    
Н.З.В.
Мотиви от 21.12.2013г.
В законна сила от 10.12.2013г.
26 АНД No 670/2013, IV състав Административни дела Н.В.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.10.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 335/19.07.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл. чл.6 от Закона за българските лични документи, на основание чл.80, т.5 от същия закон, на Н.В.Х., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.12.2013г.
27 Гражданско дело No 320/2013, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД УНИТУРС АД,
Г.С.С.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 320/2013 г. по описа на РС- Несебър досежно предявените претенции против Г.С.С., ЕГН **********,***.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на „П.Л.Б.” АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ц.Ш.”, № 127а, представлявано от А.К. и Й.Х., против „Унитурс” АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, хотел „Х.”, представлявано от Г.С.С., по Заповед № 21/16.01.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 24/2013 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 1306,45 лв. /хиляда триста и шест лева и четиридесет и пет стотинки/, представляващи заплатен от ищеца годишен данък за лек автомобил марка „Бентли”, модел Континентал ГТ, шаси ****, двигател ****, рег. № ****, цвят черен металик, подлежащ на възстановяване, както следва: 354,73 лв.- данък МПС за 2008 г., 951,72 лв.- данък МПС за 2009 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на подаване на заявлението- 15.01.2013 г. до окончателното изплащане.  ОСЪЖДА „Унитурс” АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, хотел „Х.”, представлявано от Г.С.С., да заплати на „П.Л.Б.” АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ц.Ш.”, № 127а, представлявано от А.К. и Й.Х., сумата от 244,52 лв. /двеста четиридесет и четири лева и петдесет и петдесет и две стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението в частта, в която се прекратява производството, подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок, а в останалата му част в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
В законна сила от 11.12.2013г.
28 Гражданско дело No 727/2013, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци В.В.К. УНИТУРС АД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.11.2013г.
ОСЪЖДА „У.” АД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: КК Слънчев бряг, апартхотел „Х.”, представлявано от Изпълнителния директор Г.С.С. да заплати на В.В.К., ГРАЖДАНИН НА Руската Федерация, роден на ***г***, живущ в Руската Федерация, гр.Москва, ул.”****”, дом ....., със съдебен адрес: гр.Варна, ул.............. /чрез адв.О.А. *** размер на 2342,40 лева /две хиляди триста четиридесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, представляваща обезщетение за претърпени вследствие на течовете от терасата, прилежаща към апартамента на ответника, имуществени вреди в жилището на ищеца, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба – 30.07.2013г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА „У.” АД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: КК Слънчев бряг, апартхотел „Х.”, представлявано от Изпълнителния директор Г.С.С. да заплати на В.В.К., ГРАЖДАНИН НА Руската Федерация, роден на ***г***, живущ в Руската Федерация, гр.Москва, ул.”****”, дом......... със съдебен адрес: гр.Варна, ул.”Я./чрез адв.О.А. ***/, сумата общо в размер на 310 лева /триста и десет лева/, представляващи заплатени разноски по настоящото дело и по ч.гр.д. № 101/2013г. по описа на РС-Несебър.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 11.12.2013г.
29 АНД No 20/2013, II състав По ЗД по пътищата А.Б.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.3.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 50../15.10.2009г. на Началника на РУП-Несебър, с което на А.Б.З. с ЕГН-********** *** на основание чл.175, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 11.12.2013г.
30 АНД No 167/2013, I състав Административни дела ДЖИ ЕС КЛИМА ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.3.2013г.
ИЗМЕНЯ НП Наказателно постановление № 25-2501723/07.12.2012 г. на Румяна Михайлова – Изпълнителен Директор на ИА „Главна инспекция по труда” гр.София , с което на основание чл. 416 ал.5 вр. чл. 415в ал.1 от КТ на юридическото лице е наложено административно наказание "ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 300 /триста/ лева, за нарушение на чл. 408, ал. 2 от КТ. , като намалява същата до размера от 100 /сто/ лева.   Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд-Бургас .  
В законна сила от 11.12.2013г.
31 АНД No 582/2013, VI състав По ЗД по пътищата Б.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.11.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3224/22.06.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.174, ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на Б.К. К. с ЕГН **********, с адрес: гр. С.З., бул. „Ц.С.В.”, бл.***, вх. *, ет.*, административни наказания- “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.2, т.3, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 16.06.2009 г. около 06.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея до КПП „Магура” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № СТ **** СМ, с концентрация на алкохол в кръвта си 1.14 на хиляда, установено с Дрегер 7410+0106.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 11.12.2013г.
32 АНД No 790/2013, VI състав По ЗД по пътищата К.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 13.11.2013г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2253/2013 г. на Началника на РУП- Несебър, в частта с която на основание чл. 183, ал.4, т.6 от ЗДвП е наложено на К.П.В. с ЕГН **********,***, административно наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 104А от ЗДвП.  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2253/2013 г. на Началника на РУП- Несебър, в частта с която на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени на К.П.В. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 13.07.2013 г. около 09.50 часа на главен път І-9 до комплекс „Камелот” в посока гр. Варна е управлявал лек автомобил с рег. № ...... с концентрация на алкохол в кръвта си 1.10 на хиляда, установена с химическа експертиза, като НАМАЛЯВА размера на наложените наказания, както следва: на наказанието “глоба”- от 1000 лева на 600 (шестстотин) лева, на наказанието “лишаване от право да управлява МПС”- от 8 месеца на 6 (шест) месеца.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 11.12.2013г.
33 АНД No 836/2013, VI състав По ЗД по пътищата В.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 19.11.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 364/31.07.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.80, т.5 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД) е наложено на В.И.И. с ЕГН **********,***, административно наказание „глоба” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 6 от ЗБЛД, за това, че на 11.07.2013 г. около 12.10 часа в гр. О., общ. Несебър, на ул. „В.Л.”, при полицейска проверка не е представил документ за самоличност (лична карта) или друг заместващ документ, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 300 лева на 50 (петдесет) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен  
В законна сила от 11.12.2013г.
34 АНД No 106/2013, II състав Административни дела КОНТАКТ-90-ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ЕТ МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.5.2013г.
НП-потвърдено. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-2703207/30.10.2012г. на Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”- София, с което на ЕТ„К..” с ЕИК - ***, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ,л.”Л.К.” № 46, представлявано от Я.И.Г. за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.12.2013г.
35 НОХД No 1000/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 12.12.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1000/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.П. ***- защитник на подсъдимия И. и подсъдимият К.С.И. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА К.С.И. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Поморие, с постоянен и настоящ адрес:*** , българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2013г., около 21:20 часа, в к.к. "Слънчев бряг", общ.Несебър, на алея пред х-л "Престиж", без надлежното разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал. 1, т. 1 и ал.2 -коноп с нетно тегло 9,731 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 1.90 %, на стойност 58,39 лева /петдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки/, и коноп с нетно тегло 3.051 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 2.90 % на стойност 18.31 лева /осемнадесет лева и тридесет и една стотинки, на обща стойност 76.70 лева съгласно Приложение номер 2 към чл.единствен на Постановление номер 23 на МС/29-01-98 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7 /седем/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в Затвор .   НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК по-леко наказание „глоба”.   ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото – опаковки, приложени по делото, както и 9,231гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 1,90% и коноп 2,551гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 2,90% на съхранение в ЦМУ, отдел „МРР-НОП”, които след влизане в сила на определението следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият К.С.И. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 82.57 /осемдесет и два лева и петдесет и седем стотинки/.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на К.С. по НОХД № 200/2013 г. по описа на РС- Несебър и по НОХД № 441/2013 г. по описа на РС- Несебър, а именно- „Лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал.1 от НК, в изпълнение така определеното общо наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1000/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :   ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-809/2013г. по описа на РУП-Несебър спрямо К.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  
К.С.И.
В законна сила от 12.12.2013г.
36 АНД No 245/2013, IV състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ДИАМАНТ-91 ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ- ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.5.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 852/16.08.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение на чл.39, ал.1 от „Наредба № Н-18”, на „Д.- 91” ООД, ЕИК ........., представлявано от Н.Д.Н., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.      
В законна сила от 13.12.2013г.
37 НОХД No 502/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.И.Ш. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 30.7.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ю.И.Ш., роден на ***г. в гр.Плевен, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2013 г., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до кръстовището на автогара „Слънчев бряг”, без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ чл.73, ал.1, във вр. с чл.30 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно МДМА с наличие на 3.4 метилендиоксиметамфетамин /МДМА/, със съдържание на основното вещество 21%, с тегло 1.619 грама на стойност 48,57 лева; амфетамин с нетно тегло 0,219 грама със съдържание на амфетамин 3.50 % на стойност 6,57 лева, на обща стойност 55,14 лева (петдесет и пет лева и четиринадесет стотинки), определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС/29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което следва да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, както „ГЛОБА” в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/.  ПРИЗНАВА подсъдимият Ю.И.Ш., роден на ***г. в гр.Плевен, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 10.06.2013 г., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до кръстовището на автогара „Слънчев бряг”, без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ чл.73, ал.1, във вр. с чл.30 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно метаамфетамин със съдържание на основното вещество 7,50 % с нетно тегло 0,3.. грама на стойност 9,36 лева, определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС/29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение в тази част.  ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал.1 от НК, в изпълнение наказанието по решение № 169/31.10.20.. г. по ВНОХД № .../20.. г. по описа на ОС- Русе в размер на ЕДНА ГОДИНА „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор.  ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал.6 от НК, веществените доказателства по делото, а именно останалата неизразходена част от наркотичните вещества, ведно с полиетиленовите пликчета, в които се е намирало.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Ю.И.Ш. със снета по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 94,90 (деветдесет и четири лева и деветдесет стотинки) лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.      
Ю.И.Ш.
Мотиви от 15.8.2013г.
В законна сила от 14.12.2013г.
38 ЧНД No 949/2013, V състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК ЖАНЕТ ООД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 6.11.2013г.
на основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ Постановление от 21.03.2013г. на Мариян Чернаев – прокурор на Районна прокуратура – гр.Несебър за прекратяване на досъдебно наказателно производство № 14-1802/2012г. на РУП-Несебър, с вх.№ 2584/2012г. на РП-Несебър, образувано срещу Виновното лице за извършено престъпление по чл.201, ал.1 от НК.  ВРЪЩА делото на прокурора за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от съобщаването му на РП-Несебър и пострадалото дружество.  
В законна сила от 14.12.2013г.
39 Гражданско дело No 959/2013, IV състав Изменение на издръжка С.Я.С. Я.Ж.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 9.12.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в по-горния смисъл.  ОСЪЖДА Я.Ж.С. ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС Несебър сумата от 50.40 лева (петдесет лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса върху увеличената част от издръжката.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 959/2013 г. по описа на РС Несебър.  Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред ОС Бургас.  
В законна сила от 16.12.2013г.
40 АНД No 830/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.10.2013г.
ПРИЗНАВА Т.С.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, шофьор, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2012 г., около 09.30 часа на главен път І – 9, на разклона за гр.Несебър, при управление на моторно превозно средство- специализиран товарен автомобил „МАН”, модел „Ф 07” с ДК № А **** ВК, е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 23, ал. 1 от ЗДвП- „Водачите на пътни превозни средства са длъжни да се движат на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко” и чл. 23, ал. 2 ЗДвП- „За улесняване на изпреварването на двулентови двупосочни пътища извън населените места, водачите на пътни превозни средства или състави от пътни превозни средства с дължина над 7 /седем/ метра, с изключение на случаите, когато те извършват изпреварване, трябва да поддържат такова разстояние между своето превозно средство и движещото се пред него друго превозно средство, че изпреварващите ги пътни превозни средства да могат безопасно да заемат място между тях” и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в контузия в областта на шията- навяхване в областта на шията, медина дискова протузия на ниво С6 - С7, без данни за модуларна /гръбначномозъчна/ или коренчева компресия, шиен вертебрален синдром, двустранен алтерниращ монорадикулерен синдром по С 7 с предимно възбудена сетивна симптоматика, без двигателен дефицит и протрахиран болков синдром, довели до трайно затруднение движението на врата за срок, по-голям от 30 (тридесет) дни на Д.С.Й. от гр.Плевен - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. със субс.състави на чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Т.С.С. да заплати в полза на Държавата по сметка на РС Несебър направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 810.00 лева (осемстотин и десет лева).  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
Т.С.С.
Мотиви от 30.10.2013г.
В законна сила от 16.12.2013г.
41 НОХД No 1054/2013, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ш.Р.Р. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 16.12.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1054/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ш.Р.Р. със защитник адв.К. *** споразумение, съгласно което подсъдимият Ш.Р.Р.- роден на *** ***, с постоянен адрес-***, настоящ адрес-***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент във ВСУ, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2013 г., около 00.30 часа в гр.Свети Влас, общ. Несебър в близост до х-л „Лариса", чрез нанасяне на два юмручни удара в лицето на О.А.Х. от с.С., общ.П., му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долна челюст на две места в областта на брадата и на левия ставен израстък, което е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок от 1,5- 2 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, поради което и на основание чл.129 ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ш.Р.Р. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 40лв. (четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1054/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Ш.Р.Р.
В законна сила от 16.12.2013г.
42 Гражданско дело No 62/2013, IV състав Облигационни искове ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИ ООД Д.Н.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСЪЖДА Д. Н.Д. от Русия, гр.Люберцъi, Московска област, ********, да заплати на „Емералд Хоспиталити” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление с. Равда, КК „Емералд Ресорт”, ул. „***, представлявано от Н.С.И., сумата от 7 535,56 евро /седем хиляди петстотин тридесет и пет евро и петдесет и шест евроцента/, представляващи дължима неустойка за забава в плащането на възнаграждение за техническа поддръжка и управление на апартамент № ***, крило „***”, находящ се в КК „Емералд”, с. Равда, по договор от 20.12.2007 г., както следва: сумата от 3532,20 евро за 2011 г., сумата от 3824,12 евро за 2012 г., сумата от 179,24 евро за невъзстановената част от застраховката на имота за 2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 05.02.2013 г. до окончателното й изплащане, както и законната лихва върху сумата от 3767,78 евро за периода от 05.02.2013 г. до 16.08.2013 г., като ОТХВЪРЛЯ исковете за заплащане на сумите от общо 3767,78 евро, представляваща дължимо възнаграждение за поддръжка и управление по цитирания по- горе договор и анексите към него за периода от януари 2011 г. до декември 2012 г., както следва: сумата в размер на 1766,10 евро, представляваща дължимо възнаграждение за поддръжка и управление по договора за периода от м.01.2011 г. до м.12.2011г.; сумата от 1912,06 евро, представляваща дължимо възнаграждение за поддръжка и управление по договора за периода от м.01.2012 г. до м.12.2012 г.; сумата от 89,62 евро, представляваща разходи за застраховане на недвижимия имот по договор за поддръжка и управление от 20.12.2007 г. за периода от януари 2010 г. до декември 2010 г.  ОСЪЖДА Д. Н.Д. от Русия, гр.Люберцъi, Московска област, ********, да заплати на „Емералд Хоспиталити” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление с. Равда, КК „Емералд Ресорт”, ул. „***, представлявано от Н.С.И., сумата от 2813,27 лв. /две хиляди осемстотин и тринадесет лева и двадесет и седем стотинки/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му пред Окръжен съд- Бургас.    
В законна сила от 17.12.2013г.
43 Гражданско дело No 444/2012, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПРИМИЪМ БРАНДС ООД САТ КОМЕРС ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.12.2012г.
ОСЪЖДА „Сат Комерс” ООД, ЕИК ***, представлявано от ***, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ж.к. „***”, бл.47, ап.3, да заплати на „Примиъм Брандс” ООД, ЕИК ***, представлявано от ***, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „***”, № 110, сумата от 10 368 лв. /десет хиляди триста шестдесет и осем лева/, дължими по фактура № 5812/04.05.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на предявяване на иска- 21.05.2012 г. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА „Сат Комерс” ООД, ЕИК ***, представлявано от ***, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ж.к. „***”, бл.47, ап.3, да заплати на „Примиъм Брандс” ООД, ЕИК ***, представлявано от ***, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „***”, № 110, сумата от 6 486,50 лв. /шест хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и петдесет стотинки/, дължими по фактура № 6329/17.06.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на предявяване на иска- 21.05.2012 г. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА „Сат Комерс” ООД, ЕИК ***, представлявано от ***, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ж.к. „***”, бл.47, ап.3, да заплати на „Примиъм Брандс” ООД, ЕИК ***, представлявано от ***, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „***”, № 110, сумата от 3490,62 лв. /три хиляди четиристотин и деветдесет лева и шестдесет и две стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане, както следва: сумата от 2196,95 лв. за фактура 5812/04.05.2010 г. за периода от 04.05.2010 г. до датата на предявяване на иска- 21.05.2012 г., и сумата от 1293,67 лв. за фактура № 6329/17.06.2010 г. за периода от 17.06.2010 г. до 21.05.2012 г.  ОСЪЖДА „Сат Комерс” ООД, ЕИК ***, представлявано от ***, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ж.к. „***”, бл.47, ап.3, да заплати на „Примиъм Брандс” ООД, ЕИК ***, представлявано от ***, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „***”, № 110, сумата от 813,80 лв. /осемстотин и тринадесет лева и осемдесет стотинки/, представляващи заплатена държавна такса, като ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на сумата от 800 лв., представляваща адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 18.12.2013г.
44 АНД No 949/2011, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.У.Х. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
ПРИЗНАВА Д.У.Х., роден на ***г. във В., британец, британски гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, живущ във В., Уелс, гр.С., ул.”Л.Х.А.” № 4 за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2011г., около 02.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, пред хотел „Виктория палас”, чрез нанасяне юмручен удар в лицето на В.С.К. от гр.Несебър, му причинил лека телесна повреда, изразяваща се във фрактура на носните костици с деформация на носа, довели до временно разстройство на здравето неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 2500 (ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК Д.У.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 136,20 лв. (сто тридесет и шест лева и двадесет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за защитника адв.П.,*** и обвиняемия Х. от датата на съобщаването му.   .  
Д.У.Х.
Мотиви от 13.11.2012г.
В законна сила от 18.12.2013г.
45 НОХД No 1057/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.Х.О. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 18.12.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1057/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият О.Х.О. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА О.Х.О. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, с начално образование, разведен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2013 г., при условията на продължавано престъпление, около 10.30 часа в курортен комплекс ”Слънчев бряг– запад”, община Несебър, до общежитие „Строител” и около 21.40 часа на третокласен път 9061, община Несебър в близост до пясъчни кариери „Инджекьойско блато”, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ 318”, с ДК № ....., без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №3772/27.08.2012год. на Началника на РУП - Несебър, влязло в законна сила на 25.01.2013год., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 200 /двеста/ часа годишно за срок от 2 /две/ поредни календарни години.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1057/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
О.Х.О.
В законна сила от 18.12.2013г.
46 АНД No 277/2013, V състав Административни дела ВАССТРОЙ КОНСУЛТ ООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДНСК Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.6.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-10-ДНСК-15 от 14.02.2013г. на Зам.Началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, с което на основание чл.237, ал.1, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на „В.К.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Б., ж.к.”И.”, бл...., вх.В, ет.1, представлявано от И.П.В.,***, Адвокатско дружество „Костов, Стойков и Ко”, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.142, ал.5, т.7 и т.8 от ЗУТ и чл.142, ал.5, т.3 във връзка с чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..  
В законна сила от 19.12.2013г.
47 АНД No 321/2013, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) МОНАРХ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25675 от 05.12.2012г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.73 от Закона за туризма /ЗТ-отм на 26.03.2013г./, на „М.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.С.З., ул.”С.Т.” № ..., ет.3, представлявано от управителя А.Х.М., с адрес за кореспонденция: гр.София, ул.”Г.П.” № 9, ет.1, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.46, т.1 от ЗТ /отм./ във връзка с Наредбата за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения /Приложение № 3 – Раздел І, ХІ - т.2; ХІІ - т.6 и т.11; ХІV - т.6, т.10, т.12, т.16, т.20.2, т.20.3, т.20.4, т.25.4, т.25.6/ и на основание чл.86 от ЗТ /отм./, на жалбоподателя е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.47, ал.1, т.1 от ЗТ /отм./.  Решението може да се обжалва в ..-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.  
В законна сила от 19.12.2013г.
48 АНД No 669/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.И.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.11.2013г.
На основание чл.378, ал.4, т.2 от НПК, Н.ският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА Л.И.Т., родена на *** г., българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, живуща ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА за това, че на 07.08.2012 г., около 10,00 ч., в лекарски кабинет, находящ се в с.К., на ул. „..- ти септември”, № .., причинила на П.К.К. от гр. П., в качеството й на длъжностно лице- личен лекар, по повод изпълнение на функциите й на такава, лека телесна повреда, изразяваща се в оток със зачервяване на кожата на челото, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.304 вр. чл.378, ал.4, т.2 от НПК, я ОПРАВДАВА по повдигнатото спрямо нея обвинение по чл. чл.131, ал.1, т.1 вр. чл.130, ал.1 от НК.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
Л.И.Т.
Мотиви от 13.11.2013г.
В законна сила от 19.12.2013г.
49 Гражданско дело No 535/2013, I състав Делби П.С.Д.,
М.К.Д.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.7.2013г.
ВРЪЩА исковата молба с вх.№ 5024/02.07.2013г,, изменена с Молба вх.№ 5525/16.07.2013г. по описа на НРС подадени от П.С.Д. *** и М.К.Д.,*** против МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, гр.София, ул.Св.Св.Кирил и Методий” №17-19   ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №535/2013г.по описа на РС Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския Окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.   На основание чл.7,ал.2 от ГПК на ищците да се връчи препис от настоящето определение.  
В законна сила от 20.12.2013г.
50 АНД No 38/2013, II състав Административни дела КО МОРЕНИЯ ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.5.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2306201/07.12.2012г. на Изпълнителния директор на ИА „ Главна инспекция по труда”-гр.София, с което на „КО М.” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.б., ул.”М.” № .., ет.2, представлявано от управителя К.И.И. за нарушение на чл.153, ал.1 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2306201/07.12.2012г.. на Изпълнителния директор на ИА „ Главна инспекция по труда”, в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 20.12.2013г.
51 АНД No 171/2013, IV състав Административни дела ДЖИ ЕС КЛИМА ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.4.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-2501724/07.12.2012 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за административно нарушение на чл.403а, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.415в, ал.1, от КТ, на „Д.Е.К.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление с. Р., ул. „М.”, № .., представлявано от Г.С.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 20.12.2013г.
52 АНД No 177/2013, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СЛАВЕЯ 48 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 29.4.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 027223/06.11.2012 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл. 72 от Закона за туризма (ЗТ)- отм. е наложено на “С.48” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. Р., ул. ”М.” № .., бл. “М.”, вх.1, ет..., представлявано от С.В.С. с ЕГН **********, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева, за нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ (отм.), за това, че на ...07.2012 г. извършва туристическа дейност- ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект- заведение за хранене и развлечения “София”, находящо се в гр. О., ул. “Р.” № 2.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 20.12.2013г.
53 АНД No 921/2012, V състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.11.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 187 от 23.07.2012г. на Началника на РУП-гр.Н., с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на Т.Н.Т. с ЕГН **********,***, , със съдебен адрес: гр.С., ул.”Л.К.” № .., ет.2, ап.5 /чрез адв.Ц.И. ***/, в качеството му на управител на „В.-Н.” ЕООД, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.29 от ЗЧОД.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 21.12.2013г.
54 АНД No 169/2013, II състав Административни дела ДЖИ ЕС КЛИМА ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.5.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 25-2502123/07.12.2012г. на Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”- София, с което за нарушение на чл.63, ал.2, вр.чл.63, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ на „Д.Ес К.” ЕООД с ЕИК - ......... седалище и адрес на управление с.Р. ул.”М.” № .., общ.Несебър, представлявано от управителя Г.С.Т. против, на жалбоподателя, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева, като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-2502123/07.12.2012г. на Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”- София в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 21.12.2013г.
55 АНД No 233/2013, IV състав Административни дела В.К.Д. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,ДНСК Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.5.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № Б-19-ЮИР- 12/13.02.2013 г. на Началник на РДНСК, Югоизточен район, с което за нарушение по чл. 232, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, на В.К.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 5000 лв. на 1000 лв. /хиляда лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 21.12.2013г.
56 НОХД No 1072/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 21.12.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1072/2013г. по описа на РС – гр.Н. споразумение, а именно Севдалина Станева– прокурор в РП-Н. и адв. Радостин Н. ***, упълномощен защитник на подсъдимия С.И.С., съгласно което:  ПРИЗНАВА С.И.С.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, разносвач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2011 г., около 23.30 ч., в гр. О., общ. Н., на ул. „Б.М.” № 3, чрез използване на специален начин - ловкост, отнел чужди движими вещи, както следва: синджир от жълто злато, 14 карата, плетка тип „Картие”, с кръст от жълто злато, 14 карата, върху който е прикрепена фигура на Исус Христос от бяло злато, с общо тегло 9,69 гр., на стойност 533.00 лева /петстотин тридесет и три лева/ от владението на Г.А.Б., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл. трето, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1,т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство по делото- бележка с надпис „77511” Йордан Щерев Карабахчиев 9.69 х злато 340 лева, което да бъде унищожено след влизане на споразумението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 41,20 лева (четиридесет и един лев и двадесет стотинки), представляващи направени по делото разноски по делото.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1072/2013 г. по описа на РС – гр.Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.И.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
С.И.С.
В законна сила от 21.12.2013г.
57 Гражданско дело No 908/2013, IV състав Други дела В.Д.Т. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.12.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Несебър, че И.Д. Т., ЕГН **********, е починала на 18.08.2013 г. в 20,00 ч. в гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов”, № 5, ет.1.  След влизане в сила на решението да се изпрати препис на Община Несебър за издаване на акт за смърт и отбелязване в регистрите на населението.  Препис от решението да се изпрати и на Община Карнобат за сведение.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 24.12.2013г.
58 АНД No 11/2013, IV състав Административни дела СТОП-ДОНКА ПЕТКОВА ЕТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ- ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.4.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1580/11.11.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. чл.186, ал.1, т.1, б. „А” от ЗДДС, на ЕТ „с.- Д.П.”***, представляван от Д.Р.П., ЕИК ........., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 27.12.2013г.
59 АНД No 146/2013, II състав Административни дела С И В ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ- ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.5.2013г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1057/19.11.2012г. на Директора на ТД на НАП-Бургас, с което на „***” ЕООД, ЕИК-****, със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”б.” № **, ап.*, представлявано от управителя И.Д.В., чрез адв.Н.А.,***, район „ц.”, бул.”Ш. с.” № ***, офис *** на основание чл.18, ал.3, чл.18, ал.6 и чл.7 от Валутния закон за нарушение на чл.18, ал.8 от Наредба № 4/03г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.12.2013г.
60 АНД No 693/2013, VI състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ВАЛ 2013 ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 9.12.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 63/27.06.2013 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 91, вр. чл. 95 от Наредба № 6 на Общински съвет- Несебър е наложено на „В.2.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „П.” № .., вх.2, ет.1, представлявано от управителя В.Ж.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 61, т.10 от същата наредба, за това, че на 30.04.2013 г. „в гр. Несебър е констатирано: окачване (поставяне) на рекламни материали (афиши, плакати) върху кошчета за минувачи, съдове за битов отпадък, трафопостове и ел.табла, намиращи се по ул. „Хан Крум”, ул. „Струма”, ул. „Еделвайс”, отсечката от колелото до светофарите на гр. Несебър, ул. „Македония” в с. Равда, които рекламират организирано мероприятие на 01-06.05.2013 г. в дискотека- бар „Р.”, намираща се в гр. С.В.”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в ..-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 27.12.2013г.
61 НОХД No 946/2013, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.С.Р. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 27.12.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 946/2013 г. по описа на РС-Несебър, а именно прокурор Севдалина Станева от РП- Несебър, подсъдимия З.С.Р. и неговия защитник адв. П.П. ***, както следва:   Подсъдимият З.С.Р., роден на *** ***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2013 около 03.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алеята пред хотел „Хризантема” като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, е отнел от владението на К.Р.Л. *** чужди движими вещи на обща стойност 338.12 лева (триста тридесет и осем лева и дванадесет ст.), както следва: дамска чанта тип портмоне черна на цвят с дръжка за китка на стойност 15.67 лева и сумата от 35 лева, собственост на К.Р.Л. ***; мобилен телефон марка „Сони Ериксон”, модел „Сатио” на стойност 262 лева, сим карта на стойност 10.95 лева и писалка към мобилния телефон на стойност 8.50 лева, собственост на Д.Г.Г. ***; секретен ключ на стойност 3.50 лева и кръгъл метален ключодържател на стойност 2.50 лева, собственост на „****” ООД- София, представлявано от П.Д.Н., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- издърпал чантата от лявата ръка на К.Р.Л., поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 4, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност два пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;   - включване в програма за обществено въздействие за срок от една година.   ВРЪЩА веществените доказателства мобилен телефон марка „Сони Ерексон” с писалка към него и сим карта на собственика Д.Г.Г. ***.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия З.С.Р. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 45.00 лева (четиридесет и пет лева), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 946/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия З.С.Р. мярка за неотклонение “Под надзор на инспектор детска педагогическа стая”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  
З.С.Р.
В законна сила от 27.12.2013г.
62 НОХД No 1073/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 27.12.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1073/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият М.А.А. и неговия защитник адв. Д.Т., съгласно което:  Обвиняемият М.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.12.2013 г. около 00.40 часа в гр.Несебър, в близост до хотел „Котва” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Деу Нубира” с ДК №А ***** АН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.37 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с №0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 (три) години.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 37 ал.1, т. 7 от НК обвиняемия М.А.А. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият М.А.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 15.12.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 1073/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия А. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
М.А.А.
В законна сила от 27.12.2013г.
63 Гражданско дело No 666/2013, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС С.Г.С. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 5.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска на “В.и к.” ЕАД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. “Победа”, ул. “Ген. Владимир Вазов” № 3, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., за установяване по отношение на С.Г.С. с ЕГН **********,***, че съществува вземането по Заповед №260/22.04.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 266/2013 г. по описа на РС- Несебър за сумата от 280.45 (двеста и осемдесет лева и четиридесет и пет ст.), представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 20.04.2010 г. до 03.10.2012 г., с отчетен период по фактури 13.01.2010 г. – 03.10.2012 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението- 17.04.2013 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА С.Г.С. с ЕГН **********,***, да заплати на “В.и к.” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. “Победа”, ул. “Ген. В.... представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., сумата от 125 (сто двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок, а в частта му за разноските, имаща характер на определение- в едноседмичен срок от връчването му.  
В законна сила от 30.12.2013г.
64 Гражданско дело No 669/2013, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК АМЕК ТОЙС ООД ЗЛАТИ 99 ЕООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 3.12.2013г.
на основание чл. 233 ГПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 669/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.  Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от уведомяването на страните пред ОС- гр.Бургас.  
В законна сила от 30.12.2013г.
65 Гражданско дело No 1032/2013, VI състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 10.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Дирекция “Социално подпомагане”- Поморие, представлявана от директора М.Г.К., за настаняване на детето Д.Т.В. с ЕГН ********** в Дом за деца с умствена изостаналост “Св. Стилиян Пафлагонийски”- с. Кошарица.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 30.12.2013г.
66 АНД No 832/2013, VI състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОВЕРТУРС ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.12.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 100/16.08.2013 г. на кмета на община Несебър, с което на основание чл. 125, във връзка с чл. 129 от Наредба № 6 на Общински съвет- Несебър е наложено на „О.” ЕООД с ЕИК 200027782, със седалище и адрес на управление: гр. И., ул. „В.” № *, ет.*, представлявано от управителя С.И.Г., административно наказание “глоба” в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 13, ал.1, т.3 от същата наредба, за това, че на 08.07.2013 г. са констатирани отпадъци- опаковки, кашони, найлонови торбички от зареждането на супермаркет „Милениум”, на неразрешени за целта места- свободните площи срещу супермаркета.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 30.12.2013г.
67 АНД No 917/2013, VI състав Административни дела ПЛАМИ-ЖЕЛЮ ТРИФОНОВ ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.12.2013г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 20-2002979/23.09.2013 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на ЕТ „П.Ж.Т.” с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ж.к. “М.” бл. .., ет.1, ап.2, представлявано от управителя Ж. Й. Т., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ, за това, че на 18.08.2013 г. в 00.15 часа, в качеството на работодател не е изпълнил задължението си да държи на разположение на контролните органи в обекта на контрол, представляващ павилион за пакетирани стоки, находящ се в гр. Н., ул. „Х.К.” № .., документи, свързани с разпределение на работното време- заповед за сумирано изчисляване на работното време и поименен график за периода, за който е установено сумираното изчисляване- м.август 2013 г., като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 1 500 лева на 100 (сто) лева.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „П.Ж.Т.” с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ж.к. “М.” бл. .., ет.1, ап.2, представлявано от управителя Ж. Й. Т., за присъждане на разноски в размер на 100 лева, направени в производството по обжалване на наказателно постановление № № 20-2002979/23.09.2013 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 30.12.2013г.
68 НЧХД No 953/2013, IV състав НЧХД Д.А.А. И.С.Я. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 9.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 953/2013 г. по описа на РС Несебър.  Определението в частта, с която се прекратява производството, подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от уведомяването на страните, пред ОС Бургас.  
В законна сила от 30.12.2013г.
69 НОХД No 991/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.У. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 12.12.2013г.
 ПРИЗНАВА Х.И.У., роден на ***г. в гр. Чирпан, с адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2013г. в 04.44 часа в гр. С.В., общ. Несебър, при условията на повторност от бензиностанция „В.О.”, находяща се на ул. „С.В.” № 1 отнел чужди движими вещи: сумата от 3662.95 лева от владението на И.И.А. в качеството й на управител на „В.О.” ООД- гр. С.В., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от една година, която следва да бъде изтърпяна при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК наказанието по НОХД № .../2013г. по описа на РС- Несебър в размер на една година и четири месеца „Лишаване от свобода”, които следва да бъдат изтърпени при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД Х.И.У. със снета по делото самоличност да заплати на „В.О.” ООД с ЕИК ****, представлявано от И.И.А. сумата от 3662.95 лева /три хиляди шестстотин шестдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки/, представляваща нанесени на дружеството имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 21.07.2013г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 300 лева /триста лева/, представляващи адвокатско възнаграждение, заплатено за защита по настоящото производство.  ОСЪЖДА Х.И.У. да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 146.52 лева /сто четиридесет и шест лева и петдесет и две стотинки/, представляващи държавна такса върху уважената част на гражданския иск.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
Х.И.У.
Мотиви от 30.12.2013г.
В законна сила от 30.12.2013г.
70 ЧНД No 1060/2013, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
М.З.В.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 30.12.2013г.
На основание чл.244, ал.5 от НПК, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 05.12.2013 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за спиране на наказателното производство по ДП № 14-1812/2013 г. по описа на РУП- Несебър, образувано срещу неизвестен извършител.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 30.12.2013г.